Saat Terakhir bersama Rasulullah SAW

Rasulullah SAW wafat tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 11 H/8 Juni 633M pada usia 63 tahun Sahabat Anshor berkumpul di Saqifah Bani Sa¶idah (balai pertemuan) dipimpin oleh Sa¶ad bi Ubadah. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Ubaidah Ibn Jarrah dari kalangan Muhajirin turut bergabung. Terjadi kesepakatan mengangkat Abu bakar sebagai Khalifah (pemimpin umat Islam)

MASA PEMERINTAHAN KHUAFA¶ AL-RASYIDUN KHUAFA¶AL- 

Abu Bakar menjadi khalifah tahun 11-13H

(melalui kesepakatan sahabat) Umar bin Khattab menjadi khalifah tahun 13-23 H (melalui penunjukan) Utsman bin Affan menjadi khalifah tahun 23-35 (tim formatur) Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah tahun 35-40 (kesepakatan)

Sebab-sebab timbulnya firqoh 
Terjadinya fitnah kubro (terbunuhnya Utsman bin

Affan) Berbagai intrik politik yang dilakukan oleh Yahudi yang menyusup ke dalam komunitas umat Islam. Dikomandani oleh Abdullan bin Saba¶. Yang purapura masuk Islam menghembuskan politik Adu Domba dengan mengusung isu kecintaan kepada keluarga Nabi Saw (ahlul bait). Terjadinya perang saudara pada masa Ali bin Abi thalib (perang Jamal dan perang Shiffin)

Kelahiran Khawarij
Perang Shiffin Tahkim Khawarij 

Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali di Kufah Irak Barok Ibnu Abdillah At-Tamimi membunuh Muawiyah di Syiria Amr Ibnu Bakar At-Tamimi membunuh Amr Bin Ash di Mesir

Kelahiran Syiah 
Cikal bakal dari Abdullah bin Saba¶ Pada

masa Utsman Setelah perang Karbala menjadi sebuah kelompok yang bernama At-Tawwabun Matang menjadi sebuah aliran yang bernama syiah pada Abad ke IV pada zaman al-Kulaini.

Ahlussunnah Wal Jama¶ah 
Syaikh Abdul Qodir al-Jilani:

³Yang dimaksud dengan al-Sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasûlullâh SAW (meliputi ucapan, perilaku serta ketetapan beliau). Sedangkan pengertian al-Jamâµah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi Muhammad SAW pada masa al-Khulafⶠal-Râsyidûn yang empat yang telah diberi hidayah (mudah-mudahan Allah SWT memberi rahmat pada mereka semua)´.(Al-Ghunyah li Thâlibî Tharîq al-Haqq, Juz I, hal 80) 
Syaikh Abî al-Fadhl bin `Abdussyakûr As-Senauri:

Yang disebut Ahl al-Sunnah wa al-Jamâµah adalah orang-orang yang selalu berpedoman pada sunnah Nabi SAW dan jalan para sahabatnya dalam masalah akidah keagamaan, amal-amal lahiriyah serta akhlaq hati´. (Al-Kawâkib al-Lammâµah, hal 8-9) 
Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad ra

Ahlussunnah wal Jama¶ah adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan para sahabatnya (Risalatul Muawanah, 9)

Prinsip Dasar ASWAJA 

(At-Tawassuth) sikap tengah, sedang-sedang. Firman Allah SWT Atsedangþ ( 143 ) (At-Tawazun) keseimbangan. Allah SWT (25 )
Tegak lurus. Allah SWT 

(Al-I¶tidal) Alþ )

þ (

8

Perwujudan 
Lebih mendahulukan al-naql dari pada al-aql,

karena menyadari kemampuan akal manusia itu sangat sedikit dan terbatas. Tidak terjebak kepada ekstrim kiri atau kanan. Memilih Sistem bermadzhab . Mengakui, mengagungkan sekaligus mengikuti teladan dan jejak langkah para sahabat Nabi Muhammad SAW.

Sistem Bermadzhab
Imam Abu Hanifah
Fiqh

Imam Malik Imam Syafi¶i Imam Ahmad bin Hanbal Imam Abu Hasan Al-Asy¶ari

Tauhid

Imam Abu Manshur Al-Maturidi Imam Junaid Al-Baghdadi Imam al-Ghazali

Tashawwuf

Sullamut taufiq Safinatun Najah Fathul Qorib Fathul Mu¶in Ihya¶ ulumiddin Bidayatul Hidayah Al-Hikam Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, Jawharatut Tauhid dll