Anda di halaman 1dari 53

tr 7j,

..9..

{"t;'t

}l

l--- ._4) lndq

a2

.8,

-3

4" $
ti 'o

an ftilis
'ri

IHKiS

Eenama: IuDri AIdu an (Dlutrh [aflcra rrftecfl) Didin Sirojuddin, Slailul ldnan. dan oara oelulir dafi lembaoa xalialali at'Qnf an (t0rfl{-q)

tm? @ (9

Dafl Tulis ke Lu[is

Katalog inidiierbitkan dalam ran8l Pameran Kalig.afi klam ''Dari lulk ke Lukk yang dij en83abkan diSayiAlQulan &Murum kuqlal.

: Da- H. Muhammadthohib MA : D6. H. Yarin khmatAnroi

: Dr. H.D.sircjuddin AR. MA.


Adimar Bayumurll, Ida Fitiani

: Subun Budima., Nurudln. AriJMunanda( Putuanii. Heri Haryadi. FatmiartiKurumanjngrum.AgurNurul Saripudin, Aif lib6maliri. Suparno. Rojali. 9anbang

Kata Pengaxtm ]..pir Lrjdrrr ?sb5hihi r lhrfAr.auu


rinirr ?dsbihd Mshf m.au D, mrlduj ?.c@o Mendi Ap!m! RI Nomor 3 Tahuf, 2007, ditehpltr sbrgxi $rtu U.it Pdilem Teknis (Jrzr) di lingLug.n Bxdm ridrbg dm Dikr* Kcd.nftih Aeua Mskjpun *dm ol3dsasi dd snktu! !.ldr tusih bm, osnu! dri sisi tors dxn fung:i Lrjnah su,ld scbk Ehun 1957 bcidsrkao resturn Me.ed ,\g,m RI Non ! "da I Trhuf, 1957 tenhng Pengamsxn rdhrdrp Penftbitu dn ?cb6ulu a-Qu?rD. Tugrs dtlfu lebbr8r ini xd:r* mrl*ukan pcotshnun d.n pe.earA.n rIh"&p F.odd produ! percrhid mEhll Ar Qur'a bri! ceeL elckbo.ik muFs diSixl, ymg.Im liauph nd:h nbit dm ld.d' di fr6y{*.r sel.i' iN, leinbsc. id jusr dripuoyrj tugas mel !k!n pcnotlcmdi. dm penxrsinn Al Qurxn, *nx PcEdhuu mushlf At Qut.n. srhn satu tu8xs hn! lJosDsq. pda 9idDgBarr Ar-Qu?rn dao Dokumenrsi, xdd.rl nelxlshdsn pc.g.knru B4r n.QuraD & MNos tsdql,t y gsxtdl srru bcntukryr ydtu meDyeLeogB.strf, prmetu btr[.]x. Unn* iaat ini Fm.dn rt4.bur brtrpxpm.n|nigriilslmbrjudur"DriTuriskcluhs Fngkarn%nt4bdn?

tdg sehnusnyr L+dr KcFdl Bad.n Litb"ng AbdJ Dnnal v,\ .-u leFdr rsrp r.e.a m Fcrylsu! yus Ehh Eenped.prte,, nef,sedit, strs nardesrin smpri aknnnyl me4.di k*nog pmem id
sryr menyrmp,ilm rdinx kxsih

ql{

(*fs

7j

t\5J

nn

Dai
i@

Taks kc

btkis

Kaligrf Islm Kontempoitr

fudjjnys sebDi bdibxJ .6xd, k,tignfi Ishn sdslu ditulis de4xn &iplin Fog sme k kr.Iru bn1 kib lihr d.ngaD jclst mis.Lnla. prdr pcrLlEbusu blgrxfi rsrm di Tuki u,D"oi, yus didullig pen(lh oleh pur sulEonF t{hidxn pan ponsue$'rurki usnmi elhadap [x]ign6 nemhg bsr sulhn lrxyad I] (1431, l si 2) dlkenxl en8ar .Lek*, dm bdlsuu k(Prd! sr,okh Hxndunih ,r Amisi (v 1520), abtj rxlignE krk duka dlnAri id a.hl$n d.tm c lr.n ismtu diki$hku, kctikx guru,ra h scdos olluris kiigEfi, $lc sulh br s.gm sgb EcEcgt.gl<.. rempli ridhnlx. Di!6ti iri eu Dagsnldrglm lilrshfi, dr ndrhi,kao bcbcnpx Axyi innd beu rus o.GjoaL ?e4xj*xn kirsnf dnakukrn 5ccu sisrcm.di def,sx. sisrb luu.Eund o,rrMl,/.a,/ t*u) (Dsmm 1q93: 136). Siscm d dir8a npi klor be,.bid{Ld, bxhkh sdFj :ek3ii.sschioggaplixkxrrgf,fd!Tukdq6rinidr[) Denelusuig.nalosihdni{nny. enpxi liil rbd ldu, kerda sydll Hxfdunih d Ami:r, rlJ , *r4#r, (petuka pur Dcngxn rdloya sincE gur! mlrid dstrm p.ngajec! kniEEfi, reidih senulis r\nL yx.g rlxn dilcDlk^n dAR' d*imrix oleh pm kiighr.! Fcldrhnu, dE ( terlxgr den8b fkszru oleh k{eor iE, yi.g nEtuik drl]n ndni sflu( lJitt rJurh ordtraktu

"*';j"l"3il:,i:"",.^""-,,"^,,,"-.

mcni.di Desrnr4. ldunp"Eperuris

r-n'##'li ll
nrrtlh n.stxh

s ,t,trL,llr

%1

r[a, nsnu]r

DrouLir

li.!L:ri

I I
i

\r

Q!i.r I {,r.Ll rir lsr


rd

hh,! s1\ LrrrJtr,!l)!r.r,r-.tr!NrL.L rl nrL!N. Lr1!r, -liiD! ru,q: r') \lsnr ,!,,:l \ Q( i' Lul q slllr.r

lud.nL.Ll{l i Jf,L trI{rnnrNnql4l i.nr .:Lr!.f ' 0i: \'111 \.N,'.Lr

,\ignr Brru

\ljinlsrhL. \DF!,!!. \rrr

L)

,.1).,r.u,r!' \1,'rLli!n \lrDrisrl l$Lhfti,r Ii'L '1.,!D.r,i,l'..!larl, !\{d, Ldrirur h(ui bi' h..
r:

[Jrli |.1\|(t.

.lliri: l''!h!N

]!

!a.qrrin!SlrtuL unul j,!l(r sdrL\iu,!!r\ n.rli,l.,l,tlNr,ldint!url)o

r,tiD]k1!!diiL,glqru[tr]LDli,ri |.;|
m],
(]

Jlri

o,,Llrnrrit 0 r r,Fr r\1 d' l\(rl:l !!lLd l] ui dd([ qqllLLr,

T]nu Tli!n], nll

uL.nr ru llN Sel4rri

rso!$h!ri

iL lL|jlLh

r!!,rLiuqu\r r\jrl..urdu,r1
nLL! d1

trtrl'bdr {nui d(r'l!r'('trh.

d,i llk

i,q

.nu hEhihn, aoprlnll lih.rrn JLlqDbii[lti] liirgnGr L 'Ld, Fn


l Jr

I l.ndr llni xF ri!

n[1tr,]!']. dij !Lq!r l!]id l]nl T lLrj [rl!nl]

jeii!

!ini,

nn P.,gr,h5 k|n5,

(lup lluLrh ![ L]l! Ldus ltlL'au|ndtrLn, ni.un.rrurelu r .n lun dili!'trtrl l..r(LL l!Li, u(1 , Lqpdtr utrd

,ljtr FrigLrrmlngmhkflr prrnn.ruisrur rinLfi,i,{rLdersFnftrNLutrs.

nlut,ln

]norr n
sror
dd

rrx

n FDhr,. E rtu

nF o{Ela 5uJJ

orNd
DnLid

rr

uLrui

biorl hn o'!r. Jin .u,ial) ftlut rrfri[tDdd rmt!]rq.h


2

i,

o,

$lin, dir.o

dux

nflier l ien6 rio.e or l, h hclroLdih Dui buil, kqr ho'r 1,1 di' s) Lsohuo 2010, rdi|,lr kblll r,nrl"; lru,l lMui:nri dierr ])eLrA rrxril rr !e !s re]rir.ui, hu'ut. rdrtiakhnr,rdibdxrliupulx. Dlmjlildtul. dJri!c\rdrsr. t,Lrkth Ditun SrNnti . h+r jslixh slrhseorlrs nrt/ hr gfl ri-hhn lisnfl r r1(!,ra
Jerslr vrtrx

gd ltt\!'ri kUtu }PuLlh hoi fbdsdnri

huh ki'w,r, (ionor

n,o .rl

&(06,
Ll)

\uoi iLrmr r"og,ne{n

hu,uanr. r)e,ni[.o ]rulx

Lrj.oe!i,tr!srD

(12i,

l..!rr)r (,rlrn(|, rl). Nr'iri11i),s!tul udrlli), ral ,\nm ir,Km1i]rn6t.

o&rrn i53) Dilur Lur,ls *[]si[ 'EnLmglo q) Dorlrl[u]Lu,


k

!k]{xllluhih

nindung. r2og

rr'),

lridr

c1.1

(rr,:1.

noNo E, rprn dirui duxr$i \r RroL, rLr, lrm r!s! ,rj \1 Rinl, rrr) neo!6ei l1o fn unlr

12 I Lnoer!rrf r.,r G,tx erl Kdi T, q lr-ir!]? (4/a r r,! ilLLtr ,riFF*u uhr rqir r[ .! au !, sllo !i\ tr ririgr.n Lzr) {i nr.n,, f14 r,g ni nrfiirhr lin gii' rir J \riroro !h nLrr,\antr r\n liirrlrrr .L\r \l Q!iu r!1di!1]D o, \!urqRoL,ri\lhir! R(anLri rnpur !\iiLl rtrdL !!lrl r Lhq'$ip['d rui rlLu[n s!!n (nun. LNL]lnrj m(n:la ltL'r 'nj '\l rr$1. n!qr, ri ritrnLr,, k.t1d1r rih

{in,

ltr][H},n]L].jr.2,:]]lliiir!1. yr,qr l,q,qhiA JrnJr!{ J,tLtrd b(dnLln\i

rjo.q
s

rnlr r

ofil

ir{. rt) o}o.ofu[

pd--" L* - -"-,r.
Fnti (brour

|f pid,..hrg,i nDnlri{rqr(hl
dniLrd r h,Fri llrl!n L.hr

Lr, i, !rDiEr.fri. drrN re


r. ,rrt ]n J.lm

rs. r1. luu hd \ms ruxP L, rhA r. ( avxqrti q$,Jm Linqlr Dn( nnpil ri:JiLt'il!j. r. rl. od r&b$! dr!!r{ lioh ir0.1r) !r r/ ru Lruui riNt: ssrulEeuP,oB,!\al

dt Bi

rli r5orre!trrh F:fr!!L rllil:jr!rrilrr1ud


iir,!L,k
i+ r)

rh I i\lli]hdN i]:r Jn lbdu


1r uL]l

inrlrillo!

Ln.

nnfrrl

D!r.L LJ'{rin

d{rboof n!o!u,

rc.wiilr5Jrrrl,u"
Llpu

(irl,,rn' n'rtr iial

rFeid;ij DiLlon LL,F!n \bdurKLrn,k il]l !eo{ sui qLr sr! .u tu| , , ur 5suru hg dl: Nro L., n r.r! diqrstltl{$r t(ui odlorl !4 i:r).F(risrt. rup(
r

B\,ii. st,.jtls. L,tMi'

ahs."b, Edjiburg Edinbu4 uoiy&stq p,6s, 2007. Dd,:m,M.lt1r. 1*^kGr :Atun.n Atisutttfud tk labt eba,;catkdi,rrb,h
Nev Yolk thc McEopolihn Musdm ol ,{n,
1993.

G36t,.t!js3^..Ttyr!trnn Ma,*ilr'th&tat:f., G B'ohAn k lttldtuu"imt "n*{ Prc$, 2010. c,ldr,,. BLooninabn & baianapnrs Indrhl urivcsirr

rr

&r6jn di B4i6 beLi ae tu!tu, Brr aq.{ & Msee rdqu. rid ^i e4c@3b&bdp@ooikjllleledlqM{uh6{rsNF3&d&gglfu ^s{

Nfenr.entuh hati para pelukis


IF]

re

ll
14 rr

rr ]l|.I

icii

r \q 'I r,ori. rLa{ra

t<I\
.ts ,\r(tiLrid 6i

tt-

,r,,i,4r"

!! r: i,? r) 'rr|! ino I Liss:. rrranrr ktrr,rLu,rr nrc\ \ Qujo


r

,hlo iinLr!,

r.Lhtr rl s

\ i.,, \ r1,.,, r,1.i:i,,,

h,,rri\l!!,1.,.1,,r(!.Ll!Lltr\ari!L,td!i,LL'Dn$1.{,,.d1,t1n/r!r'ir.rqrl r a! r ,rr, i ,!$ ii 1ra, /r J4 r,rq 1:rnri,(r,,r!!sr,;


DuLl( .J,I,l.Li NrL

Plir \n,

qud, Lll i.',1:\ ,r!,r L,,ni1. s 1 rir!,1r,\ auri !!L,u


llrtrr( (

ai,,\n!

\r!J,r P.r!Lrlio rJr$r6 bur,!oba

r+r,

r) r
I

L.fdir. rlrrr rrrrgrri


JL

r,1,,/li!Li tr(

!,

knlr

!.rro PiL

N)r, Jir ri,i(r{u|rj tirri.r:,nn i\rh


i\r.l,L\!r

!rn,rj
L

!, r, rl J /tr'i \ :.l)IN,L

FL:',,. - ,tr

p,rrnlL

r(.nnr.-ruiLh04h..uo!lhn.\.!,r'rdrrcd!sL:, lLQ{r,rL 'i.n.,:,!tr lLrDi i,. \iQLrr q:\i o,au . r, s.,i,r inr rh,'\a,, .!!oo].]bo]L((1]\[![nllsnl/ilin|.\xLL!Rl:!].r:
I !'1, Rtrl'1lL,Llrl,, Rrlf

s,iu f

\R irsni?n,t.

\r \!r,\

rsr,rlLrr

ir

rL s)

T(rir

irrhriti..!,

L,k E LurL.lin

{r,!r n !,, ..,i. u,rr i,q, |.@f 0!nh [.L1uuu] t.

11,Fri \lQ, i:, lrr i

, h,:,f ,15 r !.i((.hrr.fLti r.(


h:,1

\irlu..(

r,L<trr,) r.li1, L,ilN. lnLlr

Aka Cint A//,tL


P,inted Cdlr+aplxcs
I n,!.aN or llLiolD

r|
lL.

rhe
r!.

\Iuseuft lsiqlil
r] ar,,i,ln qi

l.inIr /

Ph

{ L n,iir

.1Lt,

tith liil,,n,'.'"...

Ll,!

,.r! !1,1s!!nJ. d,!. !! . oilLa, ! . r,p .

dn.t( r r1,o,Fr r[j li]ir:,Latlir r ,L nr JnrL,1, Ll,& i(u!,n,:.".

,!j 4r! r!ru.! lLrdthn! [

sr]jnrr.

iuj,.

iri0rr.

rLlrd(nLr\dorf!r ooL\r:, ir irl !r{r1n,, o rh. lun\ uDip !)r ,rrrE rlr 'rL

.i,q.rLiid
,qL h![

h$ i,'

r. oaroilrr uJ:i(rlL!,\.

l!Lpi![u l
LD

iilJ

Dr,,/,],! i:/,r/.] il rrlr b,L! d!l!Lid (r.lL al L\

iqsir i

a{rr

L:

i r.lrL!

rli'N ti, rf\ d, i

:$n!,1rtriL luG

\r,. r _llr El,(rr rr,ri,.

1,,1,it!L',.11)Lr
N,n

i orl!:,
rlrrriNr.

:,nu!ql
hr

nf,,!
I

rf iiisl!rr <Rri\((rp{(!!i!r

rk!todrbrft

nLl!rlL!!N\Il!!|:rr..rlj.d

(,.r ! fn i( lrfr$aiir t

J:r

r\

'r,!

,!LLLLT

rrq,.(rl

Jr,,,i,t.rr,r,<(lL!r
.Lr<rL,

ri

ilL! d,,L(,q, \r,o

\,ri h!,rn

r,,,arr,r r(r rh1.( h( hlm fL!r!

(tLr!!.rLl,g!rFh,. trr,,i?5,o rou.rni!*,!i(1,.'(urJlrlL. *tr. lj|

1r.
\1o!

RcNllir' rrn

,r'fl rL:!, r

rrr ,.!,.rr,l,i L! F.r, \n' n ie oi i i,,Lstro u!tri{ },r'

.l\I]J.1lil'rLl\r.1]ij-,].||ai']iji|l'

r^lr.nno:
!LJ Ll,ctr$qi!! or rrunLd ip n' i

h!\ r!li!lDtr\

rirl(luilu

rh

!\jrd!rrlfrf:ruL

i ! riu.
,

r,ii r.n,t.l, I rqri rrr rr {rohrl r:ri, ( .i

btr"{ri! d,.rn,,rr 1,r c\F((!n,Lrh! QL,:'N $ L\. x,r,L,qn5 s.r r!.,f(:L s n,iDr..f!r Dr
.Lr

!rtlrillr

,LLr,{!i.l

oo

,[. ia! or
]..Laid

on
?

)]I(i

.\r,{t,,,r r,dr.,,/Li.DS,ri
r! $!!].
r,

!r,i

j'Drr

LL

\!iLLl,(|i!{,fld!Lr
L?.r! L[r

rr brd,ll

.n,i I

(]rr.ss nd ,rf lLfurri.t

\cn. {LLlulrht r': p,i,rir'Nq' \r aru L,\/ ,r,rrt la ]s lt i:00'i,. \!ll!r, r,$ .

ni

n.L ..!J!

r.ilLf! li\11!.'l![o!u!

!LL.u.r

r |xrJ,r!

r rrDrll \ r, rt H!tri

trLLd

. r..

(t( rr. i

Lr. !L!:1LL'

t.\r)

iL, rL!

1t1,

r. Lmi tr rtrL.r' L)(tr^Ehu,tr t\.,t,*,,1 t\,tn,.

1l

, -, L L ,,i (

Ll .r.Ltj

C.n.lNnnr
i,]..I.,1...!]l]lL]i!j![1!L.i:n]

n-! . r! trtir.!! (.li

)rL:i!,rFl.., f.r.n

ltr:, u r, rr s,rr,,r $oFii

rr,t : r !o.i

liqr !r!r LrlrI rr.r!1rn(l6tl

r.rr-!.LL.r,

atrl |., ttt tt.! )trttiLt.i. i|,i.t.i ar'.i)|1|N]1]||i.'| ..t\ t, t,,t:'tt ni.. Ntti jtttr! |l ]i! ,4,|,,'| l) |: .1

a r-, i (rr\

i i.i:.li

i.i.r

I r!

r!

$o& !c

$n rb<6.e dnienphy &a ho! tuor


6iod.

5tuilit 6ry d{ hlr Fncd sdid r aq


6irHy

d bc

dJ4'.{..ilh.!.n,6*ddlFifuJg-_'

s6.

oLi.d dDsnrh.r d4h!L ( 6. hq4h

lPrdlrqLjtr
sF4!ut,
!

irsu$

rc

rilir

^r

asli

dd ni{M t

d,igdii

LL.

D+lchd

Ri

^srhr

'a! DdjdtJ!trl&ou{stifuLiJolALft

$hN f4ii,,hrd sdli

tu sli6l ncd! ddf. liqslirr !! he1ii bLh, xns4 tlki, fu

t]^

\\toE n\ !.

4r,-,r,

(4)foiFrd^Di Fdo!

u!

dLisdretu!7o

,, drr

ilJco d e4 .rd ud

(rc

)rtu

t6t 4t8r'q4tt*r6r6
Pn! !

^!dd
4

Dq, Los Da

Lttht.aL'Nlt

A]ol

{! \''a'

alaior

!@l.,,mr pu' i

1H,!, Nhvdqjolo susq o kLL{. tuez Ltu,t rr,r,r4' Jikitu Yi\a$ \1r,f \\,rnr qi'l,s ln! rn r lroi ri<udk .Lu Fc

tuli Lhl Lxbi6ti4

at

Lt@4

atqnthi

,, rlr,.d rii!
Din. ti-,. tn Pr,td, .

^LLuh

Jahrc

L(rr!,rI
NidooiLl

ca[q]rI *an,,

khoaw t Filtrti" aI Lr!/t . rt4tu1rL1r6dn 'iEhl/ bMni rllinlGdehr,r!6.I'n, ioo qhloe !$qrd h.'LiL{\i lih(
Rqa

s!llqDL,{

c@4qKcm.i\M "D$k!so!bdoeliorMu

ocootud6".J4,r,/r,,r,r'rJwr.

htb D!,b ai

rdan

6a

e,Ptr4 sarLnt atu,


@c

n\ 1i\.". ]D ,iihd
r4,

ponn: R Lsu 6d

....._. drs, rorod6o od qu

an ..ii,.4ttdt apha1wt

N.1,2ore,pp tae

ran:4 Lha An ud Ettit . {fuLlwrfi Mird@, ri{ vrrqBheq2o1o H,toio, Yusuf SNiro .Anfg Pa.x G\^ LonJ^ . /n".1AnJll2t, ?i$7. pp a+A1 -. Ln ss, lrildi md Y*h Hfr. s1&di. rr.&r4 boJoq: a! ad6h LLfry BoFt s76 crdog

d s 4brbiloi

or

a s fsuqtPr

L,a,tutn rbaMraa{.nlvd?Ilart erzrr volrddLbFsidr4stselpim


tuLriLqr ftc 1e76l037.

Pro.v u.atu46 Ei*oi rtucsq$.od nridosv{Lsqb!!fr*itu" .}i/r


I6li?iir,Jirq{r/F,b4q,
PP.

s,

55

t
I

D njFirc dd siuiibu i?r. r.r n r, fiol,4 r.!,44 rdr4s M4@@ 114, bkft .F4@de4dr. Dq Bdsg:ldsPd*eilF.ser cd'rbj.19,1,E\nibido!a.no!D9l

'007,

SiEla i I

Aminu,ldio

TH. ?i@u' M@iki'kan Sciach

Scni

KiE" vnd An! i21,2AA7,

d. Msao rtrcr". rt !/,r1,,rcrq!o4.olco6ns ' zib!!6jo@s!, no visi o 6c Nru$n hlqhf tu 4, ,0r0, or r, re ,, pp. ^isop.bejqr
zrrbog,

Joqse 1End!

or

Jonrhi zirb.'8,

Ph.D n r QlfuEr mth..porosr sFdarri,g jn reriEon, "nd useums. Hc is a ierarch x$ocixte vith $e Unnesiq oa Ilron rt rt6x.r.

r(

Katalog

Lukisan JUPRI ABDULLAH

D""

luP,i

4h1ruLr,h

D-'

Lukisan LEMKA

I I
rl

/)

'/2

t1

tn

/t

2A

22

2/

2J

ffi
Efi
EA

wd,

ffi

D*"

1A

1/

E ----

1l

16

trinlt
a;:-,(

'i,e

;ilFiw

t4

)b

57

D.

6A