PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI

)

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI OLEH PELAJAR

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02.2009

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001

ISI KANDUNGAN
1.0 2.0 3.0 Perancangan Aktiviti Carta Alir Pelaksanaan Aktiviti Oleh Pelajar Garis Panduan 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Garis Panduan Kertas Kerja Cadangan Aktiviti Pelajar Garis Panduan Pinjaman Peralatan Rekreasi/Teknikal dan Penggunaan Kemudahan Garis Panduan Pinjaman Peralatan dan Penggunaan Kemudahan Seni dan Budaya Garis Panduan Pelajar Permohonan Alat Tulis/Cenderamata 6 8 10 10 13 15 17 17

Garis Panduan Permohonan Kenderaan Garis Panduan Permohonan Untuk Mendapatkan Kelulusan Bagi Memungut Derma/Kutipan Wang Di Luar Kampus Di Bawah Seksyen 15A Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971 (Pindaan 1996) 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 Tujuan Garis Panduan Peraturan Am Skop Aktiviti Memungut Derma/Kutipan Wang Proses Mendapatkan Kelulusan Permohonan Garis Panduan

3.6

18

18 18 19 19 19 22 22 22 22 23 23 25 26 27 28

3.7

Garis Panduan Pemantauan Aktiviti Pelajar 3.7.1 3.7.2 3.7.3 Tujuan Pemantauan Tanggungjawab Pegawai Pemantau Kaedah Pemantauan

3.8 3.9 LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 3 LAMPIRAN 4

Garis Panduan Laporan Aktiviti Garis Panduan Tuntutan Kewangan Aktiviti Pelajar

Jenis Aktiviti Keperluan Dokumen Berdasarkan Kategori Aktiviti Dokumen Asas Untuk Sem ua Kategori Aktiviti Kecuali G09 Dokumen Tambahan Khusus Untuk Semua Kategori Aktiviti Kokurikulum Tidak Berkredit
02 01.02.2009

NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA :

2 drpd. 130

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001

LAMPIRAN 5

Borang Mengikut Keperluan Prosedur Pelaksanaan Aktiviti Oleh Pelajar Borang Permohonan Kelulusan (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001) (Biru) Slip Akuan Penyerahan (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B009) dan Aktiviti Terima Pelajar Borang

32 33 35 36 37 42 43 44 45 48 49 51 57 58 60 62 63 65 67 72
3 drpd. 130

Borang Maklumat Penceramah/Panel/Pembentang Kertas Kerja/Pembimbing (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B005) Borang Pinjaman Peralatan dan Penggunaan Kemudahan Seni dan Budaya (UPM/HEPA/BHEP/USBK/B001) Borang Tempahan Kenderaan (UPM/HEPA/UKEN/B001) Senarai Semak Penerimaan (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B011) Borang Pengesahan (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004) Penyertaan Borang Aktiviti Pelajar

Borang Permohonan Alat Tulis/Cenderamata (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B001)

Borang Akuan Jamin Diri (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B006) Borang Permohonan Pindaan (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B012) Borang Laporan (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002) Aktiviti Pelajar Pelajar Balik

Aktiviti

Senarai Semak Tuntutan Bayaran (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B013) (Kuning)

Slip Akuan Terima Tuntutan (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B014) (Kuning) Kod Sistem Lejar (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B015) (Hijau) Borang Laporan Kewangan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B002) Persatuan Pelajar

Borang Penyata Perbelanjaan/Pelarasan Wang Pendahuluan dan Tuntutan Bayaran Balik (BEN/BYR/B014) (Merah) Borang Laporan Pemantauan (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B007) Borang Pinjaman Peralatan [UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003 (A)] Borang Tempahan Penggunaan [UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003 (B)] Aktiviti Pelajar

Rekreasi/Teknikal Kemudahan

NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA :

02 01.02.2009

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 - Borang Pernilaian Program Anjuran (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B005) diisi oleh peserta Borang Penilaian Program Anjuran (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B007) diisi oleh peserta Pelajar BHEP 74 76 78 Borang Penilaian Kepada Pegawai Pemantau Aktiviti Lasak (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B009) diisi oleh Pengarah Program LAMPIRAN 6 LAMPIRAN 7 Contoh Kertas Kerja Cadangan Aktiviti Pelajar Format Ringkasan Eksekutif Bagi Permohonan Kelulusan Mendapatkan Derma dan Tajaan Dalaman/Luar serta Aktiviti Ke Luar Negara Contoh Surat Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar Kepada Timbalan Naib Canselor (HEPA). SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : UPM Bagi 122 124 4 drpd.02.2009 81 104 LAMPIRAN 8 LAMPIRAN 9 LAMPIRAN 10 105 107 108 111 112 113 114 116 117 118 119 121 LAMPIRAN 11 LAMPIRAN 12 LAMPIRAN 13 LAMPIRAN 14 LAMPIRAN 15 LAMPIRAN 16 LAMPIRAN 17 LAMPIRAN 18 LAMPIRAN 19 LAMPIRAN 20 LAMPIRAN 21 NO. UPM Contoh Surat Iringan TNC (HEPA) Kepada Naib Canselor. UPM Format Surat Keputusan Permohonan (Disediakan oleh Pegawai Penyelaras) Format Permohonan Pindaan Aktiviti Pelajar Format Kelulusan Pindaan Aktiviti Pelajar (Disediakan oleh Pegawai Penyelaras) Format Kelulusan Permohonan Tambahan Bantuan Kewangan (Disediakan oleh Pegawai Penyelaras) Contoh Surat Permohonan Kebenaran Kepada Pihak Taman Negara/ Perhilitan/ Jabatan Perhutanan/ PBT Contoh Surat Jawapan Daripada Pihak Taman Negara/ Perhilitan/ Jabatan Perhutanan/ PBT Contoh Surat Makluman Kepada Ibu Pejabat Polis Daerah/ Balai Polis Contoh Surat Jawapan Daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Format Surat Makluman Kepada Ketua Kampung/ Penghulu/ Pengerusi JKKK Contoh Surat Permohonan Kelulusan Mendapatkan Tajaan Luar Kepada Naib Canselor. UPM Bagi Permohonan Kelulusan Mendapatkan Tajaan Luar (Disediakan oleh Pegawai Penyelaras) Contoh Surat Jawapan Dari Naib Canselor. 130 . Permohonan Kelulusan Mendapatkan Tajaan Luar Contoh Surat Permohonan Pengecualian Cukai 02 01.

130 .UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 22 LAMPIRAN 23 LAMPIRAN 24 LAMPIRAN 25 Format Surat Kelulusan Pengecualian Cukai (Disediakan Oleh Pegawai Penyelaras) Contoh Surat Kelulusan Pengecualian Cukai (Disediakan Oleh Pegawai Penyelaras) Format Surat Pelantikan Pegawai Pemantau (Disediakan oleh Pegawai Penyelaras) Format Surat daripada Pegawai Penyelaras kepada Ketua Seksyen Pembangunan Pelajar 125 127 129 130 NO.2009 5 drpd.02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.

3 1.4. Borang Tempahan Kenderaan (UPM/HEPA/UKEN/B001) jika berkaitan. Persatuan/kelab akan menerima dokumen seperti di bawah setelah Pegawai Penyelaras bersetuju dengan perbincangan tersebut.2 Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001).1 14 hari bekerja sebelum tarikh pelaksanaan aktiviti. Borang Pinjaman Peralatan Rekreasi/Teknikal [UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003(A)] dan Penggunaan Kemudahan [UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003(B)] jika berkaitan.1 1. 1. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.2 1.3 1.5 Persatuan/kelab boleh menghantar permohonan aktiviti bersama-sama borang berkaitan setelah perbincangan bersama Pegawai Penyelaras dipersetujui.5 1. Setiap perancangan persatuan/kelab hendaklah sesuai dengan objektif dan tujuan penubuhan persatuan/kelab.02.1 Persatuan/kelab hendaklah menyediakan perancangan aktiviti dan mengemukakan kepada Pegawai Penyelaras untuk semakan pada awal setiap semester.4.2 Dua (2) bulan untuk aktiviti yang melibatkan kutipan derma dan penajaan dalaman/luar serta aktiviti ke luar negara. Surat permohonan kelulusan aktiviti hendaklah dikemukakan kepada Timbalan Naib Canselor (HEPA) melalui Pengetua/Dekan/Penasihat berserta kertas kerja dan dihantar kepada Pegawai Penyelaras. Borang Maklumat Penceramah/ Panel/ Pembentang Kertas Kerja/ Pembimbing (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B005) jika aktiviti tersebut melibatkan sesi ceramah. seminar dan seumpamanya. forum. NO.2009 6 drpd.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 1.4 1. Persatuan/kelab yang ingin melaksanakan aktiviti perlu berbincang terlebih dahulu dengan Pegawai Penyelaras masing-masing berkenaan perancangan dan pelaksanaan aktiviti seperti penyediaan kertas kerja dan dokumendokumen yang berkaitan. 130 .4.7.7.7 1. Borang Pinjaman Peralatan dan Penggunaan Kemudahan Seni dan Budaya (UPM/HEPA/BHEP/USBK/B001) jika berkaitan. 1.6 1. 1.0 PERANCANGAN AKTIVITI 1. Semua permohonan aktiviti hendaklah Penyelaras selewat-lewatnya : dikemukakan kepada Pegawai 1.4.4 1.4.

11.2009 7 drpd.11.12.02. mendaki gunung dan aktiviti air perlu mematuhi syarat-syarat tambahan berikut : 1.12.6 Menerima nasihat dan arahan daripada pegawai Pusat Kesihatan Universiti.11.4 2. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.11 1.4 1.12. Pelaksanaan aktiviti perlulah sama seperti yang dirancang di dalam kertas kerja. 1.1 1.1 Pinjaman Peralatan Rekreasi dan Teknikal (Rujuk Garis Panduan Pinjaman Peralatan Rekreasi/Teknikal) Permohonan Penggunaan Kemudahan (Rujuk Garis Panduan Penggunaan Kemudahan) Pinjaman Peralatan dan Penggunaan Kemudahan Seni dan Budaya (Rujuk Garis Panduan Pinjaman Peralatan dan Penggunaan Kemudahan Seni dan Budaya) Permohonan Alat Tulis Pelajar (Rujuk Garis Panduan Permohonan Alat Tulis/Cenderamata Pelajar) Perkhidmatan Kenderaan (Rujuk Garis Panduan Permohonan Kenderaan) 1.5 1.9 1.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 1. 130 .3 1.12 Bahagian Hal Ehwal Pelajar menyediakan perkhidmatan dan kemudahan untuk kegunaan pelajar seperti berikut : 1.11. Aktiviti yang berisiko tinggi seperti aktiviti di dalam hutan.4 NO. Membawa alat telekomunikasi seperti walkie talkie (jika perlu). Mendapat kebenaran daripada Balai Polis yang berhampiran.12.2 1.8 Permohonan aktiviti hendaklah mengikut Prosedur Pelaksanaan Aktiviti oleh Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/AP/P001) kertas kerja yang disertakan dengan surat iringan dari pemohon dan dihantar bersama dokumen yang berkaitan (Rujuk Lampiran 1.11. 2 & 3).2 1. Mendapat kelulusan bertulis daripada pihak yang berkaitan.10 1. Perlu diiringi oleh seorang yang berkelayakan dalam pertolongan cemas dan jurupandu berkelayakan.11.12. Sebarang perubahan aktiviti perlu mendapat kelulusan Timbalan Naib Canselor (HEPA).3 1. Tidak dibenarkan melaksanakan sebarang aktiviti satu (1) bulan sebelum peperiksaan akhir semester bermula. Membawa peralatan secukupnya.

6 Pindaan? 7. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02.8 Tidak Ya Pindaan? 7.0 CARTA ALIR PELAKSANAAN AKTIVITI OLEH PELAJAR MULA 7.3 Ya Terima Dokumen Permohonan Lengkap Ya 7.1 Terima Dokumen Permohonan 7.2 Lengkap? 7.5 Semak dan Sokong KSPP 7.2009 8 drpd.4 Tidak Ulas dan Sokong PPY 7.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 2.7 Tidak Semak dan Sokong KBHEP Ya 7. 130 .9 Tidak B A NO.

02.10 Tidak Ya Sediakan Surat Keputusan Permohonan 7.13 Tidak Aktiviti Dilaksanakan? 7.14 Tidak Ya Pantau Aktiviti 7.17 NO.16 TAMAT 7.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 B A Lulus TNC (HEPA)? 7. 130 .12 Ya Pindaan? 7.11 Serah Surat Keputusan Permohonan dan Dokumen Berkaitan 7.15 Terima Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan 7. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.2009 9 drpd.

2 Format Kulit Luar a. Tujuan Nyatakan tujuan anda menyediakan kertas kerja ini. Memohon kerjasama daripada agensi-agensi kerajaan dan swasta (sekiranya berkaitan). Mendapatkan kelulusan mengutip derma luar dan penajaan daripada Naib Canselor UPM (sekiranya berkaitan). d. NO. Kertas kerja hanya perlu di stapler sahaja tanpa di binding.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3.1. Mendapatkan kelulusan pelaksanaan aktiviti dan bantuan kewangan daripada Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni). ii. j. iii. Latar belakang perlu berwarna putih Logo UPM di bahagian kiri Logo persatuan di sebelah kanan (jika ada) Kulit luar perlu mempunyai butiran seperti berikut : Tajuk Tarikh Tempat dan Anjuran 3. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Penggunaan perkataan Inggeris perlu Italic . c.1 GARIS PANDUAN KERTAS KERJA CADANGAN AKTIVITI PELAJAR 3. iv. 130 . c.1. contoh seperti berikut : i. i.2009 10 drpd. e. g. d.3 Kandungan Kertas Kerja Kertas Kerja yang lengkap hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut : a.1.02.1 Format Am Penyediaan Kertas Kerja a. h. 3.5 Margin :1 Align Justify Meletakkan nombor halaman muka surat Maksimumkan muka surat Setiap tajuk di hitamkan bold dan mempunyai nombor. iii. l.0 GARIS PANDUAN 3. b. jenis Arial. i. Kertas saiz A4 berwarna putih dan hanya sebelah muka surat sahaja digunakan Page set up : Bentuk Potrait Font . Tahoma atau Century Gothic Saiz Font : 12 Spacing : 1. f. k. ii. b.

Tetamu Kehormat/ Perasmi Nyatakan nama dan jawatan (jika berkaitan). Objektif i. h. Anjuran i. Penceramah Sila berikan maklumat lengkap penceramah seperti berikut (jika berkaitan) : i. Nama penganjur (persatuan/ kelab/ majlis dan sebagainya). SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Jika aktiviti melibatkan kerjasama pihak luar. Manir. e. Tarikh Dan Hari Hari/ Nama bulan/ Tahun (Hari). iii. ii. Kuala Terengganu. daerah. Sekurang-kurangnya tiga (3) objektif yang mempunyai maksud yang jelas dan huraian yang baik. Perlu dihubungkaitkan dengan matlamat sesuatu aktiviti jika bekerjasama dengan pihak luar. ii. Terangkan kenapa memilih agensi-agensi tersebut serta apa peranannya .2009 11 drpd. Terengganu Darul Iman. d. Nama No. Tempat Nyatakan dengan terperinci seperti nama tempat. c. maklumkan beri justifikasi. ii. Kerjasama (namakan badan-badan/ agensi-agensi terlibat). ii. Penyertaan dan Maklumat Peserta Sila nyatakan anggaran bilangan peserta (jawatankuasa program perlu mengisi Borang Pengesaha n Penyertaan Aktiviti Pelajar UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004 NO. g. mukim. iv. Pengenalan/ Pendahuluan i. 130 . Latar belakang aktiviti. Tel Pekerjaan kepentingan dan i. Kad Pengenalan Alamat/ No. f. negeri.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 b.02. Contoh : Kampung Batu Hampar.

alamat jabatan dan nombor telefon dicadangkan oleh Dekan / Pengetua / Penasihat / Pegawai Penyelaras. telefon Dekan/ Pengetua yang mengesahkan kertas kerja. tarikh. tarikh dan nama pengarah yang menyediakan kertas kerja. Jawatankuasa Pelaksana Nyatakan nama penuh. k. Tandatangan. cap rasmi. m. jawatan. l. tarikh. Atur Acara Program Nyatakan tempat. Pengesahan Kertas Kerja Sila nyatakan dan lengkapkan maklumat berikut. v.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 dan borang ini hendaklah diserahkan kepada Pegawai Bahagian Hal Ehwal Pelajar selewat-lewatnya sehari (1) sebelum aktiviti dijalankan). Anggaran Perbelanjaan dan Pendapatan Disediakan dalam format jadual. cap rasmi. Tandatangan. iv. nama. telefon.02. telefon Timbalan Dekan bagi aktiviti persatuan/kelab fakulti. ringkas dan padat. jabatan dan no. i. j. Tandatangan. no. Syor Sila nyatakan syor dengan jelas. n. ii. nama. tarikh. nama. Cadangan pegawai pemantau berserta jawatan. 130 . jabatan dan no. matrik dan no. NO. iii. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.2009 12 drpd. cap rasmi. masa dan aktiviti yang dijalankan secara terperinci. jabatan dan no. tarikh. telefon penasihat yang menyemak kertas kerja. Tandatangan. jawatan. jawatan.

2. v) Hanya pelajar/pengguna yang berdaftar di dalam borang sahaja dibenarkan menggunakan kemudahan.1 Borang Pinjaman Peralatan Rekreasi dan Teknikal [UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003 (A)] dan Penggunaan Kemudahan [UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003(B)] akan diserahkan kepada pelajar bersamasama dengan Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001).02.2 Pemohon hendaklah merujuk kepada Ketua Seksyen Pengurusan Aktiviti Pelajar bagi tujuan permohonan pinjaman peralatan rekreasi/teknikal dan penggunaan kemudahan. 3.2. ii) Kos pembaikan dan kos penggantian akan ditanggung oleh peminjam sekiranya kemudahan yang dipinjam didapati rosak atau hilang.2. 3. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.6 Tatacara Penggunaan Kemudahan i) Pengguna adalah dilarang merokok di dalam bilik/lokasi kemudahan yang digunakan. 3.3 Keputusan permohonan pinjaman peralatan dan penggunaan kemudahan lulus/tidak lulus boleh diketahui selepas (3) hari bekerja mendapat surat keputusan permohonan.2. 3.1 Borang Pinjaman Peralatan Rekreasi dan Teknikal[UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003(A)] dan Penggunaan Kemudahan [UPM/HEPA/BHEP/UPAP/ B003(B)] perlu dikemukakan kepada Ketua Seksyen Pengurusan Aktiviti Pelajar selepas menghantar Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001) kepada Pegawai Penyelaras.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3. NO.2. ii) Pengguna adalah dilarang berdua-duaan di dalam bilik. iii) Pengguna hendaklah memastikan semua peralatan elektrik. 130 .2. suis. 3. tingkap dan pintu sentiasa ditutup setelah selesai digunakan. i) Peminjam hendaklah memastikan peralatan yang ingin digunakan berada dalam keadaan baik sebelum pinjaman dilakukan.2 GARIS PANDUAN PINJAMAN PENGGUNAAN KEMUDAHAN PERALATAN REKREASI/TEKNIKAL DAN 3.4 Pemohon perlu membawa salinan Borang Pinjaman Peralatan Rekreasi dan Teknikal [UPM/HEPA/BHEP/UPAPB003(A)] dan Penggunaan Kemudahan (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003(B)] yang telah diluluskan ketika mengambil peralatan.2.5 Tatacara Pinjaman Peralatan. semasa digunakan dan sewaktu pemulangan. 3.2009 13 drpd. iv) Pengguna hendaklah memastikan jangka waktu penggunaan adalah selaras dengan borang permohonan.

130 . vii) Sebarang kerosakan hendaklah dilaporkan segera kepada pegawai yang berkenaan. NO. xi) Bahagian Hal Ehwal Pelajar berhak meminda kod etika ini dari semasa ke semasa tanpa memaklumkan kepada pengguna.2009 14 drpd. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. viii)Bahagian Hal Ehwal Pelajar tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kehilangan atau kerosakan peralatan dan harta benda persendirian yang ditinggalkan oleh pengguna di dalam bilik/kemudahan yang digunakan. ix) Pengguna hendaklah menjaga kebersihan dan harta benda di bilik/lokasi kemudahan yang digunakan.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 vi) Pengguna dilarang membawa keluar sebarang peralatan dari dalam bilik melainkan mendapat kebenaran dari pegawai berkenaan. x) Perubahan tarikh dan waktu penggunaan tertakluk kepada maklumat semasa tanpa pemberitahuan notis.02.

i) Peminjam hendaklah memastikan peralatan yang ingin digunakan berada dalam keadaan baik sebelum pinjaman dilakukan.02.3.7 Tatacara Penggunaan Kemudahan i) ii) iii) iv) v) Pengguna adalah dilarang merokok di dalam bilik/lokasi kemudahan yang digunakan. 3.5 Pemohon perlu membawa salinan Borang Pinjaman Peralatan dan Penggunaan Kemudahan Seni dan Budaya (UPM/HEPA/BHEP/USBK/B001) yang telah diluluskan ketika mengambil peralatan. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : . Pengguna adalah dilarang berdua-duaan di dalam bilik.3.4 Keputusan permohonan pinjaman peralatan dan penggunaan kemudahan lulus/tidak lulus boleh diketahui selepas mendapat surat keputusan permohonan. suis. 3.3 GARIS PANDUAN PINJAMAN PERALATAN DAN PENGGUN AAN KEMUDAHAN SENI DAN BUDAYA 3. tingkap dan pintu sentiasa ditutup setelah selesai digunakan.3. 3. ii) iii) 3. Pengguna dilarang membawa keluar sebarang peralatan dari dalam bilik melainkan mendapat kebenaran dari pegawai berkenaan.3. Kos pembaikan dan kos penggantian akan ditanggung oleh peminjam sekiranya kemudahan yang dipinjam didapati rosak atau hilang.3. semasa digunakan dan sewaktu pemulangan. Kos pencucian pakaian akan ditanggung oleh peminjam.2 Borang Pinjaman Peralatan dan Penggunaan Kemudahan Seni dan Budaya (UPM/HEPA/BHEP/USBK/B001) perlu dikemukakan kepada Ketua Unit Seni Budaya dan Kreatif selepas menghantar Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001) kepada Pegawai Penyelaras.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3.3. Pengguna hendaklah memastikan jangka waktu penggunaan adalah selaras dengan borang permohonan.2009 15 drpd. 3.3 Pemohon hendaklah merujuk kepada Ketua Unit Seni Budaya dan Kreatif bagi tujuan permohonan pinjaman peralatan dan penggunaan kemudahan seni dan budaya.3. 130 vi) NO.1 Borang Pinjaman Peralatan dan Penggunaan Kemudahan Seni dan Budaya (UPM/HEPA/BHEP/USBK/B001) akan diserahkan kepada pelajar bersama-sama dengan Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001). 02 01. 3. Pengguna hendaklah memastikan semua peralatan elektrik. Hanya pelajar/pengguna yang berdaftar di dalam borang sahaja dibenarkan menggunakan kemudahan.6 Tatacara Pinjaman Peralatan.

Pengguna hendaklah menjaga kebersihan dan harta benda di bilik/lokasi kemudahan yang digunakan. 130 . Perubahan tarikh dan waktu penggunaan tertakluk kepada maklumat semasa tanpa pemberitahuan notis.2009 16 drpd. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 vii) viii) ix) x) xi) Sebarang kerosakan hendaklah dilaporkan segera kepada pegawai yang berkenaan.02. NO. Bahagian Hal Ehwal Pelajar tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kehilangan atau kerosakan peralatan dan harta benda persendirian yang ditinggalkan oleh pengguna di dalam bilik/kemudahan yang digunakan. Bahagian Hal Ehwal Pelajar berhak meminda kod etika ini dari semasa ke semasa tanpa memaklumkan kepada pengguna.

3.5 GARIS PANDUAN PERMOHONAN KENDERAAN 3.2 Permohonan alat tulis pelajar hendaklah dibuat sekurang-kurangnya satu (1) hari bekerja sebelum tarikh diambil. 3.6 Pemohon hendaklah merujuk kepada Unit Pengurusan Sumber bagi tujuan permohonan alat tulis/cenderamata pelajar.5 Pemohon boleh mendapatkan bekalan alat tulis pada hari Isnin. 3.2009 17 drpd.3 Permohonan kenderaan dari Persatuan/Kelab pelajar yang mendaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan mendapat kelulusan penggunaan kenderaan dari Bahagian Hal Ehwal Pelajar adalah dikecualikan daripada pembayaran penggunaan kemudahan.5.3 Permohonan hendaklah disertakan dengan surat keputusan permohonan. 3.1 Borang Tempahan Kenderaan (UPM/HEPA/UKEN/B001) akan diserahkan kepada pelajar bersama-sama dengan Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001). 3.5.4.1 Borang Permohonan Alat Tulis Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B001) akan diserahkan kepada pelajar bersama-sama dengan surat keputusan permohonan.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3.02.5. 3. 3.4.4 Setiap permohonan untuk mendapatkan cenderamata hendaklah disertakan senarai nama penerima dan tertakluk kepada stok cenderamata yang ada. 3.4 Bayaran tol bagi penggunaan kenderaan Bahagian Hal Ehwal Pelajar adalah di bawah tanggungan Persatuan/Kelab.5.4.2 Borang Tempahan Kenderaan (UPM/HEPA/UKEN/B001) perlu dikemukakan ke Unit Kenderaan selepas menghantar Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/UPAP/B001) kepada Pegawai Penyelaras.4.4. 3. 130 .6 Jadual penggunaan bas adalah tertakluk kepada kelulusan Unit Kenderaan. 3.4.00 petang sahaja. 3.5. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.5 Pengesahan permohonan tempahan kenderaan berjaya/tidak berjaya diaturkan boleh diketahui tiga (3) hari bekerja sebelum tarikh penggunaannya dengan mengambil satu (1) salinan borang tempahan kenderaan iaitu salinan pengguna. NO.5.4 GARIS PANDUAN PERMOHONAN ALAT TULIS PELAJAR 3.00 petang hingga 5. Rabu dan Jumaat dari pukul 3.

ii) Menetapkan skop dan definasi aktiviti memungut derma/kutipan wang yang boleh dijalankan oleh badan pelajar IPTA. Kementerian Dalam Negeri (Bahagian Penerbitan) bagi program yang melibatkan penerbitan majalah dan risalah jika diedarkan di luar kampus dan Jabatan/Kementerian lain-lain sekiranya aktiviti yang akan dijalankan memerlukan kelulusan Jabatan/Kementerian berkenaan ii) iii) NO.6.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3. Pelajar/persatuan pelajar yang boleh memungut derma/kutipan wang ini hendaklah terdiri daripada pelajar/persatuan /pertubuhan pelajar yang berdaftar dengan IPTA tersebut Pungutan derma/kutipan wang hanya boleh dibuat setelah mendapat kelulusan daripada pihak yang berkaitan terlebih dahulu seperti :a) b) c) d) Bahagian Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni universiti masingmasing Kementerian Luar Negeri. 3. 130 . Kementerian Keselamatan Dalam Negeri dan Polis Diraja Malaysia.6 GARIS PANDUAN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN BAGI MEMUNGUT DERMA/KUTIPAN WANG DI LUAR KAMPUS DI BAWAH SEKSYEN 15 A AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 (PINDAAN 1996) 3.2 PERATURAN AM i) Aktiviti memungut derma/kutipan wang di luar kampus oleh pelajar/persatuan/pertubuhan pelajar IPTA boleh dibuat seperti diperuntukan di bawah Seksyen 15 A Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Pindaan 1996).02.2009 18 drpd.6. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.1 TUJUAN GARIS PANDUAN INI ADALAH UNTUK :i) Memberi penjelasan terhadap tatacara proses permohonan yang perlu disediakan oleh IPTA untuk mendapatkan kelulusan Naib Canselor UPM bagi memungut derma/kutipan wang di luar kampus dibawah seksyen 15 A Akta universiti dan Kolej universiti 1971 (pindaan 1996).

iv) Permohonan yang dikemukakan hendaklah terlebih dahulu memenuhi semua syarat lain yang perlu dipenuhi terlebih dahulu.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3. 3.6.5 PERMOHON AN GARIS PANDUAN i) Garis Panduan ini berkuatkuasa mulai daripada tarikh ia dikeluarkan.02. NO.6. 130 .6. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. ii) Permohonan yang dikemukakan hendaklah menggunakan format seperti di lampiran A.1 hingga 4.4 PROSES MENDAPATKAN KELULUSAN i) Semua permohonan hendaklah dikemukakan melalui Pejabat Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni serta mendapat sokongan daripada Timbalan Naib Canselor /Timbalan Rektor/Dekan (Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni) IPTA.4 sebelum mengemukakan ke pejabat Naib Canselor untuk diproses bagi mendapatkan kelulusan Naib Canselor . 3.3 SKOP AKTIVITI MEMUNGUT DERMA/KUTIPAN WANG i) Aktiviti pelajar pra siswazah dan pasca siswazah IPTA meliputi aktiviti seperti berikut :· · · · · · · · Lawatan sambil belajar di dalam dan di luar negara Baktisiswa praktikal/pertukaran pelajar Latihan praktikal/pertukaran pelajar Seminar Pendidikan/persidangan/seminar/motivasi/rakan muda Eksplorasi/perkhemahan/ekspedisi Ekspo/pameran/karnival/konges/pertandingan Penerbitan majalah/risalah Jamuan makan untuk tujuan amal seperti meraikan anak-anak yatim dan sebagainya. iii) Setiap permohonan bagi program yang diadakan di dalam negara hendaklah dikemukakan ke Jabatan ini 1 (satu) bulan sebelum tarikh program dijalankan dan program di luar negara hendaklah dikemukakan ke Jabatan ini 11/2 (satu setengah)bulan dari tarikh program dijalankan. v) Bahagian HEP hendaklah memberikan maklumat-maklumat yang lengkap kepada pelajar-pelajar terlebih dahulu dan memastikan permohonan yang dikemukakan mengandungi perkara 4.2009 19 drpd.

Alamat dan No. 130 (b) ( c) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : .No. Telefon bimbit peserta program (sertakan didalam kertas kerja) Senarai ahli jawatankuasa pelaksana program Tentatif program Ulasan Penasihat/Fasilitator beserta tandatangan Belanjawan · Nyatakan sumber kewangan dan anggaran perbelanjaan · Nyatakan jumlah pembiayaan diperlukan Pandangan daripada agensi yang berkaitan mengikut program yang dicadangkan (jika melibatkan agensi lain) Kesimpulan Ringkasan Eksekutif seperti di Lampiran A2 02 01.2009 20 drpd.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN A MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MEMUNGUT DERMA/KUTIPAN WANG DIBAWAH SEKSYEN 15 A AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 (PINDAAN 1996) (a) Nama IPTA Nama Persatuan/Pertubuhan Tujuan Nyatakan tujuan kerja ini disediakan iaitu untuk memohon pertimbangan dan persetujuan Naib Canselor atau memohon kebenaran mendapatkan penajaan/kewangan daripada badanbadan tajaan Maklumat Program Nama Program Tarikh dan Tempat program Anjuran Objektif Program Justifikasi mengadakan Program Matlamat Program Jenis Program Jangkamasa Program Bilangan peserta Nyatakan bilangan peserta dan sertakan Senarai Nama Peserta. Kad Pengenalan.02.

02.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 RINGKASAN EKSEKUTIF PROGRAM BAGI PERMOHON AN KEBENARAN MEMUNGUT DERMA/KUTIPAN WANG DI LUAR KOLEJ KAMPUS DIBAWAH SEKSYEN 15 A AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971(PINDAAN 1996) DAN PROGRAM PELAJAR LUAR NEGARA IPTA TAJUK PROGRAM JENIS PROGRAM* MATLAMAT PROGRAM ANJURAN DAN PENCAPAIAN TARIKH DAN TEMPAT BILANGAN PESERTA ANGGARAN KOS Jenis-jenis Projek :· · · · · · · · · Program pelajar di dalam dan di luar negara Lawatan sambil belajar di dalam dan di luar negara Baktisiswa/Khidmat masyarakat Latihan praktikal/pertukaran pelajar Seminar pendidikan/persidangan/seminar/motivasi/rakan muda Eksplorasi/perkhemahan/ekspedisi Ekspo/pameran/karnival/konges/pertandingan Penerbitan majalah/risalah Jamuan makan untuk tujuan amal seperti meraikan anak-anak yatim dan sebagainya NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 130 .2009 21 drpd.

2009 22 drpd. Aktiviti-aktiviti lasak dan berisiko tinggi akan diberi keutamaan ii) iii) iv) 3. Memastikan sebarang perubahan/pindaan mendapat kebenaran daripada Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Pegawai Pemantau yang ditetapkan dikehendaki membuat pemantauan dan mengisi Borang Laporan Pemantauan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B007) Pemantauan boleh dilaksanakan secara berterusan atau mengikut kesesuaian.7. Bahagian Hal Ehwal Pelajar akan mengeluarkan surat lantikan dan salinan kelulusan aktiviti untuk makluman dan tindakan pegawai pemantau selepas kelulusan aktiviti diperolehi daripada Timbalan Naib Canselor (HEPA).02.7 GARIS PANDUAN PEMANTAUAN AKTIVITI PELAJAR 3. 130 . Sebarang pertukaran Pegawai Pemantau perlu dimaklumkan secara bertulis dan mendapat kelulusan daripada Timbalan Naib Canselor (HEPA) sebelum aktiviti dijalankan. Memastikan aktiviti persatuan/kelab dijalankan mengikut peraturan Universiti.1 TUJUAN PEMANTAUAN i) Memastikan aktiviti yang dirancangkan berjaya dan dilaksanakan seperti di dalam kertas cadangan/kertas kerja asal. Laporan hendaklah dihantar kepada Pengarah Program dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas aktiviti selesai. ii) NO. Membantu/menasihati penganjur jika berlaku sesuatu perkara yang di luar jangkaan.7.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.2 TANGGUNGJAW AB PEGAWAI PEMANTAU i) ii) Mendapat maklumat terperinci tentang aktiviti yang dijalankan.7.3 KAEDAH PEMANTAUAN i) Ketua PTJ akan mencadangkan nama Pegawai Pemantau di dalam kertas kerja. iii) iv) v) vi) 3.

3.3. 130 NO.1 Tuntutan hendaklah dikemukakan kepada Dekan/Pengetua/ Penasihat untuk pengesahan di Borang Laporan Kewangan Aktiviti Persatuan Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B002).3. 3.8.9.2 Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar kepada Pegawai Bahagian Hal Ehwal Pelajar untuk tujuan pengesahan. sila serahkan Borang Laporan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002) kepada Pegawai Bahagian Hal Ehwal Pelajar.8.3 Bagi tujuan tuntutan kewangan sila rujuk 3. 3.3 3.3 Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik kuning (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B013) Slip Akuan Terima Tuntutan kuning (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B014) Borang Kod Sistem Lejar hijau (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B015) Borang Penyata Perbelanjaan/Penyelarasan Wang Pendahuluan dan Tuntutan Bayaran Balik merah (BEN/BYR/B014) 23 drpd.9. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.9.2 3.3.3.9. Sekiranya berlaku perubahan atau kejadian yang tidak diingini sahaja.8. Bahan bukti boleh dilampirkan bersama (pamplet/buku program/kertas kerja/pita video/kaset/gambar dan sebagainya).1 Borang Laporan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002) akan diserahkan kepada pelajar semasa surat keputusan permohonan dikeluarkan. 3.9. Laporan hendaklah dihantar kepada Pengarah Program dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas aktiviti selesai.9.4 Jika tidak melibatkan tuntutan kewangan.2 Borang yang telah disahkan oleh Dekan/Pengetua/Penasihat hendaklah dikemukakan kepada Pegawai Penyelaras untuk tujuan semakan dan pengesahan .1 3.9. 3.2009 .8.8 GARIS PANDUAN LAPORAN AKTIVITI 3. 3.9 GARIS PANDUAN TUNTUTAN KEWANGAN AKTIVITI PELAJAR 3. iv) v) 3.9.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 iii) Pegawai Pemantau yang ditetapkan dikehendaki membuat pemantauan dan mengisi Borang Laporan Pemantauan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B007) .3 Tuntutan kewangan aktiviti pelajar perlu dikemukakan bersama-sama : 3.02.

5 Unit Pengurusan Sumber akan mengeluarkan Slip Akuan Terima Tuntutan kuning (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B014) selepas diproses untuk tujuan pembayaran. NO.9.9.5 3.9.9.6 Pelajar boleh menyemak status pembayaran berdasarkan Slip Akuan Terima Tuntutan kuning (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B014) yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Sumber.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3.6 3.7 Borang Laporan Kewangan Aktiviti Persatuan Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B002) Surat Keputusan Permohonan yang asal Resit-resit asal yang telah disahkan oleh Pegawai Penyelaras Borang Laporan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002) 3. 3.3.9. 130 .3. 3.9.3.4 Dokumen yang telah disemak dan disahkan oleh Pegawai Penyelaras hendaklah dikemukakan kepada Unit Pengurusan Sumber selewatlewatnya empat belas (14) hari bekerja bagi memproses pembayaran.2009 24 drpd.9.02.3. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.4 3.

ekspedisi. berakit. kemahiran membuat keputusan dan sebagainya. hari keluarga dan sebagainya. bengkel dan sebagainya J05 KREATIF Aktiviti yang menerapkan aktiviti kreatif seperti rekacipta. warga istimewa. strategi menjawab peperiksaan. seni tari. dikir barat.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 1 JENIS AKTIVITI KOD J01 SOKONGAN AKADEMIK Aktiviti berbentuk gerak ilmu. tutorial untuk subjek terpilih dan sebagainya. syarahan dan sebagainya.02. J07 KEBUDAYAAN DAN KESENIAN Aktiviti yang berteraskan aktiviti kebudayaan dan kesenian seperti menyertai program teater. belayar dan sebagainya. persaingan dan strategi keusahawanan. puisi.2009 25 drpd. kemahiran asas komunikasi. abseiling . JENIS AKTIVITI NO. permainan tradisional dan sebagainya. protokol. J09 KEUSAHAWANAN Aktiviti yang membantu mahasiswa bergraduat memulakan perniagaan. orienteering . J10 SENI MEMPERTAHANKAN DIRI Aktiviti yang berteraskan seni mempertahankan diri. J04 SUKAN Aktiviti yang berbentuk sukan meliputi pertandingan. pemeliharaan alam sekitar. berkayak. penulisan. Rock climbing . kembara. J02 KEPEMIMPINAN Aktiviti yang meliputi kemahiran berorganisasi. motivasi. makan malam. debat. J03 KEBAJIKAN DAN KEMASYARAKATAN Aktiviti yang melibatkan kerja-kerja amal dan kebajikan kepada masyarakat seperti bakti siswa. aktiviti-aktiviti yang melibatkan anak-anak yatim. J06 AKTIVITI FIZIKAL DAN MENTAL Aktiviti yang berteraskan aktiviti rekreasi yang menguji fizikal dan mental seperti mendaki gunung. aktiviti rakan muda. warga tua. penerokaan gua dan rimba. J08 KEROHANIAN Aktiviti yang meliputi ceramah. water rafting . berjalan kaki. pentadbiran modal . kelas agama dan sebagainya. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. perkhemahan. 130 . meliputi kemahiran pengurusan.

Baktisiswa/Gotong Royong/Kebajikan/Majlis Makan Malam Rasmi G02.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 2 KEPERLUAN DOKUMEN BERDASARKAN KATEGORI AKTIVITI 1. Seminar/Kursus/Simposium/Forum/Bengkel/Ceramah/Kelas Agama 2. Mesyuarat Agung Tahunan G08. Aktiviti Jemputan Luar G10.02. Lawatan Dalam Negara G06. Festival/Karnival/Ekspo G04. Kursus/Aktiviti Bagi Memenuhi Keperluan Sokongan Akademik NO. Rekreasi/Perkhemahan G03. 130 . SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.2009 26 drpd. Pertandingan/Persembahan/Penganugerahan G05. Kategori Aktiviti Kokurikulum Tidak Berkredit (borang biru) G01. Kategori Aktiviti Khas (borang peach) G09. Lawatan Luar Negara G07.

iv. Ringkasan Eksekutif Pelajar SELEPAS KEL ULUSAN Setelah mendapat kelulusan Naib Canselor (jika berkaitan) 1. iii. v. Senarai Semak Penerimaan Borang (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B011) Borang Pengesahan Penyertaan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004) Borang Akuan Jamin Diri (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B006) Borang Permohonan Alat Tulis Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B001) Pelajar Pelajar TINDAKAN Jika Memerlukan Kutipan Derma dan Penajaan Dalaman/Luar (a) Menyediakan surat permohonan kebenaran mendapatkan kelulusan dan tajaan dalaman/luar kepada Naib Canselor melalui TNC (H EPA) 2. iv. i.2009 27 drpd. Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001) Mengisi borang keperluan aktiviti (jika berkaitan) : 1. Pelajar NO. Kertas Kerja Cadangan (1set) iii. Kertas Kerja Cadangan (1 set) ii. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 3 2. iii. PERKARA SEBELUM KELULUSAN TNC (HEPA) Menyediakan surat permohonan kelulusan aktiviti kepada TNC (HEPA) melalui Dekan/ Pengetua/ Penasihat Lampirkan : i. Lampirkan : i. Surat kebenaran daripada Naib Canselor (kutipan derma dan penajaan dalaman) Surat permohonan pengecualian cukai kepada TNC (HEPA) melalui Pengetua/ Dekan/ Penasihat Surat kelulusan pengecualian cukai daripada Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar SELEPAS AKTIVITI DILAKSANAKAN Mengisi borang keperluan aktiviti (jika berkaitan) : i. Borang Pinjaman Peralatan dan Penggunaan Kemudahan Seni dan Budaya (UPM/HEPA/BHEP/USBK/B001). vi. 130 . Borang Maklumat Penceramah/Panel/Pembentang Kertas Kerja/Pembimbing (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B005). i. iv. Salinan Surat Keputusan Permohonan aktiviti pelajar ii. ii. 3. Borang Laporan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002) Borang Laporan Kewangan Aktiviti Persatuan Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPS /B002) Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B013) Slip Akuan Terima Tuntutan (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B014) Kod Sistem Lejar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B015) Penyata Perbelanjaan/Pelarasan W ang Pendahuluan dan Tuntutan Bayaran Balik (BEN/BYR/B014) NC Pelajar BHEP 1. Borang Pinjaman Peralatan Rekreasi/Teknikal [UPM/HEPA/BHEP/UPAP /B003(A)] dan Penggunaan Kemudahan [UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003(B)]. 2. Dokumen Asas Untuk Semua Kategori Aktiviti Kecuali G09 BIL. Borang Tempahan Kenderaan (UPM/HEPA/UKEN/B001). ii. iii. ii. SELEPAS KEL ULUSAN TNC (HEPA) Mengisi borang keperluan aktiviti (jika berkaitan): 1.02.

REKRE ASI/ PERKHEMAHAN BIL. Bagi aktiviti lasak/rekreasi/perkhemahan. Surat pelantikan pegawai pemantau untuk aktiviti/program yang dijalankan akan dikeluarkan oleh BHEP. Pelajar Pelajar 4. Keselamatan pelajar perlu diutamakan dan dapatkan kelulusan daripada pihak yang terlibat dengan aktiviti/lawatan. Borang-borang tersebut hendaklah dihantar kepada Pegawai Penyelaras bersama Laporan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002). *Surat makluman kepada Ibu Pejabat Polis Daerah / Balai Polis berdekatan melalui TNC (HE PA) *Digalakkan mengambil insuran (tambahan) SELEPAS KEL ULUSAN TNC (HEPA) 1. 130 .02.2009 28 drpd.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 4 3. Pelajar Pelajar Pelajar TINDAKAN 2. Menyediakan surat permohonan kepada Jabatan Perhutanan/ PERHILITAN atau pihak berkaitan melalui TNC (HEPA) Menyediakan surat makluman : *Surat makluman kepada pegawai kawasan aktiviti (Cth : Ketua Kampung / Penghulu / Pengerusi JKKK) melalui TNC (HEPA ). 2. BAKTISISWA/ GOTONG ROYONG/ KEBAJIKAN/ M AJLIS MAKAN M ALAM RASMI BIL. *Surat makluman kepada pegawai kawasan aktiviti (Cth : Ketua Kampung / Penghulu / Pengerusi JKKK) melalui TNC (HEPA ). Pelajar Pelajar Pelajar Panel/ Pembentang Kertas Kerja/ Pembimbing Pelajar TINDAKAN G02. Surat pegawai pemantau khas akan dikeluarkan sekiranya pegawai yang dicadangkan tiada dalam senarai lantikan BHEP. Pelajar NO. PERKARA SEBELUM KELULUSAN TNC (HEPA) 1. *Surat makluman kepada Ibu Pejabat Polis Daerah / Balai Polis berdekatan melalui TNC (HE PA) *Sila rujuk Pusat Kesihatan Universiti untuk mematuhi keperluan perubatan. Peserta program dikehendaki untuk mengisi borang penilaian program anjuran pelajar/Bahagian Hal Ehwal Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B005) dan (UPM/HEPA/BHEP/ULKP/B006) . 3. *Untuk aktiviti rekreasi luar berbentuk ekspedisi perlu mendapatkan butiran jurupandu. Keselamatan pelajar perlu diutamakan dan dapatkan kelulusan daripada pihak yang terlibat dengan aktiviti/lawatan. pegawai pemantau mestilah yang dilantik oleh BHEP. Peserta dikehendaki mengisi Borang Akuan Jamin Diri (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B006) bagi aktiviti rekreasi luar (outdoor) yang berisiko tinggi dan dihantar kepada Pegawai Penyelaras selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum aktiviti dilaksanakan Pengarah aktiviti dikehendaki mengisi Borang Pengesahan Penyertaan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004) bagi aktiviti yang dilaksanakan di luar kampus UPM Serdang dan dihantar kepada Pegawai Penyelaras selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum aktiviti dilaksanakan. *Digalakkan mengambil insuran (tambahan) SELEPAS KEL ULUSAN TNC (HEPA) 1. Pengarah aktiviti dikehendaki mengisi Borang Pengesahan Penyertaan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004 bagi aktiviti yang dilaksanakan di luar kampus UPM Serdang dan dihantar kepada Pegawai Penyelaras selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum ke aktiviti dilaksanakan. Bagi borang Penilaian Kepada Pegawai Pemantau Aktiviti Lasak (UPM/HEPA/BHEP/ULKP/B009) hendaklah diisi oleh Pengarah Program. Dokumen Tambahan Khusus untuk Kategori Aktiviti Kokurikulum Tidak Berkredit G01. 2. PERKARA SEBELUM KELULUSAN TNC (HEPA) 1. BHEP 5. Mengisi Borang Maklumat Penceramah/ (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B005) Menyediakan surat makluman : 2. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001
G03. FESTIVAL/ KARNIVAL/ EKSPO BIL. PERKARA SEBELUM KELULUSAN TNC (HEPA) 1. 2. Menyediakan surat kebenaran menggunakan tempat/ tapak dan jaminan kebersihan kepada pihak yang menguruskan tempat/ tapak melalui Dekan/ Pengetua/ Penasihat (Cth : Bukit Ekspo, Padang Kawad). Menyediakan surat permohonan permit kepada Pihak Berkuasa Tempatan/ Balai Polis berdekatan melalui TNC (HEPA) jika diadakan di luar kampus. SELEPAS KEL ULUSAN TNC (HEPA) 1. 2. Menyediakan surat jemputan penyertaan melalui Dekan/ Pengetua/ Penasihat (penyertaan dalam kampus). Menyediakan surat jemputan penyertaan melalui TNC HEPA (penyertaan luar kampus). Peserta program dikehendaki untuk mengisi borang penilaian program anjuran pelajar/Bahagian Hal Ehwal Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B005) dan (UPM/HEPA/BHEP/ULKP/B006) . Borang-borang tersebut hendaklah dihantar kepada Pegawai Penyelaras bersama Laporan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002). Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar TINDAKAN

3.

Pelajar

G04. PERTANDINGAN/ PERSEMBAHAN/ PENGANUGERAHAN BIL. PERKARA SEBELUM KELULUSAN TNC (HEPA) 1. Mengisi Borang Maklumat Penceramah/ (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B005) Menyediakan surat makluman : * Sekiranya pertandingan yang berisiko tinggi di dalam kampus (Cth : Wall Climbing, Berkayak, Berbasikal Lasak / Seni Mempertahankan Diri) perlu memaklumkan kepada Pusat Kesihatan Universiti, Bahagian Keselamatan dan pihak yang berkaitan melalui Dekan/ Pengetua/ Penasihat. * Sekiranya pertandingan yang berisiko tinggi di luar kampus (Cth : Wall Climbing, Berkayak, Berbasikal Lasak / Seni Mempertahankan Diri) perlu memaklumkan kepada pihak yang berkaitan. (Polis / Hospital / JPA 3) melalui TNC (HEP A) SELEPAS KEL ULUSAN TNC (HEPA) 1. 2. 3. 4. 5. Menyediakan surat jemputan penyertaan melalui Dekan/ Pengetua/ Penasihat (penyertaan dalam kampus) Menyediakan surat jemputan penyertaan melalui TNC HEPA (penyertaan luar kampus) Menyediakan surat permohonan kepada pihak yang berkaitan sekiranya aktiviti dilaksanakan di luar kampus (jika berkaitan) melalui TNC HEPA Menyediakan surat permohonan menggunakan kemudahan / perkhidmatan / peralatan kepada pihak yang berkenaan (jika berkaitan) Peserta dikehendaki mengisi Borang Akuan Jamin Diri (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B006) bagi aktiviti rekreasi luar (outdoor) yang berisiko tinggi dan dihantar kepada Pegawai Penyelaras selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum aktiviti dilaksanakan Pengarah aktiviti dikehendaki mengisi Borang Pengesahan Penyertaan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004) bagi aktiviti yang dilaksanakan di luar kampus UPM Serdang dan dihantar kepada Pegawai Penyelaras selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum aktiviti dilaksanakan. Peserta program dikehendaki untuk mengisi borang penilaian program anjuran pelajar/Bahagian Hal Ehwal Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B005) dan (UPM/HEPA/BHEP/ULKP/B006) . Borang-borang tersebut hendaklah dihantar kepada Pegawai Penyelaras bersama Laporan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002). Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Panel/ Pembentang Kertas Kerja/ Pembimbing Pelajar TINDAKAN

2.

Pelajar

6.

Pelajar

7.

Pelajar

NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA :

02 01.02.2009

29 drpd. 130

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001
G05. LAWATAN DALAM NEGARA BIL. PERKARA SELEPAS KEL ULUSAN TNC (HEPA) 1. Peserta dikehendaki mengisi Borang Akuan Jamin Diri (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B006) bagi aktiviti rekreasi luar (outdoor) yang berisiko tinggi dan dihantar kepada Pegawai Penyelaras selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum aktiviti dilaksanakan Pengarah aktiviti dikehendaki mengisi Borang Pengesahan Penyertaan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004) bagi aktiviti yang dilaksanakan di luar kampus UPM Serdang dan dihantar kepada Pegawai Penyelaras selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum aktiviti dilaksanakan. Keselamatan pelajar perlu diutamakan dan dapatkan kelulusan daripada pihak yang terlibat dengan aktiviti/lawatan. Pelajar TINDAKAN

2. 3.

Pelajar Pelajar

G06. LAWATAN LUAR NEGARA BIL. PERKARA SEBELUM KELULUSAN TNC (HEPA) (a) Menyediakan surat permohonan kebenaran keluar negara kepada Ketua Pengarah, Jabatan Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia melalui TNC (HEPA) Lampirkan : i. Salinan Surat Kelulusan BHEP ii. Kertas Kerja Cadangan (5 set) iii. Ringkasan Eksekutif (b) Surat iringan kepada Ketua Pengarah, Jabatan Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia daripada TNC (HEPA) 2. Surat permohonan kepada pihak di tempat yang ingin dilawati melalui TNC (HEPA). SELEPAS KEL ULUSAN TNC (HEPA) 1. 2. Peserta dikehendaki mengisi Borang Akuan Jamin Diri (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B006) dan Borang Pengesahan Penyertaan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004) beserta salinan surat kelulusan dan dihantar kepada Pegawai Penyelaras selewat-lewatnya sehari (1) sebelum ke destinasi aktiviti. Keselamatan pelajar perlu diutamakan dan dapatkan kelulusan daripada pihak yang terlibat dengan aktiviti/lawatan. Pelajar Pelajar BHEP TINDAKAN

Pelajar

1.

Pelajar

G07. MESYUARAT AGUNG TAHUNAN BIL. PERKARA SEBELUM KELULUSAN TNC (HEPA) Menyediakan dokumen yang berikut: i. Minit Mesyuarat Agung yang lepas ii. Laporan Aktiviti Tahunan yang telah dijalankan. iii. Laporan Kewangan Tahunan yang telah digunakan. SELEPAS KEL ULUSAN TNC (HEPA) Menyediakan laporan yang berikut: i. Minit mesyuarat agung ii. Kehadiran ahli mesyuarat iii. Perancangan aktiviti yang bakal dijalankan sepanjang 1 tahun iv. Butiran AJK yang lengkap (nama, no. matrik, program, CGPA, alamat semasa, no. telefon dan gambar bagi 4 jawatan tertinggi) Menyediakan surat permohonan pelantikan penasihat persatuan/kelab kepada TNC (HEPA) melalui Dekan/ Pengetua/ Pegawai Penyelaras persatuan/kelab. 2. Lampirkan : i. Borang Maklumat Penasihat Persatuan/ Kelab yang lengkap bersama dokumen kelayakan yang telah disahkan benar. 02 01.02.2009 Pelajar TINDAKAN

1.

Pelajar

1.

Pelajar

NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA :

30 drpd. 130

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001
G08. SEMINAR/ KURSUS/ SIMPOSIUM/ FORUM/ BENGKEL/ CERAMAH/ KELAS AGAMA BIL. PERKARA SEBELUM KELULUSAN TNC (HEPA) 1. Mengisi borang Maklumat Penceramah/ (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B005) Panel/ Pembentang Kertas Kerja/ Pembimbing Pelajar TINDAKAN

SELEPAS KEL ULUSAN TNC (HEPA) 1. 2. Menyediakan surat jemputan penyertaan melalui Dekan/ Pengetua/ Penasihat (penyertaan dalam kampus) Menyediakan surat jemputan penyertaan melalui TNC HEPA (penyertaan luar kampus) Peserta program dikehendaki untuk mengisi borang penilaian program anjuran pelajar/Bahagian Hal Ehwal Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B005) dan (UPM/HEPA/BHEP/ULKP/B006) . Borang-borang tersebut hendaklah dihantar kepada Pegawai Penyelaras bersama Laporan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002). Pelajar Pelajar

3.

Pelajar

4. Dokumen Tambahan Khusus untuk Kategori Aktiviti Khas
G09. AKTIVITI JEMPUTAN LUAR BIL. PERKARA SEBELUM KELULUSAN TNC (HEPA) 1. Menyertakan salinan surat jemputan daripada penganjur SELEPAS KEL ULUSAN TNC (HEPA) 1. Peserta dikehendaki mengisi Borang Akuan Jamin Diri (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B006) bagi aktiviti rekreasi luar (outdoor) yang berisiko tinggi dan dihantar kepada Pegawai Penyelaras selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum aktiviti dilaksanakan Pengarah aktiviti dikehendaki mengisi Borang Pengesahan Penyertaan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004) bagi aktiviti yang dilaksanakan di luar kampus UPM Serdang dan dihantar kepada Pegawai Penyelaras selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum aktiviti dilaksanakan. Keselamatan pelajar perlu diutamakan dan dapatkan kelulusan daripada pihak yang terlibat dengan aktiviti/lawatan. Pelajar Pelajar TINDAKAN

2. 2.

Pelajar Pelajar

G10. KURSUS/ AKTIVITI BAGI MEMENUHI KE PERLUAN S OKONGAN AKADEM IK BIL. PERKARA SEBELUM KELULUSAN TNC (HEPA) 1. Mengisi Borang Maklumat Penceramah/ (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B005) Panel/ Pembentang Kertas Kerja/ Pembimbing Pelajar TINDAKAN

NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA :

02 01.02.2009

31 drpd. 130

Borang Permohonan Penangguhan/ Perubahan/Tambahan Peruntukan Kewangan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B012). 02 01.diisi oleh Pengarah Program. Borang Penilaian Program Anjuran Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B006) diisi oleh Pegawai Pemantau. Borang Laporan Pemantauan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B007). 14. 6. 8. 16. 5. 3. 9. Penyata Perbelanjaan/Pelarasan Wang Pendahuluan dan Tuntutan Bayaran Balik merah (BEN/BYR/B014) jika berkaitan. 5. 11. 2. BORANG YANG DIPERLUKAN SELEPAS KELULUSAN AKTIVITI PELAJAR 1. Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik kuning (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B013) jika berkaitan. 4.02. 10. 15. 4. B. Borang Pengesahan Penyertaan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004). Borang Penilaian Pegawai Pemantau Aktivit Lasak (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B009) .UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 5 BORANG MENGIKUT KEPERLUAN PROSEDUR PELAKSANAAN AKTIVITI OLEH PELAJAR A. Borang Penilaian Program Anjuran BHEP (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B007) diisi oleh Peserta. 12. Senarai Semak Penerimaan Borang (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B011). SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : . Borang Permohonan Alat Tulis Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B001) jika berkaitan. Borang Maklumat Penceramah/Panel/Pembentang Kertas Kerja/ Pembimbing (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B005) jika berkaitan. Slip Akuan Penyerahan dan Terima Borang (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B009). Borang Pinjaman Peralatan dan Penggunaan Kemudahan Seni dan Budaya (UPM/HEPA/BHEP/USBK/B001) jika berkaitan. Borang Pinjaman Peralatan Rekreasi/Teknikal [UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003(A)] dan Penggunaan Kemudahan [UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003(B)] jika berkaitan. 2.2009 32 drpd. BORANG YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMOHON KELULUSAN AKTIVITI PELAJAR 1. 6. 130 NO. Borang Laporan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002). Slip Akuan Terima Tuntutan kuning (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B014) jika berkaitan. 3. Borang Penilaian Program Anjuran Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B005) diisi oleh Peserta. Kod Sistem Lejar hijau (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B015) jika berkaitan. Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001). Borang Laporan Kewangan Aktiviti Persatuan Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B002) jika berkaitan. Borang Tempahan Kenderaan (UPM/HEPA/UKEN/B001) jika berkaitan. 7. 13. Borang Akuan Jamin Diri (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B006).

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001

PERMOHONAN KELULUSAN AKTIVITI PELAJAR (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001)

(Biru)

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

No. Rujukan : UPM/HEPA/BHEP/

PERMOHONAN KELULUSAN AKTIVITI PELAJAR
A. MAKLUMAT PEMOHON
Nama Pengarah Aktiviti Program Pengajian No. Matrik No. Telefon Tandatangan dan Tarikh Penyerahan Borang : : : : :

B. MAKLUMAT AKTIVITI
Nama Aktiviti Tarikh Pelaksanaan Aktiviti Tempat Persatuan/Kelab/Kolej Jenis Aktiviti Keperluan Dokumen Berdasarkan Kategori Aktiviti Peruntukan Dipohon Daripada BHEP Cadangan Pegawai Pemantau Jawatan Hakiki Pegawai Pemantau Jabatan No. Telefon : : : : : : : : : : :
[Sila Nyatakan, Rujuk Lampiran 1a] [Sila Nyatakan, Rujuk Lampiran 1b]

RM

C. ULASAN/SOKONGAN PEGAWAI, PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA)
Cadangan Peruntukan Kewangan Ulasan : : RM ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Tandatangan, Cap Rasmi & Tarikh :

NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA :

02 01.02.2009

33 drpd. 130

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001
D. ULASAN KETUA SEKSYEN PEMBANGUNAN PELAJAR

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________

Tandatangan, Cap Rasmi & Tarikh

:

E. ULASAN KETUA BAHAGIAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA)

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Tandatangan, Cap Rasmi & Tarikh

:

F. KELULUSAN/ULASAN TNC (HE PA)
Diluluskan ____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Tidak Diluluskan _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Tandatangan, Cap Rasmi & Tarikh

:

NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA :

02 01.02.2009

34 drpd. 130

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001

No. Rujukan : UPM/HEPA/BHEP/
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

Diisi dua (2) salinan
UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B009

SLIP AKUAN PENYERAHAN DAN TERIMA BORANG Borang anda sedang diproses, sila bawa slip ini untuk rujukan apabila berurusan di Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA). NAMA BORANG Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar Borang Laporan Aktiviti Pelajar Borang Pinjaman Peralatan Rekreasi dan Teknikal Borang Pinjaman Penggunaan Kemudahan Borang Pengesahan Penyertaan Aktiviti Borang Maklumat Penceramah/ Panel/ Pembentang Kertas Kerja/ Pembimbing Borang Akuan Jamin Diri Borang Laporan Pemantauan Aktiviti Pelajar Borang Permohonan Pindaan Aktiviti Pelajar Borang Pinjaman Peralatan dan Penggunaan Kemudahan Seni dan Budaya Borang Tempahan Kenderaan Borang Permohonan Alat Tulis Pelajar Borang Laporan Kewangan Aktiviti Persatuan Pelajar Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik (Kuning) Slip Akuan Terima Tuntutan (Kuning) Kod Sistem Lejar (Hijau) Borang Penyata Perbelanjaan/Pelarasan Wang Pendahuluan dan Tuntutan Bayaran Balik (Merah) * Sila tandakan ( ) pa da petak yang berkenaan: A. MAKLUMAT PEMOHON Nama Pelajar/Staf No. Matrik/Kakitangan Nama Aktiviti : : : B. KEGUNAAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA) Nama Penerima Cap Rasmi Tarikh Terima : : KOD BORANG UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002 UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B003(A) UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B003(B) UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004 UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B005 UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B006 UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B007 UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B012 UPM/HEPA/BHEP/USBK/B001 UPM/HEPA/UKEN/B001 UPM/HEPA/BHEP/UPS/B001 UPM/HEPA/BHEP/UPS/B002 UPM/HEPA/BHEP/UPS/B013 UPM/HEPA/BHEP/UPS/B014 UPM/HEPA/BHEP/UPS/B015 BEN/BYR/B014

Tandatangan

:
02 01.02.2009 35 drpd. 130

NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA :

c. Kad Pengenalan Alamat Pejabat : : : No. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Telefon Tahap Pendidikan Tertinggi : : H. 130 . c. b.2009 36 drpd. Keanggotaan dalam Pertubuhan/ Badan Sukarela : a. c. ULASAN DAN PENGESAHAN OLEH DEKAN / PENGETUA / PENASIHAT/ PEGAWAI PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA) Tandatangan. KELAYAKAN SOKONGAN Kelayakan Profesional : a.02. I. Pengalaman/ Pengiktirafan : a. b. b. MAKLUMAT DIRI Nama No. Cap Rasmi & Tarikh : NO. Rujukan : UPM/HEPA/BHEP/ PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL E HWAL PELAJAR DAN ALUMNI) MAKLUMAT PENCERAMAH / PANEL / PEMBENTANG KERTAS KERJA / PEMBIMBING G.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 BORANG MAKLUMAT PENCERAMAH/ PANEL/ PEMBENTANG KERTAS KERJA/ PEMBIMBING (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B005) No.

2009 37 drpd. Keputusan permohonan pinjaman peralatan dan penggunaan kemudahan samada lulus/tidak permohonan akan diketahui tujuh hari (7) sebelum tarikh penggunaannya. Untuk Kegunaan Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA) Tarikh Diambil Tarikh Untuk Dikembalikan : : Masa Diambil Masa Untuk Dikembalikan : : Sila pastikan anda telah memahami syarat-syarat. Kakitangan No Tel. garis panduan dan etika peminjaman peralatan dan penggunaan kemudahan terlebih dahulu dengan merujuk kepada Pegawai. Kad Pengenalan No. Matrik/ No. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. NO.02. Nama Alamat Pemohon MAKLUMAT PEMOHON : : : : No. Borang permohonan Pinjaman Peralatan dan Penggunaan Kemudahan Seni dan Budaya (UPM/HEPA/BHEP/USBK/B001) beserta dengan surat keputusan aktiviti pelajar hendaklah diserahkan ke kaunter perkhidmatan Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA). Rumah/ Pejabat : : Persatuan / Fakulti / Kolej / Bahagian / Jabatan Jawatan Dalam Organisasi Tujuan Penggunaan/ Program/ Aktiviti (Sila Lampirkan Kelulusan Berkaitan Jika Ada) SYARAT PERMOHONAN 1. Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA). PERALATAN Perkara Kuantiti Kuantiti Yang Diluluskan 2. 130 . Bil.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 BORANG PINJAMAN PERALATAN DAN PENGGUNAAN KEMUDAHAN SENI DAN BUDAYA (UPM/HEPA/BHEP/USBK/B001) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) PINJAMAN PERALATAN DAN PENGGUNAAN KEMUDAHAN SENI DAN BUDAYA 1. Telefon Bimbit : : : : : No. 2.

.... Genta Budaya. pemohon seperti yang bernama di atas..02.. .... 3. Astaka Seni (Foyer) Lata Seni........ 5...... AKUAN PEMOHON hingga hingga Tarikh Penggunaan Masa Penggunaan Bilangan Pengguna Dengan ini saya.. mengaku : 1. Astaka Seni (Studio Tarian Dan Kecergasan) Gurindam Mustika. Tandatangan Pemohon Tarikh 5. kerosakan/ kehilangan peralatan yang dipinjam atau kemudahan yang digunakan termasuk aset kemudahan yang berkaitan.... kerosakan dan kehilangan peralatan yang dipinjam serta kemudahan yang digunakan aset kemudahan yang berkaitan... SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : : 38 drpd.. Memahami dan mematuhi syarat-syarat.. Pakaian yang dipinjam perlu dibersihkan (cucian kering) sebelum dikembalikan.... PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA) Diluluskan Tidak Diluluskan _____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Tandatangan. keselamatan. : : . Astaka Seni (Pavillion Bertangga) Nilam Fansuri.. 130 02 01.. 3.. Astaka Seni (Studio Muzik) Lantera Budi...... garis panduan dan etika peminjaman peralatan dan penggunaan kemudahan yang ditetapkan oleh Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA)... Astaka Seni (Bilik Mesyuarat) Nazam Kencana....2009 ..... 4........ 4.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3. 4. ULASAN DAN KELULUSAN KETUA UNIT SENI BUDAYA DAN KREATIF... Astaka Seni (Gelanggang) Lain-lain (Sila nyatakan) : 1. Bertanggungjawab terhadap keadaan...... KEMUDAHAN : : : Sila tanda Ö di petak berkaitan.................... Menggunakan peralatan dan kemudahan dalam masa yang dibenarkan dan akan mengembalikan pada tarikh dan masa yang ditetapkan iaitu dalam keadaan baik.. 2.... Pinjaman peralatan akan diambil satu hari (1) sebelum aktiviti berjalan dan pemulangan peralatan tersebut akan dibuat tujuh hari (7) bekerja selepas tarikh aktiviti dijalankan. Cap Rasmi & Tarikh NO.......... 2.. Membayar denda dan ganti rugi terhadap sebarang kekotoran. 6...

Gitar Bass Elektrik beserta straps. 8. 17. 5. 2. 3. 14. 24. 4.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Lampiran 1 SENARAI PERALATAN SENI DAN BUDAYA PERALATAN MUZIK MODEN BIL 1. 10. kabel. 15. 23. 12. 9.10 Snare Drum & Stand Tom-Tom Left Tom-Tom Right Floor Tom Bass Drum Hi Hat Cymbals Solar Sabians 14 inch & Stand Crash Cymbals Solar Sabian 16 inch & Stand Ride Cymbals Headliner 20 Inch & Stand Pedal LP LP LP 511 LP 462 (Gold) Lazer (full moon) Maxtone Maracas Musix BS 310 TAMA 5B JUMLAH 1 set 1 set 1 set 1 unit 1 unit 1 unit 1 set 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 set 1 set 1set 1 unit 1 unit 1 set 2 unit 1 unit PERALATAN MUZIK TRADISIONAL BIL 1. 5. 20. 21. 12. kabel. 22. 11. 8. 7. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : . 6. 2. 10. 11.02. JENIS Fender 1331802 Squier Fender DG 10CE Samick FN1/TS Laney HCM 65R guitar Amp Laney 65 B bass Amp Leem GA 820R Roland XP . 16. kabel dan beg Amplifire gitar elektrik Amplifire gitar bass elektrik Amplifire gitar elektrik Keyboard beserta stand adaptor. 13. 19. 3. 6. Congga beserta stand Bonggo beserta stand Bar Chimes 36 sp beserta stand Rock Shaker Tamborin Marakas Note Stand Stick Drum Drum (Pearl) PERALATAN Gitar Elektrik beserta straps. PERALATAN Gendang Ibu dan Anak Rebana Ubi Gambus Gedombak Rebana/Muzik sinretik Gendana Mek Mulung Rebana Dabus Rebana Ibu Rebana Anak Geduk Ibu dan Geduk Anak Acordion Caklempong 02 01. 4. 130 NO. 9. 18. kabel dan beg Gitar Akustik beserta beg. 7.2009 JENIS Wayang Kulit. Makyong Ghazal Wayang Kulit Menora Dikir Barat Dikir Barat Getereh Tingkah Saua JUMLAH 1 set 6 unit 1 unit 1 set 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 39 drpd.

3.Pelbagai warna Baju Songket (Perempuan) -Pelbagai Warna Baju Melayu Cekak Musang . 14. 1.Pelbagai Warna Baju Kurung .02. 2. 12. 11. 6. 16. 7. 10. 4. 4. 11. 15. 2. 6. 1.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 AKSESORI KEBUDAYAAN BIL. ALATAN/ PERKARA Blazer Kelabu Blazer Merah Blazer Hijau Baju Batik (Purple) (Lelaki) Baju Batik (Purple) (Perempuan) Baju Songket (Lelaki) . 13. 7. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. ALATAN/ PERKARA Bekas Sireh Tepak Sireh Set Bunga Manggar (Bunga Manggar dan Batang) Bunga Telur Pahar Dulang Pahar PVC Dulang Pahar Besi Kuda Kepang Bakul Rotan Bakul Sendeng Congkak JUMLAH 2 unit 20 unit 12 unit 14 unit 13 unit 6 unit 6 unit 4 unit 2 unit 8 unit PAKAIAN / KOSTUM BIL. 130 . 8. 10. 17. 9.Pelbagai Warna Baju Melayu Teluk Belanga .2009 40 drpd. 5.Pelbagai Warna Baju Kebudayaan Kaum Cina -Pelbagai Jenis Baju Kebudayaan Kaum India -Pelbagai Jenis Baju Kebudayaan Etnik Sabah / Sarawak -Pelbagai Jenis Baju Baldu Merah (1 sut) Baju Baldu Hijau (1 sut) Baju Baldu Hitam (1 sut) JUMLAH 15 unit 11 unit 5 unit 20 unit 40 unit 5 unit 5 unit 17 unit 12 Unit 18 unit 16 unit 11 Unit 17 Unit 28 Unit 7 unit 6 unit 5 unit NO. 8.Pelbagai Warna Baju Kebaya . 5. 3. 9.

02. aksesori.s 1 dan 2) No.2009 ______________ Tarikh 41 drpd./Hp: Tarikh Pemulangan : (Tandatangan) KEGUNAAN PEJABAT UNIT SENI BUDAYA DAN KREATIF Semua peralatan. pakaian telah dikembalikan dalam keadaan baik dan kuantiti yang sebenar: Ya Tidak CATATAN: Disahkan Oleh: Ya Tidak CATATAN: Disahkan Oleh: . 130 . (Nama Pembantu Tadbir /Artis Budaya/Cap Rasmi) NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Tel. Matrik/ No.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 PEMULANGAN PERALATAN DAN PENGGUNAAN KEMUDAHAN SENI DAN BUDAYA Nama Peminjam: Jenis Peralatan/kemudahan: (Rujuk m. Kakitangan : No.

Tarikh dan Cap Rasmi . . Bayaran tol bagi penggunaan kenderaan Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA) adalah dibawah tanggungan Persatuan/Kelab/Jabatan/PTJ pemohon.. Permohonan dari Persatuan/Kelab pelajar yang mendaftar di bawah Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA) dan mendapat kelulusan penggunaan kenderaan dari Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA) adalah dikecualikan daripada pembayaran penggunaan kenderaan..... Borang permohonan tempahan kenderaan (BHEP/UKEN/B001) perlu dihantar beserta dengan surat keputusan aktiviti pelajar yang telah lulus diserahkan ke kaunter perkhidmatan BHEP.. : No. 5. Tandatangan Pembantu Tadbir . 2. Dengan ini saya memahami segala syarat permohonan bagi menggunakan perkhidmatan kenderaan ini..... Lain-lain (Nyatakan) : 4. Tandatangan Pemohon ..Tangan Ketua Unit Kenderaan.... Pengesahan permohonan tempahan kenderaan berjaya/tidak berjaya yang diaturkan boleh diketahui tujuh (7) hari bekerja sebelum tarikh penggunaannya dengan mengambil satu (1) salinan borang tempahan kenderaan iaitu salinan pengguna... Kakitangan/No.. 130 .02.. Matrik : Persatuan/Jabatan/Fakulti : Bilangan Penumpang : Pegawai Pelajar Jenis Aktiviti (Sila Catatkan Dengan Jelas) : Tarikh Diperlukan : Masa Diperlukan : Hingga : Hingga : Tempat Dituju (Alamat Lengkap) : Tempat Menunggu : SYARAT PERMOHONAN 1. T.. KEGUNAAN PEJABAT Jenis Kenderaan Yang Dipohon : Permohonan : Jenis Kenderaan ( Tandakan ) Bas Besar Bas Mini Van Pajero Kereta Dapat diaturkan Tidak dapat diaturkan ULASAN: ___________________________________________________________________________________________________________________________ Pengesahan . Tarikh dan Cap Rasmi . PENGESAHAN PENASIHAT PERSATUAN/ PEGAWAI PENYELARAS/ PEGAWAI BHEP/ KETUA JABATAN/FAKULTI Tandatangan .. 3.Tarikh dan Cap Rasmi KEGUNAAN KETUA UNIT KENDERAAN Ulasan: Lulus / Tidak Lulus ... Jabatan/Fakulti . Tarikh dan Cap Rasmi NO.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 (BORANG TEMPAHAN KENDERAAN (UPM/HEPA/UKEN/B001) (Diisi dua salinan) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) BORANG TEMPAHAN KENDERAAN MAKLUMAT PERMOHONAN Nama Pemohon : No. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.. pembayaran/kaedah pembayaran yang digunakan bagi menggunakan perkhidmatan ini dan pembayaran akan dibuat secara : Vot. Permohonan dari Jabatan/Fakulti/Staf UPM/Siswazah PhD hendaklah dilampirkan surat iringan Ketua Jabatan kepada TNC (HEPA) dan menyatakan Vot. Telefon Bimbit/Samb.2009 42 drpd.

Borang Akuan Jamin Diri (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B006) 4. Borang Permohonan Pindaan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B012) Nama No. Borang Pengesahan Penyertaan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004) 3.2009 43 drpd. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Matrik Tarikh Nama Aktiviti Anjuran Tandatangan : : : : : : Sila serahkan borang ini kepada Pegawai Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA) yang berkenaan NO. Borang Penyata Perbelanjaan/Pelarasan W ang Pendahuluan dan Tuntutan Bayaran Balik (Merah) (BEN/BYR/B014) 7. 130 .02. Borang Permohonan Alat Tulis Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B001) 2. Borang Laporan Kewangan Aktiviti Persatuan Pelajar Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik (Kuning) Slip Akuan Terima Tuntutan (Kuning) Kod Sistem Lejar (Hijau) (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B002) (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B013) (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B014) (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B015) 6. Borang Laporan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002) 5.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 SENARAI SEMAK PENERIMAAN BORANG (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B011) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL E HWAL PELAJAR DAN ALUMNI) SENARAI SEMAK PENERIMAAN BORANG Sila pastikan anda telah menerima borang berikut bersama surat keputusan permohonan dan tandakan ( ) pada petak yang berkenaan: 1.

9. 130 . 3. 12.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 BORANG PENGESAHAN PENYERTAAN AKTIVITI (UPM/ HEPA/BHEP/UPAP/B004) No. 8.2009 44 drpd. Bil 1. 2. Perhatian : Borang ini hendaklah diisi bagi aktiviti yang dilaksanakan di luar kampus UPM Serdang dan serahkan kepada Pegawai Penyelaras selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum aktiviti dilaksanakan.02. Telefon Tandatangan : : : : NO. 5. 10. 7. MAKLUMAT AKTIVITI Nama Aktiviti Persatuan/Kelab/Kolej Tarikh Tempat B. Rujukan : UPM/HEPA/BHEP/ PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL E HWAL PELAJAR DAN ALUMNI) PENGESAHAN PENYERTAAN AKTIVITI J. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 11. 18. 19. 20. SENARAI PENYERTAAN Nama No. 4. 17. 14. Matrik No. 16. 15. 13. 6.

SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Matrik No.02. 130 . Nama MAKLUMAT PEMOHON : : : Alamat Semester No. Telefon Bimbit Persatuan / Fakulti / Kolej Jawatan Dalam Aktiviti Tujuan Penggunaan / Program / Aktiviti (Sila Lampirkan Kelulusan Berkaitan Jika Ada) : : : : : 2.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 PERMOHONAN ALAT TULIS PELAJAR (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B001) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL E HWAL PELAJAR DAN ALUMNI) 1. PERALATAN Perkara Kuantiti Kuantiti Yang Diluluskan (Kegunaan Bahagian Hal Ehwal Pelajar) Binding Tape Cat Pelaka Biru Cat Pelaka Hijau Cat Pelaka Hitam Cat Pelaka Kuning Cat Pelaka Merah Cat Pelaka Putih Cellotape Dawai Kokot Double Sided Tape Fail Peserta Gam Jarum Peniti Kad Tag Kertas A3 Putih Kertas A4 Biru NO.2009 45 drpd.

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Perkara Kertas A4 Hijau Kertas A4 Kuning Kertas A4 Merah Kertas A4 Putih Kertas Mahjung Manila Card Marker Pen 500 (Merah) Marker Pen 500 (Hitam) Marker Pen 500 (Biru) Marker Pen 90 (Merah) Marker Pen 90 (Hitam) Marker Pen 90 (Biru) Masking Tape Paku Tekan Pin Tag Plastik Laminate A4 Plastik Sampah Polisterin Riben Sijil Penghargaan Sijil Penyertaan Sugar Paper Tali Pengikat Tali Rafia Kuantiti Kuantiti Yang Diluluskan (Kegunaan Bahagian Hal Ehwal Pelajar) NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02.2009 46 drpd. 130 .

.. Cap Rasmi & Tarikh : NO............................. Permohonan hendaklah dibuat sekurang-kurangnya satu (1) hari bekerja sebelum tarikh diambil. 8.. 130 .. Tandatangan Pemohon Tarikh : : ...........00 petang sahaja... . 5. 10...00 petang hingga 5..... SYARAT-SYARAT PERMOHONAN 7...... 9... BHEP Diluluskan Tidak Diluluskan ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Tandatangan..... Bahagian Hal Ehwal Pelajar hanya membekalkan peralatan alat tulis mengikut keperluan dan tertakluk kepada stok dalam simpanan...... Rabu dan Jumaat dari pukul 3..............UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 4.... Pemohon boleh mendapatkan bekalan alat tulis pada hari Isnin... ULASAN DAN KELULUSAN KETUA UNIT PENGURUSAN SUMBER......2009 47 drpd.02.......... Setiap permohonan untuk mendapatkan cenderamata hendaklah disertakan senarai nama penerima. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.

.... Telefon : No.2009 aktiviti 48 drpd..... Borang ini hendaklah diisi bagi penyertaan aktiviti rekreasi luar (outdoor) yang berisiko tinggi... 130 . TANDATANGAN : ... saya mengalami kecederaan akibat berlaku kemalangan sama ada disebabkan oleh kecuaian saya sendiri atau tidak.. Perhatian : i..............UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 BORANG AKUAN JAMIN DIRI (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B006) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) AKUAN JAMIN DIRI BUTIR-BUTIR AKTIVITI Nama Aktiviti : Persatuan/ Kelab/ Kolej : Tempat : Tarikh : Saya mengaku bahawa saya sentiasa MEMATUHI segala undang-undang dan peraturan-peraturan dan akan mengikut segala arahan yang diberi kepada saya semasa menyertai aktiviti tersebut... NO...... SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.. Jika sekiranya di dalam menyertai aktiviti ataupun kegiatan berkaitan dengan aktiviti ini.. Kad Pengenalan : Program Pengajian : Alamat Semester : No......... Saya juga mengaku dan mengesahkan bahawa saya akan sentiasa menjaga nama baik UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA di sepanjang masa saya menyertai aktiviti ini........ TARIKH : .......... Borang ini hendaklah diserahkan kepada Pegawai Penyelaras selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum dilaksanakan . BUTIR-BUTIR DIRI Nama : No......... Telefon Bimbit : Nama dan Alamat Waris : No... ii....... Matrik : Jantina : Agama : No............02. Telefon Bimbit : Saya dengan kemahuan saya sendiri bersetuju menyertai aktiviti seperti tersebut di atas.... saya mengaku akan bertanggungjawab sepenuhnya mengenai perkara tersebut dan saya tidak akan mempertanggungjawabkan pihak universiti di atas segala tuntutan yang dibuat terhadap kecederaan akibat kemalangan yang dialami....

2009 49 drpd. ULASAN/SOKONGAN PENGETUA/DEKAN/PENASIHAT Ulasan : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Tandatangan. Ca p Rasmi & Tarikh : O. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA) NO. : : : : : MAKLUMAT AKTIVITI (Sila Lampirkan Salinan Surat Keputusan Permohonan) Nama Aktiviti Persatuan/Kelab/Kolej : : M. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. ULASAN/SOKONGAN PEGAWAI. MAKLUMAT PEMOHON Nama Pengarah Aktiviti Program Pengajian No. 130 . CADANGAN PENANGGUHAN TARIKH/ PEMBATALAN/ PERUBAHAN TEMPAT/ PENAMBAHAN PERUNTUKAN KEWANGAN/ LAIN-LAIN (Sila Nyatakan) ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ N. Matrik No.02. Rujukan : UPM/HEPA/BHEP/ PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL E HWAL PELAJAR DAN ALUMNI) PERMOHONAN PINDAAN AKTIVITI PELAJAR Penangguhan Tarikh Pembatalan Perubahan Tempat Penambahan Peruntukan Kewangan Lain-lain (Sila nyatakan) : Sila tanda (ü) pada ruang yang berkenaan K.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 BORANG PERMOHONAN PENANGGUHAN/PERUBAHAN/TAMBAHAN PERUNTUKAN KEWANGAN AKTIVITI PELAJAR (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B012) No. Telefon Tandatangan da n Tarikh Penyerahan Borang L.

ULASAN KETUA BAHAGIAN. Ca p Rasmi & Tarikh : P. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02. 130 .2009 50 drpd.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Ulasan : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Tandatangan. Ca p Rasmi & Tarikh : R. Ca p Rasmi & Tarikh : NO. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA) _________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ Tandatangan. KELULUSAN/ULASAN TNC (HEPA) Diluluskan ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Tidak Diluluskan _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Tandatangan. ULASAN KETUA SEKSYEN PEMBANGUNAN PELAJAR _________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ Tandatangan. Ca p Rasmi & Tarikh : Q.

2009 Kenderaan Ada Tiada Disahkan Oleh : (Pegawai Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA)) Tarikh Laporan Tandatangan .UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 BORANG LAPORAN AKTIVITI PELAJAR (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002) BUTIRAN AKTIVITI AKTIVITI TARIKH TEMPAT ANJURAN :________________________________________________________ :________________________________________________________ :______________________________ __________________________ :________________________________________________________ PEGAWAI PEMANTAU :_______________________________________________ KELULUSAN BAHAGIAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA) Kewangan RM Disediakan Oleh : Nama No. Matrik Jawatan : : : : 02 01. Cap Rasmi & Tarikh Pengesahan 51 drpd. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : . 130 NO.02.

Keusahawanan BAHAGIAN 2 : PENYERTAAN Penyertaan (nyatakan kumpulan sasaran yang terlibat) : Jumlah Peserta Yang Hadir : Maklumat Peserta Mengikut Jantina Dan Bangsa ( hanya yang melibatkan pelajar UPM ) LELAKI MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN MELAYU PEREMPUAN CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH KESEL URUHAN BAHAGIAN 3: MAKLUMAT AM [Sila tandakan (X) Majlis Pembukaan/Perasmian : 1. Kepemimpinan J05. Oleh : Jawatan : Ada Tiada NO. 130 . Kebudayaan & Kesenian J08.02. Aktiviti Fizikal & Mental J09. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Oleh : Jawatan : pada petak berkaitan] Ada Tiada Majlis Penutup : 2. Sukan J07. Kreatif J03. Kebajikan dan Kemasyarakatan J06. Seni Mempertahankan Diri J02.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 BAHAGIAN 1 : JENIS AKTIVITI [Sila tandakan (X) pada petak berkaitan] Jenis Aktiviti : J01.2009 52 drpd. Sokongan Akademik J04. Kerohanian J10.

Sila Isi Ruangan Di Bawah Tajuk : Nama Pengerusi Panel : Nama Ahli-Ahli Panel/Penceramah Yang Diundang: NAMA ORGANISASI JAWATAN 3. i. iii. Derma/Tajaan Luar RM vi. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. RM ii. Lain-lain (nyatakan) RM : ______________________________________________ Jika sumber kewangan diperolehi daripada derma/tajaan luar. RM iii. Kolej RM iv. Persatuan/Kelab Sendiri RM ii. RM * Sila sertakan lampiran jika ruang tidak mencukupi NO. 2.02. Sumbangan Daripada Ahli RM 1. BHEP RM v. 130 . nyatakan pihak yang memberikan sumbangan.2009 53 drpd.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Jika Terdapat Pengisian Forum/Ceramah. Ulasan terhadap Panel/Penceramah ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ * Sila sertakan lampiran jika ruang tidak mencukupi BAHAGIAN 4 : KOS AKTIVITI Sumber Kewangan i.

jika ia ingin dilaksanakan di masa-masa yang akan datang. Berapakah jumlah perbezaan dengan pendapatan yang diperolehi? RM 7. Berapakah jumlah perbelanjaan sebenar? RM 6. Adakah aktiviti telah mencapai objektif? Ya Tidak Jika tidak. Adakah jumlah sumber kewangan yang diperolehi itu menepati perbelanjaan. Bantuan kemudahan yang diterima selain daripada BHEP (nyatakan jenis dan pihak yang memberikan bantuan).2009 54 drpd. 130 . sila nyatakan sebab : __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ 2. Nyatakan apakah langkah yang dibuat bagi menampung kekurangan pendapatan untuk melaksanakan aktiviti tersebut? BAHAGIAN 5 : PENILAIAN AKTIVITI 1. __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ NO.02.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Apakah masalah yang dihadapi ketika menguruskan aktiviti ini? __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ 3. kurang atau melebihi daripada yang dirancangkan? Menepati Perbelanjaan Kurang Melebihi 5. Berikan cadangan ringkas untuk memperbaiki aktiviti. 4.

SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. MATRIK NO. PENGARAH SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JAWATANKUASA * Sila sertakan lampiran jika ruang tidak mencukupi NO. 130 .2009 55 drpd.02. TELEFON TIMB.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 BAHAGIAN 6 : JAWATANKUASA PELAKSANA JAWATAN PENGARAH NAMA NO.

2009 56 drpd. 130 .02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 BAHAGIAN 7 : GAMBAR-GAMBAR AKTIVITI (Lekatkan sekurang-kurangnya empat (4) keping gambar aktiviti jika ada) NO.

7. SLIP AKUAN TERIMA TUNTUTAN (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B014) NO. 4. Sila lampirkan salinan kad pengenalan pemohon. ii. viii. Memadai resit yang secukupnya dengan kewangan yang diluluskan. ii. tiada pengubahsuaian dan tambahan pada resit. Sila lampirkan salinan Borang Laporan Pemantauan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B007). vi. Salinan surat keputusan permohonan tidak terima kecuali hilang dan pastikan salinan tersebut telah disahkan oleh Pegawai Penyelaras Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA). tulisan tidak bertindih. Surat Keputusan Permohonan aktiviti pelajar yang asal. Nyatakan barang sekiranya tidak dinyatakan di dalam resit. 8. i. Nama pemohon hendaklah sama dengan surat keputusan permohonan aktiviti pelajar. Pastikan nama pemohon ada dalam senarai jawatankuasa. 3. i. i. Nama pada resit sama dengan nama pemohon/tunai. Isikan Borang Laporan Kewangan Aktiviti Persatuan Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B002 ). 5. Surat pengakuan sekiranya perlu.2009 57 drpd. Disahkan oleh Pegawai Penyelaras Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA). Resit Perbelanjaan Asal. 130 . iii. * Sila tandakan ( ) pada petak yang disediakan. 2.02. v. iv. Isikan nama dan alamat di Slip Akuan Terima Tuntutan (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B014). Cap rasmi syarikat jika tiada resit rasmi. Pastikan jumlah pada resit adalah betul. Inbois tidak diterima. Isikan Borang Penyata Perbelanjaan/Penyelarasan Wang Pendahuluan Dan Tuntutan Bayaran Balik (BEN/BYR/B014 merah). SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. vii. 6.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 SENARAI SEMAK TUNTUTAN BAYARAN BALIK (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B013) (Kuning) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL E HWAL PELAJAR DAN ALUMNI) SENARAI SEMAK TUNTUTAN BAYARAN BALIK Semak perkara-perkara berikut sebelum memajukan tuntutan : 1. 9. Isikan jumlah di ruang Kod Sistem Lejar (yang berkenaan sahaja). Semua ruang hendaklah diisikan dengan betul.

......................... Merujuk kepada tuntutan bayaran balik sdr...UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 (Kuning) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Hadapan SLIP AKUAN TERIMA TUNTUTAN Tarikh Sdr... Sebarang pertanyaan berkenaan dengan bayaran sdr. merujuk kepada daftar serahan ............................ terima kasih........ SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.............................2009 58 drpd.............. telah kami terima.. Sekian...... 130 ............................................/Sdri.......................... / sdri....................... NO...... Pejabat Bendahari sekiranya sdr.............. / sdri.02............................... / sdri......... kepada Seksyen Kewangan BHEP....... / sdri.. : bertarikh . Sukacita dapat sdr.............. berjumlah .... boleh berhubung terus ke Pejabat Bendahari di Talian 03-89464022. masih belum menerima apa-apa bayaran bermula daripada 1 bulan tarikh slip ini.....p.................. bagi aktiviti .. b...... bertarikh...... 2............ Ketua Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA).

02.2009 59 drpd. Matrik Program : : : NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 130 .UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Belakang KEPADA : Nama No.

Mel Berdaftar Telefon Perhubungan Telex. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : KOD SISTEM LEJAR OBJEK LEJAR PERHUBUNGAN Bayaran pos biasa.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 KOD SISTEM LEJAR (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B015) (Hijau) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL E HWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD P23000 P23101 P23102 P23103 P24000 P24301 P24302 P24304 P24999 P25000 P25101 P25102 P25201 P25202 P25301 P25302 P25401 P25402 P25403 P25499 P25501 P25502 P25601 P25602 P25603 P26000 P26201 P26202 P26203 P26204 P26207 NO.2009 RM SEN 60 drpd.02. 130 . Mel Udara. Fax SEWAAN Sewa kenderaan penumpang Sewa lori Sewa kapal dan bot Bayaran sewa yang lain BAHAN-BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN Beras Gandum dan barli Daging termasuk binatang untuk disembelih Makanan laut yang dikeringkan Buah-buahan Sayur-sayuran Minyak masak Rempah ratus Makanan bermasak Makanan-makanan yang lain Susu Mentega dan keju Minuman tidak berkabonat Minuman berkabonat Minuman-minuman lain BEKALAN BAHAN MENTAH Minyak petrol Minyak diesel Minyak tanah Minyak pelincir Gas 02 01.

2009 RM Tarikh : 61 drpd. 130 .UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 KOD P26701 P26702 P26704 P26799 P27000 P27102 P27103 P27199 P27201 P27299 P27301 P27302 P27303 P27399 P27401 P27501 P27599 P27604 P27605 P29000 P29101 P29126 P29199 P29299 OBJEK LEJAR Bahan pengecat seperti cat Adhesive bahan-bahan plastic Bahan pencuci termasuk sabun. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Toner) Bekalan-bekalan pejabat yang lain Bekalan rumahtangga Bekalan am yang lain Alat-alat permainan kanak-kanak Alat-alat sukan dan olahraga Alat-alat muzik Alat-alat lain Ubat dan dadah Bekalan filem fotografi Bekalan dan bahan fotografi yang lain Jenis kain tiruan yang lain Pakaian seperti baju dan seluar PERKHIDMATAN IKHTISAS Perkhidmatan perubatan Perkhidmatan sedia makanan (catering) Perkhidmatan yang lain/ tol Bayaran perkhidmatan percetakan yang lain JUMLAH Kewangan yang diluluskan Jumlah perbelanjaan (bil-bil dilampirkan) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT RM RM RM SEN Pembayaran diluluskan Disemak oleh : (Tandatangan dan Cap Rasmi ) NO.02. syampu Bahan-bahan kimia yang lain BEKALAN PEJABAT Alatulis pejabat Alatulis komputer (Disket.

.................... BUTIR-BUTIR AKTIVITI Aktiviti Persatuan Tempat Tarikh Kewangan yang Diluluskan No.... dari jumlah RM ............ Tandatangan dan Cap Rasmi Ketua Unit Pengurusan Sumber Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA) 62 drpd................02...................................... : : : : Nama No........... PEMBAYARAN Sila buat pembayaran atas perbelanjaan yang didahulukan kepada : : : : : D........ 130 .. PENGESAHAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA) ...... Matrik Alamat Tandatangan Nama No...... Akaun Persatuan/Kelab (jika ada) B........... : : : : : : C....................... PERBELANJAAN Saya mengakui telah berbelanja sebanyak RM ...........................2009 .................... Tandatangan dan Cap Rasmi Penolong Pendaftar Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA) * Sila Lampirkan Surat Keputusan Permohonan Asal NO.......... yang telah diluluskan...........UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 BORANG LAPORAN KEWANGAN AKTIVITI PERSATUAN PELAJAR (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B002) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL E HWAL PELAJAR DAN ALUMNI) LAPORAN KEWANGAN AKTIVITI PERSATUAN PELAJAR A...... PENGESAHAN DEKAN/PENGETUA/PENASIHAT Adalah diakui bahawa semua perbelanjaan/ tuntutan adalah benar... K/P No.................... SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01..................... Staf Cap Rasmi Jumlah bayaran : E............

130 . SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.2009 63 drpd.02.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 PENYATA PERBELANJAAN/PELARASAN WANG PENDAHULUAN DAN TUNTUTAN BAYARAN BALIK (BEN/BYR/B014) (Merah) NO.

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 130 .02.2009 64 drpd.

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAPORAN PEMANTAUAN AKTIVITI PELAJAR (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B007) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR ( HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) LAPORAN PEM ANTAUAN AKTIVITI PEL AJAR A. Bil 1. * Sila sertakan lampiran jika ruang tidak mencukupi 3. Masalah yang dikenalpasti. (Sila tanda Ya Tidak di petak yang berkenaan). Masalah Tindakan yang diambil 2. 1. Catatan : Tandatangan Pelajar : ____________________________ Nama : Matrik : Tarikh : NO.2009 Tandatangan Pegawai Pemantau : _____________________________ Nama : Cap Rasmi : Tarikh : 65 drpd. 130 . 2. 3. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. PENGESAHAN : : : : : MASA TIBA : MASA PULANG : AKTIVITI TARIKH TEMPAT ANJURAN TARIKH PEMANTAUAN B. LAPORAN Keseluruhan aktiviti yang dijalankan berjalan lancar.02. (Sila nyatakan jika berkenaan).

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR ( HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PEMANTAU 1. 2. 130 .02. 5.2009 66 drpd. Mendapat maklumat terperinci tentang aktiviti yang dijalankan. 6. Pegawai Pemantau yang ditetapkan dikehendaki membuat pemantauan dan mengisi Borang Laporan Pemantauan boleh Aktiviti dilaksanakan Pelajar secara (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B007) Pemantauan berterusan atau mengikut kesesuaian. Laporan hendaklah dihantar kepada Pengarah Program yang berkenaan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas aktiviti selesai. Memastikan Borang Harta Milik Pelanggan (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B002) dilengkapkan sekiranya melibatkan penyerahan barangan berharga pelajar. 3. Membantu/menasihati penganjur jika berlaku sesuatu perkara yang di luar jangkaan (keselamatan. kesihatan dan kebajikan pelajar). SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Bertanggungjawab mengumpul Borang untuk Penilaian diserahkan Aktiviti bersama Pelajar borang (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B005) (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/BOO7) kepada Pengarah Program NO. 4.

Nama Alamat Pemohon MAKLUMAT PEMOHON : : : : No. 2. Rumah/ Pejabat : : Persatuan / Fakulti / Kolej / Bahagian / Jabatan Jawatan Dalam Organisasi Tujuan Penggunaan/ Program/ Aktiviti (Sila Lampirkan Kelulusan Berkaitan Jika Ada) SYARAT PERMOHONAN 1. 130 . Bil.02. Telefon Bimbit : : : : : No. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Matrik/ No. Kad Pengenalan No. PERALATAN (sila rujuk lampiran 1/2) Perkara Kuantiti Kuantiti Yang Diluluskan NO.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 PINJAMAN PERALATAN REKREASI DAN TEKNIKAL (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B003(A)) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) PINJAMAN PERALATAN REKREASI DAN TEKNIKAL 1.2009 67 drpd. Kakitangan No Tel. 2. Keputusan permohonan pinjaman peralatan lulus/tidak lulus boleh diketahui selepas 3 hari menghantar Borang Pinjaman Peralatan Rekreasi/Teknikal yang lengkap berserta Surat Keputusan Permohonan. Borang permohonan perlu dikemukakan ke Pejabat Ketua Seksyen Pembangunan Pelajar selepas menghantar Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001) kepada Penyelaras.

.. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.. 3. AKUAN PEMOHON Dengan ini saya...02.. kerosakan dan kehilangan peralatan yang dipinjam serta aset kemudahan yang berkaitan............ Memahami dan mematuhi syarat-syarat... BHEP Diluluskan Tidak Diluluskan ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Tandatangan.... ... Cap Rasmi & Tarikh : NO... : : ..2009 68 drpd. Bertanggungjawab terhadap keadaan............... garis panduan dan etika peminjaman peralatan rekreasi/teknikal terlebih dahulu dengan merujuk kepada Pegawai Bahagian Hal Ehwal Pelajar...... keselamatan.... 13.. pemohon seperti yang bernama di atas...... garis panduan dan etika peminjaman peralatan yang ditetapkan oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Menggunakan peralatan dalam masa yang dibenarkan dan akan mengembalikan pada tarikh dan masa yang ditetapkan dalam keadaan baik... Tandatangan Pemohon Tarikh 4........ kerosakan/ kehilangan peralatan yang dipinjam termasuk aset kemudahan yang berkaitan.. 130 ... ULASAN DAN KELULUSAN KETUA SEKSYEN PEMBANGUNAN PELAJAR...........UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Untuk Kegunaan Pejabat BHEP Tarikh Diambil Tarikh Untuk Dikembalikan : : Masa Diambil Masa Untuk Dikembalikan : : Sila pastikan anda telah memahami syarat-syarat. 14................ mengaku : 11... 12... Membayar denda dan ganti rugi terhadap sebarang kekotoran...

12. 9. 40. 18. 25. 21.2009 ALATAN PERKHEMAHAN Beg Outdoor Botol Air Camping Gas Lumostra LC-530 (Lantern)-Bateri Camping Gas Lumostra(Lantern)-Gas Camping Gas Lumostra(Stove) Coleman 10 Galen Coleman 5 Galen Coleman 100 First Aid (S) First Aid (L) Fly Sheet (10 X 12) Fly Sheet (20 X 20) Generator Gergaji Ground Sheet (10 X 15) Ground Sheet (12 X 12) Jaket Keselamatan (Life Jacket) Kapak Kerusi Kanvas Khemah (4 Men Tent) Khemah (6 Men Tent) Khemah (8 Men Tent) Kompas Suunto Lampu Ayam Lampu Suluh Lampu Suluh Aqua King 8D Lampu Suluh Aqua King 4D Lampu Suluh Dolphin Messtin Parang Tikar Tukul Tour Mat ALATAN ELEKTRIK Bulb Lampu (18w) Bulb Lampu Bulat Lamp Holder (Wedge Holder) Lampu Duo Belt (Led 5) Lampu Duo Belt (Led 8) Lampu Kalimatang (4 Kaki) Plastic Cover Bulb (Cone) PVC Wire 2. 47. 14. 10. 46. 3. 35. 33. 13. 41. 42. 130 NO. 11. 23. 32. 30.5 ALATAN DAPUR Baldi Besen Besar Cawan Plastik Cerek Dapur Dapur Tungku (4 Segi) JUMLAH 100 unit 5 unit 12 unit 17 unit 32 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 10 unit 5 unit 1 unit 7 unit 5 unit 10 unit 100 unit 7 unit 11 unit 10 unit 60 unit 10 unit 38 unit 50 unit 17 unit 1 unit 1 unit 5 unit 167 unit 15 unit 4 unit 5 unit 5 unit 20 unit 30 unit 20 unit 1 unit 1 unit 5 unit 20 unit 1 Glg. 36. 4. 44. 26. 5. 2. 16 unit 13 unit 400 unit 12 unit 17 unit 1 unit 69 drpd. 37. 15. 45. 20. 31. 17. 8. 27. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : .RUJUKAN BHEP/PR001 BHEP/PR002 BHEP/PR003 BHEP/PR004 BHEP/PR005 BHEP/PR006 BHEP/PR007 BHEP/PR008 BHEP/PR009 BHEP/PR010 BHEP/PR011 BHEP/PR012 BHEP/PR013 BHEP/PR014 BHEP/PR015 BHEP/PR016 BHEP/PR017 BHEP/PR018 BHEP/PR019 BHEP/PR020 BHEP/PR021 BHEP/PR022 BHEP/PR023 BHEP/PR024 BHEP/PR025 BHEP/PR026 BHEP/PR027 BHEP/PR028 BHEP/PR029 BHEP/PR030 BHEP/PR031 BHEP/PR032 BHEP/PR033 BHEP/PR034 BHEP/PR035 BHEP/PR036 BHEP/PR037 BHEP/PR038 BHEP/PR039 BHEP/PR040 BHEP/PR041 BHEP/PR042 BHEP/PR043 BHEP/PR044 BHEP/PR045 BHEP/PR046 BHEP/PR047 02 01. 28. 39. 1. 16. 7. 22. 24. 34. 29. 19. NO. 43.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Lampiran 1 SENARAI PERALATAN REKREASI BIL. 6.02. 38.

65. 63. 50. 130 . 58. 59.02. 52. 53. 73. 56. 66.8 Liter) Tong Gas Tong Petrol Tray Makan UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 1 unit 21 unit 9 unit 20 unit 13 unit 13 unit 18 unit 10 unit 1 unit 1 unit 1 unit 12 Set 400 unit 26 unit 13 unit 57 unit 10 unit 12 unit 400 unit 8 unit 4 unit 1 unit 6 unit 7 unit 4 unit 37 unit NO. 70. 54. 49. 64.48. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 61. 57.2009 70 drpd. 67. 55. 72. 71. 69. 62. 60. BHEP/PR048 BHEP/PR049 BHEP/PR050 BHEP/PR051 BHEP/PR052 BHEP/PR053 BHEP/PR054 BHEP/PR055 BHEP/PR056 BHEP/PR057 BHEP/PR058 BHEP/PR059 BHEP/PR060 BHEP/PR061 BHEP/PR062 BHEP/PR063 BHEP/PR064 BHEP/PR065 BHEP/PR066 BHEP/PR067 BHEP/PR068 BHEP/PR069 BHEP/PR070 BHEP/PR071 BHEP/PR072 BHEP/PR073 Dapur Tungku (Bulat) Gayung Jag Air Kepala Gas Kuali Papan Pemotong Pembuka Tin Periuk Periuk Bertelinga (6 Gantang) Periuk Bertelinga (12 Gantang) Periuk Nasi (3 Gantang) Periuk Kecil Pinggan Plastik Pisau Senduk Besar Senduk Kecil Sudip besar Sudip Kecil Sudu dan Garpu Tapis Tong Air Minuman (Plastik) Tong Air Minuman (Stainless Steel) Tong Air Plastik (37. 68. 51.

19. 2. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 13. 130 . 6. 11.2009 71 drpd. NO.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Lampiran 2 SENARAI PERALATAN TEKNIKAL BIL. 10. 9. 8. 12. 16. 1. 18.RUJUKAN BHEP/PT001 BHEP/PT002 BHEP/PT003 BHEP/PT004 BHEP/PT005 BHEP/PT006 BHEP/PT007 BHEP/PT008 BHEP/PT009 BHEP/PT010 BHEP/PT011 BHEP/PT012 BHEP/PT013 BHEP/PT014 BHEP/PT015 BHEP/PT016 BHEP/PT017 BHEP/PT018 BHEP/PT019 ALATAN/PERKARA P. 17. 3. 15. 7.02. 5.A Speaker Portable Speaker Speaker Telinga Gajah Stand Speaker Stand Mic Stand Kamera Mic Shure Mic Wired Kabel Audio & Video (1) Kabel Audio & Video (2) Kabel Mic Extantion Gulung 4 Soket (10 Meter) Extantion Gulung 4 Soket (2 Meter) Extantion Gulung Smoke Machine Lampu Meja Layar Putih Hailer Walkie-Talkie +Charger JUMLAH 4 unit 6 unit 2 unit 7 unit 4 unit 4 unit 4 unit 7 unit 1 kotak 1 kotak 7 unit 4 unit 6 unit 3 unit 4 unit 5 unit 3 unit 4 unit 17 unit NO. 14. 4.

Pusat Pelajar Ruang Mesyuarat . Nama Alamat Pemohon MAKLUMAT PEMOHON : : : : No. Kakitangan No Tel. Pusat Pelajar Luar Kampus Dataran GAZEBO. Pusat Pelajar Luar Kampus Ruang Bacaan. Matrik/ No. Pusat Pelajar Bilik Mesyuarat 1.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 TEMPAHAN PENGGUN AAN TEMPAT (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B003(B)) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL E HWAL PELAJAR DAN ALUMNI) TEMPAHAN PENGGUN AAN TEMPAT 1. 3. 2. 2. Sila pastikan anda telah memahami syarat-syarat.2009 72 drpd. Rumah/ Pejabat : : Persatuan / Fakulti / Kolej / Bahagian / Jabatan Jawatan Dalam Organisasi Tujuan Penggunaan/ Program/ Aktiviti (Sila Lampirkan Kelulusan Berkaitan Jika Ada) SYARAT PERMOHONAN 1. Kad Pengenalan No. garis panduan dan etika peminjaman kemudahan tempat terlebih dahulu dengan merujuk kepada Pegawai Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Telefon Bimbit : : : : : No. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Pusat Pelajar Luar Kampus Lain-lain (Sila nyatakan) : 1. 2. KEMUDAHAN : : : Sila tanda Ö di petak berkaitan. Keputusan permohonan pinjaman penggunaan kemudahan tempat lulus/tidak lulus boleh diketahui selepas 3 hari menghantar Borang Pinjaman Kemudahan Tempat yang lengkap berserta Surat Keputusan Permohonan. NO. Pusat Pelajar Bilik Mesyuarat 2. Pusat Pelajar Luar Kampus Ruang Riadah. 130 . Borang permohonan perlu dikemukakan ke Pejabat Ketua Seksyen Pembangunan Pelajar selepas menghantar Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001) kepada Penyelaras.02. hingga hingga Tarikh Penggunaan Masa Penggunaan Bilangan Pengguna Auditorium. Pusat Pelajar Bilik Gerakan.

.. 18........ Membayar denda dan ganti rugi terhadap sebarang kekotoran..... keselamatan......... kehilangan/ kerosakan kemudahan yang digunakan termasuk aset kemudahan yang berkaitan.............. kehilangan digunakan serta aset kemudahan yang berkaitan............. BHEP Diluluskan Tidak Diluluskan ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Tandatangan.... 130 . 16. Memahami dan mematuhi syarat-syarat......... ULASAN DAN KELULUSAN KETUA SEKSYEN PEMBANGUNAN PELAJAR............. Menggunakan kemudahan tempat dalam masa yang dibenarkan dan akan mengembalikan pada tarikh dan masa yang ditetapkan dalam keadaan baik.... : : .... pemohon seperti yang bernama di atas. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01....2009 73 drpd.. 17. .02....... garis panduan dan etika peminjaman kemudahan tempat yang ditetapkan oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar...... AKUAN PEMOHON Dengan ini saya. dan kerosakan kemudahan yang Tandatangan Pemohon Tarikh 4.. mengaku : 15. Bertanggungjawab terhadap keadaan. Cap Rasmi & Tarikh : NO..UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3.......

3. Semua pengarah program diminta memberi kerjasama untuk membuat penilaian dengan menjawab soal selidik ini secara jujur. Lemah/ Tidak Bersetuju A. 5. 2. Perkara 1 Jangka masa kelulusan diterima Bantuan peruntukan yang diterima Bantuan peralatan dari BHEP Bantuan perkhidmatan bas BHEP Layanan semasa menggunakan perkhidmatan BHEP Penilaian 2 3 4 5 NO.2009 74 drpd. Sangat Lemah / Amat Tidak Bersetuju B. Baik / Bersetuju 3.02. Nama Program : ___________________________________________________________________ Tempat Tarikh ARAHAN: Berpandukan pada skala di bawah. 130 . SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 1. 1. LATAR BELAKANG Jantina : Bangsa : Perempuan Melayu India Lelaki Cina Lain-lain 2. Semua butiran dan cadangan terjamin kerahsiaannya. sila tandakan ( / ) tentang pandangan saudara / saudari pada setiap soalan / pernyataan di bawah. PERKHIDMATAN BHEP Bil. Cemerlang / Amat Bersetuju 4. Sederhana / Tidak Pasti : ___________________________________________________________________ : ___________________________________________________________________ 5. 4.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B005 BORANG PENILAIAN PROGRAM ANJURAN PELAJAR (diisi oleh Peserta) Soal selidik ini bertujuan untuk menilai keberkesanan program yang telah dijalankan.

1. Cadangan Program/ Aktiviti / Seminar akan datang : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ TERIMA KASIH ATAS SEGALA KERJASAMA DAN KOMITMEN YANG DIBERIKAN NO. 5. a. 5. 2. 2.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 C. CADANGAN Pihak BHEP amat mengalu-alukan sebarang cadangan daripada saudara / saudari untuk mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan kami pada masa akan datang. 4. Perkara 1 Pemilihan penceramah Cara/gaya penyampaian oleh penceramah Penerangan mudah difahami Kesesuaian tajuk dengan objektif program Interaksi penceramah dengan peserta Penilaian 2 3 4 5 E. KESELURUHAN PROGRAM Bil.02. 130 . Perkara 1 Kelancaran proses pendaftaran Jangka masa program Kesesuaian pengisian program Program mencapai objektifnya Tempat program Nota/bahan program Penyajian makanan Penilaian 2 3 4 5 D. 3. Cadangan/Komen : __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ b. 1. 7. 4. 6. 3.2009 75 drpd. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. PENCERAMAH (sekiranya ada) Bil.

Lemah/ Tidak Bersetuju A. 6. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 3. KESELURUHAN PROGRAM Bil. 130 .2009 76 drpd. 5.02. 4. sila tandakan ( / ) tentang pandangan saudara / saudari pada setiap soalan / pernyataan di bawah. Perkara 1 Kelancaran proses pendaftaran Jangka masa program Kesesuaian pengisian program Program mencapai objektifnya Tempat program Nota/bahan program Penyajian makanan Penilaian 2 3 4 5 C. 2. 1. Baik / Bersetuju 3. 7. Sederhana / Tidak Pasti : ___________________________________________________________________ : ___________________________________________________________________ 5.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B007 PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) BORANG PENILAIAN PROGRAM ANJURAN BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR (diisi oleh Peserta) Soal selidik ini bertujuan untuk menilai keberkesanan program yang telah dijalankan. PENCERAMAH (sekiranya ada) NO. LATAR BELAKANG Jantina : Bangsa : Perempuan Melayu India Lelaki Cina Lain-lain 2. Nama Program : ___________________________________________________________________ Tempat Tarikh ARAHAN: Berpandukan pada skala di bawah. Sangat Lemah / Amat Tidak Bersetuju B. Cemerlang / Amat Bersetuju 4. Semua peserta program diminta memberi kerjasama untuk membuat penilaian dengan menjawab soal selidik ini secara jujur. 1. Semua butiran dan cadangan terjamin kerahsiaannya.

Perkara Pemilihan penceramah Cara/gaya penyampaian oleh penceramah Penerangan mudah difahami Kesesuaian tajuk dengan objektif program Interaksi penceramah dengan peserta UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Penilaian 1 2 3 4 5 D. CADANGAN Pihak BHEP amat mengalu-alukan sebarang cadangan daripada saudara / saudari untuk mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan kami pada masa akan datang. 130 . Cadangan/Komen : __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ b. 2. 5. 4. 3.Bil. 1.2009 77 drpd. Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti Putra Malaysia NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. a. Cadangan Program/ Aktiviti / Seminar akan datang : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____ TERIMA KASIH ATAS SEGALA KERJASAMA DAN KOMITMEN YANG DIBERIKAN Disediakan oleh.02.

sila masukkan nilai pada ruang yang berkaitan bagi setiap soalan / pernyataan di bawah. Perkhidmatan ini telah disempurnakan:1.2 Memuaskan 1.1 Sangat memuaskan 1. Jenis Bidang (Perkhidmatan yang diberikan) : __________________________________________________________________ : i) _________________________________________________ ii) _________________________________________________ iii) _________________________________________________ iv) _________________________________________________ v) _________________________________________________ ARAHAN: Berpandukan pada skala di bawah.5 Tidak Memuaskan .02. 130 1. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.3 Sederhana NO. Nama Pegawai Pemantau 2.2009 78 drpd.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B009 PENILAIAN KEPADA PEGAWAI PEMANTAU AKTIVITI LASAK (Diisi Oleh Pengarah Program) NAMA AKTIVITI TARIKH AKTIVITI TEMPAT AKTIVITI KUMPULAN SASARAN : ___________________________________________________________________ : ___________________________________________________________________ : ___________________________________________________________________ : ___________________________________________________________________ BAHAGIAN A: MAKLUMAT PEGAWAI PEMANTAU 1. a) Sangat Memuaskan b) Memuaskan c) Sederhana (81-100) (61-80) (41-60) d) Kurang Memuaskan e) Tidak Memuaskan (21-40) ( 20) BAHAGIAN B: MAKLUMAT PENILAIAN 1.4 Kurang Memuaskan 1.

4 Kurang Memuaskan 6.3 Sederhana 4.1 Sangat memuaskan 6.4 Kurang Memuaskan 4.1 Sangat memuaskan 5.5 Tidak Memuaskan 3.2 Memuaskan 3. Kerjasama daripada pegawai pemantau selepas aktiviti dijalankan:5.4 Kurang Memuaskan 5. Kerjasama daripada pegawai pemantau sebelum aktiviti dijalankan:3. Keupayaan pegawai pemantau dari segi bantuan dan nasihat:6.2009 79 drpd.1 Sangat memuaskan 2.5 Tidak Memuaskan 4. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.3 Sederhana 2.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 2. Perkhidmatan telah disempurnakan mengikut tempoh yang ditetapkan:2.02.4 Kurang Memuaskan 3.2 Memuaskan 2.3 Sederhana 5.2 Memuaskan 5.1 Sangat memuaskan 4. 130 .5 Tidak Memuaskan 6.5 Tidak Memuaskan 5.4 Kurang Memuaskan 2.2 Memuaskan 4.3 Sederhana NO.5 Tidak Memuaskan 6.3 Sederhana 3.1 Sangat memuaskan 3. Kerjasama daripada pegawai pemantau semasa aktiviti dijalankan:4.2 Memuaskan 6.

perkhidmatan yang dijalankan adalah:8.4 Kurang Memuaskan 8.2 Memuaskan 7.1 Sangat memuaskan 7.1 Sangat memuaskan 8. Kerjasama yang diberikan dalam menyelesaikan masalah yang berbangkit:- 7.5 Tidak Memuaskan 8.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 7.02. 130 .3 Sederhana 8. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.4 Kurang Memuaskan 7.5 Tidak Memuaskan BAHAGIAN C: PENGESAHAN PEGAWAI PENYELARAS/BHEP Disahkan oleh :- Nama Jawatan Cap : ___________________________________ : ___________________________________ : Tarikh: _____________________ TINDAKAN BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR Maklumat telah disemak dan dikemaskinikan :- Nama Jawatan Cap : ___________________________________ : ___________________________________ : Tarikh: _____________________ NO.2 Memuaskan 8.2009 80 drpd. Secara keseluruhannya.3 Sederhana 7.

Ismail. Universiti Putra Malaysia Kementerian Pembangunan Wanita.02. 130 . SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Keluarga dan Masyarakat Kementerian Belia dan Sukan Malaysia NO. Ismail Dengan Kerjasama Pihak Pengurusan Kolej Tun Dr.2009 81 drpd.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 6 CONTOH KERTAS KERJA CADANGAN AKTIVITI PELAJAR KARNIVAL CERGAS CERIA BERSAMAMU WANITA 2007 Tarikh 23 hingga 28 Januari 2007 Tempat Kolej Tun Dr. Ismail dan Sekitar Universiti Putra Malaysia Anjuran Majlis Perwakilan Mahasiswa Kolej Tun Dr. Universiti Putra Malaysia Bahagian Hal Ehwal Pelajar.

Ismail UPM mengambil inisiatif dengan menganjurkan Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007 dengan harapan agar dapat melahirkan masyarakat amnya dan wanita khasnya yang memiliki ciri-ciri yang meyakinkan mereka untuk berdiri teguh dengan sendirinya dalam zaman ini. bantuan kewangan. mempunyai sistem nilai dan berpersonaliti unggul. Justeru itu. berkeyakinan. 130 . memerlukan penghuninya yang berintelek.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 a. untuk terus menjalani kehidupan dalam era serba moden ini. peralatan dan pengangkut an daripada Yang Berbahagia Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni). kaum wanita sebenarnya menyumbang kepada ketamadunan dan kemajuan sesebuah negara dengan memainkan peranan yang sama pentingnya dengan kaum lelaki. Karnival ini menganjurkan aktiviti-aktiviti yang mencungki l bakat dan mempelbagaikan kemahiran yang dimiliki oleh warga kampus terutamanya wanita. Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Kolej Tun Dr. NO. Kemahiran sosial. Tujuan Kertas kerja ini bertujuan untuk mendapatkan kelulusan. Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007 diadakan bertujuan untuk melahirkan siswazah khususnya wanita yang berketerampilan.2009 82 drpd. b. Atas sebab inilah. Pengenalan Kita kini sedang berada dalam era globalisasi yang mencabar lantaran arus perkembangan ketamadunan yang sangat pantas berlaku di seluruh pelosok dunia.02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. berwibawa dan berintelektual tinggi serta menjalani kehidupan yang sihat dan seimbang. berkemahiran dalam pelbagai bidang. Sedar atau tidak. Universiti Putra Malaysia untuk mengadakan Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007 . berorganisasi dan pengalaman berharga yang sangat diperlukan apabila mereka bergraduat nanti akan dapat dipelajari dengan penyertaan mereka dalam program ini.

Keluarga dan Masyarakat serta Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Memberi pendedahan kepada setiap individu. Ismail dengan kerjasama pihak pengurusan Kolej Tun Dr. NO. Gemilang dan Terbilang menjelang tahun 2020. Objektif Karnival ini dianjurkan bertujuan untuk: i. Ismail dan sekitar Universiti Putra Malaysia. Anjuran Majlis Tertinggi Pelajar Kolej Tun Dr. d. berketrampilan dan berpengetahuan tentang hak-hak dan peranan mereka. Tarikh 23 hingga 28 Januari 2007 ( Selasa hingga Ahad ) e. c. 130 . ii. berpersonaliti unggul dan mengamalkan gaya hidup sihat serta seimbang bagi mewujudkan sebuah negara Malaysia yang Cemerlang. Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti Putra Malaysia. swasta mahupun orang perseorangan. dengan adanya sokongan dan kerjasama daripada pelbagai pihak sama ada daripada agensi kerajaan.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Diharap.2009 83 drpd. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Melahirkan generasi yang mempunyai personaliti berkeyakinan dan berkebolehan dalam pelbagai bidang. khususnya siswi tentang jenayah yang melibatkan wanita dan cara menjauhinya. Tempat Kolej Tun Dr. iv. Ismail. wanita dan masyarakat luar amnya yang berkeyakinan. iii. Memberi pendedahan kepada siswazah. khususnya siswi tentang penjagaan kesihatan yang betul dan terancang. Melahirkan siswazah khususnya. f.02. karnival ini akan dapat mencapai matlamatnya demi melahirkan masyarakat khasnya wanita yang berdaya saing. Kementerian Pembangunan Wanita.

B. j. Tetamu Kehormat/Perasmi Tetamu Kehormat Majlis Perasmian Y. 130 .02.2009 84 drpd. Atur Acara Program Rujuk Lampiran I NO. Nama Jawatan : Ustaz Ridhuan Tee Abdullah : xxx iii. Penceramah i. i. ii.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 g. Nama Jawatan : Dr. Keluarga dan Masyarakat Kementerian Pembangunan Wanita. agensi bukan kerajaan serta melibatkan seluruh warga Universiti Putra Malaysia dan masyarakat luar. Keluarga dan Masyarakat Tetamu Kehormat Majlis Penutup Datin Rokiyah Mohd Yusof Isteri Naib Canselor Universiti Putra Malaysia h. Nama Jawatan : Dr Fazley bin Yaacob : xxx ii. Dato Shahrizat Abdul Jalil Menteri Pembangunan Wanita. Sharifah Hayaati Syed Ismail al-Qudsy : xxx i. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Penyertaan Dan Maklumat Peserta Program ini melibatkan agensi-agensi kerajaan.

Telefon Tarikh : : xxxxxx : xxxxx : xxxxx : xxxxx Disemak Oleh (Penasihat ) : Tandatangan Nama : : xxxxxx NO. Pengesahan Kertas Kerja Disediakan Oleh (Pengarah Program) : Tandatangan Nama Jawatan No. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Anggaran Perbelanjaan dan Pendapatan Rujuk Lampiran III m. 130 . Syor Yang Berbahagia Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) adalah dimohon mempertimbang dan meluluskan program Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007 pada 23 hingga 28 Januari 2007 di Kolej Tun Dr.02.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 k. n. Jawatankuasa Pelaksana Rujuk Lampiran II l.2009 85 drpd. Ismail dan sekitar Universiti Putra Malaysia.

2009 : : xxxxxx : xxxxx : xxxxx : xxxxx : xxxxx 86 drpd.02. Telefon Tarikh Cap Rasmi : xxxxx : xxxxx : xxxxx : xxxxx : (Ruangan ini hanya untuk aktiviti persatuan dan kelab di bawah fakulti) Disahkan Oleh (Timbalan Dekan) : Tandatangan Nama Jawatan Jabatan No. 130 . Telefon Tarikh NO. Telefon Tarikh Cap Rasmi : : xxxxxx : xxxxx : xxxxx : xxxxx : xxxxx : Disahkan Oleh (Dekan/Pengetua/Pegawai Penyelaras) : Tandatangan Nama Jawatan Jabatan No. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Jawatan (Hakiki) Jabatan No.

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Cap Rasmi : Cadangan Pegawai Pemantau (dicadangkan oleh Dekan/Pengetua/Pegawai Penyelaras): Nama Jawatan Alamat Jabatan No.2009 87 drpd. 130 . Telefon : : : : NO.02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.

2009 88 drpd. Karangkraf dan lainlain) Pameran komputer Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM) Majlis Paralimpik Malaysia Pameran automatif Ø Demonstrasi mempertahankan diri untuk wanita Ø Kaunter Suruhanjaya Pilihan Raya Ø Pertandingan-pertandingan yang melibatkan seluruh warga kolej di Universiti Putra Malaysia NO.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 1 ATUR ACARA PROGRAM KARNIVAL CERGAS CERIA BERSAMAMU WANITA 2007 AKTIVITI SEPANJANG KARNIVAL Ø Bazar · · · · · · · · · · · · · · Car Boot Sale oleh Persatuan Wanita UPM (PERMATA) Jualan makanan dan minuman Jualan pakaian Jualan aksesori wanita Jualan cenderamata Ø Pameran Pemeriksaan kesihatan dan program derma darah oleh Pusat Kesihatan Universiti Putra Malaysia Majlis Kanser Nasional (MAKNA) -berkaitan kanser dan Body Mass Index (BMI) Barangan kosmetik Busana daripada badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan Pameran buku (contohnya Dewan Bahasa dan Pustaka. 130 .02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.

Ustaz Ridhuan Tee Abdullah b.00 pg : Pertandingan Mercu Kreatif : Pertandingan Great Deco 2.30 ptg 8:30 mlm Tarikh 9. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : .Com dan Mustika Ratu serta Slot Motivasi Santai bersama Dr.00 pg Tarikh : Bazar. 130 NO. komputer dan pameran kesihatan : 25 Januari 2007 (Khamis) 8. pameran buku.00 pg : Kejohanan Futsal Wanita 07 : Majlis Perasmian Pembukaan · Aerobik Mania dan demonstrasi mempertahankan diri 2. Sharifah Hayaati Syed Ismail al-Qudsy Tarikh : 26 Januari 2007 (Jumaat) : Pertandingan Wanita Idol : 27 Januari 2007 (Sabtu) 8. Dr.2009 89 drpd.00 ptg : Majlis Perasmian Penutup 02 01.30 mlm : Program derma darah dan pemeriksaan kesihatan : Forum (Wanita-Racun atau Penawar) · Cadangan penceramah: a.00 pg 8.00 mlm Tarikh 8.02.00 pg 8. Fazley : Gila-Gila Explorace Challenge : Malam Deklamasi Sajak Wanita 2007 (MADESWA 07) : 28 Januari 2007 (Ahad) 2.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Tarikh : 23-28 Januari 2007 (Selasa-Ahad) 10.30 ptg : Bengkel Kecantikan oleh Dara.

Ismail.02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Kolej Tun Dr.2009 90 drpd.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 TENTATIF MALAM DEKLAMASI SAJAK WANITA 2007 (MADESWA 07) KARNIVAL CERGAS CERIA BERSAMAMU WANITA 2007 Tempat Tarikh : : Dataran Melur. 130 . 27 Januari 2007 (Sabtu) 8:00 mlm 8:15 mlm : Ketibaan para pelajar : Ketibaan para jemputan dan tetamu kehormat 8:25 mlm : Nyanyian lagu Putra Gemilang Nyanyian lagu Kolej 8:30 mlm 8:40 mlm 9:20 mlm 9:45 mlm : Ucapan alu-aluan oleh pengerusi majlis : Pertandingan sajak interkolej : Persembahan selingan : Pertandingan sajak bersambung 10:30 mlm : Keputusan pertandingan diumumkan dan penyampaian cenderahati kepada tetamu kehormat 10:50 mlm : Jamuan ringan 11:00 mlm : Majlis bersurai NO. Universiti Putra Malaysia.

: 27 Januari 2007 (Sabtu) 7. Tarikh : 26 Januari 2007 (Jumaat) 8:00 mlm 8:15 mlm 8:25 mlm : Ketibaan para pelajar : Ketibaan para jemputan dan tetamu kehormat : Nyanyian lagu Putra Gemilang Nyanyian lagu Kolej 8:30 mlm : Ucapan alu-aluan oleh Pengerusi Majlis 8:40 mlm 9:20 mlm 9:45 mlm : Pertandingan Peragaan Busana Muslimah Interkolej : Persembahan selingan : Pertandingan peragaan bersambung 10:30 mlm : Keputusan pertandingan diumumkan dan penyampaian cenderahati kepada tetamu kehormat 10:45 mlm : Jamuan ringan 11:00 mlm: Majlis bersurai TENTATIF MAJLIS PERASMIAN PEMBUKAAN KARNIVAL CERGAS CERIA BERSAMAMU WANITA 2007 Tempat Tarikh : Pentas Angsana.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 TENTATIF PERTANDINGAN WANITA IDOL KARNIVAL CERGAS CERIA BERSAMAMU WANITA 2007 Tempat : Dataran Melur. Universiti Putra Malaysia.02. Kolej Tun Dr.2009 91 drpd. Ismail. Universiti Putra Malaysia. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : . 130 NO.30 pg 8:00 pg : Ketibaan para pelajar : Ketibaan para tetamu jemputan 02 01.

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 8:15 pg : Ketibaan Y. FAZLEY KARNIVAL CERGAS CERIA BERSAMAMU WANITA 2007 Tempat Tarikh : DKAP A 208.COM DAN MUSTIKA RATU SERTA SLOT MOTIVASI SANTAI BERSAMA DR. Dato Dr. 130 .2009 92 drpd. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. : 27 Januari 2007 (Sabtu) 1. Abdullah Naib Canselor. dandanan rambut dan pemakaian tudung mengikut kesesuaian majlis 5:15 ptg 5:30 ptg 5:45 ptg : Penyampai an cenderahati kepada ahli panel : Jamuan ringan : Majlis bersurai NO.Bhg. Fazley : Demonstrasi solekan. Nik Mustapha R.30 ptg 2:10 ptg 2:20 ptg 2:30 ptg 3:00 ptg : Ketibaan para tetamu : Ucapan alu-aluan oleh Pengerusi Majlis : Ucapan oleh pengerusi pengelola : Slot Motivasi oleh Dr.B. Universiti Putra Malaysia 8. Dato Shahrizat Abdul Jalil Menteri Pembangunan Wanita. Keluarga dan Masyarakat 9:30 pg 10:00 pg 10:10 pg 10. Keluarga dan Masyarakat 8:20 pg : Nyanyian lagu Negaraku Nyanyian lagu Putra Gemilang 8:30 pg 8:35 pg : Ucapan alu-aluan oleh Pengerusi Majlis : Ucapan oleh Y. Dato Shahrizat Abdul Jalil Menteri Pembangunan Wanita.02. Prof.30 pg : Aerobik Mania bermula : Penyampai an cenderahati kepada tetamu kehormat : Jamuan ringan : Majlis bersurai TENTATIF BENGKEL KECANT IKAN OLEH DARA.50 pg : Ucapan dan perasmian oleh Y.B. Universiti Putra Malaysia.

Universiti Putra Malaysia. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 25 Januari 2007 (Khamis) 8:00 mlm 8:15 mlm 8:20 mlm : Ketibaan para pelajar : Ketibaan panel jemputan dan tetamu kehormat : Nyanyian lagu Putra Gemilang Nyanyian lagu Kolej 8:25 mlm 8:30 mlm : Ucapan alu-aluan oleh Pengerusi Majlis : Bacaan doa 8:35 mlm : Forum (W) oleh: Ustaz Ridhuan Tee Abdullah (Penceramah radio/TV) Dr. 130 . Sharifah Norhayaati Syed Ismail al-Qudsy (Pensyarah/Penceramah radio/ TV) 10:00 mlm : Persembahan multimedia 10:15 mlm : Penyampai an cenderahati kepada ahli-ahli panel 10:30 mlm : Jamuan ringan 11:00 mlm : Majlis bersurai NO.02.2009 93 drpd.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 TENTATIF FORUM KARNIVAL CERGAS CERIA BERSAMAMU WANITA 2007 Tempat Tarikh : : Padang Kawad.

Universiti Putra Malaysia. Prof. Ismail. Kolej Tun Dr. Kolej Tun Dr. 130 . Kesenian dan Perpaduan.Bhg. Kolej Tun Dr. Jamal Talib.02. 4:00 ptg 4:30 ptg 4:45ptg 5:00 ptg : Penyampai an hadiah kepada pemenang : Penyampai an cenderahati kepada tetamu kehormat : Jamuan ringan : Majlis bersurai NO.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 TENTATIF MAJLIS PERASMIAN PENUTUP KARNIVAL CERGAS CERIA BERSAMAMU WANITA 2007 Tempat : Dataran Melur. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Ismail. Tarikh : 28 Januari 2007 (Ahad) 2:00 ptg 2:15 ptg 2:30 ptg : Ketibaan para pelajar : Ketibaan para jemputan : Ketibaan Datin Rokiyah Mohd Yusof Isteri Naib Canselor Universiti Putra Malaysia 2:35 ptg : Nyanyian lagu Negaraku Nyanyian lagu Putra Gemilang 2:40 ptg 2:45 ptg 2:50 ptg 3:00 ptg : Ucapan alu-aluan oleh Pengerusi Majlis : Bacaan doa : Ucapan oleh Pengerusi Pengelola : Ucapan oleh Y.2009 94 drpd. Pengetua. Ismail. 3:20 ptg : Ucapan oleh Datin Rokiyah Mohd Yusof Isteri Naib Canselor Universiti Putra Malaysia 3:50 ptg : Persembahan tarian oleh Sekretariat Kebudayaan. Universiti Putra Malaysia. Madya Dr.

SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN II STRUKTUR ORGANISASI KARNIVAL CERGAS CERIA BERSAMAMU WANITA 2007 Ahli Jawatankuasa Induk Penaung Kehormat : (Nama) (Jawatan) Penaung: (Nama) (Jawatan) Penasihat: (Nama) (Jawatan) Penasihat Bersama: (Nama) (Jawatan) . NO.2009 95 drpd. 130 .02.

Siti Nor Che Yahya - 01x-xxxxxxx Encik Mohd Mokrish Md Ajat - 01x-xxxxxxx Ex-Officio Azme Yahya xxxxxx 01x-xxxxxxx Pengerusi Ahli Jawatankuasa Pengelola Timbalan Pengerusi Pengelola 1 Timbalan Pengerusi Pengelola 2 Nurol Aida Md Yusoff xxxxxx 01x-xxxxxxx Mohd Hafetz Ali xxxxxx 01x-xxxxxxx Rahaizaliya Mohd xxxxxx 01x-xxxxxxx Setiausaha I Siti Adenin Azlan xxxxxx 01x-xxxxxxx Setiausaha II Nur Zuriaty Mohamed Ramdhan xxxxxx 01x-xxxxxxx Bendahari I Siti Nurliyana Sulaiman xxxxxx 01x-xxxxxxx Bendahari II Nur Izatul Huda Che Awin xxxxxx 01x-xxxxxxx NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 130 .2009 96 drpd.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Jawatan Penasihat Nama No matrik No telefon Puan Saliza Mustafa - 01x-xxxxxxx Dr.02.

SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 130 Biro Peralatan Syafiq Azim Amran Nur Hafizah Mustafa Md Sodiqin Md Salleh Biro Hadiah dan Cenderahati Muhammad Ridauddin Ridzuan Rathiveerachelvi a/p Maruthapillai Siti Nurliyana Sulaiman Biro Makanan dan Jamuan Ong Poh Shing Norhani Othman Nurul Huda Omar Biro Tugas-Tugas Khas Yap Wing Fen Asdayanty Adlin Ashaari Md Hermi Saien Biro Penajaan Mohd Hafetz Ali Nurol Aida Md Yusoff Renuka a/p Vitapamoorthi NO.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Biro Protokol Naszroul Haqimee Rahmat Siti Nor Hidayah Rahim Mohd Nazri Mohd Rahim xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 97 drpd.02.2009 .

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Biro Aktiviti Nor Azmir Safuan Mohd Noor Siti Shakila Hassan Noor Hasmiera Abu Jahar xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx Biro Persembahan Mohd Helmi Mohd Redzuan Darylynn Chung Yiu Li Nurul Fairuz Hidayah Radzi Biro Jemputan Mohd Safarin Mat Rajuli Azimah Amanah Ahmad Fikri Salleh Biro Publisiti Muhammad Raza Ramizah Azis Syahidah Zahari@Ismail NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.2009 98 drpd. 130 .02.

00 RM 1.00 RM 1000.00 RM 400. 130 NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.40 x 1000 biji RM 20.00 x 50 kotak JUMLAH RM 1250.00 99 drpd.02.00 x 50 karton RM 1050.00 x 30 orang RM 0.00 x 25 botol RM 150.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN III ANGGARAN BELANJAWAN KARNIVAL CERGAS CERIA BERSAMAMU WANITA 1) PERBELANJA AN PERKARA 1) MAKANAN TETAMU BUTIRAN JUMLAH a) Makan Malam · · · Makanan (VVIP) Kuih muih Air kotak RM 35.00 RM 5600.00 RM 150.50 x 100 paket c) Minuman tetamu / hakim dan biro sepanjang minggu · Air mineral RM 25.40 x 1000 biji x 4 jenis RM 1600.00 b) Makanan Pelajar (sepanjang program) · · · Kuih muih RM 0.2009 .00 Air oren Gula RM 6.

VVIP b.00 RM 1250. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.00 100 drpd.00 RM 1680.00 RM 1000.00 x 6 hamper RM 70.00 RM 800.00 RM 4180.00 JUMLAH RM 900.00 RM 250.00 4) HADIAH · · · · Johan Naib Johan Saguhati Wang Tunai RM 150.00 RM 250.00 RM 700.00 JUMLAH RM 1200.00 x 2 orang RM 300.00 RM 350.00 RM 600.00 5) CENDERAHATI · Plak: a.02.00 x 24 hamper RM 1000.00 JUMLAH RM 400.00 RM 300.00 RM 3250.00 RM 1850. 130 NO.00 x 25 unit RM 800. Pengadil RM 100.00 3) BAYARAN PENCERAMAH DAN TETAMU UNDANGAN · Forum · 3R RM 200.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 2) PERSEMBAHAN · · · · Gendang 24 Musim Caklempong Kalashektra Kompang Sewar JUMLAH RM 1000.2009 .00 x 6 hamper RM 100. Hakim c.00 x 12 unit RM 50.

00 RM 3900.00 RM 144.00 RM 60.00 RM 5485.00 x 2 helai RM 400.00 RM 500.00 101 drpd.00 RM 100 x 25 unit JUMLAH RM 3300.00 8) KONTIGENSI 9) PERALATAN · · JUMLAH Kertas A4 Kertas A4 (warna) 02 01.60 x 15 rim RM 166.30 x 200 helai RM 85.00 · Pamplet / brochure 7) SEWA · · · Padang Kawad Cagaran Panggung Percubaan Cagaran Kanopi RM 300 x 1 hari RM 300 x 1 hari RM 300.00 x 15 helai RM 250.00 x 2 helai RM 0.50 x 500 unit RM 0.20 x 500 helai RM 800.02.50 x 800 unit JUMLAH RM 300.00 RM 500.2009 RM 8. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : .00 RM 300. 130 NO.00 RM 1.50 x 200 unit RM 1.30 x 20 rim RM 9.00 RM 1275.00 RM 400.00 RM 750.00 x 100 buah RM 0.00 RM 100.00 RM 800.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 6) PUBLISITI · · · · · · · Cetakan buku Cetakan poster Cetakan banting Cetakan banner Cetakan backdrop Cetakan flyers Tag Cetakan 1) 2) Urusetia Peserta RM 8.

00 12.00 RM 3.00 15.00 x 25 batang JUMLAH RM RM RM RM 70.02.00 x 2 unit RM 24.00 RM RM RM RM RM RM 8.50 x 5 RM 2.2009 .50 x 10 keping RM 9.00 x 10 keping RM 3.00 30.50 x 200 meter RM 2.50 x 20 unit RM 15.00 48.50 x 10 batang RM 35.80 x 5 batang RM 3.00 x 20 unit RM 2.00 15.00 RM 2445. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.00 RM 50.00 RM RM RM RM 30.50 30.00 x 5 unit RM 30.50 x 10 kotak RM 5.00 9.00 x 3 kotak RM 1. 130 TOTAL JUMLAH KESELURUHAN ANGGAR AN PERBELANJAAN NO.50 x 5 unit kotak gulung RM 190.00 x 10 unit RM 3.00 x 1 kotak RM 13.00 RM 27 910.50 12.00 RM 120.00 x 2 botol RM 1.50 x 500 keping RM 2.00 RM 150.00 26.80 x 50 m RM 1.00 RM 300.00 RM 27 910.00 x 5 unit RM 3.00 x 2 unit RM 24.00 102 drpd.00 x 10 gulung RM 3.00 10.00 RM 180.00 19.00 x 4 RM 2.00 RM 25.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Kain rentang Plastik laminate Polisterin Cat pelaka Plastik OHP (slaid) Pensel Tali rafia Riben Selofan tape Marker pen (whiteboard) Marker pen (permanent) Double-sided tape Disket Katrij hitam Katrij warna Refill katrij hitam Refill katrij warna Bunga manggar Jarum peniti Dawai kokot Gam Pembalut hamper Berus cat RM 3.00 RM 750.00 RM 3.

Ismail RM 1200.02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ADALAH SEBANYAK RM 6 000. Keluarga dan Masyarakat RM 7000.00 2 Kementerian Belia dan Sukan RM 7000.00 JUMLAH KESELURUHAN ANGGAR AN PENDAPATAN = RM 27 910.00 PENDAPATAN DARI BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR.00 RM 510. 130 .UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 ANGGARAN PENDAPATAN Bil Perkara Jumlah 1 Kementerian Pembangunan Wanita.00 RM 400.00 RM 480.00 5 Yuran Penyertaan Ø Pertandingan Wanita Idol (16 kolej x RM 30) Ø Kejohanan Futsal Terbuka Wanita 07 (40 pasukan x RM 100) Ø Pertandingan Mercu Kreatif & Great Deco (17 kolej x RM 30) Ø Explorace Challenge (20 kumpulan x RM 20) Ø Malam Deklamasi Sajak Wanita (16 kolej x RM 20) RM 320.00 4 Pihak Pengurusan Kolej Tun Dr.00 6 Sumbangan Luar JUMLAH KESELURUHAN RM 1000.2009 103 drpd.00 NO.00 3 Bahagian Hal Ehwal Pelajar RM 6000.00 RM 4000.00 RM 27 910.

02.2009 104 drpd. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 130 .UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 7 FORMAT RINGKASAN EKSEKUTIF BAGI PERMOHON AN KELULUSAN MENDAPATKAN DERMA DAN TAJAAN DALAMAN/LUAR SERTA AKTIVITI KE LUAR NEGARA INSTITUSI PENGAJIAN NAMA AKTIVITI : : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JENIS AKTIVITI : TARIKH : TEMPAT : ANJURAN : PENGENALAN : OBJEKT IF : PENYERTAAN : ANGGARAN PERBELANJAAN NO.

Azali bin Mohamed. Universiti Putra Malaysia. Melahirkan siswazah khususnya. Kolej Tun Dr. Dr.2009 105 drpd. Prof. NO. Kami Tarikh : : UPM/KTDI/MPM/MLKAS/KARNIVAL/BIL (02/06) 23 Ogos 2006 Yang Berbahagia. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : . Memberi pendedahan kepada siswazah. wanita dan masyarakat luar amnya yang berkeyakinan. Melalui : Yang Berbahagia.. 02 01. Ismail dan Sekitar Kampus Universiti Putra Malaysia 2. berketrampilan dan berpengetahuan tentang hak-hak dan peranan mereka. Universiti Putra Malaysia. Memohon Kelulusan Untuk Mengadakan Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007 Serta Bantuan Kewangan. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni). Ismail akan menganjurkan Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007 sebagaimana butiran berikut : Tarikh Tempat : 23 hingga 28 Januari 2007 : Kolej Tun Dr. Kolej Tun Dr. Untuk makluman Yang Berbahagia Prof. MELALUI PENGETUA/DEKAN/ PENASIHAT SAHAJA (TANDATANGAN & COP) Yang Berbahagia Prof. khususnya siswi tentang penjagaan kesihatan yang betul dan terancang. Ismail.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 8 CONTOH SURAT PERMOHONAN KELULUSAN AKTIVITI PELAJAR KEPADA TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA). program ini adalah merupakan program yang julung-julng kali diadakan. Di antara objektif program ini adalah untuk : a.02. 43400 SERDANG. (Nama Pengetua) Pengetua.. Peralatan Dan Pengangkutan Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa Majlis Perwakilan Mahasiswa. Memberi pendedahan kepada setiap individu. UPM LETTERHEAD PERSATUAN/KELAB Ruj. c. 130 b. khususnya siswi tentang jenayah yang melibatkan wanita dan cara menjauhinya.

saya ingin memohon jasabaik dan pertimbangan Yang Berbahagia Prof. Sehubungan dengan itu. Alumni dan Siswi. 3. saya sertakan dokumen berkaitan untuk perhatian Yang Berbahagia Prof. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Sekretariat Mahasiswa Luar Kampus. Bersama-sama ini. YUSOFF Pengerusi Pengelola. Melahirkan generasi yang mempunyai personaliti berkeyakinan dan berkebolehan dalam pelbagai bidang. NO. pengangkutan 3 buah bas dan peralatan.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 d.02.2009 106 drpd. untuk meluluskan permohonan mengadakan Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007 ini serta bantuan kewangan sebanyak RM 6. Yang menjalankan tugas. seterusnya. Ismail. Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007.00. Universiti Putra Malaysia. Sekian.000. 4. Kolej Tun Dr. 130 . Segala kerjasama dan pertimbangan Yang Berbahagia Prof. berikan amat saya hargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. NUROL AIDA MD.

BHEP Ketua Unit Seni Budaya dan Kreatif. 8. 5. Kami : Tarikh : UPM/HEPA/BHEP/ Sukacita dimaklumkan AKTIVITI tersebut adalah DILULUSKAN .02. 14. 9. 4. SALIZA MUSTAFA b. JAGA NAMA BAIK UNIVERSIT I PUTRA MALAYSIA Surat menyurat dengan pihak luar hendaklah melalui Y.14 hari bekerja BERILMU BERBAKTI Yang menjalankan tugas.14 hari bekerja Majukan Laporan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002) . 7. Alat Tulis Pelajar : Sila isi Borang Permohonan Alat Tulis Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B001) Sumber BHEP. 12. rujuk Unit Pengurusan Pengesahan Penyertaan Aktiviti : Sila isi Borang Pengesahan Penyertaan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004) dan serahkan kepada Pegawai Penyelaras satu (1) hari sebelum aktiviti dilaksanakan.rujuk Unit Perhubungan dan Aktiviti Pelajar BHEP. 3. ii. Ketua Unit Pengurusan Sumber. UPM NO. Majukan 3 set buku penerbitan ke Bahagian Hal Ehwal Pelajar selepas dicetak. BHEP Ketua Unit Perhubungan dan Aktiviti Pelajar. MATRIK: RM KEGUNAAN : Sila PATUHI SYARAT-SYARAT berikut: 1.14 hari bekerja Majukan Laporan Kewangan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B002) bersama resit-resit asal yang telah disahkan semasa membuat tuntutan. 2. ii. Sila majukan 5 set draf penerbitan sebelum dicetak untuk disemak oleh Pegawai Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Pegawai Pemantau : Kenderaan : Sila isi Borang Tempahan Kenderaan (UPM/HEPA/UKEN/B001) . BHEP Pengarah Bahagian Keselamatan. 15. 10. 5. 11. 9. 2.p. Peralatan Rekreasi dan Teknikal : Sila isi Borang Pinjaman Peralatan (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003(A)) .rujuk Unit Seni Budaya dan Kreatif BHEP. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.2009 107 drpd. 3.rujuk Unit Perhubungan dan Aktiviti Pelajar BHEP.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 9 FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERMOHONAN (DISEDIAKAN OLEH PEGAWAI PENYELARAS) Ruj.Bhg.k. 6. . 7. Majukan Laporan Pegawai Pemantau (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B007) . 13. Sekiranya terdapat perubahan dalam aktiviti seperti tarikh/masa/tempat/penceramah/aktiviti dan sebagainya : i. iii.rujuk Unit Kenderaan BHEP. 4. 10. Rekreasi dan Teknikal Kemudahan : Sila isi Borang Penggunaan Kemudahan (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003(B)) . BHEP Ketua Unit Kenderaan. Peralatan dan Kemudahan Seni & Budaya : Sila isi Borang Pinjaman Peralatan dan Penggunaan Kemudahan Seni & Budaya (UPM/HEPA/BHEP/USBK/B001) . Timbalan Naib Canselor (HEPA) Ketua BHEP Ketua Seksyen Pembangunan Pelajar Pengetua. Penerbitan : i. 130 . Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni) s. Sila kemukakan surat permohonan melalui Dekan/Pengetua/Penasihat. 8. Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni) Aktiviti yang telah diluluskan boleh dibatalkan oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar sekiranya syarat-syarat yang dinyatakan tidak dipatuhi. 1. AKTIVITI PENGARAH AKTIVITI PERSATUAN/ KELAB/ KOLEJ TARIKH TEMPAT BANTUAN KEWANGAN NO. Sila isi Borang Permohonan Penangguhan/Perubahan/Tambahan Peruntukan Kewangan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B012) Serahkan borang dan surat tersebut kepada Pegawai Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Kolej Kelima Pegawai Pemantau 6.

02. Matrik No. 130 . MAKLUMAT AKTIVITI (Sila Lampirkan Salinan Surat Keputusan Permohonan) Nama Aktiviti Persatuan/Kelab/Kolej : : U. Cap Rasmi & Tarikh : NO.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 10 No.2009 108 drpd. Telefon Tandatangan dan Tarikh Penyerahan Borang : : : : : T. MAKLUMAT PEMOHON Nama Pengarah Aktiviti Program Pengajian No. Rujukan : UPM/HEPA/BHEP/ PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL E HWAL PELAJAR DAN ALUMNI) PERMOHON AN PINDAAN AKTIVITI PELAJAR Penangguhan Tarikh Lain-lain (Sila nyatakan) : Pembatalan Perubahan Tempat Penambahan Peruntukan Kewangan Sila tanda (ü) pada ruang yang berkenaan S. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. CADANGAN PENANGGUHAN TARIKH/ PEMBATALAN/ PERUBAHAN TEMPAT/ PENAMBAHAN PERUNTUKAN KEWANGAN/ LAIN-LAIN (Sila Nyatakan) ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ V. ULASAN/SOKONGAN PENGETUA/DEKAN/PENASIHAT Ulasan : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Tandatangan.

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 W. ULASAN/SOKONGAN PEGAWAI BHEP Ulasan : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Tandatangan. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 130 . ULASAN KETUA SEKSYEN PEMBANGUNAN PELAJAR _________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ Tandatangan. Cap Rasmi & Tarikh : NO.2009 109 drpd. Cap Rasmi & Tarikh : Y. ULASAN KETUA BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR _________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ Tandatangan. Cap Rasmi & Tarikh : X.02.

SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.2009 110 drpd. Cap Rasmi & Tarikh : NO. 130 .02. KELULUSAN/ULASAN TNC (HE PA) Diluluskan ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Tidak Diluluskan _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Tandatangan.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Z.

(NAMA PELAJAR) (MATRIK) Pengarah (NAMA AKTIVITI) (NAMA PERSATUAN/KELAB) Universiti Putra Malaysia Saudara/i. >> Timbalan Naib Canselor (HEPA) >> Ketua BHEP >> Ketua Seksyen Pengurusan Aktiviti Pelajar >> Dekan/Pengetua/Penasihat >> Pegawai Pemantau >> Ketua Unit Pengurusan Sumber. [Kewangan : ___________]. Terima kasih. Sekian. Perubahan/Penundaan (Nama Aktiviti) Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Hal Ehwal Pelajar tiada halangan (NAMA PERSATUAN/KELAB) untuk menunda/merubah tarikh/tempat (NAMA AKTIVITI) pada (TARIKH ASAL) kepada (TARIKH BARU) bertempat di (TEMPAT ASAL) kepada (TEMPAT BARU). Kami Tarikh : : (NO. (PEGAWAI PENYELARAS) b. " BERILMU BERBAKTI " Yang menjalankan tugas.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 11 FORMAT KELULUSAN PERUBAHAN TARIKH/TEMPAT/BILANGAN PESERTA/AKTIVITI (DISEDIAKAN OLEH PEGAWAI PENYELARAS) Ruj.k.02. Walau bagaimanapun syarat-syarat dalam surat kelulusan bahagian ini (NO RUJUKAN SURAT KELULUSAN) bertarikh (TARIKH SURAT KELULUSAN) adalah tidak berubah. 2. BHEP >> Pengarah Bahagian Keselamatan. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. FAIL) Sdr/i. dimaklumkan. UPM NO. Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni) s. 130 .2009 111 drpd.p.

Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni) s. " BERILMU BERBAKTI " Yang menjalankan tugas.p.02. FAIL) Sdr/i. BHEP >> Pengarah Bahagian Keselamatan. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. UPM NO. (NAMA PELAJAR) (MATRIK) Pengarah (NAMA AKTIVITI) (NAMA PERSATUAN/KELAB) Universiti Putra Malaysia Saudara/i. 2. Terima kasih. Kami Tarikh : : (NO. Walau bagaimanapun syarat-syarat dalam surat kelulusan bahagian ini (NO RUJUKAN SURAT KELULUSAN) bertarikh (TARIKH SURAT KELULUSAN) adalah tidak berubah. Peruntukan Kewangan Tambahan (Nama Aktiviti) Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Hal Ehwal Pelajar MELULUSKAN peruntukan kewangan tambahan sebanyak (JUMLAH KEWANGAN TAMBAHAN YANG DILULUSKAN) bagi (NAMA AKTIVITI) pada (TARIKH AKTIVITI) di (TEMPAT AKTIVITI).UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 12 FORMAT KELULUSAN PERMOHON AN TAMBAHAN BANTUAN KEWANGAN (DISEDIAKAN OLEH PEGAWAI PENYELARAS) Ruj.2009 112 drpd. >> Timbalan Naib Canselor (HEPA) >> Ketua BHEP >> Ketua Seksyen Pengurusan Aktiviti Pelajar >> Dekan/Pengetua/Penasihat >> Pegawai Pemantau >> Ketua Unit Pengurusan Sumber. Sekian. Sayugia dimaklumkan bahawa bantuan kewangan keseluruhan untuk (NAMA AKTIVITI) adalah berjumlah (JUMLAH BANTUAN KEWANGAN).k. (PEGAWAI PENYELARAS) b. 130 . dimaklumkan.

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 13 CONTOH SURAT PERMOHONAN KEBENARAN KEPADA PIHAK TAMAN NEGARA/PERHILITAN/JABATAN PERHUTANAN/PBT NO.2009 113 drpd. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 130 .02.

2009 114 drpd. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 14 CONTOH SURAT JAWAPAN DARIPADA PIHAK TAMAN NEGARA/PERHILITAN/JABATAN PERHUTANAN/PBT NO. 130 .02.

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02.2009 115 drpd. 130 .

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 15 CONTOH SURAT MAKLUMAN KEPADA IBU PEJABAT POLIS DAERAH / BALAI POLIS NO.2009 116 drpd. 130 . SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02.

2009 117 drpd.02. 130 . SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 16 CONTOH SURAT JAWAPAN DARIPADA IBU PEJABAT POLIS DAERAH NO.

2009 118 drpd. Yang menjalankan tugas.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 17 FORMAT SURAT MAKLUMAN KEPADA KETUA KAMPUNG/ PENGHULU/ PENGERUSI JKKK LETTERHEAD PERSATUAN/KELAB Ruj. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. TANDATANGAN & COP TNC (HEPA) Tuan/Puan. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni). Memohon Kebenaran Dan Kerjasam a Untuk Mengadakan (Nama Aktiviti) Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa (NAMA PENGANJUR) akan mengadakan (NAMA AKTIVITI) sebagaimana butiran berikut : Tarikh : Tempat : 2. Kami Tarikh : : (NAMA KETUA KAMPUNG/PENGH ULU/PENGERUSI JKKK) (ALAMAT) Melalui : Yang Berbahagia. di antara objektif program ini adalah untuk : (NYATAKAN OBJEKTIF AKTIVITI SEPERTI DI DALAM KERTAS KERJA CADANGAN) 3.02. Universiti Putra Malaysia. saya sertakan dokumen berkaitan untuk perhatian tuan/puan. (NAMA) Pengarah (NAMA AKTIVITI) NO. Prof. 130 . Segala kerjasama dan pertimbangan tuan/puan berikan amat saya hargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Azali bin Mohamed. (TARIKH AKTIVITI) (TEMPAT AKTIVITI) Untuk makluman tuan/puan. saya ingin memohon jasabaik dan pertimbangan tuan/puan untuk mengadakan (NAMA AKTIVITI) di kampung tuan/puan. Bersama-sama ini. Dr. Sekian. Sehubungan dengan itu.

Memohon Kelulusan Aktiviti Dan Kebenaran Mendapatkan Tajaan Luar Bagi Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007 Dengan segala hormatnya merujuk perkara di atas. khususnya siswi tentang penjagaan kesihatan yang betul dan terancang. Azali Mohamed. 130 b. dimaklumkan bahawa Majlis Perwakilan Mahasiswa. Melahirkan generasi yang mempunyai personaliti berkeyakinan dan berkebolehan dalam pelbagai bidang. khususnya siswi tentang jenayah yang melibatkan wanita dan cara menjauhinya. Naib Canselor.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 18 CONTOH SURAT PERMOHONAN KELULUSAN MENDAPATKAN TAJAAN LUAR KEPADA NAIB CANSELOR. wanita dan masyarakat luar amnya yang berkeyakinan. Datuk. NO.02. Melalui: Yang Berbahagia. Ismail memohon kelulusan karnival dan kelulusan memohon tajaan luar bagi Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007. TANDATANGAN & COP TNC (HEPA) Yang Berbahagia Prof.2009 119 drpd. Universiti Putra Malaysia. Untuk makluman Yang Berbahagia Prof. program ini adalah merupakan program yang julung-julng kali diadakan. Datuk. d. Prof. Butiran program adalah seperti berikut: Tarikh Tempat : 23 hingga 28 Januari 2007 : Kolej Tun Dr. Melahirkan siswazah khususnya. Nik Mustapha R. Prof. Kolej Tun Dr. Universiti Putra Malaysia. berketrampilan dan berpengetahuan tentang hak-hak dan peranan mereka. Abdulah. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : . Datuk Dr. Ismail dan Sekitar Kampus Universiti Putra Malaysia 2. Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni). 02 01. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LETTERHEAD PERSATUAN/KELAB Rujukan kami : UPM/KTDI/MPM/MLKAS/KARNIVAL/BIL (03/06) Tarikh : 23 Ogos 2006 Yang Berbahagia. Memberi pendedahan kepada siswazah. c. Dr. Di antara objektif program ini adalah untuk : a. Memberi pendedahan kepada setiap individu.

Datuk. dilampirkan salinan kertas kerja untuk rujukan pihak Yang Berbahagia Prof. 4. untuk meluluskan permohonan mendapatkan tajaan luar bagi melaksanakan Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007 ini. 130 . Ismail. YUSOFF Pengerusi Pengelola Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007 Sekretariat Mahasiswa Luar Kampus.02.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3. Datuk. Datuk. Segala kerjasama dan keprihatinan daripada pihak amat kami hargai dan Yang Berbahagia Prof. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. saya ingin memohon jasabaik dan pertimbangan Yang Berbahagia Prof. Alumni dan Siswi Kolej Tun Dr. Sehubungan dengan itu. NUROL AIDA MD. Bersama-sama surat ini. didahului dengan ucapan jutaan terima kasih. Sekian. Yang menjalankan tugas.2009 120 drpd. UPM NO.

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001

LAMPIRAN 19

NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA :

02 01.02.2009

121 drpd. 130

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001

LAMPIRAN 20

NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA :

02 01.02.2009

122 drpd. 130

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001

NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA :

02 01.02.2009

123 drpd. 130

2009 124 drpd. 130 .UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 21 CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGECUALIAN CUKAI NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02.

SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Kami Tarikh : : (NO.02. "BERILMU BERBAKTI" Yang menjalankan tugas. FAIL) Sdr/i. Terima kasih.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 22 FORMAT SURAT KELULUSAN PENGECUALIAN CUKAI (DISEDIAKAN OLEH PEGAWAI PENYELARAS) Ruj.k . 7613. Berdasarkan kepada perkara tersebut di atas. Sila patuhi syarat-syarat pengecualian yang disertakan pada Lampiran A (Syarat-syarat Pengecualian Cukai). 2. Kementerian Kewangan Malaysia telah meluluskan pengecualian cukai kepada Universiti Pertanian Malaysia [ sekarang Universiti Putra Malaysia ] bagi projek/aktiviti rasmi mahasiswa UPM mulai 20 April 1981 mengikut Warta Kerajaan bilangan No.2009 125 drpd. Sekian. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) NO. MOHD. PENGECUALIAN CUKAI PENDAPATAN ATAS DERMA/TAJAAN BAGI (NAMA AKTIVITI) PADA (TARIKH AKTIVITI) DI (TEMPAT AKTIVITI) Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Hasil Dalam Negeri. Bhg. NAZRI BIN NOH Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar. 130 .Y. (NAMA PELAJAR) (MATRIK) Pengarah (NAMA AKTIVITI) (NAMA PERSATUAN/KELAB) Universiti Putra Malaysia Saudara/i. dengan ini Bahagian Hal Ehwal Pelajar MELULUSKAN permohonan pelepasan Cukai Pendapatan untuk (NAMA AKTIVITI) sehingga pada (TARIKH AKHIR AKTIVITI). UPM s.

6. 4. Derma adalah untuk dan atas nama kumpulan Pengecualian ini hanya untuk projek yang dinyatakan di atas dan telah mendapat kelulusan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) meluluskan permohonan pengecualian cukai kepada derma-derma untuk projek: TAJUK (NAMA AKTIVITI) TARIKH/TEMPAT (TARIKH & TEMPAT AKTIVITI) ANJURAN (NAMA PERSATUAN/KELAB) Pengecualian Cukai tersebut adalah tertakluk kepada kelulusan Jabatan Hasil Dalam Negeri. Semua surat menyurat mengenai perkara tersebut hendaklah melalui dan disalinkan kepada Bahagian Hal Ehwal Pelajar.2009 126 drpd. 11. Sila patuhi undang-undang bertulis lain yang berkaitan.Bhg. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Laporan ini hendaklah diperakui sah oleh Penasihat. Wang derma yang diterima hendaklah terkumpul dan disimpan di bawah Akaun Khas yang dibuka di Pejabat Bendahari Universiti Putra Malaysia. Semua urusan permohonan derma/sumbangan untuk projek ini hendaklah diberhentikan pada (TARIKH AKHIR AKTIVITI). Serdang. Resit Rasmi UPM untuk pengecualian cukai dari Jabatan Hasil Dalam Negeri hendaklah disahkan dengan cap tanda pengecualian yang boleh didapati dari Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Satu salinan resit yang dicap dengan tanda pengecualian hendaklah dihantar ke Bahagian Hal Ehwal Pelajar untuk urusan fail. 5. 2. 7. 9. Kementerian Kewangan Malaysia kepada Universiti Pertanian Malaysia (sekarang di kenali sebagai Universiti Putra Malaysia) mulai 20 April 1981 mengikut Warta Kerajaan bilangan 7613.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT PENGECU ALIAN CUKAI Dengan ini dimaklumkan bahawa Y. Hanya derma terus berbentuk wang yang diberikan pengecualian. 130 . 1. 10. UPM. 8. JAGA NAMA BAIK UNIVERSITI dalam semua urusan yang berkaitan dengan perkara ini. "BERILMU BERBAKTI" 3.02. Satu laporan lengkap mengenai pengecualian derma daripada projek ini hendaklah dihantar kepada Bahagian Hal Ehwal Pelajar dalam masa 14 HARI setelah tamat projek berkenaan. NO.

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 23 CONTOH SURAT KELULUSAN PENGECUALIAN CUKAI (DISEDIAKAN OLEH PEJABAT KETUA BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR) NO.02. 130 .2009 127 drpd. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.

2009 128 drpd. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 NO. 130 .02.

02. Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni) s. 6. 130 . 5. sebarang pertukaran Pegawai Pemantau hendaklah dimaklumkan secara bertulis melalui Ketua PTJ kepada Y.p. Borang Laporan Pemantauan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B007) untuk perhatian dan tindakan tuan/puan selanjutnya.upm.k.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 24 FORMAT SURAT PELANTIKAN PEGAWAI PEMANTAU (DISEDIAKAN OLEH PEGAWAI PENYELARAS) Ruj.my. (ANJURAN) pada (TARIKH) di (TEMPAT). Ketua PTJ Pegawai Pemantau yang berkenaan NO.edu.2009 129 drpd. 4. Dekan/Pengetua/Penasihat 4. TELEFON BIMBIT PEGAWAI PENYELARAS). Timbalan Naib Canselor (HEPA) 2. (PEGAWAI PENYELARAS) b. Sesungguhnya kesudian tuan/puan menerima pelantikan ini amatlah dihargai di dalam usaha melahirkan modal insan yang berkualiti di samping memastikan aktiviti pelajar dijalankan mengikut peraturan universiti. bersama-sama ini disertakan Spesifikasi Tugas Pegawai Pemantau. " BERILMU BERBAKTI " Yang menjalankan tugas. Bhg. Timbalan Naib Canselor (HEPA) sebelum aktiviti dijalankan. Sekian. Sehubungan dengan itu. Sebarang masalah. 1. 2.hep. Pelantikan Sebagai Pegawai Pemantau (Nama Aktiviti) Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara tersebut di atas. Ketua BHEP 3. sila hubungi saya di talian (NO. Sila majukan laporan yang lengkap kepada Pegawai Penyelaras yang berkenaan. Sukacitanya dimaklumkan bahawa tuan/puan adalah dilantik sebagai Pegawai Pemantau bagi (NAMA AKTIVITI). terima kasih. Untuk makluman tuan/puan. Kami Tarikh : : (NO. FAIL) (NAMA PEGAWAI PEMANTAU) (JAWATAN) (JABATAN) Universiti Putra Malaysia Tuan/Puan. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. salinan surat keputusan permohonan. Tuan/puan juga boleh merujuk Buku Panduan Pelaksanaan Aktiviti Pelajar di laman web Bahagian Hal Ehwal Pelajar di alamat http://www. 3.

(PEGAWAI PENYELARAS) b.02. Terima Kasih. Sukacitanya dimaklumkan bahawa program (NAMA AKTIVITI). 2. (ANJURAN) pada (TARIKH) di (TEMPAT) telah selesai dijalankan. Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni) s. 130 . 3.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 25 FORMAT SURAT MAKLUMAN PROGRAM TELAH SELESAI (DISEDIAKAN OLEH PEGAWAI PENYELARAS) Ruj. Maklumat Penamatan Program : (NAMA AKTIVITI) Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara tersebut di atas.k. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Sekian. bersama-sama ini disertakan Borang Penilaian Program Anjuran Pelajar UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B005 untuk perhatian dan tindakan tuan/puan selanjutnya. FAIL) (NAMA PEGAWAI PENYELARAS) (JAWATAN) (JABATAN) Universiti Putra Malaysia Tuan/Puan. Sehubungan dengan itu. Kami Tarikh : : (NO. " BERILMU BERBAKTI " Yang menjalankan tugas.p. Timbalan Naib Canselor (HEPA) Ketua BHEP Dekan/Pengetua/Penasihat Ketua PTJ Pegawai Pemantau yang berkenaan NO.2009 130 drpd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful