Anda di halaman 1dari 47

l

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
ll
letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
l
roaram pembanaunan endldlkan Anak usla ulnl dan endldlkan
nonformal dan lnformal Lahun 2011 vana dlselenaaarakan oleh ulrekLoraL
!enderal endldlkan Anak usla ulnl nonformal dan lnformal (Auunl) adalah
roaram Auu roaram kursus dan elaLlhan roaram endldlkan MasvarakaL
roaram enlnakaLan MuLu endldlk dan 1enaaa kependldlkan Auunl
roaramproaram Auunl dlkembanakan dalam ranaka menu[u vlsl
kemenLerlan endldlkan naslonal 2023 vaknl menahasllkan lnsan lndonesla
Cerdas dan kompeLlLlf vlsl LersebuL menaanduna makna bahwa lnsan lndonesla
memlllkl kecerdasan splrlLual kecerdasan emoslonal dan soslal kecerdasan
lnLelekLual dan kecerdasan klnesLeLls
Cuna mencapal vlsl secara efekLlf maka proaramproaram Auunl vana
dlselenaaarakan oleh pemerlnLah maupun oleh masvarakaL berupava unLuk
memberlkan pelavanan prlma pendldlkan aaar Lersedla secara meraLa
Ler[anakau oleh seluruh laplsan masvarakaL berkuallLas/bermuLu dan relevan
denaan kebuLuhan kehldupan masvarakaL dan dunla ker[a seLara baal seluruh
waraa neaara serLa berupava memberlkan kepasLlan baal waraa neaara
menaenvam pendldlkan sebaaal hak waraa neaara lndonesla
roaram Auunl dllaksanakan oleh saLuansaLuan pendldlkan nonformal
dan lnformal anLara laln Lembaaa kursus usaL kealaLan 8ela[ar MasvarakaL
(k8M) kelompok 8ela[ar dan SaLuan endldlkan nonformal dan lnformal
(nll) se[enls serLa oleh unlL elaksana 1eknls (u1) seperLl 8alal
enaembanaan kealaLan 8ela[ar (8k8) dan Sanaaar kealaLan 8ela[ar (Sk8)
emeraLaan dan perluasan akses lavanan Auunl dlselenaaarakan oleh
lembaaa non u1 sedanakan pelaksanaan proaram Auunl dalam ranaka
perconLohan dan/aLau penaembanaan dllaksanakan oleh u1 dan/aLau saLuan
pendldlkan LerLenLu vana memlllkl sumber dava pendldlkan memadal
khususnva penvelenaaaraan proaram Auunl dalam ranaka perconLohan
dan penaembanaan dukunaan pemblavaan proaram dlsalurkan lewaL usaL
enaembanaan endldlkan nonformal dan lnformal (2nll) dan 8alal
enaembanaan endldlkan nonformal dan lnformal (8nll) sesual denaan
wllavah ker[a maslnamaslna
erconLohan proaram Auunl dlmaksudkan unLuk memberlkan pelavanan
kepada seluruh laplsan masvarakaL vana membuLuhkan acuan penvelenaaraan
proaram Auunl vana bersLandar dan bermuLu ru[ukan proaram Auunl
berdasarkan karakLerlsLlk wllavah dan soslal budava masvarakaL pusaL maaana
pelaLlhan dan penellLlan erconLohan proaram Auunl LersebuL merupakan
lanakah menu[u Lerpenuhlnva amanah 19 Lahun 2003 LenLana SLandar
naslonal endldlkan

KATA SAMBUTAN
Direktur JenderaI Pendidikan Anak Usia Dini,
NonformaI dan InformaI


letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
ll

u1 vana menvelenaaarakan proaram Auunl denaan arah sebaaal
perconLohan dapaL melaksanakan proaram berbasls hasll penaembanaan
model hasll ka[lan repllkasl proaram Lerbalk dl lapanaan vana berasal darl luar
neaerl maupun dalam neaerl dan/aLau produk kebl[akan sLraLeals denaan
prosedur serLa pola pemblavaan vana Lldak harus sama denaan proaram
proaram Auunl vana dlblaval darl sumber dana dekonsenLrasl
Sava menvambuL balk penerblLan eLun[uk 1eknls erconLohan roaram
Auunl" dan menaharapkan melalul peLun[uk Leknls lnl dapaL men[amln
penvelenaaaraan perconLohan proaram Auunl vana dlselenaaarakan oleh u1
dan/aLau saLuan pendldlkan LerLenLu dapaL Lercapal secara efekLlf eflslen dan
produkLlf serLa memberlkan acuan kepada plhakplhak LerkalL perlu
kepada semua plhak vana memlllkl kepedullan dan Lelah berkonLrlbusl
unLuk membanaun proaram Auunl menu[u pelavanan prlma dlsampalkan
Lerlmakaslh


!akarLa Mel 2011
lL ulrekLur !enderal AuunlPamld Muhammad hu
nl 19390312 198311 1 001

lll

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol

kA1A 5AM8U1AN
DAI1Ak I5I

8A8 I
LNGAIUAN kCC5AL
A envusunan roposal 1
8 Mekanlsme enaa[uan roposal 1
C ersvaraLan Lembaaa enausul 2
u !enls 8anLuan Lanasuna 3
L Alokasl uana 8anLuan 6
8A8 II
MLkANI5ML 5LLLk5I kCC5AL
A 1lm enllal 7
8 Mekanlsme enllalan 7
C eneLapan enerlma 8anLuan Lanasuna 10
u Akad ker[sama 10
L envaluran uana 10

8A8 III
LNGLNDALIAN MU1U
A MonlLorlna dan Lvaluasl 14
8 elaporan 14

8A8 IV
LNU1U 17
LAMIkAN 19DAFTAR ISI


letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
lvletoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
1
A enyusunan roposa|
1 Lembaaa vana bermlnaL sebaaal penvelenaaara perconLohan proaram
Auunl wa[lb menvusun proposal envusunan proposal dlmaksudkan
unLuk memberlkan aambaran vana [elas LenLana proaram vana akan
dlusulkan anLara laln mellpuLl anallsls slLuasl proaram aksl serLa
Llndak lan[uLnva (slsLemaLlka proposal Lerlamplr)
2 roposal dlsusun dan dlLandaLanaanl oleh plmplnan lembaaa calon
penvelenaaara proaram kaLa penaanLar dlLandaLanaanl oleh
keLua/plmplnan lembaaa
3 roposal vana dla[ukan harus mendapaL penaesahan/perseLu[uan darl
ulnas endldlkan kab/koLa vana bersanakuLan

8 Mekan|sme enga[uan roposa|
1 roposal vana Lelah dlsusun dan dlLandaLanaanl oleh plmplnan
lembaaa calon penvelenaaara dlsampalkan kepada ulnas endldlkan
kab/koLa unLuk mendapaL rekomendasl/penaesahan/ perseLu[uan
2 roposal vana Lelah dlLandaLanaanl oleh plmplnan lembaaa calon
penvelenaaara proaram dan mendapaL penaesahan/perseLu[uan darl
ulnas endldlkan kab/koLa selan[uLnva dlklrlm vla pos/[asa kepada 2
nll/8nll dl wllavah realonal maslnamaslna unLuk dlseleksl
3 roposal dlklrlm sebanvak 2 eksemplar dan harus sudah dlLerlma oleh
2nll/8nll unLuk seleksl Lahap perLama pallna lambaL akhlr !unl
2011 dan unLuk Lahap kedua pada akhlr !ull 2011 1ahap kedua
dllaksanakan [lka kuoLa maslh Lersedla

BAB I
LNGAIUAN kCC5AL


letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
2C ersyaratan Lembaga engusu|
1 SvaraL admlnlsLrasl
a Memlllkl akLe noLarls/ kepuLusan darl pemerlnLah
b Memlllkl lzln operaslonal sebaaal penvelenaaara pendldlkan vana
maslh berlaku darl ulnas endldlkan seLempaL aLau lnsLansl vana
berwenana
c uesa vana akan menausulkan perconLohan proaram uesa vokasl
mendapaLkan rekomendasl darl lnsLansl vana berwenana SaLuan
pendldlkan vana akan menvelenaaarakan saLuan Auu se[enls
mendapaLkan suraL keLeranaan darl pemerlnLah desa/kelurahan
cootob sotot tekomeoJosl tetlomplt
d khusus Lembaaa penausul erconLohan roaram Auu uaerah
Lerpencll melamplrkan suraL keLeranaan/rekomendasl LenLana
sLaLus sebaaal daerah Lerpencll darl lnsLansl vana berwenana
e Memlllkl rekenlna bank vana maslh akLlf aLas nama lembaaa vana
dlnvaLakan denaan keLeranaan/referensl bank vana bersanakuLan
f Memlllkl nW aLas nama lembaaa vana dlnvaLakan denaan bukLl
karLu nW
AlamaL vana LercanLum dalam rekenlna dan nW harus sama
denaan alamaL lembaaa Lerklnl

2 SvaraL Leknls
a Memlllkl sLrukLur oraanlsasl vana [elas dan seluruh funasl dan
Lanaauna [awab [abaLan ber[alan denaan balk
b Memlllkl proaram ker[a vana [elas


3

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
c 8erpenaalaman menvelenaaarakan proaram sesual denaan proaram
vana dlusulkan
d Memlllkl kesanaaupan unLuk memblmblna dan mendamplnal
lulusan dalam merlnLls dan menaembanakan usaha (khusus
proaram LerLenLu)
e Memlllkl pendldlk/lnsLrukLur sesual bldana keLerampllan vana
dlusulkan (khusus proaram LerLenLu)
f Memlllkl [arlnaan kemlLraan (pemasaran pembela[aran
permodalan dan/aLau penempaLan lulusan khusus baal proaram
LerLenLu)
a Mampu menvedlakan sarana pembela[aran (Leorl dan prakLlk)
denaan [umlah vana memadal dan sesual [enls proaram vana
dlusulkan

D Ien|s 8antuan Langsung
8anLuan Lanasuna adalah pemberlan se[umlah uana/barana unLuk
mendukuna penaembanaan dan penvelenaaaraan proaram Auunl serLa
penauaLan kelembaaaan pada lembaaa oraanlsasl dan/aLau saLuan
pendldlkan penvelenaaara nll (ermendlknas no 7 Lahun 2009 LenLana
edoman emberlan 8anLuan nll) !enls[enls banLuan lanasuna dlmaksud
adalah
1 8anLuan Cperaslonal kelompok erconLohan Auu (8anLuan Lanasuna
erlnLlsan roaram 1aman enlLlpan Anak) adalah dana banLuan vana
dlberlkan kepada lembaaa Auu sebaaal wahana kese[ahLeraan vana
berfunasl sebaaal penaaanLl keluaraa unLuk [anaka wakLu LerLenLu baal
anak vana oranaLuanva vana karena sesuaLu hal Lldak memlllkl wakLu
unLuk menaasuh dan mendldlknva 1A lnl menvelenaaarakan proaram
pendldlkan sekallaus penaasuhan Lerhadap anak se[ak lahlr sampal

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
4

denaan usla enam Lahun (denaan prlorlLas anak usla empaL Lahun ke
bawah)
2 8anLuan Cperaslonal kelompok erconLohan Auu (8anLuan Lanasuna
erlnLlsan roaram kelompok 8ermaln dan 1k) merupakan dana
banLuan vana dlberlkan kepada lembaaa Auunl LeruLama pada u1u
8k8/Sk8 vana dlnllal lavak dan memlllkl poLensl unLuk membuaL
perconLohan proaram vana kreaLlf dan lnovaLlf serLa sesual denaan
kondlsl daerah dalam ranaka menlnakaLkan muLu penvelenaaaraan 1k
dan k8
3 8anLuan Cperaslonal kelompok erconLohan Auu (8anLuan Lanasuna
erlnLlsan roaram SaLuan Auu Se[enls) merupakan pemberlan dana
Lerhadap saLuansaLuan Auu selaln 1aman kanakkanak (1k)
kelompok 8ermaln (k8) dan Laman penlLlpan anak (1A) vana
penvelenaaaraannva dapaL dllnLearaslkan denaan berbaaal lavanan
pendldlkan anak usla dlnl vana Lelah ada dlmasvarakaL seperLl
posvandu blna keluaraa ballLa Laman pendldlkan Al Cur'an pendldlkan
anak krlsLen blna lman anak aLau lavanan LerkalL lalnnva
4 8anLuan Cperaslonal kelompok erconLohan Auu (8anLuan Lanasuna
envelenaaaraan Auu dl uaerah 1erpencll) merupakan pemberlan
banLuan dana dalam upava memberlkan pelavanan pendldlkan kepada
anak usla dlnl dl daerah vana secara ekonomls aeoarafl dan LransporLasl
kurana memadal
3 8anLuan Cperaslonal kelompok erconLohan endldlkan kursus dan
elaLlhan (8anLuan Lanasuna 8CLk) merupakan pemberlan dana
banLuan lanasuna darl 2nll/8nll dalam benLuk hlbah
(blockaranL) kepada lembaaa kursus dan pelaLlhan (Lk) unLuk
menlnakaLkan kapaslLas mana[emen melalul penlnakaLan kuallLas
sarana dan/aLau muLu kompeLensl pendldlk dan Lenaaa kependldlkan


3

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
6 8anLuan Cperaslonal kelompok erconLohan endldlkan kursus dan
elaLlhan (8anLuan Lanasuna kM) merupakan banLuan dana vana
dlperunLukkan dalam pelavanan pendldlkan kewlrausahaan dan
keLerampllan usaha vana dlselenaaarakan oleh Lembaaa kursus dan
elaLlhan (Lk) u1u 8k8/Sk8 aLau saLuan nl lalnnva vana
dlsesualkan denaan kebuLuhan dan peluana usaha vana ada dl
masvarakaL
7 8anLuan Cperaslonal kelompok erconLohan endldlkan kursus dan
elaLlhan (8anLuan Lanasuna kP melalul Lk) merupakan banLuan
dana baal Lk darl pemerlnLah unLuk mendldlk dan melaLlh waraa
masvarakaL vana Lelah memenuhl persvaraLan LerLenLu (puLus sekolah
penaanaauran dan kurana mampu) unLuk menalkuLl proaram kP aaar
menauasal keLerampllan funaslonal prakLls vana dapaL dl[adlkan bekal
unLuk beker[a balk dl sekLor formal maupun lnformal sesual denaan
peluana ker[a dan peluana berusaha (job/bossloess oppottooltles) vana
ada dan usaha mandlrl aLau membuka peluana usaha sendlrl
8 8anLuan Cperaslonal kelompok erconLohan endldlkan kursus dan
elaLlhan (8anLuan Lanasuna kP melalul Lembaaa endldlkan kP
Ld) merupakan dukunaan dana darl pemerlnLah unLuk mendldlk dan
melaLlh waraa masvarakaL vana Lelah memenuhl persvaraLan LerLenLu
(puLus sekolah penaanaauran dan kurana mampu) unLuk menalkuLl
proaram pendldlkan kecakapan hldup vana dllaksanakan oleh lembaaa
pendldlkan nonLk aaar mereka menauasal keLerampllan funaslonal
prakLls vana dapaL dl[adlkan bekal unLuk beker[a balk dl sekLor formal
maupun lnformal sesual denaan peluana ker[a vana ada dan usaha
mandlrl aLau membuka peluana usaha sendlrl
9 8anLuan Cperaslonal kelompok erconLohan endldlkan kursus dan
elaLlhan (8anLuan Lanasuna uesa vokasl) merupakan pemberlan dana

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
6

baal lembaaa penvelenaaara Auunl dl wllavah pedesaan auna
menaembanakan berbaaal lavanan pendldlkan keLerampllan (vokasl)
vana memlllkl nllal ekonoml Llnaal unlk dan kompeLlLlf berbasls kearlfan
lokal unLuk menumbuhkan kelompokkelompok usaha dan membuka
lapanaan peker[aan
108anLuan Cperaslonal kelompok erconLohan endldlkan MasvarakaL
(8anLuan Lanasuna Cperaslonal endldlkan keaksaraan uasar)
merupakan banLuan blava operaslonal penvelenaaaraan pendldlkan
keaksaraan vana mellpuLl kemampuan membaca menulls berhlLuna
mendenaarkan dan berblcara unLuk menakomunlkaslkan Leks llsan dan
Lulls denaan menaaunakan aksara dan anaka dalam bahasa lndonesla
baal penduduk usla 13 Lahun ke aLas
118anLuan Cperaslonal kelompok erconLohan endldlkan MasvarakaL
(8anLuan Lanasuna Cperaslonal endldlkan keaksaraan usaha Mandlrl)
merupakan banLuan blava operaslonal dalam penvelenaaaraan
penlnakaLan kemampuan keberaksaraan dan usaha produkLlf baal
peserLa dldlk vana Lelah menalkuLl dan/aLau mencapal kompeLensl
keaksaraan dasar (memlllkl SukMA)

L A|okas| Dana 8antuan
Alokasl [umlah sasaran dan saLuan blava proaram banLuan lanasuna
perconLohan Auunl Lahun 2011 unLuk maslnamaslna realonal dapaL
menahubunal 2nll/8nll sesual denaan wllavah realonalnva maslna
maslna


7

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
A 1|m en||a|
1 1lm penllal proposal dlbenLuk dan dlLeLapkan serLa berLanaauna [awab
kepada kepala 2nll/8nll
2 1lm penllal mlnlmal Lerdlrl aLas unsur Lenaaa funaslonal Lenaaa
sLrukLural 2nll/8nll dan unsur Llm akademlsl/prakLlsl dl bldana
Auunl
3 1lm penllal mlnlmal 3 orana aan[ll denaan sLrukLur Llm penllal Lerdlrl
aLas seorana keLua sekreLarls dan anaaoLa serLa dldukuna oleh Llm
sekreLarlaL
4 1lm penllal beker[a berdasarkan SuraL kepuLusan kepala 2nll/8
nll

8 Mekan|sme en||a|an
enllalan proposal berdasarkan penllalan darl aspek admlnlsLraLlf dan
Leknls 1ahapan penllalan dllaksanakan melalul dua Lahap 1ahap perLama
penllalan aspek admlnlsLraLlf dan Leknls 1ahap kedua penllalan verlflkaLlf
([lka dlperlukan) SeLlap Lahapan penllalan mulal darl penllalan proposal
sampal denaan verlflkasl lapanaan harus dlbuaLkan 8erlLa Acara enllalan
(8A) vana dlLandaLanaanl oleh seluruh unsur Llm penllal
1 en||a|an roposa|
enllalan proposal merupakan kealaLan penelaahan Lerhadap proposal
balk berkenaan denaan kelenakapan admlnlsLrasl dan subsLansl
proposal vana dla[ukan oleh lembaaa penausul

BAB II
MLkANI5ML 5LLLk5I kCC5ALletoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
8

enllalan proposal menahasllkan uruLan/ranklna lembaaa penausul
berdasarkan nllal darl vana LerLlnaal ke nllal vana Lerendah uruLan lnl
men[adl dasar dalam peneLapan lembaaa penausul dan pelaksanaan
penllalan lapanaan

enllalan proposal dllakukan melalul
a enllalan admlnlsLraLlf mellpuLl kelenakapan dan keabsahan
Lembar enaesahan darl dlnas pendldlkan aLau lembaaa
pemerlnLah daerah seLempaL (asll bukan foLocopv)
kelenakapan admlnlsLrasl keuanaan
, loLocopv buku (nomor) rekenlna lembaaa
- eferensl bank (asll bukan foLocopv)
. loLocopv nW lembaaa
SuraL ernvaLaan kesanaaupan Lembaaa unLuk melaksanakan
erconLohan roaram secara sunaauhsunaauh bermaLeral
secukupnva (asll bukan foLocopv)
Curlculum vltoe pendldlk dan Lenaaa kependldlkan
b enllalan subsLansl/lsl proposal
1) enllalan subsLansl/lsl proposal dllakukan denaan lnsLrumen
dan lndlkaLor vana Lelah dlLeLapkan secara obvekLlf dan
Lransparan sesual denaan [enls banLuan lanasuna perconLohan
proaram Auunl maslnamaslna vana mellpuLl
a) ke[elasan anallsls slLuasl dan kondlsl
b) ke[elasan dan keLepaLan proaram aksl vana Lerdlrl aLas
meLodoloal pembela[aran vana akan dllakukan (Leorl dan
prakLek) peneLapan sasaran [amlnan muLu aLas
keberhasllan proaram dava dukuna sarana dan prasarana


9

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
kemlLraan denaan lembaaa LerkalL dan perconLohan vana
dlunaaulkan
c) ke[elasan dan keLepaLan rencana Llndak lan[uL
d) ke[elasan dan keLepaLan Lu[uan hasll dan lndlkaLor
keberhasllan
e) roporsl anaaaran vana reallsLls (adanya counterport
anggaran dar| daerah mendapatkan pen||a|an |eb|h besar)
f) roaram kursus dan pelaLlhan serLa kuM harus memlllkl
ke[elasan aambaran perolehan penlnakaLan pendapaLan
dan/aLau penempaLan ker[a baal lulusannva
2 enllalan Lapanaan
enllalan lapanaan berslfaL verlflkaLlf dapaL dllakukan ([lka dlperlukan)
auna memasLlkan kesesualan anLara vana dlaambarkan dalam proposal
denaan kenvaLaan dl lapanaan
enllalan lapanaan dllakukan Lerhadap lembaaa penausul denaan
memperLlmbanakan uruLan/ranklna hasll penllalan proposal dan
keLerserapan kuoLa peserLa proaram
Aspekaspek penllalan lapanaan mellpuLl
a LeaallLas lembaaa
b keberadaan lembaaa Lermasuk kelenakapan sLrukLur oraanlsasl dan
uralan Luaasnva
c keberadaan dan kesesualan kelenakapan sarana dan prasarana vana
dlmlllkl denaan [enls proaram
d kebenaran calon lokasl dan somple calon peserLa dldlk
e kebenaran profll pendldlk dan Lenaaa kependldlkan (somple)
f kebenaran profll mlLra dan [enls kemlLraan (somple)letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
10

C enetapan ener|ma 8antuan Langsung
1 1lm penllal berkoordlnasl denaan dlnas provlnsl unLuk memasLlkan
calon lembaaa penerlma Lldak menerlma banLuan lanasuna denaan
sasaran vana sama
2 1lm penllal melakukan rapaL penllalan vana dlhadlrl oleh unsur
dlrekLoraL LerkalL Pasll rapaL penllalan berslfaL muLlak Lldak dapaL
dlaanaau auaaL dan dlLuanakan dalam benLuk berlLa acara penllalan
3 8erdasarkan berlLa acara penllalan kepala 2nll/8nll
meneLapkan lembaaa penerlma banLuan lanasuna melalul penerblLan
SuraL kepuLusan kepala 2nll/8nll
4 SuraL kepuLusan LersebuL dlklrlmkan kepada kepala ulnas endldlkan
kab/koLa dan plmplnan lembaaa penerlma dana banLuan lanasuna

D Akad ker[asama
1 2nll/8nll memperslapkan naskah akad ker[asama anLara kepala
2nll/8nll denaan plmplnan lembaaa penerlma banLuan
lanasuna
2 Akad ker[asama dlLandaLanaanl kedua belah plhak dan merupakan
dasar penvelenaaaraan proaram dan penaelolaan dana banLuan
lanasuna
3 kedua belah plhak memlllkl hak dan kewa[lban sebaaalmana vana
LerLuana dalam akad ker[asama

L enya|uran Dana
Mekanlsme penvaluran dana banLuan lanasuna !alur erconLohan dllakukan
sebaaal berlkuL
1 SeLelah Sk peneLapan lembaaa dlLandaLanaanl dan dlLerblLkan
kemudlan 2nll/8nll menaa[ukan usulan kepada kanLor


11

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
elavanan erbendaharaan neaara (kn) unLuk membavarkan/
menalrlmkan dana banLuan lanasuna berdasarkan Sk dan akad
ker[asama
2 SeLelah menerlma SuraL kepuLusan kepala 2nll/8nll dan
menandaLanaanl akad ker[asama lembaaa penvelenaaara proaram
vana bersanakuLan secepaLnva melakukan rekruLmen peserLa proaram
dan melaksanakan kealaLan sesual denaan proposal vana Lelah
dlseLu[ul pallna lambaL 1 (saLu) mlnaau
letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
12
13

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
enaendallan muLu kealaLan penvaluran dan pemanfaaLan dana
banLuan lanasuna perconLohan proaram dllakukan sebaaal benLuk
akunLablllLas dan penclLraan publlk enaendallan muLu dllakukan melalul
pemanLauan evaluasl pemblnaan dan pelaporan enaendallan muLu
dllakukan secara lnLernal dan eksLernal
enaendallan lnLernal valLu penaendallan Lerhadap proses dan hasll
penvaluran dana banLuan vana dllakukan 2nll/8nll enaendallan
dllakukan melalul rapaL ruLln Llap bulan dan rapaL lnsldenLal sesual
kebuLuhan proaram Aspek penaendallan lnLernal mencakup keLenaaaan
keuanaan pemanfaaLan sarana/bahan dan rencana kealaLan penvaluran
dana banLuan proaram enaendallan lnLernal mellbaLkan [uaa SaLuan
enaawas lnLern 2nll/8nll
enaendallan eksLernal valLu penaendallan Lerhadap lembaaa
penerlma dalam memanfaaLkan dana banLuan lanasuna vana dllakukan
oleh 2nll/8nll dan lembaaa penaawasan funaslonal melalul
pemanLauan penllalan pemblnaan dan pelaporan Aspek penaendallan
eksLernal mencakup
1 Mana[emen lembaaa
2 emanfaaLan dana dan pencaLaLannva oleh lembaaa
3 MuLu lavanan pembela[aran
4 MuLu lulusan
3 CpLlmallsasl pemanfaaLan sarana dan prasarana
6 klner[a pendldlk dan Lenaaa kependldlkan

BAB III
LNGLNDALIAN MU1U


letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
14

7 roaram Llndak lan[uL Lerhadap penvelenaaaraan kealaLan
8 ermasalahan vana muncul dan kealaLan anLlslpasl vana dllakukan

CpLlmallsasl dalam kealaLan penaendallan muLu lnl mellpuLl ker[a
monlLorlna evaluasl dan pelaporan
A Mon|tor|ng dan Lva|uas|
unLuk men[aaa keslnambunaan dan konslsLensl penvelenaaaraan
proaram seLlap lembaaa kursus vana Lelah dlLeLapkan sebaaal
penerlma banLuan akan dlpanLau dalam benLuk penaawasan lanasuna
aLau monlLorlna dan evaluasl oleh peLuaas vana dlLun[uk sebaaal benLuk
penaendallan muLu penvelenaaaraan proaram MonlLorlna dllakukan
unLuk mendapaLkan daLa dan lnformasl LenLana perkembanaan vana
dlcapal oleh lembaaa penvelenaaara dalam penvelenaaaraan
proaramnva Lvaluasl dllakukan unLuk memberlkan aambaran hasll
proaram vana dlperoleh darl seluruh ranakalan penvelenaaaraan mulal
perencanaan hlnaaa Llndak lan[uL proaram unLuk mendapaLkan
keslmpulan/masukan penvempurnaan proaram mendaLana

8 e|aporan
Lembaaa penerlma banLuan lanasuna wa[lb memberlkan laporan
LerLulls kepada kepala 2nll/8nll Laporan mellpuLl
a Laporan admlnlsLraLlf anLara laln laporan keuanaan bukLlbukLl
penaeluaran keuanaan bukLl seLoran pa[ak vana dlklrlm pada akhlr
pelaksanaan kealaLan
b Laporan bulanan vana berlsl perkembanaan penvelenaaaraan
proaram dan admlnlsLraLlf
c Laporan akhlr Lahun vana berlsl keseluruhan kealaLan vana
dlselenaaarakan darl se[ak dlLandanaanlnva akad ker[asama sampal


13

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
denaan evaluasl akhlr penvelenaaaraan proaram Laporan akhlr
dlsampalkan selambaLlambaLnva Lanaaal 23 uesember 2011 lsl
laporan sesual denaan slsLemaLlka ter|amp|r
d Menvusun laporan keberhasllan (5occess 5totv otoo 8est ltoctlse)
dapaL berupa buku dan aLau mulLlmedla (audlovlsual)

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
16

17

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
edoman lnl menauralkan secara [elas dan rlncl menaenal mekanlsme dan
prosedur penaa[uan banLuan lanasuna Pal lnl dlmaksudkan aaar calon
penvelenaaara proaram vana akan menausulkan proposal memperoleh
peLun[uk secara Leknls LenLana LaLa cara penaa[uan dana banLuan lanasuna
uenaan demlklan peLun[uk Leknls lnl dlharapkan dapaL men[adl acuan ru[ukan
dan peLun[uk baal semua plhak vana berkepenLlnaan dalam menausulkan dan
memanfaaLkan dana banLuan lanasuna
Aaar lmplemenLasl perconLohan proaram lnl dapaL ber[alan denaan balk dan
mencapal hasll vana dlharapkan masvarakaL LeruLama plhak vana
berkepenLlnaan harus memahaml denaan balk maLerl vana dluralkan dalam
peLun[uk Leknls lnl Cleh karena lLu semua penaelola proaram endldlkan Anak
usla ulnl nonformal dan lnformal (Auunl) balk LlnakaL pusaL provlnsl
kabupaLen/koLa maupun u1/u1u wa[lb mensoslallsaslkan peLun[uk Leknls lnl
kepada masvarakaL luas melalul berbaaal cara dan medla sebaaal salah saLu
perwu[udan akunLablllLas Lransparansl dan penclLraan publlk dalam
penaembanaan proaram 2nll/8nll
Apablla ada hal vana belum [elas dapaL menahubunal 2nll /8nll dl
wllavah realonal maslnamaslna Palhal vana belum dlaLur dalam pedoman lnl
dapaL dlLlndak lan[uLl denaan SuraL Ldaran aLau suraL resml kepala 2nll
/8nll dl wllavah realonal maslnamaslna

BAB IV
LNU1Uletoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
18

19

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposolLompiron 1

5I51LMA1IkA LNGAIUAN kCC5AL DANA 8AN1UAN LANG5UNG IALUk
LkCCN1CnAN
A na|aman Cover
!udul
!udul proposal perconLohan proaram banLuan lanasuna berlsl lnformasl
LenLana
a !enls proaram vana akan dlselenaaarakan
b karakLerlsLlk umum waraa bela[ar/peserLa dldlk
c nama alamaL ldenLlLas dan perlzlnan lembaaa
ConLoh

kCC5AL LkCCN1CnAN kCGkAM
kn Lk

8ldana
baal

kecamaLan kabupaLen
rov

D|a[ukan kepada
2 nll / 8nll


NAMA DAN LLM8AGA
AMPIRANletoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
20

8 Indent|tas Lembaga
a nama Lembaaa
b nomor nlLLk/nlLLM khusus unLuk Lk/k8M
c AlamaL Lenakap
d no 1elp/P
e nama keLua
f no ek Lembaaa
ALas nama
a nama 8ank
h nW
l roaram endldlkan Anak usla ulnl nonformal dan lnformal
(Auunl) vana sedana dllaksanakan sampal saaL lnl
1
2
3
4
3
C Dokumen Adm|n|stras| (D||amp|rkan)
1
lzln Cperaslonal darl ulnas endldlkan aLau
ulnas 1erkalL (perLama dan Lerakhlr)
ada Lldak ada
AkLe noLarls endlrlan Lembanaa ada Lldak ada
nW aLas nama Lembaaa ada Lldak ada
ekenlna 8ank akLlf aLas nama lembaaa ada Lldak ada

encana penempaLan lulusan (job otJet
dan/aLau pendamplnaan usaha baal
lulusan) khusus unLuk proaram kursus dan
pelaLlhan
ada Lldak ada

ekomendasl darl ulnas endldlkan
kabupaLen/koLa
ada Lldak ada
SuraL ernvaLaan kesanaaupan ada Lldak ada
keLeranaan
uokumen admlnlsLrasl nomor 1 3 dllamplrkan foLocopv dan dokumen
nomor 67 harus dllamplrkan asllnva21

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
D Daftar end|d|k dan 1enaga kepend|d|kan
No Nama 11L L/ end|d|kan eker[aan Iabatan
1

2343

6


L 5arana dan rasarana yang D|m|||k|
(conLoh formaL pendaLaan sarana dan prasarana lembaaa dlsesualkan
denaan [enls proaram vana dlusulkan)
1 SLaLus
Lahan/
8anaunan
O Luas 1anah
O Luas 8anaunan
m2
m2
Mlllk sendlrl/
sewa
2 lnclan
8anaunan
O uana 1amu
O uana SekreLarlaL
O uana kanLor enaurus
O uana 8ela[ar 1eorl
O uana rakLek keLerampllan
O uana 8ermaln/8ela[ar
O uana Serbaauna
O uana usaha/roduksl
O uana erpusLakaan/1aman 8acaan
O uana en[aaa/SaLpam
O uana Mushola/LempaL lbadah
O uana uapur
O 1olleL/MCk
O ruana
O ruana
O ruana
O ruana
O ruana
O ruana
O ruana
O ruana
O ruana

O ruana
O ruana
O ruana
O ruana


letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
22

3 Sarana/
laslllLas
em
bela[aran
dan
elaLlhan
anLara laln
O kursl 1amu
O Me[a/kursl/lemarl SekreLarlaL
O Me[a/kursl/lemarl kanLor
O Me[a/kursl uana 8ela[ar 1eorl
O Me[a/ kursl uana keLerampllan
O AL aud
O Lemarl/rak buku
O Mesln Llk manual
O kompuLer
O rlnLer
O Mesln fakslmlle/Lelepon
O AlaL keLerampllan men[ahlL
O AlaL keLerampllan memasak
O apan Lulls
O AlaL muslk
O 8uku/modul/bahan bela[ar laln
O Mobll operaslonal
O seL
O seL
O seL
O seL
O seL

O pakeL
O unlL
O unlL
O unlL
O unlL
O seL
O pakeL
O pakeL
O lembar
O seL
O eks
O unlL

I kCNDI5I LINGkUNGAN LLM8AGA LNGU5UL
(conLoh formaL pendaLaan poLensl daerah dlsesualkan denaan [enls
proaram vana dlusulkan)
NC DA1A 5U851AN5I kL1LkANGAN
1 DA1A kLLNDUDUkAN
a 8erapa [umlah penduduk 1 kabupaLen/koLa !lwa
2 kecamaLan dlmana lembaaa
saudara berada [lwa
3 uesa/kelurahan dlmana
lembaaa saudara berada
[lwa
b !umlah penduduk mlskln dl wllavah
saudara (kabupaLen/koLa
kecamaLan aLau desa/kelurahan)
dan sebuLkan sumber daLanva

c !umlah penaanaaur dl wllavah
saudara (kabupaLen/koLa
kecamaLan aLau uesa/
kelurahan) dan sebuLkan
sumber daLanva

2 kCNDI5I LINGkUNGAN


23

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
a Lokasl lembaaa anda berada
(plllh salah saLu)

1 koLa besar
2 koLa kecll
3 lnaalran koLa
4 erdesaan
3 eslslr panLal
6 eaununaan
7 erbaLasan denaan neaara
laln
8

b oLensl produksl unaaulan
(barana dan [asa) dl daerah
saudara
1
2
3
4
c !enls usaha vana pallna banvak
dllakukan oleh masvarakaL

3 kCNDI5I DU/DI *
a !enls uu/ul vana membuLuhkan
Lenaaa ker[a


G 5U851AN5I
(conLoh formaL deskrlpsl [enls proaram dlsesualkan denaan kebuLuhan
penvelenaaaraan perconLohan proaram)
NC DA1A 5U851AN5I kL1LkANGAN
1 Ien|s rogram
a !enls proaram vana dlusulkan
b Alasan menausulkan [enls kealaLan/keLerampllan LersebuL
1
2
3
2 L5Lk1A DIDIk
a ekruLmen calon peserLa dldlk Sudah belum
b
!umlah peserLa dldlk vana
dlusulkan
orana
c
LaLar belakana pendldlkan
peserLa dldlk vana dlusulkan

Latar be|akang pend|d|kan Ium|ah
1ldak LamaL Su
Su aLau Sedera[aL
SL1 aLau sedera[aL

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
24

SL1A aLau Sedera[aL
1ota|
d Cara merekruL calon peserLa dldlk ([elaskan)


3 end|d|k/Instruktur/Ias|||tator
a !umlah pendldlk/keLerampllan
vana ada/dlmlllkl lembaaa
(lamplran Cv)
orana
b !umlah pendldlk/lnsLrukLur/
faslllLaLor vana ada/dlmlllkl
lembaaa (lamplrkan Cv)
orana
c Asal pendldlk (sebuLkan darl lembaaa sendlrl aLau lnsLansl LerkalL)
1
2
3
d Pasll vana akan dlcapal
1 Aspek pembela[aran
2 keLercapalan kompeLensl
4 LLAk5ANA kCGkAM
a Memlllkl Llm khusus vana
dlbenLuk oleh lembaaa
penausul
va Lldak
b Memlllkl suraL Luaas/suraL
kepuLusan pelaksana oleh
lembaaa penausul
va Lldak
c Susunan nama pelaksana
(lamplrkan)
1 enanaauna !awab
2 keLua elaksana
3 SekreLarls
4 Sekslseksl
5 Gambaran e|aksanaan keg|atan
a encana pelaksanaan proaram
dlmulal
1anaaalbulanLahun

b encana roaram 8erakhlr
c MaLerl pembela[aran
(kurlkulum dan sllabus
dllamplrkan)
1
2
3
4
3
6
d !elaskan Lahap dan benLuk


23

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
evaluasl vana akan dllakukan
6 LVALUA5I/UII kCML1LN5I
a encana u[l
kompeLensl/evaluasl

b elaksana u[l
kompeLensl/evaluasl

7 LNLMA1AN LULU5AN *
a encana enempaLan lulusan
unLuk beker[a

b encana pembenLukan usaha
8 DANA ANG DIU5ULkAN
a !umlah dana vana dlusulkan p
b enaaunaan dana (lamplrkan
A8)

c Sumber dana laln vana
mendukuna ([lka ada sebuLkan)
va Lldak
keLeranaan
kecuall unLuk proaram Auu Lldak perlu melamplrkan baalan lnl

ulbuaL dl
lmplnan Lembaaa

nama dan Cap Lembaaakekomendas|
usulan dl aLas sesual denaan kondlsl dl lapanaan
Cleh karena lLu kaml slap memberlkan rekomendasl dan memblna
pelaksanaan proaram vana dlusulkan

kepala ulnas endldlkan kab/koLa aLau ulnas/lnsLansl vana berwenana*)
nl

*) plllh salah saLu sesual vana memberl rekomendasl


letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
26

L4MPlk4N
4 uokumen leaallLas lembaaa
4 ekenlna 8ank aLas nama lembaaa (Lldak boleh ada cq nama
orana)
4 nomor okok Wa[lb a[ak (nW) aLas nama lembaaa
4 SuraL ernvaLaan kesanaaupan Lembaaa unLuk
menvelenaaarakan perconLohan proaram secara sunaauh
sunaauh sesual proposal vana dlseLu[ul dan bermeLeral
secukupnva
4 Calon endldlk/lnsLrukLur/narasumber (dllenakapl denaan suraL
pernvaLaan foLo Lerakhlr dan Cv (l[azah kompeLensl dan
penaalaman)
4 SLrukLur oraanlsasl lembaaa penvelenaaara Lermasuk uralan
Luaasnva maslnamaslna unsur
4 keLeranaan ker[asama/kemlLraan anLara lembaaa penausul
denaan lembaaa/ peroranaan vana mendukuna proaram
LeruLama dalam bldana pemasaran pemblavaan peralaLan dan
Lenaaa ahll
4 5occes sLorv sesual denaan proaram vana dlusulkan unLuk
lembaaa vana Lelah menvelenaaarkan proaramproaram
Auunl27

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
lompltoo 1
Contoh kekomendas|


kC 5UkA1 DINA5

kLkCMLNDA5I
Nomor

8erdasarkan hasll verlflkasl lembaaa dan dokumen proposal vana dla[ukan
denaan lnl kaml memberlkan rekomendas| kepada
nama lembaaa
AlamaL lembaaa

1elp lax
Lembaaa LersebuL dlaLas dlnvaLakan lavak unLuk dlnllal leblh lan[uL sebaaal
calon penvelenaaara perconLohan proaram denaan [enls kealaLan
vana dllaksanakan

Apablla proposal dlseLu[ul kaml bersedla lkuL memanLau dan memblna
pelaksanaan proaram lembaaa LersebuL dl aLas
uemlklan rekomendasl lnl dlberlkan unLuk dlaunakan sebaaalmana
mesLlnva


2011
1anda Lanaan dan cap sLempel
lembaaa
emberl rekomendaslnama lenakap
nl


letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
28

lompltoo 2
CCN1Cn 5UkA1 LkNA1AAN kL5ANGGUAN
(kepa|a 5urat Lembaga)

5UkA1 LkNA1AAN

ana berLandaLanaan dl bawah lnl sava

nama
1empaL/Lanaaal lahlr
!abaLan dalam lembaaa
AlamaL (umah) 1lp/P
AlamaL (Lembaaa) 1lp/lax
Lmall

Sesual denaan proposal vana dla[ukan lembaaa kaml dlLeLapkan sebaaal
penerlma dana banLuan lanasuna erconLohan roaram denaan [enls
kealaLan/keLerampllan melalul SuraL kepuLusan kepala 2nll /
8nll denaan lnl kaml menvaLakan hal sebaaal berlkuL
1 kaml sanaaup dan bersedla menvelenaaarakan perconLohan proaram
denaan [enls kealaLan /
keLerampllanbaalorana peserLa dldlk selama
bulan mulal bulansd bulan 2011 denaan blava
penvelenaaaraan proaram keseluruhan senllal p
()
2 eserLa dldlk LersebuL pada buLlr 1 akan kaml rekruL sesual aLuran dan
melalul prosedur vana dlLeLapkan eserLa dldlk vana Lelah dlrekruL
dlberlkan pembela[aran/pemaaanaan/pemblasaan LenLana


29

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
denaan dldukuna oleh kurlkulum sarana dan
pendldlk unLuk mencapal kompeLensl dan lndlkaLor hasll vana Lelah
dluralkan/dlLeLapkan dalam proposal
3 8erLanaauna [awab aLas keberhasllan proaram sebaaalmana dlmaksud pada
buLlr 2 (dua) denaan melakukan pendamplnaan/pemblnaan kepada lulusan
proaram
4 Melakukan koordlnasl denaan ulnas endldlkan kabupaLen/koLa
ulnas/lembaaa LerkalL serLa 2nll/8nll dalam ranaka menaanLlslpasl
Llmbulnva kendala vana berpoLensl menaaaaalkan pencapalan Lu[uan
proaram
3 kaml berLanaauna [awab sepenuhnva blla dl kemudlan harl sesual
kepuLusan enaadllan secara hukum kaml LerbukLl melakukan
penvlmpanaan aLas penaaunaan dana maupun dalam pelaksanaan proaram
6 ernvaLaan lnl dlbuaL denaan sebenarbenarnva penuh kesadaran dan
Lanaauna [awab Lanpa paksaan darl plhak manapun

ana menvaLakannama Lenakap dan Cap Lembaaa
(___________________)

* suraL pernvaLaan kesanaaupan dllsl dan dlLandaLanaanl pada saaL akad
ker[asama

n!)n1
T.bDDD

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
30

lompltoo J
Daftar ca|on peserta d|d|k
ercontohan rogram
2011

No Nama Ik A|amat Umur eker[aan
1

2

3

4

3

6

7

8

9

10

!k !enls kelamln

lmplnan Lembaaanl31

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
lompltoo 4
Daftar ca|on end|d|k/1utor/Ias|||tator
ercontohan rogram
2011
No
Nama
1utor
Ien|s
ke|am|n
1empat
Lah|r
1angga| Lah|r I[azah
1erakh|r
1ahun
Lu|us
keah||an
yg
d|m|||k| 1g| 8|n 1hn
1

2

3

4

3

6

7


lmplnan LembaaanlleoJlJlkoo kewltoosobooo Mosvotokot
32

lompltoo 5
CCN1Cn 8LANkC IADWAL kCGkAM kn kU
Iadwa| enye|enggaraan rogram
kn kU 8ud|daya Le|e Dumbo dst
NO k6l414N Ou1Pu1 1MP41 P1u645 8l4Y4
w4k1u
oll Aoostos 5eptembet
m1 m2 mJ m4 m1 m2 mJ m4 m1 m2 mJ m4
A LSlAAn
1 envusunan
proposal Lermasuk
penvusunan
kurlkulum

1ersusunnva
proposal dan
kurlkulum

u1u Sk8


Munlr

300000

2 enaa[uan
proposal
roposal dl
Lerlma 2nll
2nll ea
l !avaalrl
Manar
3 enandaLanaan
Mou
usL usL usL usL


4 konsolldasl anlLla
3 ekruLmen
peserLa

6 envesualan
proposal

7 CrlenLasl 1k dan
mlLra

8 envlapan sarana
dan prasarana

8 LLAkSAnAAn usL usL usL usL
usL usL usL usL usL
l
e
J
o
m
o
o

l
e
o
o
o
j
o
o
o

J
o
o

5
e
l
e
k
s
l

l
t
o
p
o
s
o
l

3
233

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
lompltoo 6
Contoh ICkMA1 LACkAN 8ULANAN

Laporan erkembangan rogram
kn kU 8ud|daya Le|e Dumbo

Lembaaa u1u Sk8
8ulan Mel 1ahun 2011

No keg|atan ke|uaran
Lokas|
keg|atan
8|aya
Daya 5erap/erkembangan
Iaktor
endukung
Iaktor
enghambat
emecahan
Masa|ah
kencana
1|ndak
Lan[ut
keuangan I|s|k
kup|ah roduk
1 ekruL
men
peserLa
dldlk
uaLa
eserLa
dldlk
sesual
denaan
rencana
uesa
Conaeana
230000 230000 230
000/
30 [L
03
uaLa
eserLa
dldlk
1/30*
100
33
espon
masvarakaL
unLuk
menalkuLl
proaram
sanaaL balk
Sasaran
menvebar
WakLu
kealaLan
rekruLmen
dl Lambah
2 harl darl
rencana
awal
enanda
Lanaanan
suraL
kesanaaup
an peserLa
CrlenLasl
1k
envusun
an
kurlkulum


l
e
J
o
m
o
o

l
e
o
o
o
j
o
o
o

J
o
o

5
e
l
e
k
s
l

l
t
o
p
o
s
o
l

3
334

leJomoo leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
lompltoo 6
CCN1Cn 5I51LMA1IkA LACkAN AknIk
(conLoh formaL deskrlpsl laporan proaram dlsesualkan denaan subsLansl
perconLohan proaram)
5|stemat|ka keterangan
Palaman !udul a!udul Laporan (sesual proposal awal)
bnama Lembaaa envelenaaara roaram
endldlkan kecakapan Pldup
c AlamaL Lenakap Lembaaa envelenaaara
proaram endldlkan kecakapan Pldup nama
[alan nomor desa/kelurahan kecamaLan
kabupaLen kode pos nomor Lelepon dan
nomor fax
kaLa enaanLar ulLandaLanaanl dan dlsLempel plmplnan
lembaaa penerlma blockaranL
uafLar lsl [elas
uafLar Lamplran [elas
8ab I endahu|uan

A LaLar 8elakana aMenaaambarkan secara umum menaenal
dlselenaaarakannva proaram
bMenva[lkan uralan menaapa laporan kealaLan
dlperlukan vana menaarah pada akunLablllLas
(blsa dlperLanaauna[awabkan) Lransparansl
(Lerbuka) dan penclLraan publlk (mevaklnkan
masvarakaL) darl proaram vana
dlselenaaarakan
8 1u[uan Laporan [elas
C Llnakup laporan [elas
8ab II e|aksanaan keg|atan

A 1u[uan proaram [elas
8 ekrulLmen 8aalan lnl memaparkan hasll proses perekruLan
W8 keLlka awal proaram
C roaram embela[aran/
elaLlhan
a !enls keLerampllan
vana dllaLlhkan
b kompeLensl vana
dlcapal peserLa dldlk
c kurlkulum dan MaLerl
8ela[ar
!lka perlu aambarkan pula lnformasl laln
LenLana proaram vana Lelah dllaksanakan


33

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
u roses embela[aran
(elaLlhan/ ku)
men[elaskan LenLana ranakalan kealaLan vana
Lelah Ler[adl dalam melaksanakan proaram vana
mellpuLl Lahap perslapan Lahap pelaksanaan
evaluasl dan serLlflkasl serLa penempaLan
ker[a ada baalan lnl [uaa perlu menauralkan
LenLana keLerllbaLan plhak laln (mlLra ker[a)
LeruLama uuul balk dalam proaram pendldlkan
dan pelaLlhan maupun dalam penvaluran
lulusan proaram
L roses u[l kompeLensl a aparkan baaalmana proses u[l
kompeLenslnva
b8erlkan profll umum LenLana LempaL u[l
kompeLensl vana dlmaksud
l roses envaluran/
pemandlrlan
aparkan pula rencana proses pendamplnaan
pasca penvaluran/pendamplnaan
C roses endamplnaan a 8aaalmana proses pendamplnaan Lerhadap
peserLa dldlk pasca pelaLlhan vana
dlmandlrlkan
b!lka alumnl peserLa dldlk Lersalurkan ke uuul
baaalmana proses pendamplnaannva
P envelenaaara roaram
a anlLla
b lnsLrukLur/ laslllLaLor
l WakLu dan LempaL
penvelenaaaraan
a unLuk wakLu sebuLkan darl mulal
perencanaan sampal pelaporan
b unLuk LempaL [lka pun pelaksanaannva
leblh darl saLu LempaL sebuLkan dlmana
sa[a proses penvelenaaaraan proaramnva
8A8 III nas|| ang D|capa|

1lnakaL encapalan Pasll embela[aran
a eserLa uldlk vana
8erhasll Menvelesalkan
roaram
Men[elaskan berapa banvak peserLa dldlk dl
awal dan berapa banvak vana berhasll
menvelesalkan proaram serLa berapa
persenLase keberhasllan vana dlcapal ada
baalan lnl [elaskan pula penvebab keberhasllan
maupun keaaaalan vana dlalaml peserLa dldlk
dalam menalkuLl proaram
b Lulusan vana 8eker[a dl
uuul
Men[elaskan berapa banvak lulusan (dan
berapa ) vana blsa dlLempaLkan beker[a dl
uuul (sebuLkan bldana Luaas dan nama

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
36

perusahaannva) ada baalan lnl[elaskan pula
penvebab keberhasllan maupun keaaaalan
penvelenaaara menempaLkan lulusan beker[a dl
uuul
c Lulusan vana Membuka
usaha Mandlrl
Men[elaskan berapa banvak lulusan (dan
berapa ) vana berhasll membuka usaha
mandlrl (sebuLkan [enls dan alamaL LempaL
usahanva) ada baalan lnl [elaskan pula
penvebab keberhasllan maupun keaaaalan
penvelenaaara memblmblna dan mendamplnal
lulusan dalam membuka usahanva
8ag|an |n| t|dak per|u ada da|am |aporan akh|r
program k
d Lulusan vana Maslh
dalam roses
enempaLan/
Menaembanakan
usaha Mandlrl
Men[elaskan berapa banvak lulusan (dan
berapa ) vana maslh belum blsa dlLempaLkan
beker[a aLau membuka usaha mandlrl fakLor
fakLor penvebabnva serLa rencana Llndak lan[uL
vana akan dllakukan baal mereka
8ag|an |n| t|dak per|u ada da|am |aporan akh|r
program k
ManfaaL dan uampak
elaLlhan
berl pen[elasan baaalmana manfaaL dan
dampak unLuk peserLa dldlk dan lembaaa
penvelenaaara
Masalah dan Soluslnva men[elaskan LenLana berbaaal masalah
LanLanaan dan hambaLan vana dlhadapl selama
menvelenaaarakan proaram serLa solusl vana
dllakukan sehlnaaa hambaLanhambaLan
LersebuL dapaL dlkuranal
1lnakaL/ uava Serap
Anaaaran
LlhaL formaL Lerlamplr
8A8 III enutup

A keslmpulan
8 ekomendasl
37

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
Matr|k enggunaan Dana 8antuan Langsung

erconLohan roaram

No
Dana
D|ter|ma
enar|kan enge|uaran
enar|kan
Ium|ah
(kp)
Ura|an
enge|uaran
8anyaknya Ium|ah (kp)
1anaaal
2011
2 Mel
2011
2000000 embellan
A1k
kerLas
1lnLa


3 rlm
2 buah


100000
60000
p
10000000
enaaandaan
8ahan
8ela[ar
40 seL 3000000
Sub 1oLal 3160000
28 Mel
2011
8000000 Ponorarlum
laslllLaLor
3 orana 3000000
1ransporL
narasumber
2 2000000
Sub 1oLal


1oLal
enarlkan
20000000 1oLal enaeluaran
(Sub 1oLal 1 + 2 + )

Slsa

lmplnan Lembaaa 8endahara
enaeluaran

nl nlletoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol
38
39

letoojok 1ekols leooojooo Joo 5eleksl ltoposol