Anda di halaman 1dari 40

kebudayaan M|nahasa dan Ambon

Makalah lnl dlsusun dalam ranaka memenuhl


1uaas MaLa kullah 8udava nusanLara
ulsusun oleh
ke|ompok 2
1 l laar 2P 02
2 snur nova SuvuLl 2P 08
3 ladlll 8ahman 2P 14
4 !anar radlLa 2P 20
3 Ckkv mella 2P 26
6 8lza 8aharsah 2P 32SLkCLP 1lnCCl kun1nSl nLC8
2010 / 2011
2

kL8UDAAAN MINAnA5A

I L1Ak GLCGkAII5
roplnsl Sulawesl uLara LerleLak dl azlrah uLara ulau Sulawesl dan merupakan salah
saLu darl Llaa proplnsl dl lndonesla vana LerleLak dl sebelah uLara aarls khaLullsLlwa uua
proplnsl lalnnva adalah roplnsl SumaLera uLara dan roplnsl uaerah lsLlmewa neh ulllhaL
darl leLak aeoarafls Sulawesl uLara LerleLak pada 03004300 LlnLana uLara (Lu) dan 1210
1270 8uur 1lmur (81)
Wllavah roplnsl Sulawesl uLara mempunval baLasbaLas
uLara LauL Sulawesl Samudra aslflk dan 8epubllk llllplna
1lmur LauL Maluku
SelaLan 1eluk 1omlnl
8araL roplnsl CoronLalo

Crana Mlnahasa adalah suaLu suku banasa vana mendlaml suaLu daerah pada
baalan Llmur lauL azlrah sulawesl uLara Luas daerah lnl Lermasuk koLa Manado dan
3

8lLuna Luas daerah lnl Lermasuk koLakoLa Manado dan 8lLuna kurana darl 6000
km2

II 5I51LM 8UDAA
Mlnahasa senara eLlmoloal berasal darl kaLa MlnaLsa (Mlnaesa) aLau Maesa
berarLl adl saLu aLau menvaLukan vaknl menvaLukan berbaaal kelompok subeLnlk
Mlnahasa
Suku Mlnahasa Lerbaal aLas beberapa subsuku
1 1onLemboan
2 1ombulu
3 1onsea
4 1oulour(1ondano)
3 1onsawana (1ombaLu/1ondanow)
6 onosakan
7 asan (8aLahan)
8 8anLlk
nama Mlnahasa sendlrl dlaunakan belakanaan seLelah masamasa awal lLu
Mlnahasa umumnva dlarLlkan Lelah menadl saLu SeLlap kelompok subeLnlk lnl
memlllkl bahasa sendlrl vana dlsebuL denaan nama subeLnlk lLu sendlrl
Mlnahasa uaa Lerkenal oleh sebab Lanahnva vana subur vana menadl rumah
Llnaaal unLuk berbaaal varlasl Lanaman dan blnaLana dldaraL maupun dllauL
1erLuLup denaan daunan hlau pepohonan kelapa dan kebunkebun nenakeh Lanah
lLu uaa menvumbana varlasl buahbuahan dan savuran vana lenakap launa
Sulawesl uLara mennakup anLara laln blnaLana lanakah seperLl buruna Maleo
Cusnus 8ablrusa noa dan 1anakasll (1arslus SpenLrum)
Malavu Manado adalah bahasa umum vana dlperaunakan dalam komunlkasl
anLara oranaorana darl subsub eLnlk Mlnahasa maupun anLara mereka denaa
penduduk darl sukusuku banasa lalnnva balk dalam llnakunaan peraaulan koLa
maupun dalam llnakunaan peraaulan desa 8ahkan leblh darl lLu LeruLama dl koLa
koLa senara umum LerllhaL oranaorana menaaunakan Malavu Manado sebaaal
bahasa lbu menaaanLlkan bahasa prlbuml Mlnahasa aLau bahasa suku banasa vana
4

bersanakuLan eranan Malavu Manado seperLl dl koLakoLa lnl sudah LerllhaL pula
senara elas dl desadesa vana penduduknva merupakan nampuran darl berbaaal
subeLnlk LersebuL dl aLas Cenerasl Lerakhlr darl orana Mlnahasa dl koLakoLa dan dl
desadesa vana dlmaksud Lldak dapaL laal menaaunakan bahasa prlbuml subeLnlk
vana bersanakuLan roses lndlaenlsasl Malavu Manado sedana berlanasuna denaan
pesaL membenLuk suaLu nlrrl ldenLlLas eLnlk dan baalan darl slsLem budava
Mlnahasa

Asa| Usu| 5uku M|nahasa
MenuruL fakLa fakLa penvelldlkan kebudavaan dunla dan benda benda purbakala
vana LerdapaL dl Lropa frlka sla merlka maka manusla dlperklrakan mulal menvebar
hlnaaa ke pelosok dl muka buml seak 33 rlbu Lahun lalu
ul Lanah Mlnahasa sendlrl kaum pendaLana mempunval nlrl seperLl
kaum kurlLls vana berambuL kerlLlna
kaum Lawanalruna (berhlduna pesek)
kaum Malesuna/ Mlnahasa vana menurunkan sukusuku 1onsea 1ombulu
1ompakewa 1olour Suku 8anLenan (asan8aLahan)1onsawana Suku 8anLlk masuk
Lanah mlnahasa seklLar Lahun 1390
Suku Mlnahasa aLau Malesuna mempunval perLallan denaan suku banasa llllplna
dan !epana vana berakar pada banasa Monaol dldaLaran dekaL Clna Pal lnl nvaLa Lampak
dalam benLuk flslk seperLl maLa rambuL Lulana paras benLuk maLa dll
ualam bahasa 8ahasa Mlnahasa Lermasuk rumpun bahasa llllplna 1eLua
LeLua Mlnahasa menurunkan searah kepada Lurunannva melalul nerlLa Lurun
Lemurun blasanva dllafalkan oleh 1onaas saaL kealaLan upanara memberslhkan
daerah darl hal hal vana Lldak balk baal masvarakaL seLempaL saaL memulal Lahun
vana baru dan darl hal kealaLan LersebuL dlkeLahul bahwa Cpo 1oar dan Cpo
LumlmuuL adalah nenek movana masvarakaL Mlnahasa mesklpun banvak versl
LenLana rlwavaL kedua orana LersebuL
keluaraa 1oar LumlmuuL sampal keLanah Mlnahasa dan berdlam dlseklLar
aununa Wulur MahaLus dan berplndah ke WaLunluLakan Sampal pada suaLu saaL
keluaraa berLambah umlahnva maka perlu dlaLur menaenal lnLeraksl soslal dldalam
komunlLas LersebuL vana melalul keblasaan peraLuran dalam keLurunannva nanLlnva
3

menadl kebudavaan mlnahasab uemlklan uaa denaan lsme aLau kepernavaan akan
sesuaLu vana leblh berkuasa aLas manusla sudah dlalankan dlMlnahasa seak awal

Upacara Adat
Monondeaga
upanara adaL darl daerah 8olaana Monaondow vana dllaksanakan pada wakLu anak aadls
memasukl masa akll ballq vana dlLandal denaan daLananva hald perLama uaun Lellnaa
dllobanal dan dlpasanal anLlna kemudlan alal dlraLakan sebaaal pelenakap kenanLlkan dan
Landa Lelah dewasa
Mupuk Im 8ene
upanara adaL darl daerah Mlnahasa berupa penaunapan svukur pallen panLlo MasvarakaL
membawa/mempersembahkan seaanLana/sekaruna padl bersama hasll ladana lalnnva
dlsuaLu LempaL (lapanaan aLau dlrumah aerea) unLuk dldoakan uan seLlap
rumah/keluaraa menvlapkan beraaam makanan dan makan bersama denaan para Lamu
denaan sukarla
Met|pu
Merupakan upanara adaL darl daerah Sanalhe 1alaud berupa penvembahan kepada Sana
ennlpLa alam semesLa vana dlsebuL 8LnCCCn LnCl uu1n SLu8n denaan
membakar daundaun dan akarakar vana mewanal dan menlmbulkan asap
membumbuna ke hadlraLnva
Jatu |nawetengan
1anaaal Luuh bulan Luuh Lahun dua rlbu Luuh saaL lsLlmewa baal sebaalan masvarakaL
Mlnahasa ada penanaaalan Masehl lLu dlaelarlah upanara adaL WaLu lnaweLenaan
sebuah upanara penuh makna baal persaLuan masvarakaL seLempaL WaLu lnaweLenaan
adalah warlsan leluhur Mlnahasa dan merupakan bukLl bahwa demokrasl dan persaLuan
sudah ada seak dahulu
8erdasarkan nerlLa rakvaL LerdapaL sebuah baLu besar vana dlsebuL LumoLowa vaknl baLu
vana menadl alLar rlLual sekallaus menandal berdlrlnva permuklman suaLu komunlLas
!ohann lberL 1rauaoLL Snhwarz seorana mlslonarls 8elanda keLurunan !erman pada
Lahun 1888 berlnlslaLlf melakukan penaaallan dl buklL 1onderukan vana sekarana masuk
wllavah kenamaLan 1ompaso Mlnahasa Sulawesl uLara (SuluL)
1ernvaLa penaaallan berhasll menemukan baLu besar vana membuur darl Llmur ke baraL
!ohann Cerard lrlederlnh 8ledel vana lahlr dl 1ondano pada Lahun 1832 menvebuLkan
bahwa baLu LersebuL merupakan baLu LempaL duduk para leluhur melakukan
6

perundlnaan aLau orana seLempaL menvebuLnva WaLu 8erumeran ne Lmpuna 8aLu
LersebuL merupakan LempaL baal para pemlmpln upanara adaL memberlkan kepuLusan
(dalam benLuk aarls dan aambar vana dlpahaL pada baLu) dalam hal membaal pokok
pemblnaraan slapa vana harus blnara serLa nara berlbadaL
LaLar belakana lLu memberl arah bahwa sudah ada demokrasl pada aman dulu Seumlah
persoalan dlselesal kan denaan musvawarah sehlnaaa mereka vana LerllbaL persoalan
menlnaaalkan WaLu lnaweLenaan denaan damal
lnLl darl upanara vana dlselenaaarakan dl depan baLu besar lLu adalah waLa esa ene vaknl
pernvaLaan Lekad persaLuan Semua perwakllan kelompok eLnls vana ada dl 1anah 1oar
LumlmuL menaanLarkan baalan peLa Lanah Mlnahasa LempaL Llnaaalnva dan meleLakkan
dl baalan Lenaah panaauna perhelaLan ullrlnal muslk lnsLrumenLalla kollnLana
peneaasan Lekad lLu dlsampalkan saLu per saLu perwakllan menaaunakan pelbaaal
bahasa dl Mlnahasa SeLelah Lekad dlsampalkan mereka menahenLakkan kakl ke Lanah
Llaa kall ada penahuuna anara para pelaku upanara beraandenaan Lanaan membenLuk
llnakaran sembarl menvanvlkan 8eranlan 8ovorz endo
8ovor endo ezo e Maesaesa lalan nl klLa e 8ovor endo ezo e Sel sl nlmalewo
?a wana nl menaasa naasaranmo 8ovor endo ezo e Menaalenaalel uman
akaLuan pakalawlrenom 8ovor endo ezo e
(ersaLukanlah alan klLa !anaanlah ada vana merusakkan aLaupun hanva berpurapura
Marl memohonkan usla lanuL dan lesLarl)

Upacara ern|kahan
roses ernlkahan adaL vana selama lnl dllakukan dl Lanah Mlnahasa Lelah
menaalaml penvesualan selrlna denaan perkembanaan aman Mlsalnva keLlka proses
perawaLan nalon penaanLln serLa anara osanan (lnalLan) Lldak laal dllakukan sebulan
sebelum perkawlnan Lapl seharl sebelum perkawlnan pada saaL Malam Caaaren aLau
malam mudamudl nara mandl dl pannuran alr saaL lnl elas Lldak dapaL dllaksanakan laal
karena Lldak ada laal pannuran alr dl koLakoLa besar ?ana dapaL dllakukan saaL lnl adalah
mandl adaL Lumelek (menalnak baLu) dan 8anoho karena dllakukan dl kamar mandl dl
rumah nalon penaanLln ualam pelaksanaan upanara adaL perkawlnan sekarana lnl semua
anara / upanara perkawlnan dlpadaLkan dan dllaksanakan dalam saLu harl saa aal harl
memandlkan penaanLln merlas waah memakal busana penaanLln memakal mahkoLa dan
Lopl penaanLln unLuk upanara maso mlnLa (Lokl plnLu) Slana harl kedua penaanLln peral ke
naLaLan slpll aLau ueparLemen aama dan melaksanakan penaesahan/pemberkaLan nlkah (dl
7

Cerea) vana kemudlan dllanuLkan denaan resepsl pernlkahan ada anara ln blasanva
dllakukan upanara perkawlnan ada dllkuLl denaan anara melempar bunaa Lanaan dan anara
bebas LarlLarlan denaan lrlnaan muslk Lradlslonal seperLl Larlan MaenakeL kaLrlll ollnels
dlrlrlnal Muslk 8ambu dan Muslk kollnLana
8acoho (Mand| Adat)
SeLelah mandl blasa memberslhkan seluruh badan denaan sabun mandl lalu mennunl
rambuL denaan bahan pennunl rambuL vana banvak dlual dl Loko seperLl shampoo dan halr
Lonln Mennunl rambuL banoho dapaL delakukan denaan dua nara vaknl nara Lradlslonal
aLaupun hanva sekedar slmbollsasl
1radlsl 8ahanbahan ramuan vana dlaunakan adalah paruLan kullL lemona nlpls
aLau lemona banoho (nlLrus llmonellus) funaslnva sebaaal pewanal alr lemona poponLolen
(nlLrus lemeLLa) funaslnva sebaaal pemberslh lemak kullL kepala daun pondana (pandan)
vaan dlLumbuk halus funaslnva sebaaal pewanal bunaa manduru (melaLl huLan) aLau bunaa
rosl (mawar) aLau bunaa melaLl vana dlhannurkan denaan Lanaan dan berfunasl sebaaal
pewanal mlnvak buah kemlrl unLuk melemaskan rambuL dlnampur sedlklL perasan alr buah
kelapa vana dlparuL halus Seluruh bahan ramuan harus berumlah sembllan enls Lanaman
unLuk membasuh rambuL Sesudah lLu dlnunl laal denaan alr berslh lalu rambuL dlkerlnakan
Slmbollsasl Semua bahanbahan ramuan LersebuL dlmasukkan ke dalam sehelal
kaln berbenLuk kanLona lalu dlnelup ke dalam alr hanaaL lalu kanLona LersebuL dlremas dan
alrnva dlLampuna denaan Lanaan kemudlan dlaosokkan kerambuL nalon penaanLln sekadar
slmbollsasl
Lumele' (Mandl daL) enaanLln dlslram denaan alr vana Lelah dlberl bunaa
bunaaan warna puLlh berumlah sembllan enls bunaa vana berbau wanal denaan mamakal
aavuna sebanvak sembllan kall dl slram darl baLas leher ke bawah Senara slmbolls dapaL
dllakukan sekedar membasuh muka oleh penaanLln lLu sendlrl kemudlan menaerlnakannva
denaan handuk vana berslh dan belum pernah dlaunakan sebelumnva
Upacara erkaw|nan
upanara perkawlnan adaL Mlnahasa dapaL dllakukan dl salah saLu rumah penaanLln
prla aLaupun wanlLa ul Lanaowan1onLemboan upanara dllakukan dlrumah plhak penaanLln
prla sedanakan dl 1omohon1ombulu dl rumah plhak penaanLln wanlLa
Pal lnl mempenaaruhl prosesl peralanan penaanLln Mlsalnva penaanLln prla ke
rumah penaanLln wanlLa lalu ke Cerea dan kemudlan ke LempaL anara resepsl karena
resepsl/pesLa perkawlnan dapaL dlLanaauna balk oleh plhak keluaraa prla maupun keluaraa
wanlLa maka plhak vana menanaauna blasanva vana akan memeaana komando pelaksanaan
8

pesLa perkawlnan da perkawlnan vana dllaksanakan
senara Mapalus dlmana kedua penaanLln dlbanLu oleh
mapalus waraa desa seperLl dl desa 1ombuluan Crana
Mlnahasa penaanuL aaama krlsLen LerLenLu vana
mempunval kenenderunaan menaaanLl anara pesLa malam
harl denaan anara kebakLlan dan makan malam
Crana Mlnahasa dl koLakoLa besar seperLl koLa
Manado mempunval keblasaan vana sama denaan orana
Mlnahasa dl luar Mlnahasa vana dlsebuL kawanua ola
hldup masvarakaL dl koLakoLa besar lkuL membenLuk
pelaksanaan upanara adaL perkawlnan Mlnahasa menvaLukan seluruh proses upanara adaL
perkawlnan vana dllaksanakan hanva dalam saLu harl (1okl lnLu 8uka/uLus Suara nLar
harLa rosesl upanara daL dl elamlnan)
ConLoh proses upanara adaL perkawlnan vana dllaksanakan dalam saLu harl
ukul 0900 paal upanara 1okl lnLu enaanLln prla kerumah penaanLln wanlLa sambll
membawa anLaran (mas kawln) berupa makanan masak buahbuahan dan beberapa helal
kaln sebaaal slmbollsasl Wall plhak prla memlmpln rombonaan penaanLln prla menaeLuk
plnLu Llaa kall
erLama 1laa keLuk dan plnLu akan dlbuka darl dalam oleh wall plhak wanlLa Lalu
dllakukan dlaloa dalam bahasa daerah Mlnahasa kemudlan penaanLln prla menaeLok plnLu
kamar wanlLa SeLelah penaanLln wanlLa keluar darl kamarnva dladakan amuan makanan
kenll dan berslap unLuk peral ke Cerea ukul 11001400 Melaksanakan perkawlnan dl
Cerea vana sekallaus dlnlkahkan oleh neaara (apablla peLuaas naLaLan slpll dapaL daLana ke
kanLor Cerea) unLuk lLu para saksl kedua plhak lenakap denaan Landa penaenal penduduk
(k1) lkuL hadlr dl Cerea ukul 1900 nara resepsl klnl arana dllakukan dl rumah kedua
penaanLln namun menaaunakan aeduna / hoLel
pablla plhak keluaraa penaanLln lnaln melaksanakan prosesl upanara adaL
perkawlnan ada sanaaarsanaaar kesenlan Mlnahasa vana dapaL melaksanakannva uan
prosesl upanara adaL dapaL dllaksanakan dalam berbaaal subeLnls Mlnahasa hal lnl
LeraanLuna darl kelnalnan aLau asal keluaraa penaanLln Mlsalnva dalam versl 1onsea
1ombulu 1onLemboan aLaupun subeLnls Mlnahasa lalnnva
rosesl upanara adaL berlanasuna Lldak leblh darl seklLar 13 menlL dllanuLkan
denaan kaLa sambuLan melempar bunaa Lanaan poLona kue penaanLln anara salaman
9

makan malam dan sebaaal anara Lerakhlr (penuLup) lalah dansa bebas vana dlmulal denaan
ollnels
roses| Upacara erkaw|nan d| e|am|nan
enellLlan prosesl upanara perkawlnan adaL dllakukan oleh ?avasan kebudavaan
Mlnahasa !akarLa plmplnan nv M 1enaker8omboL dl Lahun 1986 dl Mlnahasa Wllavah
vana dlLellLl adalah 1onsea 1ombulu 1ondano dan 1onLemboan oleh lfred Sundah !essv
Wenas 8erL SuplL dan uof 8unLurambl 1ernvaLa keempaL wllavah subeLnls LersebuL
menaenal upanara lnana upanara 1awa'ana dan mlnum darl manakuk bambu (kower)
Sedanakan upanara membelah kavu bakar hanva dlkenal oleh subeLnls 1ombulu dan
1onLemboan 1ondano menaenal upanara membelah seLenaah Llana enakal kavu Lawana
dan 1onseaMaumbl menaenal upanara membelah kelapa
SeLelah kedua penaanLln duduk dl
pelamlnan maka upanara adaL dlmulal
denaan memanaLkan doa oleh Wallan
dlsebuL Sumempuna (1ombulu) aLau
Sumambo (1onLemboan) kemudlan
dllakukan upanara lnana 1aLenae'en
kemudlan dllakukan upanara 1awa'ana
dlmana kedua mempelal memeaana
seLanakal pohon 1awa'ana meaunapkan lkrar dan anl nara berlkuLnva adalah membelah
kavu bakar slmbol sandana panaan 1onLemboan membelah Llaa poLona kavu bakar
1ombulu membelah dua SelanuLnva kedua penaanLln makan sedlklL nasl dan lkan
kemudlan mlnum dan LempaL mlnum LerbuaL darl ruas bambu muda vana maslh hlau
Sesudah lLu mea upanara adaL vana Lersedla dldepan penaanLln dlanakaL darl penLas
pelamlnan Seluruh rombonaan adaL mohon dlrl menlaaalkan penLas upanara nvanvlan
nvanvlan oleh rombonaan adaL dlnamakan 1ambahan (1onsea) ZumanL (1ombulu) vaknl
laau dalam bahasa daerah
8ahasa upanara adaL perkawlnan vana dlaunakan berbenLuk sasLra bahasa subeLnls
1ombulu 1onLemboan vana Lermasuk bahasa halus vana penuh perumpamaan nasehaL
rosesl perkawlnan adaL versl 1ombulu menaaunakan penarl kabasaran sebaaal anak buah
Wallan (pemlmpln upanara adaL perkawlnan) Pal lnl dlsebabkan karena penarl kabasaran dl
wllavah subeLlnls lalnnva dl Mlnahasa belum berkembana seperLl halnva dl wllavah
1ombulu emlmpln prosesl upanara adaL perkawlnan bebas melakukan lmprovlsasl bahasa
10

upanara adaL 1apl slmbollsasl benda upanara seperLl Slrlhplnana ohon 1awa'ana dan
LempaL mlnum darl ruas bambu LeLap sama maknanva
Upacara emakaman
Mulamula Suku Mlnahasa lka menaubur orana menlnaaal sebelum dlLanam
Lerleblh dulu dlbunakus denaan daun woka (seenls anur) LambaL laun Leradl perubahan
dalam keblasaan menaaunakan daun woka keblasaan dlbunakus daun lnl berubah denaan
menaaanLl wadah ronaaa pohon kavu aLau nlbuna kemudlan orana menlnaaal dlmasukkan
ke dalam ronaaa pohon lalu dlLanam dalam Lanah 8aru seklLar abad lx Suku Mlnahasa mulal
menaaunakan waruaa Crana vana Lelah menlnaaal dlleLakkan pada poslsl menahadap ke
uLara dan dldudukkan denaan LumlL kakl menempel pada panLaL dan kepala mennlum luluL
1uuan dlhadapkan ke baalan uLara vana menandakan bahwa nenek movana Suku Mlnahasa
berasal darl baalan uLara SeklLar Lahun 1860 mulal ada laranaan darl emerlnLah 8elanda
menauburkan orana menlnaaal dalam
waruaa
kemudlan dl Lahun 1870 Suku
Mlnahasa mulal membuaL peLl maLl
sebaaal penaaanLl waruaa karena
wakLu lLu mulal beranaklL berbaaal
penvaklL dl anLaranva penvaklL Llpus
dan kolera ulkhawaLlrkan sl
menlnaaal menularkan blblL penvaklL Llpus dan kolera melalul nelah vana LerdapaL dl anLara
badan waruaa dan nunakup waruaa 8ersamaan denaan lLu pula aaama krlsLen
menaharuskan mavaL dlkubur dl dalam Lanah mulal menvebar dl Mlnahasa Waruaa vana
memlllkl uklran dan rellef umumnva LerdapaL dl 1onsea uklran dan rellef LersebuL
menaaambarkan berapa asad vana Lerslmpan dl waruaa vana bersanakuLan sekallaus
menaaambarkan maLa pennaharlan orana LersebuL
ada awalnva waruaa Lersebar dl seluruh Mlnahasa SaaL lnl waruaa vana Lersebar
LersebuL dlkumpulkan dl desa Sawanaan Mlnahasa valLu sebuah desa vana LerleLak dl
anLara 1ondano (lbu koLa kabupaLen Mlnahasa) denaan lrmadldl (lbu koLa kabupaLen
Mlnahasa uLara) Sampal saaL lnl waruaa merupakan salah saLu Luuan wlsaLa searah dl
Sulawesl uLara (8aalan uLara Mlnahasa)11

III 5I51LM 5C5IA
kabupaLen Mlnahasa mempunval seklLar 468 desa (kampuna) sebaaal kesaLuan
admlnlsLrasl vana dlplmpln oleh seorana kepala desa vana senara adaL dlsebuL Pukum 1ua
(kunLua)namun saaL lnl dlubah menadl kelurahan/uesa vana dlplmpln Lurah/kepala uesa
1erdapaL uaa perkampunaan vana berupa kompleks perumahan bersama denaan sawah
dan kebun vana merupakan baalan darl suaLu desa ola perkampunaan Mlnahasa berslfaL
meneLap dan kelompok rumahnva berbenLuk memanana menalkuLl alan rava
Masyarakat M|nahasa kuno

Awu dan 1aranak
keluaraa baLlh (rumah Lanaaa) sebaaal kelompok Lerkenll dalam masvarakaL Mlnahasa dl
sebuL wu lsLllah lLu sebenarnva berarLl abu blsa berarLl dapur Sampal sekarana dl Mlnahasa
maslh banvak LempaL masak LerbuaL darl kavu aLau bambu dllsl denaan Lanah aLau abu Seluruh
keluaraa balk vana sudah menlkah aLau belum Llnaaal dl saLu rumah besar berbenLuk banasal vana dl
dlrlkan dl aLas Llana Llana Llnaal 8anaunan dl aLas Llana Llnaal lLu eraL hubunaannva denaan
keamanan
ualam kununaan rof 8elnwardL Lahun 1821 ke 1ondano dla maslh mellhaL rumah vana
LlanaLlananva seklLar dua pelukan orana dewasa kemudlan laporan ur 8leeker pada Lahun 1833
menulls bahwa kampuna dl Mlnahasa dlbanaun dl aLas Llana Llnaal dan besar dan dl hunl oleh
empaL keluaraa bersama
MenuruL keLenLuan adaL blla anaaoLa keluaraa vana sudah dewasa membenLuk rumah
Lanaaa baru maka akan mendapaL ruanaan Lersendlrl dl keluaraa prla aLau wanlLa 8uanaan Lerplsah
12

lLu dllenakapl denaan saLu LempaL masak (wu) sendlrl vana berarLl penahunlnva Lelah mandlrl
wu akhlrnva dl arLlkan sebaaal rumah LanaaaCrana vana sudah menlkah sallna menvebuL ka wu
(ka Leman kakak) naaoLa wu Lerdlrl darl avah lbu dan anak anak Sebaaal kepala darl wu
adalah sl ma (avah) dan blla la menlnaaal dunla maka sl lna (lbu) vana menaaanLlkan lunasl kepala
dl Lanaan sana avah bukan berarLl kekuasaan muLlak menaaLur rumah LanaaaLapl leblh dlLlLlk
beraLkan pada kewalban membela rumah Lanaaa Lerhadap seranaan darl luar ualam keLenLuan
adaL unLuk penaurusan rumah Lanaaa sl ma dan lna walb bermusvawarah unLuk menaambll
kepuLusan dan menenLukan keblakan
uarl perkawlnan LerbenLuklah keluaraa besar vana mellpuLl beberapa banasal MenuruL
keblasaan pembanaunan banasal baru harus berdekaLan denaan banasal lama Pal lnl menvanakuL
penaurusan kepenLlnaan bersama keamanan dan masalah lahan perLanlan bersama kompleks
banasal penduduk vana berhubunaan kekeluaraaan dl namakan 1aranak lmplnan 1aranak
dlpeaana oleh ma darl keluaraa nlkal bakal vana dl sebuL 1uur 1uaas uLama 1uur melesLarlkan
keLenLuan adaL mellpuLl hubunaan anLar wu menaaLur nara menaerakan lahan perLanlan vana dl
mlllkl bersama menaaLur perkawlnan anaaoLaanaaoLa 1aranak hubunaan anLar wu dan 1aranak
sampal denaan menaadlll dan menahukum anaaoLa anaaoLa vana bersalahla senanLlasa mlnLa
pendapaL darl para anaaoLa 1aranak karena hal lLu uaa menadl keLenLuan adaLeranan sl lna Lldak
Lerlalu menonol
1aranak koong / Janua Ja|ak
erkawlnan anLar anaaoLa 1aranak membenLuk kompleks vana semakln luas 8aLas
penenLuan sesuaLu 1aranak menadl kabur sebaaal alaL ldenLlflkasl para penahunl kompleks
banasal dlpakallah kesaLuan LerrlLorlal adl beraeser darl benLuk hubunaan darah ke benLuk
pemuklman klbaLnva LernlpLalah kompleks banasal dalam saLu kesaLuan vana dl sebuL koong atau
Janua Wllavah hukum Wanua mellpuLl kompleks banasal lLu sendlrl dan wllavah perLanlan dan
perburuan seklLarnva emlmpln 8oona aLau Wanua dlsebuL Ukung 8oona aLau Wanua dl baal
dalam beberapa baalan vana dlsebuL ukar ada mulanva Lukar lnl dlLlLlk beraLkan pada keamanan
sehlnaaa akhlrnva Lukar dl aanLl menadl Iaga ara ukuna uaa mempunval pembanLu vana dl
sebuL Meweteng 1uaas mereka mulanva membanLu ukuna unLuk menaaLur pembaalan kera dan
pembaalan hasll sesual kesepakaLan
Selaln lLu pula ada pembanLu ukuna vana berfunasl sebaaal penaslhaL LeruLama dalam hal
hal vana sullL dalam masalah adaL valLu para LeLua vana dlhormaLl dan dlseaanl vana dlanaaap
blaksana Lldak mempunval nanaL dan dapaL dladlkan nonLoh dl dalam Wanua vana dl namakan a
1uusan (vana dapaL dladlkan nonLoh) 8oona / Wanua berLambah darl wakLu ke wakLu menadl
beberapa Wanua LerLenLu vana akhlrnva dlsebuL Ja|ak
13

aesa In Deken
ara pemlmpln Mlnahasa seak berabad vana lalu mendasarkan kepuLusannva pada rapat
musyawarah atau aesa |n Deken (tempat mempersatukan pendapat)Seluruh kepuLusan vana
dlambll merupakan hasll darl musvawarahSekallpun demlklan fakLor domlnan vana serlna
menenLukan dalam penaambllan kepuLusan adalah pendapaL darl sana pemlmpln vana seLlap akhlr
penauLaraan pendapaLnva la menaaLakan ual kua? (bukankah bealLu?) dan hamplr selalu
awaban darl anaaoLa adalah 1alnLu (memana bealLu) Semua keLenLuan vana dl puLuskan harus
dl lkuLl walau pun Lldak dlseLuul oleh sebaalan anaaoLa Sanksl aLas penolakan darl aesa ln ueken
lnl sanaaL beraL valLu penaunllan darl masvarakaL Pukuman lnl sanaaL beraL sebab Lldak seorana
pun darl 1aranak vana menahlraukan naslb darl Lerhukum blla la menadl lnnaran musuh keLenLuan
lnllah vana merupakan kewlbawaan para kepala/Lua dl Mlnahasa pada zaman dulu
8lla pemlmpln berLlndak Lldak sesual denaan keLenLuan adaL aLau meresahkan masvarakaL
maka akan dlaLuhkan para anaaoLa masvarakaL denaan sekuaL Lenaaa Pal lnl Lelah dl
demonsLraslkan oleh rakvaL Mlnahasa sewakLu menahadapl para kepala Walak Las Lekanan rakvaL
kompenl denaan seaala kekuasaannva Lunduk dan memberlkan perseLuuan penaaanLlan
kedudukan
ul luar musvawarah resml vana dlplmpln ukuna adapula musvawarah laln vana kepuLusan
dlambll berdasarkan suara Lerbanvak Lanpa memperhlLunakan perbedaan dan penaenuallan para
peserLa Lldak ada saLu kekuaLan apapun dldunla vana dapaL menaaeser mereka seLapak saa
blarpun hal lLu akan merualkan dan membawa kehannuran baal mereka8lla kepuLusan aLau
keblaksanaan para ukuna vana dl anaaap oleh mavorlLas masvarakaL berLenLanaan denaan adaL
lsLladaL vana berlaku Sumber kekerasan haLl mereka unLuk memperLahankan kepuLusan
musvawarah adalah kevaklnan bahwa para dewa ada dl plhak mereka ualam hal demlklan para
ukuna Lelah dl anaaap Lelah melanaaar peraLuran para dewa kepuLusan vana mereka ambll
dlmeLeralkan denaan sumpah
uenaan demlklan sekallpun aesaan ln ueken menaanduna benlh oLorlLerlsme dan
memberl kesempaLan pada seorana pemlmpln unLuk lLu musvawarah seperLl lnl perlnaaLan kepada
para ukuna unLuk Lldak menvalahl keLenLuan keLenLuan adaL Selaln lLu dl Mlnahasa Lldak pernah
ada pewarlsan kedudukan seorana kepala blla seorana 1uur ln 1aranak menlnaaal dunla para
anaaoLa 1aranak balk wanlLa maupun prla vana sudah dewasa akan menaadakan musvawarah
unLuk memlllh pemlmpln baru ualam pemlllhan vana menadl soroLan adalah kuallLas krlLerla
kuallLas lLu ada Llaa (aeren 1elu)
naaasan Mempunval oLak hal mana dla mempunval keahllan menaurus 1aranak aLau
8oona
14

nlaLean Mempunval haLl mempunval keberanlan keLekunan keuleLan menahadapl seaala
persoalan sanaaup merasakan apa vana dlrasakan anaaoLa laln
Mawal Mempunval kekuaLan dan dapaL dl andalkan seorana vana senara flslk dapaL
menaaLasl keadaan apapun sanaaup menahadapl peperanaan
uenaan demlklan elas Lldak mudah unLuk dlplllh sebaaal pemlmpln dalam masvarakaL
Mlnahasa dl masa lampau lunasl pemlmpln dl Mlnahasa Lldak pernah Leradl karena warlsan
kawanua
ualam bahasa Mlnahasa kawanua serlna dl arLlkan sebaaal penduduk neaerl aLau wanua
wanua vana bersaLu aLau MlnaLsa (Crana Mlnahasa) kaLa kawanua Lelah dlvaklnl berasal darl
kaLa Wanua karena kaLa Wanua dalam bahasa Melavu 1ua (roLo Melavu) dlarLlkan sebaaal
wllavah pemuklman Munakln karena beberapa rlbu Lahun vana lalu banasa Melavu Lua Lelah
Lersebar dl seluruh wllavah sla 1enaaara hlnaaa ke kepulauan paslflkklnl Wanua berkembana
menadl desa neaerl bahkan dapaL dlarLlkan sebaaal neaaraMereka Lerbaal menadl Llaa kelompok
1aranak maslnamaslna
Mokotoo 5low poto peoootot lboJob Joo AJot
Mokotelo llto vooo meoootot pemetlotoboo
loslowoo 1elo kokvot
karena slsLem 1aranak melahlrkan benLuk pemerlnLahan LurunLemurun maka pada abad ke17
Leradl suaLu persenakeLaan anLara keLlaa Laranak LersebuL ersenakeLaan Leradl karena Laranak
MakaLelu lLu menalkaL pernlkahan denaan Makarua Slouw sehlnaaa leluhur MunLuunLu dan
Mandev darl MakaLelu lLu munnul sebaaal kelompok 1aranak vana LerkuaL dan memeaana
pemerlnLahan pada seluruh Wanua (vana wakLu lLu Lerdlrl darl
1ounLumaraLas1ounLewu1oumbuluk)
1ounLumaraLas berkembana menadl 1ounklmbuL dan 1oumpakewa unLuk menvaLakan
kedua kelompok lLu saLu asal maka lahlr lsLllah akasa'an vana darl kaLa Lsa aLau saLu Lalu lsLllah
Walak dlmunnulkan kemball Walak Lua dl wllavah 1ounLemboan beraanLl nama menadl walak
kawanakoan 1ombaslan 8umo'ona dan Sonder kemudlan kelompok masvarakaL 1ounLewo
membelah menadl dua kelompok vaknl
1ounsea
1oundano
MenuruL urs Corneles Manoppo masvarakaL 1oundano Lerbelah laal menadl dua vaknl
MasvarakaL vana bermuklm dl seklLar danau 1ondano dan MasvarakaL 1oundanau vana bermuklm
dl wllavah 8aLahan dan 1ombaLu
13

MasvarakaL dl seklLar uanau 1ondano membenLuk Llaa walak vaknl 1ondano 1oullana1ondano
1oullmamboL dan kakas8emboken
uenaan hllananva lsLllah akasaan 1ounLewo maka lahlrlah lsLllah akasa'an 1onsea dan akasa'an
1ondano
akasa'an 1onsea Lerdlrl darl Llaa walak vaknl Maumbl kema dan Llkupana bad 18
1ounsea hanva menaenal saLu hukum besar (Mavor) aLau Pukum Mavor wllavah Maumbl
Llkupana dan kema dl perlnLah oleh Pukum kedua sedanakan 1ondano memlllkl banvak mavor
MasvarakaL 1ombuluk seak aman WaLu lnaweLenaan abad ke7 LeLap uLuh saLu akasa'an
vana Lerdlrl darl Llaa walak vaknl 1ombarlrl 1omohon dan Saronasona
Wale arLlnva rumah dan
1ana kaLa 1ana dalam bahasa Mlnahasa punva arLl luas valLu mennakup 1alun (huLan) dan
uma (kebun aLau kobona)
kobona Lerbaal menadl dua valLu kobona kerlna dan kobona pene (sawah) kalau klLa amaLl
penaaunaan kaLa Wanua dalam bahasa Mlnahasa mlsalnva ada dua orana vana berLempaL Llnaaal dl
desa vana sama kemudlan berLemu dl huLan Sl berLanva pada sl 8Manae wlsa (mau kemana ?)
kemudlan 8 menawab Manae wlLl uma (peral ke kobona) sl 8 ballk berLanva pada sl nlko
manae wlsa (kamu hendak kemana ?) sl menawab Manae wlLl Wanua (mau ke neaerl
maksudnva ke kampuna dlmana ada rumahrumah penduduk)
enaerLlan uLama darl kaLa Wanua leblh menaarah pada wllavah adaL darl akasa'an
(kesaLuan subeLnls) vana sekarana Lerdlrl darl kelompok masvarakaL vana menaaku Lurunan leluhur
1oar Lumlmu'uL 1urunan melalul perkawlnan denaan orana luar Spanvol 8elanda mbon
CoronLalo !awa SumaLera dan sebaaalnva Crana Mlnahasa boleh mendlrlkan Wanua dlluar
Mlnahasa Lapl orana 1ombulu Lldak boleh mendlrlkan neaerl 1ombulu dl wllavah 1oLemboan aLau
seballknva lnllah vana dlmaksud denaan adaL keblasaan ka pada kaLa kawanua arLlnva
Leman/LeLanaaa !adl kawanua dapaL dlarLlkan sebaaal 1eman SaLu neaerl SaLu 8o'ona saLu
kampuna unLuk leblh elasnva klLa ambll nonLoh melalul svalr laau Marambak (nalk rumah baru)
WaLu Llnullran umbale Mal'lesok unakoro' ne kawanua arLlnva baLu LempaL mendlrlkan Llana
rumah baru berslmbollsasl menepls nlaL ahaL dan denakl darl Leman saLu neaerl
CerlLa Lua Mlnahasa dlnamakan slsl'slle ne Lou Mahasa (buku L WaworunLu) dan
'asaren ne 1ou Manhesa (nerlLa orana Mlnahasa) ulslnl LerllhaL bahwa orana Mlnahasa Lldak
menamakan dlrlnva kawanua uenaan demlklan lsLllah kawanua dllahlrkan oleh masvarakaL orana
Mlnahasa dl luar MlnahasaCrana Mlnahasa vana sudah beberapa aenerasl berada dl luar Mlnahasa
menaaunakan lsLllah kawanua unLuk mendekaLkan dlrl denaan daerah asal dan walaupun sudah
kawlnmawln anLara suku maslh merasa dekaL denaan Wanua
16

Ja|ak dan akasaan
enaerLlan walak menuruL kamus bahasa 1onLemboan vana dlkuLlp rof C Wllken Lahun
1912 dapaL berarLl
Cabana keLurunan
8ombonaan enduduk
8ahaalan enduduk
Wllavah kedlaman nabana keLurunan
!adl Walak menaanduna dua penaerLlan vaknl Serombonaan penduduk senabana keLurunan
dan wllavah vana dldlaml rombonaan penduduk senabana keLuruan kepala walak arLlnva pemlmpln
masvarakaL penduduk senabana keLurunan 1u'ur lmbalak arLlnva wllavah pusaL kedudukan LempaL
perLama sebelum masvarakaL membenLuk nabananabana keLuruan Mawalak arLlnva membahaal
Lanah sesual banvaknva nabana keLurunan lpawalak arLlnva membahaal Lanah menuruL umlah anak
aenerasl perLama Lldak Lermasuk nunu dan nlnlL
enellLlan C Wllken lnl membanLah laporan reslden 8elanda Wensel vana menulls bahwa
arLl kaLa Walak darl bahasa Melavu 8alok karena kapala Walak Mlnahasa harus menvedlakan 8alok
kavu unLuk pemerlnLah Plndl 8elanda abad 18 kaLa Walak adalah kaLa Mlnahasa asll dl wllavah
1onLemboan 1ombuluk 1onsea dan 1ondano !umlah Walak dl Mlnahasa sebelum aman 8elanda
Lahun 1679 Lldak klLa keLahul keLlka Mlnahasa menalkaL peranlan denaan vCC 8elanda LerdapaL
20 Walak dl Mlnahasa Memasukl abad 19 umlah Walak dl Mlnahasa ada 27
enaaabunaan beberapa Walak vana punva lkaLan keluaraa dan dlalek bahasa serLa
eposanan" membenLuk saLu pakasa'an sehlnaaa kepalakepala Walak akasa'an 1ombulu abad
17 haruslah keLurunan doLu SuplL LonLoh dan aaL akasa'an LerLua menuruL 'asaren 1uah
uhuhna" Lullsan !Cl 8ledel Lahun 1870 adalah 1ounaklmbuL dl wllavah selaLan Mlnahasa sampal
Monaondouw 1ounLewoh dl 1ombaLu sampal ke uLara panLal Llkupana dlsebelah Llmur Mlnahasa
dan 1ombulu dlbelahan baraL Mlnahasa darl Saronasona sampal panLal uLara Mlnahasa
MenuruL nerlLa beberapa LeLua keluaraa Mlnahasa maslh ada dua akasa'an dalam nerlLa
Lua Mlnahasa vana peral ke wllavah CoronLalo (sekarana lnl Lurunan opok Suawa) dan 1ouure vana
Llnaaal meneLap dl penaununaan Wulur MahaLus 1ouure arLlnva orana lama MenuruL Leorl
pembenLukan masvarakaL pendukuna aman baLu besar aLau meaallL" Lullsan urs 1eauh smar
dalam makalahnva rasearah Sulawesl uLara" Lahun 1986 !aman MeaallL LerbenLuk seklLar 2300
Lahun sebelum Masehl nonLoh aman baLu besar adalah memusaLkan upanara adaL dl baLubaLu
besar seperLl WaLu lnaweLenaan !aman baLu baru aLau aman neolL dl Sulawesl uLara dlmulal
Lahun Mllenlum perLama sebelum masehl aLau seklLar serlbu Lahun sebelum masehl ConLohnva
pembuaLan baLu kubur Waruaa ada wakLu lLu orana Mlnahasa vana berbudava Malesuna Lelah
17

menaenal pemerlnLahan vana LeraLur dalam benLuk kelompok 1aranak senabana keLurunan
mlsalnva Lurunan opok SopuLan Makallwe Mandel lnonLoan Mamarlmblna pemlmpln LerLlnaal
mereka adalah vana beraelar MunLuunLu vana memlmpln musvarah dl 8aLu lnweLenaan pada
abad ke 7
akasa'an 1ouure kemunaklnan Lldak lkuL dalam musvawarah dl lnaweLenaan unLuk
berlkrar saLu keLurunan 1oar dan LumlmuuL dlmana semua akasa'an menvebuL dlrlnva Mahasa asal
kaLa Lsa arLlnva saLu hlnaaa 1ouure dllupakan dalam nerlLa Lua Mlnahasa 8elum dapaL dlLelusurl
pada abad keberapa pakasa'an 1ounLewo penah dua menadl akasa'an 1oundanou dan 1ounsea
hlnaaa Mlnahasa memlllkl empaL akasa'an ?aknl 1ounaklmbuL berubah menadl 1oumpakewa
1oumbuluk 1onsea dan 1oundanou kondlsl akasa'an dl Mlnahasa pada aman 8elanda LerllhaL
sudah berubah laal dlmana akasa'an 1onLemboan Lelah membelah dua wllavah akasa'an
1oundanouw (llhaL aambar) dan Lelah lahlr pakasa'an 1ondano 1ouwunLu dan 1oundanou
akasa'an 1ondano Lerldlrl darl walak kakas 8omboken dan 1oulour akasa'an 1ouwunLu Lerdlrl
darl walak 1ousurava dan 1oulumalak vana sekarana dlsebuL asan serLa 8aLahan akasa'an
1oundanou Lerdlrl darl walak 1ombaLu dan 1onsawana
Wllavah walak 1oulour aaak laln karena selaln mellpuLl daraLan uaa membahaal danau
1ondano anLara subwalak 1ounour vaknl 1oullana dan 1oullmamboL ?ana Lldak memlllkl akasa'an
adalah walak 8anLlk vana Lersebar dl Malalavana kema dan 8aLahan bahkan ada dl Monaondouw
walaupun eLnls 8anLlk uaa keLurunan 1oar dan LumlmuuL MenuruL leaenda eLnls 8anLlk aman
lampau LerlambaL daLana pada musvawarah dl baLu lnaweLenaan da Llaa nama doLu MunLuunLu
dalam leaenda Mlnahasa vaknl MunLuunLu abad ke7 asal 1ounaklmbuL (1onLemboan) MunLu
unLu abad 12 asal 1onseamenuruL lsLllah 1onsea uan MunLuunLu abad 13 aman Spanvol berarLl
ada Llaa kall musvawarah besar dl baLu lnaweLenaan unLuk berlkrar aaar LeLap bersaLu
katahan asan onosakan
ada awal abad 16 wllavah 8aLahan ramal denaan perdaaanaan denaan 1ernaLe dan 1ldore
pelabuhannva dlsebuL Mandolana vana sekarana bernama 8elana elabuhan lnl pada wakLu lLu
leblh ramal darl pelabuhan Manado 1erbenLuknva 8aLahan dan asan dlklsahkan sebaaal berlkuL
pada aman raa Monaondouw bernama Mokodompls mendudukl wllavah 1ompakewa lalu
Lenasanaalu darl neaerl onLak membawa Laranaknva plndah ke wllavah lkoL" dl selaLan
Mandolana8enLenan (8elana) Lenasanaalu punva dua anak lelakl vaknl 8allu vana kemudlan
mendlrlkan neaerl elolonaan vana kemudlan adl 8aLahan dan oLanakuman menlkah denaan
aadls 1owunLu lalu mendlrlkan nearl asan neaerl 1oulumawak dlplmpln oleh kepala neaerl seorana
wanlLa bersuaml orana kema 1onsea bernama Londok vana Lldak laal dapaL kemball ke kema karena
18

dlhadana armada perahu orana 1olour karena orana 8aLahan bersahabaL denaan orLuals maka
wllavah lLu dlserana baak lauL kerana" (hlllplna SelaLan) dan baak lauL 1obelo
kepala Walak pada wakLu lLu bernama SopuLan mendapaLkan banLuan LenLara 800 orana
darl 1ombulu dlplmpln Makaware dan anak lelaklnva bernama WaLulumanap Selesal peperanaan
pasukan 1ombulu kemball ke akasa'annva Lapl WaLulunanap menlkah denaan aadls 8aLahan dan
menadl kepala Walak menaaanLlkan SopuLan vana Lelah menadl buLa nLara Mlnahasa denaan
1ernaLe ada dua pulau kenll bernama Mavu dan 1afure kemudlan kedua pulau Ladl dladlkan
pelabuhan LranslL oleh pelauL Mlnahasa WakLu lLu Leradl persalnaan orLuals dan Spanvol dlmana
Spanvol merebuL kedua pulau LersebuL andev asal 1ombulu vana menadl raa dl pulau lLu larl
denaan armada perahunva kemball ke Mlnahasa Lapl karena muslm analn baraL lalu Lerdampar dl
CoronLalo nak lelakl andev bernama oLanaka melanuLkan peralanan dan Llba dl 8aLahan ul
8aLahan dla dlanakaL menadl panallma perana karena dla ahll menembak merlam dan senapan
orLuals unLuk melawan penverana darl Monaondouw dl wllavah lLu 1ahun 1363 dlwllavah 8aLahan
dlkenal orana 1ernaLe denaan nama WaLaslna" karena keLlka dlserana armada korakora 1ernaLe
unLuk menhalau Spanvol darl wllavah lLu (buku ue kaLholleken en hare Mlssle" Lullsan ! van
ernsberaen) 1ahun 1370 orLuals dan Spanvol bersekonakol membunuh raa 1ernaLe sehlnaa
membuaL kerlbuLan besar dl 1ernaLe keLlka lLu banvak pedaaana lslam 1ernaLe dan 1ldore larl ke
8aLahan Seranaan baak lauL menlnakaL dl 8aLahan melalul 8enLenaan baak lauL menaaunakan
budakbudak sebaaal pendavuna ara budak Lawanan baak lauL larl ke 8aLahan keLlka malam harl
armada perahu baak lauL dlrusak praurlL 8aLahan asan
enduduk asll wllavah lnl adalah 1ouwunLu dl wllavah daLaran rendah sampal Lepl panLal
1oulumawak dl peaununaan mereka adalah keLurunan Cpok SopuLan abad keLuuh nama Cpok
SopuLan lnl munnul laal sebaaal kepala walak wllavah lLu abad 16 denaan kepala walak kakak beradlk
8allu dan oLanakuman
enduduk wllavah lnl abad 16 berasal darl penduduk asll dan para pendaLana darl 1ombulu
1ompakewa (1onLemboan) 1onsea 1ernaLe dan Lawanan baak lauL munakln darl Sanalhe
eperanaan besar vana melanda wllavah lnl menahannurkan akasa'an 1ouwunLu vana
Lerpenah menadl walakwalak kenll vana sallna berbeda bahasa dan adaL keblasaan vaknl 8aLahan
asan onosakan MasvarakaL kawanua !akarLa menausulkan aaar wllavah lnl dlkemballkan laal
menadl akasa'an denaan saLu nama 1oraLan (1ou 8aLahanasanonosakan) karena neaerl
neaerl orana 8aLahan asan onosakan sallna sllana berdekaLan seperLl buLlr padl kadele dan
aauna alllna vana dladuk menadl saLu enduduk wllavah lnl memana sudah kawlnmawln seak
pemerlnLahan doLu Marlnaka akhlr abad 18
1onaas Dan Ja||an
19

emlmpln Mlnahasa aman Lempo dulu Lerdlrl darl dua aolonaan vaknl Wallan dan 1ona'as
Wallan mempunval asal kaLa Wall" vana arLlnva menaanLar alan bersama dan memberl
perllndunaan Colonaan lnl menaaLur upanara aaama asll Mlnahasa hlnaaa dlsebuL aolonaan
endeLa Mereka ahll membana LanLaLanda alam dan benda lanalL menahlLuna poslsl bulan dan
maLaharl denaan paLokan aununa menaamaLl munnulnva blnLanablnLana LerLenLu seperLl
kaLeluan" (blnLana Llaa) 1eLepl" (MeLeor) dan sebaaalnva unLuk menenLukan muslm menanam
Menahafal uruLan sllsllah sampal puluhan aenerasl lalu menahafal nerlLeranerlLera darl leluhur
leluhur Mlnahasa vana Lerkenal dlmasa lalu hll keralnan membuaL pelaraLan rumah Lanaaa seperLl
menenun kaln menaavam Llkar keranana sendok kavu aavuna alr
Colonaan kedua adalah aolonaan 1ona'as vana mempunval kaLa asal 1a'as" kaLa lnl
dlambll darl nama pohon kavu vana besar dan Lumbuh lurus keaLas dlmana seaala sesuaLu vana
berhubunaan denaan kavukavuan seperLl huLan rumah senaLa Lombak pedana dan panah
perahu Selaln lLu aolonaan 1ona'as lnl uaa menenLukan dl wllavah mana rumahrumah lLu
dlbanaun unLuk membenLuk sebuah Wanua (neaerl) dan mereka uaa vana menaaa keamanan
neaerl maupun urusan berperana
Sebelum abad ke7 masvarakaL Mlnahasa berbenLuk MaLrlaraaL (hukum kelbuan) 8enLuk
lnl dlaambarkan bahwa aolonaan Wallan wanlLa vana berkuasa unLuk menalankan pemerlnLahan
Makarua Slouw" (9x2) sama denaan uewan 18 orana leluhur darl Llaa akasa'an (kesaLuan Walak
Walak urba)
Lnam leluhur darl 1onaklmbuL (1onLemboan sekarana) adalah 8amubene suamlnva Mandel
8lwuaLan 1lnonLona (penenun) suamlnva Makallwe berdlam dl wllavah vana sekarana
Monaondouw lnu'puran suamlnva Manaalu'un (kalu'un sama denaan sembllan aadls penarl)
8ukul suamlnva bernama Suawa berdlam dl wllavah vana sekarana CoronLalo Lawl Wene suamlnva
Manambe'an (dewa analn baraL) Sambe'ana arLlnva laranaan (posan) Maka 8ova (penvanvl
Marelndena) suamlnva bernama Manawa'ana
Sedanakan enam leluhur vana berasal darl 1ombulu adalah kaLlwl denaan suamlnva
8umenaan (aununa Mahawu) kaLlamblllnaan denaan suamlnva lnonLoan (Cununa Lokon)
Wlnene'an denaan suamlnva Manaranasana (Cununa Wawo) 1areLlnlmbana denaan suamlnva
Makawalana (aununa Masarana) Wowrlel denaan suamlnva 1lnakulenadenaan (dewa pembuaL
rumah dewa muslk kollnLana kavu) ahlzanaen denaan suamlnva kumlwel ahll penvaklL darl
Saranasona
SemenLara lLu enam leluhur vana berasal darl 1onLewo (wllavah Llmur Mlnahasa) Lerdlrl darl
ManaaLupaL denaan suamlnva Manalea (dewa analn Llmur) orlwuan bersuaml SopuLan (aununa
SopuLan) Monalndouan denaan suamlnva WlnawaLan dl wllavah anlkl lnawaLan denaan suamlnva
20

kuambona (dewa anwan rendah aLau kabuL) Manambeka (sambeka sama denaan kavu bakar dl
panLal) dewa analn uLara lsLrlnva Lldak dlkeLahul namanva kemudlan lsLrl Lolombulan emlmpln
panallma perana pada aman pemerlnLahan aolonaan Wallan adalah anak lelakl kaLlwel (lsLrl
8umenaan) bernama 1oLokal vana menlkah denaan Waranaklran puLerl darl mblllnaan (lsLrl
lnonLoan)
ada abad ke7 Lelah Leradl perubahan pemerlnLahan ada wakLu lLu dl Mlnahasa vana
sebelumnva dlpeaana aolonaan Wallan wanlLa berallh ke pemerlnLahan aolonaan 1ona'as rla
Mulal darl slnl masvarakaL MaLrlaraaL Mlnahasa vana Ladlnva menuruL hukum kelbuan berubah
menadl masvarakaL aLrlaraaL (hukum ke8apaan) Menalankan pemerlnLahan MakaLelu plLu
(3x721) aLau uewan 21 orana leluhur prla
Wakllwakll darl Llaa akasa'an 1ounaklmbuL 1oumbulu 1ounLowo mereka adalah
kumokomba vana dllanLlk menadl MunLuunLu sebaaal pemlmpln oleh keLua dewan LuaLua
oLuosan" bernama kopero darl 1umaraLas Malnalo darl 1ounsea sebaaal wakll Slouw kurur asal
lnaras sebaaal penahubuna dlbanLu 8umlmbu'uk (kema) dan 1umewana (1ondano) Marlnova
kepala Wallan Mloloh kepala penaadllan dlbanLu 1amaLular (1omohon) dan 1umllaar (1ounsea)
Mamarlmblna ahll meramal mendenaar bunvl buruna 8umovona orona panallma anakaLan lauL dl
pulau Lembe anaerapan dl ullsan pelavaran perahu onLo Mandolana dl ullsan penaurus
pelabuhanpelabuhan Sumendap dl ullsan pelavaran perahu 8orlna Sepana dl awaon 1ompaso
penaurus upanaraupanara dl baLu lnaweLenaan Makara'u (lnamoronaan) ana'aran
(1anawanako) 1alumanakun (kalabaL) Makarawuna (murana) 8Ll (Lahendona) anaembaLan
(Lahendona)
ualam buku 1oumbulusnhe anLheon" Lullsan !Cl 8ledel Lahun 1894 dlkemukakan
LenLana slsLem dewadewa 1oumbulu vana LernvaLa mempunva slsLem pemerlnLahan dewadewa
seluruh Mlnahasa denaan abaLan vana dlLanaanl leluhur LersebuL emerlnLahan aolonaan 1ona'as
abad keLuuh sudah punva saLu plmplnan denaan aelar MunLuunLu vana dlabaL senara beraanLlan
oleh keLlaa subeLnls uLama Mlnahasa Mlsalnva leluhur onLo Mandolana menaaLur pelabuhan
murana Wenana (Manado) kema dan 8enLenan denaan berkedudukan dl 1anuna ullsan 1lap
subeLnls Mlnahasa mempunva panallma perananva sendlrlsendlrl Lapl panallma perana LerLlnaal
adalah raa karena dllanLlk dan dapaL dlaanLl oleh dewan LuaLua vana dlsebuL oLuosan"
uarl namanama leluhur wanlLa Mlnahasa abad ke7 seperLl 8lwuaLan asal kaLa 8lwu aLau
Plwu arLlnva alaL menenun orlwuan asal kaLa 8lwu alaL menenun 8aumbene asal kaLa Wene'
arLlnva padl menunukkan Mlnahasa abad ke7 Lelah menaenal padl dan membuaL kaln Lenun
I ayat U 5ant|
21

Seruan orana Mlnahasa seak dahulu kala lnl menadl perhaLlan masaklnl karena lambana
Mlnahasa sekarana banvak LerdapaL Lullsan LersebuL
1eremahan haraflahnva adalah nakaLlah uan nunanunakanlah edana (Mu) lLu
unakapan lnl dlseruserukan khususnva oleh para waranel anaaoLa kabasaran penarl Larl pedana
dalam menahadapl LanLanaan vana dlanaaap musuh lnl merupakan suaLu komando perlnLah LeLapl
uaa unLuk membanaklLkan aalrah semanaaL sekallaus unLuk menauslr kenemasan kekuaLlran dan
keLakuLan keLlka menahadapl LanLanaan (musuh)
unakapan lnl dlseruserukan oleh pemlmplnpemlmpln masvarakaL dalam hal menaaak
mereka unLuk bersamasama mau denaan kebulaLan Lekad melaksanakan apa vana dlhasllkan darl
perundlnaan bersama kepada anaknununenenva la menaanduna uaa seruan supava hendaklah
kamu aaaah perkasa mau Lerus dan panLana mundur
Cara menverukan baal para waranel lalah denaan suara vana nvarlna Leaas beLulbeLul
seperLl komando sambll menaanakaL dan menaanunaanunakan salah saLu Lanaan denaan kepalan
arlarlnva Lalu seruan lnl dlsahuLl denaan sorakan oleh rekanrekan waranel aLau oleh hadlrln
denaan awaban aLau sambuLan uhuuv!! aLau 1enLu lLu!! vana arLlnva SeLuu demlklanlah
halnva!
pablla klLa menaaunakan unakapan dan seruan lnl unLuk masaklnl maka maknanva lalah
Supava klLa melenakapl dlrl klLa denaan seaala kearlfan hlkmaL keLrampllan llmu penaeLahuan dan
Leknoloal serLa keneLakan ( wlsdom manaaerlal sklll and Lenhnlnal knowhow) lLulah sanLl klLa
masaklnl vana harus dlanunaanunakan menahadapl seaala LanLanaan vana menaannam kehldupan
klLa balk flslk maupun nonflslk denaan seaala kebulaLan Lekad sesudah dlmusvawarahkan bersama
1anLanaan lnl adalah kemlsklnan kemalasan kebodohan kelaparan keLldakadllan annaman
penaahan dan seaala sesuaLu vana dapaL menadl musuh kehldupan
ualam bahasa lklLab unakapan lnl uaa bermakna sebaaal penaeawanLahan kuasakuasa
mauL uan karena kuasa mauL lLu Lelah dlLaklukan oleh llah sendlrl karena membanaklLkan
uLeranva ?esus krlsLus darl kemaLlan maka Lldak ada alasan baal klLa unLuk Lldak beruana deml
kemenanaan kehldupanIV 5I51LM CkGANI5A5I 5C5IA
Seak awal banasa Mlnahasa Lldak pernah LerbenLuk keraaan aLau menaanakaL seorana raa
sebaaal kepala pemerlnLahan kepala pemerlnLah adalah kepala keluaraa vana aelarnva
adalah aedon 1u'a aLau aLu'an vana sekarana klLa kenal denaan sebuLan Pukum 1ua kaLa
22

lnl berasal darl ukuna 1ua vana berarLl Crana Lua vana mellndunal ukuna arLlnva kunakuna
llnduna aaa 1ua dewasa dalam usla berplklr serLa dldalam menaambll kehldupan
demokrasl dan kerakvaLan Leramln ukuna 1ua Lldak boleh memerlnLah rakvaL denaan
sewenanawenana karena rakvaL lLu adalah anakanak dan nununununva keluaraanva
sendlrl Sebelum membuka perkebunan berundlna dahulu dan seLelah lLu dllakukan harus
denaan mapalus uldalam bekera LerdapaL penaaLur aLau penaawas vana dl 1onsea dlsebuL
Moponakol aLau 8umaranLona dl 1olour dlsebuL Sumesuwena
wolloo lemlmplo ooomo / oJot setto Jokoo
1oooos Otooo ketos vooo obll JlblJooo pettooloo kewoooooo meteko vooo Jlplllb
meojoJl kepolo wolok
1etetosoo looollmo petooo
lotoosoo leoosebot
ul Mlnahasa Lldak dlkenal slsLlm perbudakan sebaaalmana laslmnva dl daerah laln pada saman
lLu seperLl dl keraaan 8olaanaSanalr 1obelo 1ldore dll Pal lnl membuaL beberapa darl aolonaan
Wallan Makaruwa Slvow (eksekuLlf lnaln dlperlakukan sebaaal raa seperLl raa 8olaana raa
1ernaLe raa Sanaer vana mereka denaar dan Lemul dlsaaL barLer bahan bahan keperluan rumah
Lanaaa SeLelah nara LersebuL dlnoba dlLerapkan dlmasvarakaL Mlnahasa oleh beberapa
wallan/hukum Lua Llmbul perlawanan vana memlnu Leradlnva pemberonLakan serenLak dl seluruh
Mlnahasa oleh aolonaan rakvaL /aslvowan 1elu lasannva karena bukanlah adaL pemerlnLahan
vana dlLurunkan Cpo 1oar LumlmuuL dlmana kekuasaan dlalankan denaan sewenanawenana
klbaL pemberonLakkan lLu LaLanan kehldupan dl Mlnahasa menadl Lldak menenLu peraLuran
Lldak dllndahkan daL lsLladaL rusak erebuLan Lanah perLanlan anLar keluaraa Pal lnl membuaL
aolonaan makarua/makadua slow (Lonaas) merasa perlu menaambll Llndakan penneaahan denaan
menaupavakan musvawarah rava vana dlmoLorl oleh 1onaasLonaas senlor darl seluruh Mlnahasa dl
WaLu lnabeLenaan
Luas Mlnahasa pada aman lnl adalah darl panLal llkupana 8lLuna sampal ke muara sunaal
8anovapo ke aununa SopuLan aununa kawaLak dan sunaal 8umbla Wllavah seLelah sunaal
8anovapo dan olaar 1onsawana 8aLahan onosakan adalah Lermasuk wllavah keraaan 8olaana
Monaondow sampal klraklra abad ke14
ualam musvawarah vana dlhadlrl oleh seluruh keLurunan 1oar LumlmuuL memlllh 1onaas
kopero darl 1ompakewa sebaaal keLua vana dlbanLu anaaoLa 1onaas MunLuunLu darl 1ombulu dan
1onaas Mandev darl 1onseamereka berLuaas unLuk konsolldasl keLlaa aolonaan Mlnahasa Lsb

V 8AnA5A
23

ualam bahasa 8ahasa Mlnahasa Lermasuk rumpun bahasa llllplna 1eLua LeLua
Mlnahasa menurunkan searah kepada Lurunannva melalul nerlLa Lurun Lemurun (blasanva
dllafalkan oleh 1onaas saaL kealaLan upanara memberslhkan daerah darl hal hal vana Lldak
balk baal masvarakaL seLempaL saaL memulal Lahun vana baru dan darl hal kealaLan LersebuL
dlkeLahul bahwa Cpo 1oar dan Cpo LumlmuuL adalah nenek movana masvarakaL Mlnahasa
mesklpun banvak versl LenLana rlwavaL kedua orana LersebuL
keluaraa 1oar LumlmuuL sampal keLanah Mlnahasa dan berdlam dlseklLar aununa
Wulur MahaLus dan berplndah ke WaLunluLakan (dekaL 1ompaso 8aru sekarana dan denaan
kehldupan perLanlan vana saraL denaan usaha bersama denaan saudara sekeluaraa/ Laranak
Lampak darl berbaaal versl Larlan MaenakeL) Sampal pada suaLu saaL keluaraa berLambah
umlahnva maka perlu dlaLur menaenal lnLeraksl soslal dldalam komunlLas LersebuL vana
melalul keblasaan peraLuran dalam keLurunannva nanLlnva menadl kebudavaan Mlnahasa
uemlklan uaa denaan lsme aLau kepernavaan akan sesuaLu vana leblh berkuasa aLas
manusla sudah dlalankan dl Mlnahasa seak awal
ul Mlnahasa ada seklLar empaL bahasa daerah dlanLaranva bahasa 1oLemboan
1ombulu 1onsea 8anLlk 1onsawana ernah ada bahasa onosakan dan 8enLenan Lapl
bahasabahasa lLu sekarana sedana dalam proses kepunahan ul samplna bahasabahasa dl
aLas ada bahasa Melavu Manado vana dlaunakan sebaaal bahasa peraaulan umum dl
seluruh Mlnahasa malah sampal auh dl luar daerah roplnsl Sulawesl uLara
ualam kehldupan seharlharl masvarakaL dl koLa Mlnahasa selaln menaaunakan
8ahasa lndonesla sebaaal bahasa pernakapan uaa menaaunakan bahasa daerah Mlnahasa
SeperLl dlkeLahul dl Mlnahasa Lerdlrl darl sembllan manam enls bahasa daerah vana
dlperaunakan oleh delapan eLnls vana ada seperLl 1ounLemboan 1oulour 1ombulu dll
8ahasa daerah vana pallna serlna dlaunakan dl koLa Mlnahasa adalah bahasa 1ombulu
karena memana wllavah Mlnahasa Lermasuk dalam eLnls 1ombulu Selaln bahasa
pernakapan dl aLas LernvaLa ada uaa masvarakaL dl Mlnahasa dan koLa Mlnahasa
khususnva para orana Lua vana menauasal 8ahasa 8elanda karena penaaruh aahan darl
8elanda serLa sekolahsekolah aman dahulu vana menaaunakan 8ahasa 8elanda SaaL lnl
semakln harl masvarakaL vana menauasal dan menaaunakan 8ahasa 8elanda LersebuL
semakln berkurana selrlna denaan semakln berkurananva masvarakaL berusla lanuL
Walaupun Lldak berdasarkan sensus dapaL dlkaLakan bahwa penuLurpenuLur ulalek
1onLemboan adalah umlah Lerbesar dl Mlnahasa
kemunduran bahasabahasa Mlnahasa vana dlrasakan masa klnl adalah
1ldak ada perhaLlan Lerhadap bahasa sendlrl
24

enuLurpenuLur bahasa Mlnahasa belum menaenal akan bahasanva sendlrl
walaupun la mahlr menaaunakannva
1ldak ada doronaan unLuk mempelaarl bahasanva
elaaran bahasa lndonesla dl sekolah menaaeserkan bahasa sendlrl
elaaranpelaaran bahasa aslna leblh mempunval aspek keunLunaan
8elum ada buku vana memberl pelaaran dalam bahasa sendlrl
emberlLaan LenLana bahasa Mlnahasa dapaL dlkaLakan Lldak ada
kelndahan dan kekavaan 8ahasa Mlnahasa belum pernah dl unakapkan

Aksara Ma|esung
Ma|esung adalah aksara Lradlslonal
masvarakaL Mlnahasa kuno vana Lldak ada vana
menaaunakannva laal 8enLuk aksara malesuna aLau
ksara WaLualroL menuruL budavawan aulus
Lumolndona (alm) berasal darl serumpun denaan
aksara plllplna Puruf Malesuna lnl hanva dlpakal
unLuk menulls kepuLusan penLlna pemerlnLahan keaaamaan dan kemasvarakaLan naskah
dlLulls pada baLu waLu menaaunakan besl aLau pahaL baLu/besl LlhaL 8uku Aksara Ma|esung
oleh uavld uS Lumolndona (ksara Malesuna) klnl hanva Lerslsa pada beberapa penlnaaalan
rasasLl dlanLaranva prasasLl WaLu lnaweLenaan WaLu 8erumeran WaLu 1lwa kavu dan
uaa baLu lalnnva
rasasLl lnaweLenaan dlLemukan dlaall Lahun 1888 dl desa lnaweLenaan
(1ompaso) Mlnahasa Sulawesl uLara lndonesla enanaaalan musvawarah LersebuL maslh
dlperklrakan anLara abad 4 sedanakan menuruL 8ledel abad 7 Lahun 670 Masehl
berdasarkan perhlLunaan sllsllah rasasLl lnl menaaunakan bahasa Mlnahasa kuno
mesklpun hurufhuruf vana dlaunakan hlroallf belum ada vana menaeLahul senara elas
hanva svalr kuno dan penelasan Lurun Lemurun vana dlpeaana dlpernava sebaaal rasasLl
Musvawarah Leluhur unLuk enaaLuran slsLem pemerlnLahan dan embaalan wllavah
rasasLl lnl berbeda denaan prasasLl
lalnnva dl nusanLara (lndonesla) vana
menaaunakan huruf kawl vana maslh
Lerpellhara bukLlbukLlnva sehlnaaa mudah
dlpelaarl Purufnva sanaaL berbeda apablla
dlbandlnakan denaan prasasrLl darl !awa
23

semasanva Puruf lnl sudah Lldak dlkenal Purufhuruf pada lnaweLenaan dlLaLah pada baLu
lanasuna seperLl dl !awa dlLulls LeLapl bukan huruf palawa kawl dan sebaaalnva
kemunaklnan besar huruf lnl leblh Lua darl huruf kawl pallawa dan lalnnva karena maslh
berbenLuk aambar (hleroallf) sama denaan huruf meslr kuno Pleroallf adalah slsLem Lullsan
formal vana dlaunakan masvarakaL Meslr kuno vana Lerdlrl darl komblnasl elemen loaoaraf
dan alfabeL MellhaL enls huruf maka dlperklrakan dlaunakan sebelum Masehl dan
kemunaklnan hllana aLau mulal arana dlaunakan seklLar abad 9 rasasLl lnaweLenaan blsa
saa leblh Lua darl rasasLl Mulawarman dan urnawarman (SaeklLar bad 2 Masehl bad 3
Masehl)MenuruL para ahll rasasLl lnaweLenaan adalah penlnaaalan MeaallL adl sebelum
kebudavaan Plndu 8udha masuk lndonesla (Plndu seklLar Lahun 400 M) demlklan menuruL
uavld uS Lumolndona dalam buku ksara Malesuna (ksara kuno Mlnahasa) lnl
penlnaaalan leluhur vana seharusnva menadl kebanaaaan baal lndonesla dan menadl
LanLanaan baal para pakar arkeoloal dunla hanva saa anaaaran pemerlnLah pusaL belum
senara khusus dlarahkan unLuk menadl pusaL rlseL lndonesla lnl ksara dan rasasLl
8epubllk Lua dldunla deklarasl neaara uemokrasl LerLua dl sla munakln uaa dldunla
demlklan kaLa uavld uS Lumolndona dalam bukunva lndonesla neaara 8epubllk vana
memlllkl prasasLl deklarasl republlk LerLua dldunla Sehlnaaa akhlrnva dunla belaar
demokrasl ke lndonesla lnaweLenaan adalah merupakan aseL dunla vana seharusnva
dlllndunal 88
lsl prasasLl lnl menaenal pernvaLaan erdamalan ueklarasl enaaunaan SlsLem
uemokrasl dalam emerlnLahan neaara 8epubllk kuno embaalan Wllavah kebebasan Pak
sasl CLonoml dan Pak Merdeka 8erdlrl SendlrlVI kL5LNIAN
18ln
1ar| erang kabasaran
koLa Mlnahasa vana
penduduknva sebaalan besar adalah
suku Mlnahasa mempunval Larlan
perana vana bernama kabasaran
kabasaran adalah sekelompok prla vana
memakal bau adaL perana Mlnahasa
26

kabasaran uaa serlna dlsebuL denaan Cakalele Lapl sebuLan Cakalele adalah sama denaan
Larlan perana darl daerah Maluku ada saaL lnl 1arlan erana kabasaran dlperLunukan pada
saaLsaaL pawal dan uaa pada wakLu penempuLan LamuLamu penLlnadaerah
Menarl denaan pakalan serba merah maLa meloLoL waah aarana dllrlnal Lambur sambll
membawa pedana dan Lombak Laam membuaL Larlan kabasaran amaL berbeda denaan
Larlan lalnnva dl lndonesla vana umumnva menaumbar senvum denaan aerakan vana lemah
aemulal
1arlan lnl merupakan Larlan kepraurlLan Lradlslonal Mlnahasa vana dlanakaL darl
kaLa Wasal vana berarLl avam anLan vana dlpoLona enaaernva aaar supava sana avam
menadl leblh aarana dalam berLaruna
1arlan lnl dllrlnal oleh suara Lambur dan / aLau aona kenll laL muslk pukul seperLl
Cona 1ambur aLau kollnLana dlsebuL a ' Wasalen" dan para penarlnva dlsebuL owosoloo
vana berarLl meootl Jeoooo meolto oetokoo Joo ovom jootoo vooo seJooo bettotooo
kaLa kawasalan lnl kemudlan berkembana menadl kabasaran vana merupakan
aabunaan dua kaLa kawasal nl Sarlan" kawasal" berarLl menemanl dan menalkuLl aerak
Larl sedanakan Sarlan" adalah pemlmpln perana vana memlmpln Larl kepraurlLan
Lradlslonal Mlnahasa erkembanaan bahasa melavu Manado kemudlan menaubah huruf
W" menadl 8" sehlnaaa kaLa lLu berubah menadl kabasaran vana sebenarnva Lldak
memlllkl keLerkalLan apaapa denaan kaLa besar" dalam bahasa lndonesla namun akhlrnva
menadl Larlan penempuL baal para embesarpembesar
ada aman dahulu para penarl kabasaran hanva menadl penarl pada upanara
upanara adaL namun dalam kehldupan seharlharlnva mereka adalah peLanl pablla
Mlnahasa berada dalam keadaan perana maka para penarl kabasaran menadl Waranel
(praurlL perana) 8enLuk dasar darl Larlan lnl adalah sembllan urus pedana (sanLl) aLau
sembllan urus Lombak (wenakouw) denaan lanakah kudakuda 4/4 vana Lerdlrl darl dua
lanakah ke klrl dan dua lanakah ke kanan
1lap penarl kabasaran memlllkl saLu senaLa Laam vana merupakan warlsan darl
leluhurnva vana Lerdahulu karena penarl kabasaran adalah penarl vana Lurun Lemurun
1arlan lnl umumnva Lerdlrl darl Llaa babak (sebenarnva ada leblh darl Llaa hanva saa
sekarana lnl sudah sanaaL arana dllakukan) 8abak babak LersebuL Lerdlrl darl
Caka|e|e vana berasal darl kaLa saka" vana arLlnva berlaaa dan lele" arLlnva
berkearan melompaL lompaL 8abak lnl dulunva dlLarlkan keLlka para praurlL akan peral
berperana aLau sekemballnva darl perana Lau babak lnl menunukkan keaanasan
berperana pada Lamu aauna unLuk memberlkan rasa aman pada Lamu aauna vana daLana
27

berkununa bahwa seLanpun LakuL menaaanaau Lamu aauna darl penaawalan penarl
kabasaran
8abak kedua lnl dlsebuL kumovak vana berasal darl kaLa kovak" arLlnva
menaavunkan senaLa Laam pedana aLau Lombak Lurun nalk mau mundur unLuk
menenLeramkan dlrl darl rasa amarah keLlka berperana kaLa kovak" sendlrl blsa berarLl
membuuk roh darl plhak musuh aLau lawan vana Lelah dlbunuh dalam peperanaan
a|aya'an ada baalan lnl para penarl menarl bebas rlana aemblra melepaskan dlrl
darl rasa berana seperLl menarl Llonda" denaan Lanaan dlplnaaana dan Larlan rlana aemblra
lalnnva keseluruhan Larlan lnl berdasarkan abaaba aLau komando pemlmpln Larl vana
dlsebuL 1umuLuzuk" (1ombulu) aLau Sarlan" (1onsea) baaba dlberlkan dalam bahasa
subeLnlk Lombulu 1onsea 1ondano 1oLemboan 8aLahan 1ombaLu dan 8anLlk ada
Larlan lnl seluruh penarl harus berekspresl Carana Lanpa boleh Lersenvum kenuall pada
babak lalavaan dlmana para penarl dlperbolehkan menaumbar senvum rlana
8usana vana dlaunakan dalam Larlan lnl LerbuaL darl kaln Lenun Mlnahasa asll dan
kaln aLola" valLu kaln Lenun merah darl 1ombulu dan Lldak LerdapaL dl wllavah lalnnva dl
Mlnahasa seperLl LerLulls dalam buku lfoersnhe Leaenden vana dl Lulls oleh n Wllken
Lahun 1830 dlmana kabasaran Mlnahasa Lelah memakal pakalan dasar nelana dan kemea
merah kemudlan dlllllL lkaLan kaln Lenun ualam hal lnl Llap subeLnls Mlnahasa punva nara
khusus unLuk menalkaLkan kaln Lenun khusus kabasaran darl 8emboken dan arelpel
mereka leblh menvukal busana perana dan bukannva busana upanara adaL vaknl denaan
memakal lumuLlumuL pohon sebaaal penvamaran berperana
SanaaL dlsavanakan bahwa seak Lahun 1930an kaln Lenun asll mulal menahllana
sehlnaaa kabasaran Mlnahasa akhlrnva memakal kaln Lenun kallmanLan dan kaln 1lmor
karena benLuk warna dan moLlfnva mlrlp kaln Lenun Mlnahasa seperLl kokerah 1lnonLon
asolonaan 8enLenen 1opl kabasaran asll LerbuaL darl kaln lkaL kepala vaa dlberl hlasan
bulu avam anLan bulu buruna 1aona dan buruna Cendrawaslh da uaa hlasan Lanakal
bunaa kanokano aLau Llwoho Plasan ornamen lalnnva vana dlaunakan adalah lellel" aLau
kalunakaluna leher wonakur" penuLup beLls kakl rerenae'en" aLau alrlnaalrlna lonnena
(bel vana LerbuaL darl kunlnaan)
ada aman penaahan 8elanda Lempo dulu ada peraLuran daerah menaenal
kabasaran vana LermuaL dalam SLaaLsblad nomor 104 8 Lahun 1839 vana meneLapkan
bahwa
upanara kemaLlan para pemlmpln neaerl (Pukum 8asar Pukum kadua Pukum 1ua) dan
Lokoh masvarakaL mendapaL penaawalan kabasaran !uaa pada perkawlnan keluaraa
28

pemlmpln neaerl esLa adaL upanara adaL penempuLan Lamu aauna peabaL Llnaal 8elanda
8eslden konLrollr oleh kabasaran
kabasaran berLuaas sebaaal Cpas" (ollsl desa)
Seorana kabasaran berdlnas menaaa pos aaa unLuk keamanan wllavah seLahun 24
harl kabasaran vana Lelah dlLeLapkan sebaaal pollsl desa dalam SLaaLsblad LersebuL dlaLas
akhlrnva denaan Lerpaksa oleh plhak belanda harus dlLladakan pada Lahun 1901 karena saaL
lLu ada 28 orana Lawanan vana melarlkan dlrl darl penara Manado unLuk menanakap
kemball seluruh Lawanan vana melarlkan dlrl LersebuL plhak 8elanda memerlnLahkan pollsl
desa dalam hal lnl kabasaran unLuk menanakap para Lawanan LersebuL namun malana
naslbnva para Lawanan LersebuL karena mereka Lldak dlLanakap hlduphldup melalnkan
semuanva Lewas dlnlnnana oleh kabasaran ara kabasaran pada saaL lLu berada dalam
oraanlsasl desa dlplmpln Pukum 1ua 1lap neaerl aLau kampuna memlllkl sepuluh orana
kabasaran salah saLunva adalah pemlmpln darl reau LersebuL vana dlsebuL a'lmpulu'an ne
kabasaran" uenaan sLaLus sebaaal peaawal desa mereka mendapaL Lunanaan berupa
beras aula puLlh dan kaln Sunaauh menaerlkan para kabasaran pada wakLu lLu karena
meskl hanva dlaal denaan beras aula puLlh dan kaln mereka sanaaup membanLal 28 orana
vana seluruhnva Lewas denaan lukaluka vana menaerlkan

1ar|an Maengket
kaLa MLnCkL1 Lerdlrl darl
kaLa dasar LnCkL1 vana arLlnva
menaanakaL LumlL kakl Lurun nalk dan
awalan M vana merubah kaLa dasar
menadl kaLa kera menarlLurun nalk
uenaan demlklan sebuLan klaslflkasl
enls MLnCkL1 MaenakeL Cwev
kamberu dapaL dlkaLakan menarl
Cwev kamberu MaenakeL Marambak dapaL dlkaLakan menarl Marambak MaenakeL
Lalavaan dapaL dlkaLakan menarl Lalavaan lunasl MLnCkL1 dalam upanara adaL
aman Lempo dulu adalah sebaaal bahaalan darl seranakalan upanara peLlk padl MnLMC
(1onLemboan) MnCuu (1ombulu 1onsea) MSM8C (1ondano) ?ana Lerdlrl darl
1arlan unLuk menaundana roh leluhur uewauewl dan nvanvlan memul Sl LMunC (1uhan)
dlsebuL SuMLMunC dan mlnLa berkaL perllndunaan pada uewauewl vana dlsebuL
MLnCLLl Cleh karena lLu Larlan MLnCkL1 sebenarnva bukan murnl Larlan Lapl
29

perpaduan dua nabana kesenlan vaknl senl Larl dan senl menvanvl da dua Larlan Mlnahasa
vana sudah punah dlmana sl penarl Lldak menvanvl valLu MnCCLCnC Larlan upanara
kedukaan dan MPWLln Larlan para pemlmpln adaL dan aaama asll 1CnS dan
WLln uenaan demlklan Larlan MLnCkL1 Lermasuk nabana kesenlan Lradlslonal
Mlnahasa vana memlllkl lakLor kesullLan vana nukup Llnaal dalam pelaLlhannva dan
penampllannva karena harus menahavaLl aerak Larl dan lnLonasl suara
?ana dlmaksud denaan ranakalan upanara peLlk padl adalah muslm pesLa adaL vana
berlanasuna selama sembllan harl denaan Larlan Maowev kamberu Larlan Lalavaan
pada upanara bulan purnama MP1M8uLLLLnLn (1ombulu) MSlSL8 (1onLemboan)
uan blasanva dl lkuLl denaan upanara SuMCLC (solo lampu) pada pemasanaan lampu
rumah baru unLuk perLama kallnva Larlan pada anara lnl dlsebuL Marambak (rambak
8anLlna kakl) unLuk senara slmbollsasl menaul kekuaLan rumah 8umah adaL Mlnahasa
aman Lempo dulu dlsebuL Wale wanako (rumah besar) vana benLuknva memanana dlhunl
oleh Luuh sampal sembllan keluaraa pablla penduduk sebuah Wanua aLau 8oona
vana dalam bahasa melavu Manado dlsebuL neaerl sudah nukup banvak maka
dlbanaunlah saLu rumah baru unLuk keluaraakeluaraa baru vana lnaln memlsahkan dlrl darl
orana Lua mereka eresmlannva dllakukan seLelah panen rava padl vaknl seLelah bulan
purnama rava uruLanuruLan upanara adaL Lelah dl LenLukan sebelumnva oleh pemlmpln
neaerl meranakap pemlmpln adapL 1CnS WnCkC SeLelah blnLana Llaa kaLeluan
LerllhaL maka sl 1onaas mulal membuaL slmpul pada seuLas Lall dlsebuL Mamules Llap harl
membuaL saLu slmpul pada Lall selama sembllan harl kemudlan lsLlrahaL saLu harl
kemudlan dllanuLkan laal Luuh harl berLuruLLuruL lalu lsLlrahaL saLu harl
selanuLnva llma harl laal lalu lsLlrahaL dan Llaa harl laal pada harl berlkuLnva adalah bulan
purnama rava 9 + 1 + 7 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 harl ke28 bulan purnama rava Luuh harl
sebelum bulan purnama dllakukan Larlan MaenakeL Cwev kamberu dlhalaman baLu
1uMC1CW pada harl ke28 senara resml panen rava dlmulal malam harlnva adalah bulan
purnama rava dllakukan MaenakeL Lalavaan Luuh harl seLelah bulan purnama dllakukan
peresmlan rumah baru upanara Sumolo karena 1CnS WnCkC uaa memeaana
abaLan sebaaal 1CnS Sk (anallma perana) pemlmpln para Waranel maka keLlka
mellhaL blnLana Llaa kaLeluan munnul maka dla menvuruh anak buahnva Mamuls peral
menanakap Lawanan blla ada upanara nalk rumah baru karena sebelum pemasanaan aLap
rumah baru ada upanara anaarllan (arll Llana) raa kurban kepala manusla dlLanamkan
dlbawah Llana raa lnllah vana dlmaksud svalr Manaldonaldodo pada MaenakeL
Marambak 1onsea
30

emlmpln Larlan MLnCkL1 adalah kaum wanlLa sebaaal Wallan ln uma pemlmpln
upanara kesuburan perLanlan dan kesuburan keLurunan dlbanLu oleh Wallan lm
penaumaan lelakl dewasa emlmpln aolonaan WLln aLau aolonaan aaama asll (aaama
suku) dlsebuL Wallan Manaoral seorana wanlLa Lua vana hanva berfunasl sebaaal
penaawas dan penasehaL dalam pelaksanaan upanaraupanara kesuburan unLuk memulal
Larlan maka sl pemlmpln Larlan MLnCkL1 menarl melamballambalkan sapuLanaan
menaundana dewl buml (LumlmuuL) dan seLelah kesurupan uewl 8uml barulah Larlan
dlmulal oleh karena lLu semua penarl MLnCkL1 harus memakal sapuLanaan aar supava
para penarl Lldak kemasukan (kesurupan) roh ahaL (1asuruan Lewo) ada pembanLu
1CnS WnCkC menemanl Wallan ln uma vana dlsebuL 1onaas ln uma prla dewasa
vana memeaana Lombak svmbol uewa MaLaharl 1C8 (1oor 1uur Llana Leaak
1ombak) Cleh karena lLu dl halaman baLu 1umoLowak (1onLembuan) anlmbe
(1ondano) alalesan (1ombulu) asela (1onsea) dlLannapkan LlanaLlana bambu berhlas
dlsebuL 1lnoor (1onLemboan) 1oLoor (1ombulu) sewakLu dllakukan Larlan MaenakeL
Cwev kamberu CWL? Lermasuk kaLa keluhan karena lelah flslk dan lelah plklran vana
sama arLlnva denaan 8ahasa 1ondano M8C rasa lelah vana berada dlluar kekuasaan
manusla hlnaaa keluhan membawa rasa nlkmaL menlkmaLl rasa lelah karena ada hasll vana
menvenanakan dlballk kelelahan lLu mlsalnva lelah menanam padl akan menahasllkan
kesenanaan wakLu menual padl
karena Mlnahasa Lerdlrl darl kesaLuan beberapa sub eLhnln seperLl 1onLemboan
1ombulu 1onsea 1ondano 1onsawana 8aLahan onosakan dan 8anLlk Maka svalr laau
nvanvlan MLnCkL1 uaa memakal dlalek bahasabahasa sub eLhnln Mlnahasa LersebuL
menvebabkan ada beberapa sebuLan lsLllah vana berbeda mlsalnva MCWL? (1ombulu
1onsea) dl 1onLemboan dlsebuL MWlnSCn MkM8L8u dl 1ombulu dlsebuL MW8Ll ul
murana1onLemboan 1apl semua subeLhnlk Mlnahasa menaakul bahwa uewl padl lLu
bernama LlnCknWLnL (llkllk kellllna Wene padl) vana dlkellllnal padl penauasa
produksl padl suamlnva adalah pemlmpln semua uewadewl Maha dewa Mun1uun1u
da Llaa orana leluhur Mlnahasa vana beraelar Mun1uun1u dan lsLrlnva bernama
LlnCknWLnL vana perLama kemunaklnan hldup abad kesembllan vana kedua hldup
abad ke12 vana keLlaa hldup abad 13 Mun1uun1u vana Lerakhlr lnllah vana dl klsahkan
dalam svalr maowev kamberu Lelah dlbabLls oleh aLer Spanvol masuk krlsLenkaLollk
umumnva nerlLera dewadewl padl Mun1uun1u 1M1uL8 SM8LLn
8Lnkun 1uMluLnC nM8unn (dewa padl ladlna) LLnLWLn (dewa padl
sawah) dalam laau Maowev kamberu berklsah sedlh vana melelahkan haLl 1apl produksl
31

beras dl Mlnahasa sanaaL Lerkenal dl kawasan lndonesla 1lmur sehlnaaa menaundana
banasa baraL Spanvol menanam padl sawah dl MoLollna Mlnahasa SelaLan dan baru berakhlr
Lahun 1644 selama saLu abad ?ana beraelar Mun1uun1u vana dlbabLls paLer Spanvol
sudah pasLl LCLCnC LSu1 karena doLu lnllah vana memberl lln Spanvol mendlrlkan kanLor
daaana Loldl Menanao labo (pelabuhan Wenana) sekarana koLa Manado
1anaaa nada laau MLnCkL1 dalam upanara adaL dlsebuL enLhaLonls Cwev (llma
noL) la (6) sol (3) ml (3) re (2) do (1) dan enLhaLonls 8C?C8 (llma noL) sl (7) la (6) sol
(3) ml (3) re (2) SeLelah Lahun 1900 Larlan MLnCkL1 Lldak laal menadl bahaalan darl
upanara adaL karena upanaraupanara adapL dl Mlnahasa vana dlsebuL osan Lldak laal
dllakukan orana Mlnahasa 1arlan MLnCkL1 kemudlan menadl salah saLu nabana kesenlan
Senl erLunukkan LeruLama sekall pada anara kuda 8aan (8alapan kuda) dl Sarlo
Manado Wallan1omohon kawanakoan 1onsea kawanakoan 1onLemboan 1asukakakas
kelompok MLnCkL1 sallna berLandlna memperebuLkan bendera merah puLlh 1ldak
adalaal kesurupan dalam menarl MLnCkL1 semua paLokan kelndahan penampllan
lomba dlLenLukan berdasarkan Leorl hukumhukum senl muslk dan senl Larl denaan
menaaunakan dasar LsLeLlka senl Lradlsl SeklLar Lahun 1930an seLelah Plndla 8elanda
anakaL kakl darl Mlnahasa lahlrlah enls MLnCkL1 lmbasan vana senara umum svalr
uLamanva menaenal peruanaan kemerdekaan dan falsafah neaara vana menaanduna
muaLan mlsl aaama krlsLen dlsebuL 1arl !aar Luran dan keLenLuan Larlan MLnCkL1
menadl lonaaar dan kehllanaan peaanaan vana dlsebuL akem dalam llmu Leorl Larlan
awa Cleh karena lLu banvak pakar MLnCkL1 dl Mlnahasa kemudlan menellLl laal aLuran
aLuran MaenakeL aman sebelum Lahun 1900 vana munakln dapaL dl sesualkan denaan
MLnCkL1 aman sekarana
?ana Lldak dapaL dlrubah laal adalah bahwa Lanaaa nada MLnCkL1 aman sekarana
adalah ulaLonls do (1) 2 (re) ml (3) fa (4) sol (3) la (6) sl (7) 1 saLu okLaf emlmpln
Larlan MLnCkL1 Lldak dapaL laal dlnamakan Wallan ln uma (wanlLa) aLau Wallan lm
enaumaan (prla) Lapl dlsebuL kLL 1apl penaaruh funasl MLnCkL1 sebaaal upanara
adaL aman Lempo dulu belum sama sekall menahllana dl Mlnahasa hlnaaa sekarana lnl
?aknl muaLan SupranaLural vana dalam bahasa 8elanda dlsebuL Mokus okus vana
prakLeknva maslh Lerasa LeruLama dalam anara perLandlnaan MLnCkL1 memperebuLkan
keuaraan 1apl masalah dlluar Leorl lnl hanva sekedar unLuk dlkeLahul dan memana Lldak
dapaL dlbahas sebaaal penaeLahuan llmu senl karena LerdapaL senara umum dalam dunla
kesenlan Lradlslonal dlseluruh nusanLara Clrl has suara penvanvl MLnCkL1 denaan nada
keras dan melenaklna vana dlsebuL Suara llma Lldak Lermasuk SupranaLural walaupun
32

aman Lempo dulu penvanvl MLnCkL1 menaarahkan suaranva ke aununaaununa Llnaal
LempaL bersemavam uewadewl naaap saa hadlrln dan para penonLon lLu uewadewl
karena namanama para leluhur dewadewl lLu maslh dlaunakan orana Mlnahasa hlnaaa
sekarana lnl seperLl 1uL8 (1amaLular) 1lL8 (1umllaar) Mun1uun1u MMC1C
8LnCkun nM8unn LLnLWLn dan sebaaalnva

1ar| 1umetenden
1arlan vana dlLurunkan darl leaenda LumeLenden vana mennerlLakan baaalmana
seorana pemuda Lampan menlkahl seorana darl 9 (sembllan) bldadarl vana Lurun darl
khavanaan unLuk mandl pada suaLu kolam dl danau

1ar|an enso
MennerlLakan baaalmana klraklra seorana pemuda vana menaaunakan peraerakan
vana manls unLuk menarlk haLl aadls vana nanLlk

L1 MuSlk
ko||ntang
kollnLana adalah lnsLrumenL muslk vana berasal darl Mlnahasa blasanva kollnLana dlpakal
sebaaal penalrlna darl seorana penvanvl laaulaau daerah aLaupun numa muslk lnsLrumen
saa kollnLana sudah sanaaL Lerkenal dl lndonesla bahkan uaa sudah dlpromoslkan ke luar
neaerl kollnLana dlmalnkan oleh sebuah reau blasanva saLu reau lLu Lerdlrl darl 3 sampal 6
orana
Mus|k 8ambu
Muslk bambu uaa adalah muslk Lradlslonal darl Mlnahasa saLu reau Lerdlrl 30 40
orana bahkan ada vana leblh Muslk bambu darl Mlnahasa uaa sudah sanaaL Lerkenal dl
lndonesla bahkan Lldak arana anara darl luar Sulawesl uLara vana menaundana 1 reau muslk
bambu

agu Daerah
Mlnahasa uaa merupakan daerah vana memlllkl laau daerah vana nukup dlkenal
dlanLaranva adalah
a Lsa mokan
b Lurl wlsako
n C lna nl keke
33

d Cpo wananaLas
e Sa aku lka aenana
f Mars Mlnahasa
a Sl aLokaan
Savana savana sl paLokaan
MaLeao Leao aorokan savana
Savana savana sl paLokaan
MaLeao Leao aorokan savana
Sako manaemo Lanah man auh
Manaemo mllel leklako savana

Makanan
uahulu orana selalu berplklr dua kall sebelum melanakahkan kakl menuu rumah
makan Manado erLama khawaLlr kalau salah plllh karena nama masakan vana Lldak akrab
dan kedua LakuL kepedasan
Maklumlah masakan orana Mlnahasa hamplr semuanva pedas mulal darl sup hlnaaa
hldanaan uLamanva Pamplr semuanva memakal nabal rawlL aLau blasa dlpanaall rlna anlna
Cabal rawlL lnl dlpanaall denaan nama lLu karena orana Manado seak dulu kalau memasak
daalna anlna aLau 8W (rlnLek wuuk bahasa 1ombulu arLlnva bulu halus) selalu memakal
nabal rawlL lnl hlnaaa sebuLan lLu menadl pas dan populer 1apl klnl rasa LakuL unLuk makan
dl resLo Manado lambaL laun Lelah hllana
Sekarana banvak orana mulal leblh menaeLahul bahwa makanan lnl sebeLulnva
sehaL dan halal karena kebanvakan resLo Manado Lldak menual daalna anlna dan babl
SLraLeal lnl dldasarkan pada pemlklran bahwa kalau hldanaan vana dlsedlakan halal maka
34

seamen pasarnva pasLl leblh besar Selaln lLu hldanaan Manado pada umumnva sanaaL
menaalurkan karena dlsandarkan pada bumbu seaar seperLl daun kemanal daun eruk daun
sereh daun bawana daun aedl daun bulaL daun selaslh daun nenakeh daun pandan
nabal eruk llmo lemon nul ahe dan lalnnva umumnva orana Mlnahasa memasak senara
Lradlslonal seak dulu !lka meranlk masakan pada umumnva mereka Lldak pernah memakal
bahanbahan penvedap sebaaal Lambahan aaar masakan lLu Lerasa leblh lezaL 8ahkan lka
dlLambahkan bumbu penvedap rasa dan aromanva berbeda
M|numan
Saauer dan Cap 1lkus
Cap 1lkus adalah enls nalran berkadar alkohol raLaraLa 40 persen vana dlhasllkan
melalul penvullnaan saauer (nalran puLlh vana keluar darl mavana pohon enau aLau seho
dalam bahasa daerah Mlnahasa) 1lnaal rendahnva kadar alkohol pada Cap 1lkus LeraanLuna
pada kuallLas penvullnaan Semakln baaus slsLem penvullnaannva semakln Llnaal pula kadar
alkoholnva

Saauer seak keluar darl mavana pohon enau sudah menaanduna alkohol MenuruL
kalanaan peLanl kadar alkohol vana dlkanduna saauer uaa LeraanLuna pada nara menual
dan peralaLan bambu LempaL menampuna saauer saaL meneLes keluar darl mavana pohon
enau
unLuk mendapaLkan saauer vana manls
baaalkan aula bambu penampunaan vana
dlaanLunakan pada baalan mavana LempaL
keluarnva nalran puLlh (saauer) berlkuL
sarlnaannva vana LerbuaL darl luk pohon enau
harus berslh Semakln berslh saauer semakln
manls Semakln berslh saauer maka Cap 1lkus
vana dlhasllkan pun semakln Llnaal kuallLasnva
kadar alkohol pada Cap 1lkus LeraanLuna
pada Leknoloal penvullnaan eLanl seauh lnl
maslh menaaunakan Leknoloal Lradlslonal vaknl
saauer dlmasak kemudlan uapnva dlsalurkan dan
dlallrkan melalul plpa bambu ke LempaL
penampunaan 1eLesanLeLesan lLulah vana kemudlan dlkenal denaan mlnuman Cap 1lkus
33

Cap 1lkus sudah dlkenal seak lama dl 1anah Mlnahasa Memana Lldak ada naLaLan
pasLl kapan Cap 1lkus mulal hadlr dalam khazanah budava Mlnahasa namun seLlap waraa
Mlnahasa keLlka berblnara LenLana Cap 1lkus akan menunuk bahwa mlnuman lLu mulal
dlkenal seak nenek movana mereka
?ana pasLl mlnuman Cap 1lkus sudah seak dulu sanaaL akrab dan populer dl
kalanaan peLanl Mlnahasa umumnva peLanl Mlnahasa sebelum peral ke kebun aLau
memulal pekeraannva mlnum saLu selokl (aelas ukuran kenll sekall Leauk) Cap 1lkus
Mlnuman lnl menuruL endeLa ur 8lnhard u Slwu dosen lakulLas 1eoloal unlverslLas
krlsLen 1omohon (uklL) dlkenal oleh seLlap orana Mlnahasa sebaaal mlnuman penahanaaL
Lubuh dan pendorona semanaaL unLuk bekera
Sadar beLul bahwa Cap 1lkus menaanduna kadar alkohol Llnaal sudah seak dulu
oranaorana Lua menalnaaLkan aaar blsa menahan aLau menaonLrol mlnum mlnuman Cap
1lkus Seak dulu pula dlkenal pameo menvanakuL Cap 1lkus mlnum saLu selokl Cap 1lkus
nukup unLuk menambah darah dua selokl blsa masuk penara dan mlnum Llaa selokl bakal
ke neraka
ak Lanl mlnum Cap 1lkus karena memana denaan saLu selokl semanaaL kera
berLambah karena lLu mlnum saLu selokl Cap 1lkus dlarLlkan menambah darah dan
semanaaL kera
1anda awas lanasuna dlunapkan seLelah menenaaak saLu selokl sebab lka
menambah laal saLu selokl blsa beraklbaL masuk penara rLlnva denaan dua selokl orana
bakal mudah Lerpannlna berLlndak berleblhan karena kandunaan alkohol vana masuk ke
Lubuhnva membuaL orana mudah Lerslnaauna dan renLan berbuaL krlmlnal
!enls mlnuman lnl dlproduksl rakvaL Mlnahasa dl huLanhuLan aLau perkebunan dl
selasela huLan pohon enau ohon enauaLau saauer dalam bahasa seharlharl dl Manado
dlsebuL pohon saauer karena pohon lnl menahasllkan saauer aLau nalran puLlh vana rasanva
manls keasamasaman serLa menaanduna alkohol seklLar llma persen
Warunawaruna makan dl Mlnahasa pada umumnva uaa menual saauer 8ahkan
sebaalan orana desa sebelum makan leblh dulu memlnum saauer denaan alasan aaar blsa
makan banvak
Slsa saauer vana Lldak Lerual kemudlan dlsullna senara Lradlslonal menadl mlnuman
Cap 1lkus kadar alkoholnva sesual penllalan darl beberapa laboraLorlum nalk menadl
seklLar 40 persen Makln baaus slsLem penvullnaannva dan semakln lama dlslmpan kadar
alkohol Cap 1lkus semakln Llnaal ul kalanaan para pemlnum Cap 1lkus vana balk akan
menaeluarkan nvala apl blru keLlka dlsuluL korek apl
36

Menaapa dlnamal Cap 1lkus? 1ldak dlperoleh awaban vana pasLl da duaaan nama
lLu dlpakal karena pembuaLannva dllakukan dl selasela pepohonan LempaL Llkus huLan
bermaln hldup
!lka dl masa lalu khususnva dl kalanaan para peLanl Cap 1lkus menadl pendorona
semanaaL kera laln hal laal denaan kaum muda sekarana klnl Cap 1lkus Lelah berubah
menadl LempaL pelarlan Cap 1lkus Lelah berubah menadl mlnuman LempaL pelamplasan
nafsu serLa menadl sarana mabukmabukan vana kemudlan menadl sumber malapeLaka
Selaln blsa dlmlnum lanasuna Cap 1lkus uaa menadl bahan baku uLama seumlah
pabrlk anaaur dl Manado dan Mlnahasa uenaan predlkaL anaaur Cap 1lkus masuk ke koLa
dan bahkan dl anLarpulaukan senara aelap

VII MA1A LNCAnAkIAN
Lkonoml pedesaan sebaaal suaLu aspek vana menaanduna nlrlnlrl perllaku peLanl"
Mlnahasa LenLu bukan padanan lsLllah ekonoml naslonal Lkonoml pedesaan merupakan
suaLu kompleks penaeLahuan kepernavaan nllal dan norma vana Lerwuud sebaaal
pranaLapranaLa sonlal vana menaaLur proses dan mekanlsme produksl dlLrlbusl dan
konsumsl vana dlLurunkan senara anLaraeneraslonal vana dlpenaaruhl oleh ekonoml
naslonal perubahan soslobudava umum dan perubahan perubahan ekoloals dalam
llnakunaanllnakunaan sumbersumber ekonoml kenuall lLu darl seal kebudavaan proses
proses produksl dlLrlbusl dan konsumsl darl seLlap kealaLan ekonoml Lldak Lerlepas darl
sealseal laln seperLl Leknoloal aLuran dan oraanlsasl kera upanara keaaamaan nllal dan
eLos kera moLlvasl dan lalnlaln kesemuanva merupakan pola/polapola maLa pennaharlan
vana menunukkan perbedaan denaan slsLem ekonoml naslonal aLau modern aLau formal
namun demlklan lnl bukan berarLl ekonoml nasloanl Lerplsah darl ekonoml pedesaan
SeperLl dlkemukakan dl aLas ekonoml naslonal mempenaaruhl dan merupakan salah saLu
fanLor vana mevebabkan Leradlnva perubahanperubahan dalam ekonoml pedesaan
maupun seal seal kebudavaan lalnnva uapaL pula dlkaLakan bahwa ekonoml pedesaan
merupakan suaLu kaLeaorl ekonoml dl dalam ekonoml naslonal
ul Mlnahasa arlnaan alan rava Leraolona balk serLa adanva pelabuhan 8lLuna dan
bandara Sam 8aLulanal adanva lndusLrllndusLrl kenll LokoLoko dl koLa dan kealaLan
kealaLan ekonoml modern lalnnva memana senara eraL berhubunaan denaan dan sanaaL
mempenaaruhl ekonoml pedesaan vana berpanakal pada sekLor perLanlan rakvaL vana
maslh Lradlslonal Lkonoml pedesaan dl Mlnahasa mempunval benLuk Lersendlrl vana
menunukkan adanva perbedaan darl masvarakaL masvarakaL pedesaan lalnnva seperLl
37

Sanalr CoronLalo 8olaana Monaondow !awa 8all dan sebaaalnva LeruLama darl seal
soslobudava namun pernvaLaan lnl Lldak menaabalkan adanva kenvaLaankenvaLaan
varlasl lnLrabudava dl dalam seLlap masvarakaL eLnls lnl bukan hanva seperLl vana dlmaksud
denaan keraaaman polapola kealaLan ekonoml LersebuL dl aLas LeLapl uaa keraaaman
anLarlokallLas pedesaan vana dlperllhaLkan oleh seLlap kealaLan ekonoml karena keraaaman
sub budava maupun karena varlasl llnakunaan flslk vana melahlrkan benLuk adapLasl vana
berbedabeda 8erbaaal prasarana sarana dan pranaLa ekonoml dl Mlnahsa sekarana Lelah
menaalaml perkembanaan auh berbeda darl masamasa kaLakanlah Crde 8aru !alan
embaLan dan penaanakuLan daraL Lelah nukup berkembana menvebabkan Lldak ada laal
desa vana memlllkl peranan ekonomls berarLl vana maslh Lerlsolasl Sekallpun desadesa
senara ekonomls Leraolona Lldak penLlna denaan arlnaan alan vana Lldak beraspal namun
dapaL dlanakau denaan kendaraan umum Sekarana desadesa Lerpennll vana vana hanva
dapaL dlnapal denaan aerobak sanaaL LerbaLas umlahnva namun peranan aerobak lnl maslh
dapaL mennukupl kebuLuhan dlsLrlbusl dan penaankuLan keluar desadesa enls lnl 8aLaraLa
panana alan aerobak (alan roda) lnl sampal pada alan aLau desa laln vana LerleLak dalam
arlnaan lalullnLas kendaraan bermoLor adalah seklLar 3 km suaLu arak vana relaLlf slnakaL
anana alan dl kabupaLen Mlnahasa adalah 722032 km Lerdlrl darl alan neaara 213860
km alan provlnsl 118073 km dan alan kabupaLen 390603 km (8Lu LlnakaL ll
Mlnahasa 1983 63) Selaln kemauan sarana dan prasarana penaanakuLan daraL bandara
Sam 8aLulanal dan pelabuhan samudra 8lLuna Lerus menaalaml penaembanaan dan
penlnakaLan dava Lamplna pemakalpemakalnva maupun baal berbaaal kealaLan ekonoml
lanasuna maupun Lldak lanasuna
8erbaaal pabrlk perLokoan vana menual baranabarana mewah maupun kebuLuhan
seharlharl kealaLankealaLan perdaaanaan ekspor dan lmpor anLar pulau maupun lokal dan
maslh banvak laal lalnnva kesemuanva Leraolona pada kealaLan ekonoml modern
menunukkan aealaaeala perkembanaan ekonoml
kebuLuhan masvarakaL akan Lenaaa llsLrlk dlpenuhl denaan adanva pembanaklL
llsLrlk Lenaaa alr pada sunaal 1ondano dl desa 1anaaarl selaln pembanaklL llsLrlk Lenaaa alr
Lerun dl 1onsea Lama vana sudah dlbanaun seak sebelum erana uunla ll vana
menvebabkan penlnakaLan perLumbuhan berbaaal lndusLrl dan kealaLan ekonoml lalnnva
uemlklan pula pusaL pendavaaunaan panas buml seperLl vana LerdapaL dl Lahendona
ualam sekLor perLanlan sudah seak masa sebelum erana uunla ll berkembana
perkebunan rakvaL Lanaman lndusLrl LeruLama kelapa nenakeh kopl dan pala erkebunan
perkebunan LersebuL Lerus menaalaml penlnakaLan lnLenslflkasl dan eksLenslflkasl denaan
38

meLode dan Leknoloal perLanlan modern komodlLl laln seperLl noklaL vanlll ahe puLlh dan
ambu meLe uaa sudah dlalaLkan senara lnLenslf
ersawahan uaa menunukkan perkembanaa dalam penlnakaLan produksl padl
mlsalnva perbalkan dan pembanaunan lrlaasl penaaunaan pupuk dan blblL unaaul
erLebaLan lkan mas denaan memprakLekkan meLode baru (menaaunakan alr vana menaallr
deras ke dalam LebaL LebaL vana LerbuaL darl semen) sudah dlalankan dl banvak desa
LeruLama oleh peLanlpeLanl kava
erladanaan Lradlslonal (kebun kerlna) vana umum dl Mlnahasa lalah perladanaan
aauna umumnva unLuk konsumsl peLanl sendlrl 8lsanva peLanl menanam pula dalam
kebun aauna berbaaal enls savur Lanaman bumbu masakan dan buahbuahan (LeruLama
kelapa alpukaL papava eruk nanaka slrsak ambu bll ambu alr) unLuk konsumsl sendlrl
emerlnLah uaerah Lelah menausahakan penlnakaLan produksl melalul koperasl unlL uesa
(kuu)
Selaln penaembanaan perlkanan lauL vana dllaksanakan oleh perlkanl vana berpusaL
dl erLembaaa LeruLama penanakapan dan penaolahan nakalana nelavan Lradlslonal mulal
menlnakaLkan produksl berbaaal enls lkan dan blnaLana lauL denaan menaaunakan
peralaLan vana leblh balk 1eknoloal Lradlslonal dlperaunakan pula dalam penanakapan
enlsenls bloLlk sumber proLeln dl danaudanau dan sunaalsunaal uesadesa dl sekellllna
danau 1ondano ada seaolonaan penduduk vana khusus menalankan kealaLan menanakap
berbaaal enls lkan dan blnaLana danau Colonaan nelavan lnl menalsl sebaalan darl
kebuLuhan proLeln hewanl vana dapaL dlperoleh dl pasar dl koLakoLa
PuLan merupakan sumber eneral maupun maLerl unLuk berbaaal kebuLuhab
penduduk 8erbaaal enls kebuLuhan makanan (blnaLana dan Lumbuhan) unLuk kebuLuhan
seharlharl maupun unLuk pesLa bersumber darl huLan !enls blnaLana vana umum dlmakan
lalah babl huLan Llkus huLan (ekor puLlh) dan kalona Sedanakan vana lalnnva arana
dlmakan karena sudah Leraolona lanaka aLau Lldak umum dlmakan oleh orana Mlnahasa
seperLl rusa anoa bablrusa monveL ular plLon blawak avam huLan Lelur buruna maleo
dan enlsenls unaaas lalnnva 8erbaaal enls Lumbuhan llar balk vana LerdapaL dl huLan
maupun llnakunaan llnakunaan flslk lalnnva merupakan bahan makanan vana memenuhl
kebuLuhan savuran LeruLamapanal rebuna dan pakls uemlklan pula huLan menahasllkan
berbaaal enls buahbuahan seperLl manaaapa k oba dan kemlrl Selaln lLu enau
(Lumbuhan lnl Lumbuh dl huLan maupun kebun) merupakan sumber nlra sebaaal mlnuman
vna Lerkenal dl Mlnahsa (dlsebuLs aauer) maupun bahan aula merah
39

PuLan uaa merupakan sumber dava unLuk berbaaal kebuLuhan kavu sebaaal bahan
unLuk membuaL berbaaal alaL dan bahan unLuk banaunan aeduna dan rumah Selaln darl
pada lLu huLan dan llnakunaan flslk lalnnva merupakan LempaL berLumbuhnva Lanaman
Lanaman vana member bahanbahan unLuk berbaaal kebuLuhan umum seperLl roLan kavu
bakar dan daun rumbla (bahan aLap rumah) Savana sekall luas huLan dl Mlnahasa semakln
berkurana LeruLama karena eksLenslflkasl perkebunan nenakeh vana dllakukan oleh
penduduk desa dan koLa

VIII 1LkNCCGILM8ANGUNAN
ulsebuL denaan lsLllah wale aLau bale valLu rumah/ LempaL melakukan aklvlLas unLuk hldup
keluaraa 8umah adaL Mlnahasa merupakan rumah panaauna vana Lerdlrl darl dua Lanaaa
dldepan rumah MenuruL kepernavaan nenek movana Mlnahasa peleLakan Lanaaa LersebuL
dlmaksudkan apablla ada roh ahaL vana mennoba unLuk nalk darl salah saLu Lanaaa maka
roh ahaL LersebuL akan kemball Lurun dl Lanaaa vana sebelahnva
da pula valLu rumah kenll
unLuk LempaL berlsLlrahaL
berllnduna sewakLu huan memasak
aLaupun LempaL menvlmpan hasll
panen sebelum dlual Clrl uLama
rumah Lradlslonal lnl berupa
8umah anaauna denaan 16
sampal 18 Llana penvanaaa
8eberapa abad lalu LerdapaL rumah
Lradlslonal keluaraa besar vana dldlaml oleh 6 sampal 9 keluaraa Maslnamaslna
keluaraa merupakan rumah Lanaaa Lersendlrl dan mempunval dapur aLau menaurus
ekonoml rumah Lanaaa sendlrl SaaL lnl arana dlLemul rumah adaL besar seperLl lnl ada
umumnva susunan rumah Lerdlrl aLas emperan (seLup) ruana Lamu (leloanaan) ruana
Lenaah (pores) dan kamarkamar 8uana pallna depan (seLup) berfunasl unLuk menerlma
Lamu LeruLama blla dladakan upanara keluaraa uaa LempaL makan Lamu 8aalan
belakana rumah LerdapaL balalbalal vana berfunasl sebaaal LempaL menvlmpan alaL dapur
dan alaL makan serLa LempaL mennunl 8aalan aLas rumah/loLena (soldor) berfunasl sebaaal
LempaL menvlmpan hasll panen seperLl aauna padl dan hasll lalnnva 8aalan bawah rumah
(kolona) blasanva dlaunakan unLuk audana LempaL menvlmpan papan balok kavu alaL
perLanlan aerobak dan hewan rumah seperLl anlna unLuk mellhaL rumah Lradlslonal adaL
40

Mlnahasa lnl dapaL dlLemukan pada desadesa dl Mlnahasa vana umumnva sebaalan rumah
maslh berupa rumah panaauna Lradlslonal kan LeLapl kebanvakan Lelah menaalaml
perubahan benLuk sesual denaan kebuLuhan pemlllknva
8umah adaL Mlnahasa merupakan rumah panaauna vana Lerdlrl darl dua Lanaaa
dldepan rumah MenuruL kepernavaan nenek movana Mlnahasa peleLakan Lanaaa LersebuL
dlmaksudkan apablla ada roh ahaL vana mennoba unLuk nalk darl salah saLu Lanaaa maka
roh ahaL LersebuL akan kemball Lurun dl Lanaaa vana sebelahnva