BUKRU-BUKU VERSI MELAYU FAKULTI SYARIAH

1.

Abd Karim Zaidan. (1997). (terj.). Ensaiklopedia Fiqh Wanita. Selangor DE: As-Shabab Media.

2.

al-Banjari, Syeikh Muhammad Arsyad. (1987). Sabil al-Muhtadin. Surabaya: PT Bina Ilmu.

3.

H Idris Ahmad S.H. (1999). Fiqh Syafi’e. Kuala Lumpur: Pustaka Antara Sdn.Bhd

4.

Jabatan Mufti Kerajaan. (1995-2004). Irsyad Hukum. Negara Brunei Darussalam.

5.

Mustafa Al Khin, Mustafa Al Bugho, Ali Asy-Syarbaji. (2005). Fiqh Al Manhaji. Kitab Fikah Mazhab Syafie

6.

Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy. (2008). Fathul Mu’in. Johor Darul Takzim Perniagan Jahabersa. Malaysia

7.

Wahbah al Zuhaili.(1994). Fiqh Perundangan Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka kementerian Pendidikan Malaysia.

8.

__________________.(1994-2004). Fatwa Mufti Kerajaan. Negara Brunei Darussalam.

9.

Abd Latif Muda & Rosmawati Ali. (1999). Huraian Ayat-ayat Hukum. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

10.

M.Ali Ash.Shabuni. (1985). Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam al Quran oleh Saleh Mahfoed. Bandung: DT Al Ma’arif

11.

Zulkifli Hj.Mohd Yusoff. (1997). Tafsir Ayat-ayat Ahkam. Subang Jaya: Berita Publishing.

12.

Imam Habib Abdullah Haddad. (t.th). Nasehat Agama Dan Wasiat Iman. (Terj.) Anwar Rasyidi & Mama’ Fatchullah. Tawakal Trading. Singapore

1

Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad (2002). (1993). Hukum Zakat. Al-Qardawi. Singapura. _______. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. __________. (1997). Saifulrahman M. 20. Imam Jalaaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr Suyuthi. Jabatan Mufti Kerajaan. Pustaka Hidayah 19. (terj. Kaedah Hukum Fiqah. 24. Al-Qardawi. 16. Yusuf. Kuala Lumpur: Pustaka Hj Abd Majid 25. Singapura: Pustaka 18.M. al-Qawa‘id al-Fiqh. (2000). Hassan Ahmad (1998). Selangor: llham Abati Enterprise 22. Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh). Islam dan Muzik. ______. Kuala Lumpur: DBP. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.A . Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhamad Al Husaini. Negara Brunei Darussalam. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid. (1998). Fatwa-fatwa Mutakhir: Bandung. (1994). Pustaka Nasional. 23. 21. (1994-2004). 14. 15. Afzal Al-Rahman. 2 . Doktrin Ekonomi Islam.Yusuf.). Selangor: Syarikat Percetakan Ehsan. Koleksi Hadis-Hadis Nabi. Fiqh. M. Abd latif Muda & Rosmawati Ali@Mat Zin (2000). Negara Brunei Darussalam. Nasional. Penyembelihan Binatang dan Pengendalian Daging. (1988). (1995).Perbahasan Kaedahkaedah a. Ali Hasan Ahmad al-Dariy. (1991). Fatwa Masa Kini. (Terj.13. Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. Fatwa Mufti Kerajaan. Negara Brunei Darussalam. (2000). 17.).

(2002). Penghantar Usul Fiqh. Zaharuddin Abd Rahman.(1994). Anda dan Islam. Usul Fiqh. (1998). Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd. Lumpur: Prospecta Printers Sdn. Abdul Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat zin. Percetakan Zafar. (2001). Sistem Pusaka Islam. Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad. Kuala a. Muhammad Ali As Sobuniy. al-Qahirah: Dar al-Hadith. Selangor Darul Ehsan: Klang Book Centre Malaysia 32. ( terj. Kuala a. Matla’ al Badrain Wamajma’ al Bahrain: Maktabah Wamatba’ah Muhammad al nahdi Waauladahu. Abdul Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat zin. 36.t). Perbahasan usul al Ahkam. Wang. (2004). 38.A. 27. Malaysia 29. Hukum-Hukum Warisan. Fatwa Mufti Kerajaan. Hassan Ahmad. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyyah.Bhd. True Wealth Sdn. 34. (1988). Jabatan Syariah UKM 37. 28. (t. (1997). (1994-2004). (2006). Mohd Zamro Muda Mohd Ridzuan. Undang-undang Pusaka Islam Perlaksanaan di Malaysia. Muhammad Ali. 30. Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. al-Mawarith Fi al-Shari‘ah alIslamiyyah.Bhd. Usul al-Fiqh. (1983). 31. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid Haji Abdul Qadir Haji Ismail.26.). Negara Brunei Darussalam. 3 . AlHidayah Muhammad bin Ismail Daud Fathani. A Hanafie M. al-Sabuni. ______. Kuala Lumpur: Pustaka Hj Abd Majid 33. (2008). 35. Ekonomi Islam: Teori Dan Praktis. Radiah Abdul Kader.

43.Mohd Yusoff. (Terj. Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam al Quran oleh Saleh Mahfoed.Ali Ash. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam 41. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. 40. Selangor. M. (1996). Kuala Lumpur: Pustaka Salam 46. (1997). (1991). (2001). Rosmawati Ali. Tafsir Jalalain. (1996). Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. Lc. Mahmud Saedon A. (1997). Ahmad Mohamed Ibrahim.39. (1999). Bandung: DT Al Ma’arif Zulkifli Hj.) Bahrun Abubakar. 45. Anwarullah . Undang-undang Jenayat Islam. Bandung: Sinar Baru (1980). 47. 4 . Selangor DE: Dewan Pustaka Islam. Hukum-hukum Perkahwinan dan kekeluargaan Dalam Islam. Othman. Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia. (1985). 49. Darussalam. Tafsir Ayat-ayat Ahkam. Huraian Ayat-Ayat Hukum. Keluarga Bahagia Dari Kaca Mata Islam. (1993). Qanun Jinayat Syar’iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadith. 44. Criminal Law of Islam. Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia. Abdul Ghani Azmi bin Haji Idris (1994). Negara Brunei 42. Abd Latif Muda. Paizah Haji Ismail. Undang-undang Keterangan Islam. Dinie Publishers. (1997). Mahmud saedon. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur 50.Shabuni. Imam Jalaluddin al Mahally & Imam Jalaluddin As Suyuthi. Ahmad Mohamed Ibrahim. Haji Sa’id Haji Ibrahim. Subang Jaya: Berita publishing 48.

Abd al-Rahman I.). (1998). Qanun Jinayat Syar’iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadith. Doi. 58. Syeikh Ali Hasan Ahmad Ad-Dariy. Kaedah Hukum Fiqah. Kuala Lumpur: DBP. Ahmad Hasan. Selangor: Syarikat Percetakan Ehsan. Md. Negara Brunei Darussalam. Akhir Haji Yaacob. Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad (2002). (1995-2005). Criminal Law Of Islam. (1993). of Islamic Jurisprudence. al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah. al-Qahirah: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah-‘Ilmiyyah. (1996). Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. 64. Selangor. 57. 56. (1993). Percetakan Zafar. Othman. Anwarullah. 62. Paizah Haji Ismail. Kuala Lumpur.51. (2004). 55. Usul al-Fiqh. London: Ta Ha Publishers. Jabatan Mufti Kerajaan. Selangor DE: Dewan Pustaka Islam. Hassan Ahmad (1998). The Principle Islamabad: Islamic Research Institute. 5 65. Mahmud Saedon A. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd alMajid Hussein Hamid Hassan. Radiah Abdul Kader.). Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid. Rokok dan Merokok. 59. 53.(1994). 52. Undang-Undang Sivil Islam (Terj. Ekonomi Islam: Teori Dan Praktis ( Terj. 61.). Pustaka Hj Abd Majid 54. (1991). (1996). Shari‘ah the Islamic Law. Negara Brunei Darussalam. Irsyad Hukum. (terj. _______. 60. Undang-undang Jenayat Islam.(1991). . (1995). Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah. Dewan Bahasa Dan Pustaka. (1970). Hassan Ahmad. Negara Brunei Darussalam. Undang-undang Keterangan Islam. (1404H/1984M). 63. Haji Sa’id Haji Ibrahim. Usul al-Fiqh.

Kuala Lumpur: Penerbitan Hizbi. Abdul Rashid Haji Abdul Latiff. 76. (2005). (1993). of Islamic Jurisprudence. (1404H/1984M). (1961). 69. Leedy & Jeanne Ellis Ormrod. The Principle Islamabad: Islamic Research Institute. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. 1981 (tr. (2002). Universiti Malaya: Akademi Pengajian Islam 71. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. Planning and Design (8th Edition). Shari‘ah the Islamic Law. Bhasah Abu Bakar. Nihayah al-Sul fi Sharh Minhaj al-Usul fi ‘ilm al-Usul. Kaedah Penyelidikan. 67. 68. (1995). (1997). Sistem Pusaka Islam. al. (Edisi Kedua). 75. Merlin L Swartz. (cetakan ketiga). Haji Abdul Qadir Haji Ismail. Majid Konting. Abd al-Rahman I. Bangi: Penerbit UKM. Paul D. New York: Oxford University Press 73. Mohd. Mohd. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyyah. & ed) Studies on Islam. al-Asnawi. 72. (2001). 74. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. 6 . Doi. 70. Undang-undang Pusaka dalam Islam – Suatu Kajian Perbandingan.Qahirah: matba‘ah Muhammad Ali Sabih wa auladuhu. London: Ta Ha Publishers Ahmad Hasan. Metodologi Penyelidikan. Kaedah Analisis Data Penyelidikan Ilmiah. Practical Research. (1983). Shaffie Abu Bakar. Abd Rahim ibn al-Hassan.66. Idris Awang. New Jersey USA: Pearson Educational International.(2000).

Nota: Mana-mana buku yang disenaraikan di atas terdapat persamaan itu adalah kesilapan teknikal. Disediakan oleh: Zulkifli bin Haji Zakaria Pmk Dekan Fakulti Syariah KUPU SB Disember 2009 7 . Tandakan satu daripadanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful