FAIL MEJA KETUA PANITIA

1.

LATAR BELAKANG Kurikulum adalah agenda utama dalam sesuatu sistem pendidikan. Urusan

utama atau “core-bussiness” sesuatu organisasi pendidikan ialah memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan dengan sistematik. Nadi pelaksanaan sistem

kurikulum ialah panitia subjek. Pengurusan panitia yang cekap berteraskan TQM akan mewujudkan satu sisstem pengurusan panitia yang berkualiti.

Manual pengurusan panitia yang didokumenkan boleh membantu Ketua Panitia dan ahli-ahlinya menggerakkan panitia dengan cekap dan sistematik. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang didokumenkan merupakan panduan kerja dan manual rujukan kepada guru berpengalaman dan guru baru. Ketua Panitia yang baru dilantik akan dapat merujuk senarai tugas dengan adanya Fail Meja yang lengkap dan kemaskini. Fail Meja merupakan dokumen rujukan fungsi dan tugas Ketua Panitia.

Memandangkan Fail Meja Ketua Panitia yang terkini amat diperlukan untuk kelicinan dan keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran di sekolah untuk membantu mencapai prestasi cemerlang , maka Panitia Pendidikan Agama Islam Sekolah Kebangsaan Sakilan Desa, Sandakan mengambil inisiatif untuk mewujudkan Fail Meja Ketua Panitia Agama Islam.

Dengan itu, diharapkan Fail Meja ini akan dapat memantapkan lagi pengurusan panitia di peringkat sekolah. Pengurusan panitia yang cekap dan mantap akan meningkatkan penguasaan murid dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. 1

2.

OBJEKTIF KETUA PANITIA 2.1. OBJEKTIF UMUM 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masingmasing. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia. Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain. Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya.

2.2.

OBJEKTIF KHAS 2.2.1 Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan. 2.2.2 Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2.2.3 Untuk melahirkan guru-guru Pendidikan Agama Islam dan j-QAF yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 2.2.4 Merealisasikan hala tuju mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (i) Lulus 100% dalam Penilaian Perkara Asas Fardu Ain (PAFA) UPSR. (ii) (iii) Lulus 100% dalam mata pelajaran Sains Tulen SPM Memastikan prestasi setiap mata pelajaran Sains adalah berkualiti untuk mencapai target cemerlang.

2

(iv)

Memastikan semua pelajar dapat menguasai semua konstruk / elemen dalam pentaksiran PEKA Sains.

(v)

Meningkatkan kemahiran pelajar dalam proses Sains

AHLI JAWATANKUASA PANITIA

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli

: : : : : :

Pn. Jumani Bt. Maning (Guru Besar) PK Kurikulum En. Muhamad Zahir Bin Deris (Ketua Panitia) En. Mohd Anizan Bin Saidin En. Muhamad Zahir Bin Deris (GPI) En. Mohd Anizan Bin Saidin (Guru j-QAF)

5.1

KURIKULUM 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini Penyediaan rancangan pengajaran tahunan Penyediaan rancangan pengajaran bersama Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran Kepelbagai teknik mengajar Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan Penggunaan BBM dalam P & P Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli

5.1.10 Menyelaras soalan ujian bulanan 5.1.11 Menyelaras soalan peperiksaan penggal 3

17 Penyelarasan dan pemantauan PAFA. Sifar kesilapan.2 PENGURUSAN 5.9 Pemilihan buku teks dan rujukan Pencerapan (Sekolah Gred B) Mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun Pengajaran berpasukan (team teaching) Mengadakan kursus dalaman Guru ganti inter-panitia (jangka panjang) Pemantauan aktiviti panitia Mengadakan mesyuarat berkala dan “post-mortem” Penyediaan anggaran belanjawan tahunan 5.16 Pelaksanaan program khas kemahiran belajar 5.2.1.3.2 5.11 Penyeliaan PAFA UPSR 5.12 Membantu penyeliaan pengurusan surau.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru 5. 5.2.3.2. 5.1.4 5.2.3 KO-KURIKULUM 5.2.5 5.13 Menyemak buku latihan murid dengan teliti.2.1 5.2.1 5.1.2.2.7 5.1.6 5.1.3 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan berkaitan panitia Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas 4 .12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan 5.3.2.5.8 5.2.14 Memberi kursus dalaman 5.10 Pengawalan stok dan iventori (Sekolah Gred B ) 5.3 5.2 5. 5.1.2.

5 Mewujudkan kerjasama dengan PPD dan JPN Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SK yang lain Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia Penyediaan dan pengawalan belanjawan Pengawalan stok dan iventori 5 .4.2 5.4.1 5.4 Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah TUGAS-TUGAS LAIN 5.3 5.4 5.4.3.4.4.5.4 5.

KURIKULUM ii. PENGURUSAN iii. TUGAS-TUGAS LAIN 6 .7. FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA i. KO-KURIKULUM iv.

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar Pengetua 2.1.8. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 8. 7 . 4.1 KURIKULUM 8.1 MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1. Penolong Kanan/GKMP GKMP 3.

CARTA ALIRAN Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkenaan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod SENARAI SEMAK 8 .

6. 4.BIL TINDAKAN TANDAKAN (/) CATATAN 1. 3. 5. 2. Hubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan Beli yang baru/fotostat (jika perlu) Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod 9 .

NORMA KERJA BIL JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 1 1. Mengagihkan sukatan pelajaran 10 min 6 4. Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran 30 min 2. Fotostat sukatan (jika perlu) 60 min 6 3. Memastikan setiap guru memasukkan sukatan ke dalam buku rekod mengajar 15 min 6 10 .

Ketua Panitia Ketua Panitia 2.8. 4.2 PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan 1. Guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama berbincang untuk menyedia rancangan pengajaran setahun secara terperinci mengikut takwim sekolah. Guru Kanan mata pelajaran dan Ketua Panitia 11 .1. Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan. 5. 3. Mastikan guru-guru mengadakan Pengetua/Penolong mesyuarat penyelarasan untuk Kanan menyediakan rancangan pengajaran mengikut tingkatan yang diajar. Guru mengajar mengikut penjadualan yang ditentukan di dalam rancangan tahunan yang telah disediakan. Menaip hasil rancangan secara kemas dan teliti dan memasukkan ke dalam buku rekod pengajaran guru.

