Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Asas Kepemimpinan dan Perkembangan Profesional Guru (Leadership and Teacher Professional Development) EDU 3108 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris Tiada Pertama/Kedua 1. Menjelaskan konsep profesion,etika, akauntabiliti dan kesantunan profesionalisme keguruan. 2. Mengenal pasti ciri-ciri guru sebagai seorang profesional 3. Menganalisis peringkat perkembangan kerjaya dari guru permulaan ke peringkat yang lebih tinggi. 4. Merancang perkembangan diri sebagai profesional. 5. Melaksanakan peranan dan tugas guru dalam pelbagai aspek pengurusan di sekolah. 6. Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan profesion. Kursus ini membincangkan konsep profesion; ciri-ciri guru sebagai seorang profesional; etika, akauntabiliti dan kesantunan guru; peringkat perkembangan guru; kepemimpinan dan peranan guru; kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. This course discusses the concept of a profession; teacher as a professional; ethics and accountability; stages of teacher development; leadership and professional skills and responsibilities of teachers in leadership in schools. characteristics of a teacher politeness; roles of teachers; various aspects of

Sinopsis

1

Kandungan Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion Konsep profesion dan profesionalisme Ciri-ciri guru sebagai seorang profesional Kod Etika Dan Akauntabiliti Keguruan • Konsep etika • Kod Etika Keguruan Malaysia • Akauntabiliti Keguruan • Integriti guru Jam 4 5 3. • • • • • 5. Isu-isu Etika Guru • Kesantunan guru • Kepedulian guru • Penampilan guru • Berniaga di sekolah • Kerjaya sambilan • Pengurusan masa • Pengurusan kewangan 4 4. • • • • • • • • • Peringkat Perkembangan Guru Guru permulaan (novice) Guru cekap (competent) Guru berkesan (effective) Guru mahir (expert) Guru pakar (master) Peranan Guru Sekolah Rendah Pengamal ilmu dan kemahiran Pembimbing Pengamal reflektif Penyelidik Agen sosial Agen perubahan Pengganti ibu bapa Pembentuk tingkah laku Pengurus pembelajaran 4 6 2 . • • 2.Tajuk 1.

10 • Pembelajaran autentik (hands-on) • Latihan dalam perkhidmatan • Akses maklumat pelbagai sumber JUMLAH Penilaian Kerja Kursus Peperiksaan 45 (50%) (50%) 3 .pengurusan portfolio • Budaya musyawarah/berbincang • Budaya kolaborasi dan koperatif 6 8.penulisan jurnal reflektif . • Struktur Organisasi Pendidikan Struktur organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia • • • Struktur organisasi sekolah-sekolah Tugas dan tanggungjawab guru Jangkaan guru Perkembangan Profesional Guru: Pembelajaran Sepanjang Hayat • Pelan pembelajaran peribadi • Budaya membaca • Budaya menyelidik • Budaya berfikir/reflektif .6. Kepemimpinan Guru • Asas kepemimpinan • Jenis-jenis kepemimpinan • Teori kepemimpinan guru • Kepemimpinan sekolah • Cabaran kepemimpinan 6 7.

Fullan. San Francisco: Jossey Bass Ltd.A.M. Developing teachers: The challenges of lifelong learning.(1987).(3rd ed. Schon. London:Basics Books. Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia Schon. London: Falmer Press.The reflective practitioner:How professionals think in action. Educational leadership:A problem-based approach. & Cordeiro.R.(2005).K.Reflective readers:Primary professional studies. 4 .(2005).Exeter.U.S.London: Allyn & Bacon.).London: Allyn & Bacon.G. & Algozzine.San Francisco:John Wiley & Sons.W. Universiti Kebangsaan Malaysia.Educational leadership. Profesion perguruan: Cabaran pendidikan masa kini. Juzzar. (1999).C.(2nd ed. Hurst.(2005).B.Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions.).G.A.Becoming a reflective practioner.(2002).D.Inc.M. Kendall-Seatler. Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall.:Learning Matters.(2nd ed).(1983).(2004).Rujukan Asas Cunningham.P.Critical issues in educational leadership. C.(2000). (2006).A. Johns.Oxford: Blackwell Publishing Ltd. & Reding.Professionalism in teaching.D. Rujukan Tambahan Day.