INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

Institut Pendidikan Guru Malaysia Aras 1, Blok 2200, Enterprise Building 3, Persiaran APEC, Cyber 6, 63000 Cyberjaya. Web : http://www.moe.gov.my/ipgm

Berkuat kuasa Jun 2011

PRAKATA REKTOR

Ii

PRAKATA PENGARAH

iii

VISI IPG IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru MISI IPG Institut Pendidikan Guru melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia iv .

Muka surat 1 Prakata Rektor ii 2 Prakata Pengarah iii 3 Visi dan Misi iv 1-3 4 Bab 1 Maklumat Pusat Pembelajaran PPG 5 Bab 2 Maklumat Am Dan Sistem Akademik 4-9 6 Bab 3 Struktur Kurikulum Dan Keperluan Pengijazahan 10 .14 7 Bab 4 Perincian Kurikulum Mengikut Bidang Pengkhususan 15 .66 9 Lampiran – Kombinasi Pakej Kursus Elektif .SENARAI KANDUNGAN Bil.63 8 Bab 5 Pakej Kursus Elektif 64 .

Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi.Buku Panduan PPG 2011 BAB 1 MAKLUMAT PUSAT PEMBELAJARAN PPG 1. 1. 1. Program Pensiswazahan Guru (PPG) ini dilaksanakan di dua puluh tujuh (27) Kampus Institut Pendidikan Guru melalui mod Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan Kaedah Saintifik. kemahiran. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.2 MATLAMAT PROGRAM Matlamat PPG ini adalah untuk melahirkan guru-guru siswazah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan.3 FOKUS HASIL PEMBELAJARAN Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi:         Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika. Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan 1 .1 PENGENALAN Program Pensiswazahan Guru (PPG) yang ditawarkan kepada guru dalam perkhidmatan merupakan usaha Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah memartabatkan profesion perguruan seperti yang terkandung dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Teras 5 bagi memastikan guru-guru mempunyai kelayakan sekurang-kurangnya peringkat ijazah pertama.

5 KELULUSAN KURIKULUM Kurikulum Program Pensiswazahan Guru (PPG) adalah tertakluk kepada kelulusan Senat IPGM. 2 .4 JAMINAN KUALITI Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework .MQF). 1.Buku Panduan PPG 2011 1.

iaitu: BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah KOD BMM BCN BTM MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP 16 TSL 3 .Buku Panduan PPG 2011 1.6 BIDANG PENGKHUSUSAN PPG IPG menawarkan enam belas (16) bidang pengkhususan bagi pelajar.

gov.2 Mod pembelajaran PPG merupakan integrasi antara Pembelajaran Kendiri.my/ipgm/a/atutor/login.  Mengakses dan muat turun bahan pembelajaran seperti modul pembelajaran.Buku Panduan PPG 2011 BAB 2 2. 4 .php c. a. Pembelajaran Bersemuka dan Pembelajaran Atas Talian (OLL). Portal Pembelajaran IPG : http://www. Interaksi bersemuka dijalankan sebanyak lima (5) kali setiap semester mengikut kalender akademik program. buku rujukan dan bahan sumber internet. b. Interaksi Bersemuka Interaksi bersemuka membolehkan anda berbincang topik-topik pembelajaran dalam modul. soalan tugasan. 2. nota pensyarah dan bahan rujukan yang membantu pembelajaran anda     Berinteraksi dengan pensyarah melalui forum Berkomunikasi dengan Mentor Berkongsi pengalaman pembelajaran dengan pelajar lain Mendapat maklumat terkini atau berita terkini Semua pelajar WAJIB mendaftarkan diri sebagai pengguna pembelajaran atas talian. Pembelajaran Kendiri Pembelajaran kendiri membolehkan pelajar memilih masa dan tempat yang sesuai untuk menguruskan pembelajaran pelajar berpandukan kepada modul pembelajaran.1 Pembelajaran Program Pensiswazahan Guru (PPG) di IPG Kampus melalui mod pendidikan jarak jauh ini mengambil kira status pelajar PPG sebagai guru dalam perkhidmatan.1.1.1 MAKLUMAT AM DAN PERATURAN AKADEMIK PEMBELAJARAN DI IPG KAMPUS 2.moe. Pembelajaran Atas Talian (OLL) Pembelajaran Atas Talian membolehkan pelajar belajar melalui saluran yang berikut.

2 Kalendar Akademik Kalendar akademik adalah jadual kegiatan akademik semester yang ditetapkan oleh Senat IPGM.2.2. Semester Januari Pengajaran dan Pembelajaran Minggu Ulangkaji Minggu Peperiksaan Jumlah 15 Minggu 3 Minggu 2 Minggu 20 Minggu Semester Jun Pengajaran dan Pembelajaran Minggu Ulangkaji Minggu Peperiksaan Jumlah 15 Minggu 3 Minggu 2 Minggu 20 Minggu 2.3 Penawaran Kursus Setiap Semester IPGM mempunyai kuasa muktamad dalam menentukan kursus yang ditawarkan pada satu-satu semester tertakluk kepada keputusan Senat IPG. 5 . 2.2.1 PERATURAN AKADEMIK Peraturan Akademik adalah ketetapan yang digunakan oleh IPG dalam melaksanakan proses penguasaan ilmu pengetahuan.Buku Panduan PPG 2011 2. Kursus yang ditawarkan dalam setiap semester akan dimaklumkan kepada pelajar pada awal permulaan semester. kemahiran serta pentaksiran.2 2.

2.5 Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar Satu (1) jam kredit bersamaan dengan 40 jam pembelajaran (Notional Credit Hours) untuk setiap kursus dalam setiap semester.2. 6 . pembelajaran atas talian dan pembelajaran kendiri. Jam pembelajaran merujuk kepada agihan masa untuk interaksi bersemuka.Buku Panduan PPG 2011 2. Kursus tiga (3) kredit merujuk kepada 120 jam pembelajaran diterjemahkan seperti yang berikut: Aktiviti-aktiviti Pembelajaran Bilangan Jam pembelajaran Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Mengahadiri kelas interaksi bersemuka ( 5 kali) Pembelajaran Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Peperiksaan Jumlah 70 10 5 20 10 3 120 2.2.6 Jumlah Kredit PPG Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit.4 Tempoh Pengajian Tempoh pengajian PPG adalah lapan (8) semester 2.

3.Buku Panduan PPG 2011 2. 7 .3 2. (b) Kursus yang diberi pengecualian kredit hendaklah mempunyai sekurangkurangnya 75 peratus persamaan kandungan kursus dengan kursus yang ditawarkan oleh IPGM.1 PENGECUALIAN KREDIT / PEMINDAHAN KREDIT Takrifan Pengecualian Kredit Pengecualian Kredit ditakrifkan sebagai sejumlah kredit yang diberikan kepada pelajar yang mengikuti kursus di IPGK yang dikecualikan daripada keperluan pengijazahan. Kursuskursus yang layak untuk pengecualian kredit adalah seperti yang berikut: Kursus Bilangan Kursus Jumlah Pencualian Kredit Secara Pukal Kokurikulum Pengajian Profesional Praktikum Jumlah Besar 6 4 5 12 12 29 11 13 14 Rujuk Maklumat pada Muka Surat c. 2.2 Syarat-syarat untuk pengecualian kredit adalah seperti berikut: (a) Kursus-kursus yang diberi pengecualian kredit hendaklah setara atau lebih tinggi daripada kursus yang ditawarkan oleh IPG. 2.3 Jumlah Besar Pengecualian Kredit Secara Pukal Pelajar PPG layak mendapat tiga puluh (30) pengecualian kredit secara pukal. Pelajar hanya perlu mengumpul sejumlah baki unit tertentu bagi tujuan pengijazahan. kelulusan atau gred kursus yang dikumpulkan atau diperolehi di IPGK sahaja yang diambil kira dalam pengiraan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) bagi tujuan pengijazahan.3. Dua puluh sembilan (29) kredit yang tersebut di atas tidak diambil kira dalam pengiraan PMG/PMGT bagi tujuan pengijazahan.3.

(c) Kursus yang dipohon pemindahan kredit hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya 75 peratus persamaan kandungan kursus dengan kursus yang ditawarkan oleh IPGM. 8 . 2. jam kredit yang diperolehi bersama-sama dengan gred dan mata gred bagi kursus berkenaan akan diambil kira dalam pengiraan PMG/ PMGT pelajar.00. Keputusan peperiksaan atau gred yang diperolehi daripada kursus yang diikuti di Maktab Perguruan / Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia di peringkat diploma yang dipindahkan akan digabungkan dalam pengiraan PMG/PMGT. Kebenaran untuk pemindahan kredit adalah antara lain. tertakluk kepada syarat-syarat yang berikut: (a) Kursus-kursus bidang pengkhususan sahaja dibenarkan untuk pemindahan kredit seperti yang tersenarai dalam “ Senarai Kursus Layak Pindah Kredit PPG”.5 Syarat-syarat Pemindahan Kredit Dalam proses pemindahan kredit. digabungkan dengan kredit yang diperolehi di IPGK bagi memenuhi syarat keperluan kredit program pengajiannya.3.Buku Panduan PPG 2011 2. (d) Gred atau mata gred yang diperolehi untuk kursus berkenaan adalah tidak kurang daripada gred C atau mata gred 2.4 Takrifan Pemindahan Kredit Pemindahan kredit ditakrifkan sebagai pengiktirafan sejumlah kredit yang diperolehi oleh seseorang pelajar IPGK yang mengikuti kursus di sesebuah Maktab Perguruan / Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia di peringkat diploma.3. (b) Kursus-kursus yang dipohon pemindahan kredit hendaklah setara dan memenuhi kehendak kurikulum kursus semasa.

3.7 Bilangan kredit yang boleh diluluskan untuk Pengecualian Kredit dan Pemindahan Kredit hendaklah tidak melebihi satu pertiga (1/3) daripada jumlah kredit bagi sesuatu program pengajian. 2.Buku Panduan PPG 2011 (e) Bilangan kredit yang boleh diluluskan untuk pemindahan kredit hendaklah tidak melebihi dua belas (12) kredit daripada jumlah kredit bagi sesuatu program pengajian.6 Tatacara Permohonan Pemindahan Kredit Pelajar PPG yang ingin memohon pemindahan kredit bagi kursus pengkhususan perlu memohon dengan menggunakan “Borang Permohonan Pemindahan Kredit”. (f) Pihak IPGM berhak mengadakan ujian untuk menentukan sama ada pemindahan kredit boleh diberi kepada pelajar bagi mana-mana kursus. 9 . 2. Borang permohonan perlu dikemukakan untuk kelulusan Senat bagi program pengajian yang sedang diikuti dalam tempoh masa tahun pertama untuk pertimbangan.3.

1 STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. KURSUS KREDIT JUMLAH KREDIT 1. KURSUS WAJIB  Kursus Wajib IPT  Kursus Wajib IPG 4 19 23 (17%) 2.Buku Panduan PPG 2011 BAB 3 STRUKTUR KURIKULUM DAN KEPERLUAN PENGIJAZAHAN 3. KURSUS ELEKTIF  Pakej Elektif 1  Pakej Elektif 2 12 12 24 (18%) JUMLAH 133 (100%) 10 . Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. KURSUS TERAS  Pengajian Profesional  Major  Amalan Profesional 27 45 14 86 (65%) 3.

2 KURSUS WAJIB Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). kemahiran generik.Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1)**** 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 11 . dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Wajib Kokurikulum – Olahraga ditawarkan selaras dengan dasar 1Murid 1Sukan. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PPG. Senarai Kursus Wajib adalah seperti yang berikut: KOD KURSUS KREDIT WAJ3101 WAJ3102 WAJ3115 WAJ3103 WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 *WAJ3108 *WAJ3109 *WAJ3110 *WAJ3111 WAJ3112 Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I ***Bahasa Melayu Komunikatif I English Language Proficiency II ***Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Literasi Nombor Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Buku Panduan PPG 2011 3. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas.Unit Beruniform I Kokurikulum .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum . Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit.

**KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6. (iii) *** Kursus Wajib ini hanya untuk pengkhususan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah yang menggantikan WAJ3102 dan WAJ3103 (iv) **** Penerangan pecahan kredit adalah seperti yang berikut: 3(2+ 1 ) Jumlah Kredit yang Diperuntukan Peruntukan Kredit Untuk Teori di mana 1 kredit bersamaan 15 jam pembelajaran Peruntukan Kredit Untuk Amali di mana 1 kredit bersamaan 30 jam pembelajaran Contoh pengiraan jam pembelajaran suatu kursus adalah seperti yang berikut: Pecahan Kredit 3(2+1) 2(2+0) Jumlah Jam Pembelajaran 60 30 12 .Buku Panduan PPG 2011 KOD KURSUS KREDIT *WAJ3113 WAJ 3114 Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) 1(0+1) **KT **KT **KT **KT **KT 3(0+3) 23 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah (i) (ii) * Kursus pengecualian kredit secara pukal.

Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. dan Amalan Profesional. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Senarai Kursus Pengajian Profesional adalah seperti yang berikut: KOD KURSUS KREDIT *EDU3101 *EDU3102 EDU3103 *EDU3104 EDU3105 EDU3106 *EDU3107 EDU3108 EDU3109 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 * Kursus pengecualian kredit secara pukal. Major.Buku Panduan PPG 2011 3. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit.3 KURSUS TERAS Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. 13 . Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan.

Senarai Kursus Amalan Profesional adalah seperti yang berikut: KOD KURSUS KREDIT *PRK3101 *PRK3102 *PRK3103 INT3101 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah 2 4 6 2 14 * Kursus pengecualian kredit secara pukal. 3.4 Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit.Buku Panduan PPG 2011 Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. 14 . Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah.5 Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). 3.

BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 BMM3101 BMM3117 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(2+1) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 BMM3103 BMM3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 BMM3105 BMM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(0+3) 3(3+0) 3(x+x) TK 14 15 .Buku Panduan PPG 2011 BAB 4 PERINCIAN STRUKTUR KURIKULUM PENGKHUSUSAN 1.

Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 BMM3107 BMM3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Pengantar Linguistik Bahasa Melayu Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum . Perkamusan dan Terjemahan Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 2(2+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 14 16 .Olahraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 2(2+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 12 Semester 5 KOD WAJ3114 BMM3109 BMM3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Morfologi Bahasa Melayu Sintaksis Bahasa Melayu Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 BMM3111 BMM3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu Sejarah Bahasa Melayu.

Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(0+3) 3(3+0) 3(x+x) 2(4M) 14 17 .Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 BMM3113 BMM3114 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I .Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Kaedah) Kebudayaan Melayu Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(x+x) 14 Semester 8 KOD EDU3109 BMM3115 BMM3116 XXX31XX INT3101 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Penyelidikan Tindakan II .

Buku Panduan PPG 2011 2. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 BCN3101 BCN3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(2+1) 3(2+1) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 BCN3103 BCN3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 BCN3105 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(2+1) BCN3106 XXX31XX ELS3101 3(3+0) 3(x+x) TK 14 18 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 BCN3107 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .Olaraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) BCN3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 BCN3109 KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) BCN3110 XXX31XX XXX31XX 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 BCN3111 BCN3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(2+1) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 15 19 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 BCN3113 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 BCN3114 BCN3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) XXX31XX INT3101 3(x+x) 2(4M) 14 20 .

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 BTM3101 BTM3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(2+1) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 BTM3103 BTM3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 WAJ3107 WAJ3114 BTM3105 BTM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(2+1) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) TK 14 21 .Buku Panduan PPG 2011 3.

Olahraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 BTM3109 BTM3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 BTM3111 BTM3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 15 22 .Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 BTM3107 BTM3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 BTM3113 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 BTM3114 BTM3115 XXX31XX INT3101 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 23 .

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Jumlah Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Jumlah Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(x+x) TK 14 KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 12 KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 12 24 .Buku Panduan PPG 2011 4.

Olahraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Elektif 1 Elektif 2 Jumlah Semester 6 KOD WAJ3114 MZU3119 MZU3120 KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama MZP3121P Piano V MZP3121G Gitar V MZP3121V Vokal V XXX31XX Elektif 1 XXX31XX Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(x+x) 3(x+x) 15 KREDIT *KT 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(x+x) 3(x+x) 12 25 .Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 MZU3122 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 MZU3123 MZU3124 XXX31XX INT3101 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 26 .

Buku Panduan PPG 2011 5. Membuat Corak dan Rekaan Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(2+1) 3(2+1) XXX31XX ELS3101 3(x+x) TK 14 27 . PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 PSV3101 PSV3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(2+1) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 PSV3103 PSV3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 PSV3105 PSV3106 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar.

Olahraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 3(2+1) EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 PSV3109 PSV3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(1+2) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 PSV3111 PSV3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 15 28 . dan Mengenal Kraf Tradisional Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 PSV3107 PSV3108 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR Membentuk dan Membuat Binaan.

Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) XXX31XX INT3101 3(x+x) 2(4M) 14 29 .Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 PSV3113 KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) XXX31XX 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 PSV3114 PSV3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 PIM3101 PIM3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Jumlah Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 PIM3103 PIM3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 12 KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(2+1) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 PIM3105 PIM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) TK 14 30 .Buku Panduan PPG 2011 6.

Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) PIM3110 XXX31XX XXX31XX 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 PIM3111 PIM3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 15 31 .Olahraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 PIM3109 KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 PIM3107 PIM3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 PIM3113 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 XXX31XX INT3101 32 .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 PIM3114 PIM3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .

Buku Panduan PPG 2011 7. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 PJM3101 PJM3102 PJM3103 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 13 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 13 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 PJM3107 PJM3108 PJM3109 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(x+x) TK 15 33 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 PJM3110 PJM3111 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .Olahraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 12 Semester 5 KOD WAJ3114 PJM3112 PJM3113 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 2(0+2) 3(x+x) 3(x+x) 11 Semester 6 KOD WAJ3114 PJM3114 PJM3115 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 2(1+1) 2(1+1) 3(x+x) 3(x+x) 13 34 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 PJM3116 PJM3117 KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) XXX31XX Elektif 2 Jumlah 3(x+x) 14 Semester 8 KOD EDU3109 PJM3118 PJM3119 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) KREDIT 3(3+0) 2(1+1) 3(0+3) XXX31XX INT3101 Elektif 2 Internship Jumlah 3(x+x) 2(4M) 13 35 .

Buku Panduan PPG 2011 8. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 MTE3101 MTE3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Mengenal Nombor Kurikulum Pendidikan Matematik Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 MTE3103 MTE3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Geometri Matematik Keputusan Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 MTE3105 MTE3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Statistik Resos Dalam Matematik Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) TK 14 36 .

Perpuluhan dan Peratus Algebra Linear Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 MTE3111 MTE3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Mengajar Geometri.Olaraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 MTE3109 MTE3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Mengajar Nombor. Pengukuran dan Pengendalian Data Amalan Pentaksiran dalam Matematik Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(2+1) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 15 37 .Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 MTE3107 MTE3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Perancangan dan Pengajaran Matematik Kalkulus Asas Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum . Pecahan.

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 MTE3113 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I – Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 MTE3114 MTE3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Aplikasi Matematik Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 XXX31XX INT3101 38 .

Buku Panduan PPG 2011 9. SAINS PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 SCE3101 SCE3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Hidupan dan Proses Kehidupan Kanak-kanak dalm Pembelajaran Sains Jumlah Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 SCE3103 SCE3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Penerokaan Bahan Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedogogi Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 12 KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(2+1) 3(3+0) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 SCE3105 SCE3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Fizik dalam Konteks Pemikiran dan Kerja Bersaintifik Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(x+x) TK 14 39 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 SCE3107 SCE3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Ekosistem dan Biodiversiti Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .Olaraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 SCE3109 SCE3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Tenaga Kimia Bumi dan Angkasa Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 SCE3111 SCE3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Pentaksiran dalam Pangajaran Sains Pengurusan Makmal Sains dan Bahan Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 15 40 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 SCE3113 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I – Sains Pendidikan Rendah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 SCE3114 SCE3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Sains. Teknologi dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II – Sains Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 XXX31XX INT3101 41 .

Buku Panduan PPG 2011 10. REKA BENTUK & TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 RBT3101 RBT3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(2+1) Jumlah 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 RBT3103 RBT3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Jumlah 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 RBT3105 RBT3106 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(3+0) 3(2+1) XXX31XX ELS3101 Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah 3(x+x) TK 14 42 .

Olaraga English Language Enrichment II Jumlah 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 RBT3109 RBT3110 KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan KREDIT *KT 3(2+1) 3(3+0) XXX31XX XXX31XX Elektif 1 Elektif 2 Jumlah 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 RBT3111 RBT3112 KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel KREDIT *3(0+3) 3(2+1) 2(2+0) XXX31XX XXX31XX Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl 3(x+x) 3(x+x) 14 43 .Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 RBT3107 RBT3108 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah KREDIT *KT 3(2+1) 3(3+0) EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .

Buku Panduan PPG

2011

Semester 7
KOD WAJ3107 EDU3108
RBT3113

KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional
Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah)

KREDIT 3(2+1) 3(3+0)
3(3+0)

XXX31XX

Elektif 2 Jumlah

3(x+x) 12

Semester 8
KOD EDU3109
RBT3114 RBT3115

KURSUS Guru dan Cabaran Semasa
Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk

KREDIT 3(3+0)
2(0+2) 3(0+3) 2(0+2)

RBT3116

XXX31XX INT3101

Elektif 2 Internship Jumlah

3(x+x) 2(4M) 15

44

Buku Panduan PPG

2011

11.

PENDIDIKAN PRASEKOLAH PENDIDIKAN RENDAH

Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 PRA3101 PRA3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(2+1) 12

Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 PRA3103 PRA3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 12

Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 PRA3105 PRA3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(2+1) 3(2+1) 3(x+x) TK 14

45

Buku Panduan PPG

2011

Semester 4 KOD WAJ3114 PRA3107 PRA3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum - Olaraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13

Semester 5 KOD WAJ3114 PRA3109 PRA3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 12

Semester 6 KOD WAJ3114 PRA3111 PRA3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Pentaksiran dan Penilaian Kanakkanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(2+1) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 15

46

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 PRA3113 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 PRA3114 PRA3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 XXX31XX INT3101 47 .

Buku Panduan PPG 2011 12. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 PKU3101 PKU3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Pengenalan kepada Pendidikan Khas Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 PKB3103 PKB3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 PKB3105 PKU3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(x+x) TK 14 48 .

Olaraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 PKU3109 PKB3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Terapi dalam Pendidikan Khas Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(1+2) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 PKU3111 PKU3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 15 49 .Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 PKB3107 PKB3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Kemahiran Asas untuk Berdikari Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 PKB3113 KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 XXX31XX Semester 8 KOD EDU3109 PKU3114 PKB3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 XXX31XX INT3101 50 .

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 PKU3101 PKU3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Pengenalan kepada Pendidikan Khas Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 PKU3103 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(3+0) PKD3104 3(3+0) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 PKD3105 PKU3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) TK 14 51 .Buku Panduan PPG 2011 13.

Olaraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 PKD3109 PKD3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Audiologi dalam Pendidikan Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 PKD3111 KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pemulihan Dalam Komuniti Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(2+1) PKU3112 XXX31XX XXX31XX 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 15 52 .Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 PKD3107 PKD3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 PKD3113 KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 XXX31XX Semester 8 KOD EDU3109 PKU3114 PKD3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 XXX31XX INT3101 53 .

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 PKU3101 PKU3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Pengenalan kepada Pendidikan Khas Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 PKL3103 PKL3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 PKL3105 PKU3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(x+x) TK 14 54 .Buku Panduan PPG 2011 14.

Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 PKL3107 PKL3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .Olaraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 PKL3109 PKL3110 KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 3(2+1) XXX31XX XXX31XX 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 PKL3111 PKU3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 15 55 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 PKL3111 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 PKU3114 PKL3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 XXX31XX INT3101 56 .

PENDIDIKAN PEMULIHAN Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 PKP3101 PKU3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 PKP3103 PKP3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 PKP3105 PKP3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) TK 14 58 .Buku Panduan PPG 2011 15.

Olaraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 PKP3111 PKP3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Matematik Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 PKP3116 PKU3118 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Sistem Bahasa Melayu Asas Mengenal Nombor untuk Guru Pemulihan Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 15 59 .Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 PKP3107 PKP3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 PKU3113 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 XXX31XX INT3101 60 .Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 PKP3117 PKU3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Seni Bahasa dan Sastera Dalam Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II .

PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 TSL3101 TSL3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Introduction to Linguistics Literature in English Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 TSL3103 TSL3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar ELT Methodology English Phonetics and Phonology Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 TSL3105 TSL3106 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Teaching Listening & Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Reading Skills and Vocabulary in the Primary ESL Classroom Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) XXX31XX ELS3101 3(x+x) TK 14 61 .Buku Panduan PPG 2011 16.

Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 TSL3107 TSL3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .Olaraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 TSL3109 TSL3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 TSL3111 TSL3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Developing & Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 15 62 .

Methodology Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 TSL3114 TSL3115 XXX31XX INT3101 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Curriculum Studies Action Research II – Implementation and Reporting Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 63 .Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 TSL3113 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Action Research I .

 Elektif 2 ditetapkan. Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL) Language Arts Kump. 1 : Pendidikan Seni Visual/Pendidikan Jasmani/Sains/Kemahiran Hidup/Pendidikan Muzik Kump. Pendididikan Pemulihan  Bahasa Melayu  Bahasa Cina  Bahasa Tamil  Matematik  pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran 5. 3 : Matematik/Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral 6. Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Kump. 1 : Pendidikan Seni Visual/Pendidikan Jasmani/Sains/Kemahiran Hidup Kump.LAMPIRAN KOMBINASI PAKEJ ELEKTIF 1 DAN 2 BAGI PENGKHUSUSAN MAJOR PISMP UNTUK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IPGM Bil 1. 2 : Bahasa Melayu/Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/English Language Kump. Major Pendidikan Islam Elektif 1 Bahasa Arab Pendidikan Al-Quran Elektif 2 Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan  Elektif 1 ditetapkan  pilih satu Elektif 2 daripada 2 kumpulan elektif yang disenaraikan 2. 2 : Matematik/Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral 3. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Kump. 2 : Bahasa Melayu/Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/English Language Kump. 3 : Matematik/Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral  Pilih satu Elektif 1 dan Elektif 2 daripada 3 kumpulan elektif yang disenaraikan  pilih satu Elektif 1 dan Elektif 2 daripada 3 kumpulan elektif yang disenaraikan 4. 1 : Pendidikan Seni Visual/Pendidikan Jasmani/Sains/Kemahiran Hidup/Pendidikan Muzik Kump. .

Matematik Kump. 8. 1 : Pendidikan Seni Visual/Pendidikan Jasmani/Sains/Kemahiran Hidup Kump. Sains Kump.Bil Major Elektif 1 Elektif 2  Muzik Pra Sekolah  Catatan 7. 3 : Matematik/Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral  Elektif 1 ditetapkan  pilih satu Elektif 2 daripada 3 kumpulan elektif yang disenaraikan  pilih satu Elektif 1 dan Elektif 2 daripada 3 kumpulan elektif yang disenaraikan  pilih satu Elektif 1 dan Elektif 2 daripada 3 kumpulan elektif yang disenaraikan 10. 3 : Matematik/Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral 11. 2 : Persuratan dan Kesenian Melayu Kump. 2 : Bahasa Melayu/Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/English Language Kump. 2 : Bahasa Melayu/Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/English Language Kump. 3 : Matematik/Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral 9. Pendidikan Prasekolah Pendidikan Jasmani Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan  pilih satu Elektif 1 dan Elektif 2 daripada 3 kumpulan elektif yang disenaraikan  Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kump. 1 : Sains/Kemahiran Hidup Kump. Bahasa Melayu Kump. 3 : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral . 2 : Bahasa Melayu/Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/English Language Kump. 1 : Pendidikan Seni Visual/Pendidikan Jasmani/Sains/Kemahiran Hidup Kump. 1 : Pendidikan Seni Visual/Pendidikan Jasmani/KemahiranHidup Kump.

Pendidikan Seni Visual Kump. 2 : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral 13. Pendidikan Muzik Kump. 1 : Bahasa Melayu/Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/English Language Kump. 1 : Pendidikan Seni Visual/Pendidikan Jasmani/Sains/Kemahiran Hidup/Pendidikan Muzik Kump. Bahasa Cina Kump. Bahasa Tamil  pilih satu Elektif 1 dan Elektif 2 daripada 2 kumpulan elektif yang disenaraikan  pilih satu Elektif 1 dan Elektif 2 daripada 2 kumpulan elektif yang disenaraikan  pilih satu Elektif 1 dan Elektif 2 daripada 2 kumpulan elektif yang disenaraikan  15. 1 : Bahasa Melayu/Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/English Language Kump. 2 : Matematik/Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral 14. Reka Bentuk dan Teknologi Kump. 2 : Matematik/Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral . 2 : Matematik/Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral 16.Bil Major Elektif 1 Elektif 2 Catatan  pilih satu Elektif 1 dan Elektif 2 daripada 2 kumpulan elektif yang disenaraikan 12. 1 : Bahasa Melayu/Bahasa Cina/Bahasa Tamil/English Language Kump.