CARTA ALIRAN Mesyuarat penyelarasan menyediakan rancangan Perbincangan antara guru-guru yang mengajar Tingkatan yang sama Menaip hasil rancangan pengajaran Ketua Panitia menyemak rancangan dan menandatangan di minggu ketiga Tidak Arah buat pindaan Puashati? Guru mengajar ikut rancangan Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan 12 .

2. Tindakan Tandakan (/) Catatan Mengadakan mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan Mengadakan perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Guru-guru mata pelajaran menaip hasil rancangan pengajaran Ketua Panitia menyemak rancangan dan menanda tangan (minggu ketiga) Guru mengajar (berterusan) Membuar perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan NORMA KERJA 13 . 3. 6. 4.SENARAI SEMAK Bil 1. 5.

Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 1 1. 240 min 20 min 1 6 5.3 PENYEDIAAN RANCANGAN BERSAMA PROSES KERJA 14 . 6. 2.1. Berterusan Jika ada 8. 4. Mesyuarat penyelarasan penyediaan perancangan Perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Menaipkan hasil rancangan pengajaran Menyemak rancangan pengajaran dan tandatangan Guru mengajar di kelas Membuat perubahan kepada rancangan pelajaran dari semasa ke semasa 120 min 60 min 3.

BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua/Penolong Kanan Pengetua Guru Kanan Mata Pelajaran SEKSYEN UNDANGUNDANG PERATURAN 1. 4. Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat 3.2 Membuat laporan masalah semasa melaksanakan rancangan pengajaran yang lalu 2. 15 . Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedarkan kepada semua ahli 6. 3.1 Membawa bersama rancangan pengajaran yang lepas 3.1 Menyusun rancangan pengajaran 5. Mengadakan mesyuarat 4.

Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas Mengadakan mesyuarat .Membawa bersama rancangan pengajaran lepas .CARTA ALIRAN Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat .Menyusun rancangan pengajaran Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia 16 .

menaip . Mengedarkan Rancangan Pengajaran Tandakan (/) Catatan 17 .masalah pelaksanaan Rancangan Pengajaran lepas (post mortem) 3.rancangan pengajaran lepas . Tindakan Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat . Mengadakan mesyuarat Percetakan .mencetak 6. 4.SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3.

3.4 KEPELBAGAIAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROSES KERJA BIL PROSES KERJA Kenal pasti kaedah-kaedah P &P Menyenaraikan semua kaedah Memilih kaedah Menjalankan kaedah dipilih dalam kelas Membuat penilaian Menyediakan laporan keberkesanan kaedah Hantar laporan Penolong Kanan/GKMPMP PEGAWAI YANG MELULUSKAN Guru Cemerlang/ Penolong Kanan/ GKMP Guru Cemerlang Ketua Panitia SEKSYEN PERATURAN 1. 18 .8. 5. 2. 7. 4.1. 6.

CARTA ALIRAN Kenal pasti kaedah P & P Menyenaraikan semua kaedah Tidak Minta bantuan Guru Cemerlang Ya Lengkap? Memilih kaedah Menjalankan kaedah Buat penilaian Berkesan Sediakan laporan keberkesanan Hantar laporan kepada GPK & GKMP 19 .

Tindakan Senarai Kaedah P & P Pilih kaedah Laksanakan kaedah Penilaian kaedah Buat laporan Edar Laporan: a) b) c) Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail P & P Tandakan (/) Catatan 20 . 5. 5. 2. 4. 3.SENARAI SEMAK Bil 1.

6. 5. Meneliti laporan pencerapan yang telah dibuat ke atas guru-guru panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat panitia khusus bagi mempertingkatkan kaedah P & P yang terbaik bagi satu-satu tajuk sukatan pelajaran Mesyuarat dijalankan seperti yang dijadualkan bagi membincangkan modul kaedah pengajaran terbaik bagi tajuk-tajuk tertentu Guru-guru cuba melaksanakan modul Perbincangan semula mencerminkan keberkesanan modul Laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran. 21 . Guru Kanan Mata Pelajaran 3. Penolong Kanan dan Pengetua 2. Penolong Kanan/GKMP/Ketua Panitia 4.BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua/Penolong Kanan/GKMP/Guru Cemerlang UNDANGUNDANG/ PERATURAN 1.

CARTA ALIRAN Ketua Panitia meneliti laporan pencerapan Menetapkan tarikh mesyuarat Memanggil mesyuarat panitia Mesyuarat mencari kaedah pengajaran terbaik Membina modul Mengajar mengikut modul Tidak Berkesan? Memurnikan Modul Ya Kepelbagaian kaedah/modul dihasilkan Laporan kepada Ketua Panitia. Penolong Kanan dan Pengetua 22 .

4. 5. 2. 3. 6.SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Mesyuarat dijalankan/membina modul Guru melaksanakan modul Perbincangan selepas guru melaksanakan modul Membuat/menghantar laporan Tandakan (/) Catatan NORMA KERJA 23 .

2. 3.laporan kepada Pengetua/Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran 120 min 120 min 180 min 1 minggu 120 min 1 hari 8. 4. 6.Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 5.5 KEPELBAGAIAN PROGRAM PENGAYAAN DAN PEMULIHAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja 24 Pegawai Undang- . Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Menjalankan mesyuarat dan pembinaan modul Guru melaksanakan modul Perbincangan semak selepas melaksanakan modul Menghantar .1.

Program-program dijalankan seperti yang dijadualkan. Penilaian. Mengadakan mesyuarat panitia untuk mendapatkan senarai nama pelajar yang perlukan pemulihan dan pengkayaan. 6. Bersama-sama guru dalam panitia menentukan jadual pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan. 8. Penolong Kanan / Guru Kanan 4.Yang Meluluskan 1. Mengadakan pengubahsuaian jika perlu. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkatan 3. Mengedarkan laporan Penolong Kanan/Guru Kanan Guru Kanan Penetua. 5. Penolong Kanan 3. Penolong Kanan. 9. Guru Kanan Mata Pelajaran Pengetua Undang/ Peraturan 2. CARTA ALIRAN 25 . Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkangan 5. Mengadakan post mortem dari masa ke semasa untuk melihat program-program yang telah dijalankan. 7.

- Mesyuarat Memilih pelajar untuk pemulihan/pengkayaan Mesyuarat menyusun jadual program .Bagi Tingkatan 3 . Menilai keberkesanan program Tidak Ubahsuai Nilai Semula Program diteruskan Berkesan? SENARAI SEMAK 26 .Bagi Tingkatan 5 Jadual pelaksanaan program Melaksanakan program.

Cemerlang Lemah Tandakan (/) Catatan 3. 5. Pengetua. 6. Tindakan Mesyuarat Khas Panitia Senarai nama pelajar : a.Bil 1. Penolong Kanan. b. 8. 6. 2. Jadual Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Penilaian Program dan Buat Laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru. Program-program : a. Guru Kanan pelajaran Fail dan rekod laporan dalam fail panitia NORMA KERJA 27 . Pengkayaan Pemulihan 4. b.

1. 4. 2. 5.Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 60 minit 60 minit 60 minit 30 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 7. 3. Mesyuarat Panitia Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 5 & 6Atas Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 3 Menyediakan jadual pelaksanaan Menjalankan program Penilaian dan post mortem Menyediakan laporan 60 minit 30 minit 8. 6.6 PENGGUNAAN BBM DALAM P & P PROSES KERJA 28 .

Penolong Kanan/Guru Kanan SENARAI SEMAK Bil 1. 6. Hebahkan senarai bahan. 4. Dapatkan inventori bahan daripada guru pusat sumber Semak senarai bahan Pilih bahan yang sesuai dengan perancangan panitia 2.Penolong bahan yang sesuai kepada Kanan/Guru Kanan guru-guru Memberikan galakan kepada guru-guru menggunakan bahanbahan di Pusat Sumber dan menerangkan prosedur yang ditetapkan oleh guru PSS Memastikan guru-guru menggunakan PSS/menyemak rekod tempatan penggunaan bahan PSS Penolong Kanan 5. 3.Bil Proses Kerja Pegawai Yang Undang-Undang Meluluskan/Dirujuk & Peraturan Guru PSS & Guru Kanan Pekeliling Kementerian Pendidikan 1. Tindakan Dapatkan senarai inventori 29 Tandakan (/) Catatan .

Semak senarai inventori Pilih senarai yang sesuai/senaraikan Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan PSS / beri galakan Pemantauan 6. 5.2. CARTA ALIRAN Dapatkan inventori bahan PSS 30 . 3. 4.

Jenis Kerja Dapatkan inventori daripada Guru Pusat Sumber.Semak bahan yang sesuai dengan panitia Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan bahan PSS dan memberi galakan Memastikan guru-guru menggunakan bahan PSS Pemantauan NORMA KERJA Bil 1. Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah 31 .

7 MENINGKATKAN KOLEKSI BBM HASILAN PANITIA PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan 32 UndangUndang & Peraturan . 30 minit 3. Menyemak senarai BBM dan memilih bahan yang sesuai dengan rancangan Panitia.1.2. Memberi salinan bahan-bahan yang sesuai untuk kegunaan guru Panitia. Menyemak rekod tempahan penggunaan BBM oleh Panitia. 10 minit 8. 10 minit 5. 10 minit 4. Menggalakkan guru-guru menggunakan bahan yang sesuai.

3.1 Menyenaraikan BBM jenis-jenisnya yang sedia ada dalam stok PSS disusun mengikut tajuk dan tingkatan yang sesuai (guna borang BI). 3.1 Guru menyenaraikan tajuk-tajuk susah difahami oleh pelajar (guna borang B2) 3. Memanggil mesyuarat untuk tujuan menambah koleksi bagi kegunaan guruguru panitia. 3.3. 33 .2 Salinan diberi kepada tiap-tiap guru dalam panitia. Penolong Kanan Penolong Kanan 2. 3.1. 3.2 Guru-guru menentukan jenis BBM yang sesuai dibuatuntuk tajuk-tajuk terpilih tadi sesuai dengan tingkatan tertentu.3. Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang & Peraturan 3. Menerima senarai stok BBM dari penyiaran PSS Menerima borang meningkatkan koleksi BBM.3 Guru-guru panitia diminta meneliti senarai tadi dan bincangkan tambahan BBM yang boleh dibuat bersama dalam panitia untuk kegunaan guru-guru. 3.3 Guru-guru menentukan jenis BBM yang akan dibuat (transparensi/slaid/pita video dan lain-lain).

3.3. Guru menyimpan BBM dalam bilik BBM masing-masing. Guru-guru menetapkan tarikh dan masa bengkel membina BBM diadakan. Kanan/:Penyelaras PSS/Ketua Bidang. Bemgkel diadakan seperti dirancang. Mengeluarkan surat panggilan BBM untuk mengadakan bengkel membuat BBM. CARTA ALIRAN Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 (yang kosong) daripada Penolong Kanan 10 34 . Salinan diberi kepada Pengetua/Pen. 5. Pinjaman oleh guru panitia pelajaran lain dibenarkan dengan mengikut prosedur yang sama. 7.4 Guru merangka bersama BBM yang akan dibuat dalam satu bengkel.3. 8. 6.3. Masukkan BBM yang baru siap ke dalam stok BBM panitia. Fasilitator dipastikan oleh Ketua Panitia. Salinan senarai baru stok ini diberi kepada Penyelaras PSS/Ketua Bidang dan staf lain untuk makluman. 9.5 4.

Borang B1 & B2 susah difahami bengkel BBM Tentukan jenis BBM yang perlu Dibuat Tentukan fasilitator Memanggil guru mengadakan bengkel Perbengkelan BBM siap dibina Masukkan BBM dalam daftar stok BBM Mengedarkan senarai BBM yang baru Menyimpan BBM di dalam Bilik BBM Panitia Pinjaman BBm dengan mengisi buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 35 Tandakan (/) Catatan . 3.Mesyuarat Guru Menerima Senaraikan Tentukan Senarai stok dan tajuk-tajuk tarikh. 2.

Mengisi Borang B1 Mengisi Borang B2 Menentukan jenis BBM yang akan dibuat Menentukan fsilitator Menentukan tarikh. 9. 7.3 3.2 3. 5 minit 36 . Meminta. 6.3. menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS. 8. tempat dan masa bengkel Memanggil guru untuk berbengkel Perbengkelan BBM siap Mengedarkan senarai BBM yang baru siap kepada guru panitia Menyimpan BBM di dalam bilik BBM panitia Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.4 3.5 4. 10.1 3. 5.

3 3. Perbengkelan dan Hasilan Memasukkan BBM dalam daftar stok Panitia BBM Mengedarkan senarai BBM yang siap kepada guru panitia Menyimpan BBM di dalam bilik BBM Guru meminjam BBM daripada Bilik BBM P & P menggunakan BBM 2 – 3 jam 10 minit 10 minit 7. 8. 6. Unit BBM Sedia ada Tajuk Tajuk Ting.1 3.2 3.2. Menerima borang B1 dan B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 3. 9. Pita Video Transparensi Slaid Lain Sedia Target Sedia Target Sedia Target Sedia Target Ada Ada Ada Ada 37 . tempat masa bengkel 5 minit 3. 5. 60 minit 4. 10 minit Peningkatan Koleksi BBM SUBJEK :…………………………………………………….4 Mengisi Borang B1 & B2 Menentukan jenis BBM yang akan dikeluarkan Menentukan fasilitator Menentukan tarikh.

8 MEMBANYAKKAN KOLEKSI BBM YANG DIBELI PROSES KERJA Bil 1.1.8. Proses Kerja Memastikan peruntukan panitia yang sedia ada Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Saksi UndangUndang/Peraturan 38 .

K.k: Ketua Bidang) Senaraikan jenis yang akan 39 Senaraikan BBM .2 Memutuskan pembelian BBM mengikut keutamaan. Penolong Kanan Penolong Kanan 3. 4. Memasukkan senarai BBM baru dibeli ke dalam buku stok panitia sekolah. Bidang dan semua guru panitia. 6. Menerima BBM yang dibeli.2. ALIRAN KERJA Pengetua/PK 5. 7. Mengedarkan salinan senarai BBM kepada Penyelaras PSS.1 Salinan surat panggilan mesyuarat diberi kepada Guru Kanan Mata Pelajaran. Mesyuarat diadakan untuk berbincang perkara-perkara berikut: 3. Mendapatkan peruntukan wang Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM (s. Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM yang sesuai untuk kegunaan guru-guru panitia. Membuat pesanan BBM dengan mengisi borang daripada Penyelia Stor.1 Menyenaraikan BBM yang perlu dibeli. 2. 3.

Dapatkan maklumat peruntukan wang Panitia yang sedia ada. Memanggil mesyuarat panitia untuk berbincang tentang pembelian BBM. .BBM yang perlu dibeli dibeli mengikut keutamaan Berjumpa Pengetua untuk kelulusan membeli Membuat pesanan BBM melalui Penyelia Setor selepas kelulusan Pengetua Menerima BBM yang dibeli Merekodkan di dalam buku stok BBM Panitia/sekolah Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Pinjaman BBM Panitia Sekolah P & P menggunakan BBM SENARAI SEMAK Bil Catatan 1. 3. Menyediakan senarai 40 Tindakan Tandakan ( / ) 2.

1 3.2 4. Merekodkan BBM ke dalam stok Panitia 30 minit 41 . 5. 9. 6. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 7. Mesyuarat BBM membincangkan pembelian BBM 1 jam 2. Tajuk BBM yang perlu Tajuk BBM yang diberi keutamaan Membuat pesanan Menerima BBM yang dibeli Merekod di dalam buku stok BBM panitia Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS/ Guru Kanan MP & Guru-Guru Merekod pinjaman BBM BBM digunakan 7.3.

Mengedarkan salinan stok BBM yang baru 30 minit Borang Koleksi BBM Mata Pelajaran : ………………………………………… Unit BBM Sedia Ada Tajuk-Tajuk Terpilih Tingkatan Jenis BBM Yang Akan Dibuat dan Bilangannya Pita Video Transparensi Slaid 42 .3.

1.8.8 MENYELARAS SOALAN UJIAN BULANAN PROSES KERJA 43 .

Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan antara guruguru yang mengajar kelas dalam tingkatan yang sama. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU (Jadual Penentu Ujian) Mengagihkan tugas untuk menaip dan mencetak soalan. Menjalankan ujian bulanan mengikut perjadualan yang ditentukan. Pengetua Penolong Kanan 2. Penolong Kanan Guru Kanan Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan Pengetua 3. Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula mengikut bidang kelemahan pelajar. 5. Penolong Kanan Guru Kanan CARTA ALIRAN 44 . 4. Guru mata pelajaran memeriksa kertas soalan dan membuat analisis. 7.Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Rujukan UndangUndang /Peraturan a) Ujian Bulanan 1.

menaip dan membina skima dan soalan) Menggubal soalan mengikut kaedah JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan Tiada kesilapan Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Menjalankan ujian ikut jadual SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) 45 Catatan .Mesyuarat antara guru-guru mata pelajaran di tingkatan yang sama Membuat agihan tugas (menggubal.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Panggilan mesyuarat Pengagihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf soalan Menaip soalan Menyemak soalan Menjalankan peperiksaan

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja 46

Masa Yang

Jumlah Unit Yang Boleh

Diambil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Panggilan mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf Menaip soalan Menyemak soalan 2 hari 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari

Dijalankan Dalam Seminggu

8.1.9. MENYELARAS UJIAN PENGGAL ( PROSES KERJA)

47

Bil

Proses Kerja b) Peperiksaan Penggal

Pegawai Yang Meluluskan

UndangUndang /Peraturan

1.

Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan untuk menggubal soalan dan mengagihkan tugas memeriksa kertas antara guru-guru yang mengajar dalam tingkatan yang sama. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU dalam satu panel soalan. Menyemak kertas soalan untuk menentukan format dan mengikut mutu yang dikehendaki. Memastikan kertas soalan disiapkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan menyerahkan kepada setiausaha peperiksaan. Mengagihkan tugas untuk menaip mencetak soalan yang menyediakan soalan bagi tiap-tiap kelas. Menjalankan peperiksaan penggal mengikut jadual yang telah ditetapkan. Mesyuarat untuk menyediakan skima jawapan untuk semua kertas soalan subjektif.

Pengetua Penolong Kanan

2.

Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP

3.

4.

5.

6.

7.

48

Mengadakan post-mortem menentukan untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan pelajar (Item analisis) Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula sehingga prestasi pelajar sampai ke tahap yang memuaskan. 10.Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang /Peraturan 8. 49 . 9. Memeriksa kertas mengikut agihan yang telah ditetapkan – kertas-kertas Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diperiksa oleh seorang guru bagi satu kertas yang sama dalam tingkatan untuk mendapat penyelarasan yang tepat.

CARTA ALIRAN Mesyuarat : Guru Subjek di tingkatan yang sama Membuat agihan tugas – menggubal menaip dan membina skima Menggubal soalan mengikut JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Mencetak Menyerahkan kertas soalan kepada setiausha peperiksaan Mesyuarat menyediakan skima pemarkahan Memeriksan kertas soalan mengikut gihan tugas yang telah ditentukan SENARAI SEMAK 50 .

3.Bil 1. Jadual kerja peperiksaan dalaman Soalan dicetak Bilangan soalan mencukupi Serah soalan kepada Setiausaha Peperiksaan Jalankan ujian NORMA KERJA 51 . 4. 7. 2. 5. 10. 8. Tindakan Panggilan Mesyuarat Mesyuarat panitia/taklimat peperiksaan Membentuk panel penggubal soalan Peraturan/panduan peperiksaan dalaman Jawatankuasa peperiksaan dalaman a) b) c) d) Ujian bulanan Ujian Semester Pertengahan Tahun Peperiksaan Akhir Tahun Tandakan ( / ) Catatan 6. 9.

Jenis Kerja Panggilang mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak staf Menaip soalan Menyemak soalan Masa Yang Diambil 7 hari sebelum 1 hari 5 hari 1 hari 2 hari 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu .1. 5. 2.Bil 1.9 POST-MORTEM DAN TINDAKAN SUSULAN PEPERIKSAAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja 52 Pegawai Yang Undang-Undang/ . 3. 6. 4.

1 Guru membuat pelan bertindak 5.Meluluskan 1. 7. Memastikan guru mata pelajaran membuat tindakan susulan untuk pelajar-pelajar lemah. Pengetua/PK Pengetua/PK Pengetua/PK Guru Kanan Guru Kanan CARTA ALIRAN 53 . Guru-guru membuat analisis dan perbincangan dengan ketua panitia. 4. Menerima laporan analisis peperiksaan dan senarai pelajar lemah daripada guru. Menjalankan program pemulihan : 5. Mendapatkan salinan keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran yang diuji.3 Meminta pelajar-pelajar menentukan target untuk ujian semula 6. Guru Kanan Pengetua Penolong Kanan 5.2 Mengadakan kelas klinik atau kelas pemulihan 5. Guru menyediakan laporan Post-mortem dibuat Laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Peraturan 2. 8. 3.

Ketua Panitia menerima keputusan peperiksaan Menerima laporan analisis peperiksaan Menerima senarai pelajarpelajar lemah Mesyuarat dengan guru-guru Program Pemulihan Ujian Semula Analisis Semua Memuaskan Ya Buat laporan Hantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran SENARAI SEMAK Bil Tindakan 54 Tandakan ( / ) Catatan .

11. 12. 3. 6. 10. 2. 7. Terima keputusan peperiksaan Terima item analisis senarai pelajar lemah peperiksaan dan Keputusan memuaskan Keputusan tidak memuaskan Mesyuarat dengan guru-guru Program pemulihan Ujian semula Analisis semula Laporan Edaran laporan kepada Pengetua Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Failkan NORMA KERJA Bil Jenis Kerja 55 Masa Yang Jumlah Unit Yang . 13. 14. 9.1. 8. 5. 4.

Diambil 1. 10 . 7. 8. 5. 4.13 MENYEMAK BUKU LATIHAN PELAJAR PROSES KERJA 56 . 2. Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran 3 jam 2 jam 1 hari Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 3. 10 jam 1 ½ jam 2 jam 5 minit 8. 9. 6.1. Terima keputusan peperiksaan Guru membuat item analisis dan senarai pelajar lemah Ketua Panitia terima item analisis Meneliti item analisis Mesyuarat dengan guru-guru untuk menerangkan program pemulihan Program pemulihan (10 kali) Ujian semula Analisis semula Laporan kepada Ketua Panitia Laporan kepada Pengetua.

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan GKMP Penolong Kanan UndangUndang/ Peraturan 1. Ketua Panitia menyemak buku-buku Ketua Panitia membuat laporan dan memaklumkan kepada guru-guru berkenaan Menyimpan rekod untuk tujuan rujukan * Gunakan Borang Semakan Buku Latihan (SBL) (Bahagian 8) 6. Menyediakan jadual untuk pemeriksaan buku latihan pelajar Mengedarkan jadual kepada guru-guru dalam panitia dan makluman untuk Guru Kanan Mata Pelajaran Guru-guru mengutip 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan dan diserahkan kepada Ketua Panitia mengikut penjadualan yang telah ditetapkan 2. CARTA ALIRAN Menyediakan jadual pemeriksaan 57 . 3. 5. 4.

Mengedarkan jadual kepada guru-guru Ketua Panitia menerima 10 buah sample bagi setiap jenis latihan Ketua Panitia menyemak buku Ya Tidak Adakan perbincangan dengan guru Ya Membuat dokumen dan laporan Memuaskan Menyimpan laporan dan rekod di dalam fail semakan buku SENARAI SEMAK Bil Tindakan 58 Tandakan ( / ) Catatan .

7. 3. Menyediakan jadual pemeriksaan 59 .1. 4. Menyediakan jadual pemeriksaan Mengedarkan jadual kepada guru-guru Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan Menyemak buku latihan Menyediakan laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru Rekodkan laporan dalam fail panitia NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 6. 2. 5.

Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan 4. Fail dan rekod laporan dalam fail panitia BORANG SEMAKAN BUKU LATIHAN (SBL) Mata Pelajaran : ………………………… Tarikh Jenis Buku Tingkatan Catatan 60 . Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru 7. Menyediakan laporan 6. Menyemak buku latihan 5. Mengedarkan jadual kepada guru-guru 3.2.

. Jawatan:…………………………………………….Tandatangan Penyemak : …………………………. Nama:……………………………………………….14 MEMBERI KURSUS DALAMAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan 61 UndangUndang Peraturan .. …………………………….) …………………………… Disahkan oleh : (Nama: Jawatan: .

3. 5. 4. CARTA ALIRAN Panitia menyampaikan borang bancian 62 . 6. 7. Pengetua dan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail dan rekod panitia * Gunakan Borang Perkembangan Staf Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan 2.1. Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guru-guru panitianya Menjadualkan kursus dalaman bagi guru-guru lain dalam panitia Kursus dalaman dijalankan Membuat laporan kursus Hantar laporan kepada Penolong Kanan.

Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guruguru dalam panitia Menjadualkan kursus dalaman Menjalankan kursus dalaman Membuat laporan Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran Fail dan rekod panitia SENARAI SEMAK Bil Tindakan 63 Tandakan ( / ) Catatan .

Menyampaikan surat panggilan kursus kepada guru Merekodkan senarai kursus yang dihadiri guru Menjadualkan kursus Menjalankan kursus Menulis laporan Menghantar laporan kepada Pengetua.1. Fail dan rekod panitia NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 64 Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu . 5. 3. 4. 6. Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran 2. 7.

. Menjadualkan kursus dalaman bagi guruguru lain dalam panitia 1 hari 4. Mata Pelajaran Diajar : ………………………………………. Merekod senarai kursus yang dihadiri oleh guru dalam panitia 1 hari 3. Nama Guru : …………………………………………………. Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus 1 hari 2. Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran 1 hari 7.1. Menjalankan kursus dalaman 2 jam 5. 65 . Membuat laporan kursus dalaman 2 jam 6. 1. 2. Fail dan rekod panitia 1 hari BORANG KURSUS DALAMAN (PERKEMBANGAN STAF) PANITIA : …………………………………….

. 8.. d) ……………………………………………………………………………………… ……….15 BIMBINGAN UNTUK AHLI-AHLI PANITIA BARU PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan 66 UndangUndang/ Peraturan . c) ……………………………………………………………………………………… ………..1.. Kursus yang ingin diikuti untuk masa hadapan : a) ……………………………………………………………………………………… ………. Bil Kursus yang dihadiri : Nama Kursus Tarikh Anjuran Tempat 4. b) ……………………………………………………………………………………… ……….3.

Penolong Kanan CARTA ALIRAN Perbincangan pra pencerapan 67 . Berbincang dengan guru berkenaan tentang aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran. GKMP 5. GKMP 3.1. pengurusan kelas dan lain-lain Pra-pencerapan guru berkenaan untuk melihat kaedah-kaedah pengajaran kawalan kelas dan lain-lain Perbincangan kelemahan dan kekuatan guru Memberi peluang guru berkenaan melihat P & P guru-guru lain yang lebih berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada Pengetua atau Penolong Kanan Penolong Kanan GKMP 2. GKMP 4. buku rekod. rancangan tahunan. 6.

Mencerap Perbincangan selepas pencerapan Berkesan TIDAK Guru melihat P & P guru Berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada PK/Pengetua YA SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 1. Berbincang dengan guru berkenaan tentang 68 .

rancangan tahunan. 4.lain 2. 3. buku rekod.16 PELAKSANAAN PROGRAM KHAS KEMAHIRAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan BELAJAR Seksyen UndangUndang Peraturan 69 . 6.aspek-aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran.1. pengurusan kelas dan lain. 5. Menentukan aspek yang hendak dicerap Mencerap Melihat P & P guru berpengalaman Mencerap semula Membuat laporan 8.

8. Menerima pendedahan awal KB secara teori daripada guru kanan mata pelajaran Bengkel Amali KB bawah pengawasan guru kanan mata pelajaran Membuat persediaan untuk penggunaan KB dalam P & P panitia Menetapkan tarikh mesyuarat panitia diikuti bengkel KB dalam P&P Membimbing guru-guru melaksanakan KB dalam P & P Mencerap ahli panitia untuk memantau pelaksanaan KB Membuat laporan pelaksanaan KB Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB kepada Pengetua dan Penolong Kanan Pengetua 2.1. 4. Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kanan Mata Pelajaran Pengetua Penolong Kanan 3. 6 7. 5. Pengetua Pengetua CARTA ALIRAN Menerima kursus dalaman KB umum Bengkel KB bersama Guru Kanan Mata Pelajaran 70 .

Kursus Dalam KB (KP) 71 2 jam . Penolong Kanan dan GKMP NORMA KERJA Bil Tugas Kerja Masa Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.Persediaan KB Panitia Mesyuarat Panitia dan Bengkel KB panitia Membimbing atau mencerap ahli panitia untuk pemantauan KB Membuat laporan pelaksanaan KB panitia Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB panitia kepada Pengetua.

Membuat laporan pelaksanaan KB SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 1. Penyediaan bahan KB panitia 2 jam 4. Bengkel KB (KP) 3 jam 3.2 jam 2. 2. Mesyuarat Panitia – KB dan bengkel 5. Penilaian dan Pencerapan 30 jam 6. Menghadiri kursus dalaman KB Menghadiri Bengkel Amali KB 72 .

6. 4. Menyediakan bahan penggunaan KB panitia Mengadakan mesyuarat panitia KB Mencerap dan membimbing guru melaksana KB Membuat laporan pelaksanaan KB dalam Panitia Pertengahan Tahun Membuat laporan pelaksanaan KB dalam panitia Akhir Tahun Menyerah salinan laporan pelaksanaan KBpanitia kepada Pengetua. 5. 8. Penolong Kanan dan GKMP 7.2 PENGURUSAN 8.1 PEMILIHAN BUKU TEKS DAN RUJUKAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang/ Peraturan 73 . 8.3.2.

Pengetua 4. Mengadakan mesyuarat panitia untuk Pengetua menentukan keperluan buku teks dan Penolong buku rujukan tambahan guru serta buku Kanan kerja pelajar Memohon kelulusan dan kebenaran untuk memesan buku-buku dari pembekal Memungut wang daripada pelajar dan membuat pesanan buku kerja pelajar Ketua Panitia mengagihkan buku-buku pesanan kepada guru-guru dan kelaskelas berkenaan Guru menggunakan buku-buku rujukan dan buku kerja untuk kepelbagaian P&P Pengetua 2. Pengetua CARTA ALIRAN Mendapatkan contoh buku teks. buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar Mesyuarat panitia menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar 74 . Pengetua 5. 3.1.

Mendapatkan contoh buku teks. rujukan tambahan dan buku kerja pelajar. Pelajar - Guru menggunakan buku tambahan untuk kepelbagaian P & P Pelajar menggunakan buku kerja SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 1. Mesyuarat panitia untuk menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar. 75 2. Guru 2. .Memohon kebenaran untuk memesan buku tambahan Memesan buku daripada pembekal Memungut wang daripada pelajar Agihkan buku-buku kepada : 1.

5. buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar. Memungut wang daripada pelajar. Memohon kebenaran untuk memesan buku daripada Pengetua.3. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. Memesan buku daripada pembekal. 76 . Mengagihkan buku-buku kepada guru dan pelajar. Memastikan guru dan pelajar menggunakan buku. Mesyuarat Panitia untuk menentukan keperluan buku teks. 4. 6 7.

Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang/ Peraturan 1. 2. 1minggu 3. 77 Pengetua . Memungut wang daripada pelajar (Guru Tingkatan) Memastikan penggunaan buku-buku oleh guru dan pelajar Berterusan sepanjang tahun 4.20 minit 2.2 PENCERAPAN PROSES KERJA Bil. Memohon kelulusan dan kebenaran Pengetua untuk memesan buku. Membuat jadual waktu pencerapan.2. Satu salinan akan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran. 8. Mendapatkan jadual waktu guru-guru mata Pengetua pelajaran dalam panitia.

3. Membuat laporan bertulis bagi pencerapan semula. CARTA ALIRAN Mendapatkan jadual waktu guru Merangka jadual pencerapan 78 . Membuat pencerapan semula bagi guruguru yang dirasakan kurang memuaskan. Guru Kanan Pengetua 5. 9. 8. Menyediakan laporan bertulis untuk dokumen dan rekod Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran. Pengetua Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan 6. 10. Menghubungi guru berkenaan untuk mengadakan perbincangan pra pencerapan. 4. 7. Perbincangan dengan guru berkenaan dan memaklumkan laporan yang dibuat. Menyimpan rekod pencerapan untuk tujuan rujukan. Mencerap guru berkenaan – melihat kekuatan dan kelemahan khasnya dalam kaedah pengajaran.

3. .Ketua Panitia berbincang dengan guru sebelum pencerapan Pencerapan Perbincangan memperbaiki kaedah Pencerapan Semula Tidak Memuaskan? Ya Menyediakan laporan untuk dokumen dan rekod Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan mata Pelajaran Menyimpan laporan di dalam fail pencerapan SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Dapatkan/terima jadual waktu guru-guru mata pelajaran Buat jadual waktu pencerapan Salinan jadual waktu pencerapan diedarkan 79 Tandakan ( / ) Catatan 2.

Pencerapan semula Hantar laporan bertulis kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran Simpan rekod pencerapan 6. Terima jadual waktu guru mata pelajaran Buat jadual waktu pencerapan 80 2. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 7. 9. 5 Perbincangan pra-pencerapan Membuat pencerapan (Gunakan borang pencerapan formal Kementerian) Perbincangan pasca-pencerapan Pengajaran guru memuaskan Pengajaran guru kurang memuaskan a. 10. 8.kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran 4. 2 jam .

Membuat surat panggilan mesyuarat dan 81 Guru Kanan MP . 6. 5. ½ jam 1 jam 1 jam 20 minit 8.3. Menerima jadual minggu mesyuarat panitia berpandukan takwim sekolah 2. Mengedarkan salinan jadual wktu pencerapan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran Perbincangan pra-pencerapan Membuat pencerapan Perbincangan pasca-pencerapan Hantar laporan pencerapan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran dan PK 1 hari 4. 7.2 Bil MESYUARAT BULANAN PANITIA Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua UndangUndang/ Peraturan 1.2.

Salinan kepada:i. Minit mesyuarat disediakan dan salinannya diserahkan kepada Pengetua/PK/PK HEM/Guru Kanan Mata Pelajaran 5. Pengetua ii.mengedarkan kepada guru-guru yang berkaitan. PK/PK HEM iii. Penolong Kanan Guru Kanan CARTA ALIRAN Mesyuarat tidak rasmi menentukan jadual minggu mesyuarat mengikut takwim sekolah Mengeluarkan jadual minggu mesyuarat Membuat surat panggilan mesyuarat 82 . Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kanan MP 3. Memastikan tindakan susulan dilakukan mengikut kehendak minit. Mengadakan mesyuarat seperti yang dijadualkan Setiausaha Panitia 4.

Penolong Kanan 4. 83 . Tindakan Menerima jadual mesyuarat panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Mengadakan mesyuarat Tandakan ( / ) Catatan 3.Mesyuarat Siapkan minit dalam satu minggu Ketua Panitia sahkan minit Edarkan minit kepada:1. Guru Kanan Mata Pelajaran 3. Guru-guru 2. Pengetua Tindakan hasil mesyuarat SENARAI SEMAK Bil 1. 2.

Menyediakan minit mesyuarat Menghantar minit mesyuarat kepada Pengetua/GPK/ GPK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran 6. Pemantauan/tindakan susulan seperti yang dikehendaki oleh minit NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 5.4. Menerima jadual mesyuarat panitia 1 minggu selepas penggal persekolahan bermula 84 .

Mesyuarat 2 jam 4. Tuan/Puan Mesyuarat Panitia ………………………………kali ke…………………… 85 . Pemantauan/tindakan susulan Dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat Sekolah Menengah Kebangsaan Agama……………. ………………………………... ……………………………….. Menghantar surat panggilan mesyuarat 2 hari 3.2... Menyediakan minit mesyuarat 2 hari 5. Tel: ………………… ___________________________________________________________________ Tarikh: Tuan/Puan ………………………………… Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ………………………………………. Menghantar minit mesyuarat kepada Pengetua/PK/PK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran 1 hari 6. ……………………………….

..4 3................................6 Hal-hal lain Kehadiran adalah diwajibkan.200 Tarikh : ……………………... Hari : ………………………. .... Masa : ……………………….Dengan hormatnya dimaklumkan tuan/puan dijemput hadir ke mesyuarat di atas..5 3............ Yang benar ……………………………………. 2........ Hari : ……………………… Masa : ……………………… Tempat: ……………………… Kehadiran: 86 .....2 3...... Tarikh ____________________________________________________________________________ MINIT MESYUARAT PANITIA MATA PELAJARAN ……………………………………………. terima kasih.. 3........... Butiran mesyuarat adalah seperti berikut:Tarikh : ………………………....... ( ) Ketua Panitia ……………………..... Sekian.... Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ..........................3 3............ 3.. KALI KE ……………………………….......... .. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:3...1...................... Tempat: ……………………….................. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama .................

Mengenalpasti kemahiran guru dalam panitia masing-masing Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia 2.2.2 Agenda 2 Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu 2. ……………………………………………………….4 PENGAJARAN BERPASUKAN (TEAM-TEACHING PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang / Peraturan 1 .1. 4. (Sebab) Minit Mesyuarat Agenda Agenda 1 Aluan Pengerusi 1.1 Agenda 3 Perkara Berbangkit 3. (Pengerusi) (Setiausaha) Tidak Hadir: 1. Mengenalpasti tajuk pelajaran yang boleh 87 .1 1. ………………………………………………………. ………………………………………………………. 2. 3.1 Perkara Tindakan 8. ………………………………………………………. ……………………………………………………….

dibuat team teaching Penolong Kanan 3. Perbincangan rakan sejawat untuk menilai keberkesanan CARTA ALIRAN Mengenalpasti kemahiran guru Menentukan: Waktu Kelas Tajuk Menyusun jadual waktu 88 . Menyusun jadual kelas team teaching Penolong Kanan Penolong Kanan 5. Melaksanakan pengajaran team teaching GKMP 6. Menentukan kelas/waktu 4.

Melaksanakan team teaching Perbincangan keberkesanan dengan rakan SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Mengenalpasti kemahiran Menentukan Waktu Kelas Tajuk 89 Tandakan ( / ) Catatan . 2.

3. Penolong Kanan 90 . Menyusun jadual waktu Melaksanakan team teaching Perbincangan keberkesanan 8. Menerima maklumat kekosongan dari Penolong Kanan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Penolong Kanan 2.2.5 MENGURUS JADUAL GURU GANTI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1. 4. 5.

Mengedarkan jadual waktu ganti kepada semua Penolong Kanan guru panitia Memastikan jadual ganti dipatuhi Fail dan rekod Penolong Kanan 6.3. CARTA ALIRAN Terima maklumat keosongan dari Penolong anan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Tidak setuju Rujuk Pengetua SETUJU? Merangka jadual waktu guru ganti 91 . 4. Merangka jadual ganti Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Penolong Kanan Pengetua 5. 7.

. 3.Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti Tidak Betulkan Ya Fail dan rekod Berjalan dengan betul? SENARAI SEMAK Bil 1. 4. Tindakan Terima maklumat kekosongan guru daripada Penolong Kanan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu Merangka jadual waktu ganti Memperolehi perakuan Pengetua/ Penolong Kanan 92 Tandakan ( / ) Catatan 2.

Mengedarkan jadual waktu kepada guru Memastikan jadual ganti dipatuhi Fail dan rekod 8. Menetapkan tarikh mesyuarat Penolong Kanan GKMP Penolong Kanan 2. 7. 6. 3. Mengedarkan surat panggilan mesyuarat Mengadakan mesyuarat pengagihan tugas Terima minit/keputusan mesyuarat 93 .6 MENGADAKAN KURSUS DALAMAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1. 4.2.5.

5. 6. 7. 8. 9.

Menerima senarai semak persediaan kursus Menyediakan bahan kursus Menjalankan kursus dalaman Menerima penilaian kursus dalaman Menghantar laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran/Penolong Kanan

CARTA ALIRAN Tetapkan tarikh mesyuarat

Edarkan surat pangilan mesyuarat

Adakan mesyuarat

Terima minit/keputusan mesyuarat

Menerima senarai semak perseidaan kursus

94

Menyediakan bahan kursus Tidak Ubahsuai Sesuai/Relevan?

Jalankan kursus

Terima penilaian kursus Tidak Adakan ‘PostMortem’ Berkesan? Ya Hantar laporan

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. 4. 5. a) b) c) d) Tindakan Tetap tarikh mesyuarat Surat panggilan mesyuarat Tempahan bilik mesyuarat Mesyuarat Persediaan kursus Tajuk kursus Tarikh Masa Tempat 95 Tindakan ( / ) Catatan

e) f) g) h) 6. 7. 8.

Penceramah Pengerusi Majlis Bilangan peserta Jamuan Menyediakan bahan Pelaksanaan kursus Laporan dan penilaian

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Diambil

Jumlah Minit Dijalankan Dalam 1 Minggu

1.

Mesyuarat

1 jam

2.

Penyediaan minit mesyuarat

1 jam

3.

Kursus

2 jam

4.

Laporan dan penilaian

1 jam

96

.6 GURU GANTI PANITIA (JANGKA PANJANG) PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan 1. . 4. Menerima maklumat guru ganti yang akan mengisi kekosongn daripada Penolong Kanan Merangka jadual waktu guru ganti bersama Penolong Kanan dan guru jadual waktu Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti kepada Ketua Panitia berkenaan dan guru terlibat 97 Penolong Kanan Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan 2. 3.

6.5. Memastikan jadual ganti dipatuhi Simpan dalam fail dan rekod Penolong Kanan Penolong Kanan GKMP 98 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful