KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

087 AP-01 . dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian.02 PE1-01 . 9. 3. 2. 7. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) i . Matlamat. 8.06 PP-01 . dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. Struktur Program. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan.018 TK01 LAM-01 LAM-04 11 12 13.03 KM-01 .09 PE2-01 . 7 16 19 23 KW-01 . 14. 10.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 2 5. 4. 6.

Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Matriks Hasil Pembelajaran. Sekian. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. pelantikan tenaga pengajar. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia. dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Sinopsis Kursus. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) ii . sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised). Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Justeru. Agihan Kursus Mengikut Semester. Pengenalan. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Matlamat. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Di samping itu. pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. selamat maju jaya. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru.

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

relevan. responsif. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Development al REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . holistik. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. dan bersepadu. inovatif. berdaya fikir. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. futuristik. kreatif.

dan Bina Insan Guru. iii. Holistik setiap iv . Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). kemahiran. v. Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal • Berasaskan kurikulum sekolah rendah • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. • • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. Berasaskan Hasil Pembelajaran • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. nilai/disposisi.i. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iv. Education for International Understanding (EIU). • Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. • Melaksanakan amalan terbaik. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. • ii. aktiviti kokurikulum.

dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. bahan. Portfolio Pembelajaran. pentaksiran prestasi (performance assessments). Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. f. kerja kursus. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. e. latihan industri. penilaian tugasan terarah. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. dan tugasan. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. praktikum. kajian kes. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . penyelidikan tindakan. internship. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. b. d. c. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. Penggunaan Unit Plan.

Ujian Akhir Kursus. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika. hasil pembelajaran. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan • Kaedah Saintifik. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework .MQF). Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik.

DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .PENGENALAN. MATLAMAT.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. kemahiran. bahan kurikulum. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . vi. v. budaya. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. vii. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. iii. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. etika. psikologi. viii. ii. Memiliki dan menampilkan nilai. dan etika profesional keguruan. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. sosial. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. pentaksiran. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. iv. Sebagai prasyarat. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar.

STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .SISTEM AKADEMIK.

yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit. diberi Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 .

Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. KURSUS KURSUS WAJIB KREDIT 23 (17%) • 2. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) 3. kemahiran generik. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Major. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • • Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). dan Amalan Profesional. 1.

Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. Sepanjang mengikuti program. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. major dan elektif. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. • Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit.

Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Unit Beruniform II Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6. 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .Unit Beruniform I Kokurikulum .Olahraga Kokurikulum .Permainan Kokurikulum .PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum . KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.

Kursus Major.Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 .

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu, Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I - Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II - Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

2.

BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

7

KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115

KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah

KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%)

SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

4.

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

8

5.

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115

5.

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

9

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM. 1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 .6.

Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .Membentuk dan Membuat Binaan.7. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 . dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .

9. Fractions. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 . MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12. Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI .11.PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) 2(0+2) 45 (34%) SEM. SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science.

13.

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115

14.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

14

15.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

15

17. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

16

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Elektif 1 Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6.PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Jasmani 5 Pendidikan . 5. 1 Pendidikan 3 Kesihatan . 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 Pendidikan . Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 12 (9%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 18 . Islam 9 Bahasa Arab . Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 2 3 4 5 7. Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem.

3 4 5 6 Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Mathematics 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Bahasa Melayu Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 . Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Fractions.Pakej Elektif 2 Bil. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran.

Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK).Bil. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Elektif 2 Kemahiran Hidup Kursus RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah Pendidikan AlQuran English Language 13. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 14. • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan.

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.

Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 * ** *** KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 . **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.

Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa XXX3114 Major XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) INT3101 Internship (4 minggu) Jumlah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 KREDIT 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 . *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.s 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m.s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum . ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KURSUS KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) Kokurikulum .

* Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri, terarah kendiri, dan penilaian kendiri. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut, tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran, pendidik yang inovatif, penguasa ilmu yang mantap, pengguna teknologi maklumat yang cekap, serta pemupuk nilai yang gigih. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah, tutorial dan amali. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses, mengumpul, dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

23

SINOPSIS KURSUS WAJIB

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

kaedah pandang dan sebut. penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. bengkel pembelajaran secara individu. kemahiran mendengar dan bertutur. It builds further on parts of speech/word classes. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. Types of Questions. reading skills. Prominent Figures of the Islamic Civilisation. bengkel aktiviti penulisan mekanis. bengkel aktiviti pratulisan. Tenses. writing academic papers and writing reflections. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. dan kemahiran mendengar. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). dan menulis pelbagai penulisan. listening and speaking skills. bengkel pengajaran menggunakan boneka. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. Reading Skills. Pendidikan Seni Visual. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. Parts of Speech/Word Classes.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. konsep asas tamadun Islam. dan menulis untuk pelbagai tujuan. interaksi antara pelbagai tamadun. Islam in the Malay Civilisation. berpasangan dan berkumpulan. jenis-jenis ayat. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. writing for different text types. membaca. It focuses on the English Sound System. Listening and Speaking Skills. Sentence Types. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. bertutur. basic concept Islamic Civilisation. membaca. Islam dalam tamadun Melayu. tokoh-to koh tamadun Islam dan Asia. kaedah abjad. interaction among various civilisation. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. tatabahasa. jenis-jenis soalan. This course focuses on the Introduction of Civilisation. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. Contemporary Issues. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

The topics discussed are problem solving.This course explains and applies pre-reading activities. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. and also data analysis and interpretation. konsep-konsep asas hubungan etnik. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. application and management in teaching and learning activities. operasi dan pengiraan. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. construct and use non electronic teaching and learning materials. masyarakat pluralistik Alam Melayu. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. melaksanakan aktiviti mengenal irama. and the role of government and society in ethnic relation. knowledge and basic skills in arts in primary school. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. This course focuses on ethnic relation in Malaysia. kesedaran ruang. mechanism of writing workshop. spatial sense. pengukuran. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. dan juga analisis data dan interpretasi. warna dan ruang serta deria dan seni. Visual Art Education and Physical and Health Education. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. pluralistic society in the Malay world. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. individual. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. look and seeing method. operation and computation. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. pre-writing activity workshop. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. basic concepts in ethnics relation. religion and ethnic relation. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. alphabet method. menjalankan aktiviti meneroka. seminar and exhibition of Malay language remedial materials. workshop for sound production using digital recorder. measurement. agama dan hubungan etnik. workshop for using puppets. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. basic reading workshop : phonetic method.

latihan dan taktik permainan. pengenalan alatan. pengurusan dan pentadbiran. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. gelanggang dan undang-undang permainan. expressing through arts. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. This course focuses on the history of uniform unit. planning and camping. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. management and administration. discipline and spiritual. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. experiencing. pengurusan mesyuarat dan kewangan. penubuhan unit-unit kokurikulum. organizing of activities and competition. asas pertolongan cemas. perlembagaan unit beruniform. introduction on equipment. implementing and managing creative activities by integrating music. principles of first aid. setup of cocurriculum unit. marching. management of meeting and budget. asas kawad kaki. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. exploring. mengetahui. pengukuhan kemahiran dalam permainan. management of court / field and team and organizing competition. games enrichment. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. struktur dan organisasi. and official function. training and tactical of games.rhythm. constitution of uniform units. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. court and rules and regulation of games. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . disiplin dan kerohanian. knowing. structure and organization. pengelolaan aktiviti. This course focuses on cocurriculum in primary school. filing system. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. dan majlis rasmi. sistem fail dan surat menyurat.colour and space as well as senses and arts.

teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. organizing competition. classification of society. pengkelasan persatuan. pembinaan self-esteem. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. history. track events. pengurusan. This course is a four days camping programme. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. building their self-esteem. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. aktiviti kemasyarakatan. management. implementation and evaluation of project. history. basic skills. persediaan. field event. jenis khidmat kemasyarakatan. development and importance. perkembangan dan kepentingan persatuan. sejarah dan undang-undang. potensi dan citra diri seorang insan guru.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. This course focuses on the introduction and concept of society. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. dan berdaya saing. berdaya tahan. pelaksanaan dan penilaian projek. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. kemahiran asas. sejarah. berdaya maju. management in measurement of track and field events. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. pengurusan ukuran balapan dan padang. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. khidmat pendidikan kepada komuniti. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. guru dan hubungan dengan komuniti. progressive and resilient. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. Through the activities. rules and regulation. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. guru dan akauntabiliti profesionalisme. This course focuses on the general knowledge. team management. preparation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 .

speaking skills. pengurusan sekolah. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. benchmark leadership characteristics. pengucapan awam. kreatif dan inovatif. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. kemahiran mendengar secara efektif. Act 550 (1996).This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. aktiviti kerohanian/moral. Akta 550 (1996 ). The course emphasises on the balanced teacher self development. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. public speaking. profesional circulars. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. jenis khidmat kemasyarakatan. Surat Pekeliling Ikhtisas. effective listening. kembara sosial. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. service circulars. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. latihan dalam kumpulan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. moral acitivities. tertib di meja makan. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. interaksi dengan komuniti setempat. raising the flag. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. khidmat pendidikan kepada komuniti. organising and attending workshops. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. infrastructure and school curriculum infostructure. Pekeliling Perkhidmatan. lawatan benchmarking. teacher relationship with community and honesty. school organisation. managing official ceremonies and dressing code. mandat. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. Students are exposed to the skill of planning. table ettiquette. school climate. students are exposed to teachers and law mandate. ciri-ciri kepimpinan. iklim sekolah. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. protocol. kesantunan berbahasa. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan.

BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. finding. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. tema bengkel. interaction with excellent teachers. benchmarking visits. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). lawatan benchmarking. The focus of the course is related to workshops. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . professionasme commitment reports and reflective evaluation. interaksi profesional dengan guru cemerlang. refleksi. conflict inventory. workshops theme. administering post inventory test of self direct search. interpretation of test. interpretasi dapatan ujian. innovation. professional. This course aims to upgrade continuos self professionalism. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. reflection. inventori konflik. inovasi guru cemerlang.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

the roles of teachers in classroom management. various learning theories. implications of individual differences. different stages of development. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. implikasi faktor perbezaan individu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . the National Philosophy of Education. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. models of discipline management. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. factors that influence the development of the child. model-model pengurusan disiplin. historical development of the Malaysian education system.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. motivasi. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. This course consists of the development of Islamic. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. nature of human beings from the religious and biological perspectives. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. basic principles of child development. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. the underpinning theories of child development. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. pelbagai teori pembelajaran. Western and Eastern philosophy of education. implications on teaching and learning. This course encompasses the developmental process of a child. This course encompasses the child’s learning environment. prinsip-prinsip asas perkembangan. development of children with special needs. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya.

roles of ordinary teachers as guidance teachers. peranan guru biasa sebagai pembimbing. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. etika. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. selection. akauntabiliti dan kesantunan guru. penghasilan. production. types of guidance and counseling services. kemahiran berkomunikasi. practices and development of educational technology.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. characteristics of a teacher as a professional. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. utilization and evaluation of educational media. This course discusses the concept of a profession. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . kepemimpinan dan peranan guru. needs. communications skills. peringkat perkembangan guru. penggunaan dan penilaian media pengajaran. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. multicultural relationship skills and issues. management of educational media and resources. application of technical skills in using various instructional media. teacher politeness. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. teori. theories. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. leadership and roles of teachers. This course discusses concepts. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. learning styles based on different multicultural aspects. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. ethics and accountability. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. pemilihan. pengurusan media dan sumber pendidikan. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. matlamat. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. stages of teacher development. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. integration of information and communication technology in teaching and learning.

This course discusses educational issues and current challenges. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. teachers and ways to overcome.EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. innovation and managing educational changes. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 . early symptoms of emotional disturbances amongst students.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

pengayaan. kaedah ajuk hafaz. perbualan telefon dan penyampaian laporan. kewarganegaraan. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. comunity language. eklektik and communicative approach. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . reading. oral-aural. question and answer. pendekatan eklektik dan komunikatif. discussion. brain storming. sumbangsaran. audio lingual method. kajian masa depan dan sistem bahasa. content objectives and organization. natural method. method and techniques. situasional. drama. bercerita. konsep dan jenis teknik : main peranan. kemahiran membaca. latih tubi. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. penyerapan. penulisan langkah pengajaran. kaedah dan teknik. konsep penggabungjalinan. and writing. situational. peraturan sosiobudaya. matlamat. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. forum. pemulihan dan penilaian (“5P”). pendekatan. aims. kodkognitif. dialog. inquiry. objektif dan organisasi kandungan. added value skills and language system. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. “5P” concepts. pengisian kurikulum: ilmu. kemahiran menulis. quiz. code-cognitive. defination. tatabahasa terjemahan dan terus. inkuiri penemuan. debate. concept and techniques : role play. grammar translation. the writing of teaching steps. lingusitic. kemahiran mendengar dan bertutur. linguistik.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. simulasi. soal jawab. perbincangan. bahasa komuniti. pendekatan induktif dan deduktif. drill. konstruktivisme dan kontekstual. forum. definisi. kuiz. nilai. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. telephone conversation and report presentation. kaedah natural. daily lesson plan orientation. inductive and deductive approach. kemahiran belajar cara belajar. perbahasan. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. drama. This course describes and elaborates aspect of philosophy. dialogue. story telling. simulation. oral-aural. kecerdasan pelbagai. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. approaches. orientasi rancangan pengajaran harian.

BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. the concepts of strategy. pembelajaran masteri. approaches. teaching method for teaching Malay Language. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. This course focuses on teaching component. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. application of teaching language approaches. application of teaching language approaches. techniques. application of learning language approach. method. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. method. Teori Pemerolehan Bahasa. pendekatan. kaedah pengajaran bahasa Melayu. constructivisme. kaedah. application of Road Safety education. constructivisme. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . application of Road Safety Education. approaches. Teori Pemerolehan Bahasa. pendekatan. teknik. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. kaedah pengajaran bahasa Melayu. the implementation of teaching and learning activities through contextual. techniques. teknik. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. the concepts of strategy. kaedah. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. konsep-konsep: strategi. Teori Huraian Bahasa. konstruktivisme. pembelajaran masteri. mastery. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. teaching method for Malay Language. mastery. application of value added skills. Teori Huraian Bahasa. the implementation of teaching and learning activities through contextual. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. konsep-konsep: strategi. konstruktivisme. application of learning language approach. Teori Pemerolehan Bahasa. application of value added skills.

dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. use of writing tools. kemahiran mengarang. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. animation in presentation. learning CDs in teaching. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. jenis dan kaedah penilaian bahasa. penilaian pengalaman pembelajaran. evaluation. This course describes the use of internet. and measurement. reading skill. penggunaan alat pengarangan.BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. project based language assessment and school based assessment. teknik pengajaran kemahiran membaca. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. assessment of learning experience. writing skills. approaches and methods of teaching techniques of reading. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. penilaian bahasa berasaskan projek. virtual and video learning. testing development. pembinaan ujian. bengkel penggunaan cakera padat. penilaian kemahiran membaca. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. table of test specifications. pengujian dan penilaian. conference and exhibition in ICT. kemahiran membaca. application of information processing model. types and method of language assessment. teaching reading skills. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. taksonomi dan domain. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. pengajaran bahasa secara atas talian. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. preparation of teaching plan for reading skills. learning homepage. pengaplikasian struktur perpautan. jadual spesifikasi ujian. on-line learning of language learning. approach to teaching writing skills. mereksa cipta animasi. ethics. procedures. linkages in application structure. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . internet resources. language skills assessment and language activities. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. kemahiran menulis. taxonomy and domain. assessment of reading skills. This course elaborates on listening and speaking skills. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet.

language variation. teaching practical session. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. linguistic developement history. super segmental phonemes. This course elaborates on remedial education. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. peraturan paradigmatik. variasi bahasa. paradigmatic rule. pronunciation and syllablication in Malay language. lingistik kontekstual. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. pendidikan pengayaan. stylistic. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. specific ways in organizing the remedial session. language characteristics. linguistic structure. refleksi : pemikiran dalam linguistik. pronunciation and syllablication transcription. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. alphabet and phonetic symbols. penyediaan bahan bantu mengajan.BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. sifat bahasa. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. struktur linguistik. linguistik diakronik. reflection : thinking in linguistic. phonemes. pelaksanaan aktiviti pengayaan. huruf-huruf dan simbol fonetik. dan latihan mentranskripsi. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. differences in organizing and strategy. enrichment education. fonem : fonem segmental. preparing the lesson plan of remedial session. faktor luaran. sejarah perkembangan ilmu linguistik. applied linguistic. segmental phonemes. This course elaborates on phonetic and phonology theories. artikulasi dan artikulator. sesi latihan pengajaran. and scientific Malay language. external factor. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. implementing of enrichment exercise. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . This course elaborates on various linguistic fields. and standard pronunciation. fonem suprasegmental. articulation and articulators. teaching of assessment. dycronic linguistic. linguistik gunaan. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. perbezaan pengelolaan dan strategi. prosedur program pendidikan pengayaan. contextual linguistic. procedure of enrichment education programme. pronunciation and syllablication exercise.

makna leksikal. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . frasa adjektif. golongan kata kerja. imbuhan dalam bahasa Melayu. isu bahasa terkini. proof theory. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. dan ejaan. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. short forms. golongan kata. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. sejarah ejaan jawi. dan kaedah dan teknik terjemahan. kata kerja. klausa. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. idiomatic meaning. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. kata adjektif. verbs. sumber istilah. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa.BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. and the formation of new words. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. teori pembuktian. verb phrase. peristilahan. bentuk perkataan bahasa Melayu. symbols and spelling. ayat majmuk. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. fitur makna. adjectives phrase. types of words. adjectives. This course elaborates on semantic. clause. korpus bahasa. Perkamusan. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. ayat dasar. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. ayat tunggal. prepositional phrase. feature meaning. dan pembentukan kata baharu. dan kelas kata tugas. terminology and terminology construction schedule. istilah singkatan. dan proses penerbitan ayat. the sentence in Malay language included phrase. verbs. skema tatacara pembentukan istilah. makna peribahasa. ketaksaan dan kekaburan makna. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. ambiguity and vague meanings. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. Malay language word form. semantic change. single sentence. frasa sendi nama. and functional word. perubahan semantik. lexical and contextual meanings. perkamusan. adjectives. frasa kerja. makna ayat. affixes in Malay language. jenis kata adjektif. complex sentence and sentence construction process. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. lambang.

and national culture. data collection methods.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. sosial. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. masyarakat. data analysis. perancangan dan cadangan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. current language issues. data collection considerations. spelling. world view and Malay society cosmology. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. the history of the development of the romanise. interpreting the action research data. pertimbangan dalam pengumpulan data. the study of the classical Malay language texts and its shift. the future and the challenges of the Malay language. and economic aspects). planning and proposal. writing an action research report and article and ways of making action research data public. society. introduction to various types of educational research design. language corpus. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. action research prosess. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. writing development of vocabulary of the Malay language. the flow and experts of the Malay language vocabulary. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. analisis data. concepts of action research and models. Malay language preindepence and past independence. This course elaborates on concept of culture. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Malay culture in literary and non literary resources. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . kaedah-kaedah pengumpulan data. social.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. prosedur penyelidikan pendidikan. serta kebudayaan kebangsaan. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. It discusses introduction to research methods in education. types of educational research. Malay culture (from political. penganjuran seminar. interprestasi data penyelidikan tindakan. educational research procedure. and translation techniques and method. external influence in Malay society. dictionary. the history of Jawi spelling. dan ekonomi). modernisation and planning of the Malay language.

and writing. speaking. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. sastera kanakkanak dan remaja. children and adolescent literature. and classification. approaches in understanding primary school literary texts. bertutur. sastera bandingan. bertutur. 2. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. tujuan. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. membaca dan menulis. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. describes the teaching steps for every skill. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. reading. and writing skills. reading. membaca dan menulis. importance. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. kepentingan. discusses every component of the language skills including concepts. organization an action research seminar. comparative literature. literary teaching and learning techniques and activities. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . aims.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). documentation and publication procedure of action research. and primary school literary texts appreciation. speaking. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. This course discusses on the methodology of teaching listening. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah.

verbs. nouns and verbs approaches. approaches. mendedahkan kaedah. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. teaching techniques for primary school. kata terbitan. struktur ayat namaan dan pembentukannya. accusative and genitive. kata kerja tidak fleksi. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. kata kerja fleksi. juga mendedahkan kaedah. techniques and strategies to teach Arabic morphology. articles. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. nominal and verbal sentences. types of phrases and sentences using nominative. seruan. penggunaan gaya bahasa. kata nama fleksi. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . akusatif dan genitif. awzan sarfi (pola morfologi). the principles. teaching suitable syntax. nouns. al-Ma’ani dan al-Badi’. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. Ma’ani and Badi’. gaya kecuali . techniques and strategies Rhetoric of Arabic. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. rules and forms of Arabic Morphology. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar.

menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. keistimewaan. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. prose and poetry. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. tema. Abbasy and Modern. hasil-hasil karya penyair. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. Jahily. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . zaman permulaan Islam. assessment book and teacher’s guide. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. orators and writers. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. various types of knowledge sources such as websites via internet. types of literature. software applications explains. combination of using text book. Arabic multimedia terminology. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. well-known poets. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. zaman Bani Umaiyah. early Islam. aplikasi perisian. syllabus and text book. syllabus contents and curriculum specifications. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. iaitu zaman Jahiliyah. Umayyad.

This course exposes students to the terminology of assessment. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. evaluation and examination of Arabic language. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. implement of the micro and macro teaching. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. lesson planning. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) BAM 3112 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . daily. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. proses penyelidikan tindakan. pengukuran. different skills. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. prosedur penyelidikan pendidikan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. prinsip-prinsip asas penilaian. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . pentaksiran dan pengujian bahasa Arab.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. This course discusses the concept of micro and macro teaching.

phoneme. pertimbangan dalam pengumpulan data. morfem. action research prosess. communicative competency and psychological language. second and foreign languages. organization an action research seminar. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. documentation and publication procedure of action research. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. vowel and consonant. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . pronunciation and articulation of every single Arabic letter. interprestasi data penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. syllable and word. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. introduction to various types of educational research design. educational research procedure. types of educational research. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. moneme. kaedah-kaedah pengumpulan data. bahasa kedua dan bahasa asing. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. monem. data collection considerations. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan.perancangan dan cadangan. analisis data. It discusses introduction to research methods in education. data analysis. writing an action research report and article and ways of making action research data public. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. sukukata dan kata. language acquisition theories. planning and proposal. data collection methods. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. penganjuran seminar. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda.

prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. Perancangan dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-012 . peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. pembinaan item. evaluation and examination of Arabic language. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. types of tests and the principles in building Arabic tests items. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. the terminology of assessment. konsep penilaian. 3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. and idioms. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. teknik soal jawab. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. penilaian kemahiran berbahasa arab. penilaian kendalian sekolah. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . pemulaan dan penutup pelajaran. penjelasan konsep. dan peribahasa. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. vocabulary. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. kosa kata.

types of sentences and rhetoric.pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. questioning techniques. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . writing reflections and understanding micro teaching concepts. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. serta konsep pengajaran mikro. This course discusses the concept. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. sentence structure. characteristics. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. frasa. phrases. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. principles and objectives of teaching Chinese language. genre and historical development. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. komponen ayat. jenis-jenis ayat dan retorik. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. the roles and ethics of language teachers. ciri-ciri. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. defining concepts. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters.

application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. latihan merancang.Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. teori pembelajaran konstruktivisme. managing and implementing teaching and learning. followed by planning. peranan. matlamat. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. This course comprises definitions. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. ciri-ciri. Texts from different types of prose are selected as basic reading. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. mengenali dan menulis aksara Cina. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. characteristics. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. and historical development of prose. characteristics. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course studies the concepts. This course covers the teaching and learning methods of reading. roles. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Constructivism Learning Theories. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . This course covers the methodology in learning.

Ci. are selected as basic texts. various characteristics and historical development of poetry. implementation. Each topic will be followed by micro or macro teaching. Shi.BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. methods. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. preparing the table of specification and analysing test results. Ci and Sanqu. iaitu Shi. Distinctive poems of three different types. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. dan Sanqu. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. dipilih sebagai bacaan asas. proses pelaksanaan. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. This course comprises definitions. prinsip dan fungsi.e. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. i. This course comprises the basic concepts. This course covers the basic techniques in writing skills. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. principles. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. functions. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar.

pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. interprestasi data penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. novels and dramas are selected as reading texts. action research prosess. proses penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. planning and proposal. data collection methods. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. types of educational research. educational research procedure. concepts of action research and models. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. characteristics and historical development of novel and drama. This course encompasses definitions. novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-016 . penganjuran seminar. 4. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. documentation and publication procedure of action research. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. analisis data. prosedur penyelidikan pendidikan. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. fiksyen. pertimbangan dalam pengumpulan data. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. fictions. data analysis. interpreting the action research data. Distinctive texts of different short stories. organization an action research seminar. It discusses introduction to research methods in education.Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. data collection considerations.

morphology system. kaedah. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. morphem and competence in the Tamil language. Solliyal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-017 . articulations. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. sistem bunyi vokal. Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) BTM3102 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. Pendedahan juga diberi tentang teori. keperluan sukatan. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. Topics discussed include Eluthiyal. tempat atrikulasinya.Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) will Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. konsonan. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. kajian fonologi bahasa Tamil. sistem morfologi. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. sistem fonem bahasa Tamil. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. the definition of linguistics.Definisi ilmu linguistik. Solliyal dan Thodariyal. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. kaedah. This course exposes students to various theories. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. In addition. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. aims to enhance students knowledge of Phonology. It exposes students’ to the theory. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language.

BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. and activities and resources for teaching literature. approaches and strategies of teaching literature. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Emphasis is given to inductive. aspek bacaan luas. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. penguasaan dan penggunaan bahasa. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. kaedah pengajaran elemen tatabahasa. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-018 . It discusses the theory. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. pelbagai genre penulisan. With the exposure. they are expected to produce various creative texts of their own. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar.and Thodariyal. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa.

cartoons. ‘Aniyiyal’. Besides looking at themes. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. developing the marking scheme and the administration of examinations. Topics include appreciating poetry. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. children’s literature. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama.Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. constructing the JSU. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. analyzing items. puisi. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. pentaksiran dan penilaian. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . poetry in motion and folklores. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. This course focuses on the various genres relating to children. menganalisis item. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. It discusses the importance of creative Tamil literature. kaedah pembinaan instrumen. kepentingan dan peranan berita. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. sastera kanak-kanak. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. In addition. pembelajaran Bahasa Tamil. aniyiyal dan yaappiyal. caricatures.

the authors and themes. perancangan dan cadangan. writing an action research report and article and ways of making action research data public.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels.BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. action research prosess. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.novels. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. It discusses introduction to research methods in education. data collection methods.. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. concepts of action research and models. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. kaedah-kaedah pengumpulan data. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. teknik penghasilan cerpen dan novel. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . proses penyelidikan tindakan. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. interprestasi data penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Topics discussed include the history of classical poems. authors and themes and analysis of epics. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. analisis data. data collection considerations. prosedur penyelidikan pendidikan. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. data analysis. introduction to various types of educational research design. pertimbangan dalam pengumpulan data. educational research procedure. mengapresiasi keunikannya. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. planning and proposal. types of educational research.

deviant and social control. organization an action research seminar. masyarakat dan negara. interaksi dan struktur sosial. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. budaya. 5. interaction and social structure. penganjuran seminar. pre-independence era. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. dan kaum dan etnik. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. post-independence era. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. socialisation. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. sosialisasi. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. thematic strands.penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. devian dan kawalan sosial. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. documentation and publication procedure of action research. society and country. and races and ethnics. zaman sebelum kemerdekaan. and the amendment of education policy in national development history. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. multi-disciplinary. kandungan pelbagai disiplin. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. zaman selepas kemerdekaan. culture. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

education for sustainable development and education for international understanding. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. strategies of education on sustainability in Social Studies. moral and ethics. power and authority. teacher’s role in enhancing values. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. affective domains in instilling positive attitudes. politik. and politics and government in Islamic perspectives. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. types of governments – comparative studies. moral human being. physical system and the relation with human beings. This course focuses on values. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. kedaulatan. kuasa dan autoriti. sovereignty. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. This course requires students to conduct practical activities. doctrine of power separation. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development.Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. insan bermoral. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan manusia. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam.tinjauan perbandingan. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. politics. doktrin pengasingan kuasa. bentuk-bentuk kerajaan . Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. moral dan etika. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. the existing of nation. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. human interaction with the environment and natural resources. peranan guru dalam pemupukan nilai. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. moral dan etika. kewujudan negara. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. moral and ethics. and inculcation of values through government policies.

penilaian dan ujian. validity and reliability of test. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. items analysis. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. and Civics and Citizenship Education. which is a part of practical activities in the learning of social service. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. planning of test. issues in assessment. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. and the role of teachers in assessment. and Civics and Citizenship Education. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial.(Social Studies in Primary School) Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. perancangan ujian. pengukuran dan statistik. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. evaluation and test. Students are also exposed to the citizenship project. analisis items. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. measurement and statistics. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan.

Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. types of educational research. writing an action research report and article and ways of making action research data public. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. action research prosess. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. and Malaysian economy and globalisation. human capital investment in knowledge-based economy. analisis data. educational research procedure.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. perancangan pengajaran. interprestasi data penyelidikan tindakan. economic growth factors. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. the micro and macro teaching. social aspects in development. approaches and strategies in teaching-learning. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. rasional dan objektif. kemahiran pengajaran. transformasi dan pembangunan ekonomi.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. pengenalan analisis wacana. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. aspek sosial dalam pembangunan. data collection considerations. sektor ekonomi dalam pembangunan. kaedah-kaedah pengumpulan data. introduction to various types of educational research design. interpreting the action research data. faktor pertumbuhan ekonomi. analisis wacana dan media Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . planning and proposal. lesson planning. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. data analysis. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. It discusses introduction to research methods in education. This course focuses on the study of economic development. economic sectors in development. pertimbangan dalam pengumpulan data. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. perancangan dan cadangan. pengajaran mikro dan makro. teaching skills. economic transformation and development. data collection methods. prosedur penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. problems of poverty and eradication strategies. teaching-learning modes and techniques.

wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. pemikiran kritikal dan analisis logik. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. critical thinking and logical analysis. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical. and discourse and social issues. Penyelidikan Tindakan II . kord-kord dalam pelbagai kedudukan. strengths and weaknesses of discourse analysis. In the sight singing section. rational. pembahagian masa tak sekata.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) PSS3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. the use of discourse analysis. penganjuran seminar. documentation and publication procedure of action research. and the solutions. and objective manner. peraturan pengharmonian. meter dan nilai not.massa. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. tidak lazim. This course also focuses on sight singing. kord. melodies. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. triad. klef-alto dan tenor. irregular meter. kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. meters and note values. discourse analysis and mass media. organization an action research seminar. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. pembentukkan kaden. skelnada major. kegunaan analisis wacana. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. It consists of listening to intervals. introduction to discourse analysis. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. melodi. 6. triads. differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-025 . chords and cadences. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently.

Other than that ornaments in music scores will be taught. MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. formation of cadences and the recognition of figured bass. In this course. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. psikologi. major. pembentukan kord dominan ketujuh. philosophical implications. compound and irregular time. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. alto and tenor clefs. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik.penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. progression of six four and chord progession in fifths. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. arpegio dan kord. pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi. Topics given focus here are meters in simple. fungsi muzik dalam pendidikan. pergerakan pembalikan kedua. matlamat. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. minor and chromatic scales and compound intervals. irregular time division. sociological and psychological factors that affect music education. pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. faktor-faktor sosiologi. importance of music. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. aims and the functions of music in education. This is further Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-026 . pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. rules of harmony. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically.

latihan bermain dalam pelbagai repertoire. langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. harmoni dalam permainan repertoire kibod. arpegio. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. exercises in scale. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. jenis rentak iringan. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. Keyboard technical skills. In addition. accompaniment. lagu lapisan. teknik bermain rekoder soprano. kord dan pengaplikasian teori. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-027 . arpeggio and chord playing. This course continues from the previous keyboard I course. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. teknik pengendalian alat iringan. teaching and learning of singing in the music classroom. pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel. singing. keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm. preparation and arrangement of percussion scores. masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. students use melodic decoration in their music composition.applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. a variety of singing repertoire including two part singing.

trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. melodies. latihan dalam permainan iringan kord blok. plucking and strumming style. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. playing with different rhythm. bermain gitar sambil menyanyi. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. Kemahiran pendengaran. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. play block chords. triads. Memperkenalkan kord. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. jumping chord. latihan aural. broken chord. petikan dan cara ‘strumming’. bes alberti. playing a wider repertoire. chords. playing the guitar while singing. bermain pelbagai rentak. It involves aural studies in intervals. irama.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. chords and musical concepts. kaden. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. MZP3108V Alat Muzik Utama . Students also develop listening skills through aural guitar playing. sing melodies in keys changes from major to minor. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. This course caters to students without knowledge in guitar playing. cadence and rhythm. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. MZP3108G Alat Muzik Utama . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . triad. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. mengenal pasti jeda. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. melody improvisation. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. Focus is on posture. dan konsep muzikal. aural practices. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. kord. melodi. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. bacaan not. reading of notes.This course exposes students to various piano technical skills. mengimprovisasikan melodi di kibod.

Carl Orff and Jaques Dalcroze. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. dinamik. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. In addidtion. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. pelbagai rentak dan kod. rentak.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. nyanyian lagu. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. petikan dan cara ‘strumming’. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. plucking. permainan alat muzik. to reinforcement. bacaan not. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. articulation. alberti bass. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. This course focuses on continuity. kemahiran membuat persembahan. latihan aural. MZP3112V Alat Muzik Utama . Emphasis is on style development.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. strumming style with different rhythm and chords. bimbingan. artikulasi. Penekanan kepada perkembangan stail. progressing to level two in piano playing techniques.broken chords.jumping chords and chomping chords at the keyboard. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. aural.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. In the teaching and learning of music in the classroom. dynamics and performance preparation. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. singing folk songs. rhythm. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. MZP3112G Alat Muzik Utama . pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. sight playing and a variety in repertoire.

pengajaran mikro. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. rancangan mingguan . Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . primarily on the KBSR music education syllabus. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. It comprises of preparing.rancangan harian. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. sight playing and a variety in repertoire. harian .Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. Zapin and walking bass rhythms. Students’ present their respective music composition present during this course. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. planning and writing the year plan. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. permainan piano dalam rentak Inang. This course exposes the students to compositional devices in music education. ciptaan ensembel rekoder. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. This course is a continuity towards level III in piano playing technics. This course is a continuity from course vocal 1. mingguan. Students are guided in these 3 components throughout the course. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. Zapin. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. perancangan. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. format rancangan pelajaran tahunan. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. This course discusses the primary school music curriculum.

This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Muzik Bentuk Tarian Utama. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. artikulasi. penekanan kepada perkembangan stail. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. rhythm. practice to reflect and write on the work carried out. Muzik Ensembel Lain. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. This course is a continuity from course vocal II.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Music in the form of dance.MZP3115G Alat Muzik Utama . MZP3115V Alat Muzik Utama . kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. langkah-langkah pengajaran makro. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. dynamics and complex skills are developed as the course advances. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. Style. rentak. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. bengkel. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. analisis skor. “Popular social” ensemble music.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . Muzik Ensembel Sosial Popular. This course focuses on macro teaching sessions. articulation. dinamik. planning of macro teaching sessions. dan pengalaman praktikal salah satu genre. choral vocal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-031 . perancangan sesi pengajaran makro.

Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. teknik persembahan. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. conducting and attending program concerts/performance. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. MZP3118V Alat Muzik Utama . music genres materials are selected from traditional classic music. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. On this higher level.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. MZU3120 Muzik Dunia 2(2+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . score analisis. video watching or live performances. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. instrumental ensemble. memimpin. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments.Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . workshops and practical experiences. This course focuses on vocal diction techniques. sight playing and a variety in repertoire. lawatan ke program konsert / persembahan. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi.music and solo instrumental music. ensembel instrumental. piano playing techniques. students are exposed to different music genres through listening activity. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV (Major Instrument – Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. Alat Muzik Utama .

genre and compositional styles.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. Jepun. Classical. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. 20th century and Jazz eras. Abad ke 20 dan Jazz. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. tempo and phrasing and singing in various rhythm. India. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. karya dan stail dengan lebih mendalam.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. genre. Romantic. Romantik. ekspresi dalam pelbagai dinamik. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir.(World Music) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. Barok. MZP3121G Alat Muzik Utama . India. Thailand and Africa. discussions are held to analyse aspects of music genre. Baroque.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. romantik. klasik. styles and composers music scores from Renaissance. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . classic. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Klasik. romantic and the 20th century eras with different music genres.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. Japan.

action research prosess. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. interpreting the action research data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. data analysis. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. types of educational research. data collection methods. pertimbangan dalam pengumpulan data. educational research procedure. planning and proposal. 7. interprestasi data penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. proses penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. the role of technology and music software in the production of music composition. prosedur penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in education. concepts of action research and models. perancangan dan cadangan. analisis data. organization an action research seminar. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. documentation and publication procedure of action research. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 .Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. MUSIC ACE. introduction to various types of educational research design. data collection considerations. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan.

peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. influence and background of various cultures. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. estetika dan ekspresi visual. art of various cultures. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. analyzing basic design concept in visual art works. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. analisis asas seni reka dalam karya. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . creativity. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. This course focuses on introduction to visual language. children’s creativity and imaginations. comparative studies of basic design concept in visual arts. India. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. China. Jepun dan Barat. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. and visual expression. This course covers the concepts. kreativiti.philosophy. aesthetics. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. principles of design and compositions in art works of various cultures. developmental stages of children’s art. distinguished educationist and researchers in children’s art. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. stimulus and factors that affect children’s art. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni.

Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. subject matter. specifications of the syllabus. Pattern-Making and Designing. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. Membuat Corak dan Rekaan. as well as practical activities for explorations of tools and materials. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. the importance of curriculum development. the roles of the VAE teachers. as well as Introduction to Tradisional Crafts. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. lesson planning. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. persediaan mengajar. bahan. objektif kurikulum. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. matlamat. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. resource and teaching aid management. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. peranan guru PSV. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. management of outdoor and indoor activities. content and themes in producing art works for the four areas. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. Membuat Corak dan Rekaan. Modelling and Constructing. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. huraian sukatan pelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . konsep 5P. that is: Drawing and Picture Making. the 5P concept. goals and objectives of the VAE curriculum. kepentingan perkembangan kurikulum.

Practical activities cover the use of multimedia. micro and macro teaching. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). pengenalan multimedia. as well as teaching and learning resources. pendekatan. strategy. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. strategi. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. application of ICT in teaching and learning VAE. Introduction to Tradisional Crafts. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. membuat persembahan dan pameran karya multimedia.Membentuk dan Membuat Binaan. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. applying creativity and artistic process in producing digital art works. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . pengajaran mikro dan makro. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). perancangan dan persediaan mengajar. multimedia dalam PSV. approach. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. lesson planning. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. This course covers the learning theories. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum.PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. Mengenal Kraf Tradisional.

proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. This course covers the introduction to the art history in western art. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. tools and materials. oriental art. prosedur penyelidikan pendidikan. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). pelbagai fungsi lukisan. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. kaedah pentaksiran PSV. aims of assessment in VAE. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. approaches and methods. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. various approaches in the appreciation of visual art. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. peraturan memberi markah. drawing techniques. teknik menghasilkan lukisan. evaluation of art works and evaluation of portfolios. interprestasi data kajian tindakan. apresiasi karya seni barat. jenis-jenis pentaksiran. seni oriental. This course covers the types of drawings .(Art History and Appreciation) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. western art. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. tujuan pentaksiran PSV. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. analisis data. considerations and perceptions in drawings. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. proses penyelidikan tindakan. alat dan bahan. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. methods and forms of assessment. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. oriental art. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . art in the Malay lands and visual art in Malaysia. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. seni oriental. bentuk pentaksiran PSV. various functions of drawings from various genres and culture. types of assessments. pertimbangan dalam pengumpulan data. mark schemes. kaedah-kaedah pengumpulan data. pendekatan dan kaedah lukisan.

interpreting the action research data. This course covers the management and organisation of art projects. concepts of action research and models. pengurusan dan proses pengendalian projek seni. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. organization an action research seminar. planning art projects. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. implementing art projects.This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. action research prosess. writing an action research report and article and ways of making action research data public. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. management and organisational process of art projects. data collection methods. introduction to various types of educational research design. types of educational research. planning and proposal. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. 8. It discusses introduction to research methods in education. penganjuran seminar. data collection considerations. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. data analysis. the importance and fundamental knowledge of art projects. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. Penyelidikan Tindakan II . documentation and publication procedure of action research. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. making feedback reports and taking further actions.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. educational research procedure.

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. lesson planning and practical teaching. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.6. memorising and interpreting of the Quranic verses. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . the usage of text books. application of ”tajwid” rules in reciting.This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. teachers guide book. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. This course focuses on strategy. the strategies. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. approach. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. This course focuses on the introduction to Al-Quran education. lesson planning and practical teaching. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies.

6 dan amali pengajaran Sirah.6 dan amali pengajaran Akhlak. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 . PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. exposure to planning and implementing teaching strategies. lesson plans and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6. exposure to planning and implementing teaching strategies. analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . exposure to planning and implementing teaching strategies. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. lesson planning and practical teaching .6. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 .6. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. lesson planning and practical teaching. kajian teks jawi klasik dan moden. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . kemahiran menulis khat. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6.6 dan amali pengajaran Ibadah.6. This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school.

a. analisis sahsiah Rasulullah s. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. contoh dan pelaksanaan. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. bahagian amali. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. This course focuses on the “dakwah”. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. pembinaan item Pendidikan Islam. according to the Islamic education syllabus for primary schools. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. It also discuses the teaching strategies . analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s.’s special traits. pembinaan bahan sumber. types and field of testing. This course focuses on concepts.a. basic skills. measurement.The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. micro and macro teaching concepts. bidang pembelajaran yang diuji.a. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia.w. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. dan tokoh ilmuan Islam. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. item building. assessment and evaluation in Islamic education.w. perancangan pengajaran mikro. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam.w. This course emphasizes on selection of topics. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. sebagai seorang pendidik. bentuk penilaian. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) PIM3109 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. tables of specification and PAFA assessment. planning and practical teaching. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . analysis of the Prophet Muhammad s. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi.

This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. data collection methods. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. educational research procedure. interpreting the action research data. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . types of educational research. prosedur penyelidikan pendidikan. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. their main topic of discussions. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. proses penyelidikan tindakan. analysis and justification on issues related to fiqh studies. analisis data. concepts of action research and models. methodology in fiqh. perancangan dan cadangan. Islamic economy and management of properties in Islam.Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. action research prosess. planning and proposal.Islamic Education for Primary Education (Methodology) PIM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. the impact of faith in life. sembelihan dalam Islam. data collection considerations.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. ekonomi Islam. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. and issues of deviance in “aqidah”. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. Penyelidikan Tindakan I . penganjuran seminar. writing an action research report and article and ways of making action research data public. introduction to various types of educational research design. animal slaughtering. interprestasi data kajian tindakan. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. data analysis. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. kaedah Fiqh.

konsep pergerakan asas. kemahiran acara balapan.This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. training schedule of physical fitness. This course includes concepts and definition of total fitness. teaching and learning of basic movement. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Bunker and Thorpe Model 1982. permainan kanak-kanak. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. 9. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. kemahiran acara padang. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. documentation and publication procedure of action research. physical fitness and the importance of physical fitness. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. pengurusan. training methodology for physical fitness. the component of health. organizing games and techniques. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. management. the acquiring of skills in the track and field event. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. periodisation of training and effects of training on physical fitness. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. PJM3104 Renang 2(0+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. organizing an action research seminar. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. basic movement concept. This course stress on rules and regulations. model Bunker and Thorpe 1982. pengelolaan permainan dan teknik permainan. motor-related physical fitness componen. children’s games. jadual latihan kecergasan fizikal. training principles of physical fitness.related fitness.

pertumbuhan somatik.chemical level. individual differences and capabilities. sistem rangka. kematangan dan prestasi fizikal. Integumentary system. This course to expose students to various swimming skilss.(Swimming) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. maturation and motor learning. pembelajaran motor. perbezaan individu. sistem otot. ‘attention’ dan prestasi. sistem respirasi. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. saluran dan peredaran darah. maturation and factors that influence growth. somatic growth. swimming safety. keselamatan renang. kawalan motor. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. sistem penghadaman. motor control. evaluation. kematangan dan pembelajaran motor. maturation and physical performance. jantung. motor learning. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. officiating and organising and management of swimming competition. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. sistem saraf. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. sistem limfatik dan imuniti. kematangan. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. sistem endokrina. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. selular dan tisu organisma. attention and performance. maklumbalas. functional development. sistem integumentari. feedback. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. skeletal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-045 . pemprosesan maklumat. asas terjunan. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. kanak-kanak. struktur dan organisasi persatuan. adipose tissue and body composition. koordinasi. basic teaching and learning methodology of swimming. structure and the organisation of society. retention and transfer of learning. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. cellular level and tissue level of organisation. penilaian. aktiviti fizikal dan sukan. This course includes the definition and concept of growth. human information processing. tisu adipos dan komposisi badan. coordination. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. darah.

analyzing performance. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. aims. Heart. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. This course covers the philosophies. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pengelolaan. nervous system. muscular system. blood. penganalisisan perlakuan. concepts. pengurusan. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. managing. blood vessels and circulation. pengelolaan. lymphatic system and immunity. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-046 . Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. rekreasi dan kesenggangan. history and literatures of outdoor education. respiratory system. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. The aspects of managing. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. digestive system. keselamatan murid-murid. objectives. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. nutrition and metabolism as well as urinary system. aspek pengurusan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. administrating and organizing. konsep. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. planning. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. pengelolaan dan pentadbiran. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah. . pengurusan. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.system. endocrine system. penganalisisan perlakuan. the aspects of managing. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. recreation and leisure. administrating and organizing. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. perancangan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya.

the aspects of managing. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. program pembangunan sukan. managing tradisional games. values and ethics in sports. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. This course discusses the management and administration of physical education and sports. pengurusan permainan tradisional. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. administrating and organizing. the interpretation of curriculum. analyzing performance. administration of national and international sports agency. sukatan dan tafsirannya. laws and administration of sports. isu-isu dalam sukan. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. kepentingan. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. managing physical education and sports.PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. aspek pengelolaan. issues in sports. penganalisisan perlakuan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. the importance of physical education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-047 . nilai dan etika dalam sukan. sports development programme. undang-undang dan pentadbiran sukan. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. pengurusan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. criteria in choosing physical education acitivities.

pemilihan jenis-jenis ujian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . The course helps student to develop different type of tests. selecting test. the aspects of managing. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. Students will be exposed to different types of research in health. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. conducting test and using statistics in measurement and evaluation.PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. analysis and interpretation. aspek pengelolaan. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. the interpretation of curriculum. pendidikan jasmani dan sukan. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. administrating and organizing. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. measurement and evaluation in physical education and sports. criteria in choosing adapted physical education acitivities. Emphasis given to the concepts of physical education. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. pembinaan ujian. This course includes the concept of test. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. analyzing performance. physical education and sports. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. pengurusan. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. penganalisisan perlakuan.

concepts of action research and models. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. perubatan sukan dan jurulatih sukan. sports and children. sports and economy. deviasi dalam sukan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. interprestasi data kajian tindakan. sports personality. personaliti. terdedah kepada haba yang melampau. It discusses introduction to research methods in education. goal. interpreting the action research data. prinsip asas pertolongan cemas. pendarahan terbuka. kaki. badan. sports and media. prosedur penyelidikan pendidikan. pengsan. definisi sosiologi sukan. types of educational research. motivation. reinforcement. socialization in sports. analisis data. sukan. penetapan matlamat.PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. the definition of sports sociology. arousal. planning and proposal. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. asma dan serangan jantung. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. teori sosial dalam sukan. pertimbangan dalam pengumpulan data. kebangkitan. kecederaan kulit. educational research procedure. pressure and anxiety in sports. pendekatan rawatan kecederaan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. data collection considerations. keganasan dalam sukan. action research prosess. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . kecederaan tisu lembut. sports history. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. mengangkat dan membawa pesakit. deviation and aggression in sports. kaedah-kaedah pengumpulan data. maklumbalas. kepala dan mata. feedback. motivasi. sukan dan ekonomi. data collection methods. proses penyelidikan tindakan. burn out and overtraining in sports. sukan dan kanakkanak. perancangan dan cadangan. kecederaan bahagian tangan. child psychology development via sports. introduction to various types of educational research design. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. data analysis. peneguhan. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. prinsip menguruskan kecederaan patah. This course includes sports psychology and sports sociology. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. sociology theories in sports. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. sukan dan media. pencegahan kecederaan dalam sukan.

It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. penganjuran seminar. airways and cardiopulmonary resuscitation. rational.This course discusses the basic concept of sports injury. exposure to extreme heat. nombor nyata dan nombor kompleks. principles in managing fracture. lifting and carrying of patient. injury to the hand. irrational. open wound. basic principles of first aid. nombor bukan nisbah. Pelajar didedahkan kepada makna. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . documentation and publication procedure of action research. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. In addition. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. body. In the process. real and complex numbers. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. sports medicine and coaches of sports. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. asthma and heart attack. soft tissue injury. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. organizing an action research seminar. legs. approach in treatment of injury. there is a further exploration into the sets of natural. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. head and eyes. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. nombor nisbah. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. sports. skin injury. 10. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. prevention of injury in sports. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. faint. Semasa proses pembelajaran. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians.

graphs. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. linear programming. types of searches. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. graf. pemprograman linear. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. heuristic algorithms and methods of sorting. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. The use of ICT e. algorithms. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. teselasi.This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. algoritma. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. networks. Dalam kursus ini.g. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. simetri dan transformasi. ujian chisquare. It discusses concepts in plane geometry . algoritma heuristik dan kaedah mengisih. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. jenis-jenis carian. critical path analysis. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. symmetries and transformations.tessellations. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. chi-square test. Selain itu. 3-dimensional geometry and conic sections. analisa laluan kritikal. In addition. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. rangkaian. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. It provides information about introduction to decision mathematics. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan.

Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. teknologi dalam matematik. decimals and percentages. fungsi dan graf. In addition. using relevant mathematical ideas. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . kefahaman asas mengenai had dan teorem had. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Pecahan. Fractions. Students will be introduced to printed materials. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. and patterns and relationships.This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. Selain itu. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. fractions. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. teaching and learning aids. derivatives and integrals. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. mathematics facilities and management of resources. basic understanding of limits and limit theorem. Teaching of Numbers. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. technology in mathematics.

Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri. pecahan. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics.Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. students will learn to teach the key concepts in geometry. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. pengukuran dan pengendalian data. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Dalam kursus ini. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. MTE3113 Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-053 . Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. perpuluhan dan peratus. MTE 31113 Teaching of Geometry. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. measurement and data handling. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Pengukuran dan Pengendalian Data)I 3(2+1) In this course. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics.

Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. concepts of action research and models. introduction to various types of educational research design. prosedur penyelidikan pendidikan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report.Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)] This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. proses penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. planning and proposal. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-054 . data collection methods. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. penganjuran seminar. data analysis. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan. analisis data. classical codes and ciphers. Its contents cover mathematics in every day life. action research process. kod dan kriptografi. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. educational research procedure. writing an action research report and article. use of mathematical modeling in biology and ecology. organization an action research seminar. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)] MTE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. and ways of making action research data public. kaedah-kaedah pengumpulan data. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. codes and cryptography. It discusses introduction to research methods in education. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. documentation and publication procedure of action research. types of educational research. interpretasi data penyelidikan tindakan.[Penyelidikan Tindakan I . kod klasik dan nombor rahsia. data collection considerations. and some key mathematical ideas related to calculus. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. interpreting the action research data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.

synthetic polymers and plastics. bentuk sains dan mempelajari sains. respirasi haiwan. plant nutrition. plant reproduction. how children learn science. cara kanak-kanak mempelajari sains. pendekatan konstruktivisme. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. what do children need to help them learn through constructivism. Gagne’s learning theory. explores the nature of science. meneroka ciri-ciri sains. Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) SCE 3102 3(3+0) This course discusses how children perceive science.11. pembiakan tumbuhan. alcohol. alloys. pembiakan haiwan. information-processing theory-Atkins. understanding children’s ideas in science. cellular respiration in plants and animals. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. plant excretion. nutrisi haiwan. animal reproduction. teori pembelajaran tingkah laku. assessing children’s ideas and misconceptions in science. aromatic compounds. aldehydes and ketones. memahami idea kanak-kanak dalam sains. cell structure and function. menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. ores and minerals. esters and amides. Ausubel’s learning theory. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course discusses exploring materials. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. tumbesaran. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. teori pembelajaran Ausubel. carboxylic acids. ethers and amines. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. animal nutrition. teori pembelajaran Bruner. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. makanan dan kesihatan. animal respiration. Shiffrin and Baddeley’s. the nature of science and how children learn science. growth. perkumuhan tumbuhan. nutrisi tumbuhan. perkembangan kanak-kanak. Behaviourist learning theory. plant respiration. Shiffrin dan Baddeley. animal excretion. teori pemprosesan maklumat-Atkin. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. understanding children’s development. Bruner’s learning theory. It explores the nature of life. teori pembelajaran Gagne. movement and support in animals and plant responses to stimulus. struktur sel dan fungsi. industrial preparation of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-055 . respirasi tumbuhan. fuel. perkumuhan haiwan. the constructivist approaches. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1) This course discusses life and living processes. food and wellbeing.

electricity and magnetism at work. Malaysian primary science curriculum I. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. the basic science process skills and integrated science process skills. polimer semulajadi dan kertas. gerakan. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. electrical circuits in the house. teaching science for all children and science for exceptional children. soaps and detergents. planetary and satellite motion. polimer tiruan dan plastik. perusahaan penyediaan ammonia. forces in fluids. natural polymers and paper. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. bahan komposit. motion. applying Newton’s laws in everyday life. asid sulfur dan asid nitrik. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. daya dalam cecair. muzik dalam fizik. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. menggunakan cahaya. thermometry and thermometers. acquiring manipulative skills. using light. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. Malaysian primary science curriculum II. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. termometeri dan termometer. generation and transmission of electricity. kegunaan elektronik dan semi konduktor. bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. physics and measurement in everyday life. bahan bakar. work and machines. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan. primary science teaching. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. the physics of music. eter dan ammina. bijih dan galian. asid karboksilik. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. pengajaran sains sekolah rendah. sabun dan detergen. penjanaan dan transmisi elektrik. issues in science education. use of electronics and semi-conductors. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. sebatian beraroma. ester dan amid. kerja dan mesin. teaching and learning strategies for primary science. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. aldehid dan keton. sulphuric acid and nitric acid. getah. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies.ammonia. composite materials. gerakan planet dan satelit. memperolehi kemahiran manipulatif. litar elektrik dalam rumah. alkohol. aloi. rubber. isu-isu dalam pendidikan sains.

objektif pembelajaran. kepelbagaian tumbuhan. origins and its major systems and space: the solar system. tenaga. scoring of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . faedah ekosistem. learning outcomes. planning a daily lesson plan. It explores about energy. thermochemistry. merancang pelajaran. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. types of assessment. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. animal diversity. kepelbagaian haiwan.(Ekosistem dan Biodiversiti) This course discusses about ecosystems and biodiversity. test design and construction. bumi: struktur. kepelbagaian biologi. sistem solar. acoustic ecology and biodiversity collection submission. microteaching skills and macro teaching. in-situ conservation. kepelbagaian genetik. writing lesson plans. merancang rancangan pelajaran harian. rancangan mengajar harian. hukum pertama termodinamik. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. menulis rancangan pelajaran. ancaman terhadap kepelbagaian. understanding population trends. pemahaman tentang trenda populasi. hasil-hasil pembelajaran. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. The earth: structure. biodiversity. plant diversity. learning objectives. asal usul . ekosistem. dan nuklear kimia. ex-situ conservation. It explores about ecosystem. daily lesson plan. threats to biodiversity. purpose of assessment. termokimia. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. electrochemistry and nuclear chemistry. sistem-sistem utama dan angkasa. outer space. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. ecosystem services. pemuliharaan in situ. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. elektrokimia. the first law of thermodynamics. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. genetic diversity. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. pemuliharaan ex situ. definition of terms. It explains about lesson planning. areas of assessment in primary school science. assessment tools. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi.

kaedah-kaedah pengumpulan data. interpreting the action research data. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. matlamat pentaksiran. introduction to various types of educational research design. preparation and improvisation of selected resources and presentation. preservation of biological specimens. types of educational research. penskoran pentaksiran. pengurusan makmal sains. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. analisis data. proses penyelidikan tindakan. pentadbiran ujian. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. technology and society. pertimbangan dalam pengumpulan data. perancangan dan cadangan. interpreting test score and forms of examination. prosedur penyelidikan pendidikan. rekabentuk dan pembinaan ujian. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. marking and moderation of test scripts. interpretasi data penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. data analysis. safe handling of scientific materials handling of chemicals. Technology and Society (Sains. alat-alat pentaksiran. project-based learning design. basic laboratory techniques. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. technology and society. data collection considerations. analysis of test score. It will discuss about management of science laboratory. educational research procedure. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. data collection methods. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education.assessment. planning and proposal. SCE3114 Science. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. analisis skor ujian. pengawetan spesimen biologi. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. action research process. issues relating to science. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. teknik-teknik asas makmal. definisi istilah. project-based learning for Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . rules and safety in the laboratory. concepts of action research and models. It discusses introduction to research methods in education. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. bentuk-bentuk pentaksiran. peraturan dan keselamatan dalam makmal. innovation and inventions. science teaching and learning resources. project-based learning for conservation. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. administration of test.

Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Philosophy Of Technical And Vocational Education. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. penganjuran seminar. 12. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Technical And Vocational Education System. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. isu-isu yang berkaitan dengan sains. project-based learning for pollution and its effect on human health. project-based learning for additives in food. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. teknologi dan masyarakat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. The Evolution Of Technical And Vocational Education. Proses Perancangan.energy in the biosphere. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. the career path and the future of Design and Technology. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Management And Administration In Technical And Vocational Education. Kursus ini membincangkan tentang sains. Function Of Technical And Vocational Education. pembaharuan dan penciptaan. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. teknologi dan masyarakat. organizing an action research seminar. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. implement the planning and evaluation process. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. documentation and publication procedure of action research. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. project-based learning for endurance of resources. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan.

care of ornamental crops and landscape. perkembangan industri pembuatan tempatan. selection and preparation of field for vegetable planting. inovasi kurikulum. planting. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. propagation. handling of products. perlaksanaan kurikulum. curriculum management and innovation. perancangan. raw materials and its characteristic. planning. penanaman. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. design curriculum. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. skills on constructions of wood and metal based project. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. accessories. penanaman sayursayuran secara hidroponik. asas pembinaan produk. barangan logam dan kelengkapan. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. sifat bahan mentah. jenis-jenis bahan mentah. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. evaluation. dokumentasi dan penyimpanan rekod. documentation and record keeping.RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. implementation. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. penilaian. theory and models of curriculum development. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. planting. interior and exterior decoration. teori dan modelmodel kurikulum. bahan hiasan dalaman dan luaran. planting vegetable hydroponically. reka bentuk kandungan. plant care. pengurusan kurikulum. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro.

Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. pleats. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. strategies. mereka cipta stail pakaian. kajian fabrik. mendawai litar pendawaian domestik. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. proses jahitan. teaching method and techniques will also be introduced. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. pendawaian satu fasa. motor. necklines. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. asas penyenggaraan komputer. the preparation of work records and dress making. pengujian. seni reka pakaian. merekabentuk PCB dan projek elektronik. Topics related to sewing processes include fasterners. pedagogical elements and assessment. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. sleeves. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. pengukuran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . This course will also expose the students with skills of questioning techniques. design printed circuit board.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. domestic wiring. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. strategi. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. hemlines and. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. This course also emphasizes design of garment styles. asas komputer dan rangkaian. gathers and. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. Teaching and learning approaches. membina robot aras teknologi rendah. kaedah dan teknik pengajaran. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. openings. asas elektronik berdigit. computers and robotics basic component. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit.

Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. penyediaan makanan. selection and preparation of aquarium and cage. types of evaluation and the usage of data & interpretation. pembiakan ikan. teknologi dalam penyediaan makanan. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. reka cipta masakan.dan penilaian. housing and equipments for pet rearing. kewangan. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. prinsip memasak dan tatasajian. item development. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. pedagogi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. preparation and keeping of documentation and records. pest breeding. management and daily care of pets. interpretation as well as report writing on assessment. electronic commerce ( E–commerce). undang-undang perniagaan. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. pembinaan item ujian. business law. basic statistic. perniagaan elektronik ( E. test specification table.dagang ). selection of pets and ornamental fish. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. finance. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. pembiakan dan pengendalian. perancangan pentaksiran. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. dan kerja-kerja amali masakan. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. pengurusan dan penjagaan harian. pembentukan dan pelaksanaan ujian. analisis item ujian. Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) RBT3109 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. Discussion on validity and reliability of evaluation format. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. various methods of evaluation. marking scheme and mark analysis.

writing an action research report and article and ways of making action research data public. materials and tools management. planning and proposal. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. workshop design. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. technology in food preparation. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. table setting. pengurusan dan pengendalian bengkel. analisis data. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. perancangan dan cadangan. introduction to various types of educational research design. aplikasi lukisan 2D. tempat alat tulis. financial management. susunatur hiasan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . prosedur penyelidikan pendidikan. organization and management. data analysis. types of educational research. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. pengurusan kewangan. best practices on workshop safety. punca dan pencegahan kemalangan. proses penyelidikan tindakan. preparation of food. data collection methods. causes and prevention of accidents. reka bentuk bengkel. cooking principles and. It discusses introduction to research methods in education. action research prosess. interprestasi data kajian tindakan. aplikasi lukisan 3D (wireframe. rules and regulation in workshop management. design of food preparation pedagogy and cooking practice. kaedah-kaedah pengumpulan data. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi.This course covers topics on food sanitation. interpreting the action research data. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. pengurusan personel. concepts of action research and models. educational research procedure. data collection considerations. pengurusan bahan dan alatan.

13. organizing an action research seminar. 3D design. prosesses and planning project. This course emphasizes on product design with computer aided. design and managing project such as chair. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. views and ideas of earlier scholars of childhood education. Akta 308 dan Akta 550. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. reka bentuk industri. 2D drawing. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. product architecture. penganjuran seminar. Children’s Right. Act 308 and Act 550. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. growth and child development. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. This course emphasizes on product development and principle. This course covers the introduction to early childhood education. processes and planning. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. industrial design and design for manufacturing. the integration of project base learning assessment. the transition from home to nursery/preschools. the history of early childhood education. layout of interior design and pet’s house . reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. proses dan perancangan projek. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. documentation and publication procedure of action research.

penyakit kanak-kanak dan pencegahan. pengelolaan aktiviti prasekolah. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. PRA3103 Perkembangan Fizikal. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. activities for physical development in preschools. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah.PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. the National Preschool Curriculum. the environment. persekitaran. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. language activities and also assessment in preschool education. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. penjagaan kesihatan kanak-kanak. children diseases and preventive measures. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . curriculum of language and communicative development. methods in teaching and learning language at preschool. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. teaching and learning techniques in preschools. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. This course includes the theory and foundation for children’s language learning. children health and safety measures and also sex education in preschools. pendekatan dalam kurikulum. factors involve in language development. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools.

merancang aktiviti. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . puppetry and children literature. learning of early science and mathematics components at preschools. management and activities. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. muzik dan pergerakan. planning of activities and programs for science. music and movement. pembelajaran sains di prasekolah. sosiodrama. PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. socio drama. development of sosial skills and prosocial behaviors. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah.(Children’s Cognitive Development) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. processes of creativity and teaching approaches. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. This course includes understanding of the cognitive development of young children. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. teori perkembangan moral. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. developing confidence to face challenges in everyday life. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. aspects of children’s creativity which involve visual arts. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. understanding and managing children’s emotion. This course covers the introduction to creative development. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. seni boneka dan sastera kanak-kanak. pengurusan dan aktiviti. pembelajaran Matematik di prasekolah. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. perancangan program sains.

merancang prasekolah. objectives. dan perbezaan individu. identification of Islamic education and moral curriculum. data collection based on observation. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. reports and follow up actions based on data collection. This course includes the concepts. data analysis. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. menubuh dan mengurus pusat pendidikan merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning.Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. children’s assessment and evaluation planning. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. penyimpanan. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini kemahiran prasekolah. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. characteristics. objektif. and spiritual and moral development activities as well its learning center. theories on moral development. melaksanakan perekodan. importance and principals of authentic assessment in preschool education. This course discusses in general the children with special needs at preschool. data recording and compiling. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan pelajar merancang. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . penganalisisan. the classification of special needs children. curriculum management. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. ciri-cirinya. The focus is on the factors due to the disability. building and managing preschool education centers.

pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. data collection considerations. health. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. planning and proposal. ways on improving family. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. data collection methods. interpretasi data penyelidikan tindakan. Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) PRA3114 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. data analysis. writing an action research report and article and ways of making action research data public.Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. aims. komuniti dan institusi pendidikan. It also includes family surrounding. action research process. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. types of educational research. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. konsep kepimpinan dan perwatakan. prosedur penyelidikan pendidikan. It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. efficient relationship. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. interpreting the action research data. family relationship. values and customs. concepts of action research and models. community and education institution. nilai dan budaya. educational research procedure. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. matlamat. pertimbangan dalam pengumpulan data. hubungan keluarga. perancangan dan cadangan. pengurusan kesihatan. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. This course covers the theories and perspective. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. safety and diet management. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. kecekapan hubungan. keselamatan dan pemakanan. kaedah-kaedah pengumpulan data. It discusses introduction to research methods in education. introduction to various types of educational research design. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. analisis data.

assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. causes.Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. characteristics. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. language development theory. This course looks into communication. bahasa kanak-kanak terencat akal. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. handicapped children language. proses perubahan tingkah laku. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. language for autism children. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. documentation and publication procedure of action research. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. types of problematics behaviour. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. 14. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. strategi pengurusan tingkah laku. komponen-komponen dalam bahasa. ciri-ciri. isu dan etika pengurusan tingkah laku. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. bahasa dan pertuturan. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . language for children with emotional and behavioural problems. component in language. teori dan model tingkah laku. strategies of behaviour modification and issues concerned. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. education programmes provided and issues arise in educating these children. organizing an action research seminar. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. punca masalah. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. bahasa kanakkanak autisme. teori-teori perkembangan bahasa. speech and language. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. penganjuran seminar. language for children with sensory. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects.

menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. speaking. language acquisition and language assesment tools and micro teaching. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . bertutur. production of teaching aid for language skills and micro teaching. mentaksir bacaan. approaches and language learning. This course covers the important of assessment in special education.the ability of basic learning assessment. listening. social skill and behaviour assesment. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. reading. kemahiran membaca. kemahiran lisan. oral language assesment. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. syllabus studies. latihan pengajaran tatabahasa. writing and mathematic assesment. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. reading. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. pendekatan dan pembelajaran bahasa. kemahiran menulis. develop learning material. kemahiran mendengar. study of the syllabus. amali: aplikasi aktiviti bahasa. latihan aktiviti.PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. pembinaan bahan bantu belajar bahasa. pengajaran tatabahasa. membaca dan menulis. perancangan pengajaran harian. kajian sukatan pelajaran. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. reading and writing skills. teaching of grammar. kajian dan huraian sukatan pelajaran. mentaksir bahasa lisan. lesson plan. This course discusses language and communication. speaking. practical: application of language activities. writing skills.

kemahiran jahitan. kajian sukatan pelajaran. bahan bantu mengajar Matematik. cara kerja. occupational. hidro. Mathematics syllabus sudy. kemahiran berkebun. keusahawanan. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. seni visual. permasalahan penguasaan Matematik. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. therapy . PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. pergerakan kreatif. ethics and classroom management. types of therapy: physio. peraturan dan keselamatan di bengkel. hydro. muzik dan nyanyian. teaching aids. This course discusses the introduction to therapy. jenis-jenis terapi: fisio. expression art. problems of learning Mathematics. visual art. teaching aids for Mathematics. home living. pergerakan kreatif. strategi dan aktiviti Matematik. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. speech. kemahiran memasak. speech. sewing. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. gardening. teaching aids production. seni visual. assessment of Science skills. permainan dan alternatif.Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. kemahiran urus diri. hidro. occupational. functional Mathematics for learning disabilities. pasir dan alternatif. strategies in teaching Mathematics. expression art. visual art. syllabus study. basic skills of Science process. functional Science for learning disabilities students. pengurusan rumah tangga. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. teaching aids and micro teaching. strategies and activities in Mathematics.fisio. lesson planning. hydro. and micro teaching. play and altenative. permainan. Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) PKB3108 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. amali: terapi . amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. music and singing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 .physio. cookery. self-protect. play and altenative. activities in Mathematics teaching. muzik dan nyanyian. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. pertuturan. practical: application of strategies in teaching Science. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. music and singing. penyediaan rancangan pengajaran. penilaian kemahiran Matematik. rearing pet. assessment of Mathematics skills. cara kerja. kemahiran hidup untuk berdikari. persediaan mengajar. keselamatan diri dan adab bertatasusila. teaching and learning Science. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. kemahiran pertukangan. pertuturan.

kepelbagaian kompetensi murid. assessment. pengurusan kelas khas. teacher profesionalism. This course discusses strategies and placement of students. multi disciplinary services offered at the CBR. Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran. pentaksiran pembelajaran murid. special classroom management. profesionalisme guru. pelabelan. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. pengasingan. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. community-based rehabilitation programme.Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). pelaksanaan pengajaran. supervision and communication. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. pengajaran dan pembelajaran Sains. kaedahkaedah pengumpulan data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. segregation and integration. program pemulihan dalam komuniti. interpretasi data penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. students multiple competencies. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. prinsip dan etika kerja sosial. parents and community involvement and social system issues. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). pentaksiran kepada kemahiran Sains. principle social work ethics. amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains. PKB3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. introduction to Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-072 . pengawasan. pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. teaching implementation. kemahiran asas proses Sains. pertimbangan dalam pengumpulan data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. bahan bantu mengajar. kajian sukatan pelajaran. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. penyeliaan dan komunikasi. perancangan dan cadangan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. dan integrasi. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It discusses introduction to research methods in education. proses penyelidikan tindakan. analisis data. labeling. types of educational research.

perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. action research process. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. peranan guru Pendidikan Khas. data collection considerations. classroom management. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. perkembangan psikoseksual di Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-073 . This course discusses the introduction to management and administration of special education. 15. organizing an action research seminar. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. data analysis. penganjuran seminar. concepts of action research and models. planning and proposal. educational research procedure. writing an action research report and article and ways of making action research data public.various types of educational research design. interpreting the action research data. administration of special education programmes in Malaysia. special education programmes in Malaysia. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. documentation and publication procedure of action research. pengurusan bilik darjah. perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran. perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran. perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKB3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak. organisational structure of special education in Malaysia. data collection methods. role of teachers of special education. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia.

kesihatan. psychosocial development of teenagers with listening problem. perasaan. sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20. feelings. places. pengangkutan dan benda. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. organisations. cultures and festivals. clothings. Malaysian Sign Language: speech. perubatan. cognitive development of children with impaired communication and listening problem. perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . language for children with sensory. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. pertubuhan. This course covers the children psychology development. impaired and communication. pendidikan. modals. psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. haiwan. government and occupations. education. food and fruit. health. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. buildings. verbs and adjectives. komponen-komponen dalam bahasa. budaya dan perayaan. animals. kata bantu.kalangan remaja bermasalah pendengaran. This course looks into communication. kecacatan dan komunikasi. warna. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. medicines. pronounce and family. kata kerja dan kata sifat. bahasa dan pertuturan. gaya hidup komuniti pekak. language development theory. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. makanan dan buah-buahan. kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) PKD3104 3(3+0) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19. klasifikasi kaedah komunikasi. Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan. transports and things. keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi. colour. speech and language. teori-teori perkembangan bahasa. tempat. kata ganti nama dan keluarga. arah dan masa. dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. the life style of the deaf community. kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-074 . Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak. sports and nature. bangunan. kerajaan dan pekerjaan. bahasa kanakkanak autisme. pakaian. language for autism children. bahasa kanak-kanak terencat akal. direction and time. language for children with emotional and behavioural problems. cognitive and psychomotor development of children with impaired listening. sukan dan alam semula jadi. handicapped children language. component in language. This course discusses the introduction to community deaf culture.

This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. mentaksir bacaan. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. needs for various communication methods. story reading.kanak bermasalah pendengaran. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. manual communication among children with hearing-impaired . PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). menjalankan sesi soal jawab. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. combination of oral and manual communication. menjalankan sesi nyanyian. questiona answer session. meliputi: Tatabahasa Melayu. English Grammar. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. singing session. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. reading. oral language assesment. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. membaca petikan/bercerita. bentuk program intervensi awal. English Grammar. support services. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 .the ability of basic learning assessment. social skill and behaviour assesment. mentaksir bahasa lisan. khidmat sokongan. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. Malay language grammar. classification communication methods. writing and mathematic assesment. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. bilingualbicultural approach. pendekatan bilingual-bicultural. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. parents role in early intervention. types of early intervention. This course covers the important of assessment in special education. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English.

This course focusses on speech acquisation among children. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. jenis masalah pendengaran dan kesannya. practical: implement language tests. perbualan asas pengetahuan bahasa. amplikasi pendengaran. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. assessment instrument of speech achievement. audiometry. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. auditory skill programme. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. program kemahiran auditori. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. kaedah pengajaran bacaan. This course provides students with a knowledge of mastering language. listening amplication. remedial programme planning. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. audiometri. speech diability among children of hearing-impaired. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. penggunaan sistem FM. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. implan koklea. reading and writing teaching method. achievement level assessment. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. use and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . basic language knowledge of conversation. kaedah pengajaran penulisan. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. anatomi telinga dan proses pendengaran.PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course covers topics of accustic.type of hearing-impaired and its effect. general strategy in overcoming speech problem. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. ear anatomy and listening process. amali : melaksanakan ujian bahasa. simulating teaching and learning language sessions. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired.

types of educational research. pertimbangan dalam pengumpulan data. introduction to various types of educational research design. perancangan dan cadangan. kaedahkaedah pengumpulan data. analisis data. Science and Local Studies learning resources. amali : pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. prinsip dan etika kerja sosial. It discusses introduction to research methods in education. implementation of audiometric pediatric observation. use of FM system. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. multi disciplinary services offered at the CBR. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. assessment of learning resources. Sains dan Kajian Tempatan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. interpretasi data penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. penilaian bahan sumber pembelajaran. basic hearing test and audiogram assessment. prosedur penyelidikan pendidikan. cocklea implant. principle social work ethics. educational research procedure. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. types of learning resources. text books and newspapers as learning resources. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). program pemulihan dalam komuniti. community-based rehabilitation programme. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . proses penyelidikan tindakan. practical: developing and managing Mathematics. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. PKD3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah.maintaining individual hearing aid.

data collection methods. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKD3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. sebab-sebab masalah penglihatan. pengurusan bilik darjah. administration of special education programmes in Malaysia. action research process.concepts of action research and models. writing an action research report and article and ways of making action research data public. documentation and publication procedure of action research. 16. organizing an action research seminar. peranan guru Pendidikan Khas. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. keluarga dan masyarakat. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. data analysis. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. interpreting the action research data. This course discusses the introduction to management and administration of special education. classroom management. special education programmes in Malaysia. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. role of teachers of special education. data collection considerations. penganjuran seminar. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. planning and proposal. organisational structure of special education in Malaysia. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa.

amali : latihan memasak menggunakan blindfold. pelbagai pentaksiran penglihatan. skills of buying and stock keeping things. kemahiran membeli dan menyimpan barang. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. language for children with emotional and behavioural problems. self and house keeping management. cara mengatasi masalah penglihatan. various visual assessment methods and children with low vision report. using blindfold and implementation of activities and simulation. komponen-komponen dalam bahasa. bahasa kanak-kanak terencat akal. adaptasi persekitaran di dapur. the role of parents and community. bahasa kanakkanak autisme. language for autism children. recreation and adaptive physical education. language development theory. the visual process and causes of visual impairment. This course covers important concepts in field of living skills. pengurusan rumah. teori-teori perkembangan bahasa. self management. adaptasi kaedah persediaan memasak. PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . introduction of recreational activities and modify physical education. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. visual skills training . Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. implication and effect of visual impairment on the early stage and education.blindfold.This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . bahasa kanak-kanak bermasalah sensori.use of other sensors. component in language. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. speech and language. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. factors of Children with Visual Impairment. cooking skills. dan laporan mata. pengurusan diri. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. development of children with visual impairment compare with the normal children. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. kemahiran penglihatan. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. bahasa dan pertuturan. punca-punca masalah penglihatan. practical :cooking. language for children with sensory. This course looks into communication. handicapped children language.

amali: sistem kod braille BM. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. komputer braille. simbol huruf. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. huruf terbitan. slate and stylus. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas.the ability of basic learning assessment. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. lower groupsigns. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. wordsigns. support services. transcription of braille exercise. practise Braille. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children.with Special Needs) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. lower wordsigns. writing and mathematic assesment. final groupsigns. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. kaedah menulis pindah. and enrichment exercise. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. This course covers the important of assessment in special education. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. reading. latihan braille. simple upper groupsigns. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . latihan menulis pindah. parents role in early intervention. Kursus ini melliputi huruf. social skill and behaviour assesment. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. bentuk program intervensi awal. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. mentaksir bacaan. composite signs initial wordsigns. types of early intervention. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. practical:Bahasa Melayu braille code system. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. gabungan akhir huruf. mentaksir bahasa lisan. oral language assesment. trancsribing exercise. khidmat sokongan. computerized braille. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan.

geometri. kemahiran membiasakan diri. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. algebra. prepare teaching aids. indices. individu. logarithms. use ICT and other appropriate special aids. penggunaan teknologi. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). micro and macro teaching. operasi asas matematik. pengajaran murid bermasalah penglihatan dengan kecacatan lain. ganda dua. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. prinsip dan etika kerja sosial. principle social work ethics. Kursus ini meliputi simbol nombor. adaptation of curriculum. logaritham. multi disciplinary services offered at the CBR.This course covers the numeral signs. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. mobility techniques with guidance. program pemulihan dalam komuniti. quantities. amali : kaedah pengajaran braille. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. adatasi kurikulum. kuantiti. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. educational needs of children with multiple handicaps. algebra. This course discuses introduction of orientation and mobility. orientation and space. basic Mathematical operation. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. geometry. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. This course covers the planning. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. pengajaran dan pembelajaran murid buta. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. principal dan terminology in orientation dan mobility. orientasi dan ruang. teknik bergerak dengan pemandu celik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . matrices and enrichment exercises in theory and practical. teknik bergerak tanpa pemandu celik. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). mobility techniques without guidance. and hands-on experience and to reinforce learning. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. sets. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. white stick and other mobility equipment. community-based rehabilitation programme.

programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. pertimbangan dalam pengumpulan data. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. data collection considerations. role of teachers of special education. administration of special education programmes in Malaysia. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. educational research procedure. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. types of educational research. classroom management. organisational structure of special education in Malaysia. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. action research process. data analysis. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. prosedur penyelidikan pendidikan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. kaedahkaedah pengumpulan data. interpretasi data penyelidikan tindakan. pengurusan bilik darjah. proses penyelidikan tindakan. special education programmes in Malaysia. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. interpreting the action research data. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. planning and proposal. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia.PKL3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. This course discusses the introduction to management and administration of special education. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. peranan guru Pendidikan Khas. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . analisis data. penganjuran seminar. concepts of action research and models. data collection methods. introduction to various types of educational research design. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas.

pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. penubuhan kelas pemulihan. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . komponen-komponen dalam bahasa. This course discusses basic remedial education. language for autism children. profil murid pemulihan.This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. language development theory. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. historical development of remedial education. sejarah perkembangan pemulihan. bahasa kanak-kanak terencat akal. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. language for children with sensory. 17. bahasa dan pertuturan. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. language for children with emotional and behavioural problems. This course emphasises on the theories and models of classroom management. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. handicapped children language. psikologi perkembangan murid pemulihan. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. development physchology for remedial students. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. organizing an action research seminar. remedial students’ behavioral management. roles of school administrator in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . speech and language. This course looks into communication. documentation and publication procedure of action research. pengurusan program pendidikan pemulihan. bahasa kanakkanak autisme. remedial programs in Malaysia and other countries. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. management of remedial education program. studens profile. program pemulihan dalam dan luar negara. component in language. teori-teori perkembangan bahasa. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. pengurusan tingkah laku murid pemulihan.

kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat. forming of remedial class. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. ujian diagnostik masalah pengamatan. types of perceptions. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. the role and characteristics of a remedial teacher. reading assessment. social’s skill assessment. behaviour assessment. assesment and evaluation of dyslexia children. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes.remedial education program. mentaksir bahasa lisan. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. management for dyslexia program. writing skill assessment. kaedah pengajaran bahasa.oral assessment. jenis-jenis pengamatan. This course focuses on introduction of perception. causes and strategies to overcome the problems.. pengenalpastian kanak-kanak disleksia. pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. and mathematics assessment. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. diagnostic test. support services. practical: assesment implementation. instruments for identifications of students. pengurusan program disleksia. amali: pelaksanaan ujian. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. This course covers the importance and use of assessment in remedial education. strategies to overcome the problems. mentaksir bacaan. PKP 3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-084 . mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. method of or information process. practical:. method of teaching mathematics. individual planning education. This course discusses the introduction to dyslexia. kaedah pengajaran matematik. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) PKP 3104 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. development of dyslexia chilldren. perkembangan kanakkanak disleksia. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan. the basic ability assessment.

production of perceptual diagnostic test and micro teaching. assesment and evaluation for oral skill. Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) PKP 3109 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. amali: pelaksaan kemahiran menulis. practical: the implementation of writing skill. art therapy. pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran. writng skill aids. rancangan pengajaran dan pembelajaran. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. practical: the implementaion of oral strategies. pelakasanaan kemahiran mengeja. speech therapy. terapi pergerakan kreatif. This course discusses the introduction of therapy .(Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa. sand therapy and alternative therapies. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1) This course focuses on the introduction to mathematics. bahan bantu belajar kemahiran tulisan. rancangan pengajaran dan pembelajaran. comprehension. membaca dan kefahaman. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. kemahiran mengeja. kemahiran lisan. spelling skill. terapi pertuturan. strategies in teaching remedial mathematics. pelaksanaan kemahiran mengarang. This course discusses writing skill. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. assesment and evaluation in writing skill. reading and comprehension. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis. production of mathematics teaching aids and micro teaching. music and singing therapy. practical: physiotherapy. hydro therapy. spelling and comprehension and lesson plan. teaching aids for mathematics and lesson plan. bahan bantu belajar. jenis-jenis terapi. terapi muzik dan nyanyian. terapi cara kerja. oral skill. ejaan dan menulis karangan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-085 . kemahiran membaca. reading and comprehension. learnings aids. expression art therapy. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan. strategies in teaching remedial mathematics. terapi seni visual. kemahiran mengarang. lesson plan. types of therapy. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. terapi hidro. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1) Kursus ini membincangkan kemahiran menulis. syallabus studies. application strategies in teaching and learning. comprehension skill. This course discusses the development and language skill. syallabus studies. development and acquisition of mathematics. diagnostic test instrument. Pratical: construction of mathematics. reading and comprehension skills. spelling skill. mathematics syallabus study. terapi main. kemahiran kefahaman. amali. mathematics competencies. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. play therapy. pelaksanaan strategi kemahiran lisan. assessment in mathematics skill. membaca dan kefahaman. terapi pasir dan terapi alternatif. amali: terapi fisio.

community-based rehabilitation programme. It discusses introduction to research methods in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-086 . penglibatan ibu bapa dan komuniti. penilaian kemahiran matematik. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik. analisis data. kepelbagaian kompetensi murid. kemahiran-kemahiran dalam matematik. PKP3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. prinsip dan etika kerja sosial. mengkaji sukatan pelajaran. principle social work ethics. special classroom management. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pelabelan. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. teachers’ professionalism.strategi pengajaran pemulihan matematik. program pemulihan dalam komuniti. multi disciplinary services offered at the CBR. pengasingan dan integrasi. profesionalisme guru. kaedah-kaedah pengumpulan data. rancangan pengajaran harian. prosedur penyelidikan pendidikan. This course discusses strategies and placement of the student. labeling.Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). interpretasi data penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pengawasan penyeliaan dan komunikasi. students’ multiple competencies. pengurusan kelas pendidikan pemulihan. communication and supeversion. perancangan dan cadangan. pelaksanaan pengajaran. parents and community involvement and issues in social system . bahan bantu belajar. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. pentaksiran pembelajaran murid. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. dan isu sistem sosial. pertimbangan dalam pengumpulan data. teaching implementation. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. strategi pengajaran pemulihan matematik. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). segregation and integration. dan pengajaran mikro. learning assessment.

Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKP3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. PKP 3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan. data collection considerations. concepts of action research and models. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. penganjuran seminar. clasroom management. documentation and publication procedure of action research. challenge and vision in management and administration in remedial education.role of administrator in remedial education. programprogram pendidikan pemulihan di Malaysia. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . pengurusan bilik darjah. introduction to various types of educational research design. types of educational research. educational research procedure. remedial education programs in schools. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. remedial teachers role. organizational structure of Education Department in Malaysia. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. planning and proposal.education. data analysis. data collection methods. action research process. peranan guru pendidikan pemulihan. struktur organisasi pendidikan di Malaysia. organizing an action research seminar. interpreting the action research data. writing an action research report and article and ways of making action research data public.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. lecturers and peers in a real life situation. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. lecturers and peers in a variety of situations. BBM. skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 .KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. preparing teaching aids and classroom management. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH.

Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. jati diri. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. endurance.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. Student teachers are expected to plan. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. Pelajar merancang. ketahanan diri. lecturers and peers in a real life situation. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

This course includes the history and development of physical education in Malaysia. konsep pergerakan asas. lymphatic system and immunity. sistem endokrina. model Bunker and Thorpe 1982. sistem saraf. skeletal system. Integumentary system. selular dan tisu organisma. sistem respirasi. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. children’s games. cellular level and tissue level of organisation. Bunker and Thorpe Model 1982. organizing games and techniques. sistem otot. pengurusan. Heart. management. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. muscular system. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. blood vessels and circulation. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. the relationship of theories and philosophies towards national education policy.chemical level. sistem penghadaman. criteria in choosing physical education acitivities.PAKEJ ELEKTIF 1 1. respiratory system. saluran dan peredaran darah. basic movement concept. teaching and learning of basic movement. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. darah. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. endocrine system. blood. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . nervous system. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. sukatan dan tafsirannya. jantung. kepentingan. the interpretation of curriculum. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. sistem limfatik dan imuniti. sistem rangka. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. the importance of physical education. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. pengelolaan permainan dan teknik permainan. nutrition and metabolism as well as urinary system. sistem integumentari. digestive system. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. permainan kanak-kanak.

This course discusses the management and administration of physical education and sports. program pembangunan sukan. pengurusan permainan tradisional. This course focuses on the introduction of strategies. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. 2. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. undang-undang dan pentadbiran sukan. managing tradisional games. issues in sports. isu-isu dalam sukan. sports development programme. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . nilai dan etika dalam sukan. approaches. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. pendekatan. managing physical education and sports. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. administration of national and international sports agency. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. values and ethics in sports. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. laws and administration of sports.

Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. and evaluation. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. membaca dan menulis. text book. syllabus contents and its. kombinasi penggunaan buku teks. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. This course focuses on topics of assessment. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. 3. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. This course focuses on topic selecting. pengukuran. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). focusing on combination of using text book. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . measurement. bertutur. penilaian dan pentaksiran. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. It also discusses topic for micro and macro in teaching.

terminology of. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. perkembangan aspek fizikal dan sosial. describes the teaching steps for every skill. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation.This course discusses on the methodology of teaching listening. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. penilaian kemahiran berbahasa Arab. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. and writing skills. konsep penilaian.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. jenis kemahiran. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . reading.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. pembinaan item. mingguan dan semester. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. evaluation and examination of Arabic language. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. 4. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. speaking. penilaian kendalian sekolah. assessment. Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) BAM3116 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web.

the learning style. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. method. safety of self.This course encompasses the knowledge about health sexuality. the philosophy. keselamatan diri. storeage of dangerous product. objektif. penyimpanan bahan bahaya. 5. introduction to health education. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. introduction to school health programme integrated approach. free from prejudice and discrimination. amalan kebersihan sekolah. objectives. keselamatan perkhidmatan. safe road user program and building safety. emphases on children’s health. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. supplementary food plan. rancangan makanan tambahan. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. and micro teaching. strategies and approaches in teaching health education. prosedur kecemasan. safety rules in schools. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. kaedah. behaviour. sejarah. peraturan keselamatan di sekolah. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. falsafah. perkhidmatan kesihatan sekolah. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. school cleanliness practices. school health services. physical and social growth. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. pengenalan pendidikan kesihatan. This course focusses the basic concepts in health education. mouth health programme. This course expose to the concept and principles of safety education. pendekatan bersepadu. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. stail pembelajaran. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. history and the curriculum of health education. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. safety services. safety and environmental safety. program kesihatan mulut. positive approach in sexuality. pengenalan program kesihatan sekolah. konsep. The course intends to give an understanding on concept. emergency procedures.

peraturan sosiobudaya. pemulihan dan penilaian (“5P”). application of value added skills. taxonomy and domain. reading. table of test specifications. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. testing development. jadual spesifikasi ujian. kaedah pengajaran bahasa Melayu. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. penilaian bahasa berasaskan projek. kemahiran belajar cara belajar. teaching method for Malay Language. Teori Huraian Bahasa. application of Road Safety Education. language skills assessment and language activities. evaluation. pengisian kurikulum: ilmu. mastery. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. objektif dan organisasi kandungan. aims. and writing. added value skills and language system. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . 5P concepts. Teori Pemerolehan Bahasa. nilai. the implementation of teaching and learning activities through contextual. assessment of learning experience. konsep-konsep: strategi. kecerdasan pelbagai. content objectives and organization. matlamat. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. techniques. and measurement. application of teaching language approaches. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. application of learning language approach. Teori Huraian Bahasa. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. project based language assessment and school based assessment. kemahiran menulis. konsep penggabungjalinan. taksonomi dan domain. konstruktivisme dan kontekstual. types and method of language assessment. kaedah. pembelajaran masteri. penyerapan. kajian masa depan dan sistem bahasa. konstruktivisme. kemahiran membaca. jenis dan kaedah penilaian bahasa.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Teori Pemerolehan Bahasa. constructivisme. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. This course focuses on teaching component. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pendekatan. pengujian dan penilaian. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. kemahiran mendengar dan bertutur. pembinaan ujian. kewarganegaraan. approaches. penilaian pengalaman pembelajaran. method. the concepts of strategy. teknik. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. This course describes and elaborates aspect of philosophy. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. pengayaan. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian.

analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. kemahiran membaca. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. matlamat. penilaian kemahiran membaca. managing and implementing teaching and learning. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . Constructivism Learning Theories. teori pembelajaran konstruktivisme.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. followed by planning. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. roles. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. mengenali dan menulis aksara Cina. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. kemahiran menulis. peranan. approaches and methods of teaching techniques of reading. writing skills. ciri-ciri. This course studies the concepts. reading skill. teknik pengajaran kemahiran membaca. This course elaborates on listening and speaking skills. preparation of teaching plan for reading skills. teaching reading skills. latihan merancang. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. approach to teaching writing skills. assessment of reading skills. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course covers the methodology in learning. 6. characteristics. kemahiran mengarang.

This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. It exposes students’ to the theory. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. kaedah. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. proses pelaksanaan. 7. principles. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. This course comprises the basic concepts. Pendedahan juga diberi tentang teori. functions. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. prinsip dan fungsi. methods. keperluan sukatan. implementation. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) BTM3102 Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kaedah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . preparing the table of specification and analysing test results. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran.

peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. aspek bacaan luas. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. developing the marking scheme and the administration of examinations. menganalisis item. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. kaedah pembinaan instrumen. pelbagai genre penulisan. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. they are expected to produce various creative texts of their own. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. constructing the JSU. penguasaan dan penggunaan bahasa. In addition.This course exposes students to various theories. pentaksiran dan penilaian. pembelajaran Bahasa Tamil. With the exposure. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. analyzing items.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. domain. the methods of teaching and learning. matlamat dan objektif. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. jenis dan cara menghasilkan sumber. syllabus of the Civic and Citizenship Education. projek kewarganegaraan. merancang. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. types and methods of the preparation of resources. aims. mengurus dan melaksanakan projek. tujuan penggunaan sumber. domain. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. bentuk projek kewarganegaraan. Teori Pembelajaran. the purposes of the use of resources. objectives. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. lesson planning. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. This course introduces to students to the rationale. perancangan pengajaran. concept. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. This course details the learning theories. skills in teaching and learning. kaedah pengajaran dan pembelajaran. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. konsep.PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. techniques and activities in teaching and learning. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

approaches. lesson planning. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. preparing the scheme of work. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) KfKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. citizenship project. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. planning. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools.This course details the introduction of Service Learning. nilai-nilai agama dan masyarakat. implementation strategy of the citizenship projects. types of citizenship projects. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. teori–teori etika. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. methods. konsep asas nilai. issues faced in assessment of Moral Education. kaedah. teori-teori perkembangan moral. In this course. moral being. values. ethical theories. 2. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. managing and implementation of project. religious and societal values as well as moral development theories. insan bermoral. pendekatan.

memperolehi kemahiran manipulatif. marking and moderation of test scripts. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. teaching science for all children and science for exceptional children. issues in science education. definition of terms. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. analysis of test score. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. purpose of assessment. scoring of assessment. Malaysian primary science curriculum I. the basic science process skills and integrated science process skills. types of assessment. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. Malaysian primary science curriculum II. This course focuses on moral problems faced in schools. assessment tools. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. interpreting test score and forms of examination. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. test design and construction. teaching and learning strategies for primary science. isu-isu dalam pendidikan sains. 3. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. pengajaran sains sekolah rendah. acquiring manipulative skills. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . administration of test. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni.ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. primary science teaching. areas of assessment in primary school science.

science teaching and learning resources. matlamat pentaksiran. Pelajar didedahkan kepada makna. using relevant mathematical ideas. pengawetan spesimen biologi. safe handling of scientific materials handling of chemicals. rules and safety in the laboratory. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. penskoran pentaksiran. alat-alat pentaksiran. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. preparation and improvisation of selected resources and presentation. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. bentuk-bentuk pentaksiran. analisis skor ujian. basic laboratory techniques. applications of mathematics learning theories are highlighted in the Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . It will discuss about management of science laboratory. teknik-teknik asas makmal. pengurusan makmal sains. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. pentadbiran ujian. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. 4. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. preservation of biological specimens. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah.Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. In addition. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. peraturan dan keselamatan dalam makmal. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. definisi istilah. rekabentuk dan pembinaan ujian. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber.

decimals and percentages. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. 5. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Fractions. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Selain itu. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Pecahan.teaching and learning of mathematics. Teaching of Numbers. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. fractions. perpuluhan dan peratus. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. pecahan.

kaedah pentaksiran PSV. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Membuat Corak dan Rekaan. subject matter. as well as practical activities for explorations of tools and materials. This course covers the learning theories. the 5P concept. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). specifications of the syllabus. strategi. pendekatan. that is: Drawing and Picture Making. jenis-jenis pentaksiran. the roles of the VAE teachers. peranan guru PSV. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. strategy. the importance of curriculum development. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. goals and objectives of the VAE curriculum. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. resource and teaching aid management.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. huraian sukatan pelajaran. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. content and themes in producing art works for the four areas. micro and macro teaching. kepentingan perkembangan kurikulum. matlamat. as well as Introduction to Tradisional Crafts. persediaan mengajar. lesson planning. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. konsep 5P. approach. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. Pattern-Making and Designing. management of outdoor and indoor activities. bentuk Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . pengajaran mikro dan makro. lesson planning. Modelling and Constructing. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. bahan. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. tujuan pentaksiran PSV. perancangan dan persediaan mengajar. objektif kurikulum. as well as teaching and learning resources. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE).

Carl Orff dan Jaques Dalcroze. evaluation of art works and evaluation of portfolios. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. faktor-faktor sosiologi. methods and forms of assessment. latihan dalam permainan iringan kord blok. aims of assessment in VAE. Carl Orff and Jaques Dalcroze. broken chords. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. melody improvisation. psikologi. sociological and psychological factors that affect music education. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. permainan alat muzik. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. fungsi muzik dalam pendidikan. broken chord. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. jumping chord. playing of musical Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . mark schemes. singing folk songs. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. peraturan memberi markah. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. sing melodies in keys changes from major to minor. play block chords. aims and the functions of music in education. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. alberti bass. mengimprovisasikan melodi di kibod. philosophical implications. 6.pentaksiran PSV. bes alberti. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. importance of music. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. matlamat. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. types of assessments.

recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. semester. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. micro and macro training sessions. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. the playing of recorder and percussion instruments. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. 7. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. remaja. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. permainan alat rekoder. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan.instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. permainan alat perkusi. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. mingguan dan harian. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. teaching and learning of singing in the music classroom. types and characteristics of children and adult voices. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. aural sensitivity and movement to music.

the writing of teaching steps. inkuiri penemuan. forum. kecerdasan pelbagai. quiz. Teori Huraian Bahasa. method and techniques. comunity language. kaedah dan teknik. bahasa komuniti. question and answer. oral-aural. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. aims. sumbangsaran. kaedah. telephone conversation and report presentation. bercerita. brain storming. konsep dan jenis teknik : main peranan. pendekatan induktif dan deduktif. kemahiran menulis. peraturan sosiobudaya. situasional. oral-aural. perbincangan. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. added value skills and language system. reading. linguistik. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. content objectives and organization. orientasi rancangan pengajaran harian. kemahiran membaca. pendekatan eklektik dan komunikatif. definisi. simulasi. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. code-cognitive. matlamat. kodkognitif. drill. konsep-konsep: strategi. penulisan langkah pengajaran. grammar translation. This course describes and elaborates aspect of philosophy. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. inductive and deductive approach. drama. penyerapan. defination. concept and techniques : role play. 5P concepts. pengayaan. objektif dan organisasi kandungan. drama. perbualan telefon dan penyampaian laporan. Teori Pemerolehan Bahasa. dialogue. kemahiran mendengar dan bertutur. daily lesson plan orientation. approaches. kewarganegaraan. kemahiran belajar cara belajar. konstruktivisme dan kontekstual. pengisian kurikulum: ilmu. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. eklektik and communicative approach. simulation. tatabahasa terjemahan dan terus. situational. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . konstruktivisme. kuiz. latih tubi. story telling. kaedah pengajaran bahasa Melayu. konsep penggabungjalinan. inquiry. discussion. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. kajian masa depan dan sistem bahasa. and writing. soal jawab. audio lingual method. kaedah ajuk hafaz. pendekatan. perbahasan. pembelajaran masteri. natural method. nilai. teknik. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. lingusitic. forum. pemulihan dan penilaian (“5P”). pendekatan. dialog. debate. kaedah natural.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

techniques. penilaian pengalaman pembelajaran. keselamatan bengkel. kemahiran membaca. testing development. kemahiran menulis. and measurement. application of learning language approach. approaches. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. preparation of teaching plan for reading skills. application of value added skills. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. teaching reading skills. jadual spesifikasi ujian. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. the concepts of strategy. teaching method for Malay Language. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. method. assessment of reading skills. This course elaborates on listening and speaking skills. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. writing skills. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pembinaan ujian. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. pengurusan peralatan dan bahan. dan bahan bantu mengajar. approach to teaching writing skills. constructivisme. 8. reading skill. assessment of learning experience. teknik pengajaran kemahiran membaca. This course focuses on teaching component. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . language skills assessment and language activities. table of test specifications. project based language assessment and school based assessment. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. Teori Pemerolehan Bahasa. mastery. pengujian dan penilaian. perancangan pengajaran KHSR. the implementation of teaching and learning activities through contextual. penilaian bahasa berasaskan projek. pengurusan kewangan. taxonomy and domain.penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. kemahiran mengarang. strategi. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. approaches and methods of teaching techniques of reading. jenis dan kaedah penilaian bahasa. penilaian kemahiran membaca. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. evaluation. types and method of language assessment. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. application of Road Safety Education. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. Teori Huraian Bahasa. application of teaching language approaches. taksonomi dan domain.

pengurusan dan penjagaan. finance. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. pengenalan kepada ikan hiasan. pemilihan pakaian. and vegetable and ornamental crops production technology.This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. financial management. undang-undang perniagaan. interpretation as well as report writing on assessment. electronic commerce (E-commerce). proses jahitan dan membuat pakaian.alternative evaluation skills for using rubric. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. business law. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. kewangan. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. test specification table. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. membina Jadual Spesifikasi Ujian.perniagaan elektronik (E-dagang). teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. penggunaan dan interpretasi data. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. strategy. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. implement teaching planning and audio visual aids. jenis penilaian. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. tool and material management. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. pelbagai cara penilaian. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. various methods of evaluation. marking scheme and mark analysis. This course deals with three main components: home technology. penyediaan batas dan bekas menanam. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. competency and school based evaluation. pembiakan dan penanaman. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. item development. peraturan pemarkahan. safety and rule regulation. workshop safety. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. choice of clothing and sewing and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. portfolio. discussion on validity and reliability of evaluation format. pemeliharaan ikan hiasan. management and administration. analisis markah dan statistik asas. technique and teaching methodology. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. rearing ornamental fish technology. basic statistic. Topics coveres studies on fabric.

surelisme. propagation and planting. short stories. the ornamental fish. bercerita. creative writing themes and issues. semiotik. cerpen. theatre inclassroom. tropical freshwater ornamental fish:. tema. pascakolonial. genre writing publishing. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . teater pembaca. This course elaborates on literary critics field like. popular novel. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. poems. novel remaja. kekuatan karya kreatif. post modern. surelism. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. reading reception dan reflection theory. genre formation process. selection and preparation of equipments and materials. simulasi dan improvisasi. proses pengeraman bahan. pascamoden. dan new critics. plot. hermeneutic. adolescent novel. opinion angle. puisi. watak dan perwatakan. tetamu dalam aksi. story telling. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. latar tempat. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. plant care. dialog dan latar tempat. sudut pandangan. short term vegetable and ornamental crops. plot. harvesting and use of plants produced. arcitipal. teachers in action. eksistensialisme. femenisme. and teacher as a writer. puppet. post colonial. creative writing strength. dan guru sebagai penulis. semiotic. rearing ornamental fish technology. teater untuk kepelbagaian tujuan. persoalan. psyco-analysis. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. existensialism. novel popular. guru dalam peranan (teachers in action). This course elaborates on the introduction to theatre in education. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. management and care of ornamental fish. kritik genre dan kritikan baru. the vegetable and ornamental crops production technology. visitor in action. post structuralism dan deconstruction. femenism. genre critics. reading theatre. teater dalam bilik darjah.clothes making processes. theatre for multipurpose. autobiography. fenomenology and hermeneutic. fenomenologi. preparation of planting beds and containers. penerbitan karya. boneka. marxism. dan isu karya kreatif. simulation and improvisation. dialog and location background. resepsi dan teori tindak balas pembaca. Marxisme. psikoanalisis. 9. character and characterisation.

penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. creative movement. pergerakan kreatif. history and background. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. muzik dengan pergerakan. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. types. cinematography. jenis dan bentuk drama kanakkanak. pengujian dan penilaian. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. theatre and children theatre. etika pementasan. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. asas lakonan dan vokal. basic dramatisation. sejarah dan latar belakang. jenis-jenis pergerakan. pengurusan produksi. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. produksi. and presenting a performance. actors selection. pengarahan. testing and evaluation. elemen. teater dan teater kanak-kanak. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. teori pementasan. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. music with movements elements of movement. a performance. dan pembinaan skrip. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan.Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. stage performance theory. and forms of children drama. element. pemilihan. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. unsur-unsur pergerakan. perancangan pengajaran dan pembelajaran. sumber pengajaran dan pembelajaran. forming production management. teaching and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . implementing a screen testing. pementasan. and vocalisation. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. directoring. pemilihan pelakon. 10. sinematografi dan persembahan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. improvisasi. selection and script writing. production. performance ethics. This course elaborates on the definition and concept of drama. mengadakan sesi uji bakat. teaching and learning resources. technology in teaching and learning music in classroom.

penubuhan ensemble alat muzik perkusi. basmalah. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. nyanyian semerta dan aural. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children.learning music through movements. introduction to children’s songs. 11. children’s songs and cultural songs. Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) PRM3104 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. dan khatam al-Quran. interpretation ayat akhlak. lagu-lagu patriotik. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. impromptu singing and aural. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. basmalah. nyanyian kanak-kanak. takbir. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. tafsir ayat akhlak. tafsir ayat hukum. and khatam al-Quran. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. isti’azah. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. interpretation ayat hukum. tafsir ayat aqidah. Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) PRM3103 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. takbir. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . isti`azah. patriotic songs. interpretation ayat aqidah.

wuslah. Nuh. reading and writing. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. arRahman. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. Jin. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. hadith palsu dan implikasinya. burdah. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. riwayat hidup perawi hadith. arRahman. hukum beramal. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. Nuh. Nasikh. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . Hadith Qudsi. the degree of Hadith and rules. Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. its mukjizat. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. 12. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. Muhkam and Mutasyabih. martabat. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. mukjizat al-Quran. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. definitions. Jin. harakat. wuslah.PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Nahawand. Muhkam dan Mutasyabih. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Nahawand. Mansukh. Nasikh and Mansukh. Sikah dan Jiharkah. harakat. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. burdah. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. The topic Language and literature is also introduced. Each tarannum will focus on tabaqat.

syllabus study. membaca. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. pengajaran kelas cantum. the teaching of grammar. general principles in the teaching of language skills. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. the teaching and assessing of literature for primary schools. theories of second language acquisition. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. morphology. communication. and semantics. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. the teaching and assessing of writing skills. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. kemahiran membaca dan menulis. syntax. methods and techniques. BAHASA CINA Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . komunikasi. spelling and dictation. remedial and enrichment activities. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur.Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. tatabahasa dan ejaan. classroom management. the teaching and assessing of vocabulary. pengajaran. morfologi. sintaks dan semantik. adaptation and simplification. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. and introduction to lesson planning. the English sound system (phonology). kemahiran mengurus bilik darjah. multiple classroom teaching. integration of language skills and language content. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. the teaching and assessing of listening and speaking skills. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. an overview of teaching approaches. developing classroom skills. pengajaran. 13. peperiksaan dan penilaian. materials selection. the teaching and assessing of reading skills. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. testing and evaluation. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran.

peranan. This course studies the concepts. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua.BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. This course comprises the basic concepts. teori pembelajaran konstruktivisme. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. mengenali dan menulis aksara Cina. functions. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. ciri-ciri. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 . BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. latihan merancang. implementation. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. characteristics. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. Constructivism Learning Theories. followed by planning. roles. proses pelaksanaan. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. principles. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. prinsip dan fungsi. This course covers the methodology in learning. matlamat. managing and implementing teaching and learning. methods.

serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian.BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. preparing the table of specification and analysing test results. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-018 . This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool.

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. It focuses on Tense types and aspects. Subject-verb agreement. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. bertutur. speaking. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. reading and writing. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). The topics emphasizes on listening. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. Sentence types. and Cohesive devices in spoken and written language. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 .

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. Pentaksiran. merancang. 1. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.5 1.4 2. 3. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.6 2. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. sosial.5 2.1 3. 1. emosi dan tekanan secara berkesan.2 1. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.2 3.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.3 2.2 2.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. budaya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-01 . psikologi dan etika profesional keguruan. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.4 1. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. mengintegrasikan kemahiran mengajar.3 mengurus masa.1 1. teori pembelajaran. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. 2. 2.6 3. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. bahan kurikulum. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal.

mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia.6 5.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. etika 4. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif.Hasil Pembelajaran 3.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4. akauntabiliti integriti. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.4 4. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6.5 4.4 5. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren.1 5. 4. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. Etika.6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-02 .2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan.2 5. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Kaedah Saintifik.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi.5 3. Komunikasi. 5.3 5. 4. 6. 4. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama.4 3. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika.

Hasil Pembelajaran 6.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan; menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan; memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.

6.4 6.5

7. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian. 7.1 7.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian; membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan; membuat muhasabah diri, menerima kelemahan diri dan sanggup berubah; mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian;

7.3 7.4

7.5 menggunakan kemahiran akses kendiri, kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan. 8. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8.1 8.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu; mengenal pasti kewangan, tenaga manusia, bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan; Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan; menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu; menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis, kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan.

8.3

8.4 8.5

LAMPIRAN 2
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-03

KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2
BIL. 1. 2. 3. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran
• Pendidi kan Seni Visual

CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

• • • •

Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil

* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

4.

Pendidikan Khas Masalah Pendengaran

Pendidikan Jasmani

Pendidi kan Seni Visual


Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

• • • •

Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil

* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

5.

Pendidikan Khas Masalah Penglihatan

Pendidikan Jasmani

Pendidi kan Seni Visual

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

• • • •

Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil

* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

6.

Pendidikan Prasekolah

Pendidikan Jasmani

Muzik Prasekolah

Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan

7.

Bahasa Melayu

Pendidikan Jasmani

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-04

BIL.

MAJOR

ELEKTIF 1 • • •

ELEKTIF 2 Pendidikan Moral Kemahiran Hidup •

CATATAN daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM.

Persuratan dan Kesenian Melayu • Pendidikan Seni Visual 8. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

9.

Sains

Pendidikan Jasmani

• •

Englis h Language

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

10.

Matematik

Pendidikan Jasmani

• •

Englis h Language

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-05

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral 14. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 11. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-06 . Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. MAJOR Reka Bentuk dan Teknologi ELEKTIF 1 Pendidikan Jasmani • • • • • ELEKTIF 2 Englis h Language Bahasa Melayu Pendid ikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • CATATAN Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13.BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12.

Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-07 . Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 17.BIL. pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan • Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Kewarganegaraan Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • CATATAN 15. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l 16.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-08 .

Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Datin Sitti Haishah binti Abd. Bhg. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful