BUKRU-BUKU VERSI MELAYU FAKULTI SYARIAH

1.

Abd Karim Zaidan. (1997). (terj.). Ensaiklopedia Fiqh Wanita. Selangor DE: As-Shabab Media.

2.

al-Banjari, Syeikh Muhammad Arsyad. (1987). Sabil al-Muhtadin. Surabaya: PT Bina Ilmu.

3.

H Idris Ahmad S.H. (1999). Fiqh Syafi’e. Kuala Lumpur: Pustaka Antara Sdn.Bhd

4.

Jabatan Mufti Kerajaan. (1995-2004). Irsyad Hukum. Negara Brunei Darussalam.

5.

Mustafa Al Khin, Mustafa Al Bugho, Ali Asy-Syarbaji. (2005). Fiqh Al Manhaji. Kitab Fikah Mazhab Syafie

6.

Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy. (2008). Fathul Mu’in. Johor Darul Takzim Perniagan Jahabersa. Malaysia

7.

Wahbah al Zuhaili.(1994). Fiqh Perundangan Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka kementerian Pendidikan Malaysia.

8.

__________________.(1994-2004). Fatwa Mufti Kerajaan. Negara Brunei Darussalam.

9.

Abd Latif Muda & Rosmawati Ali. (1999). Huraian Ayat-ayat Hukum. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

10.

M.Ali Ash.Shabuni. (1985). Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam al Quran oleh Saleh Mahfoed. Bandung: DT Al Ma’arif

11.

Zulkifli Hj.Mohd Yusoff. (1997). Tafsir Ayat-ayat Ahkam. Subang Jaya: Berita Publishing.

12.

Imam Habib Abdullah Haddad. (t.th). Nasehat Agama Dan Wasiat Iman. (Terj.) Anwar Rasyidi & Mama’ Fatchullah. Tawakal Trading. Singapore

1

Doktrin Ekonomi Islam. 16. (1988). 20. Kuala Lumpur: DBP. Singapura: Pustaka 18. Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah.13. Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad (2002). (1994-2004). al-Qawa‘id al-Fiqh.). Kuala Lumpur: Pustaka Salam. Penyembelihan Binatang dan Pengendalian Daging.A . Koleksi Hadis-Hadis Nabi. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhamad Al Husaini. Ali Hasan Ahmad al-Dariy. Pustaka Nasional. Kuala Lumpur: Pustaka Hj Abd Majid 25. (terj. Nasional. Pustaka Hidayah 19. _______. M. Fiqh. Afzal Al-Rahman. (1997).Perbahasan Kaedahkaedah a. Negara Brunei Darussalam.M. Singapura. Al-Qardawi. Fatwa Mufti Kerajaan. Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh). Fatwa Masa Kini. (2000). (1994). Yusuf. (2000). (1993). 23. (Terj. Hukum Zakat. ______. Kaedah Hukum Fiqah. Selangor: llham Abati Enterprise 22. (1995). Negara Brunei Darussalam.). 15. 17. 2 . Al-Qardawi. Jabatan Mufti Kerajaan. Islam dan Muzik. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa. 14. Selangor: Syarikat Percetakan Ehsan.Yusuf. (1991). 24. Imam Jalaaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr Suyuthi. Hassan Ahmad (1998). Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid. Negara Brunei Darussalam. Abd latif Muda & Rosmawati Ali@Mat Zin (2000). Fatwa-fatwa Mutakhir: Bandung. (1998). __________. 21. Saifulrahman M.

Kuala a. (2002). Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd.t). ______. Hukum-Hukum Warisan.A. 3 . Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyyah. 28. 35. Zaharuddin Abd Rahman.Bhd. 27. Anda dan Islam. 38. Abdul Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat zin. Sistem Pusaka Islam. Radiah Abdul Kader. Fatwa Mufti Kerajaan. (2001). Mohd Zamro Muda Mohd Ridzuan. Muhammad Ali. Jabatan Syariah UKM 37. 31. Usul Fiqh. Usul al-Fiqh. ( terj. Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad. (1998). al-Qahirah: Dar al-Hadith. (2004). AlHidayah Muhammad bin Ismail Daud Fathani.). (1983). Matla’ al Badrain Wamajma’ al Bahrain: Maktabah Wamatba’ah Muhammad al nahdi Waauladahu. (1988). 34. Wang. Abdul Latif Muda & Rosmawati Ali@Mat zin.(1994). (2008). Undang-undang Pusaka Islam Perlaksanaan di Malaysia. 36. Negara Brunei Darussalam. (1994-2004). Malaysia 29. (1997). True Wealth Sdn. Ekonomi Islam: Teori Dan Praktis. Selangor Darul Ehsan: Klang Book Centre Malaysia 32. 30. Perbahasan usul al Ahkam.Bhd. Lumpur: Prospecta Printers Sdn. Percetakan Zafar. (t.26. al-Mawarith Fi al-Shari‘ah alIslamiyyah. Kuala a. al-Sabuni. Penghantar Usul Fiqh. Hassan Ahmad. (2006). Muhammad Ali As Sobuniy. Kuala Lumpur: Pustaka Hj Abd Majid 33. A Hanafie M. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid Haji Abdul Qadir Haji Ismail.

Hukum-hukum Perkahwinan dan kekeluargaan Dalam Islam. Tafsir Jalalain. Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia. (1997). Lc. Mahmud saedon. 4 . (1997). Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. (1999). 45. Kuala Lumpur: Pustaka Salam 46. 47. Anwarullah . (1996). Darussalam. Mahmud Saedon A. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. Keluarga Bahagia Dari Kaca Mata Islam. Abdul Ghani Azmi bin Haji Idris (1994). Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia.Mohd Yusoff. Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam al Quran oleh Saleh Mahfoed. Undang-undang Keterangan Islam. Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah. 40. Ahmad Mohamed Ibrahim. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam 41. Selangor. M. (1993). Negara Brunei 42. Kuala Lumpur 50. (1991). 43. Bandung: Sinar Baru (1980). (1985).Shabuni. Imam Jalaluddin al Mahally & Imam Jalaluddin As Suyuthi. Subang Jaya: Berita publishing 48. Huraian Ayat-Ayat Hukum. Undang-undang Jenayat Islam.39. 49. Paizah Haji Ismail. (1997).) Bahrun Abubakar. 44. Othman. Abd Latif Muda. Tafsir Ayat-ayat Ahkam. (Terj. Qanun Jinayat Syar’iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadith. (1996). Haji Sa’id Haji Ibrahim. Dewan Bahasa Dan Pustaka.Ali Ash. Rosmawati Ali. (2001). Bandung: DT Al Ma’arif Zulkifli Hj. Selangor DE: Dewan Pustaka Islam. Criminal Law of Islam. Dinie Publishers. Ahmad Mohamed Ibrahim.

(1993). (1996). Rokok dan Merokok. 57. 56. Selangor. Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. Usul al-Fiqh. (1993). 61. Paizah Haji Ismail. Md. Akhir Haji Yaacob. Undang-undang Jenayat Islam. Jabatan Mufti Kerajaan. (2004). The Principle Islamabad: Islamic Research Institute. 52. Hassan Ahmad (1998). 53. (1998). (1404H/1984M). Anwarullah. Syeikh Ali Hasan Ahmad Ad-Dariy.51. Ahmad Hasan. Negara Brunei Darussalam. 60. Ekonomi Islam: Teori Dan Praktis ( Terj. 55.). al-Qahirah: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah-‘Ilmiyyah. Qanun Jinayat Syar’iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadith. Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad (2002). Irsyad Hukum. _______.). Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd alMajid Hussein Hamid Hassan. Pustaka Hj Abd Majid 54. (1995). Doi. 5 65. (1970). of Islamic Jurisprudence. Criminal Law Of Islam.). Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abd al-Majid. Usul al-Fiqh.(1994). Undang-undang Keterangan Islam. Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah. Kuala Lumpur: DBP. Undang-Undang Sivil Islam (Terj. . London: Ta Ha Publishers. Haji Sa’id Haji Ibrahim. 64. 63. Kuala Lumpur. Hassan Ahmad. (1995-2005). Negara Brunei Darussalam. Radiah Abdul Kader.(1991). Abd al-Rahman I. al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah. Othman. Dewan Bahasa Dan Pustaka. 59. (1996). Selangor: Syarikat Percetakan Ehsan. 58. Mahmud Saedon A. Kaedah Hukum Fiqah. Negara Brunei Darussalam. 62. (terj. (1991). Selangor DE: Dewan Pustaka Islam. Percetakan Zafar. Shari‘ah the Islamic Law.

Kaedah Analisis Data Penyelidikan Ilmiah. (2001). Bangi: Penerbit UKM. & ed) Studies on Islam. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyyah. (Edisi Kedua). (1993). London: Ta Ha Publishers Ahmad Hasan. Majid Konting. Merlin L Swartz. (1995). Metodologi Penyelidikan. (1983). Kuala Lumpur: Penerbitan Hizbi. Practical Research. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. New York: Oxford University Press 73. The Principle Islamabad: Islamic Research Institute. Leedy & Jeanne Ellis Ormrod. Abdul Rashid Haji Abdul Latiff. (cetakan ketiga). 75. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.(2000). 67. Kaedah Penyelidikan. 69. Mohd. Universiti Malaya: Akademi Pengajian Islam 71. 72. (1404H/1984M). Nihayah al-Sul fi Sharh Minhaj al-Usul fi ‘ilm al-Usul. 1981 (tr. 74. Abd al-Rahman I. Shari‘ah the Islamic Law. Planning and Design (8th Edition). 68. Sistem Pusaka Islam. al-Asnawi. Bhasah Abu Bakar. 6 . Undang-undang Pusaka dalam Islam – Suatu Kajian Perbandingan. (2002). Abd Rahim ibn al-Hassan. (1961). 76. Doi. Shaffie Abu Bakar. Idris Awang. Mohd.66. (1997).Qahirah: matba‘ah Muhammad Ali Sabih wa auladuhu. Paul D. Haji Abdul Qadir Haji Ismail. of Islamic Jurisprudence. 70. (2005). New Jersey USA: Pearson Educational International. al. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tandakan satu daripadanya. Disediakan oleh: Zulkifli bin Haji Zakaria Pmk Dekan Fakulti Syariah KUPU SB Disember 2009 7 .Nota: Mana-mana buku yang disenaraikan di atas terdapat persamaan itu adalah kesilapan teknikal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful