Anda di halaman 1dari 25

PERANCANGAN UJIAN DALAM PEMBINAAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN 1.

PENGENALAN : Pengujian, pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Sering kali istilah ini digunakan secara bertukar ganti. Misalnya, sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian, mereka mengatakan mereka ingin mengukur atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah, tanpa menghirau maksud khusus yang mendukung istilah-istilah berkenaan. Secara khususnya, ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. Sebenarnya, aktiviti penilaian dalam bidang sains perlakuan dan juga sains

kemasyarakatan bermula dengan kajian yang dijalankan oleh Galton dan Binet untuk mengukur kebolehan individu. Bermula dengan kajian tersebut, konsep penilaian telah berkembang sehingga muncul beberapa istilah yang berkaitan seperti pengukuran (measurement), penilaian (evaluation) dan pentaksiran (assessment). Dalam pengukuran, individu didedahkan kepada pembolehubah yang sama dalam keadaan terkawal. Sebagai contoh, pengukuran yang dijalankan bagi menguji kecerdasan kanak-kanak melalui ujian oleh Stanford-Binet, Raven-Matrices, Weschler dan A.C.E.R. Apabila sesuatu penilaian ingin dijalankan, sekurang-kurangnya dua keputusan yang utama perlu diambil. (a) Pertama, berkaitan dengan tujuan penilaian dijalankan. Misalnya, pihak sekolah ingin meningkatkan taraf bacaan murid-murid di sekolah rendah dan selepas membuat penilaian, mendapati taraf bacaan tidak memuaskan, maka (b) Kedua, satu tindakan baru perlu diambil. Guru merupakan individu yang memainkan peranan penting dalam merancang dan membina instrumen penilaian, mentadbir ujian, merekod hasil penilaian, menganalisis maklumat, melapor dan menjalankan tindakan susulan yang perlu seperti aktiviti pengukuhan, pengayaan dan pemulihan. Dalam konteks ini, penilaian akan melibatkan

penentuan

objektif,

mendapatkan

maklumat,

memproses

maklumat,

membuat

kesimpulan dan membuat keputusan. Apabila proses yang dijalankan itu dibuat secara sistematik dan saintifik, maka keputusan yang diperoleh menjadi lebih tepat dan seterusnya tindakan yang diambil adalah benar-benar bersesuaian. Ujian ialah satu kaedah, tugas atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh pemerhatian yang sistematik tentang sifat, atau trait seseorang berhubung dengan aspek pendidikan atau psikologi (Mokhtar Ismail, 1995). Ia penting dalam memperlihatkan kejayaan atau kegagalan calon dalam sesuatu peperiksaan. Selain itu ia juga berfungsi untuk memilih dan menempatkan calon dalam kumpulan pelajar tertentu serta mengenal pasti kelemahan-kelemahan pelajar.

2.

BAHAGIAN 1 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN 2.1 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN 2.1.1 DEFINISI JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) JSU merupakan satu rancangan persediaan item (soalan). Ia juga dikenali sebagai test blue print / test specification. JSU merupakan matrik yang terdiri daripada paksi iaitu paksi kandungan(menegak) dan paksi aras kemahiran(melintang). JSU mengandungi maklumat seperti :a) Topik pelajaran b) Aras kemahiran mengikut aras taksonomi pendidikan.

c)

Pemberatan/peratus

pemberatan

pada

kandungan

aras

kemahiran

berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran yang perlu diajar.

d) Bentuk ujian (objektif, subjektif, esei, amali, kerja kursus dll)


e) Bilangan item (soalan) yang mengikut bentuk, kandungan dan aras kemahiran. f) Kepayahan atau kesukaran item.

2.1.2 KEPENTINGAN JSU

Mengelakkan sesuatu ujian dibina secara sembarangan. Menjamin kesahan sesuatu ujian (kandungan)

Menimbulkan rasa kepentingan sesuatu topik dan aras-aras kemahiran.


Menentukan keseimbangan antara topic dengan aras-aras kemahiran yang diuji. Memberi panduan untuk membuat format ujian. Memberi panduan untuk membentuk soalan. Mengambil kira bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topik. Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain. 2.1.3 PRINSIP AM PENYEDIAAN JSU Penulis perlu menyemak sukatan pelajaran dan objektif pengajaran, supaya soalan yang dihasilkan menepati sukatan pelajaran dan objektif pengajaran tersebut. Arahan hendaklah jelas tentang panjang jawapan dan sama ada pelajar perlu menjawab dalam kertas soalan (mengisi ruang kosong) atau dalam kertas jawapan.

Soalan hendaklah ditulis secara padat, jelas dan tidak berbunga-bunga, supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya. Aras kesukaran setiap soalan perlu setara supaya setiap soalan yang diberi markah yang sama, mempunyai aras kesukaran yang sama juga. Soalan perlu ditulis supaya pelajar dapat membayangkan satu kerangka struktur yang akan memandu pelajar untuk menjawab soalan tersebut. Tentukan terlebih dahulu perkara yang ingin diberi markah dan markahnya untuk memudahkan penyediaan skema jawapan. Gunakan lebih banyak soalan berjawapan pendek (1/2 muka surat) daripada soalan berjawapan panjang (2-3 muka surat), supaya lebih banyak soalan boleh diberikan.

2.2 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) UNTUK UJIAN PERTENGAHAN TAHUN

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


Mata pelajaran: B. MELAYU (PEMAHAMAN) Ujian Pertengahan Tahun TAHUN 5
Aras Kemahiran
Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kandungan
Kata ganti nama diri Kata adjektif Kata kerja Kata sendi nama Kata hubung Kata bilangan Kata seru Kata ganda Kata tanya Kata penguat Kata arah / tunjuk Peribahasa / Simpulan bahasa Penjodoh bilangan Imbuhan Kosa kata Perkataan berlawan Perkataan seerti Pilih jawapan Pilih soalan Ayat yang betul Ayat sama maksud Kata banyak makna Petikan Laporan Petikan Syarahan

Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

Jumlah Item

Wajaran

%
2.50 5.00 7.50 2.50 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 5.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 5.00 12.50 12.50

1 2 4 12 16 18 9 32 36

5 10 7 8 14 15 23 22 24 28

3, 6 11,13 17 20,21

19 25 26,27

40

1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 5 5

31, 33 37

29, 30 34,35 38

39

JUMLAH ITEM Wajaran %

9 22.50

13 32.50

7 17.50

9 22.50

1 2.50

1 2.50

40

100

2.3 LANGKAH-LANGKAH PEMBINAAN JSU 2.3.1 LANGKAH 1 Dalam pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) ini, kami telah menggunakan jadual berbentuk 2 dimensi yang terdiri daripada lajur dan baris. Dalam dimensi pertama mengandungi isi kandungan yang terdiri daripada sukatan pelajaran Bahasa Melayu Tahun 5. Manakala dalam dimensi kedua pula mengandungi senarai aras kemahiran pengajaran mengikut Taksonomi Bloom yang terdiri dari aras rendah dan aras tinggi. Aras rendah terdiri daripada aras pengetahuan dan aras kefahaman. Manakala aras tinggi terdiri daripada aras aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Kami telah mengambil keputusan menggunakan semua aras dengan syarat 50% aras rendah dan 50% aras sederhana & tinggi.

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


Mata pelajaran: B. MELAYU (PEMAHAMAN) Ujian Pertengahan Tahun TAHUN 5
Aras Kemahiran
Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kandungan

Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

21 22 23 24

2.3.1

LANGKAH 2

Kami telah menyenaraikan tajuk-tajuk dan isi kandungan yang hendak diuji mengikut sukatan pelajaran Bahasa Melayu Tahun 5 (Rujuk lampiran Huraian Sukatan Pelajaran). Ruangan ini diisi berdasarkan kepentingan kandungan dan mengikut kepentingan kemahiran dalam pengajaran.

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


Mata pelajaran: B. MELAYU (PEMAHAMAN) Ujian Pertengahan Tahun TAHUN 5
Aras Kemahiran
Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kandungan
Kata ganti nama diri Kata adjektif Kata kerja Kata sendi nama Kata hubung Kata bilangan Kata seru Kata ganda Kata tanya Kata penguat Kata arah / tunjuk Peribahasa / Simpulan bahasa Penjodoh bilangan Imbuhan Kosa kata Perkataan berlawan Perkataan seerti Pilih jawapan Pilih soalan Ayat yang betul Ayat sama maksud Kata banyak makna Petikan Laporan Petikan Syarahan

2.3.2

LANGKAH 3

Seterusnya, di sebelah lajur isi kandungan kami membahagikan ruangan kepada lapan lajur. Antara itu, enam lajur pertama terdiri daripada aras-aras Taksonomi Bloom. Manakala lajur ketujuh adalah untuk jumlah item bagi setiap tajuk. Akhir sekali, lajur kelapan digunakan untuk wajaran dalam bentuk peratusan setelah diambil kira jumlah sub topik bagi setiap tajuk.

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


Mata pelajaran: B. MELAYU (PEMAHAMAN) Ujian Pertengahan Tahun TAHUN 5
Aras Kemahiran
Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kandungan
Kata ganti nama diri Kata adjektif Kata kerja Kata sendi nama Kata hubung Kata bilangan Kata seru Kata ganda Kata tanya Kata penguat Kata arah / tunjuk Peribahasa / Simpulan bahasa Penjodoh bilangan Imbuhan Kosa kata Perkataan berlawan Perkataan seerti Pilih jawapan Pilih soalan Ayat yang betul Ayat sama maksud Kata banyak makna Petikan Laporan Petikan Syarahan

Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

Jumlah Item

Wajaran

2.3.3

LANGKAH 4

Kami telah menetapkan wajaran aras kemahiran yang dipilih dalam pembinaan item iaitu aras pengetahuan 22.5% (9 item), aras kefahaman 32.50% (13 item), aras aplikasi 17.50% (7 item), aras analisis 22.50% (9 item), aras sintesis 2.50% (1 item) dan aras penilaian 2.50% (1 item). Bilangan item bagi JSU ini adalah sebanyak 40 item. Penekanan telah ditumpukan kepada aras rendah dan aras sederhana kerana ujian soalan objektif dan bahasa lebih ditumpukan kepada jenis aras ini.

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


Mata pelajaran: B. MELAYU (PEMAHAMAN) Ujian Pertengahan Tahun TAHUN 5
Aras Kemahiran
Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kandungan
Kata ganti nama diri Kata adjektif Kata kerja Kata sendi nama Kata hubung Kata bilangan Kata seru Kata ganda Kata tanya Kata penguat Kata arah / tunjuk Peribahasa / Simpulan bahasa Penjodoh bilangan Imbuhan Kosa kata Perkataan berlawan Perkataan seerti Pilih jawapan Pilih soalan Ayat yang betul Ayat sama maksud Kata banyak makna Petikan Laporan Petikan Syarahan

Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

Jumlah Item

Wajaran

JUMLAH ITEM Wajaran %

9 22.50

13 32.50

7 17.50

9 22.50

1 2.50

1 2.50

40

100

2.3.4

LANGKAH 5

Setelah mengisi jumlah item ke dalam JSU, seterusnya kami menentukan wajaran bagi setiap tajuk. Wajaran bagi setiap tajuk ditentukan dengan menggunakan rumus bilangansu btopik jumlahsubt opik

Wajaran bagi tajuk (%) =

X 100

Contoh : Wajaran bagi tajuk Kata kerja = 3 X 100 = 7.5 % 40

Seterusnya kami menentukan jumlah bilangan item bagi setiap tajuk. Jumlah bilangan item bagi setiap tajuk ditentukan mengikut rumus berikut : wajaranbag itajuk X 40 100

Jumlah bilangan item bagi setiap tajuk =

Contoh : Jumlah bilangan item bagi tajuk Kata Kerja =


7.5 X 40 = 3 item 100

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


Mata pelajaran: B. MELAYU (PEMAHAMAN) Ujian Pertengahan Tahun TAHUN 5
Aras Kemahiran
Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kandungan
Kata ganti nama diri Kata adjektif Kata kerja Kata sendi nama Kata hubung Kata bilangan Kata seru Kata ganda Kata tanya Kata penguat Kata arah / tunjuk Peribahasa / Simpulan bahasa Penjodoh bilangan Imbuhan Kosa kata Perkataan berlawan Perkataan seerti Pilih jawapan Pilih soalan Ayat yang betul Ayat sama maksud Kata banyak makna Petikan Laporan Petikan Syarahan

Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

Jumlah Item

Wajaran

%
2.50 5.00 7.50 2.50 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 5.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 5.00 12.50 12.50

1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 5 5

JUMLAH ITEM Wajaran %

9 22.50

13 32.50

7 17.50

9 22.50

1 2.50

1 2.50

40

100

10

2.3.5

LANGKAH 6

Bagi langkah pembinaan JSU ini, kami telah mengisi bilangan item mengikut kandungan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5( rujuk JSU lengkap). Daripada JSU yang dibina, tajuk petikan laporan dan syarahan mempunyai jumlah item terbanyak iaitu 10 item. Yang lain masing-masing mempunyai item dari 1 hingga 3 sahaja.

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


Mata pelajaran: B. MELAYU (PEMAHAMAN) Ujian Pertengahan Tahun TAHUN 5
Aras Kemahiran
Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kandungan
Kata ganti nama diri Kata adjektif Kata kerja Kata sendi nama Kata hubung Kata bilangan Kata seru Kata ganda Kata tanya Kata penguat Kata arah / tunjuk Peribahasa / Simpulan bahasa Penjodoh bilangan Imbuhan Kosa kata Perkataan berlawan Perkataan seerti Pilih jawapan Pilih soalan Ayat yang betul Ayat sama maksud Kata banyak makna Petikan Laporan Petikan Syarahan

Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

Jumlah Item

Wajaran

%
2.50 5.00 7.50 2.50 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 5.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 5.00 12.50 12.50

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 1 2

1 1 2

1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 5 5

2 1

2 2 1

JUMLAH ITEM Wajaran %

9 22.50

13 32.50

7 17.50

9 22.50

1 2.50

1 2.50

40

100

11

2.3.6

LANGKAH 7

Kami menentukan bilangan item yang diperlukan mencukupi untuk mengukur pencapaian pelajar bagi setiap aras kemahiran dan aras kesukaran. Pengisian bilangan item mengikut aras kemahiran ini ditentukan berdasarkan bilangan sub topik dalam setiap topik.

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


Mata pelajaran: B. MELAYU (PEMAHAMAN) Ujian Pertengahan Tahun TAHUN 5
Aras Kemahiran
Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kandungan
Kata ganti nama diri Kata adjektif Kata kerja Kata sendi nama Kata hubung Kata bilangan Kata seru Kata ganda Kata tanya Kata penguat Kata arah / tunjuk Peribahasa / Simpulan bahasa Penjodoh bilangan Imbuhan Kosa kata Perkataan berlawan Perkataan seerti Pilih jawapan Pilih soalan Ayat yang betul Ayat sama maksud Kata banyak makna Petikan - Laporan Petikan - Syarahan

Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

Jumlah Item

Wajaran

%
2.50 5.00 7.50 2.50 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 5.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 5.00 12.50 12.50

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 1 2

1 1 2

1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 5 5

2 1

2 2 1

JUMLAH ITEM Wajaran %

9 22.50

13 32.50

7 17.50

9 22.50

1 2.50

1 2.50

40

100

12

2.3.7

LANGKAH 8

Bagi setiap item yang dipecahkan mengikut aras kemahiran yang telah ditetapkan, bilangan item adalah tidak melebihi jumlah item yang ditentukan bagi setiap tajuk.

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


Mata pelajaran: B. MELAYU (PEMAHAMAN) Ujian Pertengahan Tahun TAHUN 5
Aras Kemahiran
Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kandungan
Kata ganti nama diri Kata adjektif Kata kerja Kata sendi nama Kata hubung Kata bilangan Kata seru Kata ganda Kata tanya Kata penguat Kata arah / tunjuk Peribahasa / Simpulan bahasa Penjodoh bilangan Imbuhan Kosa kata Perkataan berlawan Perkataan seerti Pilih jawapan Pilih soalan Ayat yang betul Ayat sama maksud Kata banyak makna Petikan-Laporan Petikan-Syarahan

Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

Jumlah Item

Wajaran

%
2.50 5.00 7.50 2.50 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 5.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 5.00 12.50 12.50

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 1 2

1 1 2

1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 5 5

2 1

2 2 1

JUMLAH ITEM Wajaran %

9 22.50

13 32.50

7 17.50

9 22.50

1 2.50

1 2.50

40

100

2.3.8

LANGKAH 9

13

Setelah menentukan bilangan item setiap aras, kami meletakkan nombor item mengikut soalan. Contohnya, bagi soalan 1 adalah daripada tajuk Kata Ganti Nama Diri aras Pengetahuan, soalan 2 adalah tajuk Kata Adjektif aras Pengetahuan dan seterusnya.

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


Matapelajaran: B. MELAYU (PEMAHAMAN) Ujian Pertengahan Tahun TAHUN 5
Aras Kemahiran
Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kandungan
Kata ganti nama diri Kata adjektif Kata kerja Kata sendi nama Kata hubung Kata bilangan Kata seru Kata ganda Kata tanya Kata penguat Kata arah / tunjuk Peribahasa / Simpulan bahasa Penjodoh bilangan Imbuhan Kosa kata Perkataan berlawan Perkataan seerti Pilih jawapan Pilih soalan Ayat yang betul Ayat sama maksud Kata banyak makna Petikan -Laporan Petikan- Syarahan

Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

Jumlah Item

Wajaran

%
2.50 5.00 7.50 2.50 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 5.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 5.00 12.50 12.50

1 2 4 12 16 18 9 32 36

5 10 7 8 14 15 23 22 24 28

3, 6 11,13 17 20,21

19 25 26,27

39

40

1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 5 5

31, 33 37

29, 30 34,35 38

JUMLAH ITEM Wajaran %

9 22.50

13 32.50

7 17.50

9 22.50

1 2.50

1 2.50

40

100

2.3.9

LANGKAH 10

14

Jadual Spesifikasi Ujian ini lengkap setelah semua ruangan dipenuhi. Akhir sekali kami telah menyemak semua jenis-jenis item yang telah ditetapkan dan memastikan ianya telah menepati kehendak soalan objektif kurikulum.

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


Mata pelajaran: B. MELAYU (PEMAHAMAN) Ujian Pertengahan Tahun TAHUN 5
Aras Kemahiran
Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kandungan
Kata ganti nama diri Kata adjektif Kata kerja Kata sendi nama Kata hubung Kata bilangan Kata seru Kata ganda Kata tanya Kata penguat Kata arah / tunjuk Peribahasa / Simpulan bahasa Penjodoh bilangan Imbuhan Kosa kata Perkataan berlawan Perkataan seerti Pilih jawapan Pilih soalan Ayat yang betul Ayat sama maksud Kata banyak makna Petikan - Laporan Petikan - Syarahan

Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

Jumlah Item

Wajaran

%
2.50 5.00 7.50 2.50 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 5.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 5.00 2.50 5.00 12.50 12.50

1 2 4 12 16 18 9 32 36

5 10 7 8 14 15 23 22 24 28

3, 6 11,13 17 20,21

19 25 26,27

39

40

1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 5 5

31, 33 37

29, 30 34,35 38

JUMLAH ITEM Wajaran %

9 22.50

13 32.50

7 17.50

9 22.50

1 2.50

1 2.50

40

100

3.

BAHAGIAN 2 : EMPAT ITEM OBJEKTIF MENGIKUT ARAS KESUKARAN TAKSONOMI BLOOM

15

3.1 SOALAN 1 ARAS PENGETAHUAN 3.1.1 Item nombor 1 daripada Jadual Spesifikasi Ujian merupakan soalan daripada Kemahiran Mendengar dan kemahiran Bertutur Unit 1 3.1.2 Objektif Hasil Pembelajaran ( Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 5 ) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 2 (i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai dalam situasi formal. 3.1.3 3.1.4 Jenis Item : Aneka Pilihan Soalan : ( Kata Ganti Nama Diri ) Sultan Mahmud sedang bersantap. _________ suka makan ikan dengan kuah Asam. A. Baginda B. Mereka 3.1.5 3.1.6 C. Dia D. Beliau

Aras Taksonomi Bloom : Aras pengetahuan Ulasan: Soalan ini adalah soalan aras paling rendah, iaitu aras pengetahuan. Bagi menyelesaikan masalah melibatkan aras pengetahuan, seseorang pelajar itu mesti mempunyai kebolehan untuk ingat kembali, mengenal idea, fakta asas, definisi, teori, hukum, tarikh, peristiwa dan lain-lain daripada pembelajaran lepas. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah nyatakan, terangkan, namakan, labelkan. Pelajar mesti mengingati Ganti Nama Diri Ketiga dan tahu maksud serta penggunaan Ganti Nama Diri khas yang digunakan pada istana atau raja.

3.2 SOALAN 24 ARAS KEFAHAMAN 3.2.1 Item nombor 24 daripada Jadual Spesifikasi Ujian merupakan soalan daripada Kemahiran Membaca Unit 5 & Unit 7.

16

3.2.2

Objektif Hasil Pembelajaran ( Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 5 ) 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (ii) : Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1(ii) : Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.

3.2.3 3.2.4

Jenis item ; Aneka Pilihan Soalan ( Pilih Jawapan ) Azmi membaling beberapa biji batu yang diberi oleh Raju ke dalam kolam. A. Azmi membaling batu ke dalam kolam kerana tidak diberikan oleh Raju. B. Beberapa biji batu yang diberikan oleh Azmi dibaling oleh Raju ke dalam kolam. C. Beberapa biji batu yang diberikan oleh Raju dibaling oleh Azmi ke dalam kolam. D. Azmi dan Raju membaling batu ke dalam kolam kerana tidak diberi mereka.

3.2.5 3.2.6

Aras Taksonomi Bloom : Aras Kefahaman. Ulasan : Item ini adalah soalan aras rendah, iaitu aras kefahaman. Bagi menyelesaikan masalah yang melibatkan aras kefahaman, seseorang pelajar itu mesti mempunyai kebolehan untuk mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain, menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri, menterjemah, memberi contoh kepada konsep dan menterjemah draf. Pelajar harus mengetahui dan memahami maksud ayat dan isi-isi penting yang tersurat dan tersirat dalam ayat yang dibaca. Selepas memahami maksud ayat, pelajar baru dapat menyatakan andaian dan isi-isi penting secara ringkas, jelas dan tersusun.

3.3 SOALAN 20 ARAS APLIKASI

17

3.3.1

Item nombor 20 daripada Jadual Spesifikasi Ujian merupakan soalan daripada Kemahiran Menulis Unit 8.

3.3.2

Objektif Hasil Pembelajaran ( Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 5 ) 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) : Menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan topik yang diberikan

3.3.3

Jenis Item : Aneka Pilihan Soalan ( Imbuhan ) : Lori itu mengalami ___________ kerana dilanggar oleh sebuah bas dari belakang. A. merosakkan B. kerosakan C. dirosakkan D. terosakkan

3.3.4

3.3.5 3.3.6

Aras Taksonomi Bloom : Aras Aplikasi Ulasan : Item ini adalah soalan aras sederhana, iaitu aras aplikasi. Bagi menyelesaikan masalah melibatkan aras aplikasi, seseorang pelajar itu mesti mempunyai kebolehan menggunakan konsep dan maklumat dalam situasi yang baru, termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip, kaedah, hukum, teori, formula atau bina graf daripada data. Oleh yang demikian, untuk menjawab soalan ini pelajar harus tahu menghubungkaitkan konsep penggunaan imbuhan dengan situasi ayat tersebut. Selepas itu, pelajar perlu menggunakan perkataan yang betul penggunaan imbuhan supaya menjadi ayat majmuk yang betul mengikut topik atau situasi.

3.4 SOALAN 35 ARAS ANALISA

18

3.4.1 Item nombor 35 daripada Jadual Spesifikasi Ujian merupakan soalan daripada Kemahiran Membaca Unit 4 dan Kemahiran Menulis Unit 9. 3.4.2 Objektif Hasil Pembelajaran ( Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 5 ) 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 (i) : Menjelaskan maklumat daripada pemerhatian untuk memberi teguran yang positif 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 1 (i) : Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. 3.4.3 Jenis Item : Aneka Pilihan Soalan ( Petikan Laporan ) : Semua berikut adalah punca kemerosotan permainan bola sepak sekolah tersebut, kecuali A. B. C. D. masih memakai jersi lama yang kurang menarik kurang semangat kesukanan dalam permainan tiada persediaan sebelum perlawanan para pemain tiada persefahaman

3.4.4

3.4.5
3.4.6

Aras Taksonomi Bloom : Aras Analisis Ulasan : Item ini adalah soalan aras sederhana, iaitu aras analisis. Bagi menyelesaikan masalah melibatkan aras analisis, seseorang pelajar itu mesti mempunyai kebolehan untuk memecahkan sesuatu yang kompleks kepada bentuk yang lebih ringkas, membezakan fakta daripada pendapat, kaitan kenal antara bahagian, kenali struktur organisasi. Oleh yang demikian, untuk menjawab item ini pelajar harus dapat mengenal pasti dan menjelaskan maklumat serta menyenaraikan idea-idea yang terdapat dalam petikan untuk dianalisis.

4.

BAHAGIAN 3 : BINA SATU SOALAN ESEI

19

4.1 OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 4.1.1 4.1.2 Pelajar dapat menerangkan sesuatu karya sastera secara bertatasusila dan bernilai murni Pelajar dapat memberikan dan memahami sesuatu pesanan tentang sesuatu sastera dengan betul dan bersopan Pelajar dapat menerangkan maksud kandungan teks sastera yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. Pelajar dapat menyampaikan maklumat sesuatu topik dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 4.1.5 4.1.6 Pelajar dapat mengemukakan sesuatu idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Pelajar dapat mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks sastera. Pelajar dapat mengimlak ( mengambil rencana ), membuat ulasan, menyusun maklumat dan membuat ulasan secara kohesi tentang mesej dan nilai murni yang terdapat dalam teks sastera. 4.2 Definisi Soalan Esei : Item esei bermaksud item yang mempunyai jawapan terbuka, iaitu yang tidak spesifik seperti jawapan kepada item objektif. Item ini membenarkan subjektiviti dalam jawapan yang diberikan. 4.3 Mengapa soalan esei lebih sesuai digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran :

4.1.3 4.1.4

4.1.7

4.3.1 Item ini digunakan untuk pelajar mempamerkan kedalaman pengetahuan


yang dimiliki. Justeru, item ini sesuai untuk mengukur tahap kognitif yang lebih tinggi, seperti mengukur penguasaan menganalisis, mensintesis, membuat pertimbangan, menilai dan membuat keputusan, yang memerlukan kemahiran berfikir.

4.3.2 Item esei juga memberi kebebasan kepada pelajar dari segi gaya
persembahan jawapan dan juga panjang atau pendek jawapan tersebut.

4.3.3 Ia memberi peluang kepada pelajar melakukan gerak balas dalam tulisan
dengan menggunakan perkataan sendiri. Gerak balas memerlukan jawapan

20

yang meluas dan bebas dari segi mengenal fakta, menilai fakta, mengatur idea dan menggembleng idea-idea.

4.3.4 Soalan esei merupakan satu soalan (item) yang mengkehendaki para pelajar
menulis jawapannya dan bukan memilih jawapan daripada beberapa alternatif yang diberikan.

4.3.5 Penekanan tugasan dalam soalan esei terletak di atas kebolehan pemeriksa
untuk menentukan kualiti setiap jawapan yang diberikan oleh pelajar.

4.3.6 Soalan esei memberikan kebebasan yang luas kepada para pelajar untuk
mengemukakan jawapan.

4.3.7 Para guru dapat menaksirkan kebolehan pelajar mengeluarkan pengetahuan


dari pelbagai aspek kepada sesuatu yang lebih bererti.

4.3.8 Keadaan ini memberikan pelajar berfikir dan menyediakan satu bentuk
persembahan yang datangnya dari buah fikiran sendiri dan tidak hanya memilih dari alternatif yang disediakan.

4.3.9 Menguji kemahiran KBKK pelajar. 4.3.10 Para pelajar juga turut diuji kemahiran mengolah maklumat dengan cara
menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil dan spesifik.

4.3.11 Soalan esei dapat memberi ruang kepada pelajar untuk menyenarai dan
menghuraikan secara lengkap jawapan berserta contoh-contoh yang dirasakan sesuai.

4.3.12 Ia perlu menggunakan kemahiran menulis dalam gaya tersendiri yang


difikirkan sesuai dengan kehendak soalan.

4.3.13 Kebolehpercayaan pemarkahan item jenis ini adalah rendah. Walaupun item
berjawapan terbuka ini sukar dijawab dan juga diperiksa, ia mempunyai kekuatan tersendiri, iaitu dapat menggalakkan pelajar: a) b) c) d) e) menerokai pelbagai cara atau pendekatan untuk menyelesaikan sesuatu masalah; membuat pertimbangan dan penilaian tentang sesuatu idea atau maklumat; mempamerkan sesuatu idea yang asli mereka; menggabungkan pelbagai pengetahuan, idea dan maklumat; dan mengenal pasti, memilih, menyusun dan mempersembahkan sesuatu perkara atau idea dalam bentuk komunikasi bertulis.

21

4.4 SKEMA PEMARKAHAN 4.4.1 Soalan : ( Bahagian C : 20% ) Tulis beberapa nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 40 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Rosnah menunggang basikalnya dengan berhati-hati menuju ke Pasar Mini Ravi. Ketika itu, jalan raya agak sibuk. Setibanya di pasar mini itu, dia segera membeli barang-barang yang disuruh oleh ibunya. Kemudian, dia beratur untuk membayar harga barang-barang itu. Setelah menerima wang baki daripada juruwang itu, dia pun mengira dengan teliti jumlah wang bakinya. Rosnah mendapati wang baki itu telah terlebih. Dia pun memulangkan wang baki yang lebih itu kepada juruwang yang bertugas. Juruwang itu mengucapkan terima kasih kepada Rosnah. Selepas itu, Rosnah terus pulang ke rumah tanpa singgah di mana-mana. Setibanya di rumah, dia memberikan barang-barang yang dibelinya serta wang baki itu kepada ibunya. 4.4.2 Jawapan ( Isi-isi utama ) : Nilai-nilai murni yang dapat diperoleh daripada petikan adalah :

i. Kita mestilah berhati-hati di jalan raya demi keselamatan kita. ii. Kita perlu beratur ketika membayar harga barang-barang yang dibeli iii. Kita hendaklah mengira dengan teliti jumlah baki wang yang diberi oleh
juruwang

iv. Jika wang baki itu berlebihan, kita mestilah bersikap jujur dengan
memulangkan wang berlebihan kepada juruwang.

v. Kita haruslah segera pulang ke rumah setelah melakukan sesuatu tugas


supaya tidak membazir masa.

vi. Kita hendaklah segera menyerahkan barang dan wang baki kepada
orang yang menyuruh kita.

4.4.3

Setiap nilai murni yang ditulis mendapat 2 markah, setiap ayat huraian yang jelas akan diberi 3 markah. Sekurang-kurang mengandungi 4 nilai murni ( 4 X 5 markah = 20 markah )

Kriteria Penskoran Yang Dicadangkan

22

Penskoran Cemerlang

Jumlah markah yang boleh dipertimbangkan 17 20 markah

Kriteria yang terdapat pada ayat-ayat yang dibentuk i. Menulis ulasan menggunakan ayat-ayat yang gramatis.

ii. Ulasan yang ditulis menepati bahan sastera dan


nilai murni yang diberikan iii. Menggunakan pelbagai jenis kosa kata dan ayat

iv. Menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul dan


Baik 11- 16 Markah tepat. i. Membuat ulasan yang baik dan jelas berpandukan bahan sastera.

ii. Ulasan yang dibuat masih menepati bahan sastera


dan nilai murni yang diberi

iii. Kosa kata dan jenis ayat yang digunakan pada


tahap sederhana sahaja

iv. Terdapat kesalahan kecil dalam pembinaan


struktur ayat, ejaan, dan tanda baca namun tidak Memuaskan 4 10 menjejaskan ulasan. i. Hanya menulis ulasan dalam bentuk ayat yang mudah.

Markah

ii. Ulasan masih menepati kehendak bahan sastera


dan nilai murni

iii. Terdapat beberapa kesalahan dalam struktur ayat


tetapi masih tidak menjejaskan maksud ulasan Pencapaian Tahap Minimum 15 Markah

iv. Terdapat banyak kesilapan dalam ejaan dan tanda baca. i. Ulasan yang dibuat tidak menepati bahan sastera
dan nilai murni.

ii. Ulasan yang tidak tepat dan pemilihan nilai murni


yang tidak betul

iii. Penggunaan perkataan dan kosa kata yang terhad


dan tidak tepat iv. Struktur ayat yang tidak betul v. Banyak kesilapan dalam ejaan dan tanda baca.

5.

RUMUSAN

23

Dalam menyediakan ujian yang baik dan berkesan, guru merupakan penggerak utama. Hal ini demikian kerana guru yang lebih arif tentang bidang yang telah diliputi sepanjang pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Ujian yang dilaksanakan oleh guru dapat memberikan tentang kesan pembelajaran untuk tempoh yang pendek mahupun jangka waktu yang lebih panjang. Sebagai seorang guru, kita sudah semestinya perlu melalui satu proses membuat pemilihan jenis item atau soalan untuk ujian pencapaian tertentu seperti pencapaian akademik pelajar di mana ia agaknya rumit dan susah, begitu juga dalam membina item tersebut. Dengan adanya Jadual Spesifikasi Ujian(JSU), ia sudah pasti sedikit sebanyak akan membantu kita untuk memilih jenis item yang diperlukan atau jenis soalan yang bersesuaian dengan keupayaan pelajar-pelajar kita. Dalam pembinaan soalan mengikut aras, guru perlu memahami dan mengetahui aras kemahiran yang terdapat dalam Taksonomi Bloom. Ia dapat memudahkan guru dalam membina dan menganalisis soalan dari aras rendah ke aras tinggi. Bagi soalan objektif kebanyakannya menggunakan aras yang rendah dan sederhana, manakala soalan esei lebih kepada aras tinggi seperti sintesis dan penilaian. Pembinaan Jadual spesifikasi Ujian penting kepada guru supaya dapat menstabilkan taraf, mutu dan aras kesukaran sesuatu ujian dari semasa ke semasa walaupun ianya dibina oleh orang yang berlainan. Ia juga boleh digunakan untuk menentukan kesahan dan kebolehpercayaan ujian dari segi kandungan. Melalui aktiviti penilaian, guru dapat memastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

6. BIBLIOGRAFI

24

Fatimah Busu(2003), Memupuk Bakat & Minat Penulisan Kreatif: Teori & Proses, PTS Publication & Distribution Sdn. Bhd. Kamarudin Hj. Husin. (1988). Pedagogi Bahasa Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah http://nurulsimaothman-bmm.blogspot.com/2009_02_01_archive.html Kubiszyn, T. & Borich, G. (1996). Educational Testing and Measurement: Application and Practice, (5thEd). New York: HarperCollins. Lembaga Peperiksaan Malaysia. (2004). Pembinaan Skema. Kuala Lumpur: Peperiksaan Malaysia. Classroom Lembaga

Mohammad Hafizi Zaini (2006) .Jadual Spesifikasi Ujian . http://mohammadhafizizainibmm.blogspot.com/ Mohamad Sahari Nordin. (2002). Pengujian dan Penaksiran di Bilik kuliah dan makmal. Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Mohd. Najib Abdul Ghafar. (1997). Pembinaan dan Analisis Ujian Bilik kuliah dan makmal. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Mokhtar Ismail. (1995). Penilaian di Bilik kuliah dan makmal. Kuala Lumpur: Bahasa dan Pustaka. Dewan

Raminah Hj Sabran. (1991). Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Rahayah Ariffin. (2003). Teori, Konsep dan Amalan Dalam Pengukuran dan Penilaian. Pusat Pembangunan Akademik Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. http://www.ppdhl.net/v2/images/fbfiles/files/pengujian_pengukuran_penilaian.pdf.

7. LAMPIRAN Huraian Sukatan Pelajaran KBSR SJK Tahun 5 : Bahasa Melayu

25