Anda di halaman 1dari 13

Jawab semua soalan. 1.

Murid-murid yang memiliki kebolehan menjadi ketua dalam kalangan rakanrakan mereka dan berkebolehan berinteraksi dengan baik serta dapat memahami perasaan orang lain dikatakan mempunyai kemahiran berikut.

(A) (B) (C) (D) 2.

Liguistik Simpati Interpersonel Intrapersonel

Seorang guru ingin menggerakkan muridnya mencapai tahap penyempurnaan kendiri semasa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagaimanapun sering berhadapan dengan murid yang tidak bersarapan. Mengikut hirarki keperluan manusia, guru tersebut seharusnya bertindak memenuhi keperluan yang dikaitkan dengan (A) (B) (C) (D) fisiologi keselamatan kasih sayang penghargaan kendiri

SULIT

No. Kod : 3.

PN 2051 (R)

Personaliti bermaksud sahsiah, perangai, intelek dan fizikal seseorang yang menentukan penyesuaian diri terhadap persekitaran Apakah implikasi jika seseorang guru berpegang kepada faktor baka dalam pembentukan sahsiah?

(A) (B) (C) (D)

Guru menunjukkan perilaku negatif kepada pelajar. Guru ini adalah seorang pengikut Eysenck yang berpegang pada faktor baka. Guru ini akan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Guru menghadapi kesukaran dalam pengajaran dan pembelajaran kerana sahsiah dibentuk oleh pelbagai faktor.

4.

Menurut Erik Erikson, perkembangan konsep kendiri penting dalam proses perkembangan kanak-kanak.

merupakan aspek

Kanak-kanak boleh dibantu memperkembangan konsep kendiri positif dengan cara (A) (B) (C) (D) menggalakkan interaksi positif dalam kalangan masyarakat sekolah memberi peluang kepada murid tersebut memegang jawatan penting mengajar murid tersebut mengikut kebolehannya untuk menikmati kejayaan memberi dorongan, pembelajarannya bantuan dan sokongan kepada usaha

SULIT

No. Kod : 5.

PN 2051 (R)

Soalan tunggal aras tinggi

Cara berfikir berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia Rajah 1 ada murid Rajah 1

Jawapan pelbagai diberikan oleh murid

Proses pemikiran yang ditunjukkan dalam Rajah 1 di atas ialah (A) induktif (B) deduktif (C) (D) divergen konvergen

6.

Aktiviti yang perlu ditekankan kepada pelajar dalam usaha mencegah penyalahgunaan dadah ialah I. II. III. IV. V. (A) (B) (C) (D) melibatkan diri dalam kokurikulum menyertai kempen penyalahgunaan dadah menghadiri ceramah tentang bahaya penyalahgunaan dadah menghadiri kusus bimbingan dan kaunseling meningkatkan kefahaman tentang konsep kendiri

I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja I, II, IV dan V sahaja I, III, IV dan V sahaja

SULIT

No. Kod : 7.

PN 2051 (R)

Komunikasi interpersonal ialah satu bentuk komunikasi yang berlaku dalam sesi kaunseling. Berikut ialah elemen komunikasi interpersonal yang dapat digunakan dalam sesi kaunseling. I. II. III. IV. V. Keupayaan kaunselor membina hubungan dengan klien Kecenderungan kaunselor mendengar dengan teliti Kebolehan kaunselor mencelah klien yang sedang bercakap Kesediaan kaunselor mendengar setiap luahan daripada klien Kaupayaan kaunselor memahami tanda makna yang ditonjolkan oleh bahasa badan klien

(A) (B) (C) (D)

I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja I, II, IV dan V sahaja I, III, IV dan V sahaja

8.

Pengurangan dan pelupusan tingkah laku yang tidak diingini dalam proses modifikasi tingkah laku merujuk kepada usaha (A) (B) (C) (D) memberi peneguhan apabila murid melakukan tingkah laku yang dikehendaki. memberi ganjaran jika murid menghampiri matlamat yang telah ditetapkan oleh guru. memberi pengalaman negatif kepada murid dengan tujuan mengurangkan kadar salah laku. memerhati role model yang mempunyai tingkah laku berlawanan dengan tingkah laku yang ingin dihapus.

SULIT

No. Kod : 9.

PN 2051 (R)

Guru perlu membuat perancangan dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Tugas guru ini adalah berkaitan dengan rutin (A) (B) (C) (D) kelas interaksi pentadbiran pergerakan murid

10.

