DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPUTUSAN KEPALA SMAN 1 KAWALI DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN A. Sejarah Ringkas B. Visi, Misi dan Strategi C. Tujuan Sekolah D. Kode Etik Warga Sekolah

BAB II. STRUKTUR ORGANISASI A. Struktur Organisasi Sekolah B. Struktur Organisasi Tenaga Administrasi C. Struktur Organisasi Osis D. Struktur Organisasi MPK E. Struktur Organisasi Pramuka F. Struktur Organisasi PMR G. Struktur Organisasi Risma H. Struktur Organisasi Krepatala I. Struktur Organisasi Paskibra BAB III. SARANA DAN PRASARANA A. Denah Sekolah B. Luas Tanah C. Luas Bangunan D. Pelayanan Penunjang Pendidikan 1. Perpustakaan 2. Laboratorium 3. Pusat Sumber Belajar 4. Sistem Informasi Manajemen Sekolah 5. Sarana Olah Raga 6. Sarana Lainnya E. Pelayanan Kesiswaan dan Umum

1. Tempat peribadatan 2. Bimbingan dan Konseling 3. Gedung Serba Guna 4. Kantin Sekolah 5. Ruang Kegiatan Osis BAB IV. TATA TERTIB 1. Peraturan Kehadiran 2. Peraturan Perolehan Nilai 3. Penerapan Sistem Point BAB V. KURIKULUM A. Struktur Program Kurikulum B. Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) C. Kalender Kegiatan Akademik BAB VI. KRITERIA KENAIKAN KELAS, PENJURUSAN DAN KELULUSAN A. Kriteria Kenaikan Kelas B. Kriteria Penjurusan C. Kriteria Kelulusan dari Satuan Pendidikan BAB VII. PROGRAM PENGEMBANGAN DIRI A. Pengembangan Diri Melalui Kegiatan Bimbingan Konseling B. Pengembangan Diri Melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler C. Pengembangan Diri Melalui Pengembangan Life Skill ( Vokasional ) BAB IX. BUDAYA LINGKUNGAN SEKOLAH A. Program Pembiasan Peserta Didik B. Pola pembinaan kegiatan siswa. C. BAB X. BIDANG KESISWAAN 1. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) 2. Data Siswa 3. Data Lulusan 4. Data Perolehan Nilai Hasil Ujian 5. Data Siswa Ke Perguruan Tinggi 6. Data Kejuaraan-Kejuaraan BAB X. PENGHARGAAN BAGI YANG BERPRESTASI 1. Penghargaan Bidang Akademik 2. Penghargaan Bidang Non Akademik

3. Penghargaan lainnya

5.

Lampiran-Lampiran BAB I PENDAHULUAN
A. Sejarah Ringkas SMAN 1 Kawali B. Visi, Misi dan Strategi SMAN 1 Kawali 1. Visi ´ Unggul dalam Prestasi, Profesional dalam Pelayanan, Bernuansa Islami ´ 2. Misi 1) Meningkatkan mutu serta efektifitas sumber daya. 2) Merealisasikan kurikulum secara optimal 3) Melaksanakan pelayanan secara berkesinambungan 4) Memberikan pelayanan bernuansa islami 3. Strategi 1) Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan loka karya, workshop, penataran atau pelatihan. 2) Peningkatan mutu KBM melalui pemanfaatan waktu secara optimal, kegiatan pengayaan, kegiatan supervisi serta evaluasi diri. 3) Peningkatan kredibilitas lembaga melalui optimalisasi pelaksanaan standar nasional pendidikan secara konsisten. 4) Meningkatkan pelayanan bernuansa islami melalui penerapan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. C. Tujuan Sekolah 1. Mempersiapkan peserta didik yang cerdas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia 2. Menanamkan kepada peserta didik sikap ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan sikap sportivitas. 3. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 4. Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian, cerdas, berkualitas dan berprestasi dalam bidang olahraga dan seni.

Membekali peserta didik agar memiliki keterampilan teknologi informasi dan komunikasi serta mampu mengembangkan diri secara mandiri. 6. Menumbuhkan kepercayaan dan kepedulian alumni untuk bekerjasama dan berperan aktif dalam mewujudkan nama besar sekolah. 7. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 8. Menyiapkan siswa untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tingggi. 9. Menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 10. Memberikan pelayanan yang optimal kepada semua peserta didik dan masyarakat secara berkesinambungan dengan bernuansa islami. 11. Membekali siswa dengan berbagai prestasi akademik/ non aqkademik serta keterampilan ( life Skill) sebagai bekal hidup dimasyarakat. 12. Persiapan membekali siswa dalam menghadapi persaingan global.

D. Kode Etik Warga Sekolah 1. Warga SMAN 1 Kawali adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan syari·at ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. 2. Warga SMAN 1 Kawali mengucapkan salam, bertutur kata yang sopan, ramah serta murah senyum. 3. Warga SMAN 1 Kawali memelihara kerukunan yang dilandasi rasa kekeluargaan serta membina dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan. 4. Warga SMAN 1 Kawali menjunjung tinggi nama baik, kehormatan , harkat dan martabat sekolah. 5. Warga SMAN 1 Kawali peka terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menghargai waktu dan etos kerja yang tinggi guna mewujudkan pendidikan yang bermutu. 6. Warga SMAN 1 Kawali peduli terhadap kebersihan, keindahan, ketertiban dan kelestarian lingkungan serta keamanan seluruh asset sekolah. 7. Warga SMAN 1 Kawali senantiasa bergotong royong dan saling membantu dalam menunaikan tugas dan kewajiban.

BAB II. STRUKTUR ORGANISASI
A. Struktur Organisasi Sekolah 1. Kepala Sekolah

2.

3.

4.

5.

: Drs. ENDAN ADIWISASTRA Pangkat : Pembina Tk.1 / IV.b NIP : 19550828.198403.1.003 Wakil Kepala Sekolah ( Wakasek ) : a. Wakasek Urusan Kurikulum : Drs. DEDE ANWAR, M.Pd. b. Wakasek Urusan Kesiswaan : Drs. MUMUNG MURSIDI c. Wakasek Urusan Sarana : Drs. SOLEH SISWANA d. Wakasek Urusan Humas : Drs. BADURAHMAN e. Wakasek Ur. Manaj.Infor & PM : ASEP RAHMAT, S.Pd. Staf Wakil Kepala Sekolah : a. Staf Wakasek Ur. Kurikulum : KUSTIAWAN, S.Pd. b. Staf Wakasek Ur. Kesiswaan : Drs. TOTONG BUDIARTO c. Staf Wakasek Ur. Sarana : DEDE MULYADI, S.Pd. d. Staf Wakasek Ur. Humas : Drs. WIWAHADI Kepala-Kepala Bidang Tertentu a. Kepala Lab Fisika : Dra. RITA HERNIATI b. Kepala Lab Kimia : Hj. UUM NURHAYATI, M.Pd. c. Kepala Lab Biologi : Drs. YADI HERYADI d. Kepala Lab Bahasa : APADI, S.Pd. e. Kepala Lab TIK : Drs. TOTONG BUDIARTO f. Kepala PSB TIK : ASEP RAHMAT, S.Pd. Tenaga Pendidik a. Kualifikasi Akademik 1) Pendidikan S-2 : 4 Orang 2) Pendidikan S-1 : 52 Orang 3) Pendidikan Sarmud : 1 Orang Jumlah : 57 Orang

b. Data Pendidik No Nama 1. Drs. Endan Adiwisastra 2. Drs. Mumung Mursidi 3. Rohili, BA 4. Drs. Rusmana Darusman Iskandar 5. Dra. Entat Rosmiati, M.Pd. 6. Titin Hatijah, S.Pd. 7. Dra. Yuliah 8. Drs. H. Saepudin 9. Hernawan, S.Pd. 10. Siti Hadijah, S.Pd. 11. Lely marlina, S.Pd. 12. Apandi S.Pd. 13. Dra. Iin Kartina 14. Euis Maryati, S.Pd. 15. Dra. Dedeh Nafisah 16. Drs. Aang Jajang 17. Kustiawan, S.Pd. 18. Drs. Totong Budiarto 19. Dra. Pratami Widianingrum 20. Dra. Rita Herniati 21. Nina Nurohmah, S.Pd. 22. Drs. Abdurahman 23. Dra. Cicih Sudiarsih 24. Hj. Uum Nurhayati, M.Pd. 25. Drs. Wiwahadi 26. Drs. Yadi Heryadi 27. Hidayat, S.Pd. 28. Noneng Purmini, S.Pd. 29. Dra. Hj. Nani Sumarni 30. Maman Dirman Rusmana, S.Pd. 31. Dedi Koswara, S.Pd. 32. Hj. Euis Fathirat, S.Pd. 33. Hj. Aida Kuraesin, S.Pd. 34. Dede Mulyadi, S.Pd. 35. Yeni Sulastri, S.Pd. 36. Drs. Maman Surachman

Mengajar Mata Pelajaran Geografi Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Islam Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia/ PKn Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Matematika / BTQ Matematika Matematika Matematika Matematika Fisika Fisika Kimia Kimia Kimia Biologi Biologi Biologi Biologi Sejarah Sejarah / Sosilogi Sejarah / Sosiologi Sejarah / BP-BK Sejarah / BP-BK Geografi Geografi Ekonomi

37. 38. 39. 40 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Drs. Soleh Siswana Dra. Iis Surtini Drs. Dede Anwar Asep rahmat, S.Pd. Jaspan Sugianto, S.Pd. Lina Agustiani, S.Pd. Yetin Kusnartini, S.Pd. Agus Iwan, S.Pd. Beben Hemara, S.Pd. Mustopa, S.Pd. Ishak Iskandar, M.Pd. Mara Sukmara, S.Pd. Diani Dwi Rahayu, S.Kom. Dini Yuliati, S.Kom Indra Singgih, S.Pd. Ajeng Rohani, S.Pd. Mia Prajawastuti, S.Pd. Wida Widiastiningrum, S.Pd. Ade Ika, S.Ip. Dadan Hendayana, S.Pd. Elin Herlina, S.Pd.

Ekonomi Akuntansi/Keteram. Pembukuan Akuntansi Ekonomi, BTQ Sosiologi Pendidikan Seni Pendidikan Seni Penjas Orkes Penjas Orkes Penjas Orkes Bahasa Daerah Bahasa Daerah TIK TIK Bahasa Inggris Bahasa Inggris Matematika Ketermpilan Pertanian Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Seni Bahasa Arab

Nandang Anjasmara, S.E. Maya Gantina Kamin Idi Harja Mino Eman Sulaeman

Urusan Agendaris Urusan Keuangan Tanaga Layanan Khusus Tanaga Layanan Khusus Tanaga Layanan Khusus Tanaga Layanan Khusus Tanaga Keamanan

C. Struktur Organisasi Osis 1. Ketua Osisi D. Struktur Organisasi MPK E. Struktur Organisasi Pramuka F. Struktur Organisasi PMR G. Struktur Organisasi Risma H. Struktur Organisasi Krepatala I. Struktur Organisasi Paskibra

B. Struktur Organisasi Tenaga Administrasi 1. Kualifikasi Akademik a. Pendidikan S-1 : 2 Orang b. Pendidikan SLA : 7 Orang c. Pendidikan SLP : 2 Orang d. Pendidikan SD : 3 Orang 2. Data Tenaga Administrasi No Nama Jabatan Nonok Rosmiati Kepala Urusan Tata Usaha Sahlan Rumad Urusan Kesiswaan Enung Rohaeni Urusan Kesiswaan Samsu Urusan Kepegawaian Maoludin Urusan Kepegawaian Agus Rahlan, S.Ip. Urusan Sarana Emuh Urusan Sarana / Gudang

BAB III. SARANA DAN PRASARANA
A. Denah Sekolah B. Luas Tanah 1. Pembelian dari tanah milik masyarakat 2. Hak Guna Pakai Tanah Desa Kawalimukti Jumlah Luas Tanah Sekolah C. Jumlah dan Luas Bangunan No Nama Bangunan Kelas Lt. I Bangunan Kelas Lt.II Bangunan Serba Guna Bangunan Perpustakaan Bangunan Lab. Fisika Bangunan Lab. Kimia Bangunan Lab. Biologi Bangunan Lab. Bahasa : 6.492 m2 : 12.776 m2 : 19.268 m2 JML Luas

1 1 1 1 1 1

Bangunan Lab. TIK Bangunan PSB TIK Lt. II Ruang Pimpinan Ruang Wakasek Ruang Tata Usaha Bangunan Ruang BP/BK Bangunan Keg. Osis Bangunan Tempat Ibadah Bangunan Kantin Sekolah Bangunan Gudang WC / Kakus Dapur Umum Ruang Piket D. Pelayanan Penunjang Pendidikan 1. Perpustakaan 2. Laboratorium 3. Pusat Sumber Belajar 4. Sistem Informasi Manajemen Sekolah 5. Sarana Olah Raga 6. Sarana Lainnya E. Pelayanan Kesiswaan dan Umum 1. Tempat peribadatan 2. Bimbingan dan Konseling 3. Gedung Serba Guna 4. Kantin Sekolah 5. Ruang Kegiatan Osis

1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 18 1 1

BAB V. BIDANG KURIKULUM
A. Struktur Program Kurikulum 1. Pengaturan Beban Belajar No 1. 2. 3. 4. 5. Kelas X XI XI XII XII Program Umum IPA IPS IPA IPS M.P Inti 16 13 13 13 13 M.P Mulok 3 4 4 4 4 Jumlah MP 19 17 17 17 17 Alokasi Waktu 42 43 43 43 43 jam / minggu jam / minggu jam / minggu jam / minggu jam / minggu

2. Struktur Kurikulum Komponen X Umum 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 Kelas XI IPA IPS 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 XII IPA 2 2 4 4 4 4 4 4 2 IPS 2 2 4 4 4

BAB IV. TATA TERTIB
A. Ketentuan Kehadiran B. Peraturan Perolehan Nilai C. Penerapan Sistem Point

A. Mata Pelajaran 1. Pendidikan Agama Islam 2. Pendidikan Kewarganegaraan 3. Bahasa dan Sastra Indonesia 4. Bahasa Inggris 5. Matematika 6. Fisika 7. Biologi 8. Kimia 9. Sejarah *) 10. Geografi *) 11. Ekonomi / Akuntansi *) 12. Sosiologi 13. Seni Budaya 14. Penjasorkes 15. Keterampilan / Bahasa Arab 16. Teknologi Informasi dan

2 2 2 2

3 3 5 3 2 2 2 2

2 2 2 2

3 3 5 3 2 2 2 2

Komputer B. Muatan Lokal 1. Bahasa Sunda 2. Baca Tulis Al-Qur·an 3. PLH 4. BP/BK

2. Kelas XI dan XII IPA 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 Komponen KELAS XI SEM 3 SEM 4 K P K P 73 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 73 72 72 72 72 72 72 72 72 72 74 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 74 73 73 73 73 73 73 73 73 73 KELAS XII SEM 5 SEM 6 K P K P 74 74 74 74 74 74 72 72 74 74 74 74 74 74 74 74 72 72 74 74 74 74 75 75 75 75 74 75 73 73 75 75 75 75 75 75 75 75 73 73 75 75 75 75

Jumlah Jam Tatap Muka
B. Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) 1. Kelas X Komponen A. Mata Pelajaran 1. Pendidikan Agama Islam 2. Pendidikan Kewarganegaraan 3. Bahasa dan Sastra Indonesia 4. Bahasa Inggris 5. Matematika 6. Fisika 7. Biologi 8. Kimia 9. Sejarah *) 10. Geografi *) 11. Ekonomi / Akuntansi *) 12. Sosiologi 13. Seni Budaya 14. Penjasorkes 15. Keterampilan / Bahasa Arab 16. Teknologi Informasi dan Komputer B. Muatan Lokal 1. Bahasa Sunda 2. Baca Tulis Al-Qur·an

42

43

43

43

43

Kelas X Semester 1 Semester 1 Kog Psiko Kog Psiko 72 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 72 70 70 70 70 70 73 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 73 71 71 71 71 71

A. Mata Pelajaran 1. Pendidikan Agama Islam 2. Pendidikan Kewarganegaraan 3. Bahasa dan Sastra Indonesia 4. Bahasa Inggris 5. Matematika 6. Fisika 7. Biologi 8. Kimia 9. Sejarah *) 10. Seni Budaya 11. Penjasorkes 12. Keterampilan 13. Teknologi Informasi dan Komputer B. Muatan Lokal 1. Bahasa Sunda 2. Baca Tulis Al-Qur·an 3. PLH 4. BP/BK

72 70

72 72

73 71

73 73

74 72

74 74

75 73

75 75

Jumlah Jam Tatap Muka
71 71 71 71 71 71 3. Kelas XI dan XII IPS Komponen KELAS XI SEM 3 SEM 4 K P K P 73 72 72 73 72 74 73 73 74 73 KELAS XII SEM 5 SEM 6 K P K P 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75

70 70 70 70 70 70

A. Mata Pelajaran 1. Pendidikan Agama Islam 2. Pendidikan Kewarganegaraan 3. Bahasa dan Sastra Indonesia

Bahasa Inggris Matematika Ekonomi Geografi Sosiologi Sejarah *) Seni Budaya Penjasorkes Keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer B. Muatan Lokal 5. Bahasa Sunda 6. Baca Tulis Al-Qur·an 7. PLH 8. BP/BK

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

72 72 72 72 72 72 72 72 72

72 72 72 72 72 72 72 72

73 73 73 73 73 73 73 73 73

73 73 73 73 73 73 73 73

74 74 74 72 72 74 74 74 74

74 74 72 72 74 74 74 74

75 74 75 73 73 75 75 75 75

75 75 73 73 75 75 75 75

72 70

72 72

73 71

73 73

74 72

74 74

75 73

75 75

Jumlah Jam Tatap Muka
C. Kalender Kegiatan Akademik

BAB VI. KRITERIA KENAIKAN KELAS, PENJURUSAN DAN KELULUSAN
A. Kriteria Kenaikan Kelas 1. Dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran atau setiap semester genap. 2. Kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semerter genap, dengan pertimbangan seluruh SK/KD yang belum tuntas pada semester ganjil, harus dituntaskan sampai mencapai KKM yang ditetapkan, sebelum akhir semester genap. Hal ini sesuai dengan prinsip belajar tuntas (mastery learning), dimana peserta yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai dengan KKM yang ditetapkan, maka yang bersangkutan harus mengikuti pembelajaran remidi sampai yang bersangkutan mampu mencapai KKM dimaksud. Artinya, nilai kenaikan kelas harus tetap memperhitungkan hasil belajar peserta didik selama satu tahun pelajaran yang sedang berlangsung. 3. Peserta didik dinyatakan tidak naik ke kelas XI, apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan belajar minimal, lebih dari 3 (tiga) mata pelajaran. B.

4. Peserta didik dinyatakan tidak naik ke kelas XII, apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan belajar minimal, lebih dari 3 (tiga) mata pelajaran yang bukan mata pelajaran ciri khas program, atau yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan belajar minimal pada salah satu atau lebih mata pelajaran ciri khas program. Sebagai contoh: Bagi Peserta didik Kelas XI : a. Program IPA, tidak boleh memiliki nilai yang tidak tuntas pada mata pelajaran Fisika, Kimia, dan Biologi. b. Program IPS, tidak boleh memiliki nilai yang tidak tuntas pada mata pelajaran Geografi, Ekonomi dan Sosiologi 5. Satuan pendidikan dapat menambah kriteria kenaikan kelas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap satuan pendidikan, melalui rapat dewan pendidik. 6. Kriteria Tambahan 1. Kehadiran selama di kelas X atau XI sekurang-kurangnya 90 % 2. Tidak pernah melawan secara fisik kepada Kepala Sekolah, Guru dan atau tata usaha 3. Tidak pernah terlibat pemakaian dan atau pengedaran narkotika dan obatobatan terlarang 4. Tidak pernal terlibat perkelahian atau tawuran 5. Tidak pernah terlibat tidak kriminal 6. Lancar membaca al-Qur·an 7. Hafal sekurang-kurangnya 10 surat-surat dalam al-Qur·an untuk kelas X, 15 surat untuk kelas XI 8. Mampu melaksanakan shalat dengan benar 9. Tidak memiliki point negatif diatas 50 Kriteria Penjurusan 1. Waktu penentuan dan pelaksanaan penjurusan a. Penentuan penjurusan bagi peserta didik untuk program IPA dan IPS dilakukan mulai akhir semester 2 (dua) kelas X. b. Pelaksanaan KBM sesuai program jurusan, dimulai pada semester 1 (satu) kelas XI. 2. Kriteria penjurusan program Penentuan penjurusan program dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, minat dan kebutuhan peserta didik, yang harus dibuktikan dengan hasil prestasi akademik yang sesuai dengan kriteria nilai yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.Apabila terjadi perbedaan antara potensi/minat dengan nilai

akademik seorang peserta didik, maka guru harus mengkaji dan melakukan perbaikan dalam memberikan layanan belajar kepada yang bersangkutan. a. Potensi dan Minat Peserta Didik Untuk mengetahui potensi dan minat peserta didik dapat dilakukan melalui angket/kuesioner dan wawancara, atau cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi potensi, minat, dan bakat. b. Nilai akademik Peserta didik yang naik ke kelas XI dan akan mengambil program tertentu yaitu: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS): boleh memiliki nilai yang tidak tuntas paling banyak 3 (tiga) mata pelajaran pada mata pelajaran-mata pelajaran yang bukan menjadi ciri khas program tersebut (lihat Struktur Kurikulum). Peserta didik yang naik ke kelas XI, dan yang bersangkutan mendapat nilai tidak tuntas 3 (tiga) mata pelajaran, maka nilai tersebut harus dijadikan dasar untuk menentukan program yang dapat diikuti oleh peserta didik, contoh : y Apabila mata pelajaran yang tidak tuntas adalah Fisika, Kimia dan Geografi (2 mata pelajaran ciri khas program IPA dan 1 cirikhas program IPS), maka siswa tersebut secara akademik dapat dimasukkan ke program Bahasa. y Apabila mata pelajaran yang tidak tuntas adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Fisika, (2 mata pelajaran ciri khas Bahasa dan 1 ciri khas IPA), maka siswa tersebut secara akademik dapat dimasukkan ke program IPS. y Apabila mata pelajaran yang tidak tuntas adalah Ekonomi, Sosilologi, dan Bahasa Inggris (2 mata pelajaran ciri khas program IPS dan 1 ciri khas program Bahasa), maka peserta didik tersebut secara akademik dapat dimasukkan ke program IPA. y Apabila mata pelajaran yang tidak tuntas adalah Fisika, Ekonomi, dan Bahasa Indonesia (mencakup semua mata pelajaran yang menjadi ciri khas kedua program di MA) maka peserta didik tersebut: - perlu diperhatikan minat peserta didik. - perlu diperhatikan prestasi Pengetahuan, Praktik dan Sikap pada mata pelajaran yang menjadi ciri khas program IPA seperti Fisika, Kimia, dan Biologi dibandingkan dengan mata pelajaran yang menjadi

3.

4. 5.

ciri khas program IPS ( Ekonomi, Geografi, Sosiologi) dan dibandingkan dengan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program Bahasa (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris). Perbandingan nilai prestasi siswa dimaksud dapat dilakukan melalui program remidial dan diakhiri dengan ujian. Apabila pada nilai dari setiap mata pelajaran yang menjadi ciri khas program tertentu terdapat nilai prestasi yang lebih unggul daripada program lainya, maka siswa tersebut dapat dijuruskan ke program yang nilai prestasi mata pelajarannya lebih unggul tersebut. Apabila antara minat dan prestasi ketiga aspek tidak cocok/sesuai, wali kelas dengan pertimbangan masukan dari guru Bimbingan dan Konseling dapat memutuskan program apa yang dapat dipilih oleh peserta didik. Bagi peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk masuk ke semua program, diberi kesempatan untuk pindah jurusan apabila ia tidak cocok pada program semula atau tidak sesuai dengan kemampuan dan kemajuan belajarnya. Sekolah harus memfasilitasi agar peserta didik dapat mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dimiliki di kelas baru. Batas waktu untuk pindah program ditentukan oleh sekolah paling lambat 1 (satu) bulan. Satuan pendidikan dapat menambah kriteria penjurusan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap satuan pendidikan.

C.

Kriteria Kelulusan dari Satuan Pendidikan 1. Telah menyelesaikan program pembelajaran 2. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir seluruh mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian , kelompok mata pelajaran Jasmani dan Kesehatan. 3. Lulus Ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 4. Lulus Ujian Nasional. 5. Kriteria Non Akademik / Tambahan : 1) Kehadiran selama dikelas XII sekurang-kurangnya 90% 2) Tidak Pernah melawan secara Fisik kepada Kepala Sekolah, Guru dan Tata Usaha 3) Tidak pernah terlibat pemakaian dan pengedaran obat-obatan terlarang 4) Tidak pernah terlibat perkelahian dan atau tauran

5) 6) 7) 8) D.

Tidak pernah terlibat tindak kriminal Lancar membaca Al- Qur·an Hapal sekurang-kurangnya 20 surat dari Al-Qur·an Mampu melaksanakan Solat dengan benar.

Kriteria Kelulusan Ujian Nasional Peserta UN dinyatakan LULUS jika memenuhi standar kelulusan UN, sebagai berikut : (Lampiran Pertaturan BSNP Nomor 0148/SK-P0S/BSNP/I/2011, BAB. VII) 1) Pesesrta didik dinyatakan LULUS Ujian Nasional apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh Satuan pendidikan berdasarkan perolehan nilai Sekolah/ Madrasah. 2) Nilai Sekolah/ Madrasah sebagaimana dimaksud pada pada nomor 1 diperoleh dari gabungan antara nilai US dan nilai rata-rata raport semester 3, 4 dan 5 SMA dengan pembobotan 60% untuk nilai US dan 40 % untuk nilai rata-rata raport. 3) Kelulusan Peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan Nilai Akhir. 4) Nilai Akhir sebagaina dimaksud pada butir (2.3) diperoleh dari Gabungan Nilai Sekolah dari mata pelajaran yang di ujinasionalkan dengan nilai UN, dengan pembobotan 40% untuk nilai sekolah dari matapelajaran yang diujinasionalkan dan 60% untuk Nilai UN. 5) Sekala yang digunakan pada Nilai sekolah, Nilai Raport dan Nilai akhir adalah nol sampai sepuluh. 6) Pembulatan Nilai gabungan pada nilai Sekolah dan nilai raport dinyatakan dalam bentuk dua decimal, apabila decima ke 3 lebih besar atau sama dengan lima (•) 5 dibulatkan keatas. 7) Pembulatan nilai akhir dinyatakan dalam bentuk satu decimal , apabila decimal kedua •5 maka dibulatkan keatas. 8) Peserta didik dinyatakan LULUS UN apabila nilai rata-rata dari semua Nilai Akhir sebagaimana diatur pada butir nomor 4 mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol) 9) Kelulusan peserta didik dari semua satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan guru berdasarkan kriteria kelulusan sebagaiman dimaksid pada bab VI. Kriteria Kelulusan Ujian Sekolah

Pesesrta didik dinyatakan LULUS Ujian Sekolah apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh Satuan pendidikan berdasarkan perolehan nilai Sekolah 2. Nilai Sekolah sebagaimana dimaksud pada pada nomor 3.1 diperoleh dari gabungan antara nilai US dan nilai rata-rata raport semester 3, 4 dan 5 SMA dengan pembobotan 60% untuk nilai US dan 40 % untuk nilai rata-rata raport. 3. Kelulusan Peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan Nilai Akhir. 4. Nilai Akhir sebagaina dimaksud pada butir (3.3) diperoleh dari Gabungan Nilai Sekolah dari mata pelajaran yang di ujian sekolahkan , dengan pembobotan 40% untuk nilai rapot semester 3,4 dan 5 dari matapelajaran yang diujian sekolahkan dan 60% untuk Nilai US. 5. Sekala yang digunakan pada Nilai sekolah, Nilai Raport dan Nilai akhir adalah nol sampai sepuluh. 6. Pembulatan Nilai gabungan pada nilai Sekolah dan nilai raport dinyatakan dalam bentuk dua decimal, apabila desimal ke 3 lebih besar atau sama dengan lima (•) 5 dibulatkan keatas. 7. Pembulatan nilai akhir dinyatakan dalam bentuk satu desimal , apabila decimal kedua •5 maka dibulatkan keatas. 8. Peserta didik dinyatakan LULUS UN apabila nilai rata-rata dari semua Nilai Akhir sebagaimana diatur pada butir nomor 4 mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol) 9. Kelulusan peserta didik dari semua satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan guru 10. Peserta Didik dinyatakan Lulus Ujian Sekolah/ Madrasah apabila memiliki rata-rat minimum 6.00

1.

BAB VII. PROGRAM PENGEMBANGAN DIRI
A. Pengembangan Diri Melalui Kegiatan Bimbingan Konseling
1) Pengembangan kehidupan Pribadi (P), meliputi pemahaman diri, mengenali potensi diri, bakat, minat pribadi dan pengembangannya serta penyalurannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif,

E.

Pengembangan kehidupan Sosial (S), meliputi penyesuaian diri, berkomunikasi dan berinteraksi, baik secara lisan maupun tulisan secara efektif, efisien dan produktif dengan teman sebaya, lingkungan sekitar, dan dalam kehidupan bersama, pemantapan kemampuan bertingkah laku. 3) Pengembangan kemampuan Belajar (B), meliputi kemampuan menemukan hambatan atau kesulitan belajar dan pemantapan sikap kebiasaan disiplin belajar dan keterampilan berlatih. 4) Pengembangan Karir (K), meliputi pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dipilih dan dikembangkan. Jenis layanan Konseling yang dapat diberikan guru BK, berupa layanan: Orientasi, Informasi, Penempatan dan penyaluran, Penguasaan konten, Konseling individu, Konseling kelompok, Bimbingan kelompok, Konsultasi , Mediasi.

2)

2. Kegiatan tidak terprogram dilaksanakan secara langsung oleh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang diikuti oleh semua peserta didik seperti: rutin, spontan dan keteladanan / Pembiasaan peserta didik. C. Pengembangan Diri Melalui Pengembangan Life Skill ( Vokasional ) Selain melayani siswa dalam pengembangan diri melalui kegiatan ekstra kurikuler, juga dalam rangka membekali siswa menghadapi persaingan lokal dan global, SMA Negeri 1 Kawali memberikan pembekalan dalam bentuk life skill melalui kelompok belajar :Vokasional Tata Boga, Vokasional Tata Busana, Vokasional Perikanan, Vokasional Peternakan, dan Vokasional Pertanian

B. Pengembangan Diri Melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh sekolah. Ruang lingkup pengembangan diri terdiri dari : Kegiatan terprogram dan tidak terprogram.
1. Kegiatan terprogram direncanakan secara khusus dan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pribadinya. Jenis kegiatan Ekstra kurikuler: Program akademis (OSN/ Olimpiade), Olahraga (O2SN) : Sepak Bola, Bola Voley, Atletik, Takraw, Tenis Meja, Bulu Tangkis, BKC / Tarung Drajat, Seni dan Budaya , Keagamaan , kepramukaan, latihan kepemimpinan, ilmiah remaja, palang merah remaja, English club, ICT Club dll. Setiap peserta didik diberi kesempatan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, minimal 1 dan maksimal 2 jenis kegiatan. Semua aktivitas peserta didik berkenaan dengan kegiatan ekstrakurikuler di bawah pembinaan dan pengawasan pembina yang ditugasi oleh Kepala Sekolah. Setiap pembina kegiatan ekstra kurikuler membuat program kegiatan pengembangan diri .