BUKRU-BUKU VERSI MELAYU FAKULTI SYARIAH

1.

Abd Karim Zaidan. (1997). (terj.). Ensaiklopedia Fiqh Wanita. Selangor DE: As-Shabab Media.

2.

al-Banjari, Syeikh Muhammad Arsyad. (1987). Sabil al-Muhtadin. Surabaya: PT Bina Ilmu.

3.

H Idris Ahmad S.H. (1999). Fiqh Syafi’e. Kuala Lumpur: Pustaka Antara Sdn.Bhd

4.

Jabatan Mufti Kerajaan. (1995-2004). Irsyad Hukum. Negara Brunei Darussalam.

5.

Mustafa Al Khin, Mustafa Al Bugho, Ali Asy-Syarbaji. (2005). Fiqh Al Manhaji. Kitab Fikah Mazhab Syafie

6.

Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy. (2008). Fathul Mu’in. Johor Darul Takzim Perniagan Jahabersa. Malaysia

7.

Wahbah al Zuhaili.(1994). Fiqh Perundangan Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka kementerian Pendidikan Malaysia.

8.

__________________.(1994-2004). Fatwa Mufti Kerajaan. Negara Brunei Darussalam.

9.

Abd Latif Muda & Rosmawati Ali. (1999). Huraian Ayat-ayat Hukum. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

10.

M.Ali Ash.Shabuni. (1985). Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam al Quran oleh Saleh Mahfoed. Bandung: DT Al Ma’arif

11.

Zulkifli Hj.Mohd Yusoff. (1997). Tafsir Ayat-ayat Ahkam. Subang Jaya: Berita Publishing.

12.

Imam Habib Abdullah Haddad. (t.th). Nasehat Agama Dan Wasiat Iman. (Terj.) Anwar Rasyidi & Mama’ Fatchullah. Tawakal Trading. Singapore

1

Yusuf. _______.).Perbahasan Kaedahkaedah a. Selangor: llham Abati Enterprise 22. Penyembelihan Binatang dan Pengendalian Daging. Abd latif Muda & Rosmawati Ali@Mat Zin (2000). Negara Brunei Darussalam. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.A . (Terj. (1997). (1988). Imam Jalaaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr Suyuthi. 21. Koleksi Hadis-Hadis Nabi. Fatwa Masa Kini. Selangor: Syarikat Percetakan Ehsan. 15. Yusuf. Pustaka Nasional. Al-Qardawi. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhamad Al Husaini. Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad (2002). (terj. (2000). 20. (1994-2004). 17. 14. Islam dan Muzik. M. Singapura. (1993). 24. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid. Fatwa-fatwa Mutakhir: Bandung. Pustaka Hidayah 19. Ali Hasan Ahmad al-Dariy. Afzal Al-Rahman. Saifulrahman M. Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. (1998). Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa. Al-Qardawi. Hukum Zakat. Negara Brunei Darussalam. Hassan Ahmad (1998). Kaedah Hukum Fiqah. Fatwa Mufti Kerajaan. Kuala Lumpur: DBP. Singapura: Pustaka 18. Doktrin Ekonomi Islam. (2000). Kuala Lumpur: Pustaka Hj Abd Majid 25. Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh). Fiqh. __________. ______. Jabatan Mufti Kerajaan.13. 23. Negara Brunei Darussalam. 2 .). (1994).M. al-Qawa‘id al-Fiqh. (1991). 16. (1995). Nasional.

Kuala Lumpur: Pustaka Hj Abd Majid 33. 30. 35.A.Bhd. AlHidayah Muhammad bin Ismail Daud Fathani. 31.). A Hanafie M. Selangor Darul Ehsan: Klang Book Centre Malaysia 32. Muhammad Ali As Sobuniy. Lumpur: Prospecta Printers Sdn. 27. Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd. Hassan Ahmad.(1994). Malaysia 29. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyyah. 28. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid Haji Abdul Qadir Haji Ismail. al-Mawarith Fi al-Shari‘ah alIslamiyyah. 36. (1994-2004). Ekonomi Islam: Teori Dan Praktis. Percetakan Zafar. Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. Sistem Pusaka Islam.Bhd. ______. (1997). Abdul Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat zin. Zaharuddin Abd Rahman. Radiah Abdul Kader. 3 . 34. Usul al-Fiqh. Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad. Undang-undang Pusaka Islam Perlaksanaan di Malaysia. Anda dan Islam. (t. (1988). al-Sabuni.26. (2006). 38. Abdul Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat zin. Perbahasan usul al Ahkam. Fatwa Mufti Kerajaan. Hukum-Hukum Warisan. Usul Fiqh. Jabatan Syariah UKM 37. (2004). Penghantar Usul Fiqh. ( terj. Matla’ al Badrain Wamajma’ al Bahrain: Maktabah Wamatba’ah Muhammad al nahdi Waauladahu. Wang. (1998).t). (2008). Negara Brunei Darussalam. Kuala a. (2002). al-Qahirah: Dar al-Hadith. Kuala a. Mohd Zamro Muda Mohd Ridzuan. Muhammad Ali. (1983). True Wealth Sdn. (2001).

Abd Latif Muda. Selangor. Undang-undang Keterangan Islam. Anwarullah . Rosmawati Ali. 4 . Kuala Lumpur 50. Tafsir Ayat-ayat Ahkam. Selangor DE: Dewan Pustaka Islam. (1996). Keluarga Bahagia Dari Kaca Mata Islam. (1997). Abdul Ghani Azmi bin Haji Idris (1994). Dewan Bahasa Dan Pustaka. (1991). Ahmad Mohamed Ibrahim. 47. Haji Sa’id Haji Ibrahim. Hukum-hukum Perkahwinan dan kekeluargaan Dalam Islam.Ali Ash. Mahmud saedon. Bandung: Sinar Baru (1980). 44.) Bahrun Abubakar. Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia. (1997). Huraian Ayat-Ayat Hukum. Undang-undang Jenayat Islam.Shabuni. Bandung: DT Al Ma’arif Zulkifli Hj. (2001). 40. Imam Jalaluddin al Mahally & Imam Jalaluddin As Suyuthi. Criminal Law of Islam.Mohd Yusoff. Othman. Lc.39. (1997). Tafsir Jalalain. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah. (1996). Darussalam. Qanun Jinayat Syar’iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadith. Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia. (1999). M. Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam al Quran oleh Saleh Mahfoed. Negara Brunei 42. 43. Dinie Publishers. Ahmad Mohamed Ibrahim. (Terj. 49. 45. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam 41. Kuala Lumpur: Pustaka Salam 46. (1993). Subang Jaya: Berita publishing 48. (1985). Mahmud Saedon A. Paizah Haji Ismail.

Negara Brunei Darussalam. 52. (2004). Undang-undang Jenayat Islam. Shari‘ah the Islamic Law. Mahmud Saedon A. The Principle Islamabad: Islamic Research Institute. al-Qahirah: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah-‘Ilmiyyah.(1991). (1995-2005). 62. (1996). Hassan Ahmad (1998). Qanun Jinayat Syar’iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadith. 56. Rokok dan Merokok. Abd al-Rahman I. Criminal Law Of Islam. 64. Undang-undang Keterangan Islam. (1970). Undang-Undang Sivil Islam (Terj. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Percetakan Zafar. Kuala Lumpur: DBP. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd alMajid Hussein Hamid Hassan. 61. Kaedah Hukum Fiqah. 55. Negara Brunei Darussalam. (1404H/1984M). (1991). London: Ta Ha Publishers. Anwarullah. Selangor DE: Dewan Pustaka Islam. (1996). Selangor. Paizah Haji Ismail. (terj. Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah.). Usul al-Fiqh.). Kuala Lumpur.). 5 65. Usul al-Fiqh. (1993). (1998). Ahmad Hasan. (1995). Md. . Hassan Ahmad. of Islamic Jurisprudence. (1993). Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad (2002). 60. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid. 57. al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah. Pustaka Hj Abd Majid 54. Ekonomi Islam: Teori Dan Praktis ( Terj.51. 58. 63. Irsyad Hukum. Jabatan Mufti Kerajaan. Negara Brunei Darussalam. Syeikh Ali Hasan Ahmad Ad-Dariy. 59. Othman. _______. 53. Doi.(1994). Radiah Abdul Kader. Selangor: Syarikat Percetakan Ehsan. Akhir Haji Yaacob. Haji Sa’id Haji Ibrahim. Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah.

(cetakan ketiga). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Nihayah al-Sul fi Sharh Minhaj al-Usul fi ‘ilm al-Usul. Kuala Lumpur: Penerbitan Hizbi. (1997). al-Asnawi. 70. (1961). Bangi: Penerbit UKM. 67. Practical Research. 6 . Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kaedah Analisis Data Penyelidikan Ilmiah. Doi. Haji Abdul Qadir Haji Ismail. Paul D. Undang-undang Pusaka dalam Islam – Suatu Kajian Perbandingan. Merlin L Swartz. Planning and Design (8th Edition). 68. & ed) Studies on Islam. 75. 76. (1995). Kaedah Penyelidikan. 72. Majid Konting. Sistem Pusaka Islam. (2005). (1993). (2002). Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyyah. of Islamic Jurisprudence.Qahirah: matba‘ah Muhammad Ali Sabih wa auladuhu.66. Universiti Malaya: Akademi Pengajian Islam 71.(2000). New York: Oxford University Press 73. (Edisi Kedua). Metodologi Penyelidikan. Leedy & Jeanne Ellis Ormrod. The Principle Islamabad: Islamic Research Institute. (2001). al. Mohd. Shaffie Abu Bakar. New Jersey USA: Pearson Educational International. Idris Awang. Abd Rahim ibn al-Hassan. Mohd. 1981 (tr. London: Ta Ha Publishers Ahmad Hasan. Bhasah Abu Bakar. Abdul Rashid Haji Abdul Latiff. 74. (1404H/1984M). (1983). Abd al-Rahman I. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. 69. Shari‘ah the Islamic Law.

Tandakan satu daripadanya.Nota: Mana-mana buku yang disenaraikan di atas terdapat persamaan itu adalah kesilapan teknikal. Disediakan oleh: Zulkifli bin Haji Zakaria Pmk Dekan Fakulti Syariah KUPU SB Disember 2009 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful