PROSES KERJA eSPKB

APAKAH YANG PERLU ADA SEBELUM PROSES DOKUMEN eSPKB ?
Kuasa dan Tahap Capaian y Jadual Rujukan Adalah data yang menjadi rujukan oleh Sistem eSPKB bagi menentukan ketepatan data yang dimasukkan oleh pengguna Jadual DCS diujudkan oleh Jabatan Akauntan Negara (Contoh: Kod Jab, Kod PTJ, Kod Bank) Jadual Bukan DCS mengandungi data rujukan yang dimasukkan oleh Pejabat Perakaunan dan Pengguna Sistem eSPKB (Contoh: No. Siri Semasa, No. Rujukan Dokumen, Tempoh AKB, Kod Pembekal, Maklumat Penerima Perseorangan, Akaun Pukal)
y

TUGAS YANG PERLU DILAKSANAKAN PADA AWAL TAHUN KEWANGAN
1. 2. 3.

Mengujudkan Nombor Siri Semasa Mengujudkan Nombor Rujukan Dokumen Mengemaskinikan Akaun Bayaran Pukal (sekiranya berlaku perubahan kod perakaunan) Membawa Tanggungan Belum Selesai Tahun Kewangan Yang Lepas ke Tahun Kewangan Yang Baru

4.

Mengujudkan Nombor Siri Semasa Rujuk Panduan Pengguna eSPKB ² PK0102 dan AK0103 Contoh:

Mengujudkan Nombor Siri Semasa
Abjad Tetap Maksima 2 aksara Nombor Tetap Maksima 9 aksara Gabungan abjad dan angka tetap: Nota Minta, Pesanan Tempatan dan Kontrak Waran Udara - Maksima 10 aksara - Maksima 6 aksara

Kemaskini borang JANM 03

Mengujudkan Nombor Rujukan Dokumen
Rujuk Panduan Pengguna eSPKB ² PK0103 dan AK0104 Nombor Rujukan Dokumen adalah nombor yang digunakan oleh sistem eSPKB dalam pemprosesan dokumen-dokumen yang melibatkan Pejabat Perakaunan Waran Peruntukan (WP) Baucar Bayaran (BB) Penyata Pemungut (PP) Baucar Jurnal (BJ)

Mengujudkan Nombor Rujukan Dokumen
Contoh:

Mengujudkan Nombor Rujukan Dokumen
No. Rujukan Dokumen terdiri dari 1 abjad dan 4 angka. Semua BB, BJ, PP dan W P akan menggunakan Nombor Rujukan yang sama mengikut turutan Pastikan abjad I, O, dan M serta abjad-abjad yang telah digunakan dalam tempoh 2 tahun sebelum tidak digunakan. Semua abjad tersebut, termasuk yang telah digunakan dalam tempoh 2 tahun sebelum, hendaklah dikuncimasuk sebagai abjad rizab. Abjad ¶M· digunakan dalam penyediaan dokumen kewangan secara manual Kemaskini borang JANM 04

Maklumat Pembekal dan Penerima Perseorangan/ Perseorangan/Individu Gunakan borang JANM06 dan JANM07. Maklumat pembekal/penerima individu perlu dikuncimasuk dengan betul supaya apa-apa laporan yang dihasilkan adalah tepat. Maklumat yang dimasukkan akan digunakan tujuan berikut:
1. Pesanan Tempatan dan Kontrak 2. Daftar Bayaran dan Baucar Bayaran 3. Sistem e-Maklum
Rujuk: PK0104 AK0105 PK0105 AK0106

Contoh Maklumat Penerima Bayaran

BEST PRACTICES BAGI KOD KONTRAK DALAM PENDAFTARAN KOD PEMBEKAL Convention yang dicadangkan: Gabungan Kod PTJ dan Singkatan Nama Vendor Contohnya : PTJ-610201 Vendor- Koperasi Bumi Sdn Bhd Gabungan 610201/KBSB diguna sebagai Kod Pembekal Ruangan yang perlu diisi Kesan ketidakpatuhan
Laporan BV 123 akan memaparkan senarai yang tidak seragam (Senarai hanya difahami oleh pihak PTJ shj)

