Anda di halaman 1dari 10

PRINSIP KEABADIAN TENAGA

C3009/ UNIT 9 / 1

UNIT 9 PRINSIP KEABADIAN TENAGA

OBJEKTIF

Objektif am: Mempelajari dan memahami jenis- jenis tenaga di dalam bendalir, prinsip keabadian tenaga, garis cerun tenaga dan Teorem Bernoulli. Objektif khusus: Di akhir unit ini pelajar akan dapat:1. Menyatakan jenis-jenis tenaga yang dimiliki oleh aliran bendalir. 2. Menyatakan tenaga dalam sebutan turus, turus tekanan, turus kenetik dan turus keupayaan. 3. Melakar garis cerun hidraulan dan garis cerun tenaga. 4. Menyatakan Teorem Bernoulli untuk sesuatu system aliran bendalir. 5. Menggunakan Teorem Bernoulli untuk masalah mudah yang berkaitan dengan aliran bendalir.

PRINSIP KEABADIAN TENAGA

C3009/ UNIT 9 / 2

INPUT

9.0

Pengenalan Perubahan tekanan dengan halaju dari satu titik ke satu titik sepanjang aliran bendalir adalah sangat penting kepada jurutera. Dalam beberapakes, sebagai contoh dalam merekabentuk bangunan yang tinggi, perubahan tekanan disebabkan oleh perubahan halaju angin perlu diambilkira untuk merekabentuk tingkap serta kestabilan bangunan untuk menerima bebab angin (wind load). Fenomena kavasiti (cavitation) dalam pam perlu dielakakn kerana perubahan tekanan yang mendadak disebabkan oleh kehadiran udara akan merosakkan pam. Perubahan tekanan yang berlaku pada dalam system paip agihan air menjadi lebih penting untuk mempastikan bekalan air sampai kepada pengguna pada tekanan yang mencukupi. Pada unit ini kita akan membincangkan perkaitan antara tekana dengan halaju bendalir dalam sistem aliran. Sebenarnya pekaitan ini sangat kompleks tetapi dengan menggunakan beberapa andaian (assumption) dan anggaran (approximation), hubungan antara halaju dengan tekanan telah dipermudahkan. Hubungan antara keduanya terkandung di dalam Persamaan Bernoulli. Persamaan ini diterbitkan dari hokum keabadian tenaga di antara dua titik dalam sistem aliran bendalir. Kita dapat mengetahui Persamaa Keterusan dan persamaan Bernuolli merupakan di antara persamaan asas dalam mekanik bendalir.

9.1

Tenaga Di Dalam Bendalir Yang Bergerak Tenaga boleh didefinasikan sebagai keupayaan membuat kerja. Terdapat tiga jenis tenaga utama di dalam bendalir yang bergerak. 1. 2. 3. Tenaga upaya Tenaga kinetik Tenaga tekanan

9.1.1 Tenaga Keupayaan. Tenaga upaya adalah tenaga yang dimiliki oleh kumin-kumin bendalir berdasarkan kepada kedudukannya. Jika satu kumin bendalir berada pada Z meter di atas satu datum ufuk, tenaga upaya yang dimiliki oleh

PRINSIP KEABADIAN TENAGA

C3009/ UNIT 9 / 3

kumin tersebut ialah Z meter-kilogram (mkg) per kg bendalir tersebut. Tenaga upaya untuk bendalir pada titik tersebut ialah ketinggian titik tersebut dari datum (Z m). @ Tenaga Keupayaan = mgz Per.(9.1.1)

Di mana jisim bendalir x gravity x ketinggian kumin bendalir pada suatu datum atau garaisan rujukan.

Turus keupayaan ialah ketinggian sesuatu titik dalam aliran bendalir yang di ukur dari datum atau garisan rujukan. Rajah dibawah menunjukkan turus keupayaan Z1 dan Z2 untuk titik 1 dan 2 masing-masing.

Z2 Z1

Rajah 9.1 9.1.2 Tenaga Kinetik Tenaga kinetik adalah tenaga yang dimiliki oleh kumin-kumin bendalir berdasarkan kepada halajunya. Jika satu kumin bendalir bergerak atau mengalir pada halaju (v) m/s, tenaga kinetik yang dimiliki oleh kumin tersebut V2/2g mkg per kg. Bendalir tersebut. Tenaga kinetik untuk bendalir pada halaju ini ialah v2/2g m bendalir. Turus halaju adalah tenaga kinetik per unit berat yang wujud pada suatu titik yang tertentu. Jika halaju pada suatu keratan lintang seragam, maka turus halaju yang dikira adalah tenaga kinetik per unit berat bendalir yang sebenar.

PRINSIP KEABADIAN TENAGA

C3009/ UNIT 9 / 4

9.1.3 Tenaga Tekanan Tenaga tekanan adalah tenaga yang dimiliki oleh bendalir berdasarkan tekanan di dalam bendalir. Jika satu kumin bendalir berada di bawah tekanan p kg/m2, tenaga tekanan yang dimiliki oleh kumin ialah p/w mkg per kg bendalir, di mana w ialah berat tentu bendalir. Tenaga tekanan bendalir pada tekanan tersebut ialah p/w m bendalir. Cecair yang mengalir mempunyai tekanan, kaedah pengukuran tekanan bagi cecair yang mengalir dalam paip ini telah diterangkan dalam unit 3. Rumusan turus tekanan yang diperolehi dari per (3.1)

Di mana: Tekanan, P = Vgh Oleh itu h = P/Vg ( h diukur secara pugak)

Nilai h ini ialah merupakan ketinggian yang akan dinaikki oleh cecair jika tiub piesometer diletakkan pada mana-mana titik (Rajah 9.2).

Aras air

Rajah 9.2 Ketinggian air pada tiub bersamaan dengan tekanan air

PRINSIP KEABADIAN TENAGA

C3009/ UNIT 9 / 5

9.2

Garis Cerun Hidraul Dan Garis Cerun Tenaga. Garisan kecerunan Hidraulik adalah garisan yang menunjukkan paras cecair di dalam piezometer akan naik jika piezometer dipasangkan di sepanjang paip Jika turus tekanan p/w di sepanjang paip dikira dan diplotkan secara pugak dari garisan tengah paip satu garisan menyambung titik-titik yang telah diplotkan tadi akan diperolehi (Rajah 9.3).

P/W

Rajah 9.3 Garisan cerun hidraulik Garis cerun hidraul terletak di bawah garis cerun tenaga dengan jumlah yang sama dengan turus halaju pada keratan yang berkenaan Garis cerun tenaga adalah gambaran secara graf bagi tenaga setiap keratan. Dengan merujuk kepada suatu datum yang dipilih, jumlah garis cerun tenaga boleh diplotkan pada setiap keratan yang diwakilinya dan garisan yang diperolehi itu merupakan alat yang sangat berguna dalam banyak masalah aliran.

v2/2g
P/w

Rajah 9.4 Garisan cerun tenaga

PRINSIP KEABADIAN TENAGA

C3009/ UNIT 9 / 6

Aktiviti 9.0 1. 2. Nyatakan jenis-jenis tenaga yang dimiliki oleh suatu bendalir yang bergerak. Berdasarkan soalan 1 diatas, nyatakan bagaimana tenaga-tenaga berkenaan dimiliki oleh suatu jasad.

3. Takrifkan perkara-perkara berikut: a) Turus keupayaan b) Turus halaju c) Garis cerun hidraulik d) Garis cerun tenaga 4. Untuk setiap Rajah di bawah lakarkan garis cerun hidraulik dan garis cerun tenaga.

h2 h1 a) b)

b a c)

PRINSIP KEABADIAN TENAGA

C3009/ UNIT 9 / 7

MAKLUMBALAS AKTIVITI 9.0


1. Tenaga upaya, Tenaga kinetik, dan tenaga tekanan 2. a) Tenaga upaya adalah tenaga yang dimiliki oleh kumin-kumin bendalir berdasarkan kepada kedudukannya. b) Tenaga kinetik adalah tenaga yang dimiliki oleh kumin-kumin bendalir berdasarkan kepada halajunya. c) Tenaga tekanan adalah tenaga yang dimiliki oleh bendalir berdasarkan tekanan di dalam bendalir. 3. a) Turus keupayaan ialah ketinggian sesuatu titik dalam aliran bendalir yang di ukur dari datum atau garisan rujukan. b) Turus halaju adalah tenaga kinetik per unit berat yang wujud pada suatu titik yang tertentu.

PRINSIP KEABADIAN TENAGA

C3009/ UNIT 9 / 8

PENILAIAN KENDIRI

1.

Air mengalir melalui satu paip yang mengecil yang mempunyai garispusat 15cm pada bahagian masuk dan 10 cm pada aliran keluar. Kirakan turus kinetik dan kadaralir jika halaju bahagian masuk ialah 1.5 m/s. Dapatkan jumlah tenaga apabila air mengalir melalui sebatang paip yang yang bergaris pusat 70 mm pada tekanan 300 kN/m2 dengan halaju purata 2 m/s. Paip berkenaan berada pada paras 7m dari datum Lukiskan garis jumlah tenaga bagi kes soalan 2 diatas.

2.

3.

PRINSIP KEABADIAN TENAGA

C3009/ UNIT 9 / 9

MAKLUM BALAS PENILAIAN KENDIRI 1. 2. 3. 0.5 m/s , 0.027 m3/s 37.78 m Rujuk nota

PRINSIP KEABADIAN TENAGA 10

C3009/ UNIT 9 /

4.

a) b)

c)