Anda di halaman 1dari 5

NOTA RINGKAS EKONOMI ASAS BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU 1.

Jenis2 sekotor ekonomi: - Sektor utama - sector yang melibatkan aktiviti mengekstrak hasil dari bumi. - Sektor kedua - aktiviti memproses bahan mentah menjadi barang siap dan sepaaruh siap - Sektor ketiga - sector yang memberi perkhidmatan. 2. Faktor2 pemilihan pekerjaan: - Upah wang bergantung kepada kelayakan, lama berkhidmat dan tanggungjawab. - faedah sampingan contoh: subsidi makanan, rawatan percuma, pengangkutan dan lain2. - Minat - Kegemaran terhadaps esuatu pekerjaan. - Suasana tempat kerja contoh bilik berhawa dingin. - Pengaruh keluarga - cenderung memilih pekerjaan yang telah diceburi oleh ahli keluarga . contoh doctor - Pengalaman dan kemahiran - Jarak dekat dengan rumah - Prospek- peluang kenaikan pangkat - Kelayakan akademik kerja sesuai dengan kelulusan - Keadaan ekonomi semasa- ekonomi baik- peluang kerja banyak 3. Pendapatan individu: (konsep penting) 1. Upah - ganjaran kepada buruh yang menyumbang tenaga fizikal atau mental. 2. Upah wang upah yang dinyata dalam bentuk wang semasa. 3. Upah benar jumlah barangan yang dapat dibeli oleh upah wang. 4. Faedah - ganjaran kepada modal wang. 5. Dividen ganjaran kepada tabungan akaun bank Islam. 6. Untung - ganjaran kepada usahawan yang menanggung risiko yg tidak dapat diinsurans.. 7. Sewa - ganjaran kepada factor pengeluaran yang penawarannya tetap. 8. Bayaran pindahan - pendapatan yang diterima oleh individu yang tidak memberi sumbangan pengeluaran. Contoh , pencen kepada pesara kerajaan, bantuan kewangan kepada orang cacat dan biasiswa kepada pelajar. 4. Pendapatan Boleh Guna 1. Pendapatan boleh guna ialah jumlah pendapatan setelah ditolak potongan wajib.

2. Maksud belanjawan peribadi ialah anggaran pendapatan dan perbelanjaan seseorang individu untuk suatu tempoh masa tertentu. 3. Sebab membuat belanjawan peribadi: - Berbelanja mengikut kemampuan - Tidak ada pembaziran - Mengelak dari berhutang - Mengutamakan perbelanjaan untuk barang penting. - Merancang tabungan - Mengelak inflasi 4. a. b. c. d. Langkah membuat belanjawan peribadi: mengenal past punca pendapatan dan potongan wajib. mencatat semua perbelanjaan yang diperlukan menyusun perbelanjaan mengikut kemampuan mengimbangkan pendapatan boleh guna dengan perbelanjaan e. mencatat kan tabungan. 5. Tabungan- pendapatan boleh guna yang tidak dibelanjakan. Tabungan = Pendapatan boleh guna perbelanjaan penggunaan 6. Pelaburan - perbelanjaan untuk membeli barang modal atau penambahan stok modal. 7. Pinjaman - Suatu cara menggunakan wang orang lain seperti ahli keluarga, kawan, pembekal dan institusi kewangan yang perlu dibayar balik. 8. Jenis pelaburan: a. Membeli harta benda seperti rumah, tanah dan bangunan. b. Membeli barang modal c. Menambah stok dan inventori 9. Tujuan melabur: - Menambah keuntungan dan pendapatan - Menggantikan barang modal - Meningkatkan keupayaan pengeluaran

2. Pendapatan boleh guna = Jumlah pendapatan caruman KWSP Caruman PERKESO Bayaran Zakat Cukai pendapatan 5. Penggunaan Pendapatan Boleh Guna 1. Perbezaan Keperluan asas dengan kehendak individu. Keperluan asas Untuk terus hidup Senang dipenuhi Kuantiti yang diperlukan terhad Sama untuk semua orang Merupakan barang mesti Contoh : makanan, pakaian dan tempat tinggal Kehendak individu Untuk hidup dengan lebih selesa Sukar dipenuhi Kuantiti yang diperlukan tidak terhad Berbeza bagi setiap individu Merupakan barang mewah Contoh: peti sejuk, kereta dan bangle 10. Perbezaan pulangan daripada pelaburan dengan pulangan daripada tabungan Aspek perbezaan Pendapatan Pelaburan Dalam bentuk keuntungan Ketidakpastian tinggi Pulangan daripada pelaburan lebih tinggi Tabungan Dalam bentuk faedah Tiada risiko ketidakpastian Pulangan daripada tabungan lebih rendah

Risiko

Pulangan

BAB 3 : ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA 1. Maksud isi rumah ialah individu atau sekumpulan individu yang tinggal di bawah satu bumbung dan membuat keputusan ekonomi secara rasional dan bersama. 8. Jenis2 keanjalan harga permintaan: a. Anjal - Ed > 1, %perubahan kuantiti diminta adalah kurang daripada % perubahan harga, keluk permintaan landai, contoh barang mewah. b. Tidak anjal - Ed < 1, % perubahan kuantiti diminta adalah lebih daripada % perubahan harga. Keluk permintaan curam, contoh barang bawahan, barang pertanian. c. Anjal satu (uniti) Ed = 1, % perubahan kuantiti diminta sama dengan % perubahan harga.

2. Peranan/ fungsi isi rumah: - pembekal factor pengeluaran - pengguna barang dan perkhidmatan

3. Objektif/matlamat/motif isi rumah : - membeli atau memilih barang yang memberikan kepuasan yang maksimum. 4. Permintaan ialah kemampuan seseorang individu memiliki sejumlah kuantiti barang pada sesuatu tingkat harga barang mengikut tempoh masa tertentu. 5. Hukum permintaan ialah apabila harga sesuatu barang itu rendah maka lebih banyak kuantiti yang akan diminta dan sebaliknya apabila harga tinggi maka kuranglah kuantiti barang yangakan diminta.

6. Penentu permintaan/ factor yang mempengaruhi permintaan ialah: a. Harga barang itu - apabila harga barang itu meningkat , kuantiti yang diminta akan menurun. Begitulah sebaliknya jika harga barang itu turun kuantiti yang diminta akan meningkat. b. Faktor2 lain seperti: (keluk permintaan akan beralih sama ada ke kiri atau ke kanan ) - Perubahan dalam pendapatan pengguna apabila pendapatan seseorang individu meningkat maka permintaan akan meningkat. - Perubahan harga barang lain a. Barang pengganti b. Barang penggenap c. Perubahan dalam cita rasa d. Jangkaan harga masa depan / spekulasi e. Musim f. Kadar faedah dan kemudahan kredit g. Dasar / polisi kerajaan

7. Keanjalan Harga Permintaan ialah peratus perubahan kuantiti yang diminta terhadap peratus perubahan harga. Ed = % Perubahan kuantiti ___________________ % Perubahan harga

BAB 6. WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN 1. Ciri2 wang ialah: - Diterima umum, penawaran terhad, mudah dibawa, tahan lama, boleh dibahagikan kepada unit yang lebih kecil, kestabilan nilai, mudah dikenali dan keseragaman. 2. Jenis2 wang ialah: - wang syiling, kertas, kad kredit dan deposit semasa bank. 3. Fungsi wang ialah: - alat perantaraan pertukaran - alat unit ukuran nilai - alat penyimpan nilai yang baik - alat bayaran tertunda. 4. Fungsi bank perdagangan ialah : a. Menerima deposit deposit tabungan, deposit tetap dan deposit semasa. b. Memberi pinjaman kepada pelanggan melalui kemudahan overdraf, akaun pinjaman dan mendiskaunkan bil2 pertukaran. c. Bertindak sebagai ejen pembayar dan penerima menerima cek dari bank lain. d. Draf bank dan cek kembara. e. Perkhidmatan2 lain spt. perintah sedia ada, pindahan kredit, kad kredit, menjual dan membeli mata wang asing perkhidmatan ATM, peti simpanan selamat, perkhidmatan nasihat dan perunding dan pemegang amanah. 5. Fungsi bank pusat ialah: a. mengeluar dan menerbitkan mata wang b. mengekalkan kestabilan nilai mata wang c. juru bank kepada kerajaan d. juru bank kepada bank perdagangan e. sumber pinjaman terakhir f. mengawal kestabilan ekonomi. 6. Fungsi bank saudagar ialah: a. memberi khidmat nasihat korporat. b. menanggung jaminan terbitan syer, c. menguruskan pinjaman bersindiket. d. memberi khidmat pengurusan portfolio 7. Institusi kewangan bukan bank (IKBB) terdiri daripada: - Bank Simpanan Nasional, Syarikat insurans, Lembaga Tabung Haji dan KWSP 8. Fungsi institusi kewangan bukan bank ialah: - Menerima deposit - Menggalakkan pelaburan - Menggalakkan tabungan - Sumber kewangan kepada pasaran modal Negara 9. Sumbangan IKBB: - Menggalakkan pelaburan - Menggalakkan tabungan - Meningkatkan guna tenaga - Mengawal kestabilan ekonomi - Mengurangkan pinjaman luar negara

BAB 7 EKONOMI MALAYSIA 1. Sektor ekonomi Malaysia terdiri drpd 3 iaitu - sector utama - sector kedua - sector ketiga

2. Masalah pergantungan ekonomi kepada sector utama : - Harga tidak stabil - pendapatan Negara turun naik. - Pendapatan terjejas - harga yang turun naik menyebabkan pendapatan rakyat terjejas. - Pembangunan tidak seimbang - Merugikan perdagangan antara bangsa. - Keupayaan menyerap tenaga buruh adalah terhad. - Sumber semakin kehabisan dan pupus. 3. Kesan pergantungan ekonomi Negara kepada sector utama dari segi pendapatan Negara - Turun naik harga komoditi utama menyebabkan pendapatan Negara terjejas dan tidak stabil. - Daya keluaran sector utama rendah - Persaingan denagn barang tiruan 4. Kesan pergantungan ekonomi Negara kepada sector utama dari segi guna tenaga - Pelaburan berkurangan - Penghijrahan penduduk desa ke Bandar - Peningkatan guna tenaga dalam sector lain. 5. Faktor2 yang mendorong perubahan struktur ekonomi Negara - Langkah mempelbagaikan ekonomi - Galakan industry penggantian import - Keupayaan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan - Daya pengeluaran tinggi - Pendapatan dan taraf hidup tinggi 6. Kesan perubahan struktur ekonomi Negara - pelaburan asing meningkat - perkembangan sector perkilangan - perkembangan sector perkhidmatan - Peluang pekerjaan meningkat di sector perkilangan dan perkhidmatan - Pendapatan Negara bertambah kerana daya penegluaran yang lebih tinggi. - taraf hidup rakyat meningkat dengan penambahan pendapatan 7. Belanjawan Negara - maksud : satu anggaran perbelanjaan dan hasil kerajaan untuk satu tahun kewangan. 8. Sumber hasil kerajaan ialah: a. hasil cukai - cukai langsung dan cukai tidak langsung 9. Cukai langsung seperti: - cukai pendapatan perseorangan - cukai pendapatan syarikat - cukai pendapatan petroleum - cukai pendapatan pembangunan - cukai pusaka