Gangguan komunikasi boleh menimbulkan masalah pengajaran dan pembelajaran. Tindakan guru yang paling berkesan untuk mengatasi masalah komunikasi dalam bilik darjah adalah (A) (B) (C) (D) berfungsi sebagai pendengar yang aktif memberi penghormatan terhadap pendapat murid-murid mewujudkan suasana pembelajaran yang merangsangkan bersikap positif dan membentuk kepercayaan di kalangan murid

11.

Sebagai guru yang bertanggung jawab, anda sentiasa memberi pengajaran yang bermakna, menyediakan bahan pengajaran berdasarkan pengalaman dan kebolehan murid, menggalakkan murid berfikir dan menyelesaikan masalah. Berdasarkan pernyataan di atas, anda ialah seorang pengamal teori pembelajaran (A) (B) (C) (D) Sosial Kognitif Behavioris Humanistik

SULIT

No. Kod :

PN 2051 (R)

12. menggambarkan konsep yang abstrak memikirkan secara deduktif dan induktif menyelesaikan masalah dengan menggunakan logik memahami konsep pengekalan isipadu dan jirim

Mengikut Jean Piaget, kefahaman pelajar di atas berada pada peringkat perkembangan (A) pra operasi (B) sensori motor (C) (D) 13. operasi konkrit operasi formal

Manakah antara cara berikut boleh membantu murid menguasai tanggapan secara berkesan? (A) (B) (C) (D) Membantu murid mengusai bahasa ibunda Menggunakan kaedah deduktif dalam pengajaran Menggunakan bahan bantu mengajar yang paling sesuai Menggalakkan menghafalnya pelajar mencatat isi pelajaran penting dan

14.

Kaedah mengajar yang manakah paling berkesan dalam penyampaian kemahiran, konsep dan prinsip untuk mata pelajaran matematik dan sains? (A) (B) (C) (D) Kaedah projek Kaedah inkuiri Kaedah ekspositori Kaedah generalisasi

SULIT

No. Kod : 15.

PN 2051 (R)

Kenyataan berikut menerangkan ciri-ciri pembelajaran secara koperatif, kecuali (A) (B) (C) (D) Kemahiran sosial dapat dipupuk Kejayaan dicapai mengambarkan kejayaan individu Murid-murid melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran kumpulan Murid-murid dilatih dengan sikap akauntanbiliti dan tanggungjawab kumpulan

16.

Pernyataan manakah yang benar mengenai pembelajaran masteri (A) (B) (C) (D) Murid mengenalpasti satu masalah Murid mencari penyelesaian yang baru untuk satu masalah Murid terlibat secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Murid diberikan masa yang mencukupi untuk mendapat maklumat. kenapa

17.

Antara faktor-faktor berikut, yang manakah merupakan justifikasi soalan objektif selalu digubal untuk menguji pelajar? (A) (B) (C) (D) Soalan objektif mudah gubal. Soalan objektif mudah ditadbir. Kesahan isi kandungan soalan objektif terjamin

Pemarkahan soalan objektif tidak dipengaruhi emosi pemeriksa.

18.

Jadual Penentuan Ujian (JPU) digunakan sebagai panduan membina sesuatu ujian yang mempunyai kesahan isi yang tinggi. Maklumat-maklumat yang terdapat pada JPU ialah (A) (B) (C) (D) Topik diajar dan aras kesukaran sahaja Aras kesukaran dan Unit-unit pembelajaran sahaja Topik yang diajar, aras kesukaran dan objektif pembelajaran Topik yang dipelajari, objektif pembelajaran, jenis dan bilangan soalan

SULIT

No. Kod :

PN 2051 (R)

19.

Jadual berikut menunjukkan pencapaian tiga orang murid dalam pelajaran Bahasa Melayu, Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris Mata Pelajaran B. Melayu Matematik Sains B. Inggeris Min 45 56 58 60 Sisihan Piawai 5 6 7 8 Jadual 1 Markah Mentah Abu Ali 38 45 60 52 62 54 68 60

mata

Siti 38 60 48 52

Berdasarkan jadual 1 di atas, dalam mata pelajaran manakah pencapaian murid-murid dikatakan amat berbeza atau heterogen ? (A) (B) (C) (D) Sains. Matematik. Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris.

20.

Penilaian Kemajuan Sekolah Rendah (PKSR) adalah bertujuan (A) (B) (C) (D) menyediakan murid-murid untuk kehidupan sebenar dalam masyarakat merangsang murid-murid membaiki pembelajaran melalui bimbingan dan tunjuk ajar secara berterusan aktiviti penilaian untuk mengesan perkembangan menyeluruh muridmurid mengikut matlamat dan objektif KBSR aktiviti penilaian seharusnya dapat membantu murid-murid mengatasi kelemahan, menguasai kemahiran, membina sikap yang positif dan galakan berusaha

SULIT

No. Kod : 21.

PN 2051 (R)

Di Malaysia, pelajar yang dikategorikan sebagai mempunyai masalah membaca di antaranya ialah I. II. III. IV. V. (A) tidak dapat menyebut intonasi dengan betul tulisan tidak sama tinggi dan seringkali terbalik sukar mencari maklumat dari apa yang dibaca tidak boleh menyebut huruf yang hampir serupa persepsi penglihatan antara huruf dan perkataan yang salah

I, II dan III sahaja (B) II, III dan V sahaja

(C) (D)

I, II, III dan IV sahaja I, III, IV dan V sahaja

22.

Murid yang menghadapi masalah membaca dan menulis huruf dan abjad digolongkan dalam kategori (A) (B) (C) (D) autistik disleksia hiperaktif cacat fizikal

23.

Falsafah Pendidikan Guru adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Apakah matlamat yang ingin dicapai oleh Falsafah Pendidikan Guru? (A) (B) (C) (D) Menghayati nilai-nilai profesion keguruan. Menjadikannya panduan dalam tugas pengajaran harian. Menyedari kepentingan tugas guru dalam bidang pendidikan. Melahirkan guru berpekerti mulia dan menjunjung aspirasi negara.

10

SULIT

No. Kod : 24.

PN 2051 (R)

Salah salah komponen yang ditekankan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) ialah perkembangan diri murid. Manakah antara aktiviti berikut boleh menyumbang kepada tercapainya aspek perkembangan diri murid (A) (B) (C) (D) Mengikuti ceramah tentang nilai-nilai murni Membuat latih tubi dalam mata pelajaran Matematik Menonton video berkaitan kehidupan flora dan fauna Menyertai aktiviti sukan dan rekreasi pada hujung minggu

25.

Perancangan kurikulum harus mempertimbang memenuhi kehendak dan keperluan individu.

beberapa faktor termasuk

Manakah antara yang berikut menerangkan kehendak dan keperluan individu seperti di atas? I. II. III. IV. V. (A) Membentuk sikap dan konsep kendiri yang positif Memenuhi aspirasi masyarakat, cita-cita dan ideologi negara Mengembangkan potensi individu secara maksimum Memperkembang minat dan potensi secara menyeluruh Memenuhi keperluan keselamatan dan kasih sayang

I, II dan III sahaja. (B) II, III dan IV sahaja.

(C) (D)

I, II, IV dan V sahaja. I, III, IV dan V sahaja.

11

SULIT

No. Kod : 26.

PN 2051 (R)

Seorang guru yang bertauliah perlu mempunyai sifat dan kualiti profesional yang tinggi untuk (A) (B) (C) (D) keselamatan dan kejayaan pelajar kebajikan dan pembinaan sahsiah kemajuan murid dalam peperiksaan keberkesanan dan kecekapan pengajaran dan pembelajaran

27.

Sebagai seorang yang dikatakan intelektual penyayang, guru itu seharusnya dapat (A) (B) (C) (D) membina imej pendidik yang berintegriti memupuk kecintaan terhadap seni warisan negara membina kecemerlangan akademik dan kokurikulum membina masyarakat penyayang di kalangan masyarakat Malaysia

28.

Sentiasa mengkaji tahap pencapaian murid-murid dan berusaha mengatasi kelemahanya. Mengadakan ceramah-ceramah strategi menjawab soalan peperiksaan UPSR. Menghasailkan sebuah cerpen pada setiap bulan.

Berdasarkan pernyataan di atas, guru tersebut merupakan seorang (A) (B) (C) (D) Pengamal ilmu Pembentuk nilai Pengamal kemahiran Penggerak masyarakat.

12

SULIT

No. Kod : 29.

PN 2051 (R)

Penyelidikan Tindakan dapat berfungsi sebagai satu langkah ke arah peningkatan professional guru. Manakah kenyataan merujuk kepada fungsi tersebut? (A) (B) (C) (D) Meningkatkan pencapaian prestasi murid. Mengaitkan teori-teori dengan amalan pendidikan. Penyimpanan dan penggunaan data yang dibuat secara sistematik. Menyelesaikan masalah-masalah spesifik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. penting dalam proses pengajaran dan

30.

Guru memainkan peranan pembelajaran Bestari.

Antara berikut yang manakah paling tepat tentang peranan guru dalam pembelajaran Bestari ? (A) (B) (C) (D) Fasilitator proses pembelajaran Pemberi maklumat kepada murid Penasihat pengajaran dan pembelajaran Pengajar yang berpengalaman dan berkesan.