Sila Klik untuk Pilih

:
Claim Lampiran A
Muka 1
Muka 2
Muka 3
Muka 4
Muka 5
Muka 6
Anda Boleh Mengisi Maklumat dan Mencetak Muka 1 Hingga Muka 6.
Claim Peperiksaan
Muka 1
Muka 2
Muka 3
Muka 4
Muka 5
Muka 6
Anda Boleh Mengisi Maklumat dan Mencetak Muka 1 Hingga Muka 6.
Masukkan Gaji dan cc Kereta :
Kelas Tuntutan akan ditetapkan secara Automatik.
Muka 2
Muka 3
Muka 4
Muka 3
Muka 4
Muka 5
Muka 6
Disediakan OIeh :
USTAZ MOHD YUSOF BIN ISMAIL
SMK. SULTAN IDRIS SHAH II
33300 GERIK, PERAK
TeI : 019-5401542
CLAIM (TUNTUTAN) PERJALANAN
MENU UTAMA
Bantuan
CLAIM LAMPIRAN "A" CLAIM PEPERIKSAAN
Muka 1
Jarak (km) :
MaIaysia
Perak
SeIangor
PPD HuIu Perak
SampuI Surat
SampuI Surat Kebenaran Menggunakan Kereta >240
Muka 5
Kebenaran Menggunakan Kereta
Muka 1
Muka 2
BAGÌ /
No. Akaun :
No. Kad Pengenalan: Nama Bank :
Alamat Bank :
Gred/Kategori/
{Kumpulan (*) } :
Jawatan :
Gaji : RM
Pendapatan (RM) : Elaun-Elaun : RM
JumIah : RM
Jenis/Model :
No. Pendaftaran:
Kenderaan
Kuasa (c.c) : c.c.
Kelas Tuntutan :
Alamat Pejabat
Alamat Rumah
LAMPIRAN "A"
KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI
2008
(Bulan) (Tahun)
MAKLUMAT PEGAWAI
Nama (Huruf Besar) :
PEGAWAÌ PERKHÌDMATAN PENDÌDÌKAN SÌSWAZAH
0.00
- 2 -
JUMLAH : 0 km
Bertolak Sampai
Jarak (km)
Tambang
KENYATAAN TUNTUTAN
Tarikh
Waktu
Tujuan/Tempat
- 3 -
Bagi :
500 km pertama x 0 km x 60 sen/km : RM 0.00
500 km selepas 500 km 0 km x 55 sen/km : RM 0.00
700 km selepas 1000 km 0 km x 50 sen/km : RM 0.00
Setiap km selepas 1700 km 0 km x 45 sen/km : RM 0.00
Jumlah Perbatuan : 0 km x Jumlah : RM 0.00
Teksi ( Resit : ) : RM
Bas ( Resit : ) : RM
Kereta Api ( Resit : ) : RM
Feri ( Resit : ) : RM
Lain-lain RM
J u m l a h RM 0.00
X Elaun Makan sebanyak RM /hari : RM 0.00
X Elaun Harian sebanyak RM /hari : RM 0.00
RM 0.00 J u m l a h :
TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN
TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN JALAN
TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN
45.00
- 4 -
X BSH sebanyak RM /hari RM
(Resit : )
Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan :
X Elaun Lojing sebanyak RM / hari : RM 0.00
J u m l a h : RM
Tol (Resit : dilampirkan ) RM
Tempat Letak Kereta (Resit : ) RM
Dobi (Resit : ) RM
Pos (Resit : ) RM
Telefon, Teleks, Faxs (Resit : ) RM
Kerugian Pertukaran Matawang Asing @ 3% RM
(Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan
Brunai Darulssalam sahaja)
JumIah Tuntutan RM
Saya mengaku bahawa:
(a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat
atas urusan rasmi;
(b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan
dibawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau
pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa;
(c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah RM
telah sebenar dilakukan dan dibayar oleh saya.

TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) ELAUN LOJING
PENGAKUAN
TUNTUTAN PELBAGAI
0.00 0
- 5 -
(d) panggilan telefon sebanyak RM ........ dibuat atas urusan rasmi; dan
(e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya
bertanggungjawab terhadapnya.
______________________________
Tarikh : Tandatangan
Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.
______________________________
Tarikh : _________________ Tandatangan
(Jawatan)
b.p. Ketua Setiausaha/
Pegawai pengawal
Pendahuluan Diri Diberi RM
Tolak Tuntutan Sekarang RM
Baki dituntut / Baki dibayar balik
Catatan :
( * ) - iika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB
( ** ) - potong mana yang tidak berkenaan
PENGESAHAN
PENDAHULUAN DIRI (jika ada)
Nama Pegawai : Kenderaan Jenis:
Jabatan/Bahagian : Nombor :
Kuasa :
Kelas :
Saya dengan ini memohon kebenaran tuan
menggunakan kereta saya dalam menjalankan tugas rasmi ke tempat-tempat yang berikut
dan menuntut elaun hitungan km
Sebab-sebab mengapa kereta saya perlu digunakan adalah :-
i) Dapat sampai tepat pada masa yang ditetapkan.
ii) Membawa barang-barang keperluan peribadi dan modul pembelajaran
Tarikh:
(Dipenuhi oleh Ketua Jabatan)
Saya mengaku bahawa amat mustahak bagi pegawai ini menggunakan kereta dalam
perjalanan tersebut di atas dan permohonan itu adalah diluluskan dengan syarat berikut:-
i) Sila rujuk kepada perenggan 3 surat Bil.KP.1602/144/1-(2)
ii)
Tarikh:
KLMLN1LRIAN PLNDIDIKAN
Kepada : Ketua Jabatanahagian
Tarikh
Tempat DiIawati Jenis Tugas Hitungan Pergi aIik
TUTUT SEPERTI DI LPIR
******************** **************************
T.T. Ketua Bahagian/Jabatan
**************************
Tandatangan Pegawai
Nama Pegawai :
Alamat :
Tel: 05-8913723
Tuan Pengarah Pelaiaran, Tarikh :
Jabatan Pelaiaran Perak,
Jalan Tun Abdul Razak,
30640 Ipoh.
(u.p. KPP Perkhidmatan Tadbiran)
Tuan,
MEMOHON KEBENARAN MENGGUNAKAN KERETA SENDIRI SEMASA
MEN1ALANKAN TUGAS RASMI YANG MELEBIHI 240 KM. SEHALA
Dengan hormatnya saya meruiuk perkara di atas.
2. Sukacita saya memohon kebenaran tuan untuk menggunakan kereta sendiri dalam menialankan
tugas rasmi di tempat-tempat yang berikut dan menuntut elaun perialanan kenderaan #N/A
Tarikh Jarak km
3. Saya sangat perlu menggunakan kereta kerana :
(i)
(ii)
(iii)
Tarikh :
Saya telah meneliti dan menimbang permohonan tuan/puan berdasarkan sebab-sebab di atas.
Oleh itu saya berpendapat :
(i) Amat mustahak tuan/puan menggunakan kereta sendiri dan permohonan
diluluskan, atau
(ii) Tuan/puan dibenarkan menuntut tambang gantian bersamaan tambang * kapal
terbang/ kereta api / teksi dari ibu peiabat ke tempat yang dituiu.
Sekian terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'
..........
Nama & Cop Jabatan
* Nota : Potong mana yang tidak berkenaan.
Tempat Dilawati
.................
Jenis Tugas
4 OKTOBER 2005
(Kelulusan Ketua 1abatan)
!
BIL NAMA SEKOLAH / TEMPAT JARAK PERGI BALIK
1 SMK. BERSÌA FELDA, GERÌK 28
2 SMK. SULTAN ÌDRÌS SHAH ÌÌ, GERÌK 12
3 SMK. DATO' SERÌ WAN MOHAMAD 30
4 SMK. GERÌK 5
5 SMK. KENERÌNG 56
6 SMK. TUN SABAN, PENGKALAN HULU 112
7 SMK. PENGKALAN HULU 110
8 SMK. DATO' AHMAD, LENGGONG 118
9 SMK. TAN SRÌ ABD. AZÌZ 119
10 SMK. SULTAN AZLAN SHAH, LENGGONG 139
11 SMK. TEKNÌK, GERÌK 8
12 SMK. BATU EMPAT, GERÌK
13 SJK(C) CHUNG HWA 4
14 SJK(C) BATU DUA 8
15 SJK(C) KUALA RUÌ 19
16 SJK(C) AYER KALA 72
17 SJK(C) SELAT PAGAR 79
18 SJK(C) PADANG GERUS 82
19 SJK(C) YEONG HWA 118
20 SJK(C) KOTA TAMPAN 130
21 SJK(C) KNEY BANG 140
22 SJK(C) KUNG LÌ 94
23 SJK(C) EOK KWAN 110
24 SJK(T) GERÌK 3
25 SJK(T) LADANG KOTA LÌMA 130
26 SJK(T) KERUH 110
27 SK. TAN SRÌ GHAZALÌ JAWÌ 12
28 SK. SERÌ TAWAÌ 22
29 SK. KENAYAT 36
30 SK. LAWÌN UTARA 42
31 SK. PAPULUT 53
32 SK. LAWÌN SELATAN 58
33 SK. KENERÌNG 58
34 SK. GANDA TEMENGGOR 40
35 SK. BERSÌA LAMA 28
36 SK. RKT BERSÌA 28
37 SK. BONGOR 36
38 SK. KERUNAÌ 22
39 SK. PLANG 38
40 SK. KG. LALANG 48
41 SK. PAHÌT 60
42 SK. BATU EMPAT, GERÌK
43 SK. RPS KEMER 80
44 SK. RPS SUNGAÌ TÌANG 80
45 SK. RPS BANU 120
46 SK. RPS DALA 40
47 SK. KLÌAN ÌNTAN 84
48 SK. KERUH 110
49 SK. KUAK LUAR 116
50 SK. KUAL HULU 118
51 SK. AÌR PANAS 108
52 SK. LAPANG NENERÌNG 80
53 SK. BEKUAÌ 118
54 SK. TASEK 122
55 SK. SUMPÌTAN 98
56 SK. BUKÌT SAOL 112
57 SK. GELOK 109
58 SK. TEMELONG 112
59 SK. LENGGONG 116
60 SK. CHEPOR 122
61 SK. BUKÌT BALAÌ 118
62 SK. BANGGOL BELÌMBÌNG 122
63 SK. LUBUK KAWAH 128
64 SK. LUAT 134
65 SK. BENG 152
66 SK. RABAN 150
67 JPN - LEBUH RAYA 296
68 JPN - JALAN LAMA SUNGAÌ SÌPUT 310
69 PPD KUALA KANGSAR 230
70 PPD LARUT MATANG SELAMA 278
71 PPD KERÌAN 362
72 PPD PERAK TENGAH 320
73 PPD MANJUNG 310
74 PPD HÌLÌR PERAK 464
75 PPD KÌNTA 310
76 PPD BATANG PADANG 404
77 ÌAB GENTÌNG HÌGHLANDS 818
78 KEM. PEND. MALAYSÌA 740
79 ÌAB JÌTRA, KEDAH 575
JARAK PERJALANAN PPD HULU PERAK DENGAN SEKOLAH-SEKOLAH HULU PERAK
211
120 121
130 81 41
157 106 92 50
267 119 176 157 200
128 89 21 56 106 143
90 129 35 76 110 106 38
72 129 48 58 85 197 69 34
330 172 229 210 252 53 196 225 250
156 75 64 45 96 112 40 78 81 165
142 130 67 49 67 206 82 93 70 259 94
119 103 17 25 75 160 32 54 46 210 47 59
255 15 147 132 120 133 106 158 144 186 89 145 136
252 32 145 132 127 100 124 156 153 153 87 163 184 46
128 119 55 38 56 195 70 81 58 248 83 12 47 134 138
130 219 108 150 175 267 107 76 100 320 156 181 125 219 231 169
154 95 48 65 116 132 28 61 91 185 20 109 59 110 107 102 135
193 34 84 79 79 139 74 107 103 192 37 98 84 49 50 88 186 58
145 221 115 148 190 277 113 80 113 315 159 172 133 224 236 161 114 137 187
155 230 136 177 198 276 139 101 126 335 179 206 183 235 257 156 26 163 207 140
83 150 56 97 130 202 59 21 52 255 98 113 73 175 177 101 55 87 127 60 80
45 180 75 85 150 222 98 47 27 285 110 96 73 181 203 98 85 111 151 97 110 38
1ADUAL 1ARAK 1AUH DI ANTARA
BANDAR-BANDAR UTAMA NEGERI PERAK
DALAM UNIT KILOMETER (KM)
Bagan Datoh
Gerik
Ipoh
Kampar
Kg. Gajah
Bagan Serai
Batu Gajah
Bruas
Damar Laut
Parit Buntar
Selama
Sitiawan
Slim River
Pengkalan Hulu
Kuala Kangsar
Lumut
Parit
Tapah
Teluk Intan
Sungai Siput
Taiping
Tanah Rata
Tanjung Malim
211
120 121
130 81 41
157 106 92 50
267 119 176 157 200
128 89 21 56 106 143
90 129 35 76 110 106 38
72 129 48 58 85 197 69 34
330 172 229 210 252 53 196 225 250
156 75 64 45 96 112 40 78 81 165
142 130 67 49 67 206 82 93 70 259 94
119 103 17 25 75 160 32 54 46 210 47 59
255 15 147 132 120 133 106 158 144 186 89 145 136
252 32 145 132 127 100 124 156 153 153 87 163 184 46
128 119 55 38 56 195 70 81 58 248 83 12 47 134 138
130 219 108 150 175 267 107 76 100 320 156 181 125 219 231 169
154 95 48 65 116 132 28 61 91 185 20 109 59 110 107 102 135
193 34 84 79 79 139 74 107 103 192 37 98 84 49 50 88 186 58
145 221 115 148 190 277 113 80 113 315 159 172 133 224 236 161 114 137 187
155 230 136 177 198 276 139 101 126 335 179 206 183 235 257 156 26 163 207 140
83 150 56 97 130 202 59 21 52 255 98 113 73 175 177 101 55 87 127 60 80
45 180 75 85 150 222 98 47 27 285 110 96 73 181 203 98 85 111 151 97 110 38
Sitiawan
Slim River
Tapah
Teluk Intan
Sungai Siput
Taiping
Tanah Rata
Tanjung Malim
Pengkalan Hulu
Kuala Kangsar
Lumut
Parit
Parit Buntar
Selama
Bruas
Damar Laut
Gerik
Ipoh
Kampar
Kg. Gajah
1ADUAL 1ARAK 1AUH DI ANTARA
BANDAR-BANDAR UTAMA NEGERI SELANGOR
DALAM UNIT KILOMETER (KM)
Bagan Datoh
Bagan Serai
Batu Gajah
BELUM
SIAP
A
l
o
r

S
t
a
r
A
y
e
r

H
i
t
a
m
B
u
t
t
e
r
w
o
r
t
h
C
.

H
i
g
h
l
a
n
d
s
F
r
a
s
e
r

H
i
l
l
I
p
o
h
J
o
h
o
r

B
h
a
r
u
K
l
a
n
g
K
l
u
a
n
g
K
o
t
a

B
a
h
r
u
K
u
a
l
a

L
u
m
p
u
r
K
.

T
e
r
e
n
g
g
a
n
u
K
u
a
n
t
a
n
M
e
l
a
k
a
M
e
r
s
i
n
g
M
u
a
r
P
o
r
t

D
i
c
k
s
o
n
S
e
g
a
m
a
t
S
e
r
e
m
b
a
n
S
i
n
g
a
p
u
r
a
S
u
n
g
a
i

P
e
t
a
n
i
T
a
i
p
i
n
g
T
a
n
i
o
n
g

M
a
l
i
m
T
a
p
a
h
T
e
l
o
k

I
n
t
a
n
Alor Star 0 ## 97 ## ## ## ## ## ## 1094 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 60 ## ## ## ##
Ayer Hitam 772 0 ## ## ## ## 92 ## 21 761 ## ## ## ## ## 87 ## 92 ## ## 713 ## ## ## ##
Butterworth 97 ## 0 ## ## ## ## ## ## 966 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 37 90 ## ## ##
C. Highlands 378 ## ## 0 ## ## ## ## ## 842 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 319 ## ## 61 ##
Fraser Hill 465 ## ## ## 0 ## ## ## ## 631 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 406 ## 63 ## ##
Ipoh 264 ## ## ## ## 0 ## ## ## 823 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 203 85 ## 60 92
Johor Bharu 847 92 ## ## ## ## 0 ## ## 855 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 27 787 ## ## ## ##
Klang 496 ## ## ## ## ## ## 0 ## 690 32 ## ## ## ## ## ## ## 98 ## 435 ## ## ## ##
Kluang 774 21 ## ## ## ## ## ## 0 784 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 715 ## ## ## ##
Kota Bahru ### ## ## ## ## ## ## ## ## 0 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## ## ## ##
Kuala Lumpur 481 ## ## ## ## ## ## 32 ## 658 0 ## ## ## ## ## 90 ## 68 ## 420 ## 84 ## ##
K. Terengganu 929 ## ## ## ## ## ## ## ## 164 ## 0 ## ## ## ## ## ## ## ## 866 ## ## ## ##
Kuantan 713 ## ## ## ## ## ## ## ## 381 ## ## 0 ## ## ## ## ## ## ## 653 ## ## ## ##
Melaka 629 ## ## ## ## ## ## ## ## 684 ## ## ## 0 ## 43 87 97 82 ## 568 ## ## ## ##
Mersing 880 ## ## ## ## ## ## ## ## 552 ## ## ## ## 0 ## ## ## ## ## 821 ## ## ## ##
Muar 673 87 ## ## ## ## ## ## ## 707 ## ## ## 43 ## 0 ## 80 ## ## 612 ## ## ## ##
Port Dickson 571 ## ## ## ## ## ## ## ## 686 90 ## ## 87 ## ## 0 ## 34 ## 512 ## ## ## ##
Segamat 681 92 ## ## ## ## ## ## ## 699 ## ## ## 97 ## 80 ## 0 ## ## 621 ## ## ## ##
Seremban 547 ## ## ## ## ## ## 98 ## 652 68 ## ## 82 ## ## 34 ## 0 ## 488 ## ## ## ##
Singapura 874 ## ## ## ## ## 27 ## ## 882 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 814 ## ## ## ##
Sungai Petani 60 ## 37 ## ## ## ## ## ## 1035 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 ## ## ## ##
Taiping 188 ## 90 ## ## 85 ## ## ## 917 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 127 0 ## ## ##
Taniong Malim 402 ## ## ## 63 ## ## ## ## 697 84 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 336 ## 0 76 ##
Tapah 322 ## ## 61 ## 60 ## ## ## 774 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 262 ## 76 0 51
Telok Intan 354 ## ## ## ## 92 ## ## ## 801 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 295 ## ## 51 0
DAFTAR 1ARAK PER1ALANAN MALAYSIA (DALAM KM)
LPM/AM 18.PIN 5/96
BAGÌ /
Nama (Huruf Besar) :
No. Kad Pengenalan:
Gred/Kategori/
{Kumpulan (*) } :
Jawatan :
Gaji :
Pendapatan (RM) : Elaun-Elaun :
JumIah :
Jenis/Model :
No. Pendaftaran :
Kuasa (c.c) : c.c.
Kelas Tuntutan :
Jarak dari pejabat ke tempat
Alamat Pejabat mesyuarat 7 Kilometer
Jarak dari rumah ke tempat
Alamat Rumah mesyuarat 7 Kilometer
Sungai Petani Kedah BALÌK ke Kamunting
LAMPIRAN "A"
KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI
OKTOBER 2005
580104-02-5477
PPPS DG44/KUMPULAN A
RM 3770.02
(Bulan) (Tahun)
MAKLUMAT PEGAWAI
AB. RAHMAN BIN IBRAHIM
KENYATAAN TUNTUTAN
Tarikh
RM 730.00
RM 4500.02
Kenderaan
PROTON WÌRA
AEJ 1507
1500
A
Waktu
Tujuan/Tempat
Jarak
(k.m.) Bertolak Sampai
128 km 12.10.2005 1.00 tgh. 04.30 ptg
Golf & Country Resort, Sungai Petani, Kedah
Bertolak dari SMK Kamunting ke Cinta Sayang
Pengurusan Peperiksaan Sijil Pelajaran
Menghadiri Tsklimat Pengendalian dan
Negeri Perak
Malaysia (SPM) 2005, Bagi Penyelia Kawasan
14.10.2005 12.00 tgh 03.30 ptg, Dari Cinta Sayang Golf & Country Resort 128 km
27.`0.2005 06.45 pg 08.30 pg Bertolak dari SMK Kamunting ke Hotel
76 km
Heritage, Ìpoh, Perak
Menghadiri Tsklimat Kedua Peringkat Zon
02.00 ptg.
JUMLAH KECÌL:
03.30 ptg dan BALÌK ke Kamunting
SMK KAMUNTING,
34600 KAMUNTING
408 km
76 km
34600 KAMUNTING
PERAK DARUL RIDZUAN
PERAK DARUL RIDZUAN
14977, JALAN KOLAM 2, KG. EKSPO
- 2 -
Jarak (km)
Bertolak Sampai Tambang
07.10.2003 7.30 pagi 7.45 pagi
4.30ptg 4.45ptg
08.10.2003 7.30 pagi 7.45 pagi
4.30ptg
09.10.2003 7.30 pagi 7.45 pagi
4.30ptg
JUMLAH UNTUK MUKA SURAT ÌNÌ : 0 km
DARÌ MUKA SURAT SEBELUM : 408 km
JUMLAH BESAR : 408 km
Tarikh
Waktu
Tujuan/Tempat
Bertolak Sampai
Jarak (km)
Tambang
Tarikh
Waktu
Tujuan/Tempat
- 2 -
JUMLAH UNTUK MUKA SURAT ÌNÌ : 0 km
DARÌ MUKA SURAT SEBELUM : 408 km
JUMLAH BESAR : 408 km
JUMLAH UNTUK MUKA SURAT ÌNÌ : 0 km
DARÌ MUKA SURAT SEBELUM : 408 km
JUMLAH BESAR : 408 km
Tujuan/Tempat
Tambang Bertolak Sampai
Jarak (km)
Tarikh
Waktu
- 3 -
Bagi :
500 km pertama x 408 km x 60 sen/km : RM 244.80
500 km selepas 500 km 0 km x 55 sen/km : RM 0.00
700 km selepas 1000 km 0 km x 45 sen/km : RM 0.00
Setiap km selepas 1700 km 0 km x 40 sen/km : RM 0.00
Jumlah Perbatuan : 408 km x Jumlah : RM 244.80
Teksi ( Resit : ) : RM
Bas ( Resit : ) : RM
Kereta Api ( Resit : ) : RM
Feri ( Resit : ) : RM
Lain-lain RM
J u m l a h RM 0.00
X Elaun Makan sebanyak RM /hari : RM 0.00
X Elaun Harian sebanyak RM /hari : RM 0.00
J u m l a h : RM 0.00
TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN
TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN JALAN
TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN
- 4 -
X BSH sebanyak RM /hari RM 0.00
(Resit : __________________________________________________ )
Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan :
X Elaun Lojing sebanyak RM / hari : RM 0.00
J u m l a h : RM 0.00
Tol (Resit : ) RM 37.00
Tempat Letak Kereta (Resit : ) RM
Dobi (Resit : ) RM
Pos (Resit : ) RM
Telefon, Teleks, Faxs (Resit : ) RM
Kerugian Pertukaran Matawang Asing @ 3% RM
(Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan
Brunai Darulssalam sahaja)
JumIah Tuntutan RM 281.80
Saya mengaku bahawa:
(a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat
atas urusan rasmi;
(b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan
dibawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau
pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa;
(c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah RM 281.80
telah sebenar dilakukan dan dibayar oleh saya.
TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) ELAUN LOJING
TUNTUTAN PELBAGAI
PENGAKUAN
- 5 -
(d) panggilan telefon sebanyak RM ........ dibuat atas urusan rasmi; dan
(e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya
bertanggungjawab terhadapnya.
______________________________
Tarikh : 09.10.2003 Tandatangan
Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.
______________________________
Tarikh : _________________ Tandatangan
(Jawatan)
b.p. Ketua Setiausaha/
Pegawai pengawal
Pendahuluan Diri Diberi RM
Tolak Tuntutan Sekarang RM
Baki dituntut / Baki dibayar balik
Catatan :
( * ) - iika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB
( ** ) - potong mana yang tidak berkenaan
PENGESAHAN
PENDAHULUAN DIRI (jika ada)
KLMLN1LRIAN PLNDIDIKAN
Nama Pegawai : Kenderaan Jenis: PROTON WÌRA
Jabatan/Bahagian : Nombor : AEJ 1507
SMK KAMUNTÌNG, Kuasa : 1500
00 KAMUNTÌNG Kelas : A
PERAK DARUL RÌDZUAN
Kepada : Ketua Jabatan/Bahagian
Saya dengan ini memohon kebenaran tuan
menggunakan kereta saya dalam menjalankan tugas rasmi ke tempat-tempat yang berikut
dan menuntut elaun hitungan km KeIas "A".
Tarikh Hitungan Pergi BaIik
408 km
Sebab-sebab mengapa kereta saya perlu digunakan adalah :-
i) Dapat sampai tepat pada masa yang ditetapkan.
ii)
Tarikh:
(Dipenuhi oleh Ketua Jabatan)
Saya mengaku bahawa amat mustahak bagi pegawai ini menggunakan kereta dalam
perjalanan tersebut di atas dan permohonan itu adalah diluluskan dengan syarat berikut:-
i) Sila rujuk kepada perenggan surat Bil.KP.102/1/1-(2)
ii)
Tarikh:
AB. RAHMAN BIN IBRAHIM
AB. RAHMAN BIN IBRAHIM
Tempat DiIawati Jenis Tugas
TUNTUTAN SEPERTI DI LAMPIRAN A
******************** **************************
T.T. Ketua Bahagian/Jabatan
09.10.200 **************************
Tandatangan Pegawai
AB. RAHMAN BIN IBRAHIM
!
AB. RAHMAN BIN IBRAHIM
SMK KAMUNTING,
34600 KAMUNTING
PERAK DARUL RIDZUAN

 %&%&% !# &&% !# !!#$ 
:, :, :, :, :, 0-03,7,303:3,,30709, 0-03,7,303:3,,30709, $,25:$:7,9 ,7, 2 ,,8, $0,347 !07, !!::!07, :, :, :, :, :, :, $,25:$:7,9 

,39:,3 

80/,,3 0 &$% &$ $ $ $&%#$$ # !# %0  

!# %%&%&%&!## :.3 .

.:3 .3 70/.3 ..2.2.9./!0303.  %.:3 &%! .2.7 4 . :7:108.3 4 .

.9047.

9. :25:.5.3 # . .3 < .:3 .  # # # 038.:3 :2.3 !!#%!$$ !03/.9..

. 4 !03/.8.2.4/0 03/07. 0.7.2.9!0.8%:39:9. .9 .3 :.19.-. .3 . .3  . .9#:2.

 %.25.7 %::. %%&%&% .9: 0794.3. $.

7.%025.3 & 2 .9 . 2 %.2-.

8 $09.528005. 28005.8  2 2 2 2 2 2 2   803.2.8 28005. 25079. %&%&%&!## .

2 803.

2 803.

2 803.

3 .2 # # # # :2.8 #089 # 0709.3 2 :2.9:. # %&%&%&. # %&%&%%!&% %08 #089 # .!07-.3 # :2.5 #089 # 07 #089 # .

&# . # .:3.3.380-..

.7 # .3.380-.:3. # .7.

 # ..7 # :2.

..3:.3.3.:34380-.3/. # .07.3 .3!07/2.7.  %&%&%#$ % $ & $80-..# #089 .9.

7 # # ..

 %&%&%! %4 #089/..9805079.35.3/ .390. $0.9.3 !& # $.%:39:9..7/.909.7/.3.50.3!079:.87.38.9:39:9.383 .5:7../..28.9203:9.3/3.33/-:.7.9:7.3.39./-:.37..82 .7.:-.9.9 ... #089 4- !48 #089 #089  %00143 %008 ..3/.3.203.3 7:3.9.3-.9.82/.2.$3..257.7:88.3 /-.507..9:7.8:7:8.7 # :2.-079:.-03.3 # # # # # # %025../..7 9...3 507.8 #089 07:.790780-:9.9. :2.3%.0709./. . 507..

3/. 507-0.7/..9:.802. .-07:78:8.# 90.9.3/-....: 50.7408.8.3.3-07:..:. -07:2.8.3/.3.80-03.3-079. .

82 %..9.3/./8. -079..38.9.3/3.8:7:8.3/.9.507.390780-:9.82/.3..-03..9.3 0 -:97 -:97805079.-907.3.7/..# /-:.8.9.3-.7 ****************************** %.. / 5..37.390014380-.9../.3...3/.3.53..3 !$ /.3 - 5 09:./.:8..9.3:3.$09.3.8:7:8./. %.7 ***************** ****************************** %.37.3 ..9.

!03/.37-07 %4.7./..3 # # ./9:39:9.. !0..%:39:9. !&&# .::.503.3$0.

/-. .39/.-0703.202:39:9/..203072.$$   549432.3 .9.7-.3   .50.9.3.....

2.3.9.-. .!0..%#! .

3 03/07.. 0.09:.9.-./...8 05.3038 42-47 :.8..3..

.9.30709.3.7.332024430-03. /03..39:.8../..2203..:39:3.9 9025.3 $.32 .87.39:..3 203:3..8209025.3-07:9 /.3203:39:90..

203.-.8 9:3..95.7..905.25..5.2..3203:3.5.7.3 02-. %025. 503:4009:..3!07..9 ! .3/... %.98./.7..3/909.3 %.9.3 $.-203...3. ..9..3.7 ************************** %.38..5.30507:.- 80-.3!0././.9 038%:.7.3507-.8.:-.35072443.-..//.7::05.2 507.-.50.0709.3/03..3 -.39:.7 %&%&%$!#%!# $0-.390780-:9/.2.507:/:3..38:7.9-07:9  $./::8./.8.50703./.9.8/..324/:502-0..9.3.30709.92:89.

.

.7 ******************** ************************** % % 09:..3.. %.

.3 .-.9.

9./-7.3!03.3.3%:3-/:#..  54 : 5 !!!07/2.3472.3 .8.7.7.2024430-03.3%.3 ..9.2203.!0.-..3!0..803/7/.9 %0  %:.9.8 $:..9.207::507. .93..2.2./..3  #&#%$#$$ %&$#$ $ 03..7.!0.3!07.. ..8..3:39:203:3.3 %:.7..7.30709.39:.

7 %025..9 9025.3.3.8.32032-.3.8 ...7 % #  $.30709.07..90.2 %.9.  %.:3507.9.20309/.82/9025.7 0::8.9507:203:3.9 038%:.-.3 %.35072443. 9:.3203:39:90..87.3-07:9/.303/07.3.309:.9...3 $.7.39:.

7..5:.9 2..8 09:8.9.8.3.380-.5.-/.9:.- 80-.-07503/.3-07/.92:89.

3.3 .3 /::8.803/7/.3203:3.35072443.5:.30709.: %:.9..

3203:39:99.5.2.3.5:.2-.39.3-078.2-.3/-03.7.3.3 .39. 907-..

.0709.5.

-.7-:50.9.908/.39/.909025.8 #%&%&# .9..-..3 49.3/9:: $0.3.-0703.2.3 .. 45.39072.!49432.

! .

#!#!!&&!#$ $ &&!#                                         $ .

%!% $ #$ # $ $&%#$$ # $ % $# $ # $ # $ %&$ !&& $ !&& $ %  $ %$# $ $&%$  $ % # $ %&!% # $ & $ %&& $ &#& $ # $ $%!# $ !#&$ $  $  %%! $  $ & $  $ % # $ % % $ % #& $ %$# $ $#% $ % $ &%# $ !!&&% $ $% $ # $ % # $ #$ $ #%#$ $  # $ #& $ ! $  $ !% $ %&!% # $ #!$# $ #!$$&% $ #!$& $ #!$ $ % $ #& $ &&# $ &&& $ #!$ $ !# $ & $ %$ $ $&!% $ &%$ $  $ % $  $ ! # $ &% $  $ && $ &% $ $ # ! &# ! $&$!&% !!&$# !!#&%%$ !!# !!!#% !!& !!#!# !!% !!%! %$ ! $ %# #!#                                         .

3 .94            .5.53   %. $9.3:3.38.2.            ..2     %.79:39..8          .3$07.2.:9          07           54 .7     $0..#.25.3.    %.           7:..3..     %0:39.  !03..79                                       !.3::   :..$5:9   %.07   $:3.&#&%# # #&%#!# &% %# .9:.7..7  .7   :2:9    !.9.3  $2#.

79                                       & $! !.9.3 .2.    %.7.8          .94            .7     $0.     %0:39.25...79:39.  !03.3:3.&#&%# # #&%#$ # &% %# ..2     %.#.3.2..           7:.3..:9          07           54 .$5:9   %.07   $:3.            .5.38..9:.3::   :.7  . $9..3  $2#.53   %.3$07..7   :2:9    !.

3 :.2 %0439.7 $0.3 0783 %.843 $0. 0783 :.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    %..9 :.!09.3/8 7.53 0.7 079.5..843 447.3 $3.3 .5.3 %.7: :9907479 079.2. :.53 %.807 54 447..2 %0703. %0439. $0702-.!09.7 54 .2 %.3 :.5:7.3 47$9.343.7: .9 $0702-.3 49.39..3: :.3             49.3 47$9.3: :.7: :.3/8 !479..:25:7 %0703.7: 7. $:3. .:25:7 $:3.343.7 !479.%##!#$ %.39.807 $3.3 0.2 :9907479 ..2.5:7.

!.

 !.

 !# %%&%&%&!## % # .

3   70/.7  ## 4 .2.:3 &%! .3  %../!0303. :7:108. :.

.9047.

!!!$.

.9.3 < .5.9.:3 .:3 :2.3 # . !03/.3 . 038.&!& :25:.

3.7.909025. 9  59 %::.750.9: 0794.9!0.9 420907 %.9 420907 .7. .9 $&% &% !##&#& .-.19.9#:2. 0./.7.7   .7.3 :.8.4/0 03/07.8%:39:9.9 208:. . $.09025.2./.9 208:.-.7.3    #  # #  !# % #   .2.25.   $! &% !##&#& %%&%&% .3 4 !03/. ..77:2. .

3 41 4:397#08479 $:3.0 54 !07./7%82..!09..3 !03:7:8..7$../.!030.2:3930490 079.3 .3/.3!05078.2:393039.7$.$.!073. 03.3 007!07...7.$.739.8.30/.%025./.0.3 0/.9!0303/.90/:.3$!0. 2 2   9  59 2 +  5  5 2 59  59  2 2 . .7.2:393 0794.8.341 4:397#08479 $:3. 03..2:393 & .943 /.30.!09./7%82..9 0794. $!  .

 . 2 %.3 %.25.2-.7.7 %::.9: 0794. $. 5.3. .

 5.3.9    5.25.7 0794. $.%025.9: %.  59 &&%&&$&#% #&$&#%$&  2 2 &$#  2 . 59 5.  59    5.  59    5. %::.

 2 %.3 .%025.7.2-.9 .

25. $.7 0794.3. %::.9: %. &&%&&$&#% #&$&#%$&  2 2 &$#  2 .

2-. 2 %.3 &&%&&$&#% #&$&#%$&  2 2 &$#  2 .%025.7.9 .

8 $09. 25079.8  2 2 2  2 2 2 2   803. %&%&%&!## . 28005.528005.2.8 28005.

2 803.

2 803.

2 803.

3  2 :2.8 #089 # 0709.3 . #  %&%&%%!&% %08 #089 # .5 #089 # 07 #089 # .2 # # # #  :2.3 # :2.9:.!07-. # %&%&%&.

:3.. # .&# .380-.3.

7. # .7 # .:3.380-..3.

 # ..7 # :2.

3. %&%&%#$ % $ & $80-.# .

07.3:..3.9. # ...7 # #089************************************************** .7..3/.3!07/2.3 .:34380-.

#089 4- !48 #089 #089 %00143 %008 .37.8:7:8.7/..383 .3/ .9:7../.3%.909.3!079:..5:7..39.9203:9.3/3. 507.:-.8 #089 07:.3.33/-:.3-..9./-:.203.9:7../.9. . $0.3 7:3..7.9.-079:..507.3 /-.7 :2.3./. :2.7 9.3 !& #  $.38.9805079.390.%:39:9...-03..35.3/.0709.9 .82/.87...3 507.7:88... %&%&%! %4 #089 # # # # # # # # %025.9.2.50.9.3.82 .7/.28.7.790780-:9.$3.9:39:9.

3/.3. .:....-07:78:8.9. -07:2. .# 90.9:.3.8.: 50.3/.3-07:.7/.7408.802... 507-0.3/-.8.3-079.80-03.

7/.3..3 !$ /.507.3 0 -:97 -:97805079..-907.:8...7 ***************** ****************************** %. / 5.3/.. -079..82/.3-.3.38.3/.9.9.3/3...9./.9.9././.7   ****************************** %.3./8.# /-:.9..$09.37. %.3 .3:3.-03.390780-:9..8:7:8.3.53.9.3 - 5 09:..8.37..9.3/.390014380-.8:7:8.3..82 %.

!03/..3 # # . !0.37-07 %4./9:39:9.%:39:9...503. !&&# ./.7.::.3$0.

50.203072.$$   549432.7-..3 ....9./-..-0703.202:39:9/. .9.39/.3   .3.

2.9.!0. ## .%#! ..3.-.

/..3...8 05. 0.3038 !# % # 42-47  :..09:.8.9..-.3 $&% &% !##&#& 03/07.

.390780-:9/.9 ! ..50703.332024430-03.3 ## 203:3.5.3/909. .:39:3. /03..9.../::8.30709.38.3.9..3 $.7::05.:-...905.25./.8209025.7.9-07:9  $..32 0.39:..7..38:7.2...3!07.9 9025... ## 503:4009:.8 %.2 507.39:.92:89.39:..8.7 %025.3!0..87./..3203:3.98.0709../.35072443.5.9.-.2203.-203../.3..7   ************************** %.-.3.95./.3203:39:90.30709.8/.9. %&%&%$!#%!#  2 $0-.3 $..3.8 9:3.8.3/03.9.- 80-.3-07:9 /.2.9 038%:.507:/:3.3 %..3/..50./.8..203.5.

.

3.7 ******************** ************************** % % 09:. %....

9..-.3 .

! ## $&% &% !##&#& .