Anda di halaman 1dari 8

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (PPBK)

DEFINISI PPBK

y y y y y

Computer Assisted Learning Computer Assisted Instruction Computer Based Instruction Computer Aided Learning Computer Based Learning

Penggunaan komputer untuk pengajaran adalah dalam bentuk tutorial,latih tubi, simulasi dan penilaian pelajar .Pelajar boleh terus belajar melalui komputer melalui pakej-pakej yang disediakan. Pakej tersebut mempunyai objektif tertentu mengikut tahap kemampuan kognitif pelajar

CIRI-CIRI PPBK

y y y y

Berasaskan individu Boleh diulang Bahan disediakan oleh guru Ramah pengguna

y y

Boleh diubahsuai mengikut tahap murid Interaktif

KAEDAH MENGHASILKAN PERISIAN PPBK

MEREKA BENTUK (DESIGN) / MEMILIH BAHAN | V ------> CUBAUJI / UJICUBA <-------------| | | | V | !------> TAMBAHBAIKAN | | | V | LAKSANA PENGAJARAN <-----------!

MENGHASILKAN PERISIAN PPBK


y y y y y y y

Verbal Latih tubi Simulasi Inkuiri Tutorial Penyelesaian Masalah Permainan

VERBAL
y y

Pengajaran terancang Buku kerja, bAhan gambarajah, soalan disediakan kepada pelajar

y y y

Pelajar memberi respon jawapan pilihan Pelajar boleh meminta komputer memberi jawapan yang betul Komputer memberi jawapan secara verbal

LATIH TUBI

-------> MASALAH <--------------> SOALAN <-------| | --------------------> ULANGAN <--------------------

SIMULASI
y y y

Lebih berbentuk permainan Sesuai dalam pengajaran matematik Pelajar memberi pilihan pembolehubah yang dapat memaparkan output yang berbeza

INKUIRI
y

y y

Pelajar boleh bertanya komputer soalan tidak berstruktur mengenai masalah pelajaran Komputer memberi jawapan dan masalah tambahan untuik diselesaikan Ia sangat kompleks untuk disediaka Ia sesuai untuk matapelajaran sains

TUTORIAL
y y

Isi pelajaran tersusun Pelajar boleh menjawab soalan

Komputer beri maklumbalas

PENYELESAIAN MASALAH
y y y y

Pelajar dikehendaki membuat analisis masalah Data dimasukkan ke dalam ingatan komputer Komputer membantu pelajar menyelesaikan masalah Sesuai untuk mata pelajaran matematik dan sains

PERMAINAN
y y

Permainan berorientasikan pembelajaran Pelajar akan cuba menyelesaikan masalah dengan menjawab berdasarkan syarat, lojik dan hukum tertentu Situasi yang diberi mencabar motivasi pelajar

KELEBIHAN PPBK
y y y

y y y

Penumpuan kepada pelajaran Keupayaan lati tubi, ulangan, pemulihan dan pengayaan Pembelajaran terarah kendidi (self-directed), kemampuan kendiri (self-paced) dan multiple intelligent Interaktif Kolaboratif Individu

KELEMAHAN PPBK
y y

Kos tinggi Perlukan kemahiran guru dalam mereka bahan atau perisian

PEMBINAAN BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MELALUI CD


y

y y

Contoh Bahan:o Pengenalan Kepada Komputer o Pengajaran Al-Quran Tajwid o Bahan Yang Dibina Menggunakan Perisian Authorware o Bahan Pengajaran Dari Internet Binaan sendiri :o Membina Papan Cerita 1 o Membina Papan Cerita 2 Cara Bina Bahan Dari CD Satu Demo Teknologi Pengimbas

PPBK DALAM PENGAJARAN MATEMATIK

Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) dalam matapelajaran Matematik boleh diaplikasikan dengan pelbagai cara melalui y y penggunaan perisian-perisian yang internet,hamparan elektronik (MS Office) sesuai seperti

aksessori yang terdapat di dalam komputer seperti kalkulator. Teknik pengajaran boleh dipelbagaikan melalui tutorial, latih

t i l i

l i

l i l i

Teknik engajaran.
Tutorial
M l l i j t t i t l l t t i l ti l t l l i l i l i ii l j l i M M t j i t ti j it ti l j

Latih tubi
l ti t i l ti l j t i j t i i l j i i t t ii i i t j ti l j t ij l j l j l il i l l t j l i it i l ti l l t t t i i 3 t l ti t l j M t j ti i t ij l i i i l i i i i l l i t i

ii i i i i j i

ermainan
j i M t M l l i l i t j ti i i i i i i l j i l it l i l i j ti l l i il l j il t i t i l l i t i t i i i i i i

4.

Penyelesaian Masalah

Penyelesaian masalah merupakan kaedah pengajaran yang sesuai dalam pelajaran Matematik bagi menguji penguasaan murid-murid dalam kemahiran yang dipelajari. Melalui kaedah ini guru boleh menyediakan pakej pembelajaran yang mengandungi data-data yang perlu diselesaikan oleh murid. Melalui kaedah ini juga dapat melatih murid-murid membuat analisis masalah. Contohnya guru menyediakan pemasalahan berbantukan komputer dan murid menyelesaikan masalah tersebut berbantukan komputer samada secara indi idu ataupun berkumpulan.

ontoh contoh Perisian PPB

Di Pasaran

Fun Math With Arti Level 1/Level 2


Perisian ini dapat memperbaiki kemahiran Matematik dengan

cara menyeronokkan dengan penggunaan elemen bunyi dan grafik yang berwarna-warni.

ii

Counting With Arti

Perisian ini mengandungi kemahiran mengira,menulis, menyesuaikan dan menyusun nombor. Di samping itu murid-murid juga boleh menambah, menolak dan membuat perbandingan nombor. Di dalam perisian ini juga mengandungi 6 permainan pembelajaran yang menarik. iii)

Matematik Metalogix1

Perisian ini merupakan satu perisian pembelajaran yang berkesan di mana ia mengandungi pelajaran Matematik dengan nota yang

sistematik dan komprehensif. Teknologi multimedia interaktif terkini dapat membentuk pemahaman, menarik minat dan merangsang daya serap mental murid. Ia juga mengandungi permainan yang menarik dan menyeronokkan.

iv

Cerdas IQ

Melalui perisian ini, ia dapat menolong murid-murid mencapai kecemerlangan dengan menggunakan teknik multimedia. Merupakan perisian Multimedia Educational Courseware(MEC yang canggih mengikut sukatan KB R Malaysia.

Disediakan oleh
Masrulisah Md Ismail : 2KPLI-MATEMATIK MPTI 2003