Anda di halaman 1dari 6

ARTIKEL PELANCONGAN ISLAM MENURUT Ibnu Umar, bahawaRasullullahs.a.w. telahmemegangbahunyadanbersabda: Hendaklahengkauberada di dalamduniaseolah-olahengkauseorang yang berdagangataupengembara yang sedangdalamperjalanan.

Sayidina Ali pula pernahmenggambarkan yang antaralainbermaksud, duniainibukanlahtempatuntukbermukimdandudukbersenang-senangsepanjanghidup, tetapiseseorangitudikehendakiberdagangataumengembara.

Inikeranakeadaan orang yang berdagangataudalamduniaperantauanmestiberusahamembuatpenyediaanperbekalanterbaikdansecuku pnyasebelumkembalisemuladaripengembaraanitu.

Natijahnya, mengembara di mukabumiadalahsuatutuntutandalam Islam sebagaimanafirman Allah s.w.t. dalammarfhumNya: Katakanlah (wahaiMuhamad): Mengembaralah di mukabumi, kemudianperhatikanlahbagaimanaburuknyakesudahan orang-orang yang berdosaitu. (Al-Naml: 69).

Bertitik-tolakdari situ jugalahwujudusahadaripadaPersatuanEjenEjenPengembaraandanPelanconganBumiputera Malaysia (Bumitra) untukmenyatukanseluruhsyarikatagensipengembaraandanpelancongan Muslim seduniadalammenawarkanperkhidmatankepadamasyarakat Islam bagimelaksanakan agenda Allah s.w.t. melaluisuruhanmengembaraitu.

Walautidaksehebatpengembaraansarjanaterkemuka Islam, Ibnu Battuta (Abu Abdullah Muhammad Ibnu Battuta - 1304-1368) yang berkelanasejauh 120,675 kilometer (km) selama 29 tahunataupeniagaPortugis, Marco Polo (1254-1324) yang menjelajahduniaselama 24 tahundenganjaraksejauh 40,225 km, namunsetiapperintahdaripada al-Quran itupastibesarganjarannya di sisi Allah s.w.t.

Bezakedua-duatokohlegendapengembaraagunginiadalah, Ibnu Battuta mengembaraberbekalkankeilmuan agama (Islam) 17 abadlaluuntukmenziarahisaudaraseIslamsertamenuntutilmudaripadailmuwan Islam di seluruhduniasebagaibekalan di akhirat.

Manakala Polo berlayarmenjelajahduniadengansegalabarangandagangannyauntukmeraihlabadanmembawapulangbara ngandaganganbaruuntukkepentinganduniadagangnya. Namunsemuanyabermaksud, hidup di duniaadalahpengembaraan yang berertiseseorangperlumelengkapkandirisecukupnyabagimengharungicabarandalamperjalanan (dunia) sebelumkembalisemulakekampunghalaman (akhirat).

Selarasdengankemajuansemasa pula, pengembaraansudahsemestinyalahperluseiringdengantuntutansemasatetapimenepatisyariatdantidakm engabaikantuntutan Islam.

Hasilnya, berlangsunglah Forum PelanconganIslamikBumitra yang pertama di salahsebuah hotel di ibunegarapada 26 Februarilalu.

Padamajlisitujugatermeterainyaperjanjian memorandum persefahaman (MoU) bagipenubuhan Persekutuan PersatuanAgensiPengembaraandanPelancongan Muslim (Fatma) baginegara Islam sedunia.

Matlamatnya, menyatukanagensipengembaraandanpelancongan Muslim global dalammenawarkanpakej-pakejpengembaraandanpelanconganIslamikkepadaumat Muslim seluruhdunia.

Sebagaiperintis, Malaysia, Indonesia, Brunei danSingapurabergabunguntukbergandingbahumelaluiFatmabagimemastikan agenda pengembaraandanpelanconganIslamik yang dianjurkandalam al-Quran memberimenafaatsebaiknyakepada orang-orang Islam.

Tidakada yang lebihpentingbagimemastikankonseppengembaraandanpelanconganIslamikterlaksanasepenuhnyamelain kanmengembalikanurusanpengendaliankepada yang berhakiaitu di kalangan Muslim sendiri, kata PresidenBumitra, Syed Mohd.RazifYasinYahya.

Tuntutansyariah

Inikeranakatanya, hanyakalangan Muslim yang memahamituntutansyariah yang mestidiutamakanpadasetiappakej-pakejperjalananpengembaraansertapelancongan yang ditawarkan di seluruhdunia.

Beliau yang jugapengerusipenajapenubuhanFatmaberkata, idea menggabungkanseluruhsyarikatagensipengembaraandanpelaconganIslamiksecara global telah lama dicetusdandisuarakankalanganpengusahaagensipengembaraandanpelancongan Muslim sedunia.

Gagasanini kata beliau, didorongolehmasalahkesukaranpengembara Muslim mendapatkankeperluan yang halal sertamenepatisyariatsepanjangtempohbermusafir di tempat-tempatasing, khususnyanegarabukan Islam.

Namunsetelahbeberapa kali kami bertemudanberbincangsertamerangkastrategi, Malaysia disepakatisebagainegara paling baikdanstrategikbagimerealisasikanusahaitu, katanya.

Memandangkankedudukan Malaysia yang lebihstabildalamsemuaaspeksertadihormatidunia kata Syed Mohd.Raziflagi, rakan-rakansepakatmahunegarainimenjadibadanpenggerakdanmenerajuidalamFatma.

Sebagaipermulaanhanya Indonesia, Brunei danSingapurasahajasebagainegaraanggota di samping Malaysia, jelasnya.

Namun idea danusahaini kata beliau, telahdanakandigerakkansecarakolektif di kalangansyarikatagensipengembaraandanpelancongan Islam seluruhdunia.

MelaluiMoUini, Fatmadianggotainegara Islam rantau Asia Pasifiksahaja, tetapisetelahpenubuhandiluluskandankedudukannyamulastabil, iaakandibukakepadaseluruhnegara Islam dunia, kata Syed Mohd. Razif.

Malahtambahnya, keahliansertaoperasinyaakanmelibatkansemuasyarikatagensipengembaraansertapelancongankendalian Muslim darinegara-negarabukan Islam.

Menurut Syed Mohd. Razif, forum Bumitra yang pertama kali diadakanitumerupakanasasbagimenghimpunseluruhpenggerakdalamagensipengembaraandanpelancon gan Muslim serantaubagimencapai kata sepakat. Forum sehariitulebihberkonsepsesipertemuandanberbincangantara penjual dan pembeli dalamsektorindustripengembaraandanpelancongan Muslim serantaubagimerancangpenyelarasanpengendaliansecaraIslamik global.

Selain Indonesia, Brunei danSingapurasebagaipeloporFatma, majlisituturutdisertaiagensipengembaraandanpelaconganutamadari Arab Saudi, Oman, Mesirdan Syria.

Malahsesipertemuandanperbincangan yang disertaihampir 200 ahliBumitraituturutmendapattajaandaripada Al-RawdaUmra-Haji Islamic Tourism dari Arab Saudi serta Alia Convex dari Indonesia.

Menurutbeliau, walaupunkonseppengembaraanitutelah lama wujuddanmenjadisuruhandalam Islam, tetapikefahamanmasyarakat Muslim mengenainyaterlalusempit.

Kebanyakankitahanyanampakmengejarkan haji danumrahsahajasebagaiperjalanan (pengembaraan) yang dituntutoleh Islam, katanya.

Sedangkankonseppengembaraan yang dituntutoleh Islam itumelibatkanseluruhperjalanan di atasmukabumi, jelasbeliau.

Asalsahajategasbeliau, niat yang baikdansematamatauntukmencarikeredaansertamenghayatikekuasaandankebesaran Allah s.w.t. sertamematuhiperintah-perintahsuruhandanlarangan-Nya.

APA KATA MEREKA:

JOKO ASMORO (KetuaPegawaiEksekutif Alia Convex danwakilAsosiasi Muslim Penyelenggara HajidanUmrahRepublik Indonesia). KonsepoperasipelanconganIslamiktidakhanyaterbataspadapakej-pakej haji danumrah, tetapimeliputi semuaaspekdandestinasipelancongan di mukabumi. Pakejinisangatberpengaruhdandiminatiseluruhpengusaha

dalambidanginisertamenguasaiseluruhoperasiagensipelancongan global.

Malahiamempunyairangkaianoperasi yang luasdanterbesar di dunia, wajarlahkonsepIslamikdiselarasdandikuasaikalangan Muslim sendiri.

MAHMUD MOHAMED (PengarahUrusanDarulssalamHolidingsSdn. Bhd., Brunei)

Banyakperkarabaru yang perlu kami pelajaridarirakan-rakanterutama Malaysia dalamindustriperkhidmatanpelanconganIslamik.

Fatmamerupakanlandasansertapeluangterbaikdanberkesanbagiahli-ahliPersatuanAgensiMelayu (Perahu) Brunei menimbailmudanpengalaman.Usaha inidiharapbukansahajadapatmengabungjalinkanoperasipelancongansesamaagensi Muslim, tetapiakanmemartabatkankembalikonseppelancongan Islam.

MUSTAPA OTHMAN (NaibPresidenPersatuanAgenPelancongan Islam Singapura - AMTAS)

KerjasamaserantauiniakanmemperkukuhkanlagiperananagensiMelayu Muslim di Singapura.

PenubuhanFatmasudahtentuakanmenguatkanlagikerjasamaantaraSingapuradan Malaysia sudah lama berjalan.

Dengankeahlianlebih 30 agensi Muslim di bawah AMTAS, kami yakinkonseppelanconganIslamikakanterserlahsecaralebih global dan yang pentingkitadapatmenjaminkemudahanmengikutsyariatkepadapengembara-pengembaraan Muslim seluruhdunia.