Anda di halaman 1dari 9

Institut Pendidikan Guru, Kampus Bahasa Melayu, 59990 Lembah Pantai, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan ( Pismp ) Ambilan Januari 2010

PENDIDIKAN SENI VISUAL : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Nama Kelas No. Kad Pengenalan No Kad Matrik Tarikh Serahan Nama Pensyarah Jabatan Siti Noor Fatiah Binti Mohamed Yusoff Pismp 3 D 900824-03-5606 Pismp 84884013 22. April. 2011 Encik Mohd Fauzi Bin Haron Jabatan Sains Sosial

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual


Tahun : 4 Pintar Tarikh : 25. April. 2011 Bilangan Murid : 24 orang Masa interaksi kelas : 7.45 8.55 pagi Bidang kegiatan : menggambar Aktiviti : kolaj Tajuk : Rumah Idaman Masa : 1jam 10 minit ( 70 minit )

Objektif i. Diakhir pembelajaran, murid mampu melatih diri supaya memahirkan diri dengan kegiatan mewarna supaya lebih kemas dan menarik. ii. Diakhir proses, murid mampu menyiapkan dengan kemas dam dengan penyediakan bahan kitar semula. iii. Diakhir pembelajaran, murid mampu menghasilkan karya yang kemas, menarik dan kreatif. iv. Diakhir pembelajaran, murid mampu memahami dan menghasilkan karya dengan baik berdasarkan teknik kolaj.

Ilmu Pendidikan Seni Visual, Matematik, Kajian Tempatan

Nilai Kerjasama, kesabaran, tekun, kebersihan, kekemasan dan kekreatifan.

Pengetahuan Sedia Ada


a) Murid pernah melihat binaan rumah dan persekitaranya. b) Kemahiran menggunting, memadankan warna, dan mengukur saiz kertas

yang diperlukan. c) Murid mempunyai pengetahuan asas mengenai binaan rumah.

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (p&p) kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) Interpersonal, kinestetik (TPK)

Kemahiran Menggunting, memotong, , menampal, mengukur saiz rumah dan sebagainya.

Keperluan bahan i. ii. iii. Kertas warna buangan Gunting Gam

Hasil pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat :i. Murid dapat mengenali teknik kolaj bagi menghasilkan gambar

ii.

Memahami cara-cara untk menghasilkan gambar rumah keluarga saya menggunakan teknik kolaj;

iii.

Murid mampu untuk menghasilkan gambar menggunakan teknik kolaj.

Prosedur : Guru menentukan aras pembelajaran supaya sesuai dengan tahap murid. Guru merancang strategi pengajaran dengan teratur supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancer dengan menerapkan nilai-nilai kreatif dan kritis. Memulakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan set induksi. Mempamerkan contoh hasil kerja yang telah siap. Guru memberikan penerangan mengenai karya yang akan dihasilkan. Guru memberikan bimbingan kepada murid dalam proses penghasilan karya. Apresiasi dan refleksi. Penutup - Kognitif atau - sosial BUTIRAN AKTVITI / LANGKAH P&P Set induksi ( 5 minit ) a) Guru mencirikan meminta gambar murid rumah
a) MMurid

HASIL PEMBELAJARAN

STRATEGI PENGAJARAN KBT Menghubungkait

mampu dan mencirikan. mencirikan

untuk

yang telah ditunjukkan oleh guru.


b) Guru

rumah berdasarkan gambar ditunjukkan.

BCB Melihat secara yang aktif Ilmu Kajian tempatan

menunjukkan

pelbagai bentuk rumah iaitu rumah tradisional dan rumah moden

b) MMurid c) Guru meminta murid untuk

mampu

untuk membayangkan ciri-ciri gambar yang dihasilkan.


c) MMurid

membayangkan idaman berdasarkan bentuk

rumah yang

masing-masing

asas rumah ingin

ditunjukkan oleh guru.

mampu

membezakan antara ciri rumah tradisional moden. dan

Aktiviti 1 ( 10 minit )
a) gGuru

Aras 1 KBT :
a) MMurid

menerangkan

dapat

Menghubungkait

mengenai aktiviti yang akan dilakukan iaitu mengambar menggunakan teknik kolaj serta menunjukkan karya yang telah siap.

