Anda di halaman 1dari 11

Rancangan Pengajaran Harian

Subjek Masa Learning Area

: Sains KBSM Tingkatan 1 (Lower achiever) : 70 minit : Cell as a unit of life

Pengetahuan sedia ada : Pelajar sudah mempunyai pengetahuan sedia ada tentang pelbagai hidupan di sekeliling mereka seperti tumbuhan,haiwan,bakteria,kuman dan manusia. Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat : i) mengenalpasti sel sebagai unit asas dalam kehidupan ii) menyediakan slaid mengikut kepada prosedur yang betul iii) mengenalpasti, melukis dan melabel struktur sel haiwan dan tumbuhan iv) menyatakan fungsi setiap bahagian yang terdapat dalam sel haiwan dan tumbuhan v) menyatakan persamaan dan perbezaan pada kedua-dua sel Kemahiran Proses Sains (SPS) : 1. Memerhati 2. Meramal 3. Communicating 4. Menghuraikan data 5. Menjalankan eksperimen

Kemahiran Manipulatif (MS)

: 1. Menggunakan radas sains dan material dengan betul. 2. Membersihkan dan menyimpan radas sains dan material dengan betul dan selamat

Kemahiran Berfikir (TS)

: 1. Membeza dan mengkontrakan 2. Mengaitkan 3. Visual 4. Menjana idea

Scientific Attitude & Noble Values (SANV)

: 1. Berfikir secara kritikal dan analitikal 2. Berfikir secara rasional 3. Bekerjasama 4. Yakin dan berdikari 5. Bersyukur kepada Tuhan

Bahan Bantu Mengajar (TLA)

: Lego, pen marker, alat dan radas untuk eksperimen (lampiran 2), latihan (lampiran1 & 3), peta minda (lampiran 4).

FASA/MASA Oientasi (5 minit)

KANDUNGAN Strategi: y Teknik penyoalan Membina bangunan menggunakan lego dalam bentuk 3-dimensi

Pandangan 2-dimensi bagi dinding bangunan menggunakan lego

AKTIVITI PENGAJARAN & REMARKS PEMBELAJARAN SPS : 1. Guru meminta para pelajar untuk membina y Memerhati bangunan dalam bentuk y Meramal 3-dimensi menggunakan lego. TS : 2. Para pelajar membina y Visual dinding bangunan seperti y Menjana idea dalam rajah 2-dimensi. 3. Guru menyatakan SANV : bahawa susunan lego y Berfikir secara kritikal bagi membina dinding & analitikal merupakan unit asas bagi y Berfikir secara pembinaan bangunan. rasional 4. Pelajar disoal oleh guru: i. Apakah unit asas TLA : bagi hidupan y Lego seperti manusia? Jawapan: Sel ii. Terdapat berapa jenis sel, nyatakan? Jawapan: 2 jenis iaitu sel haiwan dan sel tumbuhan. 5. Jadi, kita akan belajar tentang sel sebagai unit asas kehidupan.

Penjanaan Idea ( 10 minit)

Strategi: y Penyelesaian masalah y Lampiran 1

1. Guru meminta para pelajar untuk menjawab soalan yang diberikan dalam lampiran 1.

SPS : y Meramal y Communicating TS : y y Mengaitkan Menjana idea

Penstrukturan idea Strategi : i. Ekperimen ( 40 minit) y Lampiran 2 Tajuk: Penyediaan sel pipi manusia dan sel bawang. ii. Penerangan tentang sel haiwan dan sel tumbuhan.

1. Guru membahagikan para pelajar kepada 6 kumpulan yang terdiri daripada 6 orang ahli. 2. Setiap kumpulan dikehendaki untuk menjalankan eksperimen seperti dalam lampiran 2. TS: 3. Guru membacakan y Mengaitkan prosedur dan langkah y Menjana idea keselamatan yang perlu diambil semasa SANV : menjalankan eksperimen. y Berfikiran kritikal & 4. Pelajar hendaklah analitikal merekodkan atau melukis y Bekerjasama segala maklumat yang y Yakin dan berdikari diperoleh. 5. Guru membincangkan TLA : hasil keputusan yang y Pen marker diperolehi pelajar dan

SANV : y Berfikir secara rasional y Yakin dan berdikari SPS : y Memerhati y Communicating y Menghuraikan data y Menjalankan eksperimen

6.

7.

Aplikasi idea (10 min)

Strategi : y Perbicangan kumpulan Nyatakan perbezaan dan persamaan yang terdapat pada sel haiwan dan tumbuhan.

1.

2.

3.

4.

5.

menerangkan dengan lebih terperinci tentang sel haiwan dan tumbuhan. Guru juga membincangkan jawapan bagi soalan lampiran 1. Para pelajar menumpukan perhatian dan membetulkan kesilapan yang dilakukan. Para pelajar diminta untuk berada di dalam kumpulan masingmasing. Guru membekalkan lampiran 3 kepada setiap pelajar. Para pelajar dikehendaki berbincang di dalam kumpulan tentang perbezaan dan persamaan yang terdapat pada sel haiwan dan tumbuhan dan mengisikan jawapan pada ruang yang disediakan. Guru memberikan masa 5 minit sahaja untuk para pelajar berbincang. Kemudiannya,para pelajar diminta untuk

y y

Papan putih Lampiran 2

SPS : y Communicating y Menghuraikan data TS : y y y Membeza dan mengkontra Mengaitkan Menjana idea

SANV : y Berfikir secara rasional y Bekerjasama y Yakin dan berdikari TLA : y Lampiran 3

6. Refleksi (5 minit) Strategi : y Peta minda 1.

2.

3.

membentangkan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas. Guru membetulkan jawapan para pelajar. SPS : Guru membantu para pelajar merumuskan tajuk y Communicating yang dipelajari pada hari ini menggunakan peta TS : minda. y Menjana idea Para pelajar diminta y Visual untuk membuat peta y Mengaitkan minda tentang tajuk sel sebagai unit asas dalam SANV : hidupan di dalam buku y Bersyukur kepada nota. Tuhan Jika para pelajar mempunya sebarang masalah,mereka boleh berjumpa dan bertanya pada guru.

Lampiran 1 Nama : Tingkatan :

Jawab semua soalan di bawah. Diagram 1 menunjukkan dua struktur sel yang terdapat dalam hidupan. 1. Kenalpasti dan namakan kedua-dua sel a dan b. a) ______________________________ b) ______________________________

2.

Warnakan organel-organel yang terdapat pada kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan berdasarkan pada warna yang tertera pada perkataan yang disediakan.

Kloroplas

Dinding sel

Vakuol

Sel membran

Nukleus

Sitoplasma

a)

b)

Diagram 1

Lampiran 2 Nama : Tingkatan :

Lampiran 3

Lampiran 4