Anda di halaman 1dari 21

LAC8An 8LSMl 8Ak1lkuM kCSML1CLCCl 1Cnlk 8AM8u1"

8A8 l
1LC8l

8ambuL merupakan mahkoLa LeruLama baal kaum wanlLa Sehlnaaa memlllkl rambuL vana
lndah sehaL bercahava subur dan kuaL men[adl dambaan seLlap orana Akan LeLapl rambuL
vana kurana perawaLan akan mudah menaalaml kerusakan seperLl rambuL kusam paLah
ronLok bahkan dapaL menlmbulkan keboLakan 8eberapa fakLor penvebab rambuL
bermasalah dlanLaranva adalah kurana asupan nuLrlsl lnfeksl kullL kepala llu beraL Masa
perLumbuhan erawaLan rambuL vana salah serLa karena penaaruh obaLobaLan LerLenLu
unLuk menaaLasl rambuL bermasalah nuLrend menahadlrkan Perbal Palr 1onlc vaan LerbuaL
darl bahanbahan alaml vana ampuh menvuburkan menauaLkan akar rambuL sehlnaaa
rambuL akan Lumbuh lndah sehaL dan bercahava
kandunaan dan ManfaaL
a 24ulamlno vrlmldlne 3 Cxlde 1 SanaaL efekLlf mensLlmulasl perLumbuhan rambuL
dan menceaah keronLokan vana beker[a pada sLrukLur dalam akar rambuL denaan cara
r Menceaah penaerasan kolaaen akar rambuL (flbrosls) sebaaal penvebab pembuluh darah
menaeruL dan memperpendek hldup rambuL
r MenlnakaLkan slsLesls m8nA vana akan memperLebal rambuL memperkuaL akar supava
berLahan leblh lama
b Aloe vera LxLracL 1 Menaanduna enzlm proLeollLlk vana akan menaelupaskan sel kullL
maLl dan membuka porlporl kandunaan Acemmanan menlnakaLkan fluldlLas dan
permeablllLas membran nuLrlenL lnLake ueLokslflkasl dan anLl lnflamasl
c Clnako 8lloba LksLrak 3 MenlnakaLkan slrkulasl darah ke oLak dan kullL sehlnaaa nuLrlsl
Lersuplal ke follkel rambuL vana akan menlnakaLkan perLumbuhan rambuL kandunaan
bloflavanold berefek sebaaal anLl lnflamasl
d Clnsena 3 MenlnakaLkan slrkulasl pembuluh darah dan menaaLur meLabollsme seluler
sehlnaaa membanLu asupan nuLrlsl dan men[aaa kekuaLan rambuL

kuCAl uaun Lumbuhan kucal (Alllum schoenoprasum L) secara Lradlslonal dlpercava
memlllkl khaslaL menlnakaLkan perLumbuhan rambuL 1u[uan penellLlan lnl adalah membuaL
sedlaan laruLan vana menaanduna eksLrak alr daun Alllum schoenoprasum L dan menau[l
efeknva Lerhadap perLumbuhan dan kelebaLan rambuL serLa melakukan u[l lrlLasl sedlaan
LersebuL Sedlaan laruLan dlbuaL denaan menaaunakan pelaruL alr eLanol allserln
propllenallkol denaan berbaaal komposlsl dan 30 eksLrak daun Alllum schoenoprasum L
Sedlaan laruLan lnl dloleskan pada kullL kellncl alblno aalur new Zealand [anLan vana Lelah
dlcukur rambuLnva an[ana dan lebaL rambuL vana Lumbuh dlukur seLelah penaolesan
sedlaan selama beberapa harl 1onlk rambuL mlnoksldll (2) dlaunakan sebaaal
pembandlna Pasll penau[lan menun[ukkan bahwa formula Lerbalk vana dapaL
menlnakaLkan perLumbuhan dan kelebaLan rambuL dlberlkan oleh formula vana
menaanduna 30 eksLrak 13 allserln dan 20 eLanol Lfek menlnakaLkan perLumbuhan
rambuL formula LersebuL menun[ukkan perbedaan vana bermakna (p003) dlbandlnakan
sedlaan denaan komposlsl pembawa lalnnva dan efeknva sebandlna denaan Lonlk rambuL
mlnoksldll Sedlaan LersebuL hamplr Lldak menalrlLasl kullL dan maLa
unLuk mendapaLkan rambuL lndah dan Lerhlndar darl keronLokan Anda perlu berusaha
8erlkuL 7 Llps vana blsa dllakukan aaar keronLokan vana Ler[adl Lldak semakln parah valLu
1 Plndarl produk klmla
Mesklpun helal rambuL vana berwarna puLlh keperakan sudah mulal menahlasl rambuL
Anda sebalknva [anaan buruburu melakukan pewarnaan ALasl dulu keronLokan rambuL
Anda hlnaaa LunLas kalau Anda sudah Lak beLah denaan helal puLlh LersebuL coba kun[unal
salon dan konsulLaslkanlah model vana Lerbalk denaan penaLa rambuL Anda unLuk
menvembunvlkan uban dl kepala Anda

2 erhaLlkan wakLu Lldur
Cobalah unLuk menaaLur kemball [adwal Lldur Anda Apablla [lka Anda sedana memlllkl
masalah vana sanaaL menaaanaau plklran usahakanlah unLuk seaera menvelesalkannva
ola Lldur vana Lak LeraLur [uaa merupakan salah saLu penvebab keronLokan rambuL 1ak
hanva lLu blasakanlah unLuk menvlslr rambuL seLlap kall sebelum Anda menu[u peraduan
Menvlslr Lak hanva berfunasl unLuk meraplkan rambuL Lapl [uaa meml[aL lembuL kullL
kepala Anda

3 Sesualkan model rambuL
Ada beberapa [enls rambuL vana beraL" 8lasanva [enls lnl memlllkl LeksLur vana kasar dan
Lebal unLuk menauranal keronLokan cobalah unLuk memlllh model poLonaan rambuL vana
leblh sederhana dan berkesan leblh rlnaan Selaln lLu keblasaan menaaunakan aksesorl
rambuL seperLl [eplL dan bando vana menekan rambuL Lerlalu keras [uaa blsa
menaaklbaLkan rambuL ronLok

4 Cunakan kondlsloner dan shampoo
unLuk semenLara wakLu aanLllah shampo Anda denaan shampo vana khusus dlformulaslkan
unLuk menaaLasl keronLokan rambuL Cunakan shampo LersebuL sesual peLun[uk vana
blasanva LercanLum pada kemasannva !anaan lupa apllkaslkan kondlsloner unLuk menuLup
kemball kuLlkula rambuL vana Lerbuka selama proses keramas berlanasuna 8ambuL Anda
akan leblh halus dan mudah unLuk dlLaLa unLuk membuaL kullL kepala leblh bernuLrlsl
aunakan Lonlk rambuL seusal keramas Apllkaslkan halr serum unLuk perawaLan eksLra

3 ubah cara menaerlnakan rambuL
ubah keblasaan menaaosok kullL kepala Lerlalu keras seLlap kall usal keramas Sebalknva
cukup Lekan kullL kepala dan rambuL denaan menaaunakan handuk vana mudah menverap
dan berLeksLur lembuL Plndarl penaaunaan halrdrver dan caLok selama keronLokan maslh
berlanasuna kerlnakan rambuL Anda denaan cara menaanalnanalnkannva dl udara
Lerbuka

6 Slslr rambuL denaan benar
!anaan sekallkall menvlkaL rambuL Anda dalam keadaan basah lllhlah slslr denaan alal
vana [arana dan LerbuaL darl bahan berkuallLas7 keramas denaan LeraLur
1erlambaL keramas blsa menlnakaLkan [umlah keronLokan rambuL kalau Anda memlllkl
[enls rambuL bermlnvak sebalknva cucllah rambuL Anda seLlap dua harl sekall emlllk
rambuL kerlna cukup keramas Llaa harl sekall Akan LeLapl hal lnl LenLu sa[a LeraanLuna darl
akLlvlLas Anda seharlharl kalau leblh serlna berada dl luar ruanaan Lak ada salahnva unLuk
leblh serlna mencucl rambuL kalau pun Anda Lak kuaL" denaan alr dlnaln sebalknva LeLap
hlndarl penaaunaan alr vana Lerlalu panas !anaan aaruk kullL kepala denaan kuku Anda
karena blsa menaaklbaLkan luka


8A8 ll
8LSL

8esep 1onlk 8ambuL
8/ 8esorclne 3
1lnc Capslcum 1
LLanol 89
Cl8lcclnl 3
arfum qs
ewarna qs

21 enlmbanaan 8ahan
Sedlaan vana akan dlbuaL 30 ml
8ahan vana dlLlmbana
8esorclne 23 a
1lnc Capslcum 03 a
LLanol 443 a
Cl 8lcclnl 23 a
arfum (Cl !asmlne) 3 LeLes

22 rosedur
8esorclne dllaruLkan denaans edlklL eLnol dalam lumplna sambll dlaerus sampal resorclne
laruL kemudlan dlmasukkan ke dalam beaker alass
ulmasukkan Cl 8lcclnl dalam beaker alass LersebuL
ulmasukkan 1lnc Capslcum dan dladuk hlnaaa laruL
ulLambahkan parfum
ulmasukkan ke dalam wadah

23 Lvaluasl Sedlaan
Lvaluasl sedlaan Lonlk rambuL dllakukan denaan menahlLuna pP sedlaan LersebuL denaan
menaaunakan pP meLer
pP 60
8A8 lll
kLSlMuLAn

1 Sedlaan Lonlk rambuL dapaL dlbuaL denaan formula resorclne LlncCapslcum eLanol
Cl8lcclnl dan parfum
2 ZaL berkhaslaL dalam Lonlk rambuL lnl adalah resorclne dan LlncCapslcum valLu sebaaal
kounLelrlLanLAC8An 8LSMl 8Ak1lkuM kCSML1CLCCl SAMC"
8A8 l
1LC8l

Shampoo adalah sabun calr vana dlaunakan unLuk mencucl rambuL dan kullL kepala vana
LerbuaL darl campuran bahan bahan alaml ( Lumbuhan ) aLau zaLzaL klmla enaerLlan laln
darl sampo valLu sedlaan vana menaanduna surfakLan dalam benLuk vana cocok berauna
unLuk menahllanakan koLoran dan lemak vana melekaL pada rambuL dan kullL kepala Lldak
membahavakan rambuL kullL kepala dan kesehaLan Sl pemakal
Semula sampo dlbuaL darl berbaaal [enls bahan vana dlperoleh darl sumber alam seperLl
sarl bl[l rerak sarl daalna kelapa dan sarl abu merana (sekam padl)
Sampo vana menaaunakan bahan alam sudah banvak dlLlnaaalkan dan dlaanLl denaan
sampo vana dlbuaL darl deLeraen vaknl zaL sabun" slnLeLlk sehlnaaa saaL lnl [lka orana
berblcara menaenal sampo vana dlmaksud adalah sampo vana dlbuaL darl deLeraen uan
unLuk sampo vana dlbuaL darl bahan laln blasanva dlberlkan pen[elasan seperlunva
mlsalnva sampo merana
Aaar sampo berfunasl sebaaalmana dlsebuLkan dl aLas sampo harus memlllkl slfaL berlkuL
1 Sampo harus membenLuk busa vana berleblh vana LerbenLuk denaan cepaL lembuL dan
mudah dlhllanakan denaan membllas denaan alr
2 Sampo harus mempunval slfaL deLeraensl vana balk LeLapl Lldak berleblhan karena [lka
Lldak kullL kepala men[adl kerlna
3 Sampo harus dapaL menahllanakan seaala koLoran pada rambuL LeLapl dapaL menaaanLl
lemak naLural vana lkuL Lercucl denaan zaL llpld vana ada dl dalam komposlsl sampo
koLoran rambuL vana dlmaksud LenLunva sanaaL kompleks valLu sekreL darl kullL sel kullL
vana rusak koLoran vana dlsebabkan oleh llnakunaan dan slsa sedlaan kosmeLlka
4 1ldak menalrlLasl kullL kepala dan maLa
3 Sampo harus LeLap sLabll Sampo vana dlbuaL Lransparan Lldak boleh men[adl keruh
dalam penvlmpanan vlskoslLa dan pPnva [uaa harus LeLap konsLan sampo harus Lldak
Lerpenaaruh oleh wadahnva aLaupun [asadrenlk dan dapaL memperLahankan bau parfum
vana dlLambahkan ke dalamnva
ueLeraen vana dlaunakan sebaaal bahan dasar dalam pembuaLan sampo memlllkl slfaL
flslkoklmla Lersendlrl vana umumnva Lldak sepenuhnva searah denaan clrl slfaL vana
dlkehendakl unLuk sampo umumnva deLeraen dapaL melaruLkan lemak dan dava
pemberslh kuaL sehlnaaa [lka dlaunakan unLuk keramas rambuL lemak rambuL dapaL
hllana rambuL men[adl kerlna kusam dan mudah men[adl kusuL menvebabkan sukar
dlaLur
SlfaL deLeraen vana LeruLama dlkehendakl unLuk sampo adalah kemampuan
membanaklLkan busa !enls deLeraen vana pallna lazlm dledarkan Leraolona alkll sulfaL
LeruLama laurllsulfaL [uaa alkohol monohldraL denaan ranLal C 10 18
ul samplna lLu deLeraen vana dlaunakan unLuk pembuaLan sampo harus memlllkl slfaL
berlkuL
1 harus bebas reaksl lrlLasl dan Lokslk LeruLama pada kullL dan maLa aLau mukosa LerLenLu
2 1ldak boleh memberlkan bau Lldak enak aLau bau vana Lldak munakln dlLuLupl denaan
balk
3 Warnanva Lldak boleh menvolok

ZaL Lambahan sampo
ZaL Lambahan sampo Lerdlrl darl berbaaal [enls zaL vana dlkelompokkan sesual denaan
kesamaan funasl vana dlharapkan dalam formulasl sampo

Alkllbromlda asam lemak
ulaunakan unLuk menlnakaLkan sLablllLas busa dan memperbalkl vlskoslLa ZaL lnl
merupakan hasll kondensasl asam lemak denaan monoeLanolamlna (MLA) dleLanolamlna
(uLA) aLau lsopropanolamlna vana sesual ZaL lnl [uaa menun[ukkan slfaL denaan
mendlspersl kerak sabun kallslum aLau maaneslum dan menceaah penaerakan kedua [enls
sabun lLu pada kullL kepala dan rambuL


Lemak bulu domba lanolln aLau salah saLu derlvaLnva kolesLerol olellalkohol dan
aseLoallserlda
ulaunakan unLuk makud memperbalkl efek kondesloner deLeraen dasar sampo vana
dlaunakan sehlnaaa rambuL vana dlkeramassampokan akan mudah dlaLur dan
memberlkan penampllan rambuL vana serasl
Lanolln aLau serbuk Lelur acapkall dlaunakan sebaaal zaL Lambahan sampo dan dlnvaLakan
khusus unLuk maksud memberlkan rambuL berkllau dan mudah dlaLur
Asam amlno
1eruLama asam amlno esenslal dlaunakan sebaaal zaL Lambahan sampo denaan harapan
seLelah rambuL dlkeramassampokan zaL lnl akan LeLap LerLlnaaal pada kullL kepala dan
rambuL dan berfunasl sebaaal pelembab karena asam amlno memlllkl slfaL hlaroskoplk
vana akan memperbalkl kelembaban rambuL
ZaL Lambahan sampo laln
1erdlrl darl berbaaal [enls zaL umumva dlharapkan unLuk menlmbulkan efek Lerhadap
pembenLukan dan sLablllsasl busa mellpuLl zaL aolonaan allkol pollvlnllplrolldon
karbokslmeLllselulosa dan slllkon calr LeruLama vana kadarnva leblh kurana 4
enva[lan
Sampo dlsa[lkan dalam bebaaal benLuk mellpuLl bubuk emulsl krlm aLau pasLa dan
laruLan Selaln lLu [aa dapaL dlsa[lkan dalam
A Sampo bubuk
Sebaaal dasar sampo dlaunakan sabun bubuk sedanakan sebaaal zaL penaencer blasanva
dlaunakan naLrlum karbonaL naLrlum blkarbonaL naLrlum seskulkarbonaL dlnaLrlum fosfaL
aLau boraks Sampo [enls lnl dapaL dlkomblnaslkan denaan zaL warna alam hena aLau
kamomll sehlnaaa dapaL memberlkan sedlklL efek pewarnaan pada rambuL
Aaar dalam alr sadah dapaL berbusa blasanva bubuk sabun dlaanLl denaan naLrlum
laurllsulfaL
8 Sampo emulsl
Sampo lnl mudah dlLuana karena konslsLenslnva Lldak bealLu kenLal 1eraanLuna darl [enls
zaL Lambahan vana dlaunakan sampo lnl dledarkan denaan berbaaal nama seperLl sampo
lanolln sampo Lelur sampo proLeln sampo brendl sampo susu sampo lemon aLau bahkan
sampo sLrawberrv
C Sampo krlm aLau pasLa
Sebaaal bahan dasar dlaunakan naLrlum alkllsulfaL darl [enls alkohol ranLal sedana vana
dapaL memberlkan konslsLensl kenLal unLuk membuaL sampo pasLa dapaL dlaunakan
malam seperLl seLllalkohol sebaal penaenLal uan sebaaal pemanLap busa dapaL dlaunakan
dleLanolamlda mlnvak kelapa aLau lsopropanolamlda lauraL
u Sampo laruLan
Merupakan laruLan [ernlh lakLor vana harus dlperhaLlkan dalam formulasl sampo lnl
mellpuLl vlskoslLa warna keharuman pembenLukan dan sLablllLas busa dan penaaweLan
ZaL penaaweL vana lazlm dlaunakan mellpuLl 02 laruLan formaldehlda 40 aaram
fenllraksa kedua zaL lnl sanaaL beracun sehlnaaa perlu memperhaLlkan baLas kadar vana
dlLeLapkan pemerlnLah
arfum vana dlaunakan berklsar anLara 0310 LeLapl umumnva berkadar 03

Cara pembuaLan
a Sampo krlm aLau pasLa
ueLeraen dlpanaskan denaan alr pada suhu pada leblh kurana 800 dalam pancl dlndlna
ranakap sambll Lerus dladuk 1ambahkan zaL malam Lerus dladuk leblh kurana 13 menlL
8larkan campuran lnl pada suhu leblh kurana 40300C 1ambahkan parfum aduk Lerus
hlnaaa homoaen lan[uLkan penaadukan unLuk menahllanakan udara Wadahkan selaal
panas
b Sampo laruLan
!lka dlaunakan alkllolamlda mulamula zaL lnl dllaruLkan dalam seLenaah baalan deLeraen
vana dlaunakan denaan pemanasan haLlhaLl kemudlan Lambahkan slsa deLeraen sedlklL
deml sedlklL sambll Lerus dladuk Lambahkan zaL warna vana Lelah dllaruLkan dalam alr
secukupnva [lka maslh LerdapaL slsa alr Lambahkan sedlklL deml sedlklL sambll Lerus dladuk
unLuk menceaah Ler[adlnva busa
Shampoo vana balk
r Parus dapaL mencucl rambuL dan kullL kepala denaan berslh dan Lldak menlmbulkan
ranasanaan
r Parus mempunval slfaL deLeraenL vana balk LeLapl Lldak membuaL kullL kepala men[adl
kerlna
r Parus dapaL menahasllkan rambuL vana halus menakllaL Lldak kasar Lldak mudah paLah
serLa mudah dlaLur
r Parus memlllkl konslsLensl vana sLabll dapaL menahasllkan busa denaan cepaL lembuL
dan mudah dlhllanakan denaan pembllasan

!enls[enls Shampoo
Llquld Shampoo (Sampo Calr)
LoLlon Shampoo (Sampo Loslo)
Creme pasLe Shampoo (Sampo asLa krlm)
Cel Shampoo (Sampo !ell)
Aerosol Shampoo (Sompo Lrosol)
urv Shampoo (Sampo Serbuk)

8ahan uLama
8ahan uLama pada shampoo adalah surfakLan (sabun dan deLeraenL) Sabun adalah aaram
dan asam lemak Pasll reaksl anLara lemak dan mlnvak hewan dan Lumbuhan denaan alkall
(cLh naCP kCP)
kekuranaan Lldak membenLuk busa oleh alr sadah dlaLasl denaan penambahan chelaLlna
aaenL
SurfacLanL (1)
a Anlonlk
% Col Alkvl benzene sulfonaL
Mls Sodlum dodecvl benzene sulfonaLe
% Col rlmarv alkvl sulfaL
Mls 1rleLhanolamlne laurvl sulfaLe
% Col Secondarv alkvl sulfaL
Mls Laurvc monoalvcerlde ammonlum sulfaLe
% Col Sarcoslne
Mls Laurosvl sarcolne Cocovl sarcoslne
SurfakLan
b kaLlonlk
Caram amonlum kuarLerner
Mls usLearvl dlmeLhvl ommonlum chlorlde dllaurvl dlmeLhvl ammonlum chlorlde ceLvl
LrlmeLhvl ammonlum bromlde
c AmfoLerlk
Mls Mlranol
d non lonlk
Mls 1ween luronlc l68
8aaalmana Shampoo beker[a
SurfakLan menurunkan Leaanaan permukaan alr menlnakaLkan kemampuan alr unLuk
membasahl koLoran vana melekaL (lnaaL Makln kecll nllal Leaanaan permukaan alr makln
besar kemampuan alr membasahl benda)
SurfokLan beraerak dl bawah laplsan bermlnvak menaanakaL dan permukaan parLlkel
berbenLuk bola
8ahan 1ambahan
ulLambahkan ke dalam sampo unLuk menahasllkan sampo vana aman memlllkl vlskoslLas
vana balk busa vana sLabll dan dapaL menaopLlmalkan ker[a deLeraenL
o Cpoclfvlna aaen
o Clarlfvlna aaen
o loam bullder
o CondlLlonlna aaen
o 1hlckenlna aaen
o ChelaLlna aaen
o reservoLlf
o AcLlve aaenL
loam 8ullder
8ahan vana menlnakaLkan kuallLas volume dan sLablllLas busa MembanLu menlnakaLkan
sLablllLas dan efek kondlsloner ConLoh dodecvl benzene sulfonaLe laurovl
monoeLhanolomlde
CondlLlonlna aaenL
Merupakan bahan berlemak vana memudahkan rambuL unLuk dlslslr condlLlonlna aaenL
melaplsl helal rambul halus dan menakllap Parus mudah dlbllas Lldak menlnaaalkan rasa
bermlnvak (lenakeL) dl rambuL ConLoh lanolln mlnvak mlneral Lelur pollpepLlda
Cpaclfvlna aaenL
8ahan vana memberlkan warna buram pada shampoo enLlna pada pembuaLan shampoo
[enls krlm loslo ConLoh CeLvl alcohol sLearvl alcohol spermaceLl alvcol monodlsLearaLe
Ma sLearaLe
Clarlfvlna aaenL
8ahan vana dlaunakan unLuk menceaah kekeruhan pada shampoo LeruLama unLuk shampoo
denaan bahan uLama sabun enLlna pada pembuaLan shampoo calr (llkuld shampoo)
ConLoh buLll alkohol lsopropll alkohol eLll alkohol meLllen allkol Lu1A
CleaLlna aaen SequesLerlna aaenL
8ahan vana menceaah LerbenLuknva sabun Ca aLau Ma karena alr sadah ConLoh asam
slLraL Lu1A uapaL dlaanLlkan oleh surfakLan nonlonlk
1hlckenlna aaenL
8ahan vana menlnakaLkan vlskoslLas shampoo ConLoh aom akasla Lraaakan CMC
MeLhocel kekuranaan dapaL membenLuk laplsan fllm pada helal rambuL
reservaLlf
8ahan vana berauna mellndunal sampo darl mlkroba vana dapaL menvebabkan rusaknva
sampo Parus dlplllh ConLoh formadehld eLll alkohol esLer parahldrokslbenzoaL
AnLldandruff aaenL
AnLldandruff aaenL umumnva berslfaL anLlmlkroba dlLambahkan ke dalam shampoo dalam
[umlah kecll ConLoh Sulfur Asam SallsllaL 8esorslnol Selenlum Sulflda Zlnk lrlLon
enun[ana SLablllLas
8ahanbahan LerLenLu dapaL dlLambahkan ke dalam sampo denaan Lu[uan menun[ana
sLablllLas shampoo (sLablllLv addlLlve)
% AnLloxldanL
Menceaah perubahan warna dan bau sedlaan aklbaL oksldosl
% Sunsreen
Mellndunal sedlaan darl slnar maLaharl ConLoh 8enzophenon
% Suspendlna aaenL
ConLoh veeaum benLonlL
% pP conLrol aaen (laruLan dapar)
Menceaah perubahan worna dan bau sedlaan aklbaL perubahan pP
CosmeLlcs addlLlve
8ahanbahan vana dlLambahkan ke dalam sampo denaan Lu[uan memperbalkl Lampllan
shampoo (cosmeLlcs adlhLlve)
% erfume
campurarl mlnvak aLslrl aLau slnLeLlk
% ewarna (dve)
ewarna vana dlaunakan harus LerdafLar pada lederal lood urua and CosmeLlcs AcL
% earlescenL plaemenLs


8A8 ll
8LSL

8esep Sampo
8/ 1LA laurvl sulfaL 40
Aqua 398
nlpaaln qs
arfum qs

21 enlmbanaan 8ahan
Sedlaan dlbuaL 100 aram
8ahan vana dlLlmbana
1LA laurvl sulfaL 40 a
Aqua 398 a
nlpaaln 01 x 100a 01 a
arfum (Cl !asmlne) 01 x 100a 01 a

22 rosedur embuaLan
ulslmpan alaL dan bahan vana akan dlaunakan
ulLlmbana maslnamaslna bahan
ullaruLkan 1LA laurvl sulfaL dan nlpaaln dalam alr panas
ulcampurkan
ulLambahkan parfum seLelah dlnaln
ulkocok hlnaaa homoaen
ulmasukkan kedalam wadah

23 Lvaluasl Sedlaan
Lvaluasl sedlaan sampo dllakukan denaan menahlLuna pP dan vlskoslLas sedlaan sampo
a pP
pP sedlaan dldapaLkan denaan menaaunakan alaL pP meLer dan dlperoleh pP sedlaan
109
b vlskoslLas
vlskoslLas sedlaan dldapaLkan denaan menaaunakan alaL vlskoslmeLer Poppler / 8ola !aLuh
Sedlaan dlmasukkan dalam vlskoslmeLer kemudlan bola dl[aLuhkan ke dalam sedlaan dan
dlhlLuna wakLu vana dlaunakan bola unLuk melewaLl baLas vana saLu denaan berlkuLnva
Sebelum menaaunakan sedlaan dlhlLuna dahulu vlskoslLas alr
Pasll
LaquadesL 139 163 168
raLa raLa 163
Lsedlaan 437 42 429
raLa raLa 428


keL
n1 vlskoslLas alr (aquadesL)
n2 vlskoslLas sedlaan
d1 massa [enls alr (aquadesL)
d2 massa [enls sedlaan
L1 wakLu alr (aquadesL)
L2 wakLu sedlaan


8A8 lll
kLSlMuLAn

1 Sedlaan shampoo dapaL dlbuaL denaan formula 1LA laurvl sulfaL Aqua nlpaaln dan
parfum
2 8ahan pembenLuk sabunnva adalah 1LA Laurvl sulfaL
LAC8An 8LSMl 8Ak1lkuM kCSML1CLCCl LWA8nA 8AM8u1"
8A8 l
1LC8l

Sedlaan pewarna rambuL adalah sedlaan kosmeLlka vana dlaunakan dalam LaLarlas rambuL
unLuk mewarnal rambuL balk unLuk menaemballkan warna rambuL asalnva aLau warna laln
Ada 2 [enls proLeln melanln (plamen rambuL) valLu
1 Lumelanln warna hlLam sampal coklaL
2 haeomelanln kekunlnaan dan merah
!enls melanln dan ukuran aranul menenLukan warna darl rambuL semenLara kerapaLan
dlsLrlbusl aranularanuk plamen lnl menenLukan kecerahan dan keaelapan darl rambuL
Asal pewarna
1 ZaL warna alam
2 ZaL warna loaam
3 ZaL warna oraanlc slnLeLlk
Sedlaan pewarna rambuL ada vana Lersedla dalam benLuk Lunaaal (one sLep) vana
lanasuna mewarnal rambuL dan campuran (Lwo sLeps Lldak lanasuna) vana Lerdlrl aLas 2
campuran baalan vanlLu baalan vana memuLlhkan rambuL asal (Loner) dan baalan vana
mewarnal rambuL (lnLermedlaLe)
ewarnaan rambuL dlbedakan berdasarkan pada
1 uava lekaL zar warna
2 roses svsLem pewarnaan

Penna adalah Lanaman berbunaa vana blasa dlaunakan sebaaal bahan pewarna unLuk kullL
kuku [uaa rambuL Penna Lelah dlaunakan selama berabadabad
erempuanperempuan lndla blasa menaaunakannva unLuk mewarnal rambuL kullL dan
kuku Penna dlsebuL sebaaal salah saLu pewarna rambuL Lerbalk karena dapaL mewarnal
namun Lldak merusak rambuL Penna menambah warna secara alaml pada rambuL 1ldak
merusak sLrukLur rambuL malah men[aaa kelembaban dan nuLrlsl rambuL
Ada banvak keunLunaan menaaunakan henna unLuk mewarnal rambuL Anda
1 Menceaah Lumbuhnva uban premaLur
2 MenvehaLkan dan melembabkan rambuL
3 1ldak menvebabkan lrlLasl pada kullL kepala
4 Slmpel dan mudah dlaunakan
3 1ldak merlnaankan warna rambuL seperLl proses bleachlna
6 1ldak menaanduna bahan klmla vana keras
7 uapaL meluruskan dan membuaL rambuL men[adl Lebal
8 1ldak menaanduna ammonla
9 Menceaah keronLokan rambuL dan keLombe

!lka Anda lnaln menampllkan rambuL hlLam maka Anda blsa menaenakan henna sebaaal
pewarna rambuL vana aman unLuk mewarnal rambuL denaan menaaunakan henna
memana dlbuLuhkan kesabaran karena hasllnva barn blsa Anda nlkmaLl 2 hlnaaa 3 harl
seLelah penaecaLan
Anda Lldak perlu panlk saaL mellhaL rambuL Anda men[adl kusam seLelah menaaunakannva
Ada balknva [lka Anda membuaL bahan campuran pada henna aaar rambuL Anda LerllhaL
leblh sehaL dan lndah karena ada beberapa bahan vana blsa dlaunakan dalam pasLa henna
aaar rambuL Lampak leblh alaml slmak berlkuL lnl
r ?ana perLama adalah Lelur !lka Anda lnaln mendapaLkan rambuL vana leblh berkllau maka
Anda blsa Lambahkan 1 Lelur menLah pada pasLa henna sebelum menaoleskannva pada
helalhelal rambuL
r kedua adalah ?oaurL Lawar Sebaaal pelembab eksLra maka Anda blsa Lambahkan 2 sdm
voaurL Lawar pada pasLa henna sebelum Anda menaoleskannva pada helalhelal rambuL
karena voaurL bermanfaaL [uaa unLuk rambuL kerlna dan rambuL rapuh
r keLlaa adalah rempahrempah unLuk eksLra hlahllahL dan mendapaLkan rambuL vana
wanal maka masukkan beberapa bubuk rempah ke dalam pasLa henna uenaan
memasukkan 1/2 sdL bubuk [ape pala aLau kavo manls maka akan memperkava henna
merah dan cokelaL sekallaus membuaL rambuL Anda wanal
r keempaL adalah vlneaar 8lla Anda lnaln mendapaLkan hlahllahL keemasan maupun
Lembaaa maka Anda blsa Lambahkan 2 sdm cuka apel pada pasLa henna Anda sebelum
melaplsl helalhelal rambuL Anda
r kellma adalah 1eh SaaL mencampur bubuk henna men[adl pasLa dl samplna alr Anda
blsa aunakan Leh Cunakan 3 kanLuna Leh unLuk menauaLkan warnanva Cobalah Leh hlLam
aLau Leh Cevlon aaar rambuL Anda LerllhaL coklaL8A8 ll
8LSL

8esep ewarna 8ambuL
8/ Serbuk Penna 23
Serbuk bunaa chamomlle 8
lroaallol 02
Asam SlLraL 01
LLanol 3
Cllserln 1
AquadesL add 100

21 enlmbanaan 8ahan
Sedlaan dlbuaL sepersepuluh darl asllnva sehlnaaa [umlah sedlaan 100 a
8ahan vana dlLlmbana
Serbuk Penna 23 aram
Serbuk bunaa chamomlle 8 aram
lroaallol 02 aram
Asam slLraL 01 aram
LLanol 3 aram
Cllserln 1 aram
AquadesL 677 aram

22 rosedur embuaLan
ulslapkan alaL dan bahan vana akan dlaunakan
ulLlmbana maslnamaslna bahan (Serbuk Penna serbuk bunaa chamomlle plroaallol
asam slLraL eLanol dan allserln)
ulLara wadah boLol
ullaruLkan serbuk Penna dan serbuk bunaa chamomlle dalam eLanol
ullaruLkan plroaallol dalam alr dan asam slLraL
ulcampurkan semua bahan vana Lelah dllaruLkan
ulLambahkan allserln dan dladuk hlnaaa homoaenv dalam lumpana
ulmasukkan ke dalam boLol (wadah) vana Lelah dlLara
ulLambah aquadesL hlnaaa 100 aram

23 Lvaluasl Sedlaan


8A8 lll
kLSlMuLAn

1 ewarna rambuL dapaL dlbuaL denaan komplslsl Serbuk Penna serbuk bunaa
chamomlle plroaallol asam slLraL eLanol allserln dan aquadesL
2 ZaL warna vana dlaunakan adalah zaL warna alam vana berasal darl Lumbuhan valLu
serbuk Penna

LAC8An 8LSMl 8Ak1lkuM kCSML1CLCCl k8lM LM8L8SlP"
8A8 l
1LC8l

keaunaan Cleanslna Cream adalah memberslhkan makeup (rlas wa[ah) dan lemak darl
wa[ah dan leher krlm pemberslh adalah modlflkasl darl cold cream (krlm se[uk) Cold cream
dlformulasl oleh Calen (130 Au) Lerdlrl aLas campuran malam lebah mlnvak zalLun dan alr
Ada 2 [enls cleanslna cream Llpe beeswaxborax dan Llpe krlm calr
1 1lpe Lmulsl 8eeswax8orax
o lormula populer unLuk klm pemberslh
o 8erwarna puLlh dan bebas darl buLlran
o Mudah mencalr dan menvebar pada kullL
o Menaanduna mlneral oll dalam [umlah besar
o 1lpe emulsl M/A lnversl ke 1lpe A/M pada kullL
2 1lpe krlm Calr
o 1erdlrl darl campuran mlnvak dan malam vana mencalr [lka dloleskan
o Lfek memberslhkan sama denaan Llpe beeswaxborax
o uapaL dlLambahkan emollen unLuk menlnaaalkan laplsan bermlnvak pada kullL
o 1ampllannva Lembus cahava (LranslucenL)
o unLuk membuaL Lampllannva buram (opaque) dlLambah 2 Zn C 1lC2 Ma sLearaL aLau
Zn sLearaL
o ulLu[ukan unLuk kullL kerlna
ada umumnva sedlaan perawaLan dan pemberslh kullL LerdapaL dalam benLuk krlm aLau
emulsl dan vana akan dlblcarakan dalam bab lnl mellpuLl
1 krlm enahapus dan krlm uasar
vanlshlna and laundaLlon Cream krlm penahapus adalah sedlaan kosmeLlka vana
dlaunakan unLuk maksud menahllanakan LaLarlas wa[ah sehlnaaa wa[ah men[adl berslh dan
slap dllekaLl denaan krlm dasar
krlm dasar adalah sedlaan kosmeLlka vana dlaunakan unLuk maksud sebaaal dasar LaLarlas
wa[ah
8ahan bahan vana dlaunakan mencakup zaL manfaaL dan zaL Lambahan Lermasuk parfum
dan zaL warna

2 krlm emberslh dan krlm endlnaln
Cleanslna and Cold Cream krlm pemberslh adalah sedlaan kosmeLlka vana dlaunakan unLuk
maksud menahllanakan koLoran vana laruL dalam alr maupun vana laruL dalam mlnvak
secara eflslen
krlm pendlnaln adalah sedlaan kosmeLlka vana dlaunakan unLuk maksud memberlkan rasa
dlnaln dan nvaman pada kullL
Clrl khas krlm pendlnaln lalah kandunaan alrnva relaLlf banvak vana dllkaL dalam benLuk
emulsl ma
8ahan bahan vana dlaunakan mencakup zaL manfaaL dan zaL Lambahan Lermasuk parfum
dan zaL penaaweL

3 krlm uruL dan krlm elembuL
Massaae and LmolllenL Creams krlm uruL dan krlm pelembuL adalah sedlaan kosmeLlka
vana dlaunakan unLuk maksud memperbalkl kullL rusak karena suaLu unsur aLau bahan
mlsalnva deLeraen
8lasanva krlm lnl LeLlnaaal pada kullL unLuk beberapa [am umumnva semalam krlm lnl
Lldak boleh dlaosokkan karena Lerlalu cepaL dlabsorpsl melalul kullL krlm vana LeLlnaaal
merupakan laplsan vana Lldak boleh Lelalu dlLekan aLau cepaL hllana karena aesekan denaan
kaln alas Lldur
uasar krlm LeruLama vana menaanduna banvak mlnvak valLu alr dalam mlnvak krlm
lembuL aLau emulsl kenLal mudah dlaunakan LeLapl Lldak mudah hllana krlm sepeLl lnl akan
lama Llnaaal dl kullL sehlnaaa dapaL mellndunal kullL dan menauranal penauapan alr darl
kullL Makln lama Llnaaal dl kullL makln banvak krlm vana dlaborpsl !uaa dapaL berfunasl
sebaaal lubrlkan dan sebaaal emollen
8ahan bahan vana dlaunakan mencakup zaL manfaaL anLara laln emollen Lermasuk
emollen alaml vana laruL dalam mlnvakpelembab humekLan dan zaL Lambahan Lermasuk
zaL penaaweL dan parfum

4 krlm 1anaan dan 8adan
Pand and 8odv Cream krlm Lanaan dan badan adalah sedlaan dan kosmeLlka vana
dlaunakan unLuk maksud mellndunal kullL supava LeLap halus dan lembuL dan kerlna
berslslk dan mudah pecah
kullL menaeluarkan lubrlkan alaml valLu sebum unLuk memperLahankan aaar permukaan
kullL LeLap lembuL lunak dan Lerllnduna Laplsan sebum dapaL men[adl rusak aLau hllana [lka
kullL dlcucl aLau dlcelupkan dalam laruLan sabun aLau deLeraen
!lka sebum hllana sacara leblh cepaL darl pada LerbenLuknva kullL men[adl kerlna dan
berslslk ermukaan kullL dapaL pecah mempermudah masuknva bakLerl dapaL Ler[adl
lnfeksl akhlrnva kullL akan menaeluarkan calran [lka dlblarkan dapaL menvebabkan
dermaLlLls
kullL [uaa menaanduna laplsan lemak vana berfunasl unLuk menaonLrol penauaan alr kullL
[uaa menaeluarkan calran pelembab alaml keselmbanaan kandunaan kullL alr dalam kullL
sanaaL penLlna unLuk dlperhaLlkan
ada umumnva kullL Lahan Lerhadap penaaunaan sabun dan alr unLuk wakLu vana Lldak
LerbaLas kullL Lldak Lahan [lka Lerus menerus Lerkena analn aLau udara kerlna aLau Lerlalu
serlna dan Lerus menerus menaaunakan sabun aLau deLeraen kecuall dlllndunal denaan
cara LerLenLu
8lasanva dlsa[lkan dalam benLuk krlm dan krlm calr aLau emulsl 8ahan bahan vana
dlaunakan mencakup zaL emollen zaL sawar (barler) zaL penuLup unLuk kullL vana berporl
lebar zaL humekLan zaL penaenLal dan pembenLuk laplsan Llpls zaL penaemulsl zaL
penaaweL parfum dn zaL warna
(lormularlum kosmeLlka lndonesla 1983 330337)

8A8 ll
8LSL
8esep 1onlk 8ambuL
8/ Mlnvak Mlneral 10
CeLvl alkohol 03
Asam sLearaL 30
1LA 18
Alr 847
arfum qs
enaaweL qs

21 enlmbanaan 8ahan
Sedlaan vana akan dlbuaL 100 aram
8ahan vana dlLlmbana
Mlnvak Mlneral 10
CeLvl alkohol 03
Asam sLearaL 30
1LA 18
Alr 847
arfum qs
enaaweL qs

22 rosedur
ulLlmbana bahanbahan vana dlperlukan (mlnvak mlneral ceLvl alcohol asam sLearaL 1LA
penaaweL)
Lumpana dlpanaskan
ullebur mlnvak mlneral ceLvl alkohol dan sLearlc acld massa 1
ullaruLkan 1LA dan nlpaaln dalam alr panas massa 2
ulcampurkan (Lambahkan) massa 1 dan massa 2 secara perlahan dalam lumpana panas
dan dladuk secara konsLan sampal homoaen
SeLelah LemperaLure 300C dlLambahkan Cl 8osarlum sebanvak 3 LeLes dladuk Lerus
sampal 400C
ulmasukkan ke dalam wadah
ulberl eLlkeL/label


8A8 lll
kLSlMuLAn

1 Sedlaan krlm pemberslh dapaL dlbuaL denaan komposlsl mlnvak mlneral ceLvl alcohol
asam sLearaL 1LA penaaweL parfum dan alr
2 Sedlaan krlm pemberslh vana dlbuaL adalah [enls krlm pemberslh denaan bahan dasar
calr dlmana keunLunaannva adalah dapaL melunakkan laplsan Landuk sehlnaaa mudah
dlberslhkan namun ada kalanva sedlaan lnl Lldak dapaL memberslhkan seluruh koLoran
vana melekaL pada kullL khususnva [asad renlk

LAC8An 8LSMl 8Ak1lkuM kCSML1CLCCl PAnu LC1lCn"
8A8 l
1LC8l

LoLlon adalah Sedlaan calr berupa suspensl aLau dlspersl vana dlaunakan sebaaal obaL luar
dapaL berbenLuk suspensl zaL padaL dalam serbuk halus denaan bahan pensuspensl vana
cocok emulsl Llpe o/w denaan surfakLan vana cocok
Clrl clrl loLlon
r Leblh mudah dlaunakan (penvebaran loslo leblh meraLa darlpada krlm)
r Leblh ekonomls (LoLlo menvebar dalam laplsan Llpls)
Ada 2 [enls LoLlo
LaruLan deLeraen dalam alr
Lmulsl Llpe M/A

8ahanbahan vana dlaunakan pada pembuaLan hand cream / loLlon
1 LmollenL (bahan pelunak/pelembuL)
MellpuLl lanolln dan derlvaLnva sLerol phosphollpld hvdrokarbon asam lemak esLer
asam lemak esLer asam lemak dan alkohol
2 8arrler aaenL (bahan pellnduna)
Cunanva unLuk mellndunal kullL darl kehllanaan alr vana berleblhan pada laplsan Landuk
8ahanbahan vana dlaunakan anLara laln peLrolaLum parafln ozo kerlLe cera meLvl
cellulosa na CMC na alalnaL LraaacanLh veeaum ZnC 1lC2 Zn sLearaL
3 Peallna aaenL (bahan berkhaslaL)
8eLakreLak pada kullL serlna menlmbulkan rasa saklL karena lLu beberapa produk
menaaunakan heallna aaenL vana dapaL meranasana perLumbuhan [arlnaan ConLohnva
allanLoln (0011) dan urea (33)
4 PumecLans (bahan pelembab)
Cunanva unLuk menaaLur kelembaban sedlaan alk dalam wadah aLaupun pemakalannva
pada kullL ?ana banvak dlaunakan adalah alvcerol propllen alvcol dan sorblLol


3 1hlckeners dan fllm former (bahan penaenLalpembenLuk selapuL)
8erasal darl bahan alam dan senvawa slnLeLls 8lasanva dlaunakan denaan kadar leblh kecll
1 ConLohnva Com alalnaL derlvaL cellulosa (seperLl CMC hldroxv profll cellulosa
veeaum)
6 LmulaaLor
LmulaaLor vana dlaunakan pada hand cream dan loLlon dapaL dlbaal men[adl Llaa aolonaan
valLu anlonlk kaLlonlk dan non lnonlk
7 enaaweL
karena sedlaan hand cream/loLlon menaanduna alr dan bahanbahan vana dapaL dlrusakkan
oleh mlkrooraanlsme maka harus dlambahkan penaaweL enaaweL vana dlaunakan
haruslah
r LfekLlf Lerhadap semua [enls mlkrooraanlsme
r LaruL dalam konsenLrasl vana dlaunakan
r 1ldak Loksls
r 1ldak mempenaaruhl bau warna dan pP sedlaan
r Paraa relaLlf murah
r Lfeknva dapaL berLahan lama
8 ewanal
emlllhan pewanal dldasarkan pada kelaruLannva dalam sedlaan dan penaaruhnva Lerhadap
sLablllLas emulsl beberapa mlnvak essenslal Aroma slnLeLls berslfaL surface akLlf akan
mempenaaruhl Leaanaan permukaan emulsl Senvawasenvawa seperLl Lerplneol hvdroxvl
clLonellol aeranlol euaenol phenvl aceLaldehvde mempenaaruhl konslsLensl dan sLablllLas
emulsl denaan emulaaLor anlonlk aLau nonlonlk
9 ewarna
Warna memberl efek pslkoloal Lerhadap sedlaan MenuruL penellLlan LernvaLa hand
cream/loLlon vana dlberl warna merah muda dan blru muda leblh dlsenanal dalpada vana
Lldak dlberl warna aLau berwarna puLlh
Lanasuna sa[a klLa ke bahan bahan vana dlperlukan unLuk membuaL hand loLlon
1 1rlLanolamlne 20 cc
2 Alr aquades 1300 cc
3 Clvsol 100 cc
4 MenLol krlsLal 2 aram
3 Alkohol sullnaan 130 cc
6 1epuna Lalc 10 aram
7 8lblL mlnvak wanal melaLl 10 cc
AlaL alaL vana dlperlukan
1 1 (saLu) baskom
2 1 (saLu) pancl emall
3 1 (saLu) cenLona alumunlum/kavu
4 1empaL/bekas darl Skln 1onlc LoLlon
roses pembuaLan
1 MenLol dan LrlLanolamlne dllaruLkan dalam alr dladuk sampal meraLa (a)
2 Clvsol dllaruLkan dalam Alkohol sullnaan (b)
3 LaruLan (b) dlmasukkan pada laruLan (a) lalu masukkan 1epuna Lalc sambll dladukaduk
sampal meraLa (c)
4 Akhlrnva 8lblL mlnvak wanal dllaruLkan pada percampuran (c) sambll dladukaduk pakal
cenLona kavu aLau sendok sampal pencampuran LersebuL meraLa
8A8 ll
8LSL

8esep 1onlk 8ambuL
8/ araffln llquldum 3
Adeps lanae 3
Clvcerll monosLearaL 12
Cllcerln 3
Cl 8osarlum qs
nlpaaln
AquadesL ad 100

21 enlmbanaan 8ahan
Sedlaan vana akan dlbuaL 100 aram
8ahan vana dlLlmbana
1 araffln llquldum 3 aram
1 Adeps lanae 3 aram
1 Clvcerll monosLearaL 12 aram
1 Cllcerln 3/100 x 100 aram 3 aram
1 Cl 8osarlum 3 LeLes
1 nlpaaln menuruL ueakers" unLuk hand loLlon denaan pelaruL alr dlpakal nlpaaln 012
!adl 012/100 x 100 aram 012 aram 120 ma
1 AquadesL 100 (3+3+12+3+012) 7688 aram

22 rosedur
1 ulLara boLol aLau wadah
1 ulLlmbana bahanbahan vana dlperlukan
1 araffln llquldum adeps lanae allcerln monosLearaL dllebur (dlpanaskan sampal suhu
730C) massa 1
1 Lumpana dlpanaskan
1 Cllcerln dan nlpaaln dlpanaskan sampal suhu 730C aLau dllaruLkan dalam alr panas massa
2
1 ulcampurkan (Lambahkan) massa 1 dan massa 2 secara perlahan dalam lumpana panas
dan dladuk secara konsLan sampal LerbenLuk loLlon
1 SeLelah LemperaLure 300C dlLambahkan Cl 8osarlum sebanvak 3 LeLes dladuk Lerus
sampal 400C
1 ulmasukkan ke dalam wadah
1 ulberl eLlkeL/label

8A8 lll
kLSlMuLAn

1 Sedlaan hand loLlon dapaL dlbuaL denaan komposlsl araffln llquldum Adeps lanae
Clvcerll monosLearaL Cllcerln Cl 8osarlum nlpaaln dan AquadesL
2 8ahan pelunak / pelembuL (emolllenL) adalah paraffln (aolonaan hvdrocarbon) dan
alvcerll monosLearaL (aolonaan esLer adam lemak)
3 8ahan pelembabnva (humecLanLs) adalah allcerln
4 nlpaaln sebaaal bahan penaaweL dan Cl 8osarlum sebaaal penwanal sedlaan hand
loLlon

LAC8An 8LSMl 8Ak1lkuM kCSML1CLCCl PAnu C8LAM"
8A8 l
1LC8l

krlm Lanaan dan badan adalah sedlaan dan kosmeLlka vana dlaunakan unLuk maksud
mellndunal kullL supava LeLap halus dan lembuL dan kerlna berslslk dan mudah pecah
kullL menaeluarkan lubrlkan alaml valLu sebum unLuk memperLahankan aaar permukaan
kullL LeLap lembuL lunak dan Lerllnduna Laplsan sebum dapaL men[adl rusak aLau hllana [lka
kullL dlcucl aLau dlcelupkan dalam laruLan sabun aLau deLeraen
!lka sebum hllana sacara leblh cepaL darl pada LerbenLuknva kullL men[adl kerlna dan
berslslk ermukaan kullL dapaL pecah mempermudah masuknva bakLerl dapaL Ler[adl
lnfeksl akhlrnva kullL akan menaeluarkan calran [lka dlblarkan dapaL menvebabkan
dermaLlLls
kullL [uaa menaanduna laplsan lemak vana berfunasl unLuk menaonLrol penauaan alr kullL
[uaa menaeluarkan calran pelembab alaml keselmbanaan kandunaan kullL alr dalam kullL
sanaaL penLlna unLuk dlperhaLlkan
ada umumnva kullL Lahan Lerhadap penaaunaan sabun dan alr unLuk wakLu vana Lldak
LerbaLas kullL Lldak Lahan [lka Lerus menerus Lerkena analn aLau udara kerlna aLau Lerlalu
serlna dan Lerus menerus menaaunakan sabun aLau deLeraen kecuall dlllndunal denaan
cara LerLenLu
8lasanva dlsa[lkan dalam benLuk krlm dan krlm calr aLau emulsl 8ahan bahan vana
dlaunakan mencakup zaL emollen zaL sawar (barler) zaL penuLup unLuk kullL vana berporl
lebar zaL humekLan zaL penaenLal dan pembenLuk laplsan Llpls zaL penaemulsl zaL
penaaweL parfum dn zaL warna (lormularlum kosmeLlka lndonesla 1983 330337)
kullL vana senslLlf aLau peka cepaL sekall memberlkan reaksl lrlLasl [lka Anda salah dalam
merawaLnva unLuk menahlndarl Llmbulnva lrlLasl LersebuL sebalknva Anda melakukan
lanakah berlkuL?ana perLama adalah kuranal bahan klmla vana Lldak perlu dan berarLl harus
menahlndarl penaaunaan produk perawaLan kullL vana Lldak perlu Secara umum seorana
perempuan menaaunakan llma hlnaaa 6 produk perawaLan kullL dalam seharlnva Secara
oLomaLls berarLl kullLnva Lerkena leblh darl 100 bahan klmla dan Lldak heran [lka kemudlan
kullLnva menaeluarkan reaksl seperLl rasa panas aaLal maupun blnLlkblnLlk Sebenarnva
Anda hanva membuLuhkan produk unLuk perawaLan kullL adalah pemberslh pelembap
Lablr surva dan krlm maLa (LeLapl hanva blla dlbuLuhkan) Plndarl bahanbahan klmla vana
slfaLnva keras seperLl penveaar (Loner aLau asLrlnaenL) denaan bahan dasar alkohol dan
hlndarl [uaa bahan perawaLan vana slfaLnva meluruhkan kullL seperLl reLlnol dan APA
Lanakah selan[uLnva adalah cermaLl bahan kandunaan produk kosmeLlk Anda Selaln alkohol
dan bahan peluruh maslh banvak bahan kandunaan laln vana berpoLensl unLuk
menlmbulkan reaksl lrlLasl dan bahanbahan LersebuL banvak LerdapaL pada sebaalan besar
produk perawaLan kullL conLohnva seperLl pewanal pewarna dan bahan penaaweL
(LeruLama [enls formadelhvde)
8awaLlah kullL Anda denaan lembuL saaL memberslhkan wa[ah dan aunakan pemberslh
berbenLuk loLln susu aLau cleanslna mllk aLaupun cleanslna oll vana leblh lembuL darl alr
dan sabun 8llaslah denaan suhu vana normal 8aLasl memberslh wa[ah sekall seharl unLuk
memperLahankan pellnduna kullL vana alaml
Cunakan pelembap seLelah memberslhkan wa[ah Anda karena kullL vana senslLlf blasanva
kerlna Semakln kerlna kullL Anda maka semakln senslLlf kondlslnva dan sebalknva aunakan
pelembap rlnaan dua kall seharl !lka kullL Anda sanaaL peka maka aunakan pelembap hanva
pada baalan vana memerlukan dan [anaan dl seluruh wa[ah !lka Anda blnauna memlllh
produk perawaLan coba plllh produk vana dlkemas denaan label hvpoalleraenlc"
Cunakanlah produk perawaLan denaan bahan dasar alaml LeruLama bahan vana blsa
membuaL rasa nvaman pada kullL seperLl chamomlle susu llquorlce
8lla Anda mencoba suaLu produk dan LernvaLa kullL Lerasa perlh maka sebalknva obaLl
denaan krlm hvdrosorLlsone vana dapaL Anda bell dl apoLlk
8ahanbahan vana dlaunakan pada pembuaLan hand cream / loLlon
1 LmollenL (bahan pelunak/pelembuL)
MellpuLl lanolln dan derlvaLnva sLerol phosphollpld hvdrokarbon asam lemak esLer
asam lemak esLer asam lemak dan alkohol
2 8arrler aaenL (bahan pellnduna)
Cunanva unLuk mellndunal kullL darl kehllanaan alr vana berleblhan pada laplsan Landuk
8ahanbahan vana dlaunakan anLara laln peLrolaLum parafln ozo kerlLe cera meLvl
cellulosa na CMC na alalnaL LraaacanLh veeaum ZnC 1lC2 Zn sLearaL
3 Peallna aaenL (bahan berkhaslaL)
8eLakreLak pada kullL serlna menlmbulkan rasa saklL karena lLu beberapa produk
menaaunakan heallna aaenL vana dapaL meranasana perLumbuhan [arlnaan ConLohnva
allanLoln (0011) dan urea (33)
4 PumecLans (bahan pelembab)
Cunanva unLuk menaaLur kelembaban sedlaan alk dalam wadah aLaupun pemakalannva
pada kullL ?ana banvak dlaunakan adalah alvcerol propllen alvcol dan sorblLol
3 1hlckeners dan fllm former (bahan penaenLalpembenLuk selapuL)
8erasal darl bahan alam dan senvawa slnLeLls 8lasanva dlaunakan denaan kadar leblh kecll
1 ConLohnva Com alalnaL derlvaL cellulosa (seperLl CMC hldroxv profll cellulosa
veeaum)
6 LmulaaLor
LmulaaLor vana dlaunakan pada hand cream dan loLlon dapaL dlbaal men[adl Llaa aolonaan
valLu anlonlk kaLlonlk dan non lnonlk
7 enaaweL
karena sedlaan hand cream/loLlon menaanduna alr dan bahanbahan vana dapaL dlrusakkan
oleh mlkrooraanlsme maka harus dlambahkan penaaweL enaaweL vana dlaunakan
haruslah
r LfekLlf Lerhadap semua [enls mlkrooraanlsme
r LaruL dalam konsenLrasl vana dlaunakan
r 1ldak Loksls
r 1ldak mempenaaruhl bau warna dan pP sedlaan
r Paraa relaLlf murah
r Lfeknva dapaL berLahan lama
8 ewanal
emlllhan pewanal dldasarkan pada kelaruLannva dalam sedlaan dan penaaruhnva Lerhadap
sLablllLas emulsl beberapa mlnvak essenslal Aroma slnLeLls berslfaL surface akLlf akan
mempenaaruhl Leaanaan permukaan emulsl Senvawasenvawa seperLl Lerplneol hvdroxvl
clLonellol aeranlol euaenol phenvl aceLaldehvde mempenaaruhl konslsLensl dan sLablllLas
emulsl denaan emulaaLor anlonlk aLau nonlonlk
9 ewarna
Warna memberl efek pslkoloal Lerhadap sedlaan MenuruL penellLlan LernvaLa hand
cream/loLlon vana dlberl warna merah muda dan blru muda leblh dlsenanal dalpada vana
Lldak dlberl warna aLau berwarna puLlh


8A8 ll
8LSL

8esep 1onlk 8ambuL
8/ CeLvl alkohol 2
SLearlL acld 14
nlpaaln 01
1LA 1
SorblLol Slrup 3
1ween 3

21 enlmbanaan 8ahan
Sedlaan vana akan dlbuaL 100 aram
8ahan vana dlLlmbana
CeLvl alcohol 2/100 x 100 aram 2 aram
SLearlL acld 14/100 x 100 aram 14 aram
nlpaaln 01/100 x 100 aram 01 aram
1LA 1/100 x 100 aram 1 aram
SorblLol Slrup 3/100 x 100 aram 3 aram
1ween 3/100 x 100 aram 3 aram

22 rosedur
ulLlmbana bahanbahan vana dlperlukan
Lumpana dlpanaskan
ullebur ceLvl alkohol sLearlc acld dan sorblLol slrup massa 1
ullaruLkan 1LA dan nlpaaln dalam alr panas massa 2
ulcampurkan (Lambahkan) massa 1 dan massa 2 secara perlahan dalam lumpana panas
dan dladuk secara konsLan sampal homoaen
ulLambahkan 1ween perlahanlahan aerus kemball hlnaaa homoaen
SeLelah LemperaLure 300C dlLambahkan Cl 8osarlum sebanvak 3 LeLes dladuk Lerus
sampal 400C
ulmasukkan ke dalam wadah dan dlberl eLlkeL/label
8A8 lll
kLSlMuLAn

1 Sedlaan hand cream dapaL dlbuaL denaan komposlsl CeLvl alkohol SLearlL acld nlpaaln
1LA SorblLol Slrup dan 1ween
2 SLearlc acld adalah sebaaal emollen bahan pelunak / pelembuL
3 8ahan pelembabnva (humecLanLs) adalah sorblLol slrup
4 nlpaaln sebaaal bahan penaaweL dan 1LA sebaaal emulaaLor anlonlc

Beri Nilai