IMAN KEPADA HARI AKHIR MAKALAH AQIDAH

Kelas 4A

Disusun oleh: Agung Purwanto (0901065008) Evi Oktaviani (0901065085) Lincah Indah Prasepta (0901065156) Mirna Mega Sari (0901065178) Mirza Ahmad Firdaus (0901065179) Nurul Fadhillah (0901065218) Rudy Fahrudin (0901065260) Windari Nur Tunggadewi (0901065318) Yulianah (0901065335)

PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA JAKARTA 2011

Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Aqidah dan Penulis bersyukur karena dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu. agar Penulis dapat menjadi lebih baik dikemudian hari.KATA PENGANTAR Puji serta syukur. Kesempurnaan adalah sifat wajib bagi Allah. meminta maaf apabila dalam makalah terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Sholawat serta salam marilah kita hanturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi wa Sallam yang telah membawa agama Rahmatan Lil’alamin. Kekurangan dan kesalahan adalah sifat bagi makhluk. semoga selalu kita panjatkan kepada Allah Ta’ala. Mei 2011 Penulis 1 . Dan ampunan adalah pengharapan bagi setiap manusia. Jakarta. dan yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan keilmuan. Harapan besar Penulis gantungkan kepada dosen ataupun teman-teman agar bersedia untuk memberikan kritik dan saran. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis sebagai manusia yang menyusun makalah ini.

2. E. 4.DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1. F. D. B. C. Neraka dan Syafa’at 3 4 5 6 8 9 BAB III PENUTUP Kesimpulan 12 15 DAFTAR PUSTAKA 1 . 3. Iman Kepada Hari Akhir Nama-nama Hari Akhir Rahasia di Balik Banyaknya Nama Tanda-tanda Hari Akhir Hikmah-hikmah Beriman Kepada Hari Akhir Surga. i ii Latar Belakang Rumusan Masalah Metode Penulisan Sistematika Penulisan 1 1 1 1 BAB II PEMBAHASAN A.

3 .

Apa tanda-tanda dan nama-nama lain dari hari akhir? 3. Metode Penulisan 4. kita memiliki rukun iman yang harus kita yakini dengan benar di dalam hati. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang Penulis gunakan dalam penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1. Dalam kesempatan kali ini. Karena kita harus tahu dengan baik dan benar bagaimana mengimani hari akhir agar keimanan kita sempurna. neraka dan syafa’at? 1. yaitu bahan-bahan yang Penulis ambil untuk membuat makalah berasal dari sumber buku-buku linguistik dan internet yang Penulis telah baca dan pahami sebelumnya yang berkaitan dengan tema makalah ini dan diuraikan sedemikan rupa agar mudah dipahami. 2. Metode Penulisan Metode Penulisan yang Penulis gunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode kepustakaan. C. D. Rumusan Masalah Berdasar latar belakang yang Penulis uraikan. Sistematika Penulisan BAB II PEMBAHASAN A. Latar Belakang Sebagai umat muslim. Apa hikmah dari beriman kepada hari akhir dan hubungannya dengan surga. 2. B. Latar Belakang 2. Iman Kepada Hari Akhir Nama-nama Hari Akhir Rahasia di Balik Banyaknya Nama Tanda-tanda Hari Akhir 1 . kami akan membahas tentang iman kepada hari akhir. maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1.BAB I PENDAHULUAN 1. Apa pengertian beriman kepada hari akhir? 2. Rukun iman tersebut ada 6. Rumusan Masalah 3.

Surga.E. Neraka dan Syafa’at BAB III PENUTUP Kesimpulan DAFTAR PUSTAKA 1 . Hikmah-hikmah Beriman Kepada Hari Akhir F.

Surat Al-Baqarah ayat 8: Artinya: Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian". padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. maka merekalah orangorang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.S. Diantaranya adalah ayat-ayat berikut. serta tetap mendirikan salat. (Q. al Taubah ayat 8) 3. Dr.BAB II PEMBAHASAN ISI A. Quraisy Syihab. menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah. Menurut Prof. dalam bukunya Wawasan Al-Quran. 1. Surat al-Maidah ayat 69: َ ّ ‫الزكاة َ وآتى الصل َة َ وَأ َقام الخرِ وال ْي َوْم ِ بالل ّهِ آمن من الل ّه‬ ِ َ َ َ َ ِ ّ ْ َ َ َ َ ِ ‫مساجد َ ي َعْمر إ ِن ّما‬ َ ِ َ َ ُ ُ ُ ‫ال ْمهتدين من يكونوا ْ أن أ‬ َ َ َ ‫وْلـئ ِك فَعَسى الل ّه إ ِل ّ ي َخش وَل َم‬ ُ ُ َ َ ِ َ ِ َْ ُ َ ْ َ َ ْ Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin. ‫الخرِ وال ْي َوْم ِ بالل ّهِ آمن من‬ ِ ْ َ َ َ َ ِ ْ ‫والن ّصارى والصاب ِؤون هادوا‬ ُ َ َ ُ ّ َ َ َ َ ‫وال ّذين آمنوا ْ ال ّذين إ ِن‬ ُ َ َ ِ َ ّ َ ِ ‫ي َحزنون هُم وَل َ عَل َي ْهِم خوْف‬ َ ْ ٌ َ ُ َ ْ ْ َ ِ ‫فَل َ صالحا ً وعَمل‬ ِ َ 1 . Terbukti al-Quran selalu menyebutkan Iman kepada Hari Akhir dan Iman kepada Allah selalu bersamaan dan berurutan. al Baqarah ayat 8) 2. orang-orang Yahudi. siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar beriman kepada Allah. Iman kepada Hari Akhir Iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman yang utama selain iman kepada Allah swt. Surat At-Taubah ayat 18: ‫ب ِمؤ ْمنين هم وَما الخرِ وَبال ْي َوْم ِ بالل ّهِ آمنا ي َقول من الناس وَمن‬ ِ ُ َ ِ ِ ُ َ ُ ُ ّ َ ِ ِ َ َ ِ ِ ّ Artinya: Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. (Q. Shabiin dan orangorang Nasrani. dua rukun iman inilah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran.S.

maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. al Maidah ayat 69) 4. Ath-Thaammatul kubraa (Malapetaka yang Amat Besar). Karena kesempurnaan ganjaran dan balasannya hanya ditemukan di akhirat nanti. As-Saa’ah (Sesuatu yang dekat). sedangkan amal perbuatan baru sempurna motivasinya dengan adanya keimanan tentang adanya hari akhir.hari kemudian dan beramal saleh. Al-Haaqqah (Yang Pasti Terjadi). Yaumul aazifah (Hari yang Dekat). Dalil: QS. Yaumul khuluud (Hari Keabadian). Dalil: QS. Dalil: QS. Yaumul wa’iid (Hari Pengancaman). Yaumul khuruuj (Hari Keluar). Yaumul fashl (Hari Keputusan). 19:39 / 6:31 12. dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dalil: QS. 101: 1-3.(Q. Terkadang juga disebut “akhirat” (2:130 / 4:74) atau “negeri akhirat” (28:83 / 29:64) 3. 22:5 / 30:56 5. 88:1 13. Dalil: QS. nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. 50:20 18. Yaumul qiyaamah (Hari Kiamat). Dalil: QS. (Q. A. 40:18 / 53:57-58 19. Dalil: QS. Keimanan kepada Allah menuntut adanya amal perbuatan. kitab-kitab. Yaumul jam’i (Hari Pengumpulan). Dalil: QS. 38:26 / 40:27 15. dan (memerdekakan) hamba sahaya. anak-anak yatim. musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta. Yaumul hisaab (Hari Penghisaban). Quraisy Syihab keimanan kepada Allah tidak sempurna kecuali dengan keimanan kepada hari akhir. 79:34 11. Yaumul hasarah (Hari Penyesalan). 2:177 / 2:232 / 9:18. akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. orang-orang miskin. Surat al-Baqarah ayat 177: Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Yaumud diin (Hari Pembalasan). 69:1-2 17. penderitaan dan dalam peperangan. Al-Ghaasyiyah (Bencana yang Melanda). Ash-Shaakhkhah (Suara yang Menggelegar). 50:34 14. 56:1 16. Dalil: QS. Dalil: QS. dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. dan menunaikan zakat. 80:33 10. malaikat-malaikat. Dalil: QS. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan di dalam Kitab Fathul Baari bahwa al-Ghazali dan al-Qurthubi telah berusaha mencatat nama-nama hari Kiamat dan menghitungnya sampai dengan lima puluh nama. al Baqarah ayat 177) Dengan demikian terlihat bahwa keimanan kepada Allah berkaitan erat dengan iman kepada hari akhir. 82:14-19 / 37:20 9. Dalil: QS. Menurut Prof. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya).S. Dalil: QS. Al-Qaari’ah (Bencana yang Memukul). Dalil: QS. Al-Waaqi’ah (Kejadian Besar). 4:87 / 17:97 / 42:45 2. 50:42 / 70:43 / 30:25 6. Dalil: QS. hari kemudian. 69:4 7. 37:21 / 77:38 / 78:17 / 32:25 8. 15:85 / 20:15 / 22:1 4. dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. 42:7 / 11:103 2 . Yaumul ba’ts (Hari Kebangkitan). Dalil: QS. Dalil: QS. Dalil: QS.S. Yaumul aakhiir (Hari Akhir). Dr. Dalil: QS. Nama-nama Hari Akhir Allah menamai hari saat terjadinya kehancuran alam yang disusul dengan kebangkitan untuk menerima balasan dan hisab itu dengan banyak nama. 1. mendirikan salat.

adz-dzull (kenistaan). Yauma laa yanfa’uzh zhaalimiina ma’dziratuhum (hari yang tidak berguna lagi permohonan maaf orang-orang yang zhalim) 49. Yaumul qishaash (hari penghukuman) 34. Yauma yuda’uuna ilaa naari jahannaama da’aa (hari orang-orang digiring ke dalam neraka jahannam) 47. 40:15 21.20. Yaumun nadaamah (hari penyesalan) 43. al-inkisar (keterpecahan). Yaumut tanaad (Hari Pemanggilan). Dalil: QS. Yaumul zalzalah (hari kegoncangan) 37. Yaumurraajifah (hari gempa) 38. Yauma laa tamliku nafsun li nafsin syai-a (hari seseorang tidak berdaya sama sekali untuk menolong orang lain) 46. Yaumul khaafidhatur raafi’ah (hari orang hina dan orang mulia) 33. Yaumun ‘asiir (hari yang sulit) 26. Yauma laa yanfa’u maalu wa laa banuun (hari tidak bergunanya lagi harta dan anakanak). Yauma laa yanthiquun (hari orang-orang tidak dapat berbicara) 50. Yaumun naaquur (hari sangkakala) 39. Al-Qurthubi di dalam Kitab at-Tadzkirah mengatakan bahwa menamainya dengan namanama selain yang telah disebutkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan pada hari itu tidaklah dilarang. Yaumun nafakhah (hari peniupan sangkakala) 36. Yaumun ‘azhiim (hari yang agung) 27. Yaumul jidaal (hari perdebatan/16:111) 25. Yaumut tafarruq (hari perpisahan) 40. Yaumul ma-aab (hari kembali) 31. Yaumul bu’tsarah (hari pembongkaran kuburan) 42. al-hawaan (kehinaan). Yaumul firaaar (hari berlarian) 44. Yaumun ‘aqiim (hari kesia-siaan) 30. seperti al-izdihaam (penuh sesak). al-iftiqaar (kefakiran). Yauma laa bay’un fiihi walaa khilaal (hari yang tidak ada lagi jual-beli dan pertolongan para shahabat). Yaumun ‘abuusa qamthariira (hari yang suram dan genting) 29. at-tadhaayuq (sempit). dan 52. Yauma laa rayba fiihi (hari yang tidak ada keraguan di dalamnya). Yaumuth thaghaabun (Hari Pengambilan). ash-shigaar (kerendahan). Yaumush shadr (hari keluar/99:6) 24. ikhtilaaful aqdaam (perbedaan nasib). Dalil: QS. Yaumul ‘ardh (hari pembeberan) 32. Dalil: QS. al-khizii (ketercelaan). Yaumut talaaq (Hari Pertemuan). Yaumun masyhuud (hari yang disaksikan) 28. yauma laa yaktumuunallaah hadiitsaa (hari yang tidak dapat menyembunyikan sesuatu di hadapan Allah). Yaumush shad’i (hari pembalasan) 41. Yauma tasykhashu fiihil abshaar (hari di mana pandangan mata akan terpana) 48. Yaumul jazaa’ (hari pembalasan) 35. yauma laa maraddalahu minallaahi (hari yang kedatangannya dari Allah tidak dapat ditolak) 51. Yauma tublas saraa-ir (hari dibukanya rahasia-rahasia) 45. 64:9 23. 1 . 40:32 22.

maka tunggulah kiamat.’ Rasulullah saw. “Rasulullah saw. berada dalam suatu majelis sedang berbicara dengan sahabat. kematian menjemput manusia 2 . Penggembala menjadi kaya Rasulullah saw. Tanda-tanda Hari Akhir 1. Sungai Efrat berubah menjadi emas Dari Abu Hurairah ra. berkata.’ Beliau melanjutkan. seorang lelaki diberi 1000 dinar. dan lain-lain.” (HR Muslim). Tanda-tanda kecil a. (HR Muslim). menyelesaikan perkataannya. mendengar apa yang ditanyakan tetapi tidak menyukai apa yang ditanyakannya. “Tidak akan terjadi kiamat sampai Sungai Eufrat menghasilkan gunung emas. fitnah yang panasnya masuk pada setiap rumah muslim. Baitul Maqdis dikuasai umat Islam ”Ada enam dari tanda-tanda kiamat: kematianku (Rasulullah saw. terus melanjutkan pembicaraannya.” Bertanya. A. tidak mendengar. lalu beliau menjawab.” Setelah Rasulullah saw. Berkata. maka datanglah orang Arab Badui dan berkata. berkata. Dan setiap seratus 100 terbunuh 99 orang. sebagai peristiwa yang besar dan banyak kejadian mengerikan di dalamnya. dan engkau melihat orangorang yang tidak beralas kaki. Diutusnya Rasulullah saw Jabir r.).” Berkata sebagian yang lain. jika beliau khutbah memerah matanya. “Jika amanah disia-siakan. Oleh karena itu. wahai Rasulullah saw. “Rasul saw. b. tatkala Nabi saw. ‘Aku diutus dan hari Kiamat seperti ini. Ini adalah hal yang umum di dalam bahasa Arab. Dan setiap orang dari mereka berkata. manusia berebutan tentangnya. Rahasia di Balik Banyaknya Nama Al-Qurthubi juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang besar dan penting kedudukannya akan memiliki sifat yang beragam dan nama yang banyak. Sebagian sahabat berkata. al-mirshaad (serangan yang tiba-tiba). “Bagaimana menyia-nyiakannya?” Rasulullah saw. telanjang. c. ”Saya. suaranya keras. tapi dia membencinya. dan miskin. bersabda. e. mengibaratkan seperti dua jarinya antara telunjuk dan jari tengah.yaumul miiqaat (hari yang telah ditentukan waktunya). Disia-siakannya amanat Jabir r.a. ‘(Hati-hatilah) dengan pagi dan sore kalian. dan penuh dengan semangat seperti panglima perang. “Seorang budak melahirkan majikannya. Menjawab.” (Muttafaqun ‘alaihi). maka tunggulah kiamat. ”Adalah Rasulullah saw. “Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya.a. beliau bersabda. d. B. Allah SWT menamakan kiamat di dalam Kitab-Nya dengan banyak nama dan sifat. ”Barangkali akulah yang selamat. beliau bertanya. “Kapan terjadi Kiamat?” Rasulullah saw.” (HR Bukhari). “Mana yang bertanya tentang Kiamat?” Berkata lelaki Badui itu. dibukanya Baitul Maqdis. ditanya oleh Jibril tentang tanda-tanda kiamat. penggembala binatang berlomba-lomba saling tinggi dalam bangunan.” Rasulullah saw. bahwa Rasulullah saw.

Merebaknya perzinahan Banyaknya kaum wanita Dari Anas bin Malik ra. sampai pada 50 wanita hanya ada satu lelaki. ini yahudi di belakangku. Menjawab. Menyebarnya riba dan harta haram Dari Abu Hurairah ra. banyaknya perzinahan. Hati-hatilah engkau jangan sampai menjadi teman mereka. bersabda. bahwa Rasulullah saw. bersabda. ‘Wahai muslim. sampai dominannya fitnah. Bermewah-mewah dalam membangun masjid Dari Anas ra. banyaknya orang yang minum khamr. Sahabat bertanya apa itu haraj.” (HR Ahmad. setiap orang tanpa kecuali akan makan riba. Dan berkatalah batu dan pohon. l. bersabda. i.a. “Haraj adalah pembunuhan. ya Rasulullah?” Rasulullah saw. “Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan yahudi. Perang antara Yahudi dan Umat Islam Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. Siapa yang membunuhnya akan mendapat pahala di hari Kiamat. “Diantara tanda kiamat adalah bahwa manusia saling membanggakan dalam keindahan masjid.” (HR Muslim). “Tidak akan terjadi kiamat. Banyak polisi dan pembela kezhaliman “Di akhir zaman banyak polisi di pagi hari melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. bersabda. bersabda. “Tiada akan terjadi kiamat. n. berkata.” (HR Ahmad).” (HR Bukhari). Di mana saja kamu jumpai.’ Kecuali pohon Gharqad karena ia adalah pohon Yahudi. seperti kematian pada kambing dan khianatnya bangsa Romawi.” (HR At-Tabrani). orang yang 2 . m. dan setiap poin 12. mereka mengatakan sesuatu dari firman Allah. wahai hamba Allah. j. Maka kaum muslimin membunuh mereka sampai ada seorang yahudi bersembunyi di belakang batubatuan dan pohon-pohonan. sampai 80 poin. bahwa Rasulullah saw. dan di sore hari melakukan sesutu yang dibenci Allah. saya mendengar Rasulullah saw. k. sehingga banyak terjadi haraj. pembunuhan. Sedikitnya ilmu. h. An-Nasa’i dan Ibnu Hibban). bersabda. banyaknya kebodohan. sedikit kaum lelaki dan banyak kaum wanita. bersabda.f. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya.” (HR Ahmad dan At-Tabrani dari Muadz).” (HR Muslim).a. banyaknya dusta dan berdekatannya pasar. bodoh. Dominannya Fitnah Dari Abu Hurairah r. Keimanan mereka hanya sampai di tenggorokan mereka. “Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat. “Akan datang pada manusia suatu waktu. kemari dan bunuhlah ia.000. bahwa Rasulullah saw.” (HR Bukhari). “Akan keluar di akhir zaman kelompok orang yang masih muda.. Banyak terjadi pembunuhan Dari Abu Hurairah r. bahwa Rasulullah saw. o. g. berkata. maka bunuhlah mereka. Munculnya kaum Khawarij Dari Ali ra. Rasulullah saw.

Dan yang pertama muncul adalah terbitnya matahari dari Barat. Dukhan (asap) yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit yang seperti selsema di kalangan orang-orang yang beriman dan akan mematikan semua orang kafir. yang akan terjadi di saat hampir tibanya hari kiamat.Binatang besar yang keluar berhampiran Bukit Shafa di Mekah yang akan bercakap bahawa manusia tidak beriman lagi kepada Allah swt. Tanda-tanda kiamat kecil secara umum datang lebih dahulu dari tanda-tanda kiamat besar. tidak lagi menerima iman orang kafir dan tidak menerima taubat daripada orang yang berdosa. Beliau akan mendukung pemerintahan Imam Mahadi yang berdaulat pada masa itu dan beliau akan mematahkan segala salib yang dibuat oleb orang-orang Kristian dan beliau juga yang akan membunuh Dajjal. Dajjal. Keluarnya bangsa Ya’juj dan Ma’juj yang akan membuat kerusakan dipermukaan bumi ini. maka akan diikuti tanda-tanda yang lainnya. turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian beliau menyebutkannya: “Asap. Tanda kiamat kecil bersifat biasa dan tanda kiamat besar bersifat luar biasa. 1. Dabbah . sebagiannya sedang terjadi dan sebagiannya akan terjadi. 4. Tanda-tanda besar Sepuluh tanda-tanda kiamat yang disebutkan Rasulullah saw. 5. Ya’juj dan Ma’juj. 2. b. Sedangkan kiamat besar jika sudah datang. hinggakan ramai orang yang akan terpedaya dengan seruannya. e. tiga kali gempa bumi. dalam hadis ini adalah tanda-tanda kiamat yang besar.tidak makan langsung. iaitu apabila mereka berjaya menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Zul Qarnain bersama dengan pembantu-pembantunya pada zaman dahulu.” (HR Ahmad dan Bukhari). maka tertutup pintu taubat. Rasulullah saw. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar belum terjadi. 3. d. “Akan datang pada manusia suatu saat di mana seseorang tidak peduli dari mana hartanya didapat. terbit matahari dari tempat tenggelamnya. Sepuluh tanda itu ialah: a. c. sekali di barat dan yang ketiga di Semenanjung Arab yang akhir sekali adalah api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia kepada Padang Mahsyar mereka”( H. “Tidak akan terjadi hari qiamat sehingga kamu melihat sebelumnya sepuluh macam tanda-tandanya”.R Muslim). pasti terkena debu-debunya. 2 . Tanda-tanda kiamat besar jika muncul satu tanda. Perbedaan antara tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar adalah : 1. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi ini.” (HR Abu Dawud. sekali di timur. berkata. bersabda. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi) Dari Abu Hurairah ra. binatang. Matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. f. Maka pada saat itu Allah swt. apakah dari yang halal atau yang haram. Tanda kiamat kecil berupa peringatan agar manusia sadar dan bertaubat. Dajjal yang akan membawa fitnah besar yang akan meragut keimanan. Tanda-tanda kiamat kecil sebagiannya sudah terjadi.

sebagaimana firmannya dalam surat al-Baqarah ayat 25: Artinya: “Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Surga Na’iim (lihat Q. sebagaimana firmannya dalam surat ali Imrãn ayat 133: Artinya: “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Senantiasa melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar untuk mencapai ridha Allah swt. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi yang artinya sebagai berikut : Diriwayatkan dari Abu Hurairah r. 3. Surga itu tempat yang telah dijanjikan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. ar-Ra’d (13) : 22-24) b. bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Neraka dan Syafa’at 1.” (Q. Dengan meyakini adanya hari akhir.A. A. Mereka diberi buahbuahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Meyakini bahwa Allah swt akan memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. maka seseorang akan memiliki sifat optimis dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk menyongsong kehidupan yang hakiki dan abadi kelak di akhirat.S. Hikmah-hikmah Beriman kepada Hari Akhir 1.S. Surga itu sesuatu yang belum pernah dialami selama di dunia oleh siapapun dan tidak dibayangkan keadaannya oleh pikiran dan gambaran dalam hati.” (Q. Meyakini bahwa segala perbuatan selama hidup di dunia ini yang baik maupun yang buruk harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah swt kelak di akhirat.S. Surga Surga itu adalah tempat kehidupan di akhirat yang penuh dengan kenikmatan yang hakiki dan abadi sebagai balasan bagi orang yang bertakwa. 2.S.” (HR. 6. mereka mengatakan: "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu". Bukhari Muslim). 4.S. Surga. Surga ‘Adn (lihat Q. ali Imran :133).a Rasulullah saw bersabda: Allah Ta’ala berfirman “Aku telah menyediakan untuk hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah didengar telinga serta belum pernah tergoreskan dalam hati manusia. Surga dijanjikan Allah untuk orang-orang beriman dan beramal saleh.as-Sajdah (32) : 19 ) 2 . Menumbuhkan sifat ikhlas dalam beramal. al Baqarah :25) Adapun nama-nama surga disebutkan dalam al-Quran sebagai berikut: a.al-Waqi’ah (56) : 12) c. yang telah dijanjikan oleh Allah swt. beriman dan beramal saleh. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Surga Ma’wa (lihat Q. 5. istiqomah dalam pendirian dan khusyuk dalam beribadah. Menambah keyakinan bahwa perbuatan di dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat.

g. al Baqarah: 24). al Bayyinah: 6). yang disediakan bagi orang-orang kafir. mereka kekal di dalamnya. Firman Allah surat al-Baqarah ayat 39: ُ ‫خال ِدون فيها هُم النارِ أ َصحاب أولـئ ِك بآيات ِنا وَك َذ ّبوا ْ ك َفروا ْ وال ّذين‬ َ َ َ ِ َ َ ّ ْ ُ ُ َ ْ َ ِ َ ُ َ َ ِ َ Artinya: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami. Surga Firdaus (lihat Q. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. (Q. Firman Allah surat al Bayyinah ayat 6: ‫هُم أ ُوْل َئ ِك فيها خال ِدين جهَن ّم نارِ في وال ْمشرِكين ال ْك ِتاب أ َهْل من‬ ِ َ َ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ‫ك َفروا ال ّذين إ ِن‬ ّ َ ِ ُ َ ‫ال ْب َرِي ّةِ شر‬ ّ َ Artinya: Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam. al Baqarah: 39). yang dijanjikan Allah bagi orang-orang kafir (ingkar kepada Allah swt). e.d. peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. mereka itu penghuni neraka.al-Kahfi (18) : 107) Surga Darus-Salam (lihat Q. orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. f.S. (Q. (Q.al-Qaf (50) : 34) Surga Darul Muqoomah (lihat Q.S.S. Firman Allah surat al-Baqarah ayat 24: ْ ‫ل ِل ْكافِرين أ ُعد ّت وال‬ ُ‫َ ِ َ ِ ْ َ حجارة‬ َ َ ِ ْ ‫الناس وَقود ُها ال ّتي النار فات ّقوا‬ ُ َ َ ّ ِ َ ُ ُ ّ ُ ْ َ ُ ْ ‫ت َفعَلوا ْ وَلن ت َفعَلوا ْ ل ّم فَإن‬ ْ ِ Artinya: Maka jika kamu tidak dapat membuat (nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat (nya).S.S. Firman Allah surat an-Nisa’ ayat 145: 1 .al-An’am (6) : 127) Surga Darul Khulud (lihat Q.al-Fatir (35) : 35) 1. mereka kekal di dalamnya.S. Neraka Neraka adalah sesuatu tempat kehidupan di akhirat yang merupakan tempat penyiksaan yang sangat hebat dan dahsyat.S.

syafa’at bagi pamannya yaitu Abu Thalib untuk mendapat keringanan adzab.S. Neraka Saqar (lihat Q. al-Qari’ah ayat 8-10) d. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.Al-Baqarah ayat 48.S. Ada pula syafa’at yang dilakukan oleh Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam maupun para pemberi syafa’at lainnya. Syafa’at hakikatnya adalah doa. (Q.S. Dengan demikian meminta syafa’at berarti meminta doa. syafa’at bagi mereka 1 . Syafa’at disebutkan pertama kali dalam Al-Qur'an adalah pada QS. atau memerantarai orang lain untuk mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan. Syafa’at ada bermacam-macam.S. Dalam ayat tersebut terdapat perintah Allah kepada Bani Israil untuk bertakwa dengan alasan di akhirat nanti tidak akan ada syafa’at (pertolongan) dari siapapun kecuali amal manusia masing-masing.َ ‫ن َصيرا ً ل َهُم ت َجد َ وَلن النارِ من‬ ّ ِ ِ ْ َ ِ ‫ال َسفل الد ّرك في ال ْمنافِقين‬ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ ِ َ ْ ‫إ ِن‬ ّ Artinya: Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Adapun nama-nama neraka disebutkan dalam al-Quran sebagai berikut: a.S. diantaranya ada yang khusus dilakukan oleh Nabi Muhammad. al-Mulk ayat 7-11) f. Al-Ma’arij ayat 15-16 g. Neraka Sa’ir (lihat Q.Muddathir ayat 26-54) e. Neraka Hawiyah (lihat Q. syafa’at bagi calon penduduk surga untuk bisa masuk surga.S. Neraka Ladha (lihat Q. Syafa’at Syafa'at adalah usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain. Atau dengan kata lain syafa’at adalah memintakan kepada Allah di akhirat untuk kepentingan orang lain. syafa’at bagi mereka yang seimbang antara amal sholihnya dengan amal buruknya untuk masuk surga. Syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafa'at orang-orang kafir. Neraka Jahim (lihat Q.S. Neraka Khutomah (lihat Q. yaitu: Syafa’at bagi penduduk surga untuk mendapatkan tingkatan surga yang lebih tinggi dari sebelumnya. an-Nisa’: 145). al. yaitu syafa’at bagi manusia ketika di padang Mahsyar dengan memohon kepada Allah agar segera memberikan keputusan hukum bagi mereka. Neraka Wail (lihat Q. Ibrahim ayat 2) c.S. sehingga permasalahan syafa’at ialah sama dengan doa. At Takathur ayat 6) b. Al-Humazah ayat 5-6) 1.

karena meminta kepada yang mampu untuk melakukanya. maka meminta kepada Allah hukumnya disyariatkan. Adapun meminta kepada orang yang sudah mati maka hukumnya syirik akbar baik dia minta agar didoakan atau meminta untuk diberi syafa’at dari orang tersebut. yaitu meminta kepada Allah agar para pemberi syafa’at diizinkan untuk mensyafa’ati di akhirat nanti. Namun. syafa’at bagi pelaku dosa besar yang telah masuk neraka untuk berpindah ke surga.yang amal buruknya lebih berat dibanding amal sholihnya untuk masuk surga. syafa’at untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adzab. Adapun meminta kepada orang yang masih hidup. Dan janganlah engkau haramkan atasku syafa’atnya”. 2 . Seperti. maka jika ia meminta agar orang tersebut berdo’a kepada Allah agar ia termasuk orang yang mendapatkan syafa’at di akhirat maka hukumnya boleh. Hukum Meminta Syafaat Telah kita ketahui bersama bahwa syafa’at adalah milik Allah. jika ia meminta kepada orang tersebut syafa’at di akhirat maka hukumnya syirik. karena ia telah meminta kepada seseorang suatu hal yang tidak mampu dilakukan selain Allah. “Ya Allah. jadikanlah Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam pemberi syafa’at bagiku.

Meyakini bahwa Allah swt akan memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Setelah terjadi hari akhir. diantaranya adalah: 1. Orang-orang kafir akan di tempatkan di neraka. Karena kesempurnaan ganjaran dan balasannya hanya ditemukan di akhirat nanti. Disia-siakannya amanat 3. diantaranya adalah: 1. Banyak terjadi pembunuhan Ada beberapa hikmah dalam beriman kepada hari akir. Menambah keyakinan bahwa perbuatan di dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat. Hari akhir memiliki banyak nama. Setelah itu. ada beberapa tanda-tanda yang muncul di muka bumi ini. Dan orang muslim di tempatkan berdasarkan amal perbuatannya di dunia. Menumbuhkan sifat ikhlas dalam beramal. manusia akan dibangkitkan dan dihisab. 2. Hal tersebut karena hari akhir adalah suatu peristiwa yang besar dan banyak kejadian mengerikan di dalamnya. istiqomah dalam pendirian dan khusyuk dalam beribadah. 1 . manusia akan ditempatkan pada salah satu tempat. Sebelum terjadinya hari akhir. 3. dan akan mendapat pertolongan (syafa’at) dari amal perbuatannya sendiri. sedangkan amal perbuatan baru sempurna motivasinya dengan adanya keimanan tentang adanya hari akhir. keimanan kepada Allah tidak sempurna kecuali dengan keimanan kepada hari akhir. yaitu surga atau neraka. Diutusnya Rasulullah saw 2.BAB III KESIMPULAN Iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang harus diyakini. Keimanan kepada Allah menuntut adanya amal perbuatan.

Surabaya: Pustaka Progresif Sulaiman. Ihya Al-kitab Al-‘arabi: Indonesia 1 . Ensiklopedia Kiamat. Riyadush shalihin. Zakaria. 2001. Jakarta: Serambi Yahya.DAFTAR PUSTAKA Munawwir. Ahmad Warson. Umar. Kamus Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. 2005. 2002.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful