Anda di halaman 1dari 40

MANUSIA DAN AGAMA

Oleh: Suliah Mohd Aris Nurul Himmah Kassan


Bengkel Pemantapan Kursus Pendidikan Islam Non-Muslim (IDA) NonTarikh: 9-11 Jun 2008 Tempat: Intekma Resort & Convention Centre Shah Alam
1

TAJUK PERBINCANGAN
1.0 Pendahuluan 2.0 Definisi 3.0 Keperluan manusia kepada agama 4.0 Kesan pengabaian agama dalam kehidupan 5.0 Sejarah perkembangan agama 6.0 Pembahagian Agama 6.1 agama samawi 6.2 agama budaya
2

8.0 Islam agama fitrah 9.0 Cabaran kehidupan beragama 10.0 Kesimpulan

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pembelajaran topik ini pelajar dapat :
Memahami keperluan manusia kepada agama Memahami akibat pengabaian agama Membezakan antara agama samawi dan budaya Mendalami dan menyelidiki agama yang memenuhi fitrah kemanusiaan
4

PENDAHULUAN
Kehidupan beragama fitrah semua manusia CiriCiri-ciri keistimewaan dan kelemahan yang ada pada manusia mampu menjadikan mereka mengakui kewujudan Tuhan dan merasa kehidupan beragama. Terdapat pelbagai agama di dunia

DEFINISI
Agama Religion AdAd-din

DEFINISI AGAMA
Dari sudut bahasa asal dari bahasa Sanskrit. Terdapat berbagai pendapat mengenal maksudnya. Pendapat pertama : a = tidak gama = kacau. agama = tidak kacau. Justeru itu agama bermaksud: peraturan, kepercayaan, haluan dan jalan.
7

Pendapat kedua:
a = tidak, gam = pergi atau berjalan. akhiran a = kata sifat yang menguatkan yang kekal. Justeru itu, gam atau agama bermaksud tidak pergi atau tetap. Ini bermakna ia juga mengandungi erti pedoman hidup yang kekal dan keadaan yang teratur dan tidak kucar kacir.
8

Dari sudut Istilah:


Kamus Dewan: agama ialah kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan sifatTuhan dan penerimaan ajaran dan perintahperintahNya, kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa. Drs Sidi Gazalba : agama sebagai kepercayaan dan hubungan manusia dengan Yang Kudus dihayati sebagai hakikat yang ghaib.
9

DEFINISI RELIGION
Dari sudut bahasa , asal dari perkataan latin: 1. relegere = mengumpulkan. mengumpulkan.
Ini bermakna religion mengandungi pengertian mengumpulkan cara-cara mengabdikan diri kepada caraTuhan yang terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. 2. religare = mengikat. Bertepatan dengan maksud tersebut ajaran-ajaran ajaranreligion sememangnya mengikat antara penganut dengan Tuhannya.

10

Istilah: Istilah:
E.B.Taylor : kepercayaan kepada kuasa ghaib Everymens Encyclopedia : penerimaan atas tata aturan daripada kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia itu sendiri Prof. Dr. Haron Din : sesuatu yang berhubung dengan Yang Kudus. Beliau menyimpulkan sekurangsekurang-kurangnya ia mengandungi tiga ciri iaitu :
Kepercayaan kepada Yang Kudus. Hubungan dengan Yang Kudus melalui upacara, peyembahan dan permohonan. Ajaran yang mengajar tentang kepercayaan

11

AGAMA DAN RELIGION


Kesimpulan - pengertian agama di dalam (Bahasa Melayu) dan religion (Bahasa Inggeris) mempunyai persamaan maksud, keduakedua-duanya berkisar sekitar hubungan antara manusia dengan Tuhannya sahaja.

12

DEFINISI AL-DIN ALDari sudut bahasa :


Menguasai Menundukkan Patuh Hutang Balasan Adat kebiasaan.

13

Dari sudut istilah :


Mohd Sulaiman Hj. Yassin berpendapat terdapat 4 ciri al-Din iaitu: alKehakiman, kesultanan dan kekuasaan Yang mutlak dan Tertinggi. Kepatuhan dan ketaatan kepada kekuasaan Mutlak Sistem atau peraturan-peraturan samada yang berbentuk peraturanteori atau amali yang digubal oleh kekuasaan, kehakiman dan kesultanan yang tersebut. Pembalasan nikmat yang diberikan oleh kekuasaan yang tertinggi ke atas setiap yang taat dan patuh kepada sistem tersebut atau sebaliknya pembalasan ke atas yang ingkar dan derhaka.

14

Abu Ala al-Maududi : ia sebagai cara hidup, alsikap hati dan fikiran, tingkah laku dan tindakan yang diamal atau diikuti oleh seseorang atau suatu masyarakat. Ia merangkumi keseluruhan hidup umat manusia di semua zaman.

15

ALAL-DIN, AGAMA DAN RELIGION


pengertian al-Din lebih luas al agama dan religion hanya mengandungi ajaran berupa hubungan manusia dengan Tuhan sahaja Manakala al-Din mengandungi hubungan almanusia dengan Tuhan (vertical) dan hubungan manusia sesama manusia (horizontal).

16

KEPERLUAN MANUSIA KEPADA AGAMA


Agama Adalah Naluri Fitrah Manusia Agama sebagai Jaminan Keselamatan dan Perlindungan. Agama Sebagai Penyelesai Masalah Manusia. Kehidupan Teratur Adalah Keinginan Manusia Kelemahan Akal Manusia Agama Asas Kebajikan dan Kekuatan
17

Agama Adalah Naluri Fitrah Manusia


Agama fitrah semulajadi manusia yang telah ada sejak diciptakan. Tanda fitrah:
Kecenderungan beragama, lebih jelas apabila di dalam kesempitan. Persoalan2 yang sering timbul seperti mengenai hakikat diri dan alam Persediaan manusia menerima petunjuk yang benar
18

Terdapat sarjana barat yg turut menyatakannya seperti Issac Newton :


Jangan sekali-kali kamu meragui tentang sekaliadanya Khaliq, Tuhan yang mencipta segalasegalasegalanya kerana tidak masuk akal, alam ini wujud secra kebetulan semata-mata, sematabegitulah makin bertambah pengetahuan manusia mengenai rahsia keindahan dan kejadian alam semakin bertambahlah iman tentang wujudnya Khaliq, kebijaksanaan, kebesaran dan kesempurnaan sifat-sifatnya.19 sifat-

Agama Jaminan Keselamatan dan Perlindungan


Manusia perlu hidup di bawah peraturan yang sempurna iaitu agama bagi menjamin keselamatan dan memberi perlindungan mereka

20

Agama Sebagai Penyelesai Masalah Manusia.


Manusia adalah makhluk Tuhan yang kompleks, kompleks, terdiri dari unsur jasadi dan rohani. rohani. Justeru itu manusia memiliki masalah yang berkaitan dengan kerohanian yang X dapat diselesaikan melalui pandangan material semata-mata. semata-mata. Permasalahan tersebut hanya dapat diselesaikan oleh agama.
21

Kehidupan Teratur Adalah Keinginan Manusia


Manusia ada 2 kekuatan iaitu:
yang menyeru ke arah kebaikan yang menyeru kpd kejahatan

Tanpa agama dunia huru-hara dan hurukejahatan akan bermaharajalela Sedangkan naluri manusia menyukai kehidupan yg teratur dan sistematik. Keteraturan ini terkandung dalam ajaran agama
22

Kelemahan Akal Manusia


Menurut Prof Haron Din ciri kelemahan akal :
Membuat konsep yg berbeza Terdedah untuk dipengaruhi oleh hawa nafsu, perkauman, semangat kenegerian dan kepentingan tertentu Terbatas dan relatif Lazimnya tabiat manusia X menghormati peraturan yang manusia cipta krn ia X menghubungkan dgn dosa dan pahala.
23

Agama Asas Kebajikan dan Kekuatan


Orang yg mentaati agama akan sentiasa melakukan kebajikan dan jauhi kejahatan. Jiwa orang beragama sentiasa tenang, tenteram, berani, tabah dan cekal dalam menghadapi segala dugaan hidup dan mendorong mereka untuk sentiasa bekerja dan berjuang untuk mencapai kebajikan.

24

KESAN PENGABAIAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN


1. Kehidupan 2. 3. 4. 5.

tidak seimbang (antara keperluan fizikal dan spiritual) Tiada hala tuju dan matlamat hidup Kegersangan dan ketandusan jiwa Pengabaian terhadap aspek akhlak dan moral Bertambahnya krisis nilai dalam masyarakat
25

SEJARAH PERKEMBANGAN AGAMA


Pandangan sarjana Barat melalui evolusi:
Edward B. Tylor : politheisme kemudian meningkat kepada monoteisma. Wilhem Schmidt - agama yang pertama dan asli - Tuhan Yang Maha Agung.

Pandangan Islam agama bukan melalui Evolusi. Dari mula hingga akhirnya ia merupakan wahyu dari Allah yg membawa konsep Tauhid.

26

PEMBAHAGIAN AGAMA
AGAMA

AGAMA SAMAWI

AGAMA BUDAYA

27

AGAMA SAMAWI
Agama yang diturunkan dari langit oleh Tuhan Mengajar konsep keEsaan Tuhan, beriman dengan nabi, pembalasan hari akhirat dan mempunyai kitab suci Ia juga dikenali sebagai agama Ilahi dan agama wahyu. Contoh agama Islam, Yahudi dan Kristian
28

CIRI-CIRI AGAMA SAMAWI


Mempercayai Tuhan Yang Satu. Mempercayai adanya rasul Adanya kitab suci Adanya peraturan-peraturan (hukum-hukum) Adanya ibadat Menegakkan keadilan sejagat Menyeru kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran Mempercayai perkara ghaib Mempercayai konsep dosa dan pahala
29

YAHUDI, KRISTIAN DAN ISLAM


Tiga agama ini percaya tuhan pencipta alam, rasul dan kitab Perbezaan antara 3 agama ini ialah:
Konsep ketuhanan Konsep nabi dan rasul terakhir Pesoalan tentang kitab

30

KITAB-KITAB SUCI AGAMA SAMAWI


Kitab Suci Agama Yahudi
1. Kitab Taurat ajaran yang mengandungi wahyu Allah kepada nabi Musa )a.s. khusus kepada umatnya ( Surah al-Maidah: 44 ) al kesinambungan kitab terdahulu iaitu Zabur Kdgn yg asal mengandungi hukum syariat & kepercayaan kpd keEsaan Allah serta kedtgn Nabi Muhammad saw. Kini telah mengalami perubahan, ditulis oleh pelbagai penulis dan dlm masa yg berlainan sebagaimana yg disebut dlm Surah al Baqarah: 75
31

2. Kitab Talmud
Kitab kedua Yahudi ditulis para rahib dan ulama Yahudi dianggap rahsia, utk bacaan mereka shj, bukan Yahudi tidak dibenarkan baca Antara ajarannya : Tuhan Yahweh (Tuhan Israel) ialah tuhan khusus utk diri mereka shj.

32

Kitab Suci Agama Kristian


Kitab Injil
kesinambungan kitab-kitab Nabi Allah yang terdahulu iaitu Zabur dan Taurat. Kitab Injil diturunkan kpd Isa a.s dinyatakan dlm al-Quran. Contoh dlm Surah al-Maidah: 46 Dlm Injil asal dijelaskan mengenai keEsaan Tuhan & akan dtg nabi terakhir ( N. Muhammad) Wbgmpun Injil yg ada kini ( Matthew, Mark, Luke dan John ) adalah karangan manusia.

33

KITAB SUCI AGAMA ISLAM


Al-Quran: Al-Quran:
kitab suci yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w pelengkap kepada semua kitab-kitab suci kitabyang sebelumnya. sebelumnya. Dengan turunnya ia, secara tidak langsung semua ajaran kitab-kitab yang terdahulu kitabtermansuh dengan sendirinya. sendirinya. Ianya terjamin asli sehingga hari kiamat. kiamat. ( al-Hijr : 9) al34

AGAMA BUDAYA
agama yang bukan bersumberkan wahyu merupakan ajaran falsafah dan bercampur baur dengan budaya dan tradisi masyarakat tertentu yang kemudian berkembang menjadi agama Dikenali juga sebagai agama bukan wahyu, insaniyyah, wadh`iyyah, tabi`i, ardhi dan di barat dipanggil natural religion Contoh : agama Hindu, Budha, Shinto, Tao dsb.
35

CIRI-CIRI AGAMA BUDAYA


Tidak berteraskan konsep Tauhid Tidak mempercayai alam akhirat Tiada konsep dosa pahala Percaya kepada konsep karma atau kelahiran semula Tumpuan kepada aspek falsafah dan etika Tiada rasul atau nabi sebagai utusan tetapi lebih kepada pembawa atau pengasas

36

ISLAM AGAMA FITRAH


Islam merupakan agama yang diwahyukan oleh Allah tanpa campurtangan manusia. Justeru itu mempunyai ciri-ciri keistimewaan sebagaimana berikut:
Rabbani dari Allah SWT. Syumul lengkap dari segala aspek. Universal sesuai untuk semua manusia, zaman dan tempat. Amali ia bukan sahaja teori tapi praktikal. Bersumberkan sumber yang autentik. Sesuai dengan naluri fitrah manusia. Seimbang Tetap dan anjal tetap pada pokok dan prinsip, anjal dari sudut perlaksanaannya, contohnya diberi rukshah bila berlaku darurat.
37

CABARAN KEHIDUPAN BERAGAMA


Antara cabarannya : 1. Sekularisme 2. Liberalisme 3. Materialisme 4. Hedonisme

38

KESIMPULAN
Agama merupakan fitrah asasi Agama memenuhi kehendak jasad dan rohani manusia. Tanpanya kehidupan tidak sempurna. Terdapat pelbagai agama, diketegorikan kepada samawi dan budaya yang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Terdapat pelbagai cabaran dalam beragama yang perlu ditangani.
39

SEKIAN TERIMA KASIH

40