Anda di halaman 1dari 6

1. Syarikat HindiaTimurInggeris (SHTI) membantukerajaan Britain I. meluaskantanahjajahan II. menawanPerancis III. menjalankanperdagangan IV. menjalankanpenyelidikan A. I dan IV B.

II dan III C. I dan III D. III dan IV

6. Apakahmaksudanakgahara? A. anakangkat yang paling disayangi sultan B. anak yang dilahirkanolehisteri sultan yang berketurunandiraja C. menantu sultan yang paling sulung D. anak yang bukandilahirkanolehisteri sultan yang berketurunandiraja 7. Para pembesar yang memberontakberikutanpelantikan Raja Abdullah mendapatkanbantuan ketenteraandari A. Bugispimpinan Raja Haji B. Syarikat HindiaTimurInggeris (SHTI) C. Firma Jourdain Sullivan and de Souza D. Syarikat HindiaTimurBelanda (SHTB) 8. TenteraBugistelahmenyerangdanmenawan I. Kuala Kedah II. Kota Langkawi III. AlorSetar IV. Kangar A. I dan II C. I dan III B. I dan IV D. II dan IV

2. Pulau Pinang di bawahnaungankerajaan A. Siam B. Melaka C. Johor D. Kedah

3. Pulau Pinang berpotensidijadikansebagai I. pusatperlombonganbijihtimah II. pelabuhanpersinggahan III. pengkalantentera IV. pusatpengumpulanbarang A. I dan II C. I, II dan IV B. I dan III D. II, III dan IV

4. Kerajaan Kedah merupakansebuahkerajaan A. Maritim B. Agraria C. Melayu Lama D. Timur

5. Kerajaan Kedah menghadapimasalahperebutantakhtaberikutan A. pergaduhanantarapembesar B. Sultan Muhammad Jiwatidakmempunyaipewaris C. pelantikanRaja Abdullah sebagai Raja Muda D. hasutan British

9. SetelahdiserangBugis,Sultan Muhammad Jiwaberundurke .dancubamendapatkanbantuan

A Kangar--------Firma Jourdain Sullivan and de Souza B Perlis ---------Raja Siam iaitu Rama III C Johor ---------Syarikat HindiaTimurBelanda (SHTB) D Kalimantan----TenteraMinangkabau

C. SeberangPerai 10. Siapakah yang dihantar Firma untukberundingdengan Sultan Muhammad Jiwa? A. Stamford Raffles C. William Farquhar B. Andrew Clarke D. Kapten Francis Light D. Bungaemas 15. Apakahnamaperjanjian yang ditandatanganiantara Sultan Abdullah dan Francis Light A. PerjanjianPersahabatandanKeamanan 1791 B. Perjanjian Burney C. PerjanjianInggeris-Kedah 1786 I. Firma akanmembantu Kedah D. PerjanjianPersahabatandanKeamanan 1800 II. Firma akanmembayar 30 000 dolarSepanyolkepada Sultan Kedah III. Firma tidakakanmelindungimusuh Kedah A. 30 000 dolarSepanyolsepurnama IV. Sultan membenarkan Firma berdagang di Kuala Kedah B. 30 000 dolarSepanyolsetahun C. 6 000 dolarSepanyolsepurnama 12. Sultan Muhammad Jiwamembatalkanperjanjiansetelah A. BagindaditawanBugis B. Siam menyerang Kedah C. Firma tidakmenghantarbantuan D. mendapatpersetujuan Firma 13. Kedah menghentikanpenghantaranbungaemaske Siam kerana A. Perang Siam-Burma D. Francis Light telahdipecat SHTI B. Mendapatperlindungandarikerajaan China C. Siam ditawanPerancis D. Kedah ditewaskanPatani 18. Negerimanakah yang membantu Sultan Abdullah mengumpulkekuatanketenteraanuntukmenghalau British dariPulau Pinang? I. Johor-Riau 14. Setelahperangtamat,Siammendesak Kedah meneruskanpenghantaranbungaemas. Demi kedaulatanKedah,apakah yang ditawarkan Sultan Abdullah kepadapihak yang sudimembantu ? A. Perjanjianperdagangan B. Pulau Pinang III. Riau A. I dan III C. II, III dan IV II. Siak IV. Selangor B. I, II dan III D. I, II, III dan IV B. SHTI hanyaakanmenyelesaikanmasalahdalamnegeri Kedah C. Kedah tidakmematuhisyaratperjanjian A. Francis Light menandatanganiperjanjianitusecaraperibaditanpakeizina n SHTI D. 10 000 dolarSepanyolsetahun 17. Apakahalasan SHTI untuktidakmembantu Sultan Kedah 16. Berapakahbayaran yang perlu SHTI bayarkepada Sultan Kedah untukmendapatkanPulauPinang

