FAIL MEJA KETUA PANITIA

1.

LATAR BELAKANG Kurikulum adalah agenda utama dalam sesuatu sistem pendidikan. Urusan

utama atau “core-bussiness” sesuatu organisasi pendidikan ialah memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan dengan sistematik. Nadi pelaksanaan sistem

kurikulum ialah panitia subjek. Pengurusan panitia yang cekap berteraskan TQM akan mewujudkan satu sisstem pengurusan panitia yang berkualiti.

Manual pengurusan panitia yang didokumenkan boleh membantu Ketua Panitia dan ahli-ahlinya menggerakkan panitia dengan cekap dan sistematik. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang didokumenkan merupakan panduan kerja dan manual rujukan kepada guru berpengalaman dan guru baru. Ketua Panitia yang baru dilantik akan dapat merujuk senarai tugas dengan adanya Fail Meja yang lengkap dan kemaskini. Fail Meja merupakan dokumen rujukan fungsi dan tugas Ketua Panitia.

Memandangkan Fail Meja Ketua Panitia yang terkini amat diperlukan untuk kelicinan dan keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran di sekolah untuk membantu mencapai prestasi cemerlang , maka Panitia Pendidikan Agama Islam Sekolah Kebangsaan Sakilan Desa, Sandakan mengambil inisiatif untuk mewujudkan Fail Meja Ketua Panitia Agama Islam.

Dengan itu, diharapkan Fail Meja ini akan dapat memantapkan lagi pengurusan panitia di peringkat sekolah. Pengurusan panitia yang cekap dan mantap akan meningkatkan penguasaan murid dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. 1

2.

OBJEKTIF KETUA PANITIA 2.1. OBJEKTIF UMUM 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masingmasing. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia. Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain. Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya.

2.2.

OBJEKTIF KHAS 2.2.1 Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan. 2.2.2 Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2.2.3 Untuk melahirkan guru-guru Pendidikan Agama Islam dan j-QAF yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 2.2.4 Merealisasikan hala tuju mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (i) Lulus 100% dalam Penilaian Perkara Asas Fardu Ain (PAFA) UPSR. (ii) (iii) Lulus 100% dalam mata pelajaran Sains Tulen SPM Memastikan prestasi setiap mata pelajaran Sains adalah berkualiti untuk mencapai target cemerlang.

2

(iv)

Memastikan semua pelajar dapat menguasai semua konstruk / elemen dalam pentaksiran PEKA Sains.

(v)

Meningkatkan kemahiran pelajar dalam proses Sains

AHLI JAWATANKUASA PANITIA

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli

: : : : : :

Pn. Jumani Bt. Maning (Guru Besar) PK Kurikulum En. Muhamad Zahir Bin Deris (Ketua Panitia) En. Mohd Anizan Bin Saidin En. Muhamad Zahir Bin Deris (GPI) En. Mohd Anizan Bin Saidin (Guru j-QAF)

5.1

KURIKULUM 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini Penyediaan rancangan pengajaran tahunan Penyediaan rancangan pengajaran bersama Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran Kepelbagai teknik mengajar Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan Penggunaan BBM dalam P & P Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli

5.1.10 Menyelaras soalan ujian bulanan 5.1.11 Menyelaras soalan peperiksaan penggal 3

2.3 KO-KURIKULUM 5.8 5. 5. 5.10 Pengawalan stok dan iventori (Sekolah Gred B ) 5.1.3 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan berkaitan panitia Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas 4 .13 Menyemak buku latihan murid dengan teliti.5 5.1 5.4 5.3 5.1.12 Membantu penyeliaan pengurusan surau.2.2.17 Penyelarasan dan pemantauan PAFA.14 Memberi kursus dalaman 5.1 5.2 5.2.11 Penyeliaan PAFA UPSR 5.2.2.2.3.3.2 PENGURUSAN 5. Sifar kesilapan.1.16 Pelaksanaan program khas kemahiran belajar 5.2.2.1.2.2.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan 5.3.2 5.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru 5.5.6 5. 5.9 Pemilihan buku teks dan rujukan Pencerapan (Sekolah Gred B) Mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun Pengajaran berpasukan (team teaching) Mengadakan kursus dalaman Guru ganti inter-panitia (jangka panjang) Pemantauan aktiviti panitia Mengadakan mesyuarat berkala dan “post-mortem” Penyediaan anggaran belanjawan tahunan 5.1.2.7 5.1.

4.3 5.4.5.2 5.4.4.3.5 Mewujudkan kerjasama dengan PPD dan JPN Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SK yang lain Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia Penyediaan dan pengawalan belanjawan Pengawalan stok dan iventori 5 .4 5.4 5.4 Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah TUGAS-TUGAS LAIN 5.4.1 5.

PENGURUSAN iii. KURIKULUM ii. TUGAS-TUGAS LAIN 6 . KO-KURIKULUM iv. FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA i.7.

1. Penolong Kanan/GKMP GKMP 3.1 MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1. 4. Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar Pengetua 2. 7 . AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 8.1 KURIKULUM 8.8.

CARTA ALIRAN Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkenaan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod SENARAI SEMAK 8 .

4. 6. 5. 3. Hubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan Beli yang baru/fotostat (jika perlu) Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod 9 . 2.BIL TINDAKAN TANDAKAN (/) CATATAN 1.

NORMA KERJA BIL JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 1 1. Memastikan setiap guru memasukkan sukatan ke dalam buku rekod mengajar 15 min 6 10 . Mengagihkan sukatan pelajaran 10 min 6 4. Fotostat sukatan (jika perlu) 60 min 6 3. Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran 30 min 2.

1.2 PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan 1. Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan. Ketua Panitia Ketua Panitia 2. 3. Mastikan guru-guru mengadakan Pengetua/Penolong mesyuarat penyelarasan untuk Kanan menyediakan rancangan pengajaran mengikut tingkatan yang diajar. Guru mengajar mengikut penjadualan yang ditentukan di dalam rancangan tahunan yang telah disediakan.8. 4. Menaip hasil rancangan secara kemas dan teliti dan memasukkan ke dalam buku rekod pengajaran guru. 5. Guru Kanan mata pelajaran dan Ketua Panitia 11 . Guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama berbincang untuk menyedia rancangan pengajaran setahun secara terperinci mengikut takwim sekolah.

CARTA ALIRAN Mesyuarat penyelarasan menyediakan rancangan Perbincangan antara guru-guru yang mengajar Tingkatan yang sama Menaip hasil rancangan pengajaran Ketua Panitia menyemak rancangan dan menandatangan di minggu ketiga Tidak Arah buat pindaan Puashati? Guru mengajar ikut rancangan Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan 12 .

4. 6. 2. 3. 5. Tindakan Tandakan (/) Catatan Mengadakan mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan Mengadakan perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Guru-guru mata pelajaran menaip hasil rancangan pengajaran Ketua Panitia menyemak rancangan dan menanda tangan (minggu ketiga) Guru mengajar (berterusan) Membuar perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan NORMA KERJA 13 .SENARAI SEMAK Bil 1.

3 PENYEDIAAN RANCANGAN BERSAMA PROSES KERJA 14 . 2. 240 min 20 min 1 6 5. 6.1. Mesyuarat penyelarasan penyediaan perancangan Perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Menaipkan hasil rancangan pengajaran Menyemak rancangan pengajaran dan tandatangan Guru mengajar di kelas Membuat perubahan kepada rancangan pelajaran dari semasa ke semasa 120 min 60 min 3. Berterusan Jika ada 8.Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 1 1. 4.

Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedarkan kepada semua ahli 6. 4. 3. Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat 3.1 Menyusun rancangan pengajaran 5. Mengadakan mesyuarat 4.1 Membawa bersama rancangan pengajaran yang lepas 3.2 Membuat laporan masalah semasa melaksanakan rancangan pengajaran yang lalu 2.BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua/Penolong Kanan Pengetua Guru Kanan Mata Pelajaran SEKSYEN UNDANGUNDANG PERATURAN 1. 15 .

Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas Mengadakan mesyuarat .Membawa bersama rancangan pengajaran lepas .CARTA ALIRAN Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat .Menyusun rancangan pengajaran Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia 16 .

Mengadakan mesyuarat Percetakan . Mengedarkan Rancangan Pengajaran Tandakan (/) Catatan 17 .menaip . Tindakan Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat . 2.SENARAI SEMAK Bil 1.masalah pelaksanaan Rancangan Pengajaran lepas (post mortem) 3. 4.mencetak 6. 3.rancangan pengajaran lepas .

8. 7. 6. 3. 5.4 KEPELBAGAIAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROSES KERJA BIL PROSES KERJA Kenal pasti kaedah-kaedah P &P Menyenaraikan semua kaedah Memilih kaedah Menjalankan kaedah dipilih dalam kelas Membuat penilaian Menyediakan laporan keberkesanan kaedah Hantar laporan Penolong Kanan/GKMPMP PEGAWAI YANG MELULUSKAN Guru Cemerlang/ Penolong Kanan/ GKMP Guru Cemerlang Ketua Panitia SEKSYEN PERATURAN 1. 18 .1. 2. 4.

CARTA ALIRAN Kenal pasti kaedah P & P Menyenaraikan semua kaedah Tidak Minta bantuan Guru Cemerlang Ya Lengkap? Memilih kaedah Menjalankan kaedah Buat penilaian Berkesan Sediakan laporan keberkesanan Hantar laporan kepada GPK & GKMP 19 .

Tindakan Senarai Kaedah P & P Pilih kaedah Laksanakan kaedah Penilaian kaedah Buat laporan Edar Laporan: a) b) c) Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail P & P Tandakan (/) Catatan 20 .SENARAI SEMAK Bil 1. 5. 4. 2. 5. 3.

5. Penolong Kanan dan Pengetua 2. Penolong Kanan/GKMP/Ketua Panitia 4. Meneliti laporan pencerapan yang telah dibuat ke atas guru-guru panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat panitia khusus bagi mempertingkatkan kaedah P & P yang terbaik bagi satu-satu tajuk sukatan pelajaran Mesyuarat dijalankan seperti yang dijadualkan bagi membincangkan modul kaedah pengajaran terbaik bagi tajuk-tajuk tertentu Guru-guru cuba melaksanakan modul Perbincangan semula mencerminkan keberkesanan modul Laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran. Guru Kanan Mata Pelajaran 3.BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua/Penolong Kanan/GKMP/Guru Cemerlang UNDANGUNDANG/ PERATURAN 1. 6. 21 .

Penolong Kanan dan Pengetua 22 .CARTA ALIRAN Ketua Panitia meneliti laporan pencerapan Menetapkan tarikh mesyuarat Memanggil mesyuarat panitia Mesyuarat mencari kaedah pengajaran terbaik Membina modul Mengajar mengikut modul Tidak Berkesan? Memurnikan Modul Ya Kepelbagaian kaedah/modul dihasilkan Laporan kepada Ketua Panitia.

Tindakan Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Mesyuarat dijalankan/membina modul Guru melaksanakan modul Perbincangan selepas guru melaksanakan modul Membuat/menghantar laporan Tandakan (/) Catatan NORMA KERJA 23 . 6. 4. 3. 2.SENARAI SEMAK Bil 1. 5.

5.Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 4. 2. 3.5 KEPELBAGAIAN PROGRAM PENGAYAAN DAN PEMULIHAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja 24 Pegawai Undang- . Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Menjalankan mesyuarat dan pembinaan modul Guru melaksanakan modul Perbincangan semak selepas melaksanakan modul Menghantar .laporan kepada Pengetua/Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran 120 min 120 min 180 min 1 minggu 120 min 1 hari 8. 6.1.

Penolong Kanan 3. Penilaian.Yang Meluluskan 1. Mengadakan mesyuarat panitia untuk mendapatkan senarai nama pelajar yang perlukan pemulihan dan pengkayaan. Bersama-sama guru dalam panitia menentukan jadual pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkangan 5. Mengadakan post mortem dari masa ke semasa untuk melihat program-program yang telah dijalankan. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkatan 3. Mengadakan pengubahsuaian jika perlu. Program-program dijalankan seperti yang dijadualkan. 6. 8. Penolong Kanan / Guru Kanan 4. Guru Kanan Mata Pelajaran Pengetua Undang/ Peraturan 2. 7. CARTA ALIRAN 25 . Penolong Kanan. 9. Mengedarkan laporan Penolong Kanan/Guru Kanan Guru Kanan Penetua. 5.

Bagi Tingkatan 5 Jadual pelaksanaan program Melaksanakan program.- Mesyuarat Memilih pelajar untuk pemulihan/pengkayaan Mesyuarat menyusun jadual program .Bagi Tingkatan 3 . Menilai keberkesanan program Tidak Ubahsuai Nilai Semula Program diteruskan Berkesan? SENARAI SEMAK 26 .

Tindakan Mesyuarat Khas Panitia Senarai nama pelajar : a.Bil 1. b. Guru Kanan pelajaran Fail dan rekod laporan dalam fail panitia NORMA KERJA 27 . Cemerlang Lemah Tandakan (/) Catatan 3. Jadual Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Penilaian Program dan Buat Laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru. b. Pengkayaan Pemulihan 4. 2. Penolong Kanan. 8. Program-program : a. 6. 6. 5. Pengetua.

5.Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 60 minit 60 minit 60 minit 30 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.1. 6. 2. 3. Mesyuarat Panitia Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 5 & 6Atas Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 3 Menyediakan jadual pelaksanaan Menjalankan program Penilaian dan post mortem Menyediakan laporan 60 minit 30 minit 8.6 PENGGUNAAN BBM DALAM P & P PROSES KERJA 28 . 4. 7.

Dapatkan inventori bahan daripada guru pusat sumber Semak senarai bahan Pilih bahan yang sesuai dengan perancangan panitia 2. 6. Hebahkan senarai bahan.Penolong bahan yang sesuai kepada Kanan/Guru Kanan guru-guru Memberikan galakan kepada guru-guru menggunakan bahanbahan di Pusat Sumber dan menerangkan prosedur yang ditetapkan oleh guru PSS Memastikan guru-guru menggunakan PSS/menyemak rekod tempatan penggunaan bahan PSS Penolong Kanan 5. 3. 4. Tindakan Dapatkan senarai inventori 29 Tandakan (/) Catatan .Bil Proses Kerja Pegawai Yang Undang-Undang Meluluskan/Dirujuk & Peraturan Guru PSS & Guru Kanan Pekeliling Kementerian Pendidikan 1. Penolong Kanan/Guru Kanan SENARAI SEMAK Bil 1.

Semak senarai inventori Pilih senarai yang sesuai/senaraikan Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan PSS / beri galakan Pemantauan 6.2. 4. 3. 5. CARTA ALIRAN Dapatkan inventori bahan PSS 30 .

Jenis Kerja Dapatkan inventori daripada Guru Pusat Sumber. Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah 31 .Semak bahan yang sesuai dengan panitia Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan bahan PSS dan memberi galakan Memastikan guru-guru menggunakan bahan PSS Pemantauan NORMA KERJA Bil 1.

Menyemak rekod tempahan penggunaan BBM oleh Panitia. 10 minit 8. 30 minit 3. Memberi salinan bahan-bahan yang sesuai untuk kegunaan guru Panitia.7 MENINGKATKAN KOLEKSI BBM HASILAN PANITIA PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan 32 UndangUndang & Peraturan .1. Menggalakkan guru-guru menggunakan bahan yang sesuai. Menyemak senarai BBM dan memilih bahan yang sesuai dengan rancangan Panitia. 10 minit 4.2. 10 minit 5.

3 Guru-guru menentukan jenis BBM yang akan dibuat (transparensi/slaid/pita video dan lain-lain).3 Guru-guru panitia diminta meneliti senarai tadi dan bincangkan tambahan BBM yang boleh dibuat bersama dalam panitia untuk kegunaan guru-guru.1.3. 3. 33 . Memanggil mesyuarat untuk tujuan menambah koleksi bagi kegunaan guruguru panitia. 3. 3. Penolong Kanan Penolong Kanan 2. Menerima senarai stok BBM dari penyiaran PSS Menerima borang meningkatkan koleksi BBM. Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang & Peraturan 3. 3. 3.1 Guru menyenaraikan tajuk-tajuk susah difahami oleh pelajar (guna borang B2) 3.2 Salinan diberi kepada tiap-tiap guru dalam panitia.1 Menyenaraikan BBM jenis-jenisnya yang sedia ada dalam stok PSS disusun mengikut tajuk dan tingkatan yang sesuai (guna borang BI).2 Guru-guru menentukan jenis BBM yang sesuai dibuatuntuk tajuk-tajuk terpilih tadi sesuai dengan tingkatan tertentu.3.3.

Guru menyimpan BBM dalam bilik BBM masing-masing.4 Guru merangka bersama BBM yang akan dibuat dalam satu bengkel. 3. 7.3. Guru-guru menetapkan tarikh dan masa bengkel membina BBM diadakan. 9. CARTA ALIRAN Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 (yang kosong) daripada Penolong Kanan 10 34 .5 4. Salinan senarai baru stok ini diberi kepada Penyelaras PSS/Ketua Bidang dan staf lain untuk makluman.3. Masukkan BBM yang baru siap ke dalam stok BBM panitia. Kanan/:Penyelaras PSS/Ketua Bidang. Bemgkel diadakan seperti dirancang. Fasilitator dipastikan oleh Ketua Panitia.3. Salinan diberi kepada Pengetua/Pen. Mengeluarkan surat panggilan BBM untuk mengadakan bengkel membuat BBM. 5. 6. Pinjaman oleh guru panitia pelajaran lain dibenarkan dengan mengikut prosedur yang sama. 8.

3. Tindakan Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 35 Tandakan (/) Catatan . Borang B1 & B2 susah difahami bengkel BBM Tentukan jenis BBM yang perlu Dibuat Tentukan fasilitator Memanggil guru mengadakan bengkel Perbengkelan BBM siap dibina Masukkan BBM dalam daftar stok BBM Mengedarkan senarai BBM yang baru Menyimpan BBM di dalam Bilik BBM Panitia Pinjaman BBm dengan mengisi buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM SENARAI SEMAK Bil 1.Mesyuarat Guru Menerima Senaraikan Tentukan Senarai stok dan tajuk-tajuk tarikh. 2.

5 4.1 3. 8. 9.2 3. Mengisi Borang B1 Mengisi Borang B2 Menentukan jenis BBM yang akan dibuat Menentukan fsilitator Menentukan tarikh. menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS. 5. 5 minit 36 . Meminta. 7.3.4 3. 10. tempat dan masa bengkel Memanggil guru untuk berbengkel Perbengkelan BBM siap Mengedarkan senarai BBM yang baru siap kepada guru panitia Menyimpan BBM di dalam bilik BBM panitia Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 6.3 3.

9.1 3.2. 10 minit Peningkatan Koleksi BBM SUBJEK :…………………………………………………….2 3. Unit BBM Sedia ada Tajuk Tajuk Ting. Perbengkelan dan Hasilan Memasukkan BBM dalam daftar stok Panitia BBM Mengedarkan senarai BBM yang siap kepada guru panitia Menyimpan BBM di dalam bilik BBM Guru meminjam BBM daripada Bilik BBM P & P menggunakan BBM 2 – 3 jam 10 minit 10 minit 7. Menerima borang B1 dan B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 3. 8.4 Mengisi Borang B1 & B2 Menentukan jenis BBM yang akan dikeluarkan Menentukan fasilitator Menentukan tarikh. 6. 60 minit 4.3 3. tempat masa bengkel 5 minit 3. 5. Pita Video Transparensi Slaid Lain Sedia Target Sedia Target Sedia Target Sedia Target Ada Ada Ada Ada 37 .

1. Proses Kerja Memastikan peruntukan panitia yang sedia ada Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Saksi UndangUndang/Peraturan 38 .8.8 MEMBANYAKKAN KOLEKSI BBM YANG DIBELI PROSES KERJA Bil 1.

Bidang dan semua guru panitia. Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM yang sesuai untuk kegunaan guru-guru panitia.1 Salinan surat panggilan mesyuarat diberi kepada Guru Kanan Mata Pelajaran. Mesyuarat diadakan untuk berbincang perkara-perkara berikut: 3. Penolong Kanan Penolong Kanan 3. Menerima BBM yang dibeli. 4.1 Menyenaraikan BBM yang perlu dibeli.2. Membuat pesanan BBM dengan mengisi borang daripada Penyelia Stor. 2. 3. Mendapatkan peruntukan wang Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM (s. ALIRAN KERJA Pengetua/PK 5. Mengedarkan salinan senarai BBM kepada Penyelaras PSS. K.k: Ketua Bidang) Senaraikan jenis yang akan 39 Senaraikan BBM . 7. Memasukkan senarai BBM baru dibeli ke dalam buku stok panitia sekolah. 6.2 Memutuskan pembelian BBM mengikut keutamaan.

Menyediakan senarai 40 Tindakan Tandakan ( / ) 2. .BBM yang perlu dibeli dibeli mengikut keutamaan Berjumpa Pengetua untuk kelulusan membeli Membuat pesanan BBM melalui Penyelia Setor selepas kelulusan Pengetua Menerima BBM yang dibeli Merekodkan di dalam buku stok BBM Panitia/sekolah Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Pinjaman BBM Panitia Sekolah P & P menggunakan BBM SENARAI SEMAK Bil Catatan 1. Memanggil mesyuarat panitia untuk berbincang tentang pembelian BBM. 3. Dapatkan maklumat peruntukan wang Panitia yang sedia ada.

Merekodkan BBM ke dalam stok Panitia 30 minit 41 . 5.1 3. Mesyuarat BBM membincangkan pembelian BBM 1 jam 2. Tajuk BBM yang perlu Tajuk BBM yang diberi keutamaan Membuat pesanan Menerima BBM yang dibeli Merekod di dalam buku stok BBM panitia Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS/ Guru Kanan MP & Guru-Guru Merekod pinjaman BBM BBM digunakan 7. 6.3. 7. 9.2 4. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.

Mengedarkan salinan stok BBM yang baru 30 minit Borang Koleksi BBM Mata Pelajaran : ………………………………………… Unit BBM Sedia Ada Tajuk-Tajuk Terpilih Tingkatan Jenis BBM Yang Akan Dibuat dan Bilangannya Pita Video Transparensi Slaid 42 .3.

8.1.8 MENYELARAS SOALAN UJIAN BULANAN PROSES KERJA 43 .

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Rujukan UndangUndang /Peraturan a) Ujian Bulanan 1. Pengetua Penolong Kanan 2. Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan antara guruguru yang mengajar kelas dalam tingkatan yang sama. Penolong Kanan Guru Kanan Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan Pengetua 3. Menjalankan ujian bulanan mengikut perjadualan yang ditentukan. Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula mengikut bidang kelemahan pelajar. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU (Jadual Penentu Ujian) Mengagihkan tugas untuk menaip dan mencetak soalan. 5. 4. Penolong Kanan Guru Kanan CARTA ALIRAN 44 . 7. Guru mata pelajaran memeriksa kertas soalan dan membuat analisis.

Mesyuarat antara guru-guru mata pelajaran di tingkatan yang sama Membuat agihan tugas (menggubal. menaip dan membina skima dan soalan) Menggubal soalan mengikut kaedah JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan Tiada kesilapan Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Menjalankan ujian ikut jadual SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) 45 Catatan .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Panggilan mesyuarat Pengagihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf soalan Menaip soalan Menyemak soalan Menjalankan peperiksaan

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja 46

Masa Yang

Jumlah Unit Yang Boleh

Diambil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Panggilan mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf Menaip soalan Menyemak soalan 2 hari 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari

Dijalankan Dalam Seminggu

8.1.9. MENYELARAS UJIAN PENGGAL ( PROSES KERJA)

47

Bil

Proses Kerja b) Peperiksaan Penggal

Pegawai Yang Meluluskan

UndangUndang /Peraturan

1.

Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan untuk menggubal soalan dan mengagihkan tugas memeriksa kertas antara guru-guru yang mengajar dalam tingkatan yang sama. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU dalam satu panel soalan. Menyemak kertas soalan untuk menentukan format dan mengikut mutu yang dikehendaki. Memastikan kertas soalan disiapkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan menyerahkan kepada setiausaha peperiksaan. Mengagihkan tugas untuk menaip mencetak soalan yang menyediakan soalan bagi tiap-tiap kelas. Menjalankan peperiksaan penggal mengikut jadual yang telah ditetapkan. Mesyuarat untuk menyediakan skima jawapan untuk semua kertas soalan subjektif.

Pengetua Penolong Kanan

2.

Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP

3.

4.

5.

6.

7.

48

49 . Memeriksa kertas mengikut agihan yang telah ditetapkan – kertas-kertas Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diperiksa oleh seorang guru bagi satu kertas yang sama dalam tingkatan untuk mendapat penyelarasan yang tepat. Mengadakan post-mortem menentukan untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan pelajar (Item analisis) Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula sehingga prestasi pelajar sampai ke tahap yang memuaskan. 9.Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang /Peraturan 8. 10.

CARTA ALIRAN Mesyuarat : Guru Subjek di tingkatan yang sama Membuat agihan tugas – menggubal menaip dan membina skima Menggubal soalan mengikut JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Mencetak Menyerahkan kertas soalan kepada setiausha peperiksaan Mesyuarat menyediakan skima pemarkahan Memeriksan kertas soalan mengikut gihan tugas yang telah ditentukan SENARAI SEMAK 50 .

Tindakan Panggilan Mesyuarat Mesyuarat panitia/taklimat peperiksaan Membentuk panel penggubal soalan Peraturan/panduan peperiksaan dalaman Jawatankuasa peperiksaan dalaman a) b) c) d) Ujian bulanan Ujian Semester Pertengahan Tahun Peperiksaan Akhir Tahun Tandakan ( / ) Catatan 6. Jadual kerja peperiksaan dalaman Soalan dicetak Bilangan soalan mencukupi Serah soalan kepada Setiausaha Peperiksaan Jalankan ujian NORMA KERJA 51 .Bil 1. 10. 9. 2. 3. 7. 4. 5. 8.

5. Jenis Kerja Panggilang mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak staf Menaip soalan Menyemak soalan Masa Yang Diambil 7 hari sebelum 1 hari 5 hari 1 hari 2 hari 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu .9 POST-MORTEM DAN TINDAKAN SUSULAN PEPERIKSAAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja 52 Pegawai Yang Undang-Undang/ . 3. 2. 4.Bil 1.1. 6.

Guru-guru membuat analisis dan perbincangan dengan ketua panitia.1 Guru membuat pelan bertindak 5. Menerima laporan analisis peperiksaan dan senarai pelajar lemah daripada guru. 7.2 Mengadakan kelas klinik atau kelas pemulihan 5. 4.Meluluskan 1. Mendapatkan salinan keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran yang diuji. Menjalankan program pemulihan : 5. 8.3 Meminta pelajar-pelajar menentukan target untuk ujian semula 6. Memastikan guru mata pelajaran membuat tindakan susulan untuk pelajar-pelajar lemah. Guru menyediakan laporan Post-mortem dibuat Laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Peraturan 2. 3. Guru Kanan Pengetua Penolong Kanan 5. Pengetua/PK Pengetua/PK Pengetua/PK Guru Kanan Guru Kanan CARTA ALIRAN 53 .

Ketua Panitia menerima keputusan peperiksaan Menerima laporan analisis peperiksaan Menerima senarai pelajarpelajar lemah Mesyuarat dengan guru-guru Program Pemulihan Ujian Semula Analisis Semua Memuaskan Ya Buat laporan Hantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran SENARAI SEMAK Bil Tindakan 54 Tandakan ( / ) Catatan .

3. 11. 10. 14. Terima keputusan peperiksaan Terima item analisis senarai pelajar lemah peperiksaan dan Keputusan memuaskan Keputusan tidak memuaskan Mesyuarat dengan guru-guru Program pemulihan Ujian semula Analisis semula Laporan Edaran laporan kepada Pengetua Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Failkan NORMA KERJA Bil Jenis Kerja 55 Masa Yang Jumlah Unit Yang . 12. 7. 5. 8. 2. 13. 9. 4. 6.1.

7. Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran 3 jam 2 jam 1 hari Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 3. 8.1. 10 . 5.13 MENYEMAK BUKU LATIHAN PELAJAR PROSES KERJA 56 . Terima keputusan peperiksaan Guru membuat item analisis dan senarai pelajar lemah Ketua Panitia terima item analisis Meneliti item analisis Mesyuarat dengan guru-guru untuk menerangkan program pemulihan Program pemulihan (10 kali) Ujian semula Analisis semula Laporan kepada Ketua Panitia Laporan kepada Pengetua.Diambil 1. 9. 10 jam 1 ½ jam 2 jam 5 minit 8. 2. 4. 6.

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan GKMP Penolong Kanan UndangUndang/ Peraturan 1. 4. 5. CARTA ALIRAN Menyediakan jadual pemeriksaan 57 . Menyediakan jadual untuk pemeriksaan buku latihan pelajar Mengedarkan jadual kepada guru-guru dalam panitia dan makluman untuk Guru Kanan Mata Pelajaran Guru-guru mengutip 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan dan diserahkan kepada Ketua Panitia mengikut penjadualan yang telah ditetapkan 2. 3. Ketua Panitia menyemak buku-buku Ketua Panitia membuat laporan dan memaklumkan kepada guru-guru berkenaan Menyimpan rekod untuk tujuan rujukan * Gunakan Borang Semakan Buku Latihan (SBL) (Bahagian 8) 6.

Mengedarkan jadual kepada guru-guru Ketua Panitia menerima 10 buah sample bagi setiap jenis latihan Ketua Panitia menyemak buku Ya Tidak Adakan perbincangan dengan guru Ya Membuat dokumen dan laporan Memuaskan Menyimpan laporan dan rekod di dalam fail semakan buku SENARAI SEMAK Bil Tindakan 58 Tandakan ( / ) Catatan .

5. Menyediakan jadual pemeriksaan 59 . Menyediakan jadual pemeriksaan Mengedarkan jadual kepada guru-guru Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan Menyemak buku latihan Menyediakan laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru Rekodkan laporan dalam fail panitia NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 4. 7. 6. 2.1. 3.

Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru 7.2. Menyemak buku latihan 5. Menyediakan laporan 6. Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan 4. Mengedarkan jadual kepada guru-guru 3. Fail dan rekod laporan dalam fail panitia BORANG SEMAKAN BUKU LATIHAN (SBL) Mata Pelajaran : ………………………… Tarikh Jenis Buku Tingkatan Catatan 60 .

.) …………………………… Disahkan oleh : (Nama: Jawatan: . ……………………………. Nama:………………………………………………. Jawatan:……………………………………………..14 MEMBERI KURSUS DALAMAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan 61 UndangUndang Peraturan .Tandatangan Penyemak : ………………………….

Pengetua dan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail dan rekod panitia * Gunakan Borang Perkembangan Staf Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan 2. CARTA ALIRAN Panitia menyampaikan borang bancian 62 . 5. 6. 4.1. Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guru-guru panitianya Menjadualkan kursus dalaman bagi guru-guru lain dalam panitia Kursus dalaman dijalankan Membuat laporan kursus Hantar laporan kepada Penolong Kanan. 3. 7.

Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guruguru dalam panitia Menjadualkan kursus dalaman Menjalankan kursus dalaman Membuat laporan Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran Fail dan rekod panitia SENARAI SEMAK Bil Tindakan 63 Tandakan ( / ) Catatan .

Fail dan rekod panitia NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 64 Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu . Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran 2. Menyampaikan surat panggilan kursus kepada guru Merekodkan senarai kursus yang dihadiri guru Menjadualkan kursus Menjalankan kursus Menulis laporan Menghantar laporan kepada Pengetua.1. 3. 6. 7. 4. 5.

Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran 1 hari 7.. 1. Mata Pelajaran Diajar : ………………………………………. 2.1. Merekod senarai kursus yang dihadiri oleh guru dalam panitia 1 hari 3. Membuat laporan kursus dalaman 2 jam 6. Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus 1 hari 2. Nama Guru : …………………………………………………. Fail dan rekod panitia 1 hari BORANG KURSUS DALAMAN (PERKEMBANGAN STAF) PANITIA : ……………………………………. 65 . Menjadualkan kursus dalaman bagi guruguru lain dalam panitia 1 hari 4. Menjalankan kursus dalaman 2 jam 5.

1. c) ……………………………………………………………………………………… ……….. d) ……………………………………………………………………………………… ………..15 BIMBINGAN UNTUK AHLI-AHLI PANITIA BARU PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan 66 UndangUndang/ Peraturan . 8. b) ……………………………………………………………………………………… ………... Kursus yang ingin diikuti untuk masa hadapan : a) ……………………………………………………………………………………… ………. Bil Kursus yang dihadiri : Nama Kursus Tarikh Anjuran Tempat 4.3.

buku rekod. GKMP 5.1. GKMP 4. Berbincang dengan guru berkenaan tentang aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran. Penolong Kanan CARTA ALIRAN Perbincangan pra pencerapan 67 . rancangan tahunan. pengurusan kelas dan lain-lain Pra-pencerapan guru berkenaan untuk melihat kaedah-kaedah pengajaran kawalan kelas dan lain-lain Perbincangan kelemahan dan kekuatan guru Memberi peluang guru berkenaan melihat P & P guru-guru lain yang lebih berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada Pengetua atau Penolong Kanan Penolong Kanan GKMP 2. GKMP 3. 6.

Berbincang dengan guru berkenaan tentang 68 .Mencerap Perbincangan selepas pencerapan Berkesan TIDAK Guru melihat P & P guru Berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada PK/Pengetua YA SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 1.

rancangan tahunan. 4. 6.1. 3.16 PELAKSANAAN PROGRAM KHAS KEMAHIRAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan BELAJAR Seksyen UndangUndang Peraturan 69 . Menentukan aspek yang hendak dicerap Mencerap Melihat P & P guru berpengalaman Mencerap semula Membuat laporan 8.aspek-aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran.lain 2. 5. pengurusan kelas dan lain. buku rekod.

6 7. 5. Pengetua Pengetua CARTA ALIRAN Menerima kursus dalaman KB umum Bengkel KB bersama Guru Kanan Mata Pelajaran 70 . 8.1. Menerima pendedahan awal KB secara teori daripada guru kanan mata pelajaran Bengkel Amali KB bawah pengawasan guru kanan mata pelajaran Membuat persediaan untuk penggunaan KB dalam P & P panitia Menetapkan tarikh mesyuarat panitia diikuti bengkel KB dalam P&P Membimbing guru-guru melaksanakan KB dalam P & P Mencerap ahli panitia untuk memantau pelaksanaan KB Membuat laporan pelaksanaan KB Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB kepada Pengetua dan Penolong Kanan Pengetua 2. 4. Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kanan Mata Pelajaran Pengetua Penolong Kanan 3.

Kursus Dalam KB (KP) 71 2 jam . Penolong Kanan dan GKMP NORMA KERJA Bil Tugas Kerja Masa Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.Persediaan KB Panitia Mesyuarat Panitia dan Bengkel KB panitia Membimbing atau mencerap ahli panitia untuk pemantauan KB Membuat laporan pelaksanaan KB panitia Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB panitia kepada Pengetua.

Penilaian dan Pencerapan 30 jam 6.2 jam 2. Bengkel KB (KP) 3 jam 3. Membuat laporan pelaksanaan KB SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 1. Mesyuarat Panitia – KB dan bengkel 5. Penyediaan bahan KB panitia 2 jam 4. Menghadiri kursus dalaman KB Menghadiri Bengkel Amali KB 72 . 2.

Penolong Kanan dan GKMP 7. 5. 4. 6. 8. Menyediakan bahan penggunaan KB panitia Mengadakan mesyuarat panitia KB Mencerap dan membimbing guru melaksana KB Membuat laporan pelaksanaan KB dalam Panitia Pertengahan Tahun Membuat laporan pelaksanaan KB dalam panitia Akhir Tahun Menyerah salinan laporan pelaksanaan KBpanitia kepada Pengetua.2 PENGURUSAN 8.2. 8.1 PEMILIHAN BUKU TEKS DAN RUJUKAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang/ Peraturan 73 .3.

Pengetua 5. 3. buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar Mesyuarat panitia menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar 74 .1. Pengetua 4. Pengetua CARTA ALIRAN Mendapatkan contoh buku teks. Mengadakan mesyuarat panitia untuk Pengetua menentukan keperluan buku teks dan Penolong buku rujukan tambahan guru serta buku Kanan kerja pelajar Memohon kelulusan dan kebenaran untuk memesan buku-buku dari pembekal Memungut wang daripada pelajar dan membuat pesanan buku kerja pelajar Ketua Panitia mengagihkan buku-buku pesanan kepada guru-guru dan kelaskelas berkenaan Guru menggunakan buku-buku rujukan dan buku kerja untuk kepelbagaian P&P Pengetua 2.

75 2. Mesyuarat panitia untuk menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar. Guru 2. Pelajar - Guru menggunakan buku tambahan untuk kepelbagaian P & P Pelajar menggunakan buku kerja SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 1. . Mendapatkan contoh buku teks.Memohon kebenaran untuk memesan buku tambahan Memesan buku daripada pembekal Memungut wang daripada pelajar Agihkan buku-buku kepada : 1. rujukan tambahan dan buku kerja pelajar.

Mengagihkan buku-buku kepada guru dan pelajar. Mesyuarat Panitia untuk menentukan keperluan buku teks.3. 4. Memohon kebenaran untuk memesan buku daripada Pengetua. Memesan buku daripada pembekal. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 5. Memastikan guru dan pelajar menggunakan buku. 6 7. buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar. Memungut wang daripada pelajar. 76 .

2 PENCERAPAN PROSES KERJA Bil. Memungut wang daripada pelajar (Guru Tingkatan) Memastikan penggunaan buku-buku oleh guru dan pelajar Berterusan sepanjang tahun 4. Membuat jadual waktu pencerapan. Mendapatkan jadual waktu guru-guru mata Pengetua pelajaran dalam panitia. Memohon kelulusan dan kebenaran Pengetua untuk memesan buku. Satu salinan akan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran. 2.20 minit 2. 8.2. 77 Pengetua . 1minggu 3. Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang/ Peraturan 1.

Menyimpan rekod pencerapan untuk tujuan rujukan. Perbincangan dengan guru berkenaan dan memaklumkan laporan yang dibuat. CARTA ALIRAN Mendapatkan jadual waktu guru Merangka jadual pencerapan 78 . Mencerap guru berkenaan – melihat kekuatan dan kelemahan khasnya dalam kaedah pengajaran. Menyediakan laporan bertulis untuk dokumen dan rekod Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran. 4. Pengetua Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan 6. Menghubungi guru berkenaan untuk mengadakan perbincangan pra pencerapan.3. 7. 8. Membuat pencerapan semula bagi guruguru yang dirasakan kurang memuaskan. Guru Kanan Pengetua 5. 10. Membuat laporan bertulis bagi pencerapan semula. 9.

Ketua Panitia berbincang dengan guru sebelum pencerapan Pencerapan Perbincangan memperbaiki kaedah Pencerapan Semula Tidak Memuaskan? Ya Menyediakan laporan untuk dokumen dan rekod Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan mata Pelajaran Menyimpan laporan di dalam fail pencerapan SENARAI SEMAK Bil 1. 3. Tindakan Dapatkan/terima jadual waktu guru-guru mata pelajaran Buat jadual waktu pencerapan Salinan jadual waktu pencerapan diedarkan 79 Tandakan ( / ) Catatan 2. .

kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran 4. Pencerapan semula Hantar laporan bertulis kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran Simpan rekod pencerapan 6. Terima jadual waktu guru mata pelajaran Buat jadual waktu pencerapan 80 2. 5 Perbincangan pra-pencerapan Membuat pencerapan (Gunakan borang pencerapan formal Kementerian) Perbincangan pasca-pencerapan Pengajaran guru memuaskan Pengajaran guru kurang memuaskan a. 10. 8. 9. 2 jam . NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 7.

Menerima jadual minggu mesyuarat panitia berpandukan takwim sekolah 2.2. ½ jam 1 jam 1 jam 20 minit 8. 6. Membuat surat panggilan mesyuarat dan 81 Guru Kanan MP . 7.2 Bil MESYUARAT BULANAN PANITIA Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua UndangUndang/ Peraturan 1. 5.3. Mengedarkan salinan jadual wktu pencerapan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran Perbincangan pra-pencerapan Membuat pencerapan Perbincangan pasca-pencerapan Hantar laporan pencerapan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran dan PK 1 hari 4.

mengedarkan kepada guru-guru yang berkaitan. Mengadakan mesyuarat seperti yang dijadualkan Setiausaha Panitia 4. PK/PK HEM iii. Salinan kepada:i. Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kanan MP 3. Minit mesyuarat disediakan dan salinannya diserahkan kepada Pengetua/PK/PK HEM/Guru Kanan Mata Pelajaran 5. Memastikan tindakan susulan dilakukan mengikut kehendak minit. Penolong Kanan Guru Kanan CARTA ALIRAN Mesyuarat tidak rasmi menentukan jadual minggu mesyuarat mengikut takwim sekolah Mengeluarkan jadual minggu mesyuarat Membuat surat panggilan mesyuarat 82 . Pengetua ii.

Guru Kanan Mata Pelajaran 3. 2. 83 . Tindakan Menerima jadual mesyuarat panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Mengadakan mesyuarat Tandakan ( / ) Catatan 3.Mesyuarat Siapkan minit dalam satu minggu Ketua Panitia sahkan minit Edarkan minit kepada:1. Guru-guru 2. Pengetua Tindakan hasil mesyuarat SENARAI SEMAK Bil 1. Penolong Kanan 4.

5. Menyediakan minit mesyuarat Menghantar minit mesyuarat kepada Pengetua/GPK/ GPK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran 6. Pemantauan/tindakan susulan seperti yang dikehendaki oleh minit NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.4. Menerima jadual mesyuarat panitia 1 minggu selepas penggal persekolahan bermula 84 .

Tel: ………………… ___________________________________________________________________ Tarikh: Tuan/Puan ………………………………… Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ………………………………………. ……………………………….. ………………………………. Menghantar surat panggilan mesyuarat 2 hari 3.2. Mesyuarat 2 jam 4. ………………………………. Menyediakan minit mesyuarat 2 hari 5. Tuan/Puan Mesyuarat Panitia ………………………………kali ke…………………… 85 . Menghantar minit mesyuarat kepada Pengetua/PK/PK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran 1 hari 6... Pemantauan/tindakan susulan Dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat Sekolah Menengah Kebangsaan Agama……………...

........ Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ..... Tempat: ……………………….........200 Tarikh : ……………………...... Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:3.6 Hal-hal lain Kehadiran adalah diwajibkan.............. ..... Butiran mesyuarat adalah seperti berikut:Tarikh : ………………………........ Hari : ………………………........ 3........ Sekolah Menengah Kebangsaan Agama .. Yang benar ……………………………………..................Dengan hormatnya dimaklumkan tuan/puan dijemput hadir ke mesyuarat di atas............3 3................. 2.......... ( ) Ketua Panitia ……………………............ Masa : ……………………….. terima kasih.... 3...2 3................5 3. .... Hari : ……………………… Masa : ……………………… Tempat: ……………………… Kehadiran: 86 ......... Sekian...1.......... Tarikh ____________________________________________________________________________ MINIT MESYUARAT PANITIA MATA PELAJARAN …………………………………………….............4 3. KALI KE ………………………………...........

4 PENGAJARAN BERPASUKAN (TEAM-TEACHING PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang / Peraturan 1 . 3.1. 2. (Pengerusi) (Setiausaha) Tidak Hadir: 1. (Sebab) Minit Mesyuarat Agenda Agenda 1 Aluan Pengerusi 1.1 1.1 Agenda 3 Perkara Berbangkit 3. Mengenalpasti tajuk pelajaran yang boleh 87 . ……………………………………………………….2. Mengenalpasti kemahiran guru dalam panitia masing-masing Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia 2. ………………………………………………………. ……………………………………………………….2 Agenda 2 Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu 2. ………………………………………………………. 4.1 Perkara Tindakan 8. ……………………………………………………….

dibuat team teaching Penolong Kanan 3. Melaksanakan pengajaran team teaching GKMP 6. Perbincangan rakan sejawat untuk menilai keberkesanan CARTA ALIRAN Mengenalpasti kemahiran guru Menentukan: Waktu Kelas Tajuk Menyusun jadual waktu 88 . Menyusun jadual kelas team teaching Penolong Kanan Penolong Kanan 5. Menentukan kelas/waktu 4.

Tindakan Mengenalpasti kemahiran Menentukan Waktu Kelas Tajuk 89 Tandakan ( / ) Catatan . 2.Melaksanakan team teaching Perbincangan keberkesanan dengan rakan SENARAI SEMAK Bil 1.

Menerima maklumat kekosongan dari Penolong Kanan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Penolong Kanan 2. 5.3. Penolong Kanan 90 . Menyusun jadual waktu Melaksanakan team teaching Perbincangan keberkesanan 8.5 MENGURUS JADUAL GURU GANTI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1. 4.2.

7.3. Merangka jadual ganti Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Penolong Kanan Pengetua 5. CARTA ALIRAN Terima maklumat keosongan dari Penolong anan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Tidak setuju Rujuk Pengetua SETUJU? Merangka jadual waktu guru ganti 91 . Mengedarkan jadual waktu ganti kepada semua Penolong Kanan guru panitia Memastikan jadual ganti dipatuhi Fail dan rekod Penolong Kanan 6. 4.

Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti Tidak Betulkan Ya Fail dan rekod Berjalan dengan betul? SENARAI SEMAK Bil 1. 3. Tindakan Terima maklumat kekosongan guru daripada Penolong Kanan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu Merangka jadual waktu ganti Memperolehi perakuan Pengetua/ Penolong Kanan 92 Tandakan ( / ) Catatan 2. . 4.

2. 4. 6.6 MENGADAKAN KURSUS DALAMAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1. Mengedarkan jadual waktu kepada guru Memastikan jadual ganti dipatuhi Fail dan rekod 8. 3. 7. Menetapkan tarikh mesyuarat Penolong Kanan GKMP Penolong Kanan 2.5. Mengedarkan surat panggilan mesyuarat Mengadakan mesyuarat pengagihan tugas Terima minit/keputusan mesyuarat 93 .

5. 6. 7. 8. 9.

Menerima senarai semak persediaan kursus Menyediakan bahan kursus Menjalankan kursus dalaman Menerima penilaian kursus dalaman Menghantar laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran/Penolong Kanan

CARTA ALIRAN Tetapkan tarikh mesyuarat

Edarkan surat pangilan mesyuarat

Adakan mesyuarat

Terima minit/keputusan mesyuarat

Menerima senarai semak perseidaan kursus

94

Menyediakan bahan kursus Tidak Ubahsuai Sesuai/Relevan?

Jalankan kursus

Terima penilaian kursus Tidak Adakan ‘PostMortem’ Berkesan? Ya Hantar laporan

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. 4. 5. a) b) c) d) Tindakan Tetap tarikh mesyuarat Surat panggilan mesyuarat Tempahan bilik mesyuarat Mesyuarat Persediaan kursus Tajuk kursus Tarikh Masa Tempat 95 Tindakan ( / ) Catatan

e) f) g) h) 6. 7. 8.

Penceramah Pengerusi Majlis Bilangan peserta Jamuan Menyediakan bahan Pelaksanaan kursus Laporan dan penilaian

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Diambil

Jumlah Minit Dijalankan Dalam 1 Minggu

1.

Mesyuarat

1 jam

2.

Penyediaan minit mesyuarat

1 jam

3.

Kursus

2 jam

4.

Laporan dan penilaian

1 jam

96

4. Menerima maklumat guru ganti yang akan mengisi kekosongn daripada Penolong Kanan Merangka jadual waktu guru ganti bersama Penolong Kanan dan guru jadual waktu Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti kepada Ketua Panitia berkenaan dan guru terlibat 97 Penolong Kanan Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan 2. 3. .6 GURU GANTI PANITIA (JANGKA PANJANG) PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan 1..

5. 6. Memastikan jadual ganti dipatuhi Simpan dalam fail dan rekod Penolong Kanan Penolong Kanan GKMP 98 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful