Anda di halaman 1dari 11

-1PENYATA KEWANGAN Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil Dan Belanja 1.

Pengertian Dan Pengkelasan

Aset
-harta bernilai milik perniagaan yang digunakan dalam menjalankan aktiviti perniagaan

Aset Bukan Semasa


- aset yang digunakan untuk menjalankan perniagaan dan bukan untuk dijual semula

Aset Semasa
- aset yang mudah berubah bentuk menjadi tunai

Mesin, premis, perabot, kenderaan, alat pejabat

Stok, Bank, Tunai, Penghutang

Aset

Aset Semasa Aset yang mudah bertukar menjadi wang tunai Contoh: tunai, wang dibank, penghutang, stok, belanja terdahulu, hasil terakru Aset Bukan Semasa Aset tetap dan tidak mudah ditukar menjadi wang tunai, sentiasa digunakan secara berterusan melebihi satu tahun Contoh: tanah, premis, alat pejabat, kenderaan, perabot, lengkapan

-2Liabiliti

Liabiliti

Liabiliti Semasa

Liabiliti Bukan Semasa

Pemiutang, overdraf bank

Pinjaman bank, gadaijanji

Liabiliti Hutang peniaga dengan pihak luar yang perlu dijelaskan Liabiliti Semasa o Hutang yang perlu dijelaskan dalam tempoh satu tahun o Contoh: pemiutang, overdraf bank, belanja terakru, hasil terdahulu Liabiliti Bukan Semasa Hutang yang perlu dijelaskan melebihi satu tahun Contoh: pinjaman bank, gadai janji Ekuiti Pemilik Jumlah modal yang dilaburkan oleh pemilik dalam perniagaan dan untung yang diperolehi digunakan semula dalam perniagaan Hasil Pendapatan perniagaan berbentuk wang yang diterima atau akan ditterima pada masa akan datang

-3-

Hasil Kendalian o Hasil kegiatan utama perniagaan o Hasil kendalian bagi perniagaan dagangan ialah jualan barangniaga manakala bagi perniagaan perkhidmatan ialah hasil dari perkhidmatan yang diberi kepada pelanggan Hasil Bukan Kendalian Hasil lain yang diterima yang tidak berkaitan dengan aktiviti utama perniagaan Contoh terima sewa dari penyewaan premis, terima faedah dari simpanan bank, terima dividen dari pelaburan, Belanja Wang yang dibayar atau akan dibayar pada masa depan Belanja kendalian o Belanja yang terlibat dalam pengendalian harian perniagaan o Contoh kos beli barang untuk dijual, kos angkutan, belanja iklan, bayaran insurans, upah, gaji, bayar sewa Belanja Bukan Kendalian Belanja tidak berkaitan dengan pengendalian harian perniagaan Contoh : rugi akibat jualan asset bukan semasa, rugi akibat banjir , kecurian 2. Penyediaan Penyata Kewangan Penyata kewangan terdiri dari Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira a) Penyata Pendapatan Menunjukkan semua hasil yang diperolehi dan belanja yang terlibat bagi satu tempoh perakaunan Untung bersih diperolehi bila hasil melebihi belanja sebaliknya rugi bersih bila belanja melebihi hasil Boleh disediakan dalam bentuk T atau Penyata Penyata Pendapatan dalam bentuk T adalah gabungan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi Kos jualan adalah kos barang niaga yang dijual dalam satu tempoh perakaunan Stok awal adalah stok dalam kedai pada awal tempoh perakaunan Stok akhir adalah stok yang belum habis dijual pada akhir tempoh perakaunan Semasa membeli barang terdapat belanja-belanja seperti angkutan masuk, upah, duti / cukai belian dan insurans belian. Belanja ini menambahkan pada kos belian

-4 Akaun Perdagangan disediakan untuk mencari untung kasar dan Akaun Untung Rugi disediakan untuk mencari untung bersih

b) Kunci Kira-kira satu penyata yang menunjukkan asset, liability dan ekuiti pemilik Aset disusun disebelah kiri dan liabiliti disebelah kanan

NOTA : Perniagaan Perkhidmatan Perniagaan yang tidak menjual barangan tetapi menyediakan perkhidmatan Mereka hanya perlu menyediakan Akaun Untung Rugi untuk mengetahui untung bersih

Format Penyata Kewangan Nama Perniagaan Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2007 Jualan XX (-) Pulangan jualan / masuk XX XX Tolak Kos Jualan : Stok awal Belian (-) Pulangan Belian / keluar (+) Angkutan masuk Duti impot / Cukai belian Insurans belian (-) Stok akhir KOS JUALAN XX XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX

-5UNTUNG KASAR (+) Hasil Sewa diterima Komisen diterima Dividen diterima Diskaun diterima Faedah simpanan tetap Hutang lapuk terpulih Pengurangan peruntukan hutang ragu (-) Belanja Angkutan keluar Diskaun diberi Gaji dan upah Alat Tulis Insurans Sewa Belanja am Faedah atas pinjaman Belanja pos Iklan / promosi Hutang lapuk Pertambahan peruntukan hutang ragu Belanja susut nilai kenderaan UNTUNG BERSIH XX XX XX XX XX XX XX XX

XX XX

XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

XX XX

Nama Perniagaan Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2006 Aset Bukan Semasa Kenderaan (kos) (-) Peruntukan Susut nilai kenderaan Perabot (-) Peruntukan Susut nilai perabot Alatan pejabat Premis Tanah Aset Semasa Tunai Bank Stok akhir Penghutang XX XX XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

-6(-) Peruntukan Hutang Ragu Belanja terdahulu Hasil Terakru (-) Liabiliti Semasa Pemiutang Overdraf bank Belanja terakru Hasil terdahulu MODAL KERJA Ekuiti Pemilik Modal awal (+) Untung bersih (-) Ambilan Modal Akhir Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman bank XX XX XX XX XX

XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

FORMAT T Nama Perniagaan Akaun Perdagangan dan Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2007 Stok awal Belian (-) Pulangan Belian (+) Ang masuk Duti /Cukai belian Insurans belian (-) Stok akhir Kos jualan Untung kasar XX Jualan XX (-) Pulangan Jualan XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX Untung kasar XX XX XX

XX XX

-7Angkutan keluar Diskaun diberi Gaji dan upah Alat tulis Insurans Sewa Belanja am Faedah atas pinjaman Belanja pos Iklan / promosi Hutang lapuk Pertambahan Peruntukan Hutang Ragu Belanja susut nilai kenderaan Untung Bersih XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

Sewa diterima Komisen diterima Dividen diterima Diskaun diterima Faedah simpanan tetap Hutang lapuk terpulih Pengurangan Peruntukan Hutang Ragu

XX XX XX XX XX XX XX

XX

Nama Perniagaan Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2008 Aset Bukan Semasa Kenderaan (kos) (-) Peruntukan Susut Nilai kenderaan Perabot (-) Peruntukan Susut Nilai perabot Alatan pejabat Premis Tanah Aset Semasa XX XX XX XX Ekuiti Pemilik Modal awal (+) Untung bersih (-) Ambilan Modal Akhir Liabiliti Semasa Pemiutang Overdraf bank Belanja terakru Hasil terdahulu XX XX XX XX XX

XX

XX XX XX XX XX

XX XX XX XX

XX

-8Tunai Bank Stok akhir Penghutang (-) Peruntukan Hutang Ragu Belanja terdahulu Hasil Terakru XX XX XX XX XX XX XX XX XXX

Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman bank

XX

XXX

Contoh Soalan : 1. En. Zainal ialah pemilik Restoran Muhibah yang menjalankan operasi perniagaannya di bandar Kangar. Imbangan Duga perniagaannya pada 31 Julai 2007 adalah seperti berikut : Imbangan Duga pada 31 Julai 2007 Debit RM Modal Stok pada 1 Ogos 2006 Belian dan Jualan Pulangan Lengkapan Peruntukan susut nilai lengkapan Angkutan atas belian Penghutang dan Pemiutang 7 500 37 400 350 12 100 1 200 4 200 Kredit RM 16 030 49 750 200 2 400 3 400

-9Sewa Peruntukan hutang ragu Belanja promosi Insurans Komisen Gaji Bank Ambilan 2 500 400 620 2 400 790 3 600 5 300 800 75 470 75 470

Maklumat tambahan : (i) Stok pada 31 Julai 2007 bernilai RM5 200 pada harga kos dan RM5 240 pada harga pasaran. (ii) Sewa tahunan ialah RM3 000. (iii) Insurans terdahulu RM240. (iv) Peruntukan susut nilai lengkapan ialah 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. (v) Peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 5 % atas penghutang. Anda dikehendaki menyediakan: (a) Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Julai 2007. (b) Kunci Kira-kira pada 31 Julai 2007 dalam bentuk penyata (dengan menunjukkan modal kerja). [ 11 markah ] [ 8 markah ]

Skema Jawapan : Restoran Muhibah Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Julai 2007 RM Jualan (-) Pulangan Jualan (-) Kos Jualan Stok Awal Belian (-) Pulangan Belian (+) Angkutan Atas Belian (-) Stok Akhir Kos Jualan Untung Kasar RM 49 750 350 7 500 37 400 200 37 200 1 200 RM 49 400

38 400 45 900 5 200 40 700 8 700

- 10 (+) Hasil : Sewa Komisen Pengurangan Peruntukan Hutang Ragu (-) Belanja : Belanja Promosi Insurans Gaji Susut nilai Lengkapan Untung Bersih

3 000 790 190

3 980 12 680

620 2 160 3 600 970

7 350 5 330

Restoran Muhibah Kunci Kira-Kira pada 31 Julai 2007 RM Aset Bukan Semasa Lengkapan (-) Peruntukan Susut Nilai Lengkapan Aset Semasa Penghutang (-) Peruntukan Hutang Ragu Stok Akhir Bank Sewa Terakru Insurans Terdahulu (-) Liabiliti Semasa Pemiutang Modal Kerja 4 200 210 RM 12 100 3 370 RM 8 730

3 990 5 200 5 300 500 240 15 230 3 400 11 830

- 11 20 560 Ekuiti Pemilik Modal (+) Untung Bersih (-) Ambilan 16 030 5 330 21 360 800 20 560