Majeng ring pangancara titiang matur suksma antuk galahe sane kapaica ring titiang.

Sadurung titiang nguningayang atur, titiang ngaturang panganjali umat “Om Suastiastu” • Para dewan juri lan, • Timpal-timpal sareng sami. Pulo Bali inggih punika “Pusat daerah tujuan pariwisata Indonesia bagian timur” olih Pemerintah Republik Indonesia. Saantukan kabecikan miwah keasrian pulo Bali sampun kaloktah jantos kadura negara. Punika mawinan pulo Bali kawastanin pulo Dewata. Pulo Bali kawastanin pulo Dewata santukan: 1. Kaasrian palemahanne sampun kaloktah rauh kadura negara. 2. Seni budaya Baline, sane medasar antuk seni budaya Hindu taler sampun kajanaloka ring jagate. 3. Adat-istiadatne, sane medasar antuk suryak siu utawi “musyawarah mufakat”, saling asah, saling asih, saling asuh, salunglung sabayantaka, taler sampun marupa tetami. 4. Para warga Baline kumanyama(ramah tamah), ngandap kasor(merendah), nenten wenten nyaminin ring jagate. Punika kemawinan I raga sareng sami patut mangayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sane ngardi jagate saha sadagingne sami. Lianan ring punika I raga sareng sami patut ngemban, miara kabecikan utawi kaasrian jagat Baline,pamengkas, nglimbakang, ngawerdiang seni budaya druene, mangda sayan lami sayan becik, sayan asri, sayan nudut kayun. Sinalih tunggil sane minakadi piranti sajeroning jagi nglimbakang senibudaya druene punika, wantah “Basa kalih sastra KawiBali”druene. Punika ke mangkin ngiring sareng sami ngutsahayang, sapunapi antuk ngawerdiang kalih nglimbakang mangda sayan ajeg basa daerah makamiwah sastra Kawi Baline. Napi ngawinang asapunika, saantukan sastra Kawi Baline makeh pisan madaging indik sane mapikenoh kagunanyane sajeroning nglaksanayang darmaning agama miwah Negara. Mungguhin sastra kawi punika sampun kapastian prasida sakadi pangncang sajeroning

Om Santi. Makawasana titiang ngaturang parama santi. mangda wenten kanggen nuntun raga ring sajeroning kauripan. wantah asapunika prasida antuk titiang ngturang mugimugi wenten pikenoh ipun. Santi Om . Inggih para dewan juri lan timpal-timpal titiang sareng sami. purana makaluir ipun. ngiring mangkin sareng sami mautsaha tunggilan kayune ring sajeroning ngawerdiang ping kalih nglimbakab basa lan sastra Bali miwah Kawi druene.ngwangun jagat Indonesia ngamangguhin sakadi tetujon jagat kerta rahaja. Santi. Inggih. kandugi palambang atihasa.