P. 1
Buku Panduan Pismp2010 Baru

Buku Panduan Pismp2010 Baru

|Views: 1,638|Likes:
Dipublikasikan oleh Ryan Wan

More info:

Published by: Ryan Wan on Jul 20, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH
 • 2.BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH
 • 4.BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH
 • 5.PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH
 • 7.PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH
 • 8.PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH
 • 9.PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH
 • 11.SAINS PENDIDIKAN RENDAH
 • 12.REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH
 • 13.PENDIDIKAN PRASEKOLAH
 • 15.PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH
 • 17.PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

6. 9.02 PE1-01 . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) i . dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 3.09 PE2-01 . dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 2 5.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. 7.03 KM-01 .087 AP-01 .06 PP-01 . 14. Matlamat. 8.018 TK01 LAM-01 LAM-04 11 12 13. 4. 10. 2. 7 16 19 23 KW-01 . Struktur Program.

Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised). Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Pengenalan. Agihan Kursus Mengikut Semester. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru. Sinopsis Kursus. Justeru. Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) ii . Matlamat. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. selamat maju jaya. dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Matriks Hasil Pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. pelantikan tenaga pengajar. Di samping itu. Sekian.

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Development al REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . futuristik. dan bersepadu.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. relevan. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. berdaya fikir. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. kreatif. inovatif. responsif. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. holistik. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik.

Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum. aktiviti kokurikulum. • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). iii. Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. dan Bina Insan Guru. nilai/disposisi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iv. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. • Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal • Berasaskan kurikulum sekolah rendah • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). • • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. • Melaksanakan amalan terbaik. Education for International Understanding (EIU). Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. • ii. v. Berasaskan Hasil Pembelajaran • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. kemahiran. Holistik setiap iv .i. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan.

Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. latihan industri. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. d. kajian kes. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. pentaksiran prestasi (performance assessments). dan tugasan. Penggunaan Unit Plan. bahan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). f. penilaian tugasan terarah. kerja kursus. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. praktikum. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. penyelidikan tindakan. e. internship.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. Portfolio Pembelajaran. c. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. b.

hasil pembelajaran. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika. Ujian Akhir Kursus. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran.MQF). dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan • Kaedah Saintifik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi .Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework .

MATLAMAT. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .PENGENALAN.

Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. dan etika profesional keguruan. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. v.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. vi. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . Sebagai prasyarat. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. viii. kemahiran. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. vii. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. iv. psikologi. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. bahan kurikulum. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. ii. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. sosial. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. pentaksiran. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. etika. Memiliki dan menampilkan nilai. budaya. iii. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal.

SISTEM AKADEMIK. STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 .SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. diberi Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka.

Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. dan Amalan Profesional. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. 1. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • • Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Major. kemahiran generik. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) 3. KURSUS KURSUS WAJIB KREDIT 23 (17%) • 2.

• Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Sepanjang mengikuti program. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. major dan elektif. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET).

Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Permainan Kokurikulum .Olahraga Kokurikulum .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum . KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM. 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6. 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .Unit Beruniform II Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum .

Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Kursus Major. Senarai Kursus Major dan Kod BIL.Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu, Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I - Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II - Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

2.

BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

7

KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115

KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah

KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%)

SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

4.

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

8

5.

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115

5.

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

9

6. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM. 1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .7. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.Membentuk dan Membuat Binaan.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10. Fractions. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 .9. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry.

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI .11. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 .PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) 2(0+2) 45 (34%) SEM. SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science. Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

13.

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115

14.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

14

15.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

15

17. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

16

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 12 (9%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 18 . Jasmani 5 Pendidikan . 1 Pendidikan 3 Kesihatan . Islam 9 Bahasa Arab .PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 2 3 4 5 7. 5. Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 Pendidikan . Elektif 1 Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.

Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers.Pakej Elektif 2 Bil. 3 4 5 6 Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Mathematics 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Bahasa Melayu Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 . Fractions.

Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 14. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Elektif 2 Kemahiran Hidup Kursus RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah Pendidikan AlQuran English Language 13. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK).Bil.

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

*** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .

Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 . Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 * ** *** KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

s 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m.Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa XXX3114 Major XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) INT3101 Internship (4 minggu) Jumlah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 KREDIT 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 . Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum . Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KURSUS KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) Kokurikulum . ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.

* Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri, terarah kendiri, dan penilaian kendiri. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut, tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran, pendidik yang inovatif, penguasa ilmu yang mantap, pengguna teknologi maklumat yang cekap, serta pemupuk nilai yang gigih. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah, tutorial dan amali. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses, mengumpul, dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

23

SINOPSIS KURSUS WAJIB

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Prominent Figures of the Islamic Civilisation. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. Contemporary Issues. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. It focuses on the English Sound System. membaca. basic concept Islamic Civilisation. kemahiran mendengar dan bertutur. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. This course focuses on the Introduction of Civilisation. bertutur. tatabahasa. tokoh-to koh tamadun Islam dan Asia. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. Sentence Types. konsep asas tamadun Islam. bengkel pembelajaran secara individu. Reading Skills. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. Listening and Speaking Skills. bengkel aktiviti pratulisan. writing academic papers and writing reflections. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. jenis-jenis ayat. membaca. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). interaction among various civilisation. Types of Questions. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. kaedah abjad. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. writing for different text types. Tenses. Pendidikan Seni Visual. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. reading skills. kaedah pandang dan sebut. dan menulis pelbagai penulisan. Islam in the Malay Civilisation. berpasangan dan berkumpulan. bengkel aktiviti penulisan mekanis. It builds further on parts of speech/word classes. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. Islam dalam tamadun Melayu. jenis-jenis soalan. penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. listening and speaking skills. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Parts of Speech/Word Classes.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. bengkel pengajaran menggunakan boneka. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). dan menulis untuk pelbagai tujuan. dan kemahiran mendengar. interaksi antara pelbagai tamadun.

economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. The topics discussed are problem solving. agama dan hubungan etnik. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. measurement. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. and also data analysis and interpretation. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.This course explains and applies pre-reading activities. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. and the role of government and society in ethnic relation. warna dan ruang serta deria dan seni. spatial sense. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. melaksanakan aktiviti mengenal irama. alphabet method. construct and use non electronic teaching and learning materials. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. religion and ethnic relation. operation and computation. workshop for using puppets. basic reading workshop : phonetic method. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. This course focuses on ethnic relation in Malaysia. application and management in teaching and learning activities. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. seminar and exhibition of Malay language remedial materials. konsep-konsep asas hubungan etnik. operasi dan pengiraan. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. pengukuran. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. Visual Art Education and Physical and Health Education. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. kesedaran ruang. mechanism of writing workshop. dan juga analisis data dan interpretasi. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. knowledge and basic skills in arts in primary school. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. look and seeing method. masyarakat pluralistik Alam Melayu. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. individual. workshop for sound production using digital recorder. pluralistic society in the Malay world. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . basic concepts in ethnics relation. menjalankan aktiviti meneroka. pre-writing activity workshop.

pengenalan alatan. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. asas kawad kaki.colour and space as well as senses and arts. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. mengetahui. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. discipline and spiritual. dan majlis rasmi. organizing of activities and competition.rhythm. pengurusan dan pentadbiran. introduction on equipment. court and rules and regulation of games. pengukuhan kemahiran dalam permainan. expressing through arts. constitution of uniform units. setup of cocurriculum unit. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. perlembagaan unit beruniform. filing system. disiplin dan kerohanian. gelanggang dan undang-undang permainan. This course focuses on cocurriculum in primary school. asas pertolongan cemas. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. pengurusan mesyuarat dan kewangan. management and administration. management of court / field and team and organizing competition. management of meeting and budget. sistem fail dan surat menyurat. and official function. penubuhan unit-unit kokurikulum. experiencing. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. exploring. principles of first aid. games enrichment. pengelolaan aktiviti. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . structure and organization. implementing and managing creative activities by integrating music. This course focuses on the history of uniform unit. planning and camping. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. marching. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. training and tactical of games. knowing. struktur dan organisasi. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. latihan dan taktik permainan. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools.

Through the activities. field event. building their self-esteem. khidmat pendidikan kepada komuniti. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. kemahiran asas. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. team management. persediaan. berdaya tahan. progressive and resilient. pengurusan. berdaya maju. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. management. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. pembinaan self-esteem. perkembangan dan kepentingan persatuan. pelaksanaan dan penilaian projek. jenis khidmat kemasyarakatan. track events. pengurusan ukuran balapan dan padang. history. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. This course is a four days camping programme. sejarah dan undang-undang. organizing competition. rules and regulation. guru dan akauntabiliti profesionalisme. development and importance. aktiviti kemasyarakatan. potensi dan citra diri seorang insan guru. sejarah. implementation and evaluation of project. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. This course focuses on the introduction and concept of society. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. basic skills. management in measurement of track and field events. preparation. dan berdaya saing. history. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . This course focuses on the general knowledge. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. classification of society.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. pengkelasan persatuan. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. guru dan hubungan dengan komuniti.

BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. infrastructure and school curriculum infostructure. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. kembara sosial. pengurusan sekolah. Act 550 (1996). lawatan benchmarking. Surat Pekeliling Ikhtisas. kemahiran mendengar secara efektif. Students are exposed to the skill of planning. speaking skills. public speaking. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. students are exposed to teachers and law mandate. iklim sekolah. The course emphasises on the balanced teacher self development. teacher relationship with community and honesty. kreatif dan inovatif. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. benchmark leadership characteristics. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. aktiviti kerohanian/moral. khidmat pendidikan kepada komuniti. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. service circulars. Pekeliling Perkhidmatan. mandat. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. latihan dalam kumpulan. interaksi dengan komuniti setempat. profesional circulars. kesantunan berbahasa. organising and attending workshops. ciri-ciri kepimpinan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. tertib di meja makan. Akta 550 (1996 ). This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. school climate. pengucapan awam. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. managing official ceremonies and dressing code. table ettiquette. effective listening. jenis khidmat kemasyarakatan. protocol. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. moral acitivities. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. school organisation. raising the flag. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian.

refleksi. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. professionasme commitment reports and reflective evaluation.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). inovasi guru cemerlang. reflection. finding. interaksi profesional dengan guru cemerlang. conflict inventory. professional. interpretasi dapatan ujian. benchmarking visits. innovation. lawatan benchmarking. This course aims to upgrade continuos self professionalism. inventori konflik. interaction with excellent teachers. tema bengkel. administering post inventory test of self direct search. The focus of the course is related to workshops. interpretation of test. workshops theme. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 .

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

This course encompasses the child’s learning environment. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. factors that influence the development of the child. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Western and Eastern philosophy of education. nature of human beings from the religious and biological perspectives. prinsip-prinsip asas perkembangan. implications of individual differences. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. the roles of teachers in classroom management. development of children with special needs. the National Philosophy of Education. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. the underpinning theories of child development. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. different stages of development. historical development of the Malaysian education system. basic principles of child development.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. model-model pengurusan disiplin. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. various learning theories. This course encompasses the developmental process of a child. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. models of discipline management. implications on teaching and learning. pelbagai teori pembelajaran. This course consists of the development of Islamic. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. implikasi faktor perbezaan individu. motivasi. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 .

gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. peringkat perkembangan guru. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. production. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. kemahiran berkomunikasi. theories. matlamat. penggunaan dan penilaian media pengajaran. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. roles of ordinary teachers as guidance teachers. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. akauntabiliti dan kesantunan guru. leadership and roles of teachers. types of guidance and counseling services. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . ethics and accountability. characteristics of a teacher as a professional. communications skills. selection. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. pengurusan media dan sumber pendidikan. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. application of technical skills in using various instructional media. needs. etika. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. utilization and evaluation of educational media. pemilihan. teacher politeness. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. management of educational media and resources. penghasilan. integration of information and communication technology in teaching and learning. This course discusses concepts. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. teori. kepemimpinan dan peranan guru. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. peranan guru biasa sebagai pembimbing. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. practices and development of educational technology.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. learning styles based on different multicultural aspects. multicultural relationship skills and issues. stages of teacher development. This course discusses the concept of a profession.

