BUKRU-BUKU VERSI MELAYU FAKULTI SYARIAH

1.

Abd Karim Zaidan. (1997). (terj.). Ensaiklopedia Fiqh Wanita. Selangor DE: As-Shabab Media.

2.

al-Banjari, Syeikh Muhammad Arsyad. (1987). Sabil al-Muhtadin. Surabaya: PT Bina Ilmu.

3.

H Idris Ahmad S.H. (1999). Fiqh Syafi’e. Kuala Lumpur: Pustaka Antara Sdn.Bhd

4.

Jabatan Mufti Kerajaan. (1995-2004). Irsyad Hukum. Negara Brunei Darussalam.

5.

Mustafa Al Khin, Mustafa Al Bugho, Ali Asy-Syarbaji. (2005). Fiqh Al Manhaji. Kitab Fikah Mazhab Syafie

6.

Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy. (2008). Fathul Mu’in. Johor Darul Takzim Perniagan Jahabersa. Malaysia

7.

Wahbah al Zuhaili.(1994). Fiqh Perundangan Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka kementerian Pendidikan Malaysia.

8.

__________________.(1994-2004). Fatwa Mufti Kerajaan. Negara Brunei Darussalam.

9.

Abd Latif Muda & Rosmawati Ali. (1999). Huraian Ayat-ayat Hukum. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

10.

M.Ali Ash.Shabuni. (1985). Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam al Quran oleh Saleh Mahfoed. Bandung: DT Al Ma’arif

11.

Zulkifli Hj.Mohd Yusoff. (1997). Tafsir Ayat-ayat Ahkam. Subang Jaya: Berita Publishing.

12.

Imam Habib Abdullah Haddad. (t.th). Nasehat Agama Dan Wasiat Iman. (Terj.) Anwar Rasyidi & Mama’ Fatchullah. Tawakal Trading. Singapore

1

Imam Jalaaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr Suyuthi. (1997). Penyembelihan Binatang dan Pengendalian Daging. Singapura: Pustaka 18.). (2000). Afzal Al-Rahman. __________. al-Qawa‘id al-Fiqh. Doktrin Ekonomi Islam. Negara Brunei Darussalam. Al-Qardawi. Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh). Hassan Ahmad (1998). Pustaka Nasional.M. (1998).). Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid. _______.A . Kuala Lumpur: DBP. (terj. Selangor: Syarikat Percetakan Ehsan. (1991). 23. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa. Hukum Zakat. (1994). (1993). Fatwa Masa Kini. 2 . Abd latif Muda & Rosmawati Ali@Mat Zin (2000). 17. Pustaka Hidayah 19. 20. Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad (2002). Nasional. Kuala Lumpur: Pustaka Hj Abd Majid 25. Kaedah Hukum Fiqah. ______. Singapura. M. Negara Brunei Darussalam.13. Yusuf. Saifulrahman M. (1988). 21. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. Fatwa-fatwa Mutakhir: Bandung. Fiqh. 24. (2000). Koleksi Hadis-Hadis Nabi.Yusuf. (1994-2004). 14. 15. Selangor: llham Abati Enterprise 22. (Terj.Perbahasan Kaedahkaedah a. (1995). Al-Qardawi. Negara Brunei Darussalam. Ali Hasan Ahmad al-Dariy. Jabatan Mufti Kerajaan. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhamad Al Husaini. 16. Fatwa Mufti Kerajaan. Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. Islam dan Muzik.

Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyyah. Usul al-Fiqh. al-Sabuni. Muhammad Ali As Sobuniy. Ekonomi Islam: Teori Dan Praktis. Kuala a. Kuala a. Lumpur: Prospecta Printers Sdn. Perbahasan usul al Ahkam. 27. Jabatan Syariah UKM 37. (2006). Selangor Darul Ehsan: Klang Book Centre Malaysia 32. (1994-2004). 3 . True Wealth Sdn. A Hanafie M. Sistem Pusaka Islam. Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad. (2004). AlHidayah Muhammad bin Ismail Daud Fathani. Abdul Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat zin. (1998). (1988). Negara Brunei Darussalam. (2001).Bhd. Percetakan Zafar. Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd. 34. ______. Hassan Ahmad. (2002). Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid Haji Abdul Qadir Haji Ismail. Matla’ al Badrain Wamajma’ al Bahrain: Maktabah Wamatba’ah Muhammad al nahdi Waauladahu. (t. Abdul Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat zin. Hukum-Hukum Warisan. Muhammad Ali. 36. 31. 38. Undang-undang Pusaka Islam Perlaksanaan di Malaysia. Penghantar Usul Fiqh. Kuala Lumpur: Pustaka Hj Abd Majid 33.26.). al-Mawarith Fi al-Shari‘ah alIslamiyyah. Malaysia 29. Zaharuddin Abd Rahman. (2008). 28.t).A. 30. Mohd Zamro Muda Mohd Ridzuan. 35. Anda dan Islam. Radiah Abdul Kader. Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. ( terj. Wang. al-Qahirah: Dar al-Hadith. (1983). (1997). Usul Fiqh. Fatwa Mufti Kerajaan.(1994).Bhd.

Undang-undang Jenayat Islam. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. Anwarullah . (1985). Paizah Haji Ismail. Imam Jalaluddin al Mahally & Imam Jalaluddin As Suyuthi. Hukum-hukum Perkahwinan dan kekeluargaan Dalam Islam. Othman.Ali Ash. (1999). Subang Jaya: Berita publishing 48.) Bahrun Abubakar. (1997). Rosmawati Ali. Selangor. 45. Lc. Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. Abd Latif Muda. Ahmad Mohamed Ibrahim. 49. Dinie Publishers. Bandung: DT Al Ma’arif Zulkifli Hj. Abdul Ghani Azmi bin Haji Idris (1994). Undang-undang Keterangan Islam. Bandung: Sinar Baru (1980). Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia. Ahmad Mohamed Ibrahim. Keluarga Bahagia Dari Kaca Mata Islam. (1991). Haji Sa’id Haji Ibrahim. M. Mahmud Saedon A.Shabuni. (1993). Negara Brunei 42. Tafsir Ayat-ayat Ahkam. 47. Selangor DE: Dewan Pustaka Islam. (1997). (2001). Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam 41. 40. (Terj.39. 4 . Tafsir Jalalain. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Criminal Law of Islam. 43. Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam al Quran oleh Saleh Mahfoed. Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah. Darussalam. Mahmud saedon. Qanun Jinayat Syar’iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadith. Huraian Ayat-Ayat Hukum. 44. Kuala Lumpur: Pustaka Salam 46. Kuala Lumpur 50. (1996). (1997).Mohd Yusoff. (1996).

Radiah Abdul Kader. al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah. 57. Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad (2002). (1995-2005). Criminal Law Of Islam. Kuala Lumpur: DBP.(1994). Doi. (1998). Kaedah Hukum Fiqah. (1996). 56.). 62. Paizah Haji Ismail. Abd al-Rahman I. Usul al-Fiqh. Kuala Lumpur. Irsyad Hukum. (1993). Pustaka Hj Abd Majid 54.). Dewan Bahasa Dan Pustaka. .(1991). Jabatan Mufti Kerajaan. Akhir Haji Yaacob. 59. (1993). Selangor DE: Dewan Pustaka Islam. (1970). Undang-undang Keterangan Islam. Negara Brunei Darussalam. Rokok dan Merokok. Usul al-Fiqh. 53. 64.51. _______. (terj. Haji Sa’id Haji Ibrahim. Qanun Jinayat Syar’iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadith. Negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam. (1991). 60. Othman. Mahmud Saedon A. (1996). 63. Syeikh Ali Hasan Ahmad Ad-Dariy. Ekonomi Islam: Teori Dan Praktis ( Terj. The Principle Islamabad: Islamic Research Institute. Ahmad Hasan. Shari‘ah the Islamic Law. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd alMajid Hussein Hamid Hassan. Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah. 58. Selangor. (1995). Md. Percetakan Zafar. (1404H/1984M). al-Qahirah: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah-‘Ilmiyyah.). Selangor: Syarikat Percetakan Ehsan. 5 65. Hassan Ahmad (1998). Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. 52. 55. Hassan Ahmad. Undang-undang Jenayat Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid. 61. London: Ta Ha Publishers. (2004). Undang-Undang Sivil Islam (Terj. Anwarullah. of Islamic Jurisprudence.

Mohd. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyyah. New Jersey USA: Pearson Educational International. of Islamic Jurisprudence. Kuala Lumpur: Penerbitan Hizbi. Haji Abdul Qadir Haji Ismail. Nihayah al-Sul fi Sharh Minhaj al-Usul fi ‘ilm al-Usul. Kaedah Analisis Data Penyelidikan Ilmiah. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. (1961). London: Ta Ha Publishers Ahmad Hasan. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2001). al. (1995). 74. & ed) Studies on Islam. (Edisi Kedua). Bangi: Penerbit UKM. (1983). 6 . Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.66. Universiti Malaya: Akademi Pengajian Islam 71. Bhasah Abu Bakar. Abd al-Rahman I. Idris Awang. 72. Kaedah Penyelidikan. Sistem Pusaka Islam. Metodologi Penyelidikan. (cetakan ketiga). Shari‘ah the Islamic Law. 69. 75. (1997). Abd Rahim ibn al-Hassan. Leedy & Jeanne Ellis Ormrod. (1404H/1984M). Mohd. 1981 (tr. Practical Research. Paul D. 68. Shaffie Abu Bakar. Planning and Design (8th Edition). (2002).(2000). The Principle Islamabad: Islamic Research Institute. Majid Konting. 67. New York: Oxford University Press 73.Qahirah: matba‘ah Muhammad Ali Sabih wa auladuhu. 70. (1993). Abdul Rashid Haji Abdul Latiff. (2005). 76. Doi. al-Asnawi. Undang-undang Pusaka dalam Islam – Suatu Kajian Perbandingan. Merlin L Swartz.

Nota: Mana-mana buku yang disenaraikan di atas terdapat persamaan itu adalah kesilapan teknikal. Tandakan satu daripadanya. Disediakan oleh: Zulkifli bin Haji Zakaria Pmk Dekan Fakulti Syariah KUPU SB Disember 2009 7 .