E-Maklum

PELARASAN REKOD Modul Pelarasan Rekod dalam eSPKB adalah bertujuan untuk mengemaskini vot eSPKB bagi urusniaga yang terpaksa dibuat secara manual disebabkan perkara yang tidak dapat dielakkan y PTJ hendaklah mendapatkan dokumen sokongan yang lengkap bagi tujuan pengemaskinian Vot eSPKB y Pemilihan modul yang betul amat penting bagi menentukan rekod yang telah dikemaskini dapat disesuaikan dalam proses penyesuaian vot
y

Kesan Penggunaan Modul Yang Salah

Pelarasan Rekod
Semak Format A3 dalam Penyata Penyesuaian dan kenalpasti urusniaga yang belum dikemaskini

Dapatkan dokumen sokongan dan Tentukan modul yang sesuai

Rujuk: PK0106 AK0107

Kuncimasuk maklumat pelarasan Simpan, Sah dan Lulus

Cetak dan Simpan

KESAN KEGAGALAN MENGEMASKINI BUKU VOT
y

Buku Vot akan menunjukkan baki yang tidak tepat Perbelanjaan tidak dapat dibayar kerana baki peruntukan tidak mencukupi

y

Skrin Penyelarasan Rekod

PROSES DOKUMEN eSPKB
PENYEDIAAN DOKUMEN DOKUMEN Status 1 & 2 KEWANGAN LULUS Status 3 DOKUMEN DITERIMA Status 3 DOKUMEN TERIMA GFMAS Status 4

KUIRI Status 6 DOKUMEN DITOLAK Status 6 URUSNIAGA DIBATALKAN Status 7 URUSNIAGA LULUS Status 8 URUSNIAGA LULUS Status 8

KUIRI AGO Status 6 URUSNIAGA LULUS STATUS Status 8 BAYARAN EFT

FAIL EFT

PETUNJUK eSPKB DSM W/M GFMAS DTB EFT - Sistem Perancangan dan Kawalan Belanjawan Elektronik - Document Status Manager - WebMethod - Government Financial Management Accounting System - Desktop Banking - Electronic Fund Transfer
STATUS BAYARAN EFT FAIL EFT

PENYEDIAAN DOKUMEN MELALUI eSPKB
y

Peraturan pemakaian Notis Pergerakan Dokumen eSPKB (JANM 08) hendaklah dipatuhi
Notis hendaklah dicop di atas atau di belakang dokumen utama bagi urusniaga

y

PTJ bertanggungjawab menentukan semua perkara yang ditanda atau dicatat pada Senarai Semak adalah benar dan dokumen sokongan disertakan sepenuhnya

WARAN PERUNTUKAN

PROSES WARAN PERUNTUKAN ASAL/TAMBAH/DITARIK
PENYEDIAAN

Terima Waran Asal/ Tambah/Tarik

Gunakan Kod Jabatan dan PTJ SENDIRI pada ruangan PTJ Mengeluar Dan PTJ Menerima KESILAPAN Rujuk Sub-Modul Profil Jabatan

Sediakan Waran e-SPKB, Sah dan Lulus

DOKUMEN LULUS Status 4

DOKUMEN DITOLAK/DILULUS Status 6 & 8

Rujuk: PK0201 AK0201 AK0202 PK0202 PK0203

Cetak dan Simpan Mengikut Susunan No. Ruj. Dokumen

Penggunaan Modul Waran Peruntukan
y

Waran Peruntukan Asal (110-01)
Bagi menguncimasuk amaun waran yang diterima mengikut Peruntukan yang diluluskan (Buku Bajet). Peruntukan kosong hanya boleh disediakan menggunakan modul peruntukan asal. Pastikan ianya tidak disediakan bersekali dengan peruntukan asal yang mempunyai nilai lebih dari kosong di dalam satu dokumen bagi mengelakkan waran ditolak oleh GFMAS.

y

Waran Peruntukan Tambah (110-02)
Bagi menguncimasuk amaun tambahan kepada amaun yang diluluskan dalam Buku Bajet. Hanya dibenarkan amaun (+) sahaja.

y

Waran Peruntukan Pindahan/Viremen (110-03)
Pastikan amaun (+) dan (-) bagi waran adalah seimbang bagi mengelakkan waran ditolak oleh GFMAS.

Penggunaan Modul Waran Peruntukan
y

Waran Peruntukan Ditarik Balik (110-04)
Amaun (-) sahaja. Menguncimasuk semua jenis waran tarik balik peruntukan termasuk oleh penerima Waran Peruntukan Kecil

y

Waran Peruntukan Kecil (110-05)
Amaun (+) dan (-) tidak boleh disediakan dalam 1 dokumen. PTJ Pengeluar Waran Kecil Keluar (-) / Masuk (+) PTJ Menerima Waran Kecil Masuk (+)

y

Waran Peruntukan Dibatalkan (111-01)
Amaun (+) / (-) bagi tujuan kontra ke atas waran Status 8 yang salah kuncimasuk.

Skrin Waran Peruntukan

Senarai Semak Waran Peruntukan

IMPAK PROSES WARAN PERUNTUKAN KE ATAS BUKU VOT ELEKTRONIK

Waran
Asal Tambah Pindah/Viremen Ditarik Kecil Dibatalkan

Waran Peruntukan Lulus
(+) Baki Sebenar (+) Baki Bayang (+) Sebenar (+) Baki Bayang (-) Pindah Dari (+) Pindah Ke (-) Ditarik Dari (+) Ditarik Ke (-) Baki Sebenar (-) Baki Bayang (+) Baki Sebenar (+) Baki Bayang / Sebaliknya

Tugasan Hands-On eSPKB Hands1. 2. 3. 4.

Sediakan Waran Peruntukan Asal. Sediakan Waran Peruntukan Ditarik. Sediakan Waran Peruntukan Kecil Masuk. Sediakan Waran Pindah Peruntukan.

PESANAN TEMPATAN

PROSES NOTA MINTA

PERMOHONAN LULUS

Terima Permohonan

Semak Pembekal
{Bukan DCS}

BELUM WUJUD

Wujudkan Kod Pembekal Baru

SUDAH WUJUD

Rujuk: PK0301 AK0301

Sediakan Nota Minta, Sah dan Lulus

Skrin Nota Minta

Senarai Semak Nota Minta

PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN
Nota Minta Lulus Ada Pindaan
YA

Sub-Modul Pesanan Tempatan Dengan Pindaan

TIDAK

Rujuk: PK0301 AK0302 AK0303

Sub-Modul Pesanan Tempatan Cari ´Nota Minta Lulusµ {No. Nota Minta}

PROSES

Sediakan Sediakan Pesanan Pesanan Tempatan, Tempatan Dengan Pindaan, Sah dan Lulus Sah dan Lulus Cetak, tandatangan dan hantarkan kepada Pembekal

Skrin Pesanan Tempatan

Senarai Semak Pesanan Tempatan

Tugasan Hands-On eSPKB Hands5.

6. 7. 8. 9.

Dengan menggunakan borang yang berkaitan, sediakan 1 Kod Pembekal baru sehingga Kod Kontrak seperti Convention yang dicadangkan Sediakan 1 Nota Minta menggunakan kod pembekal yang diujudkan dalam Tugasan 5. Sediakan 1 Nota Minta menggunakan kod kontrak yang diujudkan dalam Tugasan 5. Sediakan 1 Pesanan Tempatan menggunakan Nota Minta pada Tugasan 6. Sediakan 1 Pesanan Tempatan Dengan Pindaan menggunakan Nota Minta pada Tugasan 7.

TANGGUNGAN KONTRAK

PENDAFTARAN KONTRAK Tentukan Modul
KONTRAK BARU PERUBAHAN KONTRAK

Terima Kontrak/ Pindaan Kontrak

Buat Perubahan Kontrak

Rujuk: PK0104 AK0105 PK0302 AK0306 AK0307

Semak Pembekal
{Bukan DCS}
SUDAH WUJUD

BELUM WUJUD

Wujudkan Kod Pembekal Baru

Pendaftaran Kontrak Baru

Skrin Pendaftaran Kontrak

Senarai Semak Pendaftaran Kontrak

Skrin Perubahan Kontrak

Senarai Semak Perubahan Kontrak

Tugasan Hands-On eSPKB Hands10.

11.

Sediakan 1 Daftar Kontrak menggunakan kod pembekal dan kod kontrak yang diujudkan dalam Tugasan 5 dengan bayaran berperingkat sebanyak 12 kali bayaran. Sediakan Perubahan Kontrak menggunakan Daftar Kontrak di Tugasan 10.

WARAN UDARA PUKAL DAN BUKAN PUKAL

WARAN UDARA PUKAL
y

Akaun Pukal diujudkan berdasarkan Jadual Akaun Bayaran Pukal (BP20) yang dikeluarkan oleh Pejabat Perakaunan

Skrin Kod Akaun Bayaran Pukal

Contoh Kesalahan Pewujudan Akaun Pukal

Kesan Kesalahan Pengeluaran WPUA dipertanggungkan kepada charge-line seperti di Kod Akaun Bayaran Pukal di eSPKB Pembayaran akan dikenakan kepada charge-line seperti di GFMAS Perbelanjaan tidak dapat dibayar kerana perbelanjaan melebihi peruntukan

Contoh Waran

Buku Vot (BV381)

PROSES WARAN PERJALANAN UDARA Dapatkan Sebutharga Tiket dari Pembekal Tentukan Kod Objek MAS {Rujuk Jadual}

Terima Permohonan

PERMOHONAN LULUS

Rujuk: PK0303 AK0308 PK0304 AK0309

Sediakan Waran, Sah dan Lulus

Cetak, Tandatangan dan hantarkan kepada Pembekal

Skrin Waran Udara Pukal

Senarai Semak Waran Udara

Skrin Waran Udara Bukan Pukal

Tugasan Hands-On eSPKB Hands12. 13.

14.

Daftarkan 1 Akaun Bayaran Pukal MAS/AirAsia ke dalam Sistem eSPKB. Sediakan 1 Waran Penerbangan Udara Awam secara pembayaran Pukal dengan menggunakan Kod Akaun Bayaran Pukal di Tugasan 12. Sediakan 1 Waran Penerbangan Udara Awam Bukan Pukal dengan menggunakan Kod Pembekal dan Kod Kontrak di Tugasan 5.

PENYEDIAAN BAUCAR BAYARAN

BEST PRACTICES DALAM KUNCI MASUK PERIHAL BB DI PERINGKAT DAFTAR BAYARAN Convention yang dicadangkan oleh JANM mengikut jenis pembayaran
Bayaran Kepada Agensi Kerajaan Bayaran Kepada Individu/Panjar Bayaran Kepada Pembekal

Cara Kuncimasuk Perihal Baucar Bayaran Kesan ketidakpatuhan
Baucar akan dikuiri-Mulai 1 Ogos 2007 Laporan tidak Standard

Kenapa Peraturan ini diwujudkan? diwujudkan?
Pembayaran EFT akan memaparkan perihal tersebut dalam penyata bank penerima bayaran Pelaporan akan lebih teratur di peringkat Pejabat Perakaunan kerana konsolidasi maklumat pembayaran akan dilakukan melalui Microsoft Excel dan Laporan yang bermakna dapat dijana. Standardization-seragam

BAUCAR BAYARAN PESANAN TEMPATAN
Cari Pesanan Tempatan Lulus {No. Pesanan} Sediakan Daftar Bayaran (Baucar Bayaran) & Perakuan 1

Terima Invois dan Pesanan

LENGKAP

PROSES

Rujuk: PK0301 AK0304 AK0305
STATUS 4

KUIRI/LULUS STATUS 6 & 8

Luluskan Baucar Bayaran

Cari Baucar Bayaran (Perakuan II) {No. Invois}

Cetak dan Simpan Mengikut Susunan No. Ruj. Dokumen

Skrin Pendaftaran Bayaran PT

Senarai Semak Baucar Bayaran PT

Tugasan Hands-On eSPKB Hands15. 16.

Sediakan baucar bayaran bagi Pesanan Tempatan di Tugasan 8. Sediakan baucar bayaran bagi Pesanan Tempatan di Tugasan 9 dengan mengambilkira faktor bekalan barang yang tidak lengkap.

BAUCAR BAYARAN KONTRAK

Terima Invois

LENGKAP

Cari Daftar Kontrak Lulus {No. Daftar}

PROSES

Sediakan Daftar Bayaran (Baucar Bayaran) dan Perakuan I

Rujuk: PK0302
STATUS 4

KUIRI/LULUS STATUS 6 & 8

Luluskan Baucar Bayaran

PROSES

Cari Baucar Bayaran (Perakuan II) {No. Invois}

Cetak dan Simpan Mengikut Susunan No. Ruj. Dokumen

Skrin Pendaftaran Bayaran Kontrak

Skrin Lain-lain Potongan Lain-

Senarai Semak Baucar Bayaran Kontrak

Skrin Baucar Bayaran Kontrak

Tugasan Hands-On eSPKB Hands17.

18.

19.

Sediakan baucar bayaran bagi bayaran pertama bagi kontrak di Tugasan 10 dengan mengambilkira potongan Denda Pecah Kontrak (Kod Objek 76103) Sediakan 1 Kod Kontrak bagi pembekal pemfaktoran menggunakan kod pembekal sediaada (Tumpang Kod Pembekal) Sediakan baucar bayaran menggunakan kaedah pemfaktoran bagi bayaran kedua untuk kontrak di Tugasan 10 dengan mengambilkira potongan Wang Jaminan Pelaksanaan (Kod deposit 79507).

BAYARAN WARAN UDARA PUKAL (MAS) Bayaran akan dilaksanakan oleh Pejabat Perakaunan y PTJ perlu memastikan Laporan BP21 diterima dari Pejabat Perakaunan dan disemak sewajarnya y Buku Vot eSPKB akan dikemaskini secara automatik (termasuk pelarasan ke atas sebarang perbezaan) y PTJ diperlukan untuk menyemak Laporan Perbezaan Bayaran Pukal (BV504) dan membuat pelarasan (jurnal) mengikut keperluan y Bayaran yang tidak sah hendaklah dituntut balik dari MAS
y

BAUCAR BAYARAN WARAN UDARA BUKAN PUKAL
Cari Waran Udara Lulus {No. Waran} Sediakan Daftar Bayaran (Baucar Bayaran) dan Perakuan I
Rujuk: PK0304

Terima Invois

LENGKAP

PROSES

STATUS 4

KUIRI/LULUS STATUS 6 & 8

Luluskan Baucar Bayaran

PROSES

Cari Baucar Bayaran (Perakuan II) {No. Invois}

Cetak dan Simpan Mengikut Susunan No. Ruj. Dokumen

Senarai Semak Baucar Bayaran Waran Udara

IMPAK PROSES DOKUMEN PEROLEHAN DAN BAYARAN DENGAN PT KE ATAS BUKU VOT eSPKB SEDIA
SAH LULUS SEDIA SAH LULUS

PESANAN NOTA MINTA TEMPATAN
VOT: 1. (-) RIZAB & (-)RBS 2. (-) BAKI SEBENAR VOT : 1. (+) RIZAB & (+) RBS 2. (-) BAKI BAYANG 3. (+) TANGGUNGAN & TBS

BAUCAR BAYARAN DISAH - PT - WUBP - KONTRAK

BAUCAR BAYARAN DILULUS -PT -WUBP -KONTRAK

WU
KONTRAK

VOT : 1. (-) BAKI BAYANG 2. (-) BAKI SEBENAR 3. (+) TANGGUNGAN & (+) TBS VOT : 1. (-) TANGGUNGAN & (-) TBS 2. (+) LIABILITI & (+) LBS

VOT : 1. (-) LIABILITI & ()LBS 2. (+) BELANJA BERSIH

BAUCAR BAYARAN INVOIS TANPA PT

Terima Invois dan Pesanan

LENGKAP

Semak Maklumat Pembekal {Bukan DCS}

BELUM WUJUD

Wujudkan Kod Pembekal {Pembekal}

SUDAH WUJUD

Rujuk: PK0104 AK0105 PK0305 AK0310

Sediakan Daftar Bayaran (Baucar Bayaran) dan Perakuan I & Perakuan II

STATUS 4 KUIRI/LULUS STATUS 6 & 8

Cetak dan Simpan Mengikut Susunan No. Ruj. Dokumen

Skrin Pendaftaran Bayaran Invois Tanpa PT

Senarai Semak Baucar Bayaran Invois Tanpa PT

Tugasan Hands-On eSPKB Hands20. Sediakan kod kontrak Telekom Malaysia Berhad dan baucar bayaran invois tanpa PT bagi bayaran bil telefon dengan menggunakan Kod Pembekal dan Kod Kontrak agensi gunasama.

IMPAK PROSES BAYARAN TANPA PT KE ATAS BUKU VOT eSPKB
SEDIA SAH LULUS

1. INBOIS TANPA PT 2. GAJI 3. ELAUN PERJALANAN 4. BANK DRAFT DLM/LUAR NEGERI

BAUCAR BAYARAN

BAUCAR BAYARAN

VOT : 1. (+) LIABILITI & (+) LBS 2. (-) BAKI BAYANG 3. (-) BAKI SEBENAR

VOT : 1. (-) LIABILITI & (-) LBS 2. (+) BELANJA SEBENAR

BAUCAR BAYARAN PERSEORANGAN, GAJI, TUNTUTAN PERJALANAN DAN PANJAR WANG RUNCIT

PERMOHONAN LULUS

Terima Permohonan

Semak Maklumat Penerima Individu {Bukan DCS}
SUDAH WUJUD

BELUM WUJUD

Wujudkan Maklumat Penerima Individu

Rujuk: PK0105 AK0106 PK0305 AK0310

Sediakan Baucar Bayaran, Sah dan Lulus

Cetak dan Simpan Mengikut Susunan No. Ruj. Dokumen

Skrin Pendaftaran Bayaran Tuntutan Perjalanan

Skrin Transaksi Akaun Lejar Subsidiari

Senarai Semak Baucar Bayaran T&T

Skrin Pendaftaran Bayaran Pendapatan Bercukai

Senarai Semak Baucar Bayaran Pendapatan Bercukai

Skrin Pendaftaran Bayaran Gaji Selain Kakitangan

Skrin Baucar Berganda Gaji Selain Kakitangan

Senarai Semak Baucar Bayaran Gaji Selain Kakitangan

Tugasan Hands-On eSPKB Hands21. 22.

23.

Dengan menggunakan borang yang berkaitan, sediakan 1 Kod Penerima Perseorangan Sediakan baucar bayaran tuntutan perjalanan bagi penerima bayaran di Tugasan 23 dengan mengambilkira potongan pendahuluan diri (kod amanah 53201/53202) Sediakan baucar bayaran gaji selain kakitangan bagi penerima bayaran di Tugasan 23 dengan mengambilkira bayaran KWSP (Gunakan Kod Penerima Bayaran Sediaada)

BAUCAR BAYARAN DRAF BANK/TT
Semak Maklumat Invois
TIDAK LENGKAP

Terima Invois

Kuiri

LENGKAP

Dapatkan Kadar Pertukaran Mata Wang Asing (Jika Perlu)
Rujuk: PK0306 AK0301 AK0801

Sediakan Baucar Bayaran, Sah dan Lulus

Cetak dan Hantar Ke AO

Skrin Daftar Bayaran Draf/TT Luar Negeri Draf/TT

Skrin Draf Bank

Senarai Semak Draf Bank/TT Dalam Negeri

Senarai Semak Draf Bank/TT Luar Negeri

Tugasan Hands-On eSPKB Hands24.

Sediakan baucar bayaran bagi bayaran melalui Draf Bank Luar Negeri

Baucar Bayaran ePerolehan
Terima Dokumen (lengkap)
Rujuk: PK0601 PK0602 AK0601 AK0602 AK0603

Sistem On-line

TIDAK

Kunci Masuk Pesanan Tempatan eP

YA

Sediakan Daftar Bayaran, Sah dan Lulus

Cari (DB Lulus), Pilih dan Proses

Sediakan Baucar, Sah dan Lulus Cetak dan Simpan Mengikut Susunan No. Ruj. Dokumen

Skrin Pesanan Tempatan eP - eSPKB

Senarai Semak Pesanan Tempatan eP - eSPKB

Skrin Pendaftaran Baucar Bayaran eP

Baucar Bayaran eP

Senarai Semak Baucar Bayaran eP

CIRICIRI-CIRI BAUCAR eP ON-LINE ON-

CiriCiri-Ciri Baucar eP Off-Line Off-

Tugasan Hands-On eSPKB Hands25. 26. 27.

Sediakan pesanan tempatan eP-eSPKB. Sediakan daftar bayaran eP. Sediakan baucar bayaran eP.

PENYEDIAAN JURNAL
Terima Dokumen (lengkap) Pelbagai PTJ Bayar
YA

Sub-Modul Baucar Jurnal Antara PTJ

Rujuk: PK0401 AK0401 PK0402

TIDAK

Sub-Modul Baucar Jurnal

Sediakan Jurnal, Sah dan Lulus Cetak dan Simpan Mengikut Susunan No. Ruj. Dokumen Maklumkan penyediaan Jurnal kepada PTJ Bayar Yang lain

Skrin Baucar Jurnal

Senarai Semak Baucar Jurnal

Baucar Jurnal Antara PTJ

Senarai Semak Baucar Jurnal Antara PTJ

Tugasan Hands-On eSPKB Hands28. 29.

Sediakan baucar jurnal PTJ. Sediakan baucar jurnal antara PTJ.

Penyediaan Penyata Pemungut

Sediakan Penyata Pemungut & Perakuan I
Rujuk: PK0501 AK0501

Cetak dan Hantarkan ke Bank

Semak catatan bank, Tandatangan Hardcopy & Perakuan II

Akaun Bank Terimaan

Penyata Pemungut

Senarai Resit (Manual & eTerimaan) eTerimaan)

Senarai Semak Penyata Pemungut

PENYEDIAAN DOKUMEN Status 1 & 2

DOKUMEN STATUS 4
DOKUMEN KEWANGAN LULUS Status 3 DOKUMEN DITERIMA Status 3 DOKUMEN DITERIMA GFMAS Status 4

Dokumen Status 4 adalah dokumen yang telah diterima di GFMAS dan menunggu kelulusan pembayaran Kebiasaan tempoh kelulusan adalah 5 hari bekerja PTJ dinasihatkan menyemak kedudukan sebenar pembayaran sekiranya status tidak bertukar PTJ hendaklah membuat permohonan pertukaran status sekiranya berlaku status tidak bertukar

DOKUMEN STATUS 6
PENYEDIAAN DOKUMEN Status 1 & 2 DOKUMEN KEWANGAN LULUS Status 3 DOKUMEN DITERIMA Status 3 DOKUMEN DITERIMA GFMAS Status 4

URUSNIAGA DIBATALKAN Status 7

DOKUMEN DITOLAK Status 6

DOKUMEN DITOLAK Status 6

KUIRI AGO Status 6

Dokumen Status 6 adalah Dokumen yang ditolak oleh Web Method semasa pendaftaran Dokumen yang ditolak dalam proses semakan PTJ perlu batalkan dokumen ini (bagi baucar bayaran, Daftar Bayaran juga mungkin perlu dibatal)

DOKUMEN STATUS 8
PENYEDIAAN DOKUMEN Status 1 & 2 DOKUMEN KEWANGAN LULUS Status 3 DOKUMEN DITERIMA Status 3 DOKUMEN DITERIMA GFMAS Status 4

URUSNIAGA LULUS Status 8

URUSNIAGA LULUS Status 8

URUSNIAGA LULUS Status 8

Dokumen yang telah diluluskan 
Waran Peruntukan, Baucar Jurnal dan Penyata Pemungut telah tamat proses  Baucar Bayaran telah diambilkira oleh GFMAS:  Cek telah dicetak  EFT akan dihantar ke bank (hari kerja berikut)