Anda di halaman 1dari 14

PROSES PENGGUGURAN Merupakan 1 proses transformasi yangberlaku pada struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur unsur tertentu

u daripada binaan ayat. Dengan ini, pada peringkat struktur permukaan unsure yang digugurkan itu tidak akan wujud lagi. Dalam bahasa melayu terdapat 3 jenis pengguguran utama iatu: I. II. III. Pengguguran frasa nama sebagai subjek. Pengguguran frasa predikat. Pengguguran frasa nama yamg mendahului frasa relatif.

Pengguguran Frasa Nama Sebagai Subjek Pengguguran subjek kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah. Pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk.

1. Pengguguran subjek kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah. Dalam ayat suruhan, iatu sejenis ayat perintah, kata ganti nama diri orang kedua yang berfungsi sebagai subjek selalunya digugurkan seperti dalam contoh contoh berikut: Kamu keluar = Keluar! Awak semua pergi dari sini = Pergi dari sini! Anda boleh masuk sekarang = Boleh masuk sekarang.

Didalam ayat diatas frasa yang digugurkan ialah kata ganti nama orang kedua seperti kamu, awak dan anda.

Proses transformasi pengguguran frasa nama sebagai subjek yang terdiri daripada kata ganti nama diri orang kedua boleh diterangkan secara kasar seperti berikut: Subjek + predikat + = x + predikat (kata ganti nama orang kedua)

S FN KN Kamu

P FK KK keluar

S FN KN x

P FK KK keluar

S P

S P

FN

FK

FN

FK

KK Awak Semua Pergi

FS

KK

FS

dari sini

X Pergi

dari sini

2. Pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Jika terdapat beberapa frasa nama sebagai subjek yang serupa atau berindentiti sama, yang diberi tanda I dalam ayat ayat yang bergabung

menjadi ayat majmuk dibawah, maka subjek frasa nama yang serupa itu boleh digugurkan kecuali subjek frasa nama di awal ayat majmuk tersebut. Contohnya: Dia sangat pandai + dia sangat rajin belajar = Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar = Dia sangat pandai kerana rajin belajar

A1

A2

KH

FN

FA Kerana Sangat pandai

FN

FA

rajin belajar dia

Dia

Transformasi frasa nama sebagai subjek yang serupa A

A1

A2

KH

FN

FA Kerana Sangat pandai

FN

FA

rajin belajar X

Dia

Pengguguran Frasa Predikat Seluruh fraa predikat, atau bahagian bahagian daripadanya, boleh digugurkan. i. Penguguran seluruh frasa predikat

Seperti yang telah dihuraikan, frasa predikat dibahagikan kepada 4 iatu Frasa kerja, Frasa nama, Frasa adjektif, Frasa sendi nama

Jika terdapat penggunaan frasa prediakt yang serupadalam ayat majmuk gabungan, maka kesemua frasa predikat yang serupa kecuali yang terakhir boleh digugurkan. Perhatikan contoh contoh yang berikut bagi keempat jenis frasa predikat: a. Fasa kerja yang serupa. Adik Ali belajar di England. Sepupunya belajar di England. = Adik Ali belajar di England dan sepupunya belajar di England. = Adik Ali dan sepupunya belajar di England. Rajah pokok adalah seperti berikut: (a) A

A1

A2

KH

FN

FK Dan belajar di England

FN

FK

belajar di Englan

Adik Ali

sepupunya

Transformasi pengguguran frasa kerja sebagai subjek yang serupa = (b) A

A1

A2

KH

FN

FK Dan X

FN

FK

belajar di England sepupunya

Adik Ali

Transformasi pengguguran frasa kerja sebagai subjek yang serupa = (c) A

FN

KH

FN

FK

Adik Ali

dan

sepupunya

belajar di England

b) Frasa Nama yang serupa Bendera Malaysia lambing Negara. Lagu kebangsaan lambang Negara. = Bendera Malaysia lambing Negara dan lagu kebangsaan lambang Negara. = Bendera Malaysia dan lagu kebangsaan lambang Negara. Contoh rajah Pokok = (a) A

A1

A2

KH

FN

FN

FN

FN

Bendera Malaysis

Lambang Negara

dan

lagu kebangsaan

lambang negara

Transformasi pengguguran frasa nama sebagai subjek yang serupa = (b) A

A1

A2

KH

FN

FN

FN

FN

Bendera Malaysia

dan

lagu kebangsaan

lambang Negara

Transformasi pengguguran frasa nama sebagai subjek yang serupa = (c) A

FN be

KH

FN

FN

bendera

dan

lagu

lambang

Malaysia

kebangsaan

Negara

Frasa Adjektif yang serupa Adik saya sangat rajin. Adik Ali sangat rajin. = Adik saya sangat rajin dan adik Ali sangat rajin. = Adik saya dan adik Ali sangat rajin Rajah pokok : (a) A

A1

A2

KH

FN

FA

FN

FA

Adik saya

sangat rajin

dan

adik Ali

sangat rajin

Transformasi pengguguran frasa adjektif sebagai subjek yang serupa = (b) A

A1

A2

KH

FN

FA

FN

FA

Adik saya

dan

adik Ali

sangat rajin

Transformasi pengguguran frasa adjektif sebagai subjek yang serupa = (c) A

FN be

KH

FN

FA

Adik saya

dan

adik Ali

sangat rajin

Frasa Sendi Nama Serupa Dia masih di kampung. Isterinya masih di kampung = Dia masih di kampung dan isterinya masih di kampung = Dia dan isterinya masih di kampung Rajah pokok : (a) A

A1

A2

KH

FN

FA

FN

FA

Dia

masih di kampung

dan

isterinya

masih di kampung

Transformasi pengguguran frasa sendi nama sebagai subjek yang serupa = (b) A

A1

A2

KH

FN

FA

FN

FA

Dia

dan

isterinya

masih di kampung

Transformasi pengguguran frasa sendi nama sebagai subjek yang serupa = (c) A

FN be

KH

FN

FA

dia

dan

isterinya

masih di kampung

Pengguguran Frasa Sendi Nama Yang Mendahului Frasa Relatif Apabila 2 ayat digabungkan, dengan satu ayat dipancangkan kedalam ayat satu lagi sebagai frasa relative, frasa nama yang serupa yang mendahului frasa relative, frasa nama yang serupa mendahului frasarelatif itu boleh digugurkan, contohnya: Orang tua itu Bapa saya. Orang tua itu memakai serban. = Orang tua yang memakai seban itu bapa saya. = Yang memakai serban itu bapa saya. Contoh rajah pokok ialah: A S FN A1 Bapa saya Orang tua itu orang tua itu memakai serban P

b) S FN Relatif

A P

Bapa saya Orang tua itu orang tua itu memakai

c) S

A P

FN

Bapa saya Relatif

Yang memakai serban itu