Anda di halaman 1dari 84
@ 13 14 18 20 24 25 33 43 46 67 72 74 77 78 81 86 87 9o 92 1o5 108 120 123 128 132 ODV Arnhem. Gedeeltelijk met kruisbord. 1455 Bewustzijn in de sferen De wachter op de drempel (onderaan) Oorlogsslachtof fers-herdenking. Verantwoordeli jkheid Vrijheid Wijsheid als intuitief veten v.eenvoud.waarheden Het gebed Geest - Hedendaagse kunst De ziel Stof en geest beschrijving sfeer Dogma en geloof Qudejaar savond - gedachten Ziel ,stof,geest Geloof en dogma Oorzaak en gevolg Gedachten Rechtvaardigheid Taak van de geest Geest kiest lichaam + llo Goed en kwaad Niemand komt tot de Vader dan door mij. Woorden zijn symbolen + Vijanden vergeven. Waarheid (Zeichnung !) Incarnatie - 2 zielen. In de sferen 7 2 : dat so'n vraag meestal niet domveg net "Ja", off & “naen" te beantwoorden is. : “eae Na de pause. bes Ik wil u nu nog spreken over een onderwerp, dat ik twee weken geleden terloops al heb aangeroerd, nol. HET BEWUSRZIUN IN DE SFEREN. Ie heb dit £0 goed sogeli ondersfoht en ben tot een bepaalde conclusie gekomen. Ik blijf erbij, dat er zeven sferen zim, Ge8.s. lichte, of zo u wilt, hemel- se eferex, die ieder onderverdeeld worden in zeven lagen. en verdeelt die sferen ook wel-eens in drie of vier lagen, mear eigenlife vloeit alles geleidelik in elksaar over en is van geen scherpe crens te spre- ken. N@t zoals b.v. do vier jaargetidden. Afgezien van de vaste afspraak, die hierover bestaat, kan men de overgang niet scherp waarnenen. Alles gaat geleide- life. Nu is er volgens aij in dat boek, waarover u on- derling sprak een vreemde vergissing gemaakt. Of @oor aanvoelen, of door bestudering koat sen wel tot seven sferen, maar zen begint niet met de lichte sferen. ive kunnen toch moeilik de stoffelike sfeer en de sfeer van begeerte een lichte sfeer noemen. Die sferen zim sterk aards. Op zim best leven de meeste m-nsen in de begeerte sieer, of nog maa-r in de stoffelike sfeer. Begrijp goed, zoals u hier zit, bent u die sferen reeds grotendeele ontgroeid. U sult zich beslist niet in een dra@nkemans kroeg op uw gemak voelen. Zo kunt u er zelf nog wel een paar van. die sfe:en bij denken. U kunt zich waarschinlife niet eens meer voorstellen, dat iemanipuur stoffelik leeft, .onder enig verlangen naar iets hogers. Voor mij vallen dua die twee in dat boek genoemde sferen af, d.w.z. wanneer wii de lichte sferen bedoelen. De eersta lichte sfeer is de gedachto-sfeer. Het is one hii in de gedachte-sfeer niet mogelifk iets son- der voru ta realiseren. Die vorm scheppen wij self, met onze gedachten en zij die dit gedachtenbeeld waar- nemen, u omen dese gedachten over en houden se. mede in grand. ts creer mij dus een wonig, die door anderen wh stot in atin sfeer gesien wordt. Rw&w het best mogelik, dat ik op cen bepaald moment tepenl niet meer aan die wont denk, omdat ik atj b.vs sterk op iets ang- de: concentr « Nu is het gedachtebeeld van die woning echter niet verdwenen, doch blijft door de ge- dachten van de anderen bestaan. Ik kan dus rustig . thuiskomen, sonder de schrik van min leven te krij- gen, omdat mijn woning verdwe ~ In dat genoemde boek zin twee aardse en vijf lichte sferen aangegeven. Dit is volgens mij fout, hoewel ik er niet achter wen: gekomen, hoe men hieraan gekomen is. Ik had dit eerst uit willem pluizeh, maar die vijf sferen staan nog zséver van ons af, dat ik ze voorlo- pig maar Taat voor wat ze zim. Zim we in de zesde, of zevende sfeer, of beter gesegd, laag, dan kunnen we een sekere helderziendheid krijgen, om iets van de tweede efeer te kinnen waarnemen, We gaan steeds op onze intuitie af ec die wordt steeds groter, hoe verder wij komen. Daar:2 krijgem wii kennis gemakkeli- ker dan ue U kunt foeh ook kennis krijgen van boven u staande intelligentie's? Nj geloven niets op cezag. Dat doet u innerlifk ook niet. Alleen min erve:ing kan mij de vaste overtu.z: geven. Ieder heeft 2m eigen waarheid, asar daar « beeid, dat ik heb van @ lichte sferen kiopt met i wat ieder Lier heeft, xan ik dus vrijwel zeker a nen, dat deze waarhei: overeenkomt met de werke. ~ heia, Slik dus niet alles als zoete koek, wat in “2 -sc lende boeken opgedis: wordt, maar ondersoex. off 4 het er mee eens kunt zim. 0-0-0-0-0-0-0 10 juni '55. Berst een versoek, Ik zou craag willen, dat u tiddens mim betoog geen wragen stelde. Sewaar uw vragen tot na de oauze, dan wil ik er graag op in gaan. Nu zal ik dan uw vraag, die de vorige wees BB aktooP bij u opkwam, beantwoorden en mijn betoog