BUKRU-BUKU VERSI MELAYU FAKULTI SYARIAH

1.

Abd Karim Zaidan. (1997). (terj.). Ensaiklopedia Fiqh Wanita. Selangor DE: As-Shabab Media.

2.

al-Banjari, Syeikh Muhammad Arsyad. (1987). Sabil al-Muhtadin. Surabaya: PT Bina Ilmu.

3.

H Idris Ahmad S.H. (1999). Fiqh Syafi’e. Kuala Lumpur: Pustaka Antara Sdn.Bhd

4.

Jabatan Mufti Kerajaan. (1995-2004). Irsyad Hukum. Negara Brunei Darussalam.

5.

Mustafa Al Khin, Mustafa Al Bugho, Ali Asy-Syarbaji. (2005). Fiqh Al Manhaji. Kitab Fikah Mazhab Syafie

6.

Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy. (2008). Fathul Mu’in. Johor Darul Takzim Perniagan Jahabersa. Malaysia

7.

Wahbah al Zuhaili.(1994). Fiqh Perundangan Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka kementerian Pendidikan Malaysia.

8.

__________________.(1994-2004). Fatwa Mufti Kerajaan. Negara Brunei Darussalam.

9.

Abd Latif Muda & Rosmawati Ali. (1999). Huraian Ayat-ayat Hukum. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

10.

M.Ali Ash.Shabuni. (1985). Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam al Quran oleh Saleh Mahfoed. Bandung: DT Al Ma’arif

11.

Zulkifli Hj.Mohd Yusoff. (1997). Tafsir Ayat-ayat Ahkam. Subang Jaya: Berita Publishing.

12.

Imam Habib Abdullah Haddad. (t.th). Nasehat Agama Dan Wasiat Iman. (Terj.) Anwar Rasyidi & Mama’ Fatchullah. Tawakal Trading. Singapore

1

Fiqh.Perbahasan Kaedahkaedah a. Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh). Pustaka Hidayah 19. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid. Doktrin Ekonomi Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. (1991). Imam Jalaaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr Suyuthi. Negara Brunei Darussalam. __________. 14. 2 . Penyembelihan Binatang dan Pengendalian Daging. (1995). Hassan Ahmad (1998). Selangor: Syarikat Percetakan Ehsan. Singapura. (1998). Koleksi Hadis-Hadis Nabi. Fatwa Mufti Kerajaan. Fatwa-fatwa Mutakhir: Bandung. Al-Qardawi. Islam dan Muzik. (Terj.Yusuf. Singapura: Pustaka 18. 16.A . Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa. (1993). Al-Qardawi. 21. (1988). Selangor: llham Abati Enterprise 22. (1994-2004). (1994). (2000). Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad (2002). M. Kaedah Hukum Fiqah.). 24.13. 17. Hukum Zakat. al-Qawa‘id al-Fiqh. Ali Hasan Ahmad al-Dariy. Pustaka Nasional.). Saifulrahman M. 20. Kuala Lumpur: DBP. Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. _______. Negara Brunei Darussalam. (1997). (2000). Afzal Al-Rahman. Kuala Lumpur: Pustaka Hj Abd Majid 25.M. 15. 23. ______. Negara Brunei Darussalam. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhamad Al Husaini. Jabatan Mufti Kerajaan. (terj. Nasional. Fatwa Masa Kini. Yusuf. Abd latif Muda & Rosmawati Ali@Mat Zin (2000).

______. 3 . Undang-undang Pusaka Islam Perlaksanaan di Malaysia.A. Sistem Pusaka Islam. Muhammad Ali. Wang. Negara Brunei Darussalam. Perbahasan usul al Ahkam. Percetakan Zafar. Ekonomi Islam: Teori Dan Praktis. Abdul Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat zin. (1983). al-Mawarith Fi al-Shari‘ah alIslamiyyah. 27. 30. (2004). Anda dan Islam. Muhammad Ali As Sobuniy. Radiah Abdul Kader. Fatwa Mufti Kerajaan. (2002). (t.t). Kuala Lumpur: Pustaka Hj Abd Majid 33. Matla’ al Badrain Wamajma’ al Bahrain: Maktabah Wamatba’ah Muhammad al nahdi Waauladahu. Hukum-Hukum Warisan. Hassan Ahmad. Usul al-Fiqh. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyyah.). 38. Lumpur: Prospecta Printers Sdn. ( terj. A Hanafie M.Bhd. Mohd Zamro Muda Mohd Ridzuan. 35. Abdul Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat zin. (1998). Malaysia 29. Zaharuddin Abd Rahman. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid Haji Abdul Qadir Haji Ismail. AlHidayah Muhammad bin Ismail Daud Fathani. Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. 36.Bhd.(1994). (2001). Penghantar Usul Fiqh. Jabatan Syariah UKM 37. 34. (1994-2004). 28. 31. (2006). (1997). (1988). True Wealth Sdn. Selangor Darul Ehsan: Klang Book Centre Malaysia 32. Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad. al-Qahirah: Dar al-Hadith. Kuala a. Kuala a. (2008). al-Sabuni. Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd.26. Usul Fiqh.

Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. Rosmawati Ali. 49. Selangor DE: Dewan Pustaka Islam. Criminal Law of Islam. Mahmud saedon. Ahmad Mohamed Ibrahim. Bandung: Sinar Baru (1980). Lc. Ahmad Mohamed Ibrahim. Kuala Lumpur: Pustaka Salam 46. Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia. Tafsir Jalalain. Mahmud Saedon A. Huraian Ayat-Ayat Hukum. Othman. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Haji Sa’id Haji Ibrahim. (1997). Bandung: DT Al Ma’arif Zulkifli Hj. (1997). Abd Latif Muda. Kuala Lumpur 50. (1985). (1996).) Bahrun Abubakar. 40. Imam Jalaluddin al Mahally & Imam Jalaluddin As Suyuthi. M. Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia. Subang Jaya: Berita publishing 48.Shabuni. 44.Ali Ash. (1991). Keluarga Bahagia Dari Kaca Mata Islam. Darussalam. Dinie Publishers. Anwarullah . Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam 41. Paizah Haji Ismail. (1999). (1996). 45. (2001). Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah. Hukum-hukum Perkahwinan dan kekeluargaan Dalam Islam. Negara Brunei 42. Undang-undang Jenayat Islam.Mohd Yusoff. 4 . Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam al Quran oleh Saleh Mahfoed. (Terj. Abdul Ghani Azmi bin Haji Idris (1994). (1997). Tafsir Ayat-ayat Ahkam. 47. (1993). Selangor.39. Undang-undang Keterangan Islam. Qanun Jinayat Syar’iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadith. 43.

Hassan Ahmad (1998). _______. 53. 62. Paizah Haji Ismail. Abd al-Rahman I. (1998). Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd alMajid Hussein Hamid Hassan.(1991). Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid. Usul al-Fiqh. (1996). Kuala Lumpur.).51. 55. Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah. Ahmad Hasan. (1996). Rokok dan Merokok. Akhir Haji Yaacob. (1404H/1984M). 61. 52. 57. Ekonomi Islam: Teori Dan Praktis ( Terj. al-Qahirah: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah-‘Ilmiyyah. 5 65. 60. Undang-Undang Sivil Islam (Terj. (1995). Anwarullah. Jabatan Mufti Kerajaan. The Principle Islamabad: Islamic Research Institute. Syeikh Ali Hasan Ahmad Ad-Dariy. 64. Md. Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad (2002). Radiah Abdul Kader. (1991). Undang-undang Keterangan Islam. of Islamic Jurisprudence. Negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam. Kaedah Hukum Fiqah. Doi. Criminal Law Of Islam. (2004). 63. Kuala Lumpur: DBP. London: Ta Ha Publishers. (1995-2005). Hassan Ahmad. Pustaka Hj Abd Majid 54.). al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah. Qanun Jinayat Syar’iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadith. Selangor. Percetakan Zafar. (terj.). (1993). Mahmud Saedon A. (1993).(1994). Selangor: Syarikat Percetakan Ehsan. Usul al-Fiqh. Othman. Negara Brunei Darussalam. 59. Haji Sa’id Haji Ibrahim. 56. . (1970). Selangor DE: Dewan Pustaka Islam. 58. Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. Irsyad Hukum. Shari‘ah the Islamic Law. Undang-undang Jenayat Islam.

Idris Awang. Mohd. Mohd. (1995). Undang-undang Pusaka dalam Islam – Suatu Kajian Perbandingan. (2001). (1997). 75. Abd al-Rahman I. al. Practical Research. Abd Rahim ibn al-Hassan. 70. Leedy & Jeanne Ellis Ormrod. Haji Abdul Qadir Haji Ismail. Bangi: Penerbit UKM. Abdul Rashid Haji Abdul Latiff. (1983). Planning and Design (8th Edition). of Islamic Jurisprudence. Nihayah al-Sul fi Sharh Minhaj al-Usul fi ‘ilm al-Usul. al-Asnawi. New Jersey USA: Pearson Educational International. 6 . Metodologi Penyelidikan. Kaedah Analisis Data Penyelidikan Ilmiah. (1404H/1984M). Universiti Malaya: Akademi Pengajian Islam 71. 74. (Edisi Kedua). 69.Qahirah: matba‘ah Muhammad Ali Sabih wa auladuhu. 68. 72. Kaedah Penyelidikan. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyyah. Majid Konting. (cetakan ketiga). The Principle Islamabad: Islamic Research Institute. New York: Oxford University Press 73. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. (2005). Sistem Pusaka Islam. 76. 67. Paul D.66. 1981 (tr. Merlin L Swartz. (2002). Doi. Shari‘ah the Islamic Law.(2000). (1993). Bhasah Abu Bakar. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. London: Ta Ha Publishers Ahmad Hasan. Kuala Lumpur: Penerbitan Hizbi. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1961). & ed) Studies on Islam. Shaffie Abu Bakar.

Tandakan satu daripadanya. Disediakan oleh: Zulkifli bin Haji Zakaria Pmk Dekan Fakulti Syariah KUPU SB Disember 2009 7 .Nota: Mana-mana buku yang disenaraikan di atas terdapat persamaan itu adalah kesilapan teknikal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful