Anda di halaman 1dari 6

JADUAL PENENTUAN TUGASAN (JPT) PROJEK INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR BAHRU.

JABATAN KURSUS/UNIT MATA PELAJARAN : JABATAN PENGAJIAN MELAYU : PP1SMP (SEMESTER 3 ) : BAHASA MELAYU 1 (AKADEMIK)
Kanak-kanak (2) membezakan penggunaan huruf vokal, konsonan dan diftong dalam penulisan (3) menghasilkan buku cerita kanak-kanak SPESIFIKASI TAJUK 1. Bidang tatabahasa - menguasai dan dapat membezakan huruf vokal, konsonan dan diftong. - menguasai sistem ejaan yang betul dalam penulisan. - mengaplikasi pembentukan suku kata dalam penulisan. 2. Bidang kemahiran menulis. - dapat menulis dengan baik. - penggunaan bahasa yang baik. - idea yang bernas. PEMEROLEHAN (25%) TAHAP PENGUASAAN (30%) 1. mengklasifikasikan huruf vokal, konsonan dan diftong dalam Bahas 1. Berupaya membina pemikiran kreatif dan inovatif. 2. Dapat menghubung kait pelbagai unsur ilmu. 3. Berkebolehan untuk menyusun isi-isi penting dalam perenggan dengan baik. mengklasifikasikan huruf vokal, konsonan dan PEMINDAHAN (30%) PROSEDUR PELAKSANAAN

HASIL PEMBELAJARAN : (1) Menguasai dan mengaplikasikan aspek tatabahasa yang terdapat dalam buku cerita

1.Mengumpul maklumat tentang vokal, konsonan dan diftong. yang terdapat dalam Bahasa Melayu.

1. Menghasilkan sebuah buku cerita kanakkanak. 2. Cerita yang dihasilkan menarik dan mudah difahami.

2. membaca dan meneliti buku-buku cerita kanakkanak yang sedia ada.

1. Tugasan dibuat secara berkumpulan. (4 orang satu kumpulan) 2. Pemerolehan maklumat boleh dilakukan secara kumpulan. 3. Semua bahan tugasan disatukan ,dijilid dan hantar kepada pensyarah.

SPESIFIKASI TAJUK PEMEROLEHAN (25%)

TAHAP PENGUASAAN (30%) diftong dalam Bahas PEMINDAHAN (30%) PROSEDUR PELAKSANAAN

TUGASAN PROJEK INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR BAHRU MATA PELAJARAN: BAHASA MELAYU 1 (AKADEMIK) PENSYARAH: Tarikh Mula PROGRAM PPISMP (SEMESTER 3) NAMA PELATIH: OPSYEN/UNIT : Tarikh Hantar

TAJUK TUGASAN 1. Menulis merupakan satu aktiviti yang dapat mengisi masa lapang. Menulis juga boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan. Kita dapat mencurahkan idea melalui tulisan yang akhirnya akan dapat dikongsi bersama pembaca. Tulis sebuah cerita kanak-kanak yang sesuai dibaca pada peringkat umur 7 hingga 9 tahun. Cerita boleh berkisar tentang alam fauna dan flora, sains, alam sekitar atau apa-apa sahaja yang memberi pengajaran kepada kanak-kanak.

PERINCIAN AKTIVITI TUGASAN 1. 2. 3.


4. 5. 6. 7. 8.

Tema cerita bebas. Cerita hendaklah boleh difahami oleh kanak-kanak. (7 9 tahun) Cerita hendaklah sekitar 10 hingga 15 muka surat. Setiap muka surat hendaklah mempunyai gambar dan cerita di bawahnya. Muka surat 1 dan 2, huruf vokal dan konsonan hendaklah diwarnakan dengan warna yang berbeza. Muka surat 3 dan 4, warnakan suku kata terbuka. Muka surat 5 dan 6, warnakan suku kata tertutup. Muka surat 7 dan 8, warnakan konsonan gabungan. Muka surat 9 dan 10, warnakan diftong.

SYARAT/PERATURAN 1. 2. 3. Semua bahan, tugasan hendaklah ditaip pada kertas A4 dengan menggunakan Font Arial, saiz 16. Tugasan hendaklah dibuat secara berkumpulan. (4 orang satu kumpulan) Tugasan hendaklah dijilid dan mengandungi : i. Soalan tugasan ii. Jadual pelaksanaan tugasan iii. Bahan rujukan - minimum 5 buah buku Tugasan yang telah siap hendaklah dihantar kepada pensyarah untuk dinilai.Kulit luar tugasan hendaklah mengandungi maklumat berikut: a. Logo Institut b. Nama Institut c. Tajuk Tugasan d. Nama Pelajar. e. Kad pengenalan. f. Kumpulan /Opsyen. g. Kod dan mata pelajaran h. Nama pensyarah pembimbing. i. Tarikh serah.

4.

ASPEK YANG DINILAI

PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) BAHASA MELAYU 1 (AKADEMIK) KOMPONEN/ BENTUK TUGASAN Baik (16-25) Pelajar diarahkan untuk menulis sebuah buku cerita kanak-kanak dengan membezakan huruf vokal, konsonan,diftong dan suku kata terbuka dan tertutup - Penguasaan sistem ejaan yang baik - huruf vokal dan konsonan ditulis dengan jelas dan tepat. - perkataan yang mempuyai diftong jelas dan tepat - suku kata terbuka dan tertutup jelas dan tepat - contoh yang banyak - merancang dan mengorganisasikan maklumat yang telah disampaikan secara bermakna dan tepat - mengaplikasikan ilmu dan kemahiran sistem bahasa dengan baik - menghubungkaitkan pelbagai unsur sistem bahasa dengan perancangan, pelaksanaan dan penghasilan buku cerita yang baik - kebolehan membina pemikiran dan taksiran kendiri yang baik melalui cerita yang dikarang

Kriteria Sederhana ( 8-15) -menguasai sistem ejaan dengan baik - huruf vokal dan konsonan ditulis masih tepat. - perkataan yang mempuyai diftong masih tepat - suku kata terbuka dan tertutup masih tepat - contoh yang sederhana - merancang dan mengorganisasikan maklumat yang telah disampaikan masih tepat - mengaplikasikan ilmu dan kemahiran sistem bahasa masih baik - menghubungkaitkan pelbagai unsur sistem bahasa dengan perancangan, pelaksanaan dan penghasilan buku cerita masih baik - kebolehan membina pemikiran dan taksiran kendiri melalui cerita yang dikarang masih baik

Lemah (1-7) - Penguasaan sistem ejaan lemah - huruf vokal dan konsonan yang ditulis kurang tepat. - perkataan yang mempuyai diftong tidak tepat - suku kata terbuka dan tertutup tidak tepat - contoh kurang. - lemah merancang dan mengorganisasikan maklumat -lemah mengaplikasikan ilmu dan kemahiran sistem bahasa - lemah dalam menghubungkaitkan pelbagai unsur dalam sistem bahasa, perancangan , pelaksanaan dan penghasilan buku cerita yang tidak menarik. - kebolehan membina pemikiran dan

1. PEMEROLEHAN ILMU (25%) Aspek yang dinilai berdasarkan kriteria berikut: 1. huruf vokal dan konsonan yang ditulis dengan warna yang berbeza 2. Huruf diftong 3. Suku kata terbuka dan tertutup

2. PENGUASAAN ILMU ( 30 %) Pelajar dapat menguasai ilmu yang telah disampaikan dan berkeupayaan untuk mengarang sebuah buku cerita kanak-kanan Mengaplikasikan sistem ejaan dalamn sebuah buku cerita kanak-kanak

3. PEMINDAHAN ILMU ( 30%) Mengarang sebuah kanak-kanak buku cerita

Menghasilkan sebuah buku certa kanak-kanak yang lengkap mengikut kriteria yang ditetapkan

- mengikut format yang ditetpkan - Jalan cerita yang jelas - pemerenggan yang sesuai - Bentuk yangh menarik - warna yang ceria dan menarik - Kesudahan cerita yang baik

4. SAHSIAH (15%) Pelajar-pelajar dapat ciri-ciri berikut: - komitmen - kolaborasi - tanggungjawab

menampilan Sikap dan sahsiah yang positif

12-15 Menunjukkan komitmen yang cemerlang dalam pelaksanaan projek. Menunjukkan minat mendalam, selalu berusaha mendapatkan bimbingan. Dapat menunjukkan bukti kolaborasi dengan kerap dan merangkumi pelbagai pihak. Dapat mencatat refleksi menggunakan kaedah penulisan refl;eksi berkesan dan menunjukkan aras pemikiran tinggi. Dapat menunjukkan nilai yang baik dalam menyempurnakan tugasan

- masih mengikut format yang ditetapkan - Jalan cerita masih jelas - pemerengganan masih sesuai - Bentuk masih menarik - warna masih ceria dan menarik - Kesudahan cerita masih baik 5-11 Menunjukkan komitmen yang agak baik dalam pelaksanaan projek. Ada menunjukkan minat, ada usaha mendapatkan bimbingan tetapi tidak kerap. Dapat menunjukkan bukti pelajar berkolaborasi tetapi tidak kerap dan melibatkan beberapa pihak. Dapat mencatat refleksi tetapi kurang menunjukkan aras pemikiran tinggi. Dapat menunjukkan nilai yang agak baik dalam menyempurnakan tugasan.

tafsiran kendiri yang lemah - tidak menepati format - jalan cerita tidak jelas - pemerengganan tidak sesuai - banyak kesalahan tatabahasa - bentuk dan warna tidak menarik - cerita tidak mempunyai kesudahan 1-4 Menunjukkan komitmen yang agak baik dalam pelaksanaan projek. Ada menunjukkan minat, ada usaha mendapatkan bimbingan tetapi tidak kerap. Dapat menunjukkan bukti pelajar berkolaborasi tetapi tidak kerap dan melibatkan beberapa pihak. Dapat mencatat refleksi tetapi tidak menunjukkan aras pemikiran tinggi. Kurang menunjukkan nilai yang agak baik dalam menyempurnakan tugasan.

Tandatangan Pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan

Anda mungkin juga menyukai