11. Antarasyarat-syaratperjanjianantara Sultan Muhammad Jiwadan Francis Light ialah

19. Setelah Sultan Kedah ditewaskan,SHTImemaksabagindamenandatanganiperjan jian

A. PerjanjianPersahabatan Kedah - Inggeris B. Perjanjian Kedah Lama

24. Berapakahbayaran yang perlu British bayarbagiPulau Pinang danSeberangPerai ? A. 9 000 dolarSepanyolsetahun

C. PersetiaanSeberangPerai B. 10 000 dolarSepanyolsetahun D. PerjanjianPersahabatandanKeamananInggeris Kedah C. 6 000 dolarSepanyolsetahun 20. ApakahkesanPerjanjianPersahabatandanKeamananIngge ris Kedah ? A. Kedah mengiktirafketuanan British B. Kedah mengaku di bawahnaungan SHTI C. SHTI bebasmemerintah Kedah D. SHTI mendudukiPulau Pinang secararasmi 21. Sultan manakah yang sanggupmenyerahkanSeberangPeraiuntukmendapatkanb antuanketenteraan A. Sultan Dziauddin C. Sultan Ahmad Tajuddin II D. 30 000 dolarSepanyolsetahun 25. ApakahkesanSurat Surat Kew yang ditandatanganisemasaPerang Napoleon A. British diberihakmengendalikanseluruhtanahjajahanBelanda di Timur B. Belandainginmengadakangencatansenjatadengan British C. British bersetujumengisytiharkanBelandasebagainegerinaungan kerajaan Britain D. Belandamenjadi orang tengahantara British danPerancis 26. Apakahnegeri yang diserahkanBelandakepada British mengikutSurat SuratKew ? I. Kedah III. Betawi A. I dan II B. I sahaja II. Riau - Lingga IV. Melaka C. II dan III D. IV sahaja

B. Sultan Muhammad Jiwa D. Sultan Abdullah 22. ApakahkepentinganSeberangPeraikepada SHTI? I. Pusatpentadbirankerajaan II. Tempatbercucuktanam III. Tapakpembinaanibupejabat SHTI IV. Bentengpertahanan A. I dan III B. II dan IV C. I, II dan III D. I, III dan IV

23. Perjanjianmanakah yang membenarkan British bertapak di SeberangPerai ? A. PerjanjianPersahabatan Kedah Inggeris 1786 B. PersetiaanSeberangPerai 1800 C. PerjanjjianPersahabatandanPerikatanInggeris Kedah 1800 D. PerjanjianPersahabatandanKeamananInggeris Kedah 1791

27. Setelahperangtamat,Britishterpaksamenyerahkansemula jajahanBelanda. ApakahyangdilakukanpentadbiranBelandaterhadapBritis h? A. Belandamenangkapdanmembunuhkonsulat British di Tanah Melayu B. Belandamemutuskanperjanjianperdagangandengan British C. Belandamengenakancukai yang tinggidanlayananburukterhadappedagangBritishdiPelabu hanBetawi

D. Belandamengisytiharkanperangterhadap British 28. Siapakah yang telahdipertanggungjawabkanuntukmencaripelabuhanbar u di Tanah Melayu ? A. George Leith C. William Farquhar B. Stamford Raffles D. John Crawfurd

33. MengapakahTengku Hussein selakuputerasulungtidakditabalmenjadi sultan menggantikanayahandanya ? A. Tengku Hussein bukananakgahara B. Tengku Hussein berada di Pahang semasakemangkatanayahandanya C. Tengku Hussein tidakberminatmenjadi sultan D. Tengku Hussein tidakdisukaiparapembesarekorankesombongannya

29. Di manakah Raffles membukapelabuhansebelumSingapura ? I. Palembang II. Riau

III. Acheh IV. Melaka A. I dan II B. I dan III C. I, II dan III D. I, II, III dan IV

34. Berapabanyakkahperjanjian yang ditandatanganisebelum Raffles benarbenarberjayamendapatkanSingapura ?Padatahunberapakahperjanjianperjanjianituditandatangani ? A. 5 perjanjianpadatahun !886, 1887, 1888, 1895 dan 1897 B. 3 perjanjianpadatahun 1819, 1823 dan 1824 C. 3 perjanjianpada 1903, 1914 dan 1921 D. 5 perjanjianpada1819, 1823, 1824, 1895 dan 1897 35. Belandamembantahtindakan British membukapenempatan di SingapurakeranamendakwaSingapuraberada di bawahpengaruhBelanda.Bagaimanakahkeduaduabuahkerajaanmengatasimasalahini ? A. DenganmenandatanganiPersetiaan London 1826

30. Mengapakah Raffles berpendapatSingapurasesuaidijadikanpelabuhan ? A. Kekayaanhasilbumiuntukdijadikanpusatpengeluaranbijih B. Tanah yang suburuntukbercucuktanam C. Dapatdijadikanpangkalantentera D. DapatmenyaingipelabuhanBelanda di Betawi 31. Singapuraberada di bawahpemerintahan A. Temenggung Abdul Rahman B. Tengku Hussein

B. DenganmenandatanganiPerjanjianDamai 1903 C. Maharaja Abu Bakar D. Sultan Mahmud Shah II 32. Perjanjian 12 Januari 1819 tidaksahkerana A. Tidakmendapatpersetujuan Sultan Abdul RahmaniaitupemerintahsebenarSingapura B. Menggunakanunsurpaksaandanugutan C. Tidakmempunyaibuktidansaksi yang bolehdipercayai D. Mengandungiunsurberatsebelahdantidakadil C. DenganmenandatanganiPerjanjianInggerisBelanda 1824 D. Denganmengadakansekatanekonomi 36. Gabungannegeri Melaka, Pulau Pinang danSingapuradinamakan A. Negeri NegeriMelayuBersekutu (NNMB) B. Persekutuan Tanah Melayu (PTM) C. Negeri NegeriSelat (NNS)

D. Tanah Tanah Jajahan British (TTJB) 37. Mengapakah Melaka, Pulau Pinang danSingapuradigabungkan? I. Untukmenjimatkankospentadbiran II. Untukmeningkatkankeselamatan III. Untukmenyeragamkanpentadbiran IV. Untukmenjimatkanperbelanjaan

A. I dan II B. I dan III

C. II dan III D. III dan IV Untukjawapan 41 hingga 50 andahanyaperlumenanda (/) untukpernyataan yang betuldan (x) untukpernyataan yang salah

38. MengapakahpusatpentadbiranNegeri NegeriSelatdipindahkandariPulau Pinang keSingapurapada1832 ? A. Keselamatanterjamin B. Pemandangan yang indah C. Penduduk yang akurdenganpentadbiran British D. Kedudukan strategic 39. MengapakahpendudukdanpedagangNegeri NegeriSelat (NNS) membantahtindakankerajaanBritishmeletakkan NNS di bawahpentadbiranGabenorJeneral British di India? A. Kerana NNS umpamatanahjajahan India B. Kerana NNS tidakbersetujudengancorakpentadbiran India C. Kerana NNS membencipegawai India D. Kerana NNS merasakan India berkomplotdenganPerancis 40. Pada 1 April 1867, Negeri NegeriSelat (NNS) diletakkan di bawahtanggungjawab A. JabatanPenyelenggaraandanPengurusanNegeriTaklukan British di Greenwich B. Pejabat Tanah Jajahan British di London C. LembagaKeselamatanLuarNegeri Britain di Los Angeles 42. perusahaanmengetinmakananmemerlukanbijihtimahseb agaibahanlogamutama ( ) 43. sebabutamakebimbangan British ialahkemaraankuasaeropahsepertiJerman, Russia, AmerikadanSepanyol ( ) 44. Parti Liberal ialahParti yang inginkandasarcampurtangan British di tanahmelayu ( 45. NegeriNegeriSelatterdiridaripada Melaka, Pulau Pinang danSingapura ( ) 46. Kekacauan di Perak diakibatkanolehmasalahperwarisantakhtadanpergaduha nkongsigelapCina ( ) 47. perjanjian yang dimeteraiuntukmenyelesaikankekacauan di Perak ialahperjanjian Burney ( ) 48. Residenygdilantikberkuasamenasihati Sultan Perak dalamhaladatistiadatmelayudan Agama islam ( ) 49. kekacauan di Selangor diakibatkanolehPerangAmpang ( 41. British inginmenguasaiNegerinegeriMelayukeranameletusnyaRe volusiPertanian di Negara itu ( )

50. British telahmeletakkanmajistretdanpemunguthasiluntukmengu kuhkankuasanya di Negeri Sembilan ( )