BUKRU-BUKU VERSI MELAYU FAKULTI SYARIAH

1.

Abd Karim Zaidan. (1997). (terj.). Ensaiklopedia Fiqh Wanita. Selangor DE: As-Shabab Media.

2.

al-Banjari, Syeikh Muhammad Arsyad. (1987). Sabil al-Muhtadin. Surabaya: PT Bina Ilmu.

3.

H Idris Ahmad S.H. (1999). Fiqh Syafi’e. Kuala Lumpur: Pustaka Antara Sdn.Bhd

4.

Jabatan Mufti Kerajaan. (1995-2004). Irsyad Hukum. Negara Brunei Darussalam.

5.

Mustafa Al Khin, Mustafa Al Bugho, Ali Asy-Syarbaji. (2005). Fiqh Al Manhaji. Kitab Fikah Mazhab Syafie

6.

Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy. (2008). Fathul Mu’in. Johor Darul Takzim Perniagan Jahabersa. Malaysia

7.

Wahbah al Zuhaili.(1994). Fiqh Perundangan Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka kementerian Pendidikan Malaysia.

8.

__________________.(1994-2004). Fatwa Mufti Kerajaan. Negara Brunei Darussalam.

9.

Abd Latif Muda & Rosmawati Ali. (1999). Huraian Ayat-ayat Hukum. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

10.

M.Ali Ash.Shabuni. (1985). Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam al Quran oleh Saleh Mahfoed. Bandung: DT Al Ma’arif

11.

Zulkifli Hj.Mohd Yusoff. (1997). Tafsir Ayat-ayat Ahkam. Subang Jaya: Berita Publishing.

12.

Imam Habib Abdullah Haddad. (t.th). Nasehat Agama Dan Wasiat Iman. (Terj.) Anwar Rasyidi & Mama’ Fatchullah. Tawakal Trading. Singapore

1

(2000). (1995). Pustaka Nasional. Kuala Lumpur: DBP. Singapura. Negara Brunei Darussalam. Fiqh. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhamad Al Husaini.).M.A . 23. Hassan Ahmad (1998). (1997). Singapura: Pustaka 18. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid. (2000). __________. Negara Brunei Darussalam. Pustaka Hidayah 19. Al-Qardawi. Saifulrahman M. Al-Qardawi. Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. al-Qawa‘id al-Fiqh. ______. Jabatan Mufti Kerajaan. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa. Selangor: llham Abati Enterprise 22. (terj. Penyembelihan Binatang dan Pengendalian Daging. (1993). Doktrin Ekonomi Islam. 17. Hukum Zakat. Koleksi Hadis-Hadis Nabi. 14. 15. Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad (2002). Fatwa Mufti Kerajaan. Fatwa Masa Kini. Nasional. (1988). 2 . 20. _______. (Terj. Abd latif Muda & Rosmawati Ali@Mat Zin (2000). (1991).Yusuf. Selangor: Syarikat Percetakan Ehsan.13. Kaedah Hukum Fiqah. 21. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.). 16. Imam Jalaaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr Suyuthi. Kuala Lumpur: Pustaka Hj Abd Majid 25.Perbahasan Kaedahkaedah a. (1998). Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh). (1994). M. Fatwa-fatwa Mutakhir: Bandung. Negara Brunei Darussalam. Islam dan Muzik. Ali Hasan Ahmad al-Dariy. 24. Afzal Al-Rahman. (1994-2004). Yusuf.

(2002). Sistem Pusaka Islam. Muhammad Ali. A Hanafie M.t).26. Abdul Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat zin. Kuala Lumpur: Pustaka Hj Abd Majid 33. Usul Fiqh. 36. 3 . Selangor Darul Ehsan: Klang Book Centre Malaysia 32. Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad. 38. Jabatan Syariah UKM 37. Fatwa Mufti Kerajaan. Mohd Zamro Muda Mohd Ridzuan. Hassan Ahmad. Wang. (t. Anda dan Islam. (2001). Penghantar Usul Fiqh. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyyah. al-Mawarith Fi al-Shari‘ah alIslamiyyah. Kuala a. 34. Abdul Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat zin. al-Qahirah: Dar al-Hadith. Radiah Abdul Kader. Lumpur: Prospecta Printers Sdn. True Wealth Sdn. ( terj. Negara Brunei Darussalam. (2008). Perbahasan usul al Ahkam. (2004). 30. (2006). Undang-undang Pusaka Islam Perlaksanaan di Malaysia. (1994-2004). (1998). Kuala a. (1997).). Matla’ al Badrain Wamajma’ al Bahrain: Maktabah Wamatba’ah Muhammad al nahdi Waauladahu. Malaysia 29. (1983). 28. Usul al-Fiqh. Zaharuddin Abd Rahman.Bhd. al-Sabuni.(1994). AlHidayah Muhammad bin Ismail Daud Fathani.Bhd. Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. Hukum-Hukum Warisan. 31. ______. (1988). Ekonomi Islam: Teori Dan Praktis. 27.A. 35. Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd. Muhammad Ali As Sobuniy. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid Haji Abdul Qadir Haji Ismail. Percetakan Zafar.

Huraian Ayat-Ayat Hukum.Mohd Yusoff. Anwarullah . Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia. 44. Tafsir Ayat-ayat Ahkam. Abd Latif Muda. Ahmad Mohamed Ibrahim. Darussalam. Lc. 4 . Kuala Lumpur: Pustaka Salam 46. Bandung: DT Al Ma’arif Zulkifli Hj. Criminal Law of Islam. Subang Jaya: Berita publishing 48. Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam al Quran oleh Saleh Mahfoed. Paizah Haji Ismail. Othman. Selangor DE: Dewan Pustaka Islam. 40. Imam Jalaluddin al Mahally & Imam Jalaluddin As Suyuthi. Selangor. Bandung: Sinar Baru (1980). (Terj. Negara Brunei 42. Keluarga Bahagia Dari Kaca Mata Islam. 49. Mahmud Saedon A. (1991). Kuala Lumpur 50. M. (2001). Haji Sa’id Haji Ibrahim. Undang-undang Keterangan Islam. 43. Undang-undang Jenayat Islam.) Bahrun Abubakar. Ahmad Mohamed Ibrahim. 45.Shabuni. Hukum-hukum Perkahwinan dan kekeluargaan Dalam Islam. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Mahmud saedon. Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia. Abdul Ghani Azmi bin Haji Idris (1994). Dinie Publishers.Ali Ash. Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah.39. (1997). (1997). Tafsir Jalalain. 47. (1999). Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. Rosmawati Ali. Qanun Jinayat Syar’iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadith. (1996). (1996). (1997). (1993). (1985). Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam 41.

(2004). Percetakan Zafar. 59. (1995). Radiah Abdul Kader. (terj. Haji Sa’id Haji Ibrahim. (1993). Rokok dan Merokok. 62. Mahmud Saedon A. Kaedah Hukum Fiqah. (1998). 57. Jabatan Mufti Kerajaan. Syeikh Ali Hasan Ahmad Ad-Dariy. 56. 60.(1991).).). Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd alMajid Hussein Hamid Hassan. Undang-undang Keterangan Islam. Shari‘ah the Islamic Law. (1996). (1993). Ahmad Hasan. 55. Ekonomi Islam: Teori Dan Praktis ( Terj. al-Qahirah: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah-‘Ilmiyyah. Selangor. (1991). Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah. Negara Brunei Darussalam. (1995-2005). Negara Brunei Darussalam. _______. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid. Usul al-Fiqh. Kuala Lumpur: DBP. Selangor: Syarikat Percetakan Ehsan. 53. 61. (1996). Paizah Haji Ismail. (1970). 58. Kuala Lumpur. 63. Usul al-Fiqh. (1404H/1984M). Md. Doi. Hassan Ahmad. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Undang-undang Jenayat Islam.(1994). Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad (2002). Qanun Jinayat Syar’iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadith. Pustaka Hj Abd Majid 54. The Principle Islamabad: Islamic Research Institute. Abd al-Rahman I. Negara Brunei Darussalam.51. Othman. al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah. Selangor DE: Dewan Pustaka Islam. Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. . 5 65. Akhir Haji Yaacob. 52.). Anwarullah. Hassan Ahmad (1998). Criminal Law Of Islam. 64. London: Ta Ha Publishers. Undang-Undang Sivil Islam (Terj. Irsyad Hukum. of Islamic Jurisprudence.

Metodologi Penyelidikan. & ed) Studies on Islam. Shaffie Abu Bakar. The Principle Islamabad: Islamic Research Institute. (1997). Leedy & Jeanne Ellis Ormrod. (1993). 75. Doi. Planning and Design (8th Edition). 70. (cetakan ketiga). Bhasah Abu Bakar. (1961). Kaedah Penyelidikan. (2002). Practical Research. (Edisi Kedua). 76. Idris Awang.(2000). 72. al. Undang-undang Pusaka dalam Islam – Suatu Kajian Perbandingan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. Shari‘ah the Islamic Law.66. Mohd. Sistem Pusaka Islam. (1404H/1984M). Nihayah al-Sul fi Sharh Minhaj al-Usul fi ‘ilm al-Usul. Majid Konting. London: Ta Ha Publishers Ahmad Hasan. Bangi: Penerbit UKM.Qahirah: matba‘ah Muhammad Ali Sabih wa auladuhu. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Paul D. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1981 (tr. of Islamic Jurisprudence. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyyah. Haji Abdul Qadir Haji Ismail. 74. Abdul Rashid Haji Abdul Latiff. Kuala Lumpur: Penerbitan Hizbi. 6 . New York: Oxford University Press 73. New Jersey USA: Pearson Educational International. Universiti Malaya: Akademi Pengajian Islam 71. Mohd. (1983). 68. Abd Rahim ibn al-Hassan. 69. (2001). al-Asnawi. Kaedah Analisis Data Penyelidikan Ilmiah. Abd al-Rahman I. (1995). Merlin L Swartz. 67. (2005).

Disediakan oleh: Zulkifli bin Haji Zakaria Pmk Dekan Fakulti Syariah KUPU SB Disember 2009 7 . Tandakan satu daripadanya.Nota: Mana-mana buku yang disenaraikan di atas terdapat persamaan itu adalah kesilapan teknikal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful