Anda di halaman 1dari 3

Asas Kepemimpinan: Nota Bab 2: Etika Keguruan dan Akauntabiliti Keguruan

KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1) Konsep Etika: sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. nilai moral yang baik / buruk masyarakatmenganalisis, menilai, samaada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. guru perlu menjaga kod etika demi status, akhlak dan maruah. 2) Kod Etika Keguruan; Tanggungjawab terhadap pelajar mengutamakankebajikan dan dankeselamatan pelajar bersikapadil terhadap pelajar merahsiakanmaklumatikhtisas membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarangbayaran menunjukkancaraberpakaian, pertuturan dan tingkah laku memelihara dan membaikikecekapanikhtisas Tanggungjawab terhadap ibubapa Menghormati tanggungjawab ibubapa terhadap anak-anak mereka. Mewujudkanhubungan yang mesra dan kerjasama. Mengganggap semua maklumat yang diberi ibubapasulit. Memberimaklumat kepada ibubapa demi kepentingan anak-anak mereka. Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomiibubapa. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Tidakmenyebarkanajaran yang boleh merosakkan pelajar, masyarakat atau negara Memupuksikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taatsetia, bertanggungjawab,..... Menghormati masyarakat tempat berkhidmat. Menggalakkankerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibubapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. Tanggungjawab terhadap rakansejawat dan profesion Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baikrakansejawat dihadapan pelajar atau ibubapa. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskankecekapan sebagai guru. Berusahamenunaikan tanggungjawab. Sentiasamembanturakan yang baru dalam profesion perguruan. Sentiasamengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. 3) Akauntabiliti Guru; Konsep

 Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu Tanggungjawab kepada profesion perguruan Leslie Kaplan & William Owings (2001), akauntabiliti guru sebagai; kualiti guru kualiti pengajaran. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan Berilmu pengetahuan dan berkemahiranmenyampaikanmaklumat. Kemahiran interpersonal. Membentuk soalan penilaian. Pengurusan bilik darjah Memotivasikan pelajar Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibubapa Menjalankan tugas dengan penuhdedikasi. Mengutamakankebajikan dan keselamatan murid-murid. Bersikapadil dengan setiap murid. Membimbing murid-murid tanpa mengenakansebarangbayaran. Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. Akauntabiliti terhadap profesion Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Menjadisuri teladan yang baik kepada murid-murid. Membanturakansejawat Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara Menjalankan tugas menyebarkancita dan matlamat FPN dan RN. Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum. Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibubapa. Memberisumbangansukarela kepada negara. 4) Integriti Guru; Integriti bermaksud wholeness atau completeness- kesempurnaan Nillsen 2004, bermaksud keikhlasan dan kejujuran InstitutIntegriti Malaysia- kualitiygwujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkanmenurutkepentingan umum. Guruharus mengamalkan Kod Etika Profesion dan PiagamPelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuhkasihsayang kepada pelajar Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlasmampumerancangp&p yang terbaik

5) Refleksi Kendiri; Berdasarkan pengalaman anda di sekolah, imbaskembalisalahseorang guru yang andasanjung sebagai guru yang berintegriti. Senaraikan ciri-ciri guru pilihananda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaanberintegriti.