Anda di halaman 1dari 16

KEPENTINGAN ETIKA DAN KOD ETIKA KEGURUAN MALAYSIA

NOR AZURAH BINTI KUNJO MOHAMAD NOR HIDAYAH BINTI ABDUL AZIZ ZUREHAN BINTI MD DAN

MAKSUD ETIKA


Etika berasal daripada perkataan Greek, Ethos diertikan sebagai sikap dan adat yang menetukan tingahlaku iaitu penemuan baik buruk perbuatan manusia. Etika berkait rapat dengan moral,akhlak dan nilai sungguhpun secara terperinci terdapat perbezaan ketara antara satu dengan yanglain. Menurut Grassian ( 1981 ) etika boleh ditakrifkan sebagai kajian falsafah tentang moraliaitu tentang kelakuan yang baik, kewajipan moral, sikap moral, tanggungjawab moral, keadilan sosial dan ciri - ciri kehidupan yang baik. Rafik Issa ( 1998 ) pula mentakrifkan etika sebagai satu set prinsip moral yangmembezakan apa yang betul dan apa yang salah. Beliau menyambung dengan menambah bahwaetika merupakan satu perkara yang normatif kerana menjelaskan apa yang perlu dilakukan atauperlu menahan diri daripada melakukannya.

Sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka, 1995) Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994). Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Dari persepktif Islam, etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan AlQuran dan ketakwaan kepada Allah. Menurut Institut Integriti Malaysia ( 2007 :17 ) pula mendefinisikan etika sebagai himpunan nilai dan moral yang menjadi piawai bagi tingkah laku individu, organisasi dan profesyen.

KOD ETIKA KEGURUAN MALAYSIA


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Tanggungjawab terhadap Allah (Etika guru Muslim) Tanggungjawab Terhadap Diri Tanggungjawab Terhadap Ilmu Tanggungjawab Terhadap Profesion Tanggungjawab Terhadap Pelajar Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat Tanggungjawab Terhadap Ibu Bapa Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara Pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning)

KEPENTINGAN KOD ETIKA KEGURUAN MALAYSIA (UMUM)

Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan.

Menerusi kod etika, guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Pengamalan etika dapat mengekal, dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas, serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahli dalam organisasi (INTAN, 1991)

KEPENTINGAN KOD ETIKA KEGURUAN MALAYSIA (KHUSUS)


1.

Tanggungjawab terhadap Allah (Etika guru Muslim) Seorang guru Muslim hendaklah sentiasa memantapkan keimanannya kepada Allah Sifat istiqamah, iltizam semangat berbakti dan beramal soleh hendaklah menjadi amalan harian. Guru Muslim hendaklah prihatin mengagungkan dan mendaulatkan syiar Islam dengan melaksanakan kewajiban agama, menghindari larangan-Nya dan menyempurnakan segala hak dan tanggungjawab Guru Muslim hendaklah bersyukur kepada Allah, berdoa dan merendahkan diri ke hadrat-Nya.

2. TANGGUNGJAWAB TERHADAP DIRI

Seseorang guru hendaklah memastikan keselamatan diri sendiri dari aspek fizikal, emosional, mental mahupun moral. Prihatin terhadap kebersihan diri, pakaian, perawakan dan tempat tinggal. Memahami kekuatan dan kelemahan diri untuk boleh dimanfaatkan serta ditingkatkan dari segenap aspek. Melibatkan diri dengan program dan agenda yang boleh meningkatkan kualiti profesion sebagai seorang guru.

3. TANGGUNGJAWAB TERHADAP ILMU

Memastikan penguasaan ilmu mantap dan mendalam. Prihatin untuk mengamalkan dan mengembangkan ilmu yang dipelajari. Sentiasa mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam pengajaran ilmu yang berkaitan. Sentiasa memanfaatkan ilmu untuk tujuan kemanusiaan, kesejahteraan dan keamanan umat manusia sejagat.

4. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PROFESION

Seorang guru hendaklah menjaga imej keguruan untuk meletakkan kepercayaan orang ramai Amanah berhubung dengan kewangan. Menjalankan tugas dengan jujur. Memperkembangkan potensi pelajar dari segi jasmani, intelek, daya cipta dan rohani. Bertingkah baik supaya menjadi contoh kepada pelajar. Bertugas sebagai pengganti ibu bapa dalam usaha membentuk tingkah laku para pelajar

5. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR

Mendahulukan kepentingan pelajar mengatasi kepentingan masyarakat, persatuan atau persendirian

Mengambil tindakan secara adil terhadap semua pelajar tanpa mengira bangsa, jantina, agama, asal keluarga, intelek, dan status-status lain. Tidak meminta bayaran daripada kelas tambahan pelajar

Menghormati maklumat sulit setiap pelajar

6. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT

Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguhsungguh dan mengekalkan kemajuan ikhtisas dan sosial. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan.

7. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA

Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anakanak mereka. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga. Maklumat mengenai keadaan rumah tangga atau adalah sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anakanak mereka, dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. Mengelakkan diri daripada dipengaruhi kedudukan sosial ibu bapa dan mengeluarkan kata-kata yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.

8. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA

Mengelakkan diri daripada menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar, masyarakat atau negara, yang bertentangan dengan Ruku negara. Memupuk nilai taat setia, bertanggungjawab, menghormati orang tua, perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama. Sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa dan masyarakat Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan harian dengan baik.

9. PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (LIFELONG LEARNING)

Proses pembelajaran secara berterusan bertujuan meningkat kemahiran atau membangunkan kerjaya pada masa sekarang, mahupun pada masa akan datang Pengalaman yang bersifat pengetahuan seperti ini dapat dipelajari dalam bentuk formal dan latihan. Pendidik perlu dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang dinamik. Berfikiran rasional, inovatif, kreatif dan mempunyai daya tahan fizikal dan mental yang menjadi bahan rujukan rakan setugas dan ibu bapa.

"Jadikan dirimu bagai pohon yang rendang di mana insan dapat berteduh. Jangan seperti pohon kering tempat sang pungguk melepas rindu dan hanya layak dibuat kayu api.
SEKIAN