Anda di halaman 1dari 44

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/1

UNIT

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran

OBJEKTIF
Objektif am: Mempelajari dan memahami tentang bering, sudut serta menyelesaikan masalah penukaran bering. Objektif khusus: Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:

Memahami maksud bering, sudut, bering sukuan dan bering bulatan penuh.

Menukarkan bering bulatan penuh kepada bering sukuan dan sebaliknya. Menghitung sudut dalam daripada dua nilai bering. Menghitung bering daripada satu sudut dalam dan satu bering yang diketahui.

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/2

INPUT

1.0

Pengenalan Pernahkah anda mendengar perkataan bering dan sudut? Bering sesuatu garisan adalah sudut mendatar antara satu arah rujukan atau meridian dengan garis tersebut. Bering selalunya dinyatakan sebagai bering bulatan penuh. Suatu bering bulatan penuh adalah suatu bulatan 360 dan hanya terbahagi kepada empat sukuan mengikut arah utara, timur, selatan dan barat bagi memudahkan tuju arah sesuatu titik. Rajah 1.1 menunjukkan bering garis ukur AB adalah 1 dan BC adalah 2.

B
1

C A

Rajah 1.1: Bering garisan ukur Sudut pula kita boleh katakan apabila dua atau lebih garisan dicerap pada suatu stesen ukur, maka terbentuklah sudut dalam di stesen tersebut. Berdasarkan kepada rajah 1.2, titik O adalah tempat di mana jurukur membuat cerapan bering ke stesen A, B dan C. Hasil daripada cerapan bering tersebut maka terbentuklah sudut di antara garis ukur OC dan OA, sudut di antara garis ukur OA dan OB, dan sudut pula di antara garis ukur OB dan OC.

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/3

Ukuran bagi bering dan sudut yang biasa digunakan adalah dalam unit darjah. Satu darjah pula akan dibahagikan kepada 60 minit dan tiap-tiap satu minit mengandungi 60 saat. Simbol yang digunakan adalah seperti berikut: darjah ( ) minit ( ) saat ( ) Oleh itu 47 darjah 26 minit 6 saat ditulis sebagai 47 26 06 . Penggunaan 06 dalam hitungan kerja ukur adalah lebih sesuai dari 6 kekeliruan dalam catatan nilai cerapan dan pengiraan. Dalam matematik, sudut diandaikan berpusing arah lawan jam manakala dalam ilmu ukur arah pusingan adalah diandaikan mengikut arah jam. A untuk mengelakkan

Rajah 1.2: Cerapan sudut

1.1

Maksud Bering Sukuan Dan Bering Bulatan Penuh 1.1.1 Bering Sukuan Setelah anda memahami apa yang dimaksudkan dengan bering dan sudut, seterusnya kita akan membincangkan pula tentang bering sukuan. Ia adalah sudut tirus yang dibuat di antara garis pandangan (garis ukur) dan arah utara atau selatan. Ianya diukur dari 0 hingga ke 90 sahaja dan garisan ukur yang berkenaan ini boleh terletak di mana-mana sukuan sama ada di sukuan pertama, kedua, ketiga atau di sukuan ke empat.

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/4

Bering sukuan ini juga memberikan haluan garisan ukur, sama ada ke arah utara atau selatan dan diikuti dengan pesongan sudut sama ada ke arah timur atau barat dari haluan tersebut ini. Utara D 50
45

Barat

Timur

60

70 Selatan

Rajah 1.3: Kedudukan bering-bering sukuan Sekiranya bering-bering sukuan untuk garisan ukur OA, OB, OC dan OD disediakan seperti rajah 1.3, maka: OA ialah 45 ke timur dari utara, iaitu U 45 T, OB ialah 70 ke timur dari selatan, iaitu S 70 T, OC ialah 60 ke barat dari selatan, iaitu S 60 B, dan OD ialah 50 ke barat dari utara, iaitu U 50 B.

1.1.2

Bering Bulatan Penuh Untuk mewujudkan arah sesuatu garisan antara dua titik di atas tanah, bering garisan hendaklah ditentukan terlebih dahulu. Bering bulatan penuh sesuatu garisan diukur mengikut arah pusingan jam dari julat 0 hingga 360 dari arah utara atau dari arah rujukan tertentu. Contoh bering bulatan penuh diberikan dalam rajah 1.4.

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/5

Rajah 1.4: Kedudukan bering bulatan penuh Rajah 1.4 menunjukkan bahawa merupakan bering bulatan penuh bagi garisan AB, manakala adalah bering bulatan penuh bagi garisan CD.

1.2

Menukarkan Bering Bulatan Penuh Kepada Bering Sukuan Dan Sebaliknya. Dalam membincangkan penukaran bering ini, ianya akan terbahagi kepada dua jenis iaitu: i. ii. Penukaran bering bulatan penuh kepada bering sukuan. Penukaran bering sukuan kepada bering bulatan penuh.

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/6

1.2.1

Penukaran Bering Bulatan Penuh Kepada Bering Sukuan Bering-bering bulatan penuh boleh ditukarkan menjadi bering-bering sukuan seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.5. Utara Utara

A A Bering sukuan A-B ialah U ( ) T Bering sukuan A-B alah S (180 - ) T B

Utara B

Utara

A B Bering sukuan A-B ialah U (360 - ) B

Bering sukuan A-B ialah S ( - 180 ) B

Rajah 1.5: Penukaran bering bulatan penuh kepada bering sukuan

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/7

Dalam rajah 1.5, jika bering bulatan penuh sesuatu garisan berada di sukuan pertama maka bering sukuan garisan tersebut mempunyai nilai yang sama dengan bering bulatan penuh. Bering sukuan di sukuan pertama perlu dimasukkan tanda utaraan (U) dan diikuti dengan tanda timuran (T). Bagi bering bulatan penuh sesuatu garisan yang terletak di sukuan kedua maka bering sukuan garisan tersebut adalah (180 ), dimana nilai adalah bering bulatan penuh bagi garisan yang berada di sukuan kedua. Bering sukuan di sukuan kedua ini perlu dimasukkan tanda selatan (S) dan diikuti dengan tanda timuran (T). Bagi bering bulatan penuh sesuatu garisan yang terletak di sukuan ketiga maka bering sukuan garisan tersebut adalah ( 180), dimana nilai adalah bering bulatan penuh bagi garisan yang berada di sukuan ketiga. Bering sukuan di sukuan ketiga ini perlu dimasukkan tanda selatan (S) dan diikuti dengan tanda barat (B). Bagi bering bulatan penuh sesuatu garisan yang terletak di sukuan keempat pula maka bering sukuan garisan tersebut adalah (360 ), dimana nilai adalah bering bulatan penuh bagi garisan yang berada di sukuan keempat. Bering sukuan di sukuan keempat ini perlu dimasukkan tanda utaraan (U) dan diikuti dengan tanda barat (B). Rajah 1.5 mungkin dapat membantu anda untuk memahami dengan lebih jelas tentang penukaran bering bulatan penuh kepada bering sukuan.

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/8

Contoh 1-1 Tukarkan bering bulatan penuh berikut kepada bering sukuan. a. b. c. d. 40 00 150 20 240 10 300 00 10 00 20 00

Penyelesaian Dalam menyelesaikan masalah ini pelajar-pelajar dinasihatkan supaya dapat menggambarkan kedudukan bering-bering bulatan penuh yang diberi. Seterusnya cuba buat lakaran kedudukan bering-bering tersebut. a. Bering bulatan penuh Bering sukuan = 40 00 = U 40 00 10 10 T

Bering bulatan penuh dan bering sukuan pada sukuan pertama mempunyai nilai bering yang sama dan yang membezakannya adalah tanda utaraan (U) dan timuran (T) perlu dimasukkan pada bering sukuan. b. Bering bulatan penuh Bering sukuan = 150 20 00 00 ) T

= S (180 - 150 20 = S 29 40 00 T 20

c.

Bering bulatan penuh Bering sukuan

= 240 10

= S (240 10 = S 60 10

20 - 180 ) B 20 B

d.

Bering bulatan penuh Bering sukuan

= 300 00

00 00 ) B

= U (360 - 300 00 = U 60 00 00 B

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/9

Contoh 1-2 Jadual 1.1merupakan hasil kerja ukur trabas tertutup yang dijalankan oleh sekumpulan pelajar. Bering-bering yang diperolehi itu adalah dalam bentuk bering bulatan penuh. Tukarkan bering bulatan penuh tersebut ke dalam bentuk bering sukuan. Seterusnya lakarkan kedudukan trabas tersebut.

Garisan 12 2-3 3-4 4-1

Bering 10 20 30 100 02 40 210 30 50 300 00 00

Jadual 1.1: Bering bulatan penuh trabas tertutup Penyelesaian: Dalam menyelesaikan masalah ini, anda boleh merujuk kembali penerangan rajah 1.5. a. Bering bulatan penuh garisan 1-2 Oleh itu bering sukuan garisan 1-2 b. Bering bulatan penuh garisan 2-3 Oleh itu bering sukuan garisan 2-3 = 10 20 = U 10 20 = 100 02 30 30 T 40

Ini menunjukkan stesen 2 berada ke utara dan ke timur dari stesen 1

Ini menunjukkan stesen 3 berada ke selatan dan ke timur dari stesen 2 = S (180 ) T = S (180 100 02 = S 79 57 20 T 40 )T

c.

Bering bulatan penuh garisan 3-4

= 210 30

50

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/10

Ini menunjukkan stesen 4 berada ke selatan dan ke barat dari stesen 3. Oleh itu bering sukuan garisan 3-4 = S ( 180) B = S (210 30 = S 30 30 d. Bering bulatan penuh garisan 4-1 Oleh itu bering sukuan garisan 4-1 = 300 00 50 180) 50 B 00 00 ) B

Ini menunjukkan stesen 1 berada ke utara dan ke barat dari stesen 4. = U (360 300 00 = U 60 00 00 B

Setelah anda memahami kedudukan garisan trabas yang menghubungkan setiap stesen ukur, maka langkah seterusnya cuba anda buat satu lakaran bagi menggambarkan kedudukan keseluruhan trabas tertutup tersebut. Cuba semak jawapan anda dengan jawapan yang diberi seperti rajah 1.6.

2 3

Rajah 1.6: Lakaran trabas

1.2.2

Penukaran Bering Sukuan Kepada Bering Bulatan Penuh

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/11

Bering-bering sukuan boleh ditukarkan menjadi bering bulatan penuh seperti rajah 1.7.

Utara
U T

Utara B A

A Bering bulatan penuh A-B ialah

S T

Bering bulatan penuh A-B ialah 180 -

Utara B

Utara
U B

A B
S B

Bering bulatan penuh A-B ialah 180 +

Bering bulatan penuh A-B ialah 360 -

Rajah 1.7: Penukaran bering sukuan kepada bering bulatan penuh

Berdasarkan kepada rajah 1.7, bering sukuan bagi garisan-garisan ukur boleh ditukarkan kepada bering-bering bulatan penuh.

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/12

Jika bering sukuan garisan AB di sukuan pertama adalah (U T), maka bering bulatan penuh garis AB adalah bersamaan dengan nilai ( ) bering sukuan garis tersebut. Jika bering sukuan garis AB di sukuan kedua adalah (S T), maka bering bulatan penuh garis AB adalah bersamaan dengan (180 ). Jika bering sukuan garis AB di sukuan ketiga adalah (S B), maka bering bulatan penuh garis AB adalah (180 + ). Jika bering sukuan garis AB di sukuan keempat adalah (U B), maka bering bulatan penuh garis AB adalah (360 ).

Contoh 1-3 Tukarkan bering sukuan berikut kepada bering bulatan penuh. a. b. c. d. U 30 00 S 70 00 U 20 10 S 40 20 00 T 10 T 10 B 00 B

Penyelesaian Untuk menyelesaikan masalah penukaran bering bulatan penuh kepada bering sukuan, anda dikehendaki merujuk rajah 1.7. Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas, anda bolehlah melakar sendiri kedudukan bering-bering sukuan yang diberi. Daripada rajah yang dilakarkan itu barulah anda menukarkan bering bulatan penuh kepada bering sukuan mengikut kaedah yang dijelaskan dalam rajah 1.7.

a.

Bering sukuan Bering bulatan penuh

= U 30 00 = 30 00

00 T 00

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/13

b.

Bering sukuan Bering bulatan penuh

= S 70 00 = 180

10 T

= 180 70 00 = 109 59 c. Bering sukuan Bering bulatan penuh = U 20 10 = 360 = 360 20 10 = 339 49 d. Bering sukuan Bering bulatan penuh = S 40 20 = 180 + 50 50

10

10 B

10

00 B

= 180 + 40 20 00 = 220 20 00

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/14

AKTIVITI 1a

UJIKAN KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA! SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA. 1.1 Berdasarkan kepada rajah 1.8, nyatakan kedudukan titik-titik W,X,Y dan Z dari titik O dalam bentuk bering sukuan. Nilai bagi sudut-sudut , , dan diberi seperti berikut: Sudut Sudut Sudut Sudut = 45 10 = 35 15 = 70 40 = 60 27 20 20 30 30 Utara

Rajah 1.8: Kedudukan bering sukuan

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/15

1.2

Tukarkan nilai bering-bering bulatan penuh berikut kepada bering sukuan. a. b. c. d. e. f. g. h. i. 269 20 342 54 72 52 134 22 272 52 272 34 84 39 116 19 188 30 00 25 00 50 29 30 30 40 15

1.3

Rajah 1.9 merupakan lakaran sebuah trabas tertutup. Bering yang ditunjukkan itu adalah bering bulatan penuh. Tukarkan bering-bering tersebut ke dalam bentuk bering sukuan.

Bering 2-3 (90 00 00 )

3
Bering 3-4 (130 00 30 )

Bering 1-2 (0 00 00 )

1
Bering 5-1 (300 10 40 )

Bering 4-5 (210 30 00 )

Rajah 1.9 : Lakaran trabas tertutup

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/16

1.4

Tukarkan nilai bering-bering sukuan berikut kepada bering bulatan penuh. a. b. c. d. S 20 20 U 89 00 U 32 42 S 72 52 00 T 00 T 00 B 00 B

1.5

Tukarkan nilai bering sukuan bagi trabas berikut kepada bering bulatan penuh. Garisan 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Bering sukuan S 89 59 S 42 15 U 39 29 U 88 15 S 79 59 35 T 30 B 30 B 45 T 00 T

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/17

MAKLUM BALAS 1a

1.1

Bagi membantu menyelesaikan masalah ini, anda bolehlah merujuk rajah 1.3. Sebagai panduan anda, bahawa arah bagi garisan ukur yang dibaca dalam bentuk bering sukuan mestilah dimulai dengan arah utara atau selatan dan diikuti dengan arah timur atau barat. Oleh itu kedudukan titik-titik W, X, Y, dan Z dari titik O dalam bentuk bering sukuan boleh dinyatakan seperti berikut: a. Kedudukan titik W U 45 10 b. 20 B

Kedudukan titik X U 35 15 20 T

c.

Kedudukan titik Y S 70 40 30 T

d.

Kedudukan titik Z S 60 27 30 B

1.2

Penukaran bering-bering bulatan penuh kepada bering sukuan. Bagi membantu anda membuat penyelesaian kepada masalah ini, anda boleh merujuk rajah 1.5. Anda perlu mencuba untuk melakarkan rajah yang sesuai mengikut pemahaman anda. Oleh itu, bering-bering bulatan penuh tersebut ditukarkan kepada bering sukuan seperti berikut:

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/18

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

S 89 20 U 17 05 U 72 52 S 45 37 U 87 07 U 87 25 U 84 39 S 63 40 S 08 30

00 B 35 B 00 T 10 T 31 B 30 B 30 T 20 T 15 B

Seterusnya cuba bandingkan dengan jawapan anda.

1.3

Bagi menyelesaikan masalah dalam soalan seperti ini, pelajar-pelajar adalah diingatkan supaya memahami sepenuhnya konsep bering sukuan. Di samping itu juga sila rujuk rajah 1.5 bagi membantu anda menyelesaikan masalah ini. Oleh itu bering-bering bulatan penuh dapat ditukarkan kepada bering sukuan seperti berikut: a. Garisan 1-2 Bering bulatan penuh garisan 1-2 Bering sukuan garisan 1-2 b. Garisan 2-3 Bering bulatan penuh garisan 2-3 Bering sukuan garisan 1-2 c. Garisan 3-4 Bering bulatan penuh garisan 3-4 Bering sukuan garisan 3-4 = 130 00 30 30 ) T = S ( 180 130 00 = S 49 59 30 T = 90 00 = U 90 00 00 00 T = 0 00 = U 0 00 00 00 T

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/19

d.

Garisan 4-5 Bering bulatan penuh garisan 4-5 Bering sukuan garisan 4-5 = 210 30 00 00 180) B 00 B

= S (210 30 = S 30 30

e.

Garisan 5-1 Bering bulatan penuh garisan 5-1 Bering sukuan garisan 5-1 = 300 10 40 40 ) B

= U (360300 10 = U 59 49 20 B

1.4

Penukaran bering sukuan kepada bering bulatan penuh. Sebelum menjawab soalan ini, anda perlu mamahami dengan jelas konsep penukaran bering sukuan kepada bering bulatan penuh seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.7. Penukaran bering sukuan kepada bering bulatan penuh adalah seperti berikut: a. Bering sukuan S 20 20 00 T

Ini menunjukkan bering sukuan berada di sukuan kedua. Oleh itu bering bulatan penuh bagi bering sukuan ini adalah: = (180 ) = (180 20 20 = 159 40 b. 00 00 T 00 )

Bering sukuan U 89 00

Ini menunjukkan bering sukuan berada di sukuan pertama. Oleh itu bering bulatan penuh bagi bering sukuan ini adalah bersamaan dengan , iaitu = 89 00 00

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/20

c.

Bering sukuan U 32 42

00 B

Ini menunjukkan bering sukuan berada di sukuan keempat. Oleh itu bering bulatan penuh bagi bering sukuan ini adalah: = (360 ) = (360 32 42 = 327 18 d. 00 00 B 00 )

Bering sukuan S 72 52

Ini menunjukkan bering sukuan berada di sukuan ketiga. Oleh itu bering bulatan penuh bagi bering sukuan ini adalah: = (180 + ) = (180 + 72 52 = 252 52 00 00 )

1.5

Untuk menjawab soalan ini, terlebih dahulu anda perlu pastikan kedudukan setiap garisan trabas itu berada dalam sukuan yang betul. Oleh itu bering bulatan penuh bagi setiap garisan trabas boleh diringkaskan seperti berikut: Garisan 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Bering sukuan S 89 59 S 42 15 U 39 29 U 88 15 S 79 59 35 T 30 B 30 B 45 T 00 T Bering bulatan penuh 90 00 222 15 320 30 88 15 100 01 25 30 30 45 00

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/21

INPUT
1.3 Menghitung Sudut Dalam Daripada Dua Nilai Bering Setelah anda mamahami perbezaan antara bering dan sudut, seterusnya kita akan mempelajari pula beberapa pengiraan asas berkaitan dengan bering dan sudut. Sudut-sudut yang dicerap bagi sesuatu garisan trabas poligon boleh jadi sudut dalam atau sudut luar dan ini bergantung kepada arah mana trabas itu dibina. Apabila bekerja pada arah berlawanan jam bagi trabas poligon, sudut di sebelah kiri trabas adalah sudut-sudut luar. Oleh yang demikian, dengan adanya satu bering garisan trabas dan satu sudut dalam atau sudut luar yang diketahui maka bering bagi garisan trabas yang berikutnya boleh dihitung.

BC C

BA

Rajah 1.10: Sudut dalam antara dua garisan

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/22

Apabila dua garisan ukur yang bersambungan mempunyai nilai bering masing-masing, maka sudut yang dikandung di antara dua garisan tersebut boleh dihitung. Untuk menjelaskan lagi keadaan ini sila rujuk pada rajah 1.10. Rajah 1.10 merupakan garisan trabas A,B dan C yang diukur dalam arah ikut jam di mana: BC BA = Bering BC = Bering BA = Sudut dalam ABC

Oleh itu, sudut dalam ( ) di stesen B boleh dihitung seperti berikut: ( ) ( ) = Bering BA - Bering BC = BA - BC

Setiap garisan trabas, perbezaan antara bering hadapan dan bering belakang adalah 180. Jika bering hadapan sesuatu garisan kurang daripada 180 maka untuk mendapatkan bering belakang garisan tersebut mestilah ditambah dengan 180. Sebaliknya jika bering hadapan sesuatu garisan lebih daripada 180, maka bering belakang garisan tersebut mestilah ditolak dengan 180. Contoh 1-4 Dalam rajah 1.11 garisan A,B dan C diukur dalam arah ikut jam dan bering yang diperolehi adalah seperti berikut: Bering AB Bering BC = 88 30 = 160 00 00 00

Hitungkan sudut dalam ( ) di stesen B.

B
88 30 00 160 00 00

Rajah 1.11: Kedudukan sudut dalam antara dua garisan

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/23

Penyelesaian: Sudut dalam di stesen B ( ) = Bering BA - Bering BC = (Bering AB + 180) - Bering BC = (88 30 = (268 30 = 108 30 00 +180) - (160 00 00 ) - (160 00 00 00 )

00 )

Contoh 1-5 Dalam rajah 1.12, garisan B,C dan D diukur dalam arah ikut jam dan bering yang diperolehi adalah seperti berikut: Bering BC Bering CD = 160 00 = 200 00 00 10

Hitungkan sudut dalam ( ) di stesen C.

160 00

00

B C

200 00

10

Rajah 1.12: Sudut dalam antara dua bering cerapan

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/24

Penyelesaian: Sudut dalam di stesen C ( ) = Bering CB - Bering CD = (Bering BC + 180) - Bering CD = (160 00 = (340 00 = (139 59 00 + 180) - (200 00 10 ) 10 )

00 - 200 00 50 )

Contoh 1-6 Dalam rajah 1.13, garisan C, D, E dan F diukur dalam arah ikut jam dan bering-bering yang diperolehi adalah seperti berikut: Bering CD Bering DE Bering DF = 200 00 = 340 20 = 70 00 10 00 20

Hitungkan sudut dalam di stesen D ( ) dan sudut dalam di stesen E ( )

70 00 20 (EF)

200 00 10 (CD)

340 20

00 (DE)

Rajah 1.13: Sudut dalam antara tiga bering cerapan

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/25

Penyelesaian: Sudut dalam di stesen D ( ) = (360 - Bering DE) + (Bering DC) = (360 - 340 20 180) = (19 40 = (39 40 Sudut dalam di stesen E ( ) 00) + (20 00 10 ) 10 ) 00 ) + (200 00 10 -

= (Bering ED) - (Bering EF) = (Bering DE - 180) - (Bering EF) = (340 20 = (160 20 = (90 19 00 - 180) - (70 00 00 ) - (70 00 40 ) 20 ) 20 )

1.4

Menghitung Bering Daripada Satu Sudut Dalam Dan Satu Bering Yang Diketahui. Hitungan bering selalunya bermula dari bering yang diandaikan atau dari bering yang diberi. Dalam rajah 1.14, bering AB diberi sebagai 70 00 00 dan 11 bering ini adalah bering hadapan garisan AB. Trabas ini diukur mengikut arah jam dan sudut dalam di stesen A pada sebelah kanan trabas adalah 115 00 . Oleh itu bering garisan AC dan CA boleh dihitung. Bering AC = (Bering AB) + (sudut dalam di stesen A) = (70 00 = 185 11 00 ) + (115 11 00 00 )

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/26

Perbezaan antara bering AC dan bering CA adalah 180. Bering CA = 185 01 = 5 11 00 - 180 00
70 00 00 (A-B)

115 11

00

Rajah 1.14: Kedudukan satu sudut dalam dan satu bering Contoh 1-7 Berdasarkan rajah 1.15, hitungkan bering garisan BC jika diberi bering AB adalah 145 17 20 dan sudut ABC bersamaan dengan 86 45 30 .

145 17 20 (AB) A 86 45 30 C

Rajah 1.15: Kedudukan satu sudut dalam dan satu bering

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/27

Penyelesaian: Diberi bering AB = 145 17 Sudut dalam di stesen B 86 45 86 45 30 30 20 , maka bering BA = 325 17 = (360 - Bering BA) + Bering BC = (360 - 325 17 = 34 42 = 86 45 = 52 02 Contoh 1-8 Dalam rajah 1.16, bering permulaan yang dicerap dari stesen A ke B adalah 60 00 20 . Sudut-sudut dalam yang diukur di stesen B,C, dan D adalah seperti berikut: Stesen B C D Sudut dalam 100 00 080 10 120 20 00 00 10
B

20

20 ) + Bering BC

40 + Bering BC 30 - 34 42 50 40

Bering BC

60 00 20 (AB)

A C

Rajah 1.16: Kedudukan sudut-sudut dalam yang diberi

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/28

Hitungkan bering BC, CB, CD, DC, DE dan ED. Penyelesaian: a) Bering BC dan CB Perbezaan antara bering hadapan dan bering belakang adalah 180. Diberi bering AB = 60 00 20 , maka bering BA adalah sama dengan bering AB + 180. Oleh itu bering BA = 240 00 Bering BC 20 .

= (Bering BA) - (Sudut dalam ( ) di stesen B.) = (240 00 = 140 00 20 ) - (100 00 20 20 ) + (180) 20 00 )

Bering CB

= (140 00 = 320 00

b)

Bering CD dan DC Bering CD = (Bering CB) - (Sudut dalam ( ) di stesen C) = (320 00 = 239 50 Bering DC = (239 50 = 59 50 20 ) - (80 10 20 20 ) - (180) 20 00 )

c)

Bering DE dan ED Diketahui bahawa sudut dalam ( ) di stesen D adalah 120 20 Sudut luar di stesen D = (360) - (120 20 = 239 39 Bering DE = (59 50 = 299 30 Bering ED = (299 30 = 119 30 50 50 ) 10 ). 10 .

= Bering DC + Sudut luar di stesen D 20 ) + (239 39 10 10 ) - (180) 10

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/29

AKTIVITI 1b

UJIKAN

KEFAHAMAN

ANDA.

SILA

SEMAK

JAWAPAN

ANDA

PADA

MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA. 1.6 Rajah 1.17 menunjukkan sebuah trabas terbuka. Bering bagi garisan trabas tersebut adalah seperti berikut: Bering AB Bering BC Bering CD = 176 18 = 085 13 = 153 14 30 40 30

Hitungkan sudut ( ) dan sudut ()


C A B D

Rajah 1.17: Kedudukan sudut dalam pada trabas terbuka

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/30

1.7

Jadual 1.2 adalah nilai-nilai bering yang diperolehi dari satu kerja ukur trabas tertutup.

Garisan 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-1 a. b.

Bering 026 10 00 104 35 00 195 30 00 358 18 00 320 28 30 292 59 00

Jarak (m) 50.000 100.000 140.000 40.000 70.000 60.000

Jadual 1.2: Bacaan bering trabas tertutup Buatkan satu lakaran kedudukan trabas tersebut. Hitungkan sudut-sudut dalam di stesen 1,2,3,4,5 dan 6.

1.8

Trabas ABCDEA merupakan trabas tertutup yang diukur dalam arah ikut jam. Bering-bering yang dicerap adalah dalam bentuk bering sukuan seperti berikut: Garisan AB BC CD DE EA Bering sukuan U 43 10 S 17 10 S 20 12 U 69 38 U 01 29 20 T 50 T 40 B 30 B 10 B

Hitungkan sudut-sudut dalam di stesen A,B,C,D dan E.

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/31

1.9

Bering bulatan penuh yang diandaikan bagi garisan AB pada rajah 1.18 adalah 90 00 00 dan garisan trabas tersebut diukur dalam arah ikut jam. Sudut-sudut Sudut dalam 118 30 086 28 40 40 yang diukur di stesen B dan stesen C adalah seperti berikut: Stesen B C

Hitungkan bering BC, CB, CD dan DC.

90 00 00 A

Rajah 1.18: Kedudukan bering yang perlu dihitung

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/32

1.10

Rajah 1.19 merupakan trabas terbuka ABCDE yang diukur dalam arah ikut jam dan sudut-sudut yang ditunjukkan pada jadual dibawah adalah sudut-sudut luar pada stesen B,C dan D. Nilai bagi sudut-sudut tersebut adalah seperti berikut: Stesen A B C D E Sudut luar 210 056 332 -

D 332 56 210 C

30 00 00 (AB)

Rajah 1.19: Kedudukan bering dan sudut dalam yang perlu dihitung Hitungkan: a. b. Sudut dalam di stesen B,C dan D. Bering BC, CB, CD, DC, DE dan ED.

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/33

MAKLUM BALAS 1b

1.6

Penyelesaian kepada masalah seperti ini telah dijelaskan dalam rajah 1.11 hingga rajah 1.13. Sila rujuk rajah tersebut sebagai panduan anda. = 88 55 = 111 59 10 10

1.7

a)

Lakaran trabas adalah seperti dalam rajah 1.20.

1 6

Rajah 1.20: Lakaran trabas.

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/34

1.7

b)

Sebagai panduan anda untuk menyelesaikan masalah ini, anda perlu

mengulangkaji dan menyemak kembali keterangan di dalam rajah 1.12 hingga rajah 1.13. Sudut-sudut dalam di setiap stesen adalah seperti berikut: Stesen 1 Stesen 2 Stesen 3 Stesen 4 Stesen 5 Stesen 6 = 086 49 = 101 35 = 089 05 = 017 12 = 217 49 = 207 29 00 00 00 00 30 30

1.8

Sudut-sudut dalam di setiap stesen adalah seperti berikut: Stesen A Stesen B Stesen C Stesen D Stesen F = 135 20 = 060 21 = 142 36 = 089 51 = 111 50 30 10 30 10 40

1.9 Bering BC Bering CB Bering CD Bering DC = 151 29 = 331 29 = 245 00 = 065 00 20 20 40 40

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/35

1.10

a) Sudut dalam di stesen B Sudut dalam di stesen C Sudut dalam di stesen D b) Bering BC Bering CB Bering CD Bering DC Bering DE Bering ED = 60 00 = 240 00 = 296 00 = 116 00 00 00 00 00 = 150 = 304 = 28

= 088 00 00 = 268 00 00

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/36

PENILAIAN KENDIRI

Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri ini dan semak jawapan anda pada maklumbalas yang disediakan. Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda. Selamat mencuba semoga berjaya. Soalan 1-1 Berdasarkan rajah S1-1, sudut-sudut , , dan diberi seperti berikut: Sudut Sudut = 35 00 = 50 40 20 , 10 , Sudut Sudut Utara = 45 15 = 60 17 00 50

Rajah S1-1 a. b. Nyatakan bering sukuan bagi garis OP, OQ, OR dan OS. Hitungkan bering bulatan penuh bagi garis OP, OQ, OR dan OS.

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/37

Soalan 1-2 Jadual S1-2 menunjukkan bering dan jarak bagi satu trabas terbuka.

Garisan 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7

Bering 90 30 00 115 32 30 218 52 30 215 52 30 308 55 00 321 32 30 Jadual S1-2

Jarak (m) 30.000 40.000 45.000 50.000 47.000 51.000

a. b.

Hitungkan bering sukuan bagi setiap garisan trabas. Buat satu lakaran kasar kedudukan trabas tersebut.

Soalan 1-3 Jadual S1-3 adalah data-data yang diperolehi dari satu kerja ukur trabas tertutup.

Stesen 1 2 3 4 5 1 a. b.

Bering sukuan S 88 S 29 S 80 U19 U 30 59 34 40 07 19 50 10 30 10 30 T T B B B

Jarak (m) 50.000 55.000 60.000 45.000 40.000

Jadual S1-3 Hitungkan bering bulatan penuh bagi setiap garisan trabas tersebut. Buat satu lakaran kasar kedudukan trabas tersebut.

Soalan 1-4 Rajah S1-4 merupakan rangkaian trabas terbuka ABCDEFG. Bering bagi setiap garisan tersebut diberi seperti dalam jadual S1-4.

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/38

Garisan A-B B-C C-D D-E E-F F-G

Bering 360 00 00 088 40 00 168 15 00 040 30 00 134 50 00 045 01 30 Jadual S1-4

4 3

F 5

Rajah S1-4 Hitungkan sudut 1, 2, 3, 4 dan 5.

Soalan 1-5 Dalam satu kerja ukur trabas , data-data bagi rajah S1-5 diperolehi seperti berikut: Bering PQ Sudut PQR Sudut QRS Sudut RST = 140 00 = 092 15 = 121 13 = 159 30 00 00 00 00

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/39

Sudut STU Sudut TUV Sudut UVW

= 165 01 = 111 29 = 090 00

00 00 00

R 140 00 00

T P S Q U

Rajah S1-5 Hitungkan bering QR, RS, ST, TU dan UV.

Soalan 1-6 Data-data dalam rajah S1-6 diperolehi dari satu kerja ukur yang dijalankan dari stesen A ke stesen G. Data-data tersebut adalah seperti berikut: Sudut ABC Bering CB Bering CD Sudut CDE = 100 00 = 342 20 = 00 52 = 160 00 00 00 00 00

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/40

Bering EF Sudut EFG

= 165 30 = 100 00

00 00

E D B

F A C

Rajah S1-6 Hitungkan: a. b. c. Bering AB Sudut BCD Bering DE d. e. Sudut DEF Bering FG

MAKLUM BALAS

Adakah anda telah mencuba dahulu ? Jika YA, sila semak jawapan anda.

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/41

Jawapan 1-1 a. Bering sukuan OP Bering sukuan OQ Bering sukuan OR Bering sukuan OS b. = U 35 00 = U 45 15 = S 50 40 = S 60 17 20 B 00 T 10 T 50 B 40 00 50 50

Bering bulatan penuh OP Bering bul;atan penuh OQ Bering bulatan penuh OR Bering bulatan penuh OS

= 324 59 = 45 15 = 129 19 = 240 17

Jawapan 1-2 a. Bering sukuan setiap garisan trabas.

Garisan 1-2 2-3 3-4 4-5

Bering sukuan S 89 30 00 T S 64 27 T S 38 52 B S 35 52 30 30 30

Jarak (m) 30.000 40.000 45.000 50.000

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/42

5-6 6-7

B U 51 05 B U 38 27 B

00 30

47.000 51.000

b.

Lakaran trabas terbuka. 1

4 6 5

Jawapan 1-3 a. Bering bulatan penuh setiap garisan terabas.

Stesen 1 2

Bering Bulatan Penuh 91 00 10

Jarak (m) 50.000

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/43

3 4 5 1 b.

150 260 340 329

25 40 52 40

50 30 50 30

55.000 60.000 45.000 40.000

Lakaran terabas tertutup.

1 2

Jawapan 1-4 1 2 3 4 5 Jawapan 1-5 = 268 40 = 100 25 = 307 45 = 085 40 = 269 48 00 00 00 00 30

PENGENALAN: Bering, Sudut dan Penukaran Bering

C1342/UNIT 1/44

Bering QR Bering RS Bering ST Bering TU Bering UV Bering VW Jawapan 1-6 Bering AB Sudut BCD Bering DE Sudut DEF Bering FG

= 52 15 = 111 02 = 90 32 = 105 31 = 174 02 = 264 02

00 00 00 00 00 00

= 82 20 = 18 32 = 20 52 = 35 22 = 245 30

00 00 00 00 00