Anda di halaman 1dari 9

Rancangan Pengajaran Harian

Subjek Masa Learning Area

: Sains KBSM Tingkatan 1 (High & medium achiever) : 70 minit : Cell as a unit of life

Pengetahuan sedia ada : Pelajar sudah mempunyai pengetahuan sedia ada tentang pelbagai hidupan di sekeliling mereka seperti tumbuhan,haiwan,bakteria,kuman dan manusia. Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat : i) mengenalpasti sel sebagai unit asas dalam kehidupan ii) menyediakan slaid mengikut kepada prosedur yang betul iii) mengenalpasti, melukis dan melabel struktur sel haiwan dan tumbuhan iv) menyatakan fungsi setiap bahagian yang terdapat dalam sel haiwan dan tumbuhan v) menyatakan persamaan dan perbezaan pada kedua-dua sel Kemahiran Proses Sains (SPS) : 1. Memerhati 2. Meramal 3. Communicating 4. Menghuraikan data 5. Menjalankan eksperimen

Kemahiran Manipulatif (MS)

: 1. Menggunakan radas sains dan material dengan betul. 2. Membersihkan dan menyimpan radas sains dan material dengan betul dan selamat

Kemahiran Berfikir (TS)

: 1. Membeza dan mengkontrakan 2. Mengaitkan 3. Visual 4. Menjana idea

Scientific Attitude & Noble Values (SANV)

: 1. Berfikir secara kritikal dan analitikal 2. Berfikir secara rasional 3. Bekerjasama 4. Yakin dan berdikari 5. Bersyukur kepada Tuhan

Bahan Bantu Mengajar (TLA)

: kertas mahjong, pen marker, alat dan radas untuk eksperimen (lampiran 1), latihan (lampiran 2), kertas A4.

FASA/MASA Oientasi (5 minit)

KANDUNGAN Strategi: y Teknik penyoalan Melukis susunan batu-bata dalam 2-dimensi.

AKTIVITI PENGAJARAN & REMARKS PEMBELAJARAN SPS : 1. Guru meminta para pelajar untuk melukis y Memerhati stuktur susunan batuy Meramal bata dalam bentuk 2dimensi di atas kertas TS : kosong. y Visual 2. Para pelajar melukis dua y Menjana idea susunan yang berbeza seperti dalam SANV : gambarajah A dan B. y Berfikir secara 3. Guru menyatakan kritikal & analitikal bahawa susunan batu y Berfikir secara bata yang pelajar lukis rasional merupakan unit asas bagi membina bangunan. TLA : 4. Pelajar disoal oleh guru: y Kertas A4 i. Apakah unit asas bagi hidupan seperti manusia? Jawapan: Sel ii. Terdapat berapa jenis sel, nyatakan? Jawapan: 2 jenis iaitu sel haiwan dan sel tumbuhan. 5. Jadi, kita akan belajar tentang sel sebagai unit asas kehidupan.

Penjanaan Idea ( 10 minit)

Strategi: y Penyelesaian masalah y Lampiran 1

1. Guru meminta para pelajar untuk menjawab soalan yang diberikan dalam lampiran 1.

SPS : y Meramal y Communicating TS : y y Mengaitkan Menjana idea

Penstrukturan idea ( 40 minit)

Strategi : i. Ekperimen y Lampiran 2 Tajuk: Penyediaan sel pipi manusia dan sel bawang. ii. Penerangan tentang sel haiwan dan sel tumbuhan.

1. Guru membahagikan para pelajar kepada 6 kumpulan yang terdiri daripada 6 orang ahli. 2. Setiap kumpulan dikehendaki untuk menjalankan eksperimen seperti dalam lampiran 2. 3. Guru membacakan prosedur dan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menjalankan eksperimen. 4. Pelajar hendaklah merekodkan atau melukis segala maklumat yang diperoleh. 5. Guru membincangkan hasil keputusan yang diperolehi pelajar dan menerangkan dengan

SANV : y Berfikir secara rasional y Yakin dan berdikari SPS : y Memerhati y Communicating y Menghuraikan data y Menjalankan eksperimen TS: y y

Mengaitkan Menjana idea

SANV : y Berfikiran kritikal & analitikal y Bekerjasama y Yakin dan berdikari TLA : y Pen marker y Papan putih

6.

7.

Aplikasi idea (10 min)

Strategi : y Perbicangan kumpulan Nyatakan perbezaan dan persamaan yang terdapat pada sel haiwan dan tumbuhan.

1.

2.

3.

4.

5.

lebih terperinci tentang sel haiwan dan tumbuhan. Guru juga membincangkan jawapan bagi soalan lampiran 1. Para pelajar menumpukan perhatian dan membetulkan kesilapan yang dilakukan. Para pelajar diminta untuk berada di dalam kumpulan masingmasing. Guru membekalkan kertas mahjong dan pen marker kepada setiap kumpulan. Para pelajar dikehendaki berbincang di dalam kumpulan tentang perbezaan dan persamaan yang terdapat pada sel haiwan dan tumbuhan. Guru memberikan masa 5 minit sahaja untuk para pelajar berbincang. Kemudiannya,para pelajar diminta untuk membentangkan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas.

Lampiran 2

SPS : y Communicating y Menghuraikan data TS : y y y Membeza dan mengkontra Mengaitkan Menjana idea

SANV : y Berfikir secara rasional y Bekerjasama y Yakin dan berdikari TLA : y Pen marker y Kertas mahjong

Refleksi (5 minit)

Strategi : y Peta minda

6. Guru membetulkan jawapan para pelajar. SPS : 1. Guru membantu para pelajar merumuskan tajuk y Communicating yang dipelajari pada hari ini menggunakan peta TS : minda. y Menjana idea 2. Para pelajar diminta y Visual untuk membuat peta y Mengaitkan minda tentang tajuk sel sebagai unit asas dalam SANV : hidupan di dalam buku y Bersyukur kepada nota. Tuhan 3. Jika para pelajar mempunya sebarang masalah,mereka boleh berjumpa dan bertanya pada guru.

Lampiran 1 Nama : Tingkatan :

Jawab semua soalan di bawah. Diagram 1 menunjukkan dua struktur sel yang terdapat dalam hidupan. 1. Kenalpasti dan namakan kedua-dua sel a dan b. a) ______________________________ b) ______________________________

2.

Label kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan menggunakan perkataan yang disediakan.

Kloroplas

Dinding sel

Vakuol

Sel membran

Nukleus

Sitoplasma

Diagram 1

Lampiran 2 Nama : Tingkatan :