menerangkan mengenai rumah saya aktiviti BCB : Berbincang dan keluarga menyoal. dengan KP : Verbal lingustik, interpersonal menggambar

menggunakan teknik kolaj.


b) GGuru menerangkan alat

dan bahan yang diperlukan

untuk melakukan aktiviti.

b) MMurid

mampu

untuk menyenaraikan alat dan bahan yang diperlukan Aktiviti 2 ( 20 minit )


a) GGuru

Aras 2 :KBT :a) MMurid

menunjukkan untuk

mampu ruang BCB :-

Kecerdasan

demontrasi menghasilkan karya


b) MMurid

untuk menceritakan langkah-langkah

Pemerhatian

diminta

melukis

menghasilkan kolaj yang akti dengan menggunakan teknik yang betul.


b) MMurid

gambar rumah yang telah diidamkan berdasarkan bayangan mereka.


c) GGuru

KP :Interpersonal Intrapersonal

membaiki lukisan supaya kemas untuk ia dan

mampu

yang telah dihasilkan oleh murid-murid kelihatan senang

menghasilkan karya dengan lebih kemas.

ditampal

kertas warna.
d) MMurid-murid

diminta dan

kertas

warna

menyusun di dalam bekas supaya ianya memudahkan murid.


e) GGuru

meninjau

proses

megunting oleh memberikan

kertas murid

warna dan

penekanan

dari segi keselamatan. Langkah 3 ( 20 minit )


a) GGuru membimbing murid-

Aras 3 :a) MMurid

telah untuk KBT :Konstruktivisme rumah dengan BCB:Mendengar secara pemerhatian dapat aktif. dengan KP :Intrapersonal Keusahawanan Naturalis Interpersonal aktif, yang

mampu menghasilkan gambar idaman

murid

di

dalam

proses

meyiapkan karya.
b) MMurid-murid

menampal

menggunakan teknik kolaj.


b) MMurid

kertas warna di atas lukisan rumah berdasarkan lukisan yang dihasilkan.

menjalankan aktiviti
c) MMurid-murid

lancar di bbawah diminta warna penyeliaan guru. untuk menampal

yang bersesuaian ataupun berpadanan supaya kolaj terbabit mempunyai kesinambungan.

d) MMurid-murid

menampal terbabit

lukisan

kolaj

berdasarkan warna pilihan yang sesuai.


e) GGuru

meminta

murid

untuk lukisan supaya

memperkemaskan kolaj ianya terbabit kelihatan

cantik dan menarik.


f) MMurid-murid

mula lukisan supaya dan yang

memperkemaskan kolaj terbabit cantik markah kelihatan mendapat

tinggi daripada guru.

Sesi

apresiasi

dan

refleksi
a) MMurid-murid

( 10 minit )
a) MMurid-murid

diminta

berasa

gembira

untuk mempamerkan hasil kerja mereka.

dan berpuas hati dengan hasil kerja masing-masing.

b) SSesi apresiasi dan refleksi

b) MMurid

mampu menilai keupayaan

hasil kerja murid yang telah dihasilkan a) Baik b)Sederhana c)Kurang mencapai tahap -

untuk tahap diri rakan.


c) MMurid

dan

rakandiberikan

peluang memberikan pendapat mengenai kerja masing. hasil masing

Penutup ( 5 minit ) KBT :a) GGuru

menjalankan sesi dengan penerapan

a) MMurid mendapat

Sosialis

penutup memberikan diri murid-murid.


b) GGuru

pengajaran mengenai nilai-nilai BCB :murni yang perlu diterapkan dalam kehidupan. Mendengar di secara aktif KP :b) GGuru

nilai-nilai murni ke dalam

memberikan kepada sebagai muridbatu menyahut melahirkan untuk ini menjadikan seruan kerajaan di dalam modal insan yang berkualiti.

motivasi murid karya

Intrapersonal Interpersonal

loncatan utnuk berkarya di masa hadapan.