Anda di halaman 1dari 14

Contohnya teknik bercerita.TEKNIK ‡ Ialah merupakan kemahiran guru dalam pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar bagi sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. sumbang saran dan lain-lain . simulasi. demonstrasi. latih tubi. main peranan. bersyarah. perbincangan.

‡ Umur ‡ Kebolehan ‡ Kecerdasan ‡ Minat .‡ Untuk menentukan keberkesanan pengajaran di tahap optimum ianya berteraskan kepada kriteria pencapaian objektif berikut .

Teknik simulasi ‡ Simulasi merupakan satu situasi yang diwujudkan untuk menyerupai keadaan sebenar dengan cara menggunakan masalah atau kejadian atau peristiwa yang benar wujud dalam kehidupan seharian untuk diselesaikan di dalam keadaan terkawal dan selamat. .

‡ Simulasi membolehkan seorang guru menyampaikan secara olok-olok mengenai sesuatu pengalaman yang benar jika sebenarnya dilakukan akan menelan belanja yang besar. merbahaya atau rumit. memakan masa. Salah satu kaedah yang baik untuk menjalankan simulasi ialah dengan menggunakan komputer. .

Lakonan ini dilakukan tanpa menggunakan sebarang skrip.Teknik main peranan ‡ Satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan lakonan spontan mengenai sesuatu situasi atau masalah oleh sekumpulan murid yang dipilih. Melalui aktiviti ini murid boleh mendapat gambaran dan pengalaman yang baru. Ia boleh dilakukan secara berstruktur atau tidak berstruktur .

Latihan seperti ini boleh memperkukuhkan fakta. . Aktiviti ini boleh dilakukan secara lisan.amali dan bertulis.Teknik latih tubi ‡ Merupakan sejenis aktiviti yang memerlukan murid melakukan sesuatu aktiviti secara berulang-ulang sehingga mereka menguasai sesuatu kemahiran atau konsep baru dengan lancar.konsep dan kemahiran pendidikan jasmani yang dipelajari.

teratur. Murid lain memerhati dan mengenalpasti prosedur dan cara untuk melakukan sesuatu aktiviti tersebut. Dengan cara ini diharapkan murid dapat melakukan aktiviti ini dengan sendiri secara sistematik. kemas dan berkesan.Teknik demonstrasi ‡ Teknik pengajaran yang memusatkan guru atau aktiviti di mana seseorang menunjukkan cara melakukan atau menghasilkan sesuatu di hadapan murid dalam sesi pengajaran. .

. model simbolik dan model persepsi. Contoh guru boleh mendemonstrasikan cara menendang bola mengikut teknik yang betul di padang.‡ Guru mesti mengetahui dengan jelas demonstrasi yang hendak ditunjukkan serta segala alat kelengkapan yang diperlukan. Demonstrasi boleh dilakukan dengan menggunakan model hidup.

Teknik sumbangsaran ‡ Sumbangsaran adalah satu kaedah untuk mendapatkan alternatif penyelesaian masalah. Untuk membolehkan aktiviti sumbangsaran dijalankan dengan berkesan prinsip asas sumbangsaran harus dipatuhi iaitu . Ia juga dikenali sebagai percambahan fikiran di mana semua orang dalam kumpulan dapat menyumbangkan fikiran dan pendapat terhadap sesuatu topik yang dibincangkan.

‡ kumpulan terdiri dari murid yang pelbagai kebolehan ± pengerusi dan pelapor kumpulan memainkan peranan untuk memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar. ± cadangan yang kurang baik atau salah tidak boleh dikritik. ± semua cadangan hendaklah dicatat untuk dibincangkan secara umum. ± setiap ahli diberi giliran untuk memberi pendapat atau cadangan.‡ topik perbincangan hendaklah sesuai dengan kebolehan murid. ‡ .

Contoh teknik mengajar kemahiran asas ‡ Teknik adalah merupakan cara bagaimana melakukan sesuatu kemahiran dengan betul. Lazimnya apabila teknik lakuannya betul maka hasilnya pastilah betul. kemahiran yang dipilih adalah memukul. Bagaimanakah lakuan memukul dilakukan? . Contohnya dalam permainan hoki.

kedudukan kaki. dan sebagainya . sentuh bola . ikut lajak. iaitu pegangan rapat.‡ Ia melibatkan butiran mengajar bagaimana perlakuan memukul itu dilaksanakan berasaskan kepada cara-cara memegang kayu. hayunan. kedudukan bola.

ipgmksm.my/?p=83 .‡ http://whatta.edu.