SURAT KETERANGAN NIKAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan dengan sebenarnya telah mengesahkan Perikahan Seorang Laki-Laki; Nama Umur Agama Pekerjaan Status Alamat : : : : : : Muhamad A 54 Tahun Islam Swasta Duda Semabung Lama Rt 03 / Rw 01 / No 31 Pangkalpinang

Dengan Seorang Perempuan; Nama Umur Agama Pekerjaan Status Alamat : Darina Binti Ismail : 48 Tahun : Islam : : : : Swasta Janda Semabung Lama Rt 07 / Rw 02 / No 22 Pangkalpinang

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pangkalpiang, 29 Juni 2011 Saksi 1 Penghulu

( «««««««««..)

H. Helmi

Saksi 2

( «««««««.««.)

Wali Nikah

( «««««««««.)