Anda di halaman 1dari 472

Rancangan Malaysia Kesepuluh

iii

MALAYSIA

RANCANGAN MALAYSIA KESEPULUH


2011-2015

Diterbitkan oleh UNIT PERANCANG EKONOMI JABATAN PERDANA MENTERI PUTRAJAYA 2010

Rancangan Malaysia Kesepuluh

iii

Perdana Menteri Malaysia

Prakata
Rancangan Malaysia Kesepuluh menetapkan satu lagi mercu tanda bersejarah dalam usaha kita melaksanakan misi penting ke arah menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi sebagaimana yang dihasratkan dalam Wawasan 2020. Kita berjaya menempa kemajuan besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial sepanjang 53 tahun kita memajukan negara tetapi kini kita berhadapan dengan cabaran baharu yang berbeza. Kita tidak boleh lagi bergantung pada strategi dan pendekatan masa lampau dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Malaysia memerlukan pendekatan baharu, semangat baharu dan tekad baharu yang didorong oleh semangat 1Malaysia untuk melonjakkan negara ke tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Rancangan Malaysia Kesepuluh mengandungi aspirasi Program Transformasi Kerajaan dan Model Baru Ekonomi yang berteraskan pendapatan tinggi, keterangkuman dan kemampanan. Rancangan ini merencanakan pembangunan negara untuk tempoh lima tahun akan datang dengan matlamat untuk menyampaikan hasil yang dihasratkan untuk semua rakyat. Rancangan ini menyediakan pentas bagi transformasi struktur utama yang diperlukan oleh ekonomi berpendapatan tinggi serta hala tuju dasar, strategi dan program baharu yang membolehkan negara tampil sebagai negara maju dan berpendapatan tinggi. Program pembangunan nasional berteraskan enam Bidang Keberhasilan Utama Negara, seperti yang digariskan dalam Program Transformasi Kerajaan, Bidang Ekonomi Utama Negara dalam Program Transformasi Ekonomi dan pembaharuan ekonomi strategik dalam Model Baru Ekonomi. Rancangan ini memperincikan strategi untuk memastikan peranan yang lebih berfokus bagi Kerajaan selaku pengawal selia dan pemangkin, dan pada masa yang sama mendukung gagasan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan demi penyampaian perkhidmatan yang berkesan.

iv

Untuk melihat Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi, kita mesti berupaya bersaing di peringkat serantau dan juga global. Hal ini memerlukan kita melipatgandakan usaha untuk menarik pelaburan, memacu inovasi dan produktiviti. Teras bagi mana-mana ekonomi berpendapatan tinggi yang produktif terletak pada tenaga kerja yang berdaya saing, kreatif dan inovatif di peringkat global. Untuk mencapainya, suatu pendekatan bersepadu bagi memupuk, menarik dan memelihara asas tenaga mahir bertaraf dunia akan dilaksanakan. Kreativiti, tenaga dan inisiatif sektor swasta akan dimanfaatkan sebagai pendorong utama aspirasi pertumbuhan negara. Kita akan menghapuskan halangan berstruktur dan peraturan lapuk untuk mewujudkan persekitaran pasaran yang cekap lagi fleksibel bagi sektor swasta. Dalam meraih pertumbuhan ekonomi, fokus akan diberikan kepada penggunaan sumber yang cekap dalam sektor yang memiliki kelebihan daya saing. Bandar raya dan kelompok bandar tertentu akan dimajukan menjadi kota yang rancak, produktif dan sesuai didiami setanding dengan kota utama lain di dunia. Hal ini amat penting dalam misi kita untuk menarik tenaga mahir, syarikat dan pelaburan ke Malaysia. Pelaburan terhadap infrastruktur untuk menghubungkan kawasan luar bandar dengan kelompok bandar akan ditingkatkan bagi memastikan keterangkuman tercapai dalam perkongsian manfaat ekonomi. Kerajaan juga komited untuk meningkatkan punca pendapatan isi rumah 40% terendah tanpa mengira kaum, latar belakang atau lokasi, melalui program bina pendapatan dan bina upaya, mengukuhkan jaringan keselamatan sosial dan menangani keperluan kumpulan kurang bernasib baik. Agenda untuk melahirkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang kukuh dan dinamik serta pegangan ekuiti dan sumber kekayaan yang lain akan diteruskan dengan pendekatan baharu, sejajar dengan persekitaran global dan keutamaan negara pada masa kini. Dalam melaksanakan Rancangan ini, keputusan kritikal untuk membawa perubahan perlu diambil. Justeru, saya menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya berganding bahu dan memberikan sepenuh usaha dalam merebut peluang yang ada untuk melakukan perubahan yang sukar ini demi masa hadapan negara dan generasi akan datang.

DATO SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK Perdana Menteri, Malaysia Putrajaya 10 Jun 2010

Rancangan Malaysia Kesepuluh

Rancangan Malaysia Kesepuluh

vii

Isi Kandungan
BAB 1 1MALAYSIA: MENCARTA PEMBANGUNAN KE ARAH NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI 10 IDEA UTAMA
1. EKONOMI DIPACU OLEH FAKTOR DALAM NEGARA DI SAMPING MENGAMBIL KIRA PERSEKITARAN LUAR NEGARA 2. MEMANFAATKAN KEPELBAGAIAN ETNIK UNTUK MENCAPAI KEJAYAAN DI ARENA ANTARABANGSA 3. TRANSFORMASI KE ARAH NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI MENERUSI PENGKHUSUSAN 4. MENJAYAKAN PERTUMBUHAN YANG DITERAJUI OLEH PRODUKTIVITI DAN INOVASI 5. MEMUPUK, MENARIK DAN MENGEKALKAN MODAL INSAN CEMERLANG 6. MEMASTIKAN PELUANG SAMA RATA DAN MELINDUNGI GOLONGAN YANG MUDAH TERJEJAS 7. PERTUMBUHAN BERTUMPU, PEMBANGUNAN INKLUSIF 8. MENYOKONG PERKONGSIAN PINTAR DAN BERKESAN 9. MENGHARGAI KHAZANAH ALAM SEKITAR 10. KERAJAAN UMPAMA SYARIKAT YANG BERDAYA SAING

2 8
9 11 14 16 17 18 20 24 26 29

BAB 2

MEMBANGUN BERASASKAN KEKUATAN NEGARA MENGIMBAS KEMBALI: PENCAPAIAN DI BAWAH RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN
Pencapaian Ekonomi Makro Dalam Tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan Pertumbuhan Diteraju oleh Permintaan Dalam Negeri Prestasi Sektor Luar Negara yang Perlahan Prestasi Mengikut Sektor Diteraju Sektor Perkhidmatan Cabaran Pengukuhan Fiskal Kemajuan Di Bawah Misi Nasional Teras 1: Meningkatkan Ekonomi Dalam Rantaian Nilai Lebih Tinggi Teras 2: Meningkatkan Keupayaan Pengetahuan dan Inovasi Negara serta Memupuk Minda Kelas Pertama Teras 3: Menangani Masalah Ketidaksamaan Sosioekonomi yang Berterusan Secara Membina dan Produktif Teras 4: Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup

34 36
36 37 39 41 42 44 44 46 48 48

viii

Teras 5: Mengukuhkan Keupayaan Institusi dan Pelaksanaan

52

PROSPEK DALAM TEMPOH RANCANGAN MALAYSIA KESEPULUH, 2011-2015


Menghadapi Ekonomi Global yang Mencabar Mentransformasikan Ekonomi Malaysia Mengekalkan Tahap Guna Tenaga Penuh Mendorong Pertumbuhan Diteraju Produktiviti Merancakkan Dinamisme Sektor Swasta Mengekalkan Pertumbuhan Penggunaan Swasta Mempelbagai Pasaran Eksport Mengekalkan Lebihan Imbangan Pembayaran Mencapai Sasaran Mengikut Sektor Meningkatkan Kecekapan Dasar Fiskal

53
53 54 56 56 57 58 59 60 61 62

MELANGKAH KE HADAPAN BAB 3 MEWUJUDKAN PERSEKITARAN UNTUK MENJAYAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MEWUJUDKAN EKONOMI DITERAJU OLEH SEKTOR SWASTA
Memodenkan Peraturan Perniagaan Meliberalisasi Sektor Perkhidmatan Menghapuskan Herotan Pasaran Melalui Rasionalisasi Subsidi Memperkenalkan Undang-undang Persaingan Menambah Baik Saling Hubungan di antara Kerajaan dengan Perniagaan

65

70 74
74 77 78 79 79

MENYOKONG PERTUMBUHAN DITERAJU INOVASI


Membentuk Persekitaran yang Menyokong Inovasi Pendidikan dan Latihan K-infrastruktur Dasar Perdagangan dan Pelaburan Undang-undang Insolvensi Program Inkubator K-SME Mewujudkan Peluang Inovasi Perolehan Awam Peraturan

82
83 83 83 84 84 84 85 85 85 85

Rancangan Malaysia Kesepuluh

ix

Menyediakan Pemboleh Inovasi Institusi Harta intelek

87 87 88 88

Membiayai Inovasi

MERASIONALISASI PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN


Meningkatkan Penswastaan dan Perkongsian Awam-Swasta Menubuhkan Dana Fasilitasi Mencapai Keseimbangan yang Sesuai antara Kerajaan, GLC dan Sektor Swasta Merasionalisasi Peranan GLC dalam Ekonomi Merasionalisasi Peranan Kerajaan dalam Ekonomi Memisahkan Peranan Pengendali dan Pengawalselia

92
92 93 93 94 94 95

MEMBANGUNKAN EKS SEBAGAI JENTERA PERTUMBUHAN DAN INOVASI


Mengurangkan Kos Kawal Selia yang Ditanggung EKS Membina Keupayaan dan Kebolehan Menyokong Pewujudan Budaya Keusahawanan Mengukuh Sistem Sokongan EKS Meningkatkan Akses EKS Kepada Pembiayaan

96
97 98 99 99 100

BERSAING DI PERINGKAT GLOBAL


Bersaing dalam Pasaran Global Memperluas Pasaran Eksport Membantu Syarikat Malaysia Menembusi Pasaran Eksport Merancak Momentum Perdagangan daripada FTA Mengurangkan Kos Transaksi Persaingan untuk Menarik Pelaburan dan Bakat Asing ke Malaysia Menanda Aras Daya Tarikan Malaysia Memperkasa MIDA untuk Menarik Pelaburan Melabur dalam Pengambilan Bakat

102
102 103 103 104 105 106 107 108 108

MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERTARAF DUNIA UNTUK MENYOKONG PERTUMBUHAN DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
Meningkatkan Penembusan Jalur Lebar Meneruskan Usaha Menaik Taraf Infrastruktur Fizikal untuk Menambah Baik Akses dan Perhubungan

110
110 112

Rangkaian Pengangkutan Pelbagai Mod Pembangunan ReI Infrastruktur Maritim Pembangunan Lapangan Terbang Menjamin Pemerolehan dan Pembekalan Tenaga yang Efektif Pelaksanaan Inisiatif Pembekalan dan Pengurusan Sumber Tenaga yang Andal Pelaksanaan Inisiatif Kecekapan Tenaga Penetapan Harga Tenaga Berasaskan Pasaran Pengukuhan Tadbir Urus Mengurus Perubahan

113 113 114 114 114 115 116 116 117 117

MEMBERI TUMPUAN KEPADA JENTERA PERTUMBUHAN UTAMA


Memacu Pertumbuhan Melalui Aglomerasi Bandar Memberi Tumpuan kepada Koridor Sekitar Kluster Iskandar Malaysia Koridor Ekonomi Wilayah Utara Wilayah Ekonomi Pantai Timur Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak Koridor Pembangunan Sabah Bidang Ekonomi Utama Negara 1) Minyak dan gas 2) Minyak sawit dan produk berkaitan 3) Perkhidmatan kewangan 4) Pemborongan dan peruncitan 5) Pelancongan 6) Teknologi maklumat dan komunikasi 7) Pendidikan 8) Elektrik dan elektronik 9) Perkhidmatan perniagaan 10) Penjagaan kesihatan swasta 11) Pertanian 12) Greater Kuala Lumpur

119
119 121 122 122 123 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KESIMPULAN

139

Rancangan Malaysia Kesepuluh

xi

BAB 4 MENUJU KE ARAH PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI SECARA INKLUSIF MENINGKATKAN TARAF HIDUP ISI RUMAH 40% TERENDAH
Meningkatkan Potensi Menjana Pendapatan bagi Isi Rumah 40% Terendah Meningkatkan kualiti hidup isi rumah luar bandar Meningkatkan penyertaan isi rumah bandar dalam aktiviti ekonomi Membantu Kanak-kanak di Kalangan Isi Rumah 40% Terendah untuk Mempertingkat Pencapaian Pendidikan dan Kemahiran Memperkukuh Jaringan Keselamatan Sosial untuk Membantu Kumpulan yang Kurang Mendapat Manfaat Menyediakan program bantuan rumah kepada isi rumah miskin di bandar dan luar bandar Menyediakan bantuan pendapatan, subsidi dan akses yang lebih baik kepada kemudahan kesihatan Meningkatkan keupayaan Bumiputera di Sabah dan Sarawak dan masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia Menyediakan bantuan kewangan kepada Penduduk di kampung baru Cina untuk menaik taraf rumah dan membiayai aktiviti perniagaan

142 151
154 155 158 160 162 162 163

Menangani Keperluan Kumpulan Sasar Khusus Melalui Pelaksanaan Program Bersepadu 164 164 166

Meningkatkan akses kepada infrastruktur dan kemudahan asas untuk meningkatkan taraf hidup pekerja ladang 166

MENINGKATKAN PENYERTAAN BUMIPUTERA DALAM EKONOMI


Memperkukuh Keusahawanan Bumiputera untuk Mewujudkan Perniagaan yang Berdaya Saing dalam Sektor Berimpak Tinggi Mewujudkan peneraju industri yang lebih kukuh dan berdaya saing Pengukuhan kemampuan dan keupayaan usahawan dalam segmen nilai ditambah tinggi Memperluas dan Mempertingkat Kekayaan Bumiputera bagi Memastikan Pemilikan Secara Kekal dan Berterusan Menggalakkan Penyertaan Bumiputera dalam Pekerjaan Berpendapatan Tinggi Melalui Peningkatan Keupayaan dan Insentif Permintaan Pasaran

167
168 170 171 173 175

MEMASTIKAN AKSES KEPADA INFRASTRUKTUR FIZIKAL ASAS DAPAT DINIKMATI OLEH SEMUA RAKYAT MEMBINA MASYARAKAT YANG LEBIH PROGRESIF DAN INKLUSIF
Memperkasa Wanita bagi Meningkatkan Sumbangan Mereka dalam Ekonomi

176 180
180

xii

Membentuk Belia untuk Menjadi Pemimpin Masa Hadapan yang Dinamik dan Berinspirasi 184 Menjamin Keselamatan dan Kesejahteraan Kanak-kanak Menyokong Warga Emas Supaya Terus Berperanan Produktif dan Bermakna dalam Masyarakat Mengintegrasi Orang Kurang Upaya ke dalam Masyarakat Memperkukuh Institusi Keluarga bagi Menghadapi Cabaran Kehidupan Moden 186 187 188 189

KESIMPULAN BAB 5 MEMBANGUN DAN MENGEKALKAN MODAL INSAN BERTARAF DUNIA MEROMBAK SISTEM PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI PELAJAR DENGAN SIGNIFIKAN
Memastikan Setiap Kanak-kanak Boleh Berjaya Penyediaan Asas Pendidikan yang Kukuh kepada Lebih Ramai Kanak-kanak Peningkatan Enrolmen dan Kualiti Prasekolah Merendahkan Umur bagi Permulaan Persekolahan Memastikan Penguasaan Literasi dan Numerasi Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memantapkan Penguasaan Bahasa Inggeris Akauntabiliti Sekolah Terhadap Prestasi Pelajar Meningkatkan Prestasi Semua Sekolah melalui Program Peningkatan Kualiti Sekolah Secara Menyeluruh Peningkatan Prestasi Sekolah melalui Program Sekolah Berprestasi Tinggi Membuat Pelaburan ke atas Pemimpin Unggul di Setiap Sekolah Memperkenal Baiah atau Tawaran Baru bagi Guru Besar dan Pengetua Sekolah Peningkatan Sokongan dan Bimbingan kepada Guru Besar dan Pengetua Meningkatkan Daya Tarikan Keguruan dan Menghasilkan Guru Terbaik Mempertingkatkan Kualiti Guru Baru Secara Signifikan Menjadikan Profesion Keguruan Pilihan Utama Pengukuhan Latihan Perguruan melalui Latihan Praktikum Penghapusan Jaminan Penempatan Guru Pelatih Peralihan kepada Sistem Terbuka dalam Latihan Guru Tawaran Baru untuk Semua Guru bagi Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan Kemajuan Kerjaya Lebih Cepat Berasaskan Kompetensi Pembangunan Profesional yang Berterusan yang Bersesuaian bagi Menyokong Pembangunan Keupayaan dan Kemajuan Kerjaya

190

194 198
200 200 201 201 202 203 204 204 205 206 207 208 208 209 211 211 212 212 212 213 213

Rancangan Malaysia Kesepuluh

xiii

Pelaksanaan Instrumen dan Proses Baru untuk Penilaian dan Penaksiran Guru Transformasi Keberkesanan Penyampaian Pengukuhan Penyampaian Perkhidmatan untuk Menyokong Kemajuan Sekolah Pelaksanaan Kurikulum Baru untuk Memupuk Kreativiti dan Inovasi Pendidikan Asas dan Prasekolah Swasta Perkongsian Awam-Swasta dalam Pembangunan Prasekolah Perkongsian Awam-Swasta dalam Pendidikan Asas

214 215 215 215 216 216 217

MENINGKATKAN KEMAHIRAN RAKYAT MALAYSIA UNTUK MELUASKAN KEBOLEHPASARAN


Mengarusperdanakan dan Memperluas Akses kepada Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional yang Berkualiti Menambah Baik Persepsi Terhadap TEVT dan Menarik Minat Lebih Ramai Pelajar Membangunkan Tenaga Pengajar TEVT yang Lebih Efektif Mempertingkat dan Mengharmonikan Kualiti Kurikulum TEVT Selaras dengan Keperluan Industri Memperkemas Penyampaian TEVT Meningkatkan Kompetensi Siswazah bagi Menyediakan Mereka Memasuki Pasaran Pekerjaan Memperkukuh Kerjasama Industri dan Penyelidikan Memberi Lebih Autonomi kepada Universiti dan Memperkukuh Budaya Berprestasi Tinggi Menginstitusikan Autonomi dalam Universiti Mengukuh Budaya Berprestasi Tinggi di Universiti Memperkukuh Kurikulum Kursus Pengajian bagi Menyeimbangkan Kandungan Akademik dan Soft Skills Melantik dan Mengekalkan Staf Akademik yang Terbaik

219
220 222 224 225 227 228 229 230 230 231 232 233

MENYUSUN SEMULA PASARAN PEKERJAAN UNTUK MENJADIKAN MALAYSIA NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI
Menjadikan Pasaran Pekerjaan Lebih Fleksibel Mengkaji Semula Rangka Kerja Perundangan dan Institusi bagi Menyediakan Kaedah Penggajian dan Pemecatan yang Fleksibel Memperkukuh Perkhidmatan Pekerjaan bagi Meningkatkan Mobiliti Pekerja Memperbaharui Dasar Pekerja Asing Tidak Mahir Meningkatkan Penyertaan Tenaga Kerja Meningkatkan Kemahiran dan Keupayaan Tenaga Kerja Sedia Ada Menggalakkan Perkongsian Kos Latihan

235
235 236 237 237 239 239 240

xiv

Menggerakkan Industri bagi Meningkatkan Kemahiran Tenaga Kerja Menaik Taraf dan Memperluas Akses kepada Kolej Komuniti MENARIK DAN MENGEKALKAN MODAL INSAN BERKEPAKARAN Mempermudah Prosedur dan Menyedia Insentif Lebih Baik untuk Menarik Modal Insan Asing Berkepakaran Menjadikan Bandar Lebih Menarik kepada Modal Insan Berkepakaran Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Modal Insan Berkepakaran untuk Masa Hadapan Penglibatan Diaspora Rakyat Malaysia Menubuhkan Talent Corporation bagi Membekalkan Negara dengan Modal Insan Berkepakaran yang Diperlukan

241 243 244 244 245 245 246 247

KESIMPULAN BAB 6 MEWUJUDKAN PERSEKITARAN KE ARAH MENINGKATKAN KUALITI HIDUP MEMBANGUNKAN KAWASAN KEDIAMAN YANG BERDAYA MAJU DAN MENARIK
Membangun Bandar Bertaraf Dunia yang Berdaya Maju dan Sesuai Didiami Mewujud bandar padat dan cekap Mengurus pertumbuhan Pembangunan bercampur Mewujudkan bandar menarik dan selesa Ruangan terbuka dan koridor hijau Membangunkan semula waterfront Seni, budaya dan riadah Memperluas Perkhidmatan Asas di Kawasan Luar Bandar

250

254 256
258 262 262 264 265 265 265 267 268

MEMBANGUN SISTEM PENGANGKUTAN AWAM YANG MENGUTAMAKAN RAKYAT


Memacu Pembaharuan Kawal Selia dan Industri Meningkat Pelaburan dalam Keupayaan Pengangkutan Sejajar dengan Pertumbuhan Bandar Inisiatif Greater Kuala Lumpur Bandar raya dan kawasan bandar lain Sistem antara bandar Mempromosi Sistem yang Lancar Bagi Semua Mod dan Pengusaha Mewujudkan Rejim Pemantauan dan Penguatkuasaan yang Mantap

271
273 275 275 276 277 277 278

Rancangan Malaysia Kesepuluh

xv

MENTRANSFORMASIKAN PENJAGAAN KESIHATAN UNTUK MEMPERTINGKAT KUALITI DAN MENYEDIA AKSES SEJAGAT
Mentransformasikan Sistem Penyampaian Penjagaan Kesihatan Mempertingkat Kualiti, Keupayaan dan Liputan Infrastruktur Penjagaan Kesihatan Peralihan Ke Arah Kesejahteraan dan Pencegahan Penyakit Mempertingkat Kualiti Modal Insan di Sektor Kesihatan

280
283 284 286 288

MEMASTIKAN AKSES KEPADA PERUMAHAN BERKUALITI DAN MAMPU MILIK


Memperkemas Sistem Pengagihan Perumahan Mampu Milik Memperkukuh Usaha Menyediakan Perumahan Berkualiti Tinggi dan Persekitaran Mampan Memupuk Industri Perumahan yang Sihat dan Mampan

290
292 293 294

MENYEDIA UTILITI DAN KEMUDAHAN AWAM YANG LEBIH CEKAP


Pengurusan Sumber dan Bekalan Air Membangun strategi jangka panjang bagi pengurusan sumber air untuk memastikan bekalan air yang terjamin Usaha berterusan penstrukturan semula industri perkhidmatan air Melindungi sungai daripada pencemaran Memastikan Bekalan Elektrik yang Andal Meningkat dan mempelbagaikan keupayaan penjanaan Memperkukuh rangkaian penghantaran dan pengagihan Penstrukturan semula industri bekalan elektrik Menambah baik penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan Meningkatkan Penembusan Jalur Lebar Secara Signifikan Penstrukturan Semula Pengurusan Sisa Pepejal Menyedia bantuan kepada pihak berkuasa tempatan Memberi perkhidmatan sanitari yang menyeluruh Memastikan sisa diurus secara mampan

295
295 296 297 299 300 301 301 302 302 303 303 304 305 306

MENJADIKAN JALAN DAN KOMUNITI LEBIH SELAMAT


Meningkatkan Usaha Memerangi Jenayah Mengeratkan Hubungan Antara Polis, Orang Awam dan Sektor Swasta Mewujudkan Persekitaran yang Lebih Selamat dan Terjamin Meningkatkan Ketelusan Ke Atas Prestasi dan Tanggapan Terhadap Persepsi

307
309 309 310 312

MENGHARGAI KHAZANAH ALAM SEKITAR NEGARA


Membentuk Strategi Pembangunan Kental Persekitaran Bagi Malaysia

313
316

xvi

Adaptasi iklim: Melindungi negara daripada risiko perubahan iklim Mitigasi iklim: Pengurangan jejak karbon Malaysia Mewujudkan insentif yang lebih menarik bagi pelaburan dalam pembangunan tenaga boleh diperbaharu Menambah baik pengurusan sisa pepejal Memulihara kawasan hutan Mengurang pelepasan untuk meningkatkan kualiti udara Mempertingkat Pemuliharaan Aset Ekologi Negara Mempertingkat usaha pemuliharaan hutan dan hidupan liar Menjamin penggunaan sumber yang mampan dan saksama

316 317 318 321 321 321 322 323 324

KESIMPULAN BAB 7 MENTRANSFORMASIKAN KERAJAAN KE ARAH MENTRANSFORMASIKAN MALAYSIA


Pendekatan Keseluruhan Kerajaan Prinsip Transformasi Kerajaan

326

330
330 330

MERANGKA PERKHIDMATAN AWAM BERORIENTASI RAKYAT DAN PERNIAGAAN


Mereka Bentuk Perkhidmatan yang Cekap dan Mudah kepada Rakyat dan Perniagaan Mengguna Pakai Pendekatan Rundingan serta Mendapat Input dan Maklum Balas Secara Proaktif Menurunkan Kuasa kepada Agensi Penyampaian di Barisan Hadapan Memperkenalkan Persaingan dan Mekanisme Pasaran dalam Perkhidmatan Awam Membanteras Rasuah bagi meningkatkan Keberkesanan Penyampaian

332
332 338 339 341 342

MEMPERCEPAT PENYAMPAIAN MELALUI PENGURUSAN OUTCOME UTAMA YANG TELUS DAN BERTANGGUNGJAWAB
Pelaksanaan Pendekatan Berasaskan Outcome Peralihan daripada Pembiayaan Infrastruktur Fizikal kepada Infrastruktur Bukan Fizikal bagi Mencapai Outcome

346
347 349

MEMPERKUKUH PERANAN KERAJAAN SEBAGAI PEMUDAH CARA EFEKTIF BAGI PERTUMBUHAN YANG DIPACU SEKTOR SWASTA
Memperkukuh Peranan Kerajaan sebagai Penggubal Dasar dan Pengawal Selia Bebas Meningkatkan Peranan Sektor Swasta dalam Pelaburan Nasional dan Penyampaian

350
351

Rancangan Malaysia Kesepuluh

xvii

Perkhidmatan Awam Mengurangkan Pemilikan dan Kawalan Kerajaan dalam Aset Bukan Teras secara Sistematik

352 353

MEMACU PRODUKTIVITI BAGI MEMASTIKAN PENGGUNAAN KEWANGAN SEKTOR AWAM YANG BERHEMAT MERASIONALISASI DAN MEMBANGUN KAPASITI KERAJAAN
Merasionalisasi Organisasi dan Struktur Kerajaan Sedia Ada Membangun Kapasiti dalam Organisasi yang Memfokus kepada Keutamaan Negara Mewujudkan Unit Pemantauan Berprestasi Tinggi Menarik, Membina dan Mengekalkan Modal Insan Cemerlang dalam Perkhidmatan Awam Memperkukuh budaya prestasi Menarik minat modal insan cemerlang Menyuntik amalan terbaik ke dalam sektor awam Mereka bentuk skim perkhidmatan yang fleksibel Menjaja semula program bina upaya

354 357
357 358 359 360 361 362 363 364 364

KESIMPULAN PERUNTUKAN PEMBANGUNAN KERAJAAN PERSEKUTUAN


Carta AKP-1: Peruntukan Pembangunan Kerajaan Persekutuan mengikut Fizikal dan Bukan Fizikal, Peratusan kepada Jumlah (%) Carta AKP-2: Peruntukan Pembangunan Kerajaan Persekutuan mengikut Sektor, Peratusan kepada Jumlah (%)

365

370

LAMPIRAN LAMPIRAN 1: JADUAL PERANGKAAN LAMPIRAN 2: KEMAJUAN DAN PENCAPAIAN RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN, 2006-2010 GLOSARI AKRONIM INDEKS 374 404 434 444

xviii

Senarai Jadual
BAB 2 MEMBANGUN BERASASKAN KEKUATAN NEGARA
Jadual 2-1 Jadual 2-2 Prospek Ekonomi Dunia, 2006-2015 Imbangan Pembayaran, 2010 dan 2015 54 60

BAB 3

MEWUJUDKAN PERSEKITARAN UNTUK MENJAYAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI


Jadual 3-1 Pelaksanaan Pendekatan Mesra Perniagaan dan Fasilitasi Perdagangan 80

BAB 4

MENUJU KE ARAH PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI SECARA INKLUSIF


Jadual 4-1 Instrumen Dasar - Sebelum dan Selepas 145

BAB 6

MEWUJUDKAN PERSEKITARAN KE ARAH MENINGKATKAN KUALITI HIDUP


Jadual 6-1 Jadual 6-2 Jadual 6-3 Pendekatan Baru Untuk Mewujud Bandar yang Berdaya Maju dan Sesuai Didiami D asar Negara mengenai Permuliharaan dan Perlindungan Alam Sekitar Inisiatif untuk Memacu Usaha Kecekapan Tenaga 260 314 320

BAB 7

MENTRANSFORMASIKAN KERAJAAN KE ARAH MENTRANSFORMASIKAN MALAYSIA


Jadual 7-1 Memudah Cara Perkhidmatan Mesra Rakyat, Perniagaan dan Perdagangan 334

Rancangan Malaysia Kesepuluh

xix

Senarai Carta
BAB 1 1MALAYSIA: MENCARTA PEMBANGUNAN KE ARAH NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI
Carta 1-1 Carta 1-2 Carta 1-3 Malaysia menghadapi cabaran persaingan yang sengit bagi pelaburan dan eksport Malaysia menikmati pertumbuhan memberangsangkan pada masa dahulu tetapi kehilangan momentum sejak Krisis Kewangan Asia Produktiviti Malaysia dibelakang negara-negara berpendapatan tinggi Asia 3 4 5

BAB 2

MEMBANGUN BERASASKAN KEKUATAN NEGARA


Carta 2-1 Carta 2-2 Carta 2-3 Carta 2-4 Carta 2-5 Carta 2-6 Carta 2-7 Carta 2-8 Carta 2-9 Carta 2-10 Carta 2-11 Carta 2-12 Carta 2-13 KDNK sebenar mencatatkan pertumbuhan lebih perlahan dalam RMKe-9 berbanding RMKe-8 Pelaburan swasta yang rendah diimbangi oleh pelaburan awam yang tinggi Imbangan Pembayaran, 2000-2010 Pencapaian mengikut sektor di bawah RMKe-8 dan RMKe-9 Akaun Kerajaan Persekutuan, 2000-2010 KDNK Sebenar dan PNK per kapita ke arah ekonomi berpendapatan tinggi Produktiviti Faktor Keseluruhan dijangka meningkat Pertumbuhan pelaburan dan penggunaan swasta yang lebih pantas berbanding tempoh RMKe-9 Perbandingan penggunaan swasta di negara terpilih Pertumbuhan mengikut sektor diteraju oleh sektor perkhidmatan Mengurangkan defisit fiskal Kerajaaan Persekutuan Ke arah kedudukan hutang Kerajaan Persekutuan yang mampan RMKe-10 akan menggembleng usaha untuk mentransformasikan Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi 37 38 40 41 43 55 56 57 59 61 62 63 65

BAB 3 MEWUJUDKAN PERSEKITARAN UNTUK MENJAYAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI


Carta 3-1 Carta 3-2 Carta 3-3 Pertumbuhan produktiviti Malaysia menurun pasca 1997 Program reformasi yang berpandangan jauh akan menyediakan persekitaran yang membolehkan NKEA mencapai pertumbuhan ekonomi yang disasarkan Malaysia di kedudukan ke-23 dalam laporan Bank Dunia Doing Business 2010 70

72 75

xx

Carta 3-4 Carta 3-5 Carta 3-6 Carta 3-7 Carta 3-8 Carta 3-9 Carta 3-10 Carta 3-11 Carta 3-12 Carta 3-13 Carta 3-14 Carta 3-15 Carta 3-16 Carta 3-17 Carta 3-18 Carta 3-19 Carta 3-20

Perkhidmatan dijangka meningkat pada kadar pertumbuhan tahunan 7.2% pada tahun 2015 Struktur institusi yang menyokong inovasi dan R&D 84% firma menyatakan bahawa kekurangan pembiayaan menghalang inovasi Pembangunan dan Penyelidikan Kerajaan dan Dana Pengkomersilan di bawah tempoh Rancangan Sumbangan EKS kepada KDNK meningkat, dengan 86% EKS Malaysia dalam sektor perkhidmatan Sumbangan EKS Malaysia kepada KDNK adalah rendah berbanding negara lain Malaysia di kedudukan Ke 10 dalam papan mata daya saing dunia 2010 Persekitaran rantai penawaran lebih penting daripada tarif Aliran masuk tahunan FDI Malaysia hanya meningkat sebanyak 1% daripada CAGR Bilangan keseluruhan ekspatriat di Malaysia menurun sejak tahun 2000 Peningkatan 10% penembusan jalur lebar dapat menyokong peningkatan dalam pertumbuhan KDNK melebihi 1% Penembusan jalur lebar Malaysia mencapai 31% isi rumah pada tahun 2009 dan dijangka mencapai 75% pada tahun 2015 Peta liputan jalur lebar pada tahun 2015 Lima tonggak strategik bagi Dasar Baru Tenaga Kuala Lumpur mempunyai output ekonomi per kilometer persegi yang lebih rendah secara relatif berbanding bandar lain di Asia Greater Kuala Lumpur menyumbang 8 kali ganda KDNK berbanding kluster geografi lain di Malaysia Lima koridor telah diwujudkan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan

77 87 89 90 96 97 102 105 106 107 110 111 112 115 119 120 121

BAB 4

MENUJU KE ARAH PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI SECARA INKLUSIF


Carta 4-1 Carta 4-2 Carta 4-3 Carta 4-4 Sasaran telah ditetapkan dalam tempoh RMKe-10 bagi memastikan pendekatan inklusif dilihat dari pelbagai sudut Kemiskinan di kawasan bandar dan luar bandar telah berkurangan secara ketara sejak tahun 1970 Pengagihan pendapatan di Malaysia bertambah baik sejak tahun 1990 dengan taburan penduduk merentasi setiap kelas pendapatan yang lebih seimbang Ciri-ciri terpilih ketua isi rumah 40% terendah menunjukkan pelbagai cabaran yang perlu ditangani 143 151

152 153

Rancangan Malaysia Kesepuluh

xxi

Carta 4-5 Carta 4-6 Carta 4-7 Carta 4-8 Carta 4-9 Carta 4-10 Carta 4-11

Program RMKe-10 dapat memberi peluang baru dan meningkatkan taraf hidup isi rumah 40% terendah Walaupun majoriti isi rumah luar bandar bekerja sendiri, sumber daripada penggajian adalah penyumbang terbesar pendapatan Walaupun dengan kemajuan yang memberangsangkan, masih wujud potensi untuk menambahbaik kedudukan kekayaan Bumiputera Instrumen dasar akan dikategorikan untuk memenuhi keperluan tahap perniagaan yang berbeza Kampong Bharu terletak di lokasi strategik berhampiran kawasan hartanah utama Kemajuan yang ketara telah dicapai dalam menyediakan infrastruktur fizikal asas di kawasan luar bandar Wanita di Malaysia mempunyai pencapaian pendidikan yang tinggi, namun penyertaan dalam tenaga buruh masih rendah

154 156 168 169 174 176 181

BAB 5 MEMBANGUN DAN MENGEKALKAN ASAS TENAGA MAHIR BERTARAF DUNIA


Carta 5-1 Carta 5-2 Carta 5-3 Carta 5-4 Carta 5-5 Carta 5-6 Carta 5-7 Carta 5-8 Carta 5-9 Carta 5-10 Keperluan Malaysia untuk merapatkan jurang perbezaan bagi mencapai ciri modal insan bertaraf dunia Rangka kerja pembangunan modal insan yang bersepadu bagi Malaysia Kadar enrolmen kanak-kanak prasekolah berumur 4+ dan 5+ disasar mencapai 87% pada tahun 2012 Program LINUS di seluruh negara bertujuan meningkatkan kemahiran literasi dan numerasi murid sekolah rendah Program Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT): 20 SBT perintis telah diumumkan pada Januari 2010 Baiah Untuk Guru Besar: Semua sekolah rendah di Malaysia telah diberi penarafan berdasarkan prestasi sekolah Kualiti guru merupakan penentu utama untuk mengubah prestasi pelajar Mengarusperdanakan Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional: Dwi-laluan ke arah mendapat pekerjaan Peningkatan ketara bilangan pekerja asing di Malaysia sejak sedekad yang lalu Sektor yang sangat bergantung kepada pekerja asing tidak mahir mempunyai produktiviti yang rendah 194 196 202 203 206 207 209 221 238 238

xxii

BAB 6 MEWUJUDKAN PERSEKITARAN KE ARAH MENINGKATKAN KUALITI HIDUP


Carta 6-1 Carta 6-2 Carta 6-3 Carta 6-4 Carta 6-5 Carta 6-6 Carta 6-7 Carta 6-8 Carta 6-9 Carta 6-10 Carta 6-11 Carta 6-12 Carta 6-13 Carta 6-14 Carta 6-15 Carta 6-16 Carta 6-17 Carta 6-18 Carta 6-19 Carta 6-20 Lebih daripada 70% penduduk Malaysia akan mendiami kawasan bandar menjelang tahun 2020 Terdapat hubungankait yang rapat antara kekayaan bandar dan kualiti hidup di bandar Pertumbuhan akan tertumpu di konurbasi bandar Kajian Kes: Urbanisasi Baru, anjakan kepada model bandar padat Bandar Asia yang lain telah memperakui kepentingan memiliki kebudayaan dan kesenian yang berdaya maju Tumpuan di kawasan luar bandar adalah untuk menambahbaik infrastruktur asas Transit Aliran Berkapasiti Tinggi akan menjadi mercu tanda Greater KL Malaysia telah menunjukkan kemajuan dalam mempertingkat kesihatan warganya Pencapaian kesihatan Malaysia berbanding dengan negara terpilih berdasarkan pendapatan setara Sektor kesihatan awam mempunyai bilangan katil dan kemasukan ke wad yang tinggi namun bilangan doktor yang sederhana berbanding sektor swasta Perubahan gaya hidup menyumbang kepada peningkatan kejadian penyakit kronik Dalam tempoh Rancangan, peningkatan yang signifikan dalam keupayaan modal insan di sektor kesihatan Dianggarkan sejumlah 111,000 unit perumahan awam mampu dibeli atau disewa telah dibina dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan Penstrukturan industri perkhidmatan air ke arah mempertingkat kecekapan operasi dan pengurusan Dalam tempoh Rancangan, usaha menangani pencemaran lembangan sungai akan diberi tumpuan Pengambilalihan fungsi pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam untuk menambahbaik outcome kepada orang awam dan persekitaran Keseluruhan jenayah indeks dalam tahun kebelakangan ini Inisiatif yang dicadangkan bagi Jawatankuasa Bandar Selamat Intensiti pelepasan dalam sektor tenaga di Malaysia pada tahun 2007 adalah lebih tinggi berbanding purata global Sumbangan tenaga boleh diperbaharu kepada jumlah penjanaan elektrik negara akan meningkat daripada <1% pada tahun 1999 kepada 5.5% menjelang tahun 2015 257 258 261 264 266 269 276 280 281

283 287 289 290 298 299 304 307 311 317

319

Rancangan Malaysia Kesepuluh

xxiii

BAB 7 MENTRANSFORMASIKAN KERAJAAN KE ARAH MENTRANSFORMASIKAN MALAYSIA


Carta 7-1 Carta 7-2 Carta 7-3 Carta 7-4 MIDA akan diberi kuasa membuat keputusan dalam rundingan bersama pelabur Pengenalan kepada tekanan persaingan dalam sistem penjagaan kesihatan UK yang menyumbang kepada penambahbaikan outcome pesakit Peranan kerajaan sebagai pemudah cara yang berkesan dalam pertumbuhan yang dipacu sektor swasta Unit berorientasikan prestasi yang memantau dan menjejaki penyampaian bidang keutamaan 340

342 350 359

Bab 1
1Malaysia: Mencarta PeMBangunan Ke arah negara BerPendaPatan tinggi

Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur

Krisis kewangan global telahpun reda, ekonomi Malaysia kini kembali pulih dan semakin kukuh. Pertumbuhan ekonomi yang cergas telah dicapai dengan pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) pada suku pertama tahun 2010 sebanyak 10.1%, iaitu kadar tertinggi dalam tempoh 10 tahun. Namun, bagi mencapai status ekonomi berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020, cabarannya adalah untuk mengekalkan momentum pertumbuhan cergas. Bagi merealisasikan Wawasan 2020, pertumbuhan KDNK pada kadar 6.0% setahun diperlukan sepanjang tempoh Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10). Aspirasi ini tidak akan tercapai tanpa transformasi ekonomi yang menyeluruh. Malah jika transformasi tersebut tidak dilaksana, Malaysia bakal ketinggalan memandangkan negara membangun yang lain berkembang pantas dan kian merapatkan jurang kemajuan. Sungguhpun ekonomi negara sekarang kukuh, kita tidak sewajarnya leka. Jika tanda awal keretakan diabaikan, kemakmuran jangka panjang negara akan terjejas. Malaysia kini berada pada persimpangan yang kritikal dalam meneruskan pembangunan negara. Dua faktor paling penting yang mendorong perubahan ialah: pertama, perubahan persekitaran persaingan global; dan kedua, ketidaksesuaian strategi sedia ada untuk menjamin pencapaian status negara berpendapatan tinggi.

Malaysia menghadapi persaingan yang lebih hebat pada masa ini. Negara semakin tertinggal dalam persaingan untuk menarik pelaburan langsung asing (FDI) serta meningkatkan eksport berbanding negara serantau, seperti ditunjukkan dalam Carta 1-1. Dalam fasa awal perindustrian Malaysia, terutamanya dalam tahun 1980an, hanya sebilangan kecil negara mengamalkan dasar terbuka dalam perdagangan dan pelaburan. Tetapi kini, dasar terbuka menjadi perkara biasa di serata dunia. Globalisasi menyebabkan persaingan antarabangsa bertambah sengit. Dalam usaha menarik FDI, Malaysia menghadapi persaingan bukan sahaja di kalangan negara terdekat malah perlu juga bersaing dengan negara Amerika Selatan dan Eropah Timur. Prospek ekonomi global masih tidak menentu. Faktor risiko yang utama ialah isu struktural seperti pengangguran yang tinggi di kalangan negara maju, ketidakstabilan harga komoditi dan krisis kewangan di selatan Eropah. Justeru, bukan sahaja persaingan menjadi lebih sengit malah ketidaktentuan pertumbuhan global juga memungkinkan kurangnya perdagangan dan pelaburan bagi negara membangun. Krisis kewangan global telah mempercepatkan peralihan kuasa ekonomi ke Asia. Walau bagaimanapun, peralihan tersebut tidak

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 1: 1Malaysia: Mencarta Pembangunan Ke Arah Negara Berpendapatan Tinggi

Carta 1-1

Malaysia menghadapi cabaran persaingan yang sengit bagi pelaburan dan eksport
AS$ bilion $
Aliran masuk FDI tahunan
% Pertumbuhan tahunan 2000-07

Nilai eksport

CAGR 2000-08 % Pertumbuhan tahunan 2000-08

China Singapura g p India Thailand Republik Korea Malaysia Taiwan Indonesia Vietnam Filipina 0

38 74

10 9 30 13 6 1 12 1

China Republik Korea Singapura Taiwan India Malaysia Thailand Indonesia Vietnam Filipina 0

280 1,596 206 491 181 426 173 291

24 11 11 7 21 9 12 11

11 2 10 3 8

20

3 5 4 5 2 4 0 3 1 2 1 2
10 20
1991-2000 1991 2000 2001-2007

61
287 112 230 209

82 68
152

8 12 70

17 72 42 64
200

2000 2008

20 5

400 1 600 1,600

1 Aliran masuk negatif FDI tahun 2000 SUMBER: Euromonitor; Economist Intelligence Unit

semestinya menguntungkan Malaysia. Kuasa ekonomi tertumpu kepada negara serantau yang besar, terutamanya India, China dan Indonesia. Negara tersebut mempunyai kelebihan dari segi kos yang rendah dan saiz pasaran domestik yang besar. Malaysia seumpama terjerat dalam perangkap pendapatan sederhana kerana tidak lagi dapat bersaing dengan negara pengeluar berkos rendah dan pada masa yang sama, masih tidak setanding dengan negara maju yang berinovasi tinggi. Strategi yang dahulunya telah berjaya mentransformasikan Malaysia kepada sebuah

negara berpendapatan sederhana tinggi, kini tidak mampu untuk membawa Malaysia ke tahap pembangunan yang lebih maju. Inisiatif Republik Korea untuk mentransformasikan ekonominya telah berjaya meletak negara tersebut jauh ke hadapan berbanding Malaysia. Pada tahun 1970, Pendapatan Negara Kasar (PNK) per kapita Republik Korea adalah AS$260 berbanding Malaysia sebanyak AS$380 manakala pada tahun 2009, PNK per kapita Republik Korea meningkat kepada AS$21,530 iaitu hampir tiga kali ganda PNK per kapita Malaysia sebanyak AS$6,760.

Carta 1-2

Malaysia menikmati pertumbuhan memberangsangkan pada masa dahulu tetapi kehilangan momentum sejak Krisis Kewangan Asia
Pertumbuhan, (%) Pertumbuhan KDNK 1991-1997 China Malaysia y Singapura Vietnam Republik Korea Taiwan Indonesia Thailand India Filipina Pertumbuhan KDNK 2001-2009

11.5 9.2 8.6 8.3 83 7.5 6.7 67 6.9 6.7 5.3 3.1 4.4 3.9 7.2 3.9 3.1 31 5.1 4.3 4.2 7.3 73

10.1

SUMBER: World Economic Outlook (April 2010), International Monetary Fund

Kedudukan Malaysia sebagai peneraju ekonomi serantau telah tergugat, seperti ditunjukkan dalam Carta 1-2. Prestasi pertumbuhan tersebut telah disebabkan, terutamanya oleh prestasi pelaburan swasta yang telah menyusut dari paras purata hampir 25% daripada KDNK dalam tahun 1990an kepada purata kira-kira 10% daripada KDNK dalam dekad yang lalu. Untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020, negara perlu mencatat pertumbuhan pelaburan swasta pada kadar dua angka pada masa hadapan. Kadar ini adalah tinggi berbanding pertumbuhan yang dianggarkan hanya 2% setahun dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan

(RMKe-9). Dalam dekad yang lalu, Malaysia juga telah mengalami aliran keluar modal bersih sama ada dari segi kewangan mahupun modal insan. Modal insan merupakan sumber paling penting bagi membolehkan Malaysia beralih kepada ekonomi yang berintensif pengetahuan dan diterajui inovasi. Walau bagaimanapun, di samping mengalami aliran keluar modal insan yang berbakat, pertumbuhan produktiviti pekerja di Malaysia juga semakin ketinggalan dan paras produktiviti jauh lebih rendah berbanding negara yang berpendapatan tinggi di Asia, seperti ditunjukkan dalam Carta 1-3.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 1: 1Malaysia: Mencarta Pembangunan Ke Arah Negara Berpendapatan Tinggi

Carta 1-3

Produktiviti Malaysia dibelakang negara-negara berpendapatan tinggi Asia


Produktiviti pekerja jatuh dibelakang negara kurang membangun mengalami pertumbuhan pesat Pertumbuhan produktiviti1 b i negara A i t P t b h d kti iti bagi Asia terpilih ilih (2000-2009), (%) dan tahap produktiviti secara keseluruhan adalah relatif rendah Tahap T h produktiviti 2009 AS$ ribu setiap pekerja d kti iti 2009, ib i k j

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

9.1

50 45 40 35 5.0 3.4 30 25 20 2.7 2.4 24 2.2 22 2.0 15 1.6 0.6


Filipina a Taiwan Thailand Indonesia

45.3 39.2 32.1

12.8 4.6 3.7


China

10 5 0
Taiwan Singapura Rep. Korea Malaysia

3.2
Indonesia

2.4
Filipina a

2.1
India

Rep. Korea

1 pada harga tetap 2000 SUMBER: Laporan Produktiviti MPC 2009, Economist Intelligence Unit

Transformasi Malaysia daripada sebuah negara berpendapatan rendah kepada sebuah negara berpendapatan sederhana tinggi adalah satu kejayaan yang membanggakan, seperti yang dijelaskan dalam Kotak 1-1. Walau bagaimanapun, kejayaan masa lalu tidak menjamin kejayaan pada masa hadapan dalam konteks aspirasi negara untuk mencapai status negara maju. Walaupun beberapa negara berjaya mencapai status berpendapatan tinggi, kebanyakan negara berpendapatan sederhana telah hilang momentum pertumbuhannya kerana tidak dapat beralih dasar ekonomi selaras dengan peralihan struktur ekonomi negara dan perkembangan ekonomi semasa.

Singapura

Malaysia

Malaysia bukan sahaja menghadapi risiko terjerat dalam perangkap pendapatan sederhana malah mungkin tersepit di antara negara sedang membangun yang berkembang lebih pesat dan negara maju yang berkembang ke pasaran baru. Sebagai contoh, Vietnam semakin merapatkan jurang kemajuan dengan Malaysia malah dari segi teknologi bakal menandingi Malaysia. Pada masa yang sama, dalam persekitaran pasca krisis, negara maju juga memasuki pasaran serantau dan semakin bersaing secara langsung dengan Malaysia. Oleh yang demikian, Malaysia tidak mempunyai pilihan melainkan mengambil tindakan segera

Thailand

China

India

Kotak 1-1

Growth Report
Growth Report (2008) oleh Suruhanjaya Pertumbuhan dan Pembangunan dibawah Bank Dunia melaporkan kejayaan Malaysia sebagai salah satu daripada 13* negara yang berjaya mengekalkan pertumbuhan tinggi melebihi 7% untuk tempoh sekurang-kurangnya 25 tahun sejak tahun 1950. Pertumbuhan ekonomi yang pantas dan mampan tidak dapat dicapai dengan mudah memandangkan hanya 13 negara sahaja yang berjaya. Negara tersebut berbeza dari segi saiz ataupun kelebihan sumber yang dimiliki namun kejayaan mereka mempunyai lima persamaan berikut:

Keterbukaan kepada ekonomi global, iaitu dari segi memanfaatkan peluang daripada ekonomi global dan memperolehi idea, teknologi dan pengetahuan; Kestabilan ekonomi makro, iaitu membendung inflasi dan mengamalkan kewangan awam yang mampan; Berorientasikan masa hadapan, dengan pelaburan dan tabungan yang tinggi; Pengagihan dan penggemblengan sumber berasaskan pasaran; dan Kepimpinan yang berkeupayaan dan komited untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan secara inklusif.

Laporan ini menunjukkan bahawa tiada formula khusus untuk pertumbuhan yang mampan. Walaupun sistem berasaskan pasaran adalah penting dalam mengagihkan sumber secara optimum, Kerajaan perlu memainkan peranan aktif dalam pembangunan ekonomi. Justeru, transformasi ekonomi pada lazimnya dilaksana secara berhemat berasaskan keupayaan institusi. Transformasi biasanya diselaras oleh pasukan kecil tertentu yang dianggotai teknokrat berkelayakan tinggi yang melapor kepada kepimpinan tertinggi. Laporan ini juga menekankan kepentingan menjelaskan wawasan masa depan negara yang menyakinkan kerana proses transformasi menuntut pengorbanan rakyat untuk mencapai taraf hidup yang lebih tinggi pada masa hadapan. Daripada 13 negara yang mencapai pertumbuhan tinggi, hanya enam negara telah mencapai status berpendapatan tinggi. Pertumbuhan kebanyakan negara menjadi perlahan selepas mencapai status negara berpendapatan sederhana. Apabila upah meningkat, daya saing industri berintensif buruh akan terhakis. Dalam hal ini, peningkatan kemahiran yang meliputi seluruh spektrum guna tenaga perlu diutamakan untuk menyokong peralihan kepada industri yang berintensifkan pengetahuan. Sehubungan ini, laporan ini menekan pentingnya dasar ekonomi negara berpendapatan sederhana diselaraskan dengan keperluan ekonomi yang kian berubah. [ * 13 negara berkenaan adalah Botswana; Brazil; China; Hong Kong, SAR; Indonesia; Japan; Republik Korea; Malaysia; Malta; Oman; Singapura; Taiwan; dan Thailand ]

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 1: 1Malaysia: Mencarta Pembangunan Ke Arah Negara Berpendapatan Tinggi

untuk melonjakkan negara keluar dari perangkap pendapatan sederhana. Negara memerlukan model ekonomi yang baru untuk terus maju dan menyertai kumpulan negara berpendapatan tinggi. Satu anjakan paradigma diperlukan terutamanya dari segi strategi ekonomi negara dan dasar ekonomi Kerajaan. Transformasi ekonomi yang diperlukan amat menyeluruh dan dengan itu, hanya dapat dijayakan melalui komitmen dan usaha semua pihak. Malaysia berada dalam fasa yang kritikal untuk mentransformasikan ekonomi negara bagi

mencapai aspirasi ekonomi berpendapatan tinggi. Malaysia boleh berjaya menjadi negara maju sekiranya seluruh tenaga dan kepakaran digembleng ke arah itu. RMKe-10 telah disediakan dengan mencarta perjalanan pembangunan negara ke arah mencapai Wawasan 2020. Tema RMKe-10 dirumuskan ke dalam bentuk 10 idea utama. Sekiranya 10 idea utama berikut dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh dan berterusan, Malaysia pasti akan dapat mengatasi cabaran yang sedang dihadapi dan mencapai status negara maju dan ekonomi berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.

10 IDEA UTAMA
Ekonomi dipacu oleh faktor dalam negeri di samping mengambil kira persekitaran luar negara Memanfaatkan kepelbagaian etnik untuk mencapai kejayaan di arena antarabangsa Transformasi ke arah negara berpendapatan tinggi menerusi pengkhususan Menjayakan pertumbuhan yang diterajui oleh produktiviti dan inovasi Memupuk, menarik dan mengekalkan modal insan cemerlang Memastikan peluang sama rata dan melindungi golongan yang mudah terjejas Pertumbuhan bertumpu, pembangunan inklusif Menyokong perkongsian pintar dan berkesan Menghargai khazanah alam sekitar Kerajaan umpama syarikat yang berdaya saing

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 1: 1Malaysia: Mencarta Pembangunan Ke Arah Negara Berpendapatan Tinggi

1. EKONOMI DIPACU OLEH FAKTOR DALAM NEGERI DI SAMPING MENGAMBIL KIRA PERSEKITARAN LUAR NEGARA
Malaysia tidak mampu mengasingkan diri dari arus pembangunan global sama ada dari segi kitaran ekonomi dunia, persaingan sengit atau kenaikan harga komoditi. Usaha untuk melindungi negara, seumpamanya daripada kenaikan harga komoditi, akan melibatkan sumber yang banyak tetapi tidak membawa manfaat jangka panjang. Oleh itu, Malaysia perlu menggunakan sumber yang ada secara optimum dalam menghadapi cabaran global. Pembangunan ekonomi Malaysia sebahagian besarnya bergantung kepada pertumbuhan eksport. Di samping itu, globalisasi telah meningkatkan lagi persaingan. Justeru, negara perlu berusaha dengan lebih gigih dalam menggembleng sumber yang ada bagi memastikan Malaysia terus berdaya saing dan berjaya dalam arena antarabangsa. Inilah teras bagi ekonomi yang dipacu oleh faktor dalam negeri di samping mengambil kira persekitaran luar negara. Bagi tujuan ini, dasar perlu diselaraskan secara berterusan dengan memberi keutamaan kepada peningkatan daya saing negara dan pertumbuhan ekonomi. Konsep 1Malaysia merangkumi keperluan dari segi ekonomi untuk bersatu dengan mengoptimumkan sumber negara secara kolektif untuk bersaing di peringkat global. Transformasi ke arah negara berpendapatan tinggi memerlukan pengorbanan yang bersifat sementara dan komitmen dari semua pihak termasuk rakyat, sektor swasta dan sektor awam. Pengorbanan ini perlu dilihat dalam konteks meraih manfaat jangka panjang dan mampan dalam bentuk pendapatan dan kualiti hidup yang lebih tinggi selaras dengan Wawasan 2020. Kejayaan mencapai Wawasan 2020 bukan sahaja dari segi pendapatan dan kualiti hidup yang lebih tinggi tetapi juga mencapai status negara maju yang selaras dengan nilai budaya Malaysia. Usaha gigih untuk meningkatkan daya saing ekonomi akan diterjemah kepada keutamaan dasar dan peruntukan sumber dalam tempoh RMKe-10. Persaingan global memerlukan Malaysia meminimumkan halangan untuk meningkatkan daya saing serta merancakkan pertumbuhan ekonomi dan dengan itu, memerlukan beberapa penyesuaian dasar. Antara inisiatif spesifik yang akan diambil untuk memacu daya saing ekonomi dalam negeri termasuk pelaksanaan undang-undang persaingan, pemansuhan kawalan harga yang menyebabkan herotan pasaran dan pelaksanaan dasar meliberalisasi, terutamanya dalam sektor perkhidmatan. Sektor perdagangan dan berorientasi eksport akan terus diberi penekanan di samping sektor perkhidmatan yang menyokong perdagangan. Kerajaan akan terus mengkaji semula dan menambah baik peraturan seperti undangundang perburuhan bagi memudahkan ekonomi berasaskan pasaran berkembang dengan baik.

10

Keutamaan akan diberi kepada peraturan yang membantu memudahkan urusan menjalankan perniagaan bagi menarik lebih banyak pelaburan swasta dan membolehkan sektor tersebut menjadi peneraju pertumbuhan yang berkesan. Kerajaan juga akan menyokong aktiviti sektor swasta dengan memudahkan penyediaan dana terutamanya bagi membantu enterpris mikro,

modal teroka untuk inovasi dan pembiayaan berkaitan eksport. Pada masa yang sama, tumpuan akan diberi kepada usaha menyusun semula keutamaan pelaburan sektor awam, khususnya program projek yang berpotensi dan memberi faedah sampingan yang tinggi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 1: 1Malaysia: Mencarta Pembangunan Ke Arah Negara Berpendapatan Tinggi

11

2. MEMANFAATKAN KEPELBAGAIAN ETNIK UNTUK MENCAPAI KEJAYAAN DI ARENA ANTARABANGSA


Konsep 1Malaysia bukan hanya setakat keharmonian bangsa dan perpaduan dalam negara. Perbezaan etnik dan warisan budaya perlu dilihat sebagai satu kelebihan Malaysia. Tiga kumpulan etnik utama di Malaysia dengan sendirinya mewujudkan hubungan dengan negara China, India dan Indonesia iaitu tiga buah negara terbesar dan berkembang pantas di rantau ini. Islam, sebagai agama rasmi negara
Kotak 1-2

menghubungkan Malaysia dengan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC), termasuk negara teluk yang kaya dengan sumber petroleum. Dalam konteks jaringan ekonomi global yang semakin rapat, kepelbagaian budaya memberi kelebihan untuk membina rangkaian perdagangan dan pelaburan yang lebih besar. Oleh yang demikian, Malaysia perlu memanfaatkan 1Malaysia di peringkat antarabangsa.

1Malaysia dalam Konteks Islam


Al-Quran mengajar kita: Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu). Al-Hujarat (49:13) Ayat ini membawa maksud bahawa setiap makhluk di muka bumi ini adalah ciptaan Allah S.W.T, zuriat daripada satu pasangan lelaki dan wanita. Perbezaan etnik dan bangsa hanyalah untuk memudahkan kita melihat sesama sendiri sebagai manusia di muka bumi ini. Bagi Allah S.W.T. kita dilihat sebagai satu masyarakat dan orang yang layak berada di sisi Allah S.W.T. adalah orang yang paling beriman di kalangan kita. Pengajaran ilmu yang suci ini adalah panduan untuk kita hidup bersama dan belajar antara satu sama lain. Konsep 1Malaysia, yang menerapkan nilai Islam ini, menggalakkan perpaduan bertunjangkan nilainilai murni. Hanya melalui sifat kemanusiaan dan perasaan saling hormat menghormati perbezaan di antara kita, dapat kita menjadi lebih baik dan maju berbanding dengan kekuatan individu. Inilah yang kita perlukan sebagai sebuah negara dalam merangka kemajuan untuk masa hadapan. Inilah 1Malaysia.

12

Momentum pertumbuhan global semakin menjurus ke rantau Asia dan Malaysia terletak di tengah benua Asia. Malaysia perlu menggunakan sepenuhnya kelebihan dari kedudukan geografinya yang strategik, berdekatan dengan pasaran yang berkembang pantas. Sebagai sebuah ekonomi kecil dan terbuka, integrasi dengan ekonomi global dan serantau adalah penting untuk mengukuhkan daya saing. Dalam RMKe-10, Malaysia akan memberi tumpuan yang lebih kepada pasaran baru yang berkembang pesat terutamanya Asia dan ASEAN. Inisiatif utama termasuk mempergiatkan promosi perdagangan, meningkatkan hubungan serantau (seperti meluaskan rangkaian laluan penerbangan di peringkat serantau dan meningkatkan jaringan jalur lebar) serta meneruskan integrasi serantau melalui perjanjian perdagangan. Ini akan dilaksanakan selaras dengan usaha mengukuhkan hubungan dengan pasaran eksport tradisional seperti Australia, Eropah dan Amerika Syarikat. Kerajaan akan terus menyokong syarikat Malaysia untuk muncul sebagai juara serantau dan membantu membuka pasaran baru. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) telah diperturunkan kuasa

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 1: 1Malaysia: Mencarta Pembangunan Ke Arah Negara Berpendapatan Tinggi

13

supaya bertindak pantas dalam usaha menarik pelaburan serta meneroka peluang perdagangan baru. Kerjasama antara negara akan terus diperkukuhkan khususnya dalam melaksanakan projek infrastruktur. Sebagai contoh, syarikat Malaysia dibantu mendapatkan projek membina jalan raya di India dan syarikat dari China terlibat dalam projek pembinaan landasan kereta api di Malaysia. Kerajaan juga akan menjalin kerjasama dua hala melalui pelaburan bersama. Dalam hal ini, syarikat Pembangunan 1Malaysia Berhad telah menandatangani Perjanjian Persefahaman dengan State Grid Corporation of China dan Qatar Investment Authority bagi menerokai peluang pelaburan di Malaysia. Malaysia perlu mengambil manfaat bukan sahaja daripada rakyat di dalam negara tetapi juga yang di luar negara. Kerajaan akan menubuhkan Talent Corporation untuk mengenal pasti dan menarik lebih ramai modal insan cemerlang termasuk dari kalangan rakyat Malaysia yang berada di serata dunia. Usaha mewujudkan jalinan dengan rakyat Malaysia yang berada di serata dunia akan menambah sumber pakar rujuk, memperluas jaringan perniagaan di peringkat antarabangsa dan membantu syarikat Malaysia menembusi pasaran luar negara.

14

3. TRANSFORMASI KE ARAH NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI MENERUSI PENGKHUSUSAN


Ketika mencapai kemerdekaan, Malaysia hanya sebuah negara berpendapatan rendah yang bergantung kepada getah dan bijih timah. Transformasi negara kepada sebuah ekonomi berpendapatan sederhana tinggi pada hari ini adalah didorong terutamanya oleh strategi pelbagaian sektor. Di peringkat awal, daya saing dalam pelbagai sektor adalah berasaskan kos rendah. Walau bagaimanapun, Malaysia tidak mampu lagi bergantung kepada kos rendah sebagai kelebihan bersaing. Tambahan pula, rantaian keluaran dan integrasi semakin meluas di peringkat serantau telah memberi tekanan untuk meningkatkan pengkhususan. Transformasi dari negara berpendapatan sederhana kepada yang berpendapatan tinggi memerlukan peralihan kepada aktiviti nilai ditambah tinggi dan berintensif pengetahuan. Aktiviti nilai ditambah tinggi pula memerlukan pengkhususan untuk berdaya saing. Peralihan daripada fasa kepelbagaian sektor di peringkat awal kepada pengkhususan dalam fasa pembangunan berikutnya adalah selaras dengan pengalaman negara berpendapatan tinggi Asia, seperti Republik Korea dan Taiwan. Memandangkan pengkhususan memerlukan ekonomi berskala besar, saiz dan sumber Malaysia yang secara relatifnya lebih kecil, menghadkan bilangan bidang pengkhususan yang dapat dijayakan. Mengekalkan industri yang tidak berdaya saing akan mengekang pertumbuhan sektor yang berdaya saing kerana sumber yang ada seperti bekalan gas adalah terhad. Pewujudan persekitaran ekonomi yang berdaya saing berasaskan pasaran akan membolehkan syarikat berdaya maju berkembang pesat manakala yang tidak berdaya saing akan tersingkir dengan sendirinya. Kerajaan memainkan peranan utama dalam mewujudkan persekitaran yang kondusif serta menyokong pertumbuhan sektor baru melalui penyediaan kerangka dasar, pembangunan modal insan, penyediaan infrastruktur yang diperlukan dan menyokong pembangunan kluster perindustrian. Selaras dengan ekonomi yang diterajui oleh sektor swasta, peranan Kerajaan bukan untuk menentukan pengkhususan sektor tetapi untuk membantu mempercepat dan memudahkan proses pengkhususan terutamanya melalui pelaburan bersama dengan industri dalam latihan kemahiran, penyelidikan dan pembangunan (R&D) dan infrastruktur.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 1: 1Malaysia: Mencarta Pembangunan Ke Arah Negara Berpendapatan Tinggi

15

Oleh kerana itu, dalam RMKe-10, Kerajaan akan menggembleng sumber yang ada ke arah menyusun keutamaan dalam Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) sebagai sebahagian daripada strategi ke arah lebih banyak pengkhususan. Seterusnya, dalam setiap NKEA, juga terdapat keperluan untuk pengkhususan mengikut subsektor. Sektor elektrik dan elektronik (E&E) adalah satu contoh NKEA yang memerlukan pengkhususan subsektor, misalnya dalam bidang opto-elektronik dan sistem embeded. Kehadiran firma global terkemuka dengan kemahiran dalam bidang berkaitan membolehkan pengkhususan dalam subsektor tersebut. Pada umumnya, teras strategi pengkhususan adalah berlandaskan kekuatan dan kompetensi sedia ada. Strategi pengkhususan juga dapat mendorong aktiviti ekonomi baru dalam bidang yang berkaitan. Pengkhususan dalam sektor E&E sebagai contoh telah menghasilkan kompetensi dan kemahiran yang dapat membantu pembangunan industri panel solar dan peralatan perubatan di Malaysia.

Dalam konteks pengkhususan, satu persamaan antara NKEA adalah penekanan yang diberikan kepada peningkatan kualiti dan pengukuhan rantaian nilai. Sebagai contoh kepada strategi yang memberi penekanan terhadap kualiti ialah menggalak lebih banyak hospital mendapat akreditasi antarabangsa, menarik lebih ramai pelancong berbelanja lebih, membangunkan pusat kecemerlangan E&E dan meningkatkan kualiti institusi pendidikan. Rantaian nilai diperkukuh untuk meraih peluang pertumbuhan seperti dalam subsektor perkhidmatan berkaitan minyak dan gas, aktiviti hiliran industri kelapa sawit dan pemprosesan makanan. Di samping melaksanakan strategi pengkhususan dan inisiatif berhubung dengan sektor NKEA, Kerajaan juga akan memberi tumpuan kepada pemboleh transformasi ekonomi dan memperkukuh persekitaran perniagaan. Tumpuan akan diberi kepada aspek seperti produktiviti dan inovasi, memupuk dan menarik modal insan cemerlang dan membangunkan kluster berskala besar.

16

4. MENJAYAKAN PERTUMBUHAN YANG DITERAJUI OLEH PRODUKTIVITI DAN INOVASI


Transformasi daripada negara berpendapatan rendah kepada negara berpendapatan sederhana, telah didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang dipacu terutamanya oleh pertambahan faktor pengeluaran modal (pelaburan), tenaga (bahan api murah) dan pekerja (tempatan dan asing yang kebanyakannya berkemahiran rendah). Model pertumbuhan yang dipacu oleh faktor tersebut tidak lagi sesuai dalam suasana persaingan sengit untuk menarik FDI dan modal insan selain sumber semula jadi yang terhad. Tambahan pula, model tersebut tidak konsisten dengan keperluan struktur ekonomi berpendapatan tinggi yang berasaskan aktiviti bernilai ditambah tinggi. Transformasi ke arah aktiviti bernilai ditambah lebih tinggi memerlukan pertumbuhan produktiviti. Pendapatan rakyat Malaysia hanya dapat ditingkatkan dengan berkesan melalui peningkatan produktiviti yang berterusan. Di samping itu, produktiviti bakal menjadi pemangkin untuk merealisasikan potensi pertumbuhan Malaysia. Justeru, dalam RMKe-10, penekanan khusus akan diberi kepada pemboleh produktiviti terutamanya:

Mempertingkat

promosi yang mensasar kepada pelaburan berkualiti yang menyokong aktiviti bernilai ditambah tinggi dan penyebaran teknologi; dan

Menambah pelaburan awam dalam pemboleh

inovasi terutamanya R&D dan pembiayaan modal teroka.

Dalam RMKe-10, Kerajaan komited untuk membangunkan kreativiti melalui usaha seperti merangsang keusahawanan, menerap elemen inovasi dalam kurikulum persekolahan, memfokus kepada R&D dan meningkatkan ketersediaan modal berisiko. Kerajaan akan menyediakan dana yang lebih besar untuk modal teroka terutamanya berasaskan Mudharabah (perkongsian risiko) melalui pelaburan bersama dengan sektor swasta. Kerajaan akan meningkatkan perbelanjaan R&D dalam tempoh RMKe-10 melalui dana sektor awam yang lebih besar serta menyokong usaha R&D sektor swasta. Kajian semula ke atas undang-undang insolvensi akan dijalankan untuk menyediakan persekitaran sesuai untuk inovasi yang dapat menerima kegagalan, menggalakkan perbezaan pendapat dan memberikan peluang kedua kepada usahawan. Bagi menggalakkan inovasi melalui enterpris kecil berasaskan pengetahuan, fleksibiliti kawal selia akan diberikan kepada syarikat yang mempunyai tenaga kerja tidak melebihi lima orang.

Memberi

tumpuan kepada pembangunan kemahiran terutamanya dalam meningkatkan kemahiran tenaga kerja sedia ada bagi membantu industri beralih ke rantaian nilai lebih tinggi;

Menggalak pembangunan kluster perindustrian


bertumpu dan eko-sistem yang menyokong pengkhususan dan skala ekonomi;

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 1: 1Malaysia: Mencarta Pembangunan Ke Arah Negara Berpendapatan Tinggi

17

5. MEMUPUK, MENARIK DAN MENGEKALKAN MODAL INSAN CEMERLANG


Bagi membolehkan Malaysia bersaing di peringkat global dan memacu ekonomi yang diterajui oleh inovasi, negara perlu memupuk, menarik dan mengekalkan modal insan yang cemerlang. Pembangunan modal insan merupakan asas utama bagi menjayakan transformasi ke arah negara berpendapatan tinggi. Ke arah memupuk modal insan cemerlang, Kerajaan akan melakukan pembaharuan secara komprehensif ke atas kitaran pembangunan modal insan bermula di peringkat awal kanak-kanak sehingga ke alam pekerjaan. Usaha meningkatkan pencapaian pelajar akan dimulakan dengan membangun dan memotivasi kecemerlangan guru. Sekolah dan pengetua akan dipertanggungjawab ke atas prestasi pelajar. Latihan kemahiran akan diberi penekanan utama di bawah RMKe-10 bagi memastikan Malaysia mempunyai modal insan yang memenuhi keperluan industri dan memacu peningkatan produktiviti bagi membolehkan industri beralih ke rantaian nilai lebih tinggi. Pendidikan teknikal dan latihan vokasional akan diarusperdana dan ditingkatkan kualiti lulusannya. Langkah ini penting bagi menyediakan alternatif bagi membolehkan individu merealisasikan potensi mereka sepenuhnya berdasarkan kecenderungan dan bakat masing-masing. Kerajaan juga akan memperluas program latihan sambil bekerja melalui Sistem Latihan Dual Nasional dan program latihan industri. Program latihan industri, latihan soft skills dan penempatan pekerja akan disediakan untuk siswazah menganggur. Pembaharuan pendidikan akan dilaksana dengan objektif untuk memastikan tiada kanak-kanak dinafikan hak mendapat peluang mencapai kejayaan. Pada masa yang sama, inisiatif akan diambil untuk memupuk modal insan terbaik bagi menyokong sektor ekonomi yang mempunyai nilai ditambah tinggi dan berasaskan pengetahuan. Inisiatif tersebut juga termasuk penubuhan sekolah berprestasi tinggi dan pemberian biasiswa berprestij kepada pelajar cemerlang berasaskan merit. Selain melahirkan modal insan berkemahiran, tumpuan juga akan diberi kepada usaha untuk menarik dan mengekalkan modal insan cemerlang. Khusus untuk itu, Talent Corporation akan ditubuhkan dengan mandat utama untuk menarik tenaga pakar yang diperlukan dalam sektor ekonomi utama. Bagi menyokong usaha itu, kemasukan pekerja asing berpengetahuan akan dipermudahkan. Pada masa yang sama, strategi untuk mewujudkan bandar yang selesa didiami dan membangunkan kluster perindustrian yang khusus akan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk menarik modal insan cemerlang.

18

6. MEMASTIKAN PELUANG SAMA RATA DAN MELINDUNGI GOLONGAN YANG MUDAH TERJEJAS
Falsafah pembangunan berasaskan pertumbuhan dengan pengagihan akan terus diguna pakai sebagai teras kepada pembangunan ekonomi negara. Dalam menangani cabaran untuk mengekalkan momentum pertumbuhan, Kerajaan perlu mengambil pendekatan baru dalam melaksanakan agenda pengagihan dengan mengambil kira perkembangan dan perubahan persekitaran semasa. Asas kepada konsep 1Malaysia adalah berteraskan kepada prinsip keadilan sosial. Prinsip ini akan membela kepentingan setiap golongan masyarakat dan memastikan tiada kumpulan yang akan terpinggir daripada arus pembangunan negara. Dalam konteks ini, keadilan sosial perlu mengambil kira tahap pencapaian setiap golongan masyarakat. Oleh yang demikian, keadilan melibatkan pelaksanaan pendekatan pengagihan yang menyediakan bantuan tambahan kepada kumpulan yang kurang mendapat manfaat daripada pembangunan sosioekonomi. Matlamat akhir yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan peluang dan asas yang sama rata bagi setiap rakyat untuk menyertai dan bersaing dalam aktiviti pembangunan ekonomi. Dasar pengagihan akan memberi tumpuan kepada usaha memastikan peluang yang saksama dinikmati oleh semua. Pada masa yang sama, usaha penerapan prinsip kesaksamaan perlu dilaksana bagi memastikan usaha gigih, keupayaan dan integriti diberi penghargaan sewajarnya. Insiden kemiskinan telah berkurangan dengan ketara daripada 49.3% pada tahun 1970 kepada hanya 3.8% pada tahun 2009 manakala kemiskinan tegar hampir terhapus dengan insiden hanya 0.7% pada tahun 2009. Oleh itu, Malaysia secara efektifnya, telah berjaya memerangi kemiskinan. Sungguhpun begitu, masih terdapat kelompok kecil kemiskinan di beberapa lokasi dan komuniti tertentu. Kerajaan tetap komited untuk membantu dan menjaga kebajikan kumpulan miskin serta golongan yang mudah terjejas. Program khusus akan dilaksana untuk membasmi kemiskinan secara berterusan terutamanya menerusi penyediaan peluang penjanaan pendapatan melalui projek seperti agropolitan. Kemiskinan bukan sahaja fenomena di luar bandar. Justeru, program khusus juga akan diberi kepada golongan miskin di bandar seperti skim kredit mikro. Kerajaan telah berjaya mengurangkan insiden kemiskinan dengan ketara dan oleh itu RMKe10 akan beralih tumpuan ke arah menangani isu berkaitan isi rumah berpendapatan 40% terendah yang berjumlah 2.4 juta. Strategi yang akan diguna pakai untuk kumpulan ini adalah dengan memastikan mereka berpeluang menikmati taraf hidup yang lebih tinggi berbanding strategi membasmi kemiskinan yang berasaskan kepada pemberian bantuan secara langsung kepada rakyat termiskin. Bagi tujuan itu, teras utama RMKe-10 ialah untuk meningkatkan kapasiti

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 1: 1Malaysia: Mencarta Pembangunan Ke Arah Negara Berpendapatan Tinggi

19

dan keupayaan mereka untuk meningkatkan pendapatan. Program latihan kemahiran dan pembangunan keusahawanan akan disasarkan kepada tenaga kerja yang berpendapatan dan berkemahiran rendah. Program juga akan dilaksana bagi faedah kumpulan yang kurang mendapat manfaat daripada pembangunan sosioekonomi bagi memupuk sikap jati diri dan keinginan untuk mencapai aspirasi mereka. Sehingga kini, matlamat Dasar Ekonomi Baru untuk menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi masih relevan. Walau bagaimanapun, dalam konteks perubahan yang berlaku di luar negara dan kemajuan pembangunan dalam negeri, agenda pembangunan Bumiputera perlu dilaksana dengan menggunakan pendekatan baru. Strategi dan instrumen baru perlu dirangka ke arah mewujudkan penyertaan Bumiputera secara berkesan dan berterusan. Pendekatan baru ini perlu berasaskan kepada prinsip mesra pasaran, berasaskan merit, ketelusan dan berdasarkan keperluan. Tumpuan akan diberikan kepada Bumiputera di Sabah dan Sarawak terutamanya dari kalangan minoriti Bumiputera serta masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia. Mekanisme yang mesra pasaran akan dilaksana bagi mewujudkan peluang kepada Bumiputera untuk meraih kesempatan daripada pelaksanaan pendekatan dasar pro-pertumbuhan. Pada masa yang sama, agenda pembangunan

Bumiputera perlu mengambil kira hakikat bahawa keupayaan Bumiputera telah meningkat dengan ketara berbanding kedudukan 40 tahun yang lalu. Kalau dahulunya Bumiputera bergantung kepada peruntukan ekuiti, kini mereka perlu memanfaatkan kebolehan untuk menyertai aktiviti ekonomi secara menyeluruh, berkesan dan berterusan. Keutamaan dan tumpuan adalah ke arah membangunakan enterpris Bumiputera berdaya saing dan meningkatkan penyertaan Bumiputera di peringkat pengurusan tertinggi. Sokongan berasaskan merit akan diberikan kepada Bumiputera yang telah membuktikan kesungguhan dan keupayaan untuk berjaya. Program pembangunan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) akan dilaksana berdasarkan kategori syarikat Bumiputera mengikut tahap perniagaan. Bentuk sokongan yang akan diberikan adalah berbeza mengikut saiz enterpris. Bantuan secara langsung dan pembangunan kapisiti akan ditumpukan kepada enterpris mikro berasaskan keperluan manakala bantuan kepada syarikat Bumiputera yang besar adalah berasaskan merit. Dalam menilai pencapaian agenda Bumiputera, matriks penyertaan Bumiputera dalam ekonomi akan dibentuk bagi mengukur kekayaan dalam konteks yang lebih luas meliputi ekuiti dan kelas aset lain seperti hartanah, sebagai tambahan kepada kayu ukur sedia ada, dan penyertaan enterpris dalam ekonomi dan pekerjaan berpendapatan tinggi.

20

7. PERTUMBUHAN BERTUMPU, PEMBANGUNAN INKLUSIF


Persaingan bukan lagi hanya antara negara tetapi juga antara bandar. Dalam mentransformasikan Malaysia ke arah ekonomi berpendapatan tinggi, strategi akan menumpu kepada peningkatan kepadatan, pembangunan kluster dan pengkhususan dalam sektor bernilai ditambah tinggi. Pengkhususan dalam firma dan modal insan akan menyokong pertumbuhan ekonomi yang lebih pantas terutamanya dalam meraih faedah dari peningkatan produktiviti dan inovasi. Penduduk di bandar yang berdensiti tinggi menggalakkan pembentukan kluster kerana menawarkan upah yang lebih tinggi serta meningkatkan peluang ekonomi. Faktor utama yang memacu peningkatan pendapatan purata rakyat Malaysia dalam beberapa dekad yang lalu adalah peningkatan penduduk bandar. Menjelang tahun 2020, kira-kira 70% daripada jumlah penduduk Malaysia tertumpu di bandar. Dengan itu, cabaran yang dihadapi ialah untuk menyediakan kemudahan kepada bandar untuk memastikan bahawa faedah kepadatan tidak terjejas berikutan peningkatan jenayah, pencemaran dan kesesakan. Keselesaan hidup di bandar raya adalah faktor penting dalam membolehkan bandar di Malaysia bersaing untuk mendapatkan modal insan yang berkemahiran tinggi dari persada global. Seseorang memilih sesuatu bandar untuk menetap bukan sahaja kerana adanya peluang pekerjaan tetapi mereka juga mencari tempat yang berdaya maju dan sesuai untuk didiami. Oleh itu, keutamaan dasar di bawah RMKe-10 adalah untuk meningkatkan kesesuaian untuk didiami sesuatu bandar. Inisiatif utama telah dikenal pasti di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) terutamanya dalam memerangi jenayah dan memperbaiki sistem pengangkutan awam di pusat bandar utama. Walaupun begitu, kesesuaian untuk didiami merangkumi konsep yang lebih luas termasuk persekitaran yang memberangsangkan sebagai tempat untuk tinggal, bekerja dan beriadah. Pendekatan holistik tersebut adalah penting terutamanya dalam konteks untuk menarik modal insan cemerlang ke bandar bagi memacu sektor pertumbuhan strategik. Bandar raya Kuala Lumpur dan kawasan sekitarnya (Greater KL) telah dikenal pasti sebagai satu NKEA. Projek dan inisiatif utama yang dirancang di bawah RMKe-10 ke arah mentransformasikan Greater KL menjadi sebuah bandar bertaraf dunia termasuk :

Pembangunan utama yang akan dilaksana termasuk wilayah kewangan antarabangsa di Kuala Lumpur, pembangunan semula lapangan terbang Sungai Besi, pembangunan perbandaran Sungai Buloh, penubuhan kemudahan konvensyen bertaraf dunia yang bersepadu di Jalan Duta dan Pusat Malaysia Truly Asia;

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 1: 1Malaysia: Mencarta Pembangunan Ke Arah Negara Berpendapatan Tinggi

21

Pelaburan besar dalam pengangkutan awam termasuk perluasan liputan perkhidmatan Transit Aliran Ringan (LRT) Kuala Lumpur dan pelaksanaan Transit Aliran Berkapasiti Tinggi (MRT) secara besar-besaran. Selain itu, rangkaian perkhidmatan bas perantara dan laluan pejalan kaki berbumbung akan ditambah bagi keselesaan warga kota; dan Usaha pembangunan semula bandar untuk memulih dan melindungi bangunan warisan serta meningkatkan nilai tanah seperti pembangunan semula Kampong Bharu di Kuala Lumpur. Selain itu, Kerajaan akan memperkenalkan mekanisme en-bloc bagi memudahkan pembangunan semula harta dan tanah yang dimiliki secara kolektif.

RMKe-10, konsep ini akan diperkemaskan dengan memberi fokus kepada pembangunan kluster tertentu dalam koridor berkenaan. Usaha mengagihkan aktiviti ekonomi ke seluruh negara adalah tidak optimum kerana tumpuan firma dan pekerja berpengetahuan adalah di bandar. Oleh yang demikian, Kerajaan akan mengukuhkan kluster sedia ada dan akan membangunkan lokasi lain mengikut kekuatan dan kelebihan masing-masing. Sungguhpun pertumbuhan tertumpu di bandar, pembangunan semestinya inklusif, dengan mengambil kira perbezaan taraf hidup yang wujud di antara bandar dan luar bandar. Justeru, dalam RMKe-10, Kerajaan akan terus memberi penekanan kepada pembangunan luar bandar, terutamanya dalam konteks meningkatkan akses kepada pendidikan dan kemudahan utiliti, jalan raya dan aktiviti ekonomi luar bandar. Di bawah NKRA bagi infrastruktur asas luar bandar, Kerajaan akan menaik taraf jalan serta, bekalan air dan elektrik di Sabah dan Sarawak. Perancangan dan pembangunan bandar dan luar bandar secara bersepadu adalah kritikal bagi membolehkan penduduk di kawasan luar bandar memanfaatkan bandar terutamanya dari segi peluang pekerjaan serta pasaran untuk hasilan luar bandar.

Selain itu, strategi khusus akan dilaksana untuk bandar lain seperti Georgetown, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu, terutama dari segi kesesuaian sebagai tempat tinggal, perhubungan dan mengukuhkan lagi kluster perindustrian mengikut kekuatan masing-masing, misalnya, kluster E&E di Pulau Pinang dan kluster pelancongan di Kota Kinabalu. Inisiatif utama termasuk meningkatkan pengangkutan awam dan membangunkan waterfront sebagai satu identiti tersendiri. Pembangunan koridor ekonomi telah diperkenalkan dalam RMKe-9 dan di dalam

22

Kotak 1-3

Mencorakkan Semula Geografi Ekonomi


Pembandaran, perpindahan penduduk dan peningkatan pengkhususan adalah tunjang kepada pembangunan. Transformasi ini membawa kemakmuran tetapi disertai dengan isu lain yang tersendiri. Mesej utama yang dibawa dalam Laporan Pembangunan Bank Dunia 2009: Reshaping Economic Geography (WDR 2009) adalah apabila ekonomi berkembang daripada berpendapatan rendah kepada berpendapatan tinggi, aktiviti ekonomi akan menjadi lebih tertumpu kepada sesuatu geografi tertentu. Walau bagaimanapun, pembangunan masih dapat dilaksanakan secara inklusif. Cara untuk memperolehi kedua-dua faedah daripada pengelompokan kawasan sekitar bandar dan faedah daripada peningkatan taraf hidup di seluruh negara adalah melalui integrasi ekonomi. WDR 2009 menganalisis geografi pembangunan ekonomi dari tiga dimensi seperti berikut: Kepadatan dianalisis di peringkat tempatan dari segi penumpuan di pusat bandar untuk faedah pengelompokan. Dalam konteks Malaysia, penubuhan wilayah kewangan antarabangsa di Kuala Lumpur akan membantu menyokong penumpuan profesional dan institusi kewangan termasuk institusi kewangan Islam antarabangsa; Jarak sebahagian besarnya diambil kira di peringkat negara, iaitu jarak di antara kawasan yang berjaya dari segi ekonominya dengan kawasan yang ketinggalan ekonominya. Cabaran dasar adalah untuk membantu firma dan pekerja mengatasi masalah jarak ke kawasan yang berjaya melalui peningkatan infrastruktur jalan raya. Sebagai contoh, Lebuhraya Pantai Timur akan membantu meningkatkan hubungan antara negeri di pantai timur dengan Lembah Klang; dan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 1: 1Malaysia: Mencarta Pembangunan Ke Arah Negara Berpendapatan Tinggi

23

Bahagian dinilai dari segi sekatan di sempadan negara yang menghalang perdagangan seperti prosedur kastam. Bagi mengurangkan bahagian, pembangunan Iskandar Malaysia akan dipermudah lagi melalui inisiatif untuk meningkatkan rangkaian pengangkutan dengan Singapura. Bagi memastikan pembangunan yang lebih tertumpu dan inklusif, WDR 2009 mengesyorkan tumpuan kepada usaha mencorakkan semula geografi ke arah integrasi ekonomi yang bersepadu melalui langkah dasar yang berikut: Institusi: dasar yang dilaksanakan secara universal dari segi liputan tanpa mengenepikan sebarang wilayah atau kawasan. Ini adalah selaras dengan penekanan Malaysia yang diteruskan dalam RMKe10 bagi memastikan penyediaan dan tahap perkhidmatan awam seperti pendidikan di luar bandar adalah setanding dengan di bandar; Infrastruktur: dasar yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain bagi memudahkan pergerakan barang, perkhidmatan dan manusia. Sebagai strategi utama bagi memacu integrasi dalam negeri, dalam tempoh RMKe-10, infrastruktur jalan luar bandar yang baru akan dibina terutamanya di Sabah dan Sarawak. Ini akan membantu memastikan pergerakan barang dan manusia dari luar bandar ke bandar dan seterusnya; dan Intervensi: dasar yang disasarkan untuk menangani isu setempat. RMKe-10 juga mengandungi inisiatif khusus bagi komuniti yang disasarkan seperti bantuan dalam perkara yang melibatkan tanah di kampung baru, meningkatkan suasana kehidupan di ladang, projek agropolitan di kawasan luar bandar dan penyediaan kredit mikro untuk penduduk miskin di bandar.

24

8. MENYOKONG PERKONGSIAN PINTAR DAN BERKESAN


Perkongsian pintar dan berkesan, terutamanya di antara sektor awam dan swasta, akan diamalkan dalam pelbagai bidang sebagai mekanisme untuk menggerak agenda transformasi ekonomi. Strategi utama perkongsian pintar di bawah RMKe-10 termasuk: sampingan yang besar dan mempercepatkan transformasi ke arah ekonomi berpendapatan tinggi. Bidang yang akan dipertimbang untuk bantuan Dana Fasilitasi termasuk infrastruktur strategik, seperti pengangkutan serta projek berkaitan dengan sektor NKEA, seperti pelajaran, penjagaan kesihatan dan pelancongan. Contoh projek yang mendapat bantuan Dana Fasilitasi ini ialah Projek Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi yang akan disiapkan dalam tempoh RMKe-10. Kerajaan bercadang untuk melaksanakan fasa baru penswastaan dalam tempoh RMKe-10. Penekanan akan diberikan ke arah mewujudkan perkongsian risiko dan pulangan yang saksama dengan sektor swasta. Ini termasuk mengamalkan bidaan terbuka bagi pembinaan lebuh raya bertol dan loji janakuasa. Selain itu, pendekatan PPP akan dilaksana untuk memacu pembangunan kluster industri strategik seperti taman perindustrian dan inkubator. Kerajaan juga akan menjadi rakan pelaburan dengan sektor swasta terutamanya dalam sektor pertumbuhan tinggi dan strategik melalui agensi dana kerajaan seperti Malaysia Venture Capital Management Berhad (MAVCAP), Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) dan Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS).

Memangkin dan mempercepat pelaburan swasta yang strategik; Perkongsian dalam memajukan pembangunan industri; dan Kerjasama dalam menyokong penyampaian perkhidmatan sektor awam dan pembangunan sosial.

Memangkin dan Mempercepat Pelaburan Swasta yang Strategik


Inisiatif utama perkongsian awam-swasta (PPP) dalam RMKe-10 ialah pewujudan Dana Fasilitasi berjumlah RM20 bilion bagi memangkin pelaburan swasta dalam bidang strategik negara. Kerajaan akan menyediakan infrastruktur dan sokongan, seperti geran atau perjanjian offtake, bagi membolehkan projek berkenaan berdaya maju. Sokongan tersebut akan dipertimbang bagi projek swasta yang dapat memberikan faedah

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 1: 1Malaysia: Mencarta Pembangunan Ke Arah Negara Berpendapatan Tinggi

25

Perkongsian dalam Memajukan Pembangunan Industri


Kerajaan akan membantu sektor swasta menggerakkan pembangunan industri. Kerjasama antara sektor awam dan swasta dalam pembangunan modal insan terutamanya latihan kemahiran, pembangunan kurikulum dan latihan amali akan membantu memastikan modal insan yang dihasilkan memenuhi keperluan industri. Bagi membantu industri beralih ke rantaian nilai lebih tinggi, kursus lepasan ijazah, R&D dan pusat kecemerlangan akan dibiayai secara bersama oleh Kerajaan dan industri. Bagi menggalakkan pembangunan industri kecil dan sederhana yang berintensif pengetahuan (k-SME), Kerajaan akan menyediakan skim pembiayaan dan latihan kemahiran yang khusus serta menggalakkan k-SME asing untuk beroperasi di Malaysia. Kerajaan akan menggalakkan lagi kerjasama antara syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dengan sektor swasta untuk mendapatkan peluang ekonomi di luar negara. Kerjasama sektor swasta-GLC adalah juga penting dalam menerokai bidang pertumbuhan baru atau pasaran baru yang berisiko tinggi dan tempoh gestasi yang lebih panjang. Perkongsian tersebut

akan memanfaatkan kekuatan masing-masing seperti pendekatan jangka panjang institusi GLC dan semangat keusahawanan sektor swasta. Dengan semangat 1Malaysia, Kerajaan juga akan menggalakkan perkongsian tulen antara syarikat Bumiputera dengan bukan Bumiputera.

Kerjasama dalam Menyokong Penyampaian Perkhidmatan Sektor Awam dan Pembangunan Sosial
Satu pendekatan terbuka dan konsultatif telah diambil dalam penggubalan Program Transformasi Kerajaan (GTP) dan NKRA. Kerajaan akan menyokong kerjasama yang lebih erat antara sektor awam, swasta dan masyarakat sivil bagi meningkatkan pencapaian objektif sosial. Perkongsian yang berjaya akan diperluaskan, terutamanya antara Kerajaan dan badan bukan kerajaan (NGO), dalam inisiatif kebajikan dan antara sektor awam dan swasta dalam program tanggungjawab sosial korporat (CSR) seperti dalam bidang pelajaran dan pemuliharaan alam sekitar. Kerajaan juga akan bekerjasama dengan masyarakat sivil dalam bidang seperti penyelenggaraan perumahan kos rendah dan pemuliharaan khazanah warisan menerusi mekanisme seperti geran sepadan.

26

9. MENGHARGAI KHAZANAH ALAM SEKITAR


Terdapat hanya sebuah dunia dan hanya satu Malaysia. Justeru, adalah menjadi tanggungjawab rakyat Malaysia untuk memeliharanya bagi generasi akan datang. Kerajaan akan memastikan bahawa aset alam sekitar dan sumber ekologi negara diurus secara mampan supaya pembangunan masa kini tidak menjejaskan keperluan generasi akan datang. Dalam menangani isu perubahan iklim global, Kerajaan akan memberi tumpuan kepada strategi adaptasi untuk memastikan pertumbuhan mampan dan strategi mitigasi bagi mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Malaysia dianugerah dengan kekayaan alam semula jadi seperti biodiversiti flora dan fauna, minyak dan gas serta air. Mengarusperdanakan pertimbangan alam sekitar akan dilaksana terutamanya dalam perancangan ekonomi negara bagi memastikan kemampanan pengurusan sumber. Dalam hal ini, aspek penting bagi kemampanan tersebut adalah meletakkan nilai yang sewajarnya terhadap sumber alam sekitar melalui penilaian kos lepas dan impak pelaburan awam atau swasta ke atas alam sekitar. Risiko terbesar bagi mengekalkan kemampanan sumber semula jadi adalah penetapan harga yang terlalu rendah berbanding harga pasaran terutamanya minyak dan gas serta air. Justeru, dalam tempoh RMKe-10, dasar tenaga akan menumpu kepada peralihan secara berperingkat ke arah harga pasaran bagi gas menjelang tahun 2015 manakala tarif air akan distruktur semula bagi meliputi pemerolehan semula kos sepenuhnya. Terdapat peluang besar untuk memperoleh nilai ke atas khazanah alam semula jadi. Bagi membiayai usaha meningkatkan kemampanan alam semula jadi, inisiatif yang akan diambil termasuk:

Memperkenal mekanisme Feed-in-Tariff bagi membantu membiayai pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharu; Menyedia insentif fiskal dan dana untuk pelaburan teknologi hijau; Menggalak projek yang layak mendapat kredit karbon; Menggalak eko-pelancongan bagi mewujudkan nilai komersil dalam kemampanannya; Memudah penyertaan lebih ramai komuniti setempat dalam aktiviti eko-pelancongan (contohnya, nelayan sebagai pemandu pelancong di Kilim Geopark, Langkawi) dan perlindungan biodiversiti (contohnya, pengumpulan ilmu mengenai herba bio-tropika) sebagai mekanisme yang membantu pemuliharaan alam sekitar, contohnya Sistem Tagal seperti diterangkan dalam Kotak 1-4; dan Menyokong program CSR bagi melindungi hidupan liar yang menjadi kemegahan negara (seperti harimau Malaya, orang utan, penyu belimbing) sebagai sebahagian dari usaha melindungi habitat secara lebih meluas.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 1: 1Malaysia: Mencarta Pembangunan Ke Arah Negara Berpendapatan Tinggi

27

Kotak 1-4

Sistem Tagal : Menangani Tragedy of the Commons


Tragedy of the Commons merujuk kepada situasi sekumpulan penggembala berkongsi sebidang tanah yang mendorong kepada berlakunya penggunaan yang berlebihan. Setiap penggembala tidak mempunyai insentif untuk mengawal penggunaan tanah tersebut sehingga menyebabkan kerosakan kepada tanah tersebut dalam jangka panjang dan menimbulkan masalah kepada semua penggembala. Keadaan ini adalah mirip kepada masalah berkaitan alam sekitar seperti pencemaran udara, perikanan berlebihan dan penebangan hutan. Situasi ini mencadangkan bahawa masalah tersebut hanya dapat diatasi melalui mekanisme pemberian hak milik dan penggunaan undang-undang. Tragedy of the Commons memberi gambaran mengenai kesukaran masyarakat untuk bekerjasama demi masa depan dan kebaikan bersama. Dalam kes stok hutan dan perikanan, adalah tidak praktikal untuk diswastakan dan sukar untuk dikuatkuasakan undang-undang. Dalam keadaan yang sebaik-baiknya, perlu ada sistem yang membolehkan masyarakat setempat menguruskan sendiri pemuliharaan alam sekitar untuk jangka panjang.

28

Kotak 1-4
Walau bagaimanapun, terdapat juga sebilangan masyarakat yang berjaya menguruskan sendiri sumber milik bersama. Faktor yang menyumbang kepada kejayaan tersebut adalah seperti berikut:

Sumber yang mempunyai sempadan tertentu seperti sebidang tanah; Kebergantungan masyarakat terhadap sesuatu sumber untuk hidup disertai dengan kebimbangan akan kehilangan sumber tersebut tanpa penggantian; Kehadiran komuniti kecil yang mempunyai jaringan sosial yang kuat; dan Prosedur sedia ada yang memberikan ganjaran bagi penggunaan sumber secara bertanggung jawab dan mengenakan denda bagi penggunaan secara berlebihan.

Contoh pengurusan sendiri sumber yang berjaya di Malaysia ialah Sistem Tagal, iaitu satu tradisi masyarakat Dusun dalam kaedah pemuliharaan sungai yang kini sedang dipraktikkan di lebih 190 batang sungai di Sabah dan Sarawak. Sistem Tagal melibatkan larangan menangkap ikan di sungai berkenaan selama satu hingga dua tahun. Ianya diperkenalkan oleh masyarakat setempat untuk memastikan kebersihan sungai dan menjamin bekalan ikan dalam jangka panjang. Faktor yang menentukan sistem ini dapat dilaksanakan ialah:

Sebahagian sungai yang mencerminkan sumber yang boleh ditentukan; Sungai tidak boleh diganti dan masyarakat bergantung kepada sungai untuk mendapat bekalan ikan dan air bersih. Nilai ekonomi sungai tersebut kepada masyarakat dipertingkat dengan memperkenalkan ekopelancongan; Sistem telah dipraktikkan di peringkat kampung yang mempunyai sistem hierarki yang jelas yang diketuai oleh seorang ketua kampung; dan Insentif kepada masyrakat adalah melalui sumber perikanan dan eko-pelancongan. Sebarang pelanggaran kepada peraturan tersebut adalah tertakluk kepada hukuman daripada penduduk kampung yang lain dan sogit, iaitu sejenis denda atau hukuman yang dilaksanakan melalui Penagalan yang diiktiraf oleh Mahkamah Pribumi.

Kerjasama berasaskan masyarakat menyediakan pendekatan yang berkesan dan mampan bagi pemuliharaan alam sekitar. Oleh itu, Kerajaan akan mencari jalan untuk menggalakkan mekanisme kerjasama termasuk menggalakkan lebih banyak penyertaan dari masyarakat tempatan dan membangunkan aktiviti menjana pendapatan dalam eko-pelancongan. Membantu kejayaan tindakan bertunjangkan kumpulan seperti ini adalah selaras dengan usaha memperkasa masyarakat untuk berdikari.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 1: 1Malaysia: Mencarta Pembangunan Ke Arah Negara Berpendapatan Tinggi

29

10. KERAJAAN UMPAMA SYARIKAT YANG BERDAYA SAING


Proses transformasi Malaysia memerlukan satu pendekatan baru dan transformasi Kerajaan. Oleh kerana struktur ekonomi dan sosial negara terus berubah, Kerajaan perlu melakukan transformasi bagi memenuhi keperluan pembangunan ekonomi dan sosial. Untuk muncul sebagai negara berdaya saing di peringkat global dan berpendapatan tinggi, Kerajaan perlu bertindak seumpama syarikat yang berdaya saing. Syarikat yang berdaya saing di peringkat global perlu bertunjangkan kepada nilai teras. Kerajaan juga akan mengambil langkah ke arah transformasi berasaskan empat prinsip utama, iaitu budaya kreativiti dan inovasi, kepantasan membuat keputusan dan bertindak, nilai untuk wang dan integriti. Prinsip tersebut akan diterap dalam keutamaan Kerajaan, sebagaimana yang terkandung dalam konsep 1Malaysia, GTP, model baru ekonomi dan RMKe-10. Berpandukan keutamaan syarikat untuk bersaing, transformasi Kerajaan akan memfokus kepada:

Modal insan dan organisasi: memastikan modal insan yang diperlukan dan struktur organisasi yang dapat memenuhi keperluan negara.

Fokus Kerajaan terhadap pelanggan dalam penggubalan dasar dapat dilihat melalui pendekatan secara rundingan terutamanya dalam penyediaan GTP, RMKe-10 dan NKEA. Dalam hal ini, RMKe10 merupakan rancangan oleh rakyat untuk rakyat. Pembaharuan dalam penyampaian perkhidmatan Kerajaan adalah berpaksikan perkhidmatan mesra pelanggan melalui pekhidmatan yang cekap, bertepatan masa dan mudah bagi rakyat dan perniagaan. Malaysia semakin terdedah kepada persaingan global. Oleh yang demikian, tumpuan diberikan kepada usaha memastikan penyampaian perkhidmatan awam adalah berdaya saing. Kerajaan komited dalam menyediakan persekitaran yang menarik untuk menjalankan perniagaan. Sehubungan ini, kecekapan dan ketepatan masa dalam melaksanakan prosedur Kerajaan akan ditanda aras kepada amalan terbaik di peringkat antarabangsa. Inisiatif utama untuk meningkatkan daya saing termasuk menurunkan kuasa seperti yang diberikan kepada MIDA dan autonomi kepada sekolah berprestasi tinggi. Di samping itu, prestasi jentera Kerajaan semakin didorong oleh persaingan, misalnya penarafan sekolah, balai polis dan pihak berkuasa tempatan.

Pelanggan: melibatkan rakyat dan perniagaan; Daya saing : meningkatkan prestasi penyampaian perkhidmatan sektor awam; Kewangan : mendapatkan nilai untuk wang ke atas perbelanjaan dan memastikan kemampanan kewangan awam; dan

30

Syarikat swasta mengoptimumkan sumber kewangan bagi memaksimumkan keuntungan. Kerajaan pula akan memastikan nilai untuk wang berdasarkan outcome. Inisiatif utama Kerajaan dalam hal ini ialah melaksanakan pendekatan berasaskan outcome dalam perancangan, belanjawan dan pemantauan. Tumpuan kepada outcome akan menggalakkan lagi kreativiti dan inovasi ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan. Pendekatan baru dalam pengagihan peruntukan RMKe-10 adalah tumpuan yang lebih kepada infrastruktur bukan fizikal berbanding dengan pembangunan infrastruktur fizikal. Nisbah peruntukan pembangunan infrastruktur bukan fizikal akan ditingkatkan kepada 40% berbanding hanya kirakira 22% dalam RMKe-9. Peralihan ini adalah selaras dengan penekanan kepada outcome, misalnya mengalihkan tumpuan dari membina bangunan sekolah kepada meningkatkan kemahiran guru untuk pencapaian pelajar yang cemerlang. Penekanan kepada infrastruktur bukan fizikal juga selaras dengan usaha menggalakkan pertumbuhan yang diterajui oleh sektor swasta dengan peningkatan peruntukan bagi kemudahan sokongan dana fasilitasi, pembiayaan perniagaan, R&D, pembangunan keusahawanan dan pelbagai insentif. Dalam peralihan daripada infrastruktur fizikal kepada infrastruktur bukan fizikal, Kerajaan juga akan beralih daripada penyediaan perkhidmatan oleh sektor awam kepada perolehan perkhidmatan dari sektor swasta.

Sebagai contoh, dari segi latihan kemahiran, kaedah perolehan perkhidmatan akan memberi lebih fleksibiliti kepada Kerajaan untuk menyesuaikan keperluan latihan dengan keperluan semasa yang sentiasa berubah di samping menggalakkan persaingan di kalangan penyedia latihan dalam menghasilkan kemahiran yang diperlukan. Fokus RMKe-10 adalah kepada pengurusan kewangan awam yang mampan iaitu dengan mengimbangi di antara usaha menyokong pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan defisit fiskal secara teratur. Ketidaktentuan yang berterusan dalam prospek ekonomi global memerlukan fleksibiliti fiskal yang mencukupi bagi membolehkan tindak balas terhadap sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Selaras dengan pengurusan kewangan awam yang mampan, Kerajaan akan memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan subsidi secara berperingkat, meningkatkan kecekapan dan ketelusan dalam perolehan, memacu produktiviti melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dan memperluas asas pungutan cukai. Faktor kritikal dalam menjayakan RMKe-10 adalah keberkesanan pelaksanaan program dan projek dan ini memerlukan modal insan cemerlang dan struktur organisasi sektor awam yang mantap. Dalam tempoh RMKe-10, tumpuan khusus akan diberikan kepada usaha menarik modal insan berprestasi tinggi ke dalam sektor awam. Kerajaan akan bertindak secara bersepadu dalam penyampaian perkhidmatan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 1: 1Malaysia: Mencarta Pembangunan Ke Arah Negara Berpendapatan Tinggi

31

Kerajaan dan mengelakkan dari bertindak secara berasingan atau silo. Struktur organisasi Kerajaan akan dirasionalisasi bagi menggembleng sumber yang ada supaya mencerminkan keutamaan semasa. Pelaksanaan program dan aktiviti akan dipantau melalui petunjuk prestasi utama (KPI) bagi setiap Menteri dan kementerian yang akan disebar turun daripada peringkat nasional sehingga kepada peringkat pelaksanaan projek di kementerian dan agensi dengan pemantauan rapi dan laporan berkala kepada Perdana Menteri. Selaras dengan ini, Economic Delivery Unit (EDU) akan ditubuh di bawah Unit Pelaksanaan dan Pengurusan Prestasi (PEMANDU) bagi memacu dan memantau program transformasi ekonomi bertunjangkan NKEA dan model baru ekonomi. Malaysia telah berjaya mentransformasikan negara daripada sebuah negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan sederhana. Walau bagaimanapun, Malaysia tidak sepatutnya berpuas hati dengan kejayaan yang telah dicapai kerana persekitaran ekonomi global semakin mencabar. Malaysia perlu bertindak segera. Peralihan dari negara berpendapatan sederhana kepada negara berpendapatan tinggi memerlukan satu model ekonomi yang baru. RMKe-10 menetapkan strategi utama bagi mencarta pembangunan negara ke arah mencapai status negara maju. Agenda transformasi yang komprehensif ini memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh dan berterusan daripada rakyat, sektor awam dan swasta. Dengan semangat 1Malaysia, Malaysia Boleh!

Bab 2
MeMBangun Berasaskan kekuatan negara

Lebuhraya PLUS

34

Malaysia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam beberapa dekad lalu yang telah merubah negara daripada sebuah ekonomi berasaskan pertanian dan komoditi kepada sebuah negara berpendapatan sederhana yang makmur. Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) sebenar berkembang sebanyak 5.8% setahun semenjak tahun 1991 hingga 2010. Kadar pertumbuhan ini telah membantu meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia dan menyokong kemajuan yang lebih menyeluruh dalam bidang pendidikan, kesihatan, infrastruktur, perumahan dan kemudahan awam. Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9), 2006-2010, negara telah menempa kemajuan dalam pencapaian Misi Nasional untuk mentransformasikan Malaysia menjadi negara maju pada tahun 2020. Walaupun momentum pertumbuhan telah menjadi perlahan kebelakangan ini berikutan krisis ekonomi dan kewangan global, perbelanjaan awam menerusi dua pakej rangsangan ekonomi serta pelaksanaan dasar kewangan yang menyokong pertumbuhan, telah membantu memulihkan ekonomi negara. Melihat ke hadapan, Malaysia kini berada dalam detik penting pembangunan ekonomi untuk mencarta hala tuju ke arah ekonomi berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Sehubungan itu, negara perlu dibina di atas platform kukuh yang dihasilkan pada masa lalu.

Walau bagaimanapun, persekitaran ekonomi global yang berubah dalam pelbagai sudut akan memberi cabaran yang lebih besar untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ekonomi dunia kini berkembang lebih perlahan manakala persaingan bagi mendapatkan pelaburan, perdagangan dan bakat menjadi lebih sengit. Dalam konteks ini, Malaysia perlu menggandakan usaha untuk menjana pertumbuhan yang diperlukan bagi mencapai sasaran Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10), 2011-2015.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 2: Membangun Berasaskan Kekuatan Negara

35

36

MENGIMBAS KEMBALI: PENCAPAIAN DI BAWAH RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN


Persekitaran ekonomi global kebelakangan ini telah menjejaskan pertumbuhan ekonomi dunia dengan ketara, khususnya negara maju terutamanya Amerika Syarikat (AS), United Kingdom, Kesatuan Eropah dan Jepun. Kelembapan ekonomi global seterusnya telah menyebabkan ekonomi Malaysia menguncup sebanyak 1.7% pada tahun 2009. Sebagai sebuah ekonomi terbuka, kesan kekayaan yang negatif berikutan krisis global ke atas permintaan dan perdagangan dunia telah mengakibatkan kemerosotan keluaran perindustrian dan eksport pembuatan. yang lebih tinggi telah dihasilkan melalui inisiatif yang dilaksanakan oleh sektor awam dan swasta untuk beralih kepada aktiviti ekonomi dengan nilai ditambah lebih tinggi menerusi inovasi, teknologi tinggi dan pembangunan modal insan. Pelaburan yang lebih tinggi dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta latihan dan latihan semula pekerja turut menyumbang kepada peningkatan TFP. Pendapatan Negara Kasar (PNK) per kapita dijangka meningkat daripada RM19,079 (AS$5,038) pada tahun 2005 kepada RM26,420 (AS$8,256) pada tahun 2010. Dalam tempoh RMKe-9, inflasi dijangka kekal rendah pada kadar purata 2.8% setahun hasil daripada pelaksanaan dasar kewangan yang menyokong dan langkah pentadbiran untuk membendung inflasi meskipun harga minyak dan produk makanan global meningkat tinggi pada tahun 2008. Dalam tempoh RMKe-9, meskipun kadar pertumbuhan guna tenaga adalah lebih perlahan iaitu 1.6% setahun, namun sebanyak 0.9 juta pekerjaan telah diwujudkan, terutamanya dalam sektor perkhidmatan. Dengan peningkatan tenaga kerja sebanyak 1.7% setahun dalam tempoh 2006 hingga 2009, kadar pengangguran meningkat sedikit daripada 3.5% pada tahun 2005 kepada 3.7% pada tahun 2009. Walaupun kadar pengangguran meningkat sedikit, Malaysia

Pencapaian Ekonomi Makro Dalam Tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan


Sungguhpun ekonomi berkembang tinggi sebanyak 5.7% setahun dalam tempoh tiga tahun pertama Rancangan, penguncupan pada tahun 2009 telah menjejaskan pertumbuhan bagi keseluruhan tempoh Rancangan, dengan purata pertumbuhan sebanyak 4.2% setahun, seperti ditunjukkan dalam Carta 2-1. Dalam tempoh RMKe-9, sumbangan produktiviti faktor keseluruhan (TFP) kepada pertumbuhan KDNK telah meningkat kepada 34.7% berbanding 29.0% dalam tempoh Rancangan Malaysia Kelapan (RMKe-8), 2001-2005. Sumbangan TFP

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 2: Membangun Berasaskan Kekuatan Negara

37

Carta 2-1

KDNK sebenar mencatatkan pertumbuhan lebih perlahan dalam RMKe-9 berbanding RMKe-8
Pertumbuhan, (%)

7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2
2001 02 03 RMKe-8
a: anggaran

6.8 5.8 5.4 5.3 5.8

6.5
6.0a

4.7

Purata RMKe-8 4.7% setahun Purata RMKe-9 4.2% setahun

0.5

-1.7
04 05 06 07 08 RMKe-9 09 2010

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia

kekal dalam kedudukan guna tenaga penuh. Kadar pengangguran dijangka bertambah baik kepada 3.6% pada tahun 2010.

