P. 1
Buku Rujukan Fakulti Syariah

Buku Rujukan Fakulti Syariah

|Views: 177|Likes:
Dipublikasikan oleh fikrihafizah

More info:

Published by: fikrihafizah on Jul 13, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2015

pdf

text

original

BUKRU-BUKU VERSI MELAYU FAKULTI SYARIAH

1.

Abd Karim Zaidan. (1997). (terj.). Ensaiklopedia Fiqh Wanita. Selangor DE: As-Shabab Media.

2.

al-Banjari, Syeikh Muhammad Arsyad. (1987). Sabil al-Muhtadin. Surabaya: PT Bina Ilmu.

3.

H Idris Ahmad S.H. (1999). Fiqh Syafi’e. Kuala Lumpur: Pustaka Antara Sdn.Bhd

4.

Jabatan Mufti Kerajaan. (1995-2004). Irsyad Hukum. Negara Brunei Darussalam.

5.

Mustafa Al Khin, Mustafa Al Bugho, Ali Asy-Syarbaji. (2005). Fiqh Al Manhaji. Kitab Fikah Mazhab Syafie

6.

Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy. (2008). Fathul Mu’in. Johor Darul Takzim Perniagan Jahabersa. Malaysia

7.

Wahbah al Zuhaili.(1994). Fiqh Perundangan Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka kementerian Pendidikan Malaysia.

8.

__________________.(1994-2004). Fatwa Mufti Kerajaan. Negara Brunei Darussalam.

9.

Abd Latif Muda & Rosmawati Ali. (1999). Huraian Ayat-ayat Hukum. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

10.

M.Ali Ash.Shabuni. (1985). Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam al Quran oleh Saleh Mahfoed. Bandung: DT Al Ma’arif

11.

Zulkifli Hj.Mohd Yusoff. (1997). Tafsir Ayat-ayat Ahkam. Subang Jaya: Berita Publishing.

12.

Imam Habib Abdullah Haddad. (t.th). Nasehat Agama Dan Wasiat Iman. (Terj.) Anwar Rasyidi & Mama’ Fatchullah. Tawakal Trading. Singapore

1

). Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad (2002). Abd latif Muda & Rosmawati Ali@Mat Zin (2000).A . Saifulrahman M. (1993). (1994-2004). (terj. al-Qawa‘id al-Fiqh. Hukum Zakat. 2 . Negara Brunei Darussalam. (1995). (Terj. Kuala Lumpur: Pustaka Hj Abd Majid 25. Kuala Lumpur: DBP. Hassan Ahmad (1998). Singapura: Pustaka 18. Negara Brunei Darussalam. Pustaka Nasional. Koleksi Hadis-Hadis Nabi. 14. (1998). Islam dan Muzik. Penyembelihan Binatang dan Pengendalian Daging. 24. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid. (1988). (2000). 20. ______. Ali Hasan Ahmad al-Dariy. (1997). (1994). Fiqh.).M. 15. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa. Singapura. Al-Qardawi. Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh). 23. Fatwa Mufti Kerajaan. 16. Jabatan Mufti Kerajaan. Kaedah Hukum Fiqah. 21.Perbahasan Kaedahkaedah a.Yusuf. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhamad Al Husaini. Yusuf. __________. Imam Jalaaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr Suyuthi. Selangor: llham Abati Enterprise 22. Doktrin Ekonomi Islam. Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. (2000). Al-Qardawi. (1991). Nasional. 17. Fatwa-fatwa Mutakhir: Bandung. Negara Brunei Darussalam. _______. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. Afzal Al-Rahman. Fatwa Masa Kini. Selangor: Syarikat Percetakan Ehsan.13. Pustaka Hidayah 19. M.

Abdul Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat zin. Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah.Bhd. Kuala Lumpur: Pustaka Hj Abd Majid 33. Abdul Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat zin. 38. ( terj. al-Sabuni. 34. Kuala a. Jabatan Syariah UKM 37. Negara Brunei Darussalam.A. Mohd Zamro Muda Mohd Ridzuan. (2006). 31. Ekonomi Islam: Teori Dan Praktis. Hukum-Hukum Warisan. Wang. 35. Selangor Darul Ehsan: Klang Book Centre Malaysia 32. Matla’ al Badrain Wamajma’ al Bahrain: Maktabah Wamatba’ah Muhammad al nahdi Waauladahu. (2002). 28. 27. Fatwa Mufti Kerajaan. Perbahasan usul al Ahkam. Malaysia 29. Radiah Abdul Kader. A Hanafie M. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyyah. Percetakan Zafar. Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad. (2004). Usul al-Fiqh. Muhammad Ali. Anda dan Islam. 36. (t.Bhd.26.(1994). Lumpur: Prospecta Printers Sdn. (1994-2004). AlHidayah Muhammad bin Ismail Daud Fathani.t). (1988). Kuala a. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid Haji Abdul Qadir Haji Ismail. Zaharuddin Abd Rahman. (1983).). (1998). Undang-undang Pusaka Islam Perlaksanaan di Malaysia. al-Qahirah: Dar al-Hadith. Hassan Ahmad. Penghantar Usul Fiqh. Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd. Usul Fiqh. Sistem Pusaka Islam. (2008). 30. ______. 3 . True Wealth Sdn. al-Mawarith Fi al-Shari‘ah alIslamiyyah. (1997). Muhammad Ali As Sobuniy. (2001).

Shabuni. (1996). 40. (1991).) Bahrun Abubakar. Ahmad Mohamed Ibrahim. Darussalam. Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah. Anwarullah . Kuala Lumpur 50. Keluarga Bahagia Dari Kaca Mata Islam. (1996). Dinie Publishers. Imam Jalaluddin al Mahally & Imam Jalaluddin As Suyuthi. Selangor. Bandung: Sinar Baru (1980). Negara Brunei 42. Bandung: DT Al Ma’arif Zulkifli Hj.Ali Ash. Subang Jaya: Berita publishing 48. Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia. 47. (1997). Criminal Law of Islam. (2001). Tafsir Jalalain. Mahmud saedon. (1997). Abdul Ghani Azmi bin Haji Idris (1994). Othman. M. 45. (1985). Abd Latif Muda. (1997). Dewan Bahasa Dan Pustaka. Lc. Mahmud Saedon A. Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam al Quran oleh Saleh Mahfoed.39. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. (Terj. 4 . Kuala Lumpur: Pustaka Salam 46. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. 49. Hukum-hukum Perkahwinan dan kekeluargaan Dalam Islam. Tafsir Ayat-ayat Ahkam.Mohd Yusoff. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam 41. Selangor DE: Dewan Pustaka Islam. Qanun Jinayat Syar’iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadith. Paizah Haji Ismail. Undang-undang Keterangan Islam. Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia. Undang-undang Jenayat Islam. 44. (1993). Rosmawati Ali. Ahmad Mohamed Ibrahim. 43. (1999). Haji Sa’id Haji Ibrahim. Huraian Ayat-Ayat Hukum.

53. Negara Brunei Darussalam. (1993). al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah. (1998). (1996). (1991). Undang-undang Keterangan Islam. Akhir Haji Yaacob. Usul al-Fiqh. Pustaka Hj Abd Majid 54.(1994). 58. Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah. London: Ta Ha Publishers. Syeikh Ali Hasan Ahmad Ad-Dariy. 57.). Doi. al-Qahirah: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah-‘Ilmiyyah. (1970). (terj. Mahmud Saedon A. Rokok dan Merokok. 64. Radiah Abdul Kader. _______. Hassan Ahmad. Qanun Jinayat Syar’iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadith.51. Criminal Law Of Islam. Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad (2002). 59. 62. 56. 61.(1991). Ekonomi Islam: Teori Dan Praktis ( Terj. 55. Othman.). 60. Selangor: Syarikat Percetakan Ehsan. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Undang-undang Jenayat Islam. Kuala Lumpur: DBP. Selangor DE: Dewan Pustaka Islam. Paizah Haji Ismail. of Islamic Jurisprudence. (2004). Jabatan Mufti Kerajaan. Selangor. The Principle Islamabad: Islamic Research Institute. 52. Kaedah Hukum Fiqah. 5 65. Negara Brunei Darussalam. Haji Sa’id Haji Ibrahim. (1996). (1995). Irsyad Hukum. Hassan Ahmad (1998). Shari‘ah the Islamic Law. Anwarullah. Abd al-Rahman I. Kuala Lumpur. Undang-Undang Sivil Islam (Terj. (1995-2005). Ahmad Hasan. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid. Usul al-Fiqh. Md. 63. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd alMajid Hussein Hamid Hassan. Percetakan Zafar. Negara Brunei Darussalam. (1404H/1984M). (1993). .).

67. Doi. Planning and Design (8th Edition). Paul D. Kaedah Penyelidikan. 72. Kaedah Analisis Data Penyelidikan Ilmiah. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Abdul Rashid Haji Abdul Latiff.(2000). Abd al-Rahman I. Abd Rahim ibn al-Hassan. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. New York: Oxford University Press 73. Shaffie Abu Bakar. Merlin L Swartz. The Principle Islamabad: Islamic Research Institute. al. Metodologi Penyelidikan. (1404H/1984M). 68. 1981 (tr. Bangi: Penerbit UKM. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyyah. (2002). 69. (2001). Kuala Lumpur: Penerbitan Hizbi. (1983). Majid Konting. Mohd.66. London: Ta Ha Publishers Ahmad Hasan. Universiti Malaya: Akademi Pengajian Islam 71. Shari‘ah the Islamic Law. (1993). Haji Abdul Qadir Haji Ismail. (cetakan ketiga). 75. (1961). & ed) Studies on Islam. Practical Research. 70. Nihayah al-Sul fi Sharh Minhaj al-Usul fi ‘ilm al-Usul. Mohd. 76. Bhasah Abu Bakar. of Islamic Jurisprudence. Undang-undang Pusaka dalam Islam – Suatu Kajian Perbandingan. (Edisi Kedua). 6 . (1997). al-Asnawi. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. Idris Awang. Leedy & Jeanne Ellis Ormrod. 74. (2005).Qahirah: matba‘ah Muhammad Ali Sabih wa auladuhu. (1995). New Jersey USA: Pearson Educational International. Sistem Pusaka Islam.

Nota: Mana-mana buku yang disenaraikan di atas terdapat persamaan itu adalah kesilapan teknikal. Disediakan oleh: Zulkifli bin Haji Zakaria Pmk Dekan Fakulti Syariah KUPU SB Disember 2009 7 . Tandakan satu daripadanya.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->