Anda di halaman 1dari 24

3.

0 PEDAGOGI RELEVAN BUDAYA DAN KEPELBAGAIAN KELOMPOK

strategi, kaedah dan teknik yang bersesuaian mengikut keadaan kelas, keupayaan murid dan kerelevanan budaya.

3.1 STRATEGI DIREKTIF

tujuan membantu murid bagi memahami dan mencari maklumat berasaskan pembacaan dan penaakulan kritis. murid dikehendaki menguasai tingkah laku dan kemahiran yang ditunjukkan oleh guru. mendemostrasikan proses menggunakan idea atau peristiwa yang biasa dengan murid. guru memainkan peranan sebagai penyampai maklumat.

ia dilakukan melalui langkah demi langkah.  Penggunaan masa dan pengurusan bilik darjah yang berkesan memainkan peranan penting dalam mengamalkan pengajaran sehala dalam penyampaian pengetahuan dan kemahiran.Rumusannya. dari satu subtajuk ke satu subtajuk berasaskan analisis tugasan.  .

2 STRATEGI MEDIATIF membolehkan murid belajar untuk menilai isu. menghargai pandangan orang lain serta menggunakan pelbagai alternatif dalam menyelesaikan masalah.  guru adalah sebagai perantara dengan mengemukakan soalan dan masalah bagi merangsang murid untuk meneroka pengetahuan.  .3.

 Pendekatan ini menggabungkan aktiviti-aktivti penaakulan.perancangan dan penilaian.pembentukan konsep dan penemuan.  .  pendekatan utama yang lain dalam startegi mediatif adalah penguasaan konsep.peneyelesaian masalah. bimbingan dan perbincangan terbuka.murid diberi kuasa dalam merancang dan mengawal proses pembelajaran.

 .  Rumusannya . murid diharapkan dpat mengumpul maklumat.memproses dan menilai idea sendiri sebelum membuat kesimpulan terhadap konsep yang baru dipelajari.guru perlu mengajar cara mengkaji sesuatu masalah dan mengemukakan soalan berasaskan fakta dan pemerhatian. dalam strategi pengajaran mediatif .

PENGAPLIKASIAN STRATEGI DALAM PENGAJARAN MATAPELAJARAN SAINS Penggunaan Pelbagai Media  Sesi Perbualan Berpandu   Perbengkelan  .

3.3 STRATEGI GENERATIF dapat membantu murid mencipta pengetahuan dan membina cara-cara baru dalam meneyelesaikan masalah.  Langkah-langkah dalam merancang pengajaran generatif adalah seperti:  .  bermatlamat merangsang imaginasi murid dengan menggunakan metafora atau keadaan yang luar biasa.

 meneroka pendekatan dan strategi alternatif bagi pelbagai tugasan.  menyediakan kriteria secara eksplisit sambil memberi kuasa kepada murid untuk mengaplikasikannya.  .menentukan kepiaawaian dengan murid. SINETIK .Sinetik adalah sebagai alat sumbngsaran yang digunakan dalam pengajaran generatif.

 guru membimbing murid mengguna anologi atau metafora untuk melihat perhubungan antara bahan-bahan baru dengan bahan yang mereka ketahui. .

4 STRATEGI KONTEKSTUAL Pengajaran konstektual membantu kita mengaitkan kandungan bahan belajar kepada situasi dunia sebenar.  .  memotivasikan murid untuk membuat hubungan antara apa yang dipelajari dalam bilik darjah dan bagaimana ilmu digunakan dalam kehidupan mereka sebagai ahli keluarga dan ahli masyarakat.3.

 Dalam proses pembelajaran konstektual. iaitu startegi REACT.pembelajaran berlaku hanya ketika murid memproses maklumat dengan cara yang bermakna mengikut ruang rujuk mereka iaitu dunia ingatan. pengalaman dan maklum balas mereka sendiri. seminar. bengkel dan program ’buat sendiri’.  Contoh pengajran kontekstual adalah pembelajaran berasaskan aktiviti. sesi ’hands-on’.murid digalakkan mengalami lima teknik belajar.  .

strategi pengajaran dan pembelajaran konstekstual menekankan penyelesaian masalah dan mengenal pasti keperluan untuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam pelbegai konteks seperti rumah. . Rumusannya. komuniti dan tempat kerja.

” apa yang kita tahu” dan apa yang kita tidak tahu”.  Flavell berpendapat bahawa metakognitif menjelaskan sebab kanak-kanak berlainan umur berbeza dalam menghadapi tugasan pembelajaran.5 STRATEGI METAKOGNITIF  Flavell (1976) menyatakan bahawa Pengajaran metakognitif adalah pengajaran tentang proses berfikir mengenai pemikiran.  Pengajaran metakognitif meningkatkan kesedaran terhadap apa yang mereka tahu untuk menyelesaikan masalah atau memahami sepenuhnya konsep yang sukar untuk difahami.3. .

jurnal atau buku log pembelajaran  Semasa  penggunaan . guru haruslah menerangkan cara berfikir yang betul supaya murid boleh mengikut proses berfikir yang diterangkan itu.STRATEGI UNTUK MEMBINA PERLAKUAN METAKOGNITIF DIKALANGAN MURID. merancang dan menyelesaikan masalah.  harus mengetahui ’ apa yang mereka tahu’ dan ’apa yang mereka tidak tahu’.

• Strategi konteks luar / kajian luar adalah berdasarkan pembelajaran kendiri dimana ia berpusatkan murid . kajian luar. mengendalikan projek. • aktiviti yang berfokus dan intensif dalam satu tempoh masa seperti menghadiri seminar. sesi hands . bengkel. lawatan sambil belajar.on.Strategi Konteks Luar / Kajian Luar • diaplikasikan diluar bilik darjah dimana proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan di luar bilik darjah.

 Guru bertanggungjawab untuk merancang dan memberikan aktiviti penyelesaian masalah kepada murid – murid.  .Guru akan bertindak sebagai fasilitator dan memberikan bimbingan kepada murid – murid untuk menyiapkan tugasan dengan jayanya.

bermakna dan bertangggungjawab.STRATEGI KAJIAN MASA DEPAN suatu strategi pengajaran secara saintifik yang dibina untuk melatih murid memikirkan tentang masa depan secara berkaedah. Prinsip.prinsip (a) Prinsip Perubahan (b) Prinsip Pandangan Jauh (c) Prinsip Perancangan Strategik (d) Prinsip Pengupayaan  .

FAEDAH PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN DI BILIK DARJAH:  merangsang murid berfikir  menyemai semangat optimistic tentang masa depan  menggalakkan murid memahami kesepaduan antara pelbagai bidang ilmu  berupaya menangani dan menyelesaikan isu-isu kritikal  menyediakan murid meneroka alam pekerjaan masa depan  menyemai keyakinan diri untuk menghadapi cabaran masa depan .

Pencapaian akademik ii. Kepekaan positif kepada kepelbagaian  .  Ciri-ciri utama pembelajaran koperatif. i.STRATEGI PENDEKATAN KOPERATIF satu set proses yang membantu pelajar berinteraksi satu sama lain untuk mecapai satu matlamat khusus atau mendapatkan satu hasil akhir (end-product) yang ada kaitan dengan isi kandungan mata pelajaran.

x. Matlamat kumpulan: Peluang yang sama untuk berjaya: Peranan ahli: Interaksi: Kemahiran berkumpulan: Penilaian kumpulan: . v. iv. xi. vii. viii. vi. ganjaran kumpulan tanggungjawab individu peluang yang sama untuk berjaya. ix.iii.

MODEL JOHNSON & JOHNSON MENGGARISKAN 4 PRINSIP PEMBELAJARAN KOPERATIF: Social Skills (Kemahiran Sosial)  Group Interaction (Interaksi Kumpulan)  Individual Accountability (Akauntabiliti Individu)  Positive Interdependence (Saling Kebergantungan Secara Positif)  .

STRATEGI PENDEKATAN KOLABORATIF kerjasama erat di antara dua pihak atau lebih.  .  Pembelajaran kolaboratif mempunyai ciri ciri utama antaranya ialah perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid.  Guru bertindak sebagai mediators dimana mereka membantu murid mengaitkan maklumat baru yang diperolehi dari usaha kolaboratif dengan pengalaman dan pemindahan kepada situasi baru.