Anda di halaman 1dari 19

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. BIRINGBULU

SEKOLAH DASAR INPRES TARING


Alamat : Taring Desa Taring

Nomor : .. /DIKORDA-BB/SDI-T/V/2011 Lamp. : 1 (satu) berkas Perihal : Daftar Usul Penetapan Angkatan Kredit Kenaikan Pangkat

Taring,

Mei 2011

Kepada Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Gowa diSungguminasa

SURAT PENGANTAR
Dengan hormat, kami sampaikan bahwa usul penetapan angka kredit kenaikan pangkat guru sebagai berikut:
NO 1. URAIAN Usulan Penetapan Angka Kredit dari II/a ke II/b BANYAKNYA 1 (satu) berkas KETERANGAN Disampaikan dengan hormat untuk di pertimbangkan

Demikian surat pengantar ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Sekolah,

Hj. ST. AISYAH TAHIR 19521281 197801 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA


CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. BIRINGBULU

SEKOLAH DASAR INPRES TARING


Alamat : Taring Desa Taring SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PROSES PEMBELAJARAN / BIMBINGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat / Golongan Ruang Jabatan Instansi Alamat Sekolah Menyatakan bahwa Nama NIP Pangkat / Golongan Ruang Jabatan Jeni Guru Instansi Tugas : : : : : : Hj. ST. AISYAH TAHIR 19521281 197801 2 004 Pembina, IV/a Kepala Sekolah SD. Inpres Taring Taring Desa Taring

: : : : : : :

NURDIN, S.Pd.I 19710105 200701 1 027 Pengatur Muda Tk. I, II / a Guru Pratama Guru Kelas SD. Inpres Taring Mengajar di kelas V (lima)

Telah melakukan kegiatan proses pembelajaran / bimbingan mulai tahun 2008 sampai dengan 2011 (sekarang). TAHUN PELAJARAN/ SEMESTER Sem.II Sem. I Sem.II Sem.I Sem.II Sem.I KET No Kegiatan
2007/ 2008 2008/ 2009 2008/ 2009 2009/ 2010 2009/ 2010 2010/ 2011

Melaksanakan dengan bimbingan dan menyusun proses pengajaran atau praktek selama 6 semester 2 Melaskanakan dengan bimbingan dalam menyajikan program pengajaran atau praktek selama 6 semester 3 Melaksanakan dengan bimbingan dalam melaksanakan evaluasi belajar atau praktek selama 6 semester 4 Melaksanakan dengan bimbingan dalam melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar atau praktek selama 6 semester 5 Melaksanakan dengan bimbingan dalam menyusun dan pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan selama 6 semester 6 Menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggungjawabnya selama 6 semester 7 Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler selama 6 semester Demikianla pernyataan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya Kepala Sekolah,

Hj. ST. AISYAH TAHIR NIP. 19521281 197801 2 004

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN GURU MASA PENILAIAN : 2 JULI 2008 s/d. 30 JUNI 2011
KETERANGAN PERORANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nama NIP/Nomor Seri Karpeg Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya Pangkat/Golongan Ruang/TMT Jabatan Guru/TMT Masa Kerja : Lama : Baru Jenis Guru Tugas Alamat : Sekolah : Rumah : : : : : NURDIN, S.Pd.I 19710105 200701 1 027 / Garing, 03 Januari 1971 Laki-Laki S.1 / Akta IV

: Pengatur Muda, II/a : Guru Pratama / 01 Januari 2007 : 03 Tahun 00 Bulan 04 Tahun 09 Bulan : Guru Kelas : Mengajar di Kelas V (lima) : SD. Inpres Taring : Taring

UNSUR YANG DINILAI No 1 2 Angka kredit kenaikan pangkat ke...... I 1 PENDIDIKAN Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah Diploma/STTB/Akta Diploma IV / Akta.IV 2 Mengikuti dan memperoleh surat tanda tamat dan latihan (STTL) Kedinasan PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN Proses belajar mengajar a. Menyusun program Peng. 6 semester b. Menyajikan program peng. 6 semester c. Melaksanakan evaluasi belajar 6 semester d. Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar 6 semester e. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengawasan 6 semester f. Menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan di kelas yang menjadi tanggung jawabnya 6 semester g. Mengikuti kegiatan UAS-BN  Mengawasi pelaksanaan UAS-BN 3 tahun Tapel : 2007 / 2008 Tapel : 2008 / 2009 Tapel : 2010 / 2011 ( .......... jam efektif)  Mengawasi pelaksanaan ujian sekolah (UAS) ...... tahun Tapel : 2007 / 2008 Tapel : 2008 / 2009 Tapel : 2010 / 2011 ( .......... jam efektif)  Memeriksa ujian sekolah BN selama ....... tahun Tapel : 2007 / 2008 Tapel : 2008 / 2009 Tapel : 2010 / 2011 ( .......... jam efektif) h. Bonus mengajar ........... tahun Unsur Utama dan Sub Unsur Angka Kredit Menurut Sekolah Pengusul Tim Penilaian Lama Baru Jml Lama Baru Jml

II

Jumlah Unsur Utama

Penunjang Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan Angka kredit kenaikan pangkat ke............ Kegiatan keagamaan :  Panitia pelaksana/pembawa materi pada kegiatan keagamaan dibulan suci ramadhan ......... H........ kali  Membawa materi pada kegiatan amalia ramadhan .......... H ........ kali Pendukung Pendidikan  Keanggotaan dalam organisasi profesi Anggota aktif PGRI 4 tahun Jumlah angka kredit unsur penunjang yang diperoleh Jumlah angka kredit unsur utama dan unsur penunjang yang diperoleh

Kepala Sekolah,

Hj. ST. AISYAH TAHIR NIP. 19521281 197801 2 004

III BAHAN YANG DINILAI

Kepala Sekolah

Hj. ST. AISYAH TAHIR


NIP. 19521281 197801 2 004

IV PENDAPAT TIM PENILAI PUSAT/TIM PENILAI PROVINSI/TIM PENILAI KABUPATEN/ KOTAMADYA

............................................ Ketua Tim Penilai Pusat/Tim Penilai Provinsi/ Tim Penilai Kabupaten/Kotamadya

( _____________________ )
NIP. 19690619 199106 1 002

PERSETUJUAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL/KEPALA DINAS PEND. NASIONAL PROVINSI/KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN/KOTAMADYA

............................................ Menteri Pendidikan Nasional/ Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi/Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kotamadya

( _____________________ )
NIP. 19690619 199106 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA


CABANG DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KEC. BIRINGBULU

SEKOLAH DASAR INPRES TARING


Alamat : Taring Desa Taring

KEPUTUSAN KEPUTUSAN
Nomor : 01/DPN-BB /SDI-T / VII / 2008 Tentang PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PADA SEMESTER I TAHUN AJARAN 2008/2009

Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar SD Inpres Taring, perlu menetapkan Pembagian Tugas Guru; b. Bahwa pembagian tugas dimaksud, perlu ditetapkan dalam surat keputusan. : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; 3. Keputusan Mendiknas RI Nomor 118/U/2002 tanggal 22 Juli 2002 tentang Penyesuaian GBPP Sistem Semester; 4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah jam belajar efektif di sekolah. MEMUTUSKAN

Mengingat

Menetapkan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh

: : Pembagian Tugas guru dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan seperti tersebut dalam lampiran I keputusan ini. : Menugaskan guru untuk melaksanakan bimbingan seperti tersebut dalam lampiran II keputusan ini. : Menugaskan guru untuk melksanakan ekstra kurikuler seperti bimbingan pramuka pada masing-masing tingkatan seperti tersebut dalam lampiran III keputusan ini. : Masing-masing guru melaporkan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah. : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai. : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan Sebagaimana mestinya. : Keputusan Ini Mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taring Pada Tanggal : 12 Juli 2008 Kepala Sekolah,

H. HAMBALI, S.Ag NIP. 131 090 325

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SD. INPRES TARING Nomor : /DPN-BB/SDI-T/VII/2008

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PADA SEMESTER I/II TAHUN AJARAN 2008/2009 No 1 2 3 4 5 6 7 Nama / NIP Hj. St.Aisyah,T 130 668 401 Hj. Sawiyah,S.PdI 131 529 528 Sopyan,A,Ma 580 037 465 Mustari,S,PdI 580 058 088 Nurdin.S,PdI 580 058 010 Samsinar,A.Ma 580 058 012 Nursia.A,Ma 580 071 857 Gol IV/a III/d II/c II/a II/a II/a II/b Jebatan Guru Pembina Penata Tk.I Pengatur Pengatur Muda Pengatur Muda Pengatur Muda Pengatur Muda Tk.I Jenis Guru Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru PAI Guru Kelas Tugas Mengajar Kelas I Kelas IV Kelas VI Kelas V Kelas III Kelas I-VI Kelas II Jumlah Jam 27 32 32 32 29 18 28

Ditetapkan di : Taring Pada Tanggal : 12 Juli 2008 Kepala Sekolah,

H. HAMBALI, S.Ag NIP. 131 090 325

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala SD. INPRES TARING Nomor : /DPN-BB/SDI-T/VII/2008

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PADA SEMESTER I/II TAHUN AJARAN 2008/2009 No 1 2 3 4 5 6 7 Nama / NIP Hj. St.Aisyah,T 130 668 401 Hj. Sawiyah,S.PdI 131 529 528 Sopyan,A,Ma 580 037 465 Mustari,S,PdI 580 058 088 Nurdin.S,PdI 580 058 010 Samsinar,A.Ma 580 058 012 Nursia.A,Ma 580 071 857 Gol IV/a III/d II/c II/a II/a II/a II/b Jenis Guru Pembina Penata Tk.I Pengatur Pengatur Muda Pengatur Muda Pengatur Muda Pengatur Muda Tk.I Sasaran BP Kelas Kelas I Kelas IV Kelas VI Kelas V Kelas III Kelas I-VI Kelas II Jumlah Siswa

Ditetapkan di : Taring Pada Tanggal : 12 Juli 2008 Kepala Sekolah,

H. HAMBALI, S.Ag NIP. 131 090 325

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala SD. INPRES TARING Nomor : /DPN-BB/SDI-T/VII/2008

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PADA SEMESTER I/II TAHUN AJARAN 2008/2009 No 1 2 3 4 5 6 7 Nama / NIP Hj. St.Aisyah,T 130 668 401 Hj. Sawiyah,S.PdI 131 529 528 Sopyan,A,Ma 580 037 465 Mustari,S,PdI 580 058 088 Nurdin.S,PdI 580 058 010 Samsinar,A.Ma 580 058 012 Nursia.A,Ma 580 071 857 Gol IV/a III/d II/c II/a II/a II/a II/b Jabatan dalam Esktrakuriler Bina Damping (Pi) Bina Damping (Pi) Bina Damping (Pa) Bina Damping (Pa) Bina Damping (Pa) Bina Damping (Pi) Bina Damping (Pi) Jumlah Siswa

Ditetapkan di : Taring Pada Tanggal : 12 Juli 2008 Kepala Sekolah,

H. HAMBALI, S.Ag NIP. 131 090 325

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA


CABANG DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KEC. BIRINGBULU

SEKOLAH DASAR INPRES TARING


Alamat : Taring Desa Taring

KEPUTUSAN KEPUTUSAN
Nomor : /DPN-BB /SDI-T / VII / 2009 Tentang PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PADA SEMESTER I/II TAHUN AJARAN 2009/2010

Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar SD Inpres Taring, perlu menetapkan Pembagian Tugas Guru; b. Bahwa pembagian tugas dimaksud, perlu ditetapkan dalam surat keputusan. : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; 3. Keputusan Mendiknas RI Nomor 118/U/2002 tanggal 22 Juli 2002 tentang Penyesuaian GBPP Sistem Semester; 4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah jam belajar efektif di sekolah. MEMUTUSKAN

Mengingat

Menetapkan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh

: : Pembagian Tugas guru dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan seperti tersebut dalam lampiran I keputusan ini. : Menugaskan guru untuk melaksanakan bimbingan seperti tersebut dalam lampiran II keputusan ini. : Menugaskan guru untuk melksanakan ekstra kurikuler seperti bimbingan pramuka pada masing-masing tingkatan seperti tersebut dalam lampiran III keputusan ini. : Masing-masing guru melaporkan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah. : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai. : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan Sebagaimana mestinya. : Keputusan Ini Mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taring Pada Tanggal : 13 Juli 2009 Kepala Sekolah,

Hj. SAKOWATI, S.Pd.I NIP. 131 090 324

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SD. INPRES TARING Nomor : /DPN-BB/SDI-T/VII/2009

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PADA SEMESTER I/II TAHUN AJARAN 2009/2010 No 1 2 3 4 5 6 7 Nama / NIP Hj. St.Aisyah,T 130 668 401 Hj. Sawiyah,S.PdI 131 529 528 Sopyan,A,Ma 580 037 465 Junaerti,A.Ma 19831126 200901 2 008 Nurdin.S,PdI 19710105 200701 1 027 Samsinar,A.Ma 19680920 200701 2 023 Nursia.A,Ma 580 071 857 Gol IV/a III/d II/c II/b II/a II/a II/b Jebatan Guru Guru Pembina Guru Dewasa Tk.I Guru Muda Guru Pratama Tk.I Guru Pratama Guru Pratama Guru Pratama Tk.I Jenis Guru Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru PAI Guru Kelas Tugas Mengajar Kelas I Kelas IV Kelas VI Kelas III Kelas V Kelas I-VI Kelas II Jumlah Jam 27 32 32 32 29 18 28

Ditetapkan di : Taring Pada Tanggal : 13 Juli 2009 Kepala Sekolah,

Hj. SAKOWATI, S.Pd.I NIP. 131 090 324

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala SD. INPRES TARING Nomor : /DPN-BB/SDI-T/VII/2009

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PADA SEMESTER I/II TAHUN AJARAN 2009/2010 No 1 2 3 4 5 6 7 Nama / NIP Hj. St.Aisyah,T 130 668 401 Hj. Sawiyah,S.PdI 131 529 528 Sopyan,A,Ma 580 037 465 Junaerti,A.Ma 19831126 200901 2 008 Nurdin.S,PdI 19710105 200701 1 027 Samsinar,A.Ma 19680920 200701 2 023 Nursia.A,Ma 580 071 857 Gol IV/a III/d II/c II/b II/a II/a II/b Jenis Guru Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru PAI Guru Kelas Sasaran BP Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru PAI Guru Kelas Jumlah Siswa

Ditetapkan di : Taring Pada Tanggal : 13 Juli 2009 Kepala Sekolah,

Hj. SAKOWATI, S.Pd.I NIP. 131 090 324

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala SD. INPRES TARING Nomor : /DPN-BB/SDI-T/VII/2009

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PADA SEMESTER I TAHUN AJARAN 2009/2010 No 1 2 3 4 5 6 7 Nama / NIP Hj. St.Aisyah,T 130 668 401 Hj. Sawiyah,S.PdI 131 529 528 Sopyan,A,Ma 580 037 465 Junaerti,A.Ma 19831126 200901 2 008 Nurdin.S,PdI 19710105 200701 1 027 Samsinar,A.Ma 19680920 200701 2 023 Nursia.A,Ma 580 071 857 Gol IV/a III/d II/c II/b II/a II/a II/b Jabatan dalam Esktrakuriler Bina Damping (Pi) Bina Damping (Pi) Bina Damping (Pa) Bina Damping (Pa) Bina Damping (Pa) Bina Damping (Pi) Bina Damping (Pi) Jumlah Siswa

Ditetapkan di : Taring Pada Tanggal : 13 Juli 2009 Kepala Sekolah,

Hj. SAKOWATI, S.Pd.I NIP. 131 090 324

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA


CABANG DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KEC. BIRINGBULU

SEKOLAH DASAR INPRES TARING


Alamat : Taring Desa Taring

KEPUTUSAN KEPUTUSAN
Nomor : /DPN-BB /SDI-T / VII / 2010 Tentang PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PADA SEMESTER I/II TAHUN AJARAN 2010/2011

Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar SD Inpres Taring, perlu menetapkan Pembagian Tugas Guru; b. Bahwa pembagian tugas dimaksud, perlu ditetapkan dalam surat keputusan. : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; 3. Keputusan Mendiknas RI Nomor 118/U/2002 tanggal 22 Juli 2002 tentang Penyesuaian GBPP Sistem Semester; 4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah jam belajar efektif di sekolah. : 1. Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2010 / 2011 2. Hasil rapat tanggal 21 Juni 2010 tentang Pembagian Tugas Guru Tahun Pelajaran 2010 / 2011. MEMUTUSKAN

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh

: : Pembagian Tugas guru dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan seperti tersebut dalam lampiran I keputusan ini. : Menugaskan guru untuk melaksanakan bimbingan seperti tersebut dalam lampiran II keputusan ini. : Menugaskan guru untuk melksanakan ekstra kurikuler seperti bimbingan pramuka pada masing-masing tingkatan seperti tersebut dalam lampiran III keputusan ini. : Masing-masing guru melaporkan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah. : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai. : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan Sebagaimana mestinya. : Keputusan Ini Mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taring Pada Tanggal : 21 Juni 2010 Kepala Sekolah,

Hj. ST. AISYAH TAHIR NIP. 19521281 197801 2 004

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SD. Inpres Taring Nomor : /DPN-BB/SDI-T/VII/2010

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PADA SEMESTER I/II TAHUN AJARAN 2010/2011 No 1 2 3 4 5 6 7 Nama / NIP Hj. St. Aisah Tahir 19521231 197801 2 004 Hj. Sawiyah, S.PdI 131 529 528 Sopyan, A.Ma 580 037 465 Junaerti, A.Ma 19831126 200901 2 008 Nurdin, S,PdI 19710105 200701 1 027 Samsinar, A.Ma 19680920 200701 2 023 Nursiah, A.Ma 19821115 200801 2 011 Gol IV/a III/d II/c II/b II/a II/a II/b Jebatan Guru Guru Pembina Guru Dewasa Tk.I Guru Muda Guru Pratama Tk.I Guru Pratama Guru Pratama Guru Pratama Tk.I Jenis Guru Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru PAI Guru Kelas Tugas Mengajar Kelas I Kelas IV Kelas VI Kelas III Kelas V Kelas I-VI Kelas II Jumlah Jam 27 32 32 32 29 18 28

Ditetapkan di : Taring Pada Tanggal : 21 Juni 2010 Kepala Sekolah,

Hj. ST. AISYAH TAHIR NIP. 19521281 197801 2 004

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala SD. INPRES TARING Nomor : /DPN-BB/SDI-T/VII/2010

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PADA SEMESTER I/II TAHUN AJARAN 2010/2011 No 1 2 3 4 5 6 7 Nama / NIP Hj. St.Aisyah,T 130 668 401 Hj. Sawiyah,S.PdI 131 529 528 Sopyan,A,Ma 580 037 465 Junaerti,A.Ma 19831126 200901 2 008 Nurdin.S,PdI 19710105 200701 1 027 Samsinar,A.Ma 19680920 200701 2 023 Nursia.A,Ma 580 071 857 Gol IV/a III/d II/c II/b II/a II/a II/b Jenis Guru Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru PAI Guru Kelas Sasaran BP Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru PAI Guru Kelas Jumlah Siswa

Ditetapkan di : Taring Pada Tanggal : 21 Juni 2010 Kepala Sekolah,

Hj. ST. AISYAH TAHIR NIP. 19521281 197801 2 004

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala SD. INPRES TARING Nomor : /DPN-BB/SDI-T/VII/2010

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PADA SEMESTER I/II TAHUN AJARAN 2010/2011 No 1 2 3 4 5 6 7 Nama / NIP Hj. St.Aisyah,T 130 668 401 Hj. Sawiyah,S.PdI 131 529 528 Sopyan,A,Ma 580 037 465 Junaerti,A.Ma 19831126 200901 2 008 Nurdin.S,PdI 19710105 200701 1 027 Samsinar,A.Ma 19680920 200701 2 023 Nursia.A,Ma 580 071 857 Gol IV/a III/d II/c II/b II/a II/a II/b Jabatan dalam Esktrakuriler Bina Damping (Pi) Bina Damping (Pi) Bina Damping (Pa) Bina Damping (Pa) Bina Damping (Pa) Bina Damping (Pi) Bina Damping (Pi) Jumlah Siswa

Ditetapkan di : Taring Pada Tanggal : 21 Juni 2010 Kepala Sekolah,

Hj. ST. AISYAH TAHIR NIP. 19521281 197801 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA


CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. BIRINGBULU

SEKOLAH DASAR INPRES TARING


Alamat : Taring Desa Taring

KEPUTUSAN PERNYATAAN
Nomor : /DIKORDA-BB/SDI-T/V/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan Unit Kerja : : : : : Hj. ST. AISYAH TAHIR 19521281 197801 2 004 Pembina, IV/a Kepala Sekolah SD. Inpres Taring

Dengan ini menuyatakan dengan sesungguhnya bahwa saudara(i) : Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan Unit Kerja : : : : :
NURDIN, S.Pd.I 19710105 200701 1 027

Pengatur Muda, II/a Guru Kelas SD. Inpres Taring

Yang bertanda tangan di bawah ini : Dalam melaksanakan tugas sebagai PNS sehari-hari telah menunjukkan kerajinan, disiplin dan bebas temuan Inspektorat serta mempunyai integritas yang tinggi. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diberhentikan dari jabatan yang saya duduki dan dituntut di muka pengadilan.

Taring,

Mei 2011

Kepala Sekolah,

Hj. ST. AISYAH TAHIR 19521281 197801 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA


CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. BIRINGBULU

SEKOLAH DASAR INPRES TARING


Alamat : Taring Desa Taring

REKAPITULASI DAFTAR HADIR UNIT EKRJA : SD. INPRES TARING


UNTUK PERIODE KENAIKAN PANGKAT BULAN OKTOBER MULAI BULAN : NOVEMBER s/d. APRIL 2011

No

Nama

November Desember 2010 2010


Hadir

Januari 2011

Februari 2011

Maret 2011

April 2011

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir

Ket.

1 Nurdin, S.Pd.I

Taring,

Mei 2011

Kepala Sekolah,

Hj. ST. AISYAH TAHIR 19521281 197801 2 004