Pertumbuhan Diteraju oleh Permintaan Dalam Negeri


Sebahagian besar pertumbuhan ekonomi dalam tempoh RMKe-9 telah disumbang oleh permintaan dalam negeri. Dalam tempoh tiga tahun pertama, permintaan dalam negeri meningkat 7.7% setahun tetapi dijangka menyederhana dengan ketara kepada 2.5% setahun dalam tempoh 2009-

2010, terutamanya disebabkan penguncupan sebanyak 0.5% pada tahun 2009. Pertumbuhan telah diteraju oleh penggunaan swasta yang berkembang sebanyak 6.5% setahun berikutan harga komoditi yang lebih tinggi, pasaran guna tenaga yang berdaya tahan dan kemudahan pembiayaan kewangan yang lebih baik. Pelarasan gaji sektor awam turut menyumbang kepada penggunaan yang lebih tinggi. Pelaburan swasta dijangka berkembang lebih sederhana sebanyak 2.0% setahun dalam tempoh Rancangan, berikutan kelembapan permintaan di

38

dalam dan di luar negara, seperti ditunjukkan dalam Carta 2-2. Bagi keseluruhan tempoh Rancangan, jumlah pelaburan swasta pada harga semasa adalah sebanyak RM356.1 bilion. Daripada jumlah ini, kira-kira 72% adalah pelaburan swasta dalam negeri manakala 28% adalah pelaburan langsung asing (FDI). Aliran masuk FDI terus ditunjangi oleh kehadiran banyak syarikat multinasional (MNC) dalam sektor pembuatan serta sektor minyak dan gas. Di samping itu, FDI dalam sektor perkhidmatan turut meningkat, khususnya dalam perkhidmatan kewangan, perkhidmatan perkongsian dan penyumberan luar serta komunikasi.
Carta 2-2

Satu perkembangan penting ialah peningkatan pelaburan bersih ke luar negara oleh syarikat residen Malaysia berjumlah RM181.7 bilion atau 3.5% kepada KDNK bagi tempoh 2000 sehingga 2009. Pengembangan global ini telah membolehkan syarikat Malaysia menerokai pasaran baru dan yang lebih luas, terutamanya di rantau Asia, Afrika dan Timur Tengah. Skop pelaburan turut diperluas daripada hanya tertumpu kepada sektor minyak dan gas serta perladangan kepada sektor pembinaan dan perkhidmatan terutamanya perkhidmatan kewangan, telekomunikasi, utiliti dan

Pelaburan swasta yang rendah diimbangi oleh pelaburan awam yang tinggi
Pertumbuhan, (%) 50 46.5
Pelaburan Swasta Pelaburan Awam

20.6
20

13.3
10 0 -10 -20 -30 2001 02 03 RMKe-8
SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia

13.1 8.8 3.3 -0.3 6.8 9.2 5.8 5.3 1.0 0.5 8.0 7.0

11.6

-15.7 -23.3 -21.5


04 05 06 07 08 RMKe-9

-17.2

09

2010

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 2: Membangun Berasaskan Kekuatan Negara

39

perkhidmatan perniagaan. Perkembangan ini merupakan suatu petanda baik kepada syarikat Malaysia untuk mengambil manfaat daripada peluang pertumbuhan di pasaran serantau bagi memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri melalui integrasi serantau yang lebih meluas. Penyederhanaan pertumbuhan pelaburan swasta sebahagiannya telah diimbangi dengan peningkatan lebih tinggi dalam pelaburan awam sebanyak 6.2% setahun dan seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan positif pembentukan modal tetap dalam tempoh RMKe-9. Ini sebahagian besarnya berikutan pelaksanaan dua pakej rangsangan ekonomi pada tahun 2009 dan 2010 berjumlah RM67 bilion serta pelaksanaan projek infrastruktur, pendidikan dan latihan serta kemudahan kesihatan di bawah RMKe-9. Penggunaan awam meningkat 7.4% setahun dalam tempoh tiga tahun pertama Rancangan tetapi berkembang lebih perlahan kepada hanya 1.0% setahun dalam tempoh

2009-2010. Kenaikan dalam tempoh tiga tahun pertama Rancangan adalah berikutan peningkatan perbelanjaan bagi bekalan dan perkhidmatan serta pelarasan gaji sektor awam. Dalam tempoh Rancangan, kedudukan tahap kecairan dalam ekonomi kekal tinggi dengan kedudukan imbangan sumber berada pada tahap lebihan 16.6% kepada PNK. Peratusan tabungan negara kepada PNK adalah pada tahap 36.3%, lebih tinggi berbanding peratusan jumlah pelaburan sebanyak 19.7%. Kedudukan ini membolehkan negara membiayai pelaburan terutamanya daripada sumber dalam negeri.

Prestasi Sektor Luar Negara yang Perlahan


Kemelesetan di negara destinasi eksport utama telah menjejaskan dengan ketara prestasi sektor luar Malaysia. Eksport telah berkembang pada kadar 3.2% setahun. Walau bagaimanapun, eksport produk elektrik dan elektronik (E&E) yang menyumbang 59.1% daripada jumlah eksport sektor pembuatan, merosot sebanyak 0.1% setahun. Kesan pertumbuhan perlahan eksport pembuatan telah dapat diimbangi berikutan pendapatan lebih baik eksport komoditi, iaitu minyak sawit, minyak mentah dan gas asli cecair ekoran harga yang tinggi. Import meningkat lebih perlahan pada kadar 2.8% setahun berbanding

40

6.8% dalam RMKe-8, terutamanya disebabkan oleh import barangan pengantara dan barangan modal yang lebih rendah, yang menyumbang sekitar 85% daripada jumlah import. Secara amnya, dalam tempoh Rancangan corak komposisi dan aliran perdagangan tidak menunjukkan sebarang perubahan dalam tempoh RMKe-9. Sektor pembuatan terutamanya E&E terus mendominasi pasaran eksport manakala bagi import kebanyakannya adalah barangan pengantara. Dari sudut aliran perdagangan, ekonomi Asia baru muncul terutamanya China, telah berkembang sebagai destinasi eksport yang penting, manakala AS, negara-negara
Carta 2-3
Imbangan Pembayaran, 2000-2010

utama Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Singapura terus menjadi rakan dagangan utama. Kedudukan sektor luar negara kekal kukuh meskipun berlakunya kejatuhan mendadak permintaan luar negara, seperti ditunjukkan dalam Carta 2-3. Akaun semasa imbangan pembayaran terus mencatatkan lebihan sebanyak 14.6% kepada PNK pada tahun 2010 berbanding 15.8% pada tahun 2005. Ia disumbangkan oleh lebihan dagangan yang besar serta pertambahan tinggi terimaan pelancongan. Akaun pendapatan juga bertambah baik dengan defisit lebih kecil kepada RM19.9 bilion pada tahun 2010, berikutan aliran

Barangan

Imbangan Akaun Semasa

RM bilion
180 150 120 90 60 30 0 -30

Perkhidmatan

2000

01

02

03 RMke-8

04

05

06

07

08 RMKe-9

09

2010

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 2: Membangun Berasaskan Kekuatan Negara

41

masuk keuntungan dan dividen terakru yang lebih tinggi oleh syarikat Malaysia yang melabur di luar negara.

Prestasi Mengikut Sektor Diteraju Sektor Perkhidmatan


Bagi prestasi mengikut sektor, semua sektor kecuali perlombongan dan kuari mencatatkan pertumbuhan positif, seperti ditunjukkan dalam Carta 2-4. Sektor perkhidmatan merupakan sumber utama pertumbuhan, berkembang pada kadar 6.8% setahun dalam tempoh Rancangan dan sumbangannya kepada KDNK meningkat kepada 58.0% pada tahun 2010. Pertumbuhan
Carta 2-4

sektor perkhidmatan telah didorong oleh prestasi kukuh subsektor kewangan, insurans, harta tanah dan perkhidmatan perniagaan, perdagangan borong dan runcit, penginapan dan restoran, serta pengangkutan dan komunikasi. Sektor pembuatan yang banyak bergantung kepada permintaan global telah terjejas teruk akibat kemelesetan ekonomi dunia, dijangka berkembang sebanyak 1.3% setahun berbanding 6.1% dalam tempoh RMKe-8. Pertumbuhan menjadi lemah secara ketara daripada 6.7% pada tahun 2006 kepada penguncupan sebanyak 9.4% pada tahun 2009. Penguncupan ini disebabkan oleh kemerosotan mendadak permintaan produk

Pencapaian mengikut sektor di bawah RMKe-8 dan RMKe-9


Pertumbuhan tahunan, (%)
6.8 6.1 5.5 4.4 3.2 3.0 2.5 1.3 1.0
RMKe-8 RMKe-9

-0.5

Perkhidmatan

Pembuatan

Pertanian

Pembinaan

Perlombongan

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia

42

berorientasikan eksport terutama keluaran E&E. Justeru, sumbangan sektor pembuatan kepada KDNK dijangka berkurang daripada 30.9% pada tahun 2006 kepada 26.7% pada tahun 2010, iaitu yang terendah sejak awal 1990an. Sektor pertanian dijangka berkembang pada kadar yang lebih perlahan, iaitu 3.0% setahun berbanding 3.2% setahun dalam tempoh RMKe-8. Pertumbuhan yang perlahan ini adalah disebabkan oleh kemerosotan dalam pengeluaran getah dan kayu balak berikutan pengurangan keluasan tanaman getah dan pengawalan aktiviti pembalakan bagi pengurusan hutan yang mampan. Walau bagaimanapun, peningkatan pengeluaran kelapa sawit, ternakan dan perikanan telah menyokong pertumbuhan dalam sektor pertanian. Sektor pembinaan yang mendapat manfaat daripada dua pakej rangsangan fiskal terutamanya dalam aktiviti berkaitan pembinaan, dijangka berkembang sebanyak 4.4% setahun. Pertumbuhan ini disumbang terutamanya oleh peningkatan aktiviti dalam subsektor kejuruteraan awam, kediaman dan bukan kediaman serta kerja pertukangan khas. Sektor perlombongan dijangka menguncup 0.5% setahun dalam tempoh Rancangan, berikutan keluaran minyak mentah dan gas asli yang lebih rendah. Purata pengeluaran minyak mentah

adalah sebanyak 667,800 tong sehari dan gas asli sebanyak 5,797 juta kaki padu standard sehari (mmscfd) iaitu selaras dengan Dasar Susutan Negara.

Cabaran Pengukuhan Fiskal


Dalam tempoh tiga tahun pertama RMKe-9, hasil Kerajaan Persekutuan mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 14.6% setahun. Peningkatan ini disumbang terutamanya oleh kutipan cukai pendapatan korporat dan individu yang lebih tinggi berikutan prestasi ekonomi yang memberangsangkan. Walau bagaimanapun, kelembapan ekonomi pada tahun 2009 telah memberi kesan kepada kutipan hasil yang dijangka menokok hanya 0.3% setahun dalam tempoh 2009-2010. Sehubungan itu, dalam tempoh Rancangan, hasil Kerajaan Persekutuan dianggar meningkat sebanyak 8.6% setahun dengan hasil berkaitan minyak menyumbang kirakira 40% daripada jumlah hasil pada tahun 2010. Perbelanjaan mengurus telah meningkat pada kadar 16.2% setahun dalam tempoh tiga tahun pertama Rancangan, berikutan peningkatan ketara subsidi minyak dan makanan serta emolumen

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 2: Membangun Berasaskan Kekuatan Negara

43

ekoran pelarasan gaji penjawat awam. Pelaksanaan dua pakej rangsangan sebagai langkah kitaran balas pada tahun 2009 dan 2010 turut menyumbang kepada perbelanjaan yang lebih tinggi. Usaha bagi mengukuhkan kedudukan fiskal yang dilaksana sejak tahun 2000 telah menambah baik kedudukan fiskal Kerajaan Persekutuan. Defisit keseluruhan telah mengecil daripada paras tertinggi 5.5% kepada KDNK pada tahun 2000 kepada 3.2% pada tahun 2007, seperti ditunjukkan dalam Carta 2-5. Walau bagaimanapun, defisit fiskal melebar kepada 4.8% pada tahun 2008 dan 7.0% pada tahun 2009.
Carta 2-5

Kerajaan adalah komited untuk mengurangkan defisit fiskal kepada tahap yang mampan dan memastikan akaun semasa Kerajaan sentiasa berada dalam lebihan. Oleh itu, defisit keseluruhan Kerajaan Persekutuan disasarkan mengecil kepada 5.3% kepada KDNK pada 2010. Justeru, jumlah hutang Kerajaan Persekutuan dijangka berjumlah RM405.1 bilion atau 52.9% kepada KDNK, yang

Akaun Kerajaan Persekutuan, 2000-2010


% kepada KDNK
15 12 9 6 3 0 -3 -6 -9 -5.5 -5.2 -5.3 -5.0 -4.1 -3.6 -3.3 -3.2 -4.8 -7.0 -5.3
Defisit (Skala Kiri) Perbelanjaan (Skala Kanan) Hasil (Skala Kanan)

RM bilion
210 180 150 120 90 60 30 0 -30

2000

01

02

03 RMKe-8

04

05

06

07

08 RMKe-9

09

2010

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Kementerian Kewangan Malaysia

44

mana kira-kira 96% daripada jumlah hutang adalah dibiayai melalui sumber dalam negeri.

Kemajuan Di Bawah Misi Nasional


Di bawah RMKe-9, negara telah memulakan Misi Nasional sebagai satu fasa baru pembangunan ke arah mencapai matlamat Wawasan 2020. Misi Nasional menyediakan rangka kerja dasar dan pelaksanaan bagi mencapai prestasi dan impak yang lebih tinggi daripada inisiatif pembangunan negara. Bagi tujuan ini, RMKe-9 memberi tumpuan kepada lima teras utama Misi Nasional:

Bahagian yang berikut menunjukkan status pencapaian dalam lima teras Misi Nasional. Senarai pencapaian yang lebih komprehensif seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2.

Teras 1 : Meningkatkan Ekonomi Dalam Rantaian Nilai Lebih Tinggi


Bagi meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi, beberapa inisiatif telah dilaksana untuk membangunkan modal insan, menambah baik infrastruktur ICT dan membangunkan rangkaian infrastruktur. Di samping itu, rangka kerja institusi dan kawal selia telah diperkukuh bagi menggalakkan penyertaan sektor swasta. Dalam tempoh Rancangan, asas perindustrian telah semakin khusus dan meluas dengan pelaburan dalam bidang pertumbuhan baru seperti tenaga diperbaharui, produk elektronik bernilai tinggi, jentera dan kelengkapan serta perkakasan perubatan. Negara telah menarik pelaburan dalam pengeluaran solar photovoltaic bernilai RM9.8 bilion atau kira-kira 20% daripada pelaburan dalam industri E&E. Nisbah jumlah pelaburan bagi setiap pekerja dalam sektor pembuatan telah meningkat hampir sekali ganda daripada RM270,160 pada tahun 2005 kepada RM507,340 pada tahun 2009. Peningkatan ini mencerminkan tren ke arah projek yang lebih berintensif modal, mempunyai nilai ditambah yang tinggi dan teknologi tinggi.

Teras 1 : Meningkatkan ekonomi dalam rantaian


nilai lebih tinggi;

Teras 2 : Meningkatkan keupayaan pengetahuan

dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama; Teras 3 : Menangani masalah ketidaksamaan sosioekonomi yang berterusan secara membina dan produktif;

Teras 4 : Meningkatkan tahap dan kemampanan


kualiti hidup; dan

Teras 5 : Mengukuhkan keupayaan institusi dan


pelaksanaan.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 2: Membangun Berasaskan Kekuatan Negara

45

Dalam bidang bioteknologi, 349 syarikat biotek, terutamanya dalam sektor pertanian, industri dan penjagaan kesihatan telah melabur sebanyak RM4.5 bilion (RM1.9 bilion daripada sektor swasta dan RM2.6 bilion daripada sektor awam) dalam tempoh 2005-2009. Pelaburan ini meliputi aktiviti termasuk sains genome, sel stem, biodiesel dan perkakasan perubatan. Kemajuan juga dicapai dalam aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) oleh syarikat biotek dengan 650 paten diluluskan untuk penyelidikan berkaitan biotek di Malaysia. Infrastruktur jalur lebar telah diperluas dengan ketara, dengan kadar penembusan isi rumah telah meningkat daripada 2% pada tahun 2005 kepada 32% pada tahun 2009. Infrastruktur jalur lebar telah ditingkatkan bagi memudahkan pertumbuhan dalam sektor berintensifkan pengetahuan. Di samping itu, perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi telah diperluas kepada kirakira 750,000 premis, manakala jumlah liputan WiFi meningkat kepada 5,000 hotspot. Perkembangan ini berikutan permintaan bagi jalur lebar yang semakin tinggi, peningkatan perisian tempatan dan penggunaan serta perluasan aplikasi e-Government. Pengembangan kapasiti dan penambahbaikan yang ketara telah dicapai bagi rangkaian pengangkutan. Dalam tempoh Rancangan, sepanjang 45,200 kilometer jalan telah dibina atau dinaik taraf, termasuk 4,045 kilometer di Sabah

dan 13,060 kilometer di Sarawak. Beberapa lebuh raya baru telah dibina bagi mengurangkan masa perjalanan termasuk Lebuh Raya Senai-Desaru dan Lebuh Raya Kemuning-Shah Alam. Beberapa projek rel telah siap dibina bagi meningkatkan kecekapan dan kualiti perkhidmatan. Ini termasuk satu projek utama yang telah siap dibina pada tahun 2007, iaitu projek landasan berkembar elektrik Rawang-Ipoh yang telah dapat memendekkan masa perjalanan dari Kuala Lumpur ke Ipoh daripada lima kepada dua jam. Di samping itu, kerja menaik taraf beberapa pelabuhan telah meningkatkan jumlah kendalian kontena daripada 12 juta unit bersamaan dua puluh kaki (TEU) pada tahun 2006 kepada 20 juta TEU pada tahun 2009. Begitu juga, pembesaran beberapa lapangan terbang telah meningkatkan kecekapan pengurusan lapangan terbang dan menambah jumlah penumpang yang dikendalikan daripada 41 juta pada tahun 2006 kepada 51 juta pada tahun 2009. Penyediaan bekalan tenaga yang andal dan berkualiti pada kadar yang kompetitif telah membantu mengekang kenaikan kos menjalankan perniagaan. Penambahbaikan sistem bekalan gas dan pengagihan elektrik serta rangkaian penghantaran telah membantu usaha memperbaik lagi kualiti bekalan. Langkah memperuntukkan semula sebanyak 100 mmscfd bekalan gas daripada sektor elektrik kepada sektor industri telah dilaksana untuk memenuhi keperluan sektor perindustrian.

46

Garis Panduan Jawatankuasa Pelaburan Asing (FIC) telah dimansuhkan dan syarat ekuiti yang dikenakan ke atas sektor bukan strategik dihapuskan. Langkah ini telah diambil untuk menggalakkan lebih banyak pelaburan asing dan pelaburan domestik. Kerajaan juga telah meliberalisasikan 27 subsektor perkhidmatan dengan tidak mengenakan syarat ekuiti. Langkah liberalisasi kepada sektor kewangan konvensional dan Islam juga telah diperkenal. Pelbagai langkah juga telah dilaksanakan dalam tempoh Rancangan untuk mengurangkan kos menjalankan perniagaan dan seterusnya menambah baik iklim perniagaan. Ini termasuklah penyeragaman pengeluaran lesen perniagaan, pengurangan masa bagi urusan pendaftaran perniagaan dan pemilikan hartanah.

selaras dengan usaha meluaskan program pembelajaran sepanjang hayat yang mana pekerja, terutamanya dalam enterpris kecil dan sederhana (EKS) telah dilatih dan dilatih semula bagi meningkatkan kemahiran mereka. Akses kepada pendidikan berkualiti di peringkat pra-sekolah, sekolah rendah dan menengah telah bertambah baik hasil daripada peningkatan enrolmen di semua peringkat pendidikan. Di peringkat pra-sekolah, kadar penyertaan bagi kanak-kanak berumur 4 hingga 5 tahun telah meningkat daripada 63.0% pada tahun 2005 kepada 67.6% pada tahun 2009. Ini adalah berikutan penambahan bilangan kelas dalam peringkat pra-sekolah. Bilangan sekolah rendah telah meningkat daripada 7,601 pada tahun 2005 kepada 7,664 pada tahun 2009 manakala bilangan sekolah menengah meningkat daripada 2,028 kepada 2,219. Langkah juga diambil bagi meningkatkan kualiti guru. Peratusan guru berijazah di sekolah rendah meningkat daripada 6% pada tahun 2005 kepada 28% pada tahun 2009. Begitu juga, peratusan guru berijazah di sekolah menengah meningkat daripada 82% kepada 89%. Enrolmen dalam pengajian tinggi meningkat daripada 649,000 pada tahun 2005 kepada 949,000 pada tahun 2009. Oleh itu, kadar penyertaan dalam kumpulan umur 17 - 23 tahun meningkat daripada 27.0% pada tahun

Teras 2 : Meningkatkan Keupayaan Pengetahuan Dan Inovasi Negara Serta Memupuk Minda Kelas Pertama
Dalam tempoh Rancangan, akses yang lebih baik kepada pendidikan yang mampu dibayar dan berkualiti serta latihan dalam semua peringkat telah disediakan dan hasilnya, kadar enrolmen serta kadar penyertaan telah meningkat. Jurang pencapaian antara sekolah di luar bandar dan bandar telah dirapatkan dengan penyediaan kemudahan asas serta kemudahan pendidikan dan latihan. Produktiviti pekerja juga meningkat

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 2: Membangun Berasaskan Kekuatan Negara

47

2005 kepada 31.4% pada tahun 2009. Dalam tempoh Rancangan, seramai 4,156 pensyarah di universiti awam telah melanjutkan pelajaran di peringkat PhD. Usaha ini menyumbang kepada peratusan pensyarah berkelulusan PhD dalam universiti awam meningkat daripada 26.6% pada tahun 2005 kepada 35.9% pada tahun 2009. Accelerated Programme for Excellence (APEX) telah diperkenalkan yang mana Universiti Sains Malaysia (USM) telah menjadi universiti APEX yang pertama. Program ini bertujuan meningkatkan prestasi dan daya saing universiti awam. Untuk menggiatkan aktiviti penyelidikan dan inovasi, empat universiti telah diberi status Universiti Penyelidikan. Sistem Penarafan Institusi Pengajian Tinggi Malaysia (SETARA) telah diperkenalkan pada tahun 2007 bagi meningkatkan kualiti dan menggalakkan amalan terbaik di kalangan universiti awam. Pengambilan dalam institusi latihan teknikal dan vokasional awam meningkat sebanyak 1.5% setahun. Pengambilan pelatih meningkat kepada 88,050 orang berikutan pembinaan 10 buah institusi latihan kemahiran dan naik taraf 16 buah lagi institusi sedia ada. Pengambilan di peringkat Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) bagi tahap 4 atau diploma dalam pusat latihan lanjutan awam meningkat daripada 7,110 pada tahun 2005 kepada 29,840 pada tahun 2009 yang

menggambarkan tumpuan ke arah meningkatkan kemahiran bagi memenuhi kehendak industri. Sistem Latihan Dual Kebangsaan (NDTS) dan skim perantis telah dipertingkat melalui kerjasama lebih rapat dengan industri. Sejumlah 20,460 pelatih telah diberi latihan di bawah NDTS dan sebanyak 90% daripada pelatih telah mendapat pekerjaan sebaik sahaja tamat latihan. Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan telah diwartakan pada tahun 2006 untuk membolehkan penguatkuasaan prosedur akreditasi. Berikutan ini, akreditasi yang diberi kepada 42 institusi telah dibatalkan kerana tidak memenuhi syarat akreditasi. Di bawah dua pakej rangsangan ekonomi, seramai 76,940 orang graduan yang mengganggur, lepasan sekolah dan pekerja yang diberhenti telah diberi latihan. Program pembelajaran sepanjang hayat telah dipertingkat melalui perluasan pembelajaran jarak jauh, e-pembelajaran, latihan semula dan peningkatan kemahiran yang ditawarkan oleh pelbagai insititusi. Di peringkat tempatan, kolej komuniti telah memainkan peranan besar dalam melaksanakan program latihan semula dan peningkatan kemahiran yang telah memberi manfaat kepada 507,940 peserta.

48

Teras 3 : Menangani Masalah Ketidaksamaan Sosioekonomi yang Berterusan Secara Membina dan Produktif
RMKe-9 mencatatkan kemajuan dalam pembasmian kemiskinan, mengurangkan ketidakseimbangan pendapatan dan kekayaan. Terdapat juga kemajuan dalam pengukuhan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB). Insiden kemiskinan tegar telah berkurang daripada 1.2% pada tahun 2004 kepada 0.7% pada tahun 2009. Insiden kemiskinan juga telah berkurang daripada 5.7% kepada 3.8% dalam tempoh yang sama. Pengurangan ini adalah hasil daripada pelaksanaan program pembasmian kemiskinan untuk golongan sasar di kawasan luar bandar dan bandar. Pemilikan syer modal Bumiputera dalam syarikat berhad meningkat daripada 19.4% pada tahun 2006 kepada 21.9% pada tahun 2008. Pemilikan bangunan dan premis komersil oleh Bumiputera turut meningkat daripada 11.7% pada tahun 2005 kepada 14.0% pada tahun 2008. Peratusan Bumiputera dalam pekerjaan di peringkat pengurusan kanan telah bertambah daripada 37.1% pada tahun 2005 kepada

43.0% pada tahun 2008. Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS) telah ditubuhkan pada tahun 2009 untuk meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam ekonomi. Lima koridor pertumbuhan wilayah telah ditubuhkan dan ditadbir oleh Pihak Berkuasa Pembangunan Koridor (PBK) untuk menggalakkan pembangunan di wilayah-wilayah berkenaan. Jumlah pelaburan yang diterima oleh koridor adalah sebanyak RM245 bilion. Daripada 196 projek yang diluluskan, sebanyak 86% atau 173 projek telah memulakan operasi.

Teras 4 : Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup


Kualiti hidup rakyat Malaysia telah ditingkatkan melalui akses yang lebih baik terhadap penjagaan kesihatan, pengangkutan awam, elektrik dan air. Langkah juga diambil untuk mewujudkan masyarakat penyayang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah berdasarkan prinsip pembangunan mampan untuk memastikan bahawa persekitaran dan sumber alam semulajadi terpelihara agar pertumbuhan yang diperolehi tidak mengakibatkan kos yang perlu ditanggung oleh generasi akan datang.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 2: Membangun Berasaskan Kekuatan Negara

49

Akses kepada penjagaan kesihatan telah dipertingkatkan dengan pembinaan 39 klinik kesihatan baru di kawasan bandar dan 81 klinik baru di kawasan luar bandar. Sebagai langkah untuk menangani keperluan yang semakin meningkat mengenai penjagaan kesihatan dalam kalangan golongan miskin bandar, 51 klinik 1Malaysia telah didirikan di kawasan bandar. Memandangkan kualiti penjagaan kesihatan juga bergantung kepada modal insan, langkah untuk mengurangkan jurang pengagihan, meningkatkan keupayaan latihan serta pakej ganjaran pekerja yang lebih baik telah menyumbang kepada peningkatan bilangan doktor daripada 21,700 kepada 28,000 dan bilangan jururawat daripada 70,200 kepada 79,800. Lantaran itu, nisbah doktor-pesakit dan penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan telah bertambah baik. Jumlah penumpang harian bagi rel bandar telah meningkat daripada 447,200 pada tahun 2006 kepada 451,000 pada tahun 2009, berikutan penambahbaikan liputan dan kemudahan pengangkutan awam bandar. Langkah yang diambil untuk meningkatkan kecekapan dan keandalan perkhidmatan bandar, termasuklah penyambungan perkhidmatan rel komuter ke Tanjung Malim, perolehan 35 set keretapi 4 gerabak untuk perkhidmatan transit aliran ringan (LRT), pembinaan Terminal Pengangkutan Bersepadu di Bandar Tasik T

Selatan dan landasan kereta api berkembar elektrik dari Sentul ke Batu Caves, telah siap dibina. Beberapa jalan bandar telah dibina dan dinaik taraf bagi mengurangkan kesesakan dan menambah baik aliran trafik di beberapa bandar utama. Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) telah ditubuhkan pada bulan Jun 2010 bagi memperbaik perancangan bersepadu jangka panjang untuk sistem pengangkutan awam darat yang selamat, andal dan mampu digunakan. SPAD juga akan terlibat dalam mengawal selia perundangan serta penguatkuasaan piawaian perkhidmatan dalam semua mod pengangkutan awam darat. Dasar Perubahan Iklim Negara dan Dasar Teknologi Hijau Negara telah dilaksanakan pada tahun 2009 untuk menangani isu perubahan cuaca yang membimbangkan. Melalui dasar ini, Malaysia berhasrat untuk melaksanakan beberapa strategi ke arah sebuah ekonomi berkarbon rendah dan mencapai pembangunan mampan. Di samping itu, Skim Pembiayaan Teknologi Hijau berjumlah RM1.5 bilion telah ditubuhkan sebagai usaha untuk menggalakkan teknologi hijau. Dua inisiatif utama telah dilancarkan untuk memastikan penggunaan hutan dan sumber alam semulajadi yang lestari: projek Central Forest Spine meliputi 4.3 juta hektar di Semenanjung Malaysia dan projek Heart of Borneo meliputi 6.0 juta hektar di Sabah

50

dan Sarawak. Program tebatan banjir di kawasan bandar, umpamanya terowong SMART dan Sungai Damansara Pakej 1 telah menyelesaikan masalah banjir di kawasan tersebut. Dasar Wanita Negara telah membantu meningkatkan penyertaan wanita dalam kumpulan pengurusan di sektor awam daripada 18.8% pada tahun 2004 kepada 30.5% pada tahun 2010, manakala bagi sektor swasta meningkat daripada 13.5% kepada 26.2%. Program kepimpinan Nur Bestari yang diperkenalkan pada tahun 2007 telah memberi faedah kepada lebih 147,000 wanita. Selain itu, program latihan kemahiran Jejari Bestari yang dilancarkan pada 2007 bertujuan memberi latihan industri kotej seperti jahitan manik dan jahitan, telah melatih lebih daripada 23,000 wanita. Seminar mengenai keganasan terhadap wanita telah dilaksanakan di 222 kawasan parlimen dan melibatkan lebih 61,000 peserta. Sejumlah 436 pusat penjagaan kanak-kanak berdaftar telah diwujudkan di tempat kerja. Di samping itu, 534 penyedia penjagaan kanakkanak telah diberi latihan bagi mempertingkat keupayaan pengurusan pusat penjagaan kanakkanak. Dasar Nasional dan Pelan Tindakan bagi Warga Emas telah disemak semula bagi membolehkan warga emas mengenal pasti potensi mereka dan menggunakan sepenuhnya

peluang yang ada. Pelbagai kemudahan dan keistimewaan telah disediakan kepada warga emas, antaranya kaunter dan tempat duduk khas di agensi Kerajaan. Institusi sedia ada bagi warga emas telah dinaik taraf untuk menyediakan penjagaan dan perkhidmatan yang lebih baik. Sejumlah 22 pusat penjagaan harian telah ditubuhkan untuk menjaga 16,300 warga emas. Seramai 17,400 Orang Kurang Upaya (OKU) telah mendapat faedah daripada 409 pusat pemulihan dalam komuniti. Pusat-pusat ini menyediakan perkhidmatan seperti tapisan dan pengesanan kecacatan, latihan vokasional dan penyebaran maklumat mengenai ketidakupayaan. Dasar dan pelan tindakan OKU telah digubal pada tahun 2007 dengan matlamat untuk menyerapkan OKU ke dalam arus perdana masyarakat. Peluang pekerjaan bagi OKU juga dipertingkat melalui pelbagai dasar dalam sektor awam. Seramai 7,975 OKU telah mendapat pekerjaan dalam sektor swasta melalui sistem pasaran buruh elektronik. Sebanyak 963 program yang dijalankan bagi mempromosi seni dan kebudayaan telah berjaya menarik seramai 1.5 juta penonton. Kuala Lumpur telah dipromosi sebagai hab aktiviti kesenian budaya dengan disokong oleh pelbagai persembahan tempatan dan antarabangsa termasuk pameran seni dan festival filem

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 2: Membangun Berasaskan Kekuatan Negara

51

dan muzik. Program Seni untuk Semua yang termasuk persembahan kebudayaan, pameran dan pertandingan telah menyumbang kepada peningkatan minat dan penghayatan terhadap seni dan budaya. Melaka dan Georgetown telah diiktiraf sebagai Bandar Warisan Dunia oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). UNESCO juga telah mengiktiraf Batu Bersurat Terengganu sebagai Memori Dunia. Sebanyak 148 bangunan warisan telah dipelihara dalam tempoh Rancangan. Usaha ini menjadi pemangkin bagi menarik kemasukan pelancong ke negara ini. Program yang telah dilaksanakan untuk melengkapkan belia dengan kemahiran dan nilai yang perlu seperti Program Kemahiran, Kepimpinan dan Keusahawanan, telah menyediakan latihan kepada 124,880 peserta. Program khusus juga telah diperkenal untuk menggalakkan perpaduan nasional dan integrasi sosial dalam kalangan belia. Sejumlah 2,400 program yang melibatkan penyertaan lebih setengah juta belia pelbagai etnik telah dilaksanakan. Program Pembangunan Belia yang menggalakkan penyertaan belia dalam pertubuhan-pertubuhan belia telah mencatatkan 1.9 juta ahli berdaftar.

Pelan Induk Sukan Untuk Semua telah dirangka untuk menggalakkan penyertaan dalam sukan, aktiviti rekreasi dan kecergasan bagi memupuk gaya hidup sihat. Beberapa kelab sukan komuniti telah diwujudkan di peringkat negeri dan kawasan parlimen. Sebanyak 1,282 gelanggang sukan pelbagai guna dan padang telah dibina untuk menggalakkan amalan gaya hidup sihat di kalangan rakyat. Program kejurulatihan untuk 21,200 jurulatih dan fasilitator telah dijalankan bagi mempertingkat mutu sukan negara. Selain itu, peruntukan juga disalurkan kepada sukan berprestasi tinggi untuk melahirkan atlit bertaraf dunia. Pengambilan seramai 19,270 anggota polis pada tahun 2006 hingga 2009, telah membantu meningkatkan tahap keselamatan awam dan menjamin persekitaran yang selamat. Sebanyak 162 balai polis baru telah dibangunkan di premis swasta dan balai polis bergerak di lokasi yang sering berlaku jenayah, terutamanya di Pulau Pinang, Johor, Selangor dan Kuala Lumpur. Rakyat juga digalakkan untuk turut serta memerangi jenayah melalui Program Rakan Cop, Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA) dan Rukun Tetangga. Sebagai salah satu daripada enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), lebih banyak tumpuan diberi kepada keselamatan awam dan pengurangan kadar jenayah.

52

Teras 5 : Mengukuhkan Keupayaan Institusi dan Pelaksanaan


Kedudukan Malaysia dalam IMD World Competitiveness telah meningkat dengan mendadak daripada kedudukan ke-24 pada tahun 2006 kepada kedudukan ke-10 pada tahun 2010. Ini merupakan hasil daripada pelbagai inisiatif di bawah Pasukan Petugas Khas Pemudah Cara Perniagaan (PEMUDAH) serta langkah inovatif untuk menambah baik penyampaian perkhidmatan kerajaan dan menggalakkan kerjasama antara sektor awam dan swasta. Beberapa usaha telah diambil untuk meningkatkan perkhidmatan di peringkat daerah dan kerajaan tempatan, menyepadukan perkhidmatan dalam kalangan agensi dan meningkatkan tahap keyakinan awam terhadap perkhidmatan elektronik melalui penggunaan ICT. Kos untuk menjalankan perniagaan telah dikurangkan melalui pelarasan proses dan prosedur serta penubuhan mahkamah perdagangan. Pusat sehenti telah ditubuhkan untuk menyegerakan

kelulusan cadangan pembangunan. Prosedur imigresen telah diselaras bagi membantu pengambilan ekspatriat berkemahiran tinggi dan mengurangkan masa pemprosesan visa pekerjaan. Tempoh kelulusan pelbagai lesen juga telah dikurangkan dan kemudahan ICT digunakan secara meluas dalam perkhidmatan kerajaan melalui portal myGovernment. Kerajaan telah mewujudkan NKRA dan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Menteri untuk beralih kepada pendekatan berasaskan outcome dalam perancangan, pemantauan dan penilaian program sektor awam. KPI Menteri seterusnya akan diterjemah dalam KPI penjawat awam. Bagi memastikan KPI ini dicapai dengan berkesan, satu set kebolehan yang berlainan perlu disedia. Sehubungan ini, struktur hibrid baru telah diwujudkan dalam Kerajaan untuk memanfaatkan amalan terbaik daripada sektor awam dan swasta, seperti Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan (PEMANDU).

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 2: Membangun Berasaskan Kekuatan Negara

53

PROSPEK DALAM TEMPOH RANCANGAN MALAYSIA KESEPULUH, 2011-2015


Ekonomi Malaysia telah kembali pulih daripada kelembapan global yang baru berlalu. Walau bagaimanapun, momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia berkembang dengan perlahan dalam dekad lalu berbanding pencapaian sebelumnya. Bagi mencapai dan mengekalkan pertumbuhan sebanyak 6% setahun yang diperlukan untuk memperoleh status ekonomi berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020, perubahan ketara dalam strategi ekonomi adalah penting. Satu transformasi ke arah pertumbuhan yang dipacu oleh produktiviti adalah diperlukan, yang mana sektor swasta akan menjadi peneraju utama pertumbuhan dan inovasi. Usaha untuk mencapai kadar pertumbuhan yang tinggi adalah amat mencabar dalam persekitaran dunia yang tidak menentu. Malaysia juga perlu menghadapi persaingan yang sengit bagi menarik pelaburan, pasaran dan bakat. Dengan ini, Malaysia perlu meletakkan kedudukannya secara strategik untuk bersaing dalam persekitaran baru global yang dinamik. Di samping itu, kedudukan bajet negara membataskan fleksibiliti Kerajaan untuk memacu pertumbuhan dan dengan demikian, aktiviti sektor swasta perlu ditingkatkan dengan ketara.

Menghadapi Ekonomi Global yang Mencabar


Ekonomi global sedang beransur pulih. Meskipun begitu, kesan pasca krisis berkemungkinan memberi kesan negatif kepada trajektori pertumbuhan negara-negara maju, iaitu pertumbuhan purata jangka pendek dan sederhana dijangka lebih rendah berbanding dekad sebelum krisis. Negara membangun dan ekonomi baru muncul, terutamanya Asia, dijangka memacu pemulihan dan meneraju pertumbuhan ekonomi global, didorong oleh prestasi kukuh negara China dan India. Selaras dengan itu, pertumbuhan ekonomi global dijangka berkembang sebanyak 4.5% setahun dalam tempoh 2011- 2015, berasaskan pertumbuhan lebih kukuh pada kadar 6.6% setahun bagi negara membangun dan ekonomi baru muncul. Ekonomi negara maju dijangka berkembang lebih rendah pada kadar 2.4% setahun, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-1.

54

Jadual 2-1

Prospek Ekonomi Dunia, 2006-2015

Perkara Pengeluaran Dunia Negara Maju Negara Membangun dan Ekonomi Baru Muncul Jumlah Perdagangan Dunia Import Negara Maju Negara Membangun dan Ekonomi Baru Muncul Eksport Negara Maju Negara Membangun dan Ekonomi Baru Muncul Harga Dunia Pembuatan Komoditi Utama Bukan Bahan Api Minyak setong (AS$) * Pertumbuhan (%) Harga Pengguna Negara Maju Negara Membangun dan Ekonomi Baru Muncul
Nota: * Harga minyak mentah West Texas Intermediate SUMBER: World Economic Outlook, April 2010, Tabung Kewangan Antarabangsa

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%) 2006-2010 2011-2015 3.4 1.1 6.2 2.8 1.0 6.4 2.1 4.6 3.2 7.0 81.6 5.0 1.9 6.5 4.5 2.4 6.6 6.7 5.2 9.0 5.3 8.8 1.4 -1.2 90.0 2.6 1.8 4.1

Mentransformasikan Ekonomi Malaysia


Momentum pertumbuhan ekonomi yang perlahan dalam tempoh RMKe-9, menunjukkan bahawa punca pertumbuhan pada masa lalu tidak boleh lagi menjadi peneraju utama kepada pertumbuhan yang tinggi. Trajektori pertumbuhan yang perlahan ini, ditambah pula dengan persekitaran luar

yang mencabar dan tidak menentu, bermakna pertumbuhan ekonomi akan berada di bawah tren pertumbuhan jangka panjang sekiranya tiada perubahan serius dilaksanakan untuk mentransformasikan ekonomi. Dengan itu, Malaysia perlu meningkatkan daya saing dan produktiviti ekonomi dalam negeri. Keutamaan kini ialah untuk memastikan pemulihan ini terus mampan. Dalam jangka

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 2: Membangun Berasaskan Kekuatan Negara

55

sederhana dan panjang, tumpuan adalah untuk beralih kepada ekonomi nilai ditambah tinggi dan negara berpendapatan tinggi. Ke arah ini, struktur ekonomi perlu ditransformasi untuk meletakkan Malaysia pada kedudukan yang lebih baik bagi menghadapi cabaran baru, di samping merebut peluang di peringkat global. Ekonomi Malaysia yang terbuka dan amat bergantung kepada perdagangan luar, terutamanya dengan negara maju, menyebabkan negara sangat mudah terjejas kepada kejutan luaran. Lantaran itu, strategi utama adalah untuk menggalakkan permintaan dalam negeri sebagai pemacu utama
Carta 2-6

pertumbuhan dengan menggiatkan lagi sektor swasta. Sehubungan ini, negara perlu mewujudkan persekitaran yang menyokong bagi menggalakkan produktiviti, daya saing dan inovasi. Berdasarkan pelaksanaan teras dasar tersebut, sasaran pertumbuhan 6.0% setahun dalam tempoh RMKe-10 akan disokong oleh permintaan dalam negeri, terutamanya daripada pelaburan swasta yang lebih dinamik. Oleh itu, PNK per kapita dijangka meningkat kepada RM38,845 (AS$12,139) pada tahun 2015, seperti ditunjukkan dalam Carta 2-6, selaras dengan sasaran untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.

KDNK sebenar dan PNK per kapita ke arah ekonomi berpendapatan tinggi
KDNK sebenar (RM bilion) PNK per kapita (RM ribu)

6.0% setahun

740.3

8.0% setahun

38.8

552.1 449.3

26.4 19.1

AS$12,139

AS$8,256

2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2015 RMKe-9 RMKe-10

2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2015 RMKe-9 RMKe-10

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia

56

Mengekalkan Tahap Guna Tenaga Penuh


Dalam tempoh Rancangan, guna tenaga dijangka berkembang sebanyak 2.4% setahun kepada 13.2 juta pekerja, iaitu peningkatan sebanyak 1.4 juta pekerjaan, terutamanya dalam sektor perkhidmatan. Jumlah ini adalah jauh lebih tinggi berbanding 0.9 juta pekerjaan yang diwujudkan dalam tempoh RMKe-9. Justeru, ekonomi dijangka kekal dalam guna tenaga penuh dengan kadar pengangguran dianggar 3.1% pada tahun 2015.

Mendorong Pertumbuhan Diteraju Produktiviti


Pertumbuhan dalam tempoh RMKe-10 akan dipacu oleh peningkatan produktiviti yang lebih tinggi berbanding penggunaan faktor modal dan buruh. Peningkatan produktiviti juga disumbang oleh pulangan kecekapan yang diperoleh berikutan penghapusan herotan dalam ekonomi. Pertumbuhan produktiviti akan dicapai melalui tahap input modal insan yang lebih tinggi, mengguna pakai teknologi baru dan pembangunan keusahawanan bagi mendorong

Carta 2-7

Produktiviti Faktor Keseluruhan dijangka meningkat


KDNK % setahun 100% TFP
29.0%

KDNK % setahun 4.2

KDNK % setahun 6.0

4.7 1.4
34.7%

1.5

38.5%

2.3

Buruh

33.2%

1.5

30.8%

1.3

24.0%

1.4

Modal

37.8%

1.8

34.5%

1.4

37.5%

2.3

RMKe-8

RMKe-9

RMKe-10 Sasaran

Pencapaian
SUMBER: Unit Perancang Ekonomi

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 2: Membangun Berasaskan Kekuatan Negara

57

inovasi dan kreativiti. Sehubungan ini, sumbangan TFP kepada pertumbuhan KDNK dijangka meningkat kepada 38.5%, manakala sumbangan modal dijangka berkurangan kepada 37.5% dan buruh kepada 24.0%, seperti ditunjukkan dalam Carta 2-7. Malaysia akan mendapat faedah daripada pelaburan yang lebih tinggi dalam bidang pertumbuhan bitara, terutamanya melalui penggunaan pengetahuan, inovasi dan teknologi secara intensif. Pembangunan modal insan akan ditumpu kepada usaha untuk melahirkan bakat melalui peningkatan kemahiran dan kecekapan sumber manusia.
Carta 2-8

Merancakkan Swasta

Dinamisme

Sektor

Kerajaan akan terus mengambil manfaat atas kerancakan pengembangan sektor swasta, terutamanya dalam meneraju pembangunan bidang pertumbuhan baru. Dalam tempoh Rancangan, pelaburan swasta dijangka berkembang pada kadar 12.8% setahun, seperti ditunjukkan dalam Carta 2-8, dengan jumlah pelaburan mengikut harga semasa sebanyak RM115 bilion setahun. FDI merupakan penyumbang penting kepada pertumbuhan ini.

Pertumbuhan pelaburan dan penggunaan swasta yang lebih pantas berbanding tempoh RMKe-9
Pertumbuhan tahunan, (%)

KDNK Pelaburan Swasta Penggunaan Swasta Pelaburan Awam Penggunaan Awam Eksport Barangan dan Perkhidmatan Import Barangan dan Perkhidmatan
1 Pelaburan swasta menguncup sebanyak 17.2% pada 2009 SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia

4.2 6.0

RMKe-9 RMKe-10

2.01
12.8 6.5 7.7 6.2 5.0 4.8 4.8 1.8 7.2 2.8 8.6

58

Pelaburan swasta akan menyumbang 13.9% kepada KDNK pada tahun 2015. Walaupun dasar fiskal dan kewangan akan terus menyokong inisiatif swasta, penambahbaikan dalam persekitaran perniagaan kepada pelaburan swasta akan diberi keutamaan, termasuk langkah untuk meliberalisasi lagi ekonomi. Kecekapan sektor awam akan terus diperkukuh melalui Program Transformasi Kerajaan (GTP) yang bertujuan menyelaras proses birokrasi dan mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Semakan semula perundangan dan kawal selia akan dibuat untuk menggalakkan keusahawanan dan menambah baik profil pengambilan risiko sektor swasta. Pelaksanaan inisiatif kerjasama awam swasta (PPP) bernilai RM62.7 bilion akan menjadi komponen utama usaha Kerajaan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi melalui

penyertaan sektor swasta. Antara projek besar yang akan dilaksanakan di bawah PPP, termasuklah tujuh lebuh raya bertol, lima kampus cawangan Universiti Teknologi MARA (UiTM), pembangunan semula Kompleks Angkasapuri Kuala Lumpur sebagai Bandar Raya Media, Terminal Pengangkutan Bersepadu di Gombak dan penswastaan Penang Port Sdn. Bhd.

Mengekalkan Pertumbuhan Penggunaan Swasta


Sejak tahun 2003, pertumbuhan permintaan dalam negeri telah didorong terutamanya oleh penggunaan swasta yang mengatasi pertumbuhan keseluruhan ekonomi negara. Dalam tempoh Rancangan, penggunaan swasta dijangka mencatatkan pertumbuhan mampan sebanyak 7.7% setahun, berikutan jangkaan pendapatan yang lebih tinggi serta prospek pekerjaan yang lebih baik. Sehubungan ini,

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 2: Membangun Berasaskan Kekuatan Negara

59

sumbangan penggunaan swasta kepada KDNK dijangka meningkat daripada 53.6% pada tahun 2010 kepada 58.0% pada tahun 2015, secara umumnya sebanding dengan ekonomi negara maju, seperti ditunjukkan dalam Carta 2-9.

Mempelbagai Pasaran Eksport


Keterbukaan ekonomi Malaysia dan tahap integrasi yang kukuh dengan rantaian bekalan global merupakan sumber utama kepada kekuatan ekonomi negara. Pada masa hadapan perdagangan antarabangsa akan terus menjadi pendorong ke arah mencapai pertumbuhan tinggi. Sehubungan ini, eksport disasar berkembang
Carta 2-9

sebanyak 10.6% setahun, terutamanya keluaran pembuatan yang berkembang sebanyak 10.8% setahun dan menyumbang 78.8% daripada jumlah eksport pada tahun 2015. Eksport sektor pertanian disasar berkembang sebanyak 11.0% setahun dan perlombongan sebanyak 9.4% setahun, sebahagian besarnya didorong oleh harga eksport yang lebih tinggi. Import dijangka berkembang pada kadar 12.5% setahun dengan barangan pengantara dan barangan modal menyumbang sebanyak 83.7% daripada jumlah import. Import barangan pengguna juga disasarkan meningkat, iaitu pada kadar 11.5% setahun. Dengan mengambil

Perbandingan penggunaan swasta di negara terpilih


Peratusan kepada KDNK, (%)
80

70

70.0 Amerika Syarikat

68.3 Amerika Syarikat

60

Jepun 59.4 53.6 53.6 Thailand

Jepun 58.5

58.0 Malaysia 51.3 Thailand 51.3

50

Malaysia Singapura 40.5

40

Singapura 39.4

30

2010
SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Economist Intelligence Unit

2015

60

kira kadar pertumbuhan eksport dan import, imbangan dagangan dijangka terus kukuh dalam tempoh Rancangan dengan lebihan dagangan sebanyak RM142.4 bilion pada tahun 2015. Berdasarkan jumlah dagangan barangan dan perkhidmatan melebihi 180% kepada KDNK dalam tempoh RMKe-9, Malaysia perlu mempelbagaikan struktur perdagangan luar untuk meningkatkan daya tahan negara daripada kejutan sektor luar. Sehubungan ini, usaha perlu diambil untuk mengurangkan kebergantungan kepada pasaran tradisional dan menggandakan usaha untuk menembusi pasaran baru muncul di Asia dan Negara-negara Teluk. China dan India, kini muncul sebagai kuasa baru ekonomi dunia

dengan kedua-duanya menyumbang sebanyak 9.3% kepada KDNK dunia pada tahun 2008, meningkat sekali ganda sejak 1980. Walaupun Malaysia telah mencapai banyak kemajuan untuk mempelbagai pasaran eksport dengan peratusan eksport ke negara membangun dan ekonomi baru muncul meningkat daripada 18.3% daripada jumlah eksport dalam tahun 2000 kepada 37.7% dalam tahun 2009, usaha akan dipergiat bagi mengukuhkan lagi tren ini.

Mengekalkan Lebihan Imbangan Pembayaran


Kedudukan akaun luar negara dijangka kekal kukuh dengan keseluruhan imbangan pembayaran

Jadual 2-2

Imbangan Pembayaran, 2010 dan 2015

RM bilion

Perkara
Barangan Eksport Import Perkhidmatan Pengangkutan Perjalanan Lain-lain Pendapatan Akaun Semasa % kepada PNK
SUMBER: Unit Perancang Ekonomi

Anggaran 2010

Sasaran 2015

145.0 628.0 483.0 1.3 -19.4 31.8 -11.1 -19.9 109.2 14.6

169.3 1,038.5 869.2 6.8 -21.0 40.0 -12.2 -33.1 121.7 10.5

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 2: Membangun Berasaskan Kekuatan Negara

61

dijangka terus mampan dengan lebihan akaun semasa sebanyak 10.5% kepada PNK pada tahun 2015. Akaun barangan dijangka mencatatkan lebihan sebanyak RM169.3 bilion sementara akaun perkhidmatan dianggar mencatatkan lebihan kepada RM6.8 bilion pada tahun 2015 berbanding RM1.3 bilion pada tahun 2010, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-2. Lebihan dalam akaun perkhidmatan ini akan disumbang terutamanya oleh terimaan bersih perjalanan yang lebih tinggi dan peningkatan eksport perkhidmatan seperti pendidikan, penjagaan kesihatan dan penyumberan luar.
Carta 2-10

Mencapai Sasaran Mengikut Sektor


Pertumbuhan ekonomi akan memanfaatkan kekuatan dan daya saing negara untuk membangunkan sumber pertumbuhan baru seperti penjagaan kesihatan, pendidikan dan ICT. Terdapat juga peluang untuk menghasilkan produk dengan nilai ditambah lebih tinggi dalam subsektor perkhidmatan dan pembuatan sedia ada serta dalam sektor industri hiliran berasaskan sumber. Sumber pertumbuhan baru ini akan bergantung kepada inovasi dan penggunaan teknologi di samping modal insan yang mahir.

Pertumbuhan mengikut sektor diteraju oleh sektor perkhidmatan


Pertumbuhan, 2011-2015 % setahun Peratusan kepada KDNK pada 2015 (%)

KDNK Perkhidmatan Pembuatan Pembinaan Pertanian Perlombongan 1.1 3.7 3.3

6.0 7.2 5.7

Perkhidmatan

61.1

Pembuatan Pembinaan Pertanian Perlombongan

26.3 2.9 6.6 5.9

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi

62

Sektor perkhidmatan dijangka kekal menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan, dipacu terutamanya oleh pengembangan dalam subsektor kewangan dan perkhidmatan perniagaan, perdagangan borong dan runcit, penginapan dan restoran serta pengangkutan dan komunikasi, seperti, ditunjukkan dalam Carta 2-10. Sektor pembuatan dijangka mengalami pertumbuhan pesat disumbang terutamanya oleh nilai ditambah yang lebih tinggi dalam subsektor E&E. Sektor pembinaan, pertanian dan perlombongan juga dijangka mencapai pertumbuhan positif dalam tempoh Rancangan.
Carta 2-11

Meningkatkan Kecekapan Dasar Fiskal


Kerajaan akan terus menambah baik pengurusan fiskal dengan mengutamakan nilai untuk wang dalam perbelanjaan Kerajaan dan memperluas asas hasil, terutamanya melalui sistem cukai yang mempunyai asas lebih luas. Dengan itu, defisit keseluruhan Kerajaan Persekutuan disasar

Mengurangkan defisit fiskal Kerajaaan Persekutuan


% kepada KDNK

-3.4 -3.8 -4.4 -5.3

-3.2

-2.8

-7.0

2009

10

11

12

13

14

2015

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Kementerian Kewangan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 2: Membangun Berasaskan Kekuatan Negara

63

berkurang daripada 5.3% daripada KDNK pada 2010 kepada 2.8% pada 2015, seperti ditunjukkan dalam Carta 2-11. Seterusnya, jumlah hutang Kerajaan Persekutuan dijangka berkurang daripada 52.9% kepada KDNK pada tahun 2010 kepada 49.9% pada tahun 2015, seperti ditunjukkan dalam Carta 2-12. Jumlah peruntukan pembangunan Kerajaan Persekutuan untuk RMKe-10 berjumlah RM230 bilion. Daripada jumlah ini, RM126.5 bilion atau 55% diperuntukkan kepada sektor ekonomi, RM69.0 bilion atau 30% kepada sektor sosial, RM23.0 bilion atau 10% bagi sektor keselamatan
Carta 2-12

dan RM11.5 bilion atau 5% bagi pentadbiran am. Peruntukan ini termasuk Dana Fasilitasi sebanyak RM20 bilion bagi menggalakkan pelaburan sektor swasta dalam bidang utama yang strategik termasuk infrastruktur, pendidikan dan kesihatan. Kerajaan akan memperkenalkan two-year rolling plan bagi memberi ruang yang lebih fleksibel dalam membuat penyelarasan perbelanjaan, terutamanya apabila terdapat keperluan untuk bertindak balas kepada perubahan persekitaran ekonomi gobal. Sejumlah RM91 bilion akan diperuntukkan bagi perbelanjaan pembangunan di bawah rolling plan pertama untuk tempoh 2011-2012.

Ke arah kedudukan hutang Kerajaan Persekutuan yang mampan


% kepada KDNK
60 53.3 50 43.8 40 53.3

52.9

53.0

52.2

51.1

49.9

42.2

41.5

41.4

30

2005

06

07

08

09

10

11

12

13 RMKe-10

14

2015

RMKe-9
SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Kementerian Kewangan

64

Perbelanjaan pembangunan akan menjadi instrumen penting untuk menyokong peralihan ke arah ekonomi berpendapatan tinggi yang akan bergantung kepada penggunaan modal intelek, kemahiran, inovasi dan teknologi yang lebih tinggi. Oleh itu, perbelanjaan pembangunan akan diutamakan kepada program bukan fizikal yang peruntukannya akan ditingkatkan daripada 22% dalam RMKe-9 kepada 40% dalam RMKe-10.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 2: Membangun Berasaskan Kekuatan Negara

65

MELANGKAH KE HADAPAN
Ketika Malaysia menghadapi cabaran besar untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020, negara dapat dibangunkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki daripada segi asas sumber, infrastruktur yang baik dan ketekunan tenaga kerja dalam memacu negara ke hadapan. Sehubungan itu, RMKe-10 menyediakan rangka kerja dasar dan strategi bagi mencapai status sebuah negara maju menjelang 2020. Seperti ditunjukkan dalam Carta 2-13, Rancangan ini juga dilakar berkonsepkan 1Malaysia dan dibina berasaskan GTP dan Model Baru Ekonomi (MBE) yang menggariskan dasar dan strategi baru.
Carta 2-13

Konsep 1Malaysia berhasrat untuk mengukuhkan perpaduan negara yang penting bagi mengekalkan kestabilan sosial dan politik - satu prasyarat untuk Malaysia kekal sebagai destinasi perniagaan dan pelaburan yang menarik. Amalan menghormati perbezaan nilai pelbagai masyarakat akan membantu rakyat menghargai perbezaan tersebut sebagai aset. Konsep ini mengharapkan rakyat Malaysia bergerak melangkaui toleransi untuk menerima dan akhirnya berbangga dengan kepelbagaian etnik, agama, budaya dan kepercayaan. Prinsip keadilan akan menjadi teras kepada konsep ini. Di bawah konsep ini, semua

RMKe-10 akan menggembleng usaha untuk mentransformasikan Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi
Rancangan Malaysia Kesepuluh Model Baru Ekonomi

Ekonomi Berpendapatan Tinggi dan Maju BAB 1: 1Malaysia: Mencarta Pembangunan ke arah Negara Berpendapatan Tinggi BAB 2: Membangun Berasaskan Kekuatan Negara 8 Inisiatif Pembaharuan Strategik

BAB 3 Mewujudkan Persekitaran untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi dan Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA)

BAB 4 Menuju ke arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

Program Transformasi Kerajaan

BAB 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia BAB 6: Mewujudkan Persekitaran ke arah Meningkatkan Kualiti Hidup BAB 7: Mentransformasikan Kerajaan ke arah Mentransformasikan Malaysia 6 Bidang Keberhasilan Utama Nasional

66

rakyat Malaysia akan diberi perhatian dengan tumpuan khusus kepada golongan kurang mendapat manfaat. GTP diperkenal pada tahun 2010 untuk mentransformasikan Kerajaan agar menjadi lebih efektif dalam sistem penyampaian perkhidmatannya serta bertanggungjawab ke atas outcome. MBE telah menggariskan Inisiatif Pembaharuan Strategik (IPS) dalam memacu negara ke arah ekonomi berpendapatan tinggi yang mampan dan inklusif. RMKe-10 telah mengambil kira kebanyakan strategi baru pertumbuhan ekonomi di bawah MBE dan IPS yang berkaitan. RMKe-10 juga menggabungkan enam NKRA dan mengemas kini kemajuan pelaksanaan sistem penyampaian kerajaan sejak GTP dilancarkan. Membangun berasaskan kekuatan dan kejayaan yang lalu, Malaysia kini berada dalam kedudukan yang kukuh untuk menggerakkan negara ke arah status negara berpendapatan tinggi. Walau bagaimanapun, cabaran utama bagi mencapai status ini, ia memerlukan pendekatan pelbagai sudut yang berkesan bagi menangani isu struktural negara. Dalam tempoh lima tahun akan datang, RMKe-10 akan menjadi satu wadah bagi melonjakkan negara ke arah ekonomi berpendapatan tinggi. RMKe-10 akan memberi tumpuan kepada beberapa bidang utama seperti berikut:

Mewujudkan

persekitaran untuk menjayakan pertumbuhan ekonomi. Langkah ini menjadi tonggak kepada RMKe-10, dengan memperincikan strategi untuk mewujudkan persekitaran yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang diterajui sektor swasta; ke arah pembangunan sosioekonomi secara inklusif. Langkah bagi memastikan pendapatan dan kekayaan diagihkan secara saksama bagi mengurangkan ketidaksamaan. Objektifnya adalah untuk membina masyarakat yang lebih inklusif; dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia. Langkah ini menjadi faktor utama bagi menggalakkan produktiviti dan pertumbuhan yang diteraju inovasi. Tumpuan utama adalah strategi untuk membangun, menarik dan mengekalkan bakat berkualiti;

Menuju

Membangun

Mewujudkan persekitaran ke arah meningkatkan


kualiti hidup. Pertumbuhan ekonomi akan diperlengkap dengan strategi untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat yang sepadan dengan status negara berpendapatan tinggi; dan

Mentransformasikan

Kerajaan ke arah mentransformasikan Malaysia. Peranan Kerajaan akan berubah menjadi pemudah cara yang efektif dalam mentransformasikan ekonomi dan menyediakan perkhidmatan berkualiti kepada rakyat.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 2: Membangun Berasaskan Kekuatan Negara

67

Bab 3
Mewujudkan Persekitaran untuk MenjaYakan PertuMBuhan ekonoMi

Pelabuhan Westport Klang

70

Ekonomi Malaysia telah kembali pulih daripada kemelesetan berikutan krisis kewangan global dan indikator utama ekonomi menunjukkan kadar pertumbuhan yang kukuh dalam jangka masa terdekat. Namun, bagi memastikan pertumbuhan yang mampan dan teguh untuk jangka panjang, beberapa cabaran struktur perlu ditangani. Malaysia masih ketinggalan daripada segi pertumbuhan pelaburan dan produktiviti, berbanding beberapa negara serantau, seperti ditunjukkan dalam Carta 3-1, manakala pelaburan swasta kini jauh lebih rendah berbanding tahap pelaburan sebelum Krisis Kewangan Asia 1997. Malaysia juga menghadapi persaingan sengit
Carta 3-1

daripada negara serantau. Di samping itu, setelah pulih daripada krisis kewangan global yang melanda, kebanyakan negara termasuk di rantau ini sedang menyemak semula strategi pertumbuhan dan menyusun semula ekonomi untuk menghadapi lanskap ekonomi global yang mencabar. Dalam konteks ini, bagi membolehkan Malaysia mencapai aspirasi menjadi negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020, ekonomi Malaysia perlu berkembang pada kadar 6% setahun dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesepuluh 2011-2015 (RMKe-10). Transformasi

Pertumbuhan produktiviti Malaysia menurun pasca 1997


%

Pertumbuhan produktiviti buruh negara Asia terpilih, purata perubahan tahunan Pra krisis 1987-97 China India NIE Asia Malaysia Thailand Indonesia Singapura Filipina 4.5 3.5 4.8 5.5 5.2 3.1 4.5 -0.7 Pasca krisis 1998-2007 9.2 4.4 3.4 2.9 3.1 3.0 2.4 2.3

Sumber pertumbuhan bagi produktiviti buruh Malaysia, purat perubahan tahunan 1987-97 Produktiviti buruh Sumbangan daripada Modal Pendidikan T Tanah Produktiviti faktor keseluruhan 3.4 0.3 0 1.7 1.0 0.3 -0.1 1.6 5.5 1998-2007 2.9

SUMBER: Bank Dunia; Unit Perancang Ekonomi

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

71

persekitaran untuk pertumbuhan ekonomi perlu dilaksanakan bagi membolehkan peningkatan dinamisme dan produktiviti. Cabaran utama adalah untuk beralih daripada ekonomi yang bersaing berdasarkan kos dan sumber asli kepada ekonomi yang dipacu oleh produktiviti, inovasi dan berupaya memupuk, menarik serta mengekalkan modal insan berbakat, syarikat dan modal. Bagi mencapai taraf ekonomi berpendapatan tinggi, Malaysia perlu beralih daripada strategi berasaskan kepelbagaian ekonomi yang telah berjaya menjadikan Malaysia negara berpendapatan sederhana kepada strategi yang menumpu kepada pengkhususan dalam beberapa sektor ekonomi dan geografi terpilih yang mana negara mempunyai kelebihan daya saing. Bagi melakukan anjakan strategik ini, program reformasi ekonomi yang berpandangan jauh akan dilaksanakan dalam RMKe-10 seperti berikut:

Menyokong pertumbuhan yang diteraju oleh inovasi dengan membentuk eko-sistem yang menyokong inovasi, mewujudkan peluang dan menyediakan pemboleh serta pembiayaan inovasi; Merasionalisasi peranan Kerajaan dalam perniagaan dengan menggiatkan program penswastaan dan perkongsian awam-swasta (PPP), menubuhkan dana fasilitasi serta mencapai keseimbangan antara Kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta; Membangunkan enterpris kecil dan sederhana (EKS) sebagai jentera pertumbuhan dan inovasi dengan mengurangkan kos kawal selia yang ditanggung oleh EKS, membina keupayaan EKS, menyokong pembentukan budaya keusahawanan, memperkukuh infrastruktur sokongan dan mempertingkat akses kepada pembiayaan;

Membentuk ekonomi yang diteraju oleh sektor swasta dengan memodenkan peraturan perniagaan, meliberalisasikan sektor perkhidmatan, menghapuskan herotan pasaran, memperkenalkan undang-undang persaingan dan menambah baik saling hubungan di antara Kerajaan dengan perniagaan;

72

Bersaing pada peringkat global dengan menyokong syarikat tempatan untuk bersaing dalam pasaran global dan menarik pelaburan serta bakat asing ke Malaysia; Menyediakan infrastruktur bertaraf dunia untuk pertumbuhan melalui peningkatan penembusan jalur lebar dengan ketara, peningkatan pembangunan infrastruktur fizikal secara berterusan bagi meningkatkan akses dan hubungan serta memastikan sumber dan agihan tenaga yang berkesan; dan

Menumpu kepada jentera pertumbuhan utama melalui aglomerasi bandar, menumpukan pembangunan koridor mengikut kluster dan membangunkan bidang ekonomi utama negara (NKEA).

Program reformasi yang berpandangan jauh ini akan menyediakan persekitaran yang membolehkan NKEA mencapai pertumbuhan ekonomi yang disasarkan, seperti yang ditunjukkan dalam Carta 3-2.

Carta 3-2
Program reformasi yang berpandangan jauh akan menyediakan persekitaran yang membolehkan NKEA mencapai pertumbuhan ekonomi yang disasarkan
1 Menyediakan infrastruktur bertaraf dunia untuk pertumbuhan Membentuk ekonomi yang diteraju oleh sektor swasta
Persekitaran yang membolehkan: 6 pemboleh utama untuk menyokong pertumbuhan ekonomi

Bersaing pada peringkat global

NKEA: 11 sektor utama dan 1 geografi utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi

Menyokong pertumbuhan yang diteraju oleh inovasi

5 Membangunkan EKS sebagai jentera pertumbuhan dan inovasi 4 Merasionalisasi peranan Kerajaan dalam perniagaan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

73

74

MEWUJUDKAN EKONOMI DITERAJU OLEH SEKTOR SWASTA


Daya kreatif, usaha dan inisiatif pihak swasta akan dipertingkat sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi negara. Bagi menyokong sektor swasta dan menggerak potensi pertumbuhannya, beberapa inisiatif akan dilaksanakan dalam tempoh Rancangan:

Memodenkan Peraturan Perniagaan


Persekitaran kawal selia mempunyai kesan yang ketara kepada prestasi dan gelagat syarikat. Penyertaan sektor swasta dalam ekonomi dan inovasi memerlukan persekitaran kawal selia yang menyediakan perlindungan dan garis panduan, di samping menggalakkan persaingan. Bagi memaksimumkan potensi inovasi dalam ekonomi, sebagai contohnya, syarikat memerlukan isyarat harga dan insentif yang jelas serta fleksibiliti untuk mengalih sumber mengikut perubahan keadaan. Syarikat Malaysia sering kali berhadapan dengan pelbagai peraturan yang semakin bertambah dan ini mengekang potensi pertumbuhan. Pada masa yang sama, tidak terdapat peraturan atau sekiranya ada, ianya kurang berkesan bagi menggalakkan persaingan dan inovasi. Pada tahun 2007, Kerajaan telah mengambil langkah penting untuk merasionalisasi regim kawal selia dengan menubuhkan PEMUDAH, sebuah pasukan petugas khas bagi memudahkan perniagaan. Antara pencapaian penting PEMUDAH ialah memendekkan proses memulakan perniagaan daripada sembilan prosedur kepada tiga dan dari 11 ke tiga hari serta mengurangkan masa bagi pendaftaran hak milik harta dari 41 ke dua hari dan mengurangkan masa untuk pulangan potongan cukai kepada 14 ke 30 hari berbanding satu tahun sebelum ini.

Memodenkan peraturan perniagaan; Meliberalisasikan sektor perkhidmatan; Menghapuskan herotan rasionalisasi subsidi; pasaran melalui

Memperkenalkan Undang-undang Persaingan; dan Menambah baik saling hubungan di antara Kerajaan dengan perniagaan.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

75

Berdasarkan laporan Doing Business 2010 oleh Bank Dunia 2010, Malaysia berada pada kedudukan ke-23 antara 183 negara, seperti ditunjukkan dalam Carta 3-3. Kerajaan mensasarkan Malaysia mencapai kedudukan 10 negara teratas di dunia dalam urusan menjalankan perniagaan menjelang akhir tempoh Rancangan. Ini bukan sahaja akan meningkatkan daya saing Malaysia pada peringkat global tetapi juga akan menjadikan negara antara destinasi terbaik untuk menjalankan perniagaan di Asia. Bagi mencapai matlamat ini, Kerajaan akan mengkaji semula peraturan perniagaan secara
Carta 3-3

menyeluruh, bermula dengan peraturan yang memberi kesan kepada NKEA. Peraturan yang menyumbang kepada penambahbaikan pencapaian negara akan dikekalkan, manakala peraturan yang tidak diperlukan dan lapuk akan dihapuskan. Kajian semula ini akan diteraju oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) yang akan dijenama dan distruktur semula bagi memastikan ia mempunyai keupayaan yang kukuh dan sumber yang mencukupi. MPC akan dianggotai oleh pakar yang bersesuaian daripada kalangan ahli akademik dan perniagaan. Ia akan melengkapi usaha PEMUDAH. Secara khususnya, MPC akan:

Malaysia di kedudukan ke-23 dalam laporan Bank Dunia Doing Business 2010
Kedudukan Global 2010

Kesenangan menjalankan Memulakan perniagaan perniagaan Singapura New Zealand Hong Kong AS UK Thailand Jepun Korea Selatan Malaysia 1 2 3 4 5 12 15 19 23 4 1 18 8 16 55 91 53 88

Urusan berkaitan permit perniagaan 2 5 1 25 16 13 45 23 109

Pendaftaran hartanah 16 3 75 12 23 6 54 71 86

Perdagangan Menguatmerentasi kuasakan sempadan kontrak 1 26 2 18 16 12 17 8 35 13 10 3 8 23 24 20 5 59

SUMBER: Bank Dunia

76

Mengkaji semula peraturan sedia ada bertujuan untuk menghapuskan peraturan dan kos pematuhan yang tidak perlu. Peraturan yang memberi kesan kepada NKEA akan diberi keutamaan; Melaksanakan analisis kos-faedah ke atas dasar dan peraturan baru bagi menilai kesan ke atas ekonomi; Menyediakan perangkaan produktiviti yang terperinci pada peringkat sektor dan menanda aras dengan beberapa negara yang berkaitan; Melaksanakan penyelidikan produktiviti yang berkaitan (contohnya impak peraturan ke atas pertumbuhan EKS); Mengemukakan syor kepada Jemaah Menteri mengenai perubahan dasar dan peraturan yang akan meningkatkan produktiviti; dan Menyelia pelaksanaan kesemua syor.

KOTAK 3-1

Contoh amalan terbaik antarabangsa - Australian Productivity Commission


Australian Productivity Commission yang ditubuhkan pada tahun 1998 merupakan badan penyelidik dan penasihat bebas kepada Kerajaan Australia mengenai pelbagai isu ekonomi, sosial dan alam sekitar yang memberi kesan ke atas kebajikan warga Australia. Suruhanjaya ini melaksanakan kajian semula ke atas peraturan sedia ada dan juga menjalankan kajian mendalam mengenai isu dasar yang penting (contoh, menentukan peneraju kepada produktiviti dan dasar perdagangan). Suruhanjaya ini diketuai oleh seorang pengerusi dan dianggotai antara empat hingga 11 Pesuruhjaya yang dilantik oleh Ketua Gabenor untuk tempoh sehingga lima tahun. Suruhanjaya ini menggunakan proses awam dan terbuka, bertanggungjawab membuat keputusan berasaskan kepentingan menyeluruh komuniti dan tidak hanya mengambilkira kepentingan segelintir kumpulan atau industri tertentu. Suruhanjaya ini diberi sumber yang mencukupi, dianggotai oleh kakitangan yang berkualiti tinggi dan menjadi sebuah badan yang dihormati serta menjadi suara berwibawa ke atas isuisu penting- memberi sumbangan yang ketara kepada kualiti kawal selia, perbahasan dasar dan akhirnya pencapaian ekonomi. Berdasarkan sebab ini, Suruhanjaya ini telah menjadi model kepada negara-negara lain. Pada Mac 2010, New Zealand telah mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Produktiviti yang mirip model Australia.

Proses kajian semula ini akan menggunakan kepakaran dan perspektif pemimpin sektor awam dan swasta yang akan membantu mengenal pasti isu utama dan penyelesaian yang bersesuaian. Contoh amalan terbaik antarabangsa ditunjukkan dalam Kotak 3-1.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

77

Meliberalisasi Sektor Perkhidmatan


Sektor perkhidmatan menyumbang 58% kepada keluaran dalam negara kasar (KDNK) Malaysia dan perlu menjadi pemacu penting pertumbuhan ekonomi dalam tempoh Rancangan. Sektor ini dijangka berkembang pada kadar 7.2% setahun sehingga 2015, meningkatkan sumbangannya sebanyak 61% keada KDNK pada akhir tempoh Rancangan, seperti ditunjukkan dalam Carta 3-4. Pertumbuhan ini akan banyak bergantung kepada usaha meningkatkan produktiviti sektor dan menarik pelaburan baru. Dianggarkan sebanyak RM44.6 bilion pelaburan baru diperlukan sepanjang tempoh Rancangan
Carta 3-4

bagi sektor perkhidmatan mencapai sasaran sumbangan KDNK, dengan sejumlah besar daripada pelaburan langsung asing (FDI). Bagi merealisasikan sasaran pelaburan ini, liberalisasi selanjutnya sektor perkhidmatan perlu dilakukan. Dalam tempoh Rancangan, sektor perkhidmatan akan diliberalisasikan di bawah Perjanjian Rangka Kerja ASEAN Bagi Perkhidmatan (AFAS), Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) dan perjanjian perdagangan bebas (FTA). Bagi memenuhi tempoh masa dan had ekuiti di bawah AFAS, liberalisasi selanjutnya akan dilaksanakan merangkumi kesemua 128 subsektor dengan membenarkan sekurangkurangnya 70% pemilikan ekuiti pada peringkat

Perkhidmatan dijangka meningkat pada kadar pertumbuhan tahunan 7.2% pada tahun 2015
%

Purata kadar pertumbuhan tahunan bagi tempoh 2011-2015 KDNK Perkhidmatan Pembuatan Pembinaan Pertanian Perlombongan 1.1
3.7 3.3 5.7 6.0 7.2

Sumbangan kepada KDNK pada tahun 2009

Perlombongan Pertanian 5.9 Pembinaan 2.9 6.6 26.3 Pembuatan Perkhidmatan 61.1

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi

78

ASEAN menjelang 2015. Penambahbaikan dan komitmen baru akan meliputi subsektor penjagaan kesihatan, pelancongan, telekomunikasi, perkhidmatan pendidikan, alam sekitar, pengangkutan dan perniagaan. Ini merupakan tambahan kepada liberalisasi 65 subsektor daripada 128 pada akhir tahun 2008. Sebagai tambahan kepada 128 subsektor tersebut, perkhidmatan kewangan dan pengangkutan udara akan terus diliberalisasikan ke arah mencapai sasaran pada tahun 2015. Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan akan meningkatkan komitmen yang dibuat kepada WTO pada tahun 1995 untuk meliberalisasikan 65 subsektor perkhidmatan. Malaysia akan menambah baik tawarannya meliputi perkhidmatan profesional, pendidikan, telekomunikasi, pelancongan dan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). Malaysia juga akan meneruskan rundingan FTA bagi sektor perkhidmatan dengan rakan dagang utamanya. Kerajaan akan menyemak semula dasar dan peraturan domestik yang mengekang keberkesanan liberalisasi sektor perkhidmatan termasuk halangan pemilikan ekuiti asing dan had kepada pengambilan bakat asing. Peraturan mengenai pengiktirafan kelayakan antarabangsa, keperluan menjalankan perniagaan, komposisi lembaga pengarah dan kemasukan ekspatriat akan dikaji semula. Kerajaan akan terus membantu penyedia perkhidmatan domestik untuk membina keupayaan dan bersedia menghadapi peningkatan persaingan selepas liberalisasi.

Menghapuskan Herotan Pasaran Melalui Rasionalisasi Subsidi


Subsidi kini merupakan beban kewangan yang besar kepada Kerajaan, iaitu 4.7% daripada KDNK atau anggaran RM12,900 setahun bagi setiap isi rumah. Memandangkan subsidi disalurkan melalui kawalan harga, penetapan harga yang tidak berasaskan pasaran sering mengakibatkan lebihan penggunaan, pembaziran dan agihan sumber yang tidak tepat. Dalam tempoh Rancangan, subsidi dan kawalan harga akan dirasionalisasi secara berperingkat untuk menghapuskan herotan pasaran. Langkah ini telah dimulakan dengan subsidi gula. Pada masa ini, subsidi yang diberikan kepada pengeluar akan ditukar kepada pemberian insentif berasaskan produktiviti, sebagai contoh dalam industri perikanan, insentif akan diberi berasaskan jumlah pendaratan ikan dan bukannya subsidi input. Kawalan harga ke atas industri dan pengguna akan dihapuskan secara berperingkat untuk menggambarkan harga pasaran sebenar. Dengan itu, keputusan pelaburan dan penggunaan oleh industri dan pengguna akan lebih berasaskan keadaan ekonomi sebenar serta persaingan dan produktiviti akan dapat dinilai dan diukur dengan lebih baik. Namun, Kerajaan tidak akan mengabaikan tanggungjawab dalam menyediakan perkhidmatan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

79

sosial seperti pendidikan, kesihatan dan kebajikan. Sebarang rasionalisasi subsidi ke atas perkhidmatan ini akan ditumpukan kepada meningkatkan kecekapan serta keberkesanan perkhidmatan tanpa mengurangkan standard perkhidmatan. Golongan yang memerlukan dan berpendapatan rendah akan terus dibantu memandangkan sebahagian daripada penjimatan rasionalisasi subsidi ini akan disalurkan kepada mereka.

dan berkesan. Undang-undang ini akan dikuatkuasakan selepas tempoh percubaan 18 bulan bagi mendapatkan sokongan dan meningkatkan pemahaman peniaga ke atas undang-undang tersebut.

Menambah Baik Saling Hubungan di antara Kerajaan dengan Perniagaan


Selain daripada reformasi dasar dan persekitaran kawal selia, Kerajaan juga akan melaksanakan beberapa tindakan untuk menambah baik saling hubungan dengan perniagaan bagi menjadikan Malaysia lebih menarik sebagai tempat melabur dan menjalankan perniagaan. Peningkatan kualiti dan ketepatan masa dalam perkhidmatan serta ketelusan dan kepastian membuat keputusan oleh Kerajaan akan meningkatkan lagi produktiviti. Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan akan terus menambah baik penyampaian dan kecekapan perkhidmatan kepada perniagaan dengan memanfaatkan ICT. Sebahagian daripada inisiatif ini ditunjukkan dalam Jadual 3-1.

Memperkenalkan Undang-undang Persaingan


Lebih banyak persaingan dalam pasaran domestik akan digalakkan untuk menarik dan mengekalkan paras pelaburan swasta yang tinggi serta mengukuhkan persekitaran perniagaan, supaya lebih telus dan rancak dengan perniagaan bersaing berdasarkan kualiti, nilai dan inovasi. Undang-undang Persaingan akan diperkenalkan untuk mengawal semua syarikat termasuk GLC daripada amalan anti persaingan. Undangundang ini akan menyediakan kawalan ke atas penyalahgunaan kuasa dominan pasaran dan perjanjian anti persaingan antara syarikat, termasuk kartel yang boleh menghad dan mengherot persaingan dalam pasaran. Undang-undang Persaingan telah diluluskan oleh Parlimen pada tahun 2010. Suruhanjaya Persaingan dan Tribunal Rayuan akan ditubuhkan pada akhir tahun 2010 untuk memastikan pelaksanaan undang-undang yang lancar

80

Jadual 3-1

Pelaksanaan pendekatan mesra perniagaan dan fasilitasi perdagangan Bidang MyGovXchange untuk perniagaan Penerangan
Sistem dan platform MyGovXchange sedia ada akan dipertingkat sebagai satu gerbang bersepadu untuk perniagaan merangkumi pendaftaran, permohonan lesen dan pengembangan perniagaan serta permohonan pinjaman dan geran daripada pelbagai agensi. Dibangun berasaskan sistem identiti syarikat, MyCoID, gerbang perkhidmatan enterpris SSM akan membolehkan pendaftaran serentak dengan pelbagai agensi susulan daripada pendaftaran syarikat di SSM. Ini akan mengurangkan keperluan syarikat untuk mendaftar berkali-kali dengan agensi berlainan. Sistem ini akan diperluaskan daripada lima agensi kepada semua agensi awam yang berurusan dengan entiti perniagaan.

Gerbang Perkhidmatan Perusahaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

National Single Window (NSW) untuk perdagangan

NSW merupakan portal atas talian yang membolehkan penyerahan maklumat berkaitan perdagangan. Ia mengelakkan penyediaan data yang sama secara berulang serta memudah dan mempercepat urusan pelepasan kargo. Dalam tempoh Rancangan, perkhidmatan menerusi NSW akan diperluas bagi merangkumi perkhidmatan perisytiharan Zon Bebas, perisytiharan Barangan Merbahaya, Permit Bukan-Kastam, Sijil fitosanitasi dan Sijil Persidangan Perdagangan Antarabangsa mengenai Spesies Terancam. Bagi melancarkan urusan perdagangan, keperluan dokumentasi perdagangan akan dikurang dan diperkemaskan dengan tujuan mencapai persekitaran transaksi tanpa kertas, selaras dengan standard antarabangsa. Portal Kastam tunggal akan dibangun untuk mengurangkan birokrasi dan mempermudah penyaluran maklumat dan perkhidmatan; ini akan disokong dengan pindaan kepada Akta Kastam 1967. FPX adalah gerbang pembayaran atas talian bagi transaksi niaga-keniaga atau niaga-ke-pengguna yang melibatkan beberapa bank. Dalam tempoh Rancangan, Bank Negara Malaysia akan menentukan jangka masa bagi semua bank menyertai FPX untuk membolehkan peluasan sistem Pembayaran Duti Kastam Elektronik NSW ke seluruh negara dengan lebih berkesan. Pengeksport Malaysia yang berdaftar dengan MATRADE boleh mengakses pelbagai perkhidmatan seperti maklumat perdagangan terkini mengenai acara dan aktiviti perdagangan, statistik dan makluman pasaran menerusi portal MyExport.

Mengurangkan birokrasi untuk memperkemas prosedur

Penyertaan bank dalam Financial Process Exchange (FPX)

Portal MyExport

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

81

82

MENYOKONG PERTUMBUHAN DITERAJU INOVASI


Inovasi merupakan ramuan utama untuk menambah produktiviti yang akan meningkatkan daya saing ekonomi. Melalui inovasi dan ekploitasi idea baru, tambahan nilai boleh diperoleh dengan menggunakan asas modal dan sumber manusia yang sama. Terdapat pelbagai bentuk inovasi, contohnya, penambahbaikan produk, proses dan struktur organisasi. Inovasi melibatkan kedua-dua pembentukan dan juga penyerapan pengetahuan. Sebahagian besar inovasi dalam ekonomi terhasil daripada usaha berterusan oleh syarikat, institusi dan individu membuat penambahbaikan produk dan proses atau mengenal pasti pasaran dan peluang baru. Justeru, agenda inovasi Kerajaan akan mempromosi aktiviti inovasi merentasi ekonomi. Dasar inovasi memerlukan reformasi secara meluas bagi memastikan Malaysia menyediakan persekitaran perniagaan yang cekap, fleksibel dan rancak. Persekitaran perniagaan adalah ramuan penting bagi proses inovasi, contohnya dengan memastikan persekitaran yang kompetitif dengan isyarat harga yang tepat, syarikat akan terdorong untuk lebih inovatif. Kelonggaran penubuhan dan penutupan syarikat juga akan menyokong fleksibiliti pengagihan semula sumber ke bidang pertumbuhan paling tinggi dalam ekonomi. Pelaburan dalam bidang sains, penyelidikan dan pendidikan juga berperanan sebagai jentera penggerak inovasi dalam sesebuah ekonomi. Namun, agenda inovasi negara masih belum mencapai tahap kemajuan yang dihasratkan. Misalnya, kemerosotan keupayaan organisasi untuk menjana pengetahuan dapat dilihat melalui penurunan dalam bilangan penyelidik daripada 21.3 setiap 10,000 tenaga buruh pada tahun 2004 kepada 20.3 pada tahun 2008. Nisbah perbelanjaan kasar bagi R&D (GERD) daripada KDNK menurun daripada 0.69% pada tahun 2004 kepada 0.21% pada tahun 2008, berbanding kira-kira 3% bagi Singapura. Malaysia mensasarkan untuk meningkatkan GERD kepada 1% daripada KDNK pada tahun 2015. Kerajaan akan mengambil tindakan berterusan untuk memperkukuh sistem inovasi Malaysia melalui empat dimensi utama:

Membentuk persekitaran yang menyokong inovasi; Mewujudkan peluang inovasi; Menyediakan pemboleh inovasi; dan Membiaya inovasi.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

83

Membentuk Persekitaran yang Menyokong Inovasi


Kerajaan akan menyokong inovasi dengan mewujudkan persekitaran yang membolehkan syarikat, organisasi penyelidikan dan individu menceburi aktiviti inovatif dengan lebih baik. Langkah ini akan meliputi pembangunan sumber manusia, pelaburan dalam infrastruktur inovasi dan memupuk penerokaan bidang baru melalui inkubator.

akan dieratkan bagi memudahkan mobiliti ahli akademik untuk menjalankan kontrak penyelidikan dan perundingan serta tenaga mahir daripada industri mengajar di universiti. Satu program akan diperkenal bagi menggalakkan penyertaan industri untuk turut sama membiayai pekerja memperoleh PhD dalam bidang perindustrian.

K-Infrastruktur
Infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) akan diperluas secara agresif dalam tempoh Rancangan untuk memudahkan kesalinghubungan kepada rangkaian pengetahuan global. Kerajaan mensasarkan 75% isi rumah mendapat liputan jalur lebar menjelang tahun 2015. Malaysia Research and Education Network (MyREN) akan terus dipromosi untuk membolehkan para penyelidik Malaysia berhubung dengan komuniti penyelidik global. Kerajaan akan juga memberi tumpuan kepada pembangunan inovasi dan infrastruktur penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang menyeluruh dalam bidang tertentu yang Malaysia mempunyai kelebihan kekuatan dan daya saing (seperti aktiviti hiliran minyak sawit, pertanian moden, minyak dan gas) untuk menjadi peneraju dunia dalam bidang ini. Inisiatif inovasi dan R&D akan diselaraskan dengan NKEA dan strategi kluster geografi bagi memastikan pembangunan sains dan teknologi selari dengan keseluruhan agenda ekonomi.

Pendidikan dan Latihan


Kejayaan agenda inovasi bergantung kepada rakyat Malaysia yang menyanjung nilai keterbukaan, berfikiran kritikal dan berani mencuba serta mengambil risiko. Ini memerlukan sistem pendidikan yang memupuk modal insan yang kreatif dan analitis. Salah satu langkah penting ialah membangunkan institusi pendidikan bertaraf dunia dengan kepimpinannya juga bertaraf dunia, khususnya universiti. Bagi tujuan itu, Kerajaan komited untuk membuat pencarian global bagi mendapatkan kepimpinan akademik terbaik untuk program yang menyokong inovasi, juga menjalinkan usahasama dengan institusi penyelidikan global terulung bagi memastikan pemindahan pengetahuan yang mendalam dan mampan. Pada masa yang sama, kerjasama pendidikan dan latihan dengan industri

84

Dasar Perdagangan dan Pelaburan


Dasar perdagangan dan pelaburan akan lebih cenderung ke arah membina keupayaan inovasi dan juga akses kepada pasaran, pengeluaran dan jumlah pelaburan. Pakej insentif untuk FDI akan dikenakan syarat yang ketat bagi pemindahan pengetahuan berdasarkan petunjuk prestasi utama (KPI) dan akan dikaji setiap tiga hingga lima tahun. Insentif juga akan disediakan kepada syarikat multinasional (MNC) untuk menubuhkan pusat penyelidikan di Malaysia. Di samping akses kepada pasaran, FTA akan dimanfaat bagi pemindahan pengetahuan melalui program seperti pertukaran pelajar dan pekerja berpengetahuan serta kerjasama dalam pembangunan teknologi.

Program Inkubator
Inkubator merupakan instrumen penting bagi membentuk dan memupuk usaha niaga serta usahawan baru. Namun sehingga kini, impak, keberkesanan dan kemampanan inkubator adalah pelbagai. Bagi menjadikan inkubator instrumen yang berkesan dalam mempertingkat keupayaan inovasi negara, pendekatan baru seperti berikut akan diambil dalam RMKe- 10:

Pembiayaan inkubator akan beralih secara berperingkat kepada pembiayaan sektor swasta dengan perkongsian awam-swasta sebagai satu lagi sumber pembiayaan; Inkubator akan digalakkan untuk beralih kepada model generasi ketiga yang bukan sahaja menyediakan ruang kerja tetapi juga perkhidmatan perniagaan dan pembangunan. Pengurus dan pengendali inkubator akan diberi latihan khusus untuk meningkatkan profesionalisme; dan Penubuhan inkubator baru akan tertakluk kepada kriteria penilaian yang ketat untuk memastikan kedudukan kewangan yang mampan. Impak serta keberkesanan inkubator akan diukur berdasarkan KPI yang jelas seperti kadar kematangan syarikat menjadi enterpris baru.

Undang-undang Insolvensi
Undang-undang insolvensi berkaitan syarikat dan individu akan dipermudah untuk menyokong budaya mengambil risiko, menghapuskan stigma kegagalan dan membenarkan syarikat atau individu yang gagal pada kali pertama untuk terus aktif dalam ekonomi. Kajian semula undang-undang kebankrapan dijangka siap pada penghujung tahun 2010. Bagi memastikan proses pentadbiran insolvensi yang lebih efisyen, Jabatan Insolvensi Malaysia akan dikorporatkan menjelang tahun 2015.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

85

K-SME
EKS berasaskan pengetahuan (K-SME) memainkan peranan penting sebagai pemangkin kepada inovasi di kalangan syarikat Malaysia. Kerajaan akan menyokong pembangunan K-SME dengan menyediakan akses kepada skim pembiayaan khas, meningkatkan keupayaan penyelidikan dan inovasi serta menyediakan latihan kemahiran yang khusus. Selain itu, K-SME asing dalam aktiviti perkhidmatan dan pembuatan utama akan digalakkan beroperasi di negara ini untuk membawa masuk kemahiran dan pengetahuan khusus serta mewujudkan persekitaran yang kompetitif.

inovasi apabila syarikat bersaing berasaskan harga dan kecekapan. Di samping itu, perolehan akan digunakan bagi mewujudkan permintaan kepada inovasi dan mendorong EKS untuk membangunkan produk dalam bidang yang berfaedah kepada negara dan mempunyai potensi komersil yang lebih besar, seperti ditunjukkan dalam Kotak 3-2.

Peraturan
Perubahan kawal selia adalah pemacu utama inovasi memandangkan syarikat bersaing untuk membangunkan produk baru yang lebih cekap, mesra alam dan selamat. Negara maju yang lain telah mewujudkan syarikat global utama melalui perubahan kawal selia yang mendorong syarikat membuat penyelesaian secara inovatif. Dalam tempoh RMKe- 10, beberapa perubahan kawal selia dijangka memacu inovasi. Dasar Teknologi Hijau Negara akan mendorong permintaan terhadap teknologi hijau dalam menyedia produk dan perkhidmatan hijau sebagai pilihan utama perolehan awam. Bagi menyokong usaha ini, Skim Pembiayaan Teknologi Hijau akan terus memberi jaminan kredit sebanyak 60% kepada syarikat yang membangun atau menggunakan teknologi hijau. Syarikat akan terus digalakkan untuk memenuhi Standard Malaysia dan antarabangsa yang diiktiraf seperti Hazard Analysis and Critical Control Points dan Amalan Pengilangan Baik bagi barangan dan perkhidmatan.

Mewujudkan Peluang Inovasi


Kerajaan akan terus mewujudkan insentif dan peluang kepada syarikat Malaysia untuk melabur dalam inovasi, melalui proses merangka peraturan dan perolehan awam.

Perolehan Awam
Proses perolehan awam yang bertambah baik adalah peluang utama bagi meningkatkan tahap inovasi syarikat Malaysia. Perolehan awam, walaupun besar jumlahnya, masih belum menjadi pemacu utama inovasi memandangkan ia tidak mendorong persaingan. Namun, proses bidaan terbuka yang semakin telus dijangka dapat meningkatkan persaingan dan memacu

86

Kotak 3-2

Memangkin inovasi melalui perolehan awam: Pasport elektronik


Pengenalan pasport elektronik oleh Kerajaan Malaysia pada Mac 1998 telah menjadi perintis dalam transformasi keselamatan merentas sempadan. Pada ketika itu, dokumen perjalanan bercetak merupakan dokumen standard yang digunakan di seluruh dunia. Sejak pengenalan pasport elektronik, negara lain telah mengikuti langkah tersebut. Penggunaan pasport elektronik meningkat cepat selepas Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO) mengesyor supaya cip diletakkan di dalam pasport pada tahun 2003. Lebih penting lagi, dengan langkah berani Kerajaan Malaysia memperkenalkan produk baru yang belum diuji, ia telah menjadi pemangkin perkembangan perniagaan pasport elektronik. Projek selanjutnya ialah Auto Gate di lapangan terbang dan Kiosk Pembaharuan Pasport. Syarikat vendor yang merintis pasport elektronik ini telah menjadi syarikat bertaraf global yang menawarkan khidmat penyelesaian pasport elektronik kepada lebih 12 buah negara. Sebagai pengguna pertama pasport elektronik, Kerajaan Malaysia telah menjadi rujukan utama untuk syarikat ini memperluaskan perniagaannya ke pasaran antarabangsa.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

87

Menyediakan Pemboleh Inovasi


Struktur institusi inovasi dan rejim harta intelek (IP) yang merupakan pemboleh inovasi yang penting akan diperkukuh dalam tempoh Rancangan.

Institusi
Kajian semula struktur institusi yang menyokong inovasi dan R&D adalah penting untuk menambah baik pencapaian inovasi. Inovasi memerlukan integrasi dasar dalam pelbagai bidang memandangkan ia bersifat multidimensi dan
Carta 3-5

multisektoral. Inovasi dipengaruh oleh struktur institusi dan prestasinya bergantung kepada institusi berkenaan. Namun, dengan peredaran masa, institusi di Malaysia telah meluaskan skop asal dan ini mewujudkan pertindihan dan ketidakcekapan dalam pelaksanaan dasar dan program. Sehubungan itu, reformasi struktur institusi akan dilaksanakan dalam tempoh Rancangan, seperti ditunjukkan dalam Carta 3-5. Struktur institusi ini akan diketuai oleh Jabatan Perdana Menteri bagi membolehkannya meliputi skop yang luas untuk mengambil kira inovasi yang merentas semua sektor dan bahagian rantaian nilai inovasi.

Struktur institusi yang menyokong inovasi dan R&D


Majlis Inovasi Negara (NIC) dipengerusikan oleh PM menyediakan kepimpinan strategik membuat keputusan dasar

Innovation Malaysia, Jabatan Perdana Menteri menyediakan input dasar kepada NIC menyelia fungsi NIS menjalankan penilaian terhadap instrumen dasar dan program menilai hasil inovasi Kementerian/agensi/universiti/ institusi penyelidikan lain menyokong aktiviti inovasi dalam bidang masing-masing MOSTI sekretariat kepada NIC menggubal dasar untuk pembangunan S&T menyelia pengagihan sumber untuk inovasi teknologi MITI mempromosi inovasi dalam enterpris menyelia pengagihan sumber untuk inovasi bukan teknologi

Majlis Sains & Penyelidikan Kebangsaan (NSRC) menetapkan keutamaan bagi pelaburan R&D menilai program R&D dan memantau hasil
SUMBER: Unit Perancang Ekonomi

MTDC memupuk enterpris berasaskan teknologi menyediakan perkhidmatan sokongan untuk pengkomersilan

MPC menjalankan penyelidikan dan aktiviti meningkatkan produktiviti menawarkan khidmat nasihat dan latihan bagi membolehkan inovasi enterpris

88

Satu lagi elemen institusi yang penting dan perlu disemak adalah sistem penyelidikan. Dari sudut sejarah, organisasi penyelidikan Malaysia ditubuhkan untuk tujuan khusus (contoh, Institut Penyelidikan Getah Malaysia untuk penyelidikan getah). Dengan perubahan lanskap ekonomi dan disertai pengembangan peranan institusi pendidikan tinggi, terdapat keperluan untuk menjajar semula organisasi penyelidikan dengan sektor ekonomi utama dan seterusnya mengurangkan pertindihan.

Membiayai Inovasi
Pembiayaan adalah kritikal kepada inovasi, tetapi lazimnya memerlukan sokongan Kerajaan di peringkat awal pembangunan dan pengkomersilan. Ini kerana pasaran sering kali tidak menawarkan pembiayaan modal dalam bidang ini yang merupakan bidang optimum bagi pembangunan ekonomi negara, seperti yang ditunjukkan dalam Carta 3-6. Ke arah ini, Kerajaan akan menyokong R&D dan pengkomersilan merentasi rantaian nilai menerusi beberapa inisiatif dalam tempoh Rancangan, seperti yang ditunjukkan dalam Carta 3-7. Dalam tempoh Rancangan, industri modal berisiko akan diperkukuhkan bagi membiayai syarikat baru mula yang inovatif. Kaedah pembiayaan baru bagi syarikat teroka awam akan diperkenalkan untuk memadankan lagi profil risiko pelaburan dan menggalakkan lebih banyak penyertaan sektor swasta serta pengambilan risiko. Pembiayaan Kerajaan kepada syarikat teroka awam seperti Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) dan Malaysian Venture Capital Management Berhad (MAVCAP), akan beralih daripada model pinjaman sedia ada kepada berstruktur ekuiti. Dana Inovasi Mudharabah dengan peruntukan sebanyak RM500 juta akan diperkenalkan bagi menyediakan modal berisiko kepada syarikat modal teroka awam. Dana ini akan menawarkan profil pulangan risiko yang lebih baik kepada pelabur dan selanjutnya akan menarik modal risiko swasta yang lebih besar untuk turut sama melabur serta beransur-ansur mengurangkan pergantungan kepada dana awam.

Harta Intelek
Rejim IP, termasuk kepakaran dan keupayaan institusi pemeriksa dan agen IP, akan dipertingkat untuk menambah baik iklim pelaburan dan keyakinan pelabur serta menyediakan persekitaran yang dinamik untuk mencipta produk dan perkhidmatan baru dan inovatif. Dalam usaha menambah baik lagi rejim perlindungan dan memendekkan tempoh memproses permohonan untuk kelulusan cap dagang (dari 15 ke 12 bulan) dan paten (dari 39 ke 32 bulan), kemudahan berasaskan web termasuk sistem pendaftaran perlindungan hak cipta secara sukarela dan pangkalan data bagi carian paten akan disediakan. Bagi menggalakkan pemfailan dan penyelenggaraan IP, Kerajaan akan menyediakan geran dan pinjaman mudah.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

87

Menyediakan Pemboleh Inovasi


Struktur institusi inovasi dan rejim harta intelek (IP) yang merupakan pemboleh inovasi yang penting akan diperkukuh dalam tempoh Rancangan.

Institusi
Kajian semula struktur institusi yang menyokong inovasi dan R&D adalah penting untuk menambah baik pencapaian inovasi. Inovasi memerlukan integrasi dasar dalam pelbagai bidang memandangkan ia bersifat multidimensi dan
Carta 3-5

multisektoral. Inovasi dipengaruh oleh struktur institusi dan prestasinya bergantung kepada institusi berkenaan. Namun, dengan peredaran masa, institusi di Malaysia telah meluaskan skop asal dan ini mewujudkan pertindihan dan ketidakcekapan dalam pelaksanaan dasar dan program. Sehubungan itu, reformasi struktur institusi akan dilaksanakan dalam tempoh Rancangan, seperti ditunjukkan dalam Carta 3-5. Struktur institusi ini akan diketuai oleh Jabatan Perdana Menteri bagi membolehkannya meliputi skop yang luas untuk mengambil kira inovasi yang merentas semua sektor dan bahagian rantaian nilai inovasi.

Struktur institusi yang menyokong inovasi dan R&D


Majlis Inovasi Negara (NIC) dipengerusikan oleh PM menyediakan kepimpinan strategik membuat keputusan dasar

Innovation Malaysia, Jabatan Perdana Menteri menyediakan input dasar kepada NIC menyelia fungsi NIS menjalankan penilaian terhadap instrumen dasar dan program menilai hasil inovasi Kementerian/agensi/universiti/ institusi penyelidikan lain menyokong aktiviti inovasi dalam bidang masing-masing MOSTI sekretariat kepada NIC menggubal dasar untuk pembangunan S&T menyelia pengagihan sumber untuk inovasi teknologi MITI mempromosi inovasi dalam enterpris menyelia pengagihan sumber untuk inovasi bukan teknologi

Majlis Sains & Penyelidikan Kebangsaan (NSRC) menetapkan keutamaan bagi pelaburan R&D menilai program R&D dan memantau hasil
SUMBER: Unit Perancang Ekonomi

MTDC memupuk enterpris berasaskan teknologi menyediakan perkhidmatan sokongan untuk pengkomersilan

MPC menjalankan penyelidikan dan aktiviti meningkatkan produktiviti menawarkan khidmat nasihat dan latihan bagi membolehkan inovasi enterpris

90

Carta 3-7

Pembangunan dan Penyelidikan Kerajaan dan Dana Pengkomersilan di bawah tempoh Rancangan
Dana R&D dan Pengkomersilan Kerajaan Peringkat awal pengkomersilan Prototaip penyelidikan eksperimental

K.KEW MOSTI

MTDC KPT

Pra-R&D

R&D

Pengkomersilan Pengeluaran awal pertumbuhan

Proses Pra-R&D

Anali- Idea sis nilai konsep

R&D asas

R&D gunaan

Inkubasi

Pengeluaran perintis

Pengeluaran matang

Realisasi nilai

Dana Cradle r rad Dana Sains Dana Pra-Pengkomersilan Pengkomersilan Dana R&D (CRDF) Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Dana Perkembangan Perniagaan (BGF) Modal teroka Dana Perolehan Teknologi (TAF)
SUMBER: Unit Perancang Ekonomi

Bagi merapatkan jurang pembiayaan antara reka cipta dan pengkomersilan produk berteknologi tinggi, Kerajaan akan menubuhkan Dana Perkembangan Perniagaan dengan peruntukan sebanyak RM150 juta. Fokus dana ini adalah untuk menyokong syarikat mengkomersilkan hasil penyelidikan sektor awam dan menyediakan pembiayaan hibrid geran-ekuiti. Matlamat dana adalah untuk menyokong syarikat sehingga mereka dapat menjana nilai komersil yang cukup bagi menarik pembiayaan modal teroka dan pembiayaan lain-lain institusi. Inisiatif modal teroka awam sedia ada akan dirasionalisasi. MTDC akan distruktur semula supaya lebih fokus dalam melaksanakan mandat pembangunannya untuk memupuk pemindahan

teknologi dan pengkormersilan. Di samping itu, sebuah syarikat pelaburan teknologi baru akan ditubuhkan untuk mengurus dana dan pelaburan yang dipindahkan daripada MTDC dan Khazanah Nasional. Kerajaan akan terus membiayai inovasi dengan memberi potongan cukai untuk R&D dan menyediakan geran setara bagi menggalakkan sektor swasta membiayai R&D dan pengkomersilan. Di samping itu, satu program khusus dikenali sebagai 1-InnoCERT yang menilai tahap inovasi enterpris, akan merangsang lagi aktiviti R&D melalui insentif pembiayaan seperti akses kepada pinjaman mudah, jaminan kredit dan geran.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

91

92

MERASIONALISASI PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN


Bagi meningkatkan penyertaan sektor swasta dalam ekonomi, langkah akan diambil secara aktif untuk merasionalisasi penglibatan Kerajaan dan GLC dalam perniagaan. Tiga inisiatif utama akan dilaksanakan bagi tujuan ini, iaitu: mengurangkan beban kewangan Kerajaan. Penswastaan dan PPP akan dipergiat lagi dalam tempoh Rancangan melalui pelaksanaan 52 projek yang dianggarkan bernilai RM62.7 bilion. Projek yang sedang dipertimbangkan termasuk tujuh lebuhraya bertol, lima kampus cawangan Universiti Teknologi MARA, Terminal Pengangkutan Bersepadu di Gombak, penswastaan Pelabuhan Pulau Pinang dan pembangunan semula Kompleks Angkasapuri, Kuala Lumpur sebagai Bandaraya Media. Bagi memastikan penjanaan nilai, strategi untuk memperkukuhkan penswastaan dan PPP akan merangkumi:

Meningkatkan program penswastaan dan PPP; Menubuhkan dana fasilitasi; dan Mencapai keseimbangan yang sesuai antara Kerajaan, GLC dan sektor swasta.

Meningkatkan Penswastaan dan Perkongsian Awam-Swasta


Malaysia telah memulakan program penswastaan sejak tahun 1983 dan sehingga kini sebanyak 510 projek penswastaan dan perkongsian awam-swasta telah dilaksanakan meliputi sektor pengangkutan, jalan raya, komunikasi, kesihatan dan tenaga. Di bawah RMKe-9, sebanyak 22 projek dengan anggaran kos berjumlah RM12 bilion telah dilaksanakan melalui penswastaan dan PPP. Di bawah RMKe-10, gelombang baru penswastaan akan dilaksanakan bagi meningkatkan pelaburan swasta di dalam ekonomi, menambah baik kecekapan penyampaian perkhidmatan serta

Monetisation aset awam menerusi penjualan, usaha sama atau pajakan jangka panjang bagi tanah yang berpotensi komersil, seperti tanah Institut Penyelidikan Getah di Sungai Buloh dan projek pembangunan tanah 1Malaysia Development Berhad di Sungai Besi; Menyediakan semakan terperinci bagi memastikan syarikat pencadang memenuhi kriteria minimum yang ditetapkan termasuk kedudukan kewangan, rekod prestasi dan pengurusan yang cemerlang; Memperkukuh rangka kerja pemantauan termasuk penubuhan unit pemantauan projek

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

93

yang mantap untuk memastikan kejayaan pelaksanaan projek dan pematuhan kepada obligasi kontrak; dan

Menerima pakai kaedah nilai untuk wang seperti pengagihan risiko yang optimum antara sektor awam dan swasta, kos jangka hayat, spesifikasi output yang membenarkan pembida membuat inovasi dalam rekabentuk projek, persaingan yang memberi nilai berpatutan dan mekanisme pembayaran berasaskan prestasi.

diberi pertimbangan. Sektor swasta dikehendaki membiayai dan menanggung semua risiko projek dan pembiayaan Kerajaan hanya untuk meningkatkan daya maju projek. Pemohon perlu membuktikan bahawa pembiayaan projek telah diperoleh sebelum dana boleh disalurkan. Dana ini akan diguna bagi membiayai kos tanah dan kemudahan asas seperti pembinaan jalan masuk, jambatan, penyediaan bekalan air yang diperlukan bagi memastikan projek berdaya maju. Penggunaan dana ini akan dibuat berasaskan bayaran balik atau bayaran kemajuan. Unit Kerjasama Awam-Swasta (UKAS), Jabatan Perdana Menteri akan menjadi urus setia yang bertanggungjawab bagi memproses kelulusan, menyalur dan memantau dana tersebut.

Menubuhkan Dana Fasilitasi


Satu dana akan diwujudkan bagi memudahkan pelaburan sektor swasta dalam projek yang mempunyai nilai strategik kepada negara dan kesan pengganda yang tinggi. Dana bernilai RM20 bilion akan digunakan bagi merapatkan jurang daya maju pelaburan swasta dalam bidang keutamaan seperti projek infrastruktur, pendidikan, pelancongan dan kesihatan. Tumpuan akan diberi kepada pelaburan baru dan usaha sama berskala besar yang sejajar dengan keutamaan strategik negara. Projek yang sedang dipertimbangkan termasuk Taman Teknologi Tinggi Senai di Iskandar Malaysia, Johor dan Bekalan Air Mentah ke Kompleks Perindustrian di Tanjong Langsat, Johor. Projek yang mempunyai nilai kos modal minimum atau pelaburan sebanyak RM100 juta layak

Mencapai Keseimbangan yang Sesuai antara Kerajaan, GLC dan Sektor Swasta
Dalam mencapai matlamat pertumbuhan ekonomi, terdapat keperluan untuk memastikan keseimbangan yang sesuai antara Kerajaan, GLC dan sektor swasta serta mewujudkan garis pemisah di antara pengawal selia dengan pengendali. Ini penting untuk mempercepatkan pelaburan sektor swasta dan mewujudkan platform yang berkesan bagi syarikat Malaysia bersaing di peringkat serantau dan global.

94

Merasionalisasi Peranan GLC dalam Ekonomi


Peranan GLC akan dirasionalisasi untuk memberi tumpuan kepada bidang yang membantu merancakkan sektor swasta. Pada masa yang sama, GLC akan mengurangkan penglibatan dalam bidang yang tidak meningkatkan nilai. Aset bukan teras dan bukan kompetitif milik GLC akan dilupuskan secara berperingkat dalam bidang yang pemegang saham baru strategik mempunyai potensi untuk meningkatkan nilai. Namun, bagi bidang pertumbuhan baru yang mempunyai halangan kemasukan yang tinggi dan kurang atau tidak langsung diceburi oleh sektor swasta, GLC akan terus memangkin dan memupuk pembangunan untuk mengurang halangan kemasukan dan membantu membangunkan kelompok kritikal yang diperlukan bagi merangsang pelaburan swasta. GLC akan juga melabur bersama sektor swasta untuk meneroka pasaran baru dan memastikan syarikat Malaysia mencapai kejayaan yang lebih besar di peringkat global. Kerjasama seperti ini akan menggalakkan konsep inklusif dan kemasukan pelaburan swasta. Kerajaan juga akan memastikan kesetaraan persaingan antara GLC dan sektor swasta

tanpa layanan istimewa kepada GLC. Pengenalan Undang-undang Persaingan juga akan memastikan persaingan adil bagi semua syarikat termasuk GLC dan akan mengawal salahguna kuasa dominan pasaran.

Merasionalisasi Peranan Kerajaan dalam Ekonomi


Bagi merasionalisasi peranan sektor awam, penswastaan syarikat di bawah Menteri Kewangan Diperbadankan seperti Percetakan Nasional Berhad, CTRM Aero Composite, Nine Bio Sdn. Bhd. dan Inno Bio Sdn. Bhd. akan diselesai dalam tempoh Rancangan. Kerajaan akan melupuskan pemilikan sahamnya untuk memastikan aset dipegang secara meluas dan inisiatif pelupusan serta penswastaan tidak memberi kesan negatif kepada kepentingan awam atau kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan pelupusan, semakan rapi akan dijalankan untuk memelihara kepentingan awam. Di samping itu, ketelusan proses akan memastikan pembida swasta berpotensi memenuhi kriteria minimum, termasuk status kewangan, kejayaan pengembangan perniagaan dan kecemerlangan pengurusan serta cadangan syarikat menyokong prinsip 1Malaysia.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

95

Memisahkan Peranan Pengendali dan Pengawalselia


Selaras dengan objektif menggalakkan ketelusan, persekitaran kawal selia yang kukuh dan adil untuk menggiatkan sektor swasta, garis pemisah yang jelas di antara peranan pengawal selia dengan peserta pasaran akan diperkenal. Sehubungan

itu, dalam tempoh Rancangan, peranan Kerajaan dalam bidang kesihatan awam, bekalan elektrik dan telekomunikasi akan dikaji semula. Ini akan menghapuskan herotan, menggalak persaingan sihat antara semua peserta termasuk GLC, mengurangkan kos menjalankan perniagaan serta mewujudkan keadaan permintaan dan penawaran yang sesuai.

96

MEMBANGUNKAN EKS SEBAGAI JENTERA PERTUMBUHAN DAN INOVASI


EKS yang mewakili 99.2% daripada semua perniagaan di Malaysia dan menyumbang 56.4% kepada jumlah guna tenaga di negara ini, merupakan komponen penting bagi ekonomi Malaysia dan berpotensi sebagai jentera utama pertumbuhan dan inovasi. Dalam tempoh RMKe-9, walaupun menghadapi pelbagai cabaran, nilai ditambah EKS telah berkembang pada kadar 7.8% iaitu lebih pantas daripada keseluruhan pertumbuhan ekonomi. Sehubungan itu, sumbangan EKS kepada KDNK telah meningkat daripada 29.4% pada tahun 2005 kepada 31.4% pada tahun 2008, seperti ditunjukkan dalam Carta 3-8. Peningkatan ini adalah hasil daripada
Carta 3-8

inisiatif dasar yang diperkenalkan Kerajaan termasuk penyelarasan yang lebih baik antara Kementerian dan agensi dengan penubuhan Majlis Pembangunan EKS Kebangsaan (NSDC). Namun begitu, sumbangan kepada KDNK oleh EKS Malaysia masih rendah berbanding dengan negara penanda aras di Asia Pasifik seperti ditunjukkan dalam Carta 3-9 dan terdapat ruang bagi meningkatkan lagi tahap produktiviti di kalangan EKS dengan menangani isu struktural. Kerajaan komited dalam usaha menyerlahkan potensi pertumbuhan dan inovasi EKS sepanjang tempoh Rancangan bagi melahirkan juara

Sumbangan EKS kepada KDNK meningkat, dengan 86% EKS Malaysia dalam sektor perkhidmatan
%

Sumbangan EKS kepada KDNK 31.4 31.1

Bilangan EKS mengikut sektor, 2005

Pertanian Pembuatan 39,373 (7.2%) 34,188 (6.2%)

29.9 29.4 28.9 28.7 2003 04 05 06 07 2008

474,706 (86.6%) Perkhidmatan

SUMBER: Jabatan Perangkaan Malaysia, Unit Perancang Ekonomi

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

97

Carta 3-9

Sumbangan EKS Malaysia kepada KDNK adalah rendah berbanding negara lain
Sumbangan EKS kepada KDNK1, %
55 49 49 40 31

Jepun2

Korea Selatan3

Hong Kong2

New Zealand3

Malaysia2

Dikira sebagai nilai ditambah kepada ekonomi, apabila sumbangan kepada KDNK tidak tersedia 2 2008. 3 2006 SUMBER: Strategy Package for Higher Growth and Structural Change, 2009, Unit Perancang Ekonomi; tinjauan tahunan; Bengkel EKS; MoF Policy f Research Institute, Japan.

domestik, serantau dan global. Bagi tujuan ini, inisiatif seperti berikut akan diambil:

Mengurangkan kos kawal selia yang ditanggung EKS; Membina keupayaan dan kebolehan EKS; Menyokong pewujudan budaya keusahawanan; Mengukuh sistem sokongan EKS; dan Meningkatkan akses EKS kepada pembiayaan.

untuk mencapai sasaran pembangunan EKS. SME Corp. Malaysia akan menyelaras program termasuk pembiayaan yang ditawarkan oleh pelbagai kementerian dan agensi bagi mengurangkan pertindihan dan ketidakcekapan serta memantau dan menilai kesan daripada program tersebut. SME Corp. Malaysia akan melapor kepada NSDC yang dipengerusikan oleh Y.A.B. Perdana Menteri setiap tahun.

