Anda di halaman 1dari 16

SCIENCE Nama Pelajar JULY :SAR 201 0 1/a q id 1 iam

Kelas :

fc# ir U

t$
6l
lx
rm

.\

MAJLtrS GURUBESAR NEGERIKEDAH

PERCUBAAN UPSR 2010


SCIENCE'
One HourAnd Fifteen Minutes Satujam limabelasminit

,i

JANGANBTIKAKERTAS SOAL AN INISEH"VG DIBERITAHU GA


Raiahyang mengiringi soalan dimaksudkanuntuk memberimaktuma{yangberguna bagi meniawabsoalan.Rajah tidak semestinya dilukismengikut skala,- keiuati dinyataka sebal n iknya. e Bahagian A^ ada 30 saalan.Jawab semua soalan. 4 . Jawab denganmenghitamkan ruanganpah Kertas Jawapan Bahagian A. 5. Cara menjawabadalahsepertidi bawah ini.
2. .

1 . Kerrassoalanini mengandungi dua bahagkn.BahagianA dan BahagianB.

Contohsoalan. Antaraberikut yangmanakah bendahidup? A Kerusi B Kereta C Ayam


D Bola i

6. 7. B. 9.

Jawapanyang betulbagi contohsoalan ialah-Ayamdan hurufnyaiatahC . Lihat contoh pada KertasJawapan Bahagian A yang diberi.Ruangan bagi huruf C-telah dihitamkan. Bagi satusoalan hitamkansatu ruangan sahaja. Jika kamu hendak.menukar iawapan , padamkantandayang telah dibuathingga habis.Kemudian jawapan yang baru. hitamkan BahagianB ada S soalan.Jawab semua soalan. jawapan kamu dalam ruanganyang disediakan. Jawab dengan menulis

Kedassoalan mengandungi halaman ini 16 bercetak Bahagian di A dan6 halaman bercetak Bahagian di B.
I Lihat sebelah

SULIT

018

SectionA Bahagian A [30 Marks] [30 markah] Answer thequestions. all Jawabsemua soalan Everyguestions fotl6wed fouroptians is by A,B,Cand D. Chaose correctanswer. the Thesuggestedtime for this sectionis 45 minutes. lf you are unableto answera question, proceedto the nextquestion. Tiapliap soalandiikutioleh empatpilihanjawapaniaitu A,,B, C dan D. Pilihjawapanyang betul. Masayang dicadangkan untukbahagianini ialah 45 minit. Sekiranya kamutidakdapaf menjawab sesuatusoalan,teruskan menjawab soalanberikutnya.

'

The diagramshowsthe classification plantsX and Y of Rajah menunjukkan dua kumpulan tumbuhan X dan y

x
Rambutan Rambutan Papaya Betik Longbean Kacangpanjang

Y Potato Ubikentang
Ginger Halia

Galangal Lengkuas

which of the following havebeencorrectly classified groups andy? into X Antaraberikut,yang manakahtelahdikelaskan dalamkumpulan dan Y dengan X betul?
X A B

Y Pineapple nanas Tomato Tomato Tumeric Kunvit


Chilly citi

Durian Durian Tapioca Ubikavu


Mango Memoelam Onion Bawano

c
D

01 8

SULIT

SULIT

0 18

The diagramshows a type of animal. Hajah menunjukkan sejenis haiwan.

protect Howdoesthe animal itselffromverycoldweather? haiwanini melindungi daripadacuacayang sangatsejuk? Bagaimanakah diri A B C D Having thicklayers fat undertheirskins. of Berlemak tebaldi bawahkulit, Sleeping during coldweather Tidursemasamusimsejuk Wallowing mudholes in Berendamdi dalamselut. Having thickfurs Berbulutebal.

Thediagram showsthe measurement an emptybox. of Rajahmenunjukkan ukuransebuahkotakkosong.

ffi1

4cm

2cm

6c m Howmanycubesof 1 cm3 needed fill up the box? are to 1 kubusyangberukuran cmsdiperlukan Berapakah memenuhi kotakkosongitu? untUk A1 2 824 c3 6 D48

018

SULIT

SULIT

018

The bar chart showsthe mass of four objects. jisim empatjenis objek. Carta palang menunjukkan Mass of objectsi g Jisim objek / g

Object Objek

Whichof thefollowing is statements trueabout massof objects L, M and N? the K, penyataan Antaraberikut, manakah benartentangjisimobjekK, L, M dan N? A B C D The rnass K is lessthanL but morethanN of Jisim K kurangdaripadaL tetapilebihdaripadaN Themassof N is more thanM butlessthanL Jisim N lebih daripadaM tetapikurangdaripadaL Themassof L is morethanK butlessthanN Jisim L lebih daripadaK tetapikurangdaripadaN Themassof M is lessthanN butmorethanK Jisim M kurangdaripadaN tetapilebih daripadaN

Thediagram shows frying a fan. Rajahmenunjukkan sebuahkuali.

Whatis the propefiies the material of usedto makepartX? untukmembuat X? Apakahsifatbahanyangdigunakan bahagian A Heatconductor Pengalirhaba water B Absorbs Menyerapair C Canfloaton water Bolehterapungdi atas air D Heatinsulator Penebat haba.

018

SULIT

SULIT

018

Raiahmenuiukkan keputusan satupenyiasatan tentang kebotehan bahanJ, K dan L membenarkan cahaya melaluinya

w
A

:k

Which thefollowing thepossible of is observation thescreen allthematerials on if are overlapped? permerhatian Antaraberikut, yang dapatdi perhatikan atasskrinapabita manakah di semuabahanbertindih? -.

Whichof the following the correc{ is ratiofor the sizeof the Sun,the Earthandthe Moon. Antaraberikutyangmanakah benartentang nisbahsaizMatahari, Bumidan Bulan? Sun
A B 100 400 400

Earth 40
4

Moon
1
1

c
D

40
4

1 1

100

018

SULIT

SULIT in field. of The diagramshowsthe development technology agriculture perkembanganteknologidalam bidangpertanian. Rajah menunjukkan

018

?oRs is sequence development of in oftechnology Which thefollowingthecorrect of


agriculturefield? Manakah antara berikut menunjukkanurutan yang betul perkembanganteknologi dalam bidang pertanian? A B C D P ,Q,R ,S R , S ," P Q , P ,R ,Q,S R ,P ,Q,S

by methods. the The bar chartrepresents area ploughed a farmerusingtwo different Carta bar mertunjukkankeluasan tanahyang dibajak oleh petani menggunakandua kaedah yang berbeza.

Area of land ploughed/ m2 keluasan tanah

rrt dibajaV

Areaof land ploughed/ m2 keluasan tanah dibajak/r#

Day 1

Day2

Day3

tractor Using traffior Menggunakan

Day 1 Day2 Day3 Usingbuffalo Menggunakan kerbau

from of Whatcan be concluded the result thisinvestigation? penyiasatan yang bolehdibuatdaripadakeputusan ini? Apakahkesimpulan and workeasier faster. can A Technology makes keriamudahdan cepat. menjadikan Teknologi work. is B Technology usedto helpus in ourdaily keriahariankita. digunakan untukmembantu Teknologi and has C Technology its advantages disadvantages. kebaikandan keburukan. mempunyai Teknologi to of contributes thebetterment mankind. of D Thedevelopment technology kepadakebaikanmanusiasejagat. teknologimenyumbang Perkembangan
018 SULIT

SULIT the of 10 Thediagram shows condition dough. keadaandoh . Rajahmenunjukkan

0 18

Initialsize of dough Saiz awal doh

Sizeof dough after30 minutes Saiz doh selepas30 minit

Which of the followingcausesthe changein the size of the dough? Antara berikut yang manakahmenyebabkanperubahansaiz doh? A Bacteria BaHeria B C D Fungus Fungi Virus Virus Yeast yis t

11

The diagramshowsa food web in a habitat. Rajah menunjukkan satu siratan makanan di suatu habitat.

Grasshopper Belalang

Rat TTkus

I
Sparrow Burungpipit
Eagle Helang

if . of decreased Whatwillhappen the number grasshopper jika bilangan belalangberkurang. Apakahyang akanberlaku plantincreases of A Thenumber paddy Bilanganpokokpadi benambah increases of B The number sparrow pipit bertambah Bilanganburung C The number ratdecreases of Bilangantikusberkurang of decreases D Thenumber eagle Bilanganhelangberkurang

018

SULIT

SULIT

018

1 2 The diagramshowsan investigation carriedout by a pupil.


Rajah menunjukkansatu penyiasatan yang dijalankanoleh seofang murid.

Lightcan be seen Cahaya dapat dilihat

Lightcannotbe seen Cahaya tidak dapat dilihat

What does this prove? Apakah yang dibuktikanoleh penyiasatanini? A B C D Lightcannotpassthrough opaqueobject. an Cahaya tidak boleh menembusi objek legap. Lighttravelsin a straight line Cahaya bergerak dalam garis lurus Lightcan be reflected Cahaya boleh dipantulkan Lightis a form of energy. Cahaya ialah satu bentuk tenaga.

1 3 The tableshowsthe results an investigation. of Jadual menunjukkankeputusansuatu pbnyiasatan. Time / s Masa / s Temperature /eC Suhu eC

0
,35

3
42

12
79

53

6B

Whatconclusion you make? can Apakah kesimpulanyang boleh anda buat? A The wateris boiling Air sedang mendidih B The wateris beingcooled Air sedang disejukkan C The wateris beingheated Air sedang dipanaskan D The wateris placedunderthe sunlight Air diletakkan dibawah cahaya matahari.

018

SULI T

SULIT

018

14 Thediagram showsan activity carried by a pupilto investigate property gas. out the of the Thecottonwoolremains although glasswas immersed water. dry in Rajahmenunjukkan affiivitiyangtelahdijalankan satu olehseorangmuriduntuk gas. Kapastetapkeringwalaupun menyiasat gelastelahdirendam datamair sifat ke

Cottonwool Kapas

Thisshows that... lni menunjukkan... A Air hasmass Udaramempunyaijisim B Air occupies space ruang Udaramemenuhi C Air hasa fixedvolume Udaramempunyai isipadutetap D Air canbe compressed Udarabolehdimampatkan 15 Thediagram shows situation a hotday. a on Aftera few hours, theclothes all dried. Rajahmenunjukkan situasipadasuatuhariyangpanas. satu jam , pakaiandidapatikering. Selepasbeberapa

' that Thisshows water..... lni menunjukkan air..... A existsonlyonestateof matter hanyahadirdalamsatukeadaan bahan its B evaporate change state and disejatdan berubahkeadaannya C existsin threestates matter of hadirdalamtigakeadaan bahan its D condensation change state and terkondensasi berubahkeadaannya dan

018

SULIT

SULIT

018

t6

pattern the sky. in A groupof starsthatformsa certain yangmembentuk bintang coraktertentu langit di Segugusan to Thestatement abore refers Penytaan ata:s di yeruiuk pada A Sun
Matahari Earth aumt Moon Bulan Constellations Buruj

17

for Diagramshow a simulation the movementof the threeobjectin the universe Ali, by Hassanand Kadir. Rajah menunjukkan suatusimulasipengerakantiga objek di atam semestaoleh AIi, Hassan dan Kadir

Kadir

(b -----__,_.-

Hassan
What do you thinkAli, Hassan and Kadir represent? Apakah yang ditunjukkanbagi mewakiliAli , Hassan dan Kadir?

Ati
A

Hassan Moon Bulan


Earth Bumi

Kadir

Sun Matahari
Moon Bulan Earth Bumi

Earth Bumi Sun Matahari


Moon Bulan

c
D

Sun Matahari Earth Eumi

Sun Matahari

Moon Bulan

01 8

10

SULIT

SULIT

01 8

of 18 The diagrambelowshowthe movement the moon roundthe Earth. Rajah dibawah menunjukkanperedaran bulan mengelilingibumi.

---*---l

Sunlight Cahaya matahari -=_t

,'

'ry

,i$n

What are the phasesof the moonat P,Q,Rand S. Apakah fasa-fasabulan pada kedudukanP,Q,R dan S ?

ffi gx ffixffis ffiffi ffiX ffiffiffi ffi ffi ffi3 ffi ffi gffi ffi ffi

shows object. an 1 9 Thediagram satu Rajahmenunjukkan objek.

represent shapeof the aboveobject? the Whichof the following Antara berikutyang manakahmewakilibentuk objek di atas? A B Sphere Sfera Cone Kon

Hemisphere Hemispera Cylinder Silinder


018
11

SULIT

SULIT 20

018

A giraffe spreads legs its when drinking water to........ Zirafahmelebarkan kakinya apabilasedangminumair untuk... A B C D Increase mass its jisimnya Menambah Increase basearea its Menambah keluasan tapak reduce.its size mengurangkan saimya makeit stronger Menjadikannya lebihkuat

21

Figure shows fourdifferent animals. Rajahmenunjukkan empathaiwanyangbertainan.

MN Op Whichof the animalsabovelive in solitary? Antara haiawan berikut,yang rnanakahhidup menyendiri? A B C D 22 M O N M andN andP andP andO

The bar chartshowsthe distance travelled threetoy cars X, Y, and Zin S minutes. by Carta bar menuniukkaniayk yang dilalui oteh tiga kereta X, Y, dan Z datam S minit. Distance m / Jaral</m

XY Whichis the correctstatement? Manakahpernyataanyang betul? A Y is the fastest Y yang paling laju B X is the fastest X yang paling laju C D X moves fasterthan Y X bergerak lebih laju daripada y 7. rnovesfasterthan Y Z bergerak lebih laju daripada y

oy car Keretamalnan

018

12

SULIT

SULIT The bar chart showsthe averageheightof four types of plants. carta bar menunjukkanpurata ketinggianbagi empat jenis tanaman. Height Ketinggian

0 18

Plant Tumbuhan

banana rubber cocoa

coconut

Basedon the bar chart,whichplantsshouldbe plantedtogether avoidcompetition to for light? Berpandukancarta palang, tanamanmanakah sepatutnyaditanam bersama-sama untuk mengelakkanpersaingan terhadapcahaya?

A B C D

Coconut rubber and Kelapadan getah Cocoa dan banana Kokodan pisang Coconut cocoa dan Kelapadan koko Rubber banana dan Getahdanpisang

Thediagram pulling heavy shows pupil a a box. Rajahmenunjukkan seorang muridmenarik sebuahkotakyangberat.

Which method themostsuitable movethe boxeasily? is to yangpalingsesuaiuntukmenggerakian Kaedahmanakah kotakdenganmudah? A Put a few rollers beneath box the pengulingdi bawahkotak Letakkanbeberapa B Usesomewaxon the box. Gunasedikitlilin pada kotak. C Keepthe boxsurface dry permukaan Memastikan kotaksentiasakering D Makepatterns the boxsurfaces on Membuat corakpadapermukaan kotak

018

13

SULIT

SULIT 25 The followingstatementshowsa methodof food preservation. Pernyataanberikut menunjukkansatu cara pengawetanmakanan. Removethe internalorgansof the fish. Buang organ dalaman ikan. Cleanthe fish with water. Cuci ikan dengan air. Rub salt intothe fish. Sapu garam kepada ikan is by Whichof the following best described the statement above.? pernyataan di atas? Manakah diantaraberikut menerangkan Drying A Pengeringan B C D Salting Pengasinan Pickling Penjerukkan Freezing Pembekuan

018

26

The diagramshowsthe classification waste. of Rajah menunjukkanpengelasanbahan buangan.

Pr

Paper Keftas Wood Kayu Food leftovers Sisamakanan X? can represent Whichof the following Antara berikut yang manakah mewakiliX? Bananapeel A Kulit pisang B C D Deadanimal Bangkaihaiwan Fallenleaves Daun gugur Tyre Tayar

o
Plastic bag Begplastic glass Broken Gelaspecah

01 8

14

SULIT

SULIT

01 8

What will happento the environment wastesdo not decay? if jika bahan buangan tidak mereput? Apakahyang akan berlaku kepadapersekitaran

Gives odour out andunpleasant smell Mengeluarkan yang tidakmenyenangkan bau poisonous gases cause pollution Releases that air gas Membebaskan beracun yangmenyebabkan pencemaran udara Causewasteto accumulate ruinthe beauty nature and of penimbunan Menyebabkan bahanbuangan merosakkan dan keindahan alam. Prevents wastefromaccumulating the environment in penimbunan Mengelakkan bahanbuangandi persekitaran

position the Moon, Which thefollowing thecorrecl of is of Earth andSunduring eclipse of the sun? Di antaraberikutyangmanakah menunjukkan yangbetulBulan,Bumidan kedudukan Matahari ketikagerhana matahari.

Moon Bulan

[,

Sun Matahari

Earth Bumi

1l
\_/

o
Moon Bulan (l

Sun Matahari

o
Moon Bulan
D
\_-/

v
ti
\_/

Sun Matahaii

a\
Moon Bulan

Sun Matahari

01 8

15

SULIT

SULIT

0 18

The diagramshowsa device' Rajah menuniukkansatu alat.

device? as use devjges thesameprincipal theabove of Which thefollowing prinsipyangsamadengan alatandi atas? menggunakan yangmanakah Alatan opener A Bottle
Pembukabotol Watertap Paip'air Ladder Tangga Rollerskate Kasut roda

a for steps designing machine' shows 30 Theinformation sebuahmesin. pernyataan merekacipta langkah-tangkah berikutmenunjukkan needed the P - identify materials bahanyang diperlukan mengenalpasti Q - builda modelor Prototype na membi model'atau Prototai7 thandrawthe plan a R- identify problem pelan dan melukis masalah mengenalpasti it to S - testthe prototype seewhether worksor not atautidak bertungsi pirototaip untukmelihatsamada menguji
Choosethe correctsequence. Pilih urutan yang betul. A B C D P ,Q,R ,S S ,R ,Q,P Q,S ,P ,R R ,P ,Q,S

A ENDOF SECTION
018 16 SULIT