Pidato Perpisahan Sekolah

Assalamualaikum Wr.Wb Ingkang dahad kinurmatan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karanganyar, Bapak ugi ibu guru, staf TU, Lan konco -konco ugi adek-adek sedaya kemawon ingkang kula tresnani. Sapisan, monggo kita sedaya sesarengan ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung, Ingkang sampun maringaken nikmat kewarasan dumateng kita sedaya. Dados kita sedaya saget sesarengan kempal ing adicara perpisahan siswa kelas 9 sapunika. Ing wekdal menika keparenga kula jejer wonten ngarsa panjenengan minangka wakiling konco-konco kelas 9 SMP Negeri 1 Karanganyar. Sepisan ngaturaken matur pamartunuwun dhumateng sedaya bapak ibu guru ingkang sampun nggulawanthah kula sakonco selami tigang warsa satemah saged lulus saking pawiyatan menika. Kula sakonco boten saged bales kasaenan panjenengan sami. Mugi Gusti ingkang maha kawasa paring leliru. Ingkang angka kalih kula sakonco nyuwun pamit saking mriki saprelu nglajengaken sekolah ingkang dados tujuan kula sakanca,menggah kula sakanca sageda dados tiyang ingkang migunani kagem keluwarga ugi bangsa lan negara. Sejatosipun kula sakonco kraos awrat sanget kagem nilaraken pawiyatan menika. Kula inggih gadhah sekedik pesen kagem adhik-adhik kelas 7 kaliyan 8 supados sinau ingkang sregep supados saged mujudaken cit-citanipun saingga saged dados lare ingkang lanthip. Cekap semanten anggen kula matur. Klenta-klentuning atur, tuwin solah bawa ingkang tumanduk lepat,kula nyuwun agunging samodra pangaksami. matur nuwun. Wassalamualaikum Wr.Wb

Nama : Adhimakayasa K Kelas : IX B No : 01