Mengurangkan Kos Kawal Selia yang Ditanggung EKS


Terdapat beberapa isu kawal selia yang dirasakan bercanggah oleh EKS yang lazimnya tidak mempunyai sumber kewangan untuk memenuhi

Sebagai agensi penyelaras pusat, SME Corp. Malaysia dengan kerjasama kementerian dan agensi yang berkaitan, akan bertanggungjawab

98

Kotak 3-3

keperluan syarat kawal selia secara berkesan kos. Kajian Bank Dunia 2010 telah meletakkan Malaysia pada kedudukan ke-88 dan ke-57 bagi dua isu kritikal iaitu memula dan menutup perniagaan. Dalam tempoh Rancangan, bagi menggalakkan aktiviti keusahawanan, Kerajaan akan mengecualikan beberapa peraturan perniagaan yang membebankan untuk syarikat yang mempunyai lima orang pekerja atau kurang sehingga syarikat berkembang melebihi lima pekerja. Beberapa peraturan akan dipermudahkan untuk syarikat ini dalam urusan seperti pendaftaran perniagaan dan keperluan tenaga kerja. Pengalaman di peringkat antarabangsa menunjukkan bahawa kaedah ini amat berkesan untuk merangsang aktiviti keusahawanan, seperti ditunjukkan dalam Kotak 3-3.

Contoh antarabangsa Kerajaan yang menggalakkan aktiviti keusahawanan


Kerajaan Perancis telah memperkenalkan skim auto entrepreneur pada 2009 sebagai satu cara untuk menggalakkan lebih banyak aktiviti memulakan perniagaan dan keusahawanan. Skim ini termasuk langkah untuk menambah baik aliran tunai di kalangan syarikat baru dengan membenarkan syarikat mengagih kos caj keselamatan sosial dan cukai pendapatan; memudah dan mengurangkan kos pendaftaran perniagaan; dan memberi lebih perlindungan kepada aset persendirian daripada kebankrapan. Skim ini telah melangkaui jangkaan dengan kira-kira 320,000 pendaftaran perniagaan. Pada tahun 2009, pendaftaran syarikat baru di Perancis meningkat sebanyak 75%. Selain menggalak usahawan untuk memulakan perniagaan, kerajaan juga telah melaksanakan dasar untuk membantu mereka berkembang ke status majikan (kerana kebanyakan perniagaan tidak pernah mengambil pekerja selain pemilik). Sebagai contoh, New Zealand telah memperkenalkan subsidi gaji kepada syarikat yang mengambil lima orang pekerja atau kurang. Ini bertujuan untuk mengurangkan satu daripada kos berkaitan pengambilan pekerja tambahan menggunakan payroll agent. Langkah lain yang telah dipertimbang adalah mengecualikan EKS daripada beberapa undang-undang pekerjaan (contohnya pengambilan dan pemecatan pekerja) dan peruntukan untuk keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Membina Keupayaan dan Kebolehan


Perkembangan EKS pada masa kini dikekang oleh kekurangan tenaga mahir. Program bagi menangani kekangan ini dalam tempoh Rancangan termasuk:

Latihan di MNC/syarikat besar. Latihan praktikal akan diberi kepada pekerja syarikat EKS yang membekalkan produk dan perkhidmatan kepada syarikat besar dan MNC bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Ini memastikan EKS

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

99

mampu memenuhi keperluan dan piawaian khusus oleh syarikat besar tersebut;

Program latihan kemahiran. Kursus dalam bidang pengurusan, kewangan, pemasaran dan aplikasi ICT akan disedia oleh institut latihan yang diiktiraf Kerajaan dengan sasaran 20,000 EKS dalam tempoh Rancangan; Pelan latihan industri jangka sederhana. Bagi menyokong EKS dalam pengurusan modal insan, Kerajaan akan bekerjasama dengan pertubuhan perdagangan dan industri untuk membangunkan pelan latihan jangka sederhana dan menjalankan latihan berkaitan industri; dan Memanfaatkan sumber latihan luar negara. Kerajaan akan membantu EKS mendapat latihan dalam bidang yang tidak ditawarkan dalam negara dengan mengambil pakar dan jurulatih asing. Malaysia akan menggalak hubungan dengan pusat latihan luar negara menerusi kerjasama antara Kerajaan bagi merangka kursus khas untuk EKS.

di Malaysia, Kerajaan akan menambah baik Program Internship Universiti-EKS. Di bawah program ini, pelajar universiti yang mempunyai kemahiran tertentu akan ditempatkan di syarikat untuk tempoh dua hingga tiga bulan bagi mendapat pengalaman bekerja dan pengetahuan terkini mengenai amalan perniagaan. Kerajaan juga akan mempromosi keusahawanan kepada golongan muda dengan menaja pertandingan pelan perniagaan di sekolah dan universiti, memperkenalkan kurikulum berkaitan perniagaan dan membiayai kempen umum yang mempamerkan usahawan Malaysia yang berjaya. Matlamatnya adalah mewujudkan 2,000 perniagaan baru oleh pelajar dan graduan pada akhir tempoh Rancangan.

Mengukuh Sistem Sokongan EKS


Sistem sokongan EKS akan ditambah baik dari pelbagai segi dalam tempoh Rancangan bagi membolehkan EKS memenuhi potensi mereka:

Menyokong Pewujudan Budaya Keusahawanan


Kerajaan komited untuk melabur dalam kreativiti dengan merangsang keusahawanan. Untuk menambah bilangan perniagaan baru dan menggalakkan budaya keusahawanan

Bagi meningkatkan penerimaan produk dan perkhidmatan EKS, pensijilan kualiti National Mark akan terus dipromosi. Selain itu, untuk menyokong EKS dalam pembangunan jenama, latihan bagi mempertingkat kebolehan akan disedia dengan kerjasama universiti. Inisiatif galeri bergerak penjenamaan dan pembungkusan yang menawarkan khidmat

100

nasihat akan turut diperluas ke pekan kecil. Di samping itu, ruang niaga khusus akan diwujud di seluruh negara dengan penyertaan sektor swasta bagi mempromosi dan memasarkan produk dan perkhidmatan EKS.

Bagi menyokong inovasi, 1-InnoCERT akan diperkenal untuk mengiktiraf EKS berdasarkan pencapaian inovasi dan pengkomersilan. EKS yang mendapat pensijilan 1-InnoCERT akan mendapat faedah seperti potongan cukai untuk aktiviti R&D dan keutamaan dalam perolehan Kerajaan. Menjelang tahun 2015, 500 EKS disasarkan menerima pengiktirafan 1-InnoCERT; dan Bagi mempertingkat liputan, SME Corp. Malaysia akan menambah pejabat cawangan dengan pusat niaga di semua negeri. Pejabat ini akan menyebar maklumat mengenai pembiayaan dan insentif, menyediakan bimbingan dan kaunseling serta berperanan sebagai pusat penjelasan isu berkaitan EKS. Maklumat perdagangan berpusat secara online akan juga disediakan untuk meningkatkan akses kepada peluang perniagaan di luar negara.

terus mendapat akses pembiayaan lebih baik daripada institusi kewangan dengan kadar kelulusan sebanyak 82% antara tahun 2006 hingga tahun 2009. Dalam tempoh ini, sebanyak 524,000 EKS mendapat faedah daripada pembiayaan sebanyak RM220 bilion. Pembiayaan bank untuk perniagaan EKS meningkat daripada 27% pada penghujung tahun 1998 kepada 40% pada penghujung Mac tahun 2010. Malaysia telah disenaraikan oleh Bank Dunia di kedudukan pertama dalam kategori Getting Credit untuk tiga tahun berturut-turut bermula dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Namun, sebahagian EKS yang baru memulakan perniagaan dalam bidang pertumbuhan baru masih mengalami kesukaran untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan dan jaminan disebabkan kekurangan rekod prestasi. Bagi meningkatkan akses kepada pembiayaan untuk EKS ini, beberapa program akan dilaksanakan, seperti berikut:

Meningkatkan Akses EKS kepada Pembiayaan


Salah satu keperluan utama bagi pertumbuhan EKS ialah akses kepada pembiayaan untuk membiayai operasi dan pelaburan modal. EKS

Modal teroka dan ekuiti persendirian. Pembangunan industri modal teroka dan ekuiti persendirian akan dipercepat untuk menyediakan modal berisiko bagi EKS yang inovatif dalam bidang pertumbuhan baru; Pembiayaan dan jaminan. Skim pembiayaan khas oleh institusi pembangunan kewangan dan institusi lain yang terlibat akan diberi kepada EKS yang menceburi bidang pertumbuhan baru;

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

101

Pinjaman mudah dan hibrid. Bagi meningkatkan lagi akauntibiliti dan pemilikan serta amalan budaya kredit baik, bantuan kewangan akan disedia kepada EKS dalam bentuk pinjaman mudah atau pinjaman geran hibrid. Skim geran akan dikurangkan secara berperingkat dan hanya akan diguna sebagai insentif bagi EKS yang cemerlang. Pinjaman ini bertujuan untuk membantu EKS memperoleh premis perniagaan, menaik taraf kelengkapan dan membiayai modal kerja; Skim Jaminan Modal Kerja (WCGS). Skim ini telah diperkenalkan di bawah pakej rangsangan ekonomi pada tahun 2008 dengan peruntukan sebanyak RM7 bilion untuk membantu syarikat semasa kelembapan ekonomi. Skim WCGS ini akan diperkenal semula; Pusat bantuan kewangan. Perkhidmatan nasihat kewangan akan dipertingkat dengan pewujudan pusat bantuan kewangan di persatuan dan dewan perniagaan yang akan dipromosi melalui jerayawara bagi meningkatkan kesedaran; dan Kaedah pengukuran. Institusi kewangan akan digalak mengguna pakai SME Competitive Rating for Enhancement (SCORE), iaitu kaedah pengukuran untuk penarafan prestasi EKS di peringkat syarikat sebagai pelengkap bagi menilai kebolehpercayaan kredit EKS.

Melalui bantuan kewangan dan perkhidmatan khidmat nasihat serta latihan, sebanyak 16,000 EKS disasar akan berupaya mengembangkan perniagaan dan menambah baik penarafan bintang di bawah sistem SCORE dalam tempoh Rancangan.

102

BERSAING DI PERINGKAT GLOBAL


Malaysia beroperasi dalam persekitaran serantau dan global yang semakin kompetitif. Sebagai sebuah ekonomi kecil, kejayaan Malaysia untuk mencapai sasaran pertumbuhan akan ditentu oleh sejauh mana ia mampu bersaing dalam memasarkan barangan dan perkhidmatan di pasaran global. Begitu juga dengan kemampuan bersaing untuk mendapatkan modal, syarikat dan modal insan cemerlang. Menurut World Competitiveness Yearb ook Year 2010 oleh International Institute for Management Development, kedudukan Malaysia meningkat dengan ketara daripada tangga ke-18 pada tahun 2009 kepada tangga ke-10 seperti ditunjukkan dalam Carta 3-10. Dalam tempoh Rancangan,
Carta 3-10

Kerajaan akan terus menambah baik kedudukan daya saing dengan memberi tumpuan kepada dua bidang utama:

Bersaing dalam pasaran global untuk memastikan Malaysia berjaya dalam perdagangan antarabangsa; dan Bersaing hebat untuk menarik bakat dan pelaburan asing ke Malaysia.

Bersaing dalam Pasaran Global


Perdagangan antarabangsa adalah komponen penting ekonomi. Pada masa ini, nilai perdagangan melebihi dua kali ganda berbanding KDNK

Malaysia di kedudukan ke-10 dalam papan mata daya saing dunia 2010
1 (3) Singapura 2 (2) Hong Kong 3 (1) Amerika Syarikat 4 (4) Switzerland 5 (7) Australia 6 (6) Sweden 7 (8) Kanada 8 (23) Taiwan 9 (11) Norway r rw 10 (18) Malaysia 11 (12) Luxemburg 12 (10) Netherlands 13 (5) Denmark 14 (16) Austria 15 (14) Qatar 16 (13) Germany 17 (24) Israel 18 (20 Tanah Besar China 19 (9) Finland 20 (15) New Zealand
100.000 99.357 99.091 96.126 92.172 90.893 90.459 90.441 89.987 87.228 86.867 85.650 85.587 84.085 83.828 82.730 80.327 80.182 80.002 78.531

Nota: Nilai angka di dalam kurungan merujuk kepada kedudukan 2009, nilai pada bahagian kiri carta bukan di dalam kurungan merujuk kepada kedudukan 2010, nilai angka pada bahagian kanan carta adalah index (0 hingga100) SUMBER: IMD World Competitiveness Yearbook 2010

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

103

dengan eksport kasar berjumlah RM1.16 trilion pada tahun 2009 dan dijangka meningkat hampir dua kali ganda kepada RM2.19 trilion pada tahun 2015. Ketika ini, kira-kira 60% daripada eksport Malaysia adalah dengan negara yang telah menandatangan FTA dengan Malaysia, sama ada secara dua hala atau melalui ASEAN. Malaysia akan memanfaat FTA dan memperkenal beberapa inisiatif untuk menambah bahagian pasaran eksport global seperti berikut:

perkhidmatan Malaysia. ASEAN akan menjadi tumpuan utama memandangkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN telah direalisasikan sepenuhnya dan mewujudkan pasaran bebas cukai merangkumi 600 juta orang. Syarikat Malaysia akan dibantu untuk mempromosi produk dan perkhidmatan melalui misi pemasaran khas, incoming buying mission, misi pelaburan dan pameran perdagangan. Inisiatif penjenamaan akan diperhebatkan lagi bagi mewujudkan lebih banyak jenama Malaysia bertaraf global. Kebolehan syarikat Malaysia untuk mengeksport akan diperkukuh melalui pelbagai program sokongan. Syarikat akan digalak mengguna pakai dan mematuhi piawaian antarabangsa, memenuhi keperluan kualiti, keselamatan dan alam sekitar untuk meningkatkan akses pasaran produk dan perkhidmatan mereka.

Memperluas pasaran eksport; Membantu syarikat pasaran eksport; Malaysia menembusi

Merancak momentum perdagangan melalui FTA; dan Mengurang kos transaksi.

Memperluas Pasaran Eksport


Menyedari kepentingan perdagangan kepada ekonomi Malaysia dan meningkatnya persaingan untuk pasaran, promosi eksport akan diperhebat ke pasaran yang pesat berkembang di Asia Timur, India dan negara-negara Majlis Kerjasama Teluk (GCC) serta pasaran baru muncul seperti Afrika, Amerika Latin dan Asia Tengah. Peluang dalam pasaran tradisional seperti ASEAN, Amerika Syarikat (AS) dan Kesatuan Eropah (EU) akan dioptimum dengan perluasan ke segmen pasaran baru serta memperkukuh kredibiliti produk dan

Membantu Syarikat Malaysia Menembusi Pasaran Eksport


Perluasan perniagaan ke pasaran eksport terus menjadi cabaran kepada kebanyakan syarikat Malaysia. Bagi membantu perluasan syarikat Malaysia ke pasaran eksport, Kerajaan akan menyediakan bantuan dalam bentuk promosi eksport, menambah baik penjenamaan antarabangsa bagi pengeksport utama dan membina keupayaan. Beberapa inisiatif khusus termasuk:

104

Geran

Eksport Perkhidmatan. Bantuan kewangan untuk menjalankan kajian kemungkinan dan mendapatkan tender projek antarabangsa serta aktiviti promosi eksport; Program Promosi Jenama. Bantuan kewangan kepada syarikat untuk membangunkan jenama dalam pasaran antarabangsa seperti strategi penjenamaan, latihan pembangunan jenama, menjalankan penyelidikan pasaran dan menyertai acara antarabangsa. Sasaran adalah untuk melahirkan 200 jenama Malaysia yang dikenali di peringkat antarabangsa menjelang 2015; Institut Eksport Malaysia. Menubuh Institut Eksport Malaysia untuk memberi latihan kepada pengeksport Malaysia dan menyedia maklumat berkaitan sasaran pasaran eksport; dan EXIM Bank. Mempertingkat keupayaan EXIM Bank menyediakan pembiayaan untuk pelbagai jenis syarikat Malaysia mengeksport produk dan perkhidmatan.

besar. Kerajaan akan memperkenal beberapa dasar dan aktiviti yang lebih berkesan untuk membantu EKS menembusi pasaran eksport. Antara aktiviti termasuk program sokongan bagi menggalakkan penyertaan EKS dalam acara perdagangan, latihan eksport, menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan di luar negara yang dikongsi bersama serta bantuan kewangan seperti Geran Pembangunan Pasaran yang mensasarkan 4,000 pengeksport baru dalam tempoh Rancangan.

Merancak Momentum Perdagangan daripada FTA


Sehingga kini Malaysia telah memuktamadkan FTA dua hala dengan Jepun, Pakistan dan New Zealand serta perjanjian serantau ASEAN dengan China, Jepun, Korea, India dan Australia-New Zealand. Membina momentum perdagangan yang telah dimuktamadkan adalah cabaran yang perlu dihadapi. Di bawah tempoh Rancangan, salah satu fokus penting adalah membantu syarikat Malaysia memaksimumkan potensi daripada FTA. Berdasarkan pengalaman negara lain, menandatangani FTA tidak semestinya meningkatkan eksport. Bukti terkini menunjukkkan hanya sekitar 20% syarikat di Asia mendapat faedah langsung daripada

Sokongan tambahan akan diberi kepada EKS memandangkan sumbangan eksport EKS kepada eksport Malaysia adalah sangat rendah. Seperti di kebanyakan negara lain, mengeksport adalah lebih mencabar kepada EKS berbanding syarikat

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

105

keutamaan yang disediakan di bawah FTA. Bagi memperoleh potensi FTA sepenuhnya, Kerajaan akan membantu syarikat memahami peluang yang disediakan oleh FTA dan menyediakan sokongan untuk mengakses peluang dalam pasaran berkenaan. Melangkah ke hadapan, walaupun WTO kekal menjadi platform utama untuk membuka pasaran berasaskan Layanan Negara Teristimewa, Malaysia akan terus melibatkan diri dalam hubungan dua hala dan peraturan keutamaan perdagangan serantau dengan rakan dagangan utama bagi melengkapi usaha dalam WTO serta
Carta 3-11

meneroka akses yang lebih baik ke pasaran persendirian. Dalam tempoh Rancangan, Malaysia akan mensasarkan peraturan keutamaan perdagangan dengan EU, Transpacific Strategic Partnership, ASEAN+3 dan beberapa ekonomi baru muncul. Bagi memuktamadkan FTA baru, syarikat Malaysia akan membuat penilaian kosfaedah rapi untuk memastikan pencapaian yang menguntungkan.

Mengurang Kos Transaksi


Pengalaman antarabangsa menunjukkan bahawa mempertingkatkan rantaian bekalan dan

Persekitaran rantai penawaran lebih penting daripada tarif


Keberkesanan relatif tindakan untuk meningkatkan perdagangan dengan negara berpendapatan rendah, % kenaikan dalam import

Meningkatkan persekitaran rantaian penawaran kepada peratusan purata negara berpendapatan sederhana Mengurangkan halangan bukan tarif sebanyak 5%

15.2

8.4

Mengurangkan tarif sebanyak 5%

5.7
x2.7

Contoh tindakan Pelaburan dalam infrastruktur pelabuhan Program pertukaran pegawai kastam(pada skala) Menambahbaik sistem IT pendigitalan maklumat perkapalan Mengharmonikan standard

SUMBER: Trade Policy, Trade Costs, and Developing Country Trade Hoekman dan Nicita;,Bank Dunia, 2008 Tr Tra l y r licy, Tra v ve try r tr Tra r

106

mengurangkan kos transaksi adalah lebih efektif berbanding dengan pengurangan halangan tarif dan bukan tarif seperti ditunjukkan dalam Carta 3-11. Program yang aktif untuk mengurangkan kos transaksi seperti prosedur kastam dan logistik akan dilaksanakan untuk memudahkan perdagangan dan menyerlah potensi FTA. Ini termasuk perluasan sektor perkhidmatan NSW merangkumi perkhidmatan untuk deklarasi Zon Bebas, deklarasi barangan berbahaya dan permit bukan kastam. Kerajaan akan juga mempromosi penggunaan ICT lebih meluas dalam penyediaan perkhidmatan kastam dan logistik melangkau sempadan serta mengkaji semula semua
Carta 3-12

peraturan dan prosedur berkaitan perdagangan dengan tujuan mengurangkan kos dan masa serta mempertingkat kecekapan.

Persaingan untuk Menarik Pelaburan dan Bakat Asing ke Malaysia


Persaingan di peringkat global dan serantau untuk menarik bakat dan FDI adalah semakin sengit. Bagi mencapai sasaran menjadi negara maju pada tahun 2020, Malaysia perlu menambahbaik prestasi untuk menarik dan mengekalkan aliran FDI. Seperti yang ditunjukkan dalam Carta 3-12,

Aliran masuk tahunan FDI Malaysia hanya meningkat sebanyak 1% daripada CAGR
CAGR1 2000-07 %

1991-2000 2001-07

Aliran masuk FDI, AS$ bilion China Singapura India Thailand

38 11 2 3 10 8 20

74

10 9 30 13 6 1 12 2 12 8

3 Korea Selatan 5 4 Malaysia 5 2 T Taiwan 4 0 Indonesia 3 1 Vietnam 2 1 Filipina 2


1 Kadar pertumbuhan tahunan kompaun 2 Negatif, aliran masuk FDI pada tahun 2000 SUMBER: Euromonitor, Unit Perancang Ekonomi

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

107

Carta 3-13

Bilangan keseluruhan ekspatriat di Malaysia menurun sejak tahun 2000


2000-2008; Bilangan pekerja

90,000

75,000
-9% setahun CAGR1

60,000

45,000
Jumlah

30,000
Perkhidmatan Pembuatan Pembinaan Lain-lain Pendidikan

15,000

0 2000
1

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Kadar pertumbuhan tahunan kompaun

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi

Malaysia tidak setanding dengan negara lain di rantau ini dari segi menarik FDI. Malaysia juga tidak menarik dan mengekalkan bakat asing dalam negara, seperti yang ditunjukkan dalam Carta 3-13. Bagi mempertingkat prestasi dalam bidang penting ini, beberapa inisiatif akan dilaksanakan seperti berikut:

Menanda Aras Daya Tarikan Malaysia


Kerajaan akan menjalankan kaji selidik tahunan bagi mendalami pemahaman mengenai penentu keputusan berkaitan lokasi oleh pelabur, syarikat dan individu. Setelah faktor utama dikenalpasti, maklumat mengenai faktor ini akan dikumpul dan Malaysia akan ditanda aras dengan negara lain. Maklumat ini akan diguna dalam proses membuat keputusan dasar bagi memastikan Malaysia berada pada kedudukan terbaik untuk bersaing mendapatkan modal dan bakat. Berdasarkan kepada penandaarasan ini, negara akan membuat penyelarasan yang sesuai bagi

Menanda aras daya tarikan Malaysia; Memperkasa Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) untuk menarik pelaburan; dan Melabur dalam pengambilan bakat.

108

meningkatkan daya tarikan. Antara inisiatif yang akan dipertimbang adalah mengurangkan beban kawal selia, menyediakan insentif mengikut kesesuaian industri dan mengurangkan kadar cukai korporat dan perseorangan dalam sektor dan lokasi tertentu, seperti kadar 15% cukai pendapatan yang kini diberi kepada pekerja berpengetahuan yang layak dan bekerja serta menetap di Iskandar Malaysia, Johor pada masa ini. Di samping itu, infrastruktur fizikal dan kemudahan utiliti termasuk taman perindustrian akan dinaik taraf untuk menyokong industri.

Dikorporat bagi membolehkannya mempunyai fleksibiliti yang diperlukan untuk menarik dan mengekalkan bakat yang diperlukan supaya menjadi kompetitif di peringkat antarabangsa; Diberi kuasa untuk berunding terus dengan pelabur bagi projek yang disasarkan; dan Dilantik sebagai agensi pusat untuk mempromosi pelaburan bagi sektor pembuatan dan perkhidmatan (kecuali perkhidmatan utiliti dan kewangan) bagi meningkatkan penyelarasan dan kesepaduan pelbagai badan promosi pelaburan dalam negara.

Memperkasa MIDA untuk Menarik Pelaburan


MIDA merupakan agensi utama bagi mempromosi sektor pembuatan dan perkhidmatan. MIDA akan mensasarkan pelaburan domestik dan FDI dalam sektor dan lokasi yang diutamakan serta juga yang menyokong inovasi dan meningkatkan produktiviti. Tumpuan adalah untuk menarik pelaburan yang berkualiti dan bukannya bilangan. Beberapa perubahan penting akan dilakukan ke atas MIDA dalam tempoh Rancangan untuk menjadikannya agensi promosi pelaburan yang lebih berkesan. Perubahan ini akan membolehkan MIDA meluluskan insentif serta merta dan mengambil masa yang singkat untuk bekerjasama dengan pelabur secara lebih berkesan. MIDA akan:

Melabur dalam Pengambilan Bakat


Liberalisasi telah meningkatkan mobiliti modal insan berbakat dengan bertambahnya jumlah pekerja berkemahiran tinggi dan berpengetahuan berpindah ke negara maju disebabkan tarikan persekitaran pekerjaan, kualiti hidup dan pakej bayaran gaji yang lebih baik. Untuk bersaing dengan lebih efektif bagi mendapatkan bakat, Malaysia akan memperkenal beberapa inisiatif termasuk penubuhan (TC). TC akan ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri dengan mandat untuk mencari penyelesaian bagi menarik, memotivasi dan mengekal bakat yang diperlukan untuk ekonomi berpendapatan tinggi.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

109

TC akan mempunyai tiga peranan utama: sebagai pemangkin untuk mengetuai dan memacu inisiatif pengurusan bakat nasional yang inovatif; sebagai pemudah cara kepada usaha pihak swasta untuk menarik, mencipta dan memotivasi tenaga kerja bertaraf dunia dan melaksanakan inisiatif utama nasional mengenai bakat merentasi keseluruhan pembangunan modal insan. Ini termasuk memanfaatkan diaspora bakat Malaysia di luar

negara, memudahkan urusan bakat asing untuk bekerja di Malaysia, memastikan persekitaran pekerjaan yang lebih baik dan menyediakan pakej insentif yang bersesuaian. National Talent Blueprint akan dirangka menjelang tahun 2011 untuk mengenalpasti keperluan bakat dengan tumpuan kepada NKEA dan membangunkan inisiatif khusus bagi mempercepatkan bekalan bakat yang diperlukan.

110

MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERTARAF DUNIA UNTUK MENYOKONG PERTUMBUHAN DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
Sebuah negara maju berpendapatan tinggi memerlukan infrastruktur bertaraf dunia untuk menyokong aktiviti ekonomi. Dalam tempoh Rancangan, pelaburan yang berterusan untuk menambah baik kualiti infrastruktur akan dilaksana, termasuk jaringan jalur lebar, pelabuhan, landasan berkembar kereta api dan lapangan terbang yang akan meningkatkan akses dan perhubungan serta meningkatkan produktiviti. Pembangunan infrastruktur akan turut merangkumi penambahbaikan sistem penghantaran bahan api dan bekalan elektrik yang merupakan perkara asas untuk menarik
Carta 3-14

pelaburan baru serta menggalakkan industri sedia ada berkembang ke arah aktiviti bernilai tambah tinggi.

Meningkatkan Penembusan Jalur Lebar


Jalur lebar merupakan pemboleh utama ekonomi dan berpotensi untuk mengubah cara hidup rakyat Malaysia, bekerja dan berhibur, pada masa yang sama memberi faedah ekonomi sebenar melalui peningkatan produktiviti. Ia juga akan menggalak pembangunan industri kandungan tempatan

Peningkatan 10% penembusan jalur lebar dapat menyokong peningkatan dalam pertumbuhan KDNK melebihi 1%
% peningkatan dalam pertumbuhan KDNK bagi setiap10% kenaikan dalam liputan telekomunikasi1
Ekonomi berpendapatan tinggi Ekonomi berpendapatan rendah/ sederhana

1.5 1.12 1.0 0.73 0.60 0.5 0.43 0.81 0.77 1.21

1.38

T Tetap Teknologi

Mudah alih

Internet

Jalur lebar

Semua keputusan adalah signifikan dari segi statistik pada aras 1% kecuali bagi jalur lebar di negara-negara membangun, yang berada di aras 10%

SUMBER: Information And Communications For Development Report 2009, Bank Dunia

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

111

dan e-dagang. Berdasarkan kajian Bank Dunia, peningkatan 10% dalam penembusan jalur lebar isi rumah dapat meningkatkan pertumbuhan KDNK melebihi 1% seperti ditunjukkan dalam Carta 3-14. Bagi mengambil peluang tersebut, Kerajaan telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan penembusan jalur lebar isi rumah kepada 75% menjelang akhir tahun 2015, seperti ditunjukkan dalam Carta 3-15. Ini boleh dicapai melalui dua inisiatif utama iaitu Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi (HSBB) dan Jalur Lebar untuk Orang Awam (BBGP) yang menggunakan teknologi wayar dan tanpa wayar.
Carta 3-15

Inisiatif HSBB akan merangkumi sekitar 1.3 juta premis menjelang tahun 2012 di kawasan Zon 1 yang mempunyai impak ekonomi dan berkepadatan tinggi (ibu negeri, kawasan bandar besar dan zon industri) seperti ditunjukkan dalam Carta 3-16. HSBB akan menawarkan kelajuan sehingga 100 Mbps melalui teknologi Gentian Optik ke Rumah (FTTH). HSBB akan diperlengkap dengan BBGP yang merangkumi Zon 2 dan 3 (sub bandar dan kawasan luar bandar). Kos peluasan jalur lebar nasional dianggar berjumlah RM2.6 bilion. Kos peluasan HSBB akan ditanggung sebahagiannya oleh pihak swasta manakala sebahagian kos

Penembusan jalur lebar Malaysia mencapai 31% isi rumah pada tahun 2009 dan dijangka mencapai 75% pada tahun 2015
Penembusan jalur lebar isi rumah, %

75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

32.0 21.0 15.0 11.0 0.1 0.5 1.0 2.0

2002

03

04

05

06

07

08

09

10a

11a

12a

13a

14a

15a

SUMBER: Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan (KPKK) dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia

112

Carta 3-16

Peta liputan jalur lebar pada tahun 2015

K g g) Bharu Kuala Terengganu K r Koridor Timur

Koridor Saba Kota Kinabalu lu

Ge

Kuantan S Kuala
Jalur lebar berkelajuan tinggi Kawasan ekonomi berimpak tinggi

Lembah Klang

Me

Taman perindustrian/ meliputi zon perdagangan bebas Jalur lebar untuk orang awam Bandar/pinggir bandar dan luar bandar

Wil ya Wilayah i y Pembangunan Iskandar k d ka da

K r Koridor Sarawak r raw

Nota Kawasan kurang penduduk

Nota: Kawasan adalah indikatif, tidak mengikut skala dan mungkin berubah mengikut pelan terperinci. Terdapat jalur lebar untuk orang awam dalam semua kawasan jalur lebar berkelajuan tinggi SUMBER: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia

BBGP akan dibiayai melalui Tabung Pemberian Perkhidmatan Sejagat (USP). Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) akan terus memperkasa rangka kawal selia bagi memastikan persaingan sama rata, tanpa diskriminasi dan setara bagi meningkatkan persaingan dan memberi faedah kepada pengguna. Selain itu, untuk merangsang permintaan terhadap jalur lebar, beberapa langkah akan diperkenalkan termasuk rebat cukai untuk langganan jalur lebar, menyediakan pakej mampu milik kepada pelajar dan masyarakat luar bandar, menggalakkan pemilikan komputer peribadi serta meningkatkan penjanaan kandungan tempatan

dalam sektor awam dan swasta. Undangundang Kecil Bangunan Seragam (UBBL 1984) sedia ada juga akan dipinda untuk mewajibkan pemaju menyediakan kemudahan jalur lebar di kawasan perumahan dan komersial.

Meneruskan Usaha Menaik Taraf Infrastruktur Fizikal untuk Menambah Baik Akses dan Perhubungan
Infrastruktur fizikal memainkan peranan utama dalam menyokong pembangunan ekonomi Malaysia dan juga penting untuk perniagaan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

113

domestik, sektor eksport, pelancongan dan menarik pelaburan asing. Inisiatif utama infrastruktur fizikal dalam tempoh Rancangan termasuk:

siap pada tahun 2012 akan menyediakan akses kedua ke Pelabuhan Barat di Pelabuhan Klang.

Pembangunan Rel
Bagi memudahkan pengangkutan barangan yang bertambah melalui rel dan mengurangkan kesesakan jalan raya, projek landasan berkembar elektrik akan disambung ke Johor Bahru untuk melengkapkan rangkaian dan meningkatkan kecekapan operasi. Dengan siapnya projek landasan berkembar elektrik dari Johor Bahru di selatan ke Padang Besar di utara dengan angaran kos sebanyak RM16.5 bilion peratusan pengangkutan barangan melalui kereta api dijangka meningkat daripada 1.3% ketika ini kepada 10% pada tahun 2015, dan seterusnya akan mengurangkan kos pengangkutan. Bagi menampung pertambahan jumlah pengangkutan barangan melalui rel, set kereta api sedia ada akan dibaik pulih dan set baru akan dibeli. Perkhidmatan rel di pantai timur Semenanjung Malaysia dan Sabah akan ditambah baik melalui pemodenan kemudahan dan teknologi untuk meningkatkan akses ke kawasan luar bandar. Di samping itu, transit aliran berkapasiti tinggi (MRT) meliputi kawasan sekitar 20km dari pusat bandaraya Kuala Lumpur akan dibangunkan dan setelah siap pembinaan projek ini dijangka berupaya menampung 2 juta penumpang sehari.

Rangkaian Pengangkutan Pelbagai Mod


Selaras dengan objektif untuk memperbaiki kecekapan perdagangan dan menambah baik sistem logistik, rangkaian pengangkutan pelbagai mod akan terus dibangunkan. Kira-kira RM2.7 bilion akan dilaburkan untuk membina jalan raya dan landasan kereta api menyusur ke pelabuhan dan lapangan terbang utama serta pengurusan logistik akan diperbaiki untuk meningkatkan kecekapan pengangkutan kargo melalui landasan kereta api, pelabuhan dan lapangan terbang. Lebuhraya Pantai Timur dari Kuantan ke Kuala Terengganu akan siap dibina pada tahun 2012 dan disertai dengan pembesaran Pelabuhan Kuantan yang akan menyediakan infrastruktur asas untuk menyokong aktiviti perdagangan serta pergerakan kargo di sepanjang koridor pantai timur Semenanjung Malaysia. `Jambatan Kedua Pulau Pinang yang akan siap dibina bagi menghubungkan Seberang Perai dan Pulau Pinang akan meningkatkan perhubungan dan akses ke Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang. Ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi di negeri tersebut. Begitu juga dengan Lebuhraya Lembah Klang Selatan yang dijangka

114

Infrastruktur Maritim
Pelabuhan kekal sebagai komponen utama bagi pengangkutan kargo pukal. Dalam tempoh Rancangan, dasar pelabuhan negara akan dirangka bagi menggariskan objektif, hala tuju strategik dan pembangunan selanjutnya bagi sektor pelabuhan. Infrastruktur maritim akan dinaik taraf untuk memastikan pelabuhan Malaysia berdaya saing. Ini termasuk membelanjakan kirakira RM1 bilion untuk kerja-kerja pendalaman di alur pelayaran bagi memenuhi keperluan kapal yang lebih besar serta kerja menaik taraf Pelabuhan Barat di Pelabuhan Klang, Selangor dan Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor untuk menyediakan keupayaan tambahan bagi aktiviti import dan eksport barangan. Dalam tempoh Rancangan, pelaburan utama swasta berjumlah RM6 bilion akan merangkumi kerja menaik taraf Pelabuhan Barat, Pelabuhan Tanjung Pelepas dan Pelabuhan Pulau Pinang.

penerbangan dijangka meningkat daripada 47 juta orang pada tahun 2008 kepada 62 juta orang pada tahun 2015 dan ini memerlukan peningkatan kapasiti lapangan terbang dengan angaran kos sebanyak RM3.3 bilion. Terminal penerbangan tambang murah yang baru akan dibina di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) bagi menampung peningkatan bilangan penerbangan. Di samping itu, Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang akan dinaik taraf bagi menyokong pembangunan Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER). Peningkatan keupayaan lapangan terbang akan diperlengkap dengan usaha bersepadu untuk menarik lebih banyak syarikat penerbangan, seterusnya mewujudkan perhubungan yang lebih baik bagi menyokong KLIA sebagai hab penerbangan. Selain itu, satu majlis akan ditubuhkan yang dianggotai oleh pihak berkepentingan untuk meneliti isu berkaitan sektor penerbangan termasuk merangka dasar bagi pembahagian laluan penerbangan.

Pembangunan Lapangan Terbang


Pertumbuhan ekonomi telah meningkatkan pergerakan manusia dan usaha menarik pelancong yang berterusan telah menyebabkan peningkatan pengendalian jumlah penumpang dan kargo. Jumlah ketibaan penumpang

Menjamin Pemerolehan dan Pembekalan Tenaga yang Efektif


Bekalan tenaga yang andal, berkualiti tinggi dan berkesan kos adalah penting untuk

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

115

Carta 3-17
Lima tonggak strategik bagi Dasar Baru Tenaga

Bekalan, penggunaan dan alam sekitar Inisiatif kecekapan tenaga Industri Komersial Kediaman Pengangkutan Tadbir urus yang lebih kukuh Meningkatkan prinsip pasaran bagi

Harga pasaran bagi Produk petroleum Gas asli Elektrik Arang batu

Inisiatif bekalan tenaga Mengimport LNG dan arang batu Tumpuan kepada tenaga boleh diperbaharu T Tenaga nuklear sebagai pilihan untuk menjana elektrik

Menguruskan perubahan Pendekatan bersepadu dan bersejujuk e ej untuk mencapai hasil

Gas asli Elektrik

Harga tenaga

Bekalan tenaga

Kecekapan tenaga

Tadbir urus

Pengurusan perubahan

Lima tonggak strategik bagi Dasar Baru Tenaga

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi

menarik pelaburan baru serta menggalakkan perkembangan industri sedia ada dalam aktiviti nilai ditambah yang tinggi. Dalam tempoh Rancangan, Dasar Baru Tenaga (2011-2015) memberi penekanan kepada jaminan bekalan tenaga, kecekapan dari segi ekonomi serta pemuliharaan alam sekitar dan sosial. Dasar Baru Tenaga memberi tumpuan kepada lima tonggak strategik iaitu pelaksanaan inisiatif pembekalan dan pengurusan sumber tenaga yang andal, pelaksanaan inisiatif kecekapan tenaga, penetapan harga tenaga berasaskan pasaran, pengukuhan tadbir urus dan pengurusan perubahan seperti ditunjukkan dalam Carta 3-17.

Pelaksanaan Inisiatif Pembekalan dan Pengurusan Sumber Tenaga yang Andal


Jaminan bekalan tenaga akan dipertingkat melalui pembangunan sumber tenaga alternatif khususnya hidro serta pengimportan arang batu dan gas asli cecair (LNG) menjelang tahun 2015. Bagi sektor pengangkutan, pengadunan bahan api secara mandatori mulai tahun 2011 akan meningkatkan lagi jaminan bekalan bahan api. Loji baru berasaskan arang batu akan dibangunkan bagi memastikan bekalan yang terjamin di Semenanjung Malaysia. Penggunaan teknologi arang batu yang mesra alam akan diteroka bagi mengurangkan pelepasan karbon.

116

Di samping itu, pembangunan tenaga nuklear sebagai pilihan bagi penjanaan elektrik di Semenanjung Malaysia akan dipertimbang untuk memastikan bekalan yang andal dan berkesan kos. Persediaan awal projek seperti kajian kemungkinan, pembangunan modal insan dan kempen kesedaran awam akan dilaksana.

akan menyokong pembangunan industri dan perkhidmatan sokongan.

Penetapan Harga Tenaga Berasaskan Pasaran


Selaras dengan strategi untuk merasionalisasi subsidi, subsidi tenaga akan terus dikurangkan dengan matlamat mencapai harga pasaran menjelang tahun 2015. Semakan semula harga gas bagi sektor elektrik dan bukan elektrik akan dilaksana secara berperingkat setiap enam bulan untuk mencerminkan harga pasaran. Pendekatan penyahgandingan (decoupling) dalam penetapan harga tenaga akan dilaksana dengan memperinci nilai subsidi dalam bil tenaga pengguna. Langkah ini akhirnya akan mengasingkan subsidi daripada penggunaan tenaga. Bagi isi rumah berpendapatan rendah dan kumpulan lain yang memerlukan bantuan jaringan keselamatan sosial, jenis bantuan yang berbeza akan disediakan. Langkah ini akan meningkatkan ketelusan dan menambah baik dalam mensasarkan bantuan kepada pengguna. Pemakaian harga berasaskan pasaran bagi sumber tenaga juga akan menarik peserta baru dalam rantaian pembekalan dan membantu meningkat jaminan bekalan tenaga.

Pelaksanaan Inisiatif Kecekapan Tenaga


Dalam tempoh Rancangan, penggubalan Pelan Induk Kecekapan Tenaga, penetapan piawaian prestasi tenaga minimum bagi peralatan elektrik serta pembangunan teknologi hijau akan meningkatkan momentum inisiatif kecekapan tenaga (EE). Langkah ini akan menggalakkan industri dan pengguna untuk mengguna tenaga secara produktif dan meminimum pembaziran supaya lebih berdaya saing dalam pasaran global. Di samping itu, industri baru berintensif tenaga tidak digalakkan manakala industri cekap tenaga dan bernilai tambah tinggi akan dipromosikan. Oleh itu, struktur tarif elektrik akan dikaji semula sebagai langkah untuk menarik pelaburan yang berkualiti tinggi. Dalam hubungan ini, pengeluaran jentera dan peralatan berasaskan EE pula

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

117

Pengukuhan Tadbir Urus


Matlamat menambah baik tadbir urus dalam sektor tenaga adalah bagi meningkatkan produktiviti dan kecekapan. Dalam hal ini, industri bekalan gas akan terus diliberalisasi untuk memudahkan penyertaan pembekal gas yang baru dan akses pihak ketiga kepada infrastruktur pembekalan gas. Industri bekalan elektrik akan disusun semula supaya lebih bersandarkan prinsip pasaran. Langkah ini termasuk pengasingan akaun bagi aktiviti penjanaan, penghantaran dan pengagihan elektrik, tawaran bidaan yang telus dan terbuka bagi loji jana kuasa baru serta rundingan semula perjanjian pembelian tenaga.

Mengurus Perubahan
Dasar Baru Tenaga memerlukan perubahan struktur asas sektor tenaga dalam tempoh Rancangan. Pelbagai inisiatif akan dilaksanakan meliputi penetapan harga, pengurusan bekalan dan permintaan tenaga yang memerlukan satu mekanisme baru yang menyeluruh bagi memastikan manfaat optimum. Inisiatif ini akan dilaksana secara bersepadu bagi mencapai outcome yang telah disasarkan.

118

Kotak 3-4

Rancangan Malaysia Kesepuluh: Apa yang disediakan untuk sektor swasta


Bagi menyokong sektor swasta, Kerajaan telah menggariskan beberapa langkah untuk memudahkan perniagaan, mengurangkan kos dan merangsang pertumbuhan: Apa yang akan disediakan oleh Kerajaan:

Persekitaran

kawal selia yang menyokong peningkatan kemudahan dan mengurangkan kos menjalankan perniagaan;

Sektor perkhidmatan yang lebih liberal, membuka peluang pelaburan dan perniagaan baru; Persekitaran yang menyediakan isyarat pasaran yang tepat untuk membuat keputusan perniagaan
berikutan penghapusan herotan pasaran;

Persekitaran yang menggalakkan persaingan secara adil dan keserataan; Persekitaran yang menyokong dan mengiktiraf inovasi; Memperluaskan peluang kepada syarikat untuk melabur melalui gelombang baru penswastaan dan
sokongan daripada Dana Fasilitasi;

Akses pembiayaan yang lebih baik untuk semua peringkat pertumbuhan perniagaan; Mekanisme yang lebih baik untuk menyokong firma menembusi pasaran eksport; Kesediaan golongan bakat berkemahiran tinggi yang mempunyai akses yang mudah ke jawatan
ekspatriat;

Infrastruktur yang berkualiti tinggi untuk meningkatkan keberkesanan dan menambah baik keandalan tenaga; memperoleh manfaat dari segi kelonggaran syarat kawal selia, program tambahan untuk meningkatkan keupayaan, sistem sokongan dan akses kepada pembiayaan yang lebih baik; dan

Lebih banyak sokongan kepada EKS yang akan

Wujud peluang pelaburan baru daripada NKEA.


Apa yang perlu dilakukan oleh sektor swasta:

Melabur dalam bidang pertumbuhan baru dan meningkatkan rantaian nilai; Menambah pelaburan dalam inovasi untuk meningkatkan produktiviti; dan Bertekad untuk meningkatkan tahap kemahiran.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

119

MEMBERI TUMPUAN KEPADA JENTERA PERTUMBUHAN UTAMA


Kriteria utama dasar ekonomi dalam tempoh Rancangan akan memberi tumpuan kepada pertumbuhan dalam bidang berpotensi tinggi yang memberi impak kepada ekonomi. Ke arah mencapai matlamat ini, keutamaan akan diberi kepada pembangunan aglomerasi bandar, penumpuan koridor di sekitar kluster dan pembangunan sektor ekonomi berimpak tinggi. Bagi tujuan ini, 11 sektor dan satu kawasan geografi telah dikenalpasti sebagai NKEA untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Aglomerasi aktiviti ekonomi di kawasan bandar membolehkan syarikat mendapat manfaat daripada ekonomi berskala dan menikmati kesan jaringan. Aktiviti ekonomi yang lebih khusus juga diperhatikan wujud di kawasan padat penduduk dan berhubung kait secara langsung dengan prestasi ekonomi yang lebih baik. Bukti menunjukkan bandar yang menjadi nukleus aglomerasi mencapai produktiviti tiga kali ganda daripada kawasan luar bandar di seluruh dunia. Berdasarkan faktor ini, bandar terutamanya yang bertaraf dunia, menjana kon aktiviti ekonomi yang lebih padat daripada kawasan lain, seperti ditunjukkan dalam Carta 3-18.

Memacu Pertumbuhan Melalui Aglomerasi Bandar


Terdapat hubungan yang kukuh antara pemusatan aktiviti ekonomi dengan pertumbuhan produktiviti.
Carta 3-18

Kuala Lumpur mempunyai output ekonomi per kilometer persegi yang lebih rendah secara relatif berbanding bandar lain di Asia

Pulau Pinang Singapura Singap

Kuala Lumpur

Kon pada peta menunjukkan output ekonomi per kilometer persegi; bandar yang mempunyai kon lebih tinggi adalah lebih padat dari segi aktiviti ekonomi

SUMBER: Cities, People and the Economy - World Bank Khazanah Nasional Berhad (2010) W

120

Carta 3-19

Greater Kuala Lumpur menyumbang 8 kali ganda KDNK berbanding kluster geografi lain di Malaysia
Kluster Geografi Kuala Lumpur 1 Johor Pulau Pinang Kuching Ipoh Seremban Kuantan Kota Kinabalu Sandakan Alor Setar Kuala Terengganu T Kota Bahru Perlis
9,372 8,871 7,170 5,726 5,373 3,290 2,908 2,443 2,384 2,038 869 447

Sumbangan KDNK Bandar, 2010 AS$ juta; Nominal


74,778

Populasi bagi Kuala Lumpur termasuk WP Kuala Lumpur, Klang, Petaling Jaya, Subang Jaya, Ampang Jaya, Shah Alam, Cheras dan Kajang

SUMBER: World Gazeteer, Jabatan Perangkaan Malaysia

Bandar yang aktif, produktif dan sesuai didiami berfungsi sebagai magnet untuk menarik dan mengekalkan syarikat serta pekerja kreatif yang berpengetahuan. Oleh itu, bandar bertaraf dunia merupakan ramuan utama untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi. Berdasarkan faktor ini, strategi penting dalam RMKe-10 adalah dengan memanfaatkan bandar bagi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebagai bandaraya utama negara, Kuala Lumpur akan menjadi pusat tumpuan penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, seperti ditunjukkan dalam Carta 3-19. Kuala Lumpur menawarkan skop penambahbaikan yang luas dalam aspek kesesuaian untuk didiami

dan seterusnya menjadi tarikan kepada syarikat serta pekerja kreatif dan berpengetahuan. Berdasarkan indeks kesesuaian untuk didiami yang dikeluarkan oleh Economist Intelligence Unit 2009, Kuala Lumpur berada di kedudukan 79 daripada 140 negara dikaji. Dalam tempoh Rancangan, potensi Kuala Lumpur akan dimanfaat dengan menyediakan eko-sistem yang lengkap untuk menarik pelaburan berkualiti tinggi dalam bidang tertentu, meningkatkan kualiti kehidupan dan keceriaan. Selain itu, bandar lain seperti George Town, Johor Bahru dan Kota Kinabalu akan dikhususkan bagi mencapai skala kritikal dan pelaburan akan dibuat bagi meningkatkan kesesuaian untuk didiami dengan sasaran yang jelas dan boleh diukur.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

121

Perhubungan dan rangkaian antara bandar dengan pedalamannya dan kawasan luar bandar juga akan ditambah baik bagi memudahkan pergerakan sumber, barangan dan perkhidmatan serta penduduk di antara lokasi tersebut. Ini merupakan input penting bagi pembangunan bandar.

Sehubungan itu, Kerajaan telah mengenalpasti lima koridor pertumbuhan seperti yang ditunjukkan dalam Carta 3-20. Di bawah RMKe -10, pembangunan ekonomi wilayah akan dipercepatkan dengan memberi tumpuan membangun sebilangan kluster yang berkepadatan tinggi di koridor yang mempunyai kelebihan dari segi sektor dan geografi. Pengklusteran membolehkan syarikat mendapat faedah daripada sumber yang sama, memudahkan pemadanan pasaran buruh dan menyumbang kepada perkongsian pengetahuan. Bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat daripada koridor, pembangunan koridor dalam tempoh Rancangan akan:

Memberi Tumpuan kepada Koridor Sekitar Kluster


Dalam tempoh RMKe-9, Kerajaan memperkenalkan beberapa inisiatif untuk menggalakkan pembangunan wilayah yang seimbang dan mempercepatkan pertumbuhan di kawasan terpilih.
Carta 3-20

Lima koridor telah diwujudkan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan

122

Memberi tumpuan semula kepada memacu pertumbuhan melalui kerjasama dengan sektor swasta untuk membangunkan industri keutamaan; Memberi tumpuan kepada sebilangan kecil sektor dan kluster yang mempunyai kelebihan daya saing untuk memaksimumkan impak dan pelaksanaan lebih tertumpu; Memberi tumpuan kepada memudahkan pelaburan swasta, menyokong eko-sistem industri dan mewujudkan peluang pekerjaan; Mengenalpasti pelabur induk untuk menerajui pembangunan koridor; dan Menyusun semula tumpuan pihak berkuasa koridor ke atas kawasan geografi yang lebih kecil.

Dalam tempoh RMKe-10, Iskandar Malaysia akan terus menarik pelaburan ke lima nod pertumbuhan yang telah dikenalpasti untuk membangunkan kluster ekonomi dalam bidang pendidikan, penjagaan kesihatan, kewangan, industri kreatif, logistik dan pelancongan. Antara projek utama ialah Johor Premium Outlet dan MSC Cyberport City. Projek ini akan mewujudkan limpahan ekonomi dan peluang sama rata dalam pekerjaan dan perniagaan ke kawasan sekitarnya. Bagi melengkapi projek tersebut, beberapa projek infrastruktur seperti pembinaan jalan di sekitar pusat Bandaraya Johor Bahru (JB), penambahbaikan sistem pengangkutan awam dan cadangan projek Transformasi Bandaraya JB akan dilaksanakan. Projek ini akan mengubah pusat Bandaraya JB menjadi pusat ekonomi dan pada masa yang sama memelihara nilai warisan dan budaya.

Di bawah RMKe-10, tumpuan bagi setiap koridor adalah seperti berikut:

Koridor Ekonomi Wilayah Utara


Koridor Ekonomi Wilayah Utara (NCER) meliputi negeri Kedah, Pulau Pinang, Perlis, dan empat daerah di utara negeri Perak. NCER akan memberi tumpuan dalam menggalakkan sektor pertanian, pembuatan dan perkhidmatan yang terdiri daripada dua komponen iaitu pelancongan dan logistik. Ia juga akan mengukuhkan pemboleh utama iaitu modal insan, teknologi dan infrastruktur. Sementara setiap wilayah akan memiliki bidang pengkhususan masing-masing,

Iskandar Malaysia
Iskandar Malaysia di negeri Johor telah mencatat pelaburan komited berjumlah RM59 bilion sehingga Februari 2010 dengan pelaburan sebenar sebanyak 38%. Pelaburan komited adalah dalam bidang pembuatan, hartanah, utiliti, pelancongan dan logistik.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

123

kegiatan ekonomi yang telah dikenalpasti akan tertumpu dalam Konurbasi Tengah NCER untuk mencapai nilai yang maksimum. Dalam tempoh Rancangan, outcome utama yang disasarkan adalah seperti berikut:

Mersing di Negeri Johor. Pelan pembangunan ECER akan memberi tumpuan kepada inisiatif utama berkaitan pelancongan; minyak, gas dan industri petrokimia; pertanian dan pendidikan. Di bawah RMKe- 10 bagi memberi lebih tumpuan dan membangun ECER secara strategik, semua kegiatan ekonomi akan ditumpu kepada enam nod yang telah dikenalpasti iaitu Zon Ekonomi Khas ECER (ECER SEZ) sebagai hub pembuatan dan perkhidmatan komersil serta pusat pengedaran dan perolehan, Pembangunan Merentasi Sempadan (Tumpat-Kota Bharu-Bachok-Tok BaliBesut), Segitiga Bandaraya Kuala TerengganuKenyir-Dungun, Mersing - Rompin, Gua Musang - K. Lipis, dan Bentong - Raub.

Pertanian: Menjadi sebuah zon pengeluaran makanan yang moden dipacu oleh teknologi yang cekap, perladangan berskala komersial, tanaman baru, penternakan dan aktiviti pertanian hiliran; Pembuatan: Meningkatkan rantaian nilai sektor pembuatan kepada aktiviti bernilai tambah tinggi seperti fabrikasi wafer, reka bentuk cip, peralatan kejuruteraan perubatan, bioteknologi dan bahan yang mampan; Pelancongan: Menjadi destinasi utama untuk pelancong, khususnya eko-pelancongan dan pelancongan warisan; dan Logistik: Membangunkan wilayah ini sebagai pusat import dan eksport utama dengan memanfaatkan Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang, Jambatan Kedua Pulau Pinang, landasan keretapi berkembar dan pembesaran Pelabuhan Pulau Pinang.

Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak


Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak (SCORE) terletak di wilayah tengah negeri Sarawak. Sumber tenaga merupakan teras SCORE, terutamanya tenaga hidro yang berkapasiti 28,000 MW. Ini membolehkan Sarawak menetapkan harga tenaga secara kompetitif dan menggalakkan pelaburan dalam penjanaan tenaga dan industri berintensif tenaga. Lima nod pertumbuhan telah dikenal pasti dengan matlamat memberi tumpuan kepada usaha pembangunan dan pelaburan dalam

Wilayah Ekonomi Pantai Timur


Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER) meliputi negeri Kelantan, Pahang, Terengganu dan Daerah

124

SCORE. Nod pertumbuhan ini adalah Tanjung Manis, Mukah, Samalaju, Baram dan Tunoh. Nod pertumbuhan Mukah akan dibangunkan sebagai Smart City dan akan menjadi pusat utama dan perkhidmatan bagi koridor ini. Nod Tanjung Manis akan dibangunkan sebagai bandar pelabuhan serantau dan hab halal utama. Nod Samalaju akan menjadi pusat industri berat yang baru manakala Baram dan Tunoh akan memberi tumpuan kepada pelancongan dan industri berasaskan sumber. Limpahan aktiviti ekonomi daripada nod pertumbuhan utama juga akan memberi faedah kepada pusat pertumbuhan kedua di SCORE seperti Semop, Balingian, Selangau, Samarahan, Bakun dan Nanga Merit. Industri utama yang akan digalak dan dibangunkan melalui penyertaan sektor swasta yang lebih giat termasuk aluminium, kaca, besi, industri berasaskan minyak, minyak sawit, perikanan dan akuakultur (hab halal), ternakan, industri berasaskan kayu kayan, kejuruteraan marin dan pelancongan.

serta menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan. Pembangunan di kawasan ini akan memberi faedah limpahan kepada kawasan pedalaman dan sekitarnya. Aktiviti ekonomi utama di setiap SDA adalah seperti berikut:

Bio-Triangle Sandakan-Beluran Kinabatangan: Agropolitan Beluran dan Tongod, Zon Inovasi Agrobio-Hab Pendidikan Sandakan, POIC Sandakan; Jaluran Agro-Marin Lahad Datu-KunakSemporna-Tawau: POIC, Zon Agro-makanan Bersepadu serta Zon Industri Marin dan Pelancongan; Lembah Makanan Pedalaman: Pusat Ternakan Bersepadu Keningau, buah-buahan dan produk herba dalam Zon Agropolitan Pedalaman; Kluster Minyak dan Gas: kompleks petrokimia, perkhidmatan sokongan minyak dan gas, loji penapisan minyak dan ladang tangki serta loji kuasa; Enklaf Kinabalu Gold Coast: kluster industri kreatif, kecergasan dan penjagaan kesihatan, florikultur dan produk khusus sumber semulajadi, sukan air, resort peranginan dan rumah percutian; dan

Koridor Pembangunan Sabah


Koridor Pembangunan Sabah (SDC) meliputi seluruh negeri Sabah dengan tumpuan diberi kepada Kawasan Pembangunan Strategik (SDA) yang telah dikenal pasti bagi menjana peluang pekerjaan dan pendapatan penduduk setempat

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

125

Kawasan Pembangunan Bersepadu Teluk Brunei: logistik pelbagai mod, pelancongan dan pembangunan waterfront; ternakan, tanaman makanan, perikanan dan akuakultur serta produk halal.

Bidang Ekonomi Utama Negara


Dalam tempoh RMKe-10 tumpuan akan diberi kepada usaha pertumbuhan ekonomi dalam NKEA. NKEA ditakrif sebagai pemacu aktiviti ekonomi yang berpotensi menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Lazimnya, negara yang telah melalui perubahan daripada ekonomi berpendapatan sederhana kepada pendapatan tinggi akan memberi tumpuan kepada sektor dan geografi yang khusus. Malaysia juga perlu menumpu kepada sektor dan geografi terpilih bagi mencapai matlamat untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Langkah pembaharuan ekonomi dalam RMKe10 seperti permodenan peraturan perniagaan, pembangunan modal insan, peningkatan persaingan domestik, penghapusan herotan pasaran dan penambahbaikan infrastruktur akan menyediakan eko-sistem pemboleh bagi NKEA. NKEA dipilih berdasarkan sumbangannya untuk mencapai pendapatan tinggi, kemampanan dan keterangkuman.

Sebanyak 12 NKEA awal yang berpotensi telah dikenal pasti termasuk 11 sektor dan satu kawasan geografi iaitu Kuala Lumpur. Kuala Lumpur telah dipilih kerana ia menyumbang hampir satu pertiga kepada KDNK Malaysia dan aglomerasi bandar boleh menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Setiap NKEA akan mempunyai sasaran khusus dan tindakan yang kukuh untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaannya akan dipantau oleh Economic Delivery Unit di bawah pimpinan Perdana Menteri. NKEA tersebut adalah:

1. Minyak dan gas; 2. Minyak sawit dan produk berkaitan; 3. Perkhidmatan kewangan; 4. Pemborongan dan peruncitan; 5. Pelancongan; 6. Teknologi maklumat dan komunikasi; 7. Pendidikan; 8. Elektrik dan elektronik; 9. Perkhidmatan perniagaan; 10.Penjagaan kesihatan swasta; 11.Pertanian; dan 12.Greater Kuala Lumpur.

126

1) Minyak dan gas


Aktiviti huluan dan hiliran industri minyak dan gas merupakan penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2009, sektor ini telah menyumbang RM68.3 bilion atau 13.1% kepada KDNK. Aktiviti huluan yang meliputi petroleum dan gas menyumbang sebanyak RM39.5 bilion atau 7.6% kepada KDNK, manakala aktiviti hiliran yang merangkumi industri petrokimia menyumbang sebanyak RM28.8 bilion atau 5.5% kepada KDNK. Peningkatan dalam permintaan tenaga dan pertumbuhan ekonomi global dijangka akan meningkatkan sumbangan sektor minyak dan gas kira-kira 20% dalam tempoh lima tahun akan datang. Peningkatan ini akan mencapai RM81.9 bilion atau 11.1% daripada KDNK pada tahun 2015. Aktiviti huluan dijangka menyumbang RM43.0 bilion atau 5.8% kepada KDNK manakala aktiviti hiliran pula akan menyumbang sebanyak RM39.8 bilion atau 5.3% daripada KDNK pada tahun 2015. Kewujudan rizab minyak dan gas jelas memberi kelebihan kepada Malaysia untuk memberi tumpuan kepada sektor ini.Bagi menyokong pertumbuhan sektor ini, infrastruktur yang mantap seperti pelantar luar pantai, tiga zon petrokimia bersepadu dan tapak penghasilan LNG bertaraf dunia telah dibina di sepanjang rantaian nilai. Syarikat minyak negara, PETRONAS telah memainkan peranan penting dalam menggerakkan pertumbuhan industri menerusi pembangunan sumber minyak dan gas serta membuka peluang kepada syarikat tempatan membina kemampuan dan keupayaan di sepanjang rantaian nilai. Bagi segmen hiliran, tiga zon industri petrokimia utama yang bersepadu telah diwujudkan dan berjaya menarik pelaburan asing terutama dari Amerika Syarikat (33.0% dari jumlah pelaburan asing), Jerman (22.8%) dan Jepun (14%); sementara PETRONAS adalah pelabur tempatan terbesar. Dalam tempoh Rancangan, sasaran pelaburan tahunan dalam industri petrokimia ditetapkan sebanyak RM11.3 bilion setahun dan eksport dijangka mencecah RM27.7 bilion pada tahun 2015. Bagi memacu pertumbuhan, Malaysia akan mempercepat dan mengoptimum pembangunan rizab tempatan dan infrastruktur sedia ada serta menyokong pewujudan jaguh dalam sektor ini di peringkat serantau dan antarabangsa. Walaupun sumber minyak dan gas sedia ada semakin berkurangan, medan minyak yang berpotensi masih wujud yang melibatkan kawasan matang, kecil dan secara teknikalnya rumit. Malaysia telah membina kepakaran dalam kejuruteraan, perolehan, pembinaan, pentauliahan dan pemasangan kemudahan minyak dan gas di pesisir serta di luar pesisir pantai yang membolehkan Malaysia memanfaat dan memberi tumpuan kepada perkhidmatan dan peralatan telaga minyak (OFSE). Peluang juga wujud dalam sektor logistik memandangkan Malaysia merupakan salah satu pemilik dan pengendali kapal LNG yang terbesar di dunia. Bagi memanfaatkan potensi yang ada, inisiatif berikut akan dilaksana:

Meningkatkan akses kepada pasaran antarabangsa; Meningkatkan latihan kemahiran (teknikal dan pengurusan) dengan kerjasama industri; Memperkukuh hubungan dalam industri hiliran untuk mengoptimum sumber, kemudahan
perkhidmatan sedia ada di kompleks petrokimia bersepadu;

dan

Meluaskan peluang perniagaan dalam aktiviti logistik dan maritim; dan Memperkukuh perkhidmatan profesional berkaitan minyak dan gas

serta mewujudkan jaguh antarabangsa contohnya dalam OFSE, yang berkaitan pengeluaran minyak laut dalam dan penyedia perkhidmatan bersepadu.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

127

2) Minyak sawit dan produk berkaitan


Malaysia merupakan peneraju global dalam industri minyak sawit dan oleokimia asas. Pada tahun 2009, sektor ini menyumbang RM17.0 bilion atau 3.3% kepada KDNK dan pendapatan eksport bernilai RM49.6 billion. Antara tahun 2005-2009, jumlah kawasan tanaman kelapa sawit meningkat sebanyak 15.8% kepada 4.69 juta hektar dan pengeluaran minyak sawit mentah meningkat sebanyak 17.4% kepada 17.6 juta tan. Walaupun pencapaian tersebut membanggakan, industri minyak sawit masih menghadapi isu produktiviti yang rendah di kalangan pekebun kecil, kos pengeluaran yang semakin meningkat dan kebergantungan kepada buruh asing dalam aktiviti huluan. Aktiviti hiliran pula terbatas di peringkat pemprosesan pertengahan. Masih wujud peluang yang belum diteroka sepenuhnya bagi meningkatkan pertumbuhan sektor ini terutama dalam aktiviti hiliran yang menjana nilai tambah tinggi. Dalam tempoh Rancangan, keluaran industri minyak sawit kepada KDNK disasarkan meningkat kepada RM21.9 bilion dan pendapatan eksport mencecah RM69.3 bilion. Untuk mencapai sasaran ini, berikut adalah sebahagian daripada inisiatif yang akan dilaksanakan:

Mempromosi Malaysia sebagai hab global

minyak sawit dan destinasi pilihan pelaburan asing seperti dalam bidang pengeluaran produk berasaskan oleokimia, penyediaan kemudahan pukal dan aktiviti R&D;

Membangunkan Kluster Industri Berasaskan Minyak Sawit (POIC) sebagai kawasan bersepadu untuk Menggalakkan amalan pertanian baik, pengurusan agronomik dan mekanisasi terutama di kalangan
pekebun kecil; dan

mempromosi aktiviti hiliran seperti bio bahan api, oleokimia, biobaja, produk makanan khusus, produk biojisim, nutraseutikal dan farmaseutikal;

Melaksanakan

perolehan secara berpusat input pertanian seperti baja dan racun perosak untuk mengurangkan kos input di kalangan pekebun kecil.

128

3) Perkhidmatan kewangan
Sektor perkhidmatan kewangan berada pada kedudukan yang baik untuk menghadapi persekitaran global yang mencabar dan sentiasa berubah serta meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi Malaysia. Ini disebabkan oleh pembaharuan kewangan yang dilaksanakan pada dekad lalu yang telah meningkatkan kapasiti institusi, infrastruktur kewangan domestik dan mengukuhkan rangka kawal selia dan penyeliaan. Sumbangan sektor kewangan kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia adalah tinggi, merangkumi 11.7% kepada KDNK pada akhir tahun 2009. Dalam tempoh RMKe-10, sektor kewangan dan insurans disasarkan berkembang sebanyak 8.3% dan menyumbang 12.7% kepada KDNK. Pasaran modal Malaysia yang merangkumi ekuiti dan bon meningkat sebanyak 10.2% kepada RM1.7 trilion dan mencapai pengukuhan merentasi pelbagai bidang, antara tahun 2006 hingga 2009. Pasaran modal Islam dengan pasaran sukuk paling cair, meliputi 62% daripada syer pasaran sukuk global dan industri pengurusan dana Islam terbesar kekal sebagai kekuatan utama yang kompetitif bagi Malaysia. Walaupun pasaran modal Malaysia mencapai kejayaan, cabaran besar masih dihadapi untuk maju ke hadapan khususnya dari segi mudah tunai pasaran. Kedudukan mudah tunai pasaran Malaysia di Asia jatuh daripada tempat ketiga pada tahun 1996 kepada tempat ke-14 pada tahun 2010. Di samping itu, struktur ekonomi dan prospek pertumbuhan Malaysia dikekang oleh aras pelaburan yang rendah berbanding aras tabungan domestik yang tinggi. Dalam tempoh Rancangan, sektor kewangan akan diperkukuh supaya kekal kompetitif, teguh, kepelbagaian, inklusif dan terus menyumbang dengan lebih bermakna kepada pertumbuhan ekonomi. Peranan dan mudah tunai pasaran modal akan terus dipertingkat. Inisiatif utama dalam tempoh Rancangan termasuk:

Bersambung ke muka surat sebelah

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

129

3) Perkhidmatan kewangan (sambungan)


Merumuskan
rangka tindakan sektor kewangan yang baru bagi melaksanakan strategi untuk perkembangan sektor kewangan Malaysia yang akan menyokong dan memacu pembangunan ekonomi Malaysia seterusnya, temasuk mempromosi kewangan yang terangkum dan akses pembiayaan yang saksama secara berterusan, kepada semua segmen ekonomi memanfaatkan lagi teknologi dan inovasi dalam penyampaian perkhidmatan kewangan, meningkatkan infrastruktur sistem kewangan termasuk membina institusi dan keupayaan, serta melaksanakan perlindungan yang mencukupi untuk memelihara kestabilan kewangan. Isu struktural dalam industri insurans am akan ditangani dengan menggalakkan lagi penggabungan dan rasionalisasi. Penembusan insurans akan ditingkatkan melalui saluran pengedaran alternatif dan lebih banyak inovasi produk;

Meningkatkan kedudukan Malaysia dalam kewangan Islam di peringkat global melalui pengukuhan

inisiatif Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia (MIFC), menggalakkan lagi jalinan dan kerjasama dengan badan penetap standard antarabangsa dan bidang kuasa lain, serta memperkemas pembangunan R&D untuk meningkatkan daya tarikan Malaysia sebagai pusat terpilih bagi pendidikan kewangan Islam, penyelidikan dan inovasi produk. Tumpuan juga akan diberikan untuk memastikan infrastruktur kewangan sedia ada yang dinamik dan kukuh, merangkumi rangka kerja kawal selia, perundangan dan Syariah, serta institusi penyelidikan dan latihan;

Membangunkan Pelan Induk Pasaran Modal Kedua dengan inisiatif strategik untuk mengembangkan

peranan pasaran modal dalam menyokong peralihan kepada ekonomi berpendapatan tinggi dan berasaskan pengetahuan. Ini termasuk mendalamkan mudah tunai pasaran sekunder dan mewujudkan pilihan yang lebih baik bagi mengurus risiko untuk menggalakkan penerokaan peluang pelaburan dalam bidang pertumbuhan baru dan inovatif. Ini termasuk meluaskan kepelbagaian alternatif pembiayaan baru dan mempercepatkan pertumbuhan industri pasaran modal seperti pengurusan dana, modal teroka dan ekuiti persendirian.

130

4) Pemborongan dan peruncitan


Perdagangan pengedaran merupakan antara sub-sektor terbesar dalam industri perkhidmatan yang menyumbang 13.3% kepada KDNK dan nilai jualan sebanyak RM334 bilion pada tahun 2009. Sektor perdagangan pengedaran juga menarik jumlah pelaburan langsung asing bernilai RM1.2 bilion pada tahun 2009. Sektor perdagangan pengedaran telah melalui perubahan struktural dalam tempoh RMKe-9 dengan kemunculan peruncit berskala besar seperti pasar raya besar dan lain-lain peruncit moden termasuk kedai serbaneka. Terdapat peluang dalam sektor ini untuk terus berkembang disebabkan perubahan demografi, kepesatan perbandaran dan peningkatan kemakmuran masyarakat telah mengubah gelagat pengguna dan permintaan kepada perkhidmatan yang lebih baik. Selanjutnya, kaedah alternatif perdagangan peruncitan seperti francais, jualan langsung dan e-dagang masih belum dieksploitasi sepenuhnya. Dalam RMKe-10, perdagangan pengedaran dijangka mencatatkan kadar pertumbuhan 8.3% setahun, menyumbang sebanyak 15.1% kepada KDNK pada tahun 2015. Bagi mencapai sasaran ini, sektor perdagangan dan peruncitan akan dimoden dan ditransformasi kepada sektor yang lebih cekap dengan perkhidmatan berkualiti lebih tinggi kepada pengguna. Inisiatif yang diambil termasuk:

Meliberalisasi sektor pemborongan dan peruncitan serta menggalakkan pelaburan; Menggalakkan penggabungan di kalangan peruncit tempatan untuk meningkatkan kecekapan dan
mencapai skala ekonomi;

Menggalakkan

format peruncitan moden seperti pasar raya besar, pasar raya, kedai serbaneka, kedai khusus bagi merangsang pelaburan dan mempercepatkan proses pemodenan; dan

Menggalakkan francais, jualan langsung dan e-dagang bagi mencapai potensi sepenuhnya.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

131

5) Pelancongan
Malaysia berada di kedudukan ke-16 dari segi pendapatan pelanconganan dan menguasai hampir 2% daripada syer pasaran global pada tahun 2008. Industri pelancongan menggaji 1.7 juta pekerja atau hampir 16% daripada jumlah guna tenaga pada tahun 2008. Antara tahun 2006-2009, pendapatan industri pelancongan meningkat sebanyak 67.1% kepada RM53.4 bilion dan ketibaan pelancong meningkat sebanyak 43.6% kepada 23.6 juta orang. Di sebalik pencapaian ini, beberapa isu perlu ditangani termasuk keperluan membangun produk pelancongan yang menarik dan ikonik, menambah baik penyelenggaraan kawasan pelancongan sedia ada, dan melaksana promosi pelancongan berfokus. Dalam tempoh Rancangan, sasaran adalah untuk memperbaiki kedudukan Malaysia supaya menjadi antara 10 negara teratas dari segi pendapatan pelancongan global dan meningkatkan sumbangan sektor sebanyak 2.1 kali ganda, seterusnya menyumbang RM115 bilion dari segi pendapatan pelancongan dan menyediakan 2 juta pekerjaan pada tahun 2015. Bagi mencapai sasaran tahun 2015, tumpuan akan diberikan untuk menarik lebih ramai pelancong berbelanja tinggi dan memperluas pasaran daripada negara yang mempunyai pertumbuhan tinggi, terutamanya Rusia, India, China dan Timur Tengah, di samping meningkatkan bilangan ketibaan pelancong. Bagi tujuan ini, strategi utama yang akan dilaksanakan adalah:

Menggalak

pendekatan strategi berbeza bagi memenuhi corak dan keperluan pelancong yang unik dan tersendiri seperti cabaran alam semula jadi (termasuk ekopelancongan), kepelbagaian budaya, keriangan keluarga, kemewahan mampu biaya, dan Persidangan, Insentif, Konvensyen dan Pameran (MICE); baik produk pelancongan melalui pembangunan kluster pelancongan berfokus yang akan memanfaatkan produk pelancongan sedia ada dan produk pelancongan ikonik baru. Contohnya, Langkawi (Geopark dan Taman Laut Pulau Payar), Pulau Pinang (Bandaraya George Town Tapak Warisan Dunia UNESCO), Sabah (Pulau Sipadan dan Taman Kinabalu Tapak Warisan Dunia UNESCO) dan Sarawak (Kampung Budaya Sarawak dan Taman Negara Gunung Mulu Tapak Warisan Dunia UNESCO); produk pelancongan ikonik yang baru melalui penglibatan sektor swasta dan kerjasama awam-swasta. Antara projek ikonik tersebut adalah Kidzania dan Malaysia Truly Asia Centre di Kuala Lumpur dan Legoland Malaysia di Iskandar Malaysia, Johor. Produk dan aktiviti pelancongan seperti taman dan kebun bunga, pelancongan seni, membeli-belah, serta acara dan festival utama juga akan dipromosikan; baik penyelenggaraan tempat pelancongan melalui pelbagai pendekatan, termasuk melalui penajaan GLC dan korporat, penguatkuasaan yang lebih ketat dan pengenaan bayaran masuk, terutamanya di kawasan alam sekitar yang sensitif dan tapak warisan. negara dengan memberi tumpuan kepada pasaran utama khususnya Rusia, India, China dan Timur Tengah; dan kemampanan dan keselamatan.

Menambah

Membangunkan

Menambah

Menjajar semula aktiviti promosi dan pengiklanan serta kewujudan pejabat Tourism Malaysia di luar

Memperkenal pensijilan produk dan aktiviti pelancongan secara progresif bagi memastikan kualiti,

132

6) Teknologi maklumat dan komunikasi


Sektor teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) menyumbang 9.8% kepada KDNK pada tahun 2009. Sektor ini akan terus menjadi fokus utama bagi Malaysia dan dijangka akan berkembang dengan lebih pesat dipacu oleh penyatuan industri melalui pendigitalan. Sumbangan industri ICT kepada KDNK dijangka meningkat kepada 10.2% menjelang tahun 2015. Penggunaan ICT yang lebih meluas tidak hanya akan menyokong pertumbuhan sektor ini malah akan meningkat produktiviti dan daya saing negara secara keseluruhan. Walau bagaimanapun, untuk mencapai pertumbuhan, Malaysia perlu beralih daripada menjadi pengeluar produk dan penyedia perkhidmatan ICT sederhana kepada pengeluar produk dan perkhidmatan ICT yang terpilih dan meningkat maju daripada pengimport bersih kepada pengeksport bersih. Isu berkaitan kekurangan penerimaan produk, penjenamaan produk yang lemah dan kekurangan kepakaran disiplin bersilang akan ditangani. Strategi utama yang akan diguna pakai untuk menggerak industri adalah seperti berikut:

MSC

Malaysia akan mengenalpasti dan membangunkan beberapa bidang terpilih termasuk pembangunan perisian, multimedia kreatif, perkhidmatan perkongsian dan penyumberan luar serta e-bisnes. Konsep kluster akan diguna pakai bagi memacu pertumbuhan bidang tersebut yang melibatkan kolaborasi di antara syarikat global sebagai nukleus dengan EKS tempatan. Skim faedah bertingkat akan disediakan yang mana faedah kewangan dan bukan kewangan akan diberi berdasarkan kepada keperluan, saiz dan tahap kematangan syarikat serta kriteria seperti kebolehan untuk menjadi pemangkin kepada pembangunan EKS dalam sektor utama dan mendorong kesan limpahan tinggi;

Kerajaan akan menggalakkan penggunaan ICT dalam semua industri secara agresif selari dengan

pembangunan sektor ICT. Perkhidmatan cloud computing akan dibangun bagi menyediakan aplikasi perisian kritikal kepada EKS untuk pengurusan perhubungan pelanggan, perancangan sumber enterpris, pengurusan rantaian nilai, pengurusan sumber manusia serta pengurusan kewangan dan perakaunan. Bidang terpilih bagi pembangunan aplikasi termasuk perkhidmatan penjagaan kesihatan, pendidikan dan kewangan terutama perbankan Islam; industri kreatif, yang kini menyumbang kira-kira 1.6% kepada KDNK, penekanan akan diberi kepada multimedia kreatif terutamanya animasi bagi simulasi, pengiklanan dan hiburan serta pembangunan permainan komputer. Dasar Industri Kreatif Negara akan digubal manakala projek Penyiaran Televisyen Terestrial Digital Negara (DTTB) akan dilaksana. Ini akan membantu mendorong perkembangan industri kreatif yang berkaitan. Dengan teknologi digital, lebih banyak kandungan akan dapat disalurkan dengan lebih efisien; dan

Dalam

Pendidikan dan latihan akan diberi keutamaan bagi memenuhi keperluan modal insan sektor ini.

Ini akan dilaksana melalui penumpuan terhadap kerjasama antara industri-akademia-kerajaan, terutamanya dalam pembangunan kurikulum dan latihan industri.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

133

7) Pendidikan
Perkhidmatan pendidikan swasta menikmati pertumbuhan yang pesat sejak langkah deregulasasi pada akhir 1990-an. Dengan pengganda ekonomi yang tinggi (2.19-2.34), pendidikan swasta memberikan kesan limpahan yang besar kepada ekonomi dan menyumbang secara langsung kepada peningkatan produktiviti. Didorong oleh peningkatan permintaan bagi tempat pengajian di institut pengajian tinggi daripada pelajar tempatan dan antarabangsa, keluaran kasar pendidikan swasta meningkat sebanyak 44% kepada RM7 bilion pada tahun 2008. Bahagian pasaran global bagi Malaysia adalah kira-kira 2% hingga 3% daripada jumlah pelajar antarabangsa. Sasarannya adalah untuk meningkatkan sumbangan pendidikan swasta sebanyak 1.5 kali hingga dua kali ganda iaitu 2% kepada KDNK dan menarik 150,000 pelajar antarabangsa menjelang tahun 2015. Kawal selia yang terbuka dan persekitaran inovatif telah menyokong perkhidmatan pendidikan swasta di Malaysia diiktiraf dengan meluas di rantau ini. Walau bagaimanapun, beberapa cabaran perlu ditangani untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Antara cabaran utama adalah risiko crowding-out institusi swasta berpunca daripada pengembangan institusi awam, pembiayaan kerajaan yang tidak mampan disebabkan pembiayaan berasaskan permintaan swasta yang rendah dan peningkatan persaingan daripada pasaran serantau. Bagi mencapai sasaran pertumbuhan dan meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi utama pendidikan, beberapa inisiatif akan dilaksana di semua peringkat pendidikan dengan fokus khusus terhadap pendidikan tertiari seperti berikut:

Meningkatkan

pembiayaan berasaskan permintaan dan menyediakan peruntukan tempat di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) melalui off-take di Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dan mewujudkan tempat untuk IPTS dalam IPTA dengan memperluaskan kapasiti melalui subsidiari swasta. Menjelang tahun 2015, 50% daripada dana awam untuk pendidikan tinggi akan disalurkan melalui pembiayaan berasaskan permintaan dan 25% daripada semua tempat di IPTA akan menjadi private fee-paying; kualiti IPTS melalui pembiayaan berasaskan prestasi dengan memperluas Sistem Penarafan Institusi Pengajian Tinggi Malaysia (SETARA) bagi meliputi universiti dan kolej universiti swasta dan di peringkat fakulti; ujian min pendapatan ibu bapa untuk memastikan kewangan PTPTN terus mampan dan memperluas akses kepada keluarga yang berpendapatan rendah dan sederhana; sistem pendaftaran pusat secara berfasa untuk semua pelajar termasuk pelajar antarabangsa dengan rangka kerja pengumpulan kredit yang fleksibel untuk semua kursus di institusi awam dan swasta; dalam bidang bitara bagi menubuhkan cawangan di Malaysia; dan

Memperbaiki

Memperluas skala anggut bagi pinjaman PTPTN untuk mempromosi perkongsian kos berasaskan Memperkenal

Menyediakan eko-sistem pendidikan yang kondusif untuk menarik pelajar dan fakulti terulung dunia Mempergiat promosi dan usaha pemasaran di pasaran berpotensi tinggi.

134

8) Elektrik dan elektronik


Industri elektrik dan elektronik (E&E) merupakan penyumbang terbesar kepada sektor pembuatan iaitu sebanyak 26.1% daripada pengeluaran pembuatan. Industri ini juga merupakan majikan terbesar mewakili lebih daripada 40% daripada jumlah keseluruhan pekerja di sektor pembuatan. Eko-sistem kluster yang kukuh dengan syarikat global utama seperti Intel, Infineon, Motorola dan Agilent telah ditubuhkan dan kemajuan telah dicapai semenjak beberapa dekad yang lalu dari segi kepelbagaian dan peningkatan dalam rantaian nilai terutamanya, bagi perkongsian perkhidmatan pengurusan dan sokongan, pembangunan serta pengujian. Namun, terdapat peluang untuk membangunkan lagi kebolehan tempatan terutamanya dalam R&D dan meningkatkan sumbangan aktiviti nilai tambah lebih tinggi. Sepanjang tempoh Rancangan, usaha akan dipergiat untuk meningkatkan industri E&E dalam rantaian nilai lebih tinggi melalui PPP yang berkesan. Peluang dalam bidang automasi, peminiaturan, pendigitalan dan aplikasi multimedia akan diteruskan dan pengkhususan dalam bidang semikonduktor, sistem terbenam, optoelektronik, frekuensi radio dan wayarles akan digalakkan. Kerajaan akan memberi tumpuan kepada pembangunan pemboleh utama seperti meningkatkan kemahiran bakat sedia ada dan meningkatkan sumber bakat yang berkaitan, mengukuhkan eko-sistem R&D, mengembangkan jumlah vendor tempatan dan membina infrastruktur. Inisiatif yang akan diambil termasuk:

Membangunkan

pusat kecemerlangan kejuruteraan dengan kerjasama industri dan akademik, terutamanya dalam bidang R&D dan latihan;

Mempromosi pusat latihan kemahiran negeri dan membiayai bersama program peringkat Sarjana
dan PhD dalam bidang kritikal;

Memperkasa inkubator dan pusat perkhidmatan gunasama untuk EKS berasaskan pengetahuan;
dan

Menumpukan

insentif kepada segmen yang strategik dalam rantaian nilai seperti rekabentuk, pengujian dan precision machining.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

135

9) Perkhidmatan perniagaan
Antara tahun 2006 dan 2009, perkhidmatan perniagaan dan profesional berkembang pada kadar 6.3% dan menyumbang 2.6% atau bersamaan RM13.3 bilion kepada KDNK pada tahun 2009. Sektor ini berpotensi untuk meningkatkan produktiviti melalui hubungan antara dan intra-sektor serta penyerapan amalan terbaik dan teknologi. Ia juga berpotensi untuk menjana peluang guna tenaga berintensif pengetahuan selaras dengan usaha menuju ke arah ekonomi berpendapatan tinggi. Sumbangan sektor ini kepada KDNK disasarkan meningkat kepada 3.3% pada tahun 2015. Bagi mencapai sasaran ini, tumpuan akan diberi untuk kepada membangunkan lagi perkhidmatan berkaitan pembinaan dan pengurusan alam sekitar. Dalam tempoh RMKe-10, strategi untuk menggerak sektor berkaitan pembinaan termasuk:

Menyediakan

sokongan seperti risikan pasaran, jaringan dan hubungan antara kerajaan dengan kerajaan bagi membolehkan syarikat mengeksport perkhidmatan pembinaan profesional dalam rantau ASEAN, India dan China serta negara Pertubuhan Persidangan Islam (OIC);

Mewujudkan kesepakatan penyertaan dan jenama bagi perkhidmatan pembinaan profesional Malaysia
di luar negara. Dalam hal ini, fungsi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Perbadanan Pembangunan Perkhidmatan Profesional juga akan dirasionalisasi; dan

Meminda perundangan untuk memudahkan komitmen yang dibuat di peringkat dua hala, serantau
dan pelbagai hala bagi meliberalisasi industri serta mewujudkan peluang perniagaan yang baru. Pengurusan alam sekitar merupakan industri baru yang mempunyai potensi pertumbuhan yang besar dalam teknologi hijau dan akan menghasilkan kategori profesional baru serta bidang pengkhususan baru dalam perkhidmatan seni bina dan kejuruteraan. Antara strategi utama memupuk pertumbuhan segmen ini termasuk:

Memperkemas

Majlis Teknologi Hijau untuk memacu agenda teknologi hijau merentasi pelbagai kementerian dan agensi termasuk aspek kawal selia, pembangunan, kesedaran dan promosi; dan

Mewujudkan persekitaran dan permintaan bagi industri teknologi hijau untuk memperluaskan peluang
perniagaan kepada ahli profesional dan penyedia perkhidmatan melalui: Membangun dan menguatkuasa peraturan terutamanya berkenaan kecekapan penggunaan tenaga dalam bangunan bagi pembangunan yang baru; Menggalak pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharui bagi menyediakan kontrak jangka panjang kepada penyedia sumber tenaga boleh diperbaharu dan mewujudkan kesan limpahan ke atas penyedia perkhidmatan tempatan yang berkaitan; dan Menggalak budaya pemeliharaan dan kecekapan dalam penggunaan tenaga dan air.

136

10) Penjagaan kesihatan swasta


Industri pelancongan penjagaan kesihatan telah berkembang sebanyak 12.3% antara tahun 2006 dan 2008. Di samping itu, Malaysia telah menarik lebih daripada 1 juta pesakit asing dengan jumlah pendapatan perubatan hampir RM800 juta. Populasi yang semakin kaya, meningkat tua dan mudah bergerak akan mendorong permintaan dan perbelanjaan yang berterusan untuk perkhidmatan penjagaan kesihatan yang lebih berkualiti. Malaysia berhasrat untuk mewujudkan sistem penjagaan kesihatan yang lancar dan bersepadu, yang menggabungkan industri perjalanan penjagaan kesihatan dengan nilai profesionalisme yang tinggi dan teknologi perubatan canggih. Ketika ini, terdapat 273 hospital swasta di Malaysia dengan 35 daripadanya menyertai program pelancongan kesihatan dan enam kemudahan penjagaan kesihatan telah memperoleh akreditasi daripada Suruhanjaya Bersama Antarabangsa (JCI). Sebagai sebahagian daripada inisiatif mempromosikan industri ini, jenama Malaysia Healthcare dengan slogan Quality Care for Your Peace of Mind telah dilancarkan pada 9 Jun 2009 dan Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC), iaitu agensi utama yang mempromosi dan membangunkan pelancongan kesihatan telah ditubuhkan pada 21 Disember 2009. Dalam tempoh RMKe-10, sasaran adalah untuk meningkatkan pendapatan daripada perjalanan penjagaan kesihatan pada kadar 10% setahun dan menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan untuk penjagaan kesihatan di rantau ini. Strategi utama yang akan dilaksanakan bagi mencapai sasaran termasuk:

Merangsang kerjasama strategik di antara penyedia perkhidmatan penjagaan kesihatan, organisasi

pelancongan dan kumpulan insurans perubatan tempatan dan asing bagi menyediakan pakej perkhidmatan yang lebih bersepadu dan komprehensif kepada pelancong penjagaan kesihatan;

Menggalak lebih banyak hospital swasta untuk mendapatkan akreditasi daripada badan akreditasi
penjagaan kesihatan antarabangsa;

Menggalak pelaburan dan penggunaan teknologi perubatan canggih bagi meningkatkan kecekapan,
keberkesanan dan daya saing; dan

Memperhebat penyelarasan dan penyepaduan aktiviti promosi bagi memperkukuh jenama Malaysia
Healthcare di peringkat global.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

137

11) Pertanian
Pada tahun 2009, pertanian bernilai tinggi termasuk penternakan burung walit, akuakultur, rumpai laut, sagu, ikan hiasan, herba dan rempah ratus, buah-buahan dan sayursayuran organik, cendawan serta florikultur menyumbang kira-kira 1% kepada KDNK. Permintaan pengguna yang semakin meningkat ke atas produk bernilai tinggi memberi peluang kepada petani untuk meningkatkan pendapatan. Namun, pertumbuhan produk tersebut dikekang oleh kekurangan tanah yang sesuai dan akses pembiayaan, kekurangan pekerja mahir, skala operasi yang tidak ekonomik, perkhidmatan sokongan yang tidak menyeluruh, kekurangan sokongan R&D dan kelemahan jaringan pasaran. Dalam RMKe- 10, aktiviti pertanian bernilai tinggi ini akan diberi tumpuan khusus supaya sumbangan kepada KDNK meningkat kepada 2% menjelang tahun 2015. Strategi untuk mencapai sasaran ini termasuk:

Menubuhkan konsortium dan koperasi pertanian untuk memperoleh faedah skala, menggalakkan
penggunaan amalan akreditasi oleh petani, nelayan dan usahawan tani serta mengukuhkan pemasaran melalui ladang kontrak dan pakatan strategik;

Mengkaji semula dan memperkemas peraturan dan prosedur sedia ada terutamanya bagi industri
sarang burung walit, akuakultur dan herba untuk menarik pelaburan serta penyertaan lebih besar sektor swasta; pertumbuhan berasaskan inovasi dan proses pengeluaran yang menggunakan teknologi perladangan moden dan ICT termasuk Agriculture Flagship Project berasaskan ICT; pertambahan nilai berdasarkan sumber yang ada dan berhampiran, terutama di kawasan Taman Kekal Pengeluaran Makanan dan Zon Industri Akuakultur yang telah ditentukan; dan kerjasama R&D dengan institut penyelidikan pertanian unggul untuk melonjakkan inovasi dalam proses pengeluaran, kawalan penyakit, keselamatan dan kawalan mutu serta pembangunan produk baru bernilai tambah tinggi.

Menggalak

Menyedia infrastruktur, kemudahan dan logistik yang lengkap dan khusus untuk menyokong aktiviti Mempergiat

Di samping itu, pendekatan strategik berkaitan jaminan keselamatan makanan akan diambil bagi memastikan bekalan makanan terutamanya beras sentiasa ada, mudah diakses dan harga makanan yang berpatutan untuk orang awam. Dalam tempoh Rancangan, strategi bagi memastikan bekalan beras yang cukup termasuk mengekalkan stok simpanan beras pada paras 292,000 tan metrik atau mampu menampung keperluan selama 45 hari, memeterai perjanjian kontrak jangka panjang untuk mengimport beras melalui perjanjian pemadanan eksport minyak sawit atau minyak dan meningkatkan produktiviti di kawasan jelapang padi serta luar jelapang sedia ada melalui naiktaraf infrastruktur. Kawasan baru tanaman padi tidak akan dibangunkan dan pengeluaran beras tempatan ditetapkan pada kadar 70% tahap sara diri.

138

12) Greater Kuala Lumpur


Greater Kuala Lumpur (Greater KL) meliputi ibu negara Malaysia, Kuala Lumpur dan bandar satelit di sekitarnya. Kini, Greater KL merupakan kluster pertumbuhan ekonomi yang penting dan menyumbang lapan kali ganda KDNK berbanding bandar lain di Malaysia. Greater KL berada pada kedudukan yang baik untuk menjadi pusat pertumbuhan nasional dan gerbang ke arah membangunkan ekonomi global dengan memanfaatkan kekuatan populasi kosmopolitan, warisan Asia yang unik dan infrastruktur bertaraf dunia. Kesesuaian didiami di Greater KL adalah faktor penting dalam persaingan menarik modal insan berbakat, kekayaan dan pelaburan di peringkat global. Pada tahun 2010, Kuala Lumpur berada di kedudukan ke79 daripada 140 bandar menurut kaji selidik kesesuaian didiami oleh Economist Intelligence Unit (EIU). Inisiatif utama telah dikenalpasti di bawah bidang keberhasilan utama negara (NKRA) untuk mengatasi isu ini terutamanya memerangi jenayah dan menambah baik pengangkutan awam bandar. Bagaimanapun, kesesuaian didiami merangkumi konsep yang lebih luas dan inisiatif untuk mewujudkan ruang awam yang menarik, memupuk latar seni dan budaya yang unik dan relevan di peringkat antarabangsa serta menyediakan aktiviti riadah yang pelbagai akan mewujudkan karakter bandar yang tersendiri untuk Greater KL menjadikannya bandar ideal untuk hidup, bekerja dan berhibur. Bagi meletakkan Greater KL sebagai bandar bertaraf dunia, kombinasi strategi pertumbuhan ekonomi dan kesesuaian didiami adalah diperlukan. Antara program utama yang akan dilaksanakan sepanjang tempoh Rancangan adalah:

Mewujudkan

Distrik Kewangan Antarabangsa Kuala Lumpur sebagai pusat kewangan global terutamanya kewangan Islam dan perkhidmatan professional berkaitan untuk menarik organisasi tempatan dan antarabangsa bagi dasar dan pemantauan kewangan serta bakat; Sime Darby Vision Valley yang meliputi Koridor Pembangunan Guthrie, Kluster Eksperimen Hijau Ampar Tenang, Kluster Eko-pelancongan Pulau Carey dan Kluster Estet Logistik Sepang; ada seperti Muzium Negara dan Istana Budaya serta Malaysia Truly Asia Centre yang akan dibangun dalam tempoh Rancangan; rangkaian ruang awam terbuka yang menarik dengan membangunkan strategi ruang terbuka komprehensif yang bukan sekadar menyediakan tanah dan infrastruktur tetapi juga merangkumi strategi untuk menarik orang awam ke ruang tersebut. Tasik Perdana seluas 101 hektar akan dibangun menjadi taman botani bertaraf dunia yang dihubungkan kepada rangkaian ruang hijau saling sambung ke seluruh bandar dengan dilengkapi kemudahan seperti laluan sikal dan pejalan kaki; dan Cepat [Mass Rapid Transit (MRT)] bagi memastikan jalinan hubungan yang lancar.

Membangunkan

Menjadikan Greater KL sebagai destinasi pelancongan dengan memanfaatkan institusi ikonik sedia Mewujudkan

Merubah pengangkutan awam bandar merentasi Greater KL melalui Sistem Pengangkutan Gerak

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 3: Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi

139

KESIMPULAN
Ekonomi Malaysia telah pulih dengan kukuh selepas krisis kewangan dan ekonomi baru-baru ini. Namun, mengekalkan kadar pertumbuhan 6% untuk mencapai status negara maju pada tahun 2020 memerlukan Malaysia menangani beberapa cabaran struktural: meningkatkan produktiviti dan pelaburan, mengemudi persekitaran ekonomi global yang lebih mencabar dan menangani tekanan persaingan yang meningkat. Dalam hubungan ini, Kerajaan akan menyesuaikan pendekatan ekonomi dalam tempoh RMKe10 menggunakan empat tema: memacu daya saing dalaman untuk mengukuhkan kedudukan Malaysia di peringkat global, menggerakkan pertumbuhan yang didorong oleh produktiviti dan inovasi, perhubungan secara global dan memberi lebih tumpuan kepada jentera pertumbuhan utama. Bagi memacu daya saing dalaman dan Bagi menggerakkan pertumbuhan didorong produktiviti dan inovasi, Kerajaan akan mewujud persekitaran yang menyokong inovasi merentasi ekonomi dengan memastikan persekitaran perniagaan tersebut menyediakan insentif untuk menginovasi serta memberi isyarat harga yang sebenar. Tumpuan khusus akan diberi untuk mengurangkan halangan pertumbuhan dan inovasi seperti yang dihadapi oleh EKS dengan memudahkan beberapa keperluan peraturan. Malaysia juga akan komited untuk meneruskan pelaburan dalam bidang sains dan teknologi, inovasi serta modal insan. Bagi perhubungan global, Kerajaan akan terus memperkukuh hubungan perdagangan dan pelaburan dalam rantau ASEAN, China, India dan juga AS, Eropah serta GCC. Kerajaan akan menyokong syarikat Malaysia bersaing dalam pasaran global. Tindakan juga akan diambil untuk menambah baik keupayaan Malaysia bagi menarik pelaburan dan bakat asing ke Malaysia dengan memperkukuh MIDA dan menubuhkan Talent Corporation. Bagi memastikan lebih tumpuan diberi kepada jentera pertumbuhan utama, Kerajaan akan memastikan keutamaan dasar menumpu kepada NKEA. Tumpuan lebih kukuh juga akan diberi kepada beberapa kluster ekonomi bagi memperoleh faedah produktiviti yang dihasilkan dalam penumpuan aktiviti ekonomi.

mengukuhkan kedudukan persaingan global, Kerajaan akan menjadikan Malaysia salah satu persekitaran yang mesra perniagaan di Asia dengan program liberalisasi yang signifikan dan dengan memperkasa MPC untuk mengenal pasti bidang utama bagi menambah baik produktiviti. Ini akan membantu syarikat tempatan berkembang serta mengukuhkan keupayaan negara untuk menarik dan mengekalkan modal serta bakat.

Bab 4
Menuju Ke ArAh PeMBAngunAn SoSioeKonoMi SecArA inKluSif

Menara Tabung Haji

142

Dasar ekonomi yang dilaksana berteraskan falsafah pertumbuhan dengan pengagihan telah mempamerkan prestasi ekonomi yang cemerlang selama empat dekad yang lalu. Ini telah menghasilkan pengurangan kemiskinan yang ketara, penyertaan ekonomi yang lebih seimbang dan perluasan liputan perkhidmatan asas seperti kesihatan dan pendidikan ke seluruh negara. Di sebalik kejayaan ini, masih terdapat sebahagian rakyat yang memerlukan lebih perhatian disebabkan oleh pendapatan yang rendah dan keadaan yang tidak memihak kepada mereka. Oleh itu, pendekatan pembangunan inklusif yang dapat memperluas keupayaan rakyat Malaysia untuk menyertai dan mendapat faedah daripada aktiviti ekonomi akan diteruskan. Usaha untuk merapatkan jurang ketidakseimbangan sosioekonomi perlu dilaksanakan dalam konteks ekonomi yang berkembang. Semenjak Krisis Kewangan Asia 1997-1998, pertumbuhan ekonomi negara semakin perlahan dan bahagian pelaburan agregat kepada keluaran dalam negeri kasar (KDNK) terus berkurangan. Berikutan itu, Kerajaan akan mengambil langkah untuk melaksanakan transformasi ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mampan serta membawa Malaysia ke arah sebuah negara berpendapatan tinggi. Satu langkah pragmatik akan diambil bagi melaksanakan pendekatan inklusif selaras dengan hasrat untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan daya saing negara. Pendekatan ini berteraskan kepada dua objektif:

Memastikan peluang penyertaan dalam ekonomi secara saksama. Ini akan membolehkan semua rakyat Malaysia terlibat dalam aktiviti ekonomi berasaskan kepada keperluan. Ia melibatkan usaha meningkatkan keupayaan dan kebolehan, meningkatkan akses kepada peluang pekerjaan serta menggunakan pendekatan yang lebih khusus bagi menggalakkan keusahawanan yang didorong inovasi; dan Menyediakan jaringan keselamatan sosial kepada kumpulan yang kurang mendapat manfaat daripada pembangunan sosioekonomi. Akses yang mencukupi kepada perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan infrastruktur asas akan diberi penekanan manakala mekanisme sokongan pendapatan yang disasar akan diperkukuh apabila subsidi dimansuhkan secara berperingkat.

Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10), 2011-2015 akan bertunjangkan semangat 1Malaysia untuk mewujudkan satu masyarakat yang adil dan saksama dengan perpaduan nasional sebagai matlamat utama. Masyarakat yang adil dan saksama merupakan masyarakat yang mana semua rakyat, tanpa sebarang pengecualian, mempunyai hak, kebebasan dan keupayaan untuk mendapatkan akses kepada perkhidmatan dan sumber bagi meningkatkan taraf hidup. Ianya

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

143

juga melibatkan sokongan yang lebih diberikan kepada kumpulan yang kurang mendapat manfaat daripada pembangunan sosioekonomi untuk memastikan pencapaian matlamat secara berkesan. Selaras dengan semangat 1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan, pendekatan pembangunan secara inklusif akan memastikan akses yang saksama kepada penyertaan dalam ekonomi dalam kalangan rakyat Malaysia untuk menuju ke arah pembentukan satu masyarakat yang adil dan saksama. Pendekatan secara inklusif akan diambil kira dari pelbagai sudut dan beberapa sasaran telah ditetap berasaskan empat perspektif, seperti ditunjukkan
Carta 4-1

dalam Carta 4-1. Langkah ini akan melibatkan penyediaan sokongan secara berfokus ke arah menggalakkan penyertaan yang lebih meluas kepada kumpulan yang sangat memerlukan, terutamanya isi rumah berpendapatan 40% terendah (dirujuk sebagai isi rumah 40% terendah). Selaras dengan pendekatan pembangunan secara inklusif, program dalam RMKe-10 akan diorientasi berdasarkan kepada empat prinsip untuk menyokong matlamat pembangunan negara dan menyediakan asas yang lebih kukuh ke arah membentuk masyarakat yang lebih bersatu padu dan progresif. Prinsip tersebut adalah:

Sasaran telah ditetapkan dalam tempoh RMKe-10 bagi memastikan pendekatan inklusif dilihat dari pelbagai sudut
Perspektif 1Malaysia Program yang inklusif bertujuan menyediakan peluang yang saksama kepada semua rakyat Malaysia untuk turut serta dalam pertumbuhan ekonomi. Sasarannya adalah untuk mencapai komposisi ekonomi yang lebih seimbang dalam pekerjaan berpendapatan tinggi dan pemilikan perniagaan yang mempunyai nilai ditambah tinggi

Perspektif pendapatan Program yang inklusif akan memberi tumpuan kepada isi rumah 40% terendah untuk meningkatkan pendapatan purata daripada RM1,440 sebulan pada tahun 2009 kepada RM2,300 sebulan pada tahun 2015

Perspektif geografi Rakyat, tanpa mengira lokasi, berpeluang menikmati akses yang saksama kepada infrastruktur dan perkhidmatan asas melalui perluasan penyediaan perkhidmatan bekalan elektrik, bekalan air dirawat, jalan raya, pendidikan dan perkhidmatan penjagaan kesihatan

Pembangunan Inklusif

Perspektif sosial Program yang inklusif akan memastikan kumpulan yang kurang mendapat manfaat pembangunan seperti orang kurang upaya, diberi sokongan sewajarnya untuk menjadi ahli yang dihargai oleh masyarakat dan berupaya meningkatkan kualiti hidup mereka. Sasarannya adalah untuk mencapai kadar penyertaan tenaga kerja bagi kumpulan ini selaras dengan penanda aras antarabangsa

144

Mesra pasaran. Instrumen baru langkah afirmatif akan membolehkan sumber digembleng secara optimum dan tidak menyebabkan, menyumbang atau mengekalkan herotan pasaran; Berdasarkan keperluan. Isi rumah 40% terendah dan kumpulan yang kurang mendapat manfaat daripada pembangunan sosioekonomi yang memerlukan bantuan khusus akan disasarkan; Berasaskan merit. Program yang dilaksana akan menggalakkan persaingan dan menyediakan peluang kepada individu dan perniagaan yang paling layak; dan Ketelusan. Mewujudkan dasar, prosedur dan kriteria yang jelas dan dimaklumkan kepada pihak umum.

membolehkan pengekalan kawalan ke atas syarikat, meningkatkan guna tenaga dan penyertaan yang lebih seimbang serta memperkukuh asas keusahawanan melalui akses kepada modal dan peluang perniagaan. Oleh yang demikian, di bawah pendekatan baru seperti ditunjukkan dalam Jadual 4-1, penekanan akan diberi kepada instrumen seperti pemilikan institusi bagi ekuiti korporat dan hartanah yang membolehkan pengumpulan dan penggemblengan dana serta pengagihan keuntungan kepada kumpulan peserta yang lebih besar. Di samping itu, pendekatan rundingan akan diguna pakai dalam menentukan keperluan secara inklusif dan sasaran bagi syarikat yang mendapat manfaat daripada kontrak, lesen dan insentif Kerajaan. Dalam tempoh Rancangan, beberapa strategi utama telah dirangka bagi memastikan peluang untuk menyertai aktiviti ekonomi secara saksama ke arah mencapai pembangunan sosioekonomi secara inklusif dalam kalangan semua rakyat. Ini meliputi:

Di samping empat prinsip di atas, penekanan juga akan diberi untuk memastikan program dan projek mempunyai impak jangka panjang yang mampan. Empat prinsip di atas diterjemahkan dalam bentuk pendekatan yang lebih bersesuaian dan bekerjasama dalam menentukan sasaran secara inklusif bagi sektor swasta. Pada masa yang lalu, beberapa instrumen dasar telah digunakan bagi memperuntukkan ekuiti korporat secara terus kepada Bumiputera. Walau bagaimanapun, kajian menunjukkan bahawa beberapa instrumen yang berkesan seperti skim saham amanah telah

Meningkatkan taraf hidup isi rumah 40% terendah; Memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam ekonomi; Memastikan akses kepada infrastruktur fizikal asas dinikmati oleh semua rakyat; dan Melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan inklusif seiring dengan semangat 1Malaysia.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

145

Jadual 4-1: Instrumen Dasar - Sebelum dan Selepas

InStruMen
Skim saham amanah

DArIPADA...
Penggemblengan modal Bumiputera untuk memiliki ekuiti korporat (terutama syarikat tersenarai di Bursa Malaysia) dan berkongsi keuntungan Menetapkan syarat kepada syarikat untuk memperuntukkan 30% ekuiti kepada Bumiputera

...KePADA
Memperluaskan konsep yang berkesan ini untuk merangkumi bentuk harta lain seperti pelaburan hartanah, melalui Yayasan Amanah Hartanah Bumiputera (YAHB) Menekankan penyertaan ekonomi termasuk penyertaan aktif dalam perniagaan dan pengurusan Perolehan berasaskan pasaran oleh pelabur institusi seperti Permodalan Nasional Berhad (PNB) dan Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS) Program pembangunan usahawan yang lebih berkesan

Instrumen berbentuk peruntukan seperti Akta Penyelarasan Perindustrian (ICA), Garis Panduan Jawatankuasa Pelaburan Asing (FIC)

Akses kepada perolehan Kerajaan

Pendekatan tidak mengambil kira keperluan sektor Fokus kepada menentukan penyertaan Bumiputera di peringkat pemegang saham

Pendekatan disesuaikan mengikut keperluan sektor dengan penekanan kepada sektor yang mempunyai nilai ditambah tinggi Membina perkongsian dan penyertaan tulen, mengguna pakai prinsip berasaskan merit dan ketelusan Agenda nasional yang mensasarkan penyertaan ekonomi yang lebih seimbang melalui rundingan dengan syarikat

Guna tenaga

Pendekatan secara tidak langsung dan sasaran tidak spesifik

Menggalak penyertaan Bumiputera dalam pekerjaan berpendapatan tinggi melalui kaedah penawaran dan permintaan yang mesra pasaran Keperluan untuk memberi maklumat mengenai komposisi guna tenaga mengikut jantina dan kumpulan etnik

146

InStruMen
Pembangunan usahawan

DArIPADA...
Tumpuan terhadap latihan asas dan sokongan kepada enterpris berskala kecil untuk menggalakkan penganggur dan kumpulan yang kurang mendapat manfaat daripada pembangunan sosioekonomi untuk bekerja sendiri

...KePADA
Memperkukuh dan memperluas program keusahawanan kepada isi rumah 40% terendah tanpa mengira kumpulan etnik dengan program khas disasar kepada kumpulan yang memerlukan Memberi penekanan untuk menggalak dan meningkatkan perniagaan yang berintensifkan inovasi bagi membangunkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) Pendekatan baru pembangunan MPPB melalui pendekatan bersegmen bagi syarikat Bumiputera berdasarkan tahap perniagaan

Pendidikan

Kuota berdasarkan kumpulan etnik Mengguna pakai means testing sebagai kriteria, tanpa peruntukan khusus kepada isi rumah 40% terendah

Meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti melalui: Peruntukan khusus untuk isi rumah 40% terendah bagi sekolah berasrama, matrikulasi, universiti dan biasiswa yang memberi faedah kepada semua kumpulan etnik Menyediakan asrama untuk membantu pelajar luar bandar belajar di sekolah yang lebih baik di bandar Peranan institusi khusus Bumiputera seperti Majlis Amanah Rakyat (MARA) akan terus dipertingkatkan bagi menyokong agenda pembangunan Bumiputera

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

147

Kotak 4-1

Menilai Kejayaan Dasar Ekonomi Baru


Dasar Ekonomi Baru (DEB) diperkenalkan pada tahun 1971 untuk menangani ketidakseimbangan ekonomi yang ketara pada ketika itu. Pada tahun 1970, 49.3% daripada penduduk Malaysia hidup di bawah garis kemiskinan yang meliputi 64.8% masyarakat Bumiputera, 39.2% masyarakat India dan 26.0% masyarakat Cina. Selain itu, wujud jurang sosioekonomi yang ketara, terutamanya dalam kalangan masyarakat Bumiputera, yang hanya memiliki 2.4% ekuiti sektor korporat, mempunyai purata pendapatan isi rumah sebanyak 65.0% daripada purata pendapatan negara dan kebanyakannya bekerja dalam sektor tradisi di luar bandar (masyarakat Bumiputera mewakili 74.0% dalam sektor pekerjaan tersebut). Ketidakseimbangan ini tidak boleh diperbaiki melalui kuasa pasaran semata-mata. Oleh itu, DEB digubal untuk mencapai matlamat utama perpaduan nasional melalui objektif serampang dua mata iaitu pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum dan penyusunan semula masyarakat bagi menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Dasar dan program bagi tujuan penyusunan semula masyarakat tertumpu terutamanya kepada pariti pendapatan, guna tenaga dan pewujudan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB). Antaranya, termasuklah langkah berkaitan penawaran bertujuan meningkatkan keupayaan melalui pendidikan dan latihan, biasiswa dan penubuhan sekolah elit; serta langkah berkaitan permintaan seperti peruntukan ekuiti sektor korporat kepada Bumiputera menerusi Garis Panduan Jawatankuasa Pelaburan Asing (FIC), Akta Penyelarasan Perindustrian (ICA), penswastaan dan skim saham amanah PNB. Organisasi pembangunan seperti Majlis Amanah Rakyat (MARA), Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) dan Perbadanan Nasional Berhad (PNS) juga ditugas untuk menyediakan kemudahan sokongan dan program bantuan khas untuk meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam aktiviti keusahawanan. Walaupun tempoh DEB secara rasminya telah berakhir pada tahun 1990, prinsip asas DEB iaitu pertumbuhan dengan pengagihan telah diteruskan melalui Dasar Pembangunan Nasional (DPN), Dasar Wawasan Negara (DWN) dan Misi Nasional. Dalam menilai kejayaan DEB, perlu diakui bahawa kemajuan ketara telah dicapai dalam usaha merealisasi matlamat asal yang telah ditetapkan. Kemiskinan keseluruhan telah berkurangan dengan ketara daripada 49.3% pada tahun 1970 kepada 3.8% pada tahun 2009 manakala taraf hidup umum dalam kalangan majoriti rakyat Malaysia juga telah meningkat. Sejajar dengan itu, ketidakseimbangan ekonomi antara etnik telah berkurangan dengan ketara sepertimana ditunjukkan dalam peningkatan pemilikan korporat di antara tahun 1970 dan 2008.

148

Kemajuan ketara telah dicapai dalam usaha pembasmian kemiskinan tanpa mengira kumpulan etnik
Insiden kemiskinan mengikut kumpulan etnik, Malaysia, 1970-2009 %

Insiden kemiskinan 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0


Bumiputera Cina India

1970a

1979

1989

1995

1999

2004

2009

a = Merujuk kepada Semenanjung Malaysia sahaja. Bermula pada tahun 1989, data adalah berdasarkan kepada warganegara Malaysia. Mulai tahun 1999 dan seterusnya, pengiraan insiden kemiskinan adalah berdasarkan metodologi 2005 SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan PerangkaanPenyiasatan Pendapatan Isi Rumah

Hak milik modal saham Bumiputera telah meningkat


Hak milik modal saham (pada nilai tara) dalam syarikat berhad, 1970-2008 %
Bumiputera Bukan Bumiputera Lain-lain

2.4

19.3 34.3 46.8

18.9

21.9

41.3

36.7

63.3 33.9 39.8 41.4

1970

1990

2000

2008

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia

DEB juga telah mewujudkan masyarakat Bumiputera profesional dan golongan kelas pertengahan dengan penyertaan guna tenaga yang lebih saksama dalam pekerjaan yang bernilai ditambah tinggi. Pada tahun 2008, Bumiputera mewakili 51.0% dalam kategori pekerjaan pengurusan dan profesional. Bilangan profesional Bumiputera seperti doktor dan akauntan telah meningkat secara ketara dari tahun 1995 kepada tahun 2008. Bahagian penyertaan profesional Bumiputera telah meningkat, iaitu arkitek sebanyak 60.0%, doktor sebanyak 53.0% dan jurutera sebanyak 52.0%.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

149

Penyertaan guna tenaga Bumiputera dalam kategori pekerjaan pengurusan dan profesional adalah lebih saksama
Guna tenaga mengikut pekerjaan dan kumpulan etnik, 2008 %

Bumiputera

51.0 65.2 64.6 71.6

Cina

40.7 26.2 26.7 15.6 9.9 1.1 2.9

India Lain-lain

7.7

0.6

8.1

0.5

7.6

Pengurusan & Profesional

Pekerja Mahir

Pekerja Separa Mahir

Pekerja Tidak Mahir

SUMBER: Jabatan PerangkaanPenyiasatan Tenaga Buruh 2008

Penyertaan Bumiputera dalam kategori pekerjaan profesional telah meningkat


Profesional Bumiputera berdaftar, 1995 dan 2008 Bilangan
1995 2008
23,436

10,405 10,415 6,265 3,212 1,422 368 766 1,731 577 1,662 310 660 1,309

5,029 2,464

Akauntan % Penyertaan Bumiputera


1 Data

Arkitek

Doktor

Jurutera

Peguam

Doktor Gigi

Doktor Veterinar

Juruukur

16

25

28

60

33

53

38

52

29

39

31

49

40

43

48

55

Akauntan, Arkitek, Jurutera dan Juruukur, adalah terdiri daripada semua yang berdaftar dengan pertubuhan profesional dan bukan secara eksklusifnya berkelayakan atau profesional bertauliah

SUMBER: Pertubuhan dan institusi profesional di sektor awam dan swasta iaitu Institut Akauntan Negara, Lembaga Arkitek Malaysia, Majlis Perubatan Malaysia, Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Peguam Malaysia, Institut Juruukur Malaysia, Majlis Pergigian Malaysia dan Majlis Veterinar Malaysia

Dengan peningkatan aktiviti ekonomi dan penyertaan dalam sektor ekonomi yang lebih seimbang, jurang pendapatan antara penduduk telah banyak berkurangan. Pendapatan kasar bulanan purata isi rumah Bumiputera telah meningkat secara keseluruhannya dengan pertumbuhan purata tahunan sebanyak 8.0% iaitu daripada RM172 pada tahun 1970 kepada RM3,624 pada tahun 2009. Nisbah jurang pendapatan antara masyarakat Bumiputera dengan masyarakat Cina telah berkurangan dengan ketara daripada 1:2.29 pada tahun 1970 kepada 1:1.38 pada tahun 2009 manakala jurang ketaksamaan antara Bumiputera dengan India juga berkurangan daripada 1:1.77 pada tahun 1970 kepada 1:1.10 pada tahun 2009.

150

Secara keseluruhan, nisbah ketaksamaan pendapatan antara etnik telah bertambah baik hasil daripada pelaksanaan pelbagai dasar pertumbuhan dengan pengagihan
Pendapatan kasar bulanan purata isi rumah, 1970-2009 RM
Kadar pertumbuhan tahunan pendapatan kasar bulanan isi rumah Bumiputera Bumiputera Cina India

Pendapatan Purata (RM)

5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0


Nisbah ketaksamaan pendapatan Bumiputera kepada CIna Nisbah ketaksamaan pendapatan Bumiputera kepada India
SUMBER: Unit Perancang Ekonomi

6%

8% 7% 12%

1970 1:2.29 1:1.77

1979 1:2.04 1:1.54

1989 1:1.74 1:1.29

1999 1:1.74 1:1.36

2009 1:1.38 1:1.10

DEB telah mencapai kejayaan dalam menangani halangan pembangunan dan memacu ke hadapan kemajuan sosioekonomi negara. Walau bagaimanapun, dalam konteks sosioekonomi terkini, Kerajaan telah mengenal pasti akan cabaran semasa yang memerlukan pendekatan yang berbeza. Instrumen yang bergantung sepenuhnya kepada kuota tidak lagi relevan dan berdaya maju, akan diubah secara berfasa untuk membuka ruang kepada dasar yang lebih mesra pasaran dan instrumen yang bersesuaian dengan kemampuan nasional. Pada masa yang sama, matlamat asal DEB untuk mewujudkan perpaduan dan penyertaan masih kekal relevan, walaupun dengan pendekatan yang sedikit berbeza. Fokus akan diberi untuk mewujudkan Bumiputera kelas pertengahan dan menggerakkan negara ke arah negara berpendapatan tinggi dan pada masa yang sama meningkatkan mobiliti sosial bagi keseluruhan masyarakat dan memastikan jurang pendapatan tidak terus melebar.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

151

MENINGKATKAN TARAF HIDUP ISI RUMAH 40% TERENDAH


Semenjak tahun 1970-an, Kerajaan telah memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tanpa mengira kumpulan etnik. Usaha tersebut telah mencapai kejayaan yang besar dalam mengurangkan kadar kemiskinan daripada 49.3% pada tahun 1970 kepada 3.8% pada tahun 2009, seperti ditunjukkan dalam Carta 4-2. Oleh itu, dalam tempoh RMKe-10, tumpuan akan diberi kepada usaha untuk meningkatkan tahap pendapatan isi rumah 40% terendah. Isi rumah kumpulan ini, tanpa mengira etnik atau lokasi, layak diberi sokongan berasaskan keperluan termasuk Bumiputera di Sabah dan Sarawak, terutama etnik minoriti, dan masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia.
Carta 4-2

Pada tahun 2009, pendapatan isi rumah 40% terendah adalah kurang daripada RM2,300 sebulan. Terdapat kira-kira 2.4 juta isi rumah dalam kategori ini terdiri daripada 1.8% isi rumah miskin tegar, 7.6% isi rumah miskin dan bakinya 90.6% isi rumah dalam kumpulan berpendapatan rendah, seperti ditunjukkan dalam Carta 4-3. Purata pendapatan bulanan isi rumah 40% terendah adalah sebanyak RM1,440. Terdapat perubahan yang ketara dalam struktur pendapatan kumpulan isi rumah 40% terendah. Pada tahun 1990, dianggarkan 35.3% isi rumah berpendapatan antara RM500-RM999 dan

Kemiskinan di kawasan bandar dan luar bandar telah berkurangan secara ketara sejak tahun 1970
Insiden kemiskinan mengikut strata, Malaysia, 1970 -2009 %
Malaysia Bandar Luar Bandar

1970a

1976

1979

1984

1987

1989

1992

1995

1997

1999

2002

2004

2007

2009

a= Merujuk kepada Semenanjung Malaysia sahaja. Bermula pada tahun 1989, data adalah berdasarkan kepada warganegara Malaysia. Mulai tahun 1999 dan tahun seterusnya, pengiraan insiden kemiskinan adalah berdasarkan metodologi 2005 SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan PerangkaanPenyiasatan Pendapatan Isi Rumah

152

Carta 4-3
Pengagihan pendapatan di Malaysia bertambah baik sejak tahun 1990 dengan taburan penduduk merentasi setiap kelas pendapatan yang lebih seimbang
Pengagihan isi rumah mengikut kelas pendapatan, 1990 dan 2009 % isi rumah
40% Terendah 40% Pertengahan 20% Tertinggi

40.0

30.0

20.0 1990 10.0 2009

<5 0 0 1990 2009 2 5 .3 1 .2

500 999 3 5 .3 6 .1

1 ,0 0 0 - 1 ,5 0 0 - 2 ,0 0 0 - 2 ,5 0 0 - 3 ,0 0 0 - 3 ,5 0 0 - 4 ,0 0 0 - 5 ,0 0 0 - 7 ,0 0 0 - >=1 0 ,0 1 ,4 9 9 2 ,0 0 0 2 ,4 9 9 2 ,9 9 9 3 ,4 9 9 3 ,9 9 9 4 ,9 9 9 6 ,9 9 9 9 ,9 9 9 00 1 7 .2 1 4 .2 8 .7 1 1 .9 4 .9 1 0 .7 2 .9 8 .6 1 .7 7 .3 1 .0 6 .3 1 .3 9 .5 1 .0 1 0 .9 0 .5 7 .3 0 .2 5 .9

Kelas pendapatan
Bagi 2009, kelas pendapatan bagi isi rumah 40% terendah adalah kurang daripada RM2,300; 40% pertengahan adalah antara RM2,300 RM5,599 dan 20% tertinggi adalah lebih besar atau sama RM5,600 SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan PerangkaanPenyiasatan Pendapatan Isi Rumah

peratusan ini telah berkurangan kepada 6.1% pada tahun 2009. Di samping itu, peratus isi rumah berpendapatan kurang daripada RM500 sebulan juga berkurangan daripada 25.3% kepada 1.2% dalam tempoh yang sama. Isi rumah 40% terendah kini tertumpu dalam julat pendapatan antara RM1,000-RM1,499 dan RM1,500-RM2,000. Pada tahun 1990, dianggarkan 60.6% daripada isi rumah berpendapatan RM999 atau kurang manakala isi rumah berpendapatan RM7,000 dan ke atas adalah kurang daripada 1.0%. Pada tahun 2009, agihan pendapatan adalah lebih seimbang. Pada tahun 2009, taburan isi rumah 40% terendah antara bandar dan luar bandar adalah lebih setara.

Sebanyak 65.0% daripada isi rumah tersebut berada di enam negeri iaitu Johor, Kedah, Perak, Sabah, Sarawak dan Selangor, seperti ditunjukkan dalam Carta 4-4. Bumiputera merupakan 73.0% daripada kumpulan isi rumah tersebut. Majoriti isi rumah ini adalah penerima pendapatan tunggal, dengan ketua isi rumah hanya berkelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), iaitu 11 tahun persekolahan atau lebih rendah, bekerja sendiri atau sebagai pekerja am. Mobiliti ekonomi dan keupayaan untuk mendapatkan pekerjaan berpendapatan tinggi adalah rendah serta peluang pendapatan adalah terhad bagi isi rumah 40% terendah disebabkan oleh tahap kemahiran yang rendah dan dalam kes tertentu, tinggal di kawasan pedalaman.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

153

Carta 4-4

Ciri-ciri terpilih ketua isi rumah 40% terendah menunjukkan pelbagai cabaran yang perlu ditangani
Ciri-ciri ketua isi rumah 40% terendah 100% = 2.4 juta
Pecahan mengikut strata, 2009 % Pecahan mengikut negeri, 2009 %
Perak 12.5 Luar Bandar 48.6 51.4 Bandar
9.8

Lain-lain 34.6 Negeri

11.4

Sabah

11.1 Johor 10.2 10.1 Kedah Sarawak Selangor

Pecahan mengikut sijil tertinggi diperoleh, 2009 %


Pasca SPM 4.4 PMR 17.9 52.3 Tiada Sijil 25.4 SPM

Pecahan mengikut jenis pekerjaan, 2009 %


Pekerja Mahir Pertanian dan Perikanan Pekerja Perkhidmatan/ Jualan Operator Loji/ Mesin

Lain-lain

26.2

25.7

Pekerja Asas

15.9 16.1

16.2

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan PerangkaanPenyiasatan Pendapatan Isi Rumah 2009

Dalam tempoh Rancangan, tiga strategi akan diguna pakai untuk meningkatkan taraf hidup isi rumah 40% terendah. Pertama, menyediakan sokongan bagi membina keupayaan dan meningkatkan potensi menjana pendapatan melalui pendidikan dan keusahawanan. Kedua, menangani keperluan taraf hidup semasa dengan meningkatkan akses kepada kemudahan asas. Ketiga, melaksana program khusus untuk kumpulan sasar yang mempunyai keperluan tertentu seperti Bumiputera di Sabah dan Sarawak, terutamanya etnik minoriti; masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia; penduduk di kampung baru Cina; dan pekerja ladang yang sebahagian besarnya berketurunan India.

Menjelang akhir tempoh Rancangan, Kerajaan mensasarkan untuk:

Mengurangkan

insiden kemiskinan daripada 3.8% pada tahun 2009 kepada 2.0% pada tahun 2015; purata pendapatan isi rumah 40% terendah daripada RM1,440 pada tahun 2009 kepada RM2,300 pada tahun 2015; ketaksamaan pendapatan keseluruhan dengan mengurangkan pekali Gini daripada 0.441 pada tahun 2009 kepada 0.420 pada tahun 2015; dan

Meningkatkan

Memperbaiki

154

Carta 4-5

Program RMKe-10 dapat memberi peluang baru dan meningkatkan taraf hidup isi rumah 40% terendah
Peluang untuk meningkatkan kemahiran dalam bidang yang relevan kepada industri Hub pekerjaan akan diwujudkan untuk memadankan keperluan tenaga kerja oleh majikan di kluster dan bandar dengan calon yang bersesuaian dari kawasan luar bandar serta menyediakan latihan Lebih peluang bagi program sangkutan industri dan pekerjaan di syarikat yang menerima kontrak utama, konsesi dan insentif Kerajaan Lebih sokongan akan diberi kepada usahawan yang akan memulakan perniagaan melalui penyediaan latihan, pembiayaan dan peralatan utama secara bersepadu Lebih akses kepada program bantuan pendapatan bagi kumpulan yang layak Lebih peluang untuk memiliki rumah pada kadar subsidi Lebih akses kepada kemudahan penjagaan kesihatan Lebih akses kepada bekalan air dirawat dan elektrik serta kemudahan pengangkutan

Lebih peluang untuk peningkatan mobiliti ekonomi

Perlindungan sosial yang kukuh

Meningkatkan

peratusan isi rumah 40% terendah yang mempunyai kelayakan SPM atau ke atas daripada 30.0% pada tahun 2009 kepada 45.0% pada tahun 2015.

lebih akan diberi untuk meningkatkan akses kepada peluang pekerjaan dan pada masa yang sama, memperkukuhkan sokongan kepada mereka yang bekerja sendiri. Pada tahun 2009, 51.4% daripada isi rumah 40% terendah berada di kawasan bandar. Ia merangkumi 59.1% Bumiputera, 29.2% masyarakat Cina dan 11.4% masyarakat India. Kebanyakan daripada isi rumah berkenaan merupakan pekerja dalam kategori pekerjaan asas di sektor awam dan swasta serta mereka yang bekerja sendiri di sektor informal. Dalam tempoh Rancangan, isi rumah 40% terendah di bandar juga akan diberikan perhatian melalui program pembangunan keupayaan untuk meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup keseluruhan.

Meningkatkan Potensi Menjana Pendapatan bagi Isi Rumah 40% Terendah


Kebanyakan isi rumah 40% terendah merupakan mereka yang bekerja sendiri di luar bandar atau bekerja di sektor swasta, seperti ditunjukkan dalam Carta 4-6. Walaupun sebahagian besar daripada isi rumah luar bandar adalah bekerja sendiri, sumber utama pendapatan diperoleh daripada penggajian. Dalam konteks ini, penekanan yang

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

155

Kotak 4-2

NKRA isi rumah berpendapatan rendah mensasarkan pembasmian menyeluruh terhadap kemiskinan tegar, mengurangkan kemiskinan dan meningkatkan produktiviti isi rumah berpendapatan rendah melalui:

Penyelarasan definisi kumpulan berpendapatan rendah untuk

mempercepat usaha mengenal pasti dan membantu kumpulan miskin yang disasarkan dengan semua jabatan dan agensi;

Meningkatkan taraf kehidupan isi rumah berpendapatan rendah


Satu daripada enam Bidang Keberhasilan Utama Negara

Pelaksanaan inisiatif yang memberi impak tinggi dan


diselaras dan dilaksanakan dengan baik.

memulakan kerja-kerja awal bagi tindakan jangka panjang; dan

Penentuan pemboleh upaya untuk memastikan penyampaian inisiatif

Meningkatkan Kualiti Hidup Isi Rumah Luar Bandar


Program untuk meningkatkan pendapatan isi rumah luar bandar akan ditumpukan kepada usaha meningkatkan kemahiran, mewujudkan jalinan dengan majikan dalam kluster berkaitan dan bandar berhampiran serta menyediakan sokongan untuk mereka yang bekerja sendiri, perniagaan mikro dan industri berskala kecil. Usaha akan diambil untuk meningkatkan produktiviti dan mengekalkan aktiviti berasaskan pertanian melalui penggunaan teknologi pertanian moden dan kaedah peladangan kontrak yang meluas. Program ini termasuk:

Menyediakan pembiayaan dan program sokongan secara menyeluruh untuk perniagaan mikro; Menghubungkan tenaga kerja berkemahiran dari luar bandar dengan majikan dalam kluster berkaitan dan bandar berhampiran; Meningkatkan pendapatan secara berterusan bagi sektor pertanian melalui konsep peladangan kontrak; Menyediakan peluang untuk memiliki perniagaan kepada usahawan luar bandar yang berkeupayaan; Meningkatkan produktiviti dan hasil melalui penyatuan tanah;

156

Carta 4-6

Walaupun majoriti isi rumah luar bandar bekerja sendiri, sumber daripada penggajian adalah penyumbang terbesar pendapatan
Pengagihan isi rumah bagi 40% terendah mengikut status aktiviti dan strata, Malaysia, 2009 %
Majikan Pekerja Kerajaan
0.4 0.6

Agihan pendapatan bagi isi rumah 40% terendah mengikut sumber pendapatan, Malaysia, 2009 %

5.7

5.1

34.4

39.7 Penggajian 55.0

Pekerja Swasta

51.8

29.5

Bekerja Sendiri

42.0 17.9

Pekerjaan Sendiri Sewa dan Harta Benda

14.0 13.2 13.4

Lain Lain

24.1

18.0

Pindahan Kasar

17.8

17.7

Bandar

Luar Bandar

Bandar

Luar Bandar

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan PerangkaanPenyiasatan Pendapatan Isi Rumah 2009

Meningkatkan produktiviti modal insan dalam pertanian luar bandar dan industri asas tani; dan Mengembangkan aplikasi konsep agropolitan kepada pertanian dan industri asas tani yang lebih luas.

Program pembiayaan yang dilaksanakan oleh agensi seperti Majlis Amanah Rakyat (MARA), Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) dan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN) akan diperkukuh untuk menyediakan program sokongan secara holistik termasuk pembiayaan, peralatan dan latihan dalam bidang perniagaan dan

teknikal. Institusi seperti Pusat Giat MARA, kolej komuniti, Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) dan pusat pembangunan kemahiran akan terus menyediakan program latihan kemahiran dalam bidang pertukangan, jahitan, bakeri, hospitaliti, kraftangan, mekanik serta pemprosesan makanan untuk menyokong mereka yang bekerja sendiri. Penyediaan program latihan ini akan disesuaikan berdasarkan kepada peluang khusus di kawasan yang disasarkan. Sebagai contoh, bagi kawasan yang mana pelancongan merupakan industri utama, penduduk di kawasan tersebut diberikan sokongan untuk mewujudkan program inap desa dan perkhidmatan eko-pelancongan.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

157

Kerajaan akan mewujudkan hub pekerjaan untuk menyediakan bimbingan kerjaya dan mengendali program penempatan kerja di kawasan yang mana peluang pekerjaan adalah terhad. Hub pekerjaan ini akan mengkaji dan mengenalpasti kategori tenaga kerja yang diperlukan secara rundingan dengan majikan yang berkaitan dan memadankan keperluan pekerjaan dengan calon yang sesuai dalam kawasan luar bandar berhampiran. Latihan pra-perkhidmatan akan dijalankan bersama bakal majikan bagi memastikan calon benar-benar layak berdasarkan kepada keperluan perniagaan. Peladangan kontrak akan diperluas bagi meningkatkan akses pasaran yang lebih baik dan pendapatan yang terjamin dalam sektor pertanian. Dalam konteks ini, usaha akan diambil untuk mengenalpasti pembekal makanan yang berskala besar seperti Malaysian Agriculture Food Corporation (MAFC) supaya bekerjasama dengan pekebun kecil untuk menjayakan program peladangan kontrak. Syarikat pembekal utama akan menyediakan input serta menjalankan latihan dan khidmat nasihat mengenai amalan pertanian baik atau good agricultural practice (GAP) bagi membolehkan peladang meningkatkan produktiviti dan menghasilkan produk pertanian berkualiti. Produk ini akan dibekal kepada pembekal utama berdasarkan harga yang dipersetujui bersama oleh kedua-dua pihak berasaskan harga pasaran. Agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian, dengan kerjasama syarikat berkaitan kerajaan (GLC) seperti Blue Archipelago, anak syarikat Khazanah

Nasional Berhad, akan menerajui perniagaan pertanian moden di kawasan luar bandar seperti perladangan akuakultur dan organik yang mampan dan mesra alam. Ini termasuk membangunkan kemudahan, mewujudkan pasaran, mendapatkan sijil pengesahan dan menyediakan proses berdasarkan amalan pertanian baik. Usahawan luar bandar pada mulanya akan bekerja sebagai kakitangan perantis untuk meningkatkan kefahaman mengenai pengurusan perniagaan, pemasaran dan proses operasi. Setelah menamatkan latihan perantis, mereka akan ditawarkan untuk mengambilalih perniagaan berkenaan yang dibiayai melalui keuntungan enterpris masa hadapan. Di samping itu, bagi menyokong usahawan mewujudkan perniagaan pada skala yang berdaya maju, program ini membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat luar bandar dan berpotensi menjadi sebahagian daripada rangkaian bekalan tersebut. Penggabungan tanah bersaiz besar menerusi agensi kerajaan seperti Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA), Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) dan koperasi digalak bagi meningkatkan skala dan produktiviti. Pekebun kecil akan memberikan hak mengurus tanah kepada agensi atau koperasi berkaitan. Melalui program ini, agensi atau koperasi berkenaan akan melantik pengurus profesional untuk mengurus pembangunan tanah bagi meningkatkan produktiviti dan memperoleh hasil yang lebih tinggi. Pekebun ini akan menikmati penjanaan sumber pendapatan yang lebih baik melalui upah dan dividen.

158

Kerajaan akan terus melaksanakan program untuk meningkatkan produktiviti dan pendapatan bagi petani serta peniaga kecil dalam pertanian luar bandar dan industri asas tani. Latihan akan diberi kepada golongan nelayan dan petani untuk meningkatkan produktiviti serta taraf hidup. Di samping itu, masyarakat nelayan akan terus dibekalkan dengan subsidi petrol dan diesel serta penyediaan infrastruktur, peralatan dan kemudahan yang lebih baik seperti bot, jeti dan limbungan. Program pemasaran akan dirangka bagi membantu nelayan menjual hasil tangkapan secara terus untuk menikmati keuntungan yang lebih tinggi. Melalui skim pembangunan usahawan, modal permulaan dan latihan akan disediakan untuk membangunkan lebih ramai usahawan dan perniagaan asas tani berskala kecil yang lebih berdaya saing. Program khusus akan diperkenal bagi menggalakkan golongan belia untuk terlibat dengan aktiviti pertanian. Strategi pembangunan agropolitan akan menggunakan pendekatan bersepadu untuk memajukan pembangunan kawasan luar bandar dalam industri pertanian, asas tani dan industri luar bandar yang lain. Matlamat utamanya adalah untuk meningkatkan tahap pendapatan dan membasmi kemiskinan dalam kalangan penduduk luar bandar dengan memberikan bahagian dalam projek pembangunan tanah kepada isi rumah miskin yang mampu bekerja. Projek agropolitan ini melibatkan pembangunan ladang berpusat yang mana isi rumah miskin akan diberikan bahagian daripada perolehan hasil ladang. Kawasan penempatan semula keluarga miskin akan disediakan dengan

kemudahan asas seperti jalan raya, elektrik dan bekalan air serta kemudahan awam seperti dewan orang ramai, masjid, perpustakaan, taman permainan dan pusat perniagaan. Setiap peserta akan diberikan rumah dan tanah untuk diusahakan dengan pertanian komersial termasuk penternakan, tanaman dan akuakultur. Mereka dijangka akan memperoleh pendapatan minimum yang ditetapkan sebulan. Beberapa khidmat sokongan dan keperluan yang berkaitan akan disediakan termasuk modal insan, pemindahan teknologi bagi amalan baik pertanian, pengangkutan, bahan mentah, sokongan pemasaran dan menyediakan kemudahan kredit yang bersesuaian dalam tempoh awal projek.

Meningkatkan Penyertaan Isi Rumah Bandar dalam Aktiviti Ekonomi


Inisiatif untuk meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup kumpulan ini akan meliputi pelaksanaan program pengukuhan keupayaan melalui latihan kemahiran dan peningkatan kemahiran bagi membolehkan mereka mendapat pekerjaan berpendapatan tinggi serta menjalankan perniagaan berasaskan kemahiran. Di samping itu, pelbagai program akan dilaksanakan melalui agensi seperti AIM dan TEKUN bagi membantu usahawan memoden dan meningkatkan saiz perniagaan untuk memastikan daya tahan perniagaan. Antara program yang akan dijalankan termasuk:

Menubuhkan pusat kemahiran industri khusus


berasaskan keperluan di lokasi sasaran;

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

159

Memperluas program sokongan enterpris mikro


bagi isi rumah 40% terendah di bandar;

Memperkukuh Memperluas

program mentor-mentee bagi meningkatkan peluang perniagaan; konsep inkubator untuk meningkatkan keusahawanan dan peluang pekerjaan; dan

(INSKEN) akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyediakan latihan dan graduan yang telah dilatih akan disediakan bantuan kewangan untuk memulakan perniagaan. Organisasi pembangunan usahawan seperti Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) dan MARA telah melaksanakan program mentormentee untuk mewujudkan lebih ramai usahawan yang berjaya dari segi model pengurusan perniagaan yang terbukti berjaya, portfolio produk dan jaringan rantaian bekalan. Dalam tempoh Rancangan, penekanan akan diberi kepada mentee daripada kalangan isi rumah 40% terendah. Di samping itu, insentif akan diberi kepada mentor yang menjalinkan perniagaan dengan usahawan daripada kalangan isi rumah 40% terendah. Dalam tempoh Rancangan, konsep inkubator dalam industri makanan yang telah dipelopori oleh MARA dengan jayanya, akan diperluas untuk mewujudkan peluang pekerjaan di kawasan penduduk berpendapatan rendah. Program inkubator tersebut menyediakan kemudahan tersedia yang mematuhi piawaian antarabangsa seperti Amalan Pengilangan Baik atau Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) serta menyediakan kemudahan yang dikongsi bersama seperti reka bentuk pembungkusan, makmal ujian dan sokongan pasaran yang membolehkan enterpris kecil memperoleh pulangan yang lebih baik daripada produk yang dikeluarkan. Agensi lain akan membangunkan program inkubator

Memperluas

program anchor-vendor bagi membentuk perkongsian dan kluster dalam bidang tertentu.

Kerajaan akan bekerjasama dengan persatuan dan peneraju utama industri untuk melaksanakan program pembangunan kemahiran yang relevan dengan keperluan industri di kawasan sasaran. Tumpuan akan diberi kepada pekerjaan yang diperlukan di kawasan sasaran seperti program untuk membentuk saluran tenaga mahir untuk industri pelancongan di Sabah dan pesisiran pantai Terengganu serta saluran tenaga mahir pertanian untuk industri pertanian di Kedah. Program perniagaan mikro akan diperluas untuk membantu isi rumah 40% terendah bagi memulakan perniagaan kecil. Latihan teknikal dalam bidang kesihatan dan kesejahteraan, dobi, bengkel kereta motor, restoran, perniagaan francais dan jahitan akan disediakan manakala latihan keusahawanan akan memberi tumpuan kepada pengurusan kewangan, pemasaran, kontrak dan operasi. Institusi latihan sedia ada seperti Institut Keusahawanan Negara

160

bersepadu yang sama untuk membolehkan peningkatan skala pengeluaran, mengurangkan kos modal dan menggalakkan amalan pengilangan terbaik digunapakai oleh industri lain. Program syarikat anchor yang diterajui oleh syarikat berkaitan kerajaan dan agensi kerajaan seperti MARA akan diperluaskan. Insentif akan diberi kepada syarikat anchor untuk mewujudkan kluster melalui perkongsian dengan enterpris kecil di luar bandar dan bandar. Syarikat anchor akan memberi perhatian kepada R&D, akses pasaran, pengurusan kualiti dan reka bentuk produk manakala aktiviti pengeluaran akan dibuat oleh enterpris kecil yang akan menghasilkan produk mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Di samping itu, sokongan pembiayaan akan disediakan untuk melaksanakan program ini termasuk penyediaan kemudahan menjalankan

perniagaan. Konsep ini boleh diterapkan dalam industri makanan, tekstil, dan industri berasaskan kayu dan kraf. Ini akan membolehkan enterpris kecil dan sederhana (EKS) dalam industri tersebut untuk berkembang dan memperoleh akses kepada pasaran lebih besar manakala syarikat besar akan memberi tumpuan kepada aktiviti yang mempunyai nilai ditambah tinggi.

Membantu Kanak-kanak di Kalangan Isi Rumah 40% Terendah untuk Mempertingkat Pencapaian Pendidikan dan Kemahiran
Kanak-kanak dalam kalangan isi rumah 40% terendah umumnya mempunyai tahap pencapaian

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

161

pendidikan yang rendah. Antara cabaran yang menghalang kanak-kanak daripada isi rumah ini untuk menyertai secara berkesan dalam sistem pendidikan termasuk tahap pendapatan keluarga yang rendah, persekitaran di rumah yang tidak kondusif kepada pembelajaran dan kekurangan sumber kewangan untuk membeli peralatan sekolah. Selain dari itu, kesukaran dalam menyediakan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti di kawasan pedalaman yang mana terdapat bilangan pelajar yang kecil dan cabaran untuk mengekalkan guru telah mengekang kapasiti kanak-kanak untuk meningkatkan prestasi pendidikan mereka. Dalam tempoh Rancangan, akses kepada peluang pendidikan yang lebih saksama akan diberikan kepada kanak-kanak dalam kalangan isi rumah 40% terendah. Ini akan melibatkan usaha menangani isu-isu berkaitan dengan kos dan halangan geografi untuk hadir ke sekolah serta penyediaan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif. Dalam tempoh RMKe-9, konsep yang membolehkan kanak-kanak luar bandar yang mempunyai potensi pencapaian akademik yang tinggi untuk belajar di sekolah lebih baik di kawasan bandar, telah dilaksana dengan melibatkan pelajar darjah lima dan darjah enam ditempatkan di asrama khas. Ini membolehkan kanak-kanak tersebut menghadiri sekolah yang mempunyai kemudahan lebih baik dan akses kepada guru yang lebih cemerlang. Kemudahan

asrama tersebut mempunyai nisbah pelajar kepada tenaga penjaga yang rendah untuk memenuhi keperluan pelajar tersebut. Selain mewujudkan persekitaran tempat tinggal seperti di rumah, asrama tersebut juga menyediakan sokongan pembelajaran dalam mata pelajaran seperti Matematik dan Bahasa Inggeris serta pendedahan kepada aktiviti ko-kurikulum seperti sukan. Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan akan memperluas pelaksanaan model ini bagi menyediakan akses yang lebih saksama kepada peluang pendidikan yang lebih baik kepada isi rumah 40% terendah. Program 1Asrama pula akan diperluas bagi membolehkan kumpulan pelajar daripada pelbagai etnik dari sekolah rendah dan menengah di bandar, ditempatkan di asrama untuk menyediakan sokongan pembelajaran dan persekitaran yang lebih kondusif. Pelajar yang layak daripada kumpulan sasar khusus akan terus menerima bantuan daripada Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) seperti elaun, biasiswa, makanan tambahan, pakaian seragam serta yuran tuisyen dan pengangkutan. Pertimbangan khas juga akan diberikan kepada pelajar daripada isi rumah 40% terendah untuk ditempatkan di sekolah berasrama, pusat matrikulasi dan universiti awam. Di samping itu, pelajar yang mendapat tempat di institusi pendidikan swasta akan diberikan bantuan kewangan berasaskan merit bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran.

162

Memperkukuh Jaringan Keselamatan Sosial untuk Membantu Kumpulan yang Kurang Mendapat Manfaat
Program jaringan keselamatan sosial akan diperkukuh untuk menangani masalah semasa yang memberi kesan kepada taraf hidup bagi kumpulan yang kurang mendapat manfaat daripada pembangunan sosioekonomi. Tumpuan akan diberi kepada usaha memastikan kumpulan sasar ini mempunyai tempat tinggal yang sesuai, mendapat akses kepada penjagaan kesihatan dan mampu membiayai kos keperluan dan perkhidmatan asas.

Menyediakan Program Bantuan Rumah kepada Isi Rumah Miskin di Bandar dan Luar Bandar
Bagi kawasan luar bandar, bantuan akan terus diberi untuk membina dan menaik taraf rumah, terutamanya dalam kalangan isi rumah yang mempunyai ahli keluarga yang ramai, warga emas, ibu tunggal atau individu yang mempunyai keperluan khusus. Bagi isi rumah yang layak dan memiliki tanah, Kerajaan akan membina rumah di atas tapak berkenaan. Selain daripada itu, GLC dan sektor swasta akan diberi galakan untuk melengkapi usaha Kerajaan menyediakan rumah dengan kelengkapan melalui program tanggungjawab sosial korporat (CSR) masingmasing. Bagi kawasan bandar dan pinggir bandar, program perumahan mampu milik dan kluster serta penyediaan rumah kos rendah akan diperluaskan. Unit perumahan awam ini akan ditawar kepada individu dan keluarga yang layak dengan tujuan untuk menggalak lebih banyak pemilikan rumah oleh isi rumah 40% terendah. Sektor swasta juga digalak untuk membina lebih banyak rumah kos sederhana pada harga yang mampu dibeli. Di samping itu, langkah akan diambil untuk menyediakan kemudahan yang akan dapat menggalak pembangunan komuniti dan akses yang lebih baik kepada warga emas dan orang kurang upaya.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

163

Menyediakan bantuan pendapatan, subsidi dan akses yang lebih baik kepada kemudahan kesihatan
Dalam tempoh 40 tahun yang lalu, Kerajaan telah memberi subsidi atau melaksanakan kawalan harga barangan dan perkhidmatan seperti elektrik, petrol, beras, minyak masak dan gula. Walau bagaimanapun, pelaksanaan pendekatan ini secara berterusan adalah tidak berdaya tahan. Dalam tempoh Rancangan, subsidi akan distruktur semula manakala pendekatan yang lebih khusus kepada kumpulan sasar akan dilaksana untuk menyediakan bantuan pendapatan kepada mereka yang layak daripada kalangan isi rumah 40% terendah. Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) akan terus menyediakan bantuan pendapatan kepada kumpulan yang memerlukan seperti warga emas, OKU dan ibu tunggal. Pangkalan data pusat, iaitu eKasih akan digunakan untuk mengenal pasti dan menyelaras program penyampaian bantuan pendapatan. Pangkalan data pusat membolehkan pemantauan dan penilaian keberkesanan program dibuat secara berterusan di samping pengauditan ke atas penerima faedah program. Pangkalan data ini akan diperkukuh untuk meningkatkan maklumat secara lebih komprehensif mengenai kumpulan sasar bagi mengelak pertindihan serta memastikan liputan kumpulan sasar yang lebih baik. Sebagai tambahan kepada pendaftaran

sendiri dan penggabungan maklumat daripada agensi kebajikan, Program Cari akan diperluas dan dipergiat untuk memastikan maklumat pangkalan data berkenaan adalah komprehensif. Bantuan secara terus akan diberi kepada isi rumah 40% terendah apabila Kerajaan menyelaraskan harga beberapa barangan utama berasaskan kepada harga pasaran supaya tidak menjejaskan kumpulan ini. Maklumat daripada eKasih akan diberi kepada NGO, badan amal dan syarikat untuk memastikan sasaran dan penyampaian bantuan secara lebih berkesan di samping menggalakkan lebih banyak syarikat terlibat dalam program CSR. GLC seperti PETRONAS, Sime Darby dan UEM akan digalak untuk terlibat dengan memasukkan program sokongan ini sebagai sebahagian daripada program CSR yang disasarkan kepada individu yang paling memerlukan bantuan. PETRONAS telah memberikan komitmen dengan menyediakan sejumlah RM100 juta dalam bentuk bantuan keperluan makanan bagi mengurangkan beban isi rumah yang telah dikenalpasti. Ini akan dilaksana dengan penggunaan MyKad sebagai instrumen perolehan di semua Kedai Mesra PETRONAS. Di samping menyediakan rumah yang lebih baik dan memberi bantuan pendapatan, pelbagai pendekatan telah diambil bagi memastikan isi rumah 40% terendah di bandar dan pinggir bandar mendapat akses yang lebih baik kepada kemudahan penjagaan kesihatan. Hari klinik

164

khas bagi penyakit kronik akan ditetapkan bagi membolehkan pesakit yang mengidap pelbagai penyakit, menerima khidmat nasihat kesihatan dalam sekali lawatan berbanding beberapa kali lawatan seperti amalan terdahulu. Klinik bergerak termasuk perkhidmatan doktor udara (flying doctor) akan diperluas kepada kumpulan yang mempunyai akses yang rendah kepada perkhidmatan kesihatan seperti masyarakat Orang Asli dan etnik minoriti di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Klinik 1Malaysia akan diperluas dengan menyediakan perkhidmatan kepada isi rumah miskin di bandar dan kawasan yang mengalami kekurangan akses kepada perkhidmatan kesihatan dengan membina klinik tambahan dalam tempoh Rancangan. Klinik ini akan beroperasi dalam masa yang lebih panjang iaitu dari 10 pagi sehingga 10 malam bagi menyediakan alternatif yang lebih baik daripada klinik swasta.

Asli di Semenanjung Malaysia; penduduk di kampung baru Cina; dan pekerja ladang yang sebahagian besar berketurunan India. Selain daripada mendapat akses kepada program yang telah disasarkan kepada isi rumah 40% terendah, kumpulan ini juga akan menikmati manfaat daripada program sasaran tambahan untuk memperkukuh keupayaan dan mengurangkan insiden kemiskinan dalam kalangan mereka.

Meningkatkan keupayaan Bumiputera di Sabah dan Sarawak dan masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia
Dalam tempoh Rancangan, program pembangunan bersepadu dan bantuan peningkatan keupayaan khusus akan dilaksana bagi mengurangkan insiden kemiskinan yang tinggi dalam kalangan Bumiputera di Sabah dan Sarawak, terutamanya etnik minoriti seperti Bisaya, Orang Sungei, Rungus, Suluk, Tidong, Penan, Kajang, Kedayan dan Kelabit serta masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia. Ini termasuk mereka yang tinggal di rumah panjang serta penempatan di kawasan pedalaman. Sasaran adalah untuk mengurangkan insiden kemiskinan dalam kalangan masyarakat Orang Asli daripada 50.0% pada tahun 2009 kepada 25.0% pada tahun 2015 manakala etnik minoriti di Sabah daripada 22.8% kepada 12.0% dan Sarawak daripada 6.4% kepada 3.0% dalam tempoh yang sama.

Menangani Keperluan Kumpulan Sasar Khusus Melalui Pelaksanaan Program Bersepadu


Terdapat kumpulan sasar daripada kalangan isi rumah 40% terendah yang menghadapi cabaran tertentu, perlu diberi perhatian. Kumpulan ini termasuk Bumiputera di Sabah dan Sarawak, terutamanya etnik minoriti; masyarakat Orang

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

165

Bagi masyarakat Orang Asli, program pembangunan dan pemilikan tanah akan dilaksana bagi membolehkan mereka diberi hak milik dan menjadi petani yang aktif. Tanah rezab Orang Asli akan dibangunkan oleh Kerajaan untuk kegunaan aktiviti pertanian. Masyarakat Orang Asli akan dapat mengusahakan tanah dan memperoleh hak milik setelah ladang matang. Setiap isi rumah yang layak akan diberi hak untuk mengusaha dan seterusnya memiliki tanah seluas antara dua hingga enam ekar di samping tapak tanah tambahan seluas 0.5 ekar untuk membina rumah. Program yang serupa akan dipertimbangkan untuk dikaji kesesuaian pelaksanaan bagi etnik minoriti di Sabah dan Sarawak. Bantuan akan diberi kepada Bumiputera di Sabah dan Sarawak terutamanya etnik minoriti dan masyarakat Orang Asli untuk menjalankan aktiviti perniagaan seperti inap desa dan perkhidmatan eko-pelancongan. Bantuan

termasuk menyediakan latihan keusahawanan dan pembiayaan serta memperkukuh jaringan perniagaan dalam sektor yang dikenalpasti. Bagi meningkatkan akses kepada pendidikan, Sekolah Model Khas akan diperluas untuk menangani kadar keciciran yang tinggi di peringkat sekolah menengah disebabkan oleh faktor lokasi. Konsep sekolah ini menggabungkan pendidikan rendah dan menengah sehingga Tingkatan Tiga di bawah pengurusan sekolah yang sama. Di samping itu, kemudahan asrama kepada pelajar sekolah menengah juga akan diperluaskan. Walaupun banyak menghasilkan pelbagai produk kraftangan, Bumiputera di Sabah dan Sarawak terutamanya etnik minoriti dan masyarakat Orang Asli masih bergantung kepada orang tengah untuk memasarkan produk yang menyebabkan perolehan jualan yang rendah. Inisiatif akan diambil untuk membantu masyarakat ini dengan

166

menubuhkan koperasi bagi memasarkan produk dengan lebih berkesan. Di peringkat permulaan, koperasi akan melantik kumpulan pengurusan profesional dan selepas memperoleh kemahiran dan pengetahuan, pengurusan tersebut akan diserah kepada pihak koperasi.

pembiayaan sedia ada melalui AIM dan TEKUN akan turut dikenal pasti untuk membantu usahawan kecil dalam kalangan penduduk di kampung baru Cina.

Menyediakan bantuan kewangan kepada Penduduk di kampung baru Cina untuk menaik taraf rumah dan membiayai aktiviti perniagaan
Majoriti penduduk di kampung baru Cina menduduki tanah dengan status Lesen Pendudukan Sementara atau Temporary Occupation Licence (TOL) atau pajakan selama 30 atau 60 tahun. Tempoh TOL atau pajakan bagi kebanyakan daripada penduduk ini telah hampir tamat dan mereka menghadapi kesukaran bagi memperbaharui tempoh TOL atau pajakan disebabkan oleh kekangan kewangan. Di samping itu, terdapat juga rumah yang berada dalam keadaan uzur dan tidak dibaiki. Mereka juga mengalami kekurangan modal untuk memulakan perniagaan. Langkah akan diambil untuk memperkenalkan skim pinjaman bagi membiayai bayaran premium dan memperbaharui tempoh pajakan tanah melalui institusi kewangan. Skim berkenaan juga akan disediakan bagi membantu penduduk untuk menaik taraf rumah serta menyediakan modal bagi menjalankan aktiviti perniagaan. Program

Meningkatkan akses kepada infrastruktur dan kemudahan asas untuk meningkatkan taraf hidup pekerja ladang
Pekerja ladang yang sebahagian besarnya berketurunan India, bekerja di ladang getah dan kelapa sawit di seluruh Malaysia. Mereka berdepan dengan cabaran seperti tahap pendapatan dan pendidikan yang rendah, keadaan hidup yang daif serta kekurangan akses kepada kemudahan asas. Bagi memperbaiki taraf hidup pekerja India di ladang, sejumlah RM109 juta akan diperuntukkan dalam tempoh 2011 dan 2012 untuk membekal air yang dirawat kepada lebih kurang 182 ladang yang berkeluasan kurang daripada 1,000 ekar dan terletak kurang lima kilometer daripada paip utama. Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung juga akan ditubuh untuk meningkatkan hubungan lebih rapat antara penduduk ladang dan kampung berdekatan dengan pejabat daerah. Langkah akan diambil untuk menggalakkan pemilik ladang menyediakan jalan akses dan kemudahan asas seperti rumah dan sekolah. Program latihan dan latihan semula kemahiran sedia ada akan diperluas untuk melatih bekas pekerja ladang yang hilang pekerjaan untuk meningkatkan keupayaan mendapat pekerjaan.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

167

MENINGKATKAN PENYERTAAN BUMIPUTERA DALAM EKONOMI


Pendekatan inklusif akan memastikan semua etnik berupaya untuk menyertai dan memperoleh manfaat daripada pertumbuhan ekonomi. Penyertaan ekonomi yang saksama meliputi inisiatif bagi menangani penyertaan Bumiputera yang tidak seimbang dalam guna tenaga; pemilikan aset seperti hartanah dan ekuiti korporat; dan penyertaan enterpris Bumiputera dalam aktiviti nilai ditambah tinggi. Selaras dengan itu, agenda pembangunan Bumiputera akan terus menjadi teras utama dalam dasar pembangunan ekonomi Malaysia. Namun demikian, strategi dan instrumen yang diguna pakai akan diperkukuh ke arah mewujudkan penyertaan Bumiputera dalam ekonomi secara lebih meluas, bermakna dan mampan. Semenjak Rancangan Malaysia Kedua, Kerajaan telah melaksanakan pelbagai program secara berterusan bagi meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam ekonomi. Melalui pelbagai instrumen dasar seperti biasiswa, sekolah berasrama, penswastaan dan skim saham amanah, kejayaan telah dicapai dalam meningkatkan penyertaan Bumiputera, menambah penguasaan dan pemilikan ekuiti korporat; meningkatkan bilangan Bumiputera memegang jawatan utama di peringkat pengurusan dan profesional serta mewujudkan usahawan Bumiputera. Pada akhir Rancangan Malaysia Kesembilan, penyertaan pelbagai kumpulan etnik dalam ekonomi secara saksama telah meningkat dengan ketara. Walau bagaimanapun, ketidakseimbangan terus wujud dalam komposisi etnik antara kumpulan pendapatan dan dalam pemilikan aset termasuk ekuiti korporat dan hartanah, seperti yang ditunjukkan dalam Carta 4-7. Sasaran untuk mencapai sekurang-kurangnya 30% pemilikan ekuiti korporat Bumiputera dalam ekonomi di peringkat makro masih kekal. Walau bagaimanapun, tumpuan akan diberikan kepada usaha untuk menggalakkan penyertaan ekonomi yang tulen berbanding peruntukan ekuiti korporat, selaras dengan objektif untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mampan. Ini akan dicapai melalui instrumen yang lebih telus, mesra pasaran dan berasaskan merit. Tumpuan akan diberikan kepada:

168

Memperkukuh

keusahawanan Bumiputera untuk membantu mewujudkan perniagaan yang berdaya saing dalam sektor berimpak tinggi; ekuiti korporat, termasuk hartanah dan aset perniagaan seperti ruang niaga, harta bertanah, bangunan komersial, harta intelek dan perkhidmatan lain melalui penggemblengan dana dan pelaburan institusi; dan penyertaan Bumiputera dalam pekerjaan berpendapatan tinggi dengan meningkatkan pembangunan keupayaan dan insentif berasaskan permintaan pasaran.

Meningkatkan pemilikan kekayaan melangkaui

Memperkukuh Keusahawanan Bumiputera untuk Mewujudkan Perniagaan yang Berdaya Saing dalam Sektor Berimpak Tinggi
Menyedari Bumiputera mempunyai keupayaan yang berbeza berdasarkan saiz dan aktiviti perniagaan mereka, pendekatan baru dalam pembangunan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) akan dilaksana dengan mengkategorikan syarikat Bumiputera

Menggalakkan

Carta 4-7

Walaupun dengan kemajuan yang memberangsangkan, masih wujud potensi untuk menambah baik kedudukan kekayaan Bumiputera
Pendapatan penengah isi rumah Bumiputera sebanyak RM2,531 pada tahun 2009 adalah lebih rendah daripada pendapatan penengah nasional sebanyak RM2,830 Walaupun Bumiputera mewakili 64.9% daripada jumlah isi rumah pada tahun 2009, namun mereka mewakili 74.7% daripada jumlah isi rumah berpendapatan di bawah RM2,000 Pemilikan modal saham Bumiputera (pada nilai tara) dalam syarikat berhad meningkat daripada 18.9% pada tahun 2004 kepada 21.9% pada tahun 2008 Syarikat milik Bumiputera merupakan16.0% daripada keseluruhan Tawaran Awam Permulaan (IPO) tempatan pada tahun 2008, dengan purata sebanyak 12.0% sejak10 tahun lalu Pemilikan bangunan dan premis komersial oleh Bumiputera telah meningkat pada kadar yang perlahan daripada 11.7% pada tahun 2005 kepada 14.0% pada tahun 2008 Walaupun Bumiputera merupakan 52.0% daripada keseluruhan keahlian Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) pada tahun 2009, namun mereka hanya menyumbang sebanyak 40.0% daripada keseluruhan saiz dana KWSP

Pendapatan

Hak milik ekuiti korporat

Hartanah dan simpanan

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perangkaan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Bursa Malaysia dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

169

mengikut tahap perniagaan. Usahawan Bumiputera akan dikategorikan kepada usahawan mikro dan kecil, syarikat di tahap pembangunan dan pertumbuhan, dan syarikat tersenarai/ tahap matang, seperti ditunjukkan dalam Carta 4-8. Jenis bantuan yang akan disediakan oleh Kerajaan dari segi pembiayaan, perkhidmatan sokongan dan agensi pelaksana akan ditentukan berdasarkan kategori syarikat berkenaan. Entrepris mikro akan dibangunkan melalui penyediaan pembiayaan, peningkatan keupayaan dan infrastruktur, berdasarkan kepada kriteria
Carta 4-8

tertentu, dengan sasaran utama untuk memperbaiki taraf hidup Bumiputera dalam kumpulan isi rumah 40% terendah. Bagi perniagaan di tahap pembangunan dan pertumbuhan, sokongan akan ditumpukan kepada usaha untuk menyatu dan meningkatkan perniagaan Bumiputera supaya berdaya saing, umpamanya melalui penyediaan pembiayaan ekuiti swasta. Bagi syarikat pada tahap matang, bantuan akan meliputi usaha untuk meneroka pasaran baru melalui rundingan antara Kerajaan dengan Kerajaan. Perolehan Kerajaan, pemberian lesen dan penswastaan pula akan digunakan untuk menggalakkan penyertaan Bumiputera dalam bidang strategik. Penyediaan

Instrumen dasar akan dikategorikan untuk memenuhi keperluan tahap perniagaan yang berbeza
Perniagaan Mikro & Kecil Prinsip Program Sokongan Berdasarkan keperluan (isi rumah 40% terendah) Telus dan mesra pasaran Jenis bantuan Kerajaan Membina keupayaan (bimbingan) Mewujudkan persaingan untuk maju (industri baru) Menyokong pertumbuhan dengan memberi fokus kepada sektor yang mempunyai impak tinggi dan dipacu inovasi (mewujudkan peneraju) Penswastaan dan konsesi Kontrak untuk panduan antarabangsa Usahasama bersama GLC Pinjaman untuk membiayai kontrak luar negara (EXIM Bank) Bantuan Kerajaan untuk membuka pasaran baru berasaskan rundingan antara Kerajaan dengan Kerajaan Tahap dalam Kitaran Perniagaan Tahap Pembangunan & Pertumbuhan Tersenarai/Tahap Matang

Dasar Kerajaan

Berdasarkan merit

Instrumen Dasar

Kontrak Kerajaan

Kontrak pada harga tetap kepada kontraktor Kelas F

Program pembangunan vendor Lesen Penyumberan luar Modal usahasama (MAVCAP) Pinjaman (SME Bank, PNS, PUNB) Ekuiti swasta (EKUINAS) Inkubator Taman makanan

Pembiayaan

Pembiayaan Mikro (AIM,TEKUN) Modal permulaan (MARA) Penyediaan premis perniagaan Program pembangunan keupayaan

Bantuan Lain

170

sokongan, sama ada dalam bentuk pembiayaan atau pemberian lesen dan konsesi akan dilaksana berdasarkan merit dan mengambil kira keupayaan usahawan Bumiputera untuk tidak bergantung kepada bantuan Kerajaan.

Mewujudkan peneraju industri yang lebih kukuh dan berdaya saing


Kemajuan yang ketara telah dicapai dalam mewujudkan enterpris Bumiputera melalui pelbagai program dan sumber yang agak besar telah dibelanjakan untuk menyokong mereka. Walau bagaimanapun, penekanan terdahulu yang diberi ke atas pembiayaan melalui pinjaman kecil dan geran telah menyebabkan wujudnya enterpris berskala rendah yang mudah terjejas apabila

ekonomi semakin matang dan diliberalisasikan. Enterpris berskala rendah menghadapi cabaran untuk membuat pelaburan dalam inovasi, menambah baik proses, membangunkan pasaran dan rantaian bekalan yang cekap. Dalam tempoh Rancangan, tumpuan akan beralih ke arah memperkukuh enterpris tersebut untuk memastikan mereka mencapai skala operasi yang mencukupi dan seterusnya membolehkan mereka melabur semula, memperkukuh operasi dan berkembang. Dalam tempoh Rancangan, Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS) akan menerima peruntukan sebanyak RM4.5 bilion daripada Kerajaan serta mendapatkan dana tambahan daripada sektor swasta untuk melabur dalam syarikat di tahap pertumbuhan. Tumpuan akan diberi kepada tiga jenis pelaburan,

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

171

iaitu membeli aset bukan teras daripada GLC, syarikat multinasional (MNC) dan syarikat tersenarai awam (PLC); membeli syarikat Malaysia yang mana pemegang sahamnya ingin menjual kepentingan; dan melabur dalam syarikat milik Bumiputera sedia ada yang berpotensi untuk mempercepat pertumbuhan syarikat tersebut. EKUINAS akan menjadi pemegang saham yang aktif, memacu pertumbuhan dan menambah nilai, dan pada masa yang sama, mengamal tahap tadbir urus korporat tertinggi serta menanda aras pencapaian syarikat berbanding syarikat ekuiti swasta terkemuka dunia. Program ekuiti swasta dalam syarikat pelaburan berkaitan Kerajaan (GLIC) seperti PNB, Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) dan Tabung Haji (TH) akan diperbaharu, diperkukuh dan diperluas bagi menggembleng pelbagai dana dalam usaha memperluas pemilikan dan kawalan ekuiti. Institusi ini akan digalakkan untuk meneroka secara aktif dan mempelbagai aktiviti ekonomi yang berupaya menghasilkan pulangan yang tinggi bagi membuka lebih banyak peluang kepada Bumiputera. Pinjaman untuk membolehkan pembelian pengurusan (management buy-outs) dan/atau ( perolehan perniagaan yang mempunyai aliran tunai positif akan disediakan menerusi PUNB. Ini akan membolehkan PUNB meningkatkan siling pembiayaan kepada syarikat dan mengalih tumpuan daripada membiayai syarikat di tahap permulaan kepada syarikat di tahap pertumbuhan dan penggabungan syarikat sedia ada.

Pengukuhan kemampuan dan keupayaan usahawan dalam segmen nilai ditambah tinggi
Ekonomi berpendapatan tinggi adalah bercirikan keusahawanan yang didorong inovasi, seperti perniagaan yang mengamal model perniagaan berasaskan inovasi, syarikat yang menghasilkan produk dan perkhidmatan baru ke pasaran serta perniagaan yang menggunakan teknologi baru untuk kekal di hadapan. Kesediaan Bumiputera untuk melibatkan diri dalam aktiviti bernilai ditambah tinggi perlu diperkukuh. Pada masa ini, syarikat Bumiputera yang baru memulakan perniagaan adalah tertumpu dalam sub-sektor dan aktiviti yang secara relatifnya bernilai ditambah rendah dan tidak banyak terlibat dalam bidang berintensif pengetahuan dan bernilai ditambah tinggi. Dalam tempoh Rancangan, pendekatan yang lebih berkesan akan dilaksana bagi menggalakkan keusahawanan berasaskan inovasi dalam kalangan usahawan dengan latar belakang industri atau akademik. Pendekatan yang didorong oleh permintaan akan digunakan untuk memangkin perniagaan dalam aktiviti nilai ditambah tinggi. Dalam sektor yang disasarkan, organisasi pembangunan industri akan mengenal pasti bidang yang berpotensi tinggi seperti perkhidmatan penyelidikan pasaran molekul bagi sektor bioteknologi; pengganti lemak haiwan bagi industri halal dan teknologi

172

pemulihan minyak bagi sektor minyak dan gas. Kerajaan akan menyediakan peruntukan kewangan dan mempelawa sektor swasta untuk membida bagi mendapatkan hak terhadap usaha penerokaan tersebut. Pertimbangan dalam memilih pembida yang berjaya berasaskan, antara lain, mekanisme cadangan penubuhan sama ada melalui pemerolehan atau penubuhan syarikat baru, struktur pegangan saham, pengurusan dan teknologi utama, model perniagaan yang dicadangkan serta jumlah modal syarikat pembida. Seterusnya, pegangan ekuiti Kerajaan akan dilepaskan kepada kumpulan pengurusan dan institusi Bumiputera. Pelaksanaan inisiatif kluster sedia ada akan diperluas manakala kluster baru akan diteroka. Syarikat yang kukuh akan dikenal pasti sebagai syarikat anchor bagi setiap kluster dan akan melaksanakan program pembangunan vendor untuk membantu penyertaan vendor di sepanjang rantaian nilai. Kluster yang berpotensi termasuk, antara lain, industri berkaitan halal, perbankan Islam, insuran dan kewangan termasuk takaful; pelancongan dan hospitaliti; dan sektor tenaga termasuk tenaga hijau. Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan mensasarkan penubuhan minimum sebanyak 100 syarikat anchor untuk membantu operasi 1,000 syarikat vendor. Program pembiayaan pembangunan usahawan Bumiputera akan distruktur semula dan diuruskan oleh agensi yang kecil bilangannya bagi memastikan sektor dan tempoh hayat perniagaan dapat diawasi dengan menyeluruh.

Instrumen pembiayaan juga akan disesuaikan untuk memenuhi keperluan perniagaan dengan membenarkan had pembiayaan yang lebih tinggi bagi menyokong penubuhan perniagaan pada skala yang tepat. Organisasi pembangunan usahawan atau entrepreneur development organisations (EDO) sedia ada termasuk MARA, PUNB dan Perbadanan Nasional Berhad (PNS) serta institusi pembiayaan pembangunan atau development financial institutions (DFI) akan dikaji semula untuk meningkatkan keberkesanan organisasi tersebut. Fungsi EDO dan DFI akan dirasionalisasi dan diperkemas untuk mengurangkan pertindihan tugas, meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem pencapaian serta mengoptimumkan penggunaan sumber. Pemberian insentif yang kompetitif akan dikaitkan dengan prestasi untuk menggalakkan pencapaian hasil yang disasarkan serta meningkatkan keupayaan organisasi untuk menarik dan mengekalkan modal insan berkualiti tinggi. Ia juga bertujuan untuk memastikan modal insan yang diperlukan dalam sektor yang berintensif inovasi adalah mencukupi. Melalui pengkhususan kepada modal insan berkepakaran tinggi, EDO dan DFI berupaya untuk menawarkan sokongan yang lebih efektif kepada syarikat Bumiputera terutamanya mewujudkan jalinan pasaran global dan mengembangkan kewujudan syarikat tersebut di sepanjang rantaian nilai. Latihan keusahawanan sedia ada yang tidak bersepadu akan dirasionalisasi. MARA akan terus

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

173

menjadi agensi peneraju yang membina kepakaran keusahawanan dalam kalangan Bumiputera. Ini akan dilaksanakan melalui program latihan, khidmat rundingan dan program amali seperti membenarkan pelajar universiti untuk menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan dalam kampus. Program yang dilaksanakan oleh MARA akan disokong dengan program teknikal bagi sektor tertentu yang dijalankan oleh organisasi pembangunan industri atau industry development organisations (IDO) seperti Malaysian Biotechnology Corporation dan Multimedia Development Corporation.

Memperluas dan Mempertingkat Kekayaan Bumiputera bagi Memastikan Pemilikan Secara Kekal dan Berterusan
Skim saham amanah telah berjaya membantu Bumiputera menyertai dan mendapat manfaat daripada kekayaan negara. Penyertaan dalam skim saham amanah juga membolehkan Bumiputera meningkatkan pemilikan ekuiti dalam sektor korporat. Berdasarkan prinsip penggemblengan dana dan pemilikan aset melalui institusi, skim berkenaan akan mengurangkan halangan untuk menyertai dan membolehkan pemilikan aset secara kekal dan berterusan. Dalam tempoh Rancangan, pendekatan pelaburan melalui institusi akan diperluas melangkaui ekuiti sektor korporat meliputi kategori kekayaan lain seperti hartanah. Yayasan Amanah Hartanah

174

Bumiputera (YAHB) akan menubuhkan Tabung Pelaburan Amanah Hartanah atau Real Estate Investment Trusts (REIT) untuk mengurangkan halangan kepada Bumiputera untuk melabur dalam sektor hartanah komersial dan industri serta mendapat faedah daripada peningkatan nilai hartanah tersebut. Inisiatif juga akan diambil untuk memperkukuh keupayaan pelaburan institusi seperti Baitulmal dan mempertingkat nilai aset mereka termasuk pembangunan hartanah untuk tujuan komersial. Hasil daripada usahasama tersebut akan memberi faedah kepada masyarakat Bumiputera dengan lebih meluas melalui pewujudan peluang pekerjaan dan keusahawanan.

Usaha yang lebih bersepadu akan diambil untuk mempertingkat nilai aset Bumiputera seperti tanah. Dalam tempoh Rancangan, satu projek khas akan dilaksana iaitu pembaharuan Kampong Bharu, Kuala Lumpur yang terletak di lokasi strategik berhampiran kawasan hartanah utama, seperti yang ditunjukkan dalam Carta 4-9. Kerajaan akan menubuhkan Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu untuk bekerjasama dengan penduduk Kampong Bharu bagi membangunkan satu model perniagaan yang mana hasil daripada pembangunan semula tanah tersebut akan dikongsi secara saksama. Kawasan penempatan sementara penduduk juga akan dikenal pasti dengan persetujuan bersama antara pihak pemaju dengan penduduk Kampong

Carta 4-9

Kampong Bharu terletak di lokasi strategik berhampiran kawasan hartanah utama

Universiti Kuala Lumpur (UniKL)

Institut Jantung Negara

TH Selborn

Menara AM Bank

KAMPONG BHARU

Menara DBKL Menara Berkembar KLCC

Bangunan BSN

Menara KL

SUMBER: Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

175

Bharu, manakala skim pembiayaan yang inovatif akan diwujudkan bagi membolehkan penduduk sedia ada membeli unit kediaman di kawasan yang dibangunkan semula.

Menggalakkan Penyertaan Bumiputera dalam Pekerjaan Berpendapatan Tinggi Melalui Peningkatan Keupayaan dan Insentif Permintaan Pasaran
Menyedari keperluan untuk memperkukuh keupayaan Bumiputera bagi melayakkan mereka memegang jawatan dalam pekerjaan berpendapatan tinggi, program yang lebih berfokus akan dilaksana untuk membangunkan kepakaran dalam kalangan Bumiputera. Di samping itu, insentif yang bersesuaian akan disediakan bagi menggalakkan penyertaan Bumiputera terutamanya dalam jawatan pengurusan utama, profesional dan teknikal. Walaupun program pembangunan kepakaran ini akan memberi faedah kepada semua kumpulan etnik, penyertaan Bumiputera adalah terjamin, selaras dengan matlamat penyertaan yang saksama dalam pasaran guna tenaga. Dalam tempoh Rancangan, jumlah biasiswa bagi program lepasan ijazah di institusi terkemuka akan ditingkatkan. Objektif program ini untuk membolehkan modal insan Bumiputera memperoleh kelayakan yang akan dapat meningkatkan peluang ke jawatan yang lebih tinggi dan memperkukuh jaringan antarabangsa.

Biasiswa ini akan dibiaya melalui sumbangan daripada Kerajaan dan syarikat korporat. Pembiayaan akan diberi kepada penuntut yang memenuhi kriteria kemasukan dan tahap prestasi yang telah ditetapkan. Ikatan perjanjian yang fleksibel akan diberi kepada pemegang biasiswa yang dapat menyumbang secara berterusan kepada negara setelah tamat pengajian. Kerajaan akan mewujudkan pusat kecemerlangan industri bagi menyediakan latihan penyelidikan dan latihan lepasan ijazah yang akan dilaksanakan dengan kerjasama pertubuhan industri dan institusi penyelidikan atau institusi pendidikan tinggi sedia ada. Penubuhan pusat ini bertujuan untuk meningkatkan inovasi dan kemahiran dalam sektor yang disasarkan bagi menyokong usaha ke arah aktiviti nilai ditambah tinggi. Bilangan Bumiputera yang terlibat dalam program sangkutan dan program penempatan di luar negara juga akan dipertingkat untuk memberi pendedahan yang lebih meluas dalam bidang perniagaan yang mempunyai nilai ditambah tinggi, memperoleh pengalaman perniagaan dan menjalin jaringan profesional di peringkat antarabangsa. Syarikat yang mendapat kontrak atau perolehan yang besar daripada Kerajaan, serta pelabur tempatan dan antarabangsa yang menerima pra-pakej insentif khas di bawah skim insentif pelaburan langsung asing, akan diminta memberi komitmen kepada sasaran guna tenaga yang seimbang, program latihan atau sangkutan/penempatan, terutama untuk meningkatkan penyertaan Bumiputera di peringkat antarabangsa. Di samping itu, GLIC akan mewujudkan program yang serupa dengan rakan niaga utama dan melalui pengambilalihan syarikat luar negara.

176

MEMASTIKAN AKSES KEPADA INFRASTRUKTUR FIZIKAL ASAS DAPAT DINIKMATI OLEH SEMUA RAKYAT
Malaysia telah mencapai kejayaan yang memberansangkan dalam penyediaan infrastruktur dan kemudahan utiliti asas luar bandar lain. Namun di sebalik pencapaian tersebut, masih terdapat kampung di pedalaman yang masih belum boleh dihubungi melalui jalan raya dan mendapat kemudahan infrastruktur yang mencukupi terutamanya di Sabah dan Sarawak. Selain daripada berpendapatan rendah, penduduk luar bandar juga menghadapi kekurangan akses kepada infrastruktur asas. Dengan anggaran 36% penduduk Malaysia tinggal di kawasan luar bandar pada tahun 2009, usaha akan diambil untuk memastikan rakyat terutamanya masyarakat luar bandar disediakan dengan bekalan air dirawat dan kemudahan sanitasi yang mencukupi, akses kepada rangkaian jalan raya,
Carta 4-10

bekalan elektrik dan rangkaian perhubungan melalui teknologi komunikasi iaitu telefon dan internet yang lebih baik. Selain daripada meningkatkan kualiti hidup penduduk, kemudahan infrastruktur ini juga adalah faktor penting bagi membantu penjanaan aktiviti ekonomi baru di luar bandar. Sehingga kini, Malaysia telah mencapai kejayaan yang memuaskan dalam penyediaan infrastruktur asas. Pada tahun 2009, liputan elektrik luar bandar telah mencapai 92.3% dan liputan bekalan air luar bandar adalah 81.0% di seluruh Malaysia. Di samping itu, rangkaian jalan luar bandar di seluruh negara telah meningkat daripada 18,927 kilometer pada tahun 2000 kepada 45,905 kilometer pada tahun 2009 seperti ditunjukkan dalam Carta 4-10.

Kemajuan yang ketara telah dicapai dalam menyediakan infrastruktur fizikal asas di kawasan luar bandar
Liputan air luar bandar, 2009 %
Dengan liputan
10.0 41.0 41.0

Liputan elektrik luar bandar, 2009 %


Dengan liputan 0.5
23.0 33.0

Liputan jalan luar bandar , 2000 dan 2009, jumlah kilometer


Sarawak Sabah Semenanjung
4,565 5,606

Tanpa liputan

Tanpa liputan

90.0 59.0 59.0

99.5 77.0 67.0

1,542

2,239

35,734

15,145

Semenanjung

Sabah

Sarawak

Semenanjung

Sabah

Sarawak

2000

2009

1 Angka termasuk Jalan Perhubungan Desa SUMBER: Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

177

Melangkah ke hadapan, Kerajaan akan memberi tumpuan untuk menambah dan menaik taraf rangkaian jalan luar bandar. Reka bentuk dan pembinaan jalan akan dipertingkat bagi menghasilkan jalan yang berkualiti dan mengurangkan kos penyelenggaraan melalui penggunaan teknologi serta kaedah baru seperti penstabil tanah dan turapan konkrit. Reka bentuk tersebut akan meningkatkan tahap ketahanan jalan untuk menampung kegunaan kenderaan berat dan komersial serta hubungan di antara kawasan luar bandar dengan pusat ekonomi bandar bagi mempercepatkan pembangunan sektor ekonomi di kawasan luar bandar. Pada akhir tempoh Rancangan, sepanjang 6,312 kilometer jalan berturap akan dibina di Semenanjung Malaysia manakala 2,540 kilometer dibina di Sabah dan 2,819 kilometer di Sarawak yang memberi faedah kepada 3.3 juta penduduk di seluruh negara. Usaha lebih gigih akan diambil bagi meningkatkan liputan bekalan air yang dirawat di kawasan luar bandar dengan menaik taraf serta menyediakan saluran paip dan loji rawatan air baru. Usaha juga akan dipergiat bagi menambah baik perkhidmatan dan penyelenggaraan bagi memastikan kualiti air dan bekalan air yang berterusan. Sistem alternatif seperti sistem graviti, telaga tiub, air bawah tanah dan air tadahan hujan akan digunakan di kawasan pedalaman dan terpencil. Sasaran liputan rumah di luar bandar yang mendapat bekalan air bersih atau dirawat pada tahun 2015 adalah 99% di Semenanjung Malaysia, 98% di Sabah dan 95% di Sarawak. Menjelang akhir tahun 2015, tambahan

sebanyak 117,000 rumah di Semenanjung Malaysia, 112,700 rumah di Sabah dan 87,400 rumah di Sarawak akan dibekalkan dengan air bersih atau dirawat. Dalam tempoh Rancangan, liputan bekalan elektrik luar bandar akan diperluas melalui grid nasional dan sistem alternatif seperti hidromini dan solar hibrid. Liputan elektrik luar bandar dijangka mencapai hampir 100% di Semenanjung Malaysia dan 99% di Sabah dan Sarawak. Sasaran bilangan tambahan rumah yang akan dibekalkan elektrik adalah 6,000 rumah di Semenanjung Malaysia, 59,000 rumah di Sabah dan 76,000 rumah di Sarawak. Selain daripada peningkatan penyediaan infrastruktur asas, usaha akan terus diambil untuk menyediakan ameniti sosial, kemudahan sanitasi dan sukan serta kawasan rekreasi kepada penduduk luar bandar untuk meningkatkan kualiti hidup mereka. Penduduk di luar bandar akan terus diberi pendedahan kepada penggunaan kemudahan ICT dan pakej perisian yang sesuai untuk meningkatkan pengetahuan. Pada masa ini, penembusan internet di luar bandar hanya meningkat daripada 3.9% pada tahun 2004 kepada 4.3% pada tahun 2007. Oleh itu, peranan telecentre akan diperkukuh dan diorientasikan semula untuk menjadikannya sebagai satu instrumen yang dapat menjana peluang pendapatan khususnya dalam meningkatkan pemasaran produk luar bandar serta memperluask akses kepada peluang perniagaan. Sehubungan itu, adalah disasarkan sekurangkurangnya satu telecentre di setiap mukim.

178

Selaras dengan usaha untuk menuju ke arah mewujudkan negara berpendapatan tinggi berasaskan inovasi, Kerajaan bersama dengan industri komunikasi dan multimedia akan menubuhkan telecentre 1Malaysia, terutamanya di kawasan luar bandar. Telecentre 1Malaysia ini akan menjadi tempat tumpuan masyarakat luar bandar untuk mempelajari kemahiran baru melalui kemudahan ICT secara meluas. Dalam konteks memupuk budaya inovasi dan kreativiti, telecentre ini juga akan menyediakan ruang bagi belia untuk melibatkan diri dengan aktiviti dan percambahan minda. Telecentre ini adalah berasaskan model komuniti yang mampu membantu diri sendiri dengan bantuan kewangan secara perkongsian sektor swasta dan masyarakat sivil. Telecentre ini juga akan melibatkan penyertaan aktif belia tempatan. Melangkah ke hadapan, telecentre ini akan mencapai tahap kendiri dan akhirnya
Kotak 4-3

muncul sebagai pusat e-dagang bagi masyarakat tempatan. Penyediaan perkhidmatan pengangkutan asas luar bandar seperti pengangkutan udara dan air akan terus diperluas bagi meningkatkan hubungan dan akses penduduk luar bandar. Tumpuan akan diberikan di Sabah dan Sarawak seperti usaha menambah baik lapangan Perlepasan dan Pendaratan Jarak Pendek (STOL). Di Semenanjung Malaysia pula, laluan baru bagi bas henti-henti dan penambahan bas ekspres baru antara pusat luar bandar dan bandar akan memenuhi keperluan penduduk luar bandar untuk mendapat perkhidmatan pengangkutan yang cekap, mampu bayar dan selamat. Untuk memastikan usaha ditumpu ke arah meningkatkan akses kepada infrastruktur asas,

Matlamat NKRA Infrastruktur Asas Luar Bandar adalah untuk menambah baik penyediaan infrastruktur asas bagi rakyat di kawasan luar bandar melalui:

Pembinaan dan penaiktarafan jalan bagi menghubungkan kawasan


luar bandar kepada pusat sosial dan ekonomi;

Peningkatan infrastruktur asas luar bandar

Pembekalan air bersih dan dirawat melalui sambungan tambahan


dan penyelesaian alternatif;

Pembinaan rumah untuk golongan miskin dan miskin tegar; dan Pembekalan elektrik kepada rakyat dengan tumpuan khusus
kepada Sabah dan Sarawak.

adalah satu daripada enam Bidang Keberhasilan Utama Negara

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

179

Kerajaan telah mengenal pasti infrastruktur asas luar bandar sebagai salah satu Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) di bawah Program Transformasi Kerajaan (GTP). Bagi mencapai sasaran ini, usaha akan dipergiat untuk mempercepatkan penyampaian penyediaan infrastruktur asas luar bandar. Sehingga kini, usaha GTP di bawah NKRA infrastruktur asas luar bandar telah mencapai kemajuan yang ketara. Kerja pembinaan telah bermula untuk menambah rangkaian jalan sepanjang 500 kilometer di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak manakala sepanjang 86 kilometer telah siap dibina. Sejumlah 11 loji rawatan air sedang dalam pembinaan dengan 70,180 rumah dijangka akan disambung dengan bekalan air dirawat menjelang tahun 2010. Untuk meningkatkan liputan elektrik, 670 projek telah dimulakan melibatkan 25,310 rumah.

Bagi memastikan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur asas luar bandar secara berkesan, Kerajaan akan menyediakan beberapa pemboleh upaya utama termasuk:

Mengguna pakai pelan pembangunan sebagai

landasan untuk memastikan penyepaduan perancangan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur luar bandar;

Menambah baik proses pentadbiran sedia ada

untuk mengurangkan masa yang diperlukan bagi proses tender; bekalan sumber manusia, mesin dan bahan yang mencukupi melalui kerjasama lebih rapat dengan pembekal; dan

Memastikan

Membangunkan pengurusan program dan tata


urus projek yang berkesan.

180

MEMBINA MASYARAKAT YANG LEBIH PROGRESIF DAN INKLUSIF


Masyarakat progresif merupakan masyarakat yang mengimbangkan keperluan peribadi dan kebebasan awam untuk memastikan hak warga negara adalah didukung dan dihormati. Masyarakat ini menghormati dan menggalakkan kepelbagaian rakyat yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, etnik dan pegangan agama bekerjasama untuk memastikan kemajuan negara tanpa meminggirkan mana-mana pihak. Matlamatnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan menggalakkan penglibatan aktif daripada semua ahli masyarakat. Wanita, belia, kanak-kanak, warga emas, orang kurang upaya (OKU) dan unit keluarga adalah komponen penting dalam masyarakat. Oleh itu, langkah untuk memenuhi kehendak serta mengimbangi keperluan tersebut dengan persekitaran sosial yang semakin maju adalah penting ke arah mencapai masyarakat progresif dan inklusif. Dalam usaha untuk memastikan guna tenaga secara lebih inklusif, pihak majikan perlu memaklumkan kedudukan komposisi guna tenaga berdasarkan kepada petunjuk inklusif yang utama seperti gender dan etnik kepada Suruhanjaya Sekuriti (bagi syarikat tersenarai) dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (bagi syarikat lain). Ini akan membolehkan Kerajaan memantau pencapaian negara secara keseluruhan dalam aspek guna tenaga dengan lebih berkesan.

Memperkasa Wanita bagi Meningkatkan Sumbangan Mereka dalam Ekonomi


Saiz penduduk wanita telah meningkat daripada 11.5 juta pada tahun 2000 kepada 13.9 juta pada tahun 2009. Oleh itu, wanita akan terus menjadi sumber utama dalam mempengaruhi pembangunan generasi akan datang serta menjadi penyumbang utama kepada ekonomi. Peratus wanita dalam pengurusan tertinggi sektor awam telah meningkat daripada 6.9% pada tahun 1995 kepada 30.5% pada tahun 2010. Pada tahun 2008, wanita juga mewakili 65.9% daripada enrolmen pelajar lepasan sekolah menengah di sekolah bantuan penuh Kerajaan serta dianggarkan 62.3% enrolmen bagi Ijazah Pertama dan 52.7% dalam enrolmen untuk Ijazah Sarjana di institusi pengajian tinggi awam. Namun, sebilangan besar cenderung keluar daripada tenaga buruh terlebih awal disebabkan komitmen keluarga dan peribadi. Penyertaan wanita dalam tenaga buruh meningkat daripada 44.7% pada tahun 1995 kepada 45.7% pada tahun 2008, dan bilangan tersebut terus meningkat kepada 46.4% pada tahun 2009. Penyertaan wanita Malaysia dalam tenaga buruh agak rendah jika dibanding dengan negara jiran seperti Thailand (70.0%), Singapura (60.2%) dan Indonesia (51.8%) seperti yang ditunjukkan dalam Carta 4-11. Secara purata, perbezaan upah antara wanita dan lelaki telah berkurangan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

181

daripada nisbah 1:1.16 pada tahun 2006 kepada 1:1.08 pada tahun 2009. Walau bagaimanapun, nisbah berkenaan berkurangan secara perlahan. Selanjutnya, daripada 155,600 wanita menganggur pada tahun 2009, terdapat seramai 16,182 wanita berkahwin, 2,178 balu dan 2,956 janda. Penyertaan wanita dalam peringkat pembuat keputusan di sektor awam telah bertambah baik, yang mana keahlian wanita di Dewan Negara telah meningkat daripada 18.2% pada tahun 1990 kepada 28.8% pada tahun 2009 dan wanita sebagai ahli Dewan Rakyat meningkat daripada 5.3% kepada 10.4% dalam tempoh yang sama.
Carta 4-11

Walau bagaimanapun, penyertaan wanita di sektor swasta hanya merupakan 6.1% bagi pengarah korporat di Malaysia dan 7.0% Ketua Pegawai Eksekutif daripada 100 buah syarikat terbesar di Bursa Malaysia pada tahun 2008. Dari tahun 2005 hingga tahun 2009, penyertaan wanita dalam GLC kekal antara 11.0%-14.0%. Agenda utama dalam tempoh Rancangan adalah untuk memperkasakan wanita. Kerajaan akan meningkatkan usaha untuk menangani isu berkaitan dengan wanita untuk merealisasikan potensi sepenuhnya dan terlibat dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara secara lebih

Wanita di Malaysia mempunyai pencapaian pendidikan yang tinggi, namun penyertaan dalam tenaga buruh masih rendah
Tahap pencapaian pendidikan wanita di Malaysia, 2008 % Penyertaan tenaga kerja wanita di Malaysia berbanding negara jiran, 2008 %

Thailand
Wanita
65.9 62.3 52.7

70.0

Singapura

60.2

Lelaki

34.1 Enrolmen Lepasan Sekolah Menengah

37.7

47.3

Indonesia

51.8

Pemegang Ijazah Pertama

Pemegang Ijazah Sarjana

Malaysia

45.7

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perangkaan dan Pertubuhan Tenaga Kerja AntarabangsaUnjuran Tenaga Kerja dan Sosial di ASEAN 2008

182

berkesan. Di samping itu, Kerajaan bukan sahaja akan menggalakkan penglibatan wanita dalam pasaran tenaga kerja malahan meningkatkan kualiti dengan menambah bilangan wanita dalam peringkat pembuat keputusan. Oleh itu, adalah penting untuk wanita diberi peluang, persekitaran dan minda yang sewajarnya bagi membolehkan mereka menyertai dan menyumbang dalam pelbagai bidang pembangunan negara. Bagi mencapai tujuan ini, program utama yang akan diberi tumpuan adalah:

Bagi mengimbangi kerjaya dan kehidupan secara lebih baik untuk menggalakkan lebih ramai penyertaan wanita dalam pasaran tenaga kerja, terutamanya dalam kalangan isi rumah berpendapatan rendah, bilangan pusat penjagaan kanak-kanak dan pusat jagaan harian berasaskan komuniti di bawah JKM akan ditingkatkan. Sehingga kini, terdapat 2,077 pusat jagaan harian yang belum didaftarkan dengan JKM. Sehubungan itu, Kerajaan akan meningkatkan usaha untuk mendaftar pusat jagaan harian tersebut. Program CSR untuk menaja penubuhan pusat jagaan harian berlesen akan digalak dengan kerjasama NGO. Pelaksanaan waktu kerja anjal dan bekerja dari rumah di sektor awam dan swasta akan terus digalak untuk mewujudkan tempat kerja yang lebih mesra keluarga. Peluang latihan dan latihan semula akan disediakan melalui program khas Tabung Pembangunan Sumber Manusia. Usaha akan dilaksana bagi meningkatkan penglibatan wanita dalam aktiviti keusahawanan melalui kerjasama yang lebih erat antara Jabatan Pembangunan Wanita dengan institusi seperti AIM bagi mencapai sasaran mewujudkan 4,000 usahawan wanita pada tahun 2012. Satu jawatankuasa khas yang dipengerusikan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan ditubuh bagi melaksanakan

Meningkatkan

penyertaan wanita dalam pasaran tenaga kerja; Menambah bilangan wanita dalam peringkat pembuat keputusan; Menambah baik penyediaan sokongan kepada wanita yang menghadapi kesukaran seperti balu, ibu tunggal dan golongan berpendapatan rendah; dan Menghapuskan semua jenis diskriminasi terhadap wanita.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

183

program kesedaran gender untuk sektor awam berkaitan dengan pengambilan, pembangunan kerjaya dan perancangan penggantian. Ini adalah untuk meningkatkan penyertaan wanita bagi jawatan utama pembuat keputusan di Parlimen, Dewan Undangan Negeri, badan kehakiman dan kementerian. Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan juga akan meningkatkan usaha untuk melaksanakan kuota sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat pembuat keputusan. Kursus latihan pembangunan kepimpinan dan keupayaan akan terus diperluas melalui program latihan Nur Bestari. Di samping itu, kursus latihan sektor awam khas untuk wanita dalam bidang utama seperti politik, pengurusan dan motivasi akan ditubuh untuk meningkatkan keyakinan dan kebolehpercayaan diri kepada pekerja wanita dalam sektor awam. Sektor swasta dan NGO juga akan digalak untuk meningkatkan penyertaan wanita dalam jawatan pengurusan utama mereka. Program pembangunan kemahiran untuk ibu tunggal seperti Inkubator Kemahiran Ibu Tunggal (I-KIT) akan diperluas dan diperkukuhkan. Skim bantuan khas lain juga akan menggalakkan wanita yang menghadapi kesukaran menjalankan lebih banyak aktiviti keusahawanan. Di samping

itu, program latihan kemahiran dalam perusahaan kecil akan diperluas melalui program Jejari Bestari dan Inkubator Keusahawanan Wanita (I-KeuNITA) seperti jahitan dan manik untuk wanita dalam kalangan isi rumah 40% terendah, masyarakat Orang Asli dan etnik minoriti di Sabah dan Sarawak. Program kesedaran kesihatan seperti pencegahan HIV akan terus diperluas di luar bandar dengan kerjasama Kementerian Kesihatan dan NGO. Kerajaan akan menggabungkan prinsip dan inisiatif bagi menangani diskriminasi terhadap gender seperti yang dirangka oleh Konvensyen Mencegah Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), Beijing Platform for Action, Millenium Development Goals (MDGs) dan Dasar Wanita Negara 2009. Program kepekaan gender dan hak wanita akan terus diperluas bagi mendidik wanita berkaitan hak dan keadilan.

184

Membentuk Belia untuk Menjadi Pemimpin Masa Hadapan yang Dinamik dan Berinspirasi
Penyertaan belia adalah kritikal sebagai pemacu utama dalam menyumbang bakat berkebolehan untuk menyokong keperluan sumber manusia dalam pembangunan ekonomi negara. Jumlah belia dalam kumpulan umur 15-40 tahun telah meningkat daripada 11.1 juta pada tahun 2005 kepada 11.9 juta pada tahun 2009 yang mewakili 41.5% daripada jumlah penduduk negara. Jumlah belia yang bekerja adalah seramai 7.1 juta orang dalam tempoh yang sama. Peratusan belia yang menganggur meningkat daripada 10.5% kepada 10.9% antara tahun 2001 dan 2008, iaitu mewakili 62% daripada jumlah keseluruhan pengangguran pada tahun 2008. Nisbah pekerjaan-kepada-penduduk antara umur 15-24 tahun berkurangan daripada 42.7% pada tahun 2001 kepada 36.7% pada tahun 2008. Ini mungkin merupakan satu petunjuk bahawa sebahagian besar belia memilih untuk melanjutkan pelajaran memandangkan jumlah tenaga kerja muda (25-29 tahun) yang telah menamatkan pendidikan tertiari telah meningkat daripada 333,800 orang pada tahun 2001 kepada 571,600 orang pada tahun 2008.

Kerajaan menyedari kepentingan belia dalam pembangunan ekonomi. Justeru, dalam tempoh Rancangan, langkah akan diambil untuk menyediakan belia bagi memainkan peranan untuk menyumbang ke arah pembangunan negara melalui peningkatan kemahiran yang bersesuaian, penerapan nilai-nilai murni dan pemikiran positif untuk memastikan kejayaan mereka. Generasi belia juga harus menjadi lebih proaktif dan dinamik supaya dapat memenuhi tuntutan persekitaran ekonomi yang sentiasa berubah. Dalam memastikan belia meneruskan peranan penting dalam agenda pembangunan negara, Jawatankuasa Kabinet Pembangunan Belia yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri telah ditubuhkan. Jawatankuasa ini akan menyelaras dan mengemaskini sistem penyampaian pembangunan belia dan juga menyelaras peranan dan tanggungjawab kementerian yang terlibat. Objektif program pembangunan belia adalah untuk melahirkan golongan belia yang berkebolehan dalam bidang kemahiran, keusahawanan dan kepimpinan. Kerajaan juga akan memupuk belia dengan sikap positif terhadap semangat patriotisme dan kesukarelawanan untuk melahirkan belia yang cintakan negara dan menghargai semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia - selaras dengan konsep 1Malaysia. Program belia juga akan memberi

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

185

tumpuan untuk mengukuhkan budaya berdaya saing berdasarkan merit dan kebolehan. Program pembangunan belia akan dirangka untuk melahirkan generasi belia yang berpandangan jauh dan berazam ke arah kecemerlangan akademik dan kerjaya. Program akan diatur untuk mengiktiraf dan memberi penghargaan kepada individu yang berjaya dalam usaha untuk memupuk sifat keperibadian yang kukuh dan keyakinan diri yang tinggi, termasuk menyediakan insentif kewangan, program pengajian ke luar negara dan program latihan sangkutan. Anugerah Belia Negara akan diteruskan untuk mengiktiraf pencapaian belia yang cemerlang di dalam pelbagai bidang termasuk kepimpinan dan kesukarelawanan. Di samping itu, belia yang mempunyai daya kepimpinan yang cemerlang dan aktif dalam aktiviti kemasyarakatan akan diberi peluang untuk menghadiri pelbagai persidangan antarabangsa dan forum seperti program Global Model UN yang memberi peluang kepada belia berinteraksi dengan belia dari negara lain dalam pelbagai isu global. Untuk memastikan belia mendapat pekerjaan, program pembangunan kemahiran yang lebih seimbang antara bidang teknikal dan kemahiran insaniah akan dilaksanakan. Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) menawarkan kursus kemahiran yang mempunyai permintaan tinggi dalam pasaran akan diperluas untuk menyediakan

lebih pilihan pengajian kepada belia. Kursus yang ditawar akan diiktiraf di bawah Sijil Kemahiran Malaysia. IKBN juga akan menyediakan latihan kemahiran insaniah seperti kursus kepimpinan kepada pelajar. Bagi meningkatkan pendedahan belia kepada industri sukan berintensif modal seperti golf dan sukan permotoran, IKBN juga akan menawarkan kursus yang berkaitan bagi meningkatkan penyertaan belia dalam bidang sukan yang berpotensi dan memberi pulangan lumayan. Latihan keusahawanan dan program kesedaran akan diperluas melalui pelbagai institusi termasuk Akademi Pembangunan Belia Malaysia, INSKEN dan MARA. Kemahiran kepimpinan terutamanya dalam kalangan pemimpin persatuan belia akan diperkukuh melalui program sangkutan di mana pemimpin belia yang berkebolehan akan ditempatkan di pelbagai jabatan kerajaan, syarikat swasta dan NGO untuk tempoh sehingga setahun. Semangat kesukarelawanan akan digalakkan di kalangan belia. Pasukan belia Ikatan Relawan Rakyat (RELA) yang merupakan sebahagian pasukan sukarelawan RELA akan terus diperluas untuk memupuk semangat kesukarelawanan dan disiplin di kalangan belia. Untuk menggalakkan perpaduan dalam kalangan belia, aktiviti akan diatur untuk memastikan penyertaan yang lebih inklusif seperti pertandingan sukan. Kerajaan juga akan membangun dan memperkukuh persatuan belia melalui kursus kepimpinan

186

dan pengurusan untuk memastikan persatuan belia dapat bergerak tanpa bantuan kewangan daripada kerajaan. Perpindahan pendaftaran persatuan belia daripada Pendaftar Pertubuhan kepada Pendaftar Pertubuhan Belia di bawah Kementerian Belia dan Sukan akan memastikan penyampaian perkhidmatan dan pemantauan program pembangunan belia secara lebih efektif. Dalam tempoh Rancangan, bilangan persatuan belia dijangka akan meningkat daripada 5,000 kepada 11,500. Program pencegahan dan pemulihan akan ditambah baik dan diperluas untuk membentuk identiti belia yang lebih baik serta memperluas pemikiran belia terhadap kehidupan. Program berkenaan juga akan memperkukuh disiplin belia bagi menjauhi masalah sosial seperti jenayah, penagihan dadah serta terlibat dengan pergaulan yang tidak sihat. Program kesedaran yang memberi tumpuan kepada usaha menghalang penglibatan belia dalam aktiviti jenayah akan diperluas untuk menyokong pengurangan jenayah jalanan.

Menjamin Keselamatan dan Kesejahteraan Kanak-kanak


Dalam tempoh Rancangan, keutamaan akan diberi kepada perlindungan dan kesejahteraan kanak-kanak. Pelaburan untuk kanak-kanak adalah pelaburan untuk masa hadapan negara. Oleh yang demikian, usaha yang bersepadu bagi memperkukuh institusi keluarga dan bantuan kebajikan, perlindungan dan pembangunan kanak-kanak akan diteruskan. Ini termasuk mempertingkat kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak, memperkukuh program sokongan yang berkaitan termasuk peningkatan keupayaan pemberi khidmat penjagaan dan menaik taraf kemudahan dan institusi kebajikan sedia ada seperti pusat pemulihan dan rumah kebajikan kanak-kanak. Di samping itu, peranan masyarakat untuk melindungi kepentingan kanak-kanak akan dipertingkat melalui program kesedaran. Penyertaan masyarakat akan terus menjadi strategi utama dalam program pencegahan dan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

187

pemulihan kanak-kanak. Peranan masyarakat akan dipertingkat melalui usaha pembangunan keupayaan bagi membolehkan mereka berfungsi dengan berkesan untuk menjaga kepentingan kanak-kanak serta melaksanakan program pencegahan dan pemulihan bagi mengawal masalah sosial yang melibatkan kanak-kanak. Bagi menangani isu berkaitan penderaan kanakkanak, Polis DiRaja Malaysia akan melaksana saringan ke atas penjaga kanak-kanak untuk menjamin keselamatan dan perlindungan kanakkanak yang berada di bawah jagaan pihak lain seperti pusat jagaan, pusat asuhan dan tadika. Sebagai keselamatan tambahan untuk kanakkanak, satu sistem amaran untuk kanak-kanak yang hilang dan tidak dapat dikesan (seperti buletin pelan AMBER Alert di Amerika Syarikat) akan diwujudkan melalui kerjasama media massa dengan agensi penguatkuasa undang-undang. Pusat aktiviti kanak-kanak akan diperkukuh untuk melindungi kanak-kanak, khususnya daripada keluarga berisiko tinggi, daripada terlibat dalam kegiatan sosial yang tidak diingini serta daripada kemungkinan didera. Pusat ini ditubuhkan mengikut keperluan tertentu masyarakat setempat dan menyediakan perkhidmatan kebajikan kanak-kanak yang menyeluruh termasuk aktiviti sukan dan sosial, program pembelajaran dan kemudahan kaunseling.

Menyokong Warga Emas Supaya Terus Berperanan Produktif dan Bermakna dalam Masyarakat
Penurunan kadar kesuburan dan peningkatan jangka hayat menyebabkan penduduk Malaysia semakin menua. Bilangan penduduk yang berusia 60 tahun ke atas meningkat daripada 1.5 juta pada tahun 2000 kepada 2.0 juta pada tahun 2009. Menjelang 2020, dianggarkan bilangan warga emas akan berjumlah 3.4 juta orang dan pada tahun 2035, Malaysia akan termasuk dalam kategori negara yang semakin menua seperti yang ditakrifkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dengan bilangan warga emas melebihi 15% daripada jumlah penduduk. Kerajaan menyedari bahawa memanfaatkan golongan warga emas merupakan satu usaha yang bernilai. Justeru, dalam tempoh Rancangan, penjagaan kesihatan dan kesejahteraan warga emas akan terus diberi penekanan supaya mereka dapat menjalani kehidupan di hari tua dengan penuh bermaruah dan rasa hormat serta dapat menjalani kehidupan dengan berdikari dan lebih bermakna sebagai sebahagian daripada anggota penting dalam keluarga, masyarakat dan negara. Langkah akan diambil untuk menyedia persekitaran yang kondusif supaya warga emas kekal sihat, aktif dan selamat. Sejajar dengan ini, program

188

yang dijalankan dalam tempoh Rancangan akan memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan infrastruktur yang lebih mesra warga emas, meningkatkan akses kepada kemudahan kesihatan yang mampu dibiayai, menyedia rumah perlindungan yang mencukupi dan mengukuhkan kewangan serta peluang pekerjaan. Program untuk mewujudkan kesedaran yang lebih tinggi dalam kalangan anggota keluarga dan masyarakat supaya menyayangi warga emas akan turut dilaksanakan. Sehubungan itu, penekanan yang lebih akan diberi kepada nilai seperti tanggungjawab keluarga, sifat bertimbang rasa dan kasih sayang terhadap warga emas. Untuk meningkatkan peluang pekerjaan, rebat cukai 100% ke atas perbelanjaan melatih semula warga emas akan diteruskan. Di samping itu, pangkalan data bagi peluang pekerjaan untuk warga emas menerusi Jobs Malaysia akan dipromosi dengan lebih giat supaya wujud kesedaran dalam kalangan warga emas yang aktif mencari pekerjaan mengenai pangkalan data tersebut. Kehidupan berdikari juga akan diberi penekanan melalui Program Bantuan Di Rumah yang mana sukarelawan akan membantu dalam urusan harian rumah terutamanya bagi mereka yang tinggal berseorangan. Pusat jagaan harian warga emas yang ditubuhkan dengan kerjasama NGO akan diperluas untuk memastikan penjagaan

warga emas semasa ahli keluarga bekerja. Akses kepada penjagaan kesihatan juga akan terus dipertingkat dengan menyediakan kemudahan pengangkutan percuma ke hospital atau klinik oleh JKM.

Mengintegrasi Orang Kurang Upaya ke dalam Masyarakat


Jumlah OKU berdaftar telah meningkat daripada 98,452 pada tahun 2000 kepada 283,204 pada tahun 2009, walaupun anggaran Pertubuhan Kesihatan Sedunia menunjukkan bilangan yang lebih besar sehingga sepuluh kali ganda. Penglibatan OKU dalam aktiviti pembangunan merupakan elemen penting bagi masyarakat progresif. Dalam tempoh Rancangan, tumpuan akan diberi kepada usaha untuk mengarusperdana OKU ke dalam masyarakat supaya mereka boleh berdikari, produktif dan menjadi penyumbang yang dihargai dalam pembangunan. Usaha akan dipergiat bagi memudahkan akses fizikal kepada pengangkutan dan bangunan bagi mewujudkan persekitaran yang lebih mesra OKU. Ini akan dilaksana dengan menerima pakai reka bentuk piawaian antarabangsa bagi bangunan, ruang awam dan taman. Pusat pemulihan dalam komuniti sedia ada akan dinaik taraf menjadi pusat perkhidmatan setempat yang akan memberi perkhidmatan secara lebih

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

189

komprehensif termasuk pendaftaran OKU, pemeriksaan dan pengesanan ketidakupayaan, khidmat rujukan, latihan vokasional, penempatan kerja dan penyebaran maklumat tentang OKU. Selain itu, program PDKNet juga akan ditambah baik untuk program pemulihan dalam komuniti melalui teknologi multimedia dan ICT. Kerajaan juga akan sentiasa berusaha untuk memberi lebih banyak peluang pekerjaan kepada OKU. Sejajar dengan usaha ini, Kerajaan akan melaksanakan sasaran 1% pekerjaan untuk OKU dalam perkhidmatan awam. Program sedia ada seperti Job Coach akan diperluas bagi memastikan liputannya mencukupi untuk membantu OKU dengan berkesan dalam mencari, mendapatkan dan mengekalkan pekerjaan dalam pasaran terbuka melalui program ICT seperti sistem pertukaran pekerja elektronik untuk OKU yang dikendalikan oleh Jabatan Tenaga Kerja. Kerajaan juga akan melihat kepada kemungkinan penubuhan institusi pengajian khusus dan sekolah vokasional khas untuk OKU.

Kerajaan. Keluarga merupakan asas sebuah negara yang sihat, dinamik dan produktif. Ia juga penting dalam memenuhi keperluan emosi dan fizikal individu untuk mencapai kedudukan ekonomi dan sosial yang tinggi. Ruang kediaman dan komuniti memerlukan persekitaran yang selesa bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan dan masyarakat yang lebih inklusif. Program untuk memupuk jati diri dan nilai keluarga akan dilaksana untuk meningkatkan ketahanan, integriti, perpaduan dan kesepakatan yang lebih lagi kepada institusi keluarga. Bagi mencapai matlamat ini, perkhidmatan dan program sokongan keluarga akan ditumpu kepada usaha memperkukuh institusi perkahwinan dan menggalakkan perkongsian sumber, tanggungjawab dan peranan secara saksama. Program Smart Start akan diperluas untuk mewujudkan kesedaran tentang peranan dan tanggungjawab dalam institusi perkahwinan dan menggalakkan kesefahaman yang lebih tinggi antara pasangan yang bakal berkahwin. Pengetahuan dan kemahiran keibubapaan terutama dalam kalangan pasangan bekerja akan diperkukuh melalui Program Keluarga@Kerja untuk mengimbangi kerjaya dan kehidupan serta keperluan keibubapaan bagi keluarga muda. Kerajaan juga akan menambah bilangan pusat perkhidmatan keluarga setempat dalam tempoh Rancangan untuk memberi perkhidmatan sokongan yang lebih kukuh kepada keluarga seperti perkhidmatan kaunseling, terapi dan perantaraan.

Memperkukuh Institusi Keluarga bagi Menghadapi Cabaran Kehidupan Moden


Institusi keluarga yang diterap dengan nilai kekeluargaan yang positif, perkongsian tanggungjawab dalam kalangan ahli keluarga dan institusi perkahwinan yang kukuh akan terus menjadi keutamaan dalam agenda pembangunan

190

KESIMPULAN
Dalam tempoh Rancangan, pendekatan inklusif akan terus dilaksana dengan menyediakan akses kepada peluang secara saksama untuk semua rakyat. Program bagi meningkatkan taraf hidup isi rumah 40% terendah dan menjamin kumpulan yang mudah terjejas akan diberi penekanan. Ini akan dilaksana dengan meningkatkan keupayaan untuk menjana pendapatan melalui peningkatan kemahiran, menghubungkan mereka dengan majikan yang berpotensi serta meningkatkan keupayaan keusahawanan. Pada masa yang sama, jaringan keselamatan sosial akan diperkemas untuk melindungi golongan yang mudah terjejas. Di samping itu, penyertaan yang seimbang dalam ekonomi akan terus diusahakan. Pada masa lalu penekanan diberi kepada usaha mencapai 30% pemilikan ekuiti korporat Bumiputera melalui instrumen yang berbentuk peruntukan. Menuju ke hadapan, tumpuan akan diberikan ke arah mencapai penyertaan seimbang dalam pekerjaan berpendapatan tinggi, memperkukuhkan keusahawanan dalam aktiviti nilai ditambah tinggi, dan membolehkan pengumpulan kekayaan merentasi kategori aset yang lebih meluas. Penekanan baru terhadap pembangunan keupayaan dan penyertaan ekonomi yang tulen membolehkan agenda pendekatan secara inklusif dilaksanakan dalam konteks ekonomi yang berkembang. Prinsip mesra pasaran, berdasarkan keperluan, berasaskan merit dan ketelusan akan diterapkan dalam reka bentuk dan pelaksanaan program bagi memastikan pendekatan inklusif adalah selaras dengan objektif pertumbuhan.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 4: Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

191

Bab 5
MEMBANGUN DAN MENGEKALKAN MODAL INSAN BERTARAF DUNIA

Menara Kuala Lumpur

194

Modal insan merupakan pelaburan terpenting bagi pembangunan sesebuah negara dan menjadi teras kepada inovasi dan ekonomi berpendapatan tinggi yang produktif. Tidak ada negara mampu mencapai kemajuan tanpa memiliki modal insan cemerlang yang berkemahiran tinggi, boleh bertindak balas dengan pantas dan kreatif terhadap perubahan ekonomi, dan berpaksikan kepada penjanaan dan penggunaan pengetahuan. Oleh itu, membangun, menarik dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia merupakan prasyarat penting bagi mencapai hasrat negara.
Carta 5-1

Kelayakan pendidikan yang tinggi bagi menyokong pembangunan pengetahuan dan inovasi, tahap kemahiran yang tinggi dalam bidang teknikal dan profesional, serta paras produktiviti yang tinggi adalah antara ciri utama modal insan dan tenaga kerja negara berpendapatan tinggi. Berdasarkan ciri ini, usaha perlu ditumpukan bagi mencapai tahap modal insan bertaraf dunia menjelang tahun 2020. Carta 5-1 menunjukkan tahap modal insan Malaysia pada masa kini berbanding dengan beberapa negara berpendapatan tinggi berasaskan ciri tersebut.

Keperluan Malaysia untuk merapatkan jurang perbezaan bagi mencapai ciri modal insan bertaraf dunia
Tenaga buruh dengan pendidikan tertiari1 %, 2007
23.4 35.9 35.0 34.8 34.1 32.7 31.9 25.6 29.3 43.8 36.3 42.9 42.5 36.0 71.7 67.2 78.6

Tenaga buruh mahir2 %, 2008

Negara Malaysia (2009) Singapura Republik Korea Finland Amerika Syarikat Australia United U it d Kingdom Hong Kong

Produktiviti pekerja US$ PPP3 000 setiap pekerja, 2009


26.6

28.0 51.0

60.8 52.9 66.5 92.9

Purata OECD = 27.4


1

Purata OECD = 37.6

Purata OECD = 64.8

Pendidikan tertiari adalah tahap pendidikan selepas menamatkan pendidikan menengah, iaitu selepas 11-12 tahun persekolahan wajib. Kolej, universiti, g politeknik merupakan institusi utama y g menyediakan p p yang y pendidikan tertiari institut kemahiran/teknologi dan p Pengurusan, profesional dan pekerjaan mahir lain Pelarasan ke atas Pariti Kuasa Beli

2 3

SUMBER: Statistik Pendidikan Bank Dunia, Economic Intelligence Agency, Pertubuhan Buruh Antarabangsa, Korea International Labour Foundation, Singapore Ministry of Manpower, US Bureau of Labour Statistics

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

195

Masih terdapat jurang yang luas untuk Malaysia mencapai modal insan bertaraf dunia dan risiko untuk ketinggalan semakin bertambah. Beberapa kajian antarabangsa menunjukkan prestasi pelajar Malaysia merosot berbanding dengan pelajar negara lain. Mengikut Trends in International 1 Mathematics and Science Study (TIMSS) , 2007, lebih kurang 20% daripada pelajar Malaysia gagal mencapai tanda aras minimum dalam Matematik dan Sains, berbanding dengan hanya 5% dalam Sains dan 7% dalam Matematik pada tahun 2003. Di samping itu, tenaga kerja secara relatifnya adalah tidak mahir. Sebanyak 77% daripada tenaga kerja hanya mempunyai pendidikan asas selama 11 tahun, iaitu Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengannya dan hanya 28% daripada guna tenaga dalam kumpulan pekerjaan berkemahiran tinggi. Kekurangan modal insan mahir akan menjadi lebih meruncing dalam persaingan global yang sengit memandangkan modal insan berkualiti

akan tertarik ke negara yang menyediakan peluang paling baik. Negara Asia seperti Republik Korea dan Singapura telah berjaya menjadi negara maju dalam tempoh satu generasi. Kejayaan ini adalah hasil daripada penentuan yang jitu dan teliti terhadap sektor keutamaan yang perlu diberi fokus di samping memberi tumpuan kepada usaha membangun, meningkatkan kemahiran dan menghasilkan modal insan yang diperlukan bagi memacu pertumbuhan sektor ekonomi tersebut. Pembangunan modal insan bertaraf dunia di Malaysia memerlukan usaha yang komprehensif dan bersepadu daripada sektor awam dan swasta serta masyarakat. Sehubungan ini, kolaborasi antara pelbagai kementerian dan sektor swasta perlu diperkukuhkan untuk meningkatkan keberkesanan pembangunan modal insan dan memanfaatkan semua lapisan masyarakat. Pendekatan holistik akan memenuhi keperluan setiap rakyat Malaysia di sepanjang peringkat kehidupan.

TIMSS menyediakan perbandingan dalam pencapaian Matematik dan Sains di peringkat antarabangsa dari semasa ke semasa bagi pelajar yang mengikuti lapan tahun persekolahan. Pada tahun 2007, sebanyak 59 buah negara menyertai kajian ini.

196

Carta 5-2

Rangka kerja pembangunan modal insan yang bersepadu bagi Malaysia

Pendidikan Awal Pendidikan Prasekolah KanakAsas Kanak

Pendidikan Tertiari
Universiti / Kolej Politeknik Kolej Komuniti Institusi Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TEVT)

Alam Pekerjaan

Pesara/ Kerjaya Kedua

Umur Tema

0+

4+

5+/6+

17+

20+

Memastikan setiap kanakkanak boleh Menjadikan sekolah bertanggungjawab Membuat pelaburan ke atas pemimpin
terhadap prestasi pelajar unggul di setiap sekolah Meningkatkan daya tarik profesion keguruan dan menghasilkan guru terbaik berjaya

Mengarusperdanakan dan Meningkatkan kompetensi


siswazah memperluas TEVT

Mempercepat penyusunan Menarik dan mengekal


bakat terbaik semula pasaran pekerjaan

Meningkatkan kemahiran
tenaga kerja sedia ada

Merombak sistem pendidikan untuk meningkatkan prestasi pelajar dengan signifikan

Meningkatkan kemahiran untuk meningkatkan kebolehpasaran

Menyusun semula pasaran pekerjaan untuk mengubah Malaysia ke arah negara berpendapatan tinggi

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi

Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesepuluh (2011-2015), Kerajaan akan mengguna pakai rangka kerja pembangunan modal insan yang bersepadu, seperti ditunjukkan dalam Carta 5-2. Rangka kerja ini akan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran rakyat di sepanjang kitar hayat, bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak, pendidikan asas, pendidikan tertiari sehingga ke alam pekerjaan dengan melaksanakan strategi berikut:

Merombak sistem pendidikan untuk meningkatkan prestasi pelajar dengan signifikan; Meningkatkan kemahiran rakyat meluaskan kebolehpasaran; dan untuk

Menyusun semula pasaran pekerjaan untuk menjadikan Malaysia negara berpendapatan tinggi.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

197

Kotak 5-1

Pengalaman mengagumkan tentang pertumbuhan dan pemodenan Republik Korea melalui pembangunan modal insan
Pada masa kini, Republik Korea merupakan sebuah negara maju dalam semua aspek. Ekonomi Republik Korea mencecah satu trillion dolar dan merupakan ekonomi yang ke-13 terbesar di dunia. KDNK per kapita menyaingi kebanyakan negara maju yang lain. Republik Korea juga maju dalam bidang teknologi dan kadar penembusan jalur lebar yang tertinggi di dunia, iaitu lebih 90%. Prestasi pelajar Republik Korea juga sentiasa berada di kedudukan terbaik dalam kalangan negara yang mempunyai pencapaian tertinggi dalam penilaian pelajar di peringkat antarabangsa seperti Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Programme for International Student Assessment (PISA). Pencapaian ini amat menarik. Namun apa yang lebih menakjubkan ialah kepantasan Republik Korea membangun daripada sebuah negara yang musnah akibat peperangan kepada negara kuasa besar ekonomi. Setengah abad lalu, Republik Korea yang mempunyai ramai tenaga kerja berkos murah telah menjadikan pendidikan dan pembangunan modal insan sebagai satu cara meningkatkan produktiviti bagi melonjak pembangunan dan mencapai status negara maju. Republik Korea menyedari bahawa untuk bersaing di peringkat global, perlu diwujudkan sistem pendidikan yang dapat memastikan semua pelajar disokong dan boleh berjaya tanpa mengenepikan pelajar yang berprestasi rendah. Bagi mencapai matlamat ini, Republik Korea memberi tumpuan kepada pengukuhan pendidikan di semua peringkat, dari sekolah rendah sehingga universiti dan latihan kemahiran. Inisiatif yang diambil termasuk bukan sahaja menjadikan pendidikan sekolah peringkat menengah sebagai pendidikan wajib, tetapi mempercepat pengukuhan pendidikan teknikal dan latihan menerusi kerjasama erat dengan chaebol dan syarikat-syarikat besar di Republik Korea seperti menubuhkan universiti korporat sebagai institusi pembelajaran sepanjang hayat. Pelaburan yang besar telah dibuat dalam pendidikan tertiari. Pada masa kini, jumlah enrolmen di institusi pengajian tinggi awam dan swasta dianggarkan seramai 3.6 juta pelajar. Di samping itu, Kerajaan Republik Korea merekayasa keseluruhan sistem pendidikan untuk menyediakan modal insan yang diperlukan oleh industri yang diberi keutamaan.

198

MEROMBAK SISTEM PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI PELAJAR DENGAN SIGNIFIKAN


Malaysia telah mencapai kemajuan besar dalam sistem pendidikan dengan kadar literasi dalam kalangan orang dewasa sekitar 92% dan enrolmen pendidikan rendah yang universal serta merupakan antara negara yang menikmati kadar pertumbuhan enrolmen sekolah menengah yang terpantas. Pendidikan bukan hanya merupakan hak asasi manusia, malah amat penting kepada perkembangan ekonomi. Prestasi pendidikan yang rendah memberi kesan negatif kepada masa depan negara memandangkan tahap pendidikan yang tinggi berkait rapat dengan kadar pertumbuhan ekonomi. Sekiranya tahap pendidikan negara tidak ditingkatkan ke peringkat piawaian antarabangsa, serta jurang pencapaian sekolah tidak dikurangkan, Malaysia akan ketinggalan dalam pendidikan dan kehilangan daya saing pada masa hadapan. Prestasi pelajar akan terus ditanda aras dengan penilaian dan piawaian antarabangsa. Bagi memastikan pencapaian dan peningkatan pelajar diukur secara objektif dan konsisten dengan negara lain, Malaysia akan mengambil bahagian dalam Programme for International Student Assessment (PISA) di samping meneruskan penyertaan dalam TIMSS. TIMSS dan PISA adalah dua alat pengukuran perbandingan pencapaian pelajar yang diiktiraf tinggi di peringkat global. Dalam penilaian terkini, 59 negara telah menyertai TIMMS pada tahun 2007, dan 65 negara menyertai PISA pada tahun 2009. Dalam tempoh Rancangan, Kementerian Pelajaran (KPM) akan menjalankan penilaian dan kajian semula sistem pendidikan secara komprehensif dengan memberikan tumpuan khusus kepada peningkatan keberkesanan pelaksanaan program pendidikan. Usaha untuk merombak sistem pendidikan akan berpandu kepada Falsafah Pendidikan Negara yang diperkenalkan pada tahun 1989 dan menjadi asas kepada semua usaha transformasi pendidikan. Matlamat Falsafah ini adalah untuk membangunkan potensi individu secara holistik dan bersepadu bagi melahirkan individu yang seimbang dari segi keupayaan intelek, rohani, emosi dan jasmani. Bagi memperkukuh hasrat Falsafah ini, penekanan yang lebih akan diberi kepada penglibatan dalam aktiviti sukan dan ko-kurikulum sebagai usaha ke arah memupuk pembangunan sahsiah pelajar. Sistem pendidikan negara akan terus menekankan penerapan nilai dan etika yang menjadi asas penting kepada pencapaian Wawasan 2020. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi di sekolah akan dipergiatkan bagi memupuk kreativiti dan inovasi pelajar ke arah melengkapkan mereka dengan kemahiran dan keupayaan terkini yang diperlukan oleh negara berpendapatan tinggi.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

199

Kotak 5-2

Mempertingkat kualiti pelajar adalah satu daripada enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)
Enam NKRA telah dipilih sebagai bidang keutamaan negara dan rakyat Malaysia. NKRA ini merupakan kombinasi keutamaan jangka pendek dan isu-isu jangka panjang yang memberi kesan kepada rakyat. Bagi membayangkan kepentingannya, NKRA dimiliki secara bersama oleh Jemaah Menteri dan pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada menteri kanan yang dilantik dan dipantau oleh Perdana Menteri. NKRA pendidikan bertujuan meningkatkan prestasi pelajar dan berteraskan kepada empat bidang: kadar enrolmen prasekolah, sekolah berprestasi tinggi, program Penyaringan Literasi dan Numerasi (LINUS) dan Baiah kepada Guru Besar dan Pengetua.

Pendidikan adalah satu daripada Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). NKRA pendidikan merupakan landasan dan titik permulaan dalam usaha menambah baik prestasi pelajar dalam sistem pendidikan peringkat sekolah secara menyeluruh, serta membolehkan mereka mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti. Sistem pendidikan adalah penting untuk memperkukuh daya saing negara dan membangunkan 1Malaysia. Status sekolah kebangsaan akan terus diperkukuhkan bagi menjadikannya sekolah pilihan kepada semua rakyat Malaysia melalui peningkatan piawaian dan merapatkan jurang prestasi antara sekolah kebangsaan. Untuk mempercepat penambahbaikan prestasi pelajar secara berkesan, berterusan dan menyeluruh, Kerajaan tidak akan hanya memberi tumpuan kepada pembangunan fizikal tetapi akan lebih menumpukan kepada aspek yang memberi impak besar kepada prestasi pelajar seperti kualiti guru dan kepimpinan di sekolah. Selaras dengan pengalaman pelaksanaan sistem pendidikan terbaik dunia dan keperluan untuk menghasilkan peningkatan prestasi pelajar yang signifikan, empat strategi akan diguna pakai dalam tempoh Rancangan ini:

200

Memastikan setiap kanak-kanak boleh berjaya. Menetapkan harapan yang tinggi kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang dan menyediakan bantuan dan sokongan yang sistematik terutama kepada mereka yang ketinggalan dalam pembelajaran; Menjadikan sekolah bertanggungjawab terhadap prestasi pelajar. Memberikan autonomi kepada beberapa aspek pengurusan sekolah sebagai ganjaran ke atas peningkatan signifikan pencapaian pelajar; Membuat pelaburan bagi membangun kepemimpinan unggul di setiap sekolah. Membuat pelaburan yang besar bagi meningkatkan prestasi kepimpinan sekolah sebagai pemangkin utama perubahan menerusi kriteria pemilihan yang ketat, latihan dan pengurusan prestasi yang mantap berdasarkan prestasi pelajar; dan Meningkatkan daya tarikan profesion keguruan dan menghasilkan guru terbaik. Menjadikan profesion keguruan lebih menarik supaya lebih ramai individu berkebolehan tinggi berminat menyertainya, meningkatkan kualiti latihan praktikum, dan memantapkan pengurusan prestasi serta pembangunan profesional bertaraf dunia yang berterusan.

Memastikan Setiap Kanakkanak Boleh Berjaya


Dalam setiap sistem pendidikan yang unggul, kejayaan setiap pelajar sentiasa menjadi keutamaan. Matlamat ini boleh dicapai melalui dua pendekatan. Pertama, meletakkan sasaran pencapaian yang sama tinggi kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang atau tempat. Pendekatan kedua pula, menerima hakikat bahawa sebahagian pelajar memerlukan sokongan yang lebih untuk mencapai piawaian prestasi yang ditetapkan, terutama bagi mereka daripada kalangan isi rumah 40% terendah. Sehubungan ini, Kerajaan akan terus memainkan peranan yang besar dan memberi komitmen yang sepenuhnya untuk menyerlahkan potensi diri setiap kanak-kanak di Malaysia.

Penyediaan Asas Pendidikan yang Kukuh kepada Lebih Ramai Kanak-kanak


Pendidikan awal memainkan peranan penting dalam pembinaan minda kanak-kanak dan dapat membantu mengurangkan masalah pembelajaran semasa dan pencapaian pada masa hadapan. Peringkat awal pembelajaran kanak-kanak merupakan tempoh kritikal yang menjadi penentu kepada perkembangan minda individu

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

201

dan bersifat kumulatif. Sehubungan itu, Kerajaan akan memberi tumpuan untuk meningkatkan dan memperluas pendidikan awal bagi menyediakan asas yang kukuh kepada lebih ramai kanakkanak supaya mereka boleh berjaya. Pada tahun 2011, program pembangunan awal kanak-kanak berumur empat tahun dan ke bawah (PERMATA), iaitu program bagi melahir dan mendidik permata masa hadapan negara, akan diletakkan di bawah tanggungjawab KPM dengan tujuan untuk menyelaras dan mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan formal. Tumpuan PERMATA adalah kepada kanak-kanak daripada isi rumah berpendapatan bawah RM1,500. Selepas kejayaan program perintis PERMATA yang dilancarkan pada tahun 2007, sebanyak 181 buah pusat PERMATA akan dibina dengan peruntukan RM36 juta dalam tempoh Rancangan.

67%. Memandangkan kepentingan pendidikan prasekolah dan keupayaan negara meningkatkan kadar enrolmen, pendidikan prasekolah telah dijadikan fokus utama di bawah NKRA Pendidikan. Seperti yang ditunjukkan dalam Carta 5-3, program ini bertujuan meningkatkan kadar enrolmen kepada 87% pada tahun 2012 dan 92% pada tahun 2015. Pada masa yang sama, kualiti pendidikan prasekolah akan terus dipertingkatkan. Dalam tempoh 20102012, sebanyak RM2 bilion diperuntukkan untuk program ini.

Merendahkan Umur bagi Permulaan Persekolahan


Dengan pelaksanaan program pembangunan pendidikan awal kanak-kanak, lebih ramai kanak-kanak akan bersedia untuk memasuki sekolah pada umur yang lebih rendah berbanding amalan sekarang. Dalam tempoh Rancangan, umur bagi memulakan persekolahan akan dikurangkan daripada 6+ kepada 5+. Langkah ini adalah selaras dengan amalan di negara maju. Pelaksanaannya akan dilakukan secara berperingkat dan akan dimulakan dengan sekolah di kawasan luar bandar dan perladangan terutama di sekolah kurang murid, bagi membolehkan pelajar dari kawasan ini mendapat manfaat daripada asas pendidikan yang kukuh pada peringkat lebih awal.

Peningkatan Enrolmen dan Kualiti Prasekolah


Kanak-kanak yang mengikuti program prasekolah lebih komited terhadap pendidikan dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi pada masa hadapan2. Pada masa ini, kadar enrolmen prasekolah dalam kalangan kanak-kanak berumur empat dan lima tahun hanyalah sekitar
2

High Scope Perry Pre-School Study, the United States of America (2005)

202

Carta 5-3

Kadar enrolmen kanak-kanak prasekolah berumur 4+ dan 5+ disasar mencapai 87% pada tahun 2012
Sasaran jumlah penyertaan dalam kumpulan umur 4+ dan 5+ tahun, % Jumlah kelas prasekolah yang telah dimulakan 2010
Sasaran tahun 2010 Pencapaian terkini

80 67 72

87 70

1,353 18,000 kanak-kanak telah mendapat manfaat daripada prasekolah baru 500 929 929 488 315

414 195
2009 2010 2011 2012 Sehingga Jan 2010 Jumlah
Jabatan Kemajuan Masyarakat Swasta

315
Kementerian Pelajaran

50
Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional

SUMBER: Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Memastikan Penguasaan Literasi dan Numerasi


Peningkatan kadar literasi dan numerasi adalah penting untuk mengurangkan kadar keciciran pelajar berpunca daripada ketidakupayaan mereka untuk mengikuti pembelajaran. Dengan penguasaan kemahiran literasi dan numerasi asas yang kukuh pada peringkat awal persekolahan, kemungkinan berlaku keciciran pelajar daripada sistem persekolahan dapat dikurangkan. Penguasaan literasi dan numerasi

di peringkat awal sangat penting kerana tanpa kemahiran ini mereka akan menghadapi kesukaran mengikuti pembelajaran di peringkat selanjutnya. Program Penyaringan Literasi dan Numerasi (LINUS) adalah bertujuan untuk memastikan semua pelajar menguasai asas kemahiran literasi dan numerasi selepas tiga tahun pertama pendidikan sekolah rendah. Bagi melaksanakan program ini, peruntukan sebanyak RM400 juta disediakan dalam tempoh tiga tahun, iaitu 20102012. Seperti ditunjukkan dalam Carta

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

203

Carta 5-4

Program LINUS di seluruh negara bertujuan meningkatkan kemahiran literasi dan numerasi murid sekolah rendah
Sasaran Pencapaian Program Literasi dan Numerasi selepas 3 tahun di sekolah rendah Perbezaan program LINUS berbanding program sebelum ini

1 Program ini memfokus kepada intervensi awal

90

95

100

(Tahun 1-3) untuk kemahiran literasi dan numerasi. Program sebelumnya hanya menumpukan kepada kemahiran literasi (KIA2M) atau kepada kanak-kanak di Tahun 4-6 (PROTIM)

2 Meningkatkan nisbah guru pemulihan daripada seorang guru bagi sebuah sekolah kepada seorang guru bagi 15 murid 3 Pengurusan dan penyeliaan diturun kuasa kepada Pejabat Pendidikan Daerah & dipantau oleh Inpektorat Sekolah. Sebelum ini, dipantau secara berpusat 4 Guru terbaik akan ditempatkan di Tahun 1 dan 2 iaitu, Program LINUS (bukannya pada tahun peperiksaan iaitu, Tahun 6) 5 Sokongan profesional untuk guru LINUS melalui fasilitator khusus (FasiLINUS)

2010

2011

2012

15,500 guru pemulihan dan fasilitator program LINUS dilatih pada tahun 2010

SUMBER: Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

5-4, Program LINUS memberi tumpuan kepada intervensi awal dengan menempatkan fasilitator dan guru pemulihan terlatih di sekolah. Sehingga kini, seramai 15,500 fasilitator dan guru pemulihan telahpun dilatih.

Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memantapkan Penguasaan Bahasa Inggeris


Kerajaan akan Memartabatkan melaksanakan program Bahasa Melayu dan

Memantapkan Penguasan Bahasa Inggeris (MBMMBI) dalam tempoh Rancangan. Program ini bertujuan memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan memantapkan penguasaan bahasa Inggeris untuk memperkukuh daya saing negara. Program ini akan mengguna pakai pendekatan modular yang bersepadu dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan akan memperluas pengajaran Kesusasteraan Melayu di peringkat sekolah rendah. Program MBMMBI akan juga memperkukuh

204

pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris melalui kurikulum baru dengan memberi penekanan kepada lima bidang utama kemahiran iaitu membaca, mendengar dan berucap, menulis, tatabahasa, dan seni bahasa. Masa yang diperuntukkan untuk pengajaran bahasa Inggeris ditambah daripada 4 jam kepada 5.5 jam seminggu untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3), dan daripada 3.5 jam kepada 5 jam untuk Tahap 2 (Tahun 4 hingga 6) di peringkat sekolah rendah. Sebanyak empat daripada 27 buah Institut Pendidikan Guru (IPG) akan menumpukan kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris kepada guru. Kerajaan akan menilai dan memantau keberkesanan program secara berterusan dan melaksanakan inisiatif untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar.

yang sewajarnya apabila sasaran tidak tercapai. Seterusnya, rombakan kepada sistem pendidikan akan memberi tumpuan yang jelas terhadap prestasi pelajar, dan sekolah akan dipertanggungjawabkan ke atas pencapaiannya.

Meningkatkan Prestasi Semua Sekolah melalui Program Peningkatan Kualiti Sekolah Secara Menyeluruh
Program Pembangunan Prestasi Sekolah yang dilancarkan pada April 2010 merupakan usaha yang menyeluruh dengan harapan dan cabaran yang tinggi, serta meningkatkan motivasi dan sokongan kepada semua sekolah awam untuk mengukuhkan prestasi pelajar, khususnya sekolah berprestasi rendah yang amat memerlukan bantuan. Program ini mengandungi elemenelemen berikut:

Akauntabiliti Sekolah Terhadap Prestasi Pelajar


Sistem sekolah berprestasi tinggi menetapkan harapan besar kepada sekolah dalam aspek peningkatan prestasi pelajar, pemantauan jurang prestasi dan penyediaan sokongan

Penyenaraian Kedudukan Prestasi Sekolah: Setiap tahun semua sekolah akan dinilai dan disusun mengikut kedudukan pencapaian prestasi. Penjelasan terperinci berkenaan penarafan prestasi akan dimaklumkan kepada sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

205

ketelusan terhadap kaedah penilaian yang dibuat. Langkah ini bertujuan mendorong sekolah untuk mencapai prestasi yang lebih baik dan membolehkan KPM menyalurkan sumber kepada sekolah yang amat memerlukan sokongan; dan

akan terus memberi fokus kepada penyediaan kemudahan dan infrastruktur di sekolah yang amat memerlukan sokongan, khususnya sekolah di luar bandar di Sabah dan Sarawak.

Pelan dan Instrumen Penambahbaikan Sekolah: Pelan dan Instrumen Penambahbaikan Sekolah akan dilaksana di semua sekolah awam sebagai alat sokongan untuk membantu sekolah membuat penambahbaikan. Instrumen ini akan memberi gambaran menyeluruh kepada guru besar dan pengetua tentang prestasi sekolah masing-masing untuk menentukan isu yang perlu ditangani mengikut keutamaan serta menyediakan pelan tindakan selanjutnya. Sekolah akan merangka pelan penambahbaikan sebagai asas bagi memantau kemajuan dan membantu KPM menyediakan sokongan yang sesuai untuk menjayakan pelan tersebut.

Peningkatan Prestasi Sekolah melalui Program Sekolah Berprestasi Tinggi


Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) ditakrif sebagai sekolah yang mempunyai etos dan identiti unik yang boleh mendorong pelajar mencapai kecemerlangan dalam semua aspek pendidikan. Sekolah ini mempunyai budaya kerja yang kukuh dan sentiasa berusaha ke arah mencapai kemajuan berterusan di samping mempunyai jaringan antarabangsa yang kukuh. SBT akan berusaha meningkatkan piawaian sekolah setaraf dengan sekolah terbaik di dunia dan menjadi model kepada sekolah lain serta memberi sokongan melalui rangkaian bimbingan dan latihan. Sejumlah 100 SBT akan dibangunkan menjelang 2012 dengan peruntukan sebanyak RM140 juta. Sebanyak 20 SBT telah dikenal pasti seperti ditunjukkan dalam Carta 5-5. Sekolah ini diberi status SBT berdasarkan pencapaian dan prestasi mereka yang tekal. Sekolah ini terdiri daripada pelbagai kategori termasuk sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah harian dan sekolah berasrama penuh.

Infrastruktur dan kemudahan asas seperti bekalan elektrik, air, sanitasi dan alat bantuan mengajar adalah asas kepada peningkatan prestasi pelajar. Kerajaan komited bagi menyediakan kemudahan dan infrastruktur asas ini kepada semua sekolah. Sebagai sebahagian daripada Program Pembangunan Prestasi Sekolah, Kerajaan

206

Carta 5-5

Program Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT): 20 SBT perintis telah diumumkan pada Januari 2010
Bil. Sekolah Menengah 1 Kolej Melayu Kuala Kangsar Negeri Perak Sasaran bilangan SBT untuk 3 tahun

2 Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya Selangor 3 Sekolah Sultan Alam Shah 4 Kolej Tunku Kurshiah 5 SMK (P) St. George 6 Kolej Islam Sultan Alam Shah 7 Sekolah Dato Abdul Razak 8 SMK Aminuddin Baki 9 Sekolah Tun Fatimah 10 SM Sultan Abdul Halim 11 SMK (P) Sri Aman 12 SMK Sultanah Asma 13 SMS Tuanku Syed Putra 14 SMS Muzaffar Shah W.P Putrajaya Negeri Sembilan Pulau Pinang Selangor Negeri Sembilan W.P. Kuala Lumpur Johor Kedah Selangor Kedah Perlis Melaka 2010 Bil. Sekolah Rendah 1 SK Seri Bintang Utara 2 SK Zainab 2 3 SK Bandar Uda 2 4 SK Bukit Damansara 5 SK Convent Kota 6 SK Taman Tun Dr. Ismail 1 2011

100 50 20
2012 Negeri W.P. Kuala Lumpur Kelantan Johor W.P Kuala Lumpur Perak W.P. Kuala Lumpur

SUMBER: Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Membuat Pelaburan ke atas Pemimpin Unggul di Setiap Sekolah


Sistem sekolah berprestasi tinggi memanfaatkan guru besar dan pengetua sebagai penjana perubahan melalui proses pemilihan ketat dan latihan intensif untuk mereka, dan seterusnya memastikan mereka memainkan peranan sebagai pemimpin instruksional yang berkesan.

Peningkatan pencapaian guru besar dan pengetua mempunyai kesan positif yang signifikan ke atas pencapaian pelajar. Mereka juga memainkan peranan yang penting dalam merancang, menyelaras dan memantau pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Guru besar dan pengetua juga memastikan suasana pembelajaran yang kondusif dengan mengurangkan tekanan dan gangguan luaran, serta mewujudkan persekitaran yang teratur di dalam dan di luar bilik darjah.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

207

Memperkenal Baiah atau Tawaran Baru bagi Guru Besar dan Pengetua Sekolah
Pendekatan baru dalam pengurusan pencapaian (Tawaran Baru) untuk guru besar dan pengetua yang dimulakan pada 2010 akan memberi ganjaran kewangan dan bukan kewangan bagi mereka yang berprestasi cemerlang. Tawaran Baru ini adalah terpakai kepada semua guru besar dan pengetua di semua sekolah awam di Malaysia.
Carta 5-6

Pencapaian semua sekolah akan dinilai dan ditaraf mengikut prestasi tahunan berdasarkan kepada markah komposit. Seperti ditunjukkan dalam Carta 5-6, markah komposit ini terdiri daripada Gred Purata Sekolah berasaskan prestasi sekolah dalam peperiksaan awam dan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia yang mengukur kualiti pengajaran dan pembelajaran, pengurusan organisasi, pengurusan program pendidikan dan prestasi pelajar dalam aktiviti ko-kurikulum.

Baiah Untuk Guru Besar: Semua sekolah rendah di Malaysia telah diberi penarafan berdasarkan prestasi sekolah
Ringkasan pendekatan penarafan sekolah

Kedudukan sekolah rendah dalam julat prestasi Bilangan sekolah rendah 3,465 1,825 1,493

Gred Purata Sekolah (GPS) Kewajaran 70%

509 46
7 <35

SKPM1 Penilaian Sekolah

163
6 35-45 5 45-55 4 55-65 3 65-75 2 75-85

115
1 >85

Kewajaran 30%

Julat prestasi ditetapkan berdasar kepada markah komposit

Markah Komposit (Indeks)

1 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) adalah instrumen piawaian untuk menilai sekolah berasaskan 4 aspek utama (visi dan misi; pengurusan organisasi; program pengurusan pendidikan; dan prestasi murid) SUMBER: Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

208

Sebanyak 2% guru besar dan pengetua dianggarkan layak menerima ganjaran di bawah program ini pada tahun 2010, dan disasarkan sebanyak 5% pada tahun 2012. Mereka akan diberi ganjaran sekiranya mencapai markah komposit yang telah ditetapkan atau menambah baik pencapaian sekolah. Program ini memberi peluang kepada guru besar dan pengetua untuk menerima ganjaran tanpa mengambil kira prestasi awal sekolah mereka, asalkan sekolah berkenaan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam senarai penarafan prestasi. Di samping itu, dianggarkan 10% guru besar dan pengetua berprestasi rendah akan diberi latihan kemahiran pengurusan sebagai usaha untuk meningkat prestasi mereka. Peruntukan sebanyak RM160 juta akan disediakan untuk program ini dalam tempoh 2010-2012.

warga pendidik termasuk pengetua, pentadbir dan pegawai pendidikan. IAB menyasarkan untuk melatih sekurang-kurangnya 14,000 orang pemimpin sekolah dan pegawai pendidikan setiap tahun dalam tempoh Rancangan berbanding dengan 8,000 orang pada tahun 2009. Kaedah penyampaian latihan di IAB akan berubah daripada berasaskan syarahan kepada penekanan terhadap pembelajaran berdasarkan pengalaman. Kursus pendidikan dan pengurusan akan dijalankan di kampus dan secara atas talian menggunakan platform e-learning, serta dilengkapi repositori pengetahuan digital. Selain daripada latihan, IAB akan menyediakan perkhidmatan konsultasi dan bimbingan kepada pemimpin sekolah untuk meningkatkan prestasi. Selaras dengan Program Pembangunan Prestasi Sekolah, pakar pembimbing pengetua akan menyediakan bimbingan kepimpinan tambahan dan sokongan kepada sekolah berprestasi rendah.

Peningkatan Sokongan dan Bimbingan kepada Guru Besar dan Pengetua


Kepimpinan sekolah memainkan peranan penting dalam memastikan peningkatan prestasi pelajar. Kerajaan menyedari pemimpin adalah kritikal dalam membuat perubahan, oleh itu akan terus mengukuhkan latihan kepimpinan serta memberikan dorongan kepada mereka untuk meningkatkan prestasi. Institut Aminuddin Baki (IAB) adalah institut latihan kepimpinan asas untuk

Meningkatkan Daya Tarikan Keguruan dan Menghasilkan Guru Terbaik


Kualiti guru merupakan penentu utama kepada prestasi pelajar seperti ditunjukkan dalam Carta 5-7. Pengalaman daripada sistem sekolah berprestasi tinggi global menunjukkan bahawa

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

209

prestasi pelajar akan hanya boleh ditingkatkan dengan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Sistem sekolah berprestasi tinggi berupaya menarik dan menerima hanya calon terbaik sebagai guru, meningkatkan prestasi mereka secara berterusan serta memupuk budaya berprestasi tinggi di sekolah. Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan akan mengambil pendekatan yang sistematik untuk meningkatkan kualiti guru baru serta menambah baik kualiti dan profesionalisme guru sedia ada.

Mempertingkatkan Kualiti Guru Baru Secara Signifikan


Setiap tahun, KPM menerima lebih 175,000 permohonan untuk menyertai profesion keguruan dan 20,000 orang ditempatkan di sekolah. Ramai pemohon tidak mempunyai sikap dan aptitud yang sesuai untuk menjadi guru. Daripada permohonan kemasukan ke program latihan perguruan di IPG pada tahun 2010, hanya 7% mendapat 7A dan ke atas dalam SPM. Bagi Kursus Perguruan Lepasan

Carta 5-7

Kualiti guru merupakan penentu utama prestasi pelajar


Kualiti guru lebih mempengaruhi prestasi pelajar berbanding pemboleh ubah lain Prestasi pelajar 100 peratusan Dua pelajar dengan prestasi yang sama
n ga en 1 r d aik a laj rb Pe ru te u g

90 peratusan

Kualiti sistem pendidikan tidak dapat mengatasi kualiti guru Berdasarkan sistem sekolah terbaik di dunia, menambah baik kaedah pengajaran dalam bilik darjah adalah cara terbaik meningkatkan pencapaian pelajar Kualiti guru merupakan penentu utama mengatasi faktor-faktor lain termasuk saiz kelas

53 mata peratusan

50 peratusan
Pela ja pres r deng 37 tasi a rend n guru peratusan ah 2

0 peratusan Umur 8 tahun


1 Di antara 20% guru terbaik 2 Di antara 20% guru prestasi rendah SUMBER: Kesan Kumulatif dan Sampingan ke atas Pencapaian Pelajar pada Masa Hadapan, Sanders & Rivers; Bagaimana Sistem Sekolah dengan Pencapaian Terbaik Menduduki Tempat Teratas, McKinsey and Co

Umur 11 tahun

210

Kotak 5-3

Program Teach for Malaysia: Kempen untuk menarik pelajar cemerlang


Teach for All adalah enterpris sosial berangkaian global yang beroperasi di beberapa negara yang merekrut siswazah cemerlang dari universiti terkemuka dan pemimpin muda daripada pelbagai disiplin dan kecenderungan kerjaya untuk berbakti sebagai guru selama dua tahun di kawasan mundur. Program ini akan dapat menyediakan lebih ramai guru kepada pelajar yang berlatarbelakangkan sosioekonomi yang rendah mendapat peluang pendidikan yang sepatutnya. Kini, program Teach for America telah berkembang dan disertai oleh lebih daripada 20,000 peserta. Rangkaian Teach for All juga meliputi pelbagai negara seperti India, Australia, United Kingdom, Jerman dan Peru. Malaysia bercadang untuk melancarkan program Teach for Malaysia yang berprofil tinggi untuk menarik siswazah cemerlang dan terbaik mengajar di sekolah yang berprestasi rendah atau di luar bandar selama dua tahun. Siswazah cemerlang di bawah tajaan korporat akan digalakkan untuk menyertai program ini, sebelum berkhidmat dengan majikan mereka. Peserta akan ditempatkan di sekolah berprestasi rendah memandangkan sekolah ini amat memerlukan motivasi, inspirasi dan guru yang berkualiti tinggi. Peserta akan menyertai program latihan intensif menggunakan kaedah pengajaran terkini. Mereka juga akan diberi bimbingan dan sokongan secara berterusan daripada rakan sejawat. Di samping itu, pendedahan kepada latihan pembangunan kepimpinan akan diberi melalui latihan pengurusan dan peluasan jaringan dengan syarikat korporat terkemuka. Selepas dua tahun berbakti, peserta akan memahami dengan mendalam isu utama pendidikan di Malaysia, dan diharap dapat membawa perubahan sama ada dari dalam atau luar sistem pendidikan.

Ijazah pula, hanya 3% pemohon mempunyai purata gred terkumpul 3.5 dan ke atas daripada 4.0. Ini menunjukkan profesion keguruan bukanlah pilihan calon cemerlang. Profesion keguruan di Australia atau Singapura sentiasa menjadi pilihan utama siswazah. Di

Republik Korea dan Finland pula, kelayakan untuk memohon program latihan perguruan hanya terhad kepada 10% dan 15% siswazah terbaik daripada setiap kohort. Syarat kemasukan yang ketat membantu meningkatkan imej profesion keguruan sebagai profesion yang hanya menerima calon terbaik.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

211

Menjadikan Profesion Keguruan Pilihan Utama


Menarik siswazah cemerlang menyertai profesion keguruan adalah kritikal. Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan akan melancarkan kempen profil tinggi untuk meningkatkan kesedaran tentang keguruan sebagai profesion yang berprestij. Kerajaan akan menjadikan profesion keguruan sebagai kerjaya pilihan dengan menekankan empat perkara berikut:

Pembangunan nusa bangsa: Profesion keguruan bertanggungjawab membentuk generasi pemimpin masa depan dan penting dalam membawa Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi.

Pengukuhan Latihan Perguruan Melalui Latihan Praktikum


Pengalaman praktikum merupakan elemen penting dalam latihan perguruan kerana dapat memberi pengalaman pengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah. Dalam sistem persekolahan terbaik seperti di Finland dan New Zealand, latihan dan pengalaman praktikum guru pelatih, dari segi kualiti dan kuantiti, sentiasa dipertingkatkan. Oleh itu, Kerajaan akan mengambil langkah untuk meningkatkan kualiti dan ketekalan latihan praktikum kepada guru pelatih, seperti memanjangkan tempoh latihan praktikum, dan meningkatkan kerjasama guru berpengalaman yang mempunyai kemahiran membimbing yang tinggi untuk menyelia guru pelatih. Dalam tempoh Rancangan, latihan praktikum kepada guru pelatih akan ditingkatkan melalui langkah berikut:

Ganjaran kewangan: Profesion ini sebenarnya merupakan antara profesion awam yang menyediakan gaji permulaan yang tinggi; Pembangunan kerjaya: Melalui Tawaran Baru untuk guru, prospek kerjaya guru akan menjadi lebih menarik dengan peluang pembangunan profesionalisme yang lebih luas selain daripada peluang kenaikan pangkat yang lebih cepat kepada guru yang cemerlang; Berprestij: Sebagai kerjaya elit, profesion keguruan akan menggunakan kriteria pemilihan dan proses penilaian yang ketat. Hanya calon cemerlang akan diterima dalam profesion ini; dan

Kursus Perguruan Lepasan Ijazah akan dilanjutkan daripada satu tahun kepada

212

satu tahun setengah untuk meningkatkan pengalaman praktikum guru pelatih;

Jabatan Pelajaran Negeri akan menyelaras penempatan guru pelatih di sekolah yang layak melaksanakan program ini dan memantau pematuhan oleh guru pembimbing; Guru berpengalaman akan diberikan kursus pembimbing untuk meningkatkan kebolehan membimbing mereka; dan Program praktikum akan menjadi sebahagian daripada penilaian prestasi sekolah dan guru pembimbing.

Peralihan kepada Sistem Terbuka dalam Latihan Guru


Pelaksanaan latihan perguruan akan diperluaskan kepada universiti swasta berbanding hanya daripada IPG dan IPTA. Langkah ini akan meliberalisasikan sistem latihan guru dan beralih kepada sistem terbuka bagi menambah sumber guru terlatih. Dengan pertambahan ini, lebih ramai guru pelatih yang cemerlang dapat dilantik sebagai guru di sekolah rendah dan menengah. Pendekatan ini akan meningkatkan persaingan di kalangan guru pelatih dan menambah baik kualiti sistem pendidikan secara keseluruhan.

Penghapusan Jaminan Penempatan Guru Pelatih


Pada masa ini, guru pelatih IPG dan Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dijamin pelantikan sebagai guru tanpa mengambil kira prestasi mereka. Jaminan pelantikan ini akan dihapuskan dalam tempoh Rancangan. Dengan ini, hanya guru pelatih yang memperoleh pencapaian terbaik dan berkelayakan akan ditawarkan jawatan guru. Penghapusan jaminan pelantikan ini bertujuan memastikan penetapan keperluan kualiti minimum bagi guru baru.

Tawaran Baru untuk Semua Guru bagi Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan


Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan akan melancar dan melaksanakan Tawaran Baru yang menyeluruh kepada semua guru bagi menjadikan profesion keguruan lebih menarik serta meningkatkan profil dan profesionalisme kerjaya ini. Di samping itu, Kerajaan akan meningkatkan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

213

guru berijazah di sekolah menengah daripada 89.4% dalam tahun 2009 kepada 90.0% menjelang tahun 2015. Bagi sekolah rendah pula, kadar ini akan ditingkatkan daripada 28% dalam tahun 2009 kepada 60% menjelang tahun 2015. Tawaran Baru ini mengandungi tiga elemen:

Kemajuan kerjaya yang cepat untuk guru berprestasi tinggi adalah penentu untuk menjadikan profesion keguruan lebih menarik terutama kepada calon guru yang berpotensi tinggi. Pendekatan ini juga membolehkan lebih ramai guru berpeluang mencapai gred yang lebih tinggi dalam masa yang singkat dan dengan ini boleh membimbing guru baru lebih awal. Melalui inisiatif Tawaran Baru, pergerakan gred yang lebih cepat berasaskan kompetensi dan prestasi akan dilaksanakan. Laluan cepat untuk kenaikan pangkat secara automatik akan diberi kepada semua guru tanpa mengira tempoh perkhidmatan dan keperluan memajukan permohonan. Sistem laluan kerjaya baru dijangka bermula pada tahun 2011 dan dilaksana sepenuhnya menjelang tahun 2015.

Peluang kenaikan pangkat yang berdasarkan kecekapan dan prestasi;

cepat

Meningkatkan pembangunan profesional berterusan (CPD) secara sistematik kepada semua guru; dan Kaedah pengurusan prestasi baru yang lebih mantap.

Kemajuan Kerjaya Lebih Berasaskan Kompetensi

Cepat

Kemajuan kerjaya yang perlahan merupakan antara sebab utama siswazah di Malaysia tidak memilih kerjaya perguruan. Sepanjang 30 tahun perkhidmatan, kebanyakan guru menikmati hanya satu atau dua kali kenaikan pangkat sahaja. Mengikut dasar kenaikan pangkat berasaskan tempoh perkhidmatan, pada kebiasaannya guru mengambil masa selama 10 tahun untuk dinaikkan daripada gred permulaan ke gred jawatan yang seterusnya.

Pembangunan Profesional yang Berterusan yang Bersesuaian bagi Menyokong Pembangunan Keupayaan dan Kemajuan Kerjaya
Latihan yang berfokus kepada bidang tugas baru berdasarkan kenaikan pangkat dan memberi penambahbaikan kepada kebolehan pengajaran akan memberi faedah kepada guru. Pada masa ini, tiada pendekatan yang sistematik berkaitan CPD dalam sistem pendidikan. Pendekatan CPD

214

yang menyeluruh akan dilaksana pada tahun 2011 dan mengandungi elemen berikut:

membolehkan guru membuat pilihan terbaik untuk pembangunan kerjaya mereka tanpa mengganggu pengajaran dan pembelajaran.

Modul CPD yang bersesuaian mengikut keperluan dirangka untuk setiap gred jawatan bagi melengkapkan guru dengan peranan baru selepas kenaikan pangkat; Modul ini memberi lebih fokus kepada peluang pembelajaran di sekolah; dan Pelbagai modul CPD seperti kursus latihan formal, pengajian pasca siswazah, pengajian jarak jauh dan aktiviti bimbingan akan

Pelaksanaan Instrumen dan Proses Baru untuk Penilaian dan Penaksiran Guru
Kaedah penilaian semasa ke atas guru adalah sama dengan penilaian penjawat awam yang lain. Kaedah ini tidak mengambil kira prestasi pelajar, keupayaan sebenar pengajaran atau kecekapan utama yang diperlukan dalam profesion keguruan. Skor penilaian untuk guru

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

215

akan menjadi lebih bermakna sekiranya ia dapat mengukur prestasi sebenar guru, kurang subjektif dan berasaskan bukti. Satu pendekatan baru yang selari dengan amalan di sekolah berprestasi tinggi akan dilaksana pada tahun 2011 untuk memastikan penilaian dibuat secara tekal, objektif dan dapat memupuk budaya cemerlang di sekolah. Pendekatan ini akan mengandungi instrumen baru bagi menilai guru yang menggunakan kombinasi berwajaran beberapa aspek utama seperti penekanan kepada pengajaran dan pembelajaran, nilai profesional, aktiviti di luar kelas dan sumbangan kepada sekolah dan masyarakat.

Transformasi Keberkesanan Penyampaian


Sistem penyampaian yang cekap dan berkesan sangat diperlukan untuk meningkatkan prestasi pelajar. Pendekatan yang lebih inovatif akan diguna pakai untuk memastikan penyampaian dilaksanakan dengan efektif.

proses kritikal yang memberi kesan secara langsung terhadap sekolah seperti penempatan guru, pengurusan prestasi sekolah dan juga peranan Kementerian, Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah. Untuk memastikan perkhidmatan disampaikan secara optimum, KPM akan melaksana Service Line iaitu perkhidmatan khusus untuk membantu sekolah yang amat memerlukan, antaranya bimbingan, bina upaya dan kemudahan peralatan yang sewajarnya. Di peringkat prasekolah, Kerajaan akan terus mengharmoni dan menambahbaik kualiti semua prasekolah awam yang disediakan oleh pelbagai agensi Kerajaan. Pendekatan ini memerlukan peningkatan produktiviti sumber manusia dan kewangan, serta pengukuhan kemampuan penyampaian.

Pelaksanaan Kurikulum Baru untuk Memupuk Kreativiti dan Inovasi


Dalam tempoh Rancangan, kurikulum baru untuk sekolah rendah dan menengah akan diperkenalkan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah akan diganti dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah pada 2011 dan ini akan diikuti dengan kurikulum baru untuk sekolah menengah. Kurikulum baru berbentuk modular ini akan memberi peluang kepada setiap pelajar melalui proses pembelajaran mengikut kemampuan sendiri, memupuk sikap bertanggungjawab

Pengukuhan Penyampaian Perkhidmatan untuk Menyokong Kemajuan Sekolah


Penambahbaikan mekanisme penyampaian kepada sekolah memerlukan perubahan dalam

216

terhadap pembelajaran sendiri menerusi aktiviti eksplorasi yang dapat menyerlahkan potensi mereka. Kurikulum ini juga akan menekankan kreativiti, inovasi dan keusahawanan merentasi semua mata pelajaran. Penerapan nilai dan etika di peringkat awal amat penting dalam pembinaan sahsiah individu. Kurikulum yang bakal diperkenalkan akan menerapkan prinsip 1Malaysia bagi pendekatan pedagogi dalam penyampaian pendidikan. Sebagai usaha untuk membentuk pelajar yang seimbang dari segi akademik dan kesukanan, kurikulum baru ini akan menjadikan Sukan sebagai satu subjek mata pelajaran bermula tahun 2011. Dasar 1Murid, 1Sukan mewajibkan setiap pelajar mengikuti sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan. Setiap pelajar dikehendaki mengikuti aktiviti sukan pilihan masing-masing selama 90 minit seminggu bagi sekolah menengah dan 60 minit bagi sekolah rendah. Peruntukan untuk geran sukan bagi setiap pelajar akan dinaikkan daripada RM2.40 kepada RM4 bagi sekolah rendah dan daripada RM4 kepada RM6 bagi sekolah menengah.

orang ramai. Sehubungan ini, pihak swasta akan digalak untuk menyediakan pendidikan di semua peringkat bermula daripada prasekolah sehingga pendidikan tertiari. Kerajaan akan melaksana pelbagai kaedah perkongsian awamswasta seperti dalam pengurusan sekolah dan pembiayaan yuran pelajar.

Perkongsian Awam-Swasta dalam Pembangunan Prasekolah


Kerajaan akan memanfaatkan penyediaan pendidikan prasekolah oleh sektor swasta untuk menampung kemudahan yang disediakan oleh agensi Kerajaan. Insentif akan disediakan kepada pengusaha swasta bagi mempercepatkan penyediaan prasekolah untuk mencapai objektif meningkatkan enrolmen pelajar di peringkat ini. Insentif ini akan membolehkan pihak swasta mendapatkan geran bagi pembinaan prasekolah di kawasan yang kurang membangun di luar bandar. Sektor swasta dijangka akan membina 488 buah prasekolah pada tahun 2010, sebanyak 1,000 buah pada tahun 2011 dan 1,145 buah pada tahun 2012. Skim pembiayaan bersama bagi meningkatkan permintaan terhadap pendidikan prasekolah akan dilaksanakan dalam tempoh Rancangan. Usaha ini juga boleh membantu isi rumah berpendapatan rendah mengurangkan bebanan

Pendidikan Asas dan Prasekolah Swasta


Pendidikan yang ditawarkan oleh sektor swasta semakin diterima oleh Kerajaan dan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

217

pembiayaan pendidikan prasekolah. Bantuan sehingga RM150 sebulan diberikan kepada mereka untuk pendidikan kanak-kanak berumur 4+ dan 5+ tahun di prasekolah swasta.

Perkongsian Awam-Swasta dalam Pendidikan Asas


Perkongsian awam-swasta dalam pendidikan asas memberi autonomi signifikan kepada pengendali sekolah, sebagai tukaran kepada penambahbaikan yang spesifik dalam prestasi pelajar sebagaimana dipersetujui dalam kontrak rasmi. Sebagai contoh, charter school di Amerika Syarikat, specialist school dan academy school di United Kingdom dan independent school di Sweden. Model serupa juga telah diguna pakai di sekolah persendirian Cina di Malaysia. Kerajaan akan memperkenalkan rangka kerja Sekolah Amanah kepada sekolah awam yang terpilih. Sekolah Amanah adalah sekolah awam yang ditadbir bersama oleh pihak swasta dan pemimpin sekolah awam.

218

Kotak 5-4

Sekolah Amanah: Perkongsian awam-swasta dalam pendidikan untuk merapat jurang prestasi
Sekolah Amanah adalah sekolah awam yang diurus secara bersama di antara pihak swasta dengan pemimpin sekolah kerajaan, di bawah kawal selia Kementerian Pelajaran. Sekolah Amanah akan diberi lebih kebebasan dalam membuat keputusan dan dengan itu dipertanggungjawabkan bagi meningkatkan prestasi pelajar. Sekolah Amanah bermatlamat untuk membawa perubahan kepada prestasi sekolah tanpa mengira pencapaian semasa: daripada sederhana kepada baik, baik kepada lebih baik. Sekolah Amanah akan dipilih daripada sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan sedia ada di seluruh negara (contohnya, rendah dan menengah, bandar, pinggir bandar dan luar bandar). Sekolah yang dipilih merangkumi sekolah berprestasi rendah, sederhana dan cemerlang dengan harapan untuk meningkatkan prestasi di semua peringkat. Sekolah Amanah bertujuan untuk mempercepatkan proses penambahbaikan dalam melahirkan pelajar dan sekolah yang cemerlang tanpa mengira tahap permulaan. Sekolah Amanah akan mempunyai lebih autonomi dalam membuat keputusan berkaitan kurikulum, kewangan dan sumber manusia bagi menggalak inovasi dan menjadi lebih responsif terhadap keperluan komuniti sekolah. Autonomi yang diberi merangkumi kebebasan memilih kandungan kurikulum, pengagihan peruntukan mengikut keperluan, penyediaan insentif berasaskan prestasi, dan pemilihan guru dan kakitangan bukan guru. Sekolah Amanah dikehendaki mencapai prestasi yang telah ditetapkan dalam tempoh lima tahun. Pihak Kementerian akan mengambil alih pengurusan dari penaja sekiranya sekolah gagal mencapai prestasi yang ditetapkan.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

219

MENINGKATKAN KEMAHIRAN RAKYAT MALAYSIA UNTUK MELUASKAN KEBOLEHPASARAN


Dalam beberapa dekad yang lalu, Malaysia telah membuat pelaburan yang besar dalam pendidikan lepasan menengah dan tertiari. Pada masa kini, Malaysia telah menubuhkan 20 universiti awam dan 26 universiti swasta serta 405 institusi latihan kemahiran awam dan 584 institusi latihan kemahiran swasta. Pada tahun 2009, institusi pendidikan tinggi dalam negara telah mengeluarkan lebih daripada 181,000 siswazah. Daripada jumlah ini, lebih daripada 81,000 siswazah adalah lepasan institusi pendidikan tinggi swasta. Institusi latihan kemahiran pula mengeluarkan lebih daripada 120,000 pelatih pada tahun 2009. Seramai 30,000 pelatih adalah daripada institusi latihan kemahiran swasta. Pada masa kini, hanya 23% sahaja daripada jumlah tenaga kerja di Malaysia mempunyai pendidikan tertiari berbanding dengan kadar purata bagi negara Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), iaitu hampir 28% dan mencecah 35% di Singapura dan Finland. Pada tahun 2009, sebanyak 27% daripada siswazah institusi pengajian tinggi tempatan masih menganggur dalam tempoh enam bulan selepas menamatkan pengajian. Bagi yang berjaya mendapat pekerjaan pula, 29% daripada mereka pada tahun 2006 dan 33% pada tahun 2009 hanya memperoleh pendapatan kurang daripada RM1,500 sebulan. Majikan dan persatuan industri sering mengaitkan kekurangan soft skills seperti etika kerja yang positif, kemahiran berkomunikasi, kerja berpasukan dan kebolehan membuat keputusan serta kepimpinan sebagai faktor utama yang menjejaskan kebolehpasaran siswazah Malaysia. Memandangkan terdapat jurang yang besar antara tahap kompetensi siswazah Malaysia dengan piawaian antarabangsa, isu ini perlu ditangani bagi memastikan negara mempunyai siswazah yang berkemahiran, serba boleh dan kebolehpasaran yang tinggi. Pada masa yang sama, dianggarkan seramai 100,000 atau 22% pelajar Malaysia memasuki pasaran pekerjaan sebaik sahaja menamatkan 11 tahun persekolahan, iaitu dengan hanya memiliki kelayakan SPM. Kumpulan pelajar ini mungkin lebih cenderung kepada kemahiran teknikal, oleh itu mempunyai peluang yang besar untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang teknikal. Malaysia perlu memesatkan pembangunan modal insan bertaraf dunia bagi mencapai status negara berpendapatan tinggi. Justeru, peningkatan kemahiran secara radikal perlu dilaksana bagi meningkatkan kebolehpasaran dengan memberi tumpuan kepada strategi berikut:

220

Mengarusperdanakan dan memperluas akses kepada pendidikan teknikal dan latihan vokasional yang berkualiti; dan Meningkatkan kompetensi siswazah sebagai persediaan untuk memasuki pasaran pekerjaan.

dan keupayaan dalam bidang teknikal dan vokasional. TEVT menjurus kepada penyediaan kemahiran yang boleh digunakan dengan segera dalam pasaran pekerjaan. TEVT menjadi pilihan pendidikan perdana di kebanyakan negara maju. Model binari atau dwi-laluan pendidikan yang fleksibel diguna pakai di kebanyakan negara berpendapatan tinggi. Model ini membolehkan pelajar menukar aliran antara akademik dengan teknikal atau vokasional yang mempunyai prospek kerjaya yang setara. Kadar purata enrolmen pelajar yang memasuki aliran teknikal dan vokasional di peringkat menengah atas bagi negara OECD adalah 44%, berbanding hanya 10% di Malaysia. Penambahbaikan peluang, akses dan kualiti TEVT untuk laluan teknikal adalah sama penting dengan penambahbaikan laluan akademik pendidikan tertiari. Pendekatan dwi-laluan pendidikan yang sedang diusahakan akan memberi peluang kepada pelajar untuk menukar aliran antara TEVT dengan akademik seperti yang ditunjukkan dalam

Mengarusperdanakan dan Memperluas Akses kepada Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional yang Berkualiti
Malaysia berhasrat meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai untuk menjadi ekonomi berpendapatan tinggi. Oleh itu, enrolmen dalam pendidikan teknikal dan latihan vokasional (TEVT) perlu ditambah dan kualiti latihan secara keseluruhan dipertingkatkan untuk meningkatkan dengan ketara tahap kemahiran tenaga kerja. TEVT bertujuan menambah bekalan modal insan berkemahiran di Malaysia melalui penyediaan pendidikan berkualiti kepada pelajar yang mempunyai kecenderungan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

221

Carta 5-8. Carta ini juga menunjukkan pelbagai komponen dalam TEVT serta pilihan laluan daripada TEVT kepada akademik dan sebaliknya. Pendidikan TEVT di peringkat sekolah menengah mempunyai dua aliran utama, iaitu teknikal dan vokasional. Aliran teknikal mempunyai lebih banyak komponen akademik, manakala aliran vokasional mempunyai lebih banyak komponen hands-on.

Kemahiran TEVT memberi manfaat secara langsung kepada majikan, pekerja serta sektor industri yang berkaitan. Faedah yang diperoleh bergantung kepada gabungan kemahiran pekerja. Oleh itu, kos berkaitan TEVT perlu dibiayai bersama antara Kerajaan, majikan, industri dan pelajar berdasarkan kepada faedah yang diperoleh.

Carta 5-8

Mengarusperdanakan Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional: Dwi-laluan ke arah mendapat pekerjaan
Laluan Akademik
Sekolah Rendah dan Menengah Rendah

Peralihan Laluan

Laluan Teknikal

Sekolah Menengah Teknik Sekolah Menengah


Aliran Teknikal Aliran Vokasional Aliran Kemahiran

Tingkatan Enam

Matrikulasi Politeknik Kolej Komuniti

Institusi TEVT1

Universiti

Institusi TEVT2 Peringkat Tinggi

PEKERJAAN

1 2

Institusi TEVT termasuk Institut Kemahiran MARA, Institut Latihan Perindustrian dan Institut Kemahiran Belia Negara Institusi TEVT Peringkat Tinggi termasuk Institut Jerman-Malaysia, Institut Teknikal Jepun-Malaysia dan Kolej Kemahiran Tinggi MARA

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi, Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi

222

Dalam tempoh Rancangan, empat strategi berikut akan diguna pakai untuk mengarusperdanakan dan memperluas akses kepada TEVT yang berkualiti:

Menambah baik persepsi terhadap TEVT dan menarik minat lebih ramai pelajar; Membangunkan tenaga pengajar TEVT yang lebih efektif; Mempertingkat dan mengharmonikan kualiti kurikulum TEVT selaras dengan keperluan industri; dan Memperkemas penyampaian TEVT.

di peringkat nasional akan dilaksana secara berterusan untuk meningkatkan kesedaran dan menambah baik persepsi terhadap TEVT. Kumpulan sasar utama adalah pelajar yang berpotensi dan ibu bapa mereka. Kempen akan memberi penekanan terhadap manfaat memasuki pasaran pekerjaan dengan kelayakan TEVT, seperti gaji permulaan, jenis pekerjaan dan laluan kerjaya serta pengiktirafan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) untuk lebih banyak jawatan dalam sektor awam. Pelbagai saluran penyampaian seperti televisyen, radio, majalah dan selebriti akan diguna untuk menyampaikan maklumat tersebut kepada kumpulan sasar. Kaunselor di sekolah akan diberi tanggungjawab untuk membimbing dalam tempoh yang panjang bagi membantu pelajar, bermula daripada tingkatan 4 berterusan sehingga pelajar berkenaan memasuki pendidikan tertiari. Langkah ini adalah untuk memastikan lebih ramai pelajar meneruskan pelajaran ke peringkat tertiari. Bagi meningkatkan keberkesanan bimbingan, kumpulan kaunseling yang terdiri daripada kaunselor sekolah akan dibentuk di setiap daerah. Kumpulan kaunseling ini akan bertanggungjawab untuk menjalinkan hubungan yang erat dengan institusi TEVT dan majikan, serta meningkatkan penyelarasan antara pihak berkepentingan melalui pertukaran maklumat. Kumpulan ini juga akan bertanggungjawab untuk menyediakan panduan

Menambah Baik Persepsi Terhadap TEVT dan Menarik Minat Lebih Ramai Pelajar
Terdapat banyak peluang untuk penyedia TEVT awam dan swasta menarik lepasan sekolah yang tidak melanjutkan pengajian untuk mengikuti latihan TEVT dan meningkatkan bilangan pekerja berkemahiran dalam pasaran pekerjaan. Bagi tujuan ini, penekanan akan diberi untuk meningkatkan nilai dan daya tarikan TEVT kepada pelajar, penyedia latihan dan industri. Dalam tempoh Rancangan, kempen media

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

223

Kotak 5-5

Sistem Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TEVT) di Jerman: Peningkatan kemahiran tenaga kerja di negara ekonomi terbesar di Eropah
Sistem TEVT dianggap satu daripada kekuatan utama sistem pendidikan di Jerman yang mana sebanyak 60-70% daripada pelajar (lebih daripada 1.6 juta) memasuki sekolah vokasional. Latihan ini menyediakan banyak program latihan merangkumi hampir 340 pekerjaan dan sangat popular dalam kalangan lepasan sekolah di Jerman. Sistem latihan ini sangat berjaya dengan kadar pengangguran siswazah dalam tempoh setahun selepas tamat pengajian adalah rendah, iaitu 3%. Pendidikan vokasional yang paling banyak dilaksanakan adalah sistem latihan perantisan. Perantis dilatih oleh majikan dalam bidang pekerjaan yang akan diceburi (3-4 hari seminggu) dan mendapat pendidikan teori di sekolah vokasional (1-2 hari seminggu). Di samping memperoleh kelayakan yang diiktiraf (sijil dikeluarkan oleh dewan perniagaan) apabila tamat pengajian, perantis juga mendapat gaji daripada majikan. Melalui sistem ini, pelajar terlibat dalam pekerjaan bergaji dan menerima latihan yang diiktiraf selaras dengan keperluan pasaran pekerjaan. Peratus pekerja tidak mahir dan pengganguran dalam kalangan belia di Jerman adalah rendah. Sektor swasta (menyediakan lebih kurang 80% pembiayaan) dan sektor awam terlibat dalam pembiayaan dan penyampaian TEVT. Di samping penyediaan dan pembiayaan latihan, sektor swasta terlibat dalam penambahbaikan kurikulum latihan, pindaan peraturan latihan, khidmat nasihat dan penyeliaan latihan serta urusan pentadbiran peperiksaan. Pada masa yang sama, kerajaan terlibat dalam menggubal peraturan latihan, menetapkan kurikulum dan membiayai tenaga pengajar di sekolah vokasional. Kerajaan juga memainkan peranan yang sangat aktif dalam penyelarasan penawaran dan bilangan tempat TEVT.

224

kerjaya yang komprehensif kepada pelajar dan ibu bapa mereka khususnya mengenai pelbagai pilihan dalam TEVT. Aliran vokasional dan kemahiran di sekolah teknik akan dijenamakan semula bagi menyediakan lebih banyak peluang kepada pelajar berkecenderungan teknikal dan meningkatkan kesedaran berkaitan TEVT. Bagi memberi tumpuan yang lebih tinggi kepada bidang vokasional yang lebih menitik beratkan kepada latihan hands-on dan menyediakan lebih banyak kursus yang sesuai, sebanyak 69 daripada 88 sekolah teknik akan ditukar menjadi sekolah vokasional dan enam sekolah vokasional baru akan dibina menjelang tahun 2015. Pendekatan pembelajaran berasaskan pengeluaran dan berasaskan projek akan diperkenalkan untuk meningkatkan kualiti dan daya tarikan program TEVT kepada majikan dan pelajar. Pendekatan ini akan menggalakkan penyertaan industri secara langsung dalam program latihan kemahiran, di samping mengoptimumkan penggunaan kemudahan dan peralatan di institusi TEVT. Pendekatan ini akan menggandakan enrolmen di sekolah menengah aliran vokasional dan kemahiran pada akhir tempoh Rancangan yang mana enrolmen semasa adalah seramai

32,000 pelajar. Peningkatan ini akan memberi sumbangan yang ketara dalam menambah bilangan pekerja mahir dan separa mahir. Kerajaan akan menggalakkan syarikat berkaitan Kerajaan menyediakan program sangkutan industri dan pekerjaan kepada pelajar lepasan institusi TEVT.

Membangunkan Tenaga Pengajar TEVT yang Lebih Efektif


Laluan kemajuan kerjaya tenaga pengajar TEVT akan diperkemas untuk menjadikannya sebagai kerjaya pilihan yang menarik kepada tenaga pengajar yang berprestasi tinggi. Tenaga pengajar yang memenuhi syarat kompetensi yang jelas di setiap gred boleh dinaikkan pangkat tanpa bergantung kepada kekosongan jawatan. Personel industri yang berpengalaman tinggi dan mempunyai kemahiran praktikal di tempat kerja akan digalak menjadi tenaga pengajar di institusi TEVT. Untuk memudahkan pengambilan ini, laluan kemasukan ke profesion tenaga pengajar vokasional yang fleksibel akan diwujudkan, dan syarat yang menyukarkan kemasukan di peringkat pertengahan akan dihapuskan. Langkah ini akan meningkatkan kapasiti latihan dan membantu untuk memastikan tenaga pengajar mempunyai pengalaman di tempat kerja.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

225

Penambahan bilangan tenaga pengajar yang cemerlang akan dilaksanakan melalui peluasan program tenaga pengajar sambilan. Langkah ini akan menarik mereka yang berminat untuk menjadi tenaga pengajar di samping terus kekal bekerja di industri. Tenaga pengajar yang memiliki pengetahuan terkini tentang teknologi dan perkembangan industri akan memberi latihan yang paling relevan dan seterusnya meningkatkan kebolehpasaran pelatih. Kerjasama antara institusi TEVT dengan industri dalam pertukaran personel akan diperkukuhkan bagi membolehkan tenaga pengajar vokasional menjalani program penempatan di industri bagi mendapat pendedahan dan pengetahuan teknologi terkini. Pada masa yang sama, tenaga pengajar vokasional dari industri ditempatkan di institusi TEVT bagi memperkukuh kemahiran pedagogi mereka. Bagi memperkukuh penyampaian latihan dan meningkatkan pengambilan tenaga pengajar, kapasiti Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan akan dipertingkatkan dengan menggunakan metodologi dan pendekatan latihan yang baru. Sebuah pusat latihan tenaga pengajar yang baru akan dibangunkan bagi menambah kapasiti latihan sebanyak 800 setiap tahun. Selain daripada itu, Jabatan Pembangunan Kemahiran akan menyelaras program latihan pengajar di institusi latihan kemahiran awam yang lain.

Mempertingkat dan Mengharmonikan Kualiti Kurikulum TEVT Selaras dengan Keperluan Industri
Pembangunan kurikulum TEVT dilaksana oleh setiap agensi penyedia latihan dengan keupayaan, kapasiti dan agenda tersendiri. Amalan ini menjejaskan kualiti penyampaian TEVT. Langkah akan diambil bagi menyeragam dan mengharmonikan kurikulum, mengurangkan kos pembangunan kurikulum, dan memastikan kurikulum selaras dengan keperluan terkini industri. Jabatan Pembangunan Kemahiran akan dilantik sebagai agensi untuk membangun dan menyeragamkan kurikulum TEVT mulai tahun 2011. Jabatan Pembangunan Kemahiran akan memastikan kurikulum yang dibangunkan memenuhi piawaian minimum dan selaras dengan bidang ekonomi yang diberi keutamaan. Kurikulum TEVT akan mengandungi komponen kemahiran asas berkaitan dengan literasi dan numerasi serta penguasaan pelbagai bahasa. Kemahiran asas ini penting sebagai sokongan kepada kemahiran praktikal serta pembinaan kemahiran dan keupayaan individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan suasana kerja. Di samping itu, Jabatan Pembangunan Kemahiran akan membangun bank kurikulum untuk menyimpan semua kurikulum yang dibangunkan.

226

Mewajibkan pekerja dalam pekerjaan terpilih memiliki SKM atau sijil yang setaraf. Syarat ini akan dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2012; dan Memperluas penerimaan SKM sebagai syarat kelayakan masuk ke dalam skim perkhidmatan awam, dan ke institusi teknikal dan vokasional di peringkat tinggi dan ke institusi pengajian tinggi menjelang tahun 2011.

Agensi penyedia TEVT mengeluarkan sijil tersendiri dan sijil TEVT ini belum diiktiraf sepenuhnya sebagai sijil yang melayakkan calon memasuki institusi pengajian tinggi. Penerimaan sijil TEVT dalam kalangan pelajar, ibu bapa dan majikan dapat diperluas dengan menghapuskan keraguan terhadap kualiti latihan yang diberikan oleh pelbagai agensi. Pada masa ini, SKM, Diploma Teknologi dan Sarjana Muda Teknologi tidak diiktiraf sepenuhnya oleh institusi pengajian tinggi dan Lembaga Jurutera Malaysia. Untuk penyeragaman dan pengiktirafan persijilan TEVT, SKM akan diguna pakai sebagai persijilan kebangsaan bagi TEVT. Langkah berikut akan diambil bagi memperkukuh pengiktirafan sijil TEVT:

Lembaga Teknologis Malaysia akan ditubuh untuk mempercepat pengiktirafan sijil berkaitan kemahiran dan teknologi. Pengiktirafan ini akan menggalakkan institusi pengajian tinggi termasuk institusi TEVT menawarkan kursus berkaitan teknologi selaras dengan keperluan ekonomi berpendapatan tinggi. Selaras dengan hasrat untuk membangunkan pendidikan teknikal dan keperluan industri, Malaysia-Japan International Institute of Technology akan ditubuh sebagai institusi berautonomi di bawah Universiti Teknologi Malaysia dengan matlamat memperkukuh kerjasama dan rangkaian dengan Jepun dalam bidang teknikal dan kejuruteraan. Institut ini berupaya memberi pendedahan kepada pelajar dan meningkatkan keberkesanan kos dalam menyediakan latihan tentang pembangunan

Mengiktiraf dan menyeragam pelbagai tahap SKM dengan kesemua sijil yang dikeluarkan oleh penyedia TEVT menjelang tahun 2012;

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

227

teknologi terkini di tempat kerja, etika kerja dan amalan pengurusan Jepun. Pada masa ini, terdapat keperluan untuk mengurangkan pertindihan kursus yang ditawarkan oleh pelbagai institusi latihan bagi mengoptimumkan penggunaan kapasiti TEVT dan mengelak pembaziran sumber. Dalam tempoh Rancangan, perkara ini akan diberi perhatian memandangkan kadar enrolmen di institusi TEVT dijangka akan meningkat. Institusi TEVT akan mengkaji semula, merasionalisasi dan memperkemas penyelarasan kursus menjelang akhir tahun 2011.

Pencapaian dalam sistem penarafan institusi TEVT akan menjadi asas kepada Kerajaan untuk membiayai pelatih di institusi TEVT swasta. Pendekatan ini akan dipertingkat dan diperluas dalam tempoh Rancangan bagi mengoptimumkan penggunaan kapasiti latihan di institusi TEVT awam dan swasta. Pelajar tercicir adalah sumber tenaga kerja yang besar dan berpotensi untuk diberi latihan kemahiran. Jika diberi latihan dan dilengkapkan dengan kemahiran yang tepat, mereka akan meningkatkan dengan ketara bilangan pekerja mahir. Pada tahun 2007, seramai 20,000 pelajar tercicir daripada sistem pendidikan asas dan jumlah ini meningkat kepada 30,000 orang pada tahun 2008. Liputan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) akan diperluaskan bagi menyediakan latihan yang khusus untuk memenuhi keperluan golongan ini. Peruntukan tambahan juga akan disediakan bagi membiayai kos latihan dan elaun perantisan. Dalam tempoh Rancangan, sebanyak RM150 juta akan diperuntukkan dan seramai 20,000 pelajar tercicir akan mendapat manfaat. SLDN menekankan penglibatan langsung industri dalam latihan dan menetapkan 70% daripada latihan perlu dijalankan di tempat kerja. Dalam tempoh Rancangan, latihan di tempat kerja akan digalak dan dijadikan sebagai

Memperkemas Penyampaian TEVT


Kaedah pembiayaan semasa akan dikaji semula untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan institusi TEVT awam. Bagi menggalakkan persaingan dalam kalangan institusi TEVT awam, penyediaan peruntukan akan berdasarkan kepada prestasi institusi. Kerajaan juga akan menyediakan bantuan kewangan kepada pelajar di peringkat SKM Tahap 3 dan ke atas di institusi TEVT awam yang berprestasi tinggi. Bagi mencapai matlamat ini, sistem penarafan untuk menilai prestasi institusi awam dan swasta akan diperkenalkan.

228

sebahagian daripada pendidikan formal TEVT, kerana latihan ini menyediakan:

Persekitaran pembelajaran yang kondusif. Tempat kerja mewujudkan persekitaran pembelajaran yang baik melalui pengalaman sebenar. Kemahiran praktikal dan soft skills yang diperoleh akan meningkatkan kebolehpasaran; Aliran maklumat untuk meningkatkan kecekapan pengambilan pekerja. Majikan mengetahui perkembangan prestasi pelatih dan perantis, justeru memudahkan mereka membuat keputusan menggaji pekerja; dan Sumbangan produktif. Pelatih menjalankan tugasan yang memberi manfaat kepada majikan, ini menjadikan TEVT berfaedah kepada pelatih dan majikan.

Meningkatkan Kompetensi Siswazah bagi Menyediakan Mereka Memasuki Pasaran Pekerjaan


Ekonomi berasaskan pengetahuan dan inovasi memerlukan sebilangan besar pekerja yang berpengetahuan seperti ahli sains, jurutera, ahli profesional, agen paten dan usahawan berasaskan teknologi. Institusi pengajian tinggi mempunyai peranan yang penting dalam menghasilkan modal insan berkemahiran tinggi dan berkeupayaan untuk mencipta, menginovasi, menghasil dan mempelopori pengetahuan baru serta mengaplikasi dan membangunkan teknologi. Usaha untuk menarik pelaburan langsung asing dan memacu pertumbuhan sumber domestik yang baru memerlukan bilangan siswazah yang mencukupi dan kompeten. Walau bagaimanapun, tahap kebolehpasaran, kekurangan dan ketidakpadanan kemahiran siswazah masih menjadi isu utama dalam pembangunan modal insan. Banyak kajian mendapati siswazah Malaysia kurang kompeten dalam kemahiran teknikal yang diperlukan oleh industri, dan lemah dalam soft skills termasuk etika kerja profesional, kemahiran berkomunikasi, kerja berpasukan, membuat keputusan dan kepimpinan. Oleh itu, usaha bersepadu akan diambil untuk mempertingkat

Melalui SLDN, pekerja industri yang berpengalaman akan diberi peranan sebagai pembimbing kepada perantis. Bagi mencapai tujuan ini, pembimbing mesti cukup terlatih untuk memberi latihan yang berkesan di tempat kerja. Tenaga pengajar di institusi TEVT pula perlu mempunyai kemahiran tinggi untuk melatih pembimbing. Sebanyak RM7.5 juta akan diperuntukkan kepada SLDN untuk melatih pembimbing dan tenaga pengajar.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

229

kompetensi siswazah dan keberkesanan pembiayaan kos pengajian tinggi, iaitu dengan:

Memperkukuh penyelidikan;

kerjasama

industri

dan

Memberi lebih autonomi kepada universiti dan memperkukuh budaya berprestasi tinggi; Memperkukuh kurikulum kursus pengajian bagi menyeimbangkan kandungan akademik dan soft skills; dan Melantik dan mengekalkan staf akademik yang terbaik.

Rangka kerja dasar yang standard bagi program latihan industri yang berstruktur akan dilaksana oleh institusi pengajian tinggi dengan kerjasama industri untuk meningkatkan keberkesanan program. Program ini dirancang untuk diperluas kepada kursus selain daripada kursus yang mewajibkan latihan klinikal seperti perubatan, pergigian dan kejururawatan. Di samping itu, program latihan industri untuk staf akademik akan dipergiat bagi memastikan tidak kurang 15% daripada staf akademik mengikuti sekurang-kurangnya enam bulan latihan industri bagi setiap lima tahun tempoh perkhidmatan. Bagi memperluas pengalaman industri kepada staf akademik, program Knowledge Transfer Partnership (KTP) akan diperkenal pada tahun 2011 untuk meningkatkan kerjasama antara industri dengan universiti berkaitan. KTP bertujuan memudahkan pemindahan kepakaran dan hasil kajian melalui projek inovatif yang dikendalikan bersama oleh staf akademik dan rakan kongsi perniagaan daripada industri. Di samping itu, KTP juga menyediakan latihan berasaskan industri kepada siswazah bagi meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, kemahiran keusahawanan serta kebolehpasaran semasa menjalankan projek berkenaan.

Memperkukuh Kerjasama Industri dan Penyelidikan


Latihan industri adalah penting untuk membantu siswazah mempersiapkan diri bagi memenuhi keperluan industri yang sentiasa berubah dan aktiviti ekonomi baru. Penglibatan sektor swasta dalam penyediaan pendidikan melalui perkongsian awam-swasta akan dipertingkat bagi menggalakkan penyertaan industri dalam penyediaan kursus dan latihan industri. Di samping itu, kursus berorientasikan pasaran akan ditambah bagi memudahkan transisi pelajar ke dalam pasaran pekerjaan dan meningkatkan kebolehpasaran pelajar secara keseluruhannya.

230

Universiti akan digalak untuk mewujudkan kerjasama strategik dengan institusi penyelidikan antarabangsa dan universiti luar negara untuk meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D), terutama dalam bidang teknologi baru. Antara langkah yang akan diambil adalah:

Melaksanakan lebih banyak program sangkutan bagi membolehkan staf akademik berkongsi pengetahuan, meneroka idea baru bagi meningkatkan kualiti penyelidikan dan menggalakkan pertukaran staf akademik; Mengukuhkan pengurusan harta intelek yang dibangunkan di universiti bagi menambahbaik tadbir urus aktiviti penyelidikan; dan Mengukuhkan pusat kecemerlangan di universiti melalui kerjasama industri dalam aktiviti R&D bagi menyokong dan mempercepat pengkomersialan inovasi dan teknologi baru.

tertiari mencapai kecemerlangan. Pemberian autonomi, ketelusan dan akauntabiliti terhadap prestasi cemerlang merupakan elemen kritikal bagi membolehkan universiti di Malaysia setanding dengan institusi terbaik dunia. Universiti awam perlu bertanggungjawab terhadap prestasi yang dicapai memandangkan sebahagian besar keperluan kewangan dibiaya oleh peruntukan awam. Di samping itu, ketelusan yang lebih tinggi dalam pencapaian prestasi akan memudahkan Kerajaan membuat penambahbaikan dan memberi sokongan dalam bidang yang diperlukan.

Menginstitusikan Autonomi dalam Universiti


Universiti terbaik dunia berupaya meningkatkan inovasi dan prestasi serta menggalak kecemerlangan melalui autonomi yang signifikan dalam bidang berikut:

Memberi Lebih Autonomi kepada Universiti dan Memperkukuh Budaya Berprestasi Tinggi
Di negara lain, universiti awam bekerjasama dengan penggubal dasar bagi membangunkan kaedah untuk membantu institusi pendidikan

Peruntukan. Keupayaan untuk mengagih peruntukan mengikut keperluan, menentukan keutamaan bidang pembiayaan, dan menetapkan yuran pengajian dalam had yang ditetapkan; Fakulti. Bebas untuk menarik dan mengekalkan staf akademik terbaik melalui insentif yang menarik dan ganjaran yang kompetitif;

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

231

Tadbir urus. Tanggungjawab yang lebih besar dan hak membuat keputusan penting tentang universiti termasuk hala tuju strategik, keutamaan dan pengagihan sumber serta mendapat hak yang lebih besar dalam membuat keputusan; dan Pengambilan pelajar. Meningkatkan kawalan terhadap kualiti dan profil pelajar yang akan diambil.

Mengukuh Budaya Berprestasi Tinggi di Universiti


Sistem Penarafan Institusi Pengajian Tinggi Malaysia (SETARA) telah diperkenalkan kepada universiti awam dan akan diperluas kepada semua institusi tertiari swasta yang menawarkan pengajian di peringkat ijazah. SETARA bertujuan membuat penilaian yang jelas dan seragam bagi meningkatkan ketelusan serta memberi tekanan ke atas prestasi, dan seterusnya meningkatkan kualiti keseluruhan sistem pendidikan tinggi. Penarafan mengenai pencapaian prestasi institusi dari aspek kebolehpasaran siswazah akan dihebahkan kepada umum. Penarafan ini akan diperluas untuk meliputi aspek seperti kaedah pengajaran dan pembelajaran serta khidmat sokongan kepada pelajar. Dalam tempoh Rancangan, sistem penarafan ini akan merangkumi setiap jabatan di institusi berkenaan. Naib canselor bertanggungjawab ke atas prestasi universiti dan pembaharuan kontrak mereka bergantung kepada prestasi yang dicapai. Prestasi yang rendah boleh menyebabkan kontrak tidak disambung. Petunjuk prestasi utama (KPI) yang jelas bagi naib canselor telah disediakan, termasuk KPI bagi kebolehpasaran siswazah. Dengan ini, naib canselor akan memastikan semua staf bertanggungjawab terhadap prestasi

Di bawah Accelerated Programme for Excellence (APEX), universiti APEX akan diberi autonomi dalam bidang tadbir urus, sumber manusia (lantikan anggota sokongan, staf akademik dan pengurusan atasan), kewangan dan pengambilan pelajar. Program ini diperkenalkan pada tahun 2008, dan Universiti Sains Malaysia (USM) telah dipilih sebagai universiti pertama diberi status APEX. Pada masa ini, USM mempunyai autonomi dalam pengambilan pelajar. Autonomi dalam bidang lain hanya akan dipertimbangkan setelah USM memenuhi beberapa prasyarat yang ditetapkan. Pemberian autonomi akan diperluas kepada universiti penyelidikan dan universiti awam lain yang mencapai tahap kesediaan yang ditetapkan.

232

mereka dan seterusnya meningkatkan budaya akauntabiliti di institusi. Dalam tempoh Rancangan, pembiayaan berasaskan prestasi institusi tertiari awam akan dilaksana bertujuan menyediakan mekanisme pembiayaan yang telus untuk memangkin peningkatan prestasi. Pendekatan baru ini akan mengandungi komponen berikut:

Pembiayaan Kerajaan berasaskan prestasi yang dikaitkan dengan SETARA. Pembiayaan kepada universiti akan dikaitkan secara langsung dengan prestasi jabatan dan institusi secara keseluruhan. Kaedah ini menyediakan mekanisme yang telus dalam penyediaan pembiayaan dan peningkatan akauntabiliti dalam perbelanjaan peruntukan awam. Mekanisme pembiayaan ini mempunyai dua komponen, iaitu komponen tetap dan komponen berubah. Komponen tetap merangkumi item operasi asas seperti gaji staf akademik dan kos utiliti, dan pembiayaannya tidak bergantung kepada pencapaian prestasi. Komponen berubah pula bergantung secara langsung kepada prestasi yang diukur melalui SETARA. Universiti yang menerima penarafan yang rendah akan menerima peruntukan yang lebih kecil. Komponen berubah ini termasuk pembangunan intelektual dalam R&D dan aktiviti ko-kurikulum pelajar;

Peralihan kaedah pembiayaan daripada berasaskan-penawaran kepada berasaskan-permintaan. Kerajaan akan mengharmonikan kapasiti pendidikan tertiari dan mewujudkan keserataan persaingan bagi institusi pengajian tinggi awam dan swasta dalam mengukuhkan budaya berprestasi tinggi serta meningkatkan kualiti dan daya saing pendidikan tertiari di Malaysia. Pendekatan sedia ada, iaitu pembiayaan awam langsung dan pemberian geran kepada institusi awam akan beralih kepada pembiayaan berasaskan-permintaan melalui pinjaman dan biasiswa selaras dengan pendekatan yang lebih berasaskan-pasaran; dan Pengurangan kadar pembiayaan Kerajaan kepada universiti. Universiti awam perlu menambah dana melalui sumber kewangan alternatif termasuk sumbangan daripada perbadanan, sektor swasta atau alumni. Pendekatan ini akan memperkukuh kerjasama antara universiti dan industri, dan seterusnya meningkatkan kesesuaian serta kualiti pengajaran dan penyelidikan.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

233

Memperkukuh Kurikulum Kursus Pengajian bagi Menyeimbangkan Kandungan Akademik dan Soft Skills
Kualiti dan kesesuaian kursus dan kurikulum adalah faktor penting yang mempengaruhi kebolehpasaran siswazah. Dalam tempoh Rancangan, institusi pengajian tinggi akan menyemak semula kurikulum dan kursus serta menyelaras pencapaian program dan pembelajaran selaras dengan keperluan industri dan majikan. Sebanyak 2,730 program sedia ada akan disemak semula bagi memastikan pematuhan kepada Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF). Semakan semula ini adalah berdasarkan kepada prinsip berikut:

politeknik di Malaysia akan disusun semula untuk menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah serta mengurangkan secara berperingkat kursus di peringkat sijil menjelang akhir tempoh Rancangan. Politeknik akan meningkatkan pengkhususan dalam bidang tertentu untuk menjadi pusat kecemerlangan. Tiga politeknik sedia ada akan dinaik taraf kepada politeknik premier bagi melaksanakan penyelidikan gunaan melalui kerjasama dengan industri berkaitan untuk memupuk inovasi dan membangunkan teknologi tempatan dalam bidang baru. Kurikulum institusi pendidikan tertiari perlu memberi lebih penekanan terhadap pembangunan soft skills pelajar selaras dengan maklum balas yang diterima daripada majikan. Atribut Umum Pelajar yang kini dikenali sebagai Skala Soft Skills Malaysia (My3S) merupakan ujian penilaian kendiri untuk menilai kompetensi siswazah dalam soft skills. Ujian ini akan dilaksana mulai Julai 2010. Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) akan terus memainkan peranan penting dalam pelaksanaan MQF sebagai asas jaminan kualiti pengajian tinggi dan pusat rujukan kriteria dan piawaian kelayakan nasional. MQA akan memperluas kerjasama dengan agensi jaminan kualiti luar negara melalui pemeteraian Memorandum of Arrangement sebagai usaha menetapkan tanda aras yang

Kandungan kursus yang ditawarkan akan ditanda aras dengan kriteria dan piawaian yang dipersetujui di peringkat nasional dan selaras dengan amalan terbaik antarabangsa; dan Penerapan domain yang ditetapkan dalam MQF yang merangkumi soft skills seperti etika kerja positif, kemahiran berkomunikasi dan membuat keputusan, kerja berpasukan dan kepimpinan.

Selaras dengan pertambahan permintaan bagi pekerja mahir dan profesional, semua

234

piawai dan membantu meningkatkan keupayaan anggotanya.

Melantik dan Mengekalkan Staf Akademik yang Terbaik


Usaha akan dipergiat untuk menambah bilangan staf akademik berkelayakan PhD. Peratusan staf akademik berkelulusan PhD di semua universiti awam pada tahun 2009 adalah 35.9%. Menjelang akhir tempoh Rancangan, staf akademik berkelayakan PhD di universiti penyelidikan disasarkan sebanyak 75%, manakala universiti awam lain 60%. Bagi mencapai sasaran ini, program MyBrain15 menetapkan matlamat untuk meningkatkan jumlah pemegang PhD kepada 18,000 pada tahun 2015 dan 60,000 pada tahun 2023. Program ini akan menyediakan lebih ramai calon untuk dilantik sebagai staf akademik. Sejumlah RM2.26 bilion akan diperuntukkan bagi menyediakan biasiswa kepada 16,800 staf akademik melanjutkan pengajian di peringkat PhD. Proses pelantikan staf akademik juga akan diperhalusi dan dijadikan lebih telus untuk menarik calon terbaik. Ganjaran akan dijadikan lebih kompetitif supaya setanding dengan faedah yang ditawarkan oleh sektor swasta serta menyediakan manfaat bukan kewangan seperti waktu mengajar yang fleksibel.

Sokongan kemajuan kerjaya staf akademik akan diberi keutamaan. Modul latihan asas akan diwajibkan kepada semua staf akademik baru. Bagi memastikan mereka mendapat panduan dan sokongan yang mencukupi pada awal kerjaya, staf akademik baru akan diletakkan di bawah seliaan staf akademik kanan yang bertanggungjawab membimbing dan memberi nasihat kemajuan kerjaya secara berkala. Di samping itu, dalam tempoh tiga tahun pertama sebagai staf akademik, tugas mengajar akan dikurangkan untuk membolehkan mereka membangunkan portfolio penyelidikan yang mantap dan memperoleh geran daripada sumber luar. Sebagai usaha penambahbaikan kualiti staf akademik, mereka yang telah bersara dan pensyarah luar negara akan digalakkan untuk berkhidmat di universiti awam secara kontrak. Pensyarah sambilan dan pensyarah pelawat terutama daripada industri juga akan digalakkan untuk mengajar di universiti awam. Bagi tujuan ini, pakej ganjaran yang lebih menarik dan kompetitif telah disediakan. Di samping itu, skim perkhidmatan pensyarah akan disemak semula untuk membolehkan mereka dinaikkan pangkat ke gred yang lebih tinggi dalam skim perkhidmatan yang sama tanpa perlu memegang jawatan pentadbiran seperti dekan atau ketua jabatan.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

235

MENYUSUN SEMULA PASARAN PEKERJAAN UNTUK MENJADIKAN MALAYSIA NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI
Matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi akan dicapai, antara lain, melalui pewujudan pasaran pekerjaan yang efisien untuk membangunkan, menarik dan mengekalkan modal insan berkepakaran. Kekurangan kemahiran yang diperlukan akan menghalang transformasi negara kepada ekonomi berpendapatan tinggi berasaskan pengetahuan dan inovasi. Usaha penyusunan semula dan pengukuhan pasaran pekerjaan perlu untuk memastikan kecekapan pemadanan antara permintaan dengan penawaran, meningkatkan keupayaan mengekalkan modal insan terbaik serta memperkukuh daya tarikan Malaysia kepada pakar asing dan diaspora Malaysia. Kepelbagaian tenaga kerja Malaysia terus kekal sebagai aset negara. Rakyat Malaysia mempunyai silang budaya yang kukuh dan mudah menyesuaikan diri. Sikap keterbukaan dan keupayaan menguasai pelbagai bahasa membolehkan modal insan negara mewujudkan rangkaian yang kukuh di peringkat serantau dan global. Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan komited untuk memperbaharui pasaran pekerjaan dengan penekanan khusus ke atas peningkatan mobiliti pekerja dan peningkatan kemahiran tenaga kerja semasa, terutama dalam kalangan isi rumah 40% terendah. Pembaharuan pasaran pekerjaan adalah penting bagi menyedia landasan kepada negara untuk terus berkembang ke arah ekonomi berpendapatan tinggi. Tumpuan pembaharuan akan diberi kepada tiga bidang utama:

Menjadikan pasaran pekerjaan lebih fleksibel; Mempertingkat kemahiran dan keupayaan tenaga kerja sedia ada; dan Memperkukuh keupayaan Malaysia menarik dan mengekalkan modal insan terbaik.

Menjadikan Pasaran Pekerjaan Lebih Fleksibel


Sistem pasaran pekerjaan yang cekap merupakan faktor penting dalam mengurangkan kos menjalankan perniagaan, mempengaruhi iklim pelaburan dan mewujudkan lebih peluang pekerjaan. Berdasarkan laporan Doing Business 2008 oleh Bank Dunia, Malaysia menduduki tangga ke-43 dalam aspek pemudahan penggajian pekerja. Di samping itu, kebergantungan yang tinggi terhadap pekerja asing tidak mahir bergaji rendah telah mengurangkan kadar upah dan melambatkan syarikat beralih kepada aktiviti bernilai tambah yang tinggi, serta menyumbang kepada pengaliran keluar berterusan modal insan tempatan.

236

Mengkaji Semula Rangka Kerja Perundangan dan Institusi bagi Menyediakan Kaedah Penggajian dan Pemecatan yang Fleksibel
Dalam tempoh Rancangan, usaha akan diambil untuk mengkaji semula undangundang perburuhan supaya selaras dengan ekonomi berasaskan pengetahuan dan cabaran globalisasi. Kajian semula ini akan memastikan hubungan industri kekal relevan dengan persekitaran semasa perniagaan, mengimbangi kestabilan sosial serta memudahkan mobiliti tenaga kerja. Kerajaan akan mengambil langkah untuk meningkatkan kecekapan penyelesaian pertikaian pekerja di Malaysia. Dalam kes lebihan pekerja, kos pemecatan pekerja di Malaysia secara relatifnya lebih tinggi berbanding negara Asia Tenggara yang lain. Secara purata, majikan di negara ini perlu membayar pampasan sehingga 75 minggu gaji kepada pekerja yang telah berkhidmat selama 20 tahun semasa penamatan kontrak, berbanding hanya 56 minggu di Thailand dan empat minggu di Singapura. Di samping itu, masa yang panjang diambil untuk menyelesaikan pertikaian kerja. Sehubungan ini, undang-undang perburuhan akan dikaji semula dalam tempoh Rancangan bagi mengoptimumkan keseimbangan antara fleksibiliti pasaran pekerjaan dengan kestabilan

pekerjaan serta mempercepat pertikaian pekerja.

penyelesaian

Bilangan pekerja yang diberhentikan meningkat akibat daripada perubahan struktur ekonomi negara dan pendedahan kepada kejutan luaran. Jumlah pemberhentian pekerja yang meningkat mewujudkan keperluan bagi penyediaan jaringan keselamatan sosial untuk membantu mereka. Jaringan keselamatan sosial juga memberi fleksibiliti kepada syarikat untuk mengurus tenaga kerja ketika dalam kesukaran. Tabung Bantuan Kehilangan Pekerjaan akan diperkenalkan bagi menyediakan bantuan kewangan kepada pekerja yang diberhentikan dan tidak mendapat pampasan sewajarnya daripada pihak majikan semasa pemberhentian. Pekerja yang diberhentikan dan layak menerima bantuan akan diberi RM600 sebulan bagi tempoh maksimum enam bulan, dengan syarat mereka masih belum mendapat pekerjaan dalam tempoh tersebut. Sebanyak RM80 juta akan diperuntukkan kepada Tabung ini dalam tempoh 2010-2012.

Memperkukuh Perkhidmatan Pekerjaan bagi Meningkatkan Mobiliti Pekerja


Komponen penting bagi pasaran pekerjaan yang fleksibel adalah keupayaan membuat pemadanan pekerjaan secara efektif untuk menyelesaikan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

237

ketidakpadanan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Terdapat peluang yang besar untuk mewujudkan kerjasama industri dan perkongsian awam-swasta ke arah mengukuhkan perkhidmatan pekerjaan kepada tenaga kerja Malaysia bagi menghapuskan herotan dalam pasaran pekerjaan. Kerajaan akan mengukuh dan memodenkan perkhidmatan pekerjaan awam melalui penaiktarafan pusat pekerjaan awam sedia ada. Langkah ini akan meningkatkan penyampaian khidmat nasihat kerjaya, menyedia perkhidmatan pemadanan dan penempatan yang dipacu oleh industri, dan melaksanakan program pendidikan atau jangkauan komuniti yang berterusan mengenai arah aliran pekerjaan dan kerjaya. Pencari kerja dan masyarakat akan dimaklumkan tentang peluang pekerjaan yang wujud dan potensi laluan kerjaya. Majikan akan mendapat faedah daripada akses kepada platfom tambahan bagi memenuhi keperluan pekerja mereka. Bagi mencapai matlamat ini, pusat pekerjaan awam yang berkesan dan cekap yang dikendali secara bersama oleh sektor awam dan swasta perlu diwujudkan.

5-9. Kebanjiran pekerja asing tidak mahir berkos rendah telah melambatkan pelaburan dalam mekanisasi dan inovasi, terutama dalam sektor pertanian dan pembuatan, dan seterusnya mengurangkan pertumbuhan produktiviti dan menjejaskan aspirasi negara untuk beralih kepada ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi. Sektor yang sangat bergantung kepada pekerja asing tidak mahir mempunyai produktiviti yang rendah, seperti ditunjukkan dalam Carta 5-10. Kebergantungan kepada pekerja asing tidak mahir akan dikurangkan secara berperingkat. Walau bagaimanapun, sektor yang menghadapi kekurangan tenaga kerja, seperti pembinaan dan perladangan akan dibenarkan menggaji pekerja asing berdasarkan keperluan. Langkah akan diambil untuk memastikan majikan menambah baik persekitaran kerja dan kebajikan pekerja termasuk penyediaan perumahan dan kemudahan asas. Sistem levi multi-tier akan dilaksana ke atas majikan yang mengambil perkerja asing tidak mahir. Melalui sistem ini, syarikat akan terdorong untuk meningkatkan kemahiran pekerja mereka atau menggaji pekerja asing yang berkemahiran tinggi. Sehubungan ini, penggajian pekerja asing akan dapat diurus dengan lebih baik berikutan kos penggajian pekerja asing berkemahiran hampir sama dengan menggaji pekerja tempatan.

Memperbaharui Dasar Pekerja Asing Tidak Mahir


Pekerja asing tidak mahir telah meningkat lebih dua kali ganda semenjak tahun 2000 kepada 1.9 juta orang, seperti ditunjukkan dalam Carta

238

Carta 5-9

Peningkatan ketara bilangan pekerja asing di Malaysia sejak sedekad yang lalu
Bilangan pekerja asing mengikut sektor (000)

Pembantu rumah Pembuatan Pembinaan

Perkhidmatan Pertanian1

2,500 2,045 2,063 1,815 1,869 1,470 1,337 1,068 1,000 807 850 1,918

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata, 2000-2009, %

2,000

16.7%

10.3

1,500

15.6

19.8 18.7

500

410

21.0
0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Merangkumi sektor perladangan SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Kementerian Dalam Negeri

Carta 5-10

Sektor yang sangat bergantung kepada pekerja asing tidak mahir mempunyai produktiviti yang rendah

Sektor dengan produktiviti rendah

Taburan pekerja mengikut sektor dan warganegara1


Juta pekerja, 2009

Tahap produktiviti1 dan pertumbuhan mengikut sektor ekonomi


RM000, 2008
1,000 975 950

6.5 6.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 36 % 0


Pertanian Pembuatan

6.2

3.2 200 163 93% 79% 1.4 64% 21% 0.8 61% 39%
Pembinaan Pekerja tempatan

150 124 100 71 57 50 26 40 21 27

7%

Pekerja asing

0
Pertanian Pembuatan Pembinaan Perlombongan Utiliti Pengang- Perda- Kewang- Lain-lain kutan gangan an Perkhidmatan

Perkhidmatan

1 Terdapat 42,500 pekerja dalam sektor perlombangan, semuanya adalah pekerja tempatan SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Laporan Produktiviti 2008, Perbadanan Produktiviti Malaysia

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

239

Sistem levi baru ini bertujuan mengawal kemasukan pekerja asing tidak mahir kerana levi akan dibayar oleh majikan dan bukannya pekerja. Penetapan kadar levi adalah berasaskan kepada tiga prinsip, iaitu bayaran levi berkadar langsung dengan nisbah pekerja asing kepada jumlah pekerja, kadar akan meningkat setiap tahun, dan berbeza mengikut tahap kemahiran pekerja asing.

Jangka hayat rakyat Malaysia kini setara dengan negara maju. Pelaksanaan dasar dan amalan bekerja secara fleksibel dan separa masa akan menggalakkan rakyat Malaysia yang bersara untuk terus menyumbang kepada ekonomi, terutama dalam sektor dan pekerjaan yang memerlukan kepakaran mereka.

Meningkatkan Penyertaan Tenaga Kerja


Arah aliran isi rumah dengan dua sumber pendapatan meningkatkan keperluan terhadap kaedah bekerja yang lebih fleksibel. Sehubungan ini, Kerajaan akan memperkenal Peraturan Kerja Separa Masa di bawah Akta Kerja 1955 dalam tempoh Rancangan. Inisiatif ini bertujuan menggalakkan penyertaan lebih besar dalam kalangan penduduk yang berada di luar tenaga kerja seperti suri rumah, pesara dan orang kurang upaya. Kaedah bekerja dari rumah, teleworking, dan separa masa atau masa anjal akan digalakkan. Di samping itu, penyertaan tenaga kerja tempatan dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan sepenuhnya golongan wanita di luar tenaga kerja. Oleh itu, langkah akan diambil untuk meningkatkan kadar penyertaan wanita dalam tenaga kerja daripada 46% pada tahun 2010 kepada 55% pada tahun 2015.

Meningkatkan Kemahiran dan Keupayaan Tenaga Kerja Sedia Ada


Pada masa ini, hanya 28% daripada jumlah tenaga kerja di Malaysia bekerja dalam pekerjaan berkemahiran tinggi. Peratusan ini menunjukkan sebahagian besar tenaga kerja mempunyai tahap pencapaian akademik yang rendah. Peningkatan kemahiran dan latihan semula tenaga kerja sedia ada amat diperlukan ke arah meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai yang lebih tinggi. Kerajaan menyasarkan 33% tenaga kerja dalam kategori pekerjaan berkemahiran tinggi menjelang tahun 2015, dan 50% menjelang tahun 2020. Pencapaian matlamat ini memerlukan penglibatan yang lebih besar daripada sektor swasta.

240

Menggalakkan Perkongsian Kos Latihan


Liputan Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan diperluaskan untuk menggalakkan peningkatan kemahiran dan latihan semula tenaga kerja. Tabung ini akan memperluas bantuan kewangan daripada lepasan sekolah kepada pekerja. Menyedari bahawa tidak semua pekerja mampu untuk membiayai latihan, pinjaman pada kadar faedah yang rendah akan disediakan oleh Tabung ini untuk membiayai kos latihan peningkatan kemahiran. Sebanyak RM500 juta akan diperuntukkan untuk menyediakan pinjaman kepada pekerja, dan jumlah yang sama juga disediakan kepada lepasan sekolah. Enterpris kecil dan sederhana (EKS) memainkan peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp.) akan membantu dalam pembangunan EKS yang berkeupayaan dan berdaya tahan serta mampu bersaing di pasaran global. Di samping menyediakan kemudahan infrastruktur, bantuan kewangan, khidmat nasihat, akses kepada pasaran dan program sokongan yang lain, SME Corp. akan terus melaksanakan Program Peningkatan Kemahiran. Program ini bertujuan meningkatkan kemahiran dan keupayaan pekerja EKS di

peringkat teknikal, penyeliaan dan pengurusan terutama dalam bidang kejuruteraan elektrikal dan elektronik, teknologi maklumat serta reka bentuk industri. Di bawah program ini, SME Corp. akan membiayai 80% daripada kos latihan yang ditanggung oleh majikan untuk melatih pekerja mereka di pusat latihan bertauliah. Perkongsian kos latihan akan dipergiatkan melalui peluasan liputan Tabung Pembangunan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

241

Sumber Manusia Berhad daripada 44 kepada 70 subsektor. Tabung ini adalah kumpulan wang yang disumbangkan melalui levi oleh majikan untuk melatih semula dan meningkatkan kemahiran pekerja mereka. Dalam tempoh Rancangan, sebanyak RM50 juta akan diperuntukkan bagi meneruskan pembiayaan geran sepadan untuk latihan dan peningkatan kemahiran pekerja EKS. Di samping itu, RM50 juta akan diperuntukkan untuk membiayai program perantisan yang melibatkan lebih 8,000 perantis. Peruntukan ini akan digunakan bagi membiayai elaun perantis dan yuran latihan vokasional. Kerajaan menggalakkan semua peringkat tenaga kerja untuk terus meningkatkan kelayakan dan keupayaan ke peringkat lebih tinggi. Dalam tempoh Rancangan, program akan diperkenal bagi menggalakkan penyertaan industri supaya bersama menaja pekerja mereka untuk melanjutkan pengajian ke program PhD perindustrian. Program ini akan melibatkan latihan dan penyelidikan projek berkaitan dengan pekerjaan serta berfokus kepada keperluan industri. Program ini akan dilaksana secara bersama oleh syarikat dengan universiti. Pendekatan ini akan menggalakkan inovasi dan perkongsian pengetahuan yang dapat menyumbang kepada pertumbuhan dan pembangunan enterpris, menjana pengetahuan baru di universiti, dan menggalakkan penyelidikan yang berkaitan

dengan industri dalam negara. Bagi tujuan ini, sebanyak RM50 juta akan diperuntukkan. Di samping itu, Kerajaan akan meneruskan pelaksanaan program di bawah pakej rangsangan ekonomi 2009 dengan menyediakan peruntukan bagi membiayai sebahagian daripada kos pengajian di peringkat PhD di universiti tempatan. Sebanyak RM350 juta akan diperuntukkan dalam tempoh Rancangan yang akan memanfaatkan 5,000 pelajar PhD.

Menggerakkan Industri bagi Meningkatkan Kemahiran Tenaga Kerja


Penyediaan latihan secara langsung oleh syarikat dalam industri tertentu akan memastikan kandungan latihan menepati keperluan industri. Bagi tujuan ini, latihan vokasional akan diselaras dan diterajui oleh sektor swasta. Kerajaan akan mempergiat dan menggalakkan sektor swasta untuk membangunkan program latihan dalaman yang diiktiraf dan memperluas program tersebut dengan menyediakan latihan kepada pelatih yang bukan hanya terdiri daripada pekerja mereka bagi memenuhi keperluan industri. Kerajaan juga akan melaksanakan pendekatan pembiayaan tempat latihan bagi program latihan dalam bidang kemahiran khusus untuk sektor yang diberi keutamaan. Kursus ini akan dipersijilkan

242

sama ada di bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia atau badan persijilan antarabangsa. Program Peningkatan Kemahiran Perindustrian (INSEP) merupakan program latihan untuk meningkatkan kebolehpasaran siswazah dalam bidang seperti kejuruteraan, ICT dan pengurusan. Program bridging ini dilaksanakan oleh 11 pusat pembangunan kemahiran negeri dengan kerjasama majikan. Tujuan program ini adalah untuk menyediakan siswazah yang baru tamat pengajian dengan kemahiran khusus dan kompetensi yang sesuai dengan keperluan industri untuk meningkatkan kebolehpasaran mereka. Kerjasama dalam pembangunan kerjaya dan bimbingan antara universiti dan industri akan digalakkan. Skim Pengurusan Kebolehpasaran Siswazah (GEMS) yang diuruskan oleh Jawatankuasa Syarikat Berkaitan Kerajaan Berprestasi Tinggi Putrajaya akan terus

dilaksana dan diperluaskan bagi meningkatkan kebolehpasaran siswazah yang menganggur. Inisiatif ini bertujuan memudahkan pemadanan antara siswazah dengan majikan, melengkapkan siswazah dengan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang menepati keperluan industri dan jawatan yang disasarkan, dan meningkatkan asimilasi serta integrasi siswazah dengan tempat kerja. Selain daripada syarikat berkaitan Kerajaan, program ini juga disertai oleh EKS, agensi Kerajaan dan syarikat swasta. Sejak inisiatif ini dimulakan pada bulan Mac 2009, GEMS telah berjaya melatih 5,000 siswazah. Program Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (RPL) bertujuan mengiktiraf pengalaman terdahulu dan kepakaran pekerja, serta menggalak dan memberi ganjaran terhadap pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan tenaga kerja akan diperluas. Program ini akan meningkatkan dengan ketara prospek kemajuan kerjaya

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

243

di seluruh negara yang berjumlah 59 buah memainkan peranan penting untuk menyediakan latihan peningkatan kemahiran dan latihan semula kepada masyarakat dalam pelbagai disiplin. Kolej ini juga menggalak pembelajaran sepanjang hayat kepada semua lapisan masyarakat dan kumpulan umur. tenaga kerja dengan menganugerahkan SKM kepada pekerja yang memperoleh pengetahuan, pengalaman dan kemahiran di tempat kerja tetapi tidak mempunyai latihan formal. Program ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 60,000 pekerja setahun. Bantuan kewangan kepada pekerja untuk menjalani latihan bagi melayakkan mereka menerima SKM akan mula dilaksana pada tahun 2011. Di samping itu, bank kredit kemahiran akan ditubuhkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran untuk menyediakan pangkalan data bagi merekod latihan dan mempermudah persijilan tenaga kerja mahir. Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan akan memperkenal pendekatan yang lebih inovatif bagi kolej komuniti melalui pelaksanaan program modular yang membolehkan pelajar mengikuti pelbagai modul jangka pendek berasaskan keupayaan mereka. Modul boleh digabung untuk melayakkan pelajar dianugerahkan SKM. Hampir 70% daripada kandungan modul ini akan dilaksana secara latihan praktikal di industri atau di tempat kerja. Secara khususnya, program ini akan menyediakan peluang peningkatan kemahiran kepada pelajar yang cenderung kepada bidang teknikal atau vokasional tetapi tidak dapat melengkapkan 11 tahun pendidikan asas. Pendekatan modular yang lebih fleksibel ini akan menawarkan 135 kursus yang berlainan menjelang tahun 2015 berbanding dengan 52 pada tahun 2010. Sasaran jumlah enrolmen kolej komuniti akan meningkat daripada 31,000 pelajar pada tahun 2010 kepada 120,000 pelajar menjelang tahun 2014.

Menaik Taraf dan Memperluas Akses kepada Kolej Komuniti


Sistem kolej komuniti di Malaysia menyediakan pendidikan lepasan menengah dalam pelbagai kursus teknikal dan vokasional mengikut Kerangka Kelayakan Malaysia. Kolej komuniti

244

Menarik dan Mengekalkan Modal Insan Berkepakaran


Globalisasi telah meningkatkan mobiliti modal insan berkepakaran ke negara perindustrian yang didorong oleh upah, suasana pekerjaan dan kualiti hidup yang lebih baik. Modal insan berkepakaran tinggi berupaya menyesuaikan diri di pelbagai suasana pekerjaan di seluruh pelusuk dunia. Terdapat banyak persaingan untuk menarik dan mengekalkan modal insan berkepakaran tinggi ini. Usaha bersepadu akan diambil untuk meningkatkan daya tarikan Malaysia sebagai destinasi modal insan berkepakaran tinggi bagi warga tempatan dan asing. Malaysia juga akan secara aktif berusaha mendapatkan modal insan berkepakaran yang kritikal untuk negara.

berpendapatan tinggi. Sehubungan ini, amalan semasa akan dikaji semula dan diselaraskan. Insentif dan suasana pekerjaan akan ditambah baik sebagai langkah meningkatkan lagi daya tarikan kepada modal insan asing berkepakaran. Langkah ini termasuk membenarkan modal insan asing berkepakaran bertukar kerja dengan persetujuan majikan yang didaftarkan, membawa pembantu rumah asing serta memberi kebenaran kepada pasangan untuk bekerja walaupun masih memegang pas tanggungan. Bagi meningkatkan fleksibiliti dan mobiliti modal insan asing berkepakaran, had masa visa pekerjaan akan dimansuhkan kepada mereka yang berpendapatan melebihi RM8,000 sebulan. Visa terbuka akan dikeluarkan kepada profesional asing yang berkemahiran tinggi tanpa dikaitkan atau disyaratkan bekerja dengan syarikat atau majikan tertentu. Mereka juga dibenarkan membeli unit kediaman yang berharga RM250,000 dan ke atas. Malaysia amat memerlukan peningkatan kemasukan modal insan asing berkepakaran dalam sektor perkhidmatan profesional untuk menampung kekurangan modal insan tempatan. Sehingga kini, Pertubuhan Negaranegara Asia Tenggara (ASEAN) telah memeterai Peraturan Pengiktirafan Bersama bagi pengamal

Mempermudah Prosedur dan Menyedia Insentif Lebih Baik untuk Menarik Modal Insan Asing Berkepakaran
Kerajaan akan menambah baik prosedur semasa penggajian modal insan berkepakaran dari luar negara dengan mengurangkan kesulitan, peringkat pemprosesan dan bilangan agensi penguatkuasaan. Penambahbaikan ini bertujuan memudahkan prosedur pengeluaran permit kerja supaya lebih liberal selaras dengan amalan negara

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

245

kejuruteraan, kejururawatan, seni bina, perubatan dan pergigian. Manakala, Rangka Kerja ASEAN Mengenai Peraturan Pengiktirafan Bersama bagi pengamal ukur bahan dan perakaunan telah ditandatangani. Usaha akan dilaksana dengan mengambil kira objektif bagi mempermudah mobiliti golongan profesional ASEAN. Menjelang tahun 2015, di bawah Perjanjian Rangka Kerja ASEAN bagi Perkhidmatan (AFAS), Malaysia bersama negara anggota ASEAN yang lain akan meliberalisasi kemasukan golongan profesional. Pembangunan industri perkhidmatan di Malaysia dapat dipertingkatkan sekiranya Malaysia berupaya menarik lebih ramai modal insan berkepakaran dalam sektor perkhidmatan profesional dari negara ASEAN yang lain.

akan digambarkan sebagai sebuah bandar raya bagi mereka yang mengutamakan kualiti dan kepelbagaian gaya hidup, bercirikan alam semula jadi, kaya dengan budaya, dan metropolis moden dengan infrastruktur canggih. Di samping itu, usaha bersepadu akan dilaksana untuk menjadikan bandar raya lain seperti Georgetown, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu lebih menarik dan selesa untuk didiami. Inisiatif yang akan dilaksana di bandar raya tersebut termasuk peluasan ruang terbuka seperti taman, dataran awam dan laluan pejalan kaki, memulihkan waterfronts dan memperindah lokasi kesenian dan kebudayaan serta meningkatkan tahap keselamatan, kecekapan pengangkutan dan perkhidmatan penjagaan kesihatan.

Menjadikan Bandar Lebih Menarik kepada Modal Insan Berkepakaran


Kualiti hidup sesebuah bandar merupakan faktor utama bagi modal insan berkepakaran di peringkat global memilih destinasi untuk tinggal dan bekerja. Kuala Lumpur merupakan bandar ke-11 di Asia yang selesa untuk didiami, dan berpotensi untuk menjadi antara lima bandar terbaik. Secara umumnya, Kuala Lumpur berada dalam kedudukan istimewa sebagai bandar raya yang sangat selesa dan kosmopolitan yang merupakan mikrokosma kepada Asia. Bagi menarik modal insan berkemahiran dari luar negara, Kuala Lumpur

Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Modal Insan Berkepakaran untuk Masa Hadapan


Walaupun pelbagai inisiatif telah diambil bagi menarik modal insan berkemahiran dari luar negara, mereka yang masih berada dalam sistem pendidikan belum dimanfaatkan sepenuhnya. Pelajar asing yang belajar di universiti tempatan, terutama dalam bidang kritikal merupakan potensi sumber modal insan berkemahiran. Bagi mengekalkan pelajar ini, prosedur sedia ada yang

246

mewajibkan mereka kembali ke negara asal sebaik sahaja tamat pengajian akan dikaji semula bagi memudahkan mereka bekerja di Malaysia, terutama dalam pekerjaan kritikal yang terpilih. Biasiswa akan diberi kepada pelajar terbaik dari seluruh dunia untuk melanjutkan pengajian di peringkat pasca siswazah dan pasca kedoktoran di Malaysia dalam bidang kritikal yang spesifik selaras dengan keperluan negara. Sebaik menamatkan pengajian, mereka akan diberi peluang untuk bekerja di Malaysia. Mereka yang memilih untuk tinggal dan bekerja di Malaysia akan meningkatkan bilangan modal insan berkepakaran. Dalam tempoh Rancangan, 5% daripada pelajar terbaik Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia akan disediakan biasiswa untuk melanjutkan pengajian di universiti tempatan setiap tahun. Kerajaan juga akan mengenal pasti pelajar terbaik Malaysia yang sedang belajar di universiti terbaik di luar negara dan akan menyediakan biasiswa bagi membiayai yuran pengajian tahun akhir dengan syarat mereka kembali ke tanah air. Di samping itu, langkah akan diambil untuk memastikan rakyat Malaysia yang belajar di luar negara dengan biasiswa kembali ke Malaysia sebaik sahaja menamatkan pengajian mereka.

Penglibatan Malaysia

Diaspora

Rakyat

Kepelbagaian dan saiz komuniti rakyat Malaysia di luar negara adalah aset unik yang boleh dimanfaatkan untuk melonjakkan Malaysia ke arah ekonomi berpendapatan tinggi. Dianggarkan lebih daripada 700,000 rakyat Malaysia bekerja dan tinggal di luar negara, kebanyakan daripada mereka adalah profesional berkemahiran tinggi. Kerajaan akan mengambil usaha yang tekal untuk mengenal pasti rakyat Malaysia yang berbakat di luar negara, untuk terlibat dengan mereka dan mendorong mereka menyumbang kepada negara melalui tindakan berikut:

Mengekalkan hubungan. Diaspora Malaysia akan dilibatkan secara aktif dalam membina dan memperkukuh hubungan mereka dengan Malaysia. Kerajaan secara aktif akan mengenal pasti, mempertemu dan membentuk jaringan. Pangkalan data diaspora yang lengkap mengandungi maklumat seperti pakar dalam sektor ekonomi utama dan latar belakang kemahiran akan diwujudkan dan diselenggara supaya mereka dilibatkan dalam bidang bersesuaian;

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

247

Mengesah dan mengiktiraf sumbangan. Anugerah dan acara yang bersesuaian akan diwujudkan untuk mengiktiraf dan meraikan pencapaian penting ahli komuniti diaspora Malaysia. Di samping itu, persatuan diaspora Malaysia akan diwujudkan bagi menyediakan peluang rangkaian melalui saluran atas talian dan pertemuan bersemuka di bandar raya yang menjadi tumpuan rakyat Malaysia di luar negara untuk menyediakan aktiviti dan peluang yang lebih besar untuk mereka menyumbang kepada negara; Mendapatkan idea dan nasihat. Dialog berkala akan diwujudkan antara wakil Kerajaan dengan diaspora Malaysia di bandar raya utama yang membolehkan ahli diaspora bertukar idea dan memberi input untuk penggubalan dasar terutamanya yang berkaitan teknologi dan perindustrian. Di samping itu, diaspora Malaysia terkemuka akan diiktiraf sebagai autoriti dalam bidang tertentu seperti sektor ekonomi yang utama. Mereka ini akan dirujuk dan ditawarkan untuk menganggotai lembaga penasihat; dan Sumber pelaburan modal. Kerajaan akan menggalak diaspora Malaysia untuk melabur di Malaysia. Mengambil kira kepakaran mereka, diaspora akan ditawar untuk melabur dalam projek khusus dengan kerjasama entiti

perniagaan tempatan atau agensi sektor awam melalui usaha sama.

Menubuhkan Talent Corporation bagi Membekalkan Negara dengan Modal Insan Berkepakaran yang Diperlukan
Usaha menarik pelaburan telah dijalankan oleh Lembaga Kemajuan Pelaburan Malaysia dengan jayanya, tetapi tiada agensi yang bertanggungjawab dalam menarik modal insan berkepakaran yang bertaraf dunia bagi merapatkan jurang kemahiran serta membekalkan modal insan yang sangat diperlukan dari dalam dan luar negara. Oleh itu, Talent Corporation (TC) akan ditubuhkan pada tahun 2011 di bawah Jabatan Perdana Menteri dengan mandat untuk menarik, memotivasi dan mengekalkan modal insan berkemahiran yang diperlukan bagi mencapai status ekonomi berpendapatan tinggi. TC akan mempunyai tiga peranan utama:

Sebagai pemangkin. TC akan meneraju dan memacu inisiatif dalam usaha untuk menarik dan membangunkan modal insan berkepakaran bertaraf dunia melalui pengurusan modal insan berkepakaran kebangsaan dengan kerjasama sektor awam dan swasta. Inisiatif ini merangkumi usaha untuk melibatkan diaspora Malaysia,

248

mengenal pasti dan mengumpul modal insan berkepakaran yang berpotensi, dan mencungkil bakat dan mempergiat pembangunan pemimpin pelapis;

utama pembangunan berkepakaran.

modal

insan

Sebagai pemudah cara. TC akan membantu industri dan sektor swasta dalam mewujud, memotivasi dan mengekalkan modal insan berkemahiran. Pihak berkepentingan dari pelbagai agensi dan syarikat akan diketemukan untuk mewujudkan keselarasan dan koordinasi kukuh kepada pengurusan modal insan berkepakaran kebangsaaan. Di samping itu, peranan ini akan dilengkapkan melalui penyediaan insentif dan sokongan untuk menghubung dan mengagih modal insan berkepakaran; dan Sebagai penyampai. TC akan bertanggungjawab memastikan inisiatif utama negara tentang pembangunan modal insan di semua peringkat dilaksanakan bagi membangunkan dan mengekalkan modal insan berkepakaran di Malaysia dan merapatkan jurang yang besar serta menangani halangan dalam pembangunan modal insan berkepakaran. TC juga akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program dan mengenal pasti program dan menilai kesan inisiatif

Rangka Tindakan Modal Insan Berkemahiran Kebangsaan yang bersepadu akan dibangunkan oleh TC dengan kerjasama sektor awam dan swasta pada tahun 2011. Rangka tindakan ini akan mengenal pasti dan membuat unjuran keperluan modal insan berkepakaran dalam sektor ekonomi utama dari semasa ke semasa, dan membangunkan inisiatif yang khusus bagi mempercepat bekalan modal insan berkepakaran yang kritikal. Rangka tindakan tersebut akan:

Menyediakan analisis menyeluruh bagi menangani isu modal insan berkepakaran bermula daripada peringkat prasekolah hingga persaraan, dan akan dipacu oleh permintaan dengan kerjasama industri bagi memastikan kesesuaiannya dengan keperluan pasaran dan ekonomi berasaskan pengetahuan; dan Mengandungi maklumat terperinci mengenai keseluruhan peringkat pembangunan modal insan bagi memenuhi keperluan sektor yang diberi keutamaan dan Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEAs), jurang permintaan dan penawaran modal insan semasa

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

249

dan pada masa akan datang serta portfolio inisiatif bersepadu untuk memastikan program dilaksana dan ditadbir urus dengan berkesan. Selaras dengan peningkatan persaingan modal insan berkepakaran di peringkat global, langkah yang proaktif diperlukan bukan sahaja untuk menarik, malahan untuk mengenal pasti modal insan asing yang berkemahiran. Pendekatan yang akan diambil adalah sama seperti pendekatan untuk menarik pelaburan langsung asing. TC akan bekerjasama dengan Jabatan Imigresen dan perwakilan Malaysia untuk merancang dan melaksana strategi secara giat untuk menarik modal insan asing dan diaspora Malaysia, terutama mereka yang berkepakaran dalam sektor ekonomi yang diberi keutamaan atau bakal siswazah dari universiti terkemuka dunia. Di samping usaha mengadakan roadshow

dan festival kerjaya, Kerajaan akan melatih, mengenal pasti dan menarik modal insan asing berkepakaran tinggi bagi memenuhi kekurangan kemahiran dan pengetahuan tertentu di Malaysia. Program menarik dan mengekalkan modal insan sedia ada seperti Program Menggalak Warga Negara Malaysia yang Berkepakaran yang Bekerja Di Luar Negara Pulang Ke Malaysia dan Program Brain Gain akan digabungkan di bawah TC dan diperkukuh untuk memastikan penyelarasan yang lebih baik, lebih fokus dan memberi impak yang lebih besar. Insentif di bawah program ini akan dikaji semula dan diperluas untuk menjadikannya lebih menarik bagi kumpulan modal insan berkepakaran tinggi yang disasarkan di luar negara.

250

KESIMPULAN
Pembangunan modal insan merupakan elemen asas dan kritikal dalam mentransformasikan ekonomi Malaysia daripada negara berpendapatan sederhana kepada negara berpendapatan tinggi. Untuk mencapai daya saing yang tinggi di peringkat global dan ekonomi berasaskan inovasi, pendekatan yang sistematik dan menyeluruh untuk membangun, menarik dan mengekalkan modal insan berkepakaran tinggi negara diperlukan. Malaysia perlu merapatkan jurang untuk mencapai modal insan berkepakaran bertaraf dunia. Kerajaan akan melaksanakan perubahan menyeluruh di setiap tahap pembangunan modal insan sepanjang kitaran hayat, iaitu daripada menambah baik pendidikan awal kanakkanak sehingga peningkatan kemahiran tenaga kerja sedia ada. Pembangunan dan pengukuhan kualiti guru akan diberi tumpuan untuk meningkatkan pencapaian pelajar. Sekolah dan pengetua akan dipertanggungjawab terhadap pencapaian pelajar serta diberi lebih bantuan dan autonomi sewajarnya. Dalam tempoh Rancangan, lebih penekanan akan diberi kepada latihan kemahiran bagi memastikan negara dapat membentuk modal insan yang memenuhi keperluan industri, meningkatkan produktiviti dan rantaian nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pendidikan teknikal dan latihan vokasional akan diarusperdanakan, dan pendidikan tertiari akan dinaik taraf dengan ketara melalui pemberian autonomi yang lebih besar dan pengurusan berprestasi tinggi dengan matlamat ke arah meningkatkan kebolehpasaran siswazah dan mobiliti kerja. Dalam tempoh Rancangan, sumber akan ditumpukan kepada usaha untuk membangun serta mengekalkan modal insan terbaik bertaraf dunia. TC akan ditubuhkan dengan mandat utama untuk mengenal pasti dan membekal modal insan berkepakaran tinggi yang amat diperlukan oleh sektor ekonomi utama bagi memastikan aspirasi negara tercapai. Pada masa yang sama, usaha yang lebih gigih diambil untuk memastikan akses yang saksama kepada peluang meningkatkan kemahiran dan menyokong golongan yang amat memerlukan. Sehubungan ini, inisiatif latihan kemahiran akan ditumpukan kepada isi rumah 40% terendah serta program penambahbaikan sekolah dan inisiatif LINUS dilaksana bagi merapatkan jurang pencapaian bagi pelajar yang ketinggalan dalam pembelajaran dan meningkatkan pencapaian sekolah berprestasi rendah. Langkah ini akan memastikan setiap pelajar di Malaysia boleh berjaya.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

251

Modal insan berkemahiran tinggi merupakan asas terpenting bagi mencapai ekonomi berpendapatan tinggi. Membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia untuk Malaysia amat memerlukan usaha yang tekal, terselaras dan berfokus supaya kepelbagaian dapat dimanfaatkan ke peringkat antarabangsa serta untuk memupuk, menarik dan mengekalkan modal insan berkemahiran tinggi di Malaysia.

Bab 6
Mewujudkan Persekitaran ke arah Meningkatkan kualiti hiduP

Jambatan Pulau Pinang

254

Kerajaan komited untuk memastikan kualiti hidup yang tinggi di kawasan bandar dan luar bandar selaras dengan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. Ini bermaksud kawasan di bandar dan luar bandar akan menjadi kawasan yang menarik untuk didiami dengan perumahan dan perkhidmatan yang berkualiti serta pelbagai aktiviti riadah dan kebudayaan. Ini bermakna kawasan luar bandar mengekalkan cirinya yang tersendiri di samping memanfaatkan keperluan perkhidmatan asas yang disediakan. Ini juga bermakna, pengangkutan awam dirancang untuk memenuhi keperluan rakyat, semua orang mendapat akses kepada penjagaan kesihatan yang berkualiti dan berasa selamat di dalam komuniti mereka. Akhir sekali, ini bermakna persekitaran akan dipelihara untuk generasi akan datang. Jika diukur daripada langkah yang diambil, Malaysia telah mencapai kejayaan. Pendekatan berkaitan perumahan yang dilaksanakan telah membantu usaha menangani kemiskinan tegar. Pada masa ini, sebahagian besar rakyat Malaysia mendiami kawasan yang mendapat bekalan elektrik yang stabil, akses kepada air bersih dan perkhidmatan kesihatan. Melangkah ke hadapan, Malaysia berdepan dengan cabaran dan peluang baru termasuk pertambahan penduduk bandar yang pesat dan peningkatan harapan rakyat, perubahan demografi serta kesan perubahan iklim dunia.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

255

Dalam menangani cabaran tersebut dan mengambilnya sebagai peluang, ia memerlukan anjakan yang signifikan kepada dasar dan tindakan yang akan dilaksana. Malaysia bukan sahaja perlu terus memperluas liputan perkhidmatan, tetapi juga meningkatkan kualiti perkhidmatan. Dalam persekitaran fiskal yang ketat, penyediaan perkhidmatan ini harus dilakukan secara lebih cekap dan berkesan kos bagi memastikan nilai yang lebih besar untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Anjakan ini penting untuk memastikan rakyat dapat menikmati kualiti hidup yang lebih tinggi dan bersaing di peringkat global untuk mengekal dan menarik bakat yang menjadi tunggak kepada pembentukan sebuah negara maju. Ke arah itu, strategi dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10), 2011-2015 akan ditumpukan kepada perkara berikut:

semula sistem penyampaian penjagaan kesihatan untuk meningkatkan kualiti dan keupayaan penjagaan serta beralih daripada strategi yang menekankan rawatan kepada pencegahan penyakit dan gaya hidup sihat;

Memastikan

akses kepada perumahan yang berkualiti dan mampu milik. Memenuhi keperluan penduduk yang meningkat dengan memadankan penawaran dan permintaan rumah mampu milik dan menggalakkan industri yang lebih cekap dan mampan; utiliti dan perkhidmatan awam yang lebih cekap. Mengutamakan kecekapan dan produktiviti dalam penyediaan perkhidmatan bekalan air dan sistem pembentungan, bekalan elektrik dan jalur lebar yang andal, serta memperkukuh dan meningkatkan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam;

Menyedia

Membangun

kawasan kediaman yang berdaya maju dan menarik. Mempengaruhi bentuk dan ciri kawasan yang boleh menjadikannya tempat yang menarik untuk didiami, bekerja dan beriadah; Membangun sistem pengangkutan awam yang mengutamakan rakyat. Menstruktur semula sektor pengangkutan dan memastikan pelaburan yang berterusan dalam infrastruktur supaya pengangkutan awam menjadi pilihan utama; penjagaan kesihatan untuk mempertingkat kualiti dan menyedia akses sejagat. Menstruktur

Menjadikan

jalan dan masyarakat lebih selamat. Mengurangkan jenayah dan meningkatkan rasa selamat di kalangan rakyat; dan

Menghargai khazanah alam sekitar negara.


Memastikan rakyat Malaysia memainkan peranan mengurus dengan berhemat dan memulihara sumber sedia ada untuk generasi akan datang.

Mentransformasi

256

MEMBANGUN KAWASAN KEDIAMAN YANG BERDAYA MAJU DAN MENARIK


Malaysia telah mengamal strategi pertumbuhan wilayah yang seimbang dan langkah ini telah meningkatkan kualiti hidup komuniti di negara ini. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kualiti hidup secara keseluruhan menunjukkan peningkatan daripada 0.80 pada tahun 2000 kepada 0.83 pada tahun 2007. Penumpuan kepada peningkatan kualiti hidup untuk semua rakyat terus menjadi agenda utama Kerajaan dan menjadikan Malaysia sebagai tempat yang menarik untuk didiami, bekerja dan beriadah. Sepanjang dekad yang lalu, Malaysia melalui proses pembandaran yang pesat dengan penduduk di kawasan bandar meningkat pada kadar 2.2% berbanding penduduk luar bandar pada kadar 1.6% bagi tempoh 2000 hingga 2009. Penduduk bandar di Semenanjung Malaysia merangkumi 67% daripada jumlah penduduk, dengan pertumbuhan kawasan bandar pada kadar 2.1% berbanding dengan pertumbuhan kawasan luar bandar pada kadar 1.4% untuk tempoh yang sama. Di Sabah dan Sarawak, proses pembandaran semakin jelas dengan pertumbuhan lebih cepat di kawasan bandar berbanding luar bandar pada kadar 0.5% hingga 0.7% dalam tempoh 2000 sehingga 2009. Aliran ini dijangka berterusan seiring dengan pembangunan negara. Di Semenanjung Malaysia, 94% daripada pertumbuhan penduduk dijangka akan bertumpu di kawasan bandar bagi tempoh 2000 hingga 2020 seperti di Carta 6-1.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

257

Carta 6-1

Lebih daripada 70% penduduk Malaysia akan mendiami kawasan bandar menjelang tahun 2020
Juta orang

Bandar Luar bandar x % bandar

Semenanjung Malaysia1 27.7

Sabah dan Sarawak2 6.3

4.6 18.5 14.2


12.1 7.7 2.3 2.4 20.8

3.2

3.6
2.2 1.3 3.1

6.5

6.4

6.9

1991 54.3

2000 65.4

2020 75.0

1991 36.1

2000 48.1

2020 50.9

1 Berdasarkan kepada Kajian Semula Rancangan Fizikal Negara, 2010 2 Berdasarkan kepada Jabatan Perangkaan Malaysia SUMBER: Kajian Semula Rancangan Fizikal Negara, Jabatan Perangkaan Malaysia

Terdapat hubung kait yang rapat antara corak pembangunan dengan kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi membolehkan rakyat menikmati kualiti hidup yang tinggi. Dari segi yang lain, rakyat dan aktiviti ekonomi akan tertumpu ke arah tempat yang berdaya maju, seterusnya membentuk pertumbuhan kluster yang menjana faedah melalui pengaglomeratan ekonomi, produktiviti dan inovasi. Menyedari hal ini, Kerajaan akan menyusun strategi untuk pertumbuhan tertumpu di konurbasi bandar.

Penumpuan pembangunan di kawasan bandar tidak menjejaskan pembangunan di luar bandar. Sama ada di bandar atau luar bandar, Kerajaan akan terus menyediakan perkhidmatan asas bagi meningkatkan kualiti hidup seperti penjagaan kesihatan, pendidikan, keselamatan, komunikasi dan pengangkutan di bandar dan di luar bandar. Strategi pertumbuhan bertumpu dan pembangunan inklusif akan disokong dengan memperkukuh hubungan fizikal dan ekonomi kawasan bandar dan luar bandar supaya rakyat Malaysia akan menjadi sihat, berpendidikan, selamat, mudah bergerak dan berhubung, tanpa mengira tempat tinggal pilihan mereka.

258

Kawasan bandar dan luar bandar menghadapi cabaran yang berbeza. Pembangunan infrastruktur dan institusi bagi meningkatkan kualiti hidup perlu mengambil kira kepentingan pembangunan bandar secara mampan. Di luar bandar, cabaran yang dihadapi adalah untuk meningkat dan meneruskan penyediaan perkhidmatan asas secara berterusan kepada penduduk yang semakin berkurangan bilangannya. Bagi menangani cabaran tersebut, dua strategi yang saling berkait akan dilaksana dalam tempoh Rancangan seperti berikut:

Membangun Memperluas
luar bandar.

bandar bertaraf dunia yang berdaya maju dan sesuai didiami; dan perkhidmatan asas di kawasan

Membangun Bandar yang Berdaya Maju dan Sesuai Didiami


Bandar yang sesuai didiami ialah bandar yang berdaya maju dan menarik. Dalam ekonomi global dan sentiasa berubah pada hari ini, tenaga kerja berkemahiran tinggi dan kumpulan profesional mempunyai pelbagai pilihan tempat tinggal. Daya tarikan bandar berkait rapat dengan kesesuaian untuk didiami dan bandar berpendapatan tinggi yang lazimnya menunjukkan prestasi yang dari segi kesesuaian untuk didiami seperti di Carta 6-2. Melangkah ke hadapan, bandar di Malaysia menghadapi cabaran dan perubahan pantas, sebahagiannya didorong oleh pengaruh global:

Kekangan fizikal. Terdapat dua pilihan untuk


menampung pertumbuhan, sama ada pembangunan secara menegak atau tersebar. Pembangunan secara tersebar atau rebakan mengakibatkan masa perjalanan yang lebih

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

259

Carta 6-2

Terdapat hubungkait yang rapat antara kekayaan bandar dan kualiti hidup di dalam bandar
Garis aliran jangkaan perbelanjaan negara berdasarkan kepada kekayaan, 2006 KDNK per capita (2008) US$ bilion PPP diselaraskan

100
New York Washington, DC

80 60
Sao Paulo

London Los Angeles

Chicago

Kuala Lumpur
Bandar Mexico

Singapura

Sydney Madrid Tokyo Seoul Toronto Osaka

40 20

Rio de Janeiro

Shanghai

Buenos Aires

0 60 70 80
Peningkatan kualiti hidup
SUMBER: Economist Intelligence Unit, Price Waterhouse Coopers

90

100
Indeks Liveability (2010)

panjang, kesesakan dan pencemaran serta menjejaskan kawasan sensitif alam sekitar;

Harapan

rakyat dan tuntutan yang lebih tinggi. Kemasukan penduduk di bandar membawa bersama idea, budaya, pandangan dan nilai baru yang mewujudkan kepelbagaian di kalangan masyarakat. Di samping itu, penduduk kosmopolitan yang berpendapatan semakin tinggi akan menuntut pelbagai aktiviti riadah dan kebudayaan; dan

Pendekatan baru yang akan digunapakai untuk menangani cabaran membangun bandar yang berdaya maju dan sesuai didiami adalah seperti Jadual 6-1. Tidak wujud satu formula khusus untuk mengurus pertumbuhan setiap bandar. Setiap bandar di semua peringkat hierarki memerlukan strategi pertumbuhan yang unik bersesuaian dengan ciri dan kekuatan semula jadi yang tersendiri. Dalam hubungan ini, Rancangan Fizikal Negara (RFN) kedua akan dimuktamadkan pada tahun 2010 bagi menetapkan hala tuju strategik dan keutamaan bagi pembangunan fizikal di Semenanjung Malaysia. Pada masa yang sama,

Kemampanan. Meminimumkan kesan negatif

ke atas ekologi merupakan tekanan asas yang dihadapi oleh setiap bandar.

260

Jadual 6-1: Pendekatan baru untuk mewujud bandar yang berdaya maju dan sesuai didiami

Elemen
Reka bentuk bandar

Pendekatan Semasa
Menjadikan bandar menarik secara fizikal Pembangunan hartanah memacu pewujudan bandar Perancangan projek fizikal berasaskan

Penekanan Baru
Menjadikan kesejahteraan, kualiti hidup dan kesesuaian didiami sebagai keutamaan bagi setiap projek di bandar Pemaju perlu mengutamakan kehendak orang awam termasuk nilai estetika Perancangan berasaskan komuniti dan kejiranan Pembangunan bercampur adalah penting untuk menggalak kediaman, bekerja dan aktiviti riadah di dalam kawasan yang sama Jaringan pengangkutan direka bentuk untuk menggerakkan rakyat dengan memberi tumpuan kepada penyediaan pengangkutan awam sebagai tulang belakang utama serta disokong dengan jaringan jalan mesra pejalan kaki Mobiliti, kebolehcapaian dan hubungan yang lancar merupakan outcome yang disasarkan Projek di kawasan bandar perlu mengambil kira kos ke atas alam sekitar Budaya merupakan satu aset dan mencorak ciri bandar yang tersendiri melangkaui perkhidmatan dan infrastruktur Bahan buangan merupakan sumber yang boleh dikitar dan diguna semula, contohnya inisiatif penjanaan tenaga daripada bahan buangan Meningkatkan kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dalam perancangan dan membuat keputusan

Pengasingan fungsi pembangunan mengikut jenis kegunaan tanah: kediaman, komersial dan industri
Pengangkutan Jaringan pengangkutan direka

bentuk untuk menggerakkan kenderaan melalui jalan dan lebuhraya Pergerakan dilihat sebagai isu jaringan pengangkutan dan kejuruteraan trafik
Alam sekitar, aktiviti dan budaya

Alam sekitar dan sumber asli dianggap percuma Penekanan terhadap penyediaan infrastruktur dan perkhidmatan bandar Bahan buangan dilupus

Tadbir urus

Perancangan dan penyediaan infrastruktur merupakan peranan Kerajaan Pusat Penyertaan dan perundingan yang terhad dengan masyarakat

Pendekatan perundingan digunakan dalam perancangan dan reka bentuk dengan mengambil kira pandangan masyarakat dan komuniti perniagaan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

261

... pekerja muda dan pesara sering mencari tempat kediaman di lokasi yang padat, dalam komuniti yang serba lengkap yang tidak memerlukan kereta - iaitu, bandar atau pinggiran bandar yang mana kawasan perumahan, kedai, sekolah, taman dan prasarana lain adalah berdekatan.
Back to the City, Harvard Business Review (Mei 2010)

Carta 6-3

Pertumbuhan akan tertumpu di konurbasi bandar


Pertumbuhan nasional Pertumbuhan wilayah Pertumbuhan sub-wilayah Pertumbuhan negeri
Kota Bharu

Kuala Terengganu Georgetown

Sandakan

Ipoh
Kuantan Miri

Kota Kinabalu

Sabah
Lahad Datu Tawau

Greater Kuala Lumpur Melaka

Bintulu
Seremban

Sarawak
Kuching
Johor Bahru Sibu

SUMBER: Kajian Semula Rancangan Fizikal Negara, Unit Perancang Negeri Sarawak, Unit Perancang Ekonomi Negeri Sabah

strategi pembangunan di Sabah dan Sarawak akan dibentuk berdasarkan kepada rancangan struktur negeri. RFN dan Dasar Perbandaran Negara (DPN) menggariskan hierarki bagi perluasan kawasan bandar atau konurbasi. Setiap konurbasi bandar lazimnya mengandungi pusat bandar utama serta bandar satelit di sekitarnya. Konurbasi pertumbuhan wilayah meliputi kawasan bandar termasuk Georgetown, Johor Bahru, Kuantan, Kuching dan Kota Kinabalu. Hierarki konurbasi seperti di Carta 6-3 akan memudahkan Kerajaan

menyusun keutamaan dari segi perancangan dan penyaluran sumber bagi memastikan pertumbuhan yang optimum. Kuala Lumpur sebagai ibu kota dan pusat kewangan negara, kaya dengan pelbagai budaya dan aktiviti antarabangsa. Bandaraya Georgetown mempunyai reputasi tinggi sebagai sebuah bandar kosmopolitan, yang kaya dengan warisan dan tradisi telah diiktiraf sebagai Bandar Warisan Dunia oleh UNESCO. Di selatan, kemakmuran Johor Bahru adalah kerana lokasinya yang strategik di

262

laluan utama kapal dagang, selain kedudukannya yang berdekatan dengan Singapura. Kuantan, Kuching dan Kota Kinabalu berperanan sebagai pusat budaya dan ekonomi bagi wilayahnya dan bertindak sebagai pintu masuk penting yang menghubungkan wilayah tersebut dengan dunia luar. Semua bandar ini mempunyai keunikan tersendiri sebagai asas untuk dibangun iaitu gabungan budaya yang berdaya maju, warisan Asia yang unik dan infrastruktur yang kukuh. Dalam tempoh Rancangan, tumpuan akan diberikan kepada:

Mewujud Bandar Padat dan Cekap


Di bawah unjuran pertumbuhan semasa, kawasan bandar di Semenanjung Malaysia perlu menampung pertambahan enam juta penduduk bagi tempoh 2010 hingga 2020. Kawasan untuk pembangunan, khususnya di Greater Kuala Lumpur (Greater KL) adalah terhad dan tidak dapat menampung permintaan yang meningkat. Pembangunan bandar padat akan digalakkan untuk menampung pertumbuhan. Bagi konurbasi bandar yang terdiri daripada beberapa bandar raya atau bandar, langkah perlu diambil untuk memastikan setiap bandar satelit atau bandar di sekeliling pusat bandar utama menjadi tempat yang berdaya maju untuk didiami, bekerja dan beriadah.

Mewujud bandar padat dan cekap; dan Mewujud bandar menarik dan selesa.

Mengurus Pertumbuhan
Bagi menggalakkan pembangunan bandar padat, Kerajaan akan memudahkan penggunaan mekanisme pengurusan pertumbuhan yang lebih baik seperti pembahagian kawasan mengikut zon, sempadan pembangunan bandar, peraturan kawalan pertumbuhan dan insentif pembangunan lain. Ini membolehkan bandar dibangunkan secara lebih intensif dan direkabentuk supaya berfungsi dengan lebih cekap untuk jangka panjang dengan mengambil kira faktor keselamatan dan sensitif kepada persekitaran. Memandangkan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

263

mekanisme berkenaan adalah di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan (PBT) dan negeri, Kerajaan Persekutuan akan bekerjasama dan membantu agensi berkenaan dalam mencapai objektif bersama membangunkan bandar yang berdaya maju. Bagi menzahirkan potensi yang terdapat dalam sesebuah bandar, pembaharuan dan pembangunan semula bandar di kawasan brownfield akan dilaksanakan. Potensi ini dapat dicapai melalui penyediaan insentif dan mekanisme yang sesuai untuk menyokong

pembangunan semula kawasan terbiar, usang dan tertinggal. Salah satu insentif yang dipertimbang ialah pelaksanaan mekanisme yang memudahkan penjualan kawasan milik bersama bagi menggalakkan pembangunan semula atau mekanisme penjualan en-bloc. Kerajaan akan bekerjasama dengan sektor swasta untuk membangunkan semula tanah dan harta tanah milik Kerajaan yang berpotensi tinggi. Pembangunan tanah milik Kerajaan ini akan diurus secara teliti bagi memastikan pembangunan yang akan dilaksanakan adalah berpadanan dengan potensi komersial dan nilai pasaran tanah.

264

Pembangunan Bercampur
Perancangan bandar akan menjurus kepada pendekatan pembangunan berteraskan rakyat. Ini bermakna bandar akan direka bentuk untuk mengurangkan jarak perjalanan dan menggalak aktiviti mesra rakyat di dalam persekitaran bandar dengan menumpu kepada pelbagai aktiviti dan kemudahan yang mudah diakses. Matlamat ini dapat dicapai melalui pembangunan bercampur di kawasan kejiranan dengan menggabungkan tempat kediaman, kedai dan pejabat. Rancangan Struktur dan Tempatan akan digalakkan ke arah melaksana lebih banyak pembahagian mengikut zon bagi pembangunan bercampur untuk kegunaan komersil dan kediaman. Untuk mencapai kejayaan, pembangunan bercampur yang berkepadatan tinggi perlu disepadukan dengan sistem pengangkutan awam yang lebih cekap. Pembangunan berorientasi transit akan digalak bagi memastikan pemaju mengambil kira keperluan pejalan kaki dan pengangkutan awam dengan menyediakan jalan raya yang lebar untuk bas serta kawasan perhentian bas. Ini bagi memastikan pengangkutan awam mudah diakses oleh pejalan kaki dari kediaman atau tempat kerja. Kawasan yang mempunyai stesen keretapi berkeupayaan tinggi tersebut akan dikenal pasti sebagai koridor

transit. Pembangunan di kawasan tersebut akan diurus untuk menggalakkan kepadatan lebih tinggi bersama penggunaan yang mencergaskan kawasan tersebut yang akan meningkat nilai pembangunan hasil daripada peningkatan akses. Integrasi kegunaan tanah dengan perancangan pengangkutan merupakan komponen penting dalam Rancangan Tempatan ke arah peralihan pembangunan bandar yang padat dan cekap. Contoh model urbanisasi baru adalah seperti di Carta 6-4.

Mewujudkan Bandar Menarik dan Selesa


Membangunkan bandar yang menarik dan selesa memerlukan kombinasi beberapa strategi iaitu menyediakan ruang awam yang nyaman yang boleh menjadi daya tarikan orang ramai.

Ruangan Terbuka dan Koridor Hijau


Rancangan Tempatan akan menggabungkan strategi ruangan terbuka yang bukan sahaja sekadar menyediakan ruang tersebut tetapi telah mengambil kira bagaimana bandar boleh meningkat dan menarik orang ramai supaya menggunakan ruang awam tersebut. Bagi menggalakkan pembangunan ruang awam, Kerajaan akan membantu pihak berkuasa

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

265

Carta 6-4

Kajian kes: Urbanisasi Baru, anjakan kepada model padat


Kajian menunjukkan pembangunan tidak terancang memberi kesan buruk kepada kualiti hidup...
Kepesatan pembangunan tidak terancang menimbulkan banyak kos ke atas ekonomi, alam sekitar dan sosial, yang mana sehingga kini tersembunyi, terabai atau ditanggung oleh masyarakat. Tanggungan kos ini semakin jelas. Perniagaan terjejas akibat kos yang tinggi, pengurangan produktiviti pekerja dan pelaburan yang tidak digunakan sepenuhnya dalam komuniti yang lama...
Merentasi Pembangunan Tidak Terancang: Corak Pertumbuhan yang Baru untuk Menyesuaikan dengan New Carlifornia

Urbanisasi Baru: Menggalakkan konsep kejiranan yang padat, pelbagai guna dan berdekatan pengangkutan awam
Pinggir kejiranan

Pusat kejiranan

Kejiranan mempunyai pusat dan pinggiran dengan kira-kira 400 meter dari pusat ke pinggiran Tempat dibina di sekitar pengangkutan awam dan infrastruktur pejalan kaki, di mana jalan adalah selamat, selesa dan tempat yang menarik untuk berjalan dan bertemu Pengangkutan awam menghubungkan kejiranan, bandar dan kawasan yang lebih luas

Pusat bandar

Setiap bandar dibangun sebagai kejiranan padat pelbagai guna dengan opsyen perumahan, riadah dan pekerjaan yang luas

SUMBER: Merentasi Pembangunan Tidak Terancang (BoA), Piagam Urbanisasi Baru (CNU), Bagaimana Bandar Berfungsi (Marshall)

tempatan untuk mewujudkan rangkaian kawasan hijau yang bersambungan dalam bandar bagi menghubungkan hab aktiviti utama dengan kawasan kediaman, serta dilengkapi kemudahan seperti amfiteater, laluan basikal dan pejalan kaki serta kemudahan lain. Syarikat swasta akan digalak untuk turut membantu penubuhan dan penyenggaraan koridor hijau sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat mereka. Bagi Greater KL, Taman Tasik seluas 101 hektar akan dibangun menjadi Taman Botani

dengan pelbagai pokok dan bunga yang unik, laluan semulajadi dan taman tema mini. Untuk memudahkan akses ke taman tersebut, laluan pejalan kaki yang menghubungkan Taman Tasik dan pusat bandar akan dibina bersekali dengan penambahbaikan perkhidmatan pengangkutan awam. Pusat aktiviti seperti plaza terbuka dan kafe akan dibangunkan di dalam taman tersebut. Pelbagai persembahan budaya dan kontemporari akan digalak untuk dipertonton di amfiteater di taman tersebut.

266

Membangun Semula Waterfront


Kebanyakan bandar ikonik dunia mempunyai ciri penting yang sama, iaitu waterfront yang berdaya maju. Sungai Thames di London, Esplanade di Singapura serta Cheong Gye Cheon di Seoul, Republik Korea semuanya mempunyai waterfront yang dipulihara dan dimajukan dengan baik. Dalam hubungan ini, pemulihan sungai dan waterfront di bandar Malaysia akan menjadi keutamaan. Sebagai contoh, bandar seperti Kuala Lumpur, Melaka, Kota Kinabalu dan Kuching yang kini merupakan pusat aktiviti utama mempunyai waterfront yang strategik. Projek Pemulihan dan Pengindahan Sungai Melaka yang memenangi anugerah berdasarkan keunikan seni bina dengan mengintegrasi reka bentuk moden dan kekayaan warisan budaya merupakan satu usaha yang perlu dicontohi dalam usaha membangun semula waterfront. Pemulihan sungai merupakan inisiatif jangka panjang yang memerlukan usaha bersepadu berskala besar bagi membersih, memulih ekosistem dan melindungi sungai, meliputi tempat ia mengalir melalui bandar serta di hulu tempat ia bermula.

merupakan pemangkin inovasi dalam ekonomi yang semakin berasaskan pengetahuan. Dengan peningkatan pendapatan dan kekayaan, rakyat Malaysia, terutamanya generasi muda, akan mempunyai peluang yang lebih luas untuk memberi perhatian kepada isu budaya, warisan dan kualiti hidup. Langkah akan diambil untuk menjadikan seni dan budaya Malaysia lebih relevan dan berdaya maju di peringkat antarabangsa dengan matlamat untuk mencipta identiti seni dan budaya berciri Malaysia yang sebenarnya. Bandar merupakan inkubator semula jadi bagi transformasi tersebut kerana mempunyai pelbagai budaya dan perspektif yang dapat mencetus persekitaran kesenian yang cergas. Bandar lain yang telah mengiktiraf kepentingan ini adalah seperti di Carta 6-5. Mentransformasikan seni melibatkan golongan artis dan penonton. Sokongan kepada artis adalah dalam bentuk geran industri kreatif atau pinjaman untuk pembentukan kelompok seni, seperti Art Enclave atau Perkampungan Seni. Ini akan menyediakan ruang kerja untuk artis dan penumpuan aktiviti serta peluang mencapai kejayaan komersial dalam seni kreatif seperti ruang bidaan hasil seni, galeri, pentas pertunjukan, restoran dan kedai. Untuk mengukur kejayaan dari segi penglibatan penonton, langkah akan diambil untuk mengukur outcome dalam seni dan kebudayaan seperti bilangan teater dan

Seni, Budaya dan Riadah


Seni dan budaya bukan sahaja penting untuk menjadikan bandar tempat yang menarik untuk didiami, bekerja dan beriadah tetapi ia juga

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

267

Carta 6-5

Bandar Asia yang lain telah memperakui kepentingan memiliki kebudayaan dan kesenian yang berdaya maju
Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu Beijing, China

Di bawah projek Pulau Saadiyat, Kerajaan Abu Dhabi mengadakan usahasama jangka panjang dengan pelbagai institusi terkenal di dunia seperti Lourve dan Guggenheim bagi penggunaan jenama dan pinjaman daripada koleksi mereka Projek bernilai US$27 bilion melibatkan pembangunan ruang pameran bienniale, sekolah dan kolej seni

Di Beijing, Kerajaan melabur US$289 juta untuk mengubah suai tempat bersejarah yang menarik seperti Muzium Nasional China Pada tahun 2006, China mengumumkan akan membina 1,000 muzium baru seluruh negara agar setiap bandar utama mempunyai muzium yang moden

Seoul, Republik Korea

Singapura

Seoul mengumumkan Visi 2015 Seoul Bandar Budaya bagi meningkatkan daya saing bandar dengan mereka semula landskap bandar dan membangun kualiti kebudayaan yang tinggi Seoul akan melabur sebanyak US$7.9 bilion untuk membina lebih banyak teater seni persembahan, meningkatkan jumlah galeri seni daripada 25 kepada 50, dan muzium dari 67 kepada 150 menjelang 2015

Di bawah Rancangan Bandar Renaissance, Kerajaan merangka visi untuk menjadikan Singapura sebagai Bandar Global Unik untuk Kesenian. Institusi kebudayaan yang utama seperti Muzium Kesenian Singapura dan Muzium Nasional mempamerkan hasil kerja daripada muzium tersohor seperti Muzium Vatican, Lourve dan Muzium Istana Topkapi di Istanbul

SUMBER: Laman sesawang Kerajaan Seoul Metropolitan, Rancangan Bandar Renaissance Singapura, keratan akhbar

persembahan muzik, bilangan syarikat dan pertubuhan seni, kehadiran penonton serta nilai tambah seni dan budaya kepada Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK). Di samping itu, Kerajaan akan menggalakkan penganjuran acara seni dan kebudayaan antarabangsa di bandar. Acara berskala besar seperti acara kesenian, pameran seni, festival filem atau muzik akan menarik penyertaan dari seluruh dunia dan penonton antarabangsa, manakala acara lain seperti Rainforest Music Festival di Sarawak akan menarik penonton

serantau dan peminat khusus. Pada masa yang sama, institusi kebudayaan ikonik seperti Muzium Negara, Balai Seni Lukis Negara dan Istana Budaya akan ditransformasi bagi menarik bakat antarabangsa untuk mencipta, mempertonton, mempersembah dan membuat pameran di Kuala Lumpur. Selain seni, aktiviti riadah dan sukan akan digalak untuk mewujudkan persekitaran yang berdaya maju dan menarik untuk bekerja pada waktu siang dan beriadah pada waktu petang dan hujung minggu. Pembangunan semula tempat dengan

268

identiti tersendiri seperti Little India di Greater KL akan memanfaatkan kekuatan kepelbagaian etnik Malaysia dan warisan budaya yang unik. Tumpuan akan diberi kepada aktiviti yang dapat menarik lebih ramai penonton. Malaysia Truly Asia Centre akan dibangun sebagai destinasi pelancongan ikonik untuk memperaga kebudayaan, seni dan warisan Malaysia dalam persekitaran yang berdaya maju, interaktif dan hidup. Pusat aktiviti berskala kecil seperti perpustakaan komuniti dan hab kejiranan juga akan diberi penekanan.

menyediakannya sebahagian daripada rantaian bekalan tempatan atau antarabangsa. Peluang pekerjaan bukan pertanian di kawasan luar bandar yang menyokong aktiviti ekonomi huluan di kawasan bandar akan digalakkan di bandar perantaraan serta di pusat tempatan yang utama dalam jarak yang berdekatan kawasan kampung untuk menyediakan peluang bagi meningkatkan tahap pendapatan luar bandar. Berikutan bilangan penduduk luar bandar yang semakin berkurangan, sebahagian kampung berkemungkinan turut berkurangan ke tahap di mana penyediaan kemudahan awam dan perkhidmatan tidak lagi berdaya maju. Langkah menyusun semula penempatan penduduk luar bandar tidak hanya akan menyokong perkembangan ekonomi bandar tetapi lebih penting adalah memastikan bahawa perkhidmatan awam yang berkualiti dapat disediakan dengan lebih cekap ke kawasan luar bandar. Oleh itu, pelaksanaan kelompok pertumbuhan di luar bandar atau Pusat Pertumbuhan Desa (RGC) akan ditingkat dan dipercepat supaya warga desa mempunyai pilihan untuk terus menetap di kawasan tersebut bagi mendapat manfaat daripada kemudahan awam berkualiti tinggi seperti kesihatan, pendidikan, komunikasi, pengangkutan awam,

Memperluas Perkhidmatan Asas di Kawasan Luar Bandar


Bandar dan luar bandar saling bergantungan dari segi ekonomi. Bandar juga berfungsi sebagai pintu laluan penting menyediakan pasaran bagi komuniti luar bandar. Ekonomi komuniti luar bandar hanya akan berjaya sekiranya infrastruktur ekonomi dan fizikal antara kawasan luar bandar dengan pintu laluan bandar adalah kukuh. Kawasan luar bandar akan mendapat manfaat daripada penumpuan bandar melalui integrasi ekonomi yang kukuh antara aktiviti bandar dengan luar bandar. Pusat pertumbuhan wilayah yang berfungsi dengan baik akan menyediakan perkhidmatan logistik ke kawasan luar bandar yang berdekatan untuk

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

269

utiliti dan perkhidmatan lain berasaskan komuniti. Perkhidmatan sosial dan komersil serta kemudahan awam akan digabungkan ke dalam RGC bagi membolehkan komuniti luar bandar menikmati kualiti hidup yang lebih baik. Penyediaan dan penaiktarafan infrastruktur asas fizikal merupakan faktor utama bagi membolehkan integrasi ekonomi dan sosial antara kawasan bandar dengan luar bandar. Dalam tempoh Rancangan, sasaran untuk menambah baik infrastruktur asas seperti yang dijelaskan di Carta 6-6 adalah seperti berikut:

Memperluas
jalan jalan sepanjang

dan menaik taraf rangkaian bandar. bandar kilometer Pembinaan berturap pada akhir

luar luar 3,580

tempoh Rancangan, dengan 72% pembinaan jalan tertumpu di Sabah dan Sarawak;

Memperluas

liputan bekalan elektrik. Liputan elektrik luar bandar akan diperluas menerusi sambungan grid dan sistem alternatif seperti hidro-mini dan solar hibrid. Menjelang tahun 2015, liputan elektrik di Semenanjung Malaysia dijangka mencapai hampir 100%

Carta 6-6

Tumpuan di kawasan luar bandar adalah untuk menambahbaik infrastruktur asas

Pembinaan jalan luar bandar1,2015 Jumlah kilometer

Liputan elektrik luar bandar, 2015 Peratusan rumah luar bandar


Tanpa liputan Dengan liputan

Liputan air luar bandar, 2015 Peratusan rumah luar bandar


Tanpa liputan Dengan liputan

1,373 1,213 994

100%

100%

100

99

99

99

98

95

Semenanjung Sabah Malaysia

Sarawak

Semenanjung Sabah Sarawak Malaysia

Semenanjung Malaysia

Sabah Sarawak

1 Jalan Luar Bandar. Jumlah ini tidak termasuk kampung yang dihubungkan dengan jalan atau Jalan Perhubungan Desa SUMBER: Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

270

manakala di Sabah dan Sarawak sebanyak 99%. Untuk mencapai sasaran ini, pelaburan sebanyak RM4.9 bilion diperlukan;

Memperluas

liputan bekalan air yang

dirawat. Liputan akan diperluas kepada 99% di Semenanjung Malaysia, 98% di Sabah dan 95% di Sarawak menjelang tahun 2015. Langkah ini akan dilaksana melalui pembinaan saluran paip dan pertambahan loji rawatan air. Sistem alternatif seperti sistem graviti, telaga tiub, air bawah tanah dan kemudahan penakungan air hujan akan digunakan di kawasan pedalaman dan terpencil; dan

Menghubungkan

komuniti luar bandar dengan dunia luar melalui perhubungan maya. Komuniti luar bandar dapat terus berhubung secara maya dengan dunia luar melalui penyediaan perkhidmatan internet dan jalur lebar. 1Malaysia Internet Centres/Pusat Internet 1Malaysia di kawasan luar bandar akan menyediakan internet yang mampu diakses dan berperanan sebagai pusat komuniti.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

271

MEMBANGUN SISTEM PENGANGKUTAN AWAM YANG MENGUTAMAKAN RAKYAT


Rangkaian pengangkutan awam yang menyeluruh dan lebih cekap adalah penggerak kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan, dan ianya adalah penting dalam memastikan kawasan bandar dan luar bandar menjadi tempat yang menarik untuk didiami, bekerja dan beriadah. Ini penting terutama di kawasan bandar yang berfungsi sebagai hab ekonomi yang menyediakan mobiliti kepada beratus atau beribu orang sehari. Tanpa sistem pengangkutan awam yang berfungsi dengan baik, kesesakan, kehilangan produktiviti serta kemerosotan kualiti hidup akan menyebabkan bandar besar dan sederhana kekurangan daya saing dan kesesuaian untuk didiami. Menganggap perkara ini sebagai keutamaan, Kerajaan telah melaksanakan penstrukturan semula industri pengangkutan awam dengan menubuhkan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) dan menggubal Rang UndangUndang Pengangkutan Awam Darat 2010. Sebagai salah satu daripada enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), usaha mempertingkatkan pengangkutan awam bandar juga merupakan bidang keutamaan negara di bawah Program Transformasi Kerajaan (PTK) seperti di Kotak 6-1. Peruntukan sebanyak RM2.8 bilion telah disediakan untuk menyiapkan inisiatif di bawah NKRA bagi tempoh dua tahun pertama Rancangan. Usaha di bawah Program PTK telahpun menunjukkan tanda kemajuan awal dengan hasil berikut:

Empat

laluan Transit Ekspres Bas di Greater KL serta perkhidmatan laju dengan perhentian terhad telah dilancarkan sejak Januari 2010. Perkhidmatan ini telah memendekkan tempoh perjalanan pengguna melebihi 50% bagi laluan terpilih; set tren empat gerabak di laluan Transit Aliran Ringan (LRT) Kelana Jaya telah mula beroperasi secara berperingkat sejak akhir tahun 2009 manakala sejumlah 27 set lagi akan beroperasi menjelang akhir tahun 2010. Jumlah penumpang telah meningkat sebanyak 7% untuk bulan Januari hingga bulan Mac 2010 berbanding dalam tempoh yang sama pada tahun 2009; dan Terminal Pengangkutan Bersepadu (ITT) di Bandar Tasik Selatan dalam tahun 2010 dan pelaksanaan ITT Gombak menjelang tahun 2012 untuk menangani kesesakan berpunca dari bas antara bandar yang tertumpu di pusat bandar Kuala Lumpur.

Lapan

Penyiapan

Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan akan meneruskan usaha ke arah memantapkan

272

Kotak 6-1 Matlamat NKRA Pengangkutan Awam Bandar adalah untuk meningkatkan penggunaan pengangkutan awam di tiga kawasan bandar, iaitu Greater KL, Pulau Pinang dan Johor Bahru. Bagi Greater KL, inisiatif yang diambil akan menumpu kepada:

Meningkatkan keupayaan sistem bagi menampung pertumbuhan

masa depan dan pertumbuhan terpendam dengan melabur dalam kereta api berkeupayaan tinggi serta sistem transit bas yang inovatif;

Mempertingkatkan pengangkutan awam bandar ialah salah satu daripada 6 Bidang Keberhasilan Utama Negara

Merangsang permintaan dengan meningkatkan kualiti perkhidmatan; Melencongkan kenderaan berat daripada memasuki Kawasan Pusat
Perniagaan (CBD);

Menyusun semula fungsi kawal selia industri pengangkutan; dan Mengurus permintaan bagi mengurangkan penggunaan kenderaan
persendirian.

pendekatan dalam perancangan pengangkutan dan menyepadukan pengangkutan awam dengan pelan induk pembangunan guna tanah di peringkat nasional, wilayah serta daerah. Tujuan penambahbaikan pengangkutan awam adalah untuk membangunkan bandar yang berdaya maju dan sesuai untuk didiami, di samping memastikan bandar kecil dan sederhana tidak dipinggirkan. Kerajaan telah menetapkan matlamat untuk meningkatkan syer penggunaan pengangkutan awam yang ketara di semua kawasan bandar. Di Greater KL, sasarannya adalah untuk meningkatkan syer penggunaan pengangkutan awam daripada 12% pada tahun 2009 kepada 30% menjelang tahun 2015. Dalam tempoh Rancangan, strategi

bagi menjadikan pengangkutan awam sebagai pilihan utama untuk semua pengguna akan memberi tumpuan kepada:

Memacu
industri;

pembaharuan

kawal

selia

dan

Meningkat

pelaburan dalam keupayaan pengangkutan sejajar dengan pertumbuhan bandar; sistem yang lancar bagi semua mod dan operator; dan rejim pemantauan penguatkuasaan yang mantap. dan

Mempromosi Mewujudkan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

273

Memacu Pembaharuan Kawal Selia dan Industri


Industri pengangkutan awam darat telah melangkaui satu fasa kritikal. Dengan penubuhan SPAD, kini terdapat satu badan khusus yang bertanggungjawab dalam menambah baik pengangkutan awam darat di seluruh negara, seperti di Kotak 6-2. SPAD akan mula beroperasi pada Jun 2010 dan dalam tempoh Rancangan akan melaksanakan inisiatif berikut:

tambang yang mampu dibayar oleh pengguna serta memastikan standard perkhidmatan sentiasa ditambah baik. Rangka kerja ini memerlukan penyusunan semula dan penyelarasan laluan yang signifikan. Para pengusaha akan tertakluk kepada rejim penyeliaan prestasi yang ketat bagi memastikan semua pengusaha bas, rel dan teksi mematuhi standard perkhidmatan minimum yang ditetapkan;

Memperkenalkan

Membangun dan memantau pelaksanaan

Pelan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara untuk tempoh 20 tahun serta pelan induk khusus peringkat wilayah bagi mengenal pasti dasar peringkat makro, strategi dan pelan bagi sektor termasuk pelaburan besar dalam projek infrastruktur utama serta perubahan dasar dan peraturan; rangka kerja pelaksanaan baru bagi operator pengangkutan awam, bermula dengan pengenalan sistem tambang baru yang meningkatkan kemampuan bayar bagi operator persendirian di samping mengekalkan

inisiatif yang inovatif seperti Sistem Bus Rapid Transit (BRT) dan sistem tiket tunggal bukan tunai bagi pelbagai pengusaha; dan akan mengkaji potensi memperluas skop SPAD meliputi Sabah dan Sarawak tertakluk kepada kejayaan pelaksanaan SPAD di Semenanjung Malaysia.

Kerajaan

Mewujudkan

SPAD akan bertanggungjawab untuk memacu pencapaian inisiatif yang digariskan dalam tempoh Rancangan. Penubuhan SPAD dijangka akan mengubah struktur keseluruhan pengangkutan awam darat melalui kawal selia industri yang lebih baik termasuk perancangan, pelesenan, peraturan tambang dan penguatkuasaan.

274

Kotak 6-2

Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD):


SPAD telah ditubuhkan pada bulan Jun 2010 dan akan memacu pembaharuan penting dalam industri pengangkutan awam darat merentasi fungsi tadbir urus, perancangan, pelesenan serta penguatkuasa. Tabung untuk pengangkutan awam darat telah diwujudkan di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat (PAD) dan akan diuruskan oleh SPAD bagi penambahbaikan pengangkutan awam darat serta penyediaan perkhidmatan pengangkutan awam darat untuk membangunkan luar bandar.

Penubuhan SPAD dan Pengenalan Rang Undang-Undang Pengangkutan Awam Darat 2010 akan memacu pembaharuan penting dalam industri pengangkutan awam
Dari Ke

Penglibatan 13 agensi/kementerian
Pentadbiran yang mempunyai fungsi dasar dan kawal selia secara berasingan

Agensi pusat di bawah Jabatan Perdana


Menteri

Integrasi yang lemah antara


Perancangan

Perancangan berpusat bagi pengangkutan


awam (melibatkan integrasi antara perancangan pengangkutan dan ruang fizikal) SPAD menjadi sebahagian daripada pusat sehenti setempat SPAD akan dirujuk bagi mendapatkan pandangan bagi pembinaan lebuhraya baru

perancangan ruang fizikal dan pengangkutan awam Kekurangan mekanisme untuk mengawal selia penglibatan sektor swasta secara efektif dalam pembangunan tanah

Pelesenan

Lesen bas diberikan bagi setiap bas Pengurusan prestasi yang lemah
terhadap pemantauan perkhidmatan yang tidak mencapai piawaian yang ditetapkan Ketidakpastian mengenai penilaian semula tarif oleh agensi berasingan

Lesen bas diberikan kepada pengusaha bas Kerangka kerja pengeluaran lesen Penilaian semula kadar tambang dari
semasa ke semasa berdasarkan kerangka kerja persaingan berdasarkan KPI sahaja

Penguatkuasaan

Penguatkuasaan trafik dilaksanakan Pembayaran disediakan melalui

Meningkatkan penguatkuasaan terhadap


pengusaha melalui kerjasama dengan pihak penguatkuasa trafik yang lain

Tabung khas disediakan untuk


menambahbaik pengangkutan awam

Pembiayaan

peruntukan Kerajaan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

275

Meningkat Pelaburan dalam Keupayaan Pengangkutan Sejajar dengan Pertumbuhan Bandar


Pelaburan dalam pengangkutan awam menumpu kepada peningkatan kecekapan sistem sedia ada yang beroperasi pada had keupayaannya serta sedia menambah keupayaan untuk menampung pertumbuhan permintaan masa hadapan. Usaha bagi meningkatkan keupayaan pengangkutan awam akan dilaksana meliputi kawasan bandar besar seperti Greater KL dan bandar bersaiz sederhana di seluruh negara. Inisiatif Greater Kuala Lumpur Di Greater KL, inisiatif utama untuk meningkatkan keupayaan LRT adalah dengan menyambung laluan sepanjang 34km kepada laluan sedia ada. Sebagai tambahan, pembelian 35 set tren empat gerabak baru akan meningkatkan keupayaan LRT Laluan Kelana Jaya daripada anggaran 24,000 kepada 98,000 penumpang setiap jam

dan mengurangkan masa menunggu daripada 3.3 minit ke dua minit pada waktu puncak. Inisiatif ini akan disiapkan dalam tempoh Rancangan. Bagi menambah baik kesalinghubungan antara sistem KTM Komuter, LRT dan monorel, potensi untuk menyambung sistem monorel akan dipertimbang. Keupayaan sistem KTM Komuter akan dipertingkatkan melalui pembelian 38 set Electric Multiple Unit (EMU) enam gerabak yang akan diterima pada tahun 2012, yang akan memberi manfaat kepada lebih daripada 500,000 pengguna setiap hari. Bagi meningkatkan lagi keupayaan pengangkutan awam, Sistem BRT sepanjang 49 km yang meliputi tiga koridor utama di Kuala Lumpur akan dilaksanakan. Berikutan pertumbuhan pesat di Greater KL, satu sistem transit aliran berkapasiti tinggi akan dilaksana untuk menampung keperluan masa depan bagi memudahkan pergerakan beratus ribu pengguna keluar masuk bandar setiap hari. Sistem ini akan disepadukan dengan sistem pengangkutan awam sedia ada dan dalam perancangan dengan mengambil kira aliran pembangunan bandar seperti di Carta 6-7.

276

Carta 6-7

Transit Aliran Berkapasiti Tinggi akan menjadi mercu tanda Greater KL


Sistem ini akan diintegrasikan dengan sistem sedia ada dan meliputi kawasan dalam lingkungan 20 km daripada pusat bandar
ILUSTRASI

Statistik Utama

Radius 20-km Sungai Buloh Gombak Petronas Twin Tower Ampang Kota Damansara KL Sentral Bukit Bintang Cheras Bandar Tasik Selatan

Jumlah panjang sistem ialah


156 km

Gabungan landasan serta


stesen atas dan bawah tanah

Apabila beroperasi sepenuhnya,


sistem akan menyediakan sehingga dua juta perjalanan setiap hari berbanding 480,000 perjalanan1 sehari bagi sistem pengangkutan bandar masa kini

Projek akan dilaksanakan secara


inisiatif kerjasama awamswasta
1 Jumlah penumpang dalam sehari bagi KTM Komuter, Rapid KL LRT dan sistem Monorail pada 2009 SUMBER: Peta Google Earth

Bandar Raya dan Kawasan Bandar Lain Selain Greater KL, sistem BRT akan dipertimbang untuk dilaksanakan bagi menghubung pusat perkembangan bandar baru di Wilayah Iskandar, Johor. Projek tersebut akan disepadukan dengan inisiatif pengurusan permintaan, kemudahan parkand-ride serta terminal bas. Di Pulau Pinang, Rapid Penang akan terus meningkatkan kekerapan dan liputan perkhidmatannya.

Di samping itu, Kerajaan akan mempertimbang pelaksanaan pendekatan berskala kecil bagi meningkatkan keupayaan pengangkutan awam di bandar bersaiz sederhana yang akan menyerlahkan ciri keunikan bandar tersebut umpamanya trem di bandar seperti Melaka. Bagi bandar bersaiz sederhana berkenaan, usaha akan diambil untuk mengoptimumkan laluan bas bagi mengurangkan masa perjalanan serta memperkenal laluan khas bas di bandar terpilih

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

277

yang tinggi permintaannya. Kerajaan juga akan menambah baik pengangkutan sungai sebagai mod pengangkutan awam, terutama di Sarawak. Pengangkutan sungai juga akan digalakkan sebagai produk pelancongan yang menyediakan peluang kepada para pelancong untuk melawat bandar tersebut melalui penggunaan teksi air. Sistem antara Bandar Projek sambungan landasan berkembar elektrik dari Gemas keJohor Bahru sepanjang 197km akan meningkatkan keupayaan landasan KTM antara 5 hingga 10 kali ganda dan akan mengurangkan masa perjalanan dengan ketara. Dengan siapnya keseluruhan projek landasan berkembar dalam tempoh Rancangan yang melibatkan sambungan dari Johor Bahru di selatan hingga ke Padang Besar di utara, jumlah penumpang dijangka meningkat daripada 4.3 juta dalam tahun 2009 kepada 5.7 juta pada tahun 2015. Muatan barangan akan meningkat daripada 5.2 juta tan kepada 8.5 juta tan bagi tempoh yang sama. Bagi pantai timur Semenanjung Malaysia dan Sabah, perkhidmatan kereta api akan dipertingkat melalui pemodenan kemudahan dan teknologi termasuk liputan ke kawasan luar bandar.

Mempromosi Sistem yang Lancar bagi Semua Mod dan Operator


Saling hubungan antara pelbagai mod pengangkutan adalah kritikal dalam memastikan kelancaran perjalanan pengguna dari rumah ke destinasi. Usaha akan ditumpu ke arah meningkatkan peratusan perjalanan sehala yang hanya mengambil masa satu jam dengan kurang daripada empat pertukaran. Bagi memudahkan pengguna, Kerajaan dengan kerjasama agensi berkaitan akan menambah bilangan perhentian bas berdekatan dengan kawasan kediaman, menaik taraf laluan pejalan kaki kepada yang berbumbung, lebar dan selamat dengan mempunyai pencahayaan yang mencukupi serta menaik taraf stesen utama kereta api dan bas. Dalam tempoh Rancangan, kesalinghubungan antara pelbagai mod pengangkutan awam akan dipertingkat melalui pembinaan hab pertukaran pelbagai mod bagi perkhidmatan dalam bandar, dari kawasan bandar ke pinggir bandar serta perjalanan antara bandar. Di Greater KL, langkah ini

278

akan bermula dengan kerja menaik taraf 14 Hentian Akhir Bandar dalam pusat bandar dan dua terminal pengangkutan antara bandar bagi melancarkan pergerakan perkhidmatan bas dari bandar satelit di sekitar pusat bandar Kuala Lumpur. ITT Bandar Tasik Selatan akan disiapkan pada tahun 2010 manakala pembinaan ITT Gombak akan dimulakan dalam tempoh Rancangan. Kedua-dua ITT ini akan mengurangkan kesesakan di pusat bandar serta melicinkan pergerakan penumpang yang keluar dan masuk ke bandar. Sistem tiket bersepadu bukan tunai melibatkan kesemua 16 pengusaha pengangkutan awam di Greater KL akan diperkenal. Langkah ini akan menghapuskan penggunaan pelbagai jenis tiket dari pelbagai pengusaha serta mengurangkan masa perjalanan. Penumpang akan disediakan dengan maklumat yang mudah diperoleh berkaitan stesen dan jadual perjalanan bagi memudahkan penggunaan pengangkutan awam. Perhentian bas akan dinaik taraf supaya maklumat jadual perjalanan semua pengusaha dipaparkan dan satu laman web pusat mengenai pengangkutan awam bagi semua mod akan diwujudkan.

Mewujudkan Rejim Pemantauan dan Penguatkuasaan yang Mantap


Melalui penstrukturan semula kawal selia, pengusaha pengangkutan awam darat akan tertakluk kepada penguatkuasan dan pemantauan prestasi yang lebih ketat. Sistem Maklumat Pengangkutan Bersepadu di Greater KL akan dinaik taraf sebagai hab bagi penguatkuasaan dan pemantauan prestasi pengangkutan awam darat melalui penggunaan CCTV dan pengesan GPS. Ini akan membolehkan pengumpulan maklumat operasi secara automatik bagi pemantauan prestasi secara lebih cekap ke atas 16 pengusaha bas dan dua pengusaha rel utama.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

279

Petunjuk Penilaian Prestasi bagi pengusaha pengangkutan awam darat seperti prestasi ketepatan masa, keadaan peralatan dan perkhidmatan yang berdaya harap akan diwujudkan. Piawaian perkhidmatan minimum yang jelas akan ditetap dan dihubungkan kepada sistem ganjaran serta penalti bagi memastikan pematuhan. Pelaksanaan rejim pemantauan prestasi akan dimulakan di Greater KL dan akan disusuli secara berperingkat ke pusat bandar lain di seluruh negara. Kerajaan juga akan mempertingkat penguatkuasaan ke atas undangundang sedia ada untuk menghadkan kemasukan kenderaan berat ke kawasan pusat perniagaan pada waktu puncak. Usaha penguatkuasaan bersama antara SPAD, Jabatan Pengangkutan Jalan dan polis trafik akan dilaksana bagi mengurangkan kesesakan.

280

MENTRANSFORMASI PENJAGAAN KESIHATAN UNTUK MEMPERTINGKAT KUALITI DAN MENYEDIA AKSES SEJAGAT
Kesihatan dan kesejahteraan rakyat merupakan kunci untuk Malaysia mencapai objektif pembangunan ekonomi dan masyarakat. Penjagaan kesihatan yang bertambah baik menyumbang kepada tenaga kerja yang lebih produktif dan merupakan teras untuk menjadikan Malaysia tempat yang lebih baik untuk didiami. Malaysia telah melaksanakan yang terbaik dalam memperluas perkhidmatan kesihatan asas untuk rakyat dan telah mencapai hasil memberangsangkan dengan penurunan kadar kematian bayi daripada 16 kepada 6 bagi setiap 1,000 kelahiran hidup sepanjang tempoh 1990 hingga 2008. Purata jangka hayat ketika lahir
Carta 6-8

telah meningkat daripada 69.2 tahun kepada 71.6 tahun bagi lelaki dan 73.7 tahun kepada 76.4 tahun bagi perempuan di antara tahun 1990 hingga 2008 seperti di Carta 6-8. Kajian oleh London School of Economics pada tahun 2007 telah merumuskan sistem penjagaan kesihatan Malaysia secara relatifnya berjaya menyediakan perkhidmatan kesihatan yang saksama untuk golongan miskin melalui subsidi kesihatan awam. Perangkaan Bank Dunia seperti di Carta 6-9 menunjukkan jumlah perbelanjaan untuk kesihatan per kapita di Malaysia adalah sebanyak US$307 berbanding dengan

Malaysia telah menunjukkan kemajuan dalam mempertingkat kesihatan warganya


Kematian Bayi
Kematian di bawah 1 tahun bagi setiap 1,000 kelahiran hidup

Jangka Hayat Ketika Lahir


Tahun

Lelaki

Perempuan

16

69.2

71.6

73.7

76.4

1990

2008

1990

2008

1990

2008

SUMBER: Jabatan Perangkaan Malaysia

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

281

Carta 6-9

Pencapaian kesihatan Malaysia berbanding dengan negara terpilih berdasarkan pendapatan setara

Jumlah Perbelanjaan untuk Kesihatan


US$ per kapita, 2008

Kematian Bayi
Kematian bagi setiap 1,000 kelahiran hidup, 2008

U.K. Hong Kong Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia

2,784 1,253 1,228 500 346 223 87

4.9 4.7 2.3 6.1 13.0 26.0 31.0

SUMBER: Bank Dunia

Singapura sebanyak US$1,148 dan United Kingdom sebanyak US$3,867. Walaupun sistem penyampaian kesihatan negara adalah cekap, namun perbelanjaan penjagaan kesihatan perlu dipertingkat bagi menangani tuntutan dan tekanan ke atas sistem penjagaan kesihatan yang semakin meningkat seiring dengan pembangunan. Melangkah ke hadapan, sistem penjagaan kesihatan berdepan dengan cabaran dan juga peluang daripada perubahan pesat persekitaran kerja, antaranya:

Peningkatan tuntutan ke atas kualiti penjagaan kesihatan. Aliran menunjukkan dengan peningkatan kekayaan, orang ramai akan berbelanja lebih dan menuntut penjagaan kesihatan berkualiti serta mengguna lebih banyak perkhidmatan; Peningkatan tekanan ke atas sistem penjagaan kesihatan awam. Malaysia mengamalkan dua sistem penjagaan kesihatan iaitu penjagaan kesihatan awam dengan peruntukan subsidi yang besar dan penjagaan kesihatan swasta yang berkembang maju tetapi bertumpu di kawasan bandar;

282

Peningkatan beban kerja di hospital awam menghampiri keupayaan. Pada masa kini, sumber sektor kesihatan awam telah menghampiri tahap keupayaan berbanding sektor swasta sehingga membawa kesan ke atas penyampaian kesihatan awam seperti di Carta 6-10; gaya hidup dan demografi. Malaysia menghadapi peningkatan insiden penyakit berkaitan gaya hidup dan menjelang tahun 2020, negara akan mencapai status penduduk menua dengan 10% daripada jumlah keseluruhan penduduk berusia lebih 60 tahun. Kedua-dua aliran ini memberi implikasi yang mencabar kepada penyedia penjagaan kesihatan; dan teknologi mencipta peluang bagi penambahbaikan ketara dalam liputan dan kualiti penjagaan kesihatan seperti penggunaan perkhidmatan rawatan teleprimer untuk masyarakat di kawasan luar bandar.

Berdasarkan cabaran dan peluang ini, pembaharuan sistem penjagaan kesihatan akan dilaksanakan oleh Kerajaan dengan memberi tumpuan kepada empat bidang utama:

Mentransformasikan sistem penjagaan kesihatan;

penyampaian

Perubahan

Mempertingkat kualiti, keupayaan dan liputan infrastruktur penjagaan kesihatan; Peralihan ke arah kesejahteraan pencegahan penyakit; dan dan

Mempertingkat kualiti modal insan di sektor kesihatan.

Kemajuan teknologi. Kemajuan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

283

Carta 6-10
Sektor kesihatan awam mempunyai bilangan katil dan kemasukan ke wad yang tinggi namun bilangan doktor yang sederhana berbanding sektor swasta
Pembahagian Sumber dan Beban Kerja Sektor Awam-Swasta (2008) 100% Doktor1 55%
45%
Swasta Awam

22,087 doktor

Katil Hospital

78%

22%

53,118 katil hospital

Kemasukan ke wad

74%

26%

2.95 juta kemasukan ke wad RM18 bilion

Perbelanjaan Hospital2

46%

54%

1 Jumlah keseluruhan doktor tidak termasuk doktor pelatih 2 Akaun Kesihatan Kebangsaan SUMBER: Kementerian Kesihatan Malaysia

Mentransformasikan Sistem Penyampaian Penjagaan Kesihatan


Transformasi sistem penyampaian penjagaan kesihatan memerlukan penstrukturan semula sistem kesihatan kebangsaan yang melibatkan sektor awam dengan swasta dalam meningkatkan liputan untuk semua. Ini bagi memastikan penggunaan sumber terhad secara optimum dan mewujudkan satu sistem yang responsif serta menyediakan pilihan penjagaan berkualiti berlandaskan prinsip ekuiti.

Pendekatan ini memerlukan kerjasama yang lebih baik di antara sistem penjagaan kesihatan awam dengan swasta bagi membolehkan sistem penyampaian berkesan, lebih cekap dan dengan kos yang mampu dibayar. Antara inisiatif utama dalam tempoh Rancangan ialah:

Memperkemas peranan pengawalseliaan dan penyediaan perkhidmatan. Pengasingan fungsi pengawalseliaan dan penyampaian perkhidmatan yang lebih jelas yang mana Kementerian Kesihatan akan memberi tumpuan terutamanya ke atas

284

tadbir urus, pengawasan industri penjagaan kesihatan dan penguatkuasaan perundangan. Ini termasuk menguatkuasa langkah untuk meningkatkan kualiti penjagaan dalam keduadua sektor awam dan swasta serta memastikan keselamatan pesakit;

Mempertingkat Kualiti, Keupayaan dan Liputan Infrastruktur Penjagaan Kesihatan


Kerajaan akan terus menaik taraf dan memperluas kemudahan kesihatan di kawasan bandar dan luar bandar. Penyediaan perkhidmatan penjagaan sekunder dan tertiari akan diperkukuh, manakala perkhidmatan penjagaan primer akan diperluas ke kawasan yang kurang mendapat liputan perkhidmatan. Usaha utama dalam tempoh Rancangan termasuk:

Menyemak perundangan dan peraturan. Kajian semula perundangan sedia ada dan pengenalan peraturan baru yang menekankan penguatkuasaan akreditasi, pentauliahan dan pemberian hak praktis; dan Mengkaji pilihan pembiayaan. Mengkaji kaedah pembiayaan yang mengambil kira peningkatan kos supaya penjagaan kesihatan boleh diakses dan mampu dibayar oleh orang ramai. Antara lain termasuk memperkenalkan kaedah perkongsian kos yang membolehkan rakyat Malaysia membuat pilihan dalam memperoleh perkhidmatan kesihatan.

Memperluas perkhidmatan penjagaan primer. Sejumlah 197 klinik baru akan disiapkan dalam tempoh dua tahun pertama Rancangan dengan anggaran kos berjumlah RM637 juta. Ini terdiri daripada 156 klinik di kawasan luar bandar dan 41 klinik kesihatan komuniti. Tambahan 50 Klinik 1Malaysia akan dibina dengan perluasan skop perkhidmatan bagi golongan miskin di bandar dan kawasan lain yang kurang mendapat liputan perkhidmatan;

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

285

Memperkukuh perkhidmatan penjagaan sekunder dan tertiari. Dalam tempoh dua tahun pertama Rancangan, empat hospital baru dan empat hospital gantian dengan anggaran kos berjumlah RM600 juta akan disiapkan. Ini termasuk institusi perubatan khas iaitu Institut Kanser Nasional dan Pusat Rehabilitasi Cheras;

Memperkemas penyampaian perkhidmatan.

Pemetaan penyedia penjagaan kesihatan sedia ada dengan membuat perbandingan kawasan yang kurang mendapat liputan perkhidmatan akan dilaksana bagi mengenal pasti jurang atau peluang untuk menyelaras penyampaian perkhidmatan. Pembangunan pangkalan data mengenai kakitangan dan keperluan latihan mereka akan memudahkan perancangan rangkaian kemudahan bagi mencapai sistem penjagaan kesihatan komprehensif; dan

Mempertingkat penyediaan perkhidmatan penjagaan kesihatan. Klinik bergerak, perkhidmatan doktor udara dan wakil kesihatan kampung akan diperluas untuk memenuhi keperluan masyarakat di kawasan terpencil yang sukar diakses. Penyampaian prahospital dan penjagaan kecemasan akan dipertingkat bagi memastikan respon awal yang berkesan. Perkhidmatan penjagaan ambulatori akan diperluas dan dipertingkat bagi mengurangkan kos dan tempoh kemasukan ke hospital.

286

Peralihan ke Arah Kesejahteraan dan Pencegahan Penyakit


Seiring dengan peningkatan pendapatan dan perubahan tingkah laku, risiko penyakit tertentu turut meningkat. Gaya hidup yang tidak aktif,

tekanan hidup, pengambilan makanan tidak sihat dan penggunaan alkohol serta tembakau membawa kepada peningkatan insiden kronik seperti diabetes, hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Keadaan ini membawa kesan besar ke atas kos penjagaan kesihatan akibat keperluan rawatan yang secara relatifnya lebih mahal dan memerlukan penjagaan pemulihan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

287

yang mengambil masa yang panjang. Bagi tempoh 1996 hingga 2006, Malaysia telah menunjukkan peningkatan mendadak dalam kejadian penyakit berkaitan tingkah laku seperti peningkatan 43% untuk hipertensi, 88% diabetes dan 250% dalam obesiti seperti di Carta 6-11. Inisiatif penting bagi mengurangkan permintaan untuk penjagaan kesihatan adalah dengan mempromosi gaya hidup sihat. Penting bagi individu dan komuniti memainkan peranan dalam menjaga kesihatan, sementara Kerajaan menyediakan persekitaran yang menggalak
Carta 6-11

kesejahteraan dan kehidupan sihat. Usaha agresif akan diambil untuk meningkatkan kesedaran dan amalan gaya hidup sihat oleh individu dan komuniti termasuk:

Memperluas

Kempen Gaya Hidup Sihat. Kempen yang menekankan pemakanan sihat, aktiviti fizikal, anti-merokok dan kesihatan mental akan disasarkan khusus kepada kanakkanak sekolah, remaja, wanita dan warga emas untuk memastikan pencapaian yang lebih baik; dan

Perubahan gaya hidup menyumbang kepada peningkatan kejadian penyakit kronik


Kadar kejadian penyakit kronik utama di Malaysia % penduduk
43
1996 2006

30

15 8 4

14

Hipertensi (>30 tahun) % peningkatan 43%

Diabetes (>30 tahun) 88%

Obesiti

250%

SUMBER: Laporan NHMS III, Kementerian Kesihatan Malaysia

288

Menggalakkan gaya hidup sihat dan aktif.

Pelbagai aktiviti sukan dan rekreasi akan digalakkan bagi menarik orang ramai mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif. Kemudahan sukan dan rekreasi sedia ada akan dinaik taraf dan sektor swasta digalakkan untuk membina kemudahan baru di lokasi yang mudah diakses. Bagi memupuk budaya hidup aktif di kalangan kanak-kanak, penyertaan sekurang-kurangnya dalam satu aktiviti sukan akan diwajibkan kepada setiap pelajar bermula tahun 2011.

memberi latihan. Ini memandangkan 60% tenaga pakar tempatan berkhidmat di sektor swasta. Di samping itu, Kerajaan akan terus melaksanakan penyumberan luar dan bekerjasama dengan institusi latihan swasta untuk melatih anggota kesihatan bersekutu. Usaha lain untuk memenuhi permintaan penjagaan kesihatan berkualiti akan tertumpu kepada usaha berikut:

Meningkatkan

Mempertingkat Kualiti Modal Insan di Sektor Kesihatan Mempertingkat


Pelaburan dalam modal insan bagi sektor kesihatan kekal sebagai komponen utama sistem penjagaan kesihatan. Dalam tempoh Rancangan, nisbah doktor-penduduk akan dipertingkat daripada 1:1,380 pada tahun 2005 kepada 1:597 pada tahun 2015, sementara nisbah jururawatpenduduk juga dijangka akan meningkat daripada 1:592 kepada 1:200 bagi tempoh yang sama seperti di Carta 6-12. Bagi memenuhi permintaan latihan yang semakin meningkat, Kerajaan akan mengambil tenaga pakar sektor swasta untuk

peruntukan latihan pakar untuk doktor dan profesional-profesional penjagaan kesihatan lain; dan memperluas latihan lanjutan untuk jururawat dan anggota kesihatan bersekutu; personel melalui pemberian ganjaran yang lebih baik, peluang kenaikan pangkat dan langkah untuk meningkatkan kepuasan kerja; dan kualiti profesional penjagaan kesihatan swasta menerusi pentauliahan, pemberian hak praktis dan latihan berstruktur.

Mengekalkan

Mempertingkat

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

289

Carta 6-12

Dalam tempoh Rancangan, akan terdapat peningkatan yang signifikan dalam keupayaan modal insan di sektor kesihatan
Nisbah profesional penjagaan kesihatan kepada penduduk

2005

2010

2015

Doktor

1:1,380

1:920

1:597

Doktor Gigi

1:10,434

1:8,153

1:5,040

Ahli Farmasi

1:5,227

1:3,550

1:2,419

Jururawat1

1:592

1:472

1:200

1 Sektor awam sahaja SUMBER: Kementerian Kesihatan Malaysia

290

MEMASTIKAN AKSES KEPADA PERUMAHAN BERKUALITI DAN MAMPU MILIK


Salah satu daripada objektif pembangunan negara adalah menyediakan perumahan yang mampu milik kepada rakyat Malaysia di kawasan bandar dan luar bandar, dengan tumpuan kepada golongan berpendapatan rendah. Malaysia telah mengorak langkah berkesan menerusi penyediaan perumahan mampu milik yang memainkan peranan penting dalam menyokong kejayaan usaha pembasmian kemiskinan. Dari tahun 1990 hingga tahun 2009, sejumlah 808,000 unit rumah kos rendah mampu milik telah dibina untuk menampung keperluan rakyat Malaysia. Sebanyak 128,000 unit daripadanya dibina dalam
Carta 6-13
Dianggarkan sebanyak 111,000 unit perumahan awam mampu milik telah dibina dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan
Awam1 Swasta

tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan seperti di Carta 6-13. Pada masa kini, kekurangan stok perumahan bukan isu utama perumahan negara berbanding dengan isu penyediaan perumahan mampu milik yang mencukupi bagi pelbagai segmen masyarakat serta memastikan rumah dan persekitarannya selamat, sihat dan selesa selaras dengan status sosioekonomi negara.

Rumah siap dibina, 2006-20102 Ribu unit

Peratusan perumahan awam dibiayai oleh Kerajaan

Perumahan untuk rakyat miskin Kos rendah Kos sederhana rendah Kos sederhana Kos tinggi

31.7

100

42.3

53.5

44

9.6 25.0

28

27.2

91.0

23

278.7

1 Tidak termasuk rumah yang dibina oleh kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan 2 Sehingga Jun 2010 SUMBER: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

291

Cabaran utama sektor ini adalah:

Memadan penawaran dan permintaan terhadap perumahan mampu milik. Pada tahun 2009, seramai 13,500 individu dan keluarga telah memohon perumahan awam, manakala satu tinjauan di peringkat negeri menunjukkan terdapat 97,260 keluarga setinggan yang masih belum dipindahkan ke perumahan kekal. Sebanyak 11,800 unit telah siap dibina dan tambahan sebanyak 161,000 unit akan dibina bagi memenuhi keperluan perumahan dalam tempoh Rancangan. Cabaran kini adalah untuk memadankan permintaan dengan penawaran perumahan berdasarkan lokasi dan kemampuan; Meningkat kualiti perumahan mampu milik yang baru dan sedia ada. Kawalan kualiti yang lemah di peringkat pembinaan dan penyenggaraan lemah menyumbang kepada penurunan kualiti rumah; dan

Memenuhi keperluan reka bentuk yang mesra alam. Selaras dengan agenda negara dalam mempromosi pembangunan mampan, reka bentuk perumahan perlu mengambil kira elemen dan teknologi Bangunan Hijau.

Kerajaan akan memberi tumpuan kepada tiga strategi untuk menghadapi cabaran ini:

Memperkemas sistem pengagihan perumahan mampu milik; Memperkukuh usaha menyediakan perumahan berkualiti tinggi dan persekitaran mampan; dan Memupuk industri perumahan yang sihat dan mampan.

292

Memperkemas Sistem Pengagihan Perumahan Mampu Milik


Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan Persekutuan akan membina sebanyak 78,000 unit baru perumahan awam yang mampu milik di seluruh negara. Perumahan awam kos rendah akan disedia kepada individu dan keluarga yang layak dengan pendapatan isi rumah kurang daripada RM2,500 sebulan, bergantung kepada jenis rumah yang disediakan. Ini selaras dengan agenda Kerajaan untuk membantu meningkatkan pendapatan isi rumah 40% terendah. Lazimnya, Kerajaan menanggung subsidi sebanyak 30% hingga 75% daripada jumlah kos pembinaan perumahan awam. Di bawah skim perumahan awam di bandar yang disedia oleh Jabatan Perumahan Negara (JPN), rumah berkeluasan 700 kaki persegi dijual dengan harga RM42,000 kepada keluarga dan individu berkelayakan. Bagi meningkatkan kecekapan penyediaan perumahan, Kerajaan akan menyusun semula dan memperkemas peranan agensi persekutuan yang terlibat dalam perumahan awam. Pada masa kini, perumahan awam dipertanggungjawab kepada beberapa kementerian dan agensi seperti JPN, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan

Wilayah, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU) dan Syarikat Perumahan Negara Berhad. Melangkah ke hadapan, Kerajaan akan menyusun semula penyediaan perumahan awam dengan mempertanggungjawabkan ke atas satu agensi persekutuan untuk menyediakan perumahan yang dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan. Sektor swasta juga dijangka memainkan peranan yang lebih besar dalam penyediaan perumahan. Bagi menangani isu penyenggaraan rumah yang lemah, Kerajaan akan mewujudkan Tabung Penyenggaraan Perumahan dengan dana permulaan berjumlah RM500 juta untuk membantu penghuni perumahan kos rendah awam dan swasta. Dana tersebut akan digunakan untuk kerja pembaikan besar dan penyenggaraan seperti penggantian lif dan tangki air. Dana tersebut berasaskan kepada geran sepadan yang separuh daripadanya perlu disumbang oleh penghuni rumah melalui badan pengurusan bersama atau pengurusan perbadanan. Dana berkenaan merupakan tambahan kepada Tabung Perumahan 1Malaysia yang diwujudkan melalui sumbangan daripada Kerajaan dan beberapa perbadanan swasta pada Februari 2010, yang menyediakan bantuan bagi kerja penyenggaraan dan pembaikan utama rumah kos rendah swasta di Kuala Lumpur.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

293

Memperkukuh Usaha Menyediakan Perumahan Berkualiti Tinggi dan Persekitaran Mampan


Dalam tempoh Rancangan, perundangan sedia ada termasuk Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 akan dikaji semula untuk menambah spesifikasi minimum bagi memastikan kualiti dalam penyediaan perumahan mampu milik. Kerajaan melalui Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan akan menggalak pemaju perumahan mendapat akreditasi terutamanya dalam penggunaan buruh mahir dan berkelayakan serta menambah baik proses pembinaan. Perbandaran dan kejiranan yang mesra alam akan dipupuk melalui pengenalan Garis Panduan

Hijau dan Sistem Penggredan Hijau. Putrajaya dan Cyberjaya akan menjadi mercu tanda Perbandaran Hijau. Kerajaan juga akan mengkaji pemberian insentif cukai seperti pengurangan cukai bagi bangunan dan reka bentuk yang mesra alam yang menggabungkan elemen reka bentuk hijau, contohnya panel suria untuk pemanasan, kemudahan sistem penuaian air hujan dan ciri pemuliharaan air. Penekanan juga akan diberi untuk mewujudkan ruang awam di dalam projek perumahan yang lengkap berlandskap dengan kemudahan asas seperti taman riadah dan permainan untuk meningkatkan interaksi dan integrasi antara komuniti setempat.

294

Memupuk Industri Perumahan yang Sihat dan Mampan


Dasar Perumahan Negara menggariskan strategi Kerajaan untuk mempromosi industri perumahan yang sihat dan melindungi kepentingan awam. Antara usaha utama yang akan diambil termasuk:

Memperkukuh

pemantauan dan penguatkuasaan. Peraturan dan keupayaan pemantauan dan penguatkuasaan akan diperkukuh untuk melindungi kepentingan pembeli rumah terutama berkaitan kualiti pembinaan rumah;

Menggalak penggunaan pendekatan Bina

Menggalakkan

usaha pembangunan semula bandar melalui mekanisme penjualan en-bloc. Kerajaan akan melaksana satu mekanisme untuk memudahkan penjualan pembangunan milikan secara bersama. Ini akan dilaksana melalui pindaan undangundang berkaitan penjualan secara blok bagi membolehkan penjualan tanah dan hartanah secara bersama dengan persetujuan majoriti atau menerusi mekanisme penjualan en-bloc. Tahap persetujuan majoriti untuk menjual akan ditentukan melalui persetujuan sekurang-kurangnya 80% hingga 90% pemilik. Ini akan mewujudkan insentif pasaran untuk pihak swasta membangun semula hartanah yang usang di kawasan utama;

Kemudian Jual (BKJ). Pemaju perumahan akan digalak untuk mengguna pakai pendekatan BKJ melalui penyediaan insentif tambahan seperti mempercepatkan proses kelulusan tanah dan pelan bangunan serta pengecualian pembayaran deposit bagi lesen pemaju perumahan; dan

Memulih projek perumahan terbengkalai.

Kerajaan akan terus membantu memulih projek perumahan terbengkalai. Sehingga 30 April 2010, terdapat 107 projek terbengkalai dengan 38,600 unit rumah melibatkan 25,300 pembeli.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

295

MENYEDIA UTILITI DAN PERKHIDMATAN AWAM YANG LEBIH CEKAP


Penyediaan utiliti awam dari segi kualiti perkhidmatan dan liputan akan dipertingkat. Tumpuan penambahbaikan adalah kepada penyediaan perkhidmatan dan kemudahan awam yang lebih cekap dan mampan dari perspektif pemeliharaan alam sekitar dan operasi. Dalam tempoh Rancangan, penekanan akan diberikan kepada: pada tahun 2010 adalah 54% daripada jumlah keseluruhan permintaan air sebanyak 33,100 juta meter padu. Dalam tempoh Rancangan, penggunaan air tidak termasuk sektor pertanian, dijangka meningkat daripada 8,550 juta liter sehari (jlh) pada tahun 2009 kepada 10,520 jlh menjelang tahun 2015. Malaysia akan menilai semula kaedah pengurusan sumber air bermula daripada punca air diperoleh, perawatan dan pembekalan air kepada pengguna serta pelepasan air buangan ke persekitaran. Dalam tempoh Rancangan, strategi yang akan dilaksana bagi menjamin kemampanan bekalan air tertumpu kepada tiga bidang utama:

Pengurusan sumber dan bekalan air; Memastikan bekalan elektrik yang andal; Meningkatkan penembusan jalur lebar secara signifikan; dan Penstrukturan semula pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.

Pengurusan Sumber dan Bekalan Air


Malaysia dianugerah bekalan air yang banyak dengan sumber air per kapita berjumlah 21,536 meter padu setahun. Walau bagaimanapun, dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Malaysia perlu lebih berhemat dan lebih cekap dalam mengurus sumber dan bekalan airnya. Permintaan tertinggi adalah daripada sektor pertanian. Sebagai contoh, di Semenanjung Malaysia, unjuran permintaan untuk pengairan

296

Membangun strategi jangka panjang bagi pengurusan sumber air untuk memastikan bekalan air yang terjamin; Usaha berterusan penstrukturan industri perkhidmatan air; dan semula

Melindungi sungai daripada pencemaran.

Membangun Strategi Jangka Panjang bagi Pengurusan Sumber Air untuk Memastikan Bekalan Air yang Terjamin
Sejajar dengan pembangunan ekonomi yang pesat, isu kemampanan sumber air menjadi semakin penting. Dalam hubungan ini, beberapa negeri telah mengalami masalah kekurangan bekalan air. Cabaran dalam pengurusan sumber air berkait rapat dengan isu memadan keperluan sumber air di antara kawasan yang mempunyai lebihan sumber air dengan kawasan berkepadatan penduduk dan aktiviti ekonomi yang tinggi, justeru permintaan air yang meningkat. Dalam tempoh Rancangan, Dasar Sumber Air Negara (DSAN) akan menentukan hala tuju masa hadapan bagi sektor tersebut. Dengan mengambil kira prol permintaan-penawaran jangka panjang untuk Malaysia, dasar ini akan

menggaris langkah untuk memastikan pengurusan yang lebih cekap dan berkesan bagi sumber yang semakin berkurangan. Usaha ini termasuk memperkemas dasar dan perundangan bagi membolehkan sumber air diagih secara lebih cekap dan saksama. DSAN merupakan usaha penting ke arah merintis proses bagi memastikan bekalan air yang terjamin dalam era pembangunan ekonomi, pertumbuhan perbandaran serta pertambahan penduduk yang pesat, yang memberi kesan besar kepada negara dalam pengurusan sumber air pada masa hadapan. Langkah lain yang akan dilaksana dalam tempoh Rancangan termasuk peluasan pelaksanaan kaedah Pengurusan Sumber Air Bersepadu dan Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu dalam perancangan, pengurusan, perlindungan serta pemulihan sumber air. Dalam hal ini, sebanyak RM5 bilion akan disediakan untuk program tebatan banjir. Ini termasuk penggunaan pendekatan Pengurusan Banjir Bersepadu bagi mengurus risiko kerosakan akibat banjir melalui sistem ramalan dan amaran, pembangunan program kesiagaan menghadapi bencana dan kesedaran masyarakat serta peta bencana banjir. Di samping itu, usaha penyelidikan dan pembangunan dalam pemuliharaan sumber air akan dipergiat bagi menyokong usaha membangun sektor air yang mampan untuk keperluan ekonomi negara.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

297

Usaha Berterusan Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Air


Penstrukturan semula industri perkhidmatan air yang meliputi perkhidmatan bekalan air dan pembetungan telah bermula semenjak tempoh Rancangan Malaysia Kelapan dengan objektif untuk menjadikannya industri yang lebih cekap dan mampan. Dalam tempoh Rancangan, usaha penstrukturan semula akan memasuki fasa akhir pelaksanaannya sebagaimana di Carta 6-14, dengan menumpukan kepada perkara berikut:

secara berfasa yang membolehkan pencapaian pemerolehan semula kos sepenuhnya untuk menggalakkan pelaburan yang berterusan dalam menaik taraf dan membaikpulih loji rawatan dan sistem agihan air. Kenaikan tarif secara berperingkat akan diasing berdasarkan tahap penggunaan untuk memastikan golongan yang mudah terjejas dilindungi;

Melengkapkan proses perpindahan operator air negeri. Pada masa ini, operator air di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan telah berpindah sepenuhnya ke regim pelesenan yang baru. Perpindahan sepenuhnya operator bagi negeri lain akan selesai dalam tempoh awal Rancangan. Setelah berpindah, semua operator air dikehendaki mematuhi peruntukan di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air, 2006 dan akan dikawal selia oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN); Melangkah ke arah pemerolehan semula kos sepenuhnya. Pada masa ini tarif yang diguna pakai hanya berupaya membiayai 78% daripada perbelanjaan operasi tahun 2009. Bagi menangani masalah ini, Kerajaan akan melaksana mekanisme pembentukan tarif

Memacu ke arah kecekapan operasi dan peningkatan modal. Operator air adalah dikehendaki menyedia secara terperinci rancangan perniagaan 30 tahun dan 3 tahun rancangan operasi. Kedua-dua rancangan tersebut membolehkan operator air merangka hala tuju ke arah pemerolehan semula kos sepenuhnya manakala Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) merancang sumber pembiayaan modal jangka panjang. SPAN akan mengawal selia dan memantau prestasi operator air berdasarkan pelan rancangan yang dikemukakan dan peningkatan pencapaian kecekapan dalam operasi serta perbelanjaan modal sejajar dengan peningkatan tarif; Menambah baik infrastruktur perkhidmatan air. Liputan bekalan air negara kepada penduduk akan bertambah daripada 93% pada tahun 2009 kepada 97% pada tahun 2015. Perkhidmatan pembetungan yang disediakan kepada isi rumah melalui

298

penyambungan grid dan tangki septik akan diperluas daripada 28.8 juta penduduk setara kepada 37.7 juta penduduk setara dalam tempoh yang sama. Program mengurangkan kadar air tidak terhasil (NRW), yang meliputi penggantian paip dan meter lama akan diperluas untuk meningkatkan kualiti air dan mengurangkan kehilangan bekalan air. Bagi tujuan ini, dianggarkan RM1.1 bilion akan diperuntukkan kepada program NRW negeri berdasarkan kadar NRW negeri tersebut. Daripada jumlah ini, dianggarkan sebanyak RM369 juta akan diperuntuk dalam dua tahun pertama Rancangan; dan

Integrasi perkhidmatan bekalan air dan pembetungan. Penstrukturan semula perkhidmatan pembetungan akan dilaksana dengan mengagihkan operasi rawatan pembetungan berpusat kepada syarikat operasi air negeri. Setelah dimuktamadkan, industri air akan menuju ke arah pelaksanaan tarif secara bersepadu untuk perkhidmatan bekalan air dan pembetungan. Langkah ini akan mengintegrasikan caj perkhidmatan pembetungan dengan penggunaan air memandangkan kadar tarif rata semasa yang dicajkan tidak mencukupi untuk menampung

Carta 6-14

Penstrukturan industri perkhidmatan air ke arah mempertingkat kecekapan operasi dan pengurusan
Hala Tuju Pembaharuan Industri Perkhidmatan Air
Tempoh Rancangan Malaysia Ke 2006 2010
Penggabungan

Tempoh Rancangan Malaysia Ke 2011 2015


Melangkah ke arah Kecekapan Operasi dan Pengurusan

Tempoh Rancangan Malaysia Ke 2001 2005


Penstabilan

Pengoperasian Suruhanjaya
Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Melaksana mekanisma
pembentukan tarif bagi mencapai pemulihan kos penuh secara berfasa dan dijangka selesai menjelang 2013

Penswastaan dan
pengkorporatan pihak berkuasa air negeri

Penguatkuasaan Akta Industri


Perkhidmatan Air Negara (IPA),2006

Perancangan untuk
penstrukturan industri perkhidmatan air

Pengurusan Aset Air Berhad


(PAAB) mengambil alih aset air negeri dengan nilai yang dirunding dan bertanggung jawab untuk melaksana pembangunan infrastruktur air

Integrasi perkhidmatan
pembekalan air dan pembetungan

Usaha awal ke arah


pengenalan tarif air dan pembetungan bersepadu

Operator air negeri memegang aset


ringan dan memberi tumpuan kepada penyediaan perkhidmatan

SUMBER: Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

299

kos perkhidmatan yang disediakan. Lazimnya jumlah air yang diguna berkait rapat dengan kumbahan yang dikeluarkan.

Melindungi Sungai daripada Pencemaran


Lebih 90% bekalan air di Malaysia berpunca daripada sungai. Justeru, usaha menangani pencemaran sungai akan terus diberi penekanan. Pada tahun 2009, sebanyak 70 daripada 143

lembangan sungai yang dipantau diklasifikasi sebagai bersih, berbanding dengan 80 pada tahun 2005 seperti di Carta 6-15. Dalam tempoh yang sama, bilangan lembangan sungai yang tercemar telah meningkat daripada 51 kepada 64 disebabkan oleh dua faktor iaitu peningkatan punca pencemaran dan pengurangan hujan. Antara punca utama pencemaran ialah pelepasan daripada loji rawatan kumbahan, industri berasaskan pertanian, penternakan, kerja pembersihan kawasan dan kumbahan domestik.

Carta 6-15

Dalam tempoh Rancangan, usaha menangani pencemaran lembangan sungai akan diberi tumpuan
Klasifikasi Lembangan Sungai Peratusan jumlah yang dipantau 100%

Bersih

55%

55%

64%

53%

49%

Sedikit Tercemar

35%

40%

31%

42%

45%

Tercemar

10%
2005

5%
2006

5%
2007

5%
2008

6%
2009

SUMBER: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

300

Dalam tempoh Rancangan, langkah untuk meningkatkan kawalan pencemaran ke atas punca tersebut akan dilaksanakan melalui:

Memastikan Bekalan Elektrik yang Andal


Malaysia pada masa kini mendapat manfaat daripada sistem bekalan elektrik yang kukuh dan stabil. Usaha bagi memastikan jaminan bekalan elektrik yang berterusan akan ditumpukan kepada beberapa bidang utama. Ini termasuk mewujudkan industri bekalan elektrik yang mampan dalam suasana harga tenaga global yang tidak menentu dan pengeluaran gas yang semakin berkurangan, terutamanya di Semenanjung Malaysia. Di samping itu, produktiviti dan kecekapan syarikat utiliti akan juga ditingkatkan. Dalam tempoh Rancangan, Dasar Baru Tenaga akan memacu perubahan besar dalam sektor elektrik melalui:

Memperkukuh penguatkuasaan terhadap pelepasan efluen industri dan kumbahan selaras dengan pindaan Peraturan-Peraturan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974; Total Maximum Daily Load dan daya tampungan sungai bagi menentukan kadar pelepasan beban yang dibenarkan bagi setiap punca pencemaran iaitu point dan non-point; semula Indeks Kualiti Air sedia ada untuk mengambil kira parameter tambahan termasuk parameter biologi bagi klasifikasi sungai yang lebih tepat; Membangun Indeks Kualiti Air Marin Negara untuk menggantikan Standard dan Kriteria Kualiti Air Marin yang dibangunkan pada 2008; dan program kesedaran awam dan penglibatan masyarakat yang mensasarkan pelbagai lapisan seperti Anugerah Langkawi, Rakan Alam Sekitar, Minggu Alam Sekitar Malaysia, Penggalakan Pengeluaran Bersih kepada Industri dan Debat Alam Sekitar di kalangan institusi pengajian tinggi.

Menilai

Mengkaji

Meningkat

dan mempelbagaikan keupayaan

penjanaan; rangkaian penghantaran dan

Memperkukuh
pengagihan;

Memperluas

Menstruktur
dan

semula industri bekalan elektrik;

Menambah

baik penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

301

Meningkat dan Mempelbagaikan Keupayaan Penjanaan


Pembangunan sumber tenaga alternatif terutamanya hidro dan pengimportan arang batu dan gas asli cecair (LNG) menjelang tahun 2015 akan meningkatkan jaminan bekalan tenaga. Bagi mengurangkan lagi pelepasan karbon dioksida, penggunaan teknologi arang batu yang mesra alam akan diteroka bagi pembangunan loji janakuasa baru. Pembangunan tenaga nuklear sebagai salah satu pilihan jangka panjang bagi penjanaan elektrik di Semenanjung akan dipertimbang untuk memastikan bekalan yang andal dan kos efektif. Memandangkan kepada skala dan skop inisiatif ini, kajian kemungkinan yang terperinci akan dilaksanakan di samping keperluan latihan modal insan dan kempen kesedaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan penerimaan masyarakat ke atas tenaga nuklear. Inisiatif khusus untuk meningkatkan keupayaan penjanaan meliputi:

Di Sabah. Tiga loji janakuasa baru dengan jumlah keupayaan 700 MW akan memulakan operasi. Ini termasuk dua loji janakuasa berasaskan gas di pantai barat dan sebuah loji janakuasa berasaskan arang batu yang mesra alam di pantai timur; dan Di Sarawak. Projek Hidroelektrik Bakun berkeupayaan 2400 MW akan memulakan operasi secara berperingkat.

Memperkukuh Rangkaian Penghantaran dan Pengagihan


Sistem penghantaran dan rangkaian pengagihan elektrik akan diperkukuh dan diperluas. Projek penghantaran baru yang akan dilaksana termasuk talian penghantaran dari Bentong Selatan ke Kampung Pandan melalui Ampang

Di Semenanjung Malaysia. Dua loji janakuasa hidro iaitu Ulu Jelai dan Hulu Terengganu dengan jumlah keupayaan 622 MW akan mula beroperasi dalam tempoh Rancangan;

302

Timur di Semenanjung Malaysia, talian dari Projek Hidroelektrik Bakun ke Samalaju di Sarawak dan beberapa projek penghantaran lain di Sabah. Menjelang akhir tahun 2015, Indeks Tempoh Gangguan Purata Sistem (SAIDI), pengukuran bagi keandalan pembekalan, di Semenanjung Malaysia dijangka bertambah baik daripada 68 minit/pelanggan/tahun kepada 50. Potensi pelaksanaan grid pintar akan dikaji bagi meminimumkan kehilangan sistem, mengurangkan kos dan meningkatkan keandalan sistem pembekalan elektrik.

akaun bagi aktiviti penjanaan, penghantaran dan pengagihan elektrik, memperkenal pengawalseliaan berasaskan prestasi dan rundingan semula perjanjian pembelian tenaga.

Menambah Baik Penyampaian Perkhidmatan kepada Pelanggan


Penyampaian perkhidmatan oleh syarikat utiliti kepada pelanggan baru dan sedia ada akan dipertingkat menerusi penggunaan teknologi baru serta pengawalseliaan berasaskan prestasi. Langkah ini termasuk tempoh yang lebih singkat bagi penyediaan bekalan kepada pelanggan baru dan pemulihan gangguan bekalan.

Penstrukturan Semula Industri Bekalan Elektrik


Selaras dengan Dasar Baru Tenaga dan strategi penstrukturan semula subsidi, harga gas bagi sektor elektrik dan bukan elektrik akan disemak semula setiap enam bulan untuk mencerminkan harga pasaran. Nilai subsidi akan diperincikan dalam bil tenaga pengguna dan seterusnya akan diasingkan daripada penggunaan tenaga. Beberapa jenis bantuan yang berbeza akan disediakan kepada isi rumah berpendapatan rendah yang perlu dibantu dan memerlukan jaringan keselamatan sosial. Di samping itu, disiplin pasaran yang meluas akan diterap melalui langkah seperti pengasingan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

303

Meningkatkan Penembusan Jalur Lebar Secara Signifikan


Jalur lebar merupakan pemboleh ekonomi utama dan berpotensi untuk merevolusi cara rakyat Malaysia hidup, bekerja dan berhibur, pada masa yang sama memberikan manfaat ekonomi yang nyata melalui peningkatan produktiviti. Untuk mengambil kesempatan di atas peluang ini, Kerajaan telah menetapkan sasaran peningkatan penembusan jalur lebar isi rumah kepada 75% menjelang akhir tahun 2015. Ini boleh dicapai melalui dua inisiatif utama iaitu Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi (HSBB) dan Jalur Lebar untuk Orang Awam (BBGP). Inisiatif HSBB akan meliputi sekitar 1.3 juta premis menjelang 2012 di kawasan Zon 1 yang berkepadatan dan mempunyai impak ekonomi yang tinggi (ibu negeri, kawasan bandar besar dan zon industri). HSBB akan menawarkan kelajuan sehingga 100 Megabyte per second (Mbps) melalui teknologi gentian optik ke rumah (Fibre-to-the-Home [FTTH]). HSBB akan diperlengkap dengan BBGP yang merangkumi Zon 2 dan 3 (sub-bandar dan kawasan luar bandar) dan menawarkan kelajuan di antara 2 hingga 10Mbps.

Penstrukturan Semula Pengurusan Sisa Pepejal


Pelupusan dan kutipan sisa pepejal merupakan isu penting dalam kesihatan awam yang menyentuh kehidupan seharian rakyat Malaysia. Begitu juga, penyenggaraan infrastruktur asas seperti saluran air dan tandas awam termasuk kemudahan awam seperti pasar dan kawasan pantai adalah kritikal untuk kehidupan yang selesa. Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan akan memuktamadkan penstrukturan semula sektor ini dengan mengambil alih pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam serta penguatkuasaan sepenuhnya Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007. Di bawah inisiatif ini, pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam akan beralih daripada bidang kuasa pihak berkuasa tempatan kepada Kerajaan Persekutuan. Outcome utama usaha ini seperti di Carta 6-16 dan merangkumi:

Menyedia bantuan kepada pihak berkuasa tempatan; Memberi perkhidmatan menyeluruh; dan sanitari yang

Memastikan sisa diurus secara mampan.

304

Carta 6-16

CHAPTER 6: BUILDING AN ENVIRONMENT THAT ENHANCES QUALITY OF LIFE

Pengambilalihan fungsi pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam untuk menambahbaik outcome kepada orang awam dan persekitaran
Pihak Berkuasa Tempatan dapat menumpukan kepada fungsi utama
Sumber Pihak Berkuasa Tempatan Peratusan Sumber Lain-lain PSP & PA 100%

Penambahbaikan dalam outcomes kepada orang awam dan persekitaran


Premis kediaman dan perniagaan Pengendalian sanitari dengan penggunaan lori sampah moden dan tong sampah yang seragam untuk kutipan Kekerapan kutipan daripada dua kali kepada tujuh kali seminggu bergantung kepada jenis premis Liputan luas yang merangkumi 3.7 juta premis, 0.6 juta premis bukan kediaman dan 5,600 premis bersama menjelang 2015

38-52%

55-60%

48-62%
Belanjawan

40-45%
Tenaga kerja

Menambahbaik persekitaran bagi infrastruktur bersama


seperti longkang, jalan raya, pasar dan pantai Penjagaan persekitaran Penutupan selamat 112 tapak pelupusan tidak sanitari menjelang 2015 Pengasingan di punca oleh isi rumah bagi memudahkan pengitaran semula Peningkatan pemerolehan semula sumber daripada sisa oleh isi rumah daripada 15% kepada 25% menjelang 2015 Teknologi baru untuk menambah baik pelupusan dan rawatan untuk memaksimumkan pemerolehan semula sumber dan tenaga

Dengan pengambilalihan,tanggungjawab
Pengurusan Sisa Pepejal (PSP) dan Pembersihan Awam (PA) berpindah kepada Kerajaan Persekutuan

Usaha ini membolehkan pihak berkuasa


tempatan menumpukan kepada fungsi utamanya seperti pelesenan, penguatkuasaan undang-undang, perancangan dan pembangunan.

1 Berdasarkan kepada kaji selidik yang dilaksanakan ke atas tiga Pihak Berkuasa Tempatan Pulau Pinang, Ipoh dan Kinta Selatan pada tahun 2008 SUMBER: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Menyedia Bantuan kepada Pihak Berkuasa Tempatan


Di bawah struktur semasa, pihak berkuasa tempatan bertanggungjawab terhadap pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam. Pada masa ini, pihak berkuasa tempatan menyedia antara 40% hingga 45%

tenaga kerja untuk melaksana fungsi ini. Dengan muktamadnya pengambilalihan kuasa oleh Kerajaan Persekutuan, pihak berkuasa tempatan tidak lagi menanggung beban kerja ini dan membolehkan tumpuan diberikan kepada fungsi utama seperti pelesenan, penguatkuasaan undangundang, perancangan dan pembangunan.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

305

Memberi Perkhidmatan Sanitari yang Menyeluruh


Kerajaan akan menswastakan sepenuhnya kutipan sisa pepejal isi rumah kepada tiga syarikat konsesi. Operasi perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam akan dilesenkan kepada operator swasta yang lain. Operator ini akan tertakluk kepada sistem pengurusan prestasi yang ketat dan dihubungkan dengan petunjuk prestasi utama (KPI) seperti pematuhan kepada jadual dan kekerapan kutipan, bilangan aduan dan jalan tercemar akibat tumpahan air larut resap. Bayaran kepada syarikat konsesi akan dikaitkan dengan pencapaian KPI. Rundingan kontrak bersama syarikat konsesi dijangka selesai pada penghujung tahun 2010. Langkah untuk menggalakkan kecekapan termasuk mengoptimum kos pengangkutan dengan memanfaatkan laluan terbaik sedia ada ke tapak pelupusan, jenis kenderaan yang paling sesuai dan jumlah optimum pekerja. Penambahbaikan kualiti perkhidmatan akan dinikmati oleh isi rumah, pusat perniagaan dan premis bersama di seluruh negara, dengan tahap perkhidmatan dipantau berdasarkan sasaran tertentu. Kekerapan kutipan akan meningkat; contohnya dua kali seminggu bagi isi rumah

dan tujuh kali seminggu bagi pasar basah. Pengenalan kaedah sanitari dengan pengendalian lori sampah moden dan tong sampah berkapasiti 120 liter yang seragam bagi setiap isi rumah dapat mengurangkan masalah air larut resap dan menambah baik tahap kebersihan secara keseluruhan. Melalui usaha ini, lebih 5,600 premis bersama termasuk pasar basah, taman, medan selera dan kemudahan lain akan disediakan dengan perkhidmatan pembersihan yang kerap dan andal. Ini akan mewujudkan persekitaran yang kondusif dan menarik bagi membolehkan orang ramai berkumpul di samping menjalani aktiviti seharian.

306

Memastikan Sisa Diurus Secara Mampan


Kerajaan akan menutup selamat dan memulihkan 112 tapak pelupusan tidak sanitari sedia ada di seluruh negara dan menaik taraf sebahagian daripadanya kepada tapak pelupusan sanitari. Di samping itu, stesen pemindahan, kemudahan pemerolehan semula bahan secara bersepadu, tapak pelupusan sanitari dan kemudahan pelupusan dan rawatan lain akan dibina. Selain daripada sisa pepejal isi rumah, kutipan berasingan akan dijalankan bagi memungut buangan bersaiz besar, buangan dari laman perumahan dan buangan yang boleh dikitar semula untuk memudahkan pengitaran dan pemerolehan semula bahan daripada sisa. Kerajaan akan mempertimbangkan opsyen untuk mewajibkan pemilik kediaman mengasingkan sisa di punca untuk memudahkan pengitaran semula. Kerajaan akan memerlukan komitmen pihak swasta khususnya pengilang untuk meningkatkan pengurusan sisa pepejal terutamanya program pengurangan, penggunaan semula dan pengitaran semula (3R). Skim bayaran balik deposit dan sistem terima balik akan dilaksana sebagai sebahagian daripada usaha tersebut. Sistem ini membolehkan pengguna untuk menerima semula wang deposit setelah barangan yang boleh dikitar semula dikembalikan manakala pengeluar dan pembekal perlu menerima kembali barangan tertentu selepas digunakan.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

307

MENJADIKAN JALAN DAN MASYARAKAT LEBIH SELAMAT


Jenayah dan perasaan takut terhadap jenayah membawa kesan yang besar ke atas kualiti hidup. Pada keseluruhan, jenayah indeks kebelakangan ini telah meningkat seperti di Carta 6-17. Rakyat Malaysia dan masyarakat peniaga telah mengenal pasti usaha memerangi jenayah sebagai satu keutamaan yang perlu ditangani. Pada tahun 2007, sebanyak 17% responden daripada syarikat dalam sektor pembuatan menyatakan bahawa jenayah, kecurian dan ketidaktenteraman merupakan halangan besar kepada pelaburan berbanding 11% pada tahun 2002. Dalam tempoh yang sama, responden sektor perkhidmatan yang memberi pandangan yang sama meningkat daripada 8% kepada 17%. Menyedari bahawa jenayah memberi kesan kepada rakyat dan ekonomi, Kerajaan telah menetapkan usaha Pengurangan Jenayah sebagai salah satu daripada enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) seperti di Kotak 6-3. Memandangkan keupayaan pihak polis adalah terhad, satu pendekatan baru akan

Carta 6-17

Keseluruhan jenayah indeks dalam tahun kebelakangan ini


Jenayah indeks yang dilapor di seluruh negara, 2006-2009
XX Jenayah indeks bagi
setiap 100,000 penduduk

746

757

767

745

196,780

209,582

211,645

211,184

Jenayah harta benda

165,372

174,423

173,828

169,914

Jenayah kekerasan

31,408

35,159

37,817

41,270

Jenayah indeks merujuk kepada 14 jenis jenayah yang sering berlaku. Indeks ini terbahagi kepada dua kategori iaitu jenayah harta benda dan jenayah kekerasan. Jenayah harta benda merupakan 82% daripada semua jenayah indeks yang dilaporkan.

2006

2007

2008

20091

1 Unjuran perangkaan 2009 adalah berdasarkan data Jan - Okt 2009 SUMBER: Polis DiRaja Malaysia (PDRM)

308

Kotak 6-3 NKRA Jenayah berlandaskan usaha untuk mengurangkan jenayah melalui tumpuan ke arah mencapai tiga outcome:

Mengurangkan keseluruhan jenayah indeks yang dilapor dengan tumpuan kepada jenayah jalanan; Mempertingkat persepsi awam terhadap keselamatan khususnya melalui penyertaan awam dan aktiviti kesukarelawanan; dan Mempertingkat prestasi keseluruhan sistem keadilan jenayah bagi membina keyakinan awam serta memperkukuh kebanggaan profesionalisme ke seluruh sistem

Pengurangan Jenayah ialah salah satu daripada 6 Bidang Keberhasilan Utama Negara

dilaksana dalam sistem keadilan jenayah yang menekankan penglibatan semua pihak meliputi agensi Kerajaan di peringkat Persekutuan dan Negeri, sektor swasta dan warganegara melalui program memupuk semangat kesukarelawanan. Bagi tujuan ini, sejumlah RM2.04 bilion akan di peruntukkan. Lima petunjuk prestasi utama negara berkaitan jenayah telah dikenal pasti sebagai sebahagian daripada Program Transformasi Kerajaan (GTP):

Meningkatkan rasa selamat; Membawa 2,000 kes tambahan jenayah kekerasan ke muka pengadilan; dan Meningkatkan tahap perkhidmatan polis. kepuasan terhadap

Sejak pelancaran GTP, beberapa kemajuan yang signifikan telah dicapai:

Mengurang keseluruhan jenayah indeks sekurang-kurangnya 5% pada tahun 2010; Mengurang jenayah jalanan sekurangkurangnya 20% menjelang Disember 2010;

Jenayah jalanan berkurangan sebanyak 39.6% bagi suku pertama tahun 2010 berbanding tempoh yang sama tahun 2009; dan Keseluruhan jenayah indeks berkurangan sebanyak 15.1% bagi suku pertama tahun 2010 berbanding tempoh yang sama tahun

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

309

2009. Ini bersamaan dengan pengurangan sebanyak 7,979 kes jenayah yang dilaporkan. Kerajaan bertekad untuk mengurangkan keseluruhan jenayah indeks sekurang-kurangnya pada kadar purata 5% setahun bagi tempoh Januari 2010 sehingga Disember 2015. Pencapaian matlamat ini bermakna pengurangan jenayah keseluruhan melebihi 25% menjelang akhir tempoh Rancangan.

Penyalahgunaan dadah merupakan penyumbang utama jenayah di Malaysia. Polis DiRaja Malaysia (PDRM) menganggarkan 50% daripada penjenayah ragut yang ditangkap adalah penagih dadah. Pendekatan baru akan diambil termasuk meningkatkan keberkesanan program pemulihan dadah. Langkah ini dijangka memberi kesan ke atas kadar jenayah dan dalam jangka panjang mengurangkan jenayah berulang secara signifikan terutamanya jenayah harta benda.

Meningkatkan Usaha Memerangi Jenayah


Kehadiran polis akan dipertingkat, khususnya di kawasan sering berlaku jenayah melalui inisiatif kesukarelawanan baru. Sehingga kini, tambahan seramai 3,150 polis sukarela telah digerakkan daripada Ikatan Relawan Rakyat Malaysia serta Jabatan Pertahanan Awam dan bagi matlamat jangka sederhana, bilangannya akan ditambah kepada sekurang-kurangnya 5,000 orang menjelang tahun 2015. Kebajikan anggota polis akan dipertingkat dengan menaik taraf balai polis dan kuarters serta menambah baik prospek kerjaya sebagai motivasi untuk meningkatkan prestasi dan Kerajaan akan mengagihkan sebanyak RM2.4 bilion sepanjang Rancangan untuk tujuan ini.

Mengeratkan Hubungan Antara Polis, Orang Awam dan Sektor Swasta


Aktiviti kesukarelawanan terus digalakkan melalui pelbagai inisiatif antaranya Skim Rondaan Sukarela yang merupakan aktiviti kemasyarakatan di bawah program Rukun Tetangga dengan penyertaan penduduk setempat dalam aktiviti rondaan di kawasan kejiranan. Inisiatif ini akan disediakan peruntukan sebanyak RM120 juta. Melalui skim Rakan Cop, masyarakat boleh mendaftar sebagai ahli melalui khidmat pesanan ringkas (SMS) dan seterusnya membantu pihak polis dalam melaporkan jenayah atau kelakuan mencurigakan. Skim ini akan diperluas untuk menggalak penyertaan dan meningkatkan kefahaman orang ramai mengenai maklumat yang berguna kepada pihak polis.

310

Penglibatan pegawai kanan polis dengan masyarakat akan dipertingkatkan dalam usaha pengurangan jenayah. Pegawai kanan polis lengkap berpakaian seragam telah mula membuat rondaan bersama anggota yang bertugas sekurang-kurangnya tiga jam seminggu. Rondaan ini menunjukkan komitmen PDRM kepada masyarakat serta menjadi contoh kepada anggota bawahan.

Kerjasama dengan sektor swasta akan terus dipergiat. Langkah ini termasuk memperluas bidang kuasa pengawal keselamatan persendirian untuk mengawas keselamatan kawasan persekitaran dan tidak hanya kawasan bangunan yang ditugaskan. Program Bandar Selamat (SCP) akan diberi penekanan dalam tempoh Rancangan. SCP akan melibatkan kerjasama bersepadu antara PDRM, pihak berkuasa tempatan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan badan lain yang berkaitan untuk menangani masalah melalui inisiatif setempat. Antara langkah yang akan diambil termasuk memperbaiki lampu jalan, menambah baik kualiti laluan pejalan kaki dan memperkenal penghadang antara laluan pejalan kaki dengan jalan raya. Jawatankuasa SCP setempat akan menentukan tindakan berdasarkan keutamaan dan kedudukan kewangannya. Tindakan ini akan menyediakan persekitaran yang selamat bagi penduduk dan pelawat serta mengurangkan jenayah. Sejumlah RM510 juta akan diperuntukkan bagi program ini. Inisiatif SCP dinyatakan dalam Carta 6 -18.

Mewujudkan Persekitaran yang Lebih Selamat dan Terjamin


Pemasangan 496 kamera litar tertutup (CCTV) di kawasan sering berlaku jenayah di seluruh negara sedang dilaksana dan akan dihubungkan dengan pusat kawalan PDRM supaya tindakan pantas ke atas sebarang kejadian dapat diambil. Selain itu, potensi untuk menghubungkan rangkaian CCTV sedia ada dalam sistem pengangkutan dengan pusat kawalan PDRM akan dikaji. Sistem pengawasan menyeluruh akan mencegah kejadian jenayah dan membantu polis mengenal pasti serta bertindak dengan segera menangkap penjenayah.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

311

Carta 6-18

Inisiatif yang dicadangkan bagi Jawatankuasa Bandar Selamat


5 Memasang papan tanda pencegahan jenayah 6 Memasang cermin keselamatan 7 Memasang penggera keselamatan (butang panik) 8 Membersihkan atau mengemaskan kawasan semak dan terlindung 9 Memasang kemudahan berkunci bagi motosikal 10 Memasang kamera litar tertutup (CCTV) di tempat komersial, kawasan perumahan dan tempat awam 11 Pemasangan lampu di tepi, hadapan, dan belakang rumah dan rumah kedai 12 Memastikan penglihatan tidak terhalang di laluan awam 13 Aktiviti perniagaan dan meletak kenderaan tidak dibenarkan di kaki lima dan laluan pejalan kaki 14 Menjana kegiatan perniagaan kecil di kawasan sunyi yang mudah berlakunya jenayah
Sumber: Program Transformasi Kerajaan, 2010

Mengasing laluan pejalan kaki daripada jalanraya dengan mendirikan laluan pejalan kaki, tiang kecil (bollard), penghadang atau pagar renek Melaksana pencegahan jenayah menerusi rekabentuk persekitaran Berkongsi maklumat jenayah menerusi pemetaan GIS Menyertakan status bandar selamat kepada agenda mesyuarat majlis penuh bulanan

2 1. Usaha rekabentuk persekitaran 3 4

2. Memperkasa kawasan sasaran

3. Kegiatan sosial / kemasyarakatan dan pendidikan kesedaran awam

15 Publisiti/kesedaran/pendidikan awam 16 Menambahbaik pengawasan di kawasan perumahan (melalui rukun tetangga atau kawalan keselamatan swasta) 17 Membangunkan laman sawang status bandar selamat di pihak berkuasa tempatan

312

Meningkatkan Ketelusan Ke Atas Prestasi dan Tanggapan Terhadap Prestasi


Prestasi anggota polis akan lebih telus melalui Jadual Liga Balai yang dilancarkan pada Mac 2010. Jadual tersebut akan menunjukkan prestasi setiap balai polis dalam mengurangkan jenayah. Kaedah ini akan menggalakkan pencapaian prestasi 767 balai di seluruh negara dengan mengenal pasti amalan balai polis terbaik untuk dikongsi dan dicontohi oleh balai-balai polis yang lain. Balai polis yang mencapai prestasi terbaik akan diberi penghargaan. Kaji selidik untuk mengukur tahap kepuasan rakyat terhadap perkhidmatan polis dan keyakinan terhadap keselamatan akan dilaksana dari semasa ke semasa. Hasil kaji selidik akan dihebah bagi menerangkan penilaian rakyat terhadap prestasi perkhidmatan polis dalam menangani jenayah, pengendalian laporan polis dan layanan terhadap mangsa jenayah.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6 : Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

313

MENGHARGAI KHAZANAH ALAM SEKITAR NEGARA


Dari sungai ke pantai, dari pulau ke tanah tinggi, hingga ke hutan belantara dan udara yang dihirup oleh rakyat Malaysia, ekosistem yang sihat merupakan penentu kepada kesejahteraan zikal dan ekonomi negara. Pada masa kini, Malaysia menduduki tangga ke-54 daripada 163 negara di bawah Indeks Prestasi Alam Sekitar yang disediakan oleh Universiti Yale dan Universiti Columbia bagi mengukur prestasi alam sekitar sesebuah negara. Melangkah ke hadapan, agenda negara berkaitan alam sekitar adalah memelihara kepentingan rakyat, prihatin terhadap alam dan pada masa yang sama meraih faedah ekonomi daripada proses tersebut. Untuk mencapai matlamat ini, Kerajaan akan berpandu kepada amalan pengeluaran secara mampan bagi memastikan pertumbuhan ekonomi tidak menyebabkan kemerosotan alam sekitar. Ini bukan hanya berkaitan dengan usaha memulihara bumi, tetapi juga memanfaatkan peluang melalui pembentukan model perniagaan yang berdaya saing dalam ekonomi serta membentuk nilai yang menyumbang ke arah penyelesaian cabaran sosial, ekonomi dan alam sekitar sejagat. Sejajar dengan ini, negara telah menggubal pelbagai dasar sebagai agenda dalam perlindungan dan pemuliharaan alam sekitar seperti di Jadual 6-2. Dalam Rancangan ini, tumpuan akan diberikan kepada pelaksanaan pelan dan dasar yang ditunjukkan di bawah.

314

Saya membawa kepada anda suara rakyat Malaysia yang tidak waswas bahawa , dan kesan katalismik daripada perubahan iklim adalah benar. Selain masalah dan kesusahan yang akan kita hadapi sepanjang perjalanan untuk menangani masalah perubahan iklim, ke arah usaha global ini...

perubahan iklim

Malaysia bersedia untuk menyumbang


Y.A.B. Perdana Menteri Dato Sri Mohd. Najib Tun Abdul Razak,

Persidangan Parti-Parti ke-15 kepada Konvensyen Rangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (17 Disember 2009)

Jadual 6-2

Dasar Negara mengenai Pemuliharaan dan Perlindungan Alam Sekitar

Dasar Alam Sekitar Negara Dasar Teknologi Hijau Negara (2002) (2009)

Dasar Perubahan Iklim Negara (2009)

Memastikan kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan sejajar dengan pembangunan mampan alam sekitar Strategi tertumpu kepada pengurusan sumber asli dan alam sekitar yang efektif, pencegahan dan kawalan pencemaran, pengukuhan keupayaan institusi, pendidikan dan kesedaran awam serta pembentukan pelan tindakan dan pelaksanaan

Memastikan pembangunan yang mampan Membangun roadmap sebagai panduan mengenai aplikasi teknologi hijau dalam pelbagai sektor termasuk penjanaan elektrik, pengangkutan dan pembinaan Penubuhan Skim Pembiayaan Teknologi Hijau (GTFS) dengan dana sebanyak RM1.5 bilion untuk menggalakkan pelaburan dalam teknologi hijau, pembinaan dan inovasi

Memperkemas dan menyelaras dasar dan perundangan sedia ada Membentuk jawatankuasa antara kementerian dan merentas sektor bagi memacu dan memudahcara pelaksanaan adaptasi dan langkah mitigasi Mengenal pasti opsyen dan strategi untuk mencapai ekonomi rendah-karbon

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

315

Sebagai langkah permulaan, Kerajaan telah memperkenal kerangka kerja AFFIRM yang menggariskan pendekatan ke arah membentuk ekosistem yang menyeluruh untuk kemampanan alam sekitar, seperti di Kotak 6-4.
Kotak 6-4

Kerangka Kerja AFFIRM


Sebagai kerangka kerja merentas sektor, Perdana Menteri telah memperkenal kerangka kerja AFFIRM iaitu: Kesedaran, Fakulti, Kewangan, Infrastruktur, Penyelidikan dan Pemasaran (Awareness, Faculty, Financial, Infrastructure, Research & Marketing) bagi membangun satu ekosistem yang lengkap untuk kemampanan alam sekitar.

Kesedaran: Meningkatkan tahap kesedaran rakyat Malaysia bahawa usaha memastikan persekitaran yang mampan adalah tanggungjawab bersama. Segenap lapisan masyarakat perlu memainkan peranan untuk melindungi alam sekitar, bukan sahaja pengurusan bagi bahan nyata seperti sisa pepejal dan cecair dari rumah dan industri bahkan juga yang tidak nyata seperti tenaga elektrik. Kerajaan akan bekerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat sivil dalam menyampaikan mesej ini kepada seluruh warga Malaysia; Fakulti: Meningkatkan kapasiti dan keupayaan tempatan dalam bidang berkaitan pengetahuan melalui pengenalan topik hijau dalam kurikulum sekolah dan institusi pengajian tinggi. Kerajaan juga akan memperkenalkan mekanisme pengredan dan pengiktirafan kepada personel yang kompeten dalam teknologi hijau; Kewangan: Insentif kewangan adalah penting untuk mendorong sektor perniagaan untuk meneroka, menggunapakai dan mereka cipta teknologi hijau. Satu skim pembiayaan mudah teknologi hijau sebanyak RM1.5 bilion telah dilancar untuk menyediakan kemudahan pinjaman kepada syarikat yang membekal dan menggunapakai teknologi hijau. Kerajaan akan menanggung 2% daripada jumlah kadar faedah dan menjamin sebanyak 60% daripada jumlah pinjaman manakala baki 40% dijamin oleh institusi perbankan. Kerajaan juga akan melaksana insentif cukai seperti pelepasan cukai ke atas bangunan dan reka bentuk yang mesra alam; Infrastruktur: Kerajaan akan memulakan pembangunan pembandaran hijau di Putrajaya dan Cyberjaya dengan garis panduan dan skala pengukur berdasarkan jejak karbon. Garis panduan ini akan digunapakai ke atas pembandaran hijau lain di seluruh negara; Penyelidikan: Kerajaan melalui pusat penyelidikan tempatan dan sektor industri akan mempertingkat penyelidikan, pembangunan dan pengkomersilan teknologi hijau. Kerajaan juga akan menggalakkan kerjasama dengan institusi luar negara seperti universiti dan syarikat multinasional; dan Pemasaran: Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) bersama dengan SIRIM akan membangunkan skim pelabelan-eko dan standard kebangsaan untuk menjadikan produk dan perkhidmatan negara setanding dengan standard antarabangsa. Langkah ini akan menyokong inisiatif Kerajaan dalam perolehan hijau dan membantu pengeluar untuk memasar produk mereka di luar negara. Peningkatan pelabelan produk dan perkhidmatan yang mesra alam seperti Penarafan Kecekapan Tenaga, Produk Jejak Karbon Rendah dan Indeks Bangunan Hijau akan meningkatkan daya saing negara.

316

Dalam tempoh Rancangan, usaha akan bertumpu kepada dua bidang utama berikut:

Adaptasi Iklim: Melindungi Negara daripada Risiko Perubahan Iklim


Peningkatan suhu dikaitkan dengan ketidaktentuan pola cuaca, perubahan corak taburan hujan dan zon iklim serta peningkatan aras laut. Berdasarkan faktor iklim dan lokasi, Malaysia merupakan antara negara yang akan mengalami kesan perubahan iklim lebih awal daripada jangkaan seperti banjir pesisir pantai, banjir kawasan pedalaman, penularan penyakit bawaan vektor atau pengurangan hasil pertanian akibat kemarau panjang. Keadaan ini bukan sahaja memudaratkan nyawa dan masyarakat tetapi juga mendatangkan risiko ekonomi yang signifikan. Kerajaan akan mengkaji nilai risiko ke atas komuniti bagi menambah kefahaman dalam mengimbangi kos-faedah yang terlibat dalam mengelak atau mengurangkan kesan bahaya bencana alam. Dalam tempoh Rancangan, langkah yang akan dilaksana adalah seperti berikut:

Membentuk

strategi pembangunan kental persekitaran bagi Malaysia; dan pemuliharaan aset ekologi

Mempertingkat
negara.

Membentuk Strategi Pembangunan Kental Persekitaran bagi Malaysia


Perubahan iklim merupakan satu isu global yang juga membawa kesan besar kepada Malaysia. Sebagai contoh, pelepasan karbon dioksida (CO2) dari pembakaran bahan api dan aktiviti penebangan hutan telah menyumbang kepada pemanasan global dan menyebabkan perubahan dalam sistem iklim. Dalam tempoh Rancangan, Malaysia akan mengguna pakai dua strategi dalam menangani kesan perubahan iklim: pertama, strategi adaptasi untuk melindungi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daripada kesan perubahan iklim; dan kedua, strategi mitigasi, bagi mengurangkan pelepasan gas rumah hijau (GHG).

Membentuk satu kerangka kerja yang mantap

bagi menilai dan mentaksir risiko serta kesan perubahan iklim ke atas ekonomi dan menyusun keutamaan untuk menangani risiko tersebut; kerangka kerja dasar yang bersesuaian bagi memastikan pelaburan

Melaksana

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

317

infrastruktur masa depan adalah kental iklim; dan

Meningkat

keupayaan dalam ramalan dan pembentukan model perubahan iklim bagi menambah pengetahuan yang khusus kepada Malaysia dan sektor tertentu.

Mitigasi Iklim: Pengurangan Jejak Karbon Malaysia


Berdasarkan kepada United Nations Development Programme Human Development Report
Carta 6-19

2007/2008, Malaysia hanya menyumbang sebanyak 0.7% kepada keseluruhan pelepasan CO2 dunia. Walau bagaimanapun, dari segi intensiti pelepasan, dikira sebagai nisbah pelepasan GHG kepada KDNK negara, kadar pelepasan Malaysia dalam sektor tenaga adalah lebih tinggi berbanding purata global seperti di Carta 6-19. Pelbagai inisiatif akan diperkenal bagi mengurangkan intensiti pelepasan. Seiring dengan usaha Malaysia menuju ke arah ekonomi berpendapatan tinggi, intensiti pelepasan dijangka akan menurun.

Intensiti pelepasan dalam sektor tenaga di Malaysia pada tahun 2007 adalah lebih tinggi berbanding purata global
Pelepasan per kapita (2007) tan CO2 per individu Malaysia Amerika Syarikat Singapura Jepun U.K. China Thailand Indonesia India Intensiti pelepasan (2007) tan CO2 per US$1000 KDNK

6.7 19.1 9.8 9.7 8.6 4.6 3.5 1.7 1.2


4.35 Purata Dunia 0.73 Purata Dunia

1.3 0.5 0.3 0.2 0.3 2.5 1.3 1.6 1.7

SUMBER: International Energy Agency, 2009

318

Kerajaan telah melancarkan beberapa program yang bertujuan untuk mengurangkan pelepasan GHG. Dalam tempoh Rancangan, usaha ini akan menumpu kepada lima aspek berikut:

Mewujudkan

insentif yang lebih menarik bagi pelaburan dalam pembangunan tenaga boleh diperbaharu (RE); kecekapan tenaga penggunaan secara produktif; bagi

Menggalakkan

Kesembilan. Dalam RMKe-10, beberapa inisiatif baru yang berteraskan kepada Dasar dan Pelan Tindakan Sumber Tenaga Boleh Diperbaharu, akan dilaksana untuk mencapai sasaran penjanaan elektrik daripada sumber RE sebanyak 985 MW menjelang tahun 2015 atau menyumbang 5.5% daripada keseluruhan campuran penjanaan elektrik, seperti di Carta 6-20. Antara langkah yang akan diambil adalah:

Memperkenalkan

Menambah baik pengurusan sisa pepejal; Memulihara kawasan hutan; dan Mengurang
pelepasan untuk meningkatkan kualiti udara.

mekanisme Feed-in Tariff (FiT) sebanyak 1% yang akan dimasukkan ke dalam tarif elektrik kepada pengguna untuk menyokong pembangunan RE. Mekanisme ini membolehkan elektrik yang dijana daripada RE dijual pada harga premium yang ditetapkan dan untuk tempoh yang tertentu; dan

Mewujudkan Insentif yang Lebih Menarik bagi Pelaburan dalam Pembangunan Tenaga Boleh Diperbaharu
Malaysia dianugerah dengan pelbagai sumber RE, seperti biojisim, biogas, hidro-mini dan solar, yang akan dimanfaatkan untuk memastikan pembekalan tenaga yang lebih mampan. Meskipun pelbagai inisiatif telah diambil, penjanaan elektrik daripada sumber RE tidak mencapai sasaran yang ditetapkan di bawah Rancangan Malaysia

Penubuhan Dana RE daripada kutipan FiT


yang akan diurus oleh sebuah agensi khusus, Lembaga Pembangunan Tenaga Mampan di bawah KeTTHA untuk menyokong pembangunan RE.

Menggalakkan Kecekapan Tenaga bagi Penggunaan Secara Produktif


Inisiatif kecekapan penggunaan sumber tenaga akan dipergiat untuk memanfaatkan potensi penjimatan tenaga serta mengurang pelepasan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

319

Carta 6-20

Sumbangan tenaga boleh diperbaharu kepada jumlah penjanaan elektrik negara akan meningkat daripada <1% pada tahun 2009 kepada 5.5% menjelang tahun 2015

Peningkatan penggunaan tenaga boleh diperbaharu akan mengurangkan pergantungan ke atas bahan api fosil

Penambahan keupayaan tenaga boleh diperbaharu MW


985
330 100

Pelaburan RE akan disokong oleh FiT


Pengenalan Feed-in Tariff (FiT) sebanyak 1% akan dimasuk ke dalam tarif elektrik pengguna Penubuhan Dana Tenaga Boleh Diperbaharu daripada kutipan FiT akan diurus oleh agensi khusus di bawah KeTTHA Langkah ini akan mengurangkan pelepasan CO2 tahunan sebanyak 3.2 juta tan

Biojisim Biogas Hidro-mini Solar PV Sisa pepejal

23 x

290 65 41.5 2009 % daripada jumlah penjanaan elektrik <1% 200 2015 5.5%

SUMBER: Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

karbon dan pergantungan ke atas bahan api fosil. Halangan nyata terhadap kecekapan penggunaan tenaga yang menjadi cabaran ke arah mencapai potensi penjimatan tersebut akan ditangani. Pelan Induk Kecekapan Tenaga Negara, 2010 akan menyediakan hala tuju pelaksanaan yang

menyeluruh bagi memacu inisiatif kecekapan tenaga di pelbagai sektor dengan sasaran untuk mencapai penjimatan tenaga secara kumulatif bersamaan 4,000 kilo tan minyak (ktoe) menjelang tahun 2015. Inisiatif bagi memacu kecekapan tenaga seperti di Jadual 6-3.

320

Jadual 6-3

Inisiatif untuk Memacu Usaha Kecekapan Tenaga

Sektor Kediaman

Inisiatif Utama

Menamatkan penggunaan lampu pijar secara berfasa menjelang 2014 bagi mengurangkan pelepasan karbon dioksida yang dianggarkan sebanyak 732,000 tan dan penggunaan tenaga sebanyak 1,074 gigawatt setiap tahun Meningkatkan pelabelan prestasi tenaga bagi peralatan elektrik daripada empat pada masa ini (pendingin hawa, peti sejuk, televisyen dan kipas) kepada sepuluh peralatan (enam peralatan tambahan periuk nasi elektrik, cerek elektrik, mesin basuh, ketuhar gelombang, pengering pakaian dan mesin membasuh pinggan). Pelabelan peralatan menyediakan maklumat kepada pengguna untuk membuat keputusan semasa membeli produk yang cekap tenaga Memperkenal garis panduan untuk bandar hijau dan skel penarafan berdasarkan paras rujukan jejak karbon serta mempromosikan bandar tersebut bermula dengan Putrajaya dan Cyberjaya Peningkatan penggunaan mesin dan peralatan cekap tenaga seperti motor berkecekapan tinggi, pam dan alat kawalan pemacu kelajuan bolehubah Memperkenalkan Standard Prestasi Tenaga Minimum bagi peralatan terpilih untuk menyekat pengeluaran, pengimportan dan penjualan peralatan yang tidak cekap tenaga kepada pengguna Semakan ke atas Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 bagi memasukkan Piawai Malaysia: Kod Amalan Kecekapan Tenaga dan Tenaga Boleh Diperbaharu bagi Bangunan Bukan Kediaman (MS1525). Langkah ini akan membolehkan penerapan sistem tenaga boleh diperbaharu dan ciri penjimatan tenaga dalam bangunan Penggunaan meluas Indeks Bangunan Hijau (GBI) untuk menanda aras penggunaan tenaga dalam bangunan baru dan sedia ada Meningkatkan penggunaan penebat haba di bumbung bagi bangunan khususnya bangunan berhawa dingin untuk menjimatkan tenaga

Bandar

Industri

Bangunan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

321

Menambah Baik Pengurusan Sisa Pepejal


Kerajaan akan meneruskan usaha untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan sisa pepejal yang akan mengurangkan pelepasan GHG. Antara langkah yang akan diambil termasuk membangunkan kemudahan pemerolehan semula bahan dan loji rawatan termal serta pengitaran semula sisa bukan organik. Pengasingan bahan organik daripada sisa boleh dijadikan kompos atau digunakan untuk tujuan lain. Justeru, ini dapat mengurangkan jumlah sisa yang dibuang ke tapak pelupusan dan seterusnya mengurangkan pelepasan metana. Pengurusan secara menyeluruh sisa pepejal melalui tapak pelupusan sanitari akan membantu memperoleh metana yang terhasil daripada sisa untuk menjana tenaga. Kerajaan akan terus meningkatkan kesedaran awam terhadap kepentingan melakukan pengurangan, penggunaan semula dan pengitaran semula sisa.

mengamalkan pengurusan hutan secara mampan dalam mengguna sumber hutan dan pada masa yang sama memastikan hutan terus berfungsi sebagai penyerap karbon. Dalam tempoh Rancangan, usaha berterusan akan diambil bagi menggalak Kerajaan Negeri mewarta lebih banyak kawasan hutan terutamanya kawasan tadahan air sebagai kawasan yang dilindungi. Di samping itu, Kerajaan dengan kerjasama sektor swasta, NGO dan orang awam akan meneruskan usaha penanaman pokok bagi menghijaukan negara.

Mengurang Pelepasan untuk Meningkatkan Kualiti Udara


Pelaksanaan Pelan Tindakan Udara Bersih akan dipergiat di dalam tempoh Rancangan. Usaha akan ditumpu kepada lima bidang utama:

Mengurangkan

Memulihara Kawasan Hutan


Penebangan hutan merupakan punca pelepasan GHG yang kedua utama disebabkan aktiviti manusia yang menyumbang lebih kurang 20% daripada jumlah pelepasan global. Pada masa ini, lebih 55% daripada keluasan tanah di Malaysia dilitupi oleh hutan. Malaysia telah sekian lama

pelepasan daripada kenderaan bermotor. Penguatkuasaan yang lebih ketat terhadap standard pelepasan akan dilaksana, bertujuan untuk menambah baik standard pelepasan selaras dengan standard global; pencemaran jerebu akibat pembakaran tanah dan hutan. Kerajaan dengan kerjasama negara jiran akan terus mengambil langkah menangani pencemaran jerebu

Mencegah

322

merentas sempadan di samping meningkatkan usaha pengurusan tanah gambut di Malaysia untuk mencegah kebakaran tanah gambut;

Mengurangkan

pelepasan dari industri. Peraturan berkaitan dengan pelepasan oleh industri akan dikaji semula selaras dengan standard pelepasan yang terkini bagi industri tertentu. Industri akan digalak supaya melakukan penyeliaan sendiri melalui kawalan pencemaran, sistem pemantauan dan audit alam sekitar;

Membangun keupayaan dan kemampuan

institusi. Langkah ini menumpu kepada pembangunan keupayaan dalam pemantauan dan penguatkuasaan oleh Kerajaan dan kecekapan pengurusan kualiti udara oleh sektor swasta; dan

Meningkatkan kesedaran dan penglibatan

awam. Pendidikan dan program kesedaran dengan kerjasama universiti, institusi penyelidikan, NGO dan sektor swasta sebagai program tanggungjawab sosial korporat akan digalakkan.

Mempertingkat Pemuliharaan Aset Ekologi Negara


Pemuliharaan dan penggunaan mampan sumber ekologi negara (fizikal dan biologi) akan dipertingkat terutamanya dalam persekitaran pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dalam tempoh Rancangan, langkah yang akan diambil termasuk:

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

323

Mempertingkat usaha pemuliharaan hutan dan


hidupan liar; dan

Memastikan

penggunaan mampan dan saksama.

sumber

yang

Mempertingkat Usaha Pemuliharaan Hutan dan Hidupan Liar


Malaysia dikurnia dengan kekayaan biodiversiti hutan dan marin serta diiktiraf antara negara di dunia yang mempunyai mega biodiversiti. Bagi melindungi aset ini, Kerajaan telah menerimapakai Common Vision on Biodiversity yang menggalakkan pelaksanaan pendekatan tiga-serampang merangkumi pengukuhan Sistem Kawasan Perlindungan, pengurusan landskap dan seascape serta mengarusperdana biodiversiti. Dalam tempoh Rancangan, usaha melindungi biodiversiti dan habitat akan dipertingkat melalui pelaksanaan Central Forest Spine yang meliputi kawasan seluas 4.32 juta hektar di Semenanjung Malaysia dan Heart of Borneo yang meliputi kawasan seluas 6.0 juta hektar di Sabah dan Sarawak. Pewujudan rangkaian ekologi dalam kawasan berkenaan akan menghubung kawasan hutan yang terpisah bagi memudah pergerakan hidupan liar dan proses biologi serta mengurangkan konflik antara manusia dengan hidupan liar. Kawasan ini juga berperanan sebagai

kawasan tadahan air dan simpanan biodiversiti yang mempunyai potensi untuk dibangun sebagai kawasan ekopelancongan. Kawasan ini akan diklasifikasi sebagai Kawasan Sensitif Alam Sekitar di mana pembangunan dihadkan atau tiada langsung pembangunan dibenarkan. Malaysia akan meneruskan usaha dalam pengurusan hidupan liar bagi melindungi spesies terancam. Bagi menyokong usaha tersebut, Kerajaan akan menguatkuasa undang-undang bagi perdagangan spesies fauna dan flora selaras dengan obligasi negara terhadap Konvensyen Perdagangan Antarabangsa mengenai Spesies Fauna dan Flora Terancam (CITES). Orang Utan, Harimau Malaya, tenuk dan seladang antara lain, merupakan spesies perlambangan negara yang menjadi tumpuan bagi usaha pemuliharaan dengan kerjasama sektor swasta. Pelan Tindakan Pemuliharaan Harimau Belang Kebangsaan akan dilaksana untuk meningkatkan populasi harimau dengan memberi perlindungan yang berkesan kepada harimau dan mangsanya dan disokong usaha pemuliharaan ekosistem hutan yang bersambungan. Bagi melindungi kawasan pantai dan marin, Rancangan Fizikal Zon Pantai Negara akan diintegrasi ke dalam RFN bagi mempertingkat pengurusan dan perlindungan pesisir pantai termasuk usaha meningkatkan penanaman

324

pokok bakau. Pelan Pengurusan Taman Laut Semenanjung Malaysia dan perundangan sedia ada akan dikaji semula bagi memperkukuh pengurusan biodiversiti marin. Selain itu, Pelan Tindakan Kebangsaan mengenai Inisiatif Segitiga Terumbu Karang akan dilaksana bagi memastikan pemuliharaan dan penggunaan sumber marin secara mampan dan keupayaan pengurusan sumber marin akan dipertingkat untuk memantau perubahan habitat marin dan sumbernya. Kewujudan data yang komprehensif diperlukan untuk menyokong usaha pemuliharaan. Pada masa kini, pelbagai jabatan dan agensi mengurus pangkalan data biodiversiti secara bersendirian. Dalam tempoh Rancangan, usaha akan diteruskan untuk menghubung atau menyepadukan pangkalan data dan inventori biodiversiti sedia ada ke arah membangunkan sebuah pusat sehenti yang komprehensif pada masa hadapan.

Penglibatan masyarakat tempatan dalam usaha pemuliharaan. Masyarakat tempatan mempunyai peranan yang besar dalam penggunaan sumber secara mampan. Sebagai sumber pendapatan tambahan, masyarakat tempatan boleh mengambil bahagian dalam aktiviti ekopelancongan seperti menjadi pemandu pelancong dan pemandu hutan. Contoh kejayaan bagaimana masyarakat tempatan telah memainkan peranan dalam aktiviti ekopelancongan ialah sistem Tagal bagi memulihara populasi ikan sungai, yang telah diamalkan dari generasi ke generasi di kalangan masyarakat Dusun di Sabah; dan Kerangka Kerja Akses dan Perkongsian Faedah. Masyarakat pribumi dan masyarakat tempatan di Malaysia mempunyai pengetahuan tradisional yang berpotensi untuk membangun produk perubatan, farmaseutikal, nutraseutikal dan produk bioteknologi. Kerajaan akan menggubal kerangka perundangan mengenai Akses dan Perkongsian Faedah bagi memastikan faedah yang diraih diagih secara adil dan saksama. Kerangka kerja akan disokong oleh kesediaan institusi bagi memupuk kesedaran dan penyebaran maklumat berkaitan Akses dan Perkongsian Faedah.

Memperkenalkan

Menjamin Penggunaan Sumber yang Mampan dan Saksama


Masyarakat tempatan memainkan peranan penting dalam pemuliharaan dan penggunaan sumber alam sekitar kerana mereka mempunyai ilmu yang luas dan mendalam serta berpengetahuan mengenai alam semulajadi yang diwarisi dari generasi ke generasi. Usaha melibatkan masyarakat tempatan merangkumi:

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Bab 6: Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup

325

Selaras dengan usaha untuk menjadikan bioteknologi sebagai salah satu sumber kekayaan baru negara, isu biokeselamatan yang melibatkan kaedah pemindahan, pengendalian dan penggunaan organisma hidup diubah suai (LMO) menjadi semakin penting. Penguatkuasaan Akta Biokeselamatan 2007 yang berkesan akan memastikan impak negatif akibat penggunaan bioteknologi moden yang menggunakan LMO terhadap biodiversiti dan kesihatan manusia dapat dikurang dan diurus dengan baik.

326

KESIMPULAN
Kepentingan untuk melonjakkan kualiti hidup rakyat menjadi intipati dalam setiap strategi pembangunan negara. Bagi Malaysia, ini bermakna pelaburan yang berterusan diperlukan dalam infrastruktur fizikal di samping memastikan produktiviti dan kecekapan dicapai bagi setiap bidang. Pendekatan yang baru diperlukan selaras dengan persekitaran yang sentiasa berubah. Menyedari hakikat ini, Malaysia akan melaksanakan penstrukturan secara sistematik dalam pelaburan serta penyediaan perkhidmatan penting termasuk:

Transformasi

sektor penjagaan kesihatan bagi mengurangkan jurang di antara sistem yang disediakan oleh pihak awam dengan swasta dengan memberi tumpuan kepada sistem penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan; berterusan bagi meningkatkan kecekapan operasi industri perkhidmatan air dan mewujudkan asas kewangan yang mampan bagi memastikan pelaburan yang berterusan dalam sektor ini;

Usaha

Penstrukturan

semula kerangka kerja perlesenan dan operasi pengangkutan awam yang akan diterajui oleh SPAD disokong oleh pelaburan besar dalam sistem pengangkutan awam seperti pengenalan sistem transit berkapasiti tinggi di Greater KL; perumahan akan mengalami anjakan besar dengan penubuhan Tabung Penyenggaraan Perumahan yang memberi penekanan baru ke atas keseluruhan kitaran hayat dalam penyediaan perumahan meliputi pembinaan sehingga penyenggaraan;

Dasar

Memuktamad

pengambilalihan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam bagi memudahkan pemodenan dalam kutipan, pengendalian dan pelupusan sisa pepejal serta penjagaan ruangan bersama; dan usaha membanteras dan mencegah jenayah dengan memperkemas keseluruhan sistem keadilan jenayah melalui kekerapan kehadiran polis dan menambah baik usaha penguatkuasaan.

unik dengan ciri dan kelebihan yang tersendiri dan akan mempunyai strategi yang dirangka khusus berdasarkan keunikan warisan, komposisi dan potensi bagi pertumbuhan. Setiap warga Malaysia bertanggungjawab memulihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Dalam dunia yang berhadapan dengan kesan perubahan iklim dan peningkatan tekanan ke atas alam sekitar, dua cabaran yang perlu dihadapi oleh Kerajaan ialah mengurus khazanah alam sekitar secara berhemat di samping menyerlahkan potensi sumber ekonomi secara mampan. Ini bermakna dasar dan mekanisme perlu diwujud untuk memastikan penilaian yang teratur ke atas sumber alam sekitar dari segi penilaian kos melepas dan implikasi pelaburan awam dan swasta ke atas alam sekitar. Secara keseluruhan, dasar, strategi dan program yang akan dilaksana dalam tempoh Rancangan bukan hanya akan menyumbang ke arah penilaian yang tepat ke atas khazanah alam sekitar negara tetapi juga akan menjamin kemampanan kualiti hidup rakyat Malaysia.

Mempergiat

RMKe-10 juga menanda perubahan besar dalam strategi pertumbuhan secara spatial. Kerajaan akan melaksana pendekatan pertumbuhan secara berfokus, menerima pakai strategi bagi membina kepadatan, membangunkan kluster dan pengkhususan dalam sektor bernilai tinggi bagi mengambil peluang daripada pulangan berskala besar di bandar. Bagi menjadikannya sebagai pemacu pertumbuhan, bandar yang berdaya maju dan menarik akan menjadi tumpuan utama. Ini dapat dicapai melalui pembaharuan penekanan untuk mewujudkan ruang awam yang menarik di samping memupuk aktiviti kesenian, kebudayaan dan riadah untuk menyokong peningkatan penduduk kosmopolitan. Pertumbuhan yang padat akan diurus melalui dasar kawalan pertumbuhan dan disokong menerusi infrastruktur bertaraf dunia. Setiap bandar di Malaysia adalah

Bab 7
MENTRANSFORM MENTRANSFORMASIKAN KERAJAAN KE KE ARAH MENTRANSFORMASIKAN MENTRANSFORM MALAYSIA

Perdana Putra

!!"

Masa hadapan yang lebih gemilang akan sama-sama dapat dicapai di Malaysia jika kita menyemarakkan inovasi, menjalin kepakaran sektor awam dan swasta demi kebaikan bersama, menumpukan kepada penyampaian, memiliki keberanian membuat pilihan yang tepat untuk negara dan mengekalkan komitmen kita terhadap gagasan 1Malaysia.
Terjemahan petikan ucapan Y.A.B. Dato Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia (12 Februari 2010, Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia)

Seperti mana kerajaan lain di seluruh dunia, Kerajaan Malaysia berhadapan dengan persekitaran global yang pesat berubah. Harapan dan tuntutan terhadap perkhidmatan awam semakin meningkat, kedudukan skal semakin meruncing dan isu menjadi semakin kompleks bila mana isu tersebut merentasi sempadan tradisi organisasi dan geogra. Persekitaran ini memerlukan pendekatan baru. Dengan aspirasi Malaysia untuk menjadi negara berdaya saing dan berpendapatan tinggi, Kerajaan perlu bertindak sebagai sebuah perbadanan yang kompetitif. Justeru, Kerajaan khususnya sektor awam, perlu ditransformasikan.

d i g u n a k a n u n t u k p e n g g u b a l a n dasar, pembangunan program dan penyampaian outcome.

Prinsip Transformasi Kerajaan


Rakyat Malaysia boleh menaruh harapan kepada Kerajaan yang cekap, berkesan, responsif dan komited terhadap pencapaian objektif nasional untuk menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi. Kerajaan Malaysia akan ditransformasi kepada kerajaan yang berpegang kepada empat prinsip berikut iaitu: Penyampaian berteraskan kreativiti dan inovasi. Membangunkan perkhidmatan

Pendekatan Keseluruhan Kerajaan


Cabaran dan peluang yang melangkaui sempadan tradisi agensi Kerajaan di Malaysia yang kian meningkat memerlukan kerjasama yang lebih erat antara agensi. Justeru, pendekatan keseluruhan kerajaan (whole-ofgovernment approach) akan diguna pakai bagi memastikan isu yang melibatkan beberapa agensi ditangani dengan memberi tumpuan kepada rakyat sebagai pelanggan. Pendekatan ini memerlukan agensi bekerja merentasi sempadan portfolio serta merentasi peringkat persekutuan, negeri dan tempatan sebagai kerajaan bersepadu. Ini akan mengelakkan daripada keadaan yang mana agensi bertindak secara berasingan atau silo. Pendekatan keseluruhan kerajaan ini akan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


!A! $% Mentrans-.rmasikan 1era2aan ke ara4 Mentrans-.rmasikan Mala6sia

!!#

kita memerlukan penjawat awam yang akan mencabar norma, tradisi, adat dan kebiasaan yang menjadi amalan selama ini
Terjemahan petikan ucapan Tan Sri Mohd Sidek bin Haji Hassan, Ketua Setiausaha Negara (24 Jun 2009)

awam yang berkir di luar kotak dengan membudayakan amalan kreatif dan inovatif di dalam proses, sistem dan dasar kerajaan dalam mencapai penyelesaian. Sebagai pemacu pembangunan dan ekonomi negara, aspek ini adalah penting untuk membolehkan perkhidmatan awam bertindak balas kepada persekitaran global yang dinamik; Penekanan kepada kepantasan membuat keputusan dan bertindak. Kerajaan perlu membuat keputusan dan bertindak secara pantas berasaskan fakta dan pertimbangan yang wajar. Ini memerlukan proses membuat keputusan dan pelaksanaan digaris arus serta kaedah inovatif dicari supaya dapat bertindak balas dengan pantas kepada tuntutan orang ramai yang cepat berubah; Penyampaian berteraskan nilai untuk wang. Pembaziran dan salah urus kewangan awam akan dihapus. Kaedah pengurusan nilai terhadap perancangan dan penilaian projek akan memastikan setiap projek mengambil kira kos dan manfaat kitaran hayat yang menyeluruh untuk memastikan setiap ringgit dibelanjakan dengan sebaiknya. Ini adalah penting bagi memastikan penyampaian dalam persekitaran skal yang ketat tanpa menjejaskan pencapaian outcome yang ditetapkan; dan

Memartabat nilai integriti tertinggi. Sebagai penjaga kepada kepentingan awam, Kerajaan akan mengamal piawaian kod etika tertinggi dan tadbir urus baik untuk mendapatkan keyakinan dan kepercayaan rakyat. Proses mentransformasikan Kerajaan harus bermula sekarang walaupun pencapaian keseluruhan outcome dijangka melangkaui tempoh Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10), 20112015. Lima strategi ke arah transformasi berkenaan adalah: Merangka perkhidmatan awam berorientasi rakyat dan perniagaan; Mempercepat penyampaian melalui pengurusan outcome utama yang telus dan bertanggungjawab; Memperkukuh peranan Kerajaan sebagai pemudah cara efektif bagi pertumbuhan yang dipacu sektor swasta; Memacu produktiviti bagi memastikan penggunaan kewangan awam yang berhemat; dan Merasionalisasi dan membangun kapasiti Kerajaan.

!!$

MERANGKA PERKHIDMATAN AWAM BERORIENTASI RAKYAT DAN PERNIAGAAN


Secara umumnya, harapan rakyat semakin meningkat supaya perkhidmatan sektor awam setanding dengan perkhidmatan terbaik dalam sektor swasta. Selaras dengan itu, Kerajaan akan terus responsif, eksibel dan mengamalkan pendekatan rundingan dalam menyediakan perkhidmatan kepada rakyat. Dalam tempoh RMKe-10, Kerajaan akan melaksana beberapa inisiatif transformasi bagi memenuhi keperluan rakyat dan perniagaan, termasuk: Mereka bentuk perkhidmatan yang cekap dan mudah kepada rakyat dan perniagaan; Mengguna pakai pendekatan rundingan serta mendapat input dan maklum balas secara proaktif; Menurunkan kuasa kepada agensi penyampaian barisan hadapan bagi meningkatkan kepantasan bertindak dan membuat keputusan; Memperkenalkan konsep persaingan dan mekanisme lain berasaskan pasaran dalam perkhidmatan awam bagi menggalakkan inovasi dan penambahbaikan; dan Membanteras rasuah bagi keberkesanan penyampaian. meningkatkan

Mereka Bentuk Perkhidmatan yang Cekap dan Mudah kepada Rakyat dan Perniagaan
Penyampaian perkhidmatan kerajaan akan direka bentuk bagi menyediakan perkhidmatan yang cekap dan mudah kepada rakyat dan perniagaan berasaskan pemahaman serta jangkaan keperluan pelanggan. Usaha berinovatif terdahulu telah membuahkan hasil yang positif. Peluasan Klinik 1Malaysia menunjukkan komitmen Kerajaan untuk meningkatkan kepantasan melaksana dan keupayaan untuk menyampaikan penjagaan kesihatan asas secara inovatif dan mampu dinikmati oleh rakyat. Penambahbaikan kepada dasar skal, perundangan perniagaan dan kerangka institusi juga telah membawa kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam IMD World Competitiveness Scoreboard. Dalam tempoh setahun dari 2009 ke 2010, kedudukan negara meningkat daripada tempat ke-18 kepada tempat ke-10. Usaha untuk mempermudah urusan perniagaan, yang kebanyakannya dipacu oleh Pasukan Petugas Khas Pemudah Cara Perniagaan (PEMUDAH), telah menghasilkan outcome yang jelas seperti yang ditunjukkan dalam Kotak 7-1. Sebagai ukuran kejayaan, Malaysia berada di kedudukan ke-23 di kalangan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


!A! $% Mentrans-.rmasikan 1era2aan ke ara4 Mentrans-.rmasikan Mala6sia

!!!

Kotak 7-1

Pencapaian dalam memudahkan urusan perniagaan


Memulakan perniagaan kini hanya memerlukan 3 prosedur dan 3 hari berbanding 9 prosedur dan 11 hari sebelum ini. Nombor pengenalan piawai syarikat atau MyCoID diperkenalkan bagi memudahkan syarikat berinteraksi dengan agensi Kerajaan. Tempoh masa untuk mendaftarkan hartanah kini hanya 2 hari berbanding 41 hari sebelum ini dengan kos antara 1% hingga 3% daripada nilai hartanah. Pemulangan cukai pendapatan kini dilaksanakan dalam tempoh 14 hingga 30 hari apabila penyata cukai difailkan menerusi e-ling, berbanding tempoh setahun sebelum ini. Proses insolvensi dikurangkan daripada 2.3 tahun kepada 4 bulan dengan kadar pemulihan ditingkatkan daripada 38.3 sen pada setiap ringgit kepada 90.5 sen pada setiap ringgit. Sebanyak 103 Pusat Setempat dilancarkan untuk memperkemas dan mempercepat proses kelulusan permit pembinaan. Ini membolehkan permohonan untuk cadangan pembinaan dihantar serentak untuk diproses. Cadangan pembinaan kini boleh diluluskan dalam tempoh 120 hari. Sistem ini telah ditambah baik melalui pengenalan OSC Online yang membolehkan Orang Utama Yang Mengemukakan (Principal Submitting Person - PSP) mengemukakan permohonan cadangan pembinaan secara atas talian. Pemansuhan Garis Panduan Jawatankuasa Pelaburan Asing (FIC) membolehkan lebih banyak kemasukan pelaburan swasta. Enam Mahkamah Perdagangan baru telah ditubuhkan. Selain itu, Bahagian Perdagangan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah disusun semula menjadi dua kumpulan, iaitu kumpulan A atau fast track untuk hakim yang hanya mendengar dan menyelesaikan perkara berkaitan interlokutori dan kumpulan T atau trial track untuk hakim perbicaraan yang mendengar dan menyelesaikan semua permohonan undang-undang yang membabitkan bukti lisan. Langkah ini bagi memastikan perkara interlokutori dapat diselesaikan dengan pantas. Kelulusan automatik bagi permohonan permit kerja ekspatriat dengan gaji melebihi RM8,000 sebulan bagi meningkatkan pengambilan pekerja berpengetahuan.

!!%

183 negara berasaskan indeks pencapaian Ease of Doing Business 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Di rantau Asia Timur dan Pasik, Malaysia berada di kedudukan keempat selepas Singapura, Hong Kong SAR dan Thailand. Dalam tempoh Rancangan, usaha akan dipergiat dan diperluas bagi memudahkan lagi perkhidmatan untuk rakyat, perniagaan dan perdagangan yang mana keberkesanan dan tempoh respons akan ditanda aras dengan amalan terbaik antarabangsa. Proses dan perkhidmatan merentasi agensi akan direkayasa dan digaris arus bagi mereka bentuk antara muka yang memenuhi keperluan pengguna

dan mudah digunakan dengan memanfaatkan teknologi terkini. Saluran dan kaedah baru penyampaian perkhidmatan akan diteroka untuk meluaskan liputan. Perhatian sewajarnya akan diberi kepada aspek keselamatan dan privasi untuk melindungi data peribadi dan perniagaan bagi memperoleh kepercayaan dan keyakinan rakyat dalam menggunakan perkhidmatan ini. Penambahbaikan kepada penyampaian perkhidmatan yang merangkumi mereka semula, menaik taraf dan peluasan dijangka akan melibatkan anggaran kos sebanyak RM850 juta. Antara inisiatif yang akan dilaksana dalam tempoh Rancangan adalah seperti yang digariskan dalam Jadual 7-1.

Jadual 7-1: Memudah cara perkhidmatan mesra rakyat, perniagaan dan perdagangan

Pelaksanaan pendekatan mesra rakyat Inisiatif Sistem Pendaftaran Nasional (NRS) Keterangan
Melalui Sistem Pendaftaran Rakyat (CRS), rakyat tidak perlu lagi memberikan maklumat secara berasingan kepada agensi berlainan setiap kali berurusan dengan perkhidmatan awam. Maklumat peribadi akan dikumpul oleh satu agensi dan dikongsi bersama dengan agensi yang lain untuk mengelakkan pertindihan. CRS adalah komponen pertama dalam Sistem Pendaftaran Nasional dan akan melibatkan lima agensi iaitu Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Imigresen, Jabatan Pengangkutan Jalan, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Pembangunan seterusnya akan melibatkan sistem pendaftaran kenderaan, pendapatan, perniagaan dan tanah.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


!A! $% Mentrans-.rmasikan 1era2aan ke ara4 Mentrans-.rmasikan Mala6sia

!!&

Inisiatif Sistem Perkhidmatan Panggilan Kecemasan Malaysia (MERS 999)

Keterangan
Melalui MERS 999, rakyat akan mendapat bantuan kecemasan daripada pihak polis, hospital, bomba dan pertahanan awam melalui satu nombor. MERS 999 akan mempercepat tempoh respons ke lokasi kecemasan melalui pusat hantaran gunasama. Nombor kecemasan ini menggantikan sistem nombor kecemasan pelbagai agensi dan akan diperluas ke seluruh negara menjelang tahun 2015.

MyGovXchange untuk perkhidmatan awam

Portal ini menawarkan perkhidmatan merentasi pelbagai agensi melalui antara muka tunggal. Rakyat tidak perlu lagi hadir untuk menjalankan transaksi perkhidmatan awam yang tertentu. Untuk memperbaiki kemudahan penggunaan, perkhidmatan ini menawarkan pembayaran menerusi kad kredit atau debit berserta pemakluman dan peringatan menerusi e-mel dan khidmat pesanan ringkas (SMS).

Trustmark untuk urusan atas talian

Trustmark merupakan sijil pengesahan bagi laman web sektor awam dan swasta yang akan membantu meningkatkan keyakinan rakyat dan penerimaan transaksi atas talian. Laman web yang disahkan akan mematuhi peraturan keselamatan dan privasi atas talian seterusnya mengurangkan risiko penipuan.

e-Tanah

Sistem e-Tanah diwujudkan sebagai satu antara muka untuk kesemua urusan pentadbiran pendaftaran tanah dan hak milik strata, proses pembangunan tanah, pelupusan dan pengambilan balik tanah serta kutipan hasil. Sistem ini menyediakan perkhidmatan yang cekap dan seragam untuk semua urusan berkaitan pentadbiran tanah. Dalam tempoh Rancangan, perkhidmatan e-Tanah akan diperluas ke negeri lain di Semenanjung Malaysia berdasarkan kepada kejayaan pelaksanaan di Melaka, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang.

!!'

Inisiatif e-PBT

Keterangan
e-PBT merupakan satu lagi sistem atas talian yang membenarkan transaksi berkaitan pihak berkuasa tempatan (PBT) dilaksanakan tanpa memerlukan kehadiran pelanggan secara zikal. Di antara perkhidmatan yang disediakan termasuk pengurusan hasil, kutipan cukai, perakaunan, pengurusan aduan dan perlesenan. e-PBT akan diperluas kepada 114 daripada 147 PBT di seluruh negara secara berperingkat bermula dengan PBT yang berada dalam kawasan kluster ekonomi yang utama.

Peluasan eKL

Inisiatif eKL merupakan portal atas talian yang menyediakan antara muka tunggal di Lembah Klang. Antara perkhidmatan yang disediakan termasuk pembayaran elektronik (myBayar), gerbang SMS Kerajaan (MySMS 15888), serahan atas talian, berita dan JobsMalaysia yang menyediakan pemadanan pekerjaan untuk majikan dan pencari kerja merentasi pelbagai agensi dan PBT. Dalam tempoh Rancangan, sistem ini akan diperluas ke kawasan di luar Lembah Klang dengan memberi tumpuan kepada kawasan pertumbuhan ekonomi yang strategik di bawah program Government Regional Electronic Advancement Transformation (GREAT). GREAT akan mewujudkan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan yang disatukan melalui pendekatan No Wrong Door yang mana pelanggan dapat menikmati perkhidmatan tanpa perlu mengetahui agensi yang menyediakan sesuatu perkhidmatan itu.

Telecentre

Pusat yang menyediakan capaian Internet untuk komuniti luar bandar. Pusat ini akan bertindak sebagai pusat komuniti dan perniagaan serta memainkan peranan utama dalam memastikan komuniti luar bandar terhubung secara maya ke seluruh dunia. Pusat ini juga akan berfungsi sebagai saluran tambahan kepada komuniti yang kurang mendapat akses kepada perkhidmatan awam seperti pembaharuan cukai jalan serta lesen memandu dan perniagaan.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


!A! $% Mentrans-.rmasikan 1era2aan ke ara4 Mentrans-.rmasikan Mala6sia

!!(

Pelaksanaan pendekatan mesra perniagaan dan memudah cara perdagangan


Inisiatif MyGovXchange untuk perniagaan Keterangan
MyGovXchange sedia ada akan dipertingkat sebagai gerbang bersepadu untuk perniagaan, merangkumi pendaftaran, permohonan dan pengembangan lesen serta permohonan pinjaman dan geran daripada pelbagai agensi. Gerbang perkhidmatan enterpris yang dibangun berasaskan sistem identiti syarikat, MyCoID, akan membolehkan pendaftaran serentak dengan pelbagai agensi susulan daripada pendaftaran syarikat di SSM. Ini akan mengurangkan keperluan syarikat untuk mendaftar beberapa kali di beberapa agensi. Sistem ini akan diperluas daripada 5 agensi kepada semua agensi awam yang berurusan dengan entiti perniagaan. NSW merupakan portal yang membolehkan penyerahan data dan maklumat berkaitan perdagangan. Ia mengelakkan data dan maklumat yang sama dikemuka berulang kali serta mempercepat dan mempermudah urusan pelepasan kargo. Perkhidmatan menerusi NSW akan diperluas bagi merangkumi perkhidmatan perisytiharan Zon Bebas, perisytiharan Barangan Merbahaya, Permit Non-Customs, Sijil Fitosanitasi dan Sijil Persidangan Antarabangsa Perdagangan Spesies Terancam. Bagi melancarkan urusan perdagangan, keperluan dokumentasi perdagangan akan dikurangkan dan diperkemas dengan tujuan mencapai persekitaran transaksi tanpa kertas selaras dengan standard antarabangsa. Portal Kastam tunggal akan dibangun untuk mengurangkan birokrasi dan mempermudah penyaluran maklumat dan perkhidmatan. Ini akan disokong dengan pindaan kepada Akta Kastam 1967.

Gerbang Perkhidmatan Enterpris Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

National Single Window (NSW) untuk perdagangan

Mengurangkan birokrasi dan memperkemas prosedur

!!)

Inisiatif Penyertaan institusi perbankan dalam Financial Process Exchange (FPX)

Keterangan
FPX adalah gerbang pembayaran atas talian bagi transaksi niaga-ke-niaga atau niaga-ke-pengguna yang melibatkan beberapa bank. Bank Negara Malaysia akan menentukan jangka masa bagi semua bank menyertai FPX untuk membolehkan peluasan sistem Pembayaran Duti Kastam Elektronik NSW ke seluruh negara dengan lebih berkesan. Portal MyExport membolehkan pengeksport Malaysia yang berdaftar dengan MATRADE mengakses pelbagai perkhidmatan seperti maklumat perdagangan terkini mengenai acara dan aktiviti perdagangan, statistik serta maklumat pasaran.

Portal MyExport

Mengguna Pakai Pendekatan Rundingan serta Mendapat Input dan Maklum Balas Secara Proaktif
Kerajaan akan mengguna pakai pendekatan rundingan serta mendapat input dan maklum balas secara proaktif daripada pelbagai pihak berkepentingan dalam kerajaan, sektor swasta dan badan bukan kerajaan (NGO) dalam merangka dasar, pelan dan program pembangunan Kerajaan. Ini membolehkan Kerajaan menerima input secara langsung daripada pihak barisan hadapan, memberi maklum balas kepada perkara yang menjadi perhatian pihak berkepentingan dan menambah

baik kualiti penyelesaian. Tindakan ini memastikan kehendak dan keperluan rakyat dan perniagaan diambil kira. Pendekatan ini telah diguna pakai dalam penyampaian keutamaan negara, termasuk: Merangka Program Transformasi Kerajaan (GTP). P e m i l i h a n NKRA adalah berasaskan kepada tiga input utama; pandangan rakyat melalui survei dan analisis meluas media, Jemaah Menteri dan kepimpinan tertinggi sektor awam serta maklum balas daripada sektor swasta dan wakil NGO. Pesanan menerusi SMS telah dihantar kepada lebih kurang 12 juta rakyat untuk mendapat idea dan Hari Terbuka telah diadakan di pelbagai lokasi dengan kehadiran lebih daripada 5,000 pengunjung bagi

Rancangan Malaysia Kesepuluh


!A! $% Mentrans-.rmasikan 1era2aan ke ara4 Mentrans-.rmasikan Mala6sia

!!*

mendapat maklum balas terhadap inisiatif yang dirancang; Merangka RMKe-10. Bidang keutamaan dan program bagi Rancangan disediakan melalui sesi perbincangan yang meluas dengan lebih 3,000 wakil daripada lebih 400 agensi sektor awam dan swasta menerusi sesi bengkel, seminar, dialog industri dan mesyuarat kumpulan kluster; dan Menubuh kerjasama awam-swasta yang efektif. PEMUDAH merupakan forum rundingan berkaitan penyampaian perkhidmatan awam dan persekitaran niaga Malaysia. Badan ini melapor terus kepada Perdana Menteri dan terdiri daripada 23 tokoh terkemuka dalam sektor awam dan swasta. Sejak ianya dibentuk, PEMUDAH telah melakar banyak kejayaan dalam menjadikan Malaysia destinasi yang mudah untuk menjalankan perniagaan. Pemantauan berterusan persepsi rakyat dan perniagaan akan dilaksana menerusi tinjauan secara berkala bagi menilai sejauh mana program kerajaan diterjemah menjadi outcome yang dapat dilihat, disentuh dan dirasai oleh rakyat dan perniagaan. Maklum balas dan idea penambahbaikan daripada kaji selidik berkenaan akan dikumpul sebagai input bagi merangka dasar, pelan dan program pembangunan

Kerajaan. Untuk menanam budaya mesra rakyat di kalangan agensi barisan hadapan, kepuasan pelanggan akan dijadikan komponen kepada petunjuk prestasi utama mereka.

Menurunkan Kuasa kepada Agensi Penyampaian di Barisan Hadapan


Dalam tempoh Rancangan, pemerkasaan dan pemencaran kuasa akan diberi tumpuan. Kuasa sewajarnya dalam membuat keputusan akan diturunkan kepada beberapa agensi barisan hadapan supaya keputusan dapat dibuat dengan segera bagi membolehkan agensi ini memberi respons yang lebih baik selaras dengan tuntutan pelanggan yang semakin meningkat. Pemerkasaan ini turut diiringi peningkatan akauntabiliti dan keperluan membina keupayaan bagi membolehkan prestasi yang disasar dapat dicapai. Inisiatif untuk menurunkan kuasa termasuk: Membenarkan sekolah berprestasi tinggi menyesuaikan perkhidmatan dan sumber mengikut kehendak pelajar. Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) diberi eksibiliti untuk mengadaptasi kurikulum dan kaedah pengajaran serta pemilihan dan penempatan

!%"

guru. Fleksibiliti ini diiringi dengan peningkatan akauntabiliti untuk menghasilkan outcome. Sekolah tersebut dikehendaki mengekalkan pencapaian cemerlang pelajar dan bertanggungjawab untuk berkongsi pengetahuan dan kepakaran melalui rangkaian pementoran, sangkutan guru dan program pertukaran pelajar; dan

Menurunkan kuasa kepada MIDA sebagai fasilitator antarabangsa yang efektif. MIDA akan diberi kuasa sebagai agensi pusat bagi mempromosi pelaburan untuk sektor pembuatan dan perkhidmatan seperti ditunjukkan dalam Carta 7-1. Peralihan utama fungsi MIDA termasuk pengkorporatan MIDA sebagai sebuah organisasi yang lebih eksibel serta berkuasa penuh dalam membuat keputusan dan perundingan terus untuk projek yang disasar.

Carta 7-1

MIDA akan diberi kuasa membuat keputusan dalam rundingan bersama pelabur

MIDA, dahulunya dikenali sebagai Lembaga Pembangunan Perindustrian Malaysia akan distruktur semula sebagai Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Sebagai agensi utama yang bertanggungjawab untuk mempromosi sektor pembuatan dan perkhidmatan, MIDA akan memainkan peranan utama dalam memastikan pelaburan tertumpu dalam sektor dan kawasan utama bagi menyokong inovasi dan pertumbuhan produktiviti

Perubahan utama dalam peranan dan kuasa

MIDA akan diperbadan bagi mewujudkan fleksibiliti dalam organisasi untuk menarik dan mengekalkan bakat yang diperlukan bagi membolehkannya berdaya saing di peringkat antarabangsa MIDA akan diberi kuasa untuk berunding secara terus dengan pelabur bagi projek yang disasarkan MIDA akan dibentuk menjadi agensi pusat bagi mempromosi pelaburan bagi sektor pembuatan dan perkhidmatan (tidak termasuk utiliti dan perkhidmatan kewangan), bagi menambah baik penyelarasan dan penyatuan di kalangan pelbagai agensi penggalak pelaburan dalam negara

! !

Rancangan Malaysia Kesepuluh


!A! $% Mentrans-.rmasikan 1era2aan ke ara4 Mentrans-.rmasikan Mala6sia

!%#

Memperkenalkan Persaingan dan Mekanisme Pasaran dalam Perkhidmatan Awam


Persaingan yang lebih hebat akan diperkenal dalam perkhidmatan awam bagi menggalakkan agensi untuk belajar dari amalan terbaik, menjadi lebih responsif terhadap tuntutan pelanggan yang sentiasa berubah dan terus berusaha mencapai prestasi yang lebih cemerlang. Pengenalan persaingan prestasi di kalangan agensi setara seperti persaingan sesama sekolah, dijangka akan memberi respons yang lebih cepat terhadap kehendak pelanggan yang berubah dan mewujudkan kitaran penambahbaikan, inovasi dan kawal kendiri yang berterusan bagi menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti. Pengalaman dari negara United Kingdom dalam sistem penjagaan kesihatan ditunjukkan dalam Carta 7-2. Keseluruhan piawaian dan tahap prestasi akan ditingkat dengan pengenalan persaingan. Usaha ke arah ini termasuk: Penarafan balai polis. Balai polis akan diberi penarafan secara telus berdasarkan kepada tiga dimensi kepuasan pelanggan, iaitu masa bertindak, kemudahan membuat laporan dan keberkesanan mengurangkan jenayah;

Penarafan sekolah berdasarkan kepada tahap prestasi. Sebagai sebahagian daripada Program Penambahbaikan Sekolah, semua sekolah akan diberi penarafan mengikut tahap pencapaian berdasarkan outcome pelajar. Pelaporan outcome secara telus ini akan memberi motivasi dan cabaran kepada sekolah untuk meningkatkan prestasi. Pelaporan ini juga akan dijadikan asas pemberian ganjaran atau sebaliknya serta membantu pengetua sekolah untuk memberi penekanan kepada bidang yang memerlukan perhatian khusus; Memperkenalkan pembiayaan berasaskan permintaan dalam pendidikan tertiari. Pembiayaan berasaskan permintaan berbanding penawaran akan diberi penekanan dan diperluas untuk menggalakkan persaingan di kalangan pembekal bagi mendapatkan pelanggan. Contohnya, dalam bidang pendidikan tertiari, sebahagian pembiayaan pendidikan akan disalurkan kepada pelajar dan bukan kepada institusi pengajian tinggi (IPT). Institusi berkenaan perlu memastikan standard dan kursus yang ditawarkan adalah berkualiti dan berupaya menarik minat pelajar. Persaingan IPT untuk mendapatkan pelajar dan pembiayaan, dijangka dapat meningkatkan standard dan memperbaiki pencapaian outcome; dan

!%$

Carta 7-2
Pengenalan kepada tekanan persaingan dalam sistem penjagaan kesihatan UK yang menyumbang kepada penambahbaikan outcome pesakit
NHS mewujudkan pilihan dan persaingan dalam penjagaan kesihatan Mewujudkan persaingan mendapatkan dana

Sektor kesihatan di UK menghadapi kemerosotan kualiti

Membawa kepada peningkatan outcome Senarai menunggu pesakit (berasaskan penyedia)


"3 bulan "12 bulan >12 bulan

Semasa era 1990an, senarai menunggu Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan (NHS) meningkat di bawah kawalan dana yang ketat Keadaan pembiayaan yang menjadi lebih teruk melalui kontrak secara pukal yang memberi bayaran kepada penyedia perkhidmatan tanpa mengambil kira jumlah kerja yang dilaksanakan Ini mengakibatkan senarai menunggu yang panjang dan penggunaan kemudahan penjagaan kesihatan yang tidak optimum yang mana pesakit diletakkan dalam senarai menunggu meskipun wujud kekosongan katil di hospital berdekatan

Sistem bayaran berdasarkan keputusan (PbR) diperkenal di mana hospital dibayar mengikut setiap aktiviti, dengan harga nasional yang berbeza mengikut prosedur. Ini mewujudkan persekitaran yang mana hospital bersaing untuk mendapatkan pesakit Laman web NHS Choices menyediakan data dan prestasi hospital yang telus (contohnya: masa menunggu, kadar kematian) untuk membolehkan pesakit membuat keputusan berasaskan maklumat yang tersedia Hospital Foundation Trust diperkenal yang mana hospital menikmati lebih kebebasan kewangan dan fleksibiliti dalam pelaburan bagi menambah baik kualiti penjagaan

100%

Memberi pilihan kepada pesakit

53 86 100

Autonomi untuk membuat keputusan

41 14
2005 20101

6 2000

Nota: 1 Berdasarkan purata dari Januari sehingga Mac 2010 SUMBER: Department of Health; UK Office of Fair Trading (Pilihan dan Persaingan dalam Perkhidmatan Awam)

Penarafan Pihak Berkuasa Tempatan. Sistem star rating telah dibangunkan bagi menilai dan menentukan kedudukan prestasi PBT berasaskan empat kriteria, iaitu keberkesanan pengurusan, kualiti perkhidmatan teras, tahap rundingan dengan komuniti dan kepuasan pelanggan. Sistem star rating ini boleh diakses oleh awam secara atas talian yang telah mewujudkan suasana persaingan di kalangan PBT ke arah meningkatkan penyampaian perkhidmatan. Dalam tempoh Rancangan, sistem penarafan ini akan diperluas ke PBT di Sabah dan Sarawak.

Membanteras Rasuah bagi Meningkatkan Keberkesanan Penyampaian


Membanteras rasuah merupakan bidang keutamaan tinggi kerana rasuah menjadi asas yang meruntuhkan integriti Kerajaan. Pada tahun 2009, kedudukan Malaysia jatuh ke tempat 56 berbanding 47 pada tahun 2008 dalam Transparency International Corruption Perception Index (TI-CPI). Kemerosotan keyakinan rakyat dan masyarakat perniagaan terhadap institusi

Rancangan Malaysia Kesepuluh


!A! $% Mentrans-.rmasikan 1era2aan ke ara4 Mentrans-.rmasikan Mala6sia

!%!

Kerajaan turut menjejaskan daya saing negara. Justeru, memerangi rasuah menjadi agenda utama dalam usaha mentransformasikan Kerajaan. Selaras dengan itu, Kerajaan telah mengenal pasti usaha memerangi rasuah sebagai salah satu daripada 6 NKRA seperti yang ditunjukkan dalam Kotak 7-2. Sejak pelancaran Program Transformasi Kerajaan (GTP), beberapa usaha di bawah NKRA telah menunjukkan tanda awal kejayaan. Antaranya adalah: Maklumat tentang tender kerajaan termasuk iklan tender dan pembida yang berjaya boleh diakses oleh rakyat di portal MyProcurement mulai 1 April 2010; Garis panduan bertarikh 8 Mac 2010 telah diedarkan kepada semua kakitangan awam berhubung tindakan yang perlu diambil mengikut prosedur yang betul ke atas surat sokongan yang diterima untuk meminimumkan sebarang campur tangan; Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 telah diluluskan oleh Parlimen pada 20 April 2010. Justeru, rangka kerja perlindungan pemberi maklumat komprehensif akan diwujud untuk melindungi pemberi maklumat dari sektor awam dan swasta yang

mendedahkan salah laku serta mereka yang dikehendaki untuk membantu siasatan; dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah membangunkan laman web yang mendedahkan nama pesalah rasuah dan pekeliling mahkamah telah diedarkan kepada semua hakim yang meminta supaya semua kes rasuah diselesaikan dalam tempoh satu tahun. Kerajaan komited untuk membanteras rasuah dan meningkatkan reputasi sebagai sebuah kerajaan yang memartabatkan tahap integriti tertinggi. Usaha untuk memerangi rasuah akan tertumpu kepada: Memperkukuh pematuhan dan pemantauan. Untuk menyokong usaha ini, pematuhan dan pemantauan akan diperkukuh untuk mengambil tindakan terhadap kes-kes penyalahgunaan kuasa yang dilaporkan. Usaha pematuhan bagi agensi barisan hadapan akan diperkukuh menerusi pemeriksaan secara berkala ke atas proses penguatkuasaan serta penyiasatan kes penyelewengan, salah laku dan penyalahgunaan kuasa yang dilaporkan; Mempertingkat ketelusan dalam Kerajaan. Usaha untuk meningkatkan ketelusan dan akauntabiliti akan dipergiat

!%%

Kotak 7-2

Untuk mengukur prestasi Kerajaan membanteras rasuah, KPI dan sasaran dinilai secara objektif berdasarkan outcome dan ditanda aras mengikut standard antarabangsa. Ini termasuklah meningkatkan skor Malaysia dalam TI-CPI. Usaha akan ditumpu kepada tiga perkara yang berikut: Mengurangkan penggunaan budi bicara dalam membuat keputusan oleh agensi yang berurusan dengan rakyat. Inisiatif akan diambil untuk memperkukuh dan memperkasa agensi untuk membuat laporan dan mengambil tindakan terhadap kes penyelewengan, salah laku dan penyalahgunaan kuasa; Memastikan ketelusan dalam pemberian kontrak Kerajaan. Inisiatif ini termasuk mendedahkan maklumat perolehan Kerajaan kepada rakyat; dan Menangani rasuah peringkat tinggi untuk mencegah penyalahgunaan kuasa dan sumber awam. Langkah ini akan disokong oleh dasar toleransi sifar terhadap rasuah dan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010.

Membanteras Rasuah adalah salah satu daripada 6 Bidang Keberhasilan Utama Negara

termasuk meneruskan edaran Laporan Ketua Audit Negara kepada umum dan penubuhan portal MyProcurement. Kontrak kerajaan akan dilaksana melalui pembidaan kompetitif dengan keperluan mematuhi garis panduan dan peraturan yang ditetapkan; Menguatkuasa hukuman dengan cepat serta yang lebih berat untuk mencegah amalan memberi rasuah. Perbicaraan kes

rasuah akan dipercepat dengan mengurangkan tempoh proses penghakiman. Hukuman yang lebih berat ke atas individu yang didapati bersalah mengamalkan rasuah akan dilaksana sebagai langkah pencegahan utama. Maklumat terperinci individu yang didapati bersalah akan didedah kepada umum sebagai langkah pencegahan. Usaha ini telah dimulakan dengan inisiatif untuk memaparkan nama individu yang didapati bersalah dalam laman web SPRM;

Rancangan Malaysia Kesepuluh


!A! $% Mentrans-.rmasikan 1era2aan ke ara4 Mentrans-.rmasikan Mala6sia

!%&

Meningkatkan kesedaran awam. Kerajaan akan mengguna pakai dasar toleransi sifar terhadap kesalahan rasuah dengan pendirian bahawa tiada individu yang berada di luar lingkungan undang-undang dan semua kes rasuah yang dilaporkan akan disiasat sepenuhnya. Memandangkan rasuah melibatkan dua pihak, pemberi dan penerima, kempen akan dilancar untuk meningkatkan kesedaran rakyat mengenai peranan penting mereka dalam menangani rasuah; Menilai semula institusi utama. Kerajaan akan melaksana penilaian semula yang

komprehensif ke atas institusi barisan hadapan yang memerangi rasuah dengan objektif untuk merangka kaedah bagi meningkatkan kebebasan dan pemerkasaan institusi tersebut; dan Memupuk sistem nilai berteraskan integriti dan moral. Pelan Integriti Nasional mempunyai peranan penting untuk membudayakan masyarakat yang beretika dan bermoral tinggi serta mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang mantap. Sehubungan ini, pelan tindakan Tekad Integriti akan diperkenal sebagai penambahbaikan kepada Tekad 2008.

!%'

MEMPERCEPAT PENYAMPAIAN MELALUI PENGURUSAN OUTCOME UTAMA YANG TELUS DAN BERTANGGUNGJAWAB
RMKe-10 merupakan titik permulaan kerajaan merintis satu kaedah pengurusan yang baru. Pendekatan berasaskan outcome akan diguna pakai untuk perancangan, pengagihan sumber, pemantauan dan penilaian kemajuan. Ini bermakna, outcome yang jelas akan ditentukan bagi setiap keutamaan negara dan petunjuk prestasi utama (KPI) digunakan untuk mengukur pencapaian setiap outcome. Fokus ke arah outcome akan membolehkan pengurusan sumber yang lebih efektif dan memberikan nilai untuk wang yang lebih tinggi dalam pelaburan awam. Sumber seperti kepimpinan, tenaga mahir dan pembiayaan adalah terhad. Oleh itu, sumber berkenaan perlu dijuruskan ke arah pencapaian outcome bagi keutamaan tertinggi negara. Langkah utama ke arah pendekatan berasaskan outcome adalah seperti berikut: Menentukan keutamaan outcome negara. Kerajaan bersama-sama dengan pelbagai pemegang kepentingan (stakeholders) telah melalui proses yang sistematik dalam menentukan keutamaan negara. Keutamaan ini termasuk Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), Bidang Keberhasilan Utama Rancangan Malaysia Kesepuluh (KRA RMKe10) dan Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA). Pemilihan keutamaan ini adalah berdasarkan kepada perundingan yang meluas dengan pelbagai pemegang kepentingan. Ia juga dibuat berdasarkan kehendak masa kini dan keperluan masa hadapan rakyat serta merupakan pemacu kritikal bagi pertumbuhan ekonomi yang akan melonjakkan negara menjadi negara berpendapatan tinggi; Memanfaat kemahiran yang luas bagi membangun strategi dan perancangan. Kumpulan kerja teknikal pelbagai fungsi ditubuhkan bagi merangka strategi dan perancangan untuk memastikan pencapaian outcome bagi keutamaan yang telah dikenalpasti. Proses merangka GTP dan RMKe-10 telah mengguna pakai pendekatan ini, yang mana kumpulan kerja intensif, atau makmal bagi GTP, yang diwujudkan sebagai usaha sama pelbagai kementerian dan agensi, sektor swasta dan NGO untuk menyediakan strategi dan pelan pelaksanaan terperinci; Mewujudkan satu titik akauntabiliti bagi outcome. Untuk memastikan akauntabiliti, KPI bagi mengukur outcome akan dikaitkan kepada individu. Bagi NKRA, KPI akan dikaitkan kepada Menteri dan penjawat awam kanan. KPI ini dan KPI bagi RMKe-10 akan disebar turun secara sistematik daripada peringkat nasional sehingga ke peringkat pelaksanaan projek di kementerian dan agensi. Ini akan memastikan outcome setiap kementerian dan agensi selari dengan outcome peringkat nasional. Apabila

Rancangan Malaysia Kesepuluh


!A! $% Mentrans-.rmasikan 1era2aan ke ara4 Mentrans-.rmasikan Mala6sia

!%(

outcome dan akauntabiliti yang jelas telah diwujudkan, pertambahan autonomi bagi pengurusan sumber akan diturunkan secara berperingkat kepada kementerian dan agensi dalam tempoh Rancangan; dan Mewujudkan ketelusan prestasi. Ketelusan prestasi akan memperkukuh akauntabiliti bagi penyampaian outcome. KPI akan dilaporkan secara berkala dan telus kepada umum. Penyediaan GTP dan RMKe10 telah mengambil pendekatan yang telus yang mana sasaran dan inisiatif yang ditetapkan dimaklumkan melalui dokumen Hala Tuju dan laporan tahunan GTP serta dokumen RMKe-10.

Melaksana bajet berasaskan outcome. Pendekatan baru ini akan melihat keperluan kewangan program secara bersepadu, termasuk kos pembangunan dan operasi. Ini membolehkan pengurusan sumber yang lebih esien, mengelak pertindihan pelaksanaan program dan projek serta memastikan sumber diagihkan mengikut keutamaan tertinggi negara; Memperkenal pendekatan kitaran pelaksanaan setiap 2 tahun dalam tempoh rancangan pembangunan 5 tahun. Pengenalan pendekatan ini sejajar dengan persekitaran perancangan pembangunan yang dinamik yang membolehkan Kerajaan membuat komitmen mengikut kemampuan kewangan semasa dan memberikan lebih eksibiliti dalam menyusun semula program dan projek mengikut keutamaan dengan mengambil kira peluang baru yang wujud. Agihan peruntukan kepada program dan projek akan dibuat berdasarkan kitaran pelaksanaan 2 tahun dan dikaji semula setiap tahun bagi memastikan kelancaran perancangan dan pelaksanaan program dan projek; Menerap pendekatan perancangan secara bersepadu. Penyelarasan yang meluas antara agensi di peringkat awal perancangan akan memastikan penggunaan

Pelaksanaan Pendekatan Berasaskan Outcome


Sumber akan diagih mengikut pendekatan berasaskan outcome. Penambahbaikan ini menandakan peralihan utama dalam perancangan dan pengurusan Kerajaan bagi memastikan nilai untuk wang dalam pelaburan awam serta mewujudkan kaitan yang kukuh antara pembiayaan dan outcome. Inisiatif utama adalah seperti berikut:

!%)

sumber yang lebih efektif. Satu pendekatan baru yang bersepadu akan diguna pakai yang memerlukan semua pemegang kepentingan meneliti implikasi kos ekonomi, sosial dan alam sekitar serta faedah yang akan diperoleh sebelum pemilihan projek. Di samping itu, pendekatan ini juga akan mengambil kira Rancangan Fizikal Negara, Rancangan Struktur Negeri dan Rancangan Tempatan sebagai panduan dalam perancangan dan perkongsian sumber, terutamanya kegunaan tanah, infrastruktur, utiliti dan perkhidmatan; dan

Memantau dan menilai outcome secara berkala. Ini merupakan faktor paling kritikal dalam pendekatan berasaskan outcome. Pengurusan sistem maklumat akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan, penilaian dan pelaporan prestasi dibuat secara sistematik dan berkala. Maklumat kemajuan program dan projek membantu tindakan pemulihan yang akan diambil sekiranya perlu. Pembiayaan program dan projek pada masa akan datang bergantung kepada pencapaian, kemajuan program dan outcome yang diukur melalui KPI.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


!A! $% Mentrans-.rmasikan 1era2aan ke ara4 Mentrans-.rmasikan Mala6sia

!%*

Peralihan daripada Pembiayaan Infrastruktur Fizikal kepada Infrastruktur Bukan Fizikal bagi Mencapai Outcome
Dua faktor utama mendorong Malaysia untuk beralih daripada memberi penekanan kepada pembangunan zikal kepada pembangunan bukan zikal. Pertama, fasa transformasi Malaysia daripada negara berpendapatan sederhana kepada negara berpendapatan tinggi memerlukan peralihan ke arah nilai ditambah yang lebih tinggi dan aktiviti pengetahuan yang intensif. Kedua, Kerajaan akan mengguna pakai strategi yang memerlukan peranan yang lebih besar bagi sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur dan perkhidmatan awam. Oleh itu, peralihan penekanan daripada infrastruktur zikal kepada infrastruktur bukan zikal adalah diperlukan. Dalam tempoh Rancangan, lebih kurang 40% daripada jumlah pembiayaan akan disalur kepada pembangunan bukan zikal berbanding 22% dalam Rancangan Malaysia Kesembilan dengan memberi tumpuan kepada bidang berikut:

Memberi penekanan kepada pembangunan kemahiran terutamanya peningkatan kemahiran tenaga kerja sedia ada bagi menyokong usaha meningkatkan industri ke rantaian nilai lebih tinggi; Menyediakan sokongan pembangunan kluster industri yang bertumpu dan ekosistem sokongan ke arah membolehkan pengkhususan dan skala ekonomi; dan Meningkatkan pelaburan dalam pemboleh inovasi terutamanya penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta pembiayaan modal teroka. Selaras dengan peralihan tumpuan daripada zikal kepada bukan zikal, Kerajaan akan secara berperingkat beralih daripada pembangunan infrastruktur fizikal dan pengoperasian perkhidmatan awam kepada perolehan perkhidmatan daripada sektor swasta. Sebagai contoh, konsep perolehan perkhidmatan untuk latihan kemahiran, memberi lebih eksibiliti untuk bertindak balas kepada perubahan keperluan dan mewujudkan persaingan yang lebih hebat di kalangan penyedia latihan dalam mencapai outcome latihan.

!&"

MEMPERKUKUH PERANAN KERAJAAN SEBAGAI PEMUDAH CARA EFEKTIF BAGI PERTUMBUHAN YANG DIPACU SEKTOR SWASTA
Sehingga kini, Kerajaan telah memainkan peranan yang penting sebagai pelabur strategik utama dan peneraju ekonomi negara. Strategi ini berjaya menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan sederhana, dengan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) yang besar dan mantap, termasuk beberapa GLC yang telah bertapak di peringkat serantau atau antarabangsa. Namun, dalam usaha menjadi negara yang berpendapatan tinggi, sumber, bakat, teknologi dan inovasi sektor swasta perlu digerakkan supaya dapat menjadi jentera pertumbuhan ekonomi yang lebih ketara. Peranan Kerajaan adalah sebagai pemudah cara yang memangkinkan pewujudan persekitaran yang boleh melancar sektor swasta menerusi dasar
Carta 7-3

dan peraturan yang berkesan, seperti ditunjukkan dalam Carta 7-3. Dalam memainkan peranannya, Kerajaan akan menghapuskan herotan pasaran dan menyediakan persekitaran yang sesuai bagi membolehkan pasaran bertindak balas. Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan akan: M e m p e r k u k u h p e r a n a n n y a s ebagai penggubal dasar dan pengawal selia bebas; Meningkatkan peranan sektor swasta dalam pelaburan nasional dan penyampaian perkhidmatan awam; dan

Peranan Kerajaan sebagai pemudah cara yang berkesan dalam pertumbuhan yang dipacu sektor swasta
Daripada
Penggubalan dasar dan pengawalseliaan

Kepada

Contoh bidang tumpuan

! Dasar, pengawalseliaan
dan fungsi pengurusan dikendalikan oleh entiti tunggal

! Memisahkan badan penggubal !


dasar, pengawalseliaan dan badan pengendali operasi Pengawalseliaan mesra niaga yang kompetitif dan mengutamakan kepentingan awam swasta Pelaburan melalui kerjasama awam swasta (PPP) Penyampaian perkhidmatan barisan hadapan Penyumberan luar fungsi bukan utama dalam syarikat bukan utama dan aset dengan memindahkan pemilikan kepada sektor swasta Mewujudkan lapangan sama rata bagi memastikan semua syarikat dapat bersaing secara adil

! ! ! ! !

Penerbangan Penjagaan kesihatan Perumahan Tenaga (elektrik) Telekomunikasi

! Kerajaan memainkan
Enjin ekonomi

! Meningkatkan peranan sektor

peranan utama sebagai pelabur dan pengendali

! Pendidikan ! Penjagaan kesihatan ! Pelaburan infrastruktur


berskala besar

Pemilikan dan pengawalan aset

! Kerajaan sebagai
pemilik utama aset

! Mengurangkan pemilikan Kerajaan ! Mengurangkan


pemilikan dalam syarikat GLC bukan utama Pelepasan nilai aset komersil yang lain

Rancangan Malaysia Kesepuluh


!A! $% Mentrans-.rmasikan 1era2aan ke ara4 Mentrans-.rmasikan Mala6sia

!&#

Mengurangkan pemilikan dan kawalan Kerajaan dalam aset bukan teras secara sistematik.

Memperkukuh Peranan Kerajaan sebagai Penggubal Dasar dan Pengawal Selia Bebas
Peranan dan keberkesanan Kerajaan sebagai penggubal dasar dan pengawal selia yang bebas akan diperkukuh selaras dengan peningkatan penyertaan sektor swasta. Ini bertujuan untuk mewujudkan persekitaran pengawalseliaan mesra niaga yang mempunyai dasar yang jelas, stabil dan konsisten. Peraturan akan disesuaikan dengan kematangan, struktur dan keperluan setiap sektor. Tumpuan akan diberi untuk menyediakan objektif yang telus bagi sektor dan menggariskan peranan dan sempadan yang jelas bagi pihak yang terlibat. Amalan berasaskan pendedahan secara sukarela akan digalak berbanding penguatkuasaan undang-undang dan peraturan yang ketat. Agenda penambahbaikan pengawalseliaan akan ditumpu kepada empat tonggak: Mewujudkan struktur yang membezakan penggubalan dasar daripada pengawalseliaan dan menetapkan

akauntabiliti secara jelas. Suruhanjaya berasingan akan ditubuhkan sebagai pengawal selia industri seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk sektor telekomunikasi. Tumpuan segera dalam tempoh Rancangan adalah ke atas sektor seperti penjagaan kesihatan yang mana Kerajaan berperanan sebagai penggubal dasar, pengawal selia dan pengendali; Mewujudkan struktur bagi menangani pertindihan bidang kuasa. Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat telah ditubuhkan sebagai pusat tunggal akauntabiliti untuk perancangan pengangkutan awam darat dan fungsi kawal selia. Suruhanjaya ini menyatukan fungsi yang sebelum ini dilaksanakan oleh 13 agensi yang berlainan; Menambah baik penggubalan peraturan kawal selia. Proses yang mantap dan menyeluruh yang mengambil kira pandangan pemegang berkepentingan dan melibatkan perundingan dengan orang awam akan diguna pakai dalam menggubal peraturan; dan Meningkatkan keupayaan penggubal dasar dan pengawal selia. Pembangunan keupayaan serta kemampuan penggubal dasar dan pengawal selia adalah penting dan akan dijajar dengan perubahan landskap dalam setiap sektor di peringkat domestik dan global.

!&$

Meningkatkan Peranan Sektor Swasta dalam Pelaburan Nasional dan Penyampaian Perkhidmatan Awam
Di bawah tekanan persaingan kuasa pasaran dan objektif yang jelas untuk meningkatkan nilai pemegang saham, syarikat swasta terpaksa bertindak balas kepada pelanggan dan persekitaran operasi dengan cepat secara inovatif dan kreatif. Dengan peningkatan nilai pemegang saham sebagai matlamat utama, syarikat swasta akan memberi tumpuan kepada untung rugi syarikat dan lazimnya syarikat yang berprestasi cemerlang mengamalkan pengurusan sumber yang berhemat dan operasi yang esien. Bagi memanfaatkan ciri-ciri keusahawanan sektor swasta dalam menyampaikan produk dan perkhidmatan awam, Kerajaan akan mewujud peluang bagi penglibatan sektor swasta dalam pelaburan dan penyediaan perkhidmatan. Model tersebut tidak terhad kepada pelaburan infrastruktur zikal tetapi turut meliputi peningkatan kerjasama dengan sektor swasta dalam penyampaian perkhidmatan awam di barisan hadapan. Penglibatan dengan sektor swasta secara langsung atau melalui persatuan industri akan dipergiat bagi memberi pandangan yang lebih luas

dan telus dalam membangun hala tuju. Kerajaan akan mendapatkan input dalam menggubal dasar bagi memastikan keperluan sektor swasta difahami dan diambil kira bagi membolehkan persekitaran mesra pasaran diwujudkan. Kerajaan akan meningkatkan peranan sektor swasta dalam penyampaian perkhidmatan awam barisan hadapan sebagai pemilik dan pengendali. Contoh awal adalah inisiatif Sekolah Amanah (Trust School) yang mana syarikat swasta akan mengendali sekolah. Kerajaan akan menyedia pembiayaan, memberi lebih autonomi dalam pengendalian dan menetap standard akauntabiliti dan sebagai pulangan, pengendali perlu mematuhi piawaian yang jelas dan mencapai penambahbaikan yang ditetapkan dalam outcome pelajar. Prinsip yang sama akan diguna pakai dalam penyediaan perkhidmatan awam yang lain, contohnya segmen tertentu dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan. Penetapan peranan sektor swasta dalam penyampaian perkhidmatan awam di barisan hadapan akan turut mewujudkan persaingan antara penyedia perkhidmatan swasta dan awam yang mendorong kepada peningkatan outcome dalam perkhidmatan. Kerajaan akan meningkatkan penyumberan luar bagi fungsi kerajaan yang bukan teras. Langkah ini membolehkan Kerajaan memberi lebih tumpuan kepada penggubalan dasar dan strategi,

Rancangan Malaysia Kesepuluh


!A! $% Mentrans-.rmasikan 1era2aan ke ara4 Mentrans-.rmasikan Mala6sia

!&!

peraturan dan fungsi operasi teras. Langkah memindahkan fungsi pengoperasian bukan teras kepada sektor swasta yang mempunyai kemampuan dan kepakaran akan menambah baik outcome dan berpotensi menjimatkan kos. Langkah ini juga akan diambil untuk menambah baik keupayaan dan akauntabiliti dalam Kerajaan bagi membolehkan matlamat jangka panjang untuk memberi autonomi kepada kementerian dan agensi dicapai, sebagai balasan kepada pencapaian outcome tertentu dan pematuhan piawaian yang telah ditetapkan.

Mengurangkan Pemilikan dan Kawalan Kerajaan dalam Aset Bukan Teras Secara Sistematik
Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan akan meneruskan penswastaan dan pelupusan aset bukan teras dan tidak kompetitif yang beroperasi dalam bidang yang terdapat pemegang saham strategik atau usahawan inovatif yang berpotensi meningkatkan nilai. Kerajaan akan melepaskan pegangannya dalam syarikat tertentu bagi memastikan pegangan yang lebih menyeluruh dan inisiatif ini tidak akan menjejaskan kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat. Ini bertujuan untuk mengurangkan penglibatan Kerajaan dalam aktiviti ekonomi, khususnya yang bersaing dengan sektor swasta. Ini

termasuk pengumuman pelupusan pegangan saham Khazanah dalam Pos Malaysia dan penswastaan beberapa subsidiari Petronas yang terpilih menerusi tawaran awam awal (IPO). Pelupusan lain adalah penswastaan syarikat di bawah Kementerian Kewangan Diperbadankan, seperti Percetakan Nasional Malaysia Berhad, CTRM Aero Composite, Nine Bio Sdn Bhd dan Inno Bio Sdn Bhd. Kerajaan akan memastikan mana-mana pelupusan dan penswastaan adalah demi kepentingan umum dan akan menggunakan proses yang telus bagi memastikan pembida sektor swasta berpotensi memenuhi kriteria minimum yang ditetapkan. Selaras dengan usaha memperkukuh peranan Kerajaan sebagai pemudah cara yang efektif, persekitaran pasaran yang sama rata akan diwujudkan supaya semua syarikat dapat bersaing secara adil termasuk dalam bidang yang mana Kerajaan masih kekal sebagai pemegang saham atau pengendali. Pelaburan baru Kerajaan akan digunakan untuk mempercepat dan memudahkan bidang pengkhususan baru terutamanya melalui pelaburan bersama industri dari segi latihan kemahiran, R&D serta infrastruktur. Bidang lain yang berpotensi untuk mendapat kemudahan sokongan termasuk projek berkaitan NKEA seperti pendidikan, penjagaan kesihatan dan pelancongan bagi membantu sektor tersebut meningkat ke rantaian nilai yang lebih tinggi.

!&%

MEMACU PRODUKTIVITI BAGI MEMASTIKAN PENGGUNAAN KEWANGAN AWAM YANG BERHEMAT


Kerajaan komited untuk menyampaikan outcome yang lebih baik kepada rakyat dan perniagaan dan sesetengah inisiatif tersebut memerlukan pembiayaan yang lebih tinggi. Di samping itu, Kerajaan juga bertekad mengurangkan desit skal daripada 7.0% kepada Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) pada tahun 2009 kepada di bawah 3.0% menjelang 2015 dan mengurangkan jumlah hutang Kerajaan Persekutuan daripada 53.3% kepada KDNK pada 2009 kepada 49.9% pada akhir tempoh Rancangan. Oleh itu, Kerajaan akan meningkatkan produktiviti dengan ketara untuk menyampaikan outcome yang lebih baik tanpa peningkatan peruntukan dengan memastikan rakyat menerima lebih nilai bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. Bagi mendapatkan nilai untuk wang, Kerajaan telah mengambil langkah meningkatkan ketelusan dan kecekapan dengan komitmen untuk mengekalkan integriti di kalangan semua pihak. Penerimaan, penyesuaian dan penerapan amalan terbaik akan terus diperkukuh. Usaha ini akan menjimatkan kos dengan anggaran antara 5% hingga 10%, di antaranya, melalui langkah berikut:

Rancangan Malaysia Kesepuluh


!A! $% Mentrans-.rmasikan 1era2aan ke ara4 Mentrans-.rmasikan Mala6sia

!&&

Melaksanakan analisis pengurusan nilai dan penilaian kos kitaran hayat bagi perolehan. Program dan projek pembangunan yang bernilai RM50 juta atau lebih perlu melaksanakan analisis pengurusan nilai. Pendekatan ini memerlukan pertimbangan pelbagai opsyen untuk mendapatkan reka bentuk projek yang optimum sejajar dengan outcome yang dihasratkan. Penilaian kos kitaran hayat akan memastikan kos yang optimum dan nilai untuk wang, pada masa yang sama mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. Kementerian dan agensi yang melaksanakan projek bernilai kurang daripada RM50 juta juga digalak menjalankan analisis yang sama; Mengambil pendekatan keseluruhan kerajaan secara berpusat dalam perolehan. Barangan umum seperti bekalan pejabat, peralatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta perkhidmatan terpilih akan diperoleh secara berpusat bagi mendapatkan penjimatan merentasi agensi. Bagi mencapai ekonomi berskala besar dalam sektor perladangan getah dan sawit, FELDA, FELCRA dan RISDA telah memulakan langkah menggabung perkhidmatan terpilih melalui konsortium yang ditubuhkan bersama, yang mana aktiviti operasi tertentu dalam ketiga-tiga agensi ini akan dijalankan secara kolektif oleh konsortium tersebut sebagai penyedia pusat bagi perkhidmatan yang dikongsi bersama.

Aktiviti yang dijalankan termasuk pelaburan, pembelian barangan seperti baja dan bahan kimia, aktiviti huluan dan hiliran, R&D serta pembekalan dan pemasaran getah dan sawit. Selain itu, konsortium ini juga membolehkan perkongsian teknologi dan pembangunan kapasiti di antara ketiga-tiga agensi tersebut; Mengkaji semula piawaian dan peraturan perolehan. Memperkukuh piawaian dan peraturan perolehan untuk memastikan kementerian dan agensi kerajaan mempunyai autonomi dalam membuat keputusan perolehan dengan cepat; dan Memastikan kontrak diuruskan secara telus menerusi pembidaan kompetitif dan penyiaran penerima berserta nilai setiap kontrak dalam portal MyProcurement. Kerajaan akan terus menambah baik produktiviti melalui aktiviti penggabungan infrastruktur ICT keseluruhan Kerajaan yang akan meningkatkan produktiviti, mengurangkan pertindihan dan menambah baik kecekapan hasil dari pengurusan dan penyelenggaraan berpusat bagi infrastruktur yang dikongsi bersama. Kos yang dianggarkan adalah lebih kurang RM650 juta. Ini akan memberi penjimatan kos secara berperingkat bila mana lebih banyak agensi beralih kepada rangkaian dan pusat yang dikongsi bersama. Bagi maksud ini, inisiatif berikut akan dilaksanakan:

!&'

Memperkemas seni bina ICT. Inisiatif ini akan mempermudah sistem, mengelak pertindihan dan memanfaatkan teknologi bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan serta hubungan Kerajaan dengan rakyat dan perniagaan; Mempermudah dan menggabungkan operasi ICT. Ini akan merangkumi penyatuan dan penggunaan secara perkongsian bagi rangkaian kawasan luas (Wide Area Network - WAN), pusat data dan pusat pemulihan bencana serta aplikasi umum; dan Melaksanakan penilaian kos-faedah bagi mendapat lebih nilai daripada projek ICT. Penilaian kos-faedah akan dijalankan ke atas projek yang dicadang bagi menentukan keutamaan pelaksanaan. Analisis juga akan dilaksanakan bagi menilai kos dan faedah sebenar berbanding kos dan faedah yang dirancang. Kerajaan akan meluaskan asas kutipan cukai dalam tempoh Rancangan. Kutipan cukai yang rendah daripada individu dan perniagaan akan ditingkat melalui:

Memperketat dan menguatkuasa peraturan berkaitan ketidakpatuhan dalam bidang khusus seperti pindahan harga dan modal tipis; Memperkukuh instrumen yang dapat mengenal pasti individu dan perniagaan yang tidak mematuhi peraturan, seperti pemadanan maklumat yang diisytiharkan dengan data pihak ketiga; Meningkatkan keupayaan dan kebolehan penguatkuasaan menerusi pengambilan kakitangan tambahan, memperbanyak latihan khusus dan meningkatkan teknik pengauditan; Menumpukan kempen penguatkuasaan khusus bagi individu dan perniagaan yang mempunyai tahap pematuhan yang rendah; Menambah baik kutipan cukai melalui peningkatan teknik kutipan seperti strategi hubungan, kerjasama yang erat dengan sistem perundangan dan agensi lain serta penyelesaian secara perundangan; dan Menambah baik tempoh masa yang diambil untuk mengendali dan menyelesaikan kes cukai melalui pelbagai opsyen seperti memperuntukkan hari tertentu dalam seminggu di mahkamah untuk penyelesaian isu cukai.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


!A! $% Mentrans-.rmasikan 1era2aan ke ara4 Mentrans-.rmasikan Mala6sia

!&(

MERASIONALISASI DAN MEMBANGUN KAPASITI KERAJAAN


Struktur kerajaan untuk menyokong ekonomi berpendapatan tinggi adalah berbeza daripada struktur yang diperlukan untuk ekonomi berpendapatan sederhana. Isu dan cabaran yang dihadapi juga berbeza serta seringkali melibatkan pelbagai agensi dan melangkaui sempadan tradisi agensi. Usaha akan ditumpu untuk mengurangkan kerenah birokrasi dan meningkatkan hubungan antara kerajaan dan rakyat, serta kerajaan dan perniagaan yang mana kerjasama antara agensi yang lebih erat akan diambil. Usaha tersebut akan ditumpu kepada empat bidang iaitu: Merasionalisasi organisasi kerajaan sedia ada; dan struktur akan beranjak ke arah menyokong sektor ekonomi dan sosial yang akan memacu negara untuk mencapai status berpendapatan tinggi. Sumber manusia dan pembiayaan akan diagih mengikut keutamaan tersebut. Dalam tempoh Rancangan, audit yang komprehensif akan dijalankan ke atas semua organisasi dan struktur kerajaan merangkumi peranan, fungsi, jurang dan pertindihan. Ini bertujuan untuk menyediakan pelan rasionalisasi agensi yang mempunyai fungsi bertindih atau berulang supaya struktur kerajaan sejajar dengan sumbangannya kepada KDNK dan keutamaan nasional. Lebihan guna tenaga berikutan proses rasionalisasi akan diagih semula daripada bidang berkeutamaan rendah kepada bidang yang ditumpukan. Langkah ini akan mewujudkan sebuah kerajaan yang cekap dan meningkatkan kepantasan membuat keputusan dan bertindak. Usaha rasionalisasi akan merangkumi: Pemusatan di peringkat persekutuan bagi pengurusan sisa pepejal dan tanggungjawab kebersihan awam. Di bawah inisiatif ini, fungsi pengurusan sisa pepejal dan tanggungjawab kebersihan awam akan dipindahkan daripada bidang kuasa PBT kepada Kerajaan Persekutuan. Ini akan memberi impak yang besar ke atas pengurusan sumber PBT terutamanya sumber manusia. Justeru, PBT akan dapat memberi tumpuan

Membangun kapasiti dalam organisasi yang memfokus kepada keutamaan negara; Mewujudkan unit pemantauan berprestasi tinggi; dan Menarik, membina dan mengekalkan modal insan cemerlang dalam perkhidmatan awam.

Merasionalisasi Organisasi dan Struktur Kerajaan Sedia Ada


Dalam usaha untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, struktur kementerian dan agensi kerajaan

!&)

kepada fungsi teras seperti perancangan, pelesenan, pemprosesan kebenaran merancang, penguatkuasaan dan pelaksanaan undang-undang tempatan, yang akan meningkatkan kecekapan dalam penyampaian perkhidmatan; Memperkemas fungsi dalam industri perikanan. Fungsi Jabatan Perikanan (DOF) dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) akan diperkemas. Di bawah struktur baru ini, DOF akan mengambil alih peranan LKIM sebagai peserta pasaran dan dalam aktiviti pengeluaran huluan sementara semua aktiviti pemprosesan dan hiliran akan dijalankan oleh LKIM; dan Menstruktur semula misi diplomatik dan pejabat lain di luar negara. Usaha akan dijalankan untuk menstruktur semula misi diplomatik dan semua pejabat kerajaan di luar negara bagi mengoptimum pengagihan sumber manusia dalam perkhidmatan awam.

keutamaan tertinggi negara akan diperkukuh. Bakat terbaik, pembiayaan dan perhatian kepimpinan akan ditumpu kepada agensi berkenaan. Selain itu, mandat beberapa agensi akan diperhalusi atau diperluas bagi menggambarkan keutamaan baru. Mewujudkan Talent Corporation. Talent Corporation yang bebas akan diwujudkan pada 2011. Unit ini berperanan sebagai pemangkin dalam menarik, mewujud dan mendorong tenaga kerja bertaraf dunia dan bertindak sebagai pemudah cara kepada industri dan sektor swasta; Memperluas usaha agensi yang terlibat dalam pembasmian kemiskinan untuk menyokong 40% isi rumah terendah. Agensi pelaksana pembasmian kemiskinan, terutamanya di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, akan diberi lebih mandat untuk membantu dan merangkumi golongan isi rumah berpendapatan 40% terendah; Memperkukuh peranan Lembaga Kemajuan Pelaburan Malaysia (MIDA). MIDA akan mendapat lebih mandat sebagai

Membangun Kapasiti dalam Organisasi yang Memfokus kepada Keutamaan Negara


Kementerian dan agensi yang bertanggungjawab untuk memudah cara dan menyampaikan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


!A! $% Mentrans-.rmasikan 1era2aan ke ara4 Mentrans-.rmasikan Mala6sia

!&*

agensi penggalak pelaburan pusat untuk sektor pembuatan dan perkhidmatan dengan kuasa membuat keputusan dalam rundingan bersama para pelabur; dan Menubuhkan InnovationMalaysia TM . Unit ini bertanggungjawab untuk melihat secara keseluruhan serta menyelaras inisiatif inovasi untuk meningkatkan kualiti R&D dan sumbangannya terhadap penghasilan harta intelek (IP). Ini akan membawa kepada peningkatan dalam kadar pengkomersilan output R&D melalui pengurusan IP yang lebih baik.
Carta 7-4

Mewujudkan Unit Pemantauan Berprestasi Tinggi


Selain daripada Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU) di Jabatan Perdana Menteri, unit pemantauan dan penyampaian lain bagi mengurus penyampaian outcome khusus ialah Unit Pengurusan Projek (PMU), Unit Pelaksanaan dan Pengurusan Prestasi (PEMANDU) dan Economic Delivery Unit (EDU) yang baru diwujudkan. Unit tersebut seperti yang ditunjukkan dalam Carta 7-4 mempunyai ciri-ciri umum berikut:

Unit berorientasikan prestasi yang memantau dan menjejaki penyampaian bidang keutamaan
Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU) Unit Pelaksanaan dan Pengurusan Prestasi (PEMANDU)

! ! !

ICU merupakan sebuah unit di bawah Jabatan Perdana Menteri Ia mengawasi dan memantau pelaksanaan semua projek di bawah bajet pembangunan Menyelesai dan menyokong penyelesaian masalah

PEMANDU merupakan sebuah unit di bawah Jabatan Perdana Menteri ! Ia mengawasi pelaksanaan, memantau kemajuan, memudah 1! Pelaporan terus cara dan menyokong penyampaian kepada kepimpinan NKRA dan MKRA tertinggi 2! Mandat yang khusus dan terjurus 3! Direka bentuk dan diperlengkap untuk berorientasikan pencapaian

Unit Pengurusan Projek (PMU)

Economic Delivery Unit (EDU)

! !

PMU merupakan sebuah unit di 4! Memanfaat bawah Kementerian Kewangan Ia mengawasi, mengurus dan penggunaan SPP II memantau penyaluran pembiayaan dan pelaksanaan projek di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi dan Bajet 2010

EDU akan memantau dan membantu dalam penyampaian NKEA

!'"

Pelaporan terus kepada kepimpinan tertinggi. ICU, EDU dan PEMANDU merupakan unit di bawah Jabatan Perdana Menteri, sementara PMU merupakan unit di bawah Kementerian Kewangan. Ini membolehkan keputusan dibuat dengan pantas berdasarkan maklum balas langsung daripada agensi pemantau; Mandat yang khusus dan terjurus. Unit tersebut akan memantau dan menjejaki kemajuan projek dan inisiatif khusus. Pelaksanaan dan penyampaian sebenar dilaksana oleh kementerian dan agensi yang berkaitan. Tumpuan utama yang diberikan kepada inisiatif khusus akan membenarkan campur tangan dan tindakan pemulihan segera diambil bila mana perlu; Direka bentuk dan diperlengkap untuk menjadi unit yang berkeupayaan tinggi dan berorientasi pencapaian. Teknik berasaskan data dan set minda yang berorientasi pencapaian diterap ke dalam pendekatan unit tersebut. Dalam kes tertentu, unit berkenaan diperlengkap dengan kepakaran daripada sektor awam dan swasta; dan Memanfaat penggunaan Sistem Pemantauan Projek II (SPP II) sebagai data dan sistem pelaporan umum.

Sistem ini merupakan tempat simpanan data berkaitan projek yang dikongsi bersama. Sistem ini memberikan status projek semasa yang komprehensif, telus dan terkini melalui antara muka tunggal bagi membolehkan laporan status menyeluruh dijana bila mana perlu. Kerjasama merentasi agensi dan antara kerajaan persekutuan, negeri dan tempatan akan diperkukuh terutamanya dalam bidang yang menjadi keutamaan negara. Struktur pentadbiran yang mudah dan dinamik, seperti pasukan petugas khas yang diterajui oleh Perdana Menteri untuk NKRA, yang diwakili pelbagai peringkat rakyat akan diguna untuk menangani isu berkeutamaan tinggi. Struktur tersebut diasaskan kepada isu semasa serta akan dibubar setelah outcome dicapai. Di samping itu, makmal yang terdiri daripada kumpulan kerja antara agensi akan lebih kerap diguna bagi menyampaikan keutamaan negara yang merentasi tanggungjawab kerajaan persekutuan, negeri dan tempatan.

Menarik, Membina dan Mengekalkan Modal Insan Cemerlang dalam Perkhidmatan Awam
Pada tahun 2009, terdapat 1.27 juta penjawat awam, dengan 47% atau lebih kurang 600,000

Rancangan Malaysia Kesepuluh


!A! $% Mentrans-.rmasikan 1era2aan ke ara4 Mentrans-.rmasikan Mala6sia

!'#

berkhidmat sebagai guru, doktor, jururawat, polis dan angkatan tentera, manakala selebihnya berkhidmat dalam pelbagai bidang pentadbiran dalam kerajaan persekutuan, negeri dan tempatan. Untuk mencapai aspirasi negara, modal insan dalam Kerajaan mestilah terdiri daripada penjawat awam yang mempunyai kualiti yang terbaik. Dalam tempoh Rancangan, strategi untuk membina dan mengekalkan modal insan cemerlang dalam perkhidmatan awam akan dilaksana seperti berikut: Memperkukuh budaya perkhidmatan awam; prestasi dalam

Memperkukuh budaya prestasi


Bagi meningkatkan keberkesanan sebagai kerajaan bersepadu, budaya, set minda dan amalan perkhidmatan awam akan terus dipertingkat supaya menjurus ke arah penyampaian serta kerjasama yang tinggi dan lancar melangkaui sempadan kuasa dan fungsi dan merentasi setiap peringkat kerajaan. Nilai tersebut akan menjadi teras kepada perkhidmatan awam dan akan disebar turun ke semua peringkat kerajaan, sehingga ke barisan hadapan perkhidmatan. Amalan terbaik ini juga turut diinstitusi untuk membangunkan sistem yang mampan dan berdaya tahan. Pengurusan prestasi adalah penting untuk memastikan akauntabiliti terhadap outcome dan mendorong peningkatan prestasi. Ganjaran seperti peningkatan landasan kerjaya, bonus bagi prestasi yang lebih tinggi dan pengiktirafan berprol tinggi akan dianugerah prestasi cemerlang. Laporan Nilaian Prestasi Tahunan akan ditambah baik bagi mengambil kira lebih banyak ukuran objektif yang dikait dengan KPI khusus kementerian atau agensi. Untuk memastikan perkhidmatan awam terus dianggotai penjawat awam terbaik, Kerajaan akan mengkaji semula mekanisme dan

Menarik minat dengan mengenal pasti bakat dari awal dan meningkatkan profil perkhidmatan awam; Menyuntik amalan terbaik ke dalam sektor awam melalui lantikan secara lateral dan program pertukaran; Mereka bentuk skim perkhidmatan yang eksibel yang dapat memadan bakat dan pengalaman secara efektif mengikut keperluan perkhidmatan awam; dan Menjajar semula program bina upaya untuk memenuhi keperluan pekerjaan.

!'$

dasar keluar daripada perkhidmatan seperti Skim Pemberhentian Sukarela bagi melepaskan penjawat awam yang berprestasi rendah daripada perkhidmatan.

Menarik minat modal insan cemerlang


Perkhidmatan awam akan memberi lebih tumpuan untuk menarik minat bakat muda yang berkaliber dengan mempraktik amalan terbaik agensi dalam sektor swasta. Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan, Kerajaan telah memberi biasiswa kepada lebih kurang 47,300 orang pelajar bagi mengikuti kursus di pelbagai IPT awam dan swasta, yang mana 18% daripada pemegang biasiswa tersebut melanjutkan pelajaran di institusi antarabangsa termasuk universiti bertaraf dunia. Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan akan terus memperkukuh program biasiswa ini dengan mensasar penawaran biasiswa kepada 60,000 orang pelajar di dalam dan luar negara, iaitu peningkatan penawaran biasiswa sebanyak 27% berbanding tempoh Rancangan terdahulu.

Selain itu, program pencarian modal insan cemerlang juga akan terus diperkukuh untuk mengenal pasti, menarik dan merekrut siswazah bukan pemegang biasiswa di universiti dan institut pengajian tinggi untuk menyertai perkhidmatan awam. Pada masa ini, pemegang biasiswa perlu berkhidmat dengan Kerajaan bagi tempoh antara empat hingga sepuluh tahun bergantung kepada bidang pengajian. Melangkah ke hadapan, Kerajaan akan terus memperkukuh program biasiswa dengan meningkatkan tawaran skim biasiswa yang eksibel yang memberi pilihan kepada siswazah cemerlang untuk berkhidmat dalam GLC atau dalam sektor swasta sebagai sebahagian daripada syarat perjanjian. Ini bagi memastikan siswazah muda didedahkan dengan pengalaman yang luas yang akan membantu dalam pembangunan kerjaya mereka. Bagi mengenal pasti dan mempersiap bakat muda yang cemerlang sejak awal lagi, laluan kerjaya secara fast track akan diperkenal. Mereka ini akan diberi peranan yang mencabar di pelbagai kementerian, agensi dan jabatan Kerajaan.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


!A! $% Mentrans-.rmasikan 1era2aan ke ara4 Mentrans-.rmasikan Mala6sia

!'!

Kempen pemasaran dan kesedaran yang efektif berserta dengan kelebihan berkhidmat dengan sektor awam adalah faktor penting bagi menarik minat bakat baru ke dalam perkhidmatan awam. Satu usaha ke arah ini ialah kempen pemasaran berprol tinggi di seluruh negara untuk mengetengahkan profesion perguruan sebagai profesion yang menarik dari segi kewangan, membina negara, membina kerjaya dan berprestij. Dalam tempoh Rancangan, perkhidmatan awam akan turut melalui proses penjenamaan semula dan aktiviti promosi untuk mentakrif semula imej perkhidmatan awam sebagai perkhidmatan yang terdiri daripada modal insan cemerlang di Malaysia.

utama dalam Kerajaan. Pelbagai peringkat kemasukan akan diwujud dengan faedah yang kompetitif bagi melantik pemimpin sektor swasta secara lateral ke dalam kementerian dan agensi yang bertanggungjawab ke atas bidang keutamaan tertinggi negara. Usaha untuk mendedahkan sektor awam kepada amalan terbaik antarabangsa telah lama menjadi keutamaan kepada Kerajaan. Program pertama seumpamanya telah dilancarkan pada tahun 1992 dengan program sangkutan ke badan antarabangsa seperti Bank Dunia dan UNESCO. Pada tahun 2009, program cross-fertilisation telah dimulakan dengan GLC yang melibatkan sejumlah 37 individu daripada 9 GLC dan 10 agensi Kerajaan. Dalam tempoh Rancangan, program ini akan diperluas dan dipertingkat untuk membolehkan pergerakan antara sektor awam, GLC dan sektor swasta bagi tempoh satu hingga dua tahun.

Menyuntik amalan terbaik ke dalam sektor awam


Lantikan secara lateral daripada sektor swasta akan diperluas bagi menarik minat individu yang berkaliber tinggi memegang jawatan strategik

!'%

Mereka bentuk skim perkhidmatan yang eksibel


Menyedari keperluan untuk tenaga mahir yang berpengetahuan tinggi dan berpengalaman luas, perkhidmatan awam akan memperkenal skim perkhidmatan yang akan memastikan pakar kandungan dan generalis disediakan dengan laluan pembangunan kerjaya yang kompetitif, bergantung pada prestasi dan pilihan peribadi. Perkhidmatan awam masa kini mempunyai ramai individu yang berkelayakan tinggi yang terdiri daripada pemegang PhD hingga kepada mereka yang berpengalaman praktikal yang mendalam. Kerajaan akan mengoptimum kemahiran mereka melalui pemadanan penempatan mengikut kelayakan dan pilihan mereka. Kerajaan juga akan mempertimbang untuk membuka lebih banyak jawatan kanan dalam kerajaan bagi membolehkan jawatan tersebut diisi oleh calon dari dalam dan luar perkhidmatan awam. Skim perkhidmatan akan dirasionalisasi dan skim perkhidmatan baru akan diwujud selaras dengan perubahan tugas dan keperluan kemahiran baru. Untuk mewujudkan

tenaga kerja yang lebih anjal, setiap pekerja perlu dilatih untuk melaksanakan pelbagai peranan dan fungsi. Bagi menyokong usaha ini, kajian mengenai keperluan kemahiran pelbagai akan dilaksana. Sebagai sebahagian daripada usaha ini, kemasukan ke perkhidmatan awam boleh dibuat di pelbagai peringkat bagi perkhidmatan pentadbiran untuk membolehkan lantikan secara lateral dari sektor swasta atau dari bahagian lain dalam kerajaan. Bagi menyokong penjawat awam sedia ada untuk meningkat ke jawatan yang berkemahiran lebih tinggi dan juga untuk merebut peluang ini, program latihan kemahiran sedia ada akan dipertingkat.

Menjajar semula program bina upaya


Program latihan akan dikaji dan dijajar semula mengikut keperluan pekerjaaan. Individu akan diberi lebih eksibiliti dalam pemilihan, kandungan dan lokasi program latihan dalam perkhidmatan. Kerajaan akan menubuh kolej perkhidmatan awam bertaraf dunia dengan memanfaatkan kemudahan zikal sedia ada. Kolej ini akan dilengkapi dengan fakulti tempatan dan antarabangsa terbaik serta kurikulum yang disesuaikan dengan keperluan selaras dengan perubahan peranan kerajaan.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


!A! $% Mentrans-.rmasikan 1era2aan ke ara4 Mentrans-.rmasikan Mala6sia

!'&

KESIMPULAN
Sektor awam perlu ditransformasikan bagi bertindak balas secara berkesan kepada persekitaran global yang pesat berubah. Empat prinsip utama yang menjadi asas kepada transformasi ini adalah budaya kreativiti dan inovasi, kepantasan membuat keputusan dan bertindak, nilai untuk wang serta integriti. Memandangkan cabaran dan peluang akan melangkaui sempadan tradisi, pendekatan keseluruhan kerajaan akan diguna pakai yang melibatkan kerjasama antara agensi serta kerjasama merentasi peringkat persekutuan, negeri dan tempatan sebagai sebuah kerajaan bersepadu, bagi memastikan isu bersilang agensi dapat ditangani. Reformasi sektor awam akan berorientasi pelanggan dengan sistem penyampaian dan hubungan ditambah baik dan tertumpu kepada rakyat dan perniagaan. Bagi membolehkan kepantasan dalam membuat keputusan dan bertindak, lebih banyak penurunan kuasa akan diberi kepada agensi terpilih selaras dengan peningkatan akauntabiliti dan kemampuan. Lebih autonomi akan diberi kepada agensi pengendali seperti universiti dan hospital supaya menjadi lebih responsif kepada pelanggan. Bagi meningkatkan penyampaian, mekanisme persaingan dan pasaran akan terus diperkenal seperti penarafan balai polis dan sekolah serta pembiayaan berasaskan permintaan universiti dan institut latihan. bagi

Pendekatan berasaskan outcome akan diguna pakai bagi perancangan, pengagihan sumber, pemantauan dan penilaian kemajuan. Tumpuan kepada outcome akan membolehkan pengurusan sumber yang lebih efektif dan seterusnya memberikan nilai untuk wang yang lebih tinggi dari segi perbelanjaan awam. Bagi memastikan akauntabiliti, KPI bagi mengukur outcome akan dikait kepada individu dan dipantau secara berkala. Kerajaan juga akan menumpu kepada usaha memperbaiki kedudukan skal negara dalam tempoh Rancangan, dengan memperluas asas cukai melalui kutipan yang lebih efektif, mencapai peningkatan produktiviti melalui infrastruktur bersepadu dan memperkenal perkongsian perkhidmatan serta meningkat kecekapan dalam perolehan dan pengurusan ICT. Kerajaan akan memberi tumpuan kepada peranan sebagai pemudah cara dalam menyediakan persekitaran yang sesuai untuk sektor swasta melalui dasar dan peraturan yang efektif. Selaras dengan ini, penyertaan sektor swasta melalui penyumberan luar, PPP dan penswastaan akan dipertingkat dalam penyampaian perkhidmatan awam. Di samping itu, terdapat juga peralihan dalam perbelanjaan sektor awam daripada

!''

infrastruktur zikal kepada bukan zikal terutamanya dalam program peningkatan kemahiran, R&D, pembiayaan modal teroka dan pemboleh inovasi yang lain. Kerajaan juga akan terus beralih daripada pembinaan infrastruktur fizikal dan pengoperasian perkhidmatan awam kepada perolehan perkhidmatan daripada sektor swasta. Struktur baru Kerajaan akan memerlukan sesetengah organisasi sedia ada dirasionalisasi

terutamanya yang mempunyai fungsi bertindih atau berulang. Organisasi yang memfokus kepada keutamaan nasional akan diperkukuh dan sumber manusia dalam perkhidmatan awam akan terus dibangun. Pelaksanaan usaha ini akan menyumbang kepada menjadikan aspirasi Kerajaan yang berinovatif, pantas, berhemat dan berintegriti, suatu kenyataan.

Rancangan Malaysia Kesepuluh


!A! $% Mentrans-.rmasikan 1era2aan ke ara4 Mentrans-.rmasikan Mala6sia

!'(

PERUNTUKAN PEMBANGUNAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

370

PERUNTUKAN PEMBANGUNAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

Carta AKP-1

Peruntukan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Fizikal dan Bukan Fizikal, Peratusan kepada Jumlah (%)

RMKe-9 RM230 bilion

RMKe-10 RM230 bilion

Bukan Fizikal 22% Bukan Fizikal 40% 78% Fizikal 60% Fizikal

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Peruntukan Pembangunan Kerajaan Persekutuan

371

Carta AKP-2

Peruntukan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor, Peratusan kepada Jumlah (%)

RMKe 9 RMKe-9 RM230 bilion Pentadbiran Am Keselamatan 10% 5% Keselamatan

RMKe 10 RMKe-10 RM230 bilion Pentadbiran Am 5%

10%

51% 34% Sosial

Ekonomi o o Sosial

30%

55%

Ekonomi

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi

LAMPIRAN

374

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

375

Lampiran

Lampiran 1: JaduaL perangkaan


Jadual 1 Jadual 2 Jadual 3 Jadual 4 Jadual 5 Jadual 6 Jadual 7 Jadual 8 Jadual 9 Rancangan Malaysia Kesembilan: Petunjuk Utama Ekonomi, 2006-2010 Prospek Ekonomi Dunia, 2006-2015 Sumbangan Faktor Pengeluaran, 2006-2015 Pendapatan Negara Kasar Mengikut Kategori, 2006-2015 Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Aktiviti Ekonomi (Sektor), 2006-2015 Keluaran Dalam Negeri Kasar Bagi Negeri-Negeri Mengikut Aktiviti Ekonomi (Sektor), 2006-2015 Imbangan Pembayaran, 2006-2015 Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan, 2006-2015 Akaun Sektor Awam Disatukan, 2006-2015 376 378 379 380 382 383 391 392 393 394 396 398 400 402

Jadual 10 Saiz Penduduk dan Struktur Umur, 2006-2015 Jadual 11 Guna Tenaga Mengikut Sektor, 2006-2015 Jadual 12 Guna Tenaga Mengikut Kumpulan Pekerjaan Utama, 2006-2015 Jadual 13 Enrolmen di Institusi Pendidikan Awam, 2006-2015 Jadual 14 Enrolmen di Institusi Pengajian Tinggi Mengikut Peringkat Pengajian, 2006-2015

Lampiran 2: kemaJuan dan pencapaian rancangan maLaysia kesembiLan, 2006-2010


Teras 1: Meningkatkan Ekonomi Dalam Rantaian Nilai Lebih Tinggi Teras 2: Meningkatkan Keupayaan Pengetahuan dan Inovasi Negara Serta Memupuk Minda Kelas Pertama Teras 3: Menangani Masalah Ketidaksamaan Sosioekonomi yang Berterusan Secara Membina dan Produktif Teras 4: Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup Teras 5: Mengukuhkan Keupayaan Institusi dan Pelaksanaan 422 430 414 404 411

376

Lampiran 1: Jadual Perangkaan Jadual 1 Rancangan Malaysia Kesembilan: Petunjuk Utama Ekonomi, 2006-2010
RMKe-9 Perkara Sasaran 2006-2010 KDNK Sebenar (% pertumbuhan setahun) Pendapatan Per Kapita (pada harga semasa1) RM AS$ Pariti Kuasa Beli (AS$) Sudut Permintaan (% pertumbuhan setahun) Permintaan Agregat Dalam Negeri Perbelanjaan Swasta Penggunaan Pelaburan Perbelanjaan Awam Penggunaan Pelaburan Sektor Luar Negara Eksport Barangan dan Perkhidmatan Import Barangan dan Perkhidmatan Sudut Penawaran (% pertumbuhan setahun) Pertanian Perlombongan dan Kuari Pembuatan Pembinaan Perkhidmatan 4.1 2.1 4.1 4.3 8.2 3.0 -0.5 1.3 4.4 6.8 3.6 -0.5 3.6 3.7 8.3 2.1 -0.4 -1.9 5.4 4.6 4.8 6.4 1.8 2.8 4.1 5.4 -1.4 -0.9 8.4 8.0 9.8 6.7 6.2 7.0 5.7 6.5 2.0 5.4 4.8 6.2 8.4 8.6 7.6 5.8 7.4 3.8 1.7 3.3 -5.9 4.8 1.0 9.8 7.9 5.6 7.7 2.5 29,711 9,285 18,439 26,420 8,256 13,977 25,866 7,760 13,740 26,420 8,256 13,977 Anggaran 2006-2010 Sebenar 2006-2008 Anggaran 2009-2010

6.0

4.2

5.7

2.0

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

377

RMKe-9 Perkara Sasaran 2006-2010 Perdagangan Luar (% pertumbuhan setahun) Eksport Kasar Import Kasar Imbangan Pembayaran (RM bilion)2 Barangan Perkhidmatan Pendapatan Imbangan Akaun Semasa % kepada PNK Tabungan (% kepada PNK) Defisit Kerajaan Persekutuan (RM bilion)1 % kepada KDNK Indeks Harga Pengguna (% pertumbuhan setahun) Indeks Harga Pengeluar (% pertumbuhan setahun) Tenaga Buruh dan Guna Tenaga Tenaga Buruh ('000)1 Guna Tenaga ('000)
1

Anggaran 2006-2010

Sebenar 2006-2008

Anggaran 2009-2010

7.4 9.1

3.2 2.8

7.4 6.4

-2.7 -2.3

134.1 3.8 -21.4 95.7 11.4 37.6 -27.9 -3.2 3.0 12,407 12,023 3.1

145.0 1.3 -19.9 109.2 14.6 36.3 -40.3 -5.3 2.8 3.4 12,217 11,775 3.6

170.6 0.2 -23.7 129.5 18.1 38.2 -35.6 -4.8 3.7 6.2 11,968 11,577 3.3

145.0 1.3 -19.9 109.2 14.6 33.8 -40.3 -5.3 1.4 -0.6 12,217 11,775 3.6

Kadar Pengangguran (%) Nota :

1 akhir tempoh 2 akhir tempoh, bersih SUMBER : Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia

378

Jadual 2 Prospek Ekonomi Dunia, 2006-2015

Perkara 2006 Pengeluaran Dunia Negara Maju Negara Membangun dan Ekonomi Baru Muncul 5.1 3.0 7.9

Kadar Pertumbuhan (%) 2007 5.2 2.8 8.3 2008 3.0 0.5 6.1 2009 -0.6 -3.2 2.4 2010 4.2 2.3 6.3

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%) 2006-2010 3.4 1.1 6.2 2011-2015 4.5 2.4 6.6

Jumlah Perdagangan Dunia Import Negara Maju Negara Membangun dan Ekonomi Baru Muncul Eksport Negara Maju Negara Membangun dan Ekonomi Baru Muncul Harga Dunia Pembuatan Komoditi Utama Bukan Bahan Api Minyak Setong (AS$) 1 Pertumbuhan (%) Harga Pengguna Negara Maju Negara Membangun dan Ekonomi Baru Muncul

8.8 7.6 10.9 8.6 10.4

7.2 4.7 12.7 6.3 9.7

2.8 0.6 8.5 1.9 4.0

-10.7 -12.0 -8.4 -11.7 -8.2

7.0 5.4 9.7 6.6 8.3

2.8 1.0 6.4 2.1 4.6

6.7 5.2 9.0 5.3 8.8

3.7 23.2 69.6 19.0

8.7 14.1 78.2 12.4

8.5 7.5 125.0 59.8

-6.9 -18.7 60.5 -51.6

2.7 13.9 74.5 23.1

3.2 7.0 81.6 5.0

1.4 -1.2 90.0 2.6

2.4 5.6

2.2 6.5

3.4 9.2

0.1 5.2

1.5 6.2

1.9 6.5

1.8 4.1

Nota : 1 Harga minyak mentah West Texas Intermediate SUMBER : World Economic Outlook, April 2010, Tabung Kewangan Antarabangsa, Bloomberg dan lain-lain sumber

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

379

Jadual 3 Sumbangan Faktor Pengeluaran, 2006-2015

RMKe-9 Sasaran Asal Perkara Sumbangan kepada Pertumbuhan (%) Pencapaian Sumbangan kepada Pertumbuhan (%)

RMKe-10 Sasaran Sumbangan kepada Pertumbuhan (%)

Peratus kepada KDNK (%)

Peratus kepada KDNK (%)

Peratus kepada KDNK (%)

KDNK Sebenar TFP


1

6.0 2.2 2.1 1.7

100.0 36.2 35.7 28.1

4.2 1.5 1.4 1.3

100.0 34.7 34.5 30.8

6.0 2.3 2.3 1.4

100.0 38.5 37.5 24.0

Modal Buruh

1 Produktiviti faktor keseluruhan (TFP) dianggar menggunakan fungsi pengeluaran Cobb-Douglas dengan menolak bahagian pertumbuhan yang disebabkan oleh kenaikan dalam faktor buruh dan modal daripada pertumbuhan keseluruhan SUMBER : Unit Perancang Ekonomi Nota :

380

Jadual 4 Pendapatan Negara Kasar Mengikut Kategori, 2006-2015

RM juta (pada harga semasa dengan harga malar 2000 dalam italik)

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%)


Anggaran Sasaran

Perkara

Sebenar

Anggaran

Sasaran
RMKe-9 RMKe-10

2006 Perbelanjaan Swasta 320,419 286,486 Penggunaan 258,280 230,948 Pelaburan 62,139 55,538 Perbelanjaan Awam 125,683 112,544 Penggunaan 68,609 61,332 Pelaburan 57,074 51,212 Perubahan dalam Stok -1,722 257

2007 369,617 318,076 293,040 255,263 76,577 62,813 140,212 119,319 78,396 65,381 61,816 53,938 10 -770

2008 414,513 340,411 334,712 276,998 79,801 63,413 157,365 126,603 92,531 72,406 64,834 54,197 -1,685 -4,324

2009 404,049 331,364 338,894 278,872 65,155 52,492 167,588 133,175 95,918 74,669 71,670 58,506 -38,358 -14,289

2010 440,080 351,906 367,629 295,716 72,452 56,190 177,811 139,122 95,750 73,800 82,061 65,321 2,157 1,435

2012 545,449 411,605 448,964 341,072 96,484 70,532 200,993 151,959 107,393 80,346 93,599 71,613 1,557 996

2015 768,594 531,571 615,330 429,039 153,264 102,532 245,698 176,424 130,270 93,204 115,427 83,220 -708 -427

20062010 8.9 5.7 9.4 6.5 6.2 2.0 8.5 5.4 8.2 4.8 8.9 6.2 -

20112015 11.8 8.6 10.9 7.7 16.2 12.8 6.7 4.9 6.4 4.8 7.1 5.0 -

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

381

RM Juta (pada harga semasa dengan harga malar 2000 dalam italik)

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%)


Anggaran Sasaran

Perkara

Sebenar

Anggaran

Sasaran
RMKe-9 RMKe-10

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2015

20062010 3.6 1.8 3.4 2.8 8.0 4.2

20112015 10.1 7.2 11.5 8.6 9.2 6.0

Eksport Barangan dan Perkhidmatan Import Barangan dan Perkhidmatan Keluaran Dalam Negeri Kasar pada Harga Pembeli

669,505 590,784 539,443 514,544 574,441 475,526

706,382 614,815 574,172 545,099 642,049 506,341

765,370 624,605 594,655 557,114 740,907 530,181

655,336 559,537 508,927 488,691 679,687 521,095

732,030 606,815 585,775 547,163 766,303 552,115

884,151 694,885 720,575 638,898 911,574 620,547

1,183,588 858,768 1,007,450 826,087 1,189,722 740,250

Bayaran Faktor Bersih

-17,294 -20,517

-13,984 -23,373 628,065 482,968

-23,707 -36,989 717,200 493,192

-14,639 -22,689 665,048 498,406

-19,918 -25,139 746,385 526,975

-24,255 -23,768 887,320 596,780

-33,117 -23,594 1,156,605 716,655

8.4 4.4

9.2 6.3

Pendapatan Negara Kasar (PNK) pada Harga Pembeli

557,146 455,009

Pendapatan Per Kapita (pada harga semasa) RM AS$ Kedudukan Imbangan Sumber (% kepada PNK) Tabungan Pelaburan Imbangan Sumber 38.3 21.1 17.2 38.3 22.0 16.3 38.0 19.9 18.1 31.7 14.8 16.9 35.6 21.0 14.6 35.1 21.6 13.5 33.7 23.2 10.5 36.3 19.7 16.6 34.5 22.2 12.3 20,914 5,701 23,113 6,724 25,866 7,760 23,841 6,764 26,420 8,256 30,751 9,610 38,845 12,139 6.7 10.4 8.0 8.0

SUMBER : Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia

382

Jadual 5 Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Aktiviti Ekonomi (Sektor), 2006 - 2015

RM juta (pada harga malar 2000)

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%)


Anggaran Sasaran

Perkara

Sebenar

Anggaran

Sasaran
RMKe-9 RMKe-10

2006 Pertanian, Perhutanan dan Perikanan Perlombongan dan Kuari Pembuatan Pembinaan Perkhidmatan Elektrik, Gas dan Air Perdagangan Borong dan Runcit, Penginapan dan Restoran Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi Kewangan, Insurans, Harta Tanah dan Perkhidmatan Perniagaan Perkhidmatan Kerajaan Perkhidmatan Lain Tolak : FISIM1 yang Tidak Diagih Campur : Duti Import Keluaran Dalam Negeri Kasar pada Harga Pembeli

2007

2008

2009

2010

2012

2015

20062010 3.0 -0.5 1.3 4.4 6.8 3.1

20112015 3.3 1.1 5.7 3.7 7.2 4.1

37,701 42,030 147,154 14,640 247,099 14,523

38,177 42,881 151,257 15,707 272,406 15,106

39,828 41,831 153,171 16,366 292,555 15,430

39,992 40,246 138,809 17,321 300,154 15,488

41,497 41,522 147,406 18,187 320,089 16,142

44,212 42,093 165,885 19,775 366,704 17,559

48,812 43,875 194,823 21,818 452,221 19,750

65,492

74,380

81,351

82,505

88,882

103,857

132,367

7.7

8.3

35,185

38,191

40,743

41,379

44,330

51,152

63,752

6.2

7.5

71,253 33,412 27,234 18,385 5,287

80,893 35,099 28,737 19,607 5,521

85,903 38,875 30,252 20,410 6,839

89,530 39,671 31,580 21,872 6,445

96,094 41,318 33,322 23,436 6,850

112,659 44,143 37,333 25,794 7,673

143,295 48,873 44,184 30,538 9,238

8.0 6.3 5.0 5.7 2.6

8.3 3.4 5.8 5.4 6.2

475,526

506,341

530,181

521,095

552,115

620,547

740,250

4.2

6.0

Nota : 1 FISIM - Perkhidmatan perantaraan kewangan yang diukur secara tidak langsung SUMBER : Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

383

Jadual 6 Keluaran Dalam Negeri Kasar Bagi Negeri-Negeri Mengikut Aktiviti Ekonomi (Sektor), 2006-2015

RM juta (pada harga malar 2000)

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%)


Anggaran Unjuran

Negeri/Perkara

Sebenar

Anggaran

Unjuran
RMKe-9 RMKe-10

2006 JOHOR Pertanian Perlombongan dan Kuari Pembinaan Pembuatan Perkhidmatan Jumlah Kadar pertumbuhan (%) 4,939 56 1,427 18,018 21,468 46,608 5.3

2007

2008

2009

2010

2012

2015

20062010

20112015

4,705 59 1,412 18,109 23,198 48,316 3.7

5,344 64 1,389 17,285 25,002 50,041 3.6

5,385 64 1,877 16,224 27,125 48,868 -2.3

5,496 52 1,954 17,891 29,119 51,714 5.8

5,846 59 2,125 20,700 33,767 58,230 6.4

6,308 62 2,384 23,934 41,404 69,293 5.5

3.7 -2.5 5.2 0.5 7.7 3.2

2.8 3.6 4.1 6.0 7.3 6.0

KEDAH Pertanian Perlombongan dan Kuari Pembinaan Pembuatan Perkhidmatan Jumlah Kadar pertumbuhan (%) 1,556 22 427 6,420 8,152 16,684 7.8 1,729 25 474 7,136 8,682 18,142 8.7 1,824 25 503 6,342 9,356 18,153 0.1 1,675 25 559 5,998 10,192 18,001 -0.8 1,728 27 591 6,804 10,919 19,492 8.3 1,870 28 676 7,845 12,394 22,187 7.0 2,260 29 750 9,133 15,229 26,859 4.6 4.1 3.0 5.4 2.8 7.6 4.7 5.5 1.3 4.9 6.1 6.9 6.6

384

RM juta (pada harga malar 2000)

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%)


Anggaran Unjuran

Negeri/Perkara

Sebenar

Anggaran

Unjuran
RMKe-9 RMKe-10

2006 KELANTAN Pertanian Perlombongan dan Kuari Pembinaan Pembuatan Perkhidmatan Jumlah Kadar pertumbuhan (%) 1,625 14 144 353 5,874 8,020 6.4

2007

2008

2009

2010

2012

2015

20062010

20112015

1,880 16 129 369 6,263 8,672 8.1

1,913 16 138 400 6,788 9,273 6.9

1,839 16 180 405 7,383 9,281 0.1

1,804 13 189 417 7,846 9,759 5.1

1,996 15 205 456 8,963 11,144 6.9

2,340 16 239 525 11,136 13,263 4.6

4.5 -5.1 4.7 1.8 7.2 5.3

5.3 4.6 4.9 4.7 7.3 6.3

MELAKA Pertanian Perlombongan dan Kuari Pembinaan Pembuatan Perkhidmatan Jumlah Kadar pertumbuhan (%) 514 9 252 6,699 5,599 13,091 8.5 561 10 372 6,857 6,075 13,883 6.1 658 10 389 6,895 6,425 14,385 3.6 600 10 335 6,576 6,935 14,327 -0.4 591 9 351 7,002 7,485 15,332 7.0 635 9 392 7,931 8,599 17,454 5.8 699 9 449 9,238 10,512 20,846 5.9 6.4 -2.3 5.2 2.7 7.5 4.9 3.4 0.8 5.0 5.7 7.0 6.3

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

385

RM juta (pada harga malar 2000)

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%)


Anggaran Unjuran

Negeri/Perkara

Sebenar

Anggaran

Unjuran
RMKe-9 RMKe-10

2006 NEGERI SEMBILAN Pertanian Perlombongan dan Kuari Pembinaan Pembuatan Perkhidmatan Jumlah Kadar pertumbuhan (%) 1,226 17 370 9,443 6,637 17,744 9.2

2007

2008

2009

2010

2012

2015

20062010

20112015

1,187 19 385 9,781 7,238 18,653 5.1

1,222 19 421 9,848 7,792 19,353 3.8

1,292 19 485 9,338 8,449 19,101 -1.3

1,361 14 508 9,963 8,886 20,605 7.9

1,452 15 557 11,291 9,981 23,719 7.4

1,590 17 619 12,990 12,143 28,463 5.8

4.2 -5.0 6.2 3.2 7.6 4.9

3.2 4.6 4.0 5.4 6.4 6.7

PAHANG Pertanian Perlombongan dan Kuari Pembinaan Pembuatan Perkhidmatan Jumlah Kadar pertumbuhan (%) 4,214 27 460 7,064 10,411 22,182 7.3 3,849 37 456 7,009 11,421 22,777 2.7 4,011 34 502 7,309 12,358 24,217 6.3 4,309 34 599 7,016 13,140 23,852 -1.5 4,609 25 628 7,290 13,959 25,209 5.7 4,916 28 684 8,185 15,781 28,579 6.8 5,514 32 751 9,973 19,135 34,379 5.3 3.2 -6.2 6.3 2.6 7.3 4.1 3.7 5.2 3.6 6.5 6.5 6.4

386

RM juta (pada harga malar 2000)

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%)


Anggaran Unjuran

Negeri/Perkara

Sebenar

Anggaran

Unjuran
RMKe-9 RMKe-10

2006 PERAK Pertanian Perlombongan dan Kuari Pembinaan Pembuatan Perkhidmatan Jumlah Kadar pertumbuhan (%) 3,733 79 565 5,348 15,777 25,526 6.7

2007

2008

2009

2010

2012

2015

20062010

20112015

3,873 87 425 5,481 17,042 26,931 5.5

3,876 86 448 5,765 18,322 28,518 5.9

3,944 85 642 5,565 19,915 28,375 -0.5

4,146 76 680 5,861 21,220 29,935 5.5

4,490 84 739 6,490 24,238 34,136 7.4

5,035 90 777 7,658 30,568 41,000 5.9

2.9 0.2 3.0 4.3 7.3 4.6

4.0 3.3 2.7 5.5 7.6 6.5

PERLIS Pertanian Perlombongan dan Kuari Pembinaan Pembuatan Perkhidmatan Jumlah Kadar pertumbuhan (%) 710 16 69 323 1,393 2,630 2.7 823 18 66 301 1,494 2,805 6.6 830 19 64 328 1,593 2,890 3.0 757 19 95 333 1,703 2,920 1.0 778 16 100 349 1,780 3,011 3.1 871 18 110 367 2,028 3,350 4.3 1,042 18 129 469 2,512 3,940 6.6 4.3 -0.8 7.1 1.2 5.8 3.3 6.0 3.1 5.4 6.1 7.1 5.5

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

387

RM juta (pada harga malar 2000)

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%)


Anggaran Unjuran

Negeri/Perkara

Sebenar

Anggaran

Unjuran
RMKe-9 RMKe-10

2006 PULAU PINANG Pertanian Perlombongan dan Kuari Pembinaan Pembuatan Perkhidmatan Jumlah Kadar pertumbuhan (%) 786 12 669 23,425 16,545 41,721 10.4

2007

2008

2009

2010

2012

2015

20062010

20112015

799 13 730 24,227 18,576 44,608 6.9

824 13 764 25,072 19,717 46,744 4.8

840 13 878 23,472 20,937 45,868 -1.9

870 11 922 24,712 22,376 49,510 7.9

933 11 1,046 27,651 26,001 55,816 6.3

1,046 13 1,154 32,873 32,633 66,170 4.9

4.1 -2.5 5.7 3.7 7.6 5.6

3.8 3.4 4.6 5.9 7.8 6.0

SABAH Pertanian Perlombongan dan Kuari Pembinaan Pembuatan Perkhidmatan Jumlah Kadar pertumbuhan (%) 7,618 2,797 583 2,517 12,965 26,563 5.1 7,957 2,286 422 2,562 14,333 27,679 4.2 7,810 4,312 409 2,613 14,529 29,827 7.8 8,126 4,186 765 2,607 15,505 29,616 -0.7 8,498 4,566 804 2,829 16,869 31,389 6.0 9,054 4,946 855 3,034 20,061 36,415 7.6 9,878 5,641 918 3,731 24,363 43,078 3.6 2.7 10.9 8.4 3.3 6.8 4.4 3.1 4.3 2.7 5.7 7.6 6.5

388

RM juta (pada harga malar 2000) Negeri/Perkara 2006 SARAWAK Pertanian Perlombongan dan Kuari Pembinaan Pembuatan Perkhidmatan Jumlah Kadar pertumbuhan (%) 7,472 9,295 916 13,429 14,506 45,750 4.3 7,599 10,153 1,061 13,997 15,726 48,702 6.5 7,715 9,689 983 13,865 17,015 49,485 1.6 7,993 9,208 1,200 13,512 18,302 49,641 0.3 8,331 9,490 1,262 14,483 19,525 53,448 7.7 8,729 9,575 1,451 16,101 22,394 61,033 6.6 9,331 10,598 1,579 18,831 27,242 72,445 5.6 Sebenar 2007 2008 Anggaran 2009 2010 Unjuran 2012 2015

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%)


Anggaran RMKe-9 Unjuran RMKe-10

20062010

20112015

1.8 1.2 6.9 3.3 7.0 4.0

2.3 2.2 4.6 5.4 6.9 6.3

SELANGOR Pertanian Perlombongan dan Kuari Pembinaan Pembuatan Perkhidmatan Jumlah Kadar pertumbuhan (%) 1,605 153 4,680 37,759 53,243 100,529 4.7 1,513 158 5,188 38,298 59,643 107,880 7.3 1,783 160 5,255 40,125 65,543 116,883 8.3 1,737 155 6,260 37,801 69,858 113,999 -2.5 1,762 146 6,581 39,159 73,024 120,186 5.4 1,828 155 7,055 43,754 82,287 131,491 4.2 1,981 158 7,740 52,044 103,043 157,932 7.2 5.9 0.0 7.0 0.9 8.6 4.6 2.4 1.5 3.3 5.9 7.1 5.6

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

389

RM juta (pada harga malar 2000) Negeri/Perkara 2006 TERENGGANU Pertanian Perlombongan dan Kuari Pembinaan Pembuatan Perkhidmatan Jumlah Kadar pertumbuhan (%) 1,254 16 414 4,442 7,163 13,300 7.0 1,238 15 533 4,790 7,598 14,199 6.8 1,446 17 500 4,741 7,978 14,715 3.6 1,362 19 541 4,559 8,564 14,515 -1.4 1,387 16 567 4,961 9,116 14,762 1.7 1,446 17 703 5,517 10,026 16,693 7.0 1,627 18 783 6,042 12,073 19,436 6.3 Sebenar 2007 2008 Anggaran 2009 2010 Unjuran 2012 2015

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%)


Anggaran RMKe-9 Unjuran RMKe-10

20062010

20112015

3.7 -3.5 8.5 4.1 6.0 3.5

3.2 2.9 6.7 4.0 5.8 5.7

WP KUALA LUMPUR Pertanian Perlombongan dan Kuari Pembinaan Pembuatan Perkhidmatan Jumlah Kadar pertumbuhan (%) 32 24 2,190 4,475 56,153 63,515 8.2 42 27 2,126 4,871 61,644 69,442 9.3 38 27 2,243 4,994 65,405 73,536 5.9 34 27 2,880 4,950 70,377 73,842 0.4 36 24 3,025 5,078 76,085 77,389 4.8 38 22 3,149 5,541 87,967 86,867 6.8 44 24 3,513 6,447 107,360 105,654 6.7 -2.5 -1.3 6.8 3.5 8.1 5.7 4.5 -0.1 3.0 4.9 7.1 6.4

390

RM juta (pada harga malar 2000) Negeri/Perkara 2006 WP LABUAN Pertanian Perlombongan dan Kuari Pembinaan Pembuatan Perkhidmatan Jumlah Kadar pertumbuhan (%) Nota : 92 17 693 1,394 2,207 4.6 92 12 634 1,565 2,314 4.9 100 13 456 1,688 2,273 -1.8 100 25 453 1,769 2,277 0.2 102 26 580 1,881 2,498 9.7 108 29 639 2,216 2,873 6.9 119 34 715 2,870 3,351 2.9 Sebenar 2007 2008 Anggaran 2009 2010 Unjuran 2012 2015

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%)


Anggaran RMKe-9 Unjuran RMKe-10

20062010

20112015

9.0 8.4 4.7 3.9 3.4

3.0 5.5 4.3 8.8 6.0

Tidak termasuk duti import dan perkhidmatan perantaraan kewangan yang diukur secara tidak langsung (FISIM) yang tidak diagihkan SUMBER : Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

391

Jadual 7 Imbangan Pembayaran, 2006-2015

RM million Perkara 2006 Barangan dan Perkhidmatan Barangan Eksport Import Perkhidmatan Pengangkutan Perjalanan Perkhidmatan Lain Urus Niaga Kerajaan t.d.t.l.1 Pendapatan Pampasan Pekerja Pendapatan Pelaburan Pindahan Semasa Imbangan Akaun Semasa % kepada PNK Akaun Modal Akaun Kewangan Pelaburan Langsung Di Luar Negeri Di Malaysia Pelaburan Portfolio Pelaburan Lain Sektor Awam Sektor Swasta Imbangan Akaun Modal dan Kewangan Kesilapan dan Ketinggalan Imbangan Keseluruhan Rizab Antarabangsa BNM, Bersih Bilangan Bulan Import Tertangguh Nota: 130,062 137,292 590,018 452,726 -7,230 -19,731 22,633 -9,693 -440 -17,294 -306 -16,988 -16,739 96,030 17.2 -264 -43,182 144 -22,086 22,230 12,786 -56,112 -8,018 -48,094 -43,446 -27,427 25,158 290,399 7.8 Sebenar 2007 132,209 129,488 605,175 475,687 2,722 -13,032 29,052 -12,939 -359 -13,984 -622 -13,362 -16,035 102,190 16.0 -186 -38,954 -9,348 -38,892 29,545 18,384 -47,991 -5,787 -42,203 -39,140 -17,754 45,296 335,695 8.4 2008 170,715 170,552 664,325 493,773 163 -15,400 28,515 -12,376 -576 -23,707 -731 -22,977 -17,495 129,513 18.1 592 -118,501 -26,058 -50,192 24,134 -84,377 -8,066 852 -8,918 -117,909 -29,854 -18,249 317,445 7.6 2009 146,409 141,745 554,067 412,322 4,664 -17,034 32,704 -10,399 -607 -14,639 -1,491 -13,148 -19,631 112,139 16.8 -161 -80,208 -22,908 -27,948 5,040 764 -58,064 6,556 -64,620 -80,369 -17,939 13,831 331,277 9.7 Anggaran 2010 146,255 144,993 627,960 482,967 1,262 -19,392 31,753 -11,044 -54 -19,918 -2,045 -17,874 -17,111 109,226 14.6 Unjuran 2012 163,576 160,238 766,412 606,174 3,338 -19,895 34,502 -11,262 -7 -24,255 -3,092 -21,163 -19,475 119,846 13.5 2015 176,138 169,321 1,038,504 869,183 6,817 -21,019 40,001 -12,114 -51 -33,117 -4,382 -28,735 -21,322 121,700 10.5 -

Sehingga 27 Mei 2010 1 t.d.t.l. - tidak dicatat di tempat lain SUMBER : Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia

392

Jadual 8 Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan, 2006-2015

RM bilion Perkara Sebenar 2006 Hasil Cukai Langsung Cukai Tak Langsung Hasil Bukan Cukai Terimaan Bukan Hasil Perbelanjaan Mengurus Emolumen Bekalan dan Perkhidmatan Pencen dan Ganjaran Bayaran Khidmat Hutang Pemberian dan Serahan Subsidi Lain-lain2 Lebihan Akaun Semasa % kepada KDNK Perbelanjaan Pembangunan Kasar Defisit Keseluruhan % kepada KDNK Jumlah Hutang % kepada KDNK Dalam Negeri Luar Negeri Nota: SUMBER: 35.8 -19.1 -3.3 242.2 42.2 217.2 25.0 40.6 -20.7 -3.2 266.7 41.5 247.1 19.6 42.8 -35.6 -4.8 306.4 41.4 286.1 20.3 49.5 -47.4 -7.0 362.4 53.3 348.6 13.8 54.2 -40.3 -5.3 405.1 52.9 390.9 14.3 47.2 -35.1 -3.8 483.1 53.0 461.6 21.5 46.5 -33.4 -2.8 593.9 49.9 562.2 31.7
1

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%) Sasaran 2012 176.5 90.0 34.2 51.4 0.9 165.4 49.6 27.1 12.4 19.7 18.6 15.9 22.1 11.1 1.2 2015 216.7 114.7 42.8 57.9 1.2 204.6 62.5 37.3 15.5 24.9 22.6 15.7 26.2 12.0 1.0 Anggaran RMKe-9 2006-2010 8.6 8.5 1.9 14.8 4.9 8.6 11.1 5.4 9.7 6.5 8.6 6.4 11.2 Sasaran RMKe-10 2011-2015 6.1 7.4 7.6 3.0 7.0 6.8 7.7 9.8 7.5 9.4 6.5 -3.1 6.1 -

Anggaran 2009 158.6 78.4 28.1 50.8 1.3 157.1 42.8 26.4 10.1 14.2 18.7 13.5 31.3 1.6 0.2 2010 160.9 80.3 29.7 50.0 0.8 147.5 43.2 23.4 10.8 15.9 16.5 18.3 19.5 13.3 1.7

2007 139.9 69.4 25.8 44.0 0.8 123.1 32.6 23.6 8.3 12.9 14.6 10.5 20.6 16.8 2.6

2008 159.8 82.1 30.8 45.9 1.0 153.5 41.0 25.2 10.0 12.8 16.9 29.9 17.7 6.3 0.8

123.5 61.6 25.1 36.0 0.9 107.7 28.5 20.9 7.0 12.5 12.0 10.1 16.6 15.9 2.8

1 Meliputi pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri dan pemberian kepada badan berkanun 2 Termasuk biasiswa dan bantuan pelajaran; bayaran pengurusan kepada sekolah menengah dan rendah; pembelian harta; bayaran balik dan hapus kira; dan perbelanjaan lain yang tidak dinyatakan Unit Perancang Ekonomi dan Kementerian Kewangan

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

393

Jadual 9 Akaun Sektor Awam Disatukan, 2006-2015

RM bilion Perkara 2006 Sektor Kerajaan1 Hasil Perbelanjaan Mengurus Defisit Semasa Lebihan Semasa PABK Lebihan Semasa Sektor Awam Perbelanjaan Pembangunan Sektor Kerajaan PABK Lebihan/Defisit Keseluruhan Sektor Awam % kepada KDNK Nota: SUMBER: 102.0 117.7 -15.8 100.7 84.9 86.5 40.8 45.7 -1.6 -0.3 110.7 135.0 -24.3 130.1 105.8 96.3 44.7 51.6 9.4 1.5 128.4 165.0 -36.7 119.4 82.7 124.4 50.5 73.8 -41.7 -5.6 121.2 172.5 -51.3 143.4 92.1 118.0 52.2 65.8 -25.9 -3.8 123.0 166.0 -43.0 143.8 100.8 115.5 57.2 58.3 -14.7 -1.9 152.7 178.9 -26.2 166.1 140.0 126.4 64.3 62.1 13.5 1.5 183.1 216.7 -33.6 188.7 155.1 142.4 63.9 78.5 12.7 1.1 Sebenar 2007 2008 2009 Anggaran 2010 Sasaran 2012 2015

1 Sektor Kerajaan terdiri daripada Kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan badan berkanun Unit Perancang Ekonomi dan Kementerian Kewangan

394

Jadual 10 Saiz Penduduk dan Struktur Umur, 2006-2015

Penduduk (juta orang) Perkara 2006 Jumlah Penduduk Warganegara Bumiputera Cina India Lain-lain Bukan Warganegara Struktur Umur 0 - 14 15 - 64 65 dan ke atas Nisbah Tanggungan (%) Umur Penengah (tahun) Kadar Kesuburan Jumlah Melayu Bumiputera Lain Cina India Luar Bandar (%) Bandar (%) 7.8 17.8 1.2 50.3 26.1 2.3 2.8 2.4 1.8 1.9 37.1 62.9 29.2 66.5 4.3 7.8 18.2 1.2 49.4 26.5 2.3 2.8 2.4 1.8 1.9 37.0 63.0 28.7 66.9 4.4 7.8 18.5 1.2 48.5 26.8 2.2 2.7 2.3 1.8 1.9 36.8 63.2 28.2 67.3 4.5 7.7 18.9 1.3 47.7 27.1 2.2 2.7 2.3 1.8 1.8 36.7 63.3 27.7 67.7 4.6 26.8 24.3 16.0 6.2 1.8 0.3 2.5 100.0 65.6 25.5 7.6 1.3 % 2007 27.2 24.7 16.2 6.3 1.9 0.3 2.5 100.0 65.6 25.5 7.6 1.3 % 2008 27.5 25.0 16.5 6.3 1.9 0.3 2.5 100.0 66.0 25.2 7.6 1.2 % 2009 27.9 25.4 16.8 6.4 1.9 0.3 2.5 100.0 66.1 25.2 7.5 1.2 %

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

395

Penduduk (juta orang) Perkara 2010 Jumlah Penduduk Warganegara Bumiputera Cina India Lain-lain Bukan Warganegara Struktur Umur 0 - 14 15 - 64 65 dan ke atas Nisbah Tanggungan (%) Umur Penengah (tahun) Kadar Kesuburan Jumlah Melayu Bumiputera Lain Cina India Luar Bandar (%) Bandar (%) 7.7 19.3 1.3 46.9 27.4 2.2 2.7 2.3 1.7 1.8 36.6 63.4 27.2 68.2 4.6 7.6 19.9 1.4 45.7 28.0 2.1 2.6 2.2 1.7 1.8 36.4 63.6 26.3 68.9 4.8 7.5 20.7 1.6 44.1 28.7 2.1 2.6 2.2 1.6 1.7 36.2 63.8 25.2 69.4 5.4 28.3 25.8 17.0 6.5 1.9 0.4 2.5 100.0 66.1 25.0 7.5 1.4 % 2012 28.9 26.5 17.5 6.6 2.0 0.4 2.4 100.0 66.1 24.9 7.5 1.5 % 2015 29.8 27.6 18.5 6.7 2.0 0.4 2.2 100.0 67.0 24.3 7.2 1.5 %

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%) Anggaran 2006-2010 1.3 1.4 1.6 1.0 1.1 2.8 0.1 Sasaran 2011-2015 1.1 1.3 1.6 0.8 0.9 2.6 -2.2

-0.4 1.9 3.6

-0.5 1.4 4.1

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia

396

Jadual 11 Guna Tenaga Mengikut Sektor, 2006-2015

Ribu Orang Sektor 2006 Pertanian, Perhutanan, Ternakan dan Perikanan Perlombongan dan Kuari Pembuatan Pembinaan Perkhidmatan Jumlah Tenaga Buruh Penganggur Kadar Pengangguran (%) % 2007 % 2008 % 2009 % Anggaran 2010 %

1,392.4 42.6 3,227.2 755.2 5,741.6 11,159.0 11,544.5 385.5 3.3

12.5 0.4 28.9 6.8 51.4 100.0

1,389.8 43.0 3,296.7 757.3 5,911.2 11,398.0 11,775.1 377.1 3.2

12.2 0.4 28.9 6.6 51.9 100.0

1,390.9 42.8 3,338.3 758.4 6,046.1 11,576.5 11,967.5 391.0 3.3

12.0 0.4 28.8 6.6 52.2 100.0

1,390.8 42.5 3,209.9 762.4 6,214.9 11,620.5 12,061.1 440.6 3.7

12.0 0.4 27.6 6.6 53.4 100.0

1,389.7 43.3 3,267.6 765.4 6,307.3

11.8 0.4 27.8 6.5 53.5

11,773.3 100.0 12,216.8 443.5 3.6

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

397

Ribu Orang Sektor 2012 Pertanian, Perhutanan, Ternakan dan Perikanan Perlombongan dan Kuari Pembuatan Pembinaan Perkhidmatan Jumlah Tenaga Buruh Penganggur Kadar Pengangguran (%) Anggaran % 2015 %

Pewujudan Perkerjaan (000) RMKe-9 2006-2010 RMKe-10 2011-2015

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%) RMKe-9 2006-2010 RMKe-10 2011-2015

1,387.9 43.5 3,427.1 770.7 6,727.3 12,356.5 12,792.1 435.6 3.4

11.2 0.4 27.7 6.2 54.5 100.0

1,385.2 43.9 3,638.1 776.5 7,381.9 13,225.6 13,654.0 428.4 3.1

10.5 0.3 27.5 5.9 55.8 100.0

-11.6 0.6 134.4 5.8 751.3 880.5

-4.5 0.6 370.5 11.1 1,074.6 1,452.3

-0.2 0.3 0.8 0.2 2.6 1.6 1.6

-0.1 0.3 2.2 0.3 3.2 2.4 2.2

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia

398

Jadual 12 Guna Tenaga Mengikut Kumpulan Pekerjaan Utama, 2006-2015

Kumpulan Pekerjaan Utama

Anggaran 2006 000' % 2007 000' % 2008 000' % 2009 000' % 2010 000' %

Pegawai Kanan dan Pengurus Profesional Juruteknik dan Profesional Bersekutu Pekerja Perkeranian Pekerja Perkhidmatan, Pekerja Kedai dan Jurujual Pekerja Mahir Pertanian dan Perikanan Pekerja Pertukangan dan Yang Berkaitan Operator Loji dan Mesin dan Pemasang Pekerjaan Asas Jumlah Guna Tenaga

903.9 613.8 1,417.2 1,048.9

8.1 5.5 12.7 9.4

832.1 649.7 1,515.9 1,117.0

7.3 5.7 13.3 9.8

810.4 671.4 1,620.7 1,146.1

7.0 5.8 14.0 9.9

906.4 697.2 1,650.1 1,115.6

7.8 6.0 14.2 9.6

941.9 741.7 1,660.0 1,142.0

8.0 6.3 14.1 9.7

1,729.6 1,450.7 1,249.8 1,528.8 1,216.3 11,159.0

15.5 13.0 11.2 13.7 10.9 100.0

1,846.5 1,470.3 1,231.0 1,458.9 1,276.6 11,398.0

16.2 12.9 10.8 12.8 11.2 100.0

1,933.3 1,377.6 1,250.3 1,458.6 1,308.1 11,576.5

16.7 11.9 10.8 12.6 11.3 100.0

1,917.4 1,347.9 1,196.9 1,475.8 1,313.2 11,620.5

16.5 11.6 10.3 12.7 11.3 100.0

1,942.6 1,295.1 1,259.7 1,495.2 1,295.1 11,773.3

16.5 11.0 10.7 12.7 11.0 100.0

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

399

Kumpulan Pekerjaan Utama

Sasaran 2012 000 % 000 2015 %

Pewujudan Perkerjaan Anggaran 000 % Sasaran 000 %

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%) RMKe-9 2006-2010 RMKe-10 2011-2015

Pegawai Kanan dan Pengurus Profesional Juruteknik dan Profesional Bersekutu Pekerja Perkeranian Pekerja Perkhidmatan, Pekerja Kedai dan Jurujual Pekerja Mahir Pertanian dan Perikanan Pekerja Pertukangan dan Yang Berkaitan Operator Loji dan Mesin dan Pemasang Pekerjaan Asas Jumlah Guna Tenaga

1,000.9 827.9 1,915.3 1,210.9

8.1 6.7 15.5 9.8

1,097.7 1,031.6 2,248.4 1,256.4

8.3 7.8 17.0 9.5

103.1 142.6 287.5 63.6

11.7 16.2 32.7 7.2

155.8 289.9 588.4 114.4

10.7 20.0 40.5 7.9

2.3 4.4 3.9 1.2

3.1 6.8 6.3 1.9

2,112.9 1,297.4 1,272.7 1,371.6 1,346.9

17.1 10.5 10.3 11.1 10.9

2,274.8 1,230.0 1,322.6 1,362.2 1,401.9

17.2 9.3 10.0 10.3 10.6

330.5 -77.4 17.9 -193.2 205.9 880.5

37.5 -8.8 2.0 -21.9 23.4 100.0

332.2 -65.1 62.9 -133.0 106.8 1,452.3

22.9 -4.5 4.3 -9.2 7.4 100.0

3.8 -1.2 0.3 -2.4 3.5 1.6

3.2 -1.0 1.0 -1.8 1.6 2.4

12,356.5 100.0

13,225.6 100.0

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia

400

Jadual 13 Enrolmen di Institusi Pendidikan Awam, 2006-2015

Bilangan Pelajar Peringkat Pendidikan 2006 Prasekolah (umur 4-6) Rendah Menengah Rendah Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan Maktab Rendah Sains MARA Menengah Atas Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan (Akademik) Maktab Rendah Sains MARA Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan (Teknik dan Vokasional) Menengah Tinggi Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan Kursus Pradiploma dan Prauniversiti Pendidikan Guru Jumlah 698,223 3,030,325 1,353,656 1,345,048 8,608 766,216 683,467 13,485 69,264 158,896 130,287 28,609 30,851 6,038,167 2007 753,027 3,035,177 1,373,136 1,363,162 9,974 791,769 707,810 14,602 69,357 138,186 113,049 25,137 30,937 6,122,232 2008 732,854 3,004,912 1,409,888 1,397,523 12,365 822,393 739,153 14,387 68,853 139,313 105,731 33,582 33,744 6,143,104 2009 754,749 2,959,092 1,417,453 1,402,765 14,688 841,937 767,814 15,346 58,777 135,590 102,545 33,045 34,360 6,143,181

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

401

Bilangan Pelajar Peringkat Pendidikan 2010 Prasekolah (umur 4-6) Rendah Menengah Rendah Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan Maktab Rendah Sains MARA Menengah Atas Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan (Akademik) Maktab Rendah Sains MARA Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan (Teknik dan Vokasional) Menengah Tinggi Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan Kursus Pradiploma dan Prauniversiti Pendidikan Guru Jumlah 793,529 2,955,635 1,408,806 1,389,846 18,960 849,167 677,874 17,140 154,153 158,731 106,800 51,931 37,954 6,203,822 Anggaran 2012 859,254 2,864,802 1,380,723 1,359,495 21,228 860,484 685,258 18,473 156,366 170,443 114,857 55,586 37,994 6,173,700 2015 878,729 3,101,811 1,334,084 1,309,454 24,630 848,809 668,774 21,440 158,595 179,234 117,185 62,049 38,050 6,380,717

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%) RMKe-9 2006-2010 2.5 -0.6 1.2 1.0 18.8 2.1 0.0 7.1 16.2 -1.6 -5.8 13.6 1.8 0.5 RMKe-10 2011-2015 2.1 1.0 -1.1 -1.2 5.4 0.0 -0.3 4.6 0.6 2.5 1.9 3.6 0.1 0.6

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia

402

Table 14 Enrolmen di Institusi Pengajian Tinggi Mengikut Peringkat Pengajian, 2006-2015

Bilangan Pelajar Peringkat Pengajian


Awam Sijil Diploma Ijazah Sarjana Muda Sarjana PhD Jumlah 44,480 116,252

2006
Swasta 68,442 123,937 Jumlah 112,922 240,189 Awam 49,165 127,215

2007
Swasta 75,060 144,703 Jumlah 124,225 271,918 Awam 48,499 100,915

2008
Swasta 62,626 195,381 Jumlah 111,125 296,296 Awam 43,906 143,552

2009
Swasta 78,354 207,321 Jumlah 122,260 350,873

224,298 30,347 8,752 424,129

124,071 6,477 860 323,787

348,369 36,824 9,612 747,916

247,881 30,383 10,167 464,811

140,699 4,372 957 365,791

388,580 34,755 11,124 830,602

270,156 36,094 12,243 467,907

156,927 8,540 1,331 424,805

427,083 44,634 13,574 892,712

272,012 44,880 14,669 519,019

206,209 13,372 2,278 507,534

478,221 58,252 16,947 1,026,553

Bilangan Pelajar Peringkat Pengajian


Awam Sijil Diploma Ijazah Sarjana Muda Sarjana PhD Jumlah 40,204 149,702

Anggaran 2010
Swasta 85,885 225,997 Jumlah 126,089 375,699 Awam 33,733 162,853

Sasaran 2012
Swasta 103,166 268,507 Jumlah 136,900 431,360 Awam 25,927 184,778

2015
Swasta 135,822 347,724 Jumlah 161,749 532,502

287,354 51,133 17,425 545,817

227,764 15,690 2,810 558,146

515,118 66,822 20,235 1,103,963

313,507 66,335 24,592 601,021

278,105 21,588 4,279 675,646

591,612 87,923 28,871 1,276,667

358,791 98,021 41,233 708,749

375,229 34,842 8,041 901,658

734,020 132,863 49,274 1,610,408

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

403

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%) Peringkat Pengajian


Awam Sijil Diploma Ijazah Sarjana Muda Sarjana PhD Jumlah

RMKe-9 2006-2010
Swasta Jumlah Awam

RMKe-10 2011-2015
Swasta Jumlah

-1.4 8.1

11.1 17.4

6.1 13.1

-8.4 4.3

9.6 9.0

5.1 7.2

6.5 12.1 17.9 6.9

17.6 26.5 36.3 16.6

10.6 14.7 19.7 11.2

4.5 13.9 18.8 5.4

10.5 17.3 23.4 10.1

7.3 14.7 19.5 7.8

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Kementerian Pengajian Tinggi

404

Lampiran 2: Kemajuan dan Pencapaian Rancangan Malaysia Kesembilan, 2006-2010


Teras 1: Meningkatkan Ekonomi Dalam Rantaian Nilai Lebih Tinggi
Komitmen
Meningkatkan Produktiviti dan Daya Saing

Output

Meningkatkan nilai ditambah dan sumbangan sektor perkhidmatan kepada KDNK

Peningkatan nilai ditambah sektor perkhidmatan sebanyak 6.9% kepada RM1,112.2 bilion Peningkatan sumbangan sektor perkhidmatan kepada KDNK sebanyak 57.9% 23.6 juta ketibaan pelancong dengan penerimaan hasil sebanyak RM53.4 bilion Peningkatan perbelanjaan per kapita pelancong sebanyak RM2,103.5 Meningkatkan nilai ditambah bagi sektor pembuatan sehingga 0.2% kepada RM590.4 bilion Nilai ditambah subsektor utama: E&E RM40.1 bilion M&E RM3.7 bilion Petrokimia RM28.8 bilion Kelengkapan pengangkutan RM15.3 bilion Purata tahap pelaburan tahunan sebanyak RM38.5 bilion Pelaburan bagi subsektor utama: E&E RM8.0 bilion M&E RM2.0 bilion Petrokimia RM8.7 bilion Kelengkapan pengangkutan RM1.6 bilion Peranti perubatan RM0.6 bilion Perbelanjaan Kasar dalam R&D kepada KDNK sebanyak 0.21%1

Meningkatkan sumbangan sektor pelancongan kepada sumbangan tukaran asing

Peningkatan nilai ditambah dan pelaburan dalam sektor pembuatan

Meningkatkan Perbelanjaan Kasar dalam R&D

Nota: 1 2008 data awalan

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

405

Teras 1: Meningkatkan Ekonomi Dalam Rantaian Nilai Lebih Tinggi


Komitmen
Meningkatkan Produktiviti dan Daya Saing

Output

Peningkatan pengeluaran dan pemprosesan tempatan bagi komoditi industri

Pengeluaran dan pemprosesan tempatan komoditi industri:


Komoditi Minyak Sawit Getah Koko Pengeluaran (Tan Metrik) 2005 14.9 juta 1.1 juta 27,964 2009 17.6 juta 0.9 juta 18,152 Pemprosesan Tempatan (Tan Metrik) 2005 14.2 juta* 386,472 15,766** 2009 15.8 juta* 468,706 16,600**

Nota: * minyak sawit diproses, oleokimia dan biodiesel ** pemprosesan tempatan tidak termasuk biji koko yang diimport SUMBER: Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Peningkatan pengeluaran makanan dan pencapaian tahap sara diri (SSL)

Pengeluaran makanan dan SSL


Pengeluaran (Tan Metrik) 2005 Beras Perikanan Daging Lembu Daging Ayam dan Itik 1.5 juta 1.4 juta 29,400 980,050 2009 1.6 juta 1.6 juta 42,200 1.2 juta 2005 80.6 90.5 21.1 124.7 SSL (%) 2009 70.4 100.1 27.0 122.2

Komoditi

SUMBER: Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

406

Teras 1: Meningkatkan Ekonomi Dalam Rantaian Nilai Lebih Tinggi


Komitmen
Meningkatkan Produktiviti dan Daya Saing

Output

Peningkatan kapasiti, kecekapan dan liputan rangkaian infrastruktur pengangkutan

45,200 km jalan dinaik taraf/dibina termasuk 4,045 km di Sabah dan 13,060 km di Sarawak 196 km Landasan Berkembar Elektrik ditambah Ketibaan penumpang penerbangan meningkat daripada 41 juta kepada 51 juta Jumlah kontena yang diuruskan di Malaysia bertambah dari 12 juta TEU kepada 20.2 juta TEU Projek utama disiapkan: Projek Landasan Berkembar Elektrik Rawang-Ipoh Lebuhraya Senai-Desaru Lebuhraya Kemuning-Shah Alam Menaik taraf Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching Menaik taraf Lapangan Terbang Labuan, Alor Setar, Kuala Terengganu dan Melaka

Peningkatan bekalan tenaga yang mencukupi, terjamin, andal, berkualiti dan kos efektif

Kecekapan sistem pembekalan gas: (2006: 99.8%; 2009: 99.9%) Kecekapan sistem pembekalan elektrik:
Semenanjung Malaysia 2005 2009 Sabah 2005 2009 Sarawak 2005 2009

Petunjuk Prestasi
Rizab Margin (%) SAIDI (minit/
1

41.1 147.9 10.5

53.2 68.6 9.7

37.1 4,109 19.5

38.9 2,284 17.5

31.4 310 13.4

22.7 223 19.0

pelanggan/ tahun) Kehilangan Sistem (%)

Nota: 1 Indeks Tempoh Gangguan Purata Sistem SUMBER: Tenaga Nasional Berhad, Sabah Electricity Sdn. Bhd. dan Sarawak Energy Berhad

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

407

Teras 1: Meningkatkan Ekonomi Dalam Rantaian Nilai Lebih Tinggi


Komitmen
Meningkatkan Produktiviti dan Daya Saing

Output

Pengurangan kebergantungan ke atas produk petroleum dengan meningkatkan penggunaan bahan api alternatif

Biofuel: o Bilangan syarikat: (2006:4; 2009:14 beroperasi) o Jumlah isipadu biofuel digunakan oleh sektor pengangkutan (2009: 5.49 juta liter B5) Bilangan kenderaan menggunakan gas asli (NGV) (2006: 25,000; 2009: 40,955 buah kenderaan) Kapasiti penjanaan RE yang disambungkan ke grid: o 2005: 12 MW o 2009: 41.5 MW 30 MW biojisim 2 MW biogas 4 MW hidro-mini 5.5 MW sisa pepejal perbandaran Penjanaan elektrik menggunakan biojisim/biogas yang tidak bersambung ke grid sebanyak 430 MW oleh pengilang minyak sawit. Inisiatif pelabelan peralatan yang cekap tenaga: (Bilangan peralatan, 2005: 1; 2009: 4) Audit tenaga: 54 kilang Bangunan cekap tenaga: 3 bangunan Kerajaan Intensiti tenaga (penggunaan tenaga/kapita): (2005:1.45; 2008:1.62)

Peningkatan penggunaan tenaga boleh diperbaharu (RE) bagi penjanaan elektrik dan oleh industri

Peningkatan inisiatif kecekapan tenaga (EE) di sektor industri, pengangkutan dan komersial serta bangunan kerajaan

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

408

Teras 1: Meningkatkan Ekonomi Dalam Rantaian Nilai Lebih Tinggi


Komitmen
Menjana Sumber Pertumbuhan Baru

Output

Pembangunan industri pelancongan kesihatan dan pendidikan sebagai produk pelancongan utama


Malaysia sebagai hab Perbankan dan Kewangan Islam

Hasil daripada industri pelancongan kesihatan sebanyak RM299.1 juta (2008) Bilangan pelajar antarabangsa pada tahun 2009: IPTA 22,456 IPTS 58,294 IPS (Pegawai Dagang & Sekolah Antarabangsa) 16,587 Purata perbelanjaan tahunan bagi setiap pelajar antarabangsa sebanyak RM23,000 Aset takaful merangkumi 8.0% daripada jumlah aset dalam industri insurans dan takaful sehingga akhir 2009 Aset perbankan Islam merangkumi 19.6% daripada jumlah aset dalam industri perbankan sehingga akhir 2009 151 syarikat berstatus BioNexus

Pencapaian sasaran bilangan syarikat berstatus BioNexus Peningkatan pengeluaran sumber pertumbuhan baru pertanian

Pengeluaran sumber pertumbuhan baru pertanian Komoditi Ikan Laut Dalam Rumpai Laut Ikan Perhiasan Herba dan Rempah* Pengeluaran (Tan Metrik) 2005 221,000 31,426 2009 351,000 135,000

458 juta ekor 801 juta ekor 36,868 52,596

Nota: * tidak termasuk lada hitam SUMBER: Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

409

Teras 1: Meningkatkan Ekonomi Dalam Rantaian Nilai Lebih Tinggi


Komitmen
Menjana Sumber Pertumbuhan Baru

Output

Memperluas rangkaian komunikasi

Kadar penembusan jalur lebar bagi setiap isi rumah meningkat daripada 2% pada tahun 2005 kepada 32% pada tahun 2009 Jalur lebar berkelajuan tinggi diperluas kepada lebih kurang 750,000 premis Liputan WiFi meningkat kepada 5,000 hotspots Bilangan pekerjaan berkaitan ICT dalam MSC Malaysia meningkat kepada 99,590 pekerjaan Bilangan syarikat berstatus MSC meningkat kepada 2,488 syarikat 12 syarikat global berstatus MSC diluluskan bagi projek bernilai tinggi Jumlah nilai eksport syarikat berstatus MSC meningkat kepada RM6.304 bilion Menembusi pasaran baru di Republik Rakyat China, India dan Asia Barat bagi kandungan multimedia digital untuk pendidikan dan hiburan

Meningkatkan pekerjaan berkaitan ICT Malaysia sebagai hab ICT dan multimedia serta destinasi menarik untuk aktiviti perkhidmatan perkongsian dan penyumberan luar (SSO)

Menembusi pasaran baru bagi produk dan perkhidmatan ICT

Perluasan Pasaran Produk dan Perkhidmatan Malaysia

Peningkatan bahagian eksport ke pasaran baru dan nilai eksport

Nilai eksport bagi subsektor pembuatan terpilih E&E RM1,112.7 bilion Produk kimia RM145.1 bilion Produk logam RM101.1 bilion Produk petroleum RM96.5 bilion

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

410

Teras 1: Meningkatkan Ekonomi Dalam Rantaian Nilai Lebih Tinggi


Komitmen
Perluasan Pasaran Produk dan Perkhidmatan Malaysia

Output

Peningkatan eksport pertanian dan produk berasaskan pertanian

Nilai eksport pertanian meningkat daripada RM62.6 bilion pada tahun 2005 kepada RM86.9 bilion pada tahun 2009 Nilai eksport produk berasaskan pertanian meningkat daripada RM60.9 bilion pada tahun 2005 kepada RM80.4 bilion pada tahun 2009 Nilai eksport produk sejuk beku ke Australia dan Belanda meningkat daripada RM39.7 juta pada tahun 2005 kepada RM123.4 juta pada tahun 2009 Nilai eksport makanan diproses ke Republik Rakyat China, Jepun, Belanda dan Arab Saudi meningkat daripada RM1.5 bilion pada tahun 2005 kepada RM2.3 bilion pada tahun 2009 Tambahan bilangan profesional Malaysia di Afrika (34 firma), Asia Barat (71 firma) dan ekonomi baru muncul (ASEAN-75, Negara Asia lain-45, Asia Selatan-37) Malaysia sebagai peneraju global dalam terbitan sukuk dengan 62% daripada jumlah sukuk terkumpul di peringkat global adalah berasal dari Malaysia sehingga tahun 2009 Peningkatan peratusan ketibaan pelancong dari negara bukan ASEAN kepada 22%

Menambah eksport perkhidmatan profesional

Memperluaskan produk Kewangan Islam Malaysia di peringkat global

Pertambahan ketibaan pelancong dari pasaran bukan ASEAN

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

411

Teras 2: Meningkatkan Keupayaan Pengetahuan dan Inovasi Negara Serta Memupuk Minda Kelas Pertama
Komitmen
Meningkatkan Kualiti dan Akses kepada Pendidikan

Output

Peningkatan pencapaian pendidikan tinggi tenaga buruh untuk produktiviti dan kualiti yang lebih baik


Penglibatan sektor swasta yang lebih besar dalam latihan dan peningkatan penawaran tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri

Enrolmen dalam pengajian tinggi meningkat daripada 649,000 pada tahun 2005 kepada 949,000 pada tahun 2009, menyumbang kepada peningkatan kadar penyertaan dalam kumpulan umur 17-23 tahun daripada 27.0% pada tahun 2005 kepada 31.4% pada tahun 2009 Kolej komuniti telah memainkan peranan besar dalam melaksanakan program latihan semula dan peningkatan kemahiran yang telah memberi manfaat kepada 507,940 peserta Seramai 76,940 orang graduan yang menganggur, lepasan sekolah dan pekerja yang diberhentikan telah diberi latihan di bawah dua Pakej Rangsangan Ekonomi Tenaga buruh berpendidikan tinggi adalah 23.4% Sebanyak 1,357 syarikat menyertai Sistem Latihan Dual Nasional melibatkan 20,460 pelatih Pengambilan dalam pendidikan teknikal dan latihan vokasional awam meningkat sebanyak 1.5% setahun kepada 88,050 pelatih pada tahun 2009 berikutan pembinaan 10 buah institusi latihan kemahiran dan naik taraf 16 buah lagi institusi sedia ada Pengambilan di peringkat Sijil Kemahiran Malaysia bagi tahap 4 atau diploma di pusat latihan lanjutan awam meningkat daripada 7,110 pada tahun 2005 kepada 29,840 pada tahun 2009 Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan telah diwartakan pada tahun 2006 untuk membolehkan penguatkuasaan prosedur akreditasi

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

412

Teras 2: Meningkatkan Keupayaan Pengetahuan dan Inovasi Negara Serta Memupuk Minda Kelas Pertama
Komitmen
Meningkatkan Kualiti dan Akses kepada Pendidikan

Output

Peluang yang saksama kepada pendidikan berkualiti

Bilangan sekolah rendah telah meningkat daripada 7,601 pada tahun 2005 kepada 7,644 pada tahun 2009 Bilangan sekolah menengah telah meningkat daripada 2,028 pada tahun 2005 kepada 2,219 pada tahun 2009 Air bersih dibekalkan di 555 sekolah di luar bandar yang memberi manfaat kepada lebih daripada 200,000 pelajar (sehingga Mac 2010) Semua sekolah di kawasan luar bandar di Sarawak dan 92% di Sabah disediakan dengan bekalan elektrik yang mencukupi (sehingga Mac 2010) Projek bagi tenaga solar dilaksana di 102 sekolah di kawasan pedalaman Sabah untuk melengkapkan bekalan elektrik sedia ada (sehingga Mac 2010) Di peringkat prasekolah, kadar penyertaan bagi kanakkanak berumur 4 hingga 5 tahun telah meningkat daripada 63.0% pada tahun 2005 kepada 67.6% pada tahun 2009

Kanak-kanak boleh membaca dan mengira sebelum memasuki pendidikan formal

Menjadikan Sekolah Kebangsaan Sebagai Sekolah Pilihan Utama

Guru berkualiti yang akan

menjadikan sekolah kebangsaan lebih menarik

Peratusan guru berijazah di sekolah rendah adalah 28.0% dan di sekolah menengah adalah 89.4% (2010) Sebanyak 30.6% atau 3,025 sekolah rendah telah ditubuhkan pusat akses internet (2010)

Penambahbaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan kualiti sekolah kebangsaan

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

413

Teras 2: Meningkatkan Keupayaan Pengetahuan dan Inovasi Negara Serta Memupuk Minda Kelas Pertama
Komitmen Output

Mewujudkan Institusi Pendidikan Tertiari Bertaraf Antarabangsa

Malaysia sebagai hab pendidikan serantau

Anggota akademik yang mempunyai kelayakan PhD meningkat daripada 26.6% pada tahun 2005 kepada 35.9% pada tahun 2009 Seramai 4,156 pensyarah di universiti awam telah melanjutkan pengajian di peringkat PhD Enrolmen lepasan ijazah di institusi awam adalah 19.5% Accelerated Programme for Excellence (APEX) telah diperkenalkan bertujuan meningkatkan pencapaian dan daya saing universiti awam Sistem Penarafan Institusi Pendidikan Tinggi Malaysia (SETARA) telah diperkenalkan pada tahun 2007 bagi meningkatkan kualiti dan menggalakkan amalan terbaik di kalangan universiti awam

Memupuk Penyelidikan dan Pembangunan Berkualiti serta Mempertingkat Keupayaan Saintifik dan Inovatif

Peningkatan keupayaan R&D saintifik dan inovasi untuk meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai

Nisbah ahli sains dan jurutera penyelidik bagi setiap 10,000 tenaga buruh adalah 20.3 (2008)

Menyemai Nilai Murni dalam Masyarakat

Masyarakat yang bersatu dengan semangat patriotik dan berintegriti tinggi

430,776 belia mendapat manfaat daripada Program Latihan Khidmat Negara (2010) 1,896,496 peserta mendapat manfaat daripada program Biro Tatanegara

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

414

Teras 3: Menangani Masalah Ketidaksamaan Sosioekonomi yang Berterusan Secara Membina dan Produktif
Komitmen
Pembasmian Kemiskinan

Output

Membasmi kemiskinan tegar

Insiden kemiskinan tegar berkurang daripada 1.2% pada tahun 2004 kepada 0.7% pada tahun 2009 Insiden kemiskinan keseluruhan berkurang daripada 5.7% pada tahun 2004 kepada 3.8% pada tahun 2009

Kemiskinan keseluruhan berkurang kepada 2.8%

2004 Perkara Semenanjung Malaysia Sabah dan Labuan Sarawak Malaysia

Insiden Kemiskinan1 (%) Bil. Isi Rumah Miskin (000) PGK Purata (RM bulanan) PGK Per Kapita Purata2 (RM bulanan) Jurang Kemiskinan3 (%) Jumlah Isi Rumah (000)
Saiz Isi Rumah Purata

3.6 162.3 661

23.0 114.2 888

7.5 34.8 765

5.7 311.3 691

152 0.8 4,497.8

173 7.1 496.1

167 1.5 465.4

155 1.4 5,459.3

Malaysia Bandar Luar bandar Miskin

4.4 4.3 4.7 6.7

5.2 5.1 5.4 6.9

4.6 4.6 4.7 6.3

4.5 4.4 4.8 6.7

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

415

Teras 3: Menangani Masalah Ketidaksamaan Sosioekonomi yang Berterusan Secara Membina dan Produktif
Komitmen
Pembasmian Kemiskinan
2009 Perkara Semenanjung Malaysia Sabah dan Labuan Sarawak Malaysia

Output

Insiden Kemiskinan1 (%) Bil. Isi Rumah Miskin (000) PGK Purata (RM bulanan) PGK Per Kapita Purata2 (RM bulanan) Jurang Kemiskinan3 (%) Jumlah Isi Rumah (000)
Saiz Isi Rumah Purata

2.0 102.2 763

19.2 99.1 1,048

5.3 27.1 912

3.8 228.4 800

194 0.4 4,998.2

225 5.0 515.9

208 1.1 510.4

198 0.8 6,024.5

Malaysia Bandar Luar bandar Miskin Nota:

4.1 4.0 4.4 6.4

4.9 4.8 5.0 6.5

4.5 4.6 4.5 6.2

4.2 4.1 4.5 6.4

1 Merujuk kepada isi rumah yang berpendapatan kurang daripada PGK purata bulanannya 2 Disebabkan saiz isi rumah yang berbeza, Agensi Pelaksana akan menggunakan PGK per kapita untuk mengenal pasti kumpulan sasaran 3 Jurang pendapatan merujuk kepada jumlah perbezaan antara pendapatan purata isi rumah dengan PGK (dinyatakan dalam peratusan daripada PGK) SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah, 2004 dan 2009

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

416

Teras 3: Menangani Masalah Ketidaksamaan Sosioekonomi yang Berterusan Secara Membina dan Produktif
Komitmen
Pengagihan Pendapatan

Output

Menambahbaik pengagihan pendapatan

Pendapatan Isi Rumah Kasar Bulanan Purata dan Penengah Mengikut Kumpulan Etnik dan Strata, Malaysia, 2004 dan 2009
Pendapatan Kumpulan Etnik dan Strata 2004 Isi Rumah Purata (RM) 2009 Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%) 2004-2009 Pendapatan Isi Rumah Penengah (RM) 2004 2009 Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%) 2004-2009

Malaysia Bumiputera Cina India Lain-lain Bandar Luar Bandar

3,249 2,711 4,437 3,456 2,312 3,956 1,875

4,025 3,624 5,011 3,999 3,640 4,705 2,545

4.4 6.0 2.5 3.0 9.5 3.5 6.3

2,186 1,858 3,076 2,469 1,525 2,759 1,394

2,830 2,531 3,631 2,836 2,088 3,426 1,829

5.3 6.4 3.4 2.8 6.5 4.4 5.6

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah, 2004 dan 2009

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

417

Teras 3: Menangani Masalah Ketidaksamaan Sosioekonomi yang Berterusan Secara Membina dan Produktif
Komitmen
Pengagihan Pendapatan

Output

Menambahbaik pengagihan pendapatan

Pendapatan Isi Rumah Kasar Bulanan Purata dan Kadar Kemiskinan Mengikut Negeri, Malaysia, 2004 dan 2009
Pendapatan Isi Negeri Rumah Purata (RM) Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%) 2004-2009

Kadar Kemiskinan (%)

2004

2009

2004

2009

Malaysia Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Sabah Sarawak Selangor Terengganu WP Kuala Lumpur WP Labuan WP Putrajaya Wilayah Semenanjung Malaysia Sabah dan Labuan Sarawak

3,249 3,076 2,126 1,829 2,792 2,886 2,410 2,207 2,046 3,531 2,395 2,725 5,157 1,984 5,011 4,054 3,387 2,487 2,725

4,025 3,835 2,667 2,536 4,184 3,540 3,279 2,809 2,617 4,407 3,102 3,581 5,962 3,017 5,488 4,407 6,747 4,162 3,144 3,581

4.4 4.5 4.6 6.8 8.4 4.2 6.4 4.9 5.0 4.5 5.3 5.6 2.9 8.7 1.8 1.7 4.2 4.8 5.6

5.7 2.0 7.0 10.6 1.8 1.4 4.0 4.9 6.3 0.3 24.2 7.5 1.0 15.4 1.5 2.7 3.6 23.0 7.5

3.8 1.3 5.3 4.8 0.5 0.7 2.1 3.5 6.0 1.2 19.7 5.3 0.7 4.0 0.7 4.3 2.0 19.2 5.3

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah, 2004 dan 2009

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

418

Teras 3: Menangani Masalah Ketidaksamaan Sosioekonomi yang Berterusan Secara Membina dan Produktif
Komitmen
Pengagihan Pendapatan

Output

Menambahbaik pengagihan pendapatan

Pekali Gini Mengikut Kumpulan Etnik dan Strata, Malaysia, 2004 dan 2009

Pekali Gini Kumpulan Etnik dan Strata 2004 2009

Malaysia Bumiputera Cina India Lain-lain Bandar Luar bandar

0.462 0.452 0.446 0.425 0.462 0.444 0.397

0.441 0.440 0.425 0.424 0.495 0.423 0.407

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah, 2004 dan 2009

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

419

Teras 3: Menangani Masalah Ketidaksamaan Sosioekonomi yang Berterusan Secara Membina dan Produktif
Komitmen
Pembangunan Wilayah Seimbang

Output

Mengurangkan ketidaksamaan wilayah melalui pembangunan koridor

Nisbah Ketidaksamaan Pendapatan Mengikut Nasional:Negeri, Malaysia, 2004 dan 2009

Nisbah Ketidaksamaan Pendapatan Negeri 2004 2009

Johor Kedah Kelantan Melaka N.Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Sabah Sarawak Selangor Terengganu WP Kuala Lumpur WP Labuan WP Putrajaya

1:0.95 1:0.65 1:0.56 1:0.86 1:0.89 1:0.74 1:0.68 1:0.63 1:1.09 1:0.74 1:0.84 1:1.59 1:0.61 1:1.54 1:1.25 -

1:0.95 1:0.66 1:0.63 1:1.04 1:0.88 1:0.81 1:0.70 1:0.65 1:1.09 1:0.77 1:0.89 1:1.48 1:0.75 1:1.36 1:1.09 1:1.68

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah, 2004 dan 2009

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

420

Teras 3: Menangani Masalah Ketidaksamaan Sosioekonomi yang Berterusan Secara Membina dan Produktif
Komitmen
Pembangunan Wilayah Seimbang

Output

Mengurangkan ketidaksamaan wilayah melalui pembangunan koridor

Nilai pelaburan dijangka di semua koridor pertumbuhan:


Sasaran Pelaburan (RM bilion) Pelaburan (RM bilion) Komited Sebenar

Koridor

IM NCER ECER SDC SCORE Jumlah

47.00 28.00 20.00 16.00 34.00 145.00

59.58 39.94 28.30 30.06 87.61 245.49

22.64 1.40 2.06 11.95 2.69 40.70

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi Nota: IM: NCER: ECER: SDC: Iskandar Malaysia Wilayah Ekonomi Koridor Utara Wilayah Ekonomi Pantai Timur Koridor Pembangunan Sabah

SCORE: Koridor Tenaga Diperbaharu Sarawak

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

421

Teras 3: Menangani Masalah Ketidaksamaan Sosioekonomi yang Berterusan Secara Membina dan Produktif
Komitmen
Penyusunan Semula Hak Milik

Output

Meningkatkan hak milik ekuiti Bumiputera kepada 20%-25%

Hak Milik Modal Saham (pada nilai tara) Syarikat Berhad Mengikut Kumpulan Etnik, 2004, 2006 dan 2008
2004 RM juta 100,037.2 79,449.9 11,890.7 8,696.6 214,972.8 206,682.9 6,392.6 1,897.3 42,479.1 172,279.6 529,768.7 (%) 18.9 15.0 2.2 1.7 40.6 39.0 1.2 0.4 8.0 32.5 100.0 2006 RM juta 120,387.6 93,982.2 16,039.6 10,365.8 273,214.4 263,637.8 6,967.8 2,608.8 41,185.7 187,045.8 621,833.5 (%) 19.4 15.1 2.6 1.7 43.9 42.4 1.1 0.4 6.6 30.1 100.0 2008 RM juta 127,407.6 109,982.6 10,811.0 6,614.1 213,355.5 203,092.1 9,564.6 698.8 20,547.2 220,530.8 581,841.2 (%) 21.9 18.9 1.9 1.1 36.7 34.9 1.6 0.1 3.5 37.9 100.0

Kumpulan Hak Milik Bumiputera Individu Institusi Agensi Amanah Bukan Bumiputera Cina India Lain-lain Nomini Warga Asing Jumlah

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia

Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS) ditubuhkan pada 2009 untuk meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam ekonomi

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

422

Teras 4: Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup


Komitmen
Kesihatan

Output

Mempertingkat status kesihatan

Akses kepada kemudahan kesihatan meningkat dengan penubuhan 39 buah klinik kesihatan baru dan 81 klinik baru di kawasan luar bandar 51 Klinik 1Malaysia telah ditubuhkan di kawasan bandar Kadar kematian bayi berkurang daripada 6.6 kepada 6.0 bagi setiap 1,000 kelahiran hidup Kadar kematian ibu bersalin berkurang daripada 25 kepada 20 bagi setiap 100,000 kelahiran hidup Insiden TB berkurang daripada 62.6 kepada 38.1 Nisbah doktor: populasi meningkat daripada 1:1,383 kepada1:1,024 Nisbah jururawat: populasi meningkat daripada 1:559 to 1: 464

Perumahan dan Perkhidmatan Bandar

Rumah yang mencukupi, berkualiti dan mampu dimiliki atau disewa Perkhidmatan bandar dipertingkat

31,859 unit perumahan awam (disewa) telah dibina 1,650 unit perumahan awam (dijual) telah dibina

103 Pusat Sehenti diwujudkan 31 pihak berkuasa tempatan melaksana sistem e-PBT 99 pihak berkuasa tempatan melaksana sistem star rating 3 loji rawatan termal dibina

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

423

Teras 4: Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup


Komitmen
Pembangunan Keluarga

Output

Meningkatkan kesejahteraan keluarga

6,173 peserta mendapat faedah daripada 140 program Parenting@Work 2,581 peserta mendapat faedah daripada 84 program SMARTSTART Wanita di peringkat pembuat keputusan meningkat daripada 18.8% (2004) kepada 30.5% (2010) dalam sektor awam Lebih daripada 147,000 wanita mendapat faedah daripada Program Kepimpinan Nur Bestari Lebih daripada 23,000 wanita menyertai Program Keusahawanan Jejari Bestari 740 ibu tunggal menyertai Program Kemahiran Keusahawanan I-KIT Seminar mengenai Keganasan Terhadap Wanita yang melibatkan lebih daripada 61,000 peserta di 222 kawasan parlimen telah dilaksanakan 436 pusat penjagaan kanak-kanak berdaftar telah ditubuhkan di tempat kerja 534 pemberi khidmat telah diberi latihan bagi meningkatkan keupayaan mereka dalam mengendalikan pusat jagaan kanak-kanak 17,440 orang kurang upaya (OKU) mendapat faedah daripada 409 pusat pemulihan dalam komuniti 7,975 OKU berjaya memperolehi pekerjaan di sektor swasta 22 pusat jagaan harian ditubuhkan memberi faedah kepada 16,300 warga emas

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

424

Teras 4: Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup


Komitmen Output

Memperkasa belia dengan sikap yang positif

124,880 peserta telah dilatih dalam program kemahiran, kepimpinan dan keusahawanan Hasil pewartaan Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007, sebanyak 9,600 persatuan telah didaftarkan Program Pembangunan Belia yang menggalakkan penyertaan belia dalam persatuan telah mencatatkan 1.9 juta ahli berdaftar 40 jurulatih telah dilatih di Jepun bagi Program Kejurulatihan Kerja

Kebudayaan, Seni dan Warisan

Meningkatkan penghayatan kebudayaan, seni dan warisan

963 program telah dilaksanakan bagi mempromosikan seni budaya, menarik 1.5 juta penonton 1,153 graduan dilatih dalam pelbagai bidang seni dan budaya Melaka dan Georgetown diiktiraf sebagai Bandar Warisan Dunia oleh UNESCO Batu Bersurat Terengganu diiktiraf sebagai Memory of the World oleh UNESCO 148 bangunan warisan telah dibaik pulih

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

425

Teras 4: Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup


Komitmen
Sukan

Output

Gaya hidup aktif dan sihat

Jumlah masyarakat yang membudayakan sukan meningkat dari 21% pada tahun 2006 kepada 29.3% pada tahun 2008 Sejumlah 1,282 gelanggang sukan serbaguna dan padang telah dibina Sebanyak 21,200 jurulatih dan fasilitator telah dilatih Sebanyak 78 program gaya hidup sihat telah dijalankan Sebanyak 2.6 juta peserta menyertai 2,012 program aerobik dan kecergasan yang dijalankan di seluruh negara

Bekalan Elektrik

Peningkatan liputan elektrik luar bandar

Liputan elektrik luar bandar (%):


Kawasan 2009 2010

Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak


SUMBER: Makmal NKRA

99.5 77.0 67.0

99.6 80.8 72.6

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

426

Teras 4: Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup


Komitmen
Alam Sekitar

Output

Menangani isu perubahan iklim

Dasar Perubahan Iklim Negara dan Dasar Teknologi Hijau Negara diterima pakai pada tahun 2009 Majlis Teknologi Hijau Negara ditubuhkan pada tahun 2009 Jumlah unit pengurangan pelepasan yang diperaku daripada projek Mekanisma Pembangunan Bersih di Malaysia adalah sebanyak 673,857 CO2 eq Skim Pembiayaan Teknologi Hijau dengan dana sebanyak RM1.5 bilion untuk menggalakkan pelaburan dalam teknologi hijau

Peningkatan kualiti udara

Pelan Tindakan Udara Bersih dibentuk pada tahun 2009 Standard EURO 2M diguna pakai pada tahun 2007 Pelan Tindakan bagi Sg. Linggi, Sg. Sepetang, Sg. Merbok, Sg. Kuantan dan Sg. Kinabatangan telah dibangun di bawah Program Pencegahan Pencemaran dan Peningkatan Kualiti Air Sungai Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Efluen Perindustrian) 2009, Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan) 2009 dan Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pencemaran daripada Stesen Pemindahan Sisa Pepejal dan Kambus Tanah) 2009 digubal

Peningkatan kualiti air sungai

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

427

Teras 4: Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup


Komitmen
Alam Sekitar

Output

Pengurusan bahan berbahaya

Pelan Tindakan dan Strategi mengenai Bahan Berbahaya kepada Alam Sekitar (EHS) dibangun pada tahun 2009 Skim Pendaftaran dan Pemberitahuan secara atas talian bagi EHS dilaksanakan pada tahun 2009

Pengurusan biodiversiti dan habitat yang lebih baik

Akta Biokeselamatan diwarta pada tahun 2007 Akta Perdagangan Antarabangsa mengenai Spesies Terancam diwarta pada tahun 2008 Dasar Mineral Negara Kedua diterima pakai pada tahun 2008 Pelan Tindakan Pemuliharaan Harimau Belang Kebangsaan digubal pada tahun 2009 Projek Heart of Borneo dimulakan pada tahun 2007 Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (CTI) dimulakan pada tahun 2007 Hilir Kinabatangan, Sabah disenarai sebagai tapak Ramsar pada tahun 2008

Pengurangan kejadian banjir

Projek tebatan banjir telah dilaksana seperti terowong SMART dan Sungai Damansara Pakej 1

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

428

Teras 4: Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup


Komitmen
Keselamatan Awam

Output

Meningkatkan keselamatan awam

Tambahan 19,271 anggota polis telah diambil 162 balai polis baru telah dibangunkan di premis swastan dan balai polis bergerak di lokasi yang sering berlaku jenayah, terutamanya di Pulau Pinang, Johor, Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Menggalakkan penyertaan awam dalam memerangi jenayah melalui Program Rakan Cop, Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA) dan Rukun Tetangga

Bekalan Air

Meningkatkan kecekapan dalam pengurusan perkhidmatan bekalan air

Meningkatkan kapasiti pengeluaran, kuantiti dan kualiti air yang dibekalkan


Malaysia 2006 2009

Kapasiti pengeluaran (jlh) Kuantiti air yang dibekalkan (jlh)


Nota: Juta liter sehari (jlh)

15,449 12,296

16,077 14,743


Pengurangan peratusan kadar air tidak terhasil

Empangan Kinta di Perak dan dua baraj di Terengganu siap dibina 12 loji rawatan air baru telah siap dibina Pemasangan 14,988 km paip baru Pematuhan 95% Piawaian Kualiti Air Minum yang ditentukan oleh Kementerian Kesihatan

Penggantian meter-meter lama dan 2,577 km paip Pengurangan kadar air tidak terhasil daripada 37.7% kepada 37.2%

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

429

Teras 4: Meningkatkan Tahap dan Kemampanan Kualiti Hidup


Komitmen
Pembentungan

Output

Meningkatkan liputan dan kecekapan perkhidmatan pembetungan

2.541 juta penduduk setara telah disediakan perkhidmatan 34 km paip pembetungan baru dan 16 km paip sambungan pembetungan dibaik pulih. 500 loji rawatan pembetungan telah dibaik pulih dan dinaik taraf untuk memenuhi piawaian kualiti efluen yang ditetapkan (Akta Kualiti Alam Sekitar, 1972)

Pengangkutan Bandar

Meningkatkan liputan rangkaian dan kemudahan pengangkutan awam bandar

Pengguna harian kereta api bandar meningkat daripada 447,200 kepada 451,000 Perkhidmatan komuter dilanjutkan ke Tanjung Malim, Perak Perolehan lima Electric Train Set (ETS) baru, manakala sebanyak 18 set Electric Multiple Unit (EMU) dan 39 gerabak penumpang telah dibaik pulih Perolehan 35 set tren 4 gerabak untuk perkhidmatan LRT Pembinaan Terminal Pengangkutan Bersepadu (ITT) di Bandar Tasik Selatan Projek landasan berkembar elektrik dari Sentul ke Batu Caves telah siap (2010) Penubuhan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) (Jun 2010) Jalan bandar dibina dan dinaik taraf bagi mengurangkan kesesakan dan melancarkan aliran lalu lintas termasuk: o Lebuhraya Kuala Lumpur-Putrajaya o Jejambat dari Jalan Dewan Bahasa ke Jalan Hang Tuah o Persimpangan bertingkat di Jalan Gombak/Jalan Pahang dan Jalan Cheras/Taman Len Seng

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

430

Teras 5: Mengukuhkan Keupayaan Institusi dan Pelaksanaan


Komitmen Output

Mengintegrasi perkhidmatan merentasi agensi

Inisiatif eKL sebagai portal atas talian yang menyediakan antara muka di Lembah Klang bagi perkhidmatan seperti pembayaran elektronik, serahan, berita dan permohonan pekerjaan atas talian iSPAAA, sistem pengurusan aduan, menyediakan penyelesaian aduan dalam masa kurang dari dua bulan Portal MyGovernment dibangunkan sebagai gerbang perkhidmatan dan maklumat setempat menyediakan 1,274 perkhidmatan atas talian dan 3,094 borang yang boleh dimuat turun MySMS 15888 dibangunkan sebagai perkhidmatan kerajaan mudah alih dengan penyertaan 121 agensi dan penawaran1,620 perkhidmatan Infrastruktur rangkaian terjamin EG-Net dan Putrajaya Campus Network (PCN) untuk komunikasi dan urus niaga elektronik Lebih banyak permohonan diproses dengan masa kelulusan yang lebih singkat dari 367 hari ke 120 hari melalui pewujudan Pusat Sehenti (OSC) Masa yang diambil untuk pendaftaran hartanah dikurangkan melalui penambahbaikan proses dan permohonan secara atas talian Prosedur dan masa yang diambil untuk memulakan perniagaan dikurangkan kepada 3 prosedur dan 3 hari dengan nombor pengenalan piawai syarikat atau MyCoID

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Lampiran

431

Teras 5: Mengukuhkan Keupayaan Institusi dan Pelaksanaan


Komitmen Output

Meningkatkan keyakinan terhadap perkhidmatan berasaskan elektronik

Penambahan saluran pembayaran elektronik seperti Financial Process Exchange (FPX) Penambahbaikan kepada mekansime kutipan cukai pendapatan dengan pemulangan cukai dibuat dalam tempoh 14 hingga 30 hari apabila penyata cukai difailkan menerusi e-filing Pengenalan OSC atas talian untuk mengemukakan permohonan kebenaran merancang secara lebih cekap

Melaksanakan perancangan, pemantauan dan penilaian berasaskan outcome

Perancangan yang lebih bersepadu dengan pengenalpastian Bidang Keberhasilan Utama, strategi dan Petunjuk Prestasi Utama dalam penyediaan Rancangan Malaysia Kesepuluh

Nota: Output sehingga 31 Disember 2009, melainkan dinyatakan sebaliknya

GLOSARI AKRONIM

434

Glosari akronim
1MDB 1-innoCERT 3R 1Malaysia Development Berhad 1 Innovation Certification for Enterprise Rating and Transformation pengurangan, penggunaan semula dan pengitaran semula (Reduce, Reuse and Recycle) ABS AFAS Akses dan Perkongsian Faedah (Access and Benefit Sharing) Perjanjian Rangka Kerja AseAn bagi Perkhidmatan (ASEAN Framework Agreement on Services) AFFIRM Kesedaran, Fakulti, Kewangan, Infrastruktur, Penyelidikan dan Pemasaran (Awareness, Faculty, Finance, Infrastructure, Research and Marketing) AIM APEX AS ASEAN ASW ASWARA BALB BBGP BPMB BRICs BRT BKJ CBD CCTV CDAs Amanah Ikhtiar Malaysia Program Memacu Kecemerlangan (Accelerated Programme for Excellence) Amerika syarikat Pertubuhan negara-negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations) Amanah saham Wawasan Akademi seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Bekalan Air Luar Bandar Jalur Lebar Untuk Orang Awam (Broadband to General Population) Bank Pembangunan Malaysia Berhad Brazil, Russia, India dan China Bus Rapid Transit Bina Kemudian Jual Kawasan Pusat Perniagaan (Central Business District) Kamera litar tertutup (Close-circuit Television) Pihak Berkuasa Pembangunan Koridor (Corridor Development Authority) DEB DFI DOF DPN DSAN DWN DWN E&E CTRM DTTB CSR CRS CO2 CPD CFS CITES CFO CEO CEDAW Konvensyen Mencegah semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) Ketua Pegawai eksekutif (Chief Executive Officer) sijil Kelayakan Menduduki (Certificate of Fitness for Occupation) Central Forest Spine Konvensyen Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies Fauna dan Flora Terancam (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Karbon Dioksida (Carbon Dioxide) Pembangunan Profesional Berterusan (Continuous Professional Development) sistem Pendaftaran Rakyat (Citizen Registry System) Tanggungjawab sosial korporat (Corporate Social Responsibility) Penyelidikan Teknologi Komposit Malaysia (Composite Technology Research Malaysia) Penyiaran Televisyen Terestrial Digital Negara (National Digital Terrestrial Television Broadcasting) Dasar ekonomi Baru institusi pembiayaan pembangunan (development financing institutions) Jabatan Perikanan (Department of Fisheries) Dasar Pembangunan negara Dasar sumber Air negara Dasar Wanita negara Dasar Wawasan negara elektrik dan elektronik

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Glosari Akronim

435

ECER ECERDC

Wilayah ekonomi Pantai Timur (East Coast Economic Region) Majlis Pembangunan Wilayah ekonomi Pantai Timur (East Coast Economic Region Development Council)

GAP GBI GCC GEMS

Amalan Pertanian Baik (good agricultural practices) Indeks Bangunan Hijau (Green Building Index) Majlis Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council) skim Pengurusan Kebolehpasaran siswazah (Graduate Employability Management Schemes)

EDO EDU EE EIU EKS EKUINAS ELX EMU e-PBT ERP EU FDI FELCRA

Organisasi Pembangunan Usahawan (entrepreneur development organisations) Unit Penyampaian ekonomi (Economic Delivery Unit) Kecekapan Tenaga (Energy Efficiency) Economist Intelligence Unit Enterpris Kecil dan Sederhana ekuiti nasional Berhad Bursa Buruh elektronik (Electronic Labour Exchange) Electrical Multiple Units Pihak Berkuasa Tempatan elektronik Perancangan sumber enterpris (Enterprise Resource Planning) Pertubuhan eropah (european Union) Pelaburan Langsung Asing (Foreign Direct Investment) Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority)

GERD

Perbelanjaan Kasar Penyelidikan dan Pembangunan (Gross Expenditure on Research and Development)

GHGs GITN

pelepasan gas rumah hijau (Greenhouse Gases) Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan (Government Integrated Telecommunications Network)

GLC GLIC GMI GMP GPS Greater KL GREAT GST GTFS

Syarikat Berkaitan Kerajaan (Government-linked Companies) Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan (Government-linked Investment Companies) German-Malaysian Institute Amalan Pengilangan Baik (Good Manufacturing Practices) Gred Purata sekolah (School Grade Point Average) Greater Kuala Lumpur Government Regional Electronic Advancement Transformation Programme Cukai Perkhidmatan Kerajaan (Government Service Tax) Penubuhan skim Pembiayaan Teknologi Hijau (Green Technology Financing Scheme) Program Tranformasi Kerajaan (Government Transformation Programme)

FIC FINAS FiT FPX FTA FTTH

Jawatankuasa Pelaburan Asing (Foreign Investment Committee) Perbadanan Filem negara Malaysia Feed-in Tariff Bursa Pemprosesan Kewangan (financial process exchange) Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement) Gentian Optik ke Rumah (Fibre-to-the-Home)

GTP

436

GW HACCP HIP HIV/AIDS

gigawatt Hazard Analysis and Critical Control Points Projek Berimpak Besar (High Impact Projects) Virus Kurang Daya Tahan/sindrom Kurang Daya Tahan (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome)

IKS ILP IM IMD

Industri Kecil dan sederhana Institut Latihan Perindustrian Iskandar Malaysia Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa (International Institute for Management Development)

INSKEN INTAN INSEP IPG IP IPO IPS IPTA IPTS IRDA

Institut Keusahawanan negara Institut Tadbiran Awam negara Program Peningkatan Kemahiran Perindustrian Institut Pendidikan Guru Harta Intelek (Intelectual Property) Tawaran Awam Permulaan (Initial Public Offerings) Inisiatif Pembaharuan strategik Institut Pengajian Tinggi Awam Institut Pengajian Tinggi swasta Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (Iskandar Region Development Authority) sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (Information Security Management System) Teknologi Maklumat (Information Technology) Terminal Pengangkutan Bersepadu Integrated Transport Terminals Pengurusan Bersepadu sumber Air (Integrated Water Resources Management) suruhanjaya Bersama Antarabangsa (Joint Commission International) Jabatan Kebajikan Masyarakat juta kaki padu sehari Japan-Malaysia Technical Institute Jabatan Perumahan negara Keluaran Dalam negeri Kasar Jabatan Kemajuan Masyarakat

HoB HRDF HRM HRH HSBB IAB IBG IBS ICA ICAO

Heart of Borneo Tabung Pembangunan sumber Manusia (Human Resource Development Fund) Pengurusan sumber Manusia (Human Resource Management) sumber Manusia Kesihatan (Human Resource for Health) Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi (High Speed Broad Band) Institut Aminuddin Baki GIRO Antara Bank (Interbank GIRO) sistem Binaan Berindustri (Industrialised Building System) Akta Penyelarasan Perindustrian (Industrial Coordination Act) Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa (International Civil Aviation Organisation) nisbah Tambahan Modal kepada Pengeluaran (Incremental Capital Output Ratio) Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communications Technology)

ISMS IT ITT IWRM JCI JKM jkps JMTI JPN KDNK KEMAS

ICOR

ICT

ICU IKBN I-KeuNITA I-KIT IKM

Unit Penyelarasan Pelaksanaan (Implementation Coordination Unit) Institut Kemahiran Belia negara Inkubator Keusahawanan Wanita Inkubator Kemahiran Ibu Tunggal Institut Kemahiran MARA

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Glosari Akronim

437

KeTHHA KKTM KL KLIA km KPI KPLI KPM KRAs K-SMEs KTP KWAPM KWSP LCD LHDN LKIM LINUS LMOs LNG LRP LRT LTAT M&K MAFC MARA MATRADE

Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kuala Lumpur Lapangan Terbang Antarabangsa KL (KL International Airport) kilometer petunjuk prestasi utama (key performance indicators) Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Kementerian Pelajaran Malaysia Bidang Keberhasilan Utama (Key Result Areas) sMe berpengetahuan (Knowledge SMEs) Knowledge Transfer Partnership Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin Kumpulan Wang simpanan Pekerja Paparan Hablur Cecair (Liquid Crystal Display) Lembaga Hasil Dalam negeri Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia saringan, Literasi dan numerasi (Literacy, Numeracy and Screening) Organisma hidup diubah suai (Living Modified Organisms) gas asli cecair (Liquefied Natural Gas) Loji Rawatan Pembetungan Transit Aliran Ringan (Light Railway Transit) Lembaga Tabung Angkatan Tentera Mesin dan Kelengkapan Malaysian Agriculture Food Corporation Majlis Amanah Rakyat Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (Malaysian External Trade Development Corporation)

MAVCAP MAVTRAC MBMMBI

Malaysia Venture Capital Management Berhad Malaysian Virtual Trading Corporation Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (Upholding Bahasa Malaysia and Strengthening English)

Mbps MDGs MBE MERS MHTC MICE

Megabyte per second Millenium Development Goals Model Baru ekonomi Projek Perkhidmatan Panggilan Kecemasan (Malaysian Emergency Response System) Malaysia Healthcare Travel Council Persidangan, Insentif, Konvensyen dan Pameran (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions)

MIDA

Lembaga Kemajuan Pelaburan Malaysia (Malaysian Investment Development Authority)

MIF MIFC

Tabung Inovasi Mudharabah (Mudharabah Innovation Fund) Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia (Malaysia International Islamic Financial Centre)

MITI

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (Ministry of International Trade and Industry) Bidang Keberhasilan Utama Menteri (Ministrial Key Result Areas) Loji Gas Asli Cecair Malaysia 2 (Malaysia Liquefied Natural Gas Project 2) syarikat Multinasional (Multinational Companies) Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia (Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry)

MKRAs MLNG2 MNC MOA

438

MOE MOSTI

Kementerian Pelajaran Malaysia (Ministry of Education) Kementerian sains, Teknologi dan Inovasi (Ministry of Science, Technology and Innovation)

MyREN MySMS NCCP NCDC NCER NCIA

Malaysia Research and Education Network Gerbang sistem Pesanan Ringkas Kerajaan Dasar Perubahan Iklim negara (National Climate Change Policy) National Content Development Corporation Wilayah ekonomi Koridor Utara (Northern Corridor Economic Region) Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (Northern Corridor Implementation Authority)

MPC MPPB MPS MRT MQA MQF MRSM MSC MTDC

Perbadanan Produktiviti Malaysia (Malaysian Productivity Corporation) Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera Management of Government Portal Services Transit Aliran Berkapasiti Tinggi (Mass Rapid Transit) Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency) Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Framework) Maktab Rendah sains Mara Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor) Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (Malaysian Technology Development Corporation)

NGO NCCIM

Pertubuhan Bukan Kerajaan (Non-Governmental Organisations) Dewan Peniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia (National Chamber of Commerce and Industry of Malaysia)

NGTP NGV NHS NKEA NKRA NOSS

Dasar Teknologi Hijau negara (National Green Technology Policy) Gas Asli untuk Kenderaan (Natural Gas Vehicle) Perkhidmatan Kesihatan negara (National Health Services) Bidang ekonomi Utama negara (National Key Economic Areas) Bidang Keberhasilan Utama negara (National Key Result Areas) standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (National Occupational Skills Standard) sistem Pendaftaran nasional (National Registry System) Majlis Pembangunan EKS Kebangsaan (National SME Development Council) National Single Window Pertubuhan Kerjasama ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-Operation and Development)

MW myBayar My3s MyCoID MyExport MyGDI MyGovXchange

megawatt Perkhidmatan Pembayaran Dalam Talian skala Soft Skills Malaysia nombor Identiti Korporat Malaysia (My Corporate Identity) sistem eksport Malaysia (Malaysian Export) Infrastruktur Data Geospatial Malaysia (Malaysian Geospatial Data Infrastructure) Gerbang Pembiayaan Bersepadu dan serahan elektronik (Malaysian Government Exchange)

NRS NSDC NSW OECD

MyProcurement

Pusat Maklumat Perolehan Kerajaan (Government Procurement Information Centre)

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Glosari Akronim

439

OIC OKU OLED OSC PAAB PABK PAD PBT PbR PCN PDP PDRM PE PEMANDU PEMUDAH PERMATA PES PETRONAS PhD PISA PLC PMU PNB POIC PPMS

Pertubuhan Persidangan Islam (Organisation of The Islamic Conference) orang kurang upaya Organic Light Emitting Diode Pusat setempat (One-stop Centres) Pengurusan Aset Air Berhad Perusahaan Awam Bukan Kewangan Akta Pengangkutan Awam Darat pihak berkuasa tempatan Pembayaran berdasarkan pencapaian (Payment-by-Result) Rangkaian Kampus Putrajaya (Putrajaya Campus Network) Perlindungan Data Peribadi Polis DiRaja Malaysia Penduduk setara (Population Equivalent) Unit Pelaksanaan dan Pengurusan Prestasi Pasukan Petugas Khas Pemudah Cara Perniagaan Program Permata negara Perkhidmatan Pendidikan swasta (Private Education Services) Petroliam nasional Berhad Doktor Falsafah (Doctor of Philosophy) Program for International Student Assessment syarikat tersenarai awam (public listed companies) Unit Pengurusan Projek (Project Management Unit) Permodalan nasional Berhad Kluster Industri Berasaskan Minyak sawit (Palm Oil Industrial Cluster) Program Pembangunan Masyarakat setempat

PPP PPR PSM PSP PTPTN PUNB R&D R&D&C

Perkongsian Awam dan swasta (Public-Private Partnerships) Program Perumahan Rakyat Pembangunan sumber Manusia Ketua Penyerahan (Principal Submitting Person) Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi nasional Perbadanan Usahawan nasional Berhad Penyelidikan dan Pembangunan (Research and Development) Penyelidikan dan Pembangunan dan Pengkomersilan (Research and Development and Commercialisation)

RDAs RE RECODA

Lembaga Kemajuan Wilayah (Regional Development Authority) tenaga boleh diperbaharu (Renewable Energy) Pihak Berkuasa Pembangunan Koridor Wilayah (Regional Corridor Development Authority) Tabung Pelaburan Amanah Hartanah (Real Estate Investment Trusts) Ikatan Relawan Rakyat sistem Pemindahan elektronik Dana dan sekuriti Masa nyata (Real-time Electronic Transfer of Funds and Securities)

REIT RELA RENTAS

REP

Program Menggalak Warganegara Malaysia yang Berkepakaran yang Bekerja di Luar negara Pulang ke Malaysia (Returning Expert Programme) Rancangan Fizikal negara Pusat Pertumbuhan Desa (Rural Growth Centre) Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (Rubber Industry Smallholders Development Authority)

RFN RGC RISDA

440

RM RMKe-10 RMKe-9 RMKe-8 ROI RPL RRIM RSE S&T SAIDI

Ringgit Malaysia Rancangan Malaysia Kesepuluh Rancangan Malaysia Kesembilan Rancangan Malaysia Kelapan Pulangan Pelaburan (Return on Investment) Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (Recognition Prior Learning) Institut Penyelidikan Getah Malaysia (Rubber Research Institute of Malaysia) Ahli sains dan Jurutera Penyelidik (Research Scientist and Engineers) sains dan Teknologi Indeks Tempoh Gangguan Purata sistem (System Average Interruption Duration Index)

SKPM SLDN SME Corp.

standard Kualiti Pendidikan Malaysia sistem Latihan Dual nasional Perbadanan Pembangunan Usahawan Kecil dan sederhana Malaysia (Small and Medium Industries Development Corporation)

SMS SPAD SPAN SPM SPP II SPRM SSM SSO

Khidmat Pesanan Ringkas (Short Messaging System) suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat suruhanjaya Perkhidmatan Air negara sijil Pelajaran Malaysia sistem Pemantauan Projek II suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia suruhanjaya syarikat Malaysia Perkhidmatan Perkongsian dan Penyumberan Luar (Shared Services and Outsourcing) sains, Teknologi dan Inovasi Perlepasan dan Pendaratan Jarak Pendek (Short Take Off Landing) Talent Corporation Perubatan Tradisional dan Komplementari (Traditional and Complementary Medicine) Tabung ekonomi Kumpulan Usaha niaga Unit Bersamaan Dua Puluh Kaki (Twenty-foot Equivalent Units) Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (Technical Education and Vocational Training) Produktiviti Faktor Keseluruhan (Total Factor Productivity) Pasukan Petugas statistik Perkhidmatan (Task Force on Services Statistics) Tabung Haji Transparency Internationals Corruption Perception Index Trends in International Mathematics and Science Study

SBA SBT SCORE SCORE SDA SCP SDC SEDIA

Penilaian Berasaskan sekolah (School-based Assessment) sekolah Berprestasi Tinggi Koridor Tenaga Diperbaharu sarawak (Sarawak Corridor of Renewable Energy) SME Competitive Rating for Enhancement Kawasan Pembangunan Strategik (Strategic Development Area) Program Bandar selamat (Safe Cities Programme) Koridor Pembangunan sabah (Sabah Development Corridor) Pihak Berkuasa Pembangunan ekonomi dan Pelaburan sabah (Sabah Economic Development and Investment Authority)

STI STOL TC TCM TEKUN TEU TEVT TFP TFSS TH TI-CPI TIMSS

SETARA SKM SKMM

sistem Penarafan Institusi Pengajian Tinggi Malaysia sijil Kemahiran Malaysia suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Glosari Akronim

441

TOL UBBL 1984

Lesen Pendudukan sementara (Temporary Occupation License) Undang-Undang Kecil Bangunan seragam 1984 (Uniform Building By-Law 1984) Perbadanan Pembangunan Bandar (Urban Development Authority) Universiti Teknologi Mara United Kingdom Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu Pendidikan, saintifik dan Kebudayaan (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

UDA UiTM UK UNESCO

UniKL UPE USM WAN WCGS WTO YAHB YEIDS

Universiti Kuala Lumpur Unit Perancang ekonomi Universiti sains Malaysia Wide Area Networks skim Jaminan Modal Kerja (Working Capital Guarantee Scheme) Pertubuhan Perdagangan Dunia (World Trade Organization) Yayasan Amanah Hartanah Bumiputera skim Pembangunan Usahawan Muda India (Youth Entrepreneur Indian Development Scheme)

YUM

Yayasan Usaha Maju

INDEKS

444

INDEKS
1Malaysia, 8, 49, 92, 142, 159, 282, 330 40% terendah, 143, 235, 290 A Accelerated Programme for Excellence, 47, 231 Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), 233 Aglomerasi bandar, 119 Akses Tetingkap Tunggal Negara (NSW), 80, 337 Akta Kastam 1967, 80, 337 aliran tunai positif, 171 B badan bukan kerajaan (NGO), 163, 319, 338 Baitulmal, 174 bajet berasaskan outcome, 347 Balai Seni Lukis Negara, 267 Bangunan hijau, 289 Bank Dunia, 6, 75, 235, 278, 334 Bank kurikulum, 225 bantuan kewangan, 101, 159 BCIC, 48 Berintensifkan inovasi, 146 Berintensifkan pengetahuan, 6, 45 Berkebolehan tinggi, 200 Bidaan kompetitif, 344 Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA), 15, 65, 249, 346 Bidang Keberhasilan Utama (KRA), 346 Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), 20, 155, 199, 305, 338 Biodiversiti, 26, 321 Bumiputera, 19, 48, 144 C Cabaran struktural, 139 Central Forest Spine (CFS), 49, 321 D dana fasilitasi, 24, 71, 92, 118 Dasar Ekonomi Baru, 19, 147 Dasar Pembangunan Nasional, 147 Dasar Perubahan Iklim Negara, 49, 312 Dasar Teknologi Hijau Negara, 49, 85, 311 Daya saing, 9, 54, 102, 199, 271 defisit fiskal, 30, 43, 354 diaspora, 109, 235, 246, 247 Diteraju inovasi, 66 E e-bisnes, 132 e-dagang, 111, 130 Ekonomi berasaskan pengetahuan dan inovasi, 228 Ekonomi berpendapatan tinggi, 2, 135, 171, 235 Ekonomi berskala besar, 14 ekonomi global, 30, 138 eko-pelancongan, 26, 28, 138 Eko-sistem, 16, 71 Ekosistem hutan, 321 Ekuiti korporat, 191 Ekuiti Nasional Berhad, 25, 145 enterpris kecil dan sederhana, 71 e-pembelajaran, 47

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Indeks

445

F faedah sampingan, 10 fleksibiliti pasaran pekerjaan, 236 FTA, 78, 84, 103 G geran ekspot perkhidmatan, 104 Greater KL, 265, 268, 271 H harga berasaskan pasaran, 116 Harimau Malaya, 261 harta intelek, 87, 88, 168, 230 herotan, 9, 56, 71, 118, 125, 144 I ikan hiasan, 137 Imbangan Pembayaran, 40, 60 inflasi, 6, 36 infrastruktur fizikal, 30, 108, 112 inklusif, 6, 20, 21, 65 inkubator, 24, 134 inovasi, 29, 30, 36, 44, 66, 84 insentif cukai, 291, 313 insiden kemiskinan, 18, 148, 153 institusi pembangunan kewangan, 100 institusi pengajian tinggi (IHLs), 47, 64, 180 isi rumah berpendapatan rendah, 116, 155, 182 J Jabatan Pembangunan Wanita, 182 Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), 334 jalur lebar, 12, 45, 72, 83, 110

jangka hayat hidup, 93, 182, 239 jangka masa terdekat, 70, 80 jaringan keselamatan sosial, 116, 190 jawatan strategik utama, 363 Jawatankuasa Pelaburan Asing (FIC), 46, 145 K kadar cukai, 108 kadar keciciran, 165, 202 kampung baru Cina, 1, 153, 164, 166 kedudukan fiskal, 43, 330 kelebihan bersaing, 14, kerangka Kelayakan Malaysia (MQF), 233 kestabilan pekerjaan, 236 ketua isi rumah, 152, 153 Khazanah Nasional, 90, 157 klinik bergerak, 164, 283 kluster eksperimen, 138 kluster perindustrian, 14 komoditi, 2 kompetensi, 15 komunikasi, 350, 351 kon aktiviti ekonomi, 119 konsep inkubator, 159 kos menjalankan perniagaan, 45, 46 kreativiti dan inovasi, 29 krisis kewangan global 2, 70 kuasa pasaran, 147, 352 kumpulan berpendapatan rendah, 159 kurikulum, 16 kutipan cukai, 42

446

L ladang kontrak, 137 latihan industri, 50, 69, 132 lepasan ijazah, 211 liberalisasi, 9, 46, 71, 108, 116, 130, 170, 212, 244 literasi celik huruf, 198, 202, 225 M Mahkamah perdagangan, 333 mekanisme penyampaian, 215 membanteras rasuah, 340, 341 memperkasakan wanita, 181 mobiliti pekerja, 235, 237 modal insan yang cemerlang, 8, 17, 30 modal teroka, 10, 16, 90, 100, 349, 366 Model Baru Ekonomi, 29, 31, 65 momentum pertambahan, 2, 12, 18, 34, 53 MyBrain, 233 myCoID, 80, 333, 337 MyExport, 80, 338 MyGovXchange, 80, 335, 337 MyPROCUREMENT Portal, 343, 344, 355 N National Talent Blueprint, 109 negara maju, 9, 31, 59 negara membangun, 2, 53, 54, 60 negara serantau, 2, 5, 70 nilai ditambah yang tinggi, 14, 16, 36, 44 P pakej rangsangan ekonomi, 34, 241, 359

pasport elektronik, 86 Pasukan Petugas Khas Pemudah Cara perniagaan, 339 pekali gini, 153 pelaburan langsung asing, 2, 38, 130, 175, 228, 249 Pelan Induk Kecekapan Tenaga Negara, 317 Pelan Tindakan Udara Bersih, 319 PEMANDU, 31, 52, 322, 359 pembangunan ekonomi, 6, 34, 88, 167, 278 pembangunan industri, 15, 100, 171, 245, 291 pembangunan modal insan, 17, 36, 109, 245 pembasmian kemiskinan pembelajaran jarak jauh, 47 pembelajaran sepanjang hayat, 47, 197 pemilikan ekuiti, 77, 167, 173, 190 PEMUDAH, 52, 109, 332 pendapatan purata, 20, 143 pendekatan berasaskan outcome, 30, 52, 346 pendidikan swasta, 133, 161 penembusan Jalur Lebar, 72, 197, 293 pengagihan pendapatan, 152 penggunaan swasta, 57 Pengurusan Banjir Bersepadu (IFM), 294 pengurusan modal insan, 99, 248 pengurusan sistem maklumat, 348 penyakit berkaitan gaya hidup, 280 penyatuan tanah, 155 penyelidikan dan pembangunan, 14, 45, 83, 229, 294, 349 penyertaan industri, 83, 224, 229, 241 peraturan perniagaan, 71, 74, 98 perbandaran hijau, 291

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Indeks

447

Perbelanjaan modal, 295 Perkongsian kos, 133, 240, 241, 282 Perkongsian pengetahuan, 121, 241 perkongsian pintar, 24 PERMATA, 201 perniagaan mikro, 155, 159, 169 Perolehan hijau, 313 Pertanian moden, 14, 155, 157 pertumbuhan diteraju oleh produktiviti, 8, 16 perumahan mampu milik, 162, 288, 289 Peruntukan pembangunan, 63 Petunjuk Prestasi Utama (KPI), 31, 52, 231 photovoltaic, 44 Piawaian antarabangsa, 103, 159, 198 piawaian Prestasi Tenaga Minimum, 116 Pihak Berkuasa Pembangunan Koridor, 48, 122 prinsip keadilan sosial, 18 Program bina upaya, 361 program Brain Gain, 249 program pertukaran, 105, 340, 361 Program Transformasi Kerajaan (GTP), 338, 343 Proses insolvensi, 333 pusat pemulihan bencana, 356 pusat penyelidikan, 84 R Rancangan Tempatan, 265, 349 rantaian nilai, 15, 45, 87, rebat cukai, 112, 188 Reka bentuk industri, 241, S sekolah berprestasi rendah, 204 sekolah berprestasi tinggi, 204

Sekolah Model Khas, 165 Sijil Kemahiran Malaysia, 47, 185, 222 sistem amaran untuk kehilangan dan ketinggalan, 87 Sistem Penarafan Pengajian Tinggi, 47, 227 Sistem Pendaftaran Nasional (NRS), 334 Sistem pendaftaran perlindungan hak cipta, 88 Sistem Perkhidmatan Panggilan Kecemasan, 335 sistem Tagal, 3, 322 Sistem Transit Bas Rapid, 272 struktur kerajaan yang dinamik, 357 subsidi, 30, 42, 74, 142, 278, 353 Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM), 112 Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM), 343 Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) 49, 271, 273, 274, 279, 326 Syarikat berkaitan kerajaan, 25, 71, 157, 224, 343 Syarikat multinasional, 38, 84, 171, 313 T Tadbir urus korporat, 171 Talent Corporation, 13, 108, 247, 358 Tapak pelupusan sanitari, 303 Taraf hidup, 6, 143 Teknologi hijau, 26, 49, 85, 311 Teknologi maklumat dan komunikasi, 30, 76 83, 198, 355 tenaga diperbaharui, 44, 123 Terminal Pengangkutan Bersepadu (ITT), 49, 92, 271

448

U undang-undang insolvensi, 16, 85 UNESCO, 51, 131, 261, 363 Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (ICU), 290, 359 W Wawasan 2020, 7, 44, 198 Wilayah kewangan antarabangsa, 20

Rancangan Malaysia Kesepuluh


Indeks

449

Anda mungkin juga menyukai