Anda di halaman 1dari 49

APLIKASI KECERDASAN PELBAGAI (Multiple Intelligences) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

APAKAH KECERDASAN PELBAGAI


Multiple Intelligences

Mengikut Imam Al Ghazali Setiap manusia ada kecerdasan(Intelligences) masing-masing Kecerdasan yang ada pada manusia ibarat seperti benih di dalam pasir. Jika benih itu disiram dan dijaga dengan baik maka benih itu akan tumbuh dengan subur tetapi jika sebaliknya..

HOWARD GARDNER

MASALAH
DEFINISI ASAS An intelligence is the ability to solve problems, or to create products, that are valued within one or more cultural settings. Kecerdasan ialah kebolehan untuk menyelesaikan masalah, atau mencipta barangan yang bernilai dalam lingkungan satu Atau lebih latar budaya.

BARANGAN
FRAMES OF MIND

RUMUSAN DEFINISI

(a) Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar ;

(b) Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan ; dan

(c) Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.

JENIS KECERDASAN PELBAGAI


Verbal-Linguistik Naturalis Logik-Matematik

+
Intrapersonal

8 7

2 3 4
Visual-Ruang

KECERDASAN PELBAGAI

y
Kinestetik

Interpersonal

6 5

Muzik

TKP boleh dipermudah seperti berikut :


ALAM

? ?
DIRI

?
POTENSI

KIRA

? ? ?
RUANG

INDIVIDU SEPENUHNYA

tetapi bagaimana dengan

pengisiannya

POTENSI
ORANG LAIN PERASAAN MOTIVASI KEHENDAK INTERAKSI BINAAN & POLA KONSEP ABSTRAK NOMBORAN SEBAB-AKIBAT PENGGUNAAN & PENGUASAAN BAHASA FONOLOGI MORFOLOGI SINTAKSIS SEMANTIK BAHASA BADAN PERGERAKAN IMBANGAN KEPANTASAN KEANJALAN IRAMA & LAGU DETIK RITMA NADA MELODI CERMIN DIRI KESEDARAN KEPERCAYAAN BERFIKIR KENDIRIAN

PENGAMATAN FLORA & FAUNA MENGALAMI MENGECAM MENGKATEGORI MENGKLASIFIKASI VISUALISASI IMAGINASI GAMBARAN GRAFIK GARISAN

Menyokong pembelajaran Menerima persamaan bersepadu yang menyeluruh dan perbezaan antara selaras denganFalsafah Pendidikan individu dengan Kebangsaan dan keperluan murid mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara yang Mempelbagai cara berlainan

penilaian

MENGAPA

Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah


Meningkatkan kecerdasan Meningkatkan Meningkatkan pelbagai seseorang harga diri, profesionalisme guru kreativiti dan dan menyedari bahawa dan menggalakkan motivasi melalui potensinya tidak inovasi dan terbatas P&P yang

penyelidikan dalam menyeronokkan P&P

Bagaimana Melaksanakan Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Soalan yang boleh membantu semasa menyediakan rancangan pelajaran


VERBALLINGUISTIK Bagaimanakah saya boleh menggunakan bahasa lisan , bacaan dan penulisan? LOGIK-MATEMATIK Bagaimanakah saya boleh memasukkan nombor, pengiraan, pengelasan atau menggalakkan pemikiran kritis?

VISUAL-RUANG Bagaimanakah saya boleh menggunakan alat bantu mengajar visualisasi, warna, seni, metafora atau penyusun grafik?

MUZIK Bagaimanakah saya boleh menggunakan muzik, bunyi-bunyian persekitaran atau unsur ritma dan melodi?

Soalan yang boleh membantu semasa menyediakan rancangan pelajaran


KINESTETIK Bagaimanakah saya boleh melibatkan pengalaman pergerakan seluruh badan atau aktiviti hands-on? INTERPERSONAL Bagaimanakah saya boleh melibatkan murid dalam perkongsian rakan sebaya, pembelajaran kerjasama atau simulasi kumpulan?

INTRAPERSONAL Bagaimanakah saya boleh memberi pilihan kepada murid merangsang perasaan kendiri?

NATURALIS Bagaimanakah saya boleh membawa alam semula jadi ke dalam bilik darjah atau membawa murid ke luar ke alam semula jadi?

VERBALLINGUISTIK

Di bawah adalah Contoh-contoh Pengintegrasian Unsur Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran
+
LOGIK-MATEMATIK
Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi memasukkan nombor, pengiraan, pengelasan atau menggalakkan pemikiran kritis.

Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi menggunakan bahasa lisan (pidato,ceramah,perbahasan) bacaan(buku, surat khabar, majalah) dan penulisan (puisi, laporan, minit mesyuarat)

VISUAL-RUANG y Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi peta minda, garis ,visualisasi, warna, seni, metafora atau lainlain borang pengurusan grafik.

MUZIK Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi penggunaaan muzik, bunyi-bunyian persekitaran atau unsur ritma dan melodi.

Di bawah adalah Contoh-contoh Pengintegrasian Unsur Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran
KINESTETIK
Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi pengalaman pergerakan seluruh badan atau aktiviti hands-on(latihan amali, penyiasatan,kajian luar)

INTERPERSONAL
Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang melibatkan murid dalam perkongsian rakan sebaya, pembelajaran koporatif dan kolaboratif atau simulasi kumpulan, lawatan, amali, kerja lapangan.

INTRAPERSONAL
Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi pilihan kepada murid merangsang perasaan kendiri(menulis journal, dairi, membuat refleksi, penilaian kendiri

NATURALIS
Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang melibatkan penggunaan flaura dan fauna, awan, sungai, gunung (alam semula jadi ) ke dalam bilik darjah atau membawa murid ke luar ke alam semula jadi, lawatan, amali, kerja lapangan

Di bawah adalah Contoh-contoh Pengintegrasian Unsur Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran

SPRITUAL /KEROHANIAN Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi nilai-nilai positif tentang keagamaan/kerohanian iaitu berkaitan dengan kewujudan Tuhan, kewujudan diri atau sebarang aktiviti yang menjurus kepada pembentukan nilainilai positif dalam kehidupan.

Satu titik permulaan ialah guru mengenal pasti kekuatan sendiri dalam kecerdasan pelbagai dan juga kekuatan murid. Maka guru dapat memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan memadankan dengan kecerdasan murid. Dengan ini guru boleh memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyelah.

1 Mengisi borang senarai semak MICA (Multiple Intelligences Checklist for Adults) (Lampiran)

dalam
2

LATIHAN
Sila jawab senarai semak MICA. Bagi setiap kecerdasan, kira jumlah markah yang didapati mengikut panduan yang diberi. Menentukan kekuatan kecerdasan sendiri. Rujuk Contohnya, bagi Jadual seseorang guru Kecerdasan yang lebih Pelbagai (A) dan cenderung dalam cari maklumat kecerdasan logikuntuk matematik dan memperluaskan kurang dalam kecerdasan visual- idea pengajaran dan pembelajaran ruang, dia boleh dalam kecerdasan merujuk kepada idea-idea mengenai lain. aktiviti kecerdasan visual-ruang. Daripada jawapan senarai semak, guru dapat mengetahui kekuatan diri di antara kecerdasan pelbagai

Kecenderongan kecerdasan yang dominan mendorong guru memperoleh banyak idea untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

4 Guru boleh merujuk kepada Jadual Kecerdasan Pelbagai (A) untuk memperluaskan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kecerdasan lain

dalam

LATIHAN

Sila jawab senarai semak MICA. Bagi setiap kecerdasan, kira jumlah markah yang didapati mengikut panduan yang diberi. Menentukan kekuatan kecerdasan sendiri. Rujuk Jadual Kecerdasan Pelbagai (A) dan cari maklumat untuk memperluaskan idea pengajaran dan pembelajaran dalam kecerdasan lain.(tidak termasuk Naturalis)

Mengisi borang senarai semak MICA (Multiple Intelligences Checklist for Adults)

Daripada jawapan senarai semak, guru dapat mengetahui kekuatan diri berdasarkan kecerdasan pelbagai

Kecenderongan kecerdasan yang dominan mendorong guru memperoleh banyak idea untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Guru boleh merujuk kepada Jadual Kecerdasan Pelbagai (A) untuk memperluaskan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kecerdasan lain

Contohnya, bagi seseorang guru yang lebih cenderung dalam kecerdasan logikmatematik dan kurang dalam kecerdasan visual-ruang, dia boleh merujuk kepada ideaidea mengenai aktiviti kecerdasan visualruang.

dalam

Pemerhatian tingkah laku murid semasa belajar Aktiviti yang digemari murid pada masa lapang Laporan prestasi murid Profil kecerdasan murid

STESEN KECERDASAN
Setiap stesen mempunyai unsur kecerdasan tertentu seperti mengadakan flora dan fauna untuk stesen Naturalis Sudut diwujudkan mengikut tema atau kecerdasan secara bergilir untuk mengatasi kekangan ruang CONTOH: Stesen Tumpuan Intrapersonal Sudut yang jauh dari gangguan Murid boleh dibekalkan dengan plag-telinga supaya sunyi dan boleh membaca, menulis dalam dairi, berfikir dan berefleksi sendiri

PERHIASAN BILIK DARJAH


ias bilik darjah dengan maklumat yang boleh dihargai oleh setiap kecerdasan CONTOH: + Kecerdasan Logik-Matematik Gantungkan model bentuk atau formula di sekeliling bilik darjah Lekatkan contoh wang syiling dan kertas serta nama negeri / negara dan nilainya

Contohnya, murid yang cenderung kepada VerbalLinguistik menyediakan poster beberapa orang penulis terkenal

LAWATAN LUAR
Membawa murid keluar dari bilik darjah supaya mereka dapat memerhati dan memahami bagaimana setiap individu mempunyai dan menggunakan kecerdasan pelbagai masing-masing Ibu bapa memainkan peranan yang besar dalam menggalakkan lawatan ke tempat kerja mereka CONTOH: Lawatan Muzik Membawa murid mendengar Orkestra Filharmonik dan mengadakan sesi perkongsian bersama orkestra Membawa murid ke studio rakaman dan melihat bagaimana rancangan radio atau cakera padat dirakamkan

SUMBER BILIK DARJAH Bagi setiap mata pelajaran, banyak sumber boleh digabungjalinkan dengan kecerdasan pelbagai murid bagi meningkatkan minat belajar murid

SUMBER BILIK DARJAH


KINESTETIK Bola Payung Kit binaan Jam randik Gelung rotan Kit robotik INTERPERSONAL Biografi Kad main peranan Permainan papan (board games) Carta hari jadi

PROSES
Guru mempunyai beberapa opsyen menggunakan TKP merentasi kurikulum. Lima model dicadangkan berdasarkan kesesuaian murid, bilik darjah, mata pelajaran dan topik yang diajar

PROSES
SISIPAN Guru boleh memilih satu atau dua kecerdasan dan digunakan dalam pengajaran secara tidak langsung

JARINGAN Setiap kecerdasan digunakan dalam pengajaran tematik

PROSES
JALINAN Satu kecerdasan digunakan dalam beberapa mata pelajaran PERKONGSIAN Beberapa kecerdasan dipilih untuk digunakan dalam dua mata pelajaran

KESEPADUAN Beberapa kecerdasan digunakan secara bersepadu merentasi mata pelajaran yang berlainan

PENILAIAN Guru boleh menggunakan cara yang berbeza mengendalikan penilaian dengan cara yang dicadangkan dalam TKP

PENILAIAN
BERMAKNA mempunyai nilai kepada murid BERKONTEKS berkaitan dengan persekitaran dan kehidupan mereka BERPADAN DENGAN KECERDASAN MURID membenarkan masa untuk murid menghayati proses penghasilan sesuatu projek atau penilaian

PENILAIAN
MEMBENARKAN PERKEMBANGAN KESEMUA KECERDASAN melibatkan kreativiti, perbincangan, penyelesaian masalah, demonstrasi, refleksi dan penyampaian DIGABUNGJALINKAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN murid belajar kerana ingin tahu dan digalakkan belajar dalam kumpulan MENCERMINKAN KEPAKARAN MURID DALAM SESUATU KEMAHIRAN perbandingan dibuat dengan hasil yang lepas murid itu sendiri

PENILAIAN Murid haruslah dibenarkan memainkan peranan yang aktif dalam proses penilaian dari segi penggubalan dan penilaian kendiri dan rakan sebaya

JENIS PENILAIAN
Projek dan produk

Persembahan, penyampaian dan demonstrasi

Rakaman video, kaset dan penggambaran

JENIS PENILAIAN
Penyelesai an masalah dan eksperimen Laporan, folio, portfolio dan pameran Berupaya membina soalan dengan tujuan dan objektif yang jelas serta berkebolehan mencari

Pemerhatian di stesen-stesen kecerdasan

dalam

VisualRuang Kinestetik

Melakar, membuat peta minda, membayangkan masalah dan penyelesaiannya Manipulasi alat, bahan untuk menyelesiakan masalah Menyedari ritma, harmoni, kecanggungan untuk mengenal pasti masalah dan penyelesaiannya Mendapat pelbagai idea melalui interaksi dengan orang lain mengenai masalah dan penyelesaiannya Membuat refleksi secara mendalam berasaskan pengalaman, perasaan diri mengenai masalah dan penyelesaiannya Menggunakan contoh daripada alam semula jadi untuk mengkaji masalah dan penyelesaiannya

Muzik

Interperso nal

Intraperso nal

Naturalis

Peringkat III : Peningkatan


untuk

Meningkatkan pemikiran yang lebih mendalam Memperoleh pelbagai perspektif mengenai sesuatu perkara Mengaplikasi pengetahuan yang sedia ada dalam situasi dan konteks yang baru dan berlainan

Melalui pemikiran sebegini, kreativiti dan inovasi dapat dicungkil daripada murid

LogikMatematik VerbalLinguistik
Murid memberi interpretasi baru mengenai sesuatu cerpen atau hasil kesusasteraan Murid menjalankan eksperimen sains yang keputusannya di luar jangkaan murid

VisualRuang
Murid melukis sesuatu dengan menggunakan stail, media atau bahan baru

Kinestetik Muzik
Murid menghasilkan muzik yang luar biasa tetapi masih seronok dan gemar didengar Murid menggunakan pergerakan atau stail baru dalam tarian dan drama

Interperso nal
Murid menginterpretasi motif watak seseorang dalam cerita dan drama atau tokoh Intraperson sejarah

Naturalis

Murid mencari cara menggunakan bahan alam semula jadi sebagai bahan sumber penghasilan sesuatu yang baru dan luar biasa

al
Murid memahami diri secara lebih mendalam dengan mengaitkan apa yang dipelajari dengan diri sendiri

Contoh Persediaan Mengajar Mata Pelajaran Sains yang Mengintegrasikan Kecerdasan Pelbagai

Mata Pelajaran Tingkatan Tajuk SubSub-tajuk

Sains Dua Air dan Larutan Keterlarutan Bahan Dalam Air

Objektif
1. Memperihalkan pelbagai kegunaan air dalam kehidupan harian. 2. Menerangkan maksud keterlarutan. 3. Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut dalam kehidupan harian. 4. Menghargai kepentingan air yang bersih untuk kualiti hidup.

Nilai Murni dan Sikap


1. Mensyukuri kewujudan pelbagai sumber untuk keperluan hidupan

2. Menyedari pentingnya manusia mengamalkan tindakan yang bertanggungjawab bagi memastikan sumber air bersih demi kesejahteraan dan kemandirian hidup manusia.

Aktiviti
Set Induksi Murid bersoal jawab mengenai pelbagai aktiviti dalam kehidupan yang melibatkan penggunaan air

Kecerdasan Pelbagai
Linguistik

Langkah 1

Merancang Eksperimen Murid berbincang tentang tujuan eksperimen, kaedah melarutkan bahan dalam air dan menjana hipotisis kajian. Murid juga membina format jadual untuk merekod data pemerhatian

Logik matematik Visual

Langkah 2

Menguji Hipotesis Murid menjalankan eksperimen

Kinestetik

Langkah 3

Dengan bimbingan guru murid diminta berbincang berdasarkan data pemerhatian yang diperoleh

Logik matematik Lingguistik

Langkah 4

Murid diminta menyediakan laporan eksperimen dan membentangkan pada kelas

Lingguistik kinestetik

y
VisualVisualRuang Muzik

Aktiviti Lanjutan

Intrapersonal

Interpersonal

Natur alis

Aktiviti Lanjutan

Kecerdasan Pelbagai

LANGKAH 5

1.

2.

3.

4.

Murid bernyanyi beramairamai lagu sungai dengan rentak zapin sambil beraksi dengan menggunakan alat seperti kompang, gendang atau tepukan tangan Murid diminta memperihalkan keadaan kehidupan manusia jika air tidak mempunyai sifat sebagai pelarut Murid dikehendaki membayangkan diri sebagai air yang sedang mengalir sebagai sebuah sungai. Anda kini sedang berada dalam kawasan yang dipenuhi pohon rumbia dan seterusnya mengalir ke kawasan perumahan, diikuti kawasan perindustrian dan berakhir di muara. Perihalkan pengalaman anda di sepanjang pengaliran dari mula hingga akhir. Menyediakan satu folio yang mengandungi beberapa gambar bercetak atau lakaran yang memaparkan pelbagai situasi penggunaan air dalam kehidupan

Muzik Kinestetik

Interpersonal Linguistik

Intrapersonal Linguistik Naturalistik

Visul ruang

Aktiviti Lanjutan

Kecerdasan Pelbagai

LANGKAH 5

5.

Membuat inferens tentang keterlarutan gula dalam pelbagai jenis air seperti air hujan , air sungai, air perigi dan air laut.

naturalis Logik matematik

(*)

Semua aktiviti lanjutan pada Langkah 5 boleh dipilih untuk dilaksanakan dalam P & P mengikut kesesuaian masa.

PENUTUP

Guru membimbing murid membuat rumusan tentang isi pelajaran dan menyanyikan lagu sungai

Linguistik muzik

Anda mungkin juga menyukai