Anda di halaman 1dari 21

LAn S18A1LClk

8luAnC SAlnS uAn MA1LMA1lk


1APun 2011 2013AnLI IAWA1ANkUA5A LLAN 51kA1LGIk
8IDANG 5AIN5 DAN MA1LMA1Ik
2011 2015

LNA5InA1 nkosm|h NC Iamar| engetua 5Mk 8engkongan
LNGLkU5I Ln M|as|n Gan| eno|ong kanan entadb|ran
NAI8 LNGLkU5I Ln Derus Iman ketua 8|dang 5a|ns Dan Matemat|k
5L1IAU5AnA C|k L|ah Lb|t Guru Mata pe|a[aran sa|ns
8LNDAnAkI n n|||sta M|d|fom Guru Mata pe|a[aran 5a|ns
AIk 1 Ln M||on Goy| ketua pan|t|a 5a|ns
2 Ln 2amr| 5ar| ketua pan|t|a Matemat|k
3 n komana Unto Guru Mata pe|a[aran Matemat|k
4 C|k kos|dah Guru Mata pe|a[aran Matemat|k
5 Ln kaffae ahyah Guru Mata pe|a[aran Matemat|k
6 C|k Mas||anah 5har|f Ma[|d Guru Mata pe|a[aran Matemat|k
7 C|k Nur 2a|tty 2ahar| Guru Mata pe|a[aran 5a|ns


I5U 51kA1LGIk
8IDANG 5AIN5 DAN MA1LMA1Ik

8lL

8luAnC

lSu S18A1LClk

MA1LAMA1 S18A1LClk

1

SAlnS uAn MA1LMA1lk

encapalan pela[ar dalam maLa pela[aran salns dan maLemaLlk
belum cemerlanaMenlnakaLkan pencapalan salns dan maLemaLlk
ke Lahap cemerlanaANALI5I5 Lk5LkI1AkAN 8IDANG 5AIN5 DAN MA1LMA1Ik
ANALI5I5 5WC1
kekuatan (5)

S1 Curu 1erlaLlh berpenaalaman dan mencukupl
S2 1eamwork vana balk anLara auru
S3 erunLukan kewanaan vana mencukupl darl 1! CC dan
SuWA
S4 Sokonaan plhak penLadblr
S3Sebahaalan pela[ar berpoLensl dan bermoLlvasl Llnaal
S6Mempunval kaunselor vana mencukupl
S7Curu mempunval kemahlran menaaunakan peralaLan lC1
vana Lerklnl
ke|emahan (W)

W1 Sebahaalan pela[ar kurana bermoLlvasl
W2 1erdapaL pela[ar vana mempunval masalah dlslplln
W3 Curu menaa[ar Lldak menalkuL opsven
W4 8lllk dar[ah Lldak konduslf
W3 8llanaan pela[ar vana Lerlalu ramal dalam saLu kelas
W6 ela[ar Lldak menauasal 8ahasa lnaaerls
W7 1erdapaL seaellnLlr pela[ar vana Lldak menauasal 3M
W8 ela[ar Llada bahan ru[ukan selaln buku Leks
W9 Curu kerap men[alankan Luaas rasml dl luar men[e[askan
pembela[aran dan penaa[aran
W10 lnfrasLrukLur Lldak lenakap
W11 ela[ar Lldak menahavaLl 8udava llmu embela[aran
Sepan[ana PavaL
e|uang (C)

C1 erhubunaan vana balk denaan aaensl luar
C2 Sokonaan padu darl l8C dan komunlLl seLempaL
C3 Pubunaan balk denaan l8C dan u
C4 MendapaL banLuan lC1 vana mencukupl darl kemenLerlan
ela[aran dalam proaram SMl
C3 Pubunaan balk denaan pemlmpln pollLlk seLempaL

Cabaran/Ancaman ( C )

C1 keadaan sosloekonoml lbu bapa vana rendah
C2 1erdedah denaan penaaruh budava neaaLlf / hedonlsma
C3 Wu[ud vandallsma dl kalanaan pela[ar
C4 kemudahan awam vana LerhadseperLl kenderaan dan bahan
ru[ukan
C3 !auh darl bandar / kurana pendedahan luar
C6 1empaL Llnaaal pela[ar [auh darl sekolahLNILLA5AN 51kA1LGIk
1CW5 MA1kIk
DALAMAN
LUAkAN
kLkUA1AN (5)

S1 Curu 1erlaLlh berpenaalaman dan
mencukupl
S2 1eamwork vana balk anLara auru
S3 erunLukan kewanaan vana mencukupl darl
1! CC dan SuWA
S4 Sokonaan plhak penLadblr
S3 Sebahaalan pela[ar berpoLensl dan
bermoLlvasl Llnaal
S6 Mempunval kaunselor vana mencukupl
S7 Curu mempunval kemahlran menaaunakan
peralaLan lC1 vana Lerklnl

kLLLMAnAN (W)

W1 Sebahaalan pela[ar kurana bermoLlvasl
W2 1erdapaL pela[ar vana mempunval masalah dlslplln
W3 Curu menaa[ar Lldak menalkuL opsven
W4 8lllk dar[ah Lldak konduslf
W3 8llanaan pela[ar vana Lerlalu ramal dalam saLu
kelas
W6 ela[ar Lldak menauasal 8ahasa lnaaerls
W7 1erdapaL seaellnLlr pela[ar vana Lldak menauasal
3M
W8 ela[ar Llada bahan ru[ukan selaln buku Leks
W9 Curu kerap men[alankan Luaas rasml dl luar
men[e[askan pembela[aran dan penaa[aran
W10 lnfrasLrukLur Lldak lenakap
W11 ela[ar Lldak menahavaLl 8udava llmu
embela[aran Sepan[ana PavaL

LLUANG (C)

C1 erhubunaan vana balk denaan aaensl luar
C2 Sokonaan padu darlpada l8C dan komunlLl
seLempaL
C3 Pubunaan balk denaan u
04 MendapaL banLuan lC1 vana mencukupl
darlpada kemenLerlan ela[aran dalam proaram
SMl
03 Pubunaan balk denaan pemlmpln pollLlk
seLempaLS + C
S11 S1S2 + C3 MenlnakaLkan kelulusan
peperlksaan awam darl seal kuanLlLl dan kuallLl

S12 S7 + C4 MenlnakaLkan Lahap kemahlran
penaa[aran dan pembela[aran baal sub[ek vana
dla[ar

W + C
S13 W1 + C2C3 MenlnakaLkan budava llmu dan
mewu[udkan budava pembela[aran sepan[ana havaL
pela[ar

CA8AkAN/ANCAMAN ( C )

C1 keadaan sosloekonoml lbu bapa vana rendah
S + C
S14 S6 + C1C3 MenlnakaLkan moLlvasl dan
kemahlran bela[ar pela[ar
W + C
S16 W7 + C3 MenlnakaLkan penauasaan menulls
membaca dan menalra dl kalanaan pela[ar
C2 1erdedah denaan penaaruh budava neaaLlf /
hedonlsma
C3 kemudahan awam vana Lerhad seperLl
kenderaan dan bahan ru[ukan
C4 !auh darl bandar/ kurana pendedahan luar
C3 1empaL Llnaaal pela[ar [auh darl sekolah


S13 S2 + C3 Menauranakan masalah
penaa[aran dan pembela[aran
LNILAIAN 51kA1LGI 1Lk8AIk


8lL

kCu S18A1LCl

S18A1LCl ?AnC ul!AnA


1

S11 S1S2 + C3

MenlnakaLkan kelulusan peperlksaan awam darl seal kuanLlLl dan kuallLl


2

S12 S7 + C4

MenlnakaLkan Lahap kemahlran penaa[aran dan pembela[aran baal sub[ek vana dla[ar


3

S13 W1 + C2C3

MenlnakaLkan budava llmu dan mewu[udkan budava pembela[aran sepan[ana havaL pela[ar


4

S14 S6 + C1C3

MenlnakaLkan moLlvasl dan kemahlran bela[ar pela[ar


5

S13 S2 + C3

Menauranakan masalah penaa[aran dan pembela[aran


6

S16 W7 + C3

MenlnakaLkan penauasaan menulls membaca dan menalra dl kalanaan pela[ar


5LNAkAI 51kA1LGI MLNGIkU1 kLU1AMAAN


kLu1AMAAn

S18A1LCl ?AnC ul!AnA


1

S14 MenlnakaLkan moLlvasl dan kemahlran bela[ar pela[ar


2

S11 MenlnakaLkan kelulusan peperlksaan awam darl seal kuanLlLl dan kuallLl


3

S16 MenlnakaLkan penauasaan menulls membaca dan menalra dl kalanaan pela[ar


4

S13 MenlnakaLkan budava llmu dan mewu[udkan budava pembela[aran sepan[ana havaL pela[ar


5

S12 MenlnakaLkan Lahap kemahlran penaa[aran dan pembela[aran baal sub[ek vana dla[ar


6

S13 Menauranakan masalah penaa[aran dan pembela[aran

I5U MA1LAMA1 C8ILk1II kI DAN 5A5AkAN
8IDANG 5AIN5 DAN MA1LMA1Ik

MA1LMA1Ik ( Mk )

8ldana / lsu

MaLlamaL sLraLealk

Cb[ekLlf

lndlkaLor resLasl

Sasaran resLasl

11
1Cv
12 13 14 13


1 encapalan pela[ar
dalam maLa pela[aran
salns dan maLemaLlk
belum cemerlana


MenlnakaLkan
pencapalan salns dan
maLemaLlk ke Lahap
cemerlana


MemasLlkan
penlnakaLan dalam
pencapalan
presLasl M8 dan
SM
lulus MaLemaLlk M8

pela[ar vana mendapaL A


70

3


80

10


83

13


90

23


93

30

MA1LMA1Ik ( 5M )

8ldana / lsu

MaLlamaL sLraLealk

Cb[ekLlf

lndlkaLor resLasl

Sasaran resLasl

11
1Cv
12 13 14 13


1 encapalan pela[ar
dalam maLa pela[aran
salns dan maLemaLlk
belum cemerlana


MenlnakaLkan
pencapalan salns dan
maLemaLlk ke Lahap
cemerlana


MemasLlkan
penlnakaLan dalam
pencapalan
presLasl M8 dan
SM
lulus MaLemaLlk SM

pela[ar vana mendapaL A


60

3


63

3


73

10


83

20


93

30

I5U MA1LAMA1 C8ILk1II kI DAN 5A5AkAN
8IDANG 5AIN5 DAN MA1LMA1Ik

5AIN5 ( Mk )

8ldana / lsu

MaLlamaL sLraLealk

Cb[ekLlf

lndlkaLor resLasl

Sasaran resLasl

11
1Cv
12 13 14 13


1 encapalan pela[ar
dalam maLa pela[aran
salns dan maLemaLlk
belum cemerlana


MenlnakaLkan
pencapalan salns dan
maLemaLlk ke Lahap
cemerlana


MemasLlkan
penlnakaLan dalam
pencapalan
presLasl M8 dan
SM
lulus Salns M8

pela[ar vana mendapaL A


80


83


90


93


100

5AIN5 ( 5M )

8ldana / lsu

MaLlamaL sLraLealk

Cb[ekLlf

lndlkaLor resLasl

Sasaran resLasl

11
1Cv
12 13 14 13


1 encapalan pela[ar
dalam maLa pela[aran
salns dan maLemaLlk
belum cemerlana


MenlnakaLkan
pencapalan salns dan
maLemaLlk ke Lahap
cemerlana


MemasLlkan
penlnakaLan dalam
pencapalan
presLasl M8 dan
SM
lulus Salns SM

pela[ar vana mendapaL A


73


80


83


93


100

ANALI5A CADANGAN 51kA1LGIk

Isu 5trateg|k berdasarkan
b|dang


5trateg|k yang d|cadang

e|an takt|ka| /
program

Iaktor menyokong
strateg|k

na|angan untuk
me|aksanakan strateg|k

endorong untuk
mem|||h strateg|k
1 Mata pe|a[aran 5a|ns dan
matemat|k

(encapa|an pe|a[ar da|am
mata pe|a[aran sa|ns dan
matemat|k be|um cemer|ang)
S14 MenlnakaLkan
moLlvasl dan kemahlran
bela[ar pela[ar


MoLlvasl MaLemaLlk
Salns ela[ar
1lnakaLan 3 dan
1lnakaLan 3

k MaLemaLlk
k Salns
k8
CM

enallbaLan pela[ar
emlllhan masa vana
sesual

Sokonaan l8C dan
auru
S11 MenlnakaLkan
kelulusan peperlksaan
awam darl seal kuanLlLl dan
kuallLl


LaLlh 1ubl Soalan
formaL M8/SM
8enakel Leknlk
men[awab soalan

k MaLemaLlk
k Salns
k8
CM

enallbaLan pela[ar
1empaL

Mlsl
vlsl
lalsafah endldlkan
neaara
S16 MenlnakaLkan
penauasaan menulls
membaca dan menalra dl
kalanaan pela[ar


roaram Cemerlana
bersama rakan
( MaLemaLlk Salns )

k MaLemaLlk
k Salns
k8
CM

enallbaLan pela[ar
1empaL

kM
S13 MenlnakaLkan budava
llmu dan mewu[udkan
budava pembela[aran
sepan[ana havaL pela[ar


Mlnaau salns dan
MaLemaLlk

k MaLemaLlk
k Salns
k8
CM

Memlllh masa vana
sesual
kewanaan
bahan

Mlsl
vlsl
lalsafah endldlkan
neaara
S12 MenlnakaLkan Lahap
kemahlran penaa[aran dan
pembela[aran baal sub[ek
vana dla[ar


erkembanaan sLaf

k MaLemaLlk
k Salns
k8
CM

enallbaLan auru
enceramah

enLadblran
kM
S13 Menauranakan
masalah penaa[aran dan
pembela[aran


Menaadakan 1oLurlal
Mlnaauan M8/SM

k MaLemaLlk
k salns
k8
CM

enallbaLan pela[ar
1empaL

Sokonaan l8C dan
auruLLAN 1Ak1IkAL
8IDANG 5AIN5 DAN MA1LMA1Ik 2011
I5U LNCAAIAN LLAIAk DALAM MA1A LLAIAkAN 5AIN5 DAN MA1LMA1Ik 8LLUM CLMLkLANG

S14 MenlnakaLkan moLlvasl dan kemahlran bela[ar pela[ar

8ll

roaram / ro[ek

1anaauna[awab

1empoh /
Parl

kos / Sumber

CuL puL
lndlkaLor
resLasl (kl)

elan
konLlaensl


1

MoLlvasl MaLemaLlk Salns
ela[ar 1lnakaLan 3 dan
1lnakaLan 3

k MaLemaLlk
k Salns
k8
CM

Aprll

8M 400

ela[ar
memahaml cara
dan Leknlk bela[ar
denaan beLul

penlnakaLan
dalam u[lan
lormaLlf dan
SumaLlf

Skema
emarkahan
M8 dan SM


S11 MenlnakaLkan kelulusan peperlksaan awam darl seal kuanLlLl dan kuallLl

8ll

roaram / ro[ek

1anaauna[awab

1empoh /
Parl

kos / Sumber

CuL puL
lndlkaLor
resLasl (kl)

elan
konLlaensl


2

LaLlh 1ubl Soalan formaL
M8/SM
8enakel Leknlk men[awab
soalan

k MaLemaLlk
k Salns
k8
CM

leb CkL


8M300

ela[ar
memahaml cara
dan Leknlk
men[awab
denaan beLul


penlnakaLan
dalam u[lan
lormaLlf dan
SumaLlf

Skema
emarkahan
M8 dan SM

S16 MenlnakaLkan penauasaan menulls membaca dan menalra dl kalanaan pela[ar

8ll

roaram / ro[ek

1anaauna[awab

1empoh / Parl

kos / Sumber

CuL puL
lndlkaLor
resLasl (kl)

elan
konLlaensl


3

roaram Cemerlana bersama
rakan
( MaLemaLlk Salns )

k MaLemaLlk
k Salns
Curu
M/ela[aran

Aprll CkL

8M700

resLasl pela[ar
dalam menauasal
kemahlran asas
menlnakaL

enlnakaLan
lulus sekurana
kurananva
mendapaL ared
u dan keaLas

roaram Calus


S13 MenlnakaLkan budava llmu dan mewu[udkan budava pembela[aran sepan[ana havaL pela[ar

8ll

roaram / ro[ek

1anaauna[awab

1empoh / Parl

kos / Sumber

CuL puL
lndlkaLor
resLasl (kl)

elan
konLlaensl


4

Mlnaau salns dan MaLemaLlk

k MaLemaLlk
k Salns
Curu
M/ela[aran

Mel

8M300

resLasl pela[ar
dalam menauasal
kemahlran salns
dan maLemaLlk
menlnakaL

enlnakaLan
lulus M8 dan
SM

30


S12 MenlnakaLkan Lahap kemahlran penaa[aran dan pembela[aran baal sub[ek vana dla[ar

8ll

roaram / ro[ek

1anaauna[awab

1empoh / Parl

kos / Sumber

CuL puL
lndlkaLor
resLasl (kl)

elan
konLlaensl


5

erkembanaan sLaf

k MaLemaLlk
k Salns
k8
CM

!un

8M330

kaedah n
berkesan kepada
pela[ar

enlnakaLan
lulus M8 dan
SM

60


S13 Menauranakan masalah penaa[aran dan pembela[aran

8ll

roaram / ro[ek

1anaauna[awab

1empoh / Parl

kos / Sumber

CuL puL
lndlkaLor
resLasl (kl)

elan
konLlaensl


6

Menaadakan 1uLorlal
Mlnaauan M8/SM


k MaLemaLlk
k Salns
Curu
M/ela[aran
1lnakaLan 3 dan
1lnakaLan 3

Mac CkL

8M600

ela[ar mendapaL
blmblnaan
darlpada Curu
MaLapela[aran

penlnakaLan
lulus dalam
maLa pela[aran
MaLemaLlk
Salns

LaLlh 1ubl
8erfokusLLAN CLkA5I
8IDANG 5AIN5 MA1LMA1Ik
2011

NAHA PR0CRAH 1 [8T-4} : Hot|vas| Hatemat|k & 8a|ns Pe|ajar T|ngkatan 3 dan T|ngkatan 5
HATLAHAT 8TRATEC|K : Hembantu pe|ajar mendapatkan tekn|k be|ajar dan mot|vas| yang |eb|h ba|k.
0JEKT|F : 1. Jangka Panjang
Pen|ngkatan peratus ke|u|usan PHR dan 8PH mencapa| tahap maks|mum.
2. Jangka Pendek
Hemast|kan peratus ke|u|usan pe|ajar men|ngkat set|ap semester.
TEHP0h : Apr||
8A8ARAN : Pe|ajar T|ngkatan 3 dan T|ngkatan 5
K08 : RH400
LANCKAh PR08E8 KERJA TANCCUNCJAwA TEHP0h 8TATU8
1 Vera||ur|ar |epada du(u serasa da|ar resvua(al par|l|a
Ka|| pe(lara.
Kelua 8|dard/Kelua
Par|l|a
1 ra(|
2 Verved|a|ar Ke(las Ke(ja P(od(ar. Kelua 8|dard 1 ra(|
3 Verdrarla( |e(las |e(ja dar oe(o|rcard derdar p|ra| perlado|(
lerlard |e|u|usar pe(|a|saraar p(od(ar.
Kelua 8|dard/Kelua
Par|l|a
1 ra(|
4 3u(al- rervu(al:
O Peroe(|laruar pa(a pe|aja(
O erpular
3/u Par|l|a 1 ra(|
5 %erlal|l P(od(ar Kelua 8|dard 1 ra(|
Vesvua(al P(a Pe|a|saraar P(od(ar Kelua 8|dard/Kelua
Par|l|a
1 ra(|
7 Pe|a|saraar P(od(ar AK Pe|a|sara 1 ra(|
8 'Post-mortem' dan pe|aporan Ketua |dang|Ketua
Pan|t|a
1 har|


NAHA PR0CRAH 2 [8T-1} : Lat|h Tub| 8oa|an erformat PHR|8PH, engke| Tekn|k Henjawab 8oa|an
HATLAHAT 8TRATEC|K : Hen|ngkatkan kemah|ran menjawab soa|an sebenar peper|ksaan PHR|8PH.
0JEKT|F : 1. Jangka Panjang
Pen|ngkatan peratus ke|u|usan da|am peper|ksaan PHR|8PH
2. Jangka Pendek
Peratus ke|u|usan pe|ajar men|ngkat da|am peper|ksaan semester.
TEHP0h : Februar| h|ngga 0ktober
8A8ARAN : Pe|ajar T|ngkatan 3 dan T|ngkatan 5
K08 : RH500

LANCKAh PR08E8 KERJA TANCCUNCJAwA TEHP0h 8TATU8
1 O Vesvua(al peroerlu|ar AK
O Peroarad|ar dar pe(|rc|ar ludas
O Vererlap|ar la(||r pe|a|saraar p(od(ar
O Vero|rcard|ar ardda(ar dar |e|erd|apar p(od(ar
O a|-ra| |a|r
Kelua 8|dard/Kelua
Par|l|a AK Pe|a|sara
1 ra(|
2 3u(al-rervu(al
O Peroe(|laruar pe|aja(
3/u Par|l|a 3er|rddu seoe|ur p(od(ar
3 Perved|aar 8arar urlu| pe|aja( Kelua 8|dard/Kelua
Par|l|a
3er|rddu seoe|ur p(od(ar
4 %erlal|l P(od(ar Kelua Par|l|a 3er|rddu seoe|ur p(od(ar
Vesvua(al P(a Pe|a|saraar P(od(ar Kelua 8|dard/Kelua
Par|l|a
AK Pe|a|sara
1 a(|
7 Pe|a|saraar P(od(ar 3erua 0u(u
V/Pe|aja(ar 3PV/PVR
Feo(ua(| - 0|looe(
8 'Post-mortem' dan pe|aporan Ketua |dang|Pan|t|a 1 har|


NAHA PR0CRAH 3 [8T- } : Program 6emer|ang bersama rakan [ Hatemat|k & 8a|ns }
HATLAHAT 8TRATEC|K : Hembantu pe|ajar |emah mendapatkan peratus markah sekurang-kurangnya 40 dan keatas.
0JEKT|F : 1. Jangka Panjang
Pen|ngkatan peratus ke|u|usan PHR dan 8PH mencapa| tahap maks|mum.
2. Jangka Pendek
Hemast|kan peratus ke|u|usan pe|ajar men|ngkat set|ap semester.
TEHP0h : Apr|| h|ngga 0ktober
8A8ARAN : Pe|ajar T|ngkatan 3 dan T|ngkatan 5
K08 : RH700

LANCKAh PR08E8 KERJA TANCCUNCJAwA TEHP0h 8TATU8
1 Vera||ur|ar |epada du(u serasa da|ar resvua(al par|l|a
Ka|| pe(lara.
Kelua 8|dard/Kelua
Par|l|a
1 ra(|
2 Verved|a|ar Ke(las Ke(ja P(od(ar. 3/u Par|l|a 1 ra(|
3 Verdrarla( |e(las |e(ja dar oe(o|rcard derdar p|ra| perlado|(
lerlard |e|u|usar pe(|a|saraar p(od(ar.
3/u Par|l|a 1 ra(|
4 3u(al- rervu(al:
O Peroe(|laruar pa(a pe|aja(
3/u Par|l|a 1 ra(|
5 %erlal|l P(od(ar 3/u Par|l|a 1 ra(|
Vesvua(al P(a Pe|a|saraar P(od(ar Kelua 8|dard/Kelua
Par|l|a
1 ra(|
7 Pe|a|saraar P(od(ar AK Pe|a|sara Ap(|| - 0|looe(
8 'Post-mortem' dan pe|aporan Ketua |dang|Ketua
Pan|t|a
1 har|
NAHA PR0CRAH 4 [8T - 3} : H|nggu 8a|ns dan Hatemat|k
HATLAHAT 8TRATEC|K : Perkongs|an,Pengembangan ||mu dan sa||ng membantu.
0JEKT|F : 1. Jangka Panjang
Pe|ajar dapat d|dedahkan dengan semangat untuk berjaya.
2. Jangka Pendek
Hen|ngkatkan prestas| pe|ajar dar| masa ke semasa.
TEHP0h : He|
8A8ARAN : Pe|ajar T|ngkatan 3 dan T|ngkatan 5
K08 : RH300

LANCKAh PR08E8 KERJA TANCCUNCJAwA TEHP0h 8TATU8
1 Vera||ur|ar |epada du(u serasa da|ar resvua(al par|l|a
Ka|| pe(lara.
Kelua par|l|a 0a|ar resvua(al
2 Vesvua(al P(a Pe|a|saraar P(od(ar Kelua Par|l|a 1 ra(|
3 Peroerlu|ar AK dar perdad|rar ludas. Kelua Par|l|a 1 ra(|
4 Pe(o|rcardar dar pesarar oarar-oarar |epe(|uar p(od(ar dar
lerpal pe|a|saraar.
Kelua Par|l|a 1 ra(|
5 %a|||ral dar pe(sed|aar Kelua Par|l|a 1 ra(|
Pe|a|saraar Kelua Par|l|a 1 r|rddu
7 "Post-mortem" dan pe|aporan Ketua Pan|t|a 1 har|

NAHA PR0CRAH 5 [8T - 2} : Perkembangan 8taf [ Curu 8a|ns & Hatemat|k }
HATLAHAT 8TRATEC|K : Perkongs|an ||mu serta menguasa| tekn|k - tekn|k pengajaran berkesan
0JEKT|F : 1. Jangka Panjang
Hen|ngkatkan kua||t| pengajaran dan pembe|ajaran 8a|ns dan Hatemat|k
2. Jangka Pendek
Hen|ngkatkan prestas| serta penguasaan pe|ajar da|am 8a|ns dan Hatemat|k
TEHP0h : Jun
8A8ARAN : Curu - guru mata pe|ajaran 8a|ns dan Hatemat|k
K08 : RH350

LANCKAh PR08E8 KERJA TANCCUNCJAwA TEHP0h 8TATU8
1 Vera||ur|ar |epada du(u serasa da|ar resvua(al par|l|a
Ka|| pe(lara.
Kelua par|l|a 0a|ar resvua(al
2 Vesvua(al P(a Pe|a|saraar P(od(ar Kelua Par|l|a 1 ra(|
3 Peroerlu|ar AK dar perdad|rar ludas. Kelua Par|l|a 1 ra(|
4 Pe(o|rcardar dar pesarar oarar-oarar |epe(|uar p(od(ar dar
lerpal pe|a|saraar.
Kelua Par|l|a 1 ra(|
5 %a|||ral dar pe(sed|aar Kelua Par|l|a 1 ra(|
Pe|a|saraar Kelua Par|l|a 1 ra(|
7 "Post-mortem" dan pe|aporan Ketua Pan|t|a 1 har|
NAHA PR0CRAH [8T - 5} : Hengadakan Tutor|a| H|ngguan PHR|8PH
HATLAHAT 8TRATEC|K : Pen|ngkatan pengetahuan matemat|k & 8a|ns dan |at|han kons|sten.
0JEKT|F : 1. Jangka Panjang
Kesedaran pe|ajar tentang kepent|gan |at|han yang kons|sten da|am pe|ajaran Hatemat|k & 8a|ns
2. Jangka Pendek
Hen|ngkatkan prestas| pe|ajar set|ap masa
TEHP0h : Hac h|ngga 0ktober
8A8ARAN : Pe|ajar T|ngkatan 3 dan T|ngkatan 5
K08 : RH00

LANCKAh PR08E8 KERJA TANCCUNCJAwA TEHP0h 8TATU8
1 Vera||ur|ar |epada du(u serasa da|ar resvua(al par|l|a
Ka|| pe(lara.
Kelua 8|dard/Kelua
Par|l|a
0a|ar resvua(al
2 Vesvua(al P(a Pe|a|saraar P(od(ar Kelua 8|dard/Kelua
Par|l|a
1 ra(|
3 Peroerlu|ar AK dar perdad|rar ludas. Kelua Par|l|a 1 ra(|
4 Pe(o|rcardar dar pesarar oarar-oarar |epe(|uar p(od(ar dar
lerpal pe|a|saraar.
Kelua Par|l|a 1 ra(|
5 %a|||ral dar pe(sed|aar Kelua 8|dard 1 ra(|
Pe|a|saraar 3erua 0u(u
V/Pe|aja(ar
Vac-0|looe(
7 "Post-mortem" dan pe|aporan Ketua |dang|Ketua
Pan|t|a
1 har|