Anda di halaman 1dari 275

Keluar Belakang

Komsas Tingkatan 1
|u|s| 1rad|s|ona|
3a|ak
|rosa 1rad|s|ona|
Cerpen
Orama
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
!uisi
1 : Puntun uu Hcvut
tNusILut)
2 : Puntun mput Hcvut
tAgumu)
3 : Puntun mput Hcvut
tHcvjImut Ccvmut)
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
Komsas Tingkatan 1
: Puntun mput Hcvut
tTcLu-TcLI)
5 : SyuIv WusIut AyuLundu
SItI ZuwIyuL
B : SyuIv HcmungLutun SuItun
SuIuImun
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
!uisi
Komsas Tingkatan 1
1 : HIun HItu Lupu
2 : LcbuL dun Mudu
3 : HuvI ALLIv PcvscLnIuLun
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
Sajak
Komsas Tingkatan 1
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: 1ungun
5 : IuvI Lumu
B : Asup
Sajak
Komsas Tingkatan 1
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
1 : Tuju`I MuIuL
2 : HILuyut MuvuLuvmu
3 : HudI Scnvung Hupu
AngLut
!rosa Tradisional
Komsas Tingkatan 1
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
1 : Husut HcInpuL 1untung
2 : Tcmpung
3 : TuLung Lumu
Cerpen
Komsas Tingkatan 1
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Yuvun
5 : Tvuumu mbuL
B : ScpueuL Suvut duvIpudu
Huwun
Cerpen
Komsas Tingkatan 1
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
1 : Suvut untuL tnu
2 : AvuL Hc Munu
3 : Mcndung HItum
HcvuIIL 1uu
Drama
Komsas Tingkatan 1
1 : !antun Dua Kerat (Nasihat)
!uisi Tradisional
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
Maksud Maksud
Rangkap
Maksud
1 Mengharapkan pemberian seterusnya seIepas
menerima pemberian yang pertama
2 Orang yang banyak bercakap cenderung
untuk meIakukan kesiIapan
3 Berharap agar membaIas surat yang diberi
4 Orang yang maIas tidak akan berjaya
5 Orang yang pandai Iebih mudah untuk memahami
sesuatu
1 : !antun Dua Kerat (Nasihat)
!uisi Tradisional
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
Rangkap
Maksud
6 Kita mesti bertanggungjawab terhadap apa yang
kita Iakukan
7 Orang terakhir perIu mengemaskan semua kerja
yang teIah diIakukan
8 Jika kita menginginkan sesuatu, kita perIuIah
berusaha untuk mendapatkannya
9 Nama seseorang akan terjejas jika menipu dan
mencuri
10 ApabiIa sudah ditegur baruIah hendak sedar
1 : !antun Dua Kerat (Nasihat)
Keluar Belakang Depan
. Bersambung
Menu
!uisi Tradisional
Nasihat kepada masyarakat
agar melakukan amalan yang
baik dalam hidup
%02a %02a
1 : !antun Dua Kerat (Nasihat)
Keluar Belakang Depan
. Bersambung
Menu
!uisi Tradisional
kibat orang yang banyak bercakap
Orang yang malas berusaha tidak akan
berjaya
Sedar apabila sudah ditegur
Bertanggungjawab terhadap perkara yang
telah dilakukan
Jauhkan diri daripada perbuatan mencuri
dan menipu
!07soalan !07soalan
1 : !antun Dua Kerat (Nasihat)
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
. Bersambung
la la
NiIai
Keberanian
Kerajinan
Bertanggungjawab Bertanggungjawab
Kejujuran
Kasih sayang
1 : !antun Dua Kerat (Nasihat)
Keluar Belakang Depan
. Bersambung
Menu
!0ngaia7an !0ngaia7an
!uisi Tradisional
Berfikir terlebih dahulu sebelum bercakap
Kita hendaklah rajin berusaha untuk
mencapai apa yang diimpikan
Orang yang suka menipu dan mencuri
akan dipandang hina oleh masyarakat
dan akan mendapat balasan yang
setimpal
1 : !antun Dua Kerat (Nasihat)
Keluar Belakang Depan Menu
!antun Tradisional
Kita hendaklah bertanggungjawab
terhadap apa jua yang telah kita
lakukan
Janganlah kita bersikap apabila sudah
ditegur, barulah sedar daripada
kesilapan
Nota Tambahan
1 : !antun Dua Kerat (Nasihat)
Keluar Belakang Depan Menu
!antun Tradisional
* %07d7 da75ada 10 7angka5
* !antun dua k07at yang t07d7 da75ada dua ba7s
s0ta5 7angka5
* S0ta5 ba7s 2025unya 025at hngga 0na2 5atah
kata
* R2a akh7 5antun n alah aa
Bentuk
Nota Tambahan
1 : !antun Dua Kerat (Nasihat)
Keluar Belakang Depan Menu
!antun Tradisional
* Unsu7 ala2 - daun k0lad ku2bang iagung
buah du7an c0250dak
* M0taIo7a - hat t07ang
* Snko50 - nak
* Dks - 2udah dIaha2 dan basa dgunakan
Gaya
Bahasa
: !antun Empat Kerat (Agama)
Keluar Belakang Depan
. Bersambung
Menu
!uisi Tradisional
Maksud Maksud
Rangkap
Maksud
1 Kehidupan manusia yang beriImu menjadi
sia-sia jika tidak sembahyang
2 Orang yang tidak menunaikan sembahyang
akan menyesaI seIepas meninggaI dunia
3 Tidak bermanfaat jika tidak mempraktikkan
iImu yang kita ada
4 Tuhan Yang Maha Esa tiada toIok bandingnya
5 Mengingatkan manusia tentang azab Tuhan
pada hari kemudian
6 Mengingatkan manusia agar bertaubat jika
meIakukan kesiIapan untuk mendapat
baIasan yang baik di akhirat keIak
: !antun Empat Kerat (Agama)
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
%02a %02a
Berpegang teguh kepada ajaran
agama untuk kebaikan hidup di
dunia dan di akhirat
. Bersambung
&nit : Kemandiran Spesies
Keluar Belakang Depan
. Bersambung
Menu
Tema A : Menyiasat Alam Hidupan
!entingnya mengamalkan suruhan
Tuhan dan meninggalkan larangan-Nya
Segala perbuatan manusia di dunia akan
mendapat balasan di akhirat kelak
Syurga adalah balasan bagi orang yang
baik dan neraka adalah balasan bagi
orang yang jahat
!07soalan !07soalan
: !antun Empat Kerat (Agama)
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
!intu taubat sentiasa terbuka kepada
orang yang bertaubat dan insaf
Orang yang meninggalkan
sembahyang akan mendapat
seksaan api neraka
. Bersambung
: !antun Empat Kerat (Agama)
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
. Bersambung
aya Bahasa aya Bahasa
&nsur alam - pokok kemumu, asam
gelugur, bulan, buah rembega
Simile - bagai pohon tidak berbuah
!erlambangan - syurga (melambangkan
kebaikan) dan neraka (melambangkan
kejahatan)
: !antun Empat Kerat (Agama)
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
la la
emah tinggi
Rasional
Kesyukuran
Berhemah tinggi
Keinsafan
: !antun Empat Kerat (Agama)
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
Kita hendaklah sentiasa mengamalkan
segala suruhan Tuhan
!raktikkanlah ilmu yang kita ada untuk
manfaat bersama
Jangan melakukan perbuatan yang
dilarang oleh agama
Sentiasa menginsafi diri dan berdoa agar
Tuhan mengampunkan dosa kita
!0ngaia7an !0ngaia7an
Nota Tambahan
: !antun Empat Kerat (Agama)
Keluar Belakang Depan
. Bersambung
Menu
!uisi Tradisional
* Ma25u b07Ik7 akbat bak dan bu7uk s0suatu
507ka7a yang dlakukan
Rasiona
l
* M0ngaku k0sla5an yang t0lah dlakukan dan
202ohon k02aaIan da75ada %uhan Yang Maha
Esa
Berhemah tinggi
: !antun Empat Kerat (Berjimat Cermat)
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
Maksud Maksud
Rangkap
Maksud
1 Berasakan bahawa rezeki yang diperoIeh mencukupi
jika kita suka mengamaIkan sikap berjimat cermat
2 Berjimat cermat merupakan amaIan yang terpuji,
manakaIa membazir puIa merupakan amaIan
yang keji
3 Orang yang berjimat cermat dapat menjamin masa
depan yang cerah
4 Orang yang suka berbeIanja berIebih-Iebihan akan
menanggung hutang yang banyak
. Bersambung
: !antun Empat Kerat (Berjimat Cermat)
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
Rangkap
Maksud
5 Orang yang berjimat cermat akan hidup bahagia
kerana ia merupakan tuntutan agama
6 MemiIiki harta yang sedikit tetapi berjimat cermat
Iebih baik daripada memiIiki harta yang banyak
tetapi membazir
7 RancangIah perbeIanjaan agar tidak membazir
. Bersambung
: !antun Empat Kerat (Berjimat Cermat)
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
enggalakkan manusia agar
berjimat cermat dan mengelakkan
pembaziran
%02a %02a
. Bersambung
: !antun Empat Kerat (Berjimat Cermat)
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
!07soalan !07soalan
malan berjimat cermat merupakan
amalan yang mulia
Orang yang berjimat cermat akan hidup
senang
Sikap boros akan membinasakan diri
erancang perbelanjaan memberi
kebaikan kepada kita
. Bersambung
: !antun Empat Kerat (Berjimat Cermat)
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
aya Bahasa aya Bahasa
mej alam - kacang, sayur, pasir,
belukar
etafora - rezeki secupak terasa
segantang
. Bersambung
: !antun Empat Kerat (Berjimat Cermat)
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
la la
Rasional - bijak dalam merancang
perbelanjaan
Kesederhanaan - bersederhana dalam
berbelanja
Kesyukuran - bersyukur dengan apa
yang dimiliki
. Bersambung
: !antun Empat Kerat (Berjimat-Cermat)
Keluar Belakang Depan Menu
Tema A : Menyiasat Alam Hidupan
!0ngaia7an !0ngaia7an
Nota Tambahan
malkan sikap berjimat cermat kerana
membazir itu perbuatan syaitan]
Jangan boros dalam berbelanja dan
elakkan daripada menanggung hutang
Rancanglah perbelanjaan dengan bijak
malkan sikap berjimat cermat agar
masa depan lebih selamat dan terjamin
: !antun Empat Kerat (Berjimat-Cermat)
Keluar Belakang Depan Menu
Tema A : Menyiasat Alam Hidupan
* %07d7 da75ada 7 7angka5
* !antun 025at k07at yang t07d7 da75ada
025at ba7s
* S0ta5 ba7s 2025unya tga hngga l2a 5atah
kata
* R2a akh7 5antun n alah abab
Bentuk
Nota Tambahan
: !antun Empat Kerat (Berjimat-Cermat)
Keluar Belakang Depan Menu
Tema A : Menyiasat Alam Hidupan
* Alt07as - Hanya 20na2bah b0ban k0angan
(50ngulangan konsonan n)
* Asonans - Jkalau s0ntasa b07i2at c072at
(50ngulangan vokal )
&nsur Bunyi
Nota Tambahan
: !antun Empat Kerat (Berjimat-Cermat)
Keluar Belakang Depan Menu
Tema A : Menyiasat Alam Hidupan
* J0da atu h0ntan s0i0nak d t0ngah ba7s
s02asa 20nd0kla2askan 5antun.
* Contoh:
Indah nan/ 502andangan duna
Da7 t2u7/ hngga s0latan;
Ska5 b07i2at/ a2alan 2ula
7ang bo7os/ sahabat syatan.
&nsur Bunyi
Nota Tambahan
: !antun Empat Kerat (Berjimat-Cermat)
Keluar Belakang Depan Menu
Tema A : Menyiasat Alam Hidupan
* !antun n b07nada nashat yang dtuiukan
k05ada 2asya7akat aga7 s0ntasa b07i2at
c072at dan tdak 20nyusahkan o7ang lan
Nada dan
!erasaan
: !antun Empat Kerat (Teka-Teki)
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
Maksud Maksud
Rangkap
Maksud
1
Binatang apakah yang kepaIanya Iebih
besar daripada badan?
2 Benda apakah yang apabiIa diisi
semakin ringan?
3
Binatang apakah yang berdarah hitam
dan mempunyai Iapan janggut serta
satu tuIang?
. Bersambung
: !antun Empat Kerat (Teka-Teki)
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
Rangkap
Maksud
4
Buah apakah yang semasa keciI
berwarna hijau dan apabiIa besar
berwarna merah?
5
Binatang apakah yang mempunyai
tanduk pada hidung?
. Bersambung
: !antun Empat Kerat (Teka-Teki)
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
%02a %02a
enguji minda untuk mencari
jawapan bagi teka-teki yang
disampaikan dalam bentuk pantun
. Bersambung
: !antun Empat Kerat (Teka-Teki)
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
!07soalan !07soalan
atihan berfikir diperlukan oleh manusia
Orang yang bijak dapat berfikir dengan
cepat dan tepat
Setiap persoalan itu pasti ada jawapannya
Berfikir secara rasional dapat menyelesaikan
pelbagai masalah
Setiap jawapan yang diberi mestilah
mempunyai sebab dan alasan yang
munasabah
. Bersambung
: !antun Empat Kerat (Teka-Teki)
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
aya Bahasa aya Bahasa
mej alam - betik, tebu, pucuk rebung,
keladi
!ersonifikasi - kecil-kecil berbaju hijau
Repetisi - (pengulangan kata dalam baris)
burung nuri burung dara
Responsi - pengulangan kata berbaju dalam
rangkap keempat, baris 3 dan
baris 4
. Bersambung
: !antun Empat Kerat (Teka-Teki)
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
la la
Rasional
Kejujuran
Keberanian
Kebersihan mental
. Bersambung
: !antun Empat Kerat (Teka-Teki)
Keluar Belakang Depan Menu
Tema A : Menyiasat Alam Hidupan
!0ngaia7an !0ngaia7an
Nota Tambahan
Berfikirlah secara rasional dalam mencari
sesuatu jawapan
Jangan mudah berputus asa dalam
menyelesaikan sesuatu masalah
Kita hendaklah berfikir secara logik agar
pendapat kita diterima masyarakat
: !antun Empat Kerat (Teka-Teki)
Keluar Belakang Depan Menu
Tema A : Menyiasat Alam Hidupan
* %07d7 da75ada l2a 7angka5
* %07d7 da75ada 025at ba7s dala2 s0ta5
7angka5
* %07d7 da75ada 025at hngga l2a 5atah
kata dala2 s0ta5 ba7s
* %07d7 da75ada la5an hngga s05uluh
suku kata dala2 s0ta5 ba7s
* R2a akh7 alah abab
Bentuk
Nota Tambahan
: !antun Empat Kerat (Teka-Teki)
Keluar Belakang Depan Menu
Tema A : Menyiasat Alam Hidupan
* B07u5aya 202buat 50naakulan untuk 20nca7
iaa5an d0ngan b0tul dan t05at
Rasional
* B07an untuk 202507tahankan iaa5an yang
dyakn b0tul
Keberania
n
* Juiu7 dala2 20ng02ukakan iaa5an dan tdak
20n7u
Kejujuran
: Syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
Maksud Maksud
. Bersambung
Rangkap
Maksud
1 Seorang saudagar dan isterinya tidak dapat bergerak
seIama tujuh hari kerana sakit
2 Saudagar yang sedar hari kematiannya akan tiba
memanggiI anakandanya dan mencium kepaIa
anakandanya sambiI menangis
3
Saudagar berpesan agar anakandanya sentiasa
menjaga tingkah Iaku
4
Semua harta diserahkan kepada anakandanya dan
perIu digunakan dengan sebaik-baiknya
: Syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
. Bersambung
Rangkap
Maksud
5
Saudagar berharap anakandanya bijak daIam
menguruskan harta pusaka yang ditinggaIkan
oIehnya
6 Jika harta yang ditinggaIkan tidak diurus dengan
baik, akan timbuI masaIah di kemudian hari
7 Saudagar berpesan agar anakandanya menjaga
budi bahasa terhadap orang tua dan menghormati
mereka
8 Saudagar mengingatkan anaknya agar memahami
adat orang Iain, menghargai budi bahasa dan tidak
memandang kebendaan agar dipandang muIia
: Syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
%02a %02a
. Bersambung
asiat dan pesanan terakhir seorang
bapa kepada anaknya agar menjadi
manusia yang berguna dan
dipandang mulia
: Syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
!07soalan !07soalan
. Bersambung
Kasih sayang seorang bapa terhadap
anaknya
!esanan agar menjaga harta kekayaan
yang ditinggalkan dengan sebaik-baiknya
anusia perlu bijak menguruskan harta
agar tidak mendatangkan masalah
Kepentingan amalan hormat-menghormati
sesama manusia
: Syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
la la
. Bersambung
Kasih sayang - perasaan sayang seorang
bapa terhadap anaknya
manah - manusia mestilah amanah
dalam menguruskan harta pusaka
ormat kepada ibu bapa - tanggungjawab
anak memuliakan ibu bapanya
: Syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
!0ngaia7an !0ngaia7an
Kita hendaklah menjaga tingkah laku dan
budi bahasa dengan baik
Kita hendaklah bertanggungjawab dalam
melaksanakan amanah yang diberi
Kita perlu menghormati adat dan budaya
orang lain
Nota Tambahan
: Syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
* S25ulan bahasa - cahaya 2ata buah hat
* Snko50 - ku 2u
* S2l0 - laksana 507ahu b07sauh tunggal
Gaya Bahasa
: Syair Kemangkatan Sultan Sulaiman
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
Maksud Maksud
. Bersambung
Rangkap
Maksud
1 Mengisahkan sebuah kerajaan bernama DeIi Tua yang terbiIang,
kukuh dan hebat pada zaman dahuIu
2
Raja DeIi mempunyai tiga orang anak. Anak pertamanya IeIaki,
dan yang kedua seorang perempuan yang sangat cantik
3 Anaknya yang ketiga seorang IeIaki yang kacak dan diminati
tidak kira orang tua atau muda
4 Baginda suItan kematian isteri dan enggan berkahwin Iagi
waIaupun sudah dicarikan caIon pengganti
5
Dengan kehendak Tuhan, seteIah Iama memerintah, baginda
suItan jatuh sakit
: Syair Kemangkatan Sultan Sulaiman
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
. Bersambung
Rangkap
Maksud
6 Baginda sakit teruk sehingga badannya kurus. Banyak
tabib yang datang untuk mengubatinya
7 Dengan kehendak Tuhan baginda suItan beIum sembuh
waIaupun tabib teIah berusaha bersungguh-sungguh
8 Usaha tabib tidak membuahkan hasiI dan baginda
suItan semakin tenat
9
Akhirnya baginda mangkat seteIah derita sakit sekian
Iama
10 SeteIah mangkat, baginda suItan meninggaIkan harta
kekayaan dan diserahkan kepada penggantinya
: Syair Kemangkatan Sultan Sulaiman
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
%02a %02a
. Bersambung
Kisah kemangkatan seorang raja
yang telah lama sakit
: Syair Kemangkatan Sultan Sulaiman
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
!07soalan !07soalan
. Bersambung
Kuasa Tuhan lebih mengatasi
segala-galanya
Cinta sejati tidak ada penggantinya
Berusaha bersungguh-sungguh untuk
mengubati penyakit
jal dan maut di tangan Tuhan
: Syair Kemangkatan Sultan Sulaiman
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
la la
. Bersambung
Taat setia
Tabah
Kasih sayang
Simpati
Reda
ormat-menghormati
: Syair Kemangkatan Sultan Sulaiman
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
!0ngaia7an !0ngaia7an
Kita hendaklah memberikan taat setia
kepada raja
Kita hendaklah reda dengan ketentuan
dan takdir Tuhan
Kita hendaklah sedar bahawa ajal dan
maut itu di tangan Tuhan
Nota Tambahan
: Syair Kemangkatan Sultan Sulaiman
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
* %07d7 da75ada s05uluh 7angka5
* S0ta5 7angka5 2025unya 025at ba7s
* S0ta5 ba7s 2025unya tga hngga 0na2 5atah
kata
* S0ta5 ba7s t07d7 da75ada la5an hngga dua
b0las suku kata
* R2a akh7 7angka5 507ta2a hngga 7angka5
k0s05uluh alah aaaa
Bentuk
Nota Tambahan
: Syair Kemangkatan Sultan Sulaiman
Keluar Belakang Depan Menu
!uisi Tradisional
* I20i ala2 - batu
* Snko50 - tak
* Bahasa stana - bagnda g07ng 5ut07a 2angkat
* Bahasa asng (bahasa A7ab) - baqa 7ah2atullah
syahdah
* H507bola - badannya ku7us tnggallah tulang
Gaya
Bahasa
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
1 : Kian Kita Lupa
Sajak
Maksud Maksud
Rangkap
Maksud
1 Manusia Iupa akan kesusahan bangsa sendiri kerana
Ieka dengan kesenangan yang dikecapi kini
2 Manusia semakin Iupa akan penderitaan generasi
terdahuIu kerana berbangga dengan apa yang
diperoIeh hari ini
3 Manusia sering Iupa pada azab dan seksaan pada hari
akhirat kerana Ieka dengan nikmat kurniaan Tuhan
4 Manusia akan menyesaIi kesiIapan yang teIah diIakukan
apabiIa ditimpa kesusahan atau kesedihan
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
1 : Kian Kita Lupa
Sajak
%02a %02a
anusia mudah lupa akan asal usul
apabila hidup senang dan insaf
apabila ditimpa kesusahan
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
1 : Kian Kita Lupa
Sajak
!07soalan !07soalan
anusia bersikap sombong dengan
kemewahan yang dinikmati
anusia hendaklah insaf dan menyesali
kesilapan yang pernah dilakukan
Sikap manusia yang tidak menghargai
dan mengenang jasa generasi terdahulu
Sikap manusia yang hanya mengingati
Tuhan apabila berada dalam kesusahan
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
1 : Kian Kita Lupa
Sajak
aya Bahasa aya Bahasa
Bahasa rab - azab, kurnia
Sinkope - tak
etafora - birai mata
Diksi - mudah difahami dan biasa digunakan
!erlambangan - di sana
(melambangkan akhirat)
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
1 : Kian Kita Lupa
Sajak
la la
Bersyukur - kita perlu mensyukuri nikmat
kemewahan yang diberi oleh Tuhan
engenang budi - mengingati jasa
baik dan pengorbanan pejuang bangsa
emah tinggi - jangan menghina orang lain
dan perlu sedar asal usul diri kita
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Kian Kita Lupa
Sajak
!0ngaia7an !0ngaia7an
Kita tidak boleh lupa diri apabila mendapat
kemewahan dalam hidup
Kita mestilah berasa bersyukur dengan
nikmat pemberian Tuhan
argailah jasa dan pengorbanan nenek
moyang kita terdahulu
Kita perlu ingat bahawa kesenangan dan
kemewahan bersifat sementara
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Kian Kita Lupa
Sajak
Bentuk
* Saiak n t07d7 da75ada 025at 7angka5
* Blangan ba7s dala2 7angka5 1 2 dan 3 adalah
3 ba7s s07angka5.
Blangan ba7s dala2 7angka5 4 alah 7 ba7s
s07angka5
* Saiak n b07b0ntuk b0bas
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Kian Kita Lupa
Sajak
Nada dan
!erasaan
* Saiak n b07nada 20lankolk k07ana 2aksudnya
yang 20ngngatkan kta k05ada k0nsaIan d7
s0nd7
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Lebah dan Madu
Sajak
Maksud Maksud
Rangkap
Maksud
1 SekumpuIan Iebah sedang membuat sarang pada
sebatang dahan pokok tuaIang. Lebah merupakan
sejenis serangga yang cergas dan sentiasa bekerjasama
2 DaIam kehidupan Iebah, ratu dan pekerja saIing
bekerjasama untuk menghasiIkan madu yang
berguna kepada manusia
3 Kehidupan Iebah pada pokok tuaIang teIah
memberi pengajaran kepada penyajak agar
berbuat jasa kepada semua
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Lebah dan Madu
Sajak
%02a %02a
malan sikap bekerjasama akan
membawa kejayaan
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Lebah dan Madu
Sajak
!07soalan !07soalan
Kita perlu mencontohi kehidupan makhluk
lain
Bermuafakat dalam menjalani kehidupan
Sikap rajin berusaha membawa ke arah
kebaikan
Sikap bekerjasama tanpa mengira pangkat
dan darjat
embuat kebaikan dan berbakti kepada
orang lain
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Lebah dan Madu
Sajak
aya Bahasa aya Bahasa
Simile - seperti madumu yang istimewa
Diksi - penawar penyakit manusia
Repetisi - ada ratu ada pekerja
&nsur alam - pohon tualang
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Lebah dan Madu
Sajak
la la
Kerajinan - gigih berusaha untuk
menghasilkan sesuatu
Bermuafakat - bekerjasama dalam
melakukan sesuatu
Rajin - lebah rajin membuat sarang dan
mengumpul madu
nsaf - penyajak menjadi insaf dan
mencontohi sikap lebah
Keluar Menu Belakang Depan
: Lebah dan Madu
Sajak
!0ngaia7an !0ngaia7an
Kita hendaklah berusaha untuk menghasilkan
sesuatu yang terbaik
Kita hendaklah hidup bekerjasama kerana
kehidupan di dunia saling melengkapi
Kita hendaklah hidup bermuafakat dan
bekerjasama tanpa mengira perbezaan
taraf
Kita hendaklah prihatin dan mengambil
iktibar daripada apa yang telah berlaku
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Lebah dan Madu
Sajak
Lebah dan Madu
* D 5ohon sana 5ada dahan 5okok tualang
lhatlah l0bah-l0bah sudah 202buat sa7ang
s07angga yang c07gas s0ntasa hdu5 s05akat
ska5 yang t075ui
* Ada 7atu ada 50k07ia b07ku25ul dan
b0k07iasa2a 2adu 2ansnya 50naa7
50nyakt 2anusa
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Lebah dan Madu
Sajak
Lebah dan Madu
* L0bah-l0bah 5ada dahan 5ohon tualang
kau 202buat aku s0da7 ha7us s0lalu b07usaha
dan 20nnggalkan iasa s0507t 2adu2u yang
st20a
St Zal0ha M. Hash2
(D50tk da75ada antolog Kasut K0lo5ak
Jantung D0an Bahasa dan !ustaka.)
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Lebah dan Madu
Sajak
Bentuk
* Saiak n t07d7 da75ada tga 7angka5
* Blangan ba7s dala2 s0ta5 7angka5 tdak sa2a atu
7angka5 507ta2a 2025unya tuiuh ba7s 7angka5
k0dua 2025unya 025at ba7s dan 7angka5 k0tga
2025unya 0na2 ba7s
* !aniang 50nd0k ba7snya tdak sa2a atu anta7a satu
hngga 025at 5atah kata atau 025at hngga s0b0las
suku kata s0ba7s
* Saiak n b07b0ntuk b0bas
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Hari Akhir !ersekolahan
Sajak
Maksud Maksud
enceritakan tentang peristiwa pada hari
terakhir persekolahan. !enyajak berasa sedih
untuk berpisah dengan rakan-rakan dan guru-
guru. !enyajak juga teringat akan pesanan
guru dan kenakalannya. Tetapi pada masa
yang sama, penyajak berasa gembira kerana
sudah bebas daripada alam persekolahan dan
melangkah ke alam dewasa
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Hari Akhir !ersekolahan
Sajak
%02a %02a
Saat-saat akhir meninggalkan
alam persekolahan
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Hari Akhir !ersekolahan
Sajak
!07soalan !07soalan
engingati pesanan guru
Kenangan indah semasa di alam persekolahan
engingati pelajaran yang telah diajar di
sekolah
!ersediaan untuk melangkah ke alam dewasa
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Hari Akhir !ersekolahan
Sajak
aya Bahasa aya Bahasa
etafora - suara hati, mata batin,
tangan nakal
!ersonifikasi - mengintip pesan,
dakapan perpisahan
!erlambangan - air jernih
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Hari Akhir !ersekolahan
Sajak
Unsu7 Buny Unsu7 Buny
sonansi - dalam dakapan perpisahan
(pengulangan vokal a)
literasi - merdeka, kita ke takah dewasa!
(!engulangan konsonan k)
Rima akhirnya bebas, iaitu abcdecffdghi
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Hari Akhir !ersekolahan
Sajak
la la
encintai ilmu pengetahuan
Kasih sayang
engenang jasa
Keluar Menu Belakang Depan
: Hari Akhir !ersekolahan
Sajak
!0ngaia7an !0ngaia7an
Kita hendaklah mengingati ilmu yang telah
dipelajari semasa di sekolah
Kita hendaklah mengasihi dan menyayangi
rakan-rakan dan guru-guru di sekolah
estilah berani menghadapi cabaran yang
mendatang
argailah jasa dan pengorbanan guru-guru
kita
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Hari Akhir !ersekolahan
Sajak
Hari Akhir !ersekolahan
Ada sua7a hat ada a7 i07nh
yang t07ss5 yang tu25ah
d c0lah buku-buku dala2 daka5an 5075sahan
ada 2ata batn ada tangan nakal
yang 20ngnt5 yang 20nguk7;
50san 5a7a gu7u 207d0ka kta k0 takal d0asa
Ah2ad Bakhta7 Abdul Mutalb
(D50tk da75ada antolog Kasut K0lo5ak Jantung
D0an Bahasa dan !ustaka.)
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Hari Akhir !ersekolahan
Sajak
Nada dan perasaan
* Saiak n b07nada s0dh k07ana 20ng2bau k02bal
k0nangan 50nyaiak s0aktu b07ada d ala2
507s0kolahan
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Hari Akhir !ersekolahan
Sajak
Bentuk
* Saiak n t07d7 da75ada satu 7angka5
* %07d7 da75ada dua b0las ba7s
* M025unya dua hngga l2a 5atah kata s0ba7s atau
l2a hngga s0b0las suku kata s0ba7s
* Saiak n b07b0ntuk b0bas
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Jangan
Sajak
Maksud Maksud
Rangkap 1 : !enyajak enggan
membenarkan anaknya dibawa pergi
kerana dia amat menyayangi anaknya
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Jangan
Sajak
Rangkap 2 : !enyajak tidak dapat berpisah
dengan anaknya kerana dia akan
merana dan derita menanggung rindu.
!enyajak juga menyatakan mungkin kasih
sayang bapa terhadap anak melebihi kasih
sayang seorang ibu terhadap anaknya
Rangkap 3 : !enyajak berazam akan mencari
anaknya jika anaknya dibawa pergi walau di
mana jua anaknya berada
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Jangan
Sajak
%02a %02a
Kasih sayang seorang ayah
terhadap anaknya
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Jangan
Sajak
!07soalan !07soalan
!erasaan kasih sayang yang sejati
Keperitan akibat perpisahan yang berlaku
Tekad untuk mencari anak yang hilang
Sanggup berkoban apa sahaja demi anak
tercinta
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Jangan
Sajak
aya Bahasa aya Bahasa
Sinkope - ku
nversi - pilu terasa, perih terasa, pedih
terasa
!engulangan - Jangan bawa pergi anakku!
(diulang dua kali)
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Jangan
Sajak
Unsu7 Buny Unsu7 Buny
sonansi - akan lupa apa saja dibuatnya
(pengulangan vokal a)
literasi - bila cinta anakku kau pisah
suka (pengulangan konsonan k)
Rima akhirnya bebas
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Jangan
Sajak
la la
Kasih sayang - penyajak amat menyayangi
anaknya dan tidak sanggup berpisah
Bertanggungjawab - melaksanakan
peranan untuk membesar dan mendidik
anak
Keazaman - penyajak berazam untuk
mencari anaknya di mana jua jika terpisah
Keluar Menu Belakang Depan
: Jangan
Sajak
!0ngaia7an !0ngaia7an
Kita hendaklah sentiasa menyayangi
keluarga
Kita hendaklah sanggup berkorban demi
orang yang kita sayangi
Janganlah kita menyakiti hati ibu bapa
kerana mereka menyayangi kita
Kita hendaklah berusaha bersungguh-
sungguh untuk melakukan sesuatu
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Jangan
Sajak
Bentuk
* Saiak n t07d7 da75ada tga 7angka5
* Rangka5 507ta2a t07d7 da75ada l2a ba7s 7angka5
k0dua s05uluh ba7s dan 7angka5 k0tga dua ba7s
* S0ta5 ba7s t07d7 da75ada tga hngga 0na2 5atah
kata
* S0ta5 ba7s t07d7 da75ada la5an hngga l2a b0las
suku kata
* R2a akh7 7angka5 507ta2a: aabbc 7angka5 k0dua:
abcaccccdc dan 7angka5 k0tga: ab
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Jangan
Sajak
Nada dan
!erasaan
* Saiak n b07nada 20lankolk. In k07ana 50nyaiak
207ayu aga7 da tdak d5sahkan d0ngan anaknya
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Diari Lama
Sajak
Maksud Maksud
Rangkap
Maksud
1 Penyajak membaca catatan tentang perjuangan
kemerdekaan tanah air dengan perasaan sedih
dan bersimpati kerana banyak kematian dan
peristiwa yang memiIukan teIah berIaku
2 Penyajak menyaksikan sambutan uIang tahun
kemerdekaan dan menyatakan rasa cinta pada
negara masih membara. Penyajak berasa gembira
kerana negara teIah mencapai kemerdekaan dan
berasa sedih kerana terkenang perajurit yang teIah
terkorban. Penyajak berharap negara akan terus
makmur sampai biIa-biIa
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Diari Lama
Sajak
%02a %02a
engimbau perjuangan untuk
mencapai kemerdekaan negara
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Diari Lama
Sajak
!07soalan !07soalan
!engorbanan yang dilakukan demi negara
tercinta
!erasaan cinta terhadap tanah air
Semangat patriotisme dapat dilahirkan
melalui sambutan ari Kemerdekaan
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Diari Lama
Sajak
&ntuk memerdekakan tanah air
memerlukan banyak pengorbanan
Berasa bangga menjadi anak bangsa
dalam negara yang merdeka
arapan untuk masa depan negara
yang cerah
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Diari Lama
Sajak
aya Bahasa aya Bahasa
!ersonifikasi - menyambut suka,
menongkah persada
etafora - naungan panji, halaman diari,
bersalut hiba
!aradoks - diulit riang bersalut hiba
Sinkope - tak
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Diari Lama
Sajak
la la
Cinta akan negara - bangga dan taat setia
kepada negara
!engorbanan - para pejuang terdahulu
sanggup berkorban untuk mendapatkan
kemerdekaan negara
engenang jasa - penyajak mengenang
jasa para perajurit kemerdekaan negara
Keluar Menu Belakang Depan
: Diari Lama
Sajak
!0ngaia7an !0ngaia7an
Kita hendaklah berterima kasih kepada
orang yang telah berjasa kepada negara
Kita hendaklah mempunyai semangat
cinta akan tanah air
Kita hendaklah sanggup berkorban demi
negara yang tercinta
Kita hendaklah memelihara kemakmuran
dan keamanan negara
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Diari Lama
Sajak
Nada dan
!erasaan
* Saiak n b07nada 5at7otk k07ana 50nyaiak
20ngga2ba7kan da b07s02angat tngg untuk
202507tahankan k0207d0kaan tanah a7
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Diari Lama
Sajak
Bentuk
* Saiak n t07d7 da75ada dua 7angka5
* Ju2lah ba7s s0ta5 7angka5 tdak sa2a.
Rangka5 507ta2a ada l2a ba7s dan 7angka5
k0dua ada s05uluh ba7s
* S0ta5 ba7s t07d7 da75ada satu hngga tuiuh
5atah 507kataan
* S0ta5 ba7s 2025unya tga hngga 0na2
b0las suku kata
* R2a akh7 7angka5 507ta2a alah abcad dan
7angka5 k0dua alah abcdcccccc
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Asap
Sajak
Maksud Maksud
Rangkap
Maksud
1 Asap menyebabkan mata penyajak berair kerana
berasa pedih
2 Rongga asap yang semakin membesar
menyebabkan manusia Iemas
3 Asap teIah merosakkan saIuran pernafasan dan
merampas kehidupan manusia tanpa mengira
tua atau muda tanpa beIas kasihan
4 WaIaupun asap tidak dapat dirasai, asap dapat
memusnahkan segaIa-gaIanya waIaupun tanpa
api
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Asap
Sajak
%02a %02a
Kesan pencemaran oleh asap
kepada kehidupan
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Asap
Sajak
!07soalan !07soalan
sap mencemarkan alam sekitar
Banyak manusia yang derita akibat asap di
udara
Bahaya merokok
sap memudaratkan kesihatan manusia
Kebakaran yang membawa kepada malapetaka
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Asap
Sajak
aya Bahasa aya Bahasa
Diksi - tenggelam lemas
!ersonifikasi - telah kaurampas
!engulangan - sap (diulang empat kali)
nafora - tanpa sebab?, tanpa airnya?,
tanpa apinya
Sinkope - mu, kau, ku
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Asap
Sajak
la la
Kesedaran - penyajak sedar bahawa asap
dan rokok membahayakan kesihatan
Bekerjasama - memikul tanggungjawab demi
kebaikan bersama
Rasional - manusia wajar bersikap rasional
terhadap masalah pencemaran
!rihatin - penyajak prihatin terhadap
kesihatan
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Asap
Sajak
!0ngaia7an !0ngaia7an
Kita hendaklah mencintai alam sekitar
agar dapat diwarisi generasi akan datang
Kita hendaklah bersatu dan bekerjasama
menjaga alam sekitar
Janganlah kita melakukan sesuatu yang
boleh merosakkan diri dan alam sekitar
Keluar Menu Belakang Depan
: Asap
Sajak
Jauhilah amalan merokok kerana boleh
memudaratkan kesihatan]
Kita perlu sedar bahawa maut boleh
datang pada bila-bila masa sahaja
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Asap
Sajak
Asa
p
Asa5
M0nga5akah
Bsa2u
2020dhkan 2ataku
20nangs - tan5a s0bab?
Asa5
hanya satu iantungku n
t0lah kau7a25as
b07iuta-iuta yang lan
tua dan 2uda
Asa5
20nga5akah 7ongga-7ongga2u
s02akn la2a s02akn 202b0sa7
dan aku t0ngg0la2 l02as
tan5a a7nya?
Asa5
tdak da5at ku7asa
d0ngan s0ntuhan
t0ta5 bahang2u cuku5
202usnahkan s0gala
tan5a a5nya
Maya Iza Azzan
(D50tk da75ada antolog Kasut K0lo5ak Jantung
D0an Bahasa dan !ustaka.)
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Asap
Sajak
Bentuk
* Saiak n t07d7 da75ada 025at 7angka5
* Ju2lah ba7s dala2 s0ta5 7angka5 tdak sa2a.
Rangka5 507ta2a: l2a ba7s 7angka5 k0dua:
l2a ba7s 7angka5 k0tga: 0na2 ba7s dan
7angka5 k0025at: 0na2 ba7s
* S0ta5 ba7s 2025unya satu hngga 025at 5atah kata
* S0ta5 ba7s t07d7 da75ada dua hngga s0b0las
suku kata
* R2a akh7 7angka5 507ta2a: abccd 7angka5
k0dua: abcd0 7angka5 k0tga: abcd0c dan
7angka5 k0025at: abcadd
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
1 : Taju'l Muluk
!rosa Tradisional
Sno5ss Sno5ss
Taju`l uluk meminta kebenaran daripada
ayahandanya untuk mencari bunga bakawali bagi
mengubati mata ayahandanya yang buta
Namun, Taju`l uluk perlu menyelamatkan abang-
abangnya terlebih dahulu yang telah terperangkap
akibat kalah bermain catur dengan !uteri Jenuh
ati
Taju`l uluk telah berjaya memperdayakan
seorang perempuan tua yang tinggal di mahligai
!uteri Jenuh ati dengan mendapatkan rahsia
kehebatan !uteri Jenuh ati dalam bermain catur
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Taju'l Muluk
!rosa Tradisional
alu, Taju`l uluk pergi mencabar !uteri Jenuh
ati untuk bermain catur dan Taju`l uluk telah
memenangi permainan catur tersebut
Taju`l uluk telah berjaya menyelamatkan
keempat-empat orang abangnya
Kemudian, Taju`l uluk meneruskan
pengembaraan untuk mencari bunga bakawali
dan telah mengalami pelbagai rintangan dan
penderitaan semasa menuju ke sempadan negeri
Bakawali
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
1 : Taju'l Muluk
!rosa Tradisional
Di dalam hutan Taju`l uluk telah berjumpa
dengan raksasa yang simpati dengannya dan
mengambil beliau sebagai anaknya
Taju`l uluk berusaha untuk mengambil hati
raksasa tersebut dengan memasak makanan yang
sedap dan meminta raksasa menolongnya melihat
Taman Bakawali
Raksasa membantu Taju`l uluk dengan menyuruh
jin utusannya menghantar Taju`l uluk untuk
berjumpa dengan Dewi amalah
Dewi amalah telah mengahwinkan Taju`l uluk
dengan !uteri ahmudah
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Taju'l Muluk
!rosa Tradisional
!engembaraan seorang putera
raja untuk mencari penawar bagi
menyembuhkan penyakit ayahandanya
%02a %02a
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Taju'l Muluk
!rosa Tradisional
Kebijaksanaan seorang putera raja
Tanggungjawab seorang anak terhadap
keluarganya
Keberanian dalam menghadapi segala
cabaran
Sanggup berkorban untuk menyelamatkan
saudaranya
!erbuatan yang baik akan dibalas dengan
kebaikan
!07soalan !07soalan
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Taju'l Muluk
!rosa Tradisional
Taju`l uluk
nak raja negeri Syarqastan
nak bongsu daripada lima orang
adik-beradik
Seorang putera raja yang bijaksana
Seorang putera raja yang berani
atak dan !07atakan atak dan !07atakan
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Taju'l Muluk
!rosa Tradisional
Teknik !lot
W %0knk dalog.
Contoh:
!ada suatu ha7 kata 7aksasa tuHa anakku
%aiu`l Muluk a5akah yang bol0h d2akan ol0h
2anusa?
Ya ayahanda 2akanan 2anusa tada lan
banyak t05ung gula dan 2nyak sa5 iaab
%aiu`l Muluk
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Taju'l Muluk
!rosa Tradisional
Teknik !lot
W %0knk 2onolog.
Contoh:
Ha %aiu`l Muluk katlah 5nggang2u kukuh-
kukuh s07ta buangkan d72u s0507t 20n07iun
k0 dala2 hutan. Jkalau ada lag hayat2u
n0scaya sa25alah 0ngkau k0 s0b07ang dan
k0h0ndak2u 5un akan b07ol0h kata %aiu`l
Muluk d dala2 hatnya.
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Taju'l Muluk
!rosa Tradisional
Seorang putera raja yang bijaksana
* Contohnya %aiu`l Muluk biak 20ng0nakan
2uslhatnya k05ada 507025uan tua dan Raksasa 1
s0hngga 20nga2bl %aiu`l Muluk s0baga anak
Seorang putera raja yang berani
* %aiu`l Muluk b07an 20ng02ba7a s0o7ang d7 dan
20n05uh 50lbaga caba7an untuk k0 n0g07 Bakaal
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Taju'l Muluk
!rosa Tradisional
atak dan !07atakan atak dan !07atakan
. Bersambung
!uteri Jenuh ati
Seorang puteri yang bijak dengan tipu
muslihatnya dalam bermain catur
khirnya berjaya ditewaskan oleh Taju`l
uluk dalam permainan catur dan
terpaksa berkhidmat kepada Taju`l uluk
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Taju'l Muluk
!rosa Tradisional
. Bersambung
!erempuan Tua
Bersimpati kepada Taju`l uluk
Seorang yang amat kaya
Sangat sayangkan Taju`l uluk
embuka rahsia !uteri Jenuh ati
kepada Taju`l uluk
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Taju'l Muluk
!rosa Tradisional
. Bersambung
Raksasa 1
empunyai tubuh badan yang besar
Jadikan Taju`l uluk sebagai anak
angkat
Sangat sayangkan Taju`l uluk
Suka makan makanan yang dimasak
oleh Taju`l uluk
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Taju'l Muluk
!rosa Tradisional
. Bersambung
Dewi amalah
Saudara Raksasa 1 dan Raksasa 2
Raksasa yang memerintah dua belas
ribu raksasa penjaga Taman Bakawali
enculik !uteri ahmudah
engahwinkan Taju`l uluk dengan
!uteri ahmudah
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Taju'l Muluk
!rosa Tradisional
Lata7 Lata7
. Bersambung
asa: Zaman dahulu kala, peristiwa berlaku
pada waktu siang dan malam
Tempat: Negeri Syarqastan, di istana Raja
Zainu`l uluk, istana !uteri Jenuh ati,
hutan rimba
asyarakat: asyarakat istana iaitu raja dan kaum
kerabatnya, masyarakat kayangan iaitu
raksasa, dewa-dewa, mambang, jin dan
masyarakat haiwan yang memahami
arahan manusia
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Taju'l Muluk
!rosa Tradisional
la la
. Bersambung
Berani - Taju`l uluk berani menempuh
hutan untuk mendapatkan bunga bakawali
Kasih sayang - Taju`l uluk berusaha
mencari bunga bakawali untuk mengubati
mata ayahandanya
Baik hati - Taju`l uluk memaafkan !uteri
Jenuh ati yang telah insaf
Ketabahan - Taju`l uluk tabah menghadapi
semua cabaran semasa mengembara untuk
mencari bunga Bakawali
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Taju'l Muluk
!rosa Tradisional
!0ngaia7an !0ngaia7an
Kita perlu menggunakan akal sebelum
melakukan sesuatu kerja
Janganlah kita suka memperdayakan orang
Kita hendaklah bertanggungjawab terhadap
keluarga yang dalam kesusahan
Kita mestilah sentiasa berbuat baik kepada
setiap insan
Keluar Menu Belakang Depan
: Hikayat Marakarma
!rosa Tradisional
%02a %02a
. Bersambung
Ketabahan hati sepasang suami isteri
yang berasal dari kayangan menempuh
dugaan dan penderitaan hidup di bumi
Keluar Menu Belakang Depan
: Hikayat Marakarma
!rosa Tradisional
!07soalan !07soalan
. Bersambung
Kemahuan untuk mencari suasana baru
dalam kehidupan
Kesengsaraan dalam menempuh kehidupan
dan tabah mengharunginya
Ketaatan seorang isteri terhadap suaminya
Tuhan aha Berkuasa untuk menentukan
nasib hamba-Nya
Kesaktian yang tidak dimiliki oleh manusia
biasa
Keluar Menu Belakang Depan
: Hikayat Marakarma
!rosa Tradisional
atak dan !07atakan atak dan !07atakan
. Bersambung
Betara ngkasa ndera Dewa (Si iskin)
Seorang maharaja di kayangan
Gagah, berani, dermawan dan setiawan
ngin turun ke bumi melihat temasya
raja-raja
Sangat menyayangi isterinya
Seorang yang sabar dan tabah
Keluar Menu Belakang Depan
: Hikayat Marakarma
!rosa Tradisional
. Bersambung
Dewi Kencana
steri Betara ngkasa ndera Dewa
engikut suaminya turun ke bumi
Setia kepada suaminya
Sangat menyayangi suaminya
Seorang yang sabar dan tabah
engidam buah mempelam dan nangka
ketika hamil
Keluar Menu Belakang Depan
: Hikayat Marakarma
!rosa Tradisional
. Bersambung
aharaja ndera Dewa
Raja negeri nta Beranta
Seorang yang baik hati kerana memberi
buah mempelam dan nangka kepada
isteri Si iskin yang mengidam
arakarma
nak Si iskin dan Dewi Kencana
Berasal dari kayangan
empunyai paras rupa yang menawan
Keluar Menu Belakang Depan
: Hikayat Marakarma
!rosa Tradisional
Lata7 Lata7
asa: Zaman dahulu kala, pada waktu pagi
hingga malam
Tempat: di negeri kayangan, di negeri nta
Beranta dan di negeri !uspa Sari
asyarakat: masyarakat kayangan,
masyarakat yang hidup dalam
kemiskinan, masyarakat yang
berani menempuh pelbagai
kesusahan, dan masyarakat yang
setia kepada pemerintah
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Hikayat Marakarma
!rosa Tradisional
Sinopsi
s
Bab 1: Maha7aia K0nd07aan
* B0ta7a Angkasa Ind07a D0a t0lah 202nta
k0b0na7an untuk tu7un k0 bu2 k05ada B0ta7a u7u
untuk 20lhat t02asya 7aia-7aia d duna
* B0ta7a u7u tdak 202b0na7kannya t0ta5 s0l05as
tga kal B0ta7a Angkasa b07t02u d0ngan B0ta7a
u7u akh7nya dznkan
* B0ta7a Angkasa Ind07a D0a tu7un k0 bu2 dt02an
D0 K0ncana atu st07nya
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Hikayat Marakarma
!rosa Tradisional
Sinopsi
s
Bab 2: Ist07 S Mskn M0ngda2
* D bu2 B0ta7a Angkasa dk0nal s0baga S Mskn
dan st07nya s0baga st07 S Mskn
* S Mskn dan st07nya tnggal d n0g07 Anta
B07anta dan t0lah dhna dan dkasa7 ol0h 50nduduk
n0g07 t07s0but
* K02sknan t0lah 202buatkan B0ta7a Angkasa dan
st07nya 20nca7 2akanan dala2 t2bunan sa25ah
dan 2070ka t0lah 20niu25a s0bi k0tu5at bas dan
s0buku t0bu
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Hikayat Marakarma
!rosa Tradisional
Sinopsi
s
* S0b0na7nya k0tu5at dan t0bu yang 2070ka 2akan
adalah anak k05ada B0ta7a Ka72a Jaya yang
202nta zn untuk tu7un k0 bu2
* Ist07 S Mskn t0lah 20ngandung dan 20ngda2
h0ndak 2akan buah 20250la2 dan nangka yang
t07da5at d ta2an 7aia
* S Mskn t0lah 202nta buah t07s0but da75ada
Maha7aia Ind07a D0a
* Maha7aia b07asa kashan dan 202b07kan buah
t07s0but k05ada S Mskn
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Hikayat Marakarma
!rosa Tradisional
Sinopsi
s
Bab 3: 0g07 !us5a Sa7
* Ist07 S Mskn t0lah 20lah7kan s0o7ang anak l0lak
dan db07 na2a Ma7aka72a
* S Mskn t0lah 20niu25a t025ayan yang b07s
02as k0tka s0dang 20nggal lubang dan k0hdu5an
2070ka b07ubah d0ngan s0k0l5 2ata
* S Mskn 507caya bahaa anak l0laknya tu
202baa 7ah2at dan b07doa aga7 t07bna s0buah
k07aiaan
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Hikayat Marakarma
!rosa Tradisional
Sinopsi
s
* D0ngan zn Allah iadlah s0buah n0g07 dan S Mskn
20207ntah k07aiaan yang b07na2a !us5a Sa7 dan
20nuka7 na2anya k05ada Maha7aia Ind07a Angkasa dan
st07nya b07na2a %uan !ut07 Ratna D0
* K02udan %uan !ut07 Ratna D0 t0lah 20lah7kan
s0o7ang anak 507025uan yang db07 na2a %uan
!ut07 la K0su2a
* Maha7aia Ind07a Angkasa t0lah 20207ntah k07aiaannya
d0ngan adl dan b0lau s0o7ang yang b07ia 7akyat
Keluar Menu Belakang Depan
: Hikayat Marakarma
!rosa Tradisional
!lot !lot
. Bersambung
!ermulaan:
Betara ngkasa ndera Dewa meminta
keizinan daripada Betara Guru untuk turun
ke bumi bagi melihat temasya raja-raja
bersama isterinya, Dewi Kencana. khirnya
dibenarkan oleh Betara Guru
Keluar Menu Belakang Depan
: Hikayat Marakarma
!rosa Tradisional
. Bersambung
!erkembangan:
Betara ngkasa ndera Dewa dan isterinya
telah turun ke bumi dan mereka hidup
dalam kemiskinan. ereka tinggal di
negeri nta Beranta
Klimaks:
Si iskin menjumpai tempayan yang berisi
emas semasa sedang menggali tanah.
Kemudian, kehidupan Si iskin dan
isterinya berubah menjadi senang
Keluar Menu Belakang Depan
: Hikayat Marakarma
!rosa Tradisional
. Bersambung
!eleraian:
Si iskin telah memerintah sebuah
kerajaan bernama !uspa Sari. Si iskin
telah menukar namanya kepada aharaja
ndera ngkasa. Baginda hidup bahagia
bersama isteri dan dua orang anak
bernama arakarma dan !uteri Nila
Kesuma
Keluar Menu Belakang Depan
: Hikayat Marakarma
!rosa Tradisional
aya Bahasa aya Bahasa
. Bersambung
Diksi:
!enggunaan bahasa klasik.
Contohnya: tajau, kaus, masyghulnya,
bokor
!enggunaan bahasa istana.
Contohnya: bertitah, tuanku, patik, murka,
bermohon
Keluar Menu Belakang Depan
: Hikayat Marakarma
!rosa Tradisional
. Bersambung
Simile:
Terlalu sebak hati suaminya melihat
tingkah laku isterinya itu seperti orang
hendak mati
Repetisi:
amba ini orang miskin, hamba minta daun
nangka yang gugur ke bumi barang sehelai
Keluar Menu Belakang Depan
: Hikayat Marakarma
!rosa Tradisional
la la
. Bersambung
Keberanian - Betara ngkasa ndera dan isterinya
berani menempuh kesusahan hidup di bumi
Kasih sayang - Dewi Kencana sanggup mengikut
suaminya turun ke bumi
Tabah - Si iskin dan isterinya tabah menghadapi
hinaan dan cercaan orang ramai
Simpati - aharaja ndera Dewa bersimpati
terhadap Si iskin dan memberikan buah nangka
dan mempelam yang diidamkan oleh isteri Si
iskin
Keluar Menu Belakang Depan
: Hikayat Marakarma
!rosa Tradisional
!0ngaia7an !0ngaia7an
Kita hendaklah tabah menghadapi pelbagai
dugaan dan kesusahan
Kita hendaklah bertimbang rasa dan tolong-
menolong sesama manusia
Kita mestilah berani menghadapi risiko dalam
kehidupan
Jangan menghina dan mencerca orang lain
walaupun orang itu miskin dan susah
Keluar Menu Belakang Depan
: Budi Seorang Bapa Angkat
!rosa Tradisional
%02a %02a
. Bersambung
Tanggungjawab seorang bapa
memberikan didikan kepada anak
angkatnya
Keluar Menu Belakang Depan
: Budi Seorang Bapa Angkat
!rosa Tradisional
!07soalan !07soalan
. Bersambung
engutamakan ilmu dalam kehidupan
Rajin berusaha untuk menuntut ilmu
enghormati ibu bapa
Kehebatan seorang anak raja
Kasih sayang seorang bapa angkat
terhadap anak angkatnya
Keluar Menu Belakang Depan
: Budi Seorang Bapa Angkat
!rosa Tradisional
atak dan !07atakan atak dan !07atakan
. Bersambung
wang Sulung erah uda
Berasal dari negeri Bandar engkalih
nak kepada Tuanku Si elang aut
Yatim piatu sejak kecil
Terang hati dan cerdas
Keluar Menu Belakang Depan
: Budi Seorang Bapa Angkat
!rosa Tradisional
. Bersambung
Datuk Batin lam
Bapa angkat wang Sulung erah uda
Seorang yang bertanggungjawab
engajar ilmu persilatan kepada wang
Sulung erah uda
Sangat menyayangi wang Sulung erah
uda
Keluar Menu Belakang Depan
: Budi Seorang Bapa Angkat
!rosa Tradisional
. Bersambung
&li Emak Si njing
steri kepada Datuk Batin lam
bu angkat dan ibu susu kepada wang
Sulung erah uda
Cuti
ahir mengasah gigi
Dibunuh selepas mengasah gigi wang
Sulung erah uda
Keluar Menu Belakang Depan
: Budi Seorang Bapa Angkat
!rosa Tradisional
la la
. Bersambung
khlas - Datuk Batin lam dan isterinya
sanggup mengambil wang Sulung erah
uda sebagai anak angkat
Bertanggungjawab - Datuk Batin lam
memberi pendidikan yang sewajarnya
kepada wang Sulung erah uda
Kasih sayang - Datuk Batin lam dan
isterinya amat menyayangi wang Sulung
erah uda
Keluar Menu Belakang Depan
: Budi Seorang Bapa Angkat
!rosa Tradisional
!0ngaia7an !0ngaia7an
Kita hendaklah membantu orang yang
berada dalam kesusahan
Kita hendaklah amanah dalam menjaga
kebajikan anak yatim
Kita hendaklah bersungguh-sungguh
dalam melakukan sesuatu perkara
nak-anak hendaklah mengenang budi
dan membalas jasa orang tuanya
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Budi Seorang Bapa Angkat
!rosa Tradisional
Sinopsi
s
* Datuk Batn Ala2 dan Ul E2ak S Aning 20nga2bl
Aang Sulung M07ah Muda s0baga anak angkat s0t0lah
%uanku S H0lang Laut dan 5072asu7nya 2at dbunuh
* B0lau t0lah 20nghanta7 Aang Sulung M07ah Muda b0laia7
20ngai dan 207a d0ngan %uan Kad Al2 dan b0laia7
2antk s07ta nahu bahasa A7ab d 7u2ah %uan Mal2 K0cl.
Datuk Batn Ala2 5ula 20ngaia7kan l2u 202507tahankan
d7 k05ada Aang Sulung M07ah Muda
* Aang Sulung M07ah Muda s0o7ang yang t07ang hat. l0h
tu b0lau da5at 20nguasa s02ua l2u t07s0but dala2 2asa
yang sngkat
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Budi Seorang Bapa Angkat
!rosa Tradisional
Sinopsi
s
* Datuk Batn Ala2 t0lah 20ngadakan 2ails k07aan
untuk 20ngkhatankan Aang Sulung M07ah Muda
* S0l05as s02buh da75ada b07khatan Aang Sulung
M07ah Muda dasah ggnya ol0h Cut. K02udan Cut
t0lah dbunuh su5aya tada o7ang yang s07u5a d0ngan
Aang Sulung M07ah Muda
* U5ah Cut t0lah db07kan k05ada k0lua7ganya.
alau5un 20n072a ang yang banyak k0lua7ga Cut
b07asa s0dh k07ana t0lah k0hlangan o7ang yang dsayang
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Budi Seorang Bapa Angkat
!rosa Tradisional
Latar
W Masa: 5ada za2an dahulu aktu sang dan 2ala2
W %025at: Banda7 M0ngkalh M0ngkasa7
W Masya7akat: 2asya7akat yang 2020ntngkan l2u
2asya7akat yang kuat 50gangan aga2a dan
2asya7akat yang kuat b0750gang 5ada adat
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
1 : Kasut Kelopak Jantung
Cerpen
Kesusahan hidup seorang murid
miskin dan tanggungjawab guru
terhadap muridnya
%02a %02a
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
1 : Kasut Kelopak Jantung
Cerpen
!07soalan !07soalan
Ketabahan dalam menuntut ilmu
urid yang patuh pada perintah guru
Bertanggungjawab terhadap perkara
yang dilakukan
ngatan dan penghargaan terhadap
jasa guru
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
1 : Kasut Kelopak Jantung
Cerpen
atak dan !07atakan atak dan !07atakan
Cikgu arun
Guru yang mengajar di kawasan pedalaman
Tegas dan garang
Baik hati
Berjiwa sensitif
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
1 : Kasut Kelopak Jantung
Cerpen
hmad
urid tahun tiga
Seorang murid yang miskin
Seorang murid yang tabah
Seorang yang mengenang budi
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Kasut Kelopak Jantung
Cerpen
asa: pada zaman sekarang, tiga dekad
yang lalu, pada waktu pagi dan
petang
Tempat: di dalam kelas, di padang dan di
rumah hmad
Lata7 Lata7
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Kasut Kelopak Jantung
Cerpen
asyarakat: masyarakat pedalaman yang
miskin, masyarakat guru dari
bandar yang mengajar di
kawasan pedalaman,
masyarakat yang cekal,
masyarakat yang berjaya, dan
masyarakat yang mengenang
budi
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
1 : Kasut Kelopak Jantung
Cerpen
Tegas - Cikgu arun tegas dalam menjalankan
tugasnya sebagai seorang guru
Cekal - hmad cekal menuntut ilmu walaupun
dia hidup dalam kemiskinan
engenang budi - hmad tidak pernah
melupakan jasa gurunya
Bersimpati - Cikgu arun berasa sedih dan
simpati melihat kedaifan hidup hmad
la la
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Kasut Kelopak Jantung
Cerpen
!0ngaia7an !0ngaia7an
Kita hendaklah sentiasa patuh kepada arahan
guru
Kita hendaklah memahami perasaan dan
masalah orang lain
Kita mestilah menghargai jasa guru yang
pernah mendidik kita
Jangan jadikan kemiskinan sebagai alasan
untuk tidak boleh berjaya
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Kasut Kelopak Jantung
Cerpen
Nota Tambahan
Sinopsis
* !ada Ha7 u7u s0ta5 tahun Ckgu Ha7un akan 20n072a
hadah da75ada anak 2u7dnya
* Ckgu Ha7un t07ngat akan 507sta yang t0lah b07laku
ha257 tga d0kad yang lalu k0tka b0lau 20niad gu7u d
s0buah kaasan 50dala2an
* Ah2ad 207u5akan s0o7ang 50laia7 yang 2skn dan
tnggal b07sa2a bunya. l0h tu da tdak 2a25u untuk
202b0l kasut untuk d5aka k0 s0kolah. Da hanya
b07kak aya2 k0 s0kolah s0iak s0l5a7 i05unnya 5utus.
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Kasut Kelopak Jantung
Cerpen
Nota Tambahan
Sinopsis
* !ada suatu ha7 Ah2ad tdak 20nuka7 5akaan sukan dan
t0ta5 b07kak aya2 5ada aktu !0nddkan Jas2an.
Ckgu Ha7un t0lah 20nd0nda Ah2ad d0ngan
20nyu7uhnya 202aka k0lo5ak iantung 5sang s0baga
kasut
* Ckgu Ha7un 20la7ang Ah2ad 202buka k0lo5ak iantung
5sang tu s0hngga da 202b0l kasut ba7u
* Ah2ad b07asa s0dh dan 2alu d0ngan huku2an t07s0but.
S0iak da7 tu da tdak datang k0 s0kolah. !07ka7a n
202b2bangkan Ckgu Ha7un
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Kasut Kelopak Jantung
Cerpen
Nota Tambahan
Sinopsis
* Ckgu Ha7un t0lah 507g k0 7u2ah Ah2ad dan b0lau
b07asa s0dh dan 5lu 20lhat k0daIan hdu5 anak
2u7dnya tu. S0t0lah s02nggu Ah2ad 2ash 202aka
kasut k0lo5ak iantungnya
* Ckgu Ha7un t0lah 202b0lkan Ah2ad s05asang kasut
dan 5akaan ba7u untuk k0 s0kolah
* Akh7nya Ah2ad t0lah 20niad s0o7ang 50ngu7us b0sa7 d
s0buah sya7kat 50ng0lua7 kasut t07k02uka d banda7 dan
Ckgu Ha7un t0lah b07sa7a 20niad s0o7ang 50nddk
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Kasut Kelopak Jantung
Cerpen
Nota Tambahan
Gaya
Bahasa
* !02lhan dks yang ndah dan i0las 2aksudnya
* Ayat 50nd0k - Ah2ad b07lalu Bla nak b0l? Saya
Ckgu Ha7un.
* S2l0 - s0507t 20nant huku2an gu7unya t07asa k0tka
tu kaknya 2aca2 kak gaiah yang untut dan tdak cantk
* M0taIo7a - d0na-d0na s025t 20nghdu5kan 0nin 7aut
aiah
* !07bahasa - s0507t aya2 kalah 20nyabung s0507t lu7us
b0ndul k0cl hat
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Kasut Kelopak Jantung
Cerpen
Gaya
Bahasa
* Snko50 - tak nak
* Inv07s - H0ndak angkat 2uka da b07asa 2alu
* AnaIo7a - Mana ada gu7u yang 2ahu 2u7dnya gagal
dala2 50laia7an
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Tempang
Cerpen
Kemuliaan hati seorang anak
muda yang cacat dan tabah
mengharungi kehidupan
%02a %02a
Keluar Menu Belakang Depan
: Tempang
Cerpen
Kecacatan fizikal bukan penghalang
untuk mencapai kejayaan
Kelebihan orang yang cacat fizikal
Sifat cemburu kerana tidak suka melihat
kelebihan orang lain
Bersyukur ke atas anugerah Tuhan
!07soalan !07soalan
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Tempang
Cerpen
afizi
!elajar Kelas 4 Sains 1
nak orang berada
Bijak dalam pelajaran
!enyabar, baik hati dan berani
Tidak berdendam
atak dan !07atakan atak dan !07atakan
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
1 : Tempang
Cerpen
Kamil
!elajar Kelas 4 Sains 1
Suka mengganggu afizi
Cemburu akan kepandaian afizi
!enyabar, baik hati dan berani
nsaf setelah hampir lemas
Keluar Menu Belakang Depan
: Tempang
Cerpen
Raja
!elajar Kelas 4 Sains 1
Sahabat karib afizi
Seorang yang baik hati
erendah diri dan suka
mempertahankan rakannya
Keluar Menu Belakang Depan
. Bersambung
: Tempang
Cerpen
asa: waktu pagi dan waktu tengah hari
Tempat: di dalam bilik darjah dan di kolam
mandi
asyarakat: masyarakat pelajar di sebuah
sekolah menengah dan masyarakat guru
yang mengajar di sekolah menengah
Lata7 Lata7
Keluar Menu Belakang Depan
: Tempang
Cerpen
Bersyukur - afizi tidak pernah menyesal
dilahirkan dalam keadaan cacat
ormat- menghormati - alaupun
cacat ,ei ing dan Raja menghormati
afizi
Keberanian - afizi berani terjun ke dalam
kolam untuk menyelamatkan Kamil
emah tinggi - Kamil meminta maaf kepada
afizi setelah menyedari kesilapannya
la la
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Tempang
Cerpen
!0ngaia7an !0ngaia7an
Kita hendaklah sentiasa hormat-menghormati sesama
manusia
Jangan memandang rendah dan menghina orang yang
cacat
emberi kemaafan merupakan perbuatan yang terpuji
dan dipandang mulia
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Tempang
Cerpen
Sinopsis
* M0ngsahkan 702aia yang ku7ang u5aya b07na2a HaIz
yang t025ang s0iak dlah7kan
* l0h k07ana k0cacatan kaknya tu da s07ng d0i0k dan
dbul ol0h Ka2l. a2un HaIz tdak 507nah 20laan
* Ka2l 202b0nc HaIz k07ana HaIz 207u5akan 50laia7
yang c0207lang dan dsayang ol0h gu7u
* alau5un cacat HaIz s0o7ang yang bak hat dan tdak
b07d0nda2 t07hada5 Ka2l
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Tempang
Cerpen
Sinopsis
* K0las %ngkatan 4 Sans 1 t0lah 20ngadakan aktvt
2and-2anda d kola2 yang daas ol0h Ckgu L00 dan
Ckgu Rdzuan
* S02asa b072and-2anda tba-tba Raia 20ni07t 202nta
tolong k07ana Ka2l l02as d dala2 kola2
* D0ngan 5antas HaIz t07iun k0 dala2 kola2 untuk
20ny0la2atkan Ka2l. Raia 202b07 bantuan 507naIasan
da7 2ulut k0 2ulut k05ada Ka2l
* Ka2l 20nguca5kan t072a kash k05ada HaIz dan
b07asa 2alu s07ta 20ny0sal akan 507buatannya s0la2a n
t07hada5 HaIz
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Tempang
Cerpen
Gaya
Bahasa
* Ayat 50nd0k - Sudah 2akan? %ak balk lag?
%0ngoklah dulu!
* M0taIo7a - kak sa2s0ng 2atanya 20la7 dasa7 kola2
* !07sonaIkas - 2uka 5ntu
* Snko50 - kau tak nak
* S25ulan bahasa - busuk hat
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Tempang
Cerpen
Teknik !lot
* %0knk bahasa na7atI atau 50207an
* %0knk dalog
* %0knk sas50ns
* %0knk 2onolog
Keluar Menu Belakang Depan
: Tukang Lama
Cerpen
. Bersambung
%02a %02a
Kepayahan hidup yang dialami
oleh seorang tukang rumah
lama kerana kehadiran tukang
rumah baru yang moden
Keluar Menu Belakang Depan
: Tukang Lama
Cerpen
!07soalan !07soalan
Tanggungjawab suami mencari nafkah untuk
menyara keluarganya
enerima nasib yang telah ditentukan
Tuhan
Kepayahan hidup masyarakat kampung
untuk mencari rezeki yang halal
Konflik generasi lama untuk meneruskan
kehidupan dalam zaman moden
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Tukang Lama
Cerpen
atak dan !07atakan atak dan !07atakan
!ak Talib
Suami kepada ak amah
Seorang tukang lama
Bertanggungjawab menyara
keluarga
Seorang yang penyabar
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Tukang Lama
Cerpen
ak amah
steri !ak Talib
Kuat berleter
Seorang isteri yang setia
Tidak faham masalah suaminya
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Tukang Lama
Cerpen
anas
Tukang muda yang baru keluar dari
Sekolah Seni Bangunan
asil kerjanya menjadi pilihan orang
kampung
Telah merisik anak gadis !ak Talib, Si
Timah
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Tukang Lama
Cerpen
Lata7 Lata7
asa: pada zaman moden, waktu pagi dan
waktu petang
Tempat: di rumah !ak Talib, di rumah Che
amat
asyarakat: masyarakat kampung yang
kurang ilmu, masyarakat yang
tabah menghadapi cabaran
hidup, generasi baru yang moden
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Tukang Lama
Cerpen
la la
Bertanggungjawab - !ak Talib mengambil
upah bertukang untuk menyara keluarga
Gigih - !ak Talib gigih mengambil upah
bertukang walaupun upahnya sedikit
Kesabaran - !ak Talib sabar mendengar
leteran isterinya setiap hari
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Tukang Lama
Cerpen
!0ngaia7an !0ngaia7an
Kita hendaklah bersabar apabila ditimpa
kesusahan dalam hidup
Janganlah kita iri hati dengan kejayaan dan
pencapaian orang lain
Kita hendaklah gigih dan cekal dalam
mencari rezeki yang halal
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Tukang Lama
Cerpen
Sinopsis
* !ak %alb b0k07ia s0baga s0o7ang tukang yang
20nga2bl u5ah 202buat 7u2ah untuk 20nya7a
k0lua7ganya
* S0iak Manas tukang 2uda yang ba7u k0lua7 da7 S0kolah
S0n Bangunan 5ulang k0 ka25ung tu 70z0k !ak %alb
s02akn b07ku7angan. Manas 20nggunakan ca7a
507tukangan 2od0n
* alau5un hasl k07ia tangan Manas 20niad 5lhan
na2un !ak %alb tdak 202usuh Manas. Malah !ak
%alb kagu2 d0ngan hasl k07ianya
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Tukang Lama
Cerpen
Sinopsis
* Mak La2ah s07ng 20l0t07 !ak %alb atas k0s025tan
hdu5 2070ka. U5ah yang dt072a ol0h !ak %alb tdak
cuku5 untuk 202b0l ba7ang-ba7ang yang d50san ol0h
st07nya
* !ada suatu ha7 Mak La2ah tdak lag b07l0t07 k0tka !ak
%alb 5ulang k0 7u2ah s0507t basa. !ak %alb b07asa
ha7an d0ngan ska5 st07nya tu
* Ru5a-7u5anya Manas t0lah 207sk S %2ah anak !ak
%alb. !ak %alb b07asa sangat g02b7a dan tdak saba7
untuk 20n072a Manas s0baga 20nantunya
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Tukang Lama
Cerpen
Gaya
Bahasa
* !07sonIkas - K7a-k7a tak akan 2at
* M0taIo7a - ang 2asuk
* !07bahasa - asa2 ga7a2 o7ang 5ngtan ulat dala2
batu 5un 70z0knya s0ntasa ada
* Snko50 - tak tu
* Snd7an - a25aknya aak s0ka7ang iad tukang
70ban aya2 saia
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Tukang Lama
Cerpen
Teknik !lot
* %0knk 50207an
* %0knk dalog
* %0knk 2bas 2uka
* %0knk 2onolog
Keluar Menu Belakang Depan
: Yuran
Cerpen
%02a %02a
Kesabaran seorang pelajar
mengharungi kesempitan
hidup
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Yuran
Cerpen
!07soalan !07soalan
Kesabaran menghadapi kesusahan hidup
Kepayahan ibu membesarkan anak selepas
kematian suami
Keberanian membanteras kejahatan
Kepentingan ilmu dalam hidup
Keprihatinan dan kemurahan hati terhadap insan
yang memerlukan
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Yuran
Cerpen
atak dan !07atakan atak dan !07atakan
min
Remaja lelaki berusia 15 tahun
Tidak mampu membayar yuran !R
Seorang yang berani
!atuh akan perintah ibunya
Rendah diri dan mudah tersinggung
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Yuran
Cerpen
ak Jah
bu min
Tabah menghadapi kepayahan hidup
Seorang yang penyayang
Seorang yang bertanggungjawab
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Yuran
Cerpen
Cikgu rshad
Guru kelas min
Seorang yang tegas dan garang
anita
angsa ragut
Ramah dan baik hati
engenang budi
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Yuran
Cerpen
Lata7 Lata7
asa: pagi, semasa sesi persekolahan
Tempat: di rumah, di sekolah, di dalam
kelas, di dalam bilik pengetua, di
pasar raya
asyarakat: masyarakat kampung yang
miskin, masyarakat di sekolah,
masyarakat yang baik hati dan
mengenang budi
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Yuran
Cerpen
la la
Kasih sayang
Ketegasan
Kesabaran
Keberanian
Kesyukuran
Bertanggungjawab
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Yuran
Cerpen
!0ngaia7an !0ngaia7an
Janganlah berputus asa dalam
menempuh dugaan hidup
Jangan melanggar undang-undang
yang telah ditetapkan
Kita hendaklah mengenang jasa insan
yang telah berbudi
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Yuran
Cerpen
Sinopsis
* Mak Jah yang hdu5 dala2 k02sknan tdak 2a25u
202baya7 yu7an s0kolah dan 50507ksaan !MR anaknya
A2n
* A2n b07asa 2alu a5abla t07ngat akan tndakan Ckgu
A7shad yang 202ntanya 20ni0laskan yu7an d dala2
k0las. !0ng0tua 5ula 202b07 a2a7an ika gagal
20ni0laskan yu7an t07s0but A2n akan dk0lua7kan
da75ada s0na7a calon 50507ksaan !MR
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Yuran
Cerpen
Sinopsis
* A2n 20nga2bl k05utusan untuk 5ont0ng s0kolah dan
507g k0 50kan
* K0tka d 50kan A2n t0lah b07iaya 20nangka5 s0o7ang
507agut yang t0lah 207agut b0g tangan s0o7ang anta.
A2n dan 507agut t07s0but t0lah dbaa k0 bala 5ols
untuk dsoal sasat
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Yuran
Cerpen
Sinopsis
* S02asa d bala 5ols A2n t0lah dsa5a ol0h anta
2angsa 7agut t07s0but. A2n b07tndak 20nnggalkan
anta tu dan 5ulang k0 7u2ah. Da t0lah t07tnggal b0g
s0kolahnya d bala 5ols
* anta 2angsa 7agut tu t0lah datang k0 7u2ah A2n
untuk 202ulangkan b0g s0kolah A2n. anta tu t0lah
202b07kan su2bangan k05ada A2n s0baga tanda
t072a kash k07ana t0lah 202bantunya 20nangka5
507agut
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Yuran
Cerpen
Gaya
Bahasa
* S2l0 - Mukanya 207ah baga udang baka7 b07lngka7
2aca2 ula7 saa k0k0nyangan
* M0taIo7a - bunya dbalut k0susahan kotak Ik7an
202batukan d7
* !07bahasa - s0b0sa7 kangkang k07a 202asang t0lnga
ialan 5ntas
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Yuran
Cerpen
* Bahasa A7ab - 7ah2atullah
* Bahasa Ingg07s - vd0o ga20s
* Snko50 - tak nak 2ak
* Ayat 50nd0k - A2n t07507aniat A2n 5ont0ng? A2n
t07us b07Ik7
Gaya
Bahasa
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Yuran
Cerpen
* !072ulaan: M0ngga2ba7kan k0hdu5an A2n
dan k0lua7ganya yang susah
* !07k02bangan: Ckgu A7shad dan 50ng0tua k07a5
202nta A2n 202baya7 yu7an
50507ksaan !MR. a2un A2n
gagal 202baya7nya lalu 5ont0ng s0kolah
!lot
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Yuran
Cerpen
* Kl2aks: B07laku k0iadan 7agut d banda7. A2n
t0lah b07iaya 20nangka5 507agut yang
cuba 207agut s0o7ang anta
* !0l07aan: A2n 20n072a ang su2bangan
da75ada anta 2angsa 7agut s0baga
tanda t072a kash. A2n akan
20nggunakan ang t07s0but untuk
202baya7 yu7an s0kolah dan
20n07uskan 50laia7annya
!lot
Keluar Menu Belakang Depan
: Trauma Embah
Cerpen
%02a %02a
Ketabahan dan kesabaran
seorang anak menjaga
ibunya yang sakit
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Trauma Embah
Cerpen
!07soalan !07soalan
!engorbanan dan tanggungjawab anak
terhadap ibu bapa
Kasih sayang ibu terhadap anak-anaknya
Kesabaran dan ketaatan seorang isteri
Bertolak ansur sesama saudara sendiri
!erniagaan sebagai sumber rezeki
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Trauma Embah
Cerpen
atak dan !07atakan atak dan !07atakan
Embah
Berusia 80 tahun
embantu datuk menyara keluarga
steri yang setia dan penyabar
Seorang ibu dan nenek yang penyayang
&zur dan sudah hilang ingatan
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Trauma Embah
Cerpen
bu
Belajar hingga darjah enam
Sihat dan awet muda
Seorang anak dan ibu yang penyayang
Seorang yang bertanggungjawab
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Trauma Embah
Cerpen
ak cik
dik kepada ibu
Kematian suami pada usia muda
Tabah menjaga embah yang uzur
Datuk
Tegas dan panas baran
Bekerja sebagai penoreh getah
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Trauma Embah
Cerpen
Lata7 Lata7
asa: zaman kini, siang dan malam, petang
bulan Ramadan
Tempat: Kampung Jelutong, Kuala umpur,
rumah ibu, hospital, dapur
asyarakat: masyarakat desa, masyarakat
bandar yang tinggal di Kuala
umpur, masyarakat yang
mementingkan ikatan
kekeluargaan
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Trauma Embah
Cerpen
la la
Bertanggungjawab - ibu dan mak cik menjaga
embah selepas datuk meninggal
!engorbanan - ibu sanggup berhenti berniaga untuk
menjaga embah
Taat - Embah sangat taat dan takut kepada datuk
. Bersambung
Keluar Menu Belakang Depan
: Trauma Embah
Cerpen
!0ngaia7an !0ngaia7an
Kita hendaklah mengamalkan kasih sayang
sesama anggota keluarga
Kita hendaklah menghargai pengorbanan
yang telah dilakukan oleh ibu bapa
Kita hendaklah bertanggungjawab untuk
menjaga ibu bapa yang sudah tua
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Trauma Embah
Cerpen
Sinopsis
* Ibu s0o7ang su7 7u2ah yang 20nialankan 507nagaan
s0nd7 d0ngan 20niual 507alatan da5u7 da7 ka25ung k0
ka25ung. Ibu sudah b07usat0ta5 na25ak shat c07gas
dan a0t 2uda
* B072ula d0ngan 2odal yang k0cl 507nagaan bu t0ta5
b07iaya alau5un tan5a 2025unya asas dala2
507nagaan
* S0t0lah datuk 20nnggal duna 02bah tnggal d0ngan
Mak Ck RaIah d Kuala Lu25u7 s0la2a l0bh la5an
13 b0las tahun. S0iak sua2 Mak Ck RaIah 20nnggal
duna s0ca7a 20ng0iut 02bah dbaa 5ulang k0
ka25ung dan diaga ol0h bu.
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Trauma Embah
Cerpen
Sinopsis
* E2bah adalah s0o7ang st07 yang 50nyaba7. E2bah
202b0sa7kan l2a o7ang anak s0nd7 dan 025at o7ang
anak t7. E2bah iuga ggh 202bantu datuk 20nca7
70z0k d0ngan 20ngut5 susu g0tah. Datuk 5ula sangat
ga7ang s0hngga 02bah dan anak-anaknya a2at takut
k05ada datuk. Datuk 20nnggal duna k07ana sakt tua
* S0b0na7nya 02bah 20ngala2 t7au2a k07ana 507nah
k0hlangan dua o7ang anak l0lak dala2 2asa s02nggu.
Datuk 20la7ang 02bah 207ata5 k02atan anaknya.
E2bah a2at t07t0kan. !ada usa 80 tahun 02bah
dbayang ksah sla2nya dan da hlang ngatan
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Trauma Embah
Cerpen
Sinopsis
* a2un bu 20niaga 02bah d0ngan 50nuh kash
sayang alau5un t075aksa b07h0nt b07naga.
Ibu 2ahu 202balas iasa 02bah yang t0lah
20lah7kan dan 202b0sa7kannya. Abah
s0ntasa d ss bu untuk 202b07 sokongan
2o7al
Nota Tambahan
Keluar Menu Belakang Depan
: Trauma Embah
Cerpen
Gaya Bahasa
* !07sonIkas - d2akan usa 20nangka5
but7an 507kataan 20nc0ngka2 ia
* M0taIo7a - b072ata hiau baskal tua
* !07bahasa - nak angn cahaya 2ata syu7ga d
baah ta5ak kak bu
* H507bola - tulang d dada 02bah 202bukt
* Bahasa Ingg07s - lav0nd07
* Ayat 50nd0k - Da 20ngaia7 Janya t07t0kan
Keluar Menu Belakang Depan
: Sepucuk Surat daripada Kawan
Cerpen
%02a %02a
Semangat setia kawan antara dua
orang insan
Keluar Menu Belakang Depan
: Sepucuk Surat daripada Kawan
Cerpen
!07soalan !07soalan
enghargai hubungan persahabatan
Keikhlasan dalam persahabatan
membawa banyak kesan positif
Berjauhan tidak bermakna akan putus
hubungan
Sahabat yang baik dan ikhlas akan kekal
dalam ingatan
Keluar Menu Belakang Depan
: Sepucuk Surat daripada Kawan
Cerpen
atak dan !07atakan atak dan !07atakan
Kamal
Berusia 15 tahun
Kawan baik be
enghargai persahabatannya dengan be
ngin mengetahui rahsia kesihatan be
Keluar Menu Belakang Depan
: Sepucuk Surat daripada Kawan
Cerpen
be
Nama sebenarnya an ohd Tarmizi
Rakan karib Kamal
Bijak dan cemerlang dalam pelajaran
enyimpan rahsia hidupnya
dik
dik kepada Kamal
erampas surat be daripada Kamal
dan mencampakkannya ke dalam
unggun api
Keluar Menu Belakang Depan
: Sepucuk Surat daripada Kawan
Cerpen
Lata7 Lata7
asa: waktu pagi, petang dan malam
Tempat: di orong 5, Bandar Teruntum,
Kuantan, Terminal Bas akmur,
Berjaya egamall dan di Sekolah
enengah Saint Thomas
asyarakat: masyarakat pelajar di sekolah
menengah dan masyarakat
guru
Keluar Menu Belakang Depan
: Sepucuk Surat daripada Kawan
Cerpen
la la
enghargai persahabatan - Kamal menghargai
persahabatannya dengan be
!rihatin - Kamal risau akan keadaan kesihatan
be dan selalu murung
Rajin - Kamal dan be rajin mengulang kaji
pelajaran bersama-sama
Keluar Menu Belakang Depan
: Sepucuk Surat daripada Kawan
Cerpen
!0ngaia7an !0ngaia7an
Kita hendaklah mengekalkan persahabatan yang
terjalin sejak kecil lagi
Kita hendaklah mengambil berat dan prihatin
terhadap masalah orang lain
Kita hendaklah berusaha dengan gigih untuk
mencapai kejayaan
Keluar Menu Belakang Depan
: Sepucuk Surat daripada Kawan
Cerpen
Sinopsis
* Ka2al t0lah 20n072a s05ucuk su7at da75ada Ab0 yang
akan b075ndah dan b07s0kolah s02ula d Kuantan.
S020nta7a 20nunggu k0lua7ganya 20nyusul untuk 57os0s
5075ndahan Ab0 akan tnggal d 7u2ah Ka2al
* M0ng0nang k02bal 507sta la2a Ab0 dan
Ka2al b07kaan bak s0iak k0cl. %ga tahun
yang lalu Ab0 t075aksa b075ndah k0 n0g07
asalnya K0lantan 20ngkut k0lua7ganya. S0iak da7
tu 2070ka b07hubung 20lalu t0l0Ion dan b07utus
su7at
Keluar Menu Belakang Depan
: Sepucuk Surat daripada Kawan
Cerpen
Sinopsis
* S0iak b07ada d Kuantan Ka2al 202baa Ab0
b07sa7-sa7 d s0kta7 banda7 Kuantan. Ka2al b07asa
7unsng 20lhat Ab0 yang 2u7ung dan kadang kala
sakt 507ut. Ka2al cuba 202bongka7 7ahsa Ab0 ta5
tdak b07k0s025atan b07buat d02kan
* Ka2l dan Ab0 b0laia7 d s0kolah yang sa2a. a2un
Ab0 dt025atkan d k0las yang b07s0b0lahan d0ngan
k0las Ka2al k07ana k05utusan 50507ksaannya l0bh
bak. K0ak7aban Ka2al dan Ab0 202buatkan
7akan-7akan Ka2al yang lan c02bu7u
Keluar Menu Belakang Depan
: Sepucuk Surat daripada Kawan
Cerpen
Sinopsis
* !ada suatu ha7 Ab0 20ngadu sakt 507ut. Ka2al
cuba b07tanyakan 2asalahnya na2un Ab0 hanya
20nyatakan bahaa suatu ha7 nant Ka2al akan
tahu iuga
* A5abla k05utusan !MR du2u2kan Ka2al dan
Ab0 20nda5at k05utusan yang c0207lang. Ka2al
b07asa sangat g02b7a. a2un da b07asa s0dh
a5abla Ab0 dbaa ol0h k0lua7ganya k0 K0lantan
s02ula
Keluar Menu Belakang Depan
: Sepucuk Surat daripada Kawan
Cerpen
* S0b0lu2 507g Ab0 s025at 202b07kan
s05ucuk su7at k05ada Ka2al. B0lu2 s025at
Ka2al habs 202baca su7at 502b07an Ab0
tu adknya t0lah 207a25as su7at t07s0but
dan 20nca25akkannya k0 dala2 unggun
a5
Sinopsis
Keluar Menu Belakang Depan
: Sepucuk Surat daripada Kawan
Cerpen
* !07sonIkas - 20nguk7 k0nangan 2020cah
k0sunyan subuh
* M0taIo7a - buku 7ahsa t7a 2ala2
* !07bahasa - nak da7ah ku7ang su2an bagakan s
d0ngan kuku i0iak langkah
* H507bola - Aku 20lo25at s0olah-olah 20l05as
k0tnggan M0na7a B07k02ba7 !0t7onas
* S2l0 - s0507t o7ang gla s0507t 20ny25an buku
d 5075ustakaan
* Bahasa A7ab Assala2ualaku2
Gaya
Bahasa
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Surat &ntuk na
. Bersambung
Drama
Kewajipan mematuhi peraturan
sekolah dan utamakan pelajaran
daripada cinta monyet
%02a %02a
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Surat &ntuk na
. Bersambung
Drama
!ergolakan jiwa remaja di alam persekolahan
!engaruh rakan sebaya yang kuat terhadap
remaja
Tanggungjawab guru dalam menyelesaikan
masalah yang timbul
Kepentingan mengekalkan hubungan
persahabatan
!07soalan !07soalan
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Surat &ntuk na
. Bersambung
Drama
Zali
Rakan baik kepada Badar dan Jais
ngin berkenalan dengan Zalina
Berani mengakui kesilapannya
Badar
Rakan Zali dan Jais
!andai mempengaruhi Zali
atak dan !07atakan atak dan !07atakan
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Surat &ntuk na
. Bersambung
Drama
Jais
Rakan Zali dan Badar
!andai mempengaruhi Zali
Zalina
Seorang pengawas sekolah
Seorang yang tegas, bijak dan
cantik
Baik hati kerana memaafkan Zali
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Surat &ntuk na
. Bersambung
Tema E : Menyiasat Teknologi
Cikgu alil
Seorang guru yang tegas dan
baik hati
Bijak menyelesaikan masalah
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Surat untuk na
Drama
asa: pada waktu pagi
Tempat: di dalam kelas, di bawah pohon
berhampiran dengan kawasan lapang
asyarakat: masyarakat pelajar yang nakal,
masyarakat pelajar yang berani
dan masyarakat guru
Lata7 Lata7
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Surat &ntuk na
. Bersambung
Drama
la la
Bijak - Cikgu alil bijak menyelesaikan
masalah yang berlaku
Berani - Zalina berani menunjukkan surat
yang diterimanya kepada Cikgu alil
Baik hati - Zalina sedia memaafkan kesalahan
yang dilakukan oleh Zali
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Surat &ntuk na
Drama
!0ngaia7an !0ngaia7an
Kita hendaklah bijak dalam menyelesaikan sesuatu
masalah yang timbul
Jangan mudah termakan pujukan dan hasutan
rakan-rakan
Kita hendaklah memaafkan individu yang sedar akan
kesilapan yang dilakukan
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Surat &ntuk na
Drama
* Zal 202nat s0o7ang 50ngaas s0kolah b07na2a
Zalna. Bada7 dan Jas t0lah 20ncadangkan k05ada
Zal aga7 20nuls su7at k05ada Zalna untuk
b07k0nalan d0ngan gads t07s0but
* Bada7 dan Jas 20nyu7uh Zal 20nuls su7at tan5a
na2a 50ng72 dan 20nyatakan natnya ngn
b07k0nalan dan b07sahabat d0ngan Zalna. Su7at
t07s0but dl0takkan d baah 20ia Zalna tan5a
dk0tahu ol0h s0sa5a k0cual 2070ka b07tga
Sinopsis
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Surat &ntuk na
Drama
* S0t0lah 202baca su7at 502b07an Zal Zalna
202baa su7at t07s0but k05ada Ckgu Hall. Ckgu
Hall b07asa 2a7ah dan 202nta 50laia7 yang
20nuls su7at k05ada Zalna 20ngaku 507buatannya
* a2un tdak ada s0sa5a yang 20ngaku 20nuls
su7at t07s0but. Lalu Ckgu Hall t075aksa 20207ksa
s02ua tulsan 50laia7 untuk 20ng0ca2 b0ntuk tulsan
yang sa2a s0507t d dala2 su7at t07s0but
Sinopsis
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Surat &ntuk na
Drama
* Akh7nya 2070ka da5at tahu bahaa 50nuls su7at
t07s0but alah Zal. Zal 202nta 2aaI k05ada Ckgu
Hall dan Zalna
* Zalna 202aaIkan Zal dan Zal 20nguca5kan t072a
kash k07ana 202aaIkannya. Zalna 202nta Zal
aga7 tdak 20ngulangnya lag
Sinopsis
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Surat &ntuk na
Drama
* !072ulaan - !07bualan d anta7a Bada7 Jas dan Zal.
Bada7 dan Jas cuba 20ngo70k 7ahsa Zal yang
202nat Zalna
* !07k02bangan - Bada7 dan Jas 20ncadangkan
k05ada Zal aga7 20nuls su7at k05ada Zalna. Bada7
dan Jas iuga 20nyu7uh Zal 207ahsakan d0nttnya.
Su7at tu dl0takkan d baah 20ia Zalna
Binaan !lot
Keluar Menu Belakang Depan
1 : Surat &ntuk na
Drama
* Kl2aks - Zalna 202b07 su7at t07s0but k05ada
Ckgu Hall. Ckgu Hall b07asa 2a7ah dan 20nyu7uh
s02ua 50laia7 20ng0lua7kan buku lathan 2asng-
2asng. Ckgu Hall cuba 20ng0san o7ang yang
20nuls su7at k05ada Zalna 20lalu tulsan yang
t07da5at 5ada buku lathan
* !0l07aan - Ckgu Hall b07iaya 20ng0san 50nuls
su7at t07s0but. Zal 202nta 2aaI k05ada Zalna.
Zalna 202aaIkan Zal dan 20nashatnya aga7 tdak
20ngulang 507buatan tu lag
Binaan !lot
Keluar Menu Belakang Depan
: Arah Ke Mana
Drama
bu bapa yang kesal akan kesilapan
mendidik anak mereka
%02a %02a
Keluar Menu Belakang Depan
: Arah Ke Mana
Drama
!07soalan !07soalan
!eranan ibu bapa dalam mendidik
anak-anak
Keruntuhan akhlak adalah akibat
pengaruh negatif
Reda dengan ketentuan Tuhan
nak yang menyalahgunakan kebebasan
yang diberi oleh ibu bapa
Keluar Menu Belakang Depan
: Arah Ke Mana
Drama
atak dan !07atakan atak dan !07atakan
aji !akir
Bapa kepada Rohani
Seorang bapa yang tegas
Seorang bapa yang penyayang
enyesal kerana gagal mendidik
anaknya dengan baik
Keluar Menu Belakang Depan
: Arah Ke Mana
Drama
ajah Derisah
bu kepada Rohani
steri kepada aji !akir
Terlalu memanjakan Rohani
ebih tenang dan dapat mengawal
emosi
Keluar Menu Belakang Depan
: Arah Ke Mana
Drama
Rohani
nak tunggal aji !akir dan
ajah Derisah
nak yang degil dan tidak mahu
mendengar nasihat ibu bapa
Bercampur dengan budak-budak
liar
Terjerumus dalam najis dadah
Keluar Menu Belakang Depan
: Arah Ke Mana
Drama
Lata7 Lata7
asa: pada waktu malam, pagi idilfitri
Tempat: di tanah perkuburan slam dan di
ruang tamu rumah aji !akir
asyarakat: masyarakat yang terlalu
memanjakan anak, masyarakat
yang tidak menghormati ibu
bapa, masyarakat yang terjebak
dengan najis dadah
Keluar Menu Belakang Depan
: Arah Ke Mana
Drama
la la
Kasih sayang - aji !akir dan ajah Derisah
amat menyayangi anaknya, Rohani
Tegas - aji !akir menegur Rohani yang
bercampur dengan budak-budak liar
nsaf - aji !akir berasa insaf kerana terlalu
memanjakan anaknya
Keluar Menu Belakang Depan
: Arah Ke Mana
Drama
!0ngaia7an !0ngaia7an
Kita hendaklah tegas dalam memberi
pendidikan kepada anak-anak
Kita hendaklah sentiasa menghormati dan
mendengar nasihat ibu bapa
Kita hendaklah menjauhkan diri daripada
terlibat dengan najis dadah
Keluar Menu Belakang Depan
: Arah Ke Mana
Drama
* Babak I: Hai !ak7 dan Haiah D07sah 20nangs
t070sak-0sak d hada5an kubu7 anaknya Rohan.
M070ka tdak da5at 207akan AdlIt7 b07sa2a
Rohan. Haiah D07sah 202uiuk sua2nya aga7
b07saba7 dan 20n072a k0t0ntuan %uhan d0ngan 70da.
Hai !ak7 t07tanya-tanya akan 507ka7a yang
s0b0na7nya b07laku k05ada Rohan
Sinopsi
s
Keluar Menu Belakang Depan
: Arah Ke Mana
Drama
* Babak II: Hai !ak7 20nyalahkan st07nya k07ana t07lalu
202aniakan Rohan s0hngga da tdak 5ulang k0 7u2ah
dan 20nagh dadah. Haiah D07sah 5ula 20nyalahkan Hai
!ak7 k07ana 20nu7ut a5a sahaia k02ahuan Rohan.
%ndakan 2070ka yang t07lalu 202aniakan Rohan
20ny0babkan anak 2070ka tu b07ska5 badab. A5abla
5ulang k0 7u2ah Rohan t0lah d2a7ah ol0h Hai !ak7.
Rohan 20laan kata-kata ayahnya. l0h k07ana t07lalu
2a7ah Hai !ak7 t0lah 20nghalau Rohan k0lua7 da7
7u2ah. Rohan t07us la7 20nnggalkan 7u2ah.
Sinopsi
s
Keluar Menu Belakang Depan
: Arah Ke Mana
Drama
* Babak III: Hai !ak7 20nangs 207ata5 50207gan
anaknya Rohan. Hai !ak7 20ny0sal dan 207asakan
d7nya tu7ut b07tanggungiaab atas 507sta yang
b07laku k0 atas Rohan. Hai !ak7 dan Haiah D07sah
b07doa aga7 7oh Rohan dcucu7 7ah2at
Sinopsi
s
Keluar Menu Belakang Depan
: Arah Ke Mana
Drama
* S2l0 - l05as b0bas 2aca2 bu7ung 2075at b07caka5
2aca2 t0ka-t0k
* Inv07s - bukan ba7u s0tahun dua u2u7nya
* !07bahasa - ldah tak b07tulang baga 20natang
2nyak yang 50nuh kacang hantu
* H507bola - Aku 5atah-5atahkan tulang kau!
!0laia7an kau s0tngg langt
* M0taIo7a - b070nda2 a7 2ata
* R050ts - Kalau aak guna otak aak tu dan 2ata
aak tu aak tak akan s0bodoh n!
Gaya
Bahasa
Keluar Menu Belakang Depan
: Mendung Hitam Beralih Jua
Drama
%02a %02a
Kesedaran untuk mengubah nasib
dengan menukar haluan lain yang
lebih baik
Keluar Menu Belakang Depan
: Mendung Hitam Beralih Jua
Drama
!07soalan !07soalan
malan berhutang akan membawa padah
&saha untuk keluar daripada kesempitan hidup
Berani mengubah nasib demi keluarga
Tolong-menolong merupakan amalan mulia
Sikap bertolak-ansur dapat menyelesaikan
masalah yang timbul
Keluar Menu Belakang Depan
: Mendung Hitam Beralih Jua
Drama
atak dan !07atakan atak dan !07atakan
!ak Jusuh
Suami ak imah
Bekerja sebagai nelayan
Seorang yang buta huruf
Banyak berhutang
Keluar Menu Belakang Depan
: Mendung Hitam Beralih Jua
Drama
ak imah
steri kepada !ak Jusuh
engambil berat urusan keluarga
Jamilah
nak !ak Jusuh dan ak imah
Seorang gadis yang aktif
Keluar Menu Belakang Depan
: Mendung Hitam Beralih Jua
Drama
utusami
Seorang peniaga di kampung tersebut
enuntut hutang daripada !ak Jusuh
Boleh bertolak ansur
!ak Seman
Telah menyertai tanah rancangan
Kehidupannya lebih baik dan senang
Keluar Menu Belakang Depan
: Mendung Hitam Beralih Jua
Drama
Lata7 Lata7
asa: waktu petang menjelang senja
Tempat: ruang tamu rumah !ak Jusuh
asyarakat: masyarakat yang hidup dalam
kemiskinan, masyarakat buta
huruf, masyarakat yang bertolak
ansur, masyarakat yang berani
berubah
Keluar Menu Belakang Depan
: Mendung Hitam Beralih Jua
Drama
la la
Tabah - !ak Jusuh dan ak imah tabah
mengharungi hidup dalam kemiskinan
!rihatin - !ak Seman prihatin dengan
keadaan !ak Jusuh yang hidup kesusahan
Bertolak ansur - utusami bertolak ansur
dengan ak imah
Keluar Menu Belakang Depan
: Mendung Hitam Beralih Jua
Drama
!0ngaia7an !0ngaia7an
Kita hendaklah membantu orang yang
berada dalam kesusahan
Kita hendaklah berani melakukan perubahan
demi kebaikan hidup sekeluarga
Kita hendaklah bertolak ansur dengan orang
lain untuk mengelakkan pergaduhan
Keluar Menu Belakang Depan
: Mendung Hitam Beralih Jua
Drama
* S0b0lu2 k0lua7 da7 7u2ah Ja2lah 202b07kan su7at
da75ada 5hak s0kolah k05ada bunya Mak L2ah untuk
db07kan k05ada ayahnya !ak Jusuh. Is su7at tu
20nyatakan bahaa !ak Jusuh 507lu 20ni0laskan
yu7an 50507ksaan Ja2lah s0banyak tuiuh 5uluh l2a
7nggt
* !ak Jusuh 20ng0luh k07ana tdak 2025unya ang untuk
20ni0laskan yu7an t07s0but. S0baga n0layan da tdak
20nda5at s00ko7 kan 5un 5ada ha7 tu. Hutang d k0da
Mutusa2 iuga s02akn ha7 s02akn b07ta2bah
Sinopsis
Keluar Menu Belakang Depan
: Mendung Hitam Beralih Jua
Drama
* Mak L2ah 2a7ah k05ada !ak Jusuh k07ana 0nggan
20ny07ta tanah 7ancangan dahulu. !ak Jusuh 507caya
d0ngan 20niad n0layan 2070ka s0k0lua7ga 2a25u hdu5
s0nang. Akbatnya 2070ka t07us hdu5 dh25t
k02sknan
* Mutusa2 datang 20nuntut hutang da75ada !ak Jusuh.
!ak Jusuh tdak da5at 20langsakan hutang t07s0but
k07ana tdak 2025unya ang. Mutusa2 2ahu
202baa 507ka7a t07s0but k0 2ahka2ah. !ak Jusuh
nak b07ang lalu 20nghalau Mutusa2
Sinopsis
Keluar Menu Belakang Depan
: Mendung Hitam Beralih Jua
Drama
* Untuk 20l07akan k0adaan Mak L2ah 20naa7kan
s0buah 7ado k05ada Mutusa2 s0baga caga7an na2un
0nggan 20n072anya. Mutusa2 202nta Mak L2ah
20ny0l0sakan hutangnya s0dkt d02 s0dkt
* !ak S02an datang k0 7u2ah !ak Jusuh untuk 20ni025ut
!ak Jusuh 20nghad7 2ails k0ndu7 d 7u2ah
20nantunya. !ak Jusuh 20nyatakan has7atnya 2ahu
20ny07ta tanah 7ancangan k07ana h0ndak 20ngubah
nasb k0lua7ganya. !ak S02an b07iani akan 20nolong !ak
Jusuh untuk 20ny07ta tanah 7ancangan t07s0but
Sinopsis
Keluar Menu Belakang Depan
: Mendung Hitam Beralih Jua
Drama
* Snko50 - tak nak 2ak
* S2l0 - hta2 50kat 2aca2 ko5 o yang kta 2nu2
n
* Loghat Inda - Aak hutang saya 5unya k0da sudah
banyak saya 5un 2ahu guna tu ang
* R050ts - Buku d sana kan d sn baiu d stu
* Ayat 50nd0k - Kta iuga Balk! Aak Iaha2
Gaya
Bahasa
%AMA% %AMA%

Anda mungkin juga menyukai