P. 1
Modul Basa Jawa Kelas XI - 1

Modul Basa Jawa Kelas XI - 1

|Views: 4,736|Likes:
Bahan Ajar Bahasa Jawa kelas XI - 1 SMA N 1 Sanden - Bantul - Yogyakarta
Bahan Ajar Bahasa Jawa kelas XI - 1 SMA N 1 Sanden - Bantul - Yogyakarta

More info:

Published by: Masbekel Sepuh Dwijasetyaprasaja on Jul 05, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

Sections

| 1

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

Purwakaning Atur

Awit saking kajurunging manah, kula cumanthaka ndhèrèk cawé – cawé
urun rembag babagan pamarsudining basa, sastra, tuwin aksara Jawa.
Modul punika namung kanggé ambiyantu para siswa anggènipun sami
sinau basa Jawa, lan sakpérangan modul punika kaserat mawi aksara Jawa gagrak
Sriwedarèn lan gagrak KBJ – Malang, wondéné tata gelar panulising latin basa Jawa
kajumbuhaken kaliyan ejaan basa Jawa aksara Latin wedalan Balai Pustaka Yogyakarta
edisi revisi taun 2006.

Bok bilih sakmangké pinanggih samukawis ingkang taksih rinaos kirang
anjangkepi menggahing materi ingkang gegayutan kaliyan kurikulum ingkang
lumampah, awit saking punika panyaruwé para winasis lan para pamaos tansah
kula antu – antu.

Ing wasana mugi – mugi modul punika wonten ginanipun tumrap para
kadang dwija langkung – langkung tumrap para siswa.
Nuwun.

Kepala SMA N 1 Sanden

Pangripta

Drs. Ir. H. Joko Kustanta, M.Pd

Setya Amrih Prasaja,S.S.

Nip.19660913 199103 1 004

Nip.198107262010011 011

Sinengkalan Candrawarsi
Santri Catur Wiwaraning Jagad

| 2

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

Pranatacara utawi panatacara ?

Salebeting kawruh basa Jawa asring kapyarsa tetembungan pranatacara utawi
panatacara, tetembungan kalih punika menawi dipunudhal saged nggadhahi teges ;
1. Pranatacara, tetembungan punika bakunipun saking tetembungan pranata lan
adicara, manut bausastra Jawa tembung pranata sami tegesipun kaliyan
paugeran. Wondéné adicara sampun cetha tegesipun. Dados menawi mekaten
tetembungan pranata adicara punika paugeran tumraping tata gelar adicara
ingkang badhé kalampahan. Gampilipun tembung pranata adicara punika sami
kaliyan daftar acara (tatacara / random acara) lan ubarampénipun.
2. Panatacara, tetembungan punika bakunipun saking tetembungan panata lan
adicara, manut bausastra Jawa tembung panata nggadhahi teges ingkang nata.
Déné adicara sampun cetha tegesipun. Dados menawi mekaten tetembungan
panata adicara punika pawongan ingkang kajibah nata lan ngatur tumapaking
adicara wiwit pambuka ngantos paripurna, cekakipun tembung panata adicara
punika lajeng kalimrah dipuntembungaken MC (Master of Ceremonnies) utawi
pembawa acara.

Adicara lan Upacara.

Tembung “acara” adatipun dipunginakaken sakkersanipun minangka jarwan
(terjemahan) basa Indonesia “acara”, kamangka jarwanipun tembung “acara” salebeting
basa Jawa ingkang langkung trep inggih punika “adicara”.
Tuladhanipun, adicara pèngetan dinten kamardhikan, lsp.

STANDAR KOMPETENSI
STANDAR KOMPETENSI
STANDAR KOMPETENSI

STANDAR KOMPETENSI

:::: Memahami dan menanggapi berbagai wacana lisan tentang bahasa, sastra dan budaya Jawa dari berbagai
Memahami dan menanggapi berbagai wacana lisan tentang bahasa, sastra dan budaya Jawa dari berbagai
Memahami dan menanggapi berbagai wacana lisan tentang bahasa, sastra dan budaya Jawa dari berbagai

Memahami dan menanggapi berbagai wacana lisan tentang bahasa, sastra dan budaya Jawa dari berbagai
sumb
sumb
sumb

sumber.
er.
er.

er.

KOMPETENSI DASAR
KOMPETENSI DASAR
KOMPETENSI DASAR

KOMPETENSI DASAR

: Memahami dan menanggapi pranatacara dari berbagai media.
: Memahami dan menanggapi pranatacara dari berbagai media.
: Memahami dan menanggapi pranatacara dari berbagai media.

: Memahami dan menanggapi pranatacara dari berbagai media.

INDIKATOR
INDIKATOR
INDIKATOR

INDIKATOR

::::

- Mendefinisikan apa itu pranatacara dan panatacara.
Mendefinisikan apa itu pranatacara dan panatacara.
Mendefinisikan apa itu pranatacara dan panatacara.

Mendefinisikan apa itu pranatacara dan panatacara.
- Paham dan mengetahui syarat
Paham dan mengetahui syarat

Paham dan mengetahui syarat

Paham dan mengetahui syarat – syarat menjadi seorang pranatacara.
syarat menjadi seorang pranatacara.

syarat menjadi seorang pranatacara.

syarat menjadi seorang pranatacara.

- Mengetahui beberapa hal penting yang ter
Mengetahui beberapa hal penting yang ter
Mengetahui beberapa hal penting yang ter

Mengetahui beberapa hal penting yang terkait dengan pranatacara
kait dengan pranatacara
kait dengan pranatacara

kait dengan pranatacara

Wulangan angka 1

| 3

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

Tembung “upacara” salebeting kawruh basa Jawa nggadhahi teges adicara – adicara
ingkang sipatipun langkung mirunggan ing babagan ingkang wonten gegayutanipun
kaliyan lelayu, punapadéné panghargyan dhauping pinangantèn. Mila inggkang
mbèntenaken tata rakit panganggènipun mligi wonten kadadosan ingkang lumampah,
menawi kadadosan punika kagelaraken kanthi mawi ubarampé adat punapadéné tradisi
Jawa mila saged dipunwastani upacara.
Tuladhanipun, upacara panggih temanten, upacara pambidhaling layon.

Sangu Tumraping Paraga Panata Adicara.

Panata adicara minangka salah satunggaling ayahan ingkang baku salebeting
adicara, lan supados ayahan punika saged kalampah kanthi prayoga pramila paraga
panata adicara kedah kagungan sangu ingkang cekap lan jangkep. Rèhning panata
adicara punika ing salebeting pasamuan dados punjering kawigatosan, pramila inggih
kedah ngudi murih saged renggep ing wicara.
Renggep tegesipun candhak / nyandhak, wondéné wicara tegesipun gunem/ tutur/
pangandikan. Pramila renggeping wicara punika saged dipuntegesi ; nguwaosi /
ngendalèni sedaya pakartining tutur, supados wijiling pangandikan saged tata, tatas,
tètèh, lan titis.

• Tata ing babagan ; basa sastra tuwin patrap.

• Tatas ing bab babaran tuwin isining wedaran.

• Tètèh ing bab wijiling pangandikan ; rancak, cetha, lan wiramanipun sekéca.

• Titis tegesipun trep kaliyan swasana.

Kanthi mekaten nembé saged dipunwastani renggep ing wicara, menawi wiwit
saking pamilihing tembung saha dhapukaning ukara, runtuting pangandikan, panjang
lan cekakipun wedharan tuwin isining wedharan, trep lan saged jumbuh kaliyan
swasana, saha sadaya kalawau kaaturaken kanthi rancak lan sekéca dipunmirengaken.
Kathah perkawis ingkang kedah dipuncawisaken minangka sangu murih saged
renggep ing wicara, ing antawisipun saged kapérang dados tigang (3) pérangan ;

• Gegayutan kaliyan jiwaning wedharan, inggih punika pambudidaya murih

wedharing pangandikan nggadhahi bobot tuwin raos.

• Gegayutan kaliyan ulah swara, inggih punika pambudidaya murih wijiling

pangandikan saged cetha tuwin membat mentuling swara sekéca
dipunmirengaken.

• Gegayutan kaliyan patrap, inggih punika pambudidaya murih patraping salira

punapadéné patraping busana netepi subasita ingkang lumampah.

Sangunipun panata adicara tuwin pamedharsabda supados wijiling pangandikan
nggadhahi bobot antawisipun wonten gangsal (5) perkawis ;

Pirsa saèstu / nguwaosi dhateng ayahanipun.

Nguwaosi basa lan sastra.

• Tètèh / baut micara.

• Lantip ing panggraita saha tanggap ing swasana.

Kagungan kawruh ingkang cekap, mliginipun ingkang wonten gegayutanipun
kaliyan ayahan punapadéné kawruh sanèsipun.

| 4

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

Wedharing pangandikan saged kadamel rowa utawi ringkes mekaten ugi ing bab
basa ingkang kaginakaken, saged kanthi basa ingkang prasaja punapadéné basa ingkang
rinengga, sedaya kalawau gumantung swasana ingkang lumampah. Wonten salebeting
upacara / adicara punapa, sinten ingkang midhangetaken, saha wekdal ingkang
sumadya.

Bakunipun wedharaning pangandikan kedah urut runtut, cetha pilah - pilahipun,
satemah isining wedharan saged jumbuh kaliyan ayahan ingkang lumampah. Babaring
pangandikan, prayogi kapérang dados tigang (3) perkawis :

• Purwaka, inggih punika atur pangandikan ingkang minangka pambuka. Ingkang

kalebet ing pérangan purwaka antawisipun :

o Salam pambuka / uluk salam.

o Asung pakurmatan dhumateng para tamu.

o Muji syukur wonten ngarsaning Gusti Ingkang Murbèng Dumadi.

o Ngaturaken gatining ayahan.

o Ngaturaken reroncèning adicara.

o Tata laksitaning adicara kawaos saking pambuka ngantos dumugi

panutup, lajeng para tamu kasuwun sekéca lenggah, angantu adicara
saklajengipun.

• Isi utawi péranganing isi ingkang wigati, inggih punika wosing pangandikan.

Ingkang kalebet pérangan wigati tumrap panata adicara kadosta ngaturaken
saben – saben adicara, rikala ngaturaken saben adicara kedah cetha anggènipun
ngaturaken adicara ingkang badhé lumampah, setunggal mbaka setunggal para
paraga ingkang hanyengkuyung dipunaturi kanthi cetha.

• Wasana, inggih punika atur ingkang minangka panutup. Wondéné pérangan

wasana, tumrap panata adicara antawisipun ;

o Nyuwun pangapunten dhumateng sedaya kekirangan saha kalepatan

anggènipun nindakaken jejibahan.

o Ndhèrèkaken sugeng konduripun para tamu.

o Ngaturaken adicara panutup kanthi salam panutup.

A. Gladhèn angka 1.
Wangsulana pitak
èn ngandhap punika !

1. Punapa ingkang dipunwastani pranatacara / pranata adicara punika ?
Wangsulan:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

| 5

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

2. Punapa ingkang dipunwastani panatacara / panata adicara punika ?
Wangsulan:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Punapa bèntenipun pranatacara lan panatacara punika ?
Wangsulan:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4. Punapa ingkang dipunwastani upacara punika ?
Wangsulan:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
5. Apa sing diarani lan dikarepaké renggep ing wicara ?
Wangsulan :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

B. Gladhèn angka 2

Owahen sajroning basa Jawa Krama – Krama inggil teks “acara basa Indonesia”,
ngandhap punika !!!

Kepada yang terhormat para tamu.
Alhamdulillah puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan atas berkah dan nikmat sehingga
pada kesempatan ini kita bisa bertemu dan berkumpul pada acara peringatan HUT RI yang ke –
65, tanpa ada alangan suatu apapun.

| 6

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

Di sini saya akan membacakan susunan acara peringatan HUT RI yang ke – 65, adapun acara
tersebut antara lain :
1.
Pembukaan.
2.
Sambutan dari ketua panitia.
3.
Sambutan sari ketua RT.
4.
Isi
5.
Doa
6.
Penutup
Demikian susunan acara yang telah kita ikuti bersama, dan seiring dengan doa maka selesailah
susunan acara pada kesempatan hari ini, apabila ada kesalahan dalam saya membawakan acara
ini, semoga bapak ibu berkenan member maaf yang sebesar – besarnya.
Terimakasih.

Wangsulan :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

C. Gladhèn angka 3.
Wangsulana pitak
èn ngandhap punika kanthi maringi tanda ping (X).

1. Tembung x=gep\ punika nggadhahi teges ?

a. Sangu

d. Candhak / nyandhak

b. Nyekel

e. Nyancang

c. Nggawa

| 7

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

2. Tembung wicr punika nggadhahi teges ?

a. Gunem / pangandikan

d. Tetembangan

b. Lelagon

e. Cangkriman

c. Adicara
3. Tembung p]ntaficr yèn kpirantiinaké dadi ?

a. Panatacara

d. Pranatacara

b. Pranata adicara

e. Paranata adicara

c. Panata adicara
4. Ingkang dipunwastani renggep ing wicara punika menawi aturing pangandikan
saged ….. keJawa ?
a. Tata

d. Titis

b. Tatas

e. Tatag

c. Tètèh
5. Sing diarani tata kuwi tata ing bab apa ?
a. Babaran isining wedharan

d. Wijiling pangandikan

b. Swasaning ayahan

e. Wayahing ayahan

c. Basa sastra tuwin patrap
6. Sangunipun panata adicara supados wijiling pangandikan nggadhahi bobot punika
wonten pinten ?
a. 2

d. 5

b. 3

e. 6

c. 7
7. Tatacara panganggèning busana ingkang saé punika minangka sanguning panata
adicara ingkang wonten gegayutanipun kaliyan ?
a. Patraping busana

d. Jiwaning Wedharan

b. Ulah kridhaning swara

e. Swasananing adicara

c. Kridhaning lathi
8. Sangunipun panata adicara supados wijiling pangandikan nggadhahi bobot, kados
ing ngadhap punika keJawa …. ?
a. Tètèh tuwin baut ing wicara

d. Nguwaosi basa lan sastra

b. Patrap ing busana

e. Lantip ing panggraita

c. Kagungan kawruh cekap
9. Ing ngandhap punika pundi ingkang boten kalebet ing péranganing purwaka ?
a. Salam pambuka

d. Nyuwun pangapunten

b. Asung pakurmatan

e. Muji syukur

c. Ngaturaken reroncèning adicara
10. Nyuwun pangapunten dhumateng sedaya kekirangan saha kalepatan anggènipun
nindakaken jejibahan, punika kalebet ing pérangan …?
a. Salam pambuka

d. Purwaka

b. Isi

e. Uluk salam

c. Wasana

| 8

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

JINISING TEMBANG SALEBETING KAWRUH TEMBANG JAWA

Tembung tembang ingkang saklajengipun dipunkramakaken sekar, salebeting
kawruh kabudayan Jawa punika nggadhahi teges tetembungan ingkang rinoncé lan
pinathok, wujudipun tembang – tembang punika taksih kalebet tembang Jawa klasik
ingkang taksih ngginakaken paugeran guru gatra, guru wilangan, punapadéné guru
lagu, tembang – tembang punika kadosta :
1. Tembang gedhé utawi sekar ageng, tuladhanipun :
• Kusumastuti

• Citramengeng

• Tepi Kawuri

• Kumudasmara

• Pamularsih
2. Tembang tengahan utawi sekar tengahan ugi winastan sekar dhagelan,
tuladhanipun :
• Wirangrong

• Pranasmara

• Balabak

• Palugon

• Juru Demung

• pangajabsih
3. Tembang cilik utawi sekar macapat, tuladhanipun :
• Pocung

• Gambuh

• Durma

• Mijil

STANDAR KOMPETENSI
STANDAR KOMPETENSI
STANDAR KOMPETENSI

STANDAR KOMPETENSI

:::: Memahami dan menanggapi berbagai wacana lisan tentang bahasa, sastra dan budaya Jawa dari
Memahami dan menanggapi berbagai wacana lisan tentang bahasa, sastra dan budaya Jawa dari
Memahami dan menanggapi berbagai wacana lisan tentang bahasa, sastra dan budaya Jawa dari

Memahami dan menanggapi berbagai wacana lisan tentang bahasa, sastra dan budaya Jawa dari

berbagai sumber.
berbagai sumber.
berbagai sumber.

berbagai sumber.

KOMPETENSI DASAR
KOMPETENSI DASAR
KOMPETENSI DASAR

KOMPETENSI DASAR

: Menyimak, memahami, dan menanggapi tembang Jawa / Camp
: Menyimak, memahami, dan menanggapi tembang Jawa / Camp
: Menyimak, memahami, dan menanggapi tembang Jawa / Camp

: Menyimak, memahami, dan menanggapi tembang Jawa / Campursari melalui berbagai media.
ursari melalui berbagai media.
ursari melalui berbagai media.

ursari melalui berbagai media.

INDIKATOR
INDIKATOR
INDIKATOR

INDIKATOR

::::
- Membedakan dan mendefinisikan beberapa kategori tembang
Membedakan dan mendefinisikan beberapa kategori tembang
Membedakan dan mendefinisikan beberapa kategori tembang

Membedakan dan mendefinisikan beberapa kategori tembang – tembang Jawa termasuk
tembang Jawa termasuk
tembang Jawa termasuk

tembang Jawa termasuk

tembang Campursari.
tembang Campursari.
tembang Campursari.

tembang Campursari.
- Menganalisis isi sebuah teks tembang Campursari.
Menganalisis isi sebuah teks tembang Campursari.
Menganalisis isi sebuah teks tembang Campursari.

Menganalisis isi sebuah teks tembang Campursari.

Wulangan angka 2

| 9

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

• Sinom

• Pangkur

• Kinanthi

• Asmaradana

• Dhandhanggula

• Mengatruh

4. Tembang dolanan, tuladhanipun :

Gundhul – gundhul pacul
• Sluku – sluku bathok

• Ménthog – ménthog

• Ilir – ilir

• Bang – bang wis rahina
Sakpérangan tembang – tembang ing nginggil kalawau kalebet tembang Jawa klasik
ingkang larasipun taksih manut kaliyan pakem titi laras gamelan Jawa, laras Sléndro
punapadéné laras Pélog. Bab punika nggadhahi teges bilih swantening wiraswara utawi
waranggana kedah nglarasaken kaliyan tintinganing gamelan. Wondéné tembang
Campursari lan tembang Jawa sanèsipun ingkang kacampuran kaliyan piranti musik
modern adatipun tintingan titi larasipun gumantung kaliyan swantening wiraswara utawi
waranggananipun.

TEGESIPUN TEMBANG CAMPURSARI

Tembang Campursari punika, minangka salah satunggaling seni ingkang dipunripta
kanthi nambahi sakpérangan gamelan Jawa kaliyan piranti musik modern, kadosta
organ, gitar, bass, drumb, lsp. Salebeting tembang campursari punika adatipun basa
ingkang kaginakaken ugi basa Jawa. Nanging boten saben tembang ingkang
ngginakaken basa Jawa saged dipunwastani tembang Campursari.

JINISING TEMBANG CAMPURSARI

Tokoh ingkang ngrumiyini lan ngondhangaken Campursari, inggih punika Mantous
lumantar grup Campursari Gunungkidul (CSGK) Maju Lancar. Nanging sakpunika
kathah seniman ingkang nggarap seni Campursari ingkang bènten lan manékawarni
jinisipun, wondéné tembang Campursari saged kapérang kados ing ngandhap punika :
1. Tembang Campursari Murni, kasebat mekaten awit Tembang Campurasi
punika sinaosa garapanipun lumantar Gamelan Jawa lan musik modern nanging
tembang ingkang kasekaraken taksih kalebet sekar ageng utawi tengahan
punapadéné dolanan ingkang adatipun kasekaraken mawi iringan gamelan Jawa
jangkep. Tuladhanipun :
C.S. Sanggabuana, C.S. Gunungkidul, C.S. Sudila.
2. Tembang Campursari Garapan, kasebat mekaten awit Tembang Campursari
punika tembang ingkang karipta lan kasekaraken sampun mligi garapan énggal
tegesipun boten mligi tembang saking sekar ageng, tengahan punapadéné
dolanan. Tuladhanipun :
C.S. Gunungkidul, Campursari Nurhana lan Jaka Edan.
3. Tembang Campursai Kroncong Dangdut, jinising tembang Campursari punika
adatipun sampun boten mawi iringan gamelan Jawa nanging mligi piranti musik
modern, rèhning sekar – sekaripun kaserat salebeting basa Jawa mila kaprah
kasebat Campursari. Tuladhanipun :
C.S. Didi Kempot, C.S. Cak Diqin.

| 10

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

4. Tembang Jawa sanès Campursari, kados ingkang kaandharaken ing nginggil
kalawau, bilih boten sedaya tembang ingkang syair utawi cakepanipun mawi
basa Jawa punika saged winastan Campursari, tembang Jawa jinis punika saged
arupi Pop Jawa, Langgam Jawa, Kroncong Jawa, rap Jawa, lsp.

SUJARAHIPUN TEMBANG CAMPURSARI

Samadyaning warsa 1990 – an, Manthous kanthi grup Campursari Maju Lancar
Gunungkidul nepangaken salah satunggaling seni musik ingkang awujud gamelan Jawa
kasandingaken kaliyan piranti musik Modern, lan seni garapan énggal punika lajeng
winastan Campursari awit panci awujud campuran Gamelan Jawa kaliyan piranti musik
modern.

Rikala wiwit wontenipun Campursari kathah para kasepuhan ingkang kirang
sarujuk awit kawontenan nyampuraken Gamelan kaliyan piranti musik modern punika
saged winastan ngowahi padatan pakem gamelan ingkang sampun baku. Nanging
danguning dangu Campursari tansaya ngrembaka, kepara malah kathah
pandemenipun. Bab punika mbok menawi sampun limrah jer wiramaning Campursari
ugi saged damel kepranan sintena ingkang midhangetaken.
Manthous minangka pawongan ingkang ngondangaken Campursari punika, mijil
ing desa Playen tlatah Gunungkidul, rikala taun 1950. Nalika ing taun 1993 Manthous
ndamel grup Campursari Maju Lancar Gunungkidul.

Tokoh Campursari

TATA PANYERATAN BASA JAWA AKSARA LATIN

Ing ngadhap punika sakpérangan bab tata panyeratan basa Jawa aksara Latin
ingkang kasampurnakaken, bab ingkang wigatos kadosdéné :
1. Panyerating aksara [a] jejeg ingkang kawaos [å] panyerating aksara kedah
kaserat [a] boten [o].
Tuladha :

• Lara boten kaserat Loro

lr boten [lo[ro

• Sapa boten kaserat Sopo

sp boten [so[po

JANGKEPING KAWRUH PARAMASASTRA

| 11

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

• Apa boten kaserat Opo

ap boten [ao[po

• Aja boten kaserat Ojo

aj boten [ao[jo

2. Panyerating ungeling swanten [i] ing sakwingking wanda ingkang sigeg,
sinaosa kawaos kadosdéné ungeling swanten [e] panyerating aksara kedah
kaserat [i].
Tuladha :

• Pitik boten kaserat Pitek

pitik\

boten pi[tk\

• Sikil boten kaserat Sikel

sikil\

boten si[kl\

• Miring boten kaserat Mireng

miri=

boten mi[r=

• Ririh boten kaserat Rireh

ririh

boten ri[rh
3. Panyerating ungeling swanten [u] ing sakwingking wanda ingkang sigeg,
sinaosa kawaos kadosdéné ungeling swanten [o] panyerating aksara kedah
kaserat [u].
Tuladha :

• Alun boten kaserat Alon

alun\

boten a[lon\

• Wurung boten kaserat Wurong

wuru=

boten wu[r=o

• Pupus boten kaserat Pupos

pupus\

boten pu[pos\

• Murub boten kaserat Murob

murub\

boten mu[rob\

4. Panyerating ungeling swanten [e] kapérang dados tiga (3).
a. Panyerating aksara [e] pepet, bab panyerating aksara [e] pepet tetep boten
owah kadosdéné [ê].

peXm\

Pelem boten kaserat pêlêm

sepet\

Sepet boten kaserat sêpêt

mexm\

Merem boten kaserat Mêrêm

teXs\

Teles boten kaserat Têlês
b. Panyerating aksara [e] taling, bab panyerating aksara [e] taling kaserat
mawi diakritik [é].

[k[r

Kéré boten kaserat Kere

s[r

Saré boten kaserat Sare

[f[n

Déné boten kaserat Dene

| 12

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

l[r

Laré boten kaserat Lare
c. Panyerating aksara [e] taling ceret1, bab panyerating aksara [e] taling
kaserat mawi diakritik [è].

{k{lk\

Kèlèk boten kaserat kelek

s{pn\

Sapèn boten kaserat Sapen

{s{rt\

Sèrèt boten kaserat Seret

{l{rn\

Lèrèn boten kaserat Leren

1)

Panyerating taling kanthi tandha cerek, salebeting tata éja 4.c. ing nginggil punika mligi

kanggé mbèntenaken wujuding swanten [è], jer salebeting tata éja panulising basa Jawa

aksara Jawa tandha taling cerek punika boten kaginakaken, tegesipun panyerating tembung

ingkang wonten ungeling swanten [è] punapadéné [è], kaserat sami mawi sandhangan taling.

A. Gladhèn 1. Wangsulana pitakèn ngandhap punika !!!

1. Jinising tembang Jawa salebeting kawruh tembang Jawa punika wonten pinten
punapa kémawon ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………...................................................................................................................

2. Wirangrong, Balabak, lan Juru Demung punika sakpérangan tuladha tembang

punapa ?
………………………………………………………………………………………………
3. Punapa ingkang dipunwastani tembang Campursari punika ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……….......................................................................................................................
4. Tembang Campursari punika kapérang dados pinten, andharaken ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

| 13

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………….................................................................................................
5. Kados pundi kawontenan sakawit rikala tembang Campursari punika kagelar
samadyaning bebrayan ageng Jawa.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………...................................................................................................................

B. Gldhèn 2. Leresaken cakepan (syair) Campursari ngandhap punika kanthi tata éja
basa Jawa ingkang kasampurnakaken :

Cidro

Uwes sakmestine ati iki nelongso
Wong seng taktresnani mblenjani janji
Opo ora eling naliko semono
Kebak kembang wangi jroning dhodo
Dhuh piye maneh iki pancen nasipku
Kudu nandang loro koyo mangkene
Remuk ati iki yen eling janjine
Ora ngiro jebul lamis wae
Gek opo salah awak ku iki
Kowe nganti tego mblenjani janji
Opo mergo kahanan uripku iki..mlarat bondo seje karo uripmu
Aku nelongso mergo kebacut tresno
Ora ngiro saiki kowe cidro

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

| 14

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………..........................................................................................................

C. Gladhèn 3. Salinen aksara Jawa ngandhap punika mawi aksara latin.

Tuladha :

?aj[ko[wpdluzm]n.

Wangsulan : Aja kowé padha lunga mrana.

1. ?ap[ko[w[aorbis[m][nsaiki.

………………………………………………………………………………………………
….............................................................................................................................

2. ?ajk[ka[nHo[m=o[aorwuru=ffip[z[cnNi=liyn\.

………………………………………………………………………………………………
….............................................................................................................................

3. ?pitikÑ|[lo[rolrk[bh.

………………………………………………………………………………………………
…..............................................................................................................................

4. ?[b[nCo[ro[nN[lo[romtik[bhpi[ycr[nN.

………………………………………………………………………………………………
…..............................................................................................................................

5. ?seg[nNwisKeX[kR=o[pLokKnHikimau.

………………………………………………………………………………………………
…..............................................................................................................................

D. Cobi tembangaken salah satunggaling tembang Campursari ingkang panjenengan

saged.

| 15

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

TEGESIPUN SESORAH

Salebeting kawruh basa Jawa, ingkang dipunwastani sesorah inggih punika atur
pangandikan wonten ngarsanipun tiyang kathah kanthi ancas lan tujuan ingkang
gumathok. Sesorah menawi wonten basa Indonesia asring winastan pidato.
Sesorah punika manekawarni wujud lan jinisipun, gumantung kaliyan ancas utawi
tujuan ingkang badhé kaandharaken salebeting sesorah kalawau. Wondéné jinising sesorah
kados ingkang kapacak ngandhap punika.

SESORAH (ATUR PAMBAGYA HARJA)

Atur pambagyaharja, sesorah jinis punika nggadhahi ancas lan isi minangka sarana
nyambut rawuhipun para tamu lan ugi minangka sarana ngaturaken sugeng rawuh,
adatipun ingkang caos atur pambagyaharja punika saking salah satunggaling sulih atur
saking kulawarga ingkang saweg kagungan kersa / hajat ;
Tuladha :

Nuwun,

Wonten ngarsanipun para pepundhèn, para sesepuh pinisepuh ingkang pana ing pamawas, lebda ing

pitutur ingkang tansah sinanding, mbabar tuwin medhar surasaning kitab suci kalaming ilahi, saha

ingkang tansah marsudi mangastuti dhumateng pepoyaning kautaman, ingkang dhahat kinabektèn,

para winasis miwah sagung para pangembating praja ingkang pantes tinulad sinudarsana minangka

songsong agunging para kawula dasih, para kadang tumaruna, para kadang manggalaning karya

STANDA
STANDA
STANDA

STANDAR KOMPETENSI
R KOMPETENSI
R KOMPETENSI

R KOMPETENSI

:::: Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, dan pendapat dalam berbagai bentuk wacana lisan
Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, dan pendapat dalam berbagai bentuk wacana lisan
Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, dan pendapat dalam berbagai bentuk wacana lisan

Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, dan pendapat dalam berbagai bentuk wacana lisan
tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa, dengan menggunakan santun bahasa atau unggah
tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa, dengan menggunakan santun bahasa atau unggah
tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa, dengan menggunakan santun bahasa atau unggah

tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa, dengan menggunakan santun bahasa atau unggah –
ungguh bahasa sesuai dengan konteks budaya.
ungguh bahasa sesuai dengan konteks budaya.
ungguh bahasa sesuai dengan konteks budaya.

ungguh bahasa sesuai dengan konteks budaya.

KOMPETENSI DASAR
KOMPETENSI DASAR
KOMPETENSI DASAR

KOMPETENSI DASAR

: Men
: Men
: Men

: Menyimak dan menanggapi pidato dalam bahasa Jawa (sesorah).
yimak dan menanggapi pidato dalam bahasa Jawa (sesorah).
yimak dan menanggapi pidato dalam bahasa Jawa (sesorah).

yimak dan menanggapi pidato dalam bahasa Jawa (sesorah).

INDIKATOR
INDIKATOR
INDIKATOR

INDIKATOR

::::
- Membedakan dan mendefinisikan beberapa kategori sesorah.
Membedakan dan mendefinisikan beberapa kategori sesorah.
Membedakan dan mendefinisikan beberapa kategori sesorah.

Membedakan dan mendefinisikan beberapa kategori sesorah.
- Menggunakan sesorah sesuai fungsi dan kegunaannya masing
Menggunakan sesorah sesuai fungsi dan kegunaannya masing
Menggunakan sesorah sesuai fungsi dan kegunaannya masing

Menggunakan sesorah sesuai fungsi dan kegunaannya masing ---- masing.
masing.
masing.

masing.

-

Menganalisis isi sebuah teks sesorah.
Menganalisis isi sebuah teks sesorah.
Menganalisis isi sebuah teks sesorah.

Menganalisis isi sebuah teks sesorah.

Wulangan angka 3

| 16

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

ingkang cinaketing manah tinangsul talining kekadangan tuwin sanggyaning para lenggah kakung

sumawana putri ingkang sinugata sagunging pakurmatan.

Rèhning kula lan panjenengan punika hamung boboting titah sawantah ingkang taksih kapurba

kawisésa déning Gusti Ingkang Maha Agung, pramila sumangga langkung rumiyin kula dhèrèkaken

sami munjuk raos syukur wonten ngarsa Dalem Gusti Allah ingkang sampun kepareng paring

karohkmatan, kabagaswarasan dhumateng kula lan panjenengan waradin dhateng kulawarga.

Para Rawuh,

Kula ing ngriki ngadeg nglenggana cumanthaka lumarab atur mundhi dhawuhipun kadang

manggalaning karya pèngetan dinten kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 65, minangkani

bilih kula kapurih mijilaken raosing gati para kadang, saèstu para kadang ngaturaken gunging

panuwun awit saking rawuh para tamu, ingkang sampun kanthi lila legawaning penggalih kersa

angrawuhi pèngetan dinten punika, nanging kuciwaning manah para kadang boten saged caos papan

palenggahan punapadéné pasugatan ingkang murwat, mila saking punika kula ugi nyuwunaken

samudra pangaksami.

Para Lenggah kakung saha putri,

Kados cekap semanten atur saking kula, bokbilih wonten bléroning wirama, kithaling wicara,

punapadéné tumindak ingkang keladuk kirang nujuprana, saged kula hamung nyadhong rumentahing

samudra sih pangaksami, ing wasana jaya – jaya wijayanti, suradira jayaningrat lebur déning

pangastuti, mugiya rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.

SESORAH (TANGGAP WACANA)

Tanggap wacana, utawi tanggap sabda, sesorah jinis punika nggadhahi ancas lan isi
minangka nanggapi atur pambagyaharja. Adatipun ingkang paring tanggap wacana saking
salah satunggaling sulih atur saking para tamu, utawi nayaka praja (Rt, Lurah, Camat,
Bupati, lsp) ;
Tuladha :

(salam pambuka kajumbuhaken kaliyan kawontenan)

Nuwun,

Wonten ngarsanipun para pepundhèn, para sesepuh pinisepuh ingkang pana ing pamawas, lebda ing

pitutur ingkang tansah sinanding, mbabar tuwin medhar surasaning kitab suci kalaming ilahi, saha

ingkang tansah marsudi mangastuti dhumateng pepoyaning kautaman, ingkang dhahat kinabektèn,

para winasis miwah sagung para pangembating praja ingkang pantes tinulad sinudarsana minangka

songsong agunging para kawula dasih, para kadang tumaruna, para kadang manggalaning karya

ingkang cinaketing manah tinangsul talining kekadangan tuwin sanggyaning para lenggah kakung

sumawana putri ingkang sinugata sagunging pakurmatan.

Rèhning kula lan panjenengan punika hamung boboting titah sawantah ingkang taksih kapurba

kawisésa déning Gusti Ingkang Maha Agung, pramila sumangga langkung rumiyin kula dhèrèkaken

sami munjuk raos syukur wonten ngarsa Dalem Gusti Allah ingkang sampun kepareng paring

karohkmatan, kabagaswarasan dhumateng kula lan panjenengan waradin dhateng kulawarga.

Para Rawuh,

Kula ing ngriki ngadeg nglenggana cumanthaka lumarab atur wonten ngarsa panjenengan para tamu

samudayanipun, saèstu mongkog raosing manah, nyumurupi kridhaning para wiranèm ingkang taksih

| 17

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

kagungan raos tresna dhumateng nagrinipun, kacihna wonten kalodhangan wekdal ing mirunggan

punika saged ngawontenaken dinten kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 62, kanthi

swasana ingkang regeng. Kula ugi ngaturaken gunging panuwun awit saking kersa panjenengan para

tamu angrawuhi adicara punika, mugia lumantar adicara dinten kamardikan Republik Indonesia

ingkang kaping 65, kula panjenengan sageda tansah tresna lan tansah ngupadi murih prayoginipun

kawontenan nagri awakipun piyambak punika saged gemah ripah loh jinawi karta tata tentrem tuwin

raharja. Amien.

Para Lenggah kakung saha putri,

Kados cekap semanten atur saking kula, bokbilih wonten bléroning wirama, kithaling wicara,

punapadéné tumindak ingkang keladuk kirang nujuprana, saged kula hamung nyadhong rumentahing

samudra sih pangaksami, ing wasana jaya – jaya wijayanti, suradira jayaningrat lebur déning

pangastuti, mugiya rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.

SESORAH (MEDHAR SABDA / WURSITAWARA)

Medhar sabda, utawi ugi winastan ular – ular, wasita luhur, wursitawara, sesorah
jinis punika nggadhahi ancas lan isi bab wedharing pitutur jati utawi naséhat. Adatipun
ingkang dipunsuwuni pangandikanipun para sesepuh ingkang sampun lebda ing pitutur,
punapadéné para alim ulama.
Tuladha ;

(salam pambuka kajumbuhaken kaliyan kawontenan)

Nuwun,

Wonten ngarsanipun para pepundhèn, para sesepuh pinisepuh ingkang pana ing pamawas, lebda ing

pitutur ingkang tansah sinanding, mbabar tuwin medhar surasaning kitab suci kalaming ilahi, saha

ingkang tansah marsudi mangastuti dhumateng pepoyaning kautaman, ingkang dhahat kinabektèn,
para winasis miwah sagung para pangemban pangembating praja ingkang pantes tinulad
sinudarsana minangka songsong agunging para kawula dasih, para kadhang tumaruna ingkang
cinaketing manah tinangsul talining kekadhangan lan sanggya para rawuh kakung miwah putri
ingkang sinugata sagunging pakurmatan.
Rèhning kula lan panjenengan punika hamung titah sawantah ingkang taksih kapurba kawisésa
déning Gusti ingkang Maha Agung, pramila sumangga langkung rumiyin kula dhèrèkaken sami
ngaturaken puja puji Syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang sampun kepareng paring
karokhmatan, kabagaswarasan dhumateng kula lan panjenengan waradin dhateng kulawarga.

Para rawuh,

Jumbuh kaliyan hamèngeti dinten Ambal warsa Kamardhikan Republik Indonesia, wonten ri
kalenggahan punika ingkang sampun ndungkap kaping 65 warsa, kula badhé ngaturaken sesorah
ingkang wonten gegayutanipun kaliyan dinten kamardhikan.

Para Rawuh,

Ir.Soekarno dalah Muhammad Hatta punika piyayi ngaluhur ingkang kontap asmanipun
mangambar arum sasat ngebaki jagad, ingkang mangambar sanès raja brananipun sanès trahing
kusuma rembesing madunipun. Ananging mangambar arum asmanipun awit panjenenganipun
kekalih minangka ingkang hanglantaraken kawula sakindenging Nusantara owal saking jaman

| 18

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

penjajahan. Kasunyatan ingkang mangambar arum punika inggih gènya ageng lelabetanipun
dhumateng bangsa lan nagari.

Para rawuh, mirunggan para kadhang tumaruna ingkang cinaketing manah.

Sumangga kula aturi menggalih ingkang langkung prayogi, salebeting ambal warsa ingkang sampun
ndungkap 65 warsa punika, mliginipun tumrap para kadhang taruna. Jer panjenengan minangka
ingkang piniji badhé gumantos ngrenggani nagari saking asthanipun para sepuh ingkang sampun
ndungkap ing yuswa. Ing purwa kalawau sampun kula pratélakaken, bilih wontenipun dinten
pèngetan ambal warsa punika, awit saking labuh labetipun para sesepuh ingkang sampun kanthi
rilaning penggalih, dados bebantening payudhan murih saged mahanani nagari Indonesia ingkang
mardhika, boten kapétang malih kathahing nyawa minangka pitumbasan kawontenan ingkang
sakpunika kula lan panjenengan raosaken sami.

Para rawuh ingkang sinugata sagunging pakurmatan

Jumbuh kaliyan kawontenan mekaten, pramila sumangga sesarengan awakipun piyambak wiwit
ndhèrèk menggalih lan caos pamrayogi, kados pundi prayoginipun nagari punika saged loh jinawi
kang sarwa tinandur, gemah ripah kang sarwa tinumbas, karta tentrem sarta raharja sumrambah
para kawula dasih sadhengah papan ing tlatah Indonesia, kinanthi saiyeg saéka praya manunggaling
para kawula kalawan para pangemban pangembat dalah para manggalaning nagari, hamemangun
karya, hamemayu hayuning bawana, satemah mahanani Indonesia ingkang raharja.

Para rawuh,

Kados cekap semanten atur saking kula, bilih wonten bléroning wirama, kithaling wicara, lan kirang
trapsila menggahing subasita punapadéné wonten samukawis ingkang kirang nujuprana penggalih
para rawuh, saèstu kula hamung saged nyuwun gunging samudra sih pangaksami. Ing wasana
sumangga asesanti jaya jaya wijayanti, suradira jayaningrat lebur déning pangastuti, mugiya rahayu
ingkang samya pinanggih.

Nuwun.

Ing ngandhap punika satlereman bab ingkang magepokan kaliyan
cengkoronganipun sesorah antawisipun ;

1. Cengkorongan tumraping atur pambagya harja ;

a. Pambuka, ngaturaken salam manut kapitayan sarta swasananing para tamu
ingkang rawuh wonten ngriku.
Tuladha salam pambuka ingkang saged dipunginakaken;

Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh (tumraping ingkang ngrasuk Islam)
Om Swastyastu (tumraping ingkang ngrasuk Hindu)
Ngaturaken pambagya wilujeng ....(tumrap agami san
èsipun)
Bapak-bapak.... ingkang kinurmatan
Bapa saha ibu .... ingkang kinabekt
èn
Para rawuh kakung saha putri ingkang satuhu luhuring budi
Sugeng siang (dalu,
énjing, sonten)
Lan sakpanunggalanipun.

b. Purwaka, ngajak munjuk panuwun ngarsa Gusti Ingkang Akarya Jagad
ingkang sampun kepareng paring kasarasan, kawilujengan, karahayon, lsp.

| 19

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

c. Wedharan, dipunandaraken kanthi urut lan nganggé basa ingkang gampil

tinampi.
Saripatinipun wedharan (dudutan), dipunandharaken kanthi cekak aos.
• Ngaturaken sugeng rawuhipun para tamu.

• Ngaturaken gunging panuwun awit saking kersa rawuhipun para

tamu.

• Nyuwunaken pangaksama tumraping kawontenan punapadéné
papan tuwin pasugatan ing cumawis.
d. Panutup, atur panuwun marang tamu, salam panutup lan ngaturaken
sugeng lenggah, dhahar, ngunjuk, lan sapanunggalanipun.

2. Cengkorongan tumraping tanggap sabda ;

a. Pambuka, ngaturaken salam manut kapitayan sarta swasananing para tamu
ingkang rawuh wonten ngriku.
Tuladha salam pambuka ingkang saged dipunginakaken;

Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh (tumraping ingkang ngrasuk Islam)
Om Swastyastu (tumraping ingkang ngrasuk Hindu)
Ngaturaken pambagya wilujeng ....(tumrap agami san
èsipun)
Bapak-bapak.... ingkang kinurmatan
Bapa saha ibu .... ingkang kinabekt
èn
Para rawuh kakung saha putri ingkang satuhu luhuring budi
Sugeng siang (dalu,
énjing, sonten)
Lan sakpanunggalanipun.

b. Purwaka, ngajak munjuk panuwun ngarsa Gusti Ingkang Akarya Jagad
ingkang sampun kepareng paring kasarasan, kawilujengan, karahayon, lsp.
c. Wedharan, dipunandaraken kanthi urut lan nganggé basa ingkang gampil

tinampi.
Saripatinipun wedharan (dudutan), dipunandharaken kanthi cekak aos.
• Ngaturaken sugeng rawuhipun para tamu.

• Ngaturaken gunging panuwun awit saking kersa rawuhipun para

tamu.

• Nyuwunaken pangaksama tumraping kawontenan punapadéné
papan tuwin pasugatan ing cumawis.
• Hananggapi punapa ingkang dados aturipun pambagyaharja
d. Panutup, atur panuwun marang tamu, salam panutup lan ngaturake sugeng
lenggah, dhahar, ngunjuk, lan sapanunggalanipun.

3. Cengkorongan tumraping atur wursitawara;

a. Pambuka, ngaturaken salam manut kapitayan swasananing para tamu
ingkang rawuh wonten ngriku.
Tuladha salam pambuka ingkang saged dipungunakaken;

Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh (tumraping ingkang ngrasuk Islam)
Om Swastyastu (tumraping ingkang ngrasuk Hindu)
Ngaturaken pambagya wilujeng ....(tumrap agami san
èsipun)
Bapak-bapak.... ingkang kinurmatan
Bapa saha ibu .... ingkang kinabekt
èn
Para rawuh kakung saha putri ingkang satuhu luhuring budi
Sugeng siang (dalu,
énjing, sonten)
Lan sakpanunggalanipun.

| 20

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

b. Purwaka, ngajak munjuk panuwun ngarsa Gusti Ingkang Akarya Jagad
ingkang sampun kepareng paring kasarasan, kawilujengan, karahayon, lsp.
c. Wedharan, dipunandaraken kanthi urut lan nganggé basa ingkang gampil

tinampi.
Saripatinipun wedharan (dudutan), dipunandharaken kanthi cekak aos.
• Ngaturaken sugeng rawuhipun para tamu.

• Ngaturaken isi punapadéné ancas wontenipun adicara ingkang saweg
lumampah.
d. Panutup, atur panuwun marang tamu, salam panutup lan ngaturake sugeng
kondur, lan sapanunggalanipun.

Basa ingkang kaginakaken salebeting sesorah punika basa Jawa Krama utawi Krama
Inggil, menawi saged basa Krama / Krama Inggil ingkang baku (standar), sanès basa Krama
Désa. Wondéné tetembungan Krama Désa ingkang sampun limrah inggih punika : sepah,
sesepah, waged, kita, sepindhah, keranten,
èstu – èstu, lsp.
Wigatèkna :

[zo[ko
[zo[ko
[zo[ko

[zo[ko

k]m
k]m
k]m

k]m

k]mai=gil
k]mai=gil
k]mai=gil

k]mai=gil\\\\

aku

kul

kul 1

[ko[w

s[mPyn\

pvJen_zn\

piymB[k

piymBkKipun\

pvJen_znNipun\

aw[k[d[w

awkKipunPiymBk\

kullnPvJen_zn\

tuw

sepuh

sepuh

bis

sgef\

sgef\

fu[w

gdh

kguzn\

ati

mnh

p=glih

[nk\,[yn\

bilih

menwi

[zo[m=o

mtu/

zenFik

lgi

sweg\

sweg\

| 21

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

turu

tiXm\

s[r

luz

[ksh

tinFk\

mzn\

ned

da/

[zo[mB

zuvJ|k\

zuvJ|k\

a[wh

c[aos\

pri=

pzpur

pzpunTen\

pzkSm

1) Wonten sakpérangan buku utawi paramasastra Jawa ingkang ngginakaken tembung dalem

minangka tembung krama inggil saking aku, nanging wonten modul punika tembung krama inggil aku
kula. Tembung dalem punika boten saged uwal saking tembung ngajengipun tuladha : abdi dalem
(abdi panjenengan, putra dalem (putra panjenengan), kagungan dalem (kagungan panjenengan),

garwa dalem (garwa panjenengan). Mila saking punika tembung dalem langkung trep lan prayogi

minangka sesulih tumrap tembung panjenengan ananging tartamtu tumrap priyantun ingkang

langkung dipunaosi utaminipun tumraping ratu.

PARAMABASA ;

TEMBUNG

LINGGANIPUN

WIDYA TEMBUNG

TEGESIPUN

sesepuh

sepuh

Krama Inggil

Dwipurwa + sepuh

Tuwa

flh

flh

Krama inggil

Lan

pn

pn

Tembung Kawi

Waspada

pmws\

mws\

Tembung Kawi

Pa + mawas

Pangrasa

sa

sa

Krama inggil

Lan

XbF

XbF

Tembung Kawi

Duwé / nduwèni

pitutu/

tutu/

Tembung Kawi

Pi + tutur

Naséhat

anF|m\

fum\

Tembung Kawi

Han + dum

Mbagi / ngedum

mzsÒ|ti

asÒ|ti

Tembung Kawi

Ma(N) + astuti

Ndedonga

| 22

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

pe[poynNi=

[poyn\

Tembung Kawi

Dwipurwa + poyan +
ing

Pangandikan

kautmn\

autm

Tembung Kawi

Ka + utama + n

Kabecikan

tinulf\

tulf\

Tembung Kawi

In + tulad

Diconto

sinuf/sn

suf/sn

Tembung Kawi

In + sudarsana

Diconto

cinket\

cket\

Krama inggil

In + caket

Cerak / cedhak

tin=sul\

t=sul\

Krama inggil

In + tangsul

Ditalèni

cumnQk

cnQk

Tembung Kawi

Um + canthaka

Kewanèn

sinugt

sugt

Tembung Kawi

In + sugata

Disuguh /
diwènèhi

aupfi

aupfi

Tembung Kawi

Digolèki

p][yogi

p][yogi

Tembung Kawi

apik

A. Gladhèn angka 1. Wangsulana pitakèn ngandhap punika !!!

1. Punapa ingkang dipunwastani sesorah punika ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Sesorah punika jinisipun wonten pinten, punapa kémawon ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

| 23

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

3. Cobi andharaken punapa ingkang dipunwastani ;
a. Atur Pambagyaharja :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...............................................................................................................................
b. Tanggap Wacana :

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...............................................................................................................................

c. Wursitawara :

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................................................................................
4. Punapa bèntenipun Atur Pambagyaharja lan Wursitawara ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
5. Punapa kémawon saripatinipun ancas (dudutan) saking atur Pambagyaharja ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

| 24

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

B. Gladhèn angka 2. Golèken dasanamé utawi tembung ingkang sami tegesipun, kanthi
njodohaken antawisipun kolom A lan B mawi garis :

1. p][yogi

2. aupfi

3. cinket\

4. tinulf\

5. pn

6. XbF

7. anF|m\

8. pitutu/

9. flh

10. mzsÒ|ti

A. a=[go[lkKi

B. fi[con[nQo

C. becik\

D. fu[w

E. amBgi

F. ze/ti

G. ln\

H. anFe[f=oz

I. cedk\

J. n[sat\

| 25

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

UNDHA – USUK BASA JAWA

1. Undha – Usuk Basa Ingkang Baku
Ingkang dipunwastani undha – usuk basa baku, punika basa ngoko saha krama ingkang
ngetrepi wawaton utawi paugeranning undha – usuk basa. Tuladhanipun undha – usuk
basa ingkang dipunwulangaken ing pawiyatan, ingkang dipunanggé ing kaperluan utawi
kawigatosan resmi, ingkang dipunanggé ing buku – buku seserepan, buku – buku basa lan
sastra Jawa, lsp.

2. Undha – Usuk Basa Ingkang Kirang Baku
Amargi paugeran undha – usuk basa punika satuhu namung awujud pandom utawi
ancer – ancer, kados langkung prayogi yèn boten dipunwastani undha – usuk basa ingkang
boten baku, nanging ingkang kirang baku. Amargi cak – cakanipun ing unggah – ungguh
basa mila remit, temtunipun ugi boten gampil badhé mbédakaken pundi ingkang baku saha
pundi ingkang boten baku. Kados langkung sekéca menawi nitik / nitèni kémawon
sapinten kekiranganipun saking paugeran, kathah punapa sakedhik.
Wondéné kekirangan wau dumados saking daya pangaribawanipun basa – basa
ingkang boten baku, inggih punika tilaran saking basa Jawa ing jaman kajawèn arupi basa
madya lan basa krama désa, basa enggèn – enggènan, basa Indonesia saha basa manca.

STANDAR KOMPETENSI
STANDAR KOMPETENSI
STANDAR KOMPETENSI

STANDAR KOMPETENSI

:::: Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, dan pendapat dalam berbagai bentuk wacana lisan
Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, dan pendapat dalam berbagai bentuk wacana lisan
Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, dan pendapat dalam berbagai bentuk wacana lisan

Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, dan pendapat dalam berbagai bentuk wacana lisan

ten
ten
ten

tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa, dengan menggunakan santun bahasa atau unggah
tang bahasa, sastra, dan budaya Jawa, dengan menggunakan santun bahasa atau unggah
tang bahasa, sastra, dan budaya Jawa, dengan menggunakan santun bahasa atau unggah

tang bahasa, sastra, dan budaya Jawa, dengan menggunakan santun bahasa atau unggah – ungguh
ungguh
ungguh

ungguh

bahasa sesuai dengan konteks budaya.
bahasa sesuai dengan konteks budaya.
bahasa sesuai dengan konteks budaya.

bahasa sesuai dengan konteks budaya.

KOMPETENSI DASAR
KOMPETENSI DASAR
KOMPETENSI DASAR

KOMPETENSI DASAR

: Menyimak dan menanggapi ungkapan
: Menyimak dan menanggapi ungkapan
: Menyimak dan menanggapi ungkapan

: Menyimak dan menanggapi ungkapan – ungkapan tradisional dalam budaya masyarakat Jawa.
ungkapan tradisional dalam budaya masyarakat Jawa.
ungkapan tradisional dalam budaya masyarakat Jawa.

ungkapan tradisional dalam budaya masyarakat Jawa.

INDIKATOR
INDIKATOR
INDIKATOR

INDIKATOR

::::
- Siswa b
Siswa b
Siswa b

Siswa bisa membedakan dan mendefinisikan
isa membedakan dan mendefinisikan
isa membedakan dan mendefinisikan

isa membedakan dan mendefinisikan undha
undha
undha

undha – usuk basa
usuk basa
usuk basa

usuk basa dalam penggunaannya
dalam penggunaannya
dalam penggunaannya

dalam penggunaannya....

- Siswa dapat memakai dan menggunakan beberapa kosakata bahasa Kawi.
Siswa dapat memakai dan menggunakan beberapa kosakata bahasa Kawi.
Siswa dapat memakai dan menggunakan beberapa kosakata bahasa Kawi.

Siswa dapat memakai dan menggunakan beberapa kosakata bahasa Kawi.
- Siswa dapat membuat sebuah ungkapan dalam bahasa Kawi.
Siswa dapat membuat sebuah ungkapan dalam bahasa Kawi.
Siswa dapat membuat sebuah ungkapan dalam bahasa Kawi.

Siswa dapat membuat sebuah ungkapan dalam bahasa Kawi.
- Siswa dapat menganalisis isi masing
Siswa dapat menganalisis isi masing
Siswa dapat menganalisis isi masing

Siswa dapat menganalisis isi masing – masing ungkapan
masing ungkapan
masing ungkapan

masing ungkapan – ungk
ungk
ungk

ungkapan dalam bahasa Jawa
apan dalam bahasa Jawa
apan dalam bahasa Jawa

apan dalam bahasa Jawa

Krama
Krama
Krama

Krama – Krama Inggil.
Krama Inggil.
Krama Inggil.

Krama Inggil.

Wulangan angka 4

| 26

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

Tuladha :

Basa Asalipun

Tuladha

Tembung Baku

Tembung Ngoko

bsmf-

Basa Madya

,k,:aj_

K : ajeng

,k,:b[d

K : badhé

axp\

arep

,k,:awi,fweg\

K : awi, daweg

,k,:fik,anFik

K : dika / ndika

,k,:m=g

K : mangga

,k,:s[mPyn\

K : sampéyan

a[yo

ayo

[ko[w

Kowé

,k,:klih

K : kalih

,k,:kliyn\

K : kaliyan

k[ro

karo

bsk]m[fs

Basa krama désa

,k,:[bvJ=

K : benjang

,k,:[bvJi=

K : benjing

[bsuk\

bésuk

,k,:g]m

K : grama

,k,:ltu

K : latu

geni

geni

,k,:sefnTen\

K : sedanten

,k,:sfy

K : sadaya

k[bh

kabèh

Dados wosing andharan, bilih tiyang saged ing unggah – ungguh basa, yèn wicanten
utawi sesambetan kaliyan tiyang sanès, basanipun tansah dipunarah – arah, netepi
pranataning subhasita, paugeraning tata susila, murih tansah adamel reseping manah.
Wondèné caranipun, tiyang wau tansah saged nglenggahaken dhiri pribadhi, njagi
ajining dhiri nanging boten pegat ing lampah lembah manah, andhap asor saha pinter
ngurmati ing ngasanès. Tumrap unggah – ungguh basa, prakawis ingkang kalebet wigatos
lan remit inggih punika cak – tumindakipun ngurmati tiyang sanès, amargi kanthi tansah
mulat sawatawis pepènget utawi factor, ing antawisipun :
1. Faktor umur. Tuladhanipun : laré alit ngurmati laré ingkang langkung ageng. Tiyang
enèm ngurmati tiyang ingkang langkung sepuh.
2. Faktor peprenahan (kekerabatan). Wosipun tiyang ingkang kaprenah enèm, ngurmati
sadhèrèk ingkang awunipun langkung sepuh. Tuladhanipun : adhi ngurmati kakang
utawi mbakyu. Anak ngurmati bapa lan ibu (tiyang sepuh). Putu ngurmati embah.
Keponakan ngurmati bapa paman lan bibi, lsp.
3. Faktor drajat pangkat. Tuladhanipun : murid ngurmati guru. Pegawé ngurmati
pangarsanipun. Warganing pakempalan ngurmati sesepuhipun.
4. Faktor drajat semat. Tuladhanipun : Tiyang ingkang sugih, utawi sitinipun wiyar,
blanjanipun ageng, lsp.
5. Faktor trah. Tuladhanipun : Tiyang ingkang gadhah sesebatan, radèn ajeng, radèn

mas, lsp.

6. Faktor tetepangan. Wosipun tiyang ingkang dèrèng tepang, dèrèng patos tepang,
utawi tepangan énggal, limrahipun langkung dupunurmati tinimbang tiyang
ingkang sampun kulina. Tuladhanipun : yèn manggihi tamu, utawi tetumbas

| 27

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

dhateng bakul, ingkang dèrèng tepang utawi dèrèng kulina, limrahipun mawi basa
krama.

Manut saking layang Karti Basa terbitan Kementrian PP dan K (1946: 64 – 84),
mratélakaken bilih undha – usuk basa punika kapérang dados pitung (7) tataran, ing
antawisipun :
1. Basa Ngoko

a. Ngoko-lugu

1) Antya-basa

b. Ngoko-andhap

2) Basa-antya

2. Basa Madya

a. Madya-ngoko
b. Madyantara
c. Madya-krama

3. Basa Krama-désa

4. Basa Krama

a. Mudha-krama
b. Kramantara
c. Wredha-krama

5. Basa Krama–inggil
6. Basa Kedhaton
7. Basa Kasar

TULADHA UNDHA – USUK BASA JAMAN RUMIYIN (KARTI BASA)

Tuladha – tuladha ngandhap punika, namung minangka waosan kémawon lan tambahing
kawruh.

1. Basa ngoko (Antya-basa)

Pawicantenanipun Samadikun kaliyan Sumarji ;
Samadikun

: “Mau bengi sliramu apa sida tindak menyang Prawirataman ?”.

Sumarji

: “Sida, dakperlokaké ndeleng wayangé, lah kangmas apa ora
mriksani, kok kaya ora katon ?”.

Samadikun

: “Ora, wong awakku lagi rada ora kepénak, mula bener ngendikamu,
aku kakèan melèk nanging arang jejamu”.

Sumarji

: “Wah, mungguh kangmas rawuh mesti ora kersa kondur, amarga
dhalangé apik tur lucu banget”.

2. Basa madya (Madya-ngoko)

Pawicantenanipun Mbok Sardi kaliyan Mbok Merta ;
Mbok Sardi

: “Dika ésuk – ésuk kok empun mruput teng pasar, onten perlu

napa?”.
Mbok Merta

: “Ajeng nempur, nèk rada kawanan sok boten komanan”.

Mbok Sardi

: “Kula niki temené nggih butuh beras kaya ndika”.

Mbok Merta

: “Nggih engga bareng, njing pasaran ngarep niki rak dereng kena
dipestèkké, adat sing empunempun beras – pariné wong désa sami
disimpen mawon”.

3. Basa krama-désa

Pawicantenan antawisipun mas Marta (mawi basa ngoko) kaliyan Sadrana (mawi basa
krama-desa) ;
Mas Marta

: “Rak ya padha slamet baé ta kang Sadrana ?”.

| 28

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

Sadrana

: “Saking pangéstu sampéyan inggih wilujeng, ing ngriki ndara
punapa sami wilujeng ?“.

Mas Marta

: “Saka pandongamu ya slamet, lah kepiyé kabaré wong tuamu jaré
nembé nandang gerah ?”.

Sadrana

: “Inggih sakpunika tiyang sepah kula sampun dhangan, keranten
sampun kula priksakaken dhateng Puskesmas, lan sakpunika sampun
waged olah tetanèn malih “.

4. Basa krama (mudha-krama)

Pawicantenanipun mas Sunardi kaliyan jeng Nikèn ;
Mas Sunardi

: “Lho, adhi badhé tindak pundi ?”.

Jeng Nikèn

: “Badhé dhateng Klathèn, dipuntimbali bapak”.

Mas Sunardi

: “Sajakipun kagungan prakawis wigatos, ingkang rama mawi
nimbali adhi ?”.

Jeng Nikèn

: “Ngandikanipun bapak, ibu gerah ngantos mlebet griya-sakit”.

5. Basa krama inggil

Pawicantenan antawisipun bupati (mawi basa ngoko) kaliyan lurah (mawi basa krama-
inggil) :
Bupati

: “Kepriyé lurah, wong – wong ing désamu apa wis padha nindakaké
kuwajiban nanggulangi lelara pès ?”.

Lurah

: “Nuwun inggih, tetiyang sampun abdi-dalem cariyosi kedah reresik,
mranata griya saha pakawisan manut dhawuhing nagari”.

Bupati

: “Apa kowé wis gawé palapuran cacahé wong sing lara lan tiwas ing
sajroné sasi iki ?”.

Lurah

: “Nuwun inggih sampun, abdi-dalem caosaken ndara Wedana”.

Bupati

: “Yèn mangkono bésuk dina Senèn ngarep iki aku pepriksa ing
désamu”.

Lurah

: “Menawi kersa dalem makaten, abdi-dalem kaparenga munjuk,
mugi wontena kersa dalem tindak nitih montor miyos ing dusun Bèji
kémawon, ingkang marginipun sampun saé”.

6. Basa kadhaton

Pawicantenanipun mas Danur kaliyan Rama Braja ;
Mas Danur

: “Kala wingi ing griya jengandika kados wènten tamu ?”.

Rama Braja

: “ Enggéh, tamu adhi kula”.

Mas Danur

: “Lho, punika adhi ingkang pundi ?, punapa jengandika meksih
darbé
adhi melih ?”.

7. Basa kasar

Pawicantenan antawisipun Dul Jabar kaliyan Sarmin :
Dul Jabar

: “Min, ayo tangi wis awan micek baé gawému !!!”.

Sarmin

: “Asem ki, semprul tenan….ngapa ta ?”.

TULADHA UNDHA – USUK BASA ING JAMAN SAKPUNIKA (MODERN)

Salebeting jaman modern utawi jaman sakpunika, undha – usuk basa Jawa naming
kantun sekawan (4) tataran ingkang dipunsinaoni ing pawiyatan lan sadhengah papan
samadyaning bebrayan ageng Jawa, wujuding undha – usuk kasebat, kados ing ngandhap
punika :

| 29

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

1. Basa Ngoko

Pawicantenanipun Hasan kaliyan Nurdin kanca raketipun pak Ali ;
Hasan

: “Kaya pak Ali mau lunga menyang apotik, mbok menawa
kowé weruh duwé perlu apa ?”.

Nurdin

: “Pak Ali tuku obat resèp dhokter, jaréné dhèk wingi calon
bojoné lara”.

2. Basa Ngoko-alus

Pawicantenanipun bu Srini kaliyan pak Tana, kekalihipun kanca guru ;
Bu Srini

: “Kaya pak Ali mau tindak menyang apotik, mbok menawa
panjenengan pirsa kagungan perlu apa ?”.

Pak Tana

: “Pak Ali mundhut obat resèp dhokter, ngendhikané dhèk
wingi calon garwané gerah”.

3. Basa Krama

Pawicantenanipun mbok Radem tangganipun pak Ali kaliyan pak Atma tukang
kebon sekolahan ;
Mbok Radem

: “Kados pak Ali wau késah dhateng apotik, bok menawi
sampéyan sumerep gadhah perlu punapa ?”.

Pak Atma

: “Pak Ali tumbas obat resèp, criyosipun kala wingi calon
sémahipun sakit”.

4. Basa Krama-inggil (alus)
Pawicantenanipun bu Tini Kepala Sekolah (taksih radi enèm) kaliyan pak Marta
guru (sampun sepuh).
Bu Tini

: “Kados pak Ali wau tindak dhateng apotik, bok menawi
panjenengan pirsa kagungan perlu punapa ?”.

Pak Atma

: “Pak Ali mundhut obat resèp dhokter, ngendikanipun
kalawingi calon garwanipun gerah”.

Basa Kawi punika basa punapa ?

Basa Kawi punika sayektosipun, tembung sanès saking basa Jawa Kina, wondéné kok
saged winastan basa Kawi awit saking tetembungan basa Sansekerta kiva (kavi), lajeng
kajawèkaken dados tembung Kawi ingkang tegesipun : pujangga (utawi tiyang ingkang
pakaryanipun damel utawi ngroncé tembang lan ukara – ukara ingkang éndah). Salebeting Jaman
Jawa Kina kathah Kakawin – Kakawin ingkang dipunyasa déning para empu, wondéné basa ingkang

kaginakaken salebeting kakawin – kakawin kalawau winastan basa Jawa Kina, mila saking punika

lajeng tetembungan basa Jawa Kina ingkang taksih kaginakaken salebeting basa Jawa sakpunika

lajeng winastan basa Kawi.

Basa Jawa Kina punika kathah – kathahipun tembung – tembungipun mendhet saking
tetembungan basa Sansekerta, lan salebeting basa Jawa sakpunika tetembungan basa Kawi
adatipun saged kanggé sulih basa Krama utawi dipunanggep kadosdéné basa Krama /
Krama Inggil.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->