10. Cukai tidak langsung seperti: - Cukai eksais - Cukai import - Cukai eksport - Cukai jualan - Cukai perkhidmatan - Cukai perjudian 11. Perbelanjaan kerajaan terdiri daripada : a. Perbelanjaan mengurus b. Perbelanjaan pembangunan 12. Perbelanjaan mengurus ialah: - Emolumen pembayaran gaji kaki tangan awam - Bayaran khidmat hutang - Bekalan dan perkhidmatan - Pencen dan ganjaran - Pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri - Pemberian subsidi - Biasiswa, dermasiswa dan bantuan kerajaan 13. Perbelanjaan pembangunan ialah: - Keselamatan - Perkhidmatan ekonomi - Perkhidmatan social - Pentadbiran am 14. Sumber pinjaman hutang Negara: - pinjaman dalam negeri seperti: - surat jaminan kerajaan - bil perbendaharaan - sijil pelaburan - pinjaman lain seperti drpd Kumpulan awing pinjaman perumahan, pinjaman bersindiket Bank Negara Malaysia. - Pinjaman luar Negara seperti: - pinjaman pasaran - pinjaman projek - kredit pembekal - pembiayaan dari Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF)

BAB 8 PERDAGANGAN ANTARA BANGSA 1. Sebab wujud PAB : - Perbezaan sumber alam semulajadi - Perbezaan iklim dan jenis tanah - Kos pengeluaran atau kecekapan - Harga factor - Cita rasa pengguna 2. Persamaan PAB dgn Perniagaan dalam negeri: - Mendapat keuntungan dari perniagaan - Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna - Memerlukan khidmat sokongan - Melibatkan penggunaan dokumen - Meningkatkan taraf hidup rakyat - Memperoleh aedah drpd pengkhususan 3. Kebaikan PAB: - Memperoleh barang yg tidak dikeluarkan di dlm negeri. - Menggalakkan penggunaan teknologi daripada luar negara - Menikmati barang dengan harga yang murah - Meningkatkan kecekapan pengeluaran - Menggalakkan pelaburan - Menambahkan peluang pekerjaan 4. Keburukan PAB: - Merugikan Negara membangun - Terlalu bergantung pada sector eksport dan import - Mengamalkan pengkhususan yang berlebihan - Kurang mobility sumber - Mengamalkan dasar perlindungan - Mewujudkan masalah lambakan - Menyebarkan budaya yang tidak sihat 5. Imbangan Dagangan - ialah perbezaan jumlah nilai eksport barang dengan nilai import barang sesebuah negara. - Imbangan dagangan lebihan - eksport lebih daripada Import - Imbangan dagangan kurangan - eksport kurang daripada import - Imbangan dagangan seimbang - eksport sama dengan import 6. Imbangan pembayaran - suatu rekod yang sistematik yang mencatatkan semua penerimaan dan pembayaran kewangan antara sesebuah Negara dengan Negara lain dalam satu jangka masa tertentu. 7. Bentuk sekatan perdagangan - Tarif - Kuota - Kawalan pertukaran asing - Embargo - Sekatan bukan ekonomi

8. Tujuan sekatan PAB Memperoleh hasil kerajaan Melindungi industry muda Melindungi industry tempatan Anti dasar lambakan Memperbaiki imbangan perdagangan negatif Mempelbagaikan ekonomi dan menjamin kestabilan harga Menghadapi persaingan Keselamatan pengguna

9. Kebaikan sekatan PAB - Pengurangan penawaran barang import - Meningkatkan permintaan terhadap barangan tempatan - Mengurangkan pengangguran - Meningkatkan pendapatan Negara - Memperbaiki imbagngan pembayaran - Melindungi industri muda

10. Keburukan sekatan PAB - Salah pengagihan sumber akibat pengeluaran firma tempatan yg banyak hingga kekurangan sumber. - Merugikan pengguna kerana harga barang btempatan naik. - Agihan pendapatan tidak adil - Mengurangkan eksport - Wujud monopoli - Wujud ketidakcekapan industri tempatan

Anda mungkin juga menyukai