Anda di halaman 1dari 5

NAMA KURSUS

: FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU (Malay Phonetics and Phonology)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: TL 10103 : 3 : 130 jam : Tiada : Pertama/Kedua : 1 . : 2 . : 3 . : 4 . Membuat justifikasi sumbangan fonetik dan fonologi terhadap perkembangan bahasa Melayu (C4) Mengaplikasikan pengetahuan fonetik dan ejaan dalam sistem sebutan dan intonasi (P7) Menunjukkan rasa prihatin terhadap kepentingan sistem bahasa baku (A3). Melaksanakan tugasan yang berkaitan dengan ejaan dan sebutan (termasuk intonasi) sebagai asas tulisan dan sebutan bahasa sekolah (baku) kolaboratif (TS3)

SINOPSIS

: Kursus ini memberi pendedahan dan pemahaman kepada pelajar tentang lambing-lambang fonetik sejagat dengan penekanan khusus terhadap bunyi-bunyi bahasa Melayu. Antara perkara-perkara yang dikaji adalah cabang-cabang fonetik, sifat-sifat bunyi bahasa Melayu, fonem vocal dan konsonan serta cirri-cirinya, pengenalan terhadap fonologi generatif, dan setersunya kaitan fonetik dan fonologi bahasa Melayu dengan sebutan baku dan sistem ejaan bahasa Melayu. Di samping pengetahuan tentang teori, pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan fonetik bahasa Melayu secara praktik : 1. Jenis Bunyi Dan Perlambangannya dalam Carta IPA Carta lambang konsonan Antarabangsa (IPA), Senarai bunyi vokal asli bahasa Melayu. Senarai bunyi konsonan bahasa Melayu 2. Fonetik Artikulasi (persepsi) Mekanisme edaran udara yang menghasilkan bunyi, Alat artikulasi, Fungsi alat artikulasi

KANDUNGAN

3. Penghasilan Bunyi Konsonan Ciri-ciri konsonan, bersuara (getaran), daerah sebutan, alat sebutan, halangan edaran udara, lambing konsonan, jadual konsonan, penghasilan (bunyi vocal, depan, belakang, tengah, ciri-ciri setiap vokal, lambang vokal dan transkripsi, jadual vokal Melayu. 4. Koartikulasi, Penanda Suprasegmental Dan Transkripsi Fonetik. Pembibiran (labialisasi), penyengauan (nasalisasi), palatalisasi (lelangit keras, faringealisasi (rongga tekak), penanda suprasegmental (tekanan kepanjangan, jeda, tona, intonasi, transkripsi fonetik dan fonemik. 5. Fonem Dan Alofon, Kaedah Mengenal Pasti Fonem, dan Sistem Fonologi Melayu Perbincangan tentang fonem dan alofon, pasangan minimal, bervariasi bebas, beralterasi bebas, saling melengkapi, kesamaan fonetis, fonem vokal dan konsonan rangkap dalam bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lain. 6. Fitur-Fitur Distingtif Perbincangan akan tertumpu kepada konsep fitur-fitur distingtif dan tumpuannya kepada bahasa Melayu dan bahasa dunia lain. 7. Intonasi, dan pola-pola intonasi. Perbincangan akan tertumpu kepada intonasi dan pola-pola intonasi dalam bahasa Melayu dan bahasa dunia lain. Kaedah mengajar intonasi dan (intonasi dalam wacana) 8. Sistem ejaan Baharu dan Prinsip Perubahan Ejaan Lambang vokal, vokal rangkap (diftong), larasan vokal, konsonan, Konsonan rangkap, kata majmuk, kekecualian dalam ejaan. 9. Sistem Ejaan Baharu dan Sebutan Pembentukan suku kata, jenis-jenis suku kata, struktur suku kata dalam perkataan, latihan tentang kesalahan ejaan dan rasionalnya, kaedah pembetulan, latihan tentang kesalahan sebutan, dan rasionalnya, kaedah pembetulan.

Jumlah PENILAIAN : Kerja kursus: Peperiksaan: RUJUKAN 60% 40%

42

: Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007), Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu, KL:Aslita Sdn Bhd. Abdullah Hassan & Ainon Mohd (1995). Linguistik: Pengantar Bahasa dan Komunikasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan & Ainon Mohd (1994) Panduan Ejaan Rumi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distribution Sdn. Bhd. Abdullah Hassan. (2005). Linguistik Am, Siri Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Melayu. Pahang Darul Makmur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Abdullah Hassan. (1983). Rencana Linguistik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Yusoff & Che Rabiaah Mohamed (2005). Menghasilkan Bunyi Bahasa. Kuala Lumpur: DewanBahasa dan Pustaka. Asmah Aj Omar, (2008). Ensiklopedia Bahasa Melayu. Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Haji Omar, 1993. Susun Galur Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Haji Omar. (1985). Perancangan Bahasa dengan Rujukan Khusus kepada Perancangan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia. Asraf Abdul Wahab. (1988). Sebutan Baku Bahasa Melayu Berdasarkan Prinsip Fonemik. Selangor Darul Ehsan: Sasbadi Sdn Bhd, Petaling Jaya. Asraf Abdul Wahab, (1989). Petunjuk Bahasa Malaysia Baku. KBSM. Percetakan Jiwa Baru Sdn. Bhd. Selangor. Chaer, D.A. (1994). Linguistik Umum. Jakarta: PT Rineka

Cipta. Abdul Chaer. (1994). Lingustik Umum. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Indirawati Haji Zahid & Mardian Shah Omar, (2006). Fonetik Dan Fonologi. Kuala Lumpur: PTS Profesional & Distributors Sdn Bhd. Ismail bin Dahaman, (2007). Ejaan Rumi Sepanjang Zaman. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. John Lyons. 1993. Pengenalan Linguistik Teoretis. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Komaruddin Dra. Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, (2000). Kamus Istilah: Karya Tulis Ilmiah. PT Bumi Aksara: Jakarta. Lyons, J.(1995). Pengantar Teori Linguistik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Nderawati Zahid dan Mardian Shah Omar (2006). Fonetik dan fonologi, KL:PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Nik Safiah Karim & Wan Malini Ahmad, (2006). Bahasa Melayu STPM. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Nor Hasimah Jalaludin, (1998). Asas Fonetik. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Nor Hashimah Jalaluddin, (2000). Asas Fonetik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Paitoon M. Chaiyanara. (2006). Pengenalan Fonetik dan Fonologi. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Raminah Hj. Sabran, (1989). Kecekapan Berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia; Untuk Pelatih Maktab Perguruan. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., Kuala Lumpur. Samsuri, (1994). Analisis Bahasa; Memahami Bahasa Secara Ilmiah. Penerbit Erlangga, Yakarta. Saussare, F.d. (1993). Pengantar Linguistik Umum. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hajar Hj. Abdul Aziz. (1996). Tatabahasa Bahasa Melayu. Selangor Darul Ehsan: Serdang.

Soenjono Dardjowidjojo, 2007. Psikolinguistik: Memahami Asas Pemerolehan Bahasa. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn Bhd. Suhendra Yusuf (1998). Fonetik dan Fonologi. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Sulaiman Masri M.A, (1988). Sebutan Baku; Panduan dan Senarai Perkataan. Syarikat S. Abdul Majeed, Pulau Pinang. Sulaiman Masri (1995). Penulisan dalam Bahasa Melayu Baku: Edisi Kedua. Kuala Lumpur : DBP. Sulaiman Masri & Ahmad Khair Mohd Nor. (2002). Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Sulaiman Masri et al.,(2006). Bahasa Melayu; Dimensi pengajaran dan Pembelajaran. MAZIZA Sdn.Bhd, Kuala Lumpur. Yunus Maris (1966). Malay sound system, Shah Alam: Fajar Bakti http://www.tutor.com.my/tutor/arkib2002