Anda di halaman 1dari 45

Tonggak Pendidikan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ( UNESCO )

Disediakan oleh: 1. Choong Lee Min 2. Kho Hui Xian 3. Lim Mei Ling

 Pengenalan UNESCO
UNESCO merupakan sebuah Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB. Ia juga dikenali sebagai UN Educational, Scientific and Cultural Organization dalam Bahasa Inggeris. Ia adalah sebuah agensi Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu, PBB. UNESCO telah ditubuhkan pada tahun 1945. Tujuan penubuhannya adalah untuk:~ menyumbang ke arah kedamaian dan keselamatan

~ mempromosikan kerjasama antarabangsa melalui bidang pendidikan, sains dan kebudayaan. Sebanyak 191 buah negara telah menyertai UNESCO. Organisasi ini berpusat di Paris, dengan lebih 50 pejabat setempat dan beberapa institusi diseluruh dunia. Lima program utama UNESCO adalah:~ pendidikan ~ sains semula jadi ~ sains manusia dan sosial

~ kebudayaan ~ komunikasi dan maklumat Projek yang menerima penajaan UNESCO termasuklah:~ kemahiran menulis dan membaca ~ teknikal, dan program latihan kepada guru-guru ~ program sains antarabangsa ~ promosi kebebasan bersuara ~ media yang bebas ~ projek sejarah kebudayaan setempat

 Tonggak Pendidikan UNECSO


 Sejak tahun 1996 UNESCO telah menetapkan 4 (empat) pilar pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan.  Keempat-empat pilar pendidikan tersebut adalah:~ Belajar untuk Menguasai Ilmu ( learning to know ) ~ Belajar untuk Menguasai Kemahiran ( learning to do )

~ Belajar untuk Menjadi Insan Berguna ( learning to be ) ~ Belajar untuk Harmoni dan Bekerjasama ( learning to live together )  Ia dibentuk UNESCO pada tahun 1993, dengan beranggotakan 14 orang dari berbagai belahan  Pendidikan formal kini seharusnya merancang kurikulum yang memberi ruang dan masa untuk pelajar melibatkan diri dalam projek kolaboratif sama ada dalam aktiviti sukan atau budaya.

 Sekolah dan guru-guru boleh merancang program amal atau aktiviti dalam gerak kokurikulum  Pelajar menjalankan kerja-kerja amal atau komuniti di luar bandar dan juga di kawasan orang asli untuk memahami cara hidup mereka.

TONGGAK PENDIDIKAN United Nations Educationals,Scientific and Cultural Organization ( UNESCO)


Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB

1. Belajar untuk menguasai ilmu ( learning to know) 2. Belajar untuk menguasai kemahiran ( learning to do) 3. Belajar menjadi insan berguna (learning to be) 4. Belajar untuk harmoni dan bekerjasama Pembelajaran (learning to live together)
Sepanjang Hayat

BELAJAR UNTUK MENGUASAI ILMU ( Learning to KNOW)

BELAJAR UNTUK MENGUASAI ILMU


Merupakan faktor pembelajaran utama. Manusia perlu belajar untuk memahami dunia sekeliling mereka supaya dapat memperkembangkan kemahiran kerjayanya serta berkomunikasi dengan orang lain. juga termasuk Belajar Cara Belajar (Learning how to learn) dengan memperkembangkan tumpuan, kemahiran ingatan dan kebolehan untuk kanak-kanak.

Ilmu Sains memajukan dunia! Ilmu Matematik ajar manusia hidup lebih bersistem, efisien.

Soalan : Apakan peranan guru dalam tonggak Belajar untuk menguasai ilmu ini?
Cara penyampaian yang berkesan. - penggunakan ICT dalam pengajaran. - gambar. - aktiviti pengajaran yang menarik. Contohnya, bercerita, permainan, perbincangan dan lakonan. Mengikut trend perubahan dalam dunia ledakan maklumat dan mengemas kini pengetahuan. - supaya murid menerima pengetahuan terkini untuk bersaing setanding dengan orang lain dalam dunia yang berteknologi tinggi.

Knowledge Is POWER !!!

BELAJAR UNTUK MENGUASAI KEMAHIRAN ( Learning to do)

| BELAJAR UNTUK MENGUASAI KEMAHIRAN}


Bermaksud pendidikan dapat melengkapkan pelajar dengan kemahiran-kemahiran untuk diaplikasikan dalam bidang pekerjaan. Kemahiran interpersonal. Kemahiran berkomunikasi Kemahiran berpasukan Kemahiran menyelesaikan masalah.

Pendidikan
Pendidikan seharusnya dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menguasai kemahiran interpersonal di samping berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang pekerjaan. Harus dapat membentuk kompetensi peribadi pelajar berasaskan suatu gagasan pengetahuan teoretikal dan praktikal serta digabungkan dengan kemahiran-kemahiran dalam penyelesaian masalah, membuat keputusan, inovatif dan berpasukan.

Permohonan Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional 2011

Aliran Kemahiran menyediakan 21 kursus


- Pemesinan Am - Pembuat Perabot - Pelukis Pelan Kejuruteraan Mekanikal - Mekanik Kenderaan Motor - Mekanik Penyejukan dan Penyamanan Udara - Jurubina Bangunan - Pelukis Pelan Senibina . - Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu - Jurupaip - Wood Processing and Finishing Technology (Furniture) - Juruteknik Elektrik - Juruteknik Elektronik Audio Visual - Pembuat dan Mereka Pakaian Wanita - Pendandan Rambut - Jurukecantikan - Juruteknik Akuakultur - Juruteknik Ladang Pertanian dan Program Industri Ekuin

Soalan : Apakan peranan guru dalam tonggak Belajar untuk menguasai Kemahiran ini? Aktiviti Hands-On seperti membuat eksperimen, membuat model dll. Aktiviti Kokurikulum. (Kelab atau Persatuan) -Contohnya, Kelab Memasak, Kelab Kemahiran Hidup dan Persatuan Sains. ( Peranan guru sebagai Pembimbing sahaja)

Mata Pelajaran Kemahiran Hidup

- Membolehkan murid memperolehi kemahiran asas praktis dan pengetahuan berasaskan unsur-unsur teknologi serta menghayati nilai-nilai murni supaya mereka cenderung merekacipta dan menjalankan kerja buat sendiri.

Membuat Eksperimen (Sains)

Aktiviti Kokurikulum (Kelab Memasak)

BELAJAR UNTUK ( Learning to be)

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani

Pendidikan harus menyumbang kepada pembentukan insan menyeluruh dari segi fizikal, intelek, rohani, emosi, kepekaan & penghargaan estetika.

Pembentukan modal insan berpandanan dengan saranan yang diusulkan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan mengenai gagasan JERISE dalam melahirkan individu seimbang. Kurikulum di Malaysia: membantu perkembangan potensi murid secara seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS).

y Setiap individu perlu menerima didikan awal sejak kanak-kanak sehinggalah dewasa dalam semua aspek sehingga mereka boleh berfikir secara kritis, berdikari dan berupaya membuat keputusan.

` mempunyai

kemahiran dan ketrampilan mengaitkan domain teori dengan praktis dan mesti bijak membina pengetahuan dan kemahiran secara development mengikut kadar pembelajaran bagi mencapai hasrat kritis, kreatif dan inovatif.

Cara untuk mengaitkan domain teori dengan praktis? praktis?


Melalui KURIKULUM: Mata Pelajaran Kemahiran Hidup, Reka Cipta, Sains dan sebagainya. Melalui KO-KURIKULUM: Persatuan, Unit Beruniform, Kelab dan Permainan.

Reka Cipta
mewujudkan pelajar yang kreatif, inovatif, imaginatif & produktif. pelajar memperoleh manfaat melalui penyelesaian masalah selain dapat memenuhi keperluan kehidupan seharian dengan menggunakan sumber, konsep, dan prinsip reka cipta yang dipelajari.

AKTIVITI KO-KURIKULUM:

Matlamat pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah untuk mewujudkan perimbangan daripada aspek jasmani, emosi, intelek dan rohani di kalangan pelajar. (Ab. Alim Abdul Rahim)

Kurikulum perlu mempunyai ruang untuk disesuaikan dengan perkembangan semasa berdasarkan keperluan negara dan kemajuan sejagat.

BELAJAR UNTUK ( Learning to Live Together)

BELAJAR UNTUK HARMONI & BEKERJASAMA

an educational video for educators and youth leaders to be used with children and young people. This materials aims at nurturing values needed to learn to live together in a plural society. launched by the Arigatou Foundation and Global Network of Religions for Children (GNRC). http://www.youtube.com/watch?v=64S8kFRb4zA

Pendidikan berperanan penting dalam menjalinkan hubungan baik antara satu sama lain supaya rakyat dapat hidup aman damai di dalam negara berbilang kaum dan budaya. Tonggak pendidikan di mana pelajar belajar untuk bekerjasama dan hidup secara harmoni tanpa mengira bangsa dan latar belakang.

Cabaran yang mungkin ditemui dalam mencapai tonggak pendidikan tersebut?

Perasaan merasakan diri mereka lebih berkuasa atau lebih berupaya. Menimbulkan syak wasangka terhadap individu atau kelompok lain.

Apakah implikasi tonggak pendidikan ini terhadap sistem pendidikan?


beri peluang kepada murid meneroka dan memahami orang lain diawal persekolahan.
didedahkan kepada kepelbagaian budaya rakyat negara & kesedaran tentang saling memahami serta saling memerlukan antara sama lain.

Pendidikan menjadi wadah untuk belajar tentang budaya, agama dan tingkah laku setiap etnik.

Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan


 memberi kesedaran kepada murid tentang peranan, hak & tanggungjawab mereka dalam masyarakat & negara.  melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang bersatu padu, patriotik & boleh menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara & dunia.

Menjadikan ikatan dan nilai yang sama menerusi projek seperti sukan. Merancang kurikulum yang melibatkan murid di dalam projek kolaboratif sama ada aktiviti sukan atau budaya.
Program 1 Murid 1 Sukan

Program Angkat Angkat


Melibatkan diri aktiviti untuk membantu orang yang serba kekurang serta aktiviti prikemanusiaan.

Program Perkhemahan Kem 1 Malaysia

Apakah peranan guru dalam mencapai tonggok pendidikan tersebut?


Mempunyai sikap keterbukaan dan tidak mengongkong ciri ingin tahu pelajar mengenai budaya orang lain. Merancang aktiviti pengajaran & pembelajaran untuk menggalakkan penglibatan semua pelajar tanpa mengira latar belakang dan kaum.

Menerapkan nilai-nilai murni semasa mengajar serta memberikan peluang pelajar bergaul dan memahami budaya rakan-rakan mereka yang terdiri daripada pelbagai kaum atau budaya. Merancang dan meransang penglibatan murid dalam program seperti program amal atau aktiviti dalam gerak kokurikulum.

Soal Jawab:
1. Nyatakan 4 Tonggak Pendidikan UNESCO. 1. Belajar untuk menguasai ilmu ( learning to know) 2. Belajar untuk menguasai kemahiran ( learning to do) 3. Belajar menjadi insan berguna (learning to be) 4. Belajar untuk harmoni dan bekerjasama (learning to live together)

Laman Web untuk memahami UNESCO


http://www.unesco.org/new/zh/unesco/ (Chinese Version) http://www.unesco.org/new/en/unesco/ (English Version) http://www.youtube.com/UNESCO#p/c/551 163BB4376C529 UNESCO TV