P. 1
Buku Rujukan Fakulti Syariah

Buku Rujukan Fakulti Syariah

|Views: 179|Likes:
Dipublikasikan oleh fikrihafizah

More info:

Published by: fikrihafizah on Jul 13, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2015

pdf

text

original

BUKRU-BUKU VERSI MELAYU FAKULTI SYARIAH

1.

Abd Karim Zaidan. (1997). (terj.). Ensaiklopedia Fiqh Wanita. Selangor DE: As-Shabab Media.

2.

al-Banjari, Syeikh Muhammad Arsyad. (1987). Sabil al-Muhtadin. Surabaya: PT Bina Ilmu.

3.

H Idris Ahmad S.H. (1999). Fiqh Syafi’e. Kuala Lumpur: Pustaka Antara Sdn.Bhd

4.

Jabatan Mufti Kerajaan. (1995-2004). Irsyad Hukum. Negara Brunei Darussalam.

5.

Mustafa Al Khin, Mustafa Al Bugho, Ali Asy-Syarbaji. (2005). Fiqh Al Manhaji. Kitab Fikah Mazhab Syafie

6.

Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy. (2008). Fathul Mu’in. Johor Darul Takzim Perniagan Jahabersa. Malaysia

7.

Wahbah al Zuhaili.(1994). Fiqh Perundangan Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka kementerian Pendidikan Malaysia.

8.

__________________.(1994-2004). Fatwa Mufti Kerajaan. Negara Brunei Darussalam.

9.

Abd Latif Muda & Rosmawati Ali. (1999). Huraian Ayat-ayat Hukum. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

10.

M.Ali Ash.Shabuni. (1985). Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam al Quran oleh Saleh Mahfoed. Bandung: DT Al Ma’arif

11.

Zulkifli Hj.Mohd Yusoff. (1997). Tafsir Ayat-ayat Ahkam. Subang Jaya: Berita Publishing.

12.

Imam Habib Abdullah Haddad. (t.th). Nasehat Agama Dan Wasiat Iman. (Terj.) Anwar Rasyidi & Mama’ Fatchullah. Tawakal Trading. Singapore

1

(1995).). (Terj. 23. Negara Brunei Darussalam. Al-Qardawi.Yusuf. Imam Jalaaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr Suyuthi. 14. Kuala Lumpur: Pustaka Hj Abd Majid 25.13. Selangor: Syarikat Percetakan Ehsan. Kaedah Hukum Fiqah. Hukum Zakat. __________.M. Singapura. Penyembelihan Binatang dan Pengendalian Daging. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. Fatwa Mufti Kerajaan. (1994-2004). Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh). al-Qawa‘id al-Fiqh. _______. 24. Ali Hasan Ahmad al-Dariy. Fatwa Masa Kini.A . 17. Nasional. Singapura: Pustaka 18. (1988). (1993). Pustaka Hidayah 19. 21. Saifulrahman M. 15. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid. (2000). (1994). (2000). ______. Doktrin Ekonomi Islam. M. Hassan Ahmad (1998). (1998). Abd latif Muda & Rosmawati Ali@Mat Zin (2000). Negara Brunei Darussalam. Fiqh.). (1997). Afzal Al-Rahman. Selangor: llham Abati Enterprise 22. Al-Qardawi. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhamad Al Husaini. 16. Pustaka Nasional. 2 . Jabatan Mufti Kerajaan. Fatwa-fatwa Mutakhir: Bandung. Negara Brunei Darussalam. Yusuf. Kuala Lumpur: DBP. Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad (2002). Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. Islam dan Muzik.Perbahasan Kaedahkaedah a. (terj. Koleksi Hadis-Hadis Nabi. (1991). 20. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.

Muhammad Ali. Matla’ al Badrain Wamajma’ al Bahrain: Maktabah Wamatba’ah Muhammad al nahdi Waauladahu. Penghantar Usul Fiqh. Muhammad Ali As Sobuniy. 28. 34. Kuala a. Perbahasan usul al Ahkam. Wang. Percetakan Zafar. 35. (1998). Selangor Darul Ehsan: Klang Book Centre Malaysia 32. Kuala Lumpur: Pustaka Hj Abd Majid 33. Mohd Zamro Muda Mohd Ridzuan. 31. (2008). Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid Haji Abdul Qadir Haji Ismail. Abdul Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat zin. (1994-2004). Fatwa Mufti Kerajaan. (1988). Undang-undang Pusaka Islam Perlaksanaan di Malaysia. 36. Hukum-Hukum Warisan. Jabatan Syariah UKM 37. A Hanafie M. Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd.26. 38. ( terj. Malaysia 29. 27. (t. (1983). 30. Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. Zaharuddin Abd Rahman. Kuala a.(1994). Hassan Ahmad. Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad. 3 .). Negara Brunei Darussalam.Bhd.A. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyyah. (1997). al-Sabuni. (2006). al-Mawarith Fi al-Shari‘ah alIslamiyyah. Sistem Pusaka Islam. ______. AlHidayah Muhammad bin Ismail Daud Fathani. al-Qahirah: Dar al-Hadith. Usul Fiqh. True Wealth Sdn. Radiah Abdul Kader.t). (2002). Ekonomi Islam: Teori Dan Praktis. Anda dan Islam. Lumpur: Prospecta Printers Sdn.Bhd. (2001). Abdul Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat zin. (2004). Usul al-Fiqh.

Ahmad Mohamed Ibrahim. Haji Sa’id Haji Ibrahim. (1985). Abd Latif Muda. Darussalam. Undang-undang Keterangan Islam. Imam Jalaluddin al Mahally & Imam Jalaluddin As Suyuthi. Anwarullah . Paizah Haji Ismail. Qanun Jinayat Syar’iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadith. Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah. Ahmad Mohamed Ibrahim. Tafsir Ayat-ayat Ahkam. 40. M. Kuala Lumpur: Pustaka Salam 46. (1997). 4 .) Bahrun Abubakar. Hukum-hukum Perkahwinan dan kekeluargaan Dalam Islam. (1991). (1999).Ali Ash. (Terj. (1993). Tafsir Jalalain. 43. Selangor. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. 44. Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam al Quran oleh Saleh Mahfoed. Lc.39. Criminal Law of Islam. (1996). Selangor DE: Dewan Pustaka Islam. Mahmud Saedon A. 49. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Bandung: DT Al Ma’arif Zulkifli Hj. Abdul Ghani Azmi bin Haji Idris (1994). Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia. Negara Brunei 42. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam 41. Mahmud saedon. Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia. Othman. Keluarga Bahagia Dari Kaca Mata Islam. (1997).Shabuni. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. 45. (1997). Dinie Publishers. (1996). (2001).Mohd Yusoff. Huraian Ayat-Ayat Hukum. Bandung: Sinar Baru (1980). Undang-undang Jenayat Islam. Subang Jaya: Berita publishing 48. Kuala Lumpur 50. Rosmawati Ali. 47.

Undang-undang Jenayat Islam. 62. The Principle Islamabad: Islamic Research Institute. Negara Brunei Darussalam. Hassan Ahmad (1998). Pustaka Hj Abd Majid 54. Radiah Abdul Kader. 59. Ahmad Hasan. (2004). Haji Sa’id Haji Ibrahim. Selangor: Syarikat Percetakan Ehsan. 63. _______. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid. Selangor DE: Dewan Pustaka Islam. Kaedah Hukum Fiqah. Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. 56. Irsyad Hukum. Doi. Syeikh Ali Hasan Ahmad Ad-Dariy. Undang-undang Keterangan Islam. 57. (1993). Selangor. Dewan Bahasa Dan Pustaka. (terj. Md.(1991). Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad (2002).51. Paizah Haji Ismail. Qanun Jinayat Syar’iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadith. (1995-2005). Abd al-Rahman I. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd alMajid Hussein Hamid Hassan. Criminal Law Of Islam. al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah.). Rokok dan Merokok. 64. 58. Usul al-Fiqh. Negara Brunei Darussalam. Ekonomi Islam: Teori Dan Praktis ( Terj. of Islamic Jurisprudence. London: Ta Ha Publishers. 5 65. Percetakan Zafar. (1995). Jabatan Mufti Kerajaan. al-Qahirah: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah-‘Ilmiyyah. 55. Akhir Haji Yaacob. Negara Brunei Darussalam. Usul al-Fiqh. Shari‘ah the Islamic Law. Undang-Undang Sivil Islam (Terj. 60. Kuala Lumpur: DBP. Anwarullah. 61.). 53. (1996). 52. (1404H/1984M). .). (1996). Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah. (1970). (1991). Kuala Lumpur. (1993).(1994). Othman. Hassan Ahmad. Mahmud Saedon A. (1998).

Qahirah: matba‘ah Muhammad Ali Sabih wa auladuhu. (1995). Abdul Rashid Haji Abdul Latiff. Nihayah al-Sul fi Sharh Minhaj al-Usul fi ‘ilm al-Usul. & ed) Studies on Islam. (1993). Shari‘ah the Islamic Law. al-Asnawi. 1981 (tr. Paul D. Planning and Design (8th Edition). 68. 74. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. 69. (2001). (1983). New York: Oxford University Press 73. Undang-undang Pusaka dalam Islam – Suatu Kajian Perbandingan. (1997). al. Kaedah Analisis Data Penyelidikan Ilmiah. Mohd. Sistem Pusaka Islam. (Edisi Kedua). 70. Haji Abdul Qadir Haji Ismail. (1404H/1984M). Metodologi Penyelidikan. Bhasah Abu Bakar. 75. (2005). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Penerbitan Hizbi. Bangi: Penerbit UKM. Mohd. (1961). Shaffie Abu Bakar. Abd al-Rahman I. New Jersey USA: Pearson Educational International. 76. Practical Research. (cetakan ketiga). 72. London: Ta Ha Publishers Ahmad Hasan. Majid Konting. Idris Awang. Leedy & Jeanne Ellis Ormrod. of Islamic Jurisprudence. (2002). 6 . Merlin L Swartz. 67. Universiti Malaya: Akademi Pengajian Islam 71. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyyah.66. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. The Principle Islamabad: Islamic Research Institute. Kaedah Penyelidikan. Abd Rahim ibn al-Hassan.(2000). Doi.

Tandakan satu daripadanya.Nota: Mana-mana buku yang disenaraikan di atas terdapat persamaan itu adalah kesilapan teknikal. Disediakan oleh: Zulkifli bin Haji Zakaria Pmk Dekan Fakulti Syariah KUPU SB Disember 2009 7 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->