This course discusses educational issues and current challenges. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 .EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. early symptoms of emotional disturbances amongst students. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. innovation and managing educational changes. teachers and ways to overcome. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

penulisan langkah pengajaran. concept and techniques : role play. the writing of teaching steps. defination. pendekatan. and writing. kodkognitif. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. situasional. konstruktivisme dan kontekstual. definisi. kewarganegaraan. sumbangsaran. pendekatan induktif dan deduktif. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. kemahiran menulis. kajian masa depan dan sistem bahasa. kaedah dan teknik. penyerapan. pengisian kurikulum: ilmu. simulation. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. drama. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. telephone conversation and report presentation. forum. inquiry. soal jawab. kemahiran belajar cara belajar. “5P” concepts. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. bercerita. audio lingual method. kemahiran mendengar dan bertutur. dialogue. pendekatan eklektik dan komunikatif. story telling. objektif dan organisasi kandungan. perbahasan. drill. approaches. drama. latih tubi. content objectives and organization. linguistik. inkuiri penemuan. peraturan sosiobudaya. question and answer. natural method. oral-aural. bahasa komuniti. This course describes and elaborates aspect of philosophy. simulasi. daily lesson plan orientation. method and techniques. konsep dan jenis teknik : main peranan. eklektik and communicative approach. tatabahasa terjemahan dan terus. code-cognitive. oral-aural. quiz.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. perbualan telefon dan penyampaian laporan. situational. nilai. brain storming. lingusitic. grammar translation. reading. discussion. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. kaedah natural. inductive and deductive approach. dialog. aims. pemulihan dan penilaian (“5P”). kaedah ajuk hafaz. kemahiran membaca. konsep penggabungjalinan. perbincangan. forum. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . pengayaan. orientasi rancangan pengajaran harian. added value skills and language system. kecerdasan pelbagai. kuiz. matlamat. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. debate. comunity language.

Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . kaedah pengajaran bahasa Melayu. mastery. konstruktivisme. pendekatan. kaedah. Teori Pemerolehan Bahasa. mastery. teaching method for teaching Malay Language. konstruktivisme. pembelajaran masteri. method. application of value added skills. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. Teori Huraian Bahasa. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. method. application of learning language approach. teaching method for Malay Language. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. techniques. application of teaching language approaches. approaches. Teori Pemerolehan Bahasa.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. application of value added skills. Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. constructivisme. pembelajaran masteri. the implementation of teaching and learning activities through contextual. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. application of teaching language approaches. techniques. This course focuses on teaching component. kaedah pengajaran bahasa Melayu. the concepts of strategy. konsep-konsep: strategi. application of learning language approach. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. application of Road Safety education. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. teknik. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. approaches. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. application of Road Safety Education. constructivisme. pendekatan. konsep-konsep: strategi. teknik. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. kaedah. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. the concepts of strategy. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual.

animation in presentation. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. kemahiran menulis. penilaian bahasa berasaskan projek. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. pengaplikasian struktur perpautan. pembinaan ujian. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. pengajaran bahasa secara atas talian. preparation of teaching plan for reading skills. linkages in application structure. table of test specifications. This course elaborates on listening and speaking skills. penilaian pengalaman pembelajaran. and measurement. penilaian kemahiran membaca. learning CDs in teaching. approach to teaching writing skills. types and method of language assessment. application of information processing model. kemahiran membaca. teaching reading skills. virtual and video learning. approaches and methods of teaching techniques of reading. reading skill. This course describes the use of internet. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. project based language assessment and school based assessment. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. mereksa cipta animasi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. penggunaan alat pengarangan. taksonomi dan domain. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. testing development. conference and exhibition in ICT. procedures. ethics. teknik pengajaran kemahiran membaca. language skills assessment and language activities.BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. writing skills. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. on-line learning of language learning. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. bengkel penggunaan cakera padat. taxonomy and domain. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. jadual spesifikasi ujian. internet resources. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. assessment of reading skills. kemahiran mengarang. learning homepage. pengujian dan penilaian. evaluation. assessment of learning experience. jenis dan kaedah penilaian bahasa. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. use of writing tools.

sifat bahasa. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. language variation. enrichment education. super segmental phonemes. and standard pronunciation. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. sejarah perkembangan ilmu linguistik. This course elaborates on phonetic and phonology theories. penyediaan bahan bantu mengajan. refleksi : pemikiran dalam linguistik. external factor. preparing the lesson plan of remedial session. huruf-huruf dan simbol fonetik. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. lingistik kontekstual. teaching practical session. segmental phonemes. contextual linguistic. dycronic linguistic. implementing of enrichment exercise.BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. pronunciation and syllablication transcription. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. articulation and articulators. differences in organizing and strategy. prosedur program pendidikan pengayaan. pronunciation and syllablication in Malay language. struktur linguistik. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. language characteristics. applied linguistic. linguistik diakronik. This course elaborates on various linguistic fields. pronunciation and syllablication exercise. faktor luaran. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. fonem suprasegmental. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. pelaksanaan aktiviti pengayaan. fonem : fonem segmental. linguistik gunaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . teaching of assessment. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. and scientific Malay language. paradigmatic rule. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. peraturan paradigmatik. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. stylistic. procedure of enrichment education programme. specific ways in organizing the remedial session. sesi latihan pengajaran. phonemes. This course elaborates on remedial education. linguistic developement history. dan latihan mentranskripsi. artikulasi dan artikulator. variasi bahasa. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. reflection : thinking in linguistic. pendidikan pengayaan. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. perbezaan pengelolaan dan strategi. linguistic structure. alphabet and phonetic symbols.

lambang. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. frasa sendi nama. kata kerja. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. klausa. istilah singkatan. makna peribahasa. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. sumber istilah. bentuk perkataan bahasa Melayu. proof theory. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. jenis kata adjektif. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. dan ejaan. symbols and spelling. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. ayat tunggal. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. adjectives phrase. This course elaborates on semantic. prepositional phrase. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. fitur makna. adjectives. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. verbs. teori pembuktian. affixes in Malay language. adjectives. Perkamusan. sejarah ejaan jawi. verb phrase. and functional word. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu.BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. golongan kata. frasa adjektif. semantic change. dan kelas kata tugas. perubahan semantik. dan pembentukan kata baharu. imbuhan dalam bahasa Melayu. single sentence. korpus bahasa. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. the sentence in Malay language included phrase. and the formation of new words. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. perkamusan. lexical and contextual meanings. dan proses penerbitan ayat. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. feature meaning. skema tatacara pembentukan istilah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . ketaksaan dan kekaburan makna. terminology and terminology construction schedule. dan kaedah dan teknik terjemahan. golongan kata kerja. types of words. ayat majmuk. ayat dasar. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. frasa kerja. idiomatic meaning. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. peristilahan. verbs. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. kata adjektif. ambiguity and vague meanings. makna ayat. short forms. isu bahasa terkini. clause. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. Malay language word form. makna leksikal. complex sentence and sentence construction process.

and national culture. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. Malay culture (from political. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. the study of the classical Malay language texts and its shift. world view and Malay society cosmology. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . analisis data. Malay language preindepence and past independence. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. concepts of action research and models. current language issues. masyarakat. society. data analysis.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. proses penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. and economic aspects). interprestasi data penyelidikan tindakan. educational research procedure. dictionary. It discusses introduction to research methods in education. penganjuran seminar. dan ekonomi). the future and the challenges of the Malay language. kaedah-kaedah pengumpulan data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. modernisation and planning of the Malay language. perancangan dan cadangan. writing development of vocabulary of the Malay language. social. spelling. serta kebudayaan kebangsaan. data collection methods. data collection considerations. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. the history of the development of the romanise. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. Malay culture in literary and non literary resources. types of educational research. planning and proposal. language corpus. This course elaborates on concept of culture. and translation techniques and method. action research prosess. the history of Jawi spelling. interpreting the action research data. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. introduction to various types of educational research design. sosial. external influence in Malay society. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . the flow and experts of the Malay language vocabulary.

BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. importance. documentation and publication procedure of action research. and classification. reading. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. kepentingan. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. and writing. membaca dan menulis. children and adolescent literature. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. discusses every component of the language skills including concepts. speaking. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . organization an action research seminar. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. membaca dan menulis. speaking. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. describes the teaching steps for every skill. literary teaching and learning techniques and activities. sastera bandingan.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). reading. This course discusses on the methodology of teaching listening. 2. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. sastera kanakkanak dan remaja. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. tujuan. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. and writing skills. approaches in understanding primary school literary texts. bertutur. comparative literature. aims. bertutur. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. and primary school literary texts appreciation. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera.

nominal and verbal sentences. awzan sarfi (pola morfologi). verbs. the principles. Ma’ani and Badi’. teaching suitable syntax. juga mendedahkan kaedah. kata nama fleksi. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. gaya kecuali . teaching techniques for primary school. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. nouns. mendedahkan kaedah. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. rules and forms of Arabic Morphology. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. types of phrases and sentences using nominative. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . nouns and verbs approaches. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. techniques and strategies Rhetoric of Arabic. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . kata kerja tidak fleksi. techniques and strategies to teach Arabic morphology. accusative and genitive.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. akusatif dan genitif. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. struktur ayat namaan dan pembentukannya. articles. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. penggunaan gaya bahasa. approaches. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. kata kerja fleksi. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. kata terbitan. seruan. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. al-Ma’ani dan al-Badi’. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1.

zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. aplikasi perisian. Jahily. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. syllabus contents and curriculum specifications. software applications explains. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. well-known poets. combination of using text book. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. prose and poetry. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. syllabus and text book. tema. zaman permulaan Islam. Arabic multimedia terminology. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. zaman Bani Umaiyah. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. iaitu zaman Jahiliyah. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. Abbasy and Modern. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. orators and writers. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. Umayyad. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . hasil-hasil karya penyair. keistimewaan. early Islam. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . assessment book and teacher’s guide. various types of knowledge sources such as websites via internet. types of literature.

This course exposes students to the terminology of assessment. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. daily. lesson planning. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. menghuraikan jenis–jenis kemahiran.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. prosedur penyelidikan pendidikan. implement of the micro and macro teaching. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) BAM 3112 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. This course discusses the concept of micro and macro teaching. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. proses penyelidikan tindakan. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. different skills. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. evaluation and examination of Arabic language. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. pengukuran. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . prinsip-prinsip asas penilaian.

organization an action research seminar. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. pertimbangan dalam pengumpulan data. educational research procedure. moneme. syllable and word. sukukata dan kata. penganjuran seminar. kaedah-kaedah pengumpulan data. It discusses introduction to research methods in education. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.perancangan dan cadangan. second and foreign languages. monem. vowel and consonant. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. data collection methods. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. language acquisition theories. data analysis. planning and proposal. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. bahasa kedua dan bahasa asing. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. action research prosess. introduction to various types of educational research design. concepts of action research and models. interprestasi data penyelidikan tindakan. types of educational research. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. phoneme. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. writing an action research report and article and ways of making action research data public. communicative competency and psychological language. interpreting the action research data. analisis data. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. documentation and publication procedure of action research. data collection considerations. morfem.

the terminology of assessment. dan peribahasa. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. pembinaan item. konsep penilaian. pemulaan dan penutup pelajaran. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. and idioms. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. kosa kata. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. penjelasan konsep. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. evaluation and examination of Arabic language. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. penilaian kemahiran berbahasa arab. 3. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. types of tests and the principles in building Arabic tests items. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. teknik soal jawab. Perancangan dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-012 . vocabulary. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . penilaian kendalian sekolah. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa.

writing reflections and understanding micro teaching concepts. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. serta konsep pengajaran mikro. sentence structure. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. types of sentences and rhetoric. frasa. characteristics. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata.pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. genre and historical development. questioning techniques. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. phrases. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. komponen ayat. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. This course discusses the concept. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . defining concepts. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. jenis-jenis ayat dan retorik. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. the roles and ethics of language teachers. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. ciri-ciri. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. principles and objectives of teaching Chinese language.

This course covers the methodology in learning. This course studies the concepts. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. teori pembelajaran konstruktivisme. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. roles. matlamat. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. ciri-ciri. and historical development of prose. latihan merancang. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. Constructivism Learning Theories. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre.Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. followed by planning. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. peranan. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. managing and implementing teaching and learning. characteristics. Texts from different types of prose are selected as basic reading. This course comprises definitions. characteristics. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. mengenali dan menulis aksara Cina. This course covers the teaching and learning methods of reading.

Ci and Sanqu. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. implementation. This course covers the basic techniques in writing skills. This course comprises the basic concepts. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. Shi. dan Sanqu. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. Ci. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. principles. preparing the table of specification and analysing test results. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. various characteristics and historical development of poetry. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. i. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. Each topic will be followed by micro or macro teaching. iaitu Shi.e. proses pelaksanaan. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. functions. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. This course comprises definitions. prinsip dan fungsi. methods. are selected as basic texts. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan.BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. dipilih sebagai bacaan asas. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Distinctive poems of three different types.

educational research procedure. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. This course encompasses definitions. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. characteristics and historical development of novel and drama. 4. proses penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. perancangan dan cadangan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. data collection considerations. concepts of action research and models. interprestasi data penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Distinctive texts of different short stories. introduction to various types of educational research design. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. data analysis. documentation and publication procedure of action research. types of educational research. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. organization an action research seminar. action research prosess. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. novels and dramas are selected as reading texts. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-016 . data collection methods. fiksyen. interpreting the action research data. planning and proposal.Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. pertimbangan dalam pengumpulan data. analisis data. fictions.

Solliyal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-017 . morphology system. keperluan sukatan. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. In addition. articulations. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) BTM3102 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. the definition of linguistics. This course exposes students to various theories. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. It exposes students’ to the theory. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil.Definisi ilmu linguistik. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) will Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. sistem bunyi vokal. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kaedah. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa.Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. konsonan. Pendedahan juga diberi tentang teori. sistem fonem bahasa Tamil. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. Topics discussed include Eluthiyal. Solliyal dan Thodariyal. aims to enhance students knowledge of Phonology. kajian fonologi bahasa Tamil. morphem and competence in the Tamil language. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. sistem morfologi. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. tempat atrikulasinya. kaedah.

aspek bacaan luas.and Thodariyal. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. they are expected to produce various creative texts of their own. It discusses the theory. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. kaedah pengajaran elemen tatabahasa. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. Emphasis is given to inductive. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. and activities and resources for teaching literature.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. With the exposure. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. approaches and strategies of teaching literature. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-018 . This course focuses on topics related to various functions of language and its use. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. pelbagai genre penulisan. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. penguasaan dan penggunaan bahasa. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing.

Topics include appreciating poetry. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. pentaksiran dan penilaian. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. pembelajaran Bahasa Tamil. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . sastera kanak-kanak. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. Besides looking at themes. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. poetry in motion and folklores. puisi. ‘Aniyiyal’. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. It discusses the importance of creative Tamil literature. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. This course focuses on the various genres relating to children. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. constructing the JSU.Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. caricatures. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. developing the marking scheme and the administration of examinations. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. aniyiyal dan yaappiyal. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. analyzing items. In addition. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. kaedah pembinaan instrumen. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. kepentingan dan peranan berita. cartoons. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. children’s literature. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. menganalisis item. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman.

discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . the authors and themes. kaedah-kaedah pengumpulan data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. types of educational research. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. writing an action research report and article and ways of making action research data public. proses penyelidikan tindakan. interprestasi data penyelidikan tindakan. authors and themes and analysis of epics. prosedur penyelidikan pendidikan. concepts of action research and models. data collection methods. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . data collection considerations. pertimbangan dalam pengumpulan data. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. action research prosess.novels. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. data analysis. teknik penghasilan cerpen dan novel. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. Topics discussed include the history of classical poems. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. perancangan dan cadangan. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. planning and proposal. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels.. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. It discusses introduction to research methods in education. introduction to various types of educational research design. mengapresiasi keunikannya. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil.BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. educational research procedure. analisis data.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.

pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. budaya. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. sosialisasi. kandungan pelbagai disiplin. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. penganjuran seminar. and the amendment of education policy in national development history. zaman sebelum kemerdekaan. deviant and social control. devian dan kawalan sosial. interaksi dan struktur sosial. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. thematic strands. masyarakat dan negara. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. and races and ethnics. pre-independence era. the Malacca Sultanate as the basis of nation development.penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. post-independence era. This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. society and country. multi-disciplinary. organization an action research seminar. dan kaum dan etnik. culture. socialisation. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. interaction and social structure. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. zaman selepas kemerdekaan. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. 5. documentation and publication procedure of action research. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 .

physical system and the relation with human beings. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. and inculcation of values through government policies. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. power and authority. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. This course requires students to conduct practical activities. kuasa dan autoriti. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. the existing of nation. peranan guru dalam pemupukan nilai. moral and ethics. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. types of governments – comparative studies. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. sovereignty.Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. politics. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. moral dan etika. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. kedaulatan. strategies of education on sustainability in Social Studies. affective domains in instilling positive attitudes.tinjauan perbandingan. doctrine of power separation. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. doktrin pengasingan kuasa. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. human interaction with the environment and natural resources. education for sustainable development and education for international understanding. and politics and government in Islamic perspectives. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. moral human being. moral dan etika. kewujudan negara. politik. bentuk-bentuk kerajaan . dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. insan bermoral. This course focuses on values. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. teacher’s role in enhancing values. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan manusia. moral and ethics.

the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. which is a part of practical activities in the learning of social service. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. issues in assessment. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. analisis items. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.(Social Studies in Primary School) Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. Students are also exposed to the citizenship project. perancangan ujian. and Civics and Citizenship Education. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. and Civics and Citizenship Education. and the role of teachers in assessment. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. items analysis. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. measurement and statistics. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. evaluation and test. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. penilaian dan ujian. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. planning of test. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. validity and reliability of test. pengukuran dan statistik.

economic sectors in development. prosedur penyelidikan pendidikan. economic growth factors. interpreting the action research data. perancangan pengajaran. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. educational research procedure. and Malaysian economy and globalisation. writing an action research report and article and ways of making action research data public. perancangan dan cadangan. This course focuses on the study of economic development. sektor ekonomi dalam pembangunan. introduction to various types of educational research design. interprestasi data penyelidikan tindakan. transformasi dan pembangunan ekonomi. planning and proposal. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. kemahiran pengajaran. pengenalan analisis wacana. data collection methods. analisis data. problems of poverty and eradication strategies. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. data analysis. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . aspek sosial dalam pembangunan. rasional dan objektif. concepts of action research and models. economic transformation and development. human capital investment in knowledge-based economy. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. types of educational research. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. teaching-learning modes and techniques. teaching skills. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. action research prosess. pengajaran mikro dan makro. faktor pertumbuhan ekonomi. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. social aspects in development. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. kaedah-kaedah pengumpulan data. data collection considerations. proses penyelidikan tindakan.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. approaches and strategies in teaching-learning. It discusses introduction to research methods in education. pertimbangan dalam pengumpulan data. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. lesson planning. analisis wacana dan media Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . the micro and macro teaching.

and the solutions. discourse analysis and mass media. pembentukkan kaden. pemikiran kritikal dan analisis logik. klef-alto dan tenor. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. In the sight singing section. pembahagian masa tak sekata. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. peraturan pengharmonian. kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical. penganjuran seminar. meter dan nilai not. kegunaan analisis wacana. strengths and weaknesses of discourse analysis. triads. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. tidak lazim. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. 6. and objective manner. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. documentation and publication procedure of action research. critical thinking and logical analysis.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) PSS3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. the use of discourse analysis. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys.massa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-025 . MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim. chords and cadences. Penyelidikan Tindakan II . differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis. This course also focuses on sight singing. It consists of listening to intervals. triad. rational. skelnada major. melodi. introduction to discourse analysis. meters and note values. and discourse and social issues. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda. melodies. kord. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. organization an action research seminar. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. irregular meter.

major.penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. fungsi muzik dalam pendidikan. arpegio dan kord. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. compound and irregular time. progression of six four and chord progession in fifths. psikologi. aims and the functions of music in education. pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. matlamat. rules of harmony. faktor-faktor sosiologi. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. minor and chromatic scales and compound intervals. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. importance of music. sociological and psychological factors that affect music education. This is further Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-026 . knowledge of harmonization such as chord in different inversions. MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. philosophical implications. formation of cadences and the recognition of figured bass. alto and tenor clefs. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. irregular time division. Other than that ornaments in music scores will be taught. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. pembentukan kord dominan ketujuh. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord. pergerakan pembalikan kedua. Topics given focus here are meters in simple. In this course.

MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. In addition. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-027 . exercises in scale. jenis rentak iringan.applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. a variety of singing repertoire including two part singing. harmoni dalam permainan repertoire kibod. students use melodic decoration in their music composition. arpegio. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. Keyboard technical skills. arpeggio and chord playing. langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. kord dan pengaplikasian teori. lagu lapisan. teknik pengendalian alat iringan. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. singing. teknik bermain rekoder soprano. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. latihan bermain dalam pelbagai repertoire. accompaniment. teaching and learning of singing in the music classroom. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. This course continues from the previous keyboard I course. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. preparation and arrangement of percussion scores.

play block chords. kord. triads. bes alberti. plucking and strumming style. mengenal pasti jeda. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. sing melodies in keys changes from major to minor. bermain pelbagai rentak. kaden. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. broken chord. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . irama. dan konsep muzikal. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I.This course exposes students to various piano technical skills. MZP3108V Alat Muzik Utama . MZP3108G Alat Muzik Utama . This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. playing the guitar while singing. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. latihan dalam permainan iringan kord blok. bacaan not. Kemahiran pendengaran. This course caters to students without knowledge in guitar playing. cadence and rhythm. Focus is on posture. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. petikan dan cara ‘strumming’. melodies. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. aural practices. It involves aural studies in intervals.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. Memperkenalkan kord. chords.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. playing with different rhythm. bermain gitar sambil menyanyi. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. Students also develop listening skills through aural guitar playing. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. melodi. latihan aural. triad. chords and musical concepts. jumping chord. reading of notes. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. melody improvisation. playing a wider repertoire. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. mengimprovisasikan melodi di kibod. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian.

broken chords. plucking. sight playing and a variety in repertoire. alberti bass. aural. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. Emphasis is on style development. progressing to level two in piano playing techniques. Penekanan kepada perkembangan stail.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. bimbingan. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. MZP3112G Alat Muzik Utama . MZP3112V Alat Muzik Utama . This course focuses on continuity. pelbagai rentak dan kod. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. artikulasi. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. petikan dan cara ‘strumming’. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. strumming style with different rhythm and chords. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. In addidtion. permainan alat muzik. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. kemahiran membuat persembahan.jumping chords and chomping chords at the keyboard. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. In the teaching and learning of music in the classroom. articulation. latihan aural. singing folk songs. nyanyian lagu. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. bacaan not. rentak. dynamics and performance preparation. dinamik.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . rhythm. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. Carl Orff and Jaques Dalcroze. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. to reinforcement.

Students’ present their respective music composition present during this course. It comprises of preparing. This course is a continuity towards level III in piano playing technics. harian . sight playing and a variety in repertoire. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. This course exposes the students to compositional devices in music education. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang.Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus.rancangan harian. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. perancangan. Zapin and walking bass rhythms. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. Students are guided in these 3 components throughout the course. planning and writing the year plan. This course discusses the primary school music curriculum. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. format rancangan pelajaran tahunan. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course is a continuity from course vocal 1. mingguan.pengajaran mikro. primarily on the KBSR music education syllabus. Zapin. permainan piano dalam rentak Inang. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. rancangan mingguan . memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. ciptaan ensembel rekoder. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar.

Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. analisis skor. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. Style. artikulasi. bengkel. practice to reflect and write on the work carried out. planning of macro teaching sessions. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. articulation. This course is a continuity from course vocal II. dynamics and complex skills are developed as the course advances. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. This course focuses on macro teaching sessions. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. penekanan kepada perkembangan stail. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. Music in the form of dance. Muzik Ensembel Lain. MZP3115V Alat Muzik Utama .MZP3115G Alat Muzik Utama .Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. dan pengalaman praktikal salah satu genre. perancangan sesi pengajaran makro. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . “Popular social” ensemble music. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. langkah-langkah pengajaran makro. Muzik Ensembel Sosial Popular. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. rhythm. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . choral vocal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-031 . dinamik. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. rentak. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. Muzik Bentuk Tarian Utama.

workshops and practical experiences. music genres materials are selected from traditional classic music. instrumental ensemble. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV (Major Instrument – Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. lawatan ke program konsert / persembahan. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism.music and solo instrumental music. conducting and attending program concerts/performance. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. This course focuses on vocal diction techniques. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. Alat Muzik Utama .Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. teknik persembahan. score analisis. video watching or live performances. On this higher level. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. MZP3118V Alat Muzik Utama . Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. sight playing and a variety in repertoire. students are exposed to different music genres through listening activity. memimpin. ensembel instrumental. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. piano playing techniques. MZU3120 Muzik Dunia 2(2+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta.

20th century and Jazz eras. Romantik. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. klasik. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . Abad ke 20 dan Jazz. genre. MZP3121G Alat Muzik Utama . Barok. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. romantic and the 20th century eras with different music genres. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. karya dan stail dengan lebih mendalam. romantik.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 .This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. Classical. Jepun.(World Music) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. genre and compositional styles. Romantic. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. Klasik. classic. tempo and phrasing and singing in various rhythm. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. India. ekspresi dalam pelbagai dinamik.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. Baroque. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. Thailand and Africa. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. styles and composers music scores from Renaissance. Japan. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . India. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. discussions are held to analyse aspects of music genre.

penganjuran seminar. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. the role of technology and music software in the production of music composition. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. interpreting the action research data. proses penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. MUSIC ACE. pertimbangan dalam pengumpulan data. types of educational research. educational research procedure. kaedah-kaedah pengumpulan data. data collection methods. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data collection considerations. analisis data. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. concepts of action research and models. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. organization an action research seminar. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. planning and proposal. writing an action research report and article and ways of making action research data public. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. prosedur penyelidikan pendidikan. action research prosess. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. documentation and publication procedure of action research. introduction to various types of educational research design. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. 7. interprestasi data penyelidikan tindakan.Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. data analysis. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS.

This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. India. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. comparative studies of basic design concept in visual arts. aesthetics. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. This course focuses on introduction to visual language. influence and background of various cultures.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. China. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. creativity. distinguished educationist and researchers in children’s art. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. children’s creativity and imaginations. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. This course covers the concepts. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. and visual expression. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. Jepun dan Barat. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. stimulus and factors that affect children’s art. principles of design and compositions in art works of various cultures. analyzing basic design concept in visual art works.philosophy. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. analisis asas seni reka dalam karya. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. developmental stages of children’s art. estetika dan ekspresi visual. kreativiti. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. art of various cultures. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak.

subject matter. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. objektif kurikulum. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. specifications of the syllabus. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. the 5P concept. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. as well as Introduction to Tradisional Crafts. lesson planning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 .Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. the roles of the VAE teachers. that is: Drawing and Picture Making. konsep 5P. the importance of curriculum development. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. persediaan mengajar. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. as well as practical activities for explorations of tools and materials. Pattern-Making and Designing. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. huraian sukatan pelajaran. Membuat Corak dan Rekaan. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. bahan. resource and teaching aid management. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. matlamat. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. goals and objectives of the VAE curriculum. management of outdoor and indoor activities. kepentingan perkembangan kurikulum. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. content and themes in producing art works for the four areas. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. peranan guru PSV. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. Membuat Corak dan Rekaan. Modelling and Constructing. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang.

Membentuk dan Membuat Binaan. strategy. perancangan dan persediaan mengajar. strategi. Mengenal Kraf Tradisional. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. pendekatan. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. lesson planning. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan.PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Practical activities cover the use of multimedia. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. pengajaran mikro dan makro. Introduction to Tradisional Crafts. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. approach. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. multimedia dalam PSV. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). application of ICT in teaching and learning VAE. applying creativity and artistic process in producing digital art works. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . as well as teaching and learning resources. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. pengenalan multimedia. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. micro and macro teaching. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. This course covers the learning theories. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works.

tujuan pentaksiran PSV. tools and materials. seni oriental. perancangan dan cadangan. various approaches in the appreciation of visual art. considerations and perceptions in drawings. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. drawing techniques. oriental art. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. apresiasi karya seni barat. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. approaches and methods. mark schemes. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . kaedah-kaedah pengumpulan data. bentuk pentaksiran PSV. jenis-jenis pentaksiran. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. pelbagai fungsi lukisan. various functions of drawings from various genres and culture. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. types of assessments. oriental art. aims of assessment in VAE. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. This course covers the introduction to the art history in western art. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. western art. evaluation of art works and evaluation of portfolios. pendekatan dan kaedah lukisan. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. seni oriental. analisis data. pertimbangan dalam pengumpulan data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. methods and forms of assessment. proses penyelidikan tindakan. This course covers the types of drawings .(Art History and Appreciation) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. prosedur penyelidikan pendidikan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. interprestasi data kajian tindakan. kaedah pentaksiran PSV. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. teknik menghasilkan lukisan. peraturan memberi markah. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). alat dan bahan.

interpreting the action research data. implementing art projects. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. planning and proposal. 8. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. It discusses introduction to research methods in education. data collection methods. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. action research prosess. This course covers the management and organisation of art projects. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. educational research procedure. planning art projects. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data collection considerations. the importance and fundamental knowledge of art projects. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. data analysis. organization an action research seminar. penganjuran seminar. introduction to various types of educational research design. concepts of action research and models. making feedback reports and taking further actions. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . types of educational research.This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. documentation and publication procedure of action research. pengurusan dan proses pengendalian projek seni. management and organisational process of art projects. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. Penyelidikan Tindakan II .

The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. memorising and interpreting of the Quranic verses. lesson planning and practical teaching. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. lesson planning and practical teaching.6. teachers guide book. approach. the strategies. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran.This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . application of ”tajwid” rules in reciting. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . This course focuses on strategy. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . This course focuses on the introduction to Al-Quran education. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. the usage of text books. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 .6. lesson plans and practical teaching. analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6.6.Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. exposure to planning and implementing teaching strategies. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. lesson planning and practical teaching. analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 . penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . kajian teks jawi klasik dan moden.6 dan amali pengajaran Akhlak. exposure to planning and implementing teaching strategies. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 . This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam.6 dan amali pengajaran Sirah. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.6 dan amali pengajaran Ibadah. kemahiran menulis khat. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. lesson planning and practical teaching . exposure to planning and implementing teaching strategies.6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school.

his “sahabah” and some Islamic renowned scholars.w. assessment and evaluation in Islamic education. measurement. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. according to the Islamic education syllabus for primary schools. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) PIM3109 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes.w. pembinaan bahan sumber. contoh dan pelaksanaan. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. perancangan pengajaran mikro. analisis sahsiah Rasulullah s. This course focuses on concepts. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 .a.The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. It also discuses the teaching strategies .a.’s special traits. bidang pembelajaran yang diuji.a. sebagai seorang pendidik. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. analysis of the Prophet Muhammad s. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. basic skills.w. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. types and field of testing. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. micro and macro teaching concepts. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. This course emphasizes on selection of topics. pembinaan item Pendidikan Islam. item building. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. dan tokoh ilmuan Islam. planning and practical teaching. bahagian amali. tables of specification and PAFA assessment. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. bentuk penilaian. This course focuses on the “dakwah”. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management.

interpreting the action research data. proses penyelidikan tindakan.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. analysis and justification on issues related to fiqh studies. data collection considerations. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. ekonomi Islam. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. pertimbangan dalam pengumpulan data. interprestasi data kajian tindakan. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. prosedur penyelidikan pendidikan. analisis data. the impact of faith in life. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . kaedah-kaedah pengumpulan data. Penyelidikan Tindakan I . prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. educational research procedure. data collection methods. planning and proposal. perancangan dan cadangan. and issues of deviance in “aqidah”. data analysis. It discusses introduction to research methods in education. sembelihan dalam Islam. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. penganjuran seminar. animal slaughtering. writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.Islamic Education for Primary Education (Methodology) PIM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. introduction to various types of educational research design. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. Islamic economy and management of properties in Islam. action research prosess. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. methodology in fiqh. types of educational research. their main topic of discussions. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. kaedah Fiqh.Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam.

kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. teaching and learning of basic movement. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. pengelolaan permainan dan teknik permainan. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. physical fitness and the importance of physical fitness. children’s games. training methodology for physical fitness. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. training principles of physical fitness. model Bunker and Thorpe 1982. the component of health. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. konsep pergerakan asas.This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. the acquiring of skills in the track and field event. pengurusan. This course includes concepts and definition of total fitness. training schedule of physical fitness.related fitness. kemahiran acara balapan. organizing an action research seminar. kemahiran acara padang. permainan kanak-kanak. organizing games and techniques. PJM3104 Renang 2(0+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. jadual latihan kecergasan fizikal. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. This course stress on rules and regulations. motor-related physical fitness componen. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. periodisation of training and effects of training on physical fitness. management. documentation and publication procedure of action research. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. 9. basic movement concept. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. Bunker and Thorpe Model 1982.

motor learning. sistem rangka. selular dan tisu organisma. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. maklumbalas. maturation and physical performance. sistem integumentari. kematangan dan pembelajaran motor. cellular level and tissue level of organisation. somatic growth. adipose tissue and body composition. This course to expose students to various swimming skilss. ‘attention’ dan prestasi. This course includes the definition and concept of growth. Integumentary system. pembelajaran motor. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. pemprosesan maklumat. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. maturation and motor learning. evaluation. retention and transfer of learning. pertumbuhan somatik. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. functional development. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. sistem respirasi. human information processing. perbezaan individu. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. darah. basic teaching and learning methodology of swimming. kematangan. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. sistem limfatik dan imuniti. jantung. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. feedback. sistem otot. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. structure and the organisation of society. kawalan motor. struktur dan organisasi persatuan. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. attention and performance. officiating and organising and management of swimming competition. asas terjunan. saluran dan peredaran darah.chemical level. sistem endokrina. keselamatan renang. individual differences and capabilities. maturation and factors that influence growth. motor control. koordinasi. coordination. kematangan dan prestasi fizikal. kanak-kanak. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. swimming safety. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. sistem penghadaman. sistem saraf.(Swimming) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. penilaian. tisu adipos dan komposisi badan. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. aktiviti fizikal dan sukan. skeletal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-045 .

Heart. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. muscular system. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. lymphatic system and immunity. rekreasi dan kesenggangan. pengurusan. aims. history and literatures of outdoor education. planning. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah. aspek pengurusan. blood. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. respiratory system. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. penganalisisan perlakuan. pengelolaan. pengurusan. recreation and leisure. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. penganalisisan perlakuan. managing. pengelolaan. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. . keselamatan murid-murid. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. analyzing performance. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. This course covers the philosophies. pengelolaan dan pentadbiran. concepts. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. administrating and organizing. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. perancangan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. konsep. penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. nutrition and metabolism as well as urinary system. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities.system. The aspects of managing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-046 . This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. nervous system. objectives. endocrine system. the aspects of managing. administrating and organizing. blood vessels and circulation. digestive system. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance.

pengurusan pendidikan jasmani dan sukan.PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. isu-isu dalam sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. the interpretation of curriculum. penganalisisan perlakuan. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. sports development programme. managing physical education and sports. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-047 . the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. administrating and organizing. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. kepentingan. aspek pengelolaan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. issues in sports. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. analyzing performance. pengurusan. sukatan dan tafsirannya. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. managing tradisional games. laws and administration of sports. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. the importance of physical education. nilai dan etika dalam sukan. undang-undang dan pentadbiran sukan. program pembangunan sukan. criteria in choosing physical education acitivities. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. pengurusan permainan tradisional. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. the aspects of managing. administration of national and international sports agency. values and ethics in sports. This course discusses the management and administration of physical education and sports. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran.

analyzing performance. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. criteria in choosing adapted physical education acitivities. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. pengurusan. pendidikan jasmani dan sukan. pemilihan jenis-jenis ujian. This course includes the concept of test. analysis and interpretation. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. selecting test. pembinaan ujian. Students will be exposed to different types of research in health. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. Emphasis given to the concepts of physical education. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. measurement and evaluation in physical education and sports. penganalisisan perlakuan. The course helps student to develop different type of tests. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. the interpretation of curriculum. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . aspek pengelolaan. the aspects of managing. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. administrating and organizing. physical education and sports.

deviasi dalam sukan. introduction to various types of educational research design. This course includes sports psychology and sports sociology. pendarahan terbuka. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. proses penyelidikan tindakan. motivation. sukan dan media. keganasan dalam sukan. peneguhan. It discusses introduction to research methods in education. perubatan sukan dan jurulatih sukan. prinsip asas pertolongan cemas. educational research procedure. badan. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . kaki. sports history. teori sosial dalam sukan. interprestasi data kajian tindakan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. pendekatan rawatan kecederaan. sports personality. socialization in sports. deviation and aggression in sports. asma dan serangan jantung. definisi sosiologi sukan. sukan dan kanakkanak. pressure and anxiety in sports. child psychology development via sports. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. types of educational research. reinforcement. concepts of action research and models. sports and children. arousal. sukan dan ekonomi. goal. kecederaan bahagian tangan. prosedur penyelidikan pendidikan. terdedah kepada haba yang melampau. data collection methods. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. penetapan matlamat. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. sociology theories in sports. kecederaan kulit. sukan. kebangkitan. personaliti. burn out and overtraining in sports. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. kecederaan tisu lembut. pengsan. motivasi. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pencegahan kecederaan dalam sukan. mengangkat dan membawa pesakit.PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. prinsip menguruskan kecederaan patah. sports and media. kaedah-kaedah pengumpulan data. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. the definition of sports sociology. data collection considerations. feedback. pertimbangan dalam pengumpulan data. kepala dan mata. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. sports and economy. planning and proposal. interpreting the action research data. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. analisis data. perancangan dan cadangan. action research prosess. data analysis. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. maklumbalas. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan.

real and complex numbers. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. 10. airways and cardiopulmonary resuscitation. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. there is a further exploration into the sets of natural. Semasa proses pembelajaran. head and eyes. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. organizing an action research seminar. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. body. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. prevention of injury in sports. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. nombor bukan nisbah. documentation and publication procedure of action research. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. open wound. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. nombor nisbah. sports. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. principles in managing fracture. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities.This course discusses the basic concept of sports injury. sports medicine and coaches of sports. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. legs. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. In the process. skin injury. injury to the hand. soft tissue injury. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. irrational. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . asthma and heart attack. basic principles of first aid. penganjuran seminar. exposure to extreme heat. faint. lifting and carrying of patient. In addition. Pelajar didedahkan kepada makna. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. approach in treatment of injury. nombor nyata dan nombor kompleks. rational.

geometri 3-dimensi dan seksyen konik. teselasi. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. heuristic algorithms and methods of sorting. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. Dalam kursus ini. In addition. graphs.tessellations. pemprograman linear. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. chi-square test. It provides information about introduction to decision mathematics. ujian chisquare. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. algoritma heuristik dan kaedah mengisih.g. types of searches. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. The use of ICT e. jenis-jenis carian. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. Selain itu. It discusses concepts in plane geometry . MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . critical path analysis. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. networks. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. algorithms. linear programming. graf. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. algoritma. simetri dan transformasi. 3-dimensional geometry and conic sections. symmetries and transformations. rangkaian. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna.This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. analisa laluan kritikal. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics.

decimals and percentages. Pecahan. Fractions. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Students will be introduced to printed materials. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. Teaching of Numbers. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. mathematics facilities and management of resources. fungsi dan graf. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. and patterns and relationships. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. In addition.This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. teaching and learning aids. basic understanding of limits and limit theorem. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . using relevant mathematical ideas. fractions. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Selain itu. derivatives and integrals. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. teknologi dalam matematik. technology in mathematics.

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. pengukuran dan pengendalian data. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. students will learn to teach the key concepts in geometry. Dalam kursus ini. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. MTE3113 Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-053 . Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. measurement and data handling. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. perpuluhan dan peratus. MTE 31113 Teaching of Geometry. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Pengukuran dan Pengendalian Data)I 3(2+1) In this course. pecahan. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran.

documentation and publication procedure of action research. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. use of mathematical modeling in biology and ecology. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan. writing an action research report and article. Its contents cover mathematics in every day life. introduction to various types of educational research design. perancangan dan cadangan.Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)] This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. action research process. proses penyelidikan tindakan. types of educational research. pertimbangan dalam pengumpulan data. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report. and some key mathematical ideas related to calculus. planning and proposal. and ways of making action research data public. data collection methods. kod klasik dan nombor rahsia. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)] MTE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. classical codes and ciphers. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. data analysis. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. penganjuran seminar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-054 . Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. organization an action research seminar. interpretasi data penyelidikan tindakan. data collection considerations. codes and cryptography. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. kaedah-kaedah pengumpulan data. It discusses introduction to research methods in education. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian. concepts of action research and models. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. kod dan kriptografi.[Penyelidikan Tindakan I . educational research procedure. analisis data.

explores the nature of science. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. nutrisi haiwan. struktur sel dan fungsi. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. plant nutrition. animal excretion. perkembangan kanak-kanak. perkumuhan tumbuhan. teori pembelajaran tingkah laku. how children learn science. food and wellbeing. Ausubel’s learning theory. pendekatan konstruktivisme. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course discusses exploring materials.11. nutrisi tumbuhan. Bruner’s learning theory. plant excretion. memahami idea kanak-kanak dalam sains. cell structure and function. plant reproduction. respirasi haiwan. what do children need to help them learn through constructivism. ethers and amines. teori pemprosesan maklumat-Atkin. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. plant respiration. aldehydes and ketones. fuel. respirasi tumbuhan. bentuk sains dan mempelajari sains. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1) This course discusses life and living processes. cellular respiration in plants and animals. Behaviourist learning theory. teori pembelajaran Bruner. carboxylic acids. teori pembelajaran Ausubel. the constructivist approaches. industrial preparation of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-055 . teori pembelajaran Gagne. Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) SCE 3102 3(3+0) This course discusses how children perceive science. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. information-processing theory-Atkins. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. alloys. It explores the nature of life. perkumuhan haiwan. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. pembiakan tumbuhan. Shiffrin dan Baddeley. Shiffrin and Baddeley’s. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. growth. ores and minerals. tumbesaran. makanan dan kesihatan. movement and support in animals and plant responses to stimulus. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. Gagne’s learning theory. assessing children’s ideas and misconceptions in science. meneroka ciri-ciri sains. animal respiration. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. synthetic polymers and plastics. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. understanding children’s ideas in science. aromatic compounds. pembiakan haiwan. understanding children’s development. cara kanak-kanak mempelajari sains. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . the nature of science and how children learn science. animal reproduction. alcohol. animal nutrition. esters and amides.

bijih dan galian. getah. Malaysian primary science curriculum II. gerakan planet dan satelit. daya dalam cecair. applying Newton’s laws in everyday life. using light. physics and measurement in everyday life. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. generation and transmission of electricity. natural polymers and paper. aloi. planetary and satellite motion. litar elektrik dalam rumah. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. sebatian beraroma. issues in science education. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. composite materials. work and machines. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. sabun dan detergen. termometeri dan termometer. bahan bakar. menggunakan cahaya. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. use of electronics and semi-conductors. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. gerakan. asid sulfur dan asid nitrik. thermometry and thermometers. alkohol. polimer semulajadi dan kertas. penjanaan dan transmisi elektrik. rubber. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. electricity and magnetism at work. isu-isu dalam pendidikan sains. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. polimer tiruan dan plastik. sulphuric acid and nitric acid. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. eter dan ammina. motion. bahan komposit. memperolehi kemahiran manipulatif. bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. perusahaan penyediaan ammonia. primary science teaching. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. acquiring manipulative skills.ammonia. ester dan amid. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. asid karboksilik. teaching science for all children and science for exceptional children. muzik dalam fizik. kegunaan elektronik dan semi konduktor. teaching and learning strategies for primary science. pengajaran sains sekolah rendah. forces in fluids. soaps and detergents. the physics of music. electrical circuits in the house. aldehid dan keton. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Malaysian primary science curriculum I. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. kerja dan mesin.

biodiversity. areas of assessment in primary school science. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. merancang pelajaran. daily lesson plan. acoustic ecology and biodiversity collection submission. bumi: struktur. genetic diversity. pemuliharaan ex situ. kepelbagaian biologi.(Ekosistem dan Biodiversiti) This course discusses about ecosystems and biodiversity. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. It explains about lesson planning. learning objectives. objektif pembelajaran. kepelbagaian haiwan. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. kepelbagaian genetik. definition of terms. the first law of thermodynamics. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. dan nuklear kimia. termokimia. assessment tools. origins and its major systems and space: the solar system. tenaga. ancaman terhadap kepelbagaian. pemuliharaan in situ. scoring of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . electrochemistry and nuclear chemistry. merancang rancangan pelajaran harian. rancangan mengajar harian. outer space. It explores about energy. purpose of assessment. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. The earth: structure. kepelbagaian tumbuhan. menulis rancangan pelajaran. threats to biodiversity. plant diversity. learning outcomes. planning a daily lesson plan. ex-situ conservation. writing lesson plans. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. microteaching skills and macro teaching. hukum pertama termodinamik. thermochemistry. in-situ conservation. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. It explores about ecosystem. asal usul . faedah ekosistem. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. test design and construction. types of assessment. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. elektrokimia. ecosystem services. hasil-hasil pembelajaran. sistem solar. pemahaman tentang trenda populasi. ekosistem. animal diversity. sistem-sistem utama dan angkasa. understanding population trends.

data analysis. action research process. issues relating to science. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. bentuk-bentuk pentaksiran. preservation of biological specimens. SCE3114 Science. It will discuss about management of science laboratory. project-based learning design. rules and safety in the laboratory. pengawetan spesimen biologi. pentadbiran ujian. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. safe handling of scientific materials handling of chemicals. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. marking and moderation of test scripts. interpretasi data penyelidikan tindakan. pengurusan makmal sains. preparation and improvisation of selected resources and presentation. matlamat pentaksiran. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. types of educational research. data collection methods. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. innovation and inventions. analisis data. basic laboratory techniques. science teaching and learning resources. It discusses introduction to research methods in education. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. teknik-teknik asas makmal. introduction to various types of educational research design. concepts of action research and models. project-based learning for Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . rekabentuk dan pembinaan ujian. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. technology and society. prosedur penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. data collection considerations. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. alat-alat pentaksiran. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. educational research procedure. interpreting the action research data. administration of test. planning and proposal. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. interpreting test score and forms of examination. technology and society. pertimbangan dalam pengumpulan data. penskoran pentaksiran. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. analysis of test score. project-based learning for conservation. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. definisi istilah. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. perancangan dan cadangan. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. peraturan dan keselamatan dalam makmal.assessment. Technology and Society (Sains. analisis skor ujian.

pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. The Evolution Of Technical And Vocational Education. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. Management And Administration In Technical And Vocational Education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. teknologi dan masyarakat. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. organizing an action research seminar. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. project-based learning for endurance of resources. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. the career path and the future of Design and Technology. Function Of Technical And Vocational Education. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. penganjuran seminar. Technical And Vocational Education System. Kursus ini membincangkan tentang sains. documentation and publication procedure of action research. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. project-based learning for pollution and its effect on human health. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. Proses Perancangan. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. 12. teknologi dan masyarakat. isu-isu yang berkaitan dengan sains. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. pembaharuan dan penciptaan. implement the planning and evaluation process. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. project-based learning for additives in food. Philosophy Of Technical And Vocational Education. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional.energy in the biosphere. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional.

the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. handling of products. pengurusan kurikulum. penanaman sayursayuran secara hidroponik. sifat bahan mentah. selection and preparation of field for vegetable planting.RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. perlaksanaan kurikulum. planting. implementation. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. skills on constructions of wood and metal based project. plant care. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. propagation. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. perancangan. penanaman. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. planting. documentation and record keeping. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . theory and models of curriculum development. evaluation. barangan logam dan kelengkapan. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. curriculum management and innovation. bahan hiasan dalaman dan luaran. asas pembinaan produk. This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. accessories. care of ornamental crops and landscape. interior and exterior decoration. teori dan modelmodel kurikulum. perkembangan industri pembuatan tempatan. dokumentasi dan penyimpanan rekod. inovasi kurikulum. design curriculum. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. jenis-jenis bahan mentah. planting vegetable hydroponically. penilaian. raw materials and its characteristic. planning. reka bentuk kandungan.

mereka cipta stail pakaian. mendawai litar pendawaian domestik. kaedah dan teknik pengajaran. pedagogical elements and assessment. asas elektronik berdigit.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. openings. hemlines and. pengujian. domestic wiring. sleeves. the preparation of work records and dress making. gathers and. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. membina robot aras teknologi rendah. necklines. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. computers and robotics basic component. strategies. asas penyenggaraan komputer. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. motor. pleats. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. pengukuran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . Teaching and learning approaches. Topics related to sewing processes include fasterners. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. kajian fabrik. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. proses jahitan. pendawaian satu fasa. This course also emphasizes design of garment styles. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. This course will also expose the students with skills of questioning techniques. strategi. teaching method and techniques will also be introduced. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. asas komputer dan rangkaian. merekabentuk PCB dan projek elektronik. design printed circuit board. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. seni reka pakaian.

test specification table. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. pedagogi. marking scheme and mark analysis. perniagaan elektronik ( E. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. penyediaan makanan. pengurusan dan penjagaan harian. finance. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. selection and preparation of aquarium and cage. electronic commerce ( E–commerce). pembentukan dan pelaksanaan ujian. preparation and keeping of documentation and records. undang-undang perniagaan.dan penilaian. prinsip memasak dan tatasajian. various methods of evaluation. pembiakan dan pengendalian. perancangan pentaksiran.dagang ). business law. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. basic statistic. selection of pets and ornamental fish. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. analisis item ujian. housing and equipments for pet rearing. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. teknologi dalam penyediaan makanan. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. types of evaluation and the usage of data & interpretation. dan kerja-kerja amali masakan. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) RBT3109 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . management and daily care of pets. reka cipta masakan. Discussion on validity and reliability of evaluation format. interpretation as well as report writing on assessment. pembinaan item ujian. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. pembiakan ikan. item development. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. pest breeding. kewangan. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching.

This course covers topics on food sanitation. design of food preparation pedagogy and cooking practice. planning and proposal. punca dan pencegahan kemalangan. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. kaedah-kaedah pengumpulan data. best practices on workshop safety. tempat alat tulis. analisis data. pertimbangan dalam pengumpulan data. technology in food preparation. interpreting the action research data. data collection methods. susunatur hiasan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. materials and tools management. financial management. interprestasi data kajian tindakan. proses penyelidikan tindakan. data collection considerations. data analysis. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. types of educational research. It discusses introduction to research methods in education. aplikasi lukisan 2D. concepts of action research and models. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. introduction to various types of educational research design. perancangan dan cadangan. pengurusan personel. prosedur penyelidikan pendidikan. pengurusan bahan dan alatan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pengurusan dan pengendalian bengkel. pengurusan kewangan. table setting. reka bentuk bengkel. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. workshop design. organization and management. aplikasi lukisan 3D (wireframe. causes and prevention of accidents. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. rules and regulation in workshop management. cooking principles and. action research prosess. educational research procedure. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. preparation of food. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel.

proses dan perancangan projek. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . 3D design.dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. processes and planning. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. industrial design and design for manufacturing. This course emphasizes on product development and principle. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. documentation and publication procedure of action research. This course emphasizes on product design with computer aided. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. the history of early childhood education. 2D drawing. layout of interior design and pet’s house . 13. Act 308 and Act 550. reka bentuk industri. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. product architecture. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. the transition from home to nursery/preschools. the integration of project base learning assessment. This course covers the introduction to early childhood education. views and ideas of earlier scholars of childhood education. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. organizing an action research seminar. Children’s Right. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. growth and child development. design and managing project such as chair. penganjuran seminar. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. Akta 308 dan Akta 550. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. prosesses and planning project.

penyakit kanak-kanak dan pencegahan. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. activities for physical development in preschools. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. curriculum of language and communicative development. factors involve in language development. persekitaran. the National Preschool Curriculum. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. methods in teaching and learning language at preschool. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. pengelolaan aktiviti prasekolah. PRA3103 Perkembangan Fizikal. penjagaan kesihatan kanak-kanak. children health and safety measures and also sex education in preschools.PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . pendekatan dalam kurikulum. language activities and also assessment in preschool education. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. This course includes the theory and foundation for children’s language learning. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. teaching and learning techniques in preschools. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. children diseases and preventive measures. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. the environment.

penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. This course covers the introduction to creative development. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. planning of activities and programs for science.(Children’s Cognitive Development) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. merancang aktiviti. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. pengurusan dan aktiviti. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. music and movement. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. pembelajaran Matematik di prasekolah. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. socio drama. development of sosial skills and prosocial behaviors. learning of early science and mathematics components at preschools. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. processes of creativity and teaching approaches. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. seni boneka dan sastera kanak-kanak. teori perkembangan moral. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. sosiodrama. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. developing confidence to face challenges in everyday life. This course includes understanding of the cognitive development of young children. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. aspects of children’s creativity which involve visual arts. perancangan program sains. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. muzik dan pergerakan. understanding and managing children’s emotion. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. management and activities. puppetry and children literature. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. pembelajaran sains di prasekolah. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity.

Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. objectives. menubuh dan mengurus pusat pendidikan merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. data analysis. dan perbezaan individu. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. penyimpanan. curriculum management. mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan pelajar merancang. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. and spiritual and moral development activities as well its learning center.Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. reports and follow up actions based on data collection. penganalisisan. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. data recording and compiling. identification of Islamic education and moral curriculum. This course includes the concepts. building and managing preschool education centers. The focus is on the factors due to the disability. importance and principals of authentic assessment in preschool education. the classification of special needs children. melaksanakan perekodan. characteristics. theories on moral development. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. objektif. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . ciri-cirinya. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. data collection based on observation. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. children’s assessment and evaluation planning. This course discusses in general the children with special needs at preschool. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini kemahiran prasekolah. merancang prasekolah. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan.

Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. pengurusan kesihatan. matlamat. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. introduction to various types of educational research design. data analysis. analisis data. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . concepts of action research and models. safety and diet management. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. hubungan keluarga. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. data collection methods. family relationship. planning and proposal. Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) PRA3114 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. komuniti dan institusi pendidikan. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. aims. This course covers the theories and perspective. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. nilai dan budaya. It discusses introduction to research methods in education. It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict.Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. keselamatan dan pemakanan. health. proses penyelidikan tindakan. values and customs. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. types of educational research. kecekapan hubungan. konsep kepimpinan dan perwatakan. It also includes family surrounding. interpretasi data penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. community and education institution. educational research procedure. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. efficient relationship. perancangan dan cadangan. data collection considerations. action research process. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. ways on improving family. prosedur penyelidikan pendidikan. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. interpreting the action research data. kaedah-kaedah pengumpulan data.

pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. language for autism children. education programmes provided and issues arise in educating these children. strategi pengurusan tingkah laku. types of problematics behaviour. documentation and publication procedure of action research. causes. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. punca masalah. organizing an action research seminar. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . penganjuran seminar. characteristics. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. strategies of behaviour modification and issues concerned. language for children with emotional and behavioural problems. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . ciri-ciri. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. bahasa kanak-kanak terencat akal.Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. proses perubahan tingkah laku. language development theory. component in language. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. teori dan model tingkah laku. 14. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. language for children with sensory. bahasa dan pertuturan. bahasa kanakkanak autisme. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. speech and language. This course looks into communication. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. handicapped children language. isu dan etika pengurusan tingkah laku. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. teori-teori perkembangan bahasa. komponen-komponen dalam bahasa.

speaking. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. reading. syllabus studies. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . membaca dan menulis.PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi.the ability of basic learning assessment. kemahiran membaca. lesson plan. pengajaran tatabahasa. speaking. This course covers the important of assessment in special education. perancangan pengajaran harian. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. kemahiran lisan. approaches and language learning. study of the syllabus. kajian sukatan pelajaran. oral language assesment. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. mentaksir bahasa lisan. writing and mathematic assesment. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. latihan aktiviti. mentaksir bacaan. reading and writing skills. kemahiran mendengar. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. pendekatan dan pembelajaran bahasa. latihan pengajaran tatabahasa. kemahiran menulis. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. bertutur. pembinaan bahan bantu belajar bahasa. production of teaching aid for language skills and micro teaching. listening. This course discusses language and communication. reading. practical: application of language activities. language acquisition and language assesment tools and micro teaching. teaching of grammar. social skill and behaviour assesment. kajian dan huraian sukatan pelajaran. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa. amali: aplikasi aktiviti bahasa. writing skills. develop learning material.

kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. penyediaan rancangan pengajaran. hydro.Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. kemahiran berkebun. peraturan dan keselamatan di bengkel. strategies in teaching Mathematics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . teaching aids production. Mathematics syllabus sudy. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. seni visual. pergerakan kreatif. pengurusan rumah tangga. lesson planning. ethics and classroom management. cara kerja. assessment of Mathematics skills. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students.physio. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. strategies and activities in Mathematics. pertuturan. therapy . play and altenative. hidro. muzik dan nyanyian. play and altenative. hydro. kemahiran urus diri. sewing. expression art. problems of learning Mathematics. syllabus study.fisio. cookery. penilaian kemahiran Matematik. seni visual. teaching aids. practical: application of strategies in teaching Science. occupational. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. rearing pet. gardening. amali: terapi . assessment of Science skills. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. expression art. This course discusses the introduction to therapy. basic skills of Science process. keusahawanan. kemahiran memasak. hidro. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. and micro teaching. kajian sukatan pelajaran. types of therapy: physio. pergerakan kreatif. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. functional Science for learning disabilities students. functional Mathematics for learning disabilities. permainan dan alternatif. kemahiran hidup untuk berdikari. bahan bantu mengajar Matematik. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. speech. self-protect. activities in Mathematics teaching. permasalahan penguasaan Matematik. persediaan mengajar. muzik dan nyanyian. visual art. teaching and learning Science. home living. music and singing. cara kerja. jenis-jenis terapi: fisio. occupational. visual art. pasir dan alternatif. pertuturan. teaching aids and micro teaching. music and singing. keselamatan diri dan adab bertatasusila. permainan. kemahiran jahitan. strategi dan aktiviti Matematik. kemahiran pertukangan. teaching aids for Mathematics. speech. Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) PKB3108 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics.

pelabelan. teaching implementation. It discusses introduction to research methods in education. segregation and integration. profesionalisme guru. PKB3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. kemahiran asas proses Sains. pengawasan. pentaksiran kepada kemahiran Sains. students multiple competencies. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. introduction to Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-072 . program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. perancangan dan cadangan. prosedur penyelidikan pendidikan. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). pengasingan. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. proses penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. dan integrasi. amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains. pentaksiran pembelajaran murid. This course discusses strategies and placement of students.Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). types of educational research. special classroom management. program pemulihan dalam komuniti. multi disciplinary services offered at the CBR. analisis data. pertimbangan dalam pengumpulan data. kepelbagaian kompetensi murid. pengajaran dan pembelajaran Sains. labeling. assessment. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran. teacher profesionalism. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. supervision and communication. kaedahkaedah pengumpulan data. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. parents and community involvement and social system issues. penyeliaan dan komunikasi. community-based rehabilitation programme. prinsip dan etika kerja sosial. bahan bantu mengajar. penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. pelaksanaan pengajaran. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. kajian sukatan pelajaran. interpretasi data penyelidikan tindakan. pengurusan kelas khas. principle social work ethics. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.

documentation and publication procedure of action research. perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran. perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. pengurusan bilik darjah. 15. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. data analysis. data collection methods. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. This course discusses the introduction to management and administration of special education. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. writing an action research report and article and ways of making action research data public. classroom management. perkembangan psikoseksual di Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-073 . educational research procedure. data collection considerations. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak. peranan guru Pendidikan Khas. organizing an action research seminar. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. administration of special education programmes in Malaysia. organisational structure of special education in Malaysia. penganjuran seminar. role of teachers of special education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. action research process. planning and proposal.various types of educational research design. special education programmes in Malaysia. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKB3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. concepts of action research and models. interpreting the action research data.

This course discusses the introduction to community deaf culture. komponen-komponen dalam bahasa. bahasa kanak-kanak terencat akal. kecacatan dan komunikasi. component in language. kata kerja dan kata sifat. This course covers the children psychology development.kalangan remaja bermasalah pendengaran. organisations. language for autism children. pronounce and family. pendidikan. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-074 . pakaian. clothings. language for children with emotional and behavioural problems. makanan dan buah-buahan. keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi. cognitive development of children with impaired communication and listening problem. language development theory. arah dan masa. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. tempat. buildings. bahasa dan pertuturan. gaya hidup komuniti pekak. speech and language. psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. pertubuhan. kata bantu. perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara. the life style of the deaf community. psychosocial development of teenagers with listening problem. medicines. education. language for children with sensory. dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. klasifikasi kaedah komunikasi. bangunan. warna. impaired and communication. kerajaan dan pekerjaan. kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. kesihatan. cognitive and psychomotor development of children with impaired listening. verbs and adjectives. modals. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. government and occupations. feelings. kata ganti nama dan keluarga. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. health. sports and nature. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) PKD3104 3(3+0) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19. perasaan. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. colour. sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20. sukan dan alam semula jadi. food and fruit. perubatan. handicapped children language. pengangkutan dan benda. This course looks into communication. budaya dan perayaan. direction and time. places. animals. Malaysian Sign Language: speech. transports and things. haiwan. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak. cultures and festivals. Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan. bahasa kanakkanak autisme. teori-teori perkembangan bahasa. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku.

mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. writing and mathematic assesment. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. manual communication among children with hearing-impaired . social skill and behaviour assesment. English Grammar. singing session. questiona answer session. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. classification communication methods. membaca petikan/bercerita. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. mentaksir bahasa lisan. types of early intervention. mentaksir kebolehan pembelajaran asas.the ability of basic learning assessment. pendekatan bilingual-bicultural. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. reading. mentaksir bacaan. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children.kanak bermasalah pendengaran. needs for various communication methods. bentuk program intervensi awal. khidmat sokongan. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. menjalankan sesi nyanyian. oral language assesment. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. bilingualbicultural approach. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . meliputi: Tatabahasa Melayu. combination of oral and manual communication. This course covers the important of assessment in special education. story reading. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. English Grammar. menjalankan sesi soal jawab. Malay language grammar. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. support services. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. parents role in early intervention. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education.

PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. implan koklea. speech diability among children of hearing-impaired. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. anatomi telinga dan proses pendengaran. penggunaan sistem FM. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. ear anatomy and listening process. kaedah pengajaran bacaan.PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. listening amplication. achievement level assessment. auditory skill programme. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. kaedah pengajaran penulisan. jenis masalah pendengaran dan kesannya. practical: implement language tests. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. This course covers topics of accustic. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. reading and writing teaching method. audiometry. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. This course provides students with a knowledge of mastering language. perbualan asas pengetahuan bahasa. general strategy in overcoming speech problem. amali : melaksanakan ujian bahasa. assessment instrument of speech achievement. audiometri. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. remedial programme planning. program kemahiran auditori. use and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . This course focusses on speech acquisation among children.type of hearing-impaired and its effect. amplikasi pendengaran. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. basic language knowledge of conversation. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. simulating teaching and learning language sessions. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan.

buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. interpretasi data penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. It discusses introduction to research methods in education. implementation of audiometric pediatric observation. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. text books and newspapers as learning resources. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. community-based rehabilitation programme. assessment of learning resources. analisis data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. principle social work ethics. amali : pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. basic hearing test and audiogram assessment. penilaian bahan sumber pembelajaran. introduction to various types of educational research design. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. use of FM system. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. educational research procedure. prosedur penyelidikan pendidikan. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. types of learning resources.maintaining individual hearing aid. pertimbangan dalam pengumpulan data. kaedahkaedah pengumpulan data. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). Science and Local Studies learning resources. PKD3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. program pemulihan dalam komuniti. proses penyelidikan tindakan. practical: developing and managing Mathematics. prinsip dan etika kerja sosial. multi disciplinary services offered at the CBR. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. cocklea implant. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. Sains dan Kajian Tempatan. types of educational research.

data analysis. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education.concepts of action research and models. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. organizing an action research seminar. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKD3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. organisational structure of special education in Malaysia. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. writing an action research report and article and ways of making action research data public. role of teachers of special education. planning and proposal. peranan guru Pendidikan Khas. interpreting the action research data. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. action research process. keluarga dan masyarakat. special education programmes in Malaysia. sebab-sebab masalah penglihatan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . 16. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. penganjuran seminar. data collection considerations. administration of special education programmes in Malaysia. documentation and publication procedure of action research. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. This course discusses the introduction to management and administration of special education. classroom management. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. data collection methods. pengurusan bilik darjah. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan.

assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. cara mengatasi masalah penglihatan. This course covers important concepts in field of living skills. speech and language.blindfold.This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. various visual assessment methods and children with low vision report. adaptasi kaedah persediaan memasak. pengurusan diri. practical :cooking. cooking skills. language for children with sensory. pengurusan rumah. language for autism children. punca-punca masalah penglihatan. This course looks into communication. the visual process and causes of visual impairment. development of children with visual impairment compare with the normal children. component in language. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . factors of Children with Visual Impairment.use of other sensors. using blindfold and implementation of activities and simulation. amali : latihan memasak menggunakan blindfold. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. pelbagai pentaksiran penglihatan. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. kemahiran penglihatan. bahasa kanakkanak autisme. PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . latihan mengurus diri menggunakann blindfold. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. skills of buying and stock keeping things. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. handicapped children language. self management. self and house keeping management. dan laporan mata. language development theory. bahasa dan pertuturan. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. the role of parents and community. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. adaptasi persekitaran di dapur. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. teori-teori perkembangan bahasa. visual skills training . kemahiran membeli dan menyimpan barang. introduction of recreational activities and modify physical education. komponen-komponen dalam bahasa. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. bahasa kanak-kanak terencat akal. language for children with emotional and behavioural problems. recreation and adaptive physical education.

latihan menulis pindah. lower wordsigns. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. trancsribing exercise. mentaksir bacaan. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. social skill and behaviour assesment. simple upper groupsigns. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. composite signs initial wordsigns. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. practise Braille. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. slate and stylus. lower groupsigns. khidmat sokongan. simbol huruf. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. transcription of braille exercise. komputer braille. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. types of early intervention. This course covers the important of assessment in special education. kaedah menulis pindah. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. bentuk program intervensi awal. practical:Bahasa Melayu braille code system. Kursus ini melliputi huruf. gabungan akhir huruf. latihan braille. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. mentaksir bahasa lisan.with Special Needs) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . final groupsigns. writing and mathematic assesment.the ability of basic learning assessment. support services. oral language assesment. huruf terbitan. and enrichment exercise. wordsigns. parents role in early intervention. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. amali: sistem kod braille BM. computerized braille. reading.

kuantiti. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. mobility techniques with guidance. quantities. pengajaran dan pembelajaran murid buta. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. geometry. community-based rehabilitation programme. algebra. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. teknik bergerak dengan pemandu celik. principal dan terminology in orientation dan mobility. use ICT and other appropriate special aids. matrices and enrichment exercises in theory and practical. prinsip dan etika kerja sosial. adaptation of curriculum. kemahiran membiasakan diri. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). ganda dua. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. This course covers the planning. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. algebra. teknik bergerak tanpa pemandu celik. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. penggunaan teknologi. educational needs of children with multiple handicaps.This course covers the numeral signs. Kursus ini meliputi simbol nombor. adatasi kurikulum. individu. micro and macro teaching. white stick and other mobility equipment. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. orientation and space. principle social work ethics. This course discuses introduction of orientation and mobility. multi disciplinary services offered at the CBR. and hands-on experience and to reinforce learning. sets. amali : kaedah pengajaran braille. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. prepare teaching aids. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. program pemulihan dalam komuniti. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. orientasi dan ruang. indices. logarithms. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. logaritham. operasi asas matematik. basic Mathematical operation. geometri. mobility techniques without guidance. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. pengajaran murid bermasalah penglihatan dengan kecacatan lain.

dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. This course discusses the introduction to management and administration of special education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. data analysis. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. analisis data. interpreting the action research data. proses penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. concepts of action research and models. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. data collection considerations. kaedahkaedah pengumpulan data. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. classroom management. interpretasi data penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. penganjuran seminar. peranan guru Pendidikan Khas. pengurusan bilik darjah. pertimbangan dalam pengumpulan data. planning and proposal. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . educational research procedure.PKL3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. introduction to various types of educational research design. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. administration of special education programmes in Malaysia. types of educational research. It discusses introduction to research methods in education. organisational structure of special education in Malaysia. role of teachers of special education. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. action research process. special education programmes in Malaysia. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. data collection methods. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. prosedur penyelidikan pendidikan.

pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course emphasises on the theories and models of classroom management. historical development of remedial education. language for children with sensory.This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. speech and language. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. This course looks into communication. language for children with emotional and behavioural problems. psikologi perkembangan murid pemulihan. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . komponen-komponen dalam bahasa. teori-teori perkembangan bahasa. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. This course discusses basic remedial education. pengurusan program pendidikan pemulihan. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. roles of school administrator in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . program pemulihan dalam dan luar negara. bahasa kanakkanak autisme. management of remedial education program. remedial students’ behavioral management. penubuhan kelas pemulihan. development physchology for remedial students. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. documentation and publication procedure of action research. bahasa kanak-kanak terencat akal. bahasa dan pertuturan. studens profile. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. language development theory. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. language for autism children. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. 17. component in language. organizing an action research seminar. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. sejarah perkembangan pemulihan. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. remedial programs in Malaysia and other countries. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. profil murid pemulihan. handicapped children language.

kaedah pengajaran matematik. forming of remedial class. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-084 . method of or information process. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. ujian diagnostik masalah pengamatan. and mathematics assessment. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. individual planning education. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. mentaksir bacaan. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. pengenalpastian kanak-kanak disleksia. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. reading assessment. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. This course discusses the introduction to dyslexia. strategies to overcome the problems. method of teaching mathematics. social’s skill assessment. mentaksir bahasa lisan. kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat. management for dyslexia program. strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan. assesment and evaluation of dyslexia children. behaviour assessment. practical:. PKP 3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia. pengurusan program disleksia. pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. amali: pelaksanaan ujian. writing skill assessment. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik..oral assessment.remedial education program. Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) PKP 3104 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. diagnostic test. This course covers the importance and use of assessment in remedial education. causes and strategies to overcome the problems. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. development of dyslexia chilldren. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. instruments for identifications of students. support services. practical: assesment implementation. This course focuses on introduction of perception. the role and characteristics of a remedial teacher. kaedah pengajaran bahasa. types of perceptions. jenis-jenis pengamatan. the basic ability assessment. pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. perkembangan kanakkanak disleksia.

production of perceptual diagnostic test and micro teaching. syallabus studies. reading and comprehension skills. diagnostic test instrument. development and acquisition of mathematics. membaca dan kefahaman. assesment and evaluation in writing skill. pelaksanaan strategi kemahiran lisan. comprehension. terapi main. speech therapy. syallabus studies. rancangan pengajaran dan pembelajaran. practical: the implementation of writing skill. practical: physiotherapy. ejaan dan menulis karangan. types of therapy. assesment and evaluation for oral skill. strategies in teaching remedial mathematics. bahan bantu belajar. writng skill aids.(Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa. membaca dan kefahaman. terapi seni visual. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-085 . terapi pasir dan terapi alternatif. strategies in teaching remedial mathematics. terapi pergerakan kreatif. amali: pelaksaan kemahiran menulis. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1) Kursus ini membincangkan kemahiran menulis. play therapy. lesson plan. production of mathematics teaching aids and micro teaching. teaching aids for mathematics and lesson plan. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. learnings aids. kemahiran lisan. Pratical: construction of mathematics. spelling and comprehension and lesson plan. pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran. pelakasanaan kemahiran mengeja. art therapy. kemahiran mengarang. This course discusses the introduction of therapy . spelling skill. Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) PKP 3109 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. assessment in mathematics skill. kemahiran mengeja. pelaksanaan kemahiran mengarang. kemahiran membaca. music and singing therapy. practical: the implementaion of oral strategies. comprehension skill. spelling skill. rancangan pengajaran dan pembelajaran. terapi muzik dan nyanyian. hydro therapy. terapi hidro. mathematics competencies. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. jenis-jenis terapi. terapi pertuturan. mathematics syallabus study. amali. reading and comprehension. expression art therapy. application strategies in teaching and learning. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. terapi cara kerja. reading and comprehension. amali: terapi fisio. oral skill. sand therapy and alternative therapies. kemahiran kefahaman. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis. This course discusses the development and language skill. bahan bantu belajar kemahiran tulisan. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1) This course focuses on the introduction to mathematics. This course discusses writing skill.

labeling. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. learning assessment. teachers’ professionalism. This course discusses strategies and placement of the student. special classroom management. prosedur penyelidikan pendidikan. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. parents and community involvement and issues in social system . interpretasi data penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. pengasingan dan integrasi. dan pengajaran mikro. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). pengurusan kelas pendidikan pemulihan. penglibatan ibu bapa dan komuniti. profesionalisme guru. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. kemahiran-kemahiran dalam matematik. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. principle social work ethics. segregation and integration. dan isu sistem sosial. strategi pengajaran pemulihan matematik. It discusses introduction to research methods in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-086 . pengawasan penyeliaan dan komunikasi. students’ multiple competencies. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. kepelbagaian kompetensi murid. penilaian kemahiran matematik. prinsip dan etika kerja sosial. multi disciplinary services offered at the CBR. perancangan dan cadangan.strategi pengajaran pemulihan matematik. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). analisis data. prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. program pemulihan dalam komuniti.Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. pelabelan. teaching implementation. pertimbangan dalam pengumpulan data. bahan bantu belajar. mengkaji sukatan pelajaran. communication and supeversion. pentaksiran pembelajaran murid. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. PKP3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. community-based rehabilitation programme. proses penyelidikan tindakan. pelaksanaan pengajaran. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. rancangan pengajaran harian.

programprogram pendidikan pemulihan di Malaysia. concepts of action research and models. PKP 3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan. types of educational research. data collection methods. educational research procedure. peranan guru pendidikan pemulihan. action research process. documentation and publication procedure of action research. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. penganjuran seminar.role of administrator in remedial education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . remedial teachers role. writing an action research report and article and ways of making action research data public. challenge and vision in management and administration in remedial education. organizing an action research seminar. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. planning and proposal. organizational structure of Education Department in Malaysia. interpreting the action research data. remedial education programs in schools. data collection considerations. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. struktur organisasi pendidikan di Malaysia. clasroom management. data analysis.education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKP3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pengurusan bilik darjah. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. introduction to various types of educational research design. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. lecturers and peers in a variety of situations. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. lecturers and peers in a real life situation. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. preparing teaching aids and classroom management. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. BBM. skills and teacher values in a guided and real life situation. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices.

Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. jati diri. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. ketahanan diri. lecturers and peers in a real life situation. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. endurance. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. Pelajar merancang. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Student teachers are expected to plan. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 .PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Pada peringkat ini. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. sistem penghadaman. management. sistem integumentari. cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. skeletal system.chemical level. sistem otot. pengurusan. jantung. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. saluran dan peredaran darah. Bunker and Thorpe Model 1982. teaching and learning of basic movement. the importance of physical education. nutrition and metabolism as well as urinary system. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. Heart. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. konsep pergerakan asas. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. lymphatic system and immunity. endocrine system. digestive system. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. blood. blood vessels and circulation. sistem limfatik dan imuniti. muscular system. the interpretation of curriculum. sukatan dan tafsirannya. darah. selular dan tisu organisma. criteria in choosing physical education acitivities. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. organizing games and techniques. respiratory system. sistem endokrina. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. sistem saraf. permainan kanak-kanak. nervous system. basic movement concept. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan.PAKEJ ELEKTIF 1 1. children’s games. sistem rangka. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. model Bunker and Thorpe 1982. kepentingan. pengelolaan permainan dan teknik permainan. sistem respirasi.

Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. pengurusan permainan tradisional.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. This course focuses on the introduction of strategies. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. sports development programme. 2. nilai dan etika dalam sukan. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. program pembangunan sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. issues in sports. isu-isu dalam sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports. values and ethics in sports. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. managing tradisional games. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. managing physical education and sports. undang-undang dan pentadbiran sukan. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. administration of national and international sports agency. approaches. pendekatan. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. laws and administration of sports. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru.

building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. and evaluation. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. It also discusses topic for micro and macro in teaching. This course focuses on topics of assessment. penilaian dan pentaksiran. bertutur. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS).PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. syllabus contents and its. focusing on combination of using text book. This course focuses on topic selecting. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. 3. membaca dan menulis. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. measurement. kombinasi penggunaan buku teks. pengukuran. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. text book.

pembinaan item. assessment. mingguan dan semester. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. evaluation and examination of Arabic language. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. penilaian kendalian sekolah.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. speaking. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. and writing skills. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. describes the teaching steps for every skill. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro .how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. penilaian kemahiran berbahasa Arab. terminology of. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran.This course discusses on the methodology of teaching listening. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. reading. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . 4. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. jenis kemahiran. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. konsep penilaian. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. perkembangan aspek fizikal dan sosial. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) BAM3116 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran.

safety of self. history and the curriculum of health education. supplementary food plan. pengenalan pendidikan kesihatan. This course focusses the basic concepts in health education. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. physical and social growth. penyimpanan bahan bahaya. introduction to health education.This course encompasses the knowledge about health sexuality. perkhidmatan kesihatan sekolah. prosedur kecemasan. school cleanliness practices. pengenalan program kesihatan sekolah. program kesihatan mulut. safety services. free from prejudice and discrimination. amalan kebersihan sekolah. storeage of dangerous product. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. keselamatan perkhidmatan. emergency procedures. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . the philosophy. keselamatan diri. strategies and approaches in teaching health education. objectives. safety and environmental safety. objektif. introduction to school health programme integrated approach. The course intends to give an understanding on concept. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. 5. safety rules in schools. sejarah. behaviour. method. konsep. pendekatan bersepadu. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. school health services. mouth health programme. rancangan makanan tambahan. peraturan keselamatan di sekolah. This course expose to the concept and principles of safety education. positive approach in sexuality. safe road user program and building safety. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. kaedah. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. falsafah. emphases on children’s health. and micro teaching. stail pembelajaran. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. the learning style.

pengayaan. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. 5P concepts.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. This course describes and elaborates aspect of philosophy. application of value added skills. and measurement. Teori Huraian Bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . kaedah pengajaran bahasa Melayu. Teori Pemerolehan Bahasa. project based language assessment and school based assessment. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. assessment of learning experience. Teori Pemerolehan Bahasa. kajian masa depan dan sistem bahasa. jadual spesifikasi ujian. pengujian dan penilaian. added value skills and language system. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. application of Road Safety Education. content objectives and organization. the implementation of teaching and learning activities through contextual. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. matlamat. kemahiran membaca. kewarganegaraan. konsep-konsep: strategi. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. reading. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. penilaian pengalaman pembelajaran. nilai. kemahiran menulis. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. This course focuses on teaching component. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. konstruktivisme dan kontekstual. taxonomy and domain. language skills assessment and language activities. method. table of test specifications. pendekatan. penyerapan. aims. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. objektif dan organisasi kandungan. kemahiran mendengar dan bertutur. penilaian bahasa berasaskan projek. constructivisme. kecerdasan pelbagai. pengisian kurikulum: ilmu. pembelajaran masteri. teaching method for Malay Language. konstruktivisme. kaedah. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. evaluation. testing development. pemulihan dan penilaian (“5P”). taksonomi dan domain. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. jenis dan kaedah penilaian bahasa. teknik. approaches. application of learning language approach. types and method of language assessment. the concepts of strategy. konsep penggabungjalinan. peraturan sosiobudaya. mastery. kemahiran belajar cara belajar. Teori Huraian Bahasa. pembinaan ujian. techniques. and writing. application of teaching language approaches.

and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. latihan merancang. ciri-ciri. reading skill. followed by planning. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. kemahiran membaca. 6. teaching reading skills. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. characteristics. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. matlamat. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Constructivism Learning Theories. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . assessment of reading skills.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. mengenali dan menulis aksara Cina. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. This course covers the methodology in learning. kemahiran mengarang. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. approach to teaching writing skills. This course elaborates on listening and speaking skills. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. writing skills. teori pembelajaran konstruktivisme. kemahiran menulis. roles. peranan. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. preparation of teaching plan for reading skills. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. teknik pengajaran kemahiran membaca. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. managing and implementing teaching and learning. This course studies the concepts. approaches and methods of teaching techniques of reading. penilaian kemahiran membaca.

kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. preparing the table of specification and analysing test results. kaedah. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. prinsip dan fungsi. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) BTM3102 Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Pendedahan juga diberi tentang teori. keperluan sukatan. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. It exposes students’ to the theory.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. implementation. This course comprises the basic concepts. 7. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. kaedah. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. proses pelaksanaan. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. functions. methods. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. principles. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

With the exposure. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . kaedah pembinaan instrumen. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. developing the marking scheme and the administration of examinations. penguasaan dan penggunaan bahasa. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. aspek bacaan luas. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. analyzing items. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. menganalisis item.This course exposes students to various theories. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. they are expected to produce various creative texts of their own. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. pelbagai genre penulisan. constructing the JSU. pembelajaran Bahasa Tamil. pentaksiran dan penilaian. In addition.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. kaedah pengajaran dan pembelajaran. Teori Pembelajaran. domain. matlamat dan objektif. perancangan pengajaran. projek kewarganegaraan. the methods of teaching and learning. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. concept. This course details the learning theories. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. skills in teaching and learning. domain. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. aims. mengurus dan melaksanakan projek. lesson planning. konsep. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. the purposes of the use of resources. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. bentuk projek kewarganegaraan. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning.PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. objectives. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. types and methods of the preparation of resources. syllabus of the Civic and Citizenship Education. This course introduces to students to the rationale. tujuan penggunaan sumber. merancang. techniques and activities in teaching and learning. jenis dan cara menghasilkan sumber. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers.

planning. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. insan bermoral. values. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. pendekatan. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) KfKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. nilai-nilai agama dan masyarakat. lesson planning. issues faced in assessment of Moral Education. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. methods. 2. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. citizenship project. teori–teori etika.This course details the introduction of Service Learning. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. approaches. managing and implementation of project. moral being. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. types of citizenship projects. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. ethical theories. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. teori-teori perkembangan moral. kaedah. preparing the scheme of work. religious and societal values as well as moral development theories. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. implementation strategy of the citizenship projects. In this course. konsep asas nilai.

sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. Malaysian primary science curriculum I. scoring of assessment. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. acquiring manipulative skills. This course focuses on moral problems faced in schools. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. administration of test. issues in science education. isu-isu dalam pendidikan sains. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. primary science teaching. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . interpreting test score and forms of examination.ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. definition of terms. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. purpose of assessment. areas of assessment in primary school science. types of assessment. the basic science process skills and integrated science process skills. pengajaran sains sekolah rendah. assessment tools. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. teaching science for all children and science for exceptional children. teaching and learning strategies for primary science. analysis of test score. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. 3. memperolehi kemahiran manipulatif. marking and moderation of test scripts. test design and construction. Malaysian primary science curriculum II.

applications of mathematics learning theories are highlighted in the Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. penskoran pentaksiran. pentadbiran ujian. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. definisi istilah. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. basic laboratory techniques. It will discuss about management of science laboratory. pengawetan spesimen biologi. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. using relevant mathematical ideas. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. teknik-teknik asas makmal. peraturan dan keselamatan dalam makmal. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. preservation of biological specimens. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. rekabentuk dan pembinaan ujian. pengurusan makmal sains. rules and safety in the laboratory. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. Pelajar didedahkan kepada makna. bentuk-bentuk pentaksiran. science teaching and learning resources. analisis skor ujian.Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. 4. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. preparation and improvisation of selected resources and presentation. safe handling of scientific materials handling of chemicals. alat-alat pentaksiran. In addition. matlamat pentaksiran.

5. Fractions. perpuluhan dan peratus. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. pecahan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 .teaching and learning of mathematics. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. fractions. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. decimals and percentages. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Pecahan. Teaching of Numbers. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Selain itu. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran.

resource and teaching aid management. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. jenis-jenis pentaksiran. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. as well as practical activities for explorations of tools and materials. the importance of curriculum development. bahan. kepentingan perkembangan kurikulum. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. the 5P concept. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. konsep 5P. peranan guru PSV. as well as teaching and learning resources. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. This course covers the learning theories. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. lesson planning. strategy. management of outdoor and indoor activities. pendekatan. objektif kurikulum. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). that is: Drawing and Picture Making. subject matter. kaedah pentaksiran PSV. as well as Introduction to Tradisional Crafts. approach. pengajaran mikro dan makro. content and themes in producing art works for the four areas. tujuan pentaksiran PSV. bentuk Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . Membuat Corak dan Rekaan. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). micro and macro teaching. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. goals and objectives of the VAE curriculum. lesson planning. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Pattern-Making and Designing. perancangan dan persediaan mengajar. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. specifications of the syllabus. strategi. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. the roles of the VAE teachers. persediaan mengajar. huraian sukatan pelajaran. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Modelling and Constructing. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. matlamat.

broken chord. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. jumping chord. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. peraturan memberi markah. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. methods and forms of assessment. mengimprovisasikan melodi di kibod. permainan alat muzik. philosophical implications. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. play block chords. bes alberti. Carl Orff and Jaques Dalcroze. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. melody improvisation. sing melodies in keys changes from major to minor. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. matlamat. psikologi. importance of music. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah.pentaksiran PSV. evaluation of art works and evaluation of portfolios. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. playing of musical Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. fungsi muzik dalam pendidikan. faktor-faktor sosiologi. types of assessments. aims and the functions of music in education. singing folk songs. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. alberti bass. 6. mark schemes. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. sociological and psychological factors that affect music education. broken chords. aims of assessment in VAE. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. latihan dalam permainan iringan kord blok.

aural sensitivity and movement to music. permainan alat perkusi. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. remaja.instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. mingguan dan harian. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. types and characteristics of children and adult voices. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. teaching and learning of singing in the music classroom. micro and macro training sessions. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. permainan alat rekoder. the playing of recorder and percussion instruments. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing .skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. semester. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . 7.

situational. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. orientasi rancangan pengajaran harian. perbincangan. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. defination. teknik. perbualan telefon dan penyampaian laporan. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. quiz. kewarganegaraan. kaedah pengajaran bahasa Melayu. tatabahasa terjemahan dan terus. natural method. simulation. eklektik and communicative approach. sumbangsaran. inquiry. matlamat. forum. pendekatan. konstruktivisme dan kontekstual. konsep penggabungjalinan. approaches. pendekatan eklektik dan komunikatif. method and techniques. dialogue. kemahiran mendengar dan bertutur. kaedah dan teknik. oral-aural. penulisan langkah pengajaran. pendekatan induktif dan deduktif. kuiz. pembelajaran masteri. debate. konsep dan jenis teknik : main peranan. aims. added value skills and language system. discussion. forum. definisi. audio lingual method. drill. the writing of teaching steps. dialog. pendekatan. kaedah natural. kemahiran membaca. reading. kaedah. nilai. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . lingusitic. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. konsep-konsep: strategi. kajian masa depan dan sistem bahasa. simulasi. perbahasan. situasional. kemahiran menulis. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. code-cognitive. objektif dan organisasi kandungan. soal jawab. concept and techniques : role play. This course describes and elaborates aspect of philosophy. telephone conversation and report presentation. penyerapan. Teori Huraian Bahasa. linguistik. bahasa komuniti. and writing. kodkognitif. inkuiri penemuan. kemahiran belajar cara belajar. latih tubi. Teori Pemerolehan Bahasa. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. pengayaan. 5P concepts. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. kaedah ajuk hafaz. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. inductive and deductive approach. brain storming. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. daily lesson plan orientation. konstruktivisme. story telling. drