Purwakaning Atur

Awit saking kajurunging manah, kula cumanthaka ndhèrèk cawé – cawé
urun rembag babagan pamarsudining basa, sastra, tuwin aksara Jawa.
Modul punika namung kanggé ambiyantu para siswa anggènipun sami
sinau basa Jawa, lan sakpérangan modul punika kaserat mawi aksara Jawa gagrak
Sriwedarèn lan gagrak KBJ – Malang, wondéné tata gelar panulising latin basa Jawa
kajumbuhaken kaliyan ejaan basa Jawa aksara Latin wedalan Balai Pustaka Yogyakarta
edisi revisi taun 2006.
Bok bilih sakmangké pinanggih samukawis ingkang taksih rinaos kirang
anjangkepi menggahing materi ingkang gegayutan kaliyan kurikulum ingkang
lumampah, awit saking punika panyaruwé para winasis lan para pamaos tansah
kula antu – antu.
Ing wasana mugi – mugi modul punika wonten ginanipun tumrap para
kadang dwija langkung – langkung tumrap para siswa.
Nuwun.
Kepala SMA N 1 Sanden

Pangripta

Drs. Ir. H. Joko Kustanta, M.Pd
Nip.19660913 199103 1 004

Setya Amrih Prasaja,S.S.
Nip.198107262010011 011

Sinengkalan Candrawarsi
Santri Catur Wiwaraning Jagad

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

|1

Wulangan angka 1
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
INDIKATOR

: Memahami dan menanggapi berbagai wacana lisan tentang bahasa, sastra dan budaya Jawa dari
sumber.
sumber.
: Memahami dan menanggapi pranatacara dari berbagai media.
:
-

berbagai

Mendefinisikan apa itu pranatacara dan panatacara.

-

Paham dan mengetahui syarat – syarat menjadi seorang pranatacara.

-

Mengetahui beberapa hal penting yang terkait
terkait dengan pranatacara

Pranatacara utawi panatacara ?
Salebeting kawruh basa Jawa asring kapyarsa tetembungan pranatacara utawi
panatacara, tetembungan kalih punika menawi dipunudhal saged nggadhahi teges ;
1. Pranatacara, tetembungan punika bakunipun saking tetembungan pranata lan
adicara, manut bausastra Jawa tembung pranata sami tegesipun kaliyan
paugeran. Wondéné adicara sampun cetha tegesipun. Dados menawi mekaten
tetembungan pranata adicara punika paugeran tumraping tata gelar adicara
ingkang badhé kalampahan. Gampilipun tembung pranata adicara punika sami
kaliyan daftar acara (tatacara / random acara) lan ubarampénipun.
2. Panatacara, tetembungan punika bakunipun saking tetembungan panata lan
adicara, manut bausastra Jawa tembung panata nggadhahi teges ingkang nata.
Déné adicara sampun cetha tegesipun. Dados menawi mekaten tetembungan
panata adicara punika pawongan ingkang kajibah nata lan ngatur tumapaking
adicara wiwit pambuka ngantos paripurna, cekakipun tembung panata adicara
punika lajeng kalimrah dipuntembungaken MC (Master of Ceremonnies) utawi
pembawa acara.
Adicara lan Upacara.
Tembung “acara” adatipun dipunginakaken sakkersanipun minangka jarwan
(terjemahan) basa Indonesia “acara”, kamangka jarwanipun tembung “acara” salebeting
basa Jawa ingkang langkung trep inggih punika “adicara”.
Tuladhanipun, adicara pèngetan dinten kamardhikan, lsp.
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

|2

Tembung “upacara” salebeting kawruh basa Jawa nggadhahi teges adicara – adicara
ingkang sipatipun langkung mirunggan ing babagan ingkang wonten gegayutanipun
kaliyan lelayu, punapadéné panghargyan dhauping pinangantèn. Mila inggkang
mbèntenaken tata rakit panganggènipun mligi wonten kadadosan ingkang lumampah,
menawi kadadosan punika kagelaraken kanthi mawi ubarampé adat punapadéné tradisi
Jawa mila saged dipunwastani upacara.
Tuladhanipun, upacara panggih temanten, upacara pambidhaling layon. 
Sangu Tumraping Paraga Panata Adicara.
Panata adicara minangka salah satunggaling ayahan ingkang baku salebeting
adicara, lan supados ayahan punika saged kalampah kanthi prayoga pramila paraga
panata adicara kedah kagungan sangu ingkang cekap lan jangkep. Rèhning panata
adicara punika ing salebeting pasamuan dados punjering kawigatosan, pramila inggih
kedah ngudi murih saged renggep ing wicara.
Renggep tegesipun candhak / nyandhak, wondéné wicara tegesipun gunem/ tutur/
pangandikan. Pramila renggeping wicara punika saged dipuntegesi ; nguwaosi /
ngendalèni sedaya pakartining tutur, supados wijiling pangandikan saged tata, tatas,
tètèh, lan titis.
• Tata ing babagan ; basa sastra tuwin patrap.
• Tatas ing bab babaran tuwin isining wedaran.
• Tètèh ing bab wijiling pangandikan ; rancak, cetha, lan wiramanipun sekéca.
• Titis tegesipun trep kaliyan swasana.
Kanthi mekaten nembé saged dipunwastani renggep ing wicara, menawi wiwit
saking pamilihing tembung saha dhapukaning ukara, runtuting pangandikan, panjang
lan cekakipun wedharan tuwin isining wedharan, trep lan saged jumbuh kaliyan
swasana, saha sadaya kalawau kaaturaken kanthi rancak lan sekéca dipunmirengaken.
Kathah perkawis ingkang kedah dipuncawisaken minangka sangu murih saged
renggep ing wicara, ing antawisipun saged kapérang dados tigang (3) pérangan ;
• Gegayutan kaliyan jiwaning wedharan, inggih punika pambudidaya murih
wedharing pangandikan nggadhahi bobot tuwin raos.
• Gegayutan kaliyan ulah swara, inggih punika pambudidaya murih wijiling
pangandikan saged cetha tuwin membat mentuling swara sekéca
dipunmirengaken.
• Gegayutan kaliyan patrap, inggih punika pambudidaya murih patraping salira
punapadéné patraping busana netepi subasita ingkang lumampah.
Sangunipun panata adicara tuwin pamedharsabda supados wijiling pangandikan
nggadhahi bobot antawisipun wonten gangsal (5) perkawis ;
• Pirsa saèstu / nguwaosi dhateng ayahanipun.
• Nguwaosi basa lan sastra.
• Tètèh / baut micara.
• Lantip ing panggraita saha tanggap ing swasana.
• Kagungan kawruh ingkang cekap, mliginipun ingkang wonten gegayutanipun
kaliyan ayahan punapadéné kawruh sanèsipun.
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

|3

Wedharing pangandikan saged kadamel rowa utawi ringkes mekaten ugi ing bab
basa ingkang kaginakaken, saged kanthi basa ingkang prasaja punapadéné basa ingkang
rinengga, sedaya kalawau gumantung swasana ingkang lumampah. Wonten salebeting
upacara / adicara punapa, sinten ingkang midhangetaken, saha wekdal ingkang
sumadya.
Bakunipun wedharaning pangandikan kedah urut runtut, cetha pilah - pilahipun,
satemah isining wedharan saged jumbuh kaliyan ayahan ingkang lumampah. Babaring
pangandikan, prayogi kapérang dados tigang (3) perkawis :
• Purwaka, inggih punika atur pangandikan ingkang minangka pambuka. Ingkang
kalebet ing pérangan purwaka antawisipun :
o Salam pambuka / uluk salam.
o Asung pakurmatan dhumateng para tamu.
o Muji syukur wonten ngarsaning Gusti Ingkang Murbèng Dumadi.
o Ngaturaken gatining ayahan.
o Ngaturaken reroncèning adicara.
o Tata laksitaning adicara kawaos saking pambuka ngantos dumugi
panutup, lajeng para tamu kasuwun sekéca lenggah, angantu adicara
saklajengipun.
• Isi utawi péranganing isi ingkang wigati, inggih punika wosing pangandikan.
Ingkang kalebet pérangan wigati tumrap panata adicara kadosta ngaturaken
saben – saben adicara, rikala ngaturaken saben adicara kedah cetha anggènipun
ngaturaken adicara ingkang badhé lumampah, setunggal mbaka setunggal para
paraga ingkang hanyengkuyung dipunaturi kanthi cetha.
• Wasana, inggih punika atur ingkang minangka panutup. Wondéné pérangan
wasana, tumrap panata adicara antawisipun ;
o Nyuwun pangapunten dhumateng sedaya kekirangan saha kalepatan
anggènipun nindakaken jejibahan.
o Ndhèrèkaken sugeng konduripun para tamu.
o Ngaturaken adicara panutup kanthi salam panutup.
A. Gladhèn angka 1.
Wangsulana pitakèn ngandhap punika !
1. Punapa ingkang dipunwastani pranatacara / pranata adicara punika ?
Wangsulan:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

|4

2. Punapa ingkang dipunwastani panatacara / panata adicara punika ?
Wangsulan:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Punapa bèntenipun pranatacara lan panatacara punika ?
Wangsulan:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4. Punapa ingkang dipunwastani upacara punika ?
Wangsulan:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
5. Apa sing diarani lan dikarepaké renggep ing wicara ?
Wangsulan :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

B. Gladhèn angka 2
Owahen sajroning basa Jawa Krama – Krama inggil teks “acara basa Indonesia”,
ngandhap punika !!!
Kepada yang terhormat para tamu.
Alhamdulillah puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan atas berkah dan nikmat sehingga
pada kesempatan ini kita bisa bertemu dan berkumpul pada acara peringatan HUT RI yang ke –
65, tanpa ada alangan suatu apapun.
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

|5

Di sini saya akan membacakan susunan acara peringatan HUT RI yang ke – 65, adapun acara
tersebut antara lain :
1. Pembukaan.
2. Sambutan dari ketua panitia.
3. Sambutan sari ketua RT.
4. Isi
5. Doa
6. Penutup
Demikian susunan acara yang telah kita ikuti bersama, dan seiring dengan doa maka selesailah
susunan acara pada kesempatan hari ini, apabila ada kesalahan dalam saya membawakan acara
ini, semoga bapak ibu berkenan member maaf yang sebesar – besarnya.
Terimakasih.
Wangsulan :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

C. Gladhèn angka 3.
Wangsulana pitakèn ngandhap punika kanthi maringi tanda ping (X).
1. Tembung x=gep\ punika nggadhahi teges ?
a. Sangu
b. Nyekel
c. Nggawa

d. Candhak / nyandhak
e. Nyancang

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

|6

2. Tembung wicr punika nggadhahi teges ?
a. Gunem / pangandikan
b. Lelagon
c. Adicara

d. Tetembangan
e. Cangkriman

3. Tembung p]ntaficr yèn kpirantiinaké dadi ?

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

a. Panatacara
d. Pranatacara
b. Pranata adicara
e. Paranata adicara
c. Panata adicara
Ingkang dipunwastani renggep ing wicara punika menawi aturing pangandikan
saged ….. keJawa ?
a. Tata
d. Titis
b. Tatas
e. Tatag
c. Tètèh
Sing diarani tata kuwi tata ing bab apa ?
a. Babaran isining wedharan
d. Wijiling pangandikan
b. Swasaning ayahan
e. Wayahing ayahan
c. Basa sastra tuwin patrap
Sangunipun panata adicara supados wijiling pangandikan nggadhahi bobot punika
wonten pinten ?
a. 2
d. 5
b. 3
e. 6
c. 7
Tatacara panganggèning busana ingkang saé punika minangka sanguning panata
adicara ingkang wonten gegayutanipun kaliyan ?
a. Patraping busana
d. Jiwaning Wedharan
b. Ulah kridhaning swara
e. Swasananing adicara
c. Kridhaning lathi
Sangunipun panata adicara supados wijiling pangandikan nggadhahi bobot, kados
ing ngadhap punika keJawa …. ?
a. Tètèh tuwin baut ing wicara
d. Nguwaosi basa lan sastra
b. Patrap ing busana
e. Lantip ing panggraita
c. Kagungan kawruh cekap
Ing ngandhap punika pundi ingkang boten kalebet ing péranganing purwaka ?
a. Salam pambuka
d. Nyuwun pangapunten
b. Asung pakurmatan
e. Muji syukur
c. Ngaturaken reroncèning adicara
Nyuwun pangapunten dhumateng sedaya kekirangan saha kalepatan anggènipun
nindakaken jejibahan, punika kalebet ing pérangan …?
a. Salam pambuka
d. Purwaka
b. Isi
e. Uluk salam
c. Wasana

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

|7

Wulangan angka 2
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
INDIKATOR

: Memahami dan menanggapi berbagai wacana lisan tentang bahasa, sastra dan budaya Jawa dari
berbagai sumber.
: Menyimak, memahami, dan menanggapi tembang Jawa / Campursari
Campursari melalui berbagai media.
:
-

Membedakan dan mendefinisikan beberapa kategori tembang – tembang Jawa termasuk
tembang Campursari.

-

Menganalisis isi sebuah teks tembang Campursari. 

JINISING TEMBANG SALEBETING KAWRUH TEMBANG JAWA
Tembung tembang ingkang saklajengipun dipunkramakaken sekar, salebeting
kawruh kabudayan Jawa punika nggadhahi teges tetembungan ingkang rinoncé lan
pinathok, wujudipun tembang – tembang punika taksih kalebet tembang Jawa klasik
ingkang taksih ngginakaken paugeran guru gatra, guru wilangan, punapadéné guru
lagu, tembang – tembang punika kadosta :
1. Tembang gedhé utawi sekar ageng, tuladhanipun :
• Kusumastuti
• Citramengeng
• Tepi Kawuri
• Kumudasmara
• Pamularsih
2. Tembang tengahan utawi sekar tengahan ugi winastan sekar dhagelan,
tuladhanipun :
• Wirangrong
• Pranasmara
• Balabak
• Palugon
• Juru Demung
• pangajabsih
3. Tembang cilik utawi sekar macapat, tuladhanipun :
• Pocung
• Gambuh
• Durma
• Mijil
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

|8


Sinom
Pangkur
Kinanthi
Asmaradana
Dhandhanggula
Mengatruh

4. Tembang dolanan, tuladhanipun :
• Gundhul – gundhul pacul
• Sluku – sluku bathok
• Ménthog – ménthog
• Ilir – ilir
• Bang – bang wis rahina
Sakpérangan tembang – tembang ing nginggil kalawau kalebet tembang Jawa klasik
ingkang larasipun taksih manut kaliyan pakem titi laras gamelan Jawa, laras Sléndro
punapadéné laras Pélog. Bab punika nggadhahi teges bilih swantening wiraswara utawi
waranggana kedah nglarasaken kaliyan tintinganing gamelan. Wondéné tembang
Campursari lan tembang Jawa sanèsipun ingkang kacampuran kaliyan piranti musik
modern adatipun tintingan titi larasipun gumantung kaliyan swantening wiraswara utawi
waranggananipun. 
TEGESIPUN TEMBANG CAMPURSARI
Tembang Campursari punika, minangka salah satunggaling seni ingkang dipunripta
kanthi nambahi sakpérangan gamelan Jawa kaliyan piranti musik modern, kadosta
organ, gitar, bass, drumb, lsp. Salebeting tembang campursari punika adatipun basa
ingkang kaginakaken ugi basa Jawa. Nanging boten saben tembang ingkang
ngginakaken basa Jawa saged dipunwastani tembang Campursari. 
JINISING TEMBANG CAMPURSARI
Tokoh ingkang ngrumiyini lan ngondhangaken Campursari, inggih punika Mantous
lumantar grup Campursari Gunungkidul (CSGK) Maju Lancar. Nanging sakpunika
kathah seniman ingkang nggarap seni Campursari ingkang bènten lan manékawarni
jinisipun, wondéné tembang Campursari saged kapérang kados ing ngandhap punika :
1. Tembang Campursari Murni, kasebat mekaten awit Tembang Campurasi
punika sinaosa garapanipun lumantar Gamelan Jawa lan musik modern nanging
tembang ingkang kasekaraken taksih kalebet sekar ageng utawi tengahan
punapadéné dolanan ingkang adatipun kasekaraken mawi iringan gamelan Jawa
jangkep. Tuladhanipun :
C.S. Sanggabuana, C.S. Gunungkidul, C.S. Sudila.
2. Tembang Campursari Garapan, kasebat mekaten awit Tembang Campursari
punika tembang ingkang karipta lan kasekaraken sampun mligi garapan énggal
tegesipun boten mligi tembang saking sekar ageng, tengahan punapadéné
dolanan. Tuladhanipun :
C.S. Gunungkidul, Campursari Nurhana lan Jaka Edan.
3. Tembang Campursai Kroncong Dangdut, jinising tembang Campursari punika
adatipun sampun boten mawi iringan gamelan Jawa nanging mligi piranti musik
modern, rèhning sekar – sekaripun kaserat salebeting basa Jawa mila kaprah
kasebat Campursari. Tuladhanipun :
C.S. Didi Kempot, C.S. Cak Diqin.

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1

|9

4. Tembang Jawa sanès Campursari, kados ingkang kaandharaken ing nginggil
kalawau, bilih boten sedaya tembang ingkang syair utawi cakepanipun mawi
basa Jawa punika saged winastan Campursari, tembang Jawa jinis punika saged
arupi Pop Jawa, Langgam Jawa, Kroncong Jawa, rap Jawa, lsp. 
SUJARAHIPUN TEMBANG CAMPURSARI
Samadyaning warsa 1990 – an, Manthous kanthi grup Campursari Maju Lancar
Gunungkidul nepangaken salah satunggaling seni musik ingkang awujud gamelan Jawa
kasandingaken kaliyan piranti musik Modern, lan seni garapan énggal punika lajeng
winastan Campursari awit panci awujud campuran Gamelan Jawa kaliyan piranti musik
modern.
Rikala wiwit wontenipun Campursari kathah para kasepuhan ingkang kirang
sarujuk awit kawontenan nyampuraken Gamelan kaliyan piranti musik modern punika
saged winastan ngowahi padatan pakem gamelan ingkang sampun baku. Nanging
danguning dangu Campursari tansaya ngrembaka, kepara malah kathah
pandemenipun. Bab punika mbok menawi sampun limrah jer wiramaning Campursari
ugi saged damel kepranan sintena ingkang midhangetaken.
Manthous minangka pawongan ingkang ngondangaken Campursari punika, mijil
ing desa Playen tlatah Gunungkidul, rikala taun 1950. Nalika ing taun 1993 Manthous
ndamel grup Campursari Maju Lancar Gunungkidul.

Tokoh Campursari

JANGKEPING KAWRUH PARAMASASTRA 
TATA PANYERATAN BASA JAWA AKSARA LATIN
Ing ngadhap punika sakpérangan bab tata panyeratan basa Jawa aksara Latin
ingkang kasampurnakaken, bab ingkang wigatos kadosdéné :
1. Panyerating aksara [a] jejeg ingkang kawaos [å] panyerating aksara kedah
kaserat [a] boten [o].
Tuladha :

Lara boten kaserat Loro 

lr

boten [lo[ro

Sapa boten kaserat Sopo 

sp

boten [so[po

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 10

Apa boten kaserat Opo 

ap

boten [ao[po

Aja boten kaserat Ojo 

aj

boten [ao[jo

2. Panyerating ungeling swanten [i] ing sakwingking wanda ingkang sigeg,
sinaosa kawaos kadosdéné ungeling swanten [e] panyerating aksara kedah
kaserat [i].
Tuladha :

Pitik boten kaserat Pitek 

pitik\

boten pi[tk\

Sikil boten kaserat Sikel 

sikil\

boten si[kl\

Miring boten kaserat Mireng 

miri=

boten mi[r=

Ririh boten kaserat Rireh 

ririh

boten ri[rh

3. Panyerating ungeling swanten [u] ing sakwingking wanda ingkang sigeg,
sinaosa kawaos kadosdéné ungeling swanten [o] panyerating aksara kedah
kaserat [u].
Tuladha :
alun\

boten a[lon\

Wurung boten kaserat Wurong 

wuru=

boten wu[r=o

Pupus boten kaserat Pupos 

pupus\

boten pu[pos\

Murub boten kaserat Murob 

murub\

boten mu[rob\

Alun boten kaserat Alon

• 

4. Panyerating ungeling swanten [e] kapérang dados tiga (3).
a. Panyerating aksara [e] pepet, bab panyerating aksara [e] pepet tetep boten
owah kadosdéné [ê].

peXm\ 

Pelem boten kaserat pêlêm

sepet\ 

Sepet boten kaserat sêpêt

mexm\ 

Merem boten kaserat Mêrêm

teXs\ 

Teles boten kaserat Têlês

b. Panyerating aksara [e] taling, bab panyerating aksara [e] taling kaserat
mawi diakritik [é].

[k[r 

Kéré boten kaserat Kere

s[r 

Saré boten kaserat Sare

[f[n 

Déné boten kaserat Dene

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 11

l[r 

Laré boten kaserat Lare

c. Panyerating aksara [e] taling ceret1, bab panyerating aksara [e] taling
kaserat mawi diakritik [è].

1)

{k{lk\ 

Kèlèk boten kaserat kelek

s{pn\ 

Sapèn boten kaserat Sapen

{s{rt\ 

Sèrèt boten kaserat Seret

{l{rn\ 

Lèrèn boten kaserat Leren

Panyerating taling kanthi tandha cerek, salebeting tata éja 4.c. ing nginggil punika mligi
kanggé mbèntenaken wujuding swanten [è], jer salebeting tata éja panulising basa Jawa
aksara Jawa tandha taling cerek punika boten kaginakaken, tegesipun panyerating tembung
ingkang wonten ungeling swanten [è] punapadéné [è], kaserat sami mawi sandhangan taling.

A. Gladhèn 1. Wangsulana pitakèn ngandhap punika !!!
1. Jinising tembang Jawa salebeting kawruh tembang Jawa punika wonten pinten
punapa kémawon ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………...................................................................................................................

2. Wirangrong, Balabak, lan Juru Demung punika sakpérangan tuladha tembang
punapa ?
………………………………………………………………………………………………
3. Punapa ingkang dipunwastani tembang Campursari punika ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……….......................................................................................................................
4. Tembang Campursari punika kapérang dados pinten, andharaken ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 12

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………….................................................................................................
5. Kados pundi kawontenan sakawit rikala tembang Campursari punika kagelar
samadyaning bebrayan ageng Jawa.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………...................................................................................................................

B. Gldhèn 2. Leresaken cakepan (syair) Campursari ngandhap punika kanthi tata éja
basa Jawa ingkang kasampurnakaken :
Cidro
Uwes sakmestine ati iki nelongso
Wong seng taktresnani mblenjani janji
Opo ora eling naliko semono
Kebak kembang wangi jroning dhodo
Dhuh piye maneh iki pancen nasipku
Kudu nandang loro koyo mangkene
Remuk ati iki yen eling janjine
Ora ngiro jebul lamis wae
Gek opo salah awak ku iki
Kowe nganti tego mblenjani janji
Opo mergo kahanan uripku iki..mlarat bondo seje karo uripmu
Aku nelongso mergo kebacut tresno
Ora ngiro saiki kowe cidro
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 13

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………..........................................................................................................

C. Gladhèn 3. Salinen aksara Jawa ngandhap punika mawi aksara latin.
Tuladha :

?aj[ko[wpdluzm]n.
Wangsulan : Aja kowé padha lunga mrana.

1. ?ap[ko[w[aorbis[m][nsaiki.
………………………………………………………………………………………………
….............................................................................................................................

2. ?ajk[ka[nHo[m=o[aorwuru=ffip[z[cnNi=liyn\.
………………………………………………………………………………………………
….............................................................................................................................

3. ?pitikÑ|[lo[rolrk[bh.
………………………………………………………………………………………………
…..............................................................................................................................

4. ?[b[nCo[ro[nN[lo[romtik[bhpi[ycr[nN.
………………………………………………………………………………………………
…..............................................................................................................................

5. ?seg[nNwisKeX[kR=o[pLokKnHikimau.
………………………………………………………………………………………………
…..............................................................................................................................
D. Cobi tembangaken salah satunggaling tembang Campursari ingkang panjenengan
saged.

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 14

Wulangan angka 3
STANDAR
STANDAR KOMPETENSI

: Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, dan pendapat dalam berbagai bentuk wacana lisan

KOMPETENSI DASAR
INDIKATOR

tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa, dengan menggunakan santun bahasa atau unggah –
ungguh bahasa sesuai dengan konteks budaya.
: Menyimak
Menyimak dan menanggapi pidato dalam bahasa Jawa (sesorah).
:
-

Membedakan dan mendefinisikan beberapa kategori sesorah.

-

Menggunakan sesorah sesuai fungsi dan kegunaannya masing - masing.

-

Menganalisis isi sebuah teks sesorah. 

TEGESIPUN SESORAH
Salebeting kawruh basa Jawa, ingkang dipunwastani sesorah inggih punika atur
pangandikan wonten ngarsanipun tiyang kathah kanthi ancas lan tujuan ingkang
gumathok. Sesorah menawi wonten basa Indonesia asring winastan pidato.
Sesorah punika manekawarni wujud lan jinisipun, gumantung kaliyan ancas utawi
tujuan ingkang badhé kaandharaken salebeting sesorah kalawau. Wondéné jinising sesorah
kados ingkang kapacak ngandhap punika. 
SESORAH (ATUR PAMBAGYA HARJA)
Atur pambagyaharja, sesorah jinis punika nggadhahi ancas lan isi minangka sarana
nyambut rawuhipun para tamu lan ugi minangka sarana ngaturaken sugeng rawuh,
adatipun ingkang caos atur pambagyaharja punika saking salah satunggaling sulih atur
saking kulawarga ingkang saweg kagungan kersa / hajat ;
Tuladha :
Nuwun,
Wonten ngarsanipun para pepundhèn, para sesepuh pinisepuh ingkang pana ing pamawas, lebda ing
pitutur ingkang tansah sinanding, mbabar tuwin medhar surasaning kitab suci kalaming ilahi, saha
ingkang tansah marsudi mangastuti dhumateng pepoyaning kautaman, ingkang dhahat kinabektèn,
para winasis miwah sagung para pangembating praja ingkang pantes tinulad sinudarsana minangka
songsong agunging para kawula dasih, para kadang tumaruna, para kadang manggalaning karya
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 15

ingkang cinaketing manah tinangsul talining kekadangan tuwin sanggyaning para lenggah kakung
sumawana putri ingkang sinugata sagunging pakurmatan.
Rèhning kula lan panjenengan punika hamung boboting titah sawantah ingkang taksih kapurba
kawisésa déning Gusti Ingkang Maha Agung, pramila sumangga langkung rumiyin kula dhèrèkaken
sami munjuk raos syukur wonten ngarsa Dalem Gusti Allah ingkang sampun kepareng paring
karohkmatan, kabagaswarasan dhumateng kula lan panjenengan waradin dhateng kulawarga.
Para Rawuh,
Kula ing ngriki ngadeg nglenggana cumanthaka lumarab atur mundhi dhawuhipun kadang
manggalaning karya pèngetan dinten kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 65, minangkani
bilih kula kapurih mijilaken raosing gati para kadang, saèstu para kadang ngaturaken gunging
panuwun awit saking rawuh para tamu, ingkang sampun kanthi lila legawaning penggalih kersa
angrawuhi pèngetan dinten punika, nanging kuciwaning manah para kadang boten saged caos papan
palenggahan punapadéné pasugatan ingkang murwat, mila saking punika kula ugi nyuwunaken
samudra pangaksami.
Para Lenggah kakung saha putri,
Kados cekap semanten atur saking kula, bokbilih wonten bléroning wirama, kithaling wicara,
punapadéné tumindak ingkang keladuk kirang nujuprana, saged kula hamung nyadhong rumentahing
samudra sih pangaksami, ing wasana jaya – jaya wijayanti, suradira jayaningrat lebur déning
pangastuti, mugiya rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun. 
SESORAH (TANGGAP WACANA)
Tanggap wacana, utawi tanggap sabda, sesorah jinis punika nggadhahi ancas lan isi
minangka nanggapi atur pambagyaharja. Adatipun ingkang paring tanggap wacana saking
salah satunggaling sulih atur saking para tamu, utawi nayaka praja (Rt, Lurah, Camat,
Bupati, lsp) ;
Tuladha :
(salam pambuka kajumbuhaken kaliyan kawontenan)
Nuwun,
Wonten ngarsanipun para pepundhèn, para sesepuh pinisepuh ingkang pana ing pamawas, lebda ing
pitutur ingkang tansah sinanding, mbabar tuwin medhar surasaning kitab suci kalaming ilahi, saha
ingkang tansah marsudi mangastuti dhumateng pepoyaning kautaman, ingkang dhahat kinabektèn,
para winasis miwah sagung para pangembating praja ingkang pantes tinulad sinudarsana minangka
songsong agunging para kawula dasih, para kadang tumaruna, para kadang manggalaning karya
ingkang cinaketing manah tinangsul talining kekadangan tuwin sanggyaning para lenggah kakung
sumawana putri ingkang sinugata sagunging pakurmatan.
Rèhning kula lan panjenengan punika hamung boboting titah sawantah ingkang taksih kapurba
kawisésa déning Gusti Ingkang Maha Agung, pramila sumangga langkung rumiyin kula dhèrèkaken
sami munjuk raos syukur wonten ngarsa Dalem Gusti Allah ingkang sampun kepareng paring
karohkmatan, kabagaswarasan dhumateng kula lan panjenengan waradin dhateng kulawarga.
Para Rawuh,
Kula ing ngriki ngadeg nglenggana cumanthaka lumarab atur wonten ngarsa panjenengan para tamu
samudayanipun, saèstu mongkog raosing manah, nyumurupi kridhaning para wiranèm ingkang taksih
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 16

kagungan raos tresna dhumateng nagrinipun, kacihna wonten kalodhangan wekdal ing mirunggan
punika saged ngawontenaken dinten kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 62, kanthi
swasana ingkang regeng. Kula ugi ngaturaken gunging panuwun awit saking kersa panjenengan para
tamu angrawuhi adicara punika, mugia lumantar adicara dinten kamardikan Republik Indonesia
ingkang kaping 65, kula panjenengan sageda tansah tresna lan tansah ngupadi murih prayoginipun
kawontenan nagri awakipun piyambak punika saged gemah ripah loh jinawi karta tata tentrem tuwin
raharja. Amien.
Para Lenggah kakung saha putri,
Kados cekap semanten atur saking kula, bokbilih wonten bléroning wirama, kithaling wicara,
punapadéné tumindak ingkang keladuk kirang nujuprana, saged kula hamung nyadhong rumentahing
samudra sih pangaksami, ing wasana jaya – jaya wijayanti, suradira jayaningrat lebur déning
pangastuti, mugiya rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun. 
SESORAH (MEDHAR SABDA / WURSITAWARA)
Medhar sabda, utawi ugi winastan ular – ular, wasita luhur, wursitawara, sesorah
jinis punika nggadhahi ancas lan isi bab wedharing pitutur jati utawi naséhat. Adatipun
ingkang dipunsuwuni pangandikanipun para sesepuh ingkang sampun lebda ing pitutur,
punapadéné para alim ulama.
Tuladha ;
(salam pambuka kajumbuhaken kaliyan kawontenan)
Nuwun,
Wonten ngarsanipun para pepundhèn, para sesepuh pinisepuh ingkang pana ing pamawas, lebda ing
pitutur ingkang tansah sinanding, mbabar tuwin medhar surasaning kitab suci kalaming ilahi, saha
ingkang tansah marsudi mangastuti dhumateng pepoyaning kautaman, ingkang dhahat kinabektèn,
para winasis miwah sagung para pangemban pangembating praja ingkang pantes tinulad
sinudarsana minangka songsong agunging para kawula dasih, para kadhang tumaruna ingkang
cinaketing manah tinangsul talining kekadhangan lan sanggya para rawuh kakung miwah putri
ingkang sinugata sagunging pakurmatan.
Rèhning kula lan panjenengan punika hamung titah sawantah ingkang taksih kapurba kawisésa
déning Gusti ingkang Maha Agung, pramila sumangga langkung rumiyin kula dhèrèkaken sami
ngaturaken puja puji Syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang sampun kepareng paring
karokhmatan, kabagaswarasan dhumateng kula lan panjenengan waradin dhateng kulawarga.
Para rawuh,
Jumbuh kaliyan hamèngeti dinten Ambal warsa Kamardhikan Republik Indonesia, wonten ri
kalenggahan punika ingkang sampun ndungkap kaping 65 warsa, kula badhé ngaturaken sesorah
ingkang wonten gegayutanipun kaliyan dinten kamardhikan.
Para Rawuh,
Ir.Soekarno dalah Muhammad Hatta punika piyayi ngaluhur ingkang kontap asmanipun
mangambar arum sasat ngebaki jagad, ingkang mangambar sanès raja brananipun sanès trahing
kusuma rembesing madunipun. Ananging mangambar arum asmanipun awit panjenenganipun
kekalih minangka ingkang hanglantaraken kawula sakindenging Nusantara owal saking jaman
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 17

penjajahan. Kasunyatan ingkang mangambar arum punika inggih gènya ageng lelabetanipun
dhumateng bangsa lan nagari.
Para rawuh, mirunggan para kadhang tumaruna ingkang cinaketing manah.
Sumangga kula aturi menggalih ingkang langkung prayogi, salebeting ambal warsa ingkang sampun
ndungkap 65 warsa punika, mliginipun tumrap para kadhang taruna. Jer panjenengan minangka
ingkang piniji badhé gumantos ngrenggani nagari saking asthanipun para sepuh ingkang sampun
ndungkap ing yuswa. Ing purwa kalawau sampun kula pratélakaken, bilih wontenipun dinten
pèngetan ambal warsa punika, awit saking labuh labetipun para sesepuh ingkang sampun kanthi
rilaning penggalih, dados bebantening payudhan murih saged mahanani nagari Indonesia ingkang
mardhika, boten kapétang malih kathahing nyawa minangka pitumbasan kawontenan ingkang
sakpunika kula lan panjenengan raosaken sami.
Para rawuh ingkang sinugata sagunging pakurmatan
Jumbuh kaliyan kawontenan mekaten, pramila sumangga sesarengan awakipun piyambak wiwit
ndhèrèk menggalih lan caos pamrayogi, kados pundi prayoginipun nagari punika saged loh jinawi
kang sarwa tinandur, gemah ripah kang sarwa tinumbas, karta tentrem sarta raharja sumrambah
para kawula dasih sadhengah papan ing tlatah Indonesia, kinanthi saiyeg saéka praya manunggaling
para kawula kalawan para pangemban pangembat dalah para manggalaning nagari, hamemangun
karya, hamemayu hayuning bawana, satemah mahanani Indonesia ingkang raharja.
Para rawuh,
Kados cekap semanten atur saking kula, bilih wonten bléroning wirama, kithaling wicara, lan kirang
trapsila menggahing subasita punapadéné wonten samukawis ingkang kirang nujuprana penggalih
para rawuh, saèstu kula hamung saged nyuwun gunging samudra sih pangaksami. Ing wasana
sumangga asesanti jaya jaya wijayanti, suradira jayaningrat lebur déning pangastuti, mugiya rahayu
ingkang samya pinanggih.
Nuwun.
Ing ngandhap punika satlereman bab ingkang magepokan kaliyan
cengkoronganipun sesorah antawisipun ;
1. Cengkorongan tumraping atur pambagya harja ;
a. Pambuka, ngaturaken salam manut kapitayan sarta swasananing para tamu
ingkang rawuh wonten ngriku.
Tuladha salam pambuka ingkang saged dipunginakaken;
Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh (tumraping ingkang ngrasuk Islam)
Om Swastyastu (tumraping ingkang ngrasuk Hindu)
Ngaturaken pambagya wilujeng ....(tumrap agami sanèsipun)
Bapak-bapak.... ingkang kinurmatan
Bapa saha ibu .... ingkang kinabektèn
Para rawuh kakung saha putri ingkang satuhu luhuring budi
Sugeng siang (dalu, énjing, sonten)
Lan sakpanunggalanipun.
b. Purwaka, ngajak munjuk panuwun ngarsa Gusti Ingkang Akarya Jagad
ingkang sampun kepareng paring kasarasan, kawilujengan, karahayon, lsp.

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 18

c. Wedharan, dipunandaraken kanthi urut lan nganggé basa ingkang gampil
tinampi.
Saripatinipun wedharan (dudutan), dipunandharaken kanthi cekak aos.
• Ngaturaken sugeng rawuhipun para tamu.
• Ngaturaken gunging panuwun awit saking kersa rawuhipun para
tamu.
• Nyuwunaken pangaksama tumraping kawontenan punapadéné
papan tuwin pasugatan ing cumawis.
d. Panutup, atur panuwun marang tamu, salam panutup lan ngaturaken
sugeng lenggah, dhahar, ngunjuk, lan sapanunggalanipun.
2. Cengkorongan tumraping tanggap sabda ;
a. Pambuka, ngaturaken salam manut kapitayan sarta swasananing para tamu
ingkang rawuh wonten ngriku.
Tuladha salam pambuka ingkang saged dipunginakaken;
Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh (tumraping ingkang ngrasuk Islam)
Om Swastyastu (tumraping ingkang ngrasuk Hindu)
Ngaturaken pambagya wilujeng ....(tumrap agami sanèsipun)
Bapak-bapak.... ingkang kinurmatan
Bapa saha ibu .... ingkang kinabektèn
Para rawuh kakung saha putri ingkang satuhu luhuring budi
Sugeng siang (dalu, énjing, sonten)
Lan sakpanunggalanipun.
b. Purwaka, ngajak munjuk panuwun ngarsa Gusti Ingkang Akarya Jagad
ingkang sampun kepareng paring kasarasan, kawilujengan, karahayon, lsp.
c. Wedharan, dipunandaraken kanthi urut lan nganggé basa ingkang gampil
tinampi.
Saripatinipun wedharan (dudutan), dipunandharaken kanthi cekak aos.
• Ngaturaken sugeng rawuhipun para tamu.
• Ngaturaken gunging panuwun awit saking kersa rawuhipun para
tamu.
• Nyuwunaken pangaksama tumraping kawontenan punapadéné
papan tuwin pasugatan ing cumawis.
• Hananggapi punapa ingkang dados aturipun pambagyaharja
d. Panutup, atur panuwun marang tamu, salam panutup lan ngaturake sugeng
lenggah, dhahar, ngunjuk, lan sapanunggalanipun.
3. Cengkorongan tumraping atur wursitawara;
a. Pambuka, ngaturaken salam manut kapitayan swasananing para tamu
ingkang rawuh wonten ngriku.
Tuladha salam pambuka ingkang saged dipungunakaken;
Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh (tumraping ingkang ngrasuk Islam)
Om Swastyastu (tumraping ingkang ngrasuk Hindu)
Ngaturaken pambagya wilujeng ....(tumrap agami sanèsipun)
Bapak-bapak.... ingkang kinurmatan
Bapa saha ibu .... ingkang kinabektèn
Para rawuh kakung saha putri ingkang satuhu luhuring budi
Sugeng siang (dalu, énjing, sonten)
Lan sakpanunggalanipun.

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 19

b. Purwaka, ngajak munjuk panuwun ngarsa Gusti Ingkang Akarya Jagad
ingkang sampun kepareng paring kasarasan, kawilujengan, karahayon, lsp.
c. Wedharan, dipunandaraken kanthi urut lan nganggé basa ingkang gampil
tinampi.
Saripatinipun wedharan (dudutan), dipunandharaken kanthi cekak aos.
• Ngaturaken sugeng rawuhipun para tamu.
• Ngaturaken isi punapadéné ancas wontenipun adicara ingkang saweg
lumampah.
d. Panutup, atur panuwun marang tamu, salam panutup lan ngaturake sugeng
kondur, lan sapanunggalanipun.
Basa ingkang kaginakaken salebeting sesorah punika basa Jawa Krama utawi Krama
Inggil, menawi saged basa Krama / Krama Inggil ingkang baku (standar), sanès basa Krama
Désa. Wondéné tetembungan Krama Désa ingkang sampun limrah inggih punika : sepah,
sesepah, waged, kita, sepindhah, keranten, èstu – èstu, lsp. 
Wigatèkna :

[zo[ko

k]m

k]mai=gil\

aku

kul

kul 1

[ko[w

s[mPyn\

pvJen_zn\

piymB[k

piymBkKipun\

pvJen_znNipun\

aw[k[d[w

awkKipunPiymBk\

kullnPvJen_zn\

tuw

sepuh

sepuh

bis

sgef\

sgef\

fu[w

gdh

kguzn\

ati

mnh

p=glih

[nk\,[yn\

bilih

menwi

[zo[m=o

mtu/

zenFik

lgi

sweg\

sweg\

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 20

turu

tiXm\

s[r

luz

[ksh

tinFk\

mzn\

ned

da/

[zo[mB

zuvJ|k\

zuvJ|k\

a[wh

c[aos\

pri=

pzpur

pzpunTen\

pzkSm

1)

Wonten sakpérangan buku utawi paramasastra Jawa ingkang ngginakaken tembung dalem
minangka tembung krama inggil saking aku, nanging wonten modul punika tembung krama inggil aku 
kula. Tembung dalem punika boten saged uwal saking tembung ngajengipun tuladha : abdi dalem
(abdi panjenengan, putra dalem (putra panjenengan), kagungan dalem (kagungan panjenengan),
garwa dalem (garwa panjenengan). Mila saking punika tembung dalem langkung trep lan prayogi
minangka sesulih tumrap tembung panjenengan ananging tartamtu tumrap priyantun ingkang
langkung dipunaosi utaminipun tumraping ratu.
PARAMABASA ;
TEMBUNG

LINGGANIPUN

WIDYA TEMBUNG

TEGESIPUN

sesepuh

sepuh

Krama Inggil
Dwipurwa + sepuh

Tuwa

flh

flh

Krama inggil

Lan

pn

Tembung Kawi

Waspada

mws\

Tembung Kawi
Pa + mawas

Pangrasa

sa

sa

Krama inggil

Lan

XbF

XbF

Tembung Kawi

Duwé / nduwèni

pitutu/

tutu/

Tembung Kawi
Pi + tutur

Naséhat

anF|m\

fum\

Tembung Kawi
Han + dum

Mbagi / ngedum

asÒ|ti

Tembung Kawi
Ma(N) + astuti

Ndedonga

pn
pmws\

mzsÒ|ti

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 21

pe[poynNi=

[poyn\

kautmn\

autm

Tembung Kawi
Dwipurwa + poyan +
ing
Tembung Kawi
Ka + utama + n

tinulf\

tulf\

Tembung Kawi
In + tulad

Diconto

sinuf/sn

suf/sn

Tembung Kawi
In + sudarsana

Diconto

cinket\

cket\

Krama inggil
In + caket

Cerak / cedhak

tin=sul\

t=sul\

Krama inggil
In + tangsul

Ditalèni

cumnQk

cnQk

Tembung Kawi
Um + canthaka

Kewanèn

sinugt

sugt

Tembung Kawi
In + sugata

Disuguh /
diwènèhi

aupfi

aupfi

Tembung Kawi

Digolèki

p][yogi

Tembung Kawi

apik

p][yogi

Pangandikan
Kabecikan

A. Gladhèn angka 1. Wangsulana pitakèn ngandhap punika !!!
1. Punapa ingkang dipunwastani sesorah punika ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Sesorah punika jinisipun wonten pinten, punapa kémawon ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 22

3. Cobi andharaken punapa ingkang dipunwastani ;
a. Atur Pambagyaharja :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...............................................................................................................................
b. Tanggap Wacana :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...............................................................................................................................
c. Wursitawara :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................................................................................
4. Punapa bèntenipun Atur Pambagyaharja lan Wursitawara ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
5. Punapa kémawon saripatinipun ancas (dudutan) saking atur Pambagyaharja ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 23

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
B. Gladhèn angka 2. Golèken dasanamé utawi tembung ingkang sami tegesipun, kanthi
njodohaken antawisipun kolom A lan B mawi garis :

1. p][yogi

A. a=[go[lkKi

2. aupfi

B. fi[con[nQo

3. cinket\

C. becik\

4. tinulf\

D. fu[w

5. pn

E. amBgi

6. XbF

F. ze/ti

7. anF|m\

G. ln\

8. pitutu/

H. anFe[f=oz

9. flh

I.

cedk\

10. mzsÒ|ti

J.

n[sat\

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 24

Wulangan angka 4
STANDAR KOMPETENSI

: Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, dan pendapat dalam berbagai bentuk wacana lisan
tentang
tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa, dengan menggunakan santun bahasa atau unggah – ungguh
bahasa sesuai dengan konteks budaya.

KOMPETENSI DASAR
INDIKATOR

: Menyimak dan menanggapi ungkapan – ungkapan tradisional dalam budaya masyarakat Jawa.
:
-

Siswa bisa
bisa membedakan dan mendefinisikan undha – usuk basa dalam penggunaannya.
penggunaannya.

-

Siswa dapat memakai dan menggunakan beberapa kosakata bahasa Kawi.

-

Siswa dapat membuat sebuah ungkapan dalam bahasa Kawi.

-

Siswa dapat menganalisis isi masing – masing ungkapan – ungkapan
ungkapan dalam bahasa Jawa
Krama – Krama Inggil. 

UNDHA – USUK BASA JAWA
1. Undha – Usuk Basa Ingkang Baku
Ingkang dipunwastani undha – usuk basa baku, punika basa ngoko saha krama ingkang
ngetrepi wawaton utawi paugeranning undha – usuk basa. Tuladhanipun undha – usuk
basa ingkang dipunwulangaken ing pawiyatan, ingkang dipunanggé ing kaperluan utawi
kawigatosan resmi, ingkang dipunanggé ing buku – buku seserepan, buku – buku basa lan
sastra Jawa, lsp.
2. Undha – Usuk Basa Ingkang Kirang Baku
Amargi paugeran undha – usuk basa punika satuhu namung awujud pandom utawi
ancer – ancer, kados langkung prayogi yèn boten dipunwastani undha – usuk basa ingkang
boten baku, nanging ingkang kirang baku. Amargi cak – cakanipun ing unggah – ungguh
basa mila remit, temtunipun ugi boten gampil badhé mbédakaken pundi ingkang baku saha
pundi ingkang boten baku. Kados langkung sekéca menawi nitik / nitèni kémawon
sapinten kekiranganipun saking paugeran, kathah punapa sakedhik.
Wondéné kekirangan wau dumados saking daya pangaribawanipun basa – basa
ingkang boten baku, inggih punika tilaran saking basa Jawa ing jaman kajawèn arupi basa
madya lan basa krama désa, basa enggèn – enggènan, basa Indonesia saha basa manca.

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 25

Tuladha :
Basa Asalipun

Tuladha

Tembung Baku

Tembung Ngoko

bsmf-

,k,:aj_

,k,:b[d

axp\

Basa Madya

K : ajeng

K : badhé

arep

,k,:awi,fweg\

,k,:m=g

a[yo

K : awi, daweg

K : mangga

ayo

,k,:fik,anFik

,k,:s[mPyn\

[ko[w

K : dika / ndika

K : sampéyan

Kowé

,k,:klih

,k,:kliyn\

k[ro

K : kalih

K : kaliyan

karo

bsk]m[fs

,k,:[bvJ=

,k,:[bvJi=

[bsuk\

Basa krama désa

K : benjang

K : benjing

bésuk

,k,:g]m

,k,:ltu

geni

K : grama

K : latu

geni

,k,:sefnTen\

,k,:sfy

k[bh

K : sedanten

K : sadaya

kabèh

Dados wosing andharan, bilih tiyang saged ing unggah – ungguh basa, yèn wicanten
utawi sesambetan kaliyan tiyang sanès, basanipun tansah dipunarah – arah, netepi
pranataning subhasita, paugeraning tata susila, murih tansah adamel reseping manah.
Wondèné caranipun, tiyang wau tansah saged nglenggahaken dhiri pribadhi, njagi
ajining dhiri nanging boten pegat ing lampah lembah manah, andhap asor saha pinter
ngurmati ing ngasanès. Tumrap unggah – ungguh basa, prakawis ingkang kalebet wigatos
lan remit inggih punika cak – tumindakipun ngurmati tiyang sanès, amargi kanthi tansah
mulat sawatawis pepènget utawi factor, ing antawisipun :
1. Faktor umur. Tuladhanipun : laré alit ngurmati laré ingkang langkung ageng. Tiyang
enèm ngurmati tiyang ingkang langkung sepuh.
2. Faktor peprenahan (kekerabatan). Wosipun tiyang ingkang kaprenah enèm, ngurmati
sadhèrèk ingkang awunipun langkung sepuh. Tuladhanipun : adhi ngurmati kakang
utawi mbakyu. Anak ngurmati bapa lan ibu (tiyang sepuh). Putu ngurmati embah.
Keponakan ngurmati bapa paman lan bibi, lsp.
3. Faktor drajat pangkat. Tuladhanipun : murid ngurmati guru. Pegawé ngurmati
pangarsanipun. Warganing pakempalan ngurmati sesepuhipun.
4. Faktor drajat semat. Tuladhanipun : Tiyang ingkang sugih, utawi sitinipun wiyar,
blanjanipun ageng, lsp.
5. Faktor trah. Tuladhanipun : Tiyang ingkang gadhah sesebatan, radèn ajeng, radèn
mas, lsp.
6. Faktor tetepangan. Wosipun tiyang ingkang dèrèng tepang, dèrèng patos tepang,
utawi tepangan énggal, limrahipun langkung dupunurmati tinimbang tiyang
ingkang sampun kulina. Tuladhanipun : yèn manggihi tamu, utawi tetumbas
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 26

dhateng bakul, ingkang dèrèng tepang utawi dèrèng kulina, limrahipun mawi basa
krama.
Manut saking layang Karti Basa terbitan Kementrian PP dan K (1946: 64 – 84),
mratélakaken bilih undha – usuk basa punika kapérang dados pitung (7) tataran, ing
antawisipun :
1. Basa Ngoko
a. Ngoko-lugu
1) Antya-basa
b. Ngoko-andhap
2) Basa-antya
2. Basa Madya

a. Madya-ngoko
b. Madyantara
c. Madya-krama

3. Basa Krama-désa
4. Basa Krama

a. Mudha-krama
b. Kramantara
c. Wredha-krama

5. Basa Krama–inggil
6. Basa Kedhaton
7. Basa Kasar
TULADHA UNDHA – USUK BASA JAMAN RUMIYIN (KARTI BASA)
Tuladha – tuladha ngandhap punika, namung minangka waosan kémawon lan tambahing
kawruh.
1. Basa ngoko (Antya-basa)
Pawicantenanipun Samadikun kaliyan Sumarji ;
Samadikun
: “Mau bengi sliramu apa sida tindak menyang Prawirataman ?”.
Sumarji
: “Sida, dakperlokaké ndeleng wayangé, lah kangmas apa ora
mriksani,
kok kaya ora katon ?”.
Samadikun
: “Ora, wong awakku lagi rada ora kepénak, mula bener ngendikamu,
aku kakèan melèk nanging arang jejamu”.
Sumarji
: “Wah, mungguh kangmas rawuh mesti ora kersa kondur, amarga
dhalangé apik tur lucu banget”.
2. Basa madya (Madya-ngoko)
Pawicantenanipun Mbok Sardi kaliyan Mbok Merta ;
Mbok Sardi
: “Dika ésuk – ésuk kok empun mruput teng pasar, onten perlu
napa?”.
Mbok Merta
: “Ajeng nempur, nèk rada kawanan sok boten komanan”.
Mbok Sardi
: “Kula niki temené nggih butuh beras kaya ndika”.
Mbok Merta
: “Nggih engga bareng, njing pasaran ngarep niki rak dereng kena
dipestèkké, adat sing empun – empun beras – pariné wong désa sami
disimpen mawon”.
3. Basa krama-désa
Pawicantenan antawisipun mas Marta (mawi basa ngoko) kaliyan Sadrana (mawi basa
krama-desa) ;
Mas Marta
: “Rak ya padha slamet baé ta kang Sadrana ?”.
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 27

Sadrana
Mas Marta
Sadrana

: “Saking pangéstu sampéyan inggih wilujeng, ing ngriki ndara
punapa sami wilujeng ?“.
: “Saka pandongamu ya slamet, lah kepiyé kabaré wong tuamu jaré
nembé nandang gerah ?”.
: “Inggih sakpunika tiyang sepah kula sampun dhangan, keranten
sampun kula priksakaken dhateng Puskesmas, lan sakpunika sampun
waged olah tetanèn malih “.

4. Basa krama (mudha-krama)
Pawicantenanipun mas Sunardi kaliyan jeng Nikèn ;
Mas Sunardi
: “Lho, adhi badhé tindak pundi ?”.
Jeng Nikèn
: “Badhé dhateng Klathèn, dipuntimbali bapak”.
Mas Sunardi
: “Sajakipun kagungan prakawis wigatos, ingkang rama mawi
nimbali adhi ?”.
Jeng Nikèn
: “Ngandikanipun bapak, ibu gerah ngantos mlebet griya-sakit”.
5. Basa krama inggil
Pawicantenan antawisipun bupati (mawi basa ngoko) kaliyan lurah (mawi basa kramainggil) :
Bupati
: “Kepriyé lurah, wong – wong ing désamu apa wis padha nindakaké
kuwajiban nanggulangi lelara pès ?”.
Lurah
: “Nuwun inggih, tetiyang sampun abdi-dalem cariyosi kedah reresik,
mranata griya saha pakawisan manut dhawuhing nagari”.
Bupati
: “Apa kowé wis gawé palapuran cacahé wong sing lara lan tiwas ing
sajroné sasi iki ?”.
Lurah
: “Nuwun inggih sampun, abdi-dalem caosaken ndara Wedana”.
Bupati
: “Yèn mangkono bésuk dina Senèn ngarep iki aku pepriksa ing
désamu”.
Lurah
: “Menawi kersa dalem makaten, abdi-dalem kaparenga munjuk,
mugi wontena kersa dalem tindak nitih montor miyos ing dusun Bèji
kémawon, ingkang marginipun sampun saé”.
6. Basa kadhaton
Pawicantenanipun mas Danur kaliyan Rama Braja ;
Mas Danur
: “Kala wingi ing griya jengandika kados wènten tamu ?”.
Rama Braja
: “ Enggéh, tamu adhi kula”.
Mas Danur
: “Lho, punika adhi ingkang pundi ?, punapa jengandika meksih
darbé adhi melih ?”.

7. Basa kasar
Pawicantenan antawisipun Dul Jabar kaliyan Sarmin :
Dul Jabar
: “Min, ayo tangi wis awan micek baé gawému !!!”.
Sarmin
: “Asem ki, semprul tenan….ngapa ta ?”.
TULADHA UNDHA – USUK BASA ING JAMAN SAKPUNIKA (MODERN)
Salebeting jaman modern utawi jaman sakpunika, undha – usuk basa Jawa naming
kantun sekawan (4) tataran ingkang dipunsinaoni ing pawiyatan lan sadhengah papan
samadyaning bebrayan ageng Jawa, wujuding undha – usuk kasebat, kados ing ngandhap
punika :

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 28

1. Basa Ngoko
Pawicantenanipun Hasan kaliyan Nurdin kanca raketipun pak Ali ;
Hasan
: “Kaya pak Ali mau lunga menyang apotik, mbok menawa
kowé weruh duwé perlu apa ?”.
Nurdin
: “Pak Ali tuku obat resèp dhokter, jaréné dhèk wingi calon
bojoné lara”.
2. Basa Ngoko-alus
Pawicantenanipun bu Srini kaliyan pak Tana, kekalihipun kanca guru ;
Bu Srini
: “Kaya pak Ali mau tindak menyang apotik, mbok menawa
panjenengan pirsa kagungan perlu apa ?”.
Pak Tana
: “Pak Ali mundhut obat resèp dhokter, ngendhikané dhèk
wingi calon garwané gerah”.
3. Basa Krama
Pawicantenanipun mbok Radem tangganipun pak Ali kaliyan pak Atma tukang
kebon sekolahan ;
Mbok Radem
: “Kados pak Ali wau késah dhateng apotik, bok menawi
sampéyan sumerep gadhah perlu punapa ?”.
Pak Atma
: “Pak Ali tumbas obat resèp, criyosipun kala wingi calon
sémahipun sakit”.
4. Basa Krama-inggil (alus)
Pawicantenanipun bu Tini Kepala Sekolah (taksih radi enèm) kaliyan pak Marta
guru (sampun sepuh).
Bu Tini
: “Kados pak Ali wau tindak dhateng apotik, bok menawi
panjenengan pirsa kagungan perlu punapa ?”.
Pak Atma
: “Pak Ali mundhut obat resèp dhokter, ngendikanipun
kalawingi calon garwanipun gerah”.

JANGKEPING KAWRUH BASA KAWI
Basa Kawi punika basa punapa ?
Basa Kawi punika sayektosipun, tembung sanès saking basa Jawa Kina, wondéné kok
saged winastan basa Kawi awit saking tetembungan basa Sansekerta kiva (kavi), lajeng
kajawèkaken dados tembung Kawi ingkang tegesipun : pujangga (utawi tiyang ingkang
pakaryanipun damel utawi ngroncé tembang lan ukara – ukara ingkang éndah). Salebeting Jaman
Jawa Kina kathah Kakawin – Kakawin ingkang dipunyasa déning para empu, wondéné basa ingkang
kaginakaken salebeting kakawin – kakawin kalawau winastan basa Jawa Kina, mila saking punika
lajeng tetembungan basa Jawa Kina ingkang taksih kaginakaken salebeting basa Jawa sakpunika
lajeng winastan basa Kawi.
Basa Jawa Kina punika kathah – kathahipun tembung – tembungipun mendhet saking
tetembungan basa Sansekerta, lan salebeting basa Jawa sakpunika tetembungan basa Kawi
adatipun saged kanggé sulih basa Krama utawi dipunanggep kadosdéné basa Krama /
Krama Inggil.

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 29

Tuladhanipun :
SANSEKERTA

JAWA KAWI

LATIN

JAWA ANYAR

LATIN

sauya-

su/y

Surya

s}=[z[z

Srengèngè

kN-

k/n

Karna

kupi=

Kuping

pustk

pusTk

Pustaka

buku

Buku

ivadya

wif-

Widya

[zlM|

Ngèlmu

Asva

asW

Aswa

jrn\

Jaran

i~

t]i

Tri

telu

Telu

toja

[tj

Téja

chy

Cahya

Cnd`

[conF`

Candra

xmB|ln\

Rembulan

vana-

w/n

Warna

we/n

Werna

sap-

s/p

Sarpa

aul

Ula

Sast`

$sÒ`

Sastra

$sÒ`

Sastra

A@sar

akSr

Aksara

tulisn\

Tulisan

puir

puri

Puri

kuq

Kutha

put`

put]

Putra

ank\

Anak

vayau

byu

Bayu

azin\

Angin

Aksa

aks

Akasa

lzit\

Langit

Aigna

agNi

Agni

geni

Geni

poit-iva

pe/tiwi

Pertiwi

bumi

Bumi

AT-

a/q

Artha

duwit\

Dhuwit

AaPsar

apSr

Hapsara

wiffri

Widadari

Aa%maja

atMj

Atmaja

ank\

Anak

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 30

Baaskr

*sKr

Bhaskara

s}[z[z

Srengèngè

Bauima

*umi

Bhumi

bumi

Bumi

ca%varÁ

ctu/

Catur

ppt\

Papat 

Tuladha ;
1. ?ankLn=[zwisFfi[w=oge[d.
Anak lanangé wis dadi wong gedhé.

?put]kku=zipunSmPunF[fosP]iynÒ|nÓ|au/.
Putra kakungipun sampun dados priyantun luhur.

?atMjkku=zipunSmPunF[fosP]iynÒ|nÓ|au/.
Atmaja kakungipun sampun dados priyantun luhur.

2. ?wisF|=k[pR=owulnH=[go[nNbli.
Wis ndungkap rong wulan anggoné bali.

?smPunF|=kpKlihssia=[gnNipu[nKonF|/.
Sampun ndungkap kalih sasi anggènipun kondur.

?smPunF|=kpKlih[conF`a=[gnNipu[nKonF|/.
Sampun ndungkap kalih candra anggènipun kondur.

A. Gladhèn 1. Gawenen ukara - ukara ngoko ngandhap punika dados ukara ngoko alus

1. ?ms\,apwizi[ko[wsifluz[ztn\.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 31

2. ?aLapaibuwisÒ|ru[kokWisÒ|tupPn\.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. ?pi[ysimBhapwisMri[llr.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4. ?wizipkP/mnÓ|zmev=slanpe/luap.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
5. ?bpkWisMznF|ru=,m_[kotkÒ|[kokNseg[go[r=.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 32

B. Gladhèn 2. Gawenen ukara ngoko ngandhap punika dados ukara krama

1. ?ms\,apwizi[ko[wsifluz[ztn\.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. ?aLapaibuwisÒ|ru[kokWisÒ|tupPn\.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

3. ?pi[ysimBhapwisMri[llr.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4. ?wizipkP/mnÓ|zmev=slanpe/luap.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 33

5. ?bpkWisMznF|ru=,m_[kotkÒ|[kokNseg[go[r=.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

C. Gladhèn 3. Gawénen ukara ngoko ngandhap punika dados ukara krama inggil

1. ?ms\,apwizi[ko[wsifluz[ztn\.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. ?aLapaibuwisÒ|ru[kokWisÒ|tupPn\.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. ?pi[ysimBhapwisMri[llr.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 34

4. ?wizipkP/mnÓ|zmev=slanpe/luap.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
5. ?bpkWisMznF|ru=,m_[kotkÒ|[kokNseg[go[r=.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
D. Gladhèn 4. Tembung – tembung Kawi ngandhap punika punapa tegesipun ?
1. atMj

:……………………………………………………………………….

2. *sKr

: ……………………………………………………………………….

3. byu

: ……………………………………………………………………….

4. a/q

: ……………………………………………………………………….

5. apSr

: ……………………………………………………………………….

6. asW

: ……………………………………………………………………….

7. agNi

: ……………………………………………………………………….

8. aks

: ……………………………………………………………………….

9. wif-

: ……………………………………………………………………….

10. k/n

: ……………………………………………………………………….

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 35

GLADHÉN TENGAH SEMÈSTER

A. Wangsulana pitakèn ngandhap punika kanthi maringi tandha ping (X) tumraping
wangsulan ingkang panjenengan raos leres.
1. Ukara “Lha apa bapak mau ora tindak kantor” punika kalebet ukara ?
a. Ngoko Lugu
d. Krama
b. Krama Inggil
e. Madya Krama
c. Ngoko Alus
2. Tembung jengandika punika tegesipun kaliyan tembung ?
a. Apa
d. Panjenengan
b. Kula
e. Piyambakipun
c. Ingsun
3. Tetembungan aswa, akasa, agni, bayu, pustaka, punika kalebet tetembungan ingkang

mendhet saking basa Sansekerta saklajengipun dipunwastani basa :
a. Ngoko Lugu
d. Krama Inggil
b. Kawi
e. Krama Désa
c. Basa Kedhaton
4. Tembung p]ntcr manut bausastra punika nggadhahi teges ?
a. paugeran
b. Sing nata
c. MC

d. Candhak / nyandhak
e. Nggawa

5. Renggeping wicara punika saged dipuntegesi nguwaosi utawi ngendalèni sedaya
pakartining tutur supados pangandikan saged, keJawa ?
a. Tata
d. Tètèh
b. Titis
e. Banter
c. Tatas
6. Tembung pranata adicara yèn kaserat Jawa dados ?
a. p]ntcr

d. pntcr

b. p]ntaficr

e. pantcr

c. pntaficr
7. supados wijiling pangandikan saged nggadhahi bobot antawisipun kados ing
ngandhap punika, keJawa ?
a. pirsa saèstu dhateng ayahanipun
d. Lantip ing panggraita
b. Tatas
e. Baut micara
c. Kagungan kawruh ingkang cekap
8. Ingkang dipunwastani tatas punika tata ing bab punapa ?
a. Babaran isining wedharan
d. Wijiling pangandikan
b. Swasaning ayahan
e. Wayahing ayahan
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 36

c. Basa sastra tuwin patrap
9. Sangunipun panata adicara supados wijiling pangandikan nggadhahi bobot punika
wonten pinten ?
a. 2
d. 5
b. 3
e. 6
c. 7
10. Ing ngandhap punika kalebet tembang gedhé utawi sekar ageng, keJawa ?
a. Wirangrong
d. Citramengeng
b. Tepi Kawuri
e. Kumudasmara
c. Pamularsih
11. Tembang Pranasmara punika kalebet tembang ?
a. Tembang Dolanan
d. Tembang Tengahan
b. Tembang Campursari
e. Tembang Gedhé
c. Tembang Macapat
12. Ing ngandhap punika pundi ingkang kalebet tembang dolanan ?
a. Juru Demung
d. Megatruh
b. Ilir – ilir
e. Kusumastuti
c. Caping Gunung
13. Asung pakurmatan dhumateng sedaya para tamu, punika kalebet ing pérangan …?
a. Salam pambuka
d. Purwaka
b. Isi
e. Uluk salam
c. Wasana
14. Seni ingkang dipunripta kanthi nambahi sakpérangan gamelan Jawa kaliyan piranti
musik modern, dipunwastani seni …?
a. Keroncong
d. Langgam
b. Macapat
e. Campursari
c. Asmaradana
15. Tembang Campursari punika wiwit wonten lan kondang punika antawis warsa …?
a. 1980-an
d. 1970-an
b. 1990-an
e. 2000-an
c. 1960-an
16. Ing ngandhap punika ingkang boten kalebet tokoh utawi seniman Campursari …?
a. Manthou’s
d. Purwaka
b. Didi Kempot
e. Cak Diqin
c. Hetty Koes Endang
17. Ing madyaning warsa 1993 Manthou’s ndamel grup Campursari …?
a. Maju Jaya
d. Lancar Jaya
b. Maju Gancar
e. Maju Lancar
c. Sinar Jaya
18. Ing madyaning warsa 1993 Manthou’s ndamel grup Campursari …?
a. Maju Jaya
d. Lancar Jaya
b. Maju Gancar
e. Maju Lancar
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 37

c. Sinar Jaya
19. Manthou’s punika asalipun saking tlatah pundi …?
a. Yogyakarta
d. Kulonprogo
b. Bantul
e. Sleman
c. Gunungkidul
20. Jinising tembang Jawa salebeting kawruh tembang Jawa punika wonten pinten …?
a. Sekawan
d. Tiga
b. Nem
e. Gangsal
c. Pitu
21. Wirangrong, Balabak, lan Juru Demung punika sakpérangan tuladha tembang …?
a. Tembang Tengahan
d. Tembang Campursari
b. Tembang Macapat
e. Sekar Ageng
c. Tembang Dolanan
22. Manut jinisipun, tembang Campursari punika kapérang dados pinten …?
a. Tiga
d. Sekawan
b. Gangsal
e. Nem
c. Pitu
23. Sesorah ingkang ancas utawi tujuanipun minangka nanggapi atur pambagyaharja
punika dipunwastani…?
a. Wursitawara
d. Bawa
b. Tanggap Wacana
e. Pambiwara
c. Pambagyaharja
24. Wigatosaken cengkorongan sesorah ngandhap punika …!!!
• Pambuka
• Purwaka
• Wedharan ;
o Ngaturaken sugeng rawuhipun para tamu.
o Ngaturaken gunging panuwun awit rawuhipun para tamu.
o Nyuwunaken pangaksama tumraping kawontenan, papan,
pasugatan.
o Hananggapi punapa ingkang dados aturipun pambagyaharja.
• Panutup
Cengkorongan punika kalebet cengkorongan …..?
a. Atur Pambagyaharja
d. Tanggap Wacana
b. Wursitawara
e. Pambiwara
c. Pariwara

lan

25. Ing ngandhap punika kalebet tembang Macapat, keJawa …?
a. Durma
d. Dhandhanggula
b. Asmaradana
e. Wirangrong
c. Kinanthi
26. Tembung XbF tegesipun sami kaliyan…?
a. fu[w

d. kpn\
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 38

b. an

e. pir

c. sp
27. Ing ngandhap punika tembung ingkang tegesipun sami kaliyan tembung prayogi
…?
a. Duwé
d. Tuwa
b. Apik
e. Cedhak
c. Lan
28. Basa ngoko saha krama ingkang ngetrepi wawaton utawi paugeraning undha – usuk
basa, punika ingkang dipunwastani …?
a. Tata krama
d. Subhasita
b. Budi pekerti
e. Tepa slira
c. Undha – usuk basa
29. Sakpérangan pepènget utawi faktor ingkang anjalari wontenipun undha – usuk basa
punika kapérang wonten pinten …?
a. Tiga
d. Sekawan
b. Gangsal
e. Nem
c. Pitu
30. Laré alit ngurmati laré ingkang langkung ageng bab punika minangka tuladha
undha – usuk basa jalaran saking faktor …?
a. Peprenahan
d. Umur
b. Drajat
e. Tetepangan
c. Pangkat
31. Manut saking layang Karti Basa, undha – usuk basa Jawa kapérang dados pinten …?
a. Tiga
d. Sekawan
b. Gangsal
e. Nem
c. Pitu
32. “Inggih sakpunika tiyang sepah kula sampun dhangan”. Ukara punika kalebet ukara
basa punapa …?
a. Krama inggil
d. Ngoko alus
b. Krama désa
e. Madya krama
c. Kramantara
33. “Kalawingi ing griya jengandika kados wènten tamu”. Ukara punika kalebet ukara
basa punapa …?
a. Krama inggil
d. Kedhaton
b. Krama désa
e. Madya krama
c. Kramantara
34. “Aku lunga pasar, nalika semana ibu lagi turu”. Ukara punika menawi kadamel
basa krama / krama inggil dados …?
a. Aku késah pasar, nalika semana ibu lagi saré.
b. Kula tindak peken, nalika semanten ibu saweg tilem.
c. Kula késah peken, nalika semanten ibu saweg saré.
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 39

d. Dalem tindak peken, nalika semanten ibu saweg nendra.
e. Dalem késah peken, nalika semanten ibu lagi saré.
35. Ukara ngandhap punika ingkang kalebet ukara basa basa ngoko alus pundi …?
a. Apa wingi panjenengan sida tindak Semarang.
b. Aku lunga pasar cedhak kono.
c. Bapak kaliyan ibu sampun kondur.
d. Kadiparan, pekenira wingi mboya wènten ngriki.
e. Nun séwu pak, kula boten waged ndherekaken.
36. Tembung Kawi punika asalipun saking tembung basa …?
a. Cina
d. Pallawa
b. Melayu
e. Jawa kina
c. Sansekerta
37. Tembung Kawi punika tegesipun sami kaliyan …?
a. Pujangga
d. Raja
b. Resi
e. Satriya
c. Pandhita
38. Tembung su/y tegesipun sami kaliyan …?
a. Ula
b. Rembulan
c. Angin

d. Srengèngè
e. Werna

39. Tembung asW tegesipun sami kaliyan …?
a. Gajah
b. Ula
c. Jaran

d. Manuk
e. Werna

40. Tembung Ula basa kawinipun punapa …?
a. asW

d. s/p

b. k/n

e. t]i

c. [tj
B. Jangkepana pitakèn ngandhap punika !!!
NGOKO

KRAMA

KRAMA INGGIL

aku
tiXm\
munD|t\

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 40

luz
ned
sirm\
tuw
pri=
sweg\
pzpur

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 41

Wulangan angka 5
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
INDIKATOR

: Mampu memahami berbagai teks tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa.
: Membaca dan memahami pesan moral dari wacana beraksara Jawa.
:
-

Membaca teks yang sudah dilatinkan dengan melagukan sesuai dengan kaidah bait tembang
yang ada.

-

Membaca dan mencari isi serta kandungan amanat yang ada dalam teks tersebut. 

Wigatosaken padha tembang ngandhap punika :

¥sek/gmB|hpi=ctu/,k=cinNtu/[polhk=klnÒ|/,tnPtutu/ktul
tulktli,kfluw/'ktutuh,kptuhpnFfia[won\,¥ajznTi
kbvJ|/,br=[polhai=k=[norjuju/,[ynKbvJ|/[koju/syekTitnBeci
k\,becikZ|pyaaiku,pitutu/ai=k=sye[kTos\,¥pitut/bene/ai
ku,syekTiaikupnTesTinNiru,nf-nMetuski=[w=osuf]p[pki,lmunBecik|W
rukKipun\,aikupnTesSira=[go,¥an[pocpnNipun\,afigunafi
g=afigu=pnNfig=kif=afigu=pinN'Qi,afigunaulaiku,telupisnM
tis[mPoh,¥sikif=aumBgGipun\,azenFelKenKebtÓ|mPtTipun\,pnSi
gjhazenFeln
Ke G|=a=zi=gil\,aulzenFelLkenHiku,mnFi[nNklmunV[ko
t\,¥aikuaupminNipun\,ajzenFelLkenSiraiku,tuk=ntaiys

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 42

pkumwni,aikuamB[
e kK[w=ofigu=,ai=wsnffia[s/o,¥amBekFigu=
punNiku,a=zu=zskKenKsurnNipun\,prtnT=cnFlavenVmPnNi,tinNemenN[
nBoypurun\,stemhffigugu[yon\,¥ai=[w=oauripPunNiku,ajz=
[goamBekK=tetelu,a=z=[gow[r[rhririhztiati,[fnKw=w=br=l
ku,[fnWsKiq[solhai=[w=o,¥
Gladhèn 1. Seratan Jawa nginggil punika cobi salinen salebeting aksara Latin !!!
Wangsulan :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 43

Gladhèn 2. Wangsulana pitakèn ngandhap punika !!!
1. Pupuh tembang nginggil punika kalebet pupuh tembang punapa ?
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. Ingkang boten pareng kabanjur punika punapa ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. Tigang watek ingkang wonten salebeting pupuh tembang nginggil ingkang boten saé
lan kedah dipunsingkiri punapa kémawon ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4. Sinten ingkang ngendelaken kebat lumpatipun?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
5. Sinten ingkang ngendelaken agung anginggilipun ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. Sinten ingkang ngendelaken mandi upasipun ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
7. Watek adigang punika watek ingkang kados pundi ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
8. Watek adigung punika watek ingkang kados pundi ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 44

.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
9. Watek adiguna punika watek ingkang kados pundi ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
10. Salebeting tiyang gesang punika kedah ngagem watek ingkang ……?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 45

Wulangan angka 6
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
INDIKATOR

: Mampu mengungkapkan gagasan, dan pendapat dalam berbagai bentuk karangan tentang bahasa,
sastra, dan budaya Jawa.
: Menulis artikel berbahasa Jawa, yang memuat budi pekerti.
:
-

Membedakan dan mendefinisikan beberapa jenis karangan.

-

Menyiapkan kerangka karangan narasi.

-

Menyusun sebuah karangan narasi dengan menggunakan bahasa Jawa – karma. 

WIGATÈKNA WACAN NGISOR IKI
Gesang salebeting bebrayan mesthi nggadhahi pengalaman ingkang mawarni –
warni. Pengalaman punika wonten ingkang nengsemaken, damel sedhih, damel
trenyuh, damel cuwa, lucu, nglingsemaken, lsp.
Ing ngriki bakal kula cariyosaken cariyos pengalaman ingkang boten saged kula
icalaken. Pengalaman saged ugi dados piwucal lan wonten mupangatipun tumrap
awakipun piyambak punapadéné tiyang sanès, utawi migunani boten naming kagem
ingkang nglampahi nanging ugi kagem sintena ingkang miring cariyos punika.
Wacanen tuladha cariyos pengalaman pribadi punika !
MOTOR ANYAR
Bakal dadi mahasiswa tumrapku babar blas ora kanyana, amarga aku ngerti
kahananing wong tuaku loro, mula aku ora duwé pangajab bisa sekolah dhuwur
nanging manungsa mung nglakoni dhawuhing Gusti, saiki aku bisa ngrasakaké dadi
mahasiswa, semesteran pertama aku mulih ngomah, tekan ngomah ora pati nggagas yèn
ana motor supra anyar kinyis – kinyis parker ing ngarep ngomahku, pikirku kuwi
paling motoré tanggaku, barang aku mlebu ora suwè bapak kondur banjur ngulungké
kunci karo ngendika, “kaé motor jajalen”. Aku kaget jebul kuwi motor bapak sing
tumbas. Bapak banjur ngedika manèh, “bapak biyèn rak wis tahu kandha ta, yèn kowé
kuliah mesti bakal takgolèkna motor nggo kuliah, amarga mahasiswa kuduné wis bisa
ngerti gunané motor, duwé motor ora mung kanggo dolanan tok”.
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 46

Bungah rasané duwé motor, aku kepincut mélu kaya kanca – kanca, motor tak
modifikasi, bané takganti sing cuilik, takcèpèr, wah pokoké gaul, barang bapak pirsa,
aku didukani, kon mbenerké motorku kayadéné asliné, ning jeneng cah enom aku ya
ngèyèl nganggep yèn bapak ki ketinggalan jaman alias ora gaul.
Ana let seminggu aku mulih liwat Temanggung, sore ngarepaké maghrib, motor
takplayoké sakpolé ngoyak lampu bangjo, barang wis ucul dumadakan ing prapatan
ngarep ana mobil box arep nyabrang wis takbél ketoké mandeg barang aku tancap gas,
kana ya mélu tancap gas, sittttttttttttttttttt…….braaaakkkkkkkkkkk.
Tenger – tenger aku nang tengah aspalan lungguh ndoplong lan nembé kélingan yèn
kecelakaan, motorku ngarep remuk bané pecah nyungsep nang ngisoré mobil, mobilé
kaca ngarep lan mburi tatas, aku mung mbatin iki merga jalaran motorku bané cilik tur
cèpèr dadi nalika semana ora imbang lan bisa uga kuwi merga aku ngèyèl karo wong
tuwaku, ning sing takgumunaké motorku remuk, mobil ringsek Alhamdulillahé aku
babar pisan ora tatu, mbuh kepiyé jalarané, mbokmenawa aku mung diélingaké karo
Gusti aja wani – wani nyepèlèkaké ngendikané wong tuwa.
Gladhèn 1. Wacan nginggil punika salinen salebeting basa Jawa Krama – Krama Inggil !!!
Wangsulan :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 47

Gladhèn 2. Golèkana piwulang ingkang wonten wacan nginggil punika !!!
Wangsulan :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Gladhèn 3. Cobi damel cariyos pengalaman piyambak – piyambak, garapan dipunserat
wonten kertas folio bergaris. Cariyos kedah wonten dudutanipun utawi piwulang
ingkang saged kapethik saking cariyos punika kalawau.

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 48

Wulangan angka 7
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
INDIKATOR

: Mampu mengungkapkan gagasan, dan pendapat dalam berbagai bentuk karangan tentang
tentang bahasa,
sastra, dan budaya Jawa.
: Menulis surat resmi (undangan, berita, lelayu) berbahasa Jawa.
:
-

Menyiapkan kerangka sebuah surat.

-

Menyusun sebuah surat undangan pernikahan. 

JANGKEPING WULANGAN
Ing jaman ingkang sarwi komputer kados sakpunika, sampun awis sanget ingkang
kersa nyerat utawa damel serat pribadhi kanthi ngginakaken basa Jawa. sampun malih serat
ngginakaken basa Jawa, serat ingkang ngginakaken basa Indonesia kémawon inggih sami
nasibipun. Punika amargi saya majengipun ngélmu teknologi komunikasi kadosdéné, HP
lan Internet.
Nanging sanajan sampun awis sanget dipunginakaken, boten wonten awonipun
menawi awakipun piyambak tetep nyinau babagan serat (nawala, surat, serat, kintaka).
Serat utawi serat punika, kalebet iketaning basa gancar ingkang mawi paugeran,
paugeran punika manut lan kajumbuhaken kaliyan unggah – ungguhing pasrawungan.
Nyerat serat punika wonten tatananipun, tatanan punika adhedhasar, ingkang ngirim lan
ingkang dipunkirimi.
Perkawis ingkang wigatos lan kedah dipunmangertosi salebeting panyerataning
serat utawi serat ;
a. Panyerating asma kedah jangkep, langkung prayogi menawi kaserat pangkat, lan
kalenggahanipun.
b. Panyerating alamat / papan dunungipun ingkang dipunkirimi serat kedah
jangkep lan cetha.
c. Panyerating titi mangsa kapacak ing sisih tengen.
d. Dipunwigatosaken bab adangiyahipun, inggih punika, pandonga, pamuji,
pakurmatan ing purwakaning serat.
e. Pamilihing paprenahan lan tembung tandha pakurmatan kedah leres lan manut
pranatan ingkang lumampah.
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 49

f.

Dluwang, mangsi lan amplopipun kedah ingkang saé.

Manut isi lan ancasipun serat utawi serat kapérang dados 4 (sekawan), kadosta ;
a. Serat Kitir, serat ingkang isi lan ancasipun minangka sarana kanggé nyenyuwun
tulung tumrap ingkang dipunkirimi serat / serat, adatipun rumiyin mawi sarana
telegram.
b. Serat Iber, serat ingkang isi lan ancasipun minangka sarana kanggé paring / caos
pawarta ingkang sampun lumampah.
c. Serat Ulem utawi serat Sedahan, serat ingkang isi lan ancasipun minangka sarana
kanggé ngaturi uleman upacara pawiwahan, tetakan, pèngetan, lsp.
d. Serat Dhines, serat ingkang isi lan ancasipun minangka sarana kanggé
kaperluwan dhines kantoran.
Tuladha Serat Kitir (pribadhi) ;
Bantul , 13 Ruwah 1944 Bé
26 Juli 2011
Ingkang kinurmatan
Bapak saha Ibu
Wonten ing dalem
Assalamualaikum Wr… Wb..
Bapak saha Ibu wonten ing dalem, ngaturi kawuningan bilih ngantos ing dinten punika ingkang putra
pun Setya wonten ing Bantul tansah pinaringan kanugrahaning Gusti ingkang Murbèng Dumadi. Pangajab kula
inggih mekaten, mugi Bapak saha Ibu wonten ing dalem tansah jinangkung déning Gusti ingkang Maha Agung.
Bapak, saha Ibu, ngaturi priksa bilih minggu ngajeng ingkang putra badhé ndhèrèk Ujian Tengah
Semester. Awit saking punika, amrih lancar saha gancar anggèn kula ndhèrèk ujian punika, kula nyuwun donga
pangèstu ingkang linangkung. Awit kula pitados bilih boten wonten ingkang saget nandhingi donganipun tiyang
sepuh.
Bapak saha Ibu, ndadosaken kawuningan bilih syarat kanggé ndhèrèk Ujian Tengah Semester punika
kedah sampun mbayar SPP ngantos wulan September, lan ugi kedah nbayar pendaftaran ingkang agengipun Rp.
10.000,-. Kamangka kula ngantos samangké nembé mbayar SPP ngantos wulan Juli, punika ateges bilih kula kedah
mbayar SPP kalih wulan, lan saben wulan agengipun Rp. 75.000,-.
Pramila menawi dipungunggung sedaya
- SPP kalih wulan
: Rp. 150.000,-Pendaftaran
: Rp. 10.000,Gunggung
: Rp. 160.000,Sepisan malih Bapak Ibu, kula tansah ngrantos donga lan kintunan arta saking bapak kaliyan Ibu.
Kula kinten cekap semanten atur saking kula, awit kiranging trapsila anggèn kula matur, kula tansah
nyadhong rumentahing sih samudra pangaksami.
Wassalamualaikum Wr… Wb…
Ingkang putra
Setya Amrih Prasaja

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 50

Wigatosaken ugi tuladha ngandhap punika :
Tuladha Serat Sedhahan (uleman) ;
Nambut Silaning Akrami
Zita Uttungga Dewi Maharani
( Putri Bpk. Setya Pudjadi / Ibu Rr. Gertrudis Rumanti, Kalasan, Sleman )
kaliyan
R. Fransiskus de Sales Joko Wahono Kristianto
( Putra Bpk. R. Pandu Hasan / Ibu Pudjiastuti, Kalasan, Sleman )
Winantu Sagunging Pakurmatan,
Kanthi Lumarabing Nawala Sedhahan, Minangka Sesulih Pisowan Kula Wonten ing Ngarsa
Panjenengan, Sinartan Nyadhong Berkahing Gusti Ingkang Maha Agung, Kula Sabrayat
Hanggadhahi Pangangkah Badhé Ngawontenaken Syukuran Tuwin Pawiwahan Dhauping Sri
Pinangantèn Anak Kula,
Dinten : Senèn Wagé,
Surya Kaping : 05 Juli 2010,
Wanci Tabuh : 19.00 WIB,
Mapan ing : Jogja National Museum, Ngayogyakarta
Satuhu Badhé Damel Bombong Saha Mongkoging Manah Kula Sabrayat, Bilih Dhangan ing
Penggalih Saha Sepen ing Sambikala Bapak / Ibu Kepareng Rawuh Hangestrèni Saha Paring Puja
Pangastuti Dhumateng Anak Kula Sri Pinangantèn, Supados Dados Kulawarga Ingkang Bagya
Mulya
Wasana Kula Sagotrah Hangaturaken Agunging Panuwun Saha Nyuwun Lubering Samodra
Pangaksama Sadaya Kekirangan Dalah Kalepatan Kula.
Keluarga Bpk. Setya Pudjadi / Ibu Rr. Gertrudis Rumanti
Keluarga Bpk. R. Pandu Hasan / Ibu Pudjiastuti
Zita & Joko
A. Gladhèn 1. Wangsulana pitakèn ngandhap punika
1. Punapa ingkang dipunwastani serat punika ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Perkawis ingkang wigatos salebeting panyerataning serat punika wonten pinten,
punapa kémawon ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 51

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3. Punapa ingkang dipunwastani serat kitir punika ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. Punapa ingkang dipunwastani serat iber punika ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5. Punapa ingkang dipunwastani serat sedahan punika ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
B. Gladhèn 2. Cobi panjenengan damel salah satunggaling serat, milih salah setunggal
ngandhap punika.
1. Serat kitir.
2. Serat iber
3. Serat sedahan
4. Serat dhines

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 52

Gladhèn Jangkep
A. Wangsulana pitakèn ngandhap punika kanthi maringi tandha ping (X) tumraping
wangsulan ingkang panjenengan raos leres.
1. Ukara “Lha apa bapak mau ora tindak kantor” punika kalebet ukara ?
a. Ngoko Lugu
d. Madya Krama
b. Krama
e. Ngoko Alus
c. Krama Inggil
2. Tembung jengandika punika tegesipun kaliyan tembung ?
a. Apa
d. Piyambakipun
b. Kula
e. Ingsun
c. Panjenengan
3. Tetembungan aswa, akasa, agni, bayu, pustaka, punika kalebet tetembungan ingkang
mendhet saking basa Sansekerta saklajengipun dipunwastani basa :
a. Krama Désa
d. Kawi
b. Ngoko Lugu
e. Basa Kedhaton
c. Krama Inggil
4. Tembung p]ntcr manut bausastra punika nggadhahi teges ?
a. Paugeran
b. Sing nata
c. Candhak / nyandhak

d. Nggawa
e. MC

5. Renggeping wicara punika saged dipuntegesi nguwaosi utawi ngendalèni sedaya pakartining
tutur supados pangandikan saged, kejawi ?
a. Tata
d. Titis
b. Banter
e. Tatas
c. Tètèh
6. Tembung pranataning adicara yèn kaserat Jawi dados ?
a. p]ntnNi=aficr

d. pantNi=cr

b. pntnNi=cr

e. pntNi=aficr

c. p]ntni=cr
7. Supados wijiling pangandikan saged nggadhahi bobot antawisipun kados ing ngandhap
punika, kejawi ?
a. pirsa saèstu dhateng ayahanipun
d. Tatas
b. Kagungan kawruh ingkang cekap
e. Baut micara
c. Lantip ing panggraita
8. Ingkang dipunwastani tatas punika tata ing bab punapa ?
a. Babaran isining wedharan
d. Swasananing ayahan
b. Wijiling pangandikan
e. Wayahing ayahan
c. Basa sastra tuwin patrap
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 53

9. Sangunipun panata adicara supados wijiling pangandikan nggadhahi bobot punika wonten
pinten ?
a. 5
d. 2
b. 6
e. 4
c. 7
10. Ing ngandhap punika kalebet tembang gedhé utawi sekar alit, kejawi ?
a. Kinanthi
d. Dhandhanggula
b. Citramengeng
e. Megatruh
c. Maskumambang
11. Tembang Thukung punika kalebet tembang ?
a. Tembang Dolanan
b. Tembang Tengahan
c. Tembang Campursari

d. Tembang Gedhé
e. Tembang Macapat

12. Ing ngandhap punika pundi ingkang kalebet tembang dolanan ?
a. Juru Demung
d. Kusumastuti
b. Megatruh
e. Caping gunung
c. Ilir – ilir
13. Asung pakurmatan dhumateng sedaya para tamu, punika kalebet ing pérangan …?
a. Salam pambuka
d. Uluk salam
b. Purwaka
e. Wasana
c. Isi
14. Seni ingkang dipunripta kanthi nambahi sakpérangan gamelan Jawi kaliyan piranti musik
modern, dipunwastani seni …?
a. Keroncong
d. Campursari
b. Langgam
e. Asmaradana
c. Macapat
15. Ing ngandhap punika ingkang boten kalebet tokoh utawi seniman Campursari …?
a. Manthou’s
d. Cak Diqin
b. Purwaka
e. Gesang
c. Didi Kempot
16. Ing madyaning warsa 1993 Manthou’s ndamel grup Campursari …?
a. Maju Jaya
d. Maju Lancar
b. Lancar Jaya
e. Sinar Jaya
c. Maju Gancar
17. Ing ngandhap punika salah satunggaling tembang yasanipun Manthou’s, kejawi ?
a. Sluman slumun slamet
d. Bengawan soré
b. Caping gunung
e. Randa kempling
c. Nyidam sari
18. Manthou’s punika asalipun saking tlatah pundi …?
a. Yogyakarta
d. Sleman
b. Kulonprogo
e. Gunungkidul
c. Bantul

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 54

19. Jinising tembang Jawi salebeting kawruh tembang Jawi punika wonten pinten …?
a. Sekawan
d. Gangsal
b. Tiga
e. Pitu
c. Nem
20. Sesorah ingkang ancas utawi tujuanipun minangka nanggapi atur pambagyaharja punika
dipunwastani…?
a. Wursitawara
d. Pambiwara
b. Bawa
e. Pambagyaharja
c. Tanggap Wacana
21. Wigatosaken cengkorongan sesorah ngandhap punika …!!!
• Pambuka
• Purwaka
• Wedharan ;
o Ngaturaken sugeng rawuhipun para tamu.
o Ngaturaken gunging panuwun awit rawuhipun para tamu.
o Nyuwunaken pangaksama tumraping kawontenan, papan, lan pasugatan.
o Hananggapi punapa ingkang dados aturipun pambagyaharja.
• Panutup
Cengkorongan punika kalebet cengkorongan …..?
a. Atur Pambagyaharja
d. Pambiwara
b. Tanggap Wacana
e. Pariwara
c. Wursitawara
22. Ing ngandhap punika kalebet tembang Macapat, kejawi …?
a. Durma
d. Wirangrong
b. Dhandhanggula
e. Kinanthi
c. Asmaradana
23. Tembung ab]it\ tegesipun sami kaliyan…?
a. ai[jo

d. kuni=

b. ab=

e. aix=

c. kuni=
24. Basa ngoko saha krama ingkang ngetrepi wawaton utawi paugeraning undha – usuk basa,
punika ingkang dipunwastani …?
a. Tata krama
d. Tepa slira
b. Subhasita
e. Undha – usuk basa
c. Budi pekerti
25. Sakpérangan pepènget utawi faktor ingkang anjalari wontenipun undha – usuk basa punika
kapérang wonten pinten …?
a. Tiga
d. Nem
b. Sekawan
e. Pitu
c. Gangsal

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 55

26. Laré alit ngurmati laré ingkang langkung ageng bab punika minangka tuladha undha – usuk
basa jalaran saking faktor …?
a. Peprenahan
d. Tetepangan
b. Umur
e. Pangkat
c. Drajat
27. Manut saking layang Karti Basa, undha – usuk basa Jawi kapérang dados pinten …?
a. Tiga
d. Nem
b. Sekawan
e. Pitu
c. Gangsal
28. “Inggih sakpunika tiyang sepah kula sampun dhangan”. Ukara punika kalebet ukara basa
punapa …?
a. Krama inggil
d. Madya Krama
b. Ngoko alus
e. Kramantara
c. Krama désa
29. “Kalawingi ing griya jengandika kados wènten tamu”. Ukara punika kalebet ukara basa
punapa …?
a. Krama inggil
d. Madya Krama
b. Kedhaton
e. Kramantara
c. Krama désa
30. “Aku lunga, nalika semana ibu lagi mangan”. Ukara punika menawi kadamel basa krama /
krama inggil dados …?
a. Aku késah, nalika semana ibu lagi dhahar.
b. Kula tindak, nalika semanten ibu saweg nedha
c. Kula késah, nalika semanten ibu saweg dhahar.
d. Dalem tindak, nalika semanten ibu saweg dhahar.
e. Dalem késah, nalika semanten ibu lagi dhahar.
31. Ukara ngandhap punika ingkang kalebet ukara basa basa ngoko alus pundi …?
a. Bapak kaliyan ibu sampun kondur.
b. Aku lunga pasar cedhak kono.
c. Apa wingi bapak sida tindak Semarang.
d. Kadiparan, pekenira wingi mboya wènten ngriki.
e. Nun séwu pak, kula boten waged ndherekaken.
32. Salebeting tembang gambuh sinten ingkang ngendelaken kebat lumpatipun ?
a. Gajah
d. Ayam
b. Kidang
e. Manuk
c. Ula
33. Pan si Gajah umbagipun........punika gegambaraning watek....???
a. Adipurna
d. Adigung
b. Adiguna
e. Adiparwa
c. Adigang

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 56

34. Wigatosaken .......
Nambut Silaning Akrami

Zita Uttungga Dewi Maharani
( Putri Bpk. Setya Pudjadi / Ibu Rr. Gertrudis Rumanti, Kalasan, Sleman )
kaliyan
R. Fransiskus de Sales Joko Wahono Kristianto
( Putra Bpk. R. Pandu Hasan / Ibu Pudjiastuti, Kalasan, Sleman )

Winantu Sagunging Pakurmatan,
Kanthi Lumarabing Nawala Sedhahan, Minangka Sesulih Pisowan Kula Wonten ing Ngarsa Panjenengan, Sinartan
Nyadhong Berkahing Gusti Ingkang Maha Agung, Kula Sabrayat Hanggadhahi Pangangkah Badhé Ngawontenaken
Syukuran Tuwin Pawiwahan Dhauping Sri Pinangantèn Anak Kula,
Dinten : Senèn Wagé,
Surya Kaping : 05 Juli 2010,
Wanci Tabuh : 19.00 WIB,
Mapan ing : Jogja National Museum, Ngayogyakarta
Satuhu Badhé Damel Bombong Saha Mongkoging Manah Kula Sabrayat, Bilih Dhangan ing Penggalih Saha Sepen ing
Sambikala Bapak / Ibu Kepareng Rawuh Hangestrèni Saha Paring Puja Pangastuti Dhumateng Anak Kula Sri Pinangantèn,
Supados Dados Kulawarga Ingkang Bagya Mulya
Wasana Kula Sagotrah Hangaturaken Agunging Panuwun Saha Nyuwun Lubering Samodra Pangaksama Sadaya
Kekirangan Dalah Kalepatan Kula.

Keluarga Bpk. Setya Pudjadi / Ibu Rr. Gertrudis Rumanti
Keluarga Bpk. R. Pandu Hasan / Ibu Pudjiastuti
Zita & Joko

Tuladha serat nginggil punika kalebet serat...............
a. Kitir
d. Sedahan
b. Kekancingan
e. Dines
c. Lelayu
35. Watek adiguna punika watek ingkang kados pundi ?
a. Ngendelaken kasuranipun
b. Ngendelaken bandanipun
c. Ngendelaken bagusipun
d. Ngendelaken ayunipun
e. Ngendelaken kapinteranipun
36. Watek adigung punika watek ingkang kados pundi ?
a. Ngendelaken kapinteranipun
b. Ngendelaken kasuranipun
c. Ngendelaken bandanipun
d. Ngendelaken sematipun
e. Ngendelaken brayatipun
37. Wigatosaken pada tembang ngandhap punika ....!!!
Pitutur bener iku, sayekti iku pantes tiniru, nadyan metu, saking wong sudra papèki, lamun
becik wurukipun, iku pantes sira anggo.
Pada nggingil punika kalebet pada tembang .....?
a. Sinom
d. Kinanthi
b. Durma
e. Dhandhanggula
c. Gambuh
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 57

38. Pada nginggil punika (soal no. 37) paring piwulang ......... ?
a. Mangan ora mangan waton kumpul.
b. Aja nyawang sapa sing ngendika, nanging rungokna apa sing dingendikaaké
c. Aja mituturi wong liya.
d. Aja seneng dadi wong sudra.
e. Panyerating titi mangsa kapacak ing sisih tengen.
39. Pada tembang nginggil punika (soal no. 37) kaserat wonten salebeting serat........?
a. Centhini
d. Kalatidha
b. Wédhatama
e. Wulangrèh
c. Wulangutama
40. Ing ngandhap punika perkawis ingkang wigatos lan kedah dipunmangertosi salebeting
panyerataning serat, kejawi :
a. Panyerating asma kedah jangkep, langkung prayogi menawi kaserat pangkat, lan
kalenggahanipun.
b. Panyerating alamat / papan dunungipun ingkang dipunkirimi serat kedah jangkep lan
cetha.
c. Dluwang, mangsi lan amplopipun kedah ingkang saé.
d. Kedah dipunketik salebeting komputer.
e. Panyerating titi mangsa kapacak ing sisih tengen.

Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1 | 58

www.setyawara.tk

KAPUSTAKAN
Abikusno. 1996. Pepak Basa Jawa Enggal. Surabaya : Ekspres.
Balai Bahasa Yogyakarta. 2006. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa Huruf Latin yang
Disempurnakan. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
Carita, Dwijo P, 2000. Ringkasan Pengetahuan Wayang. Solo : Penerbit Cendrawasih.
Harimurti. Kridalaksana, 2001. Wiwara Pengantar Bahasa dan Kebudayaan Jawa. Jakarta : PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Haryana, Supriya. 2001. Kamus Unggah – ungguh Basa Jawa. Yogyakarta : Kanisius.
Kodirun. 1975. Tuntunan Karawitan Gendhing Jawi Jilid 1. Cap – capan kaping 3. Solo : TB.
Pelajar.
Mangunsuwito. S.A., 2006. Kamus Lengkap Bahasa Jawa. Bandung : Yrama Widya.
Marwanto & Moehanto, Budhy. R, 2000. Apresiasi Wayang. Surakarta : Cendrawasih.
Prasaja. Setya Amrih, 2007. Babad Wanasowan. Stensilan Tidak Diterbitkan.
Purwaka, W.Dkk. Tanpa Tahun. Sekar Rinonce ; Kawruh Basa Jawa. Surakarta : CV. Cendrawasih.
Sasangka. Sry Satriya Tjatur, 2007. Unggah – ungguh Basa Jawa. Jakarta : Yayasan Paramalingua.
Sujamto, 1992. Wayang dan Budaya Jawa. Dahara Prize. Semarang : Effhar Offset.
Subalidinata. R.S., 1994. Kawruh Paramasastra Jawa. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara.
1994. Kawruh Kasusastran Jawa. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara.
Tim MGMP Basa Jawa Blora. 2008. Trengginas ; Modul Pembelajaran Basa Jawa SMA / MA/SMK
Kabupaten Blora Kelas XI. Modul Pembelajaran Basa Jawa
Winter, C.F & Ranggawarsita. 1994. Kamus Kawi Jawa. Gadjah Mada University.
Yasan Dalem Sri Susuhunan Pakubuwana IV, Tanpa Tahun. Wulangrèh. Surakarta :
Cendrawarsih.
Zoetmulder, P.J. 1993. Bahasa Parwa II. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
1994. Kalangwan : Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang. Penerjemah, Dick
Hartoko. – Cet. 3. – Jakarta : Djambatan.
1995. Kamus Jawa Kuna-Indonesia. Penerjemah Darusuprapta & Sumarti
Suprayitna. Jakarta : Gramedia.
Website :
http://yudhipri.wordpress.com
http://setyawara.tk

Sinerat lan rinumpaka déning Setya Amrih Prasaja,S.S. © 1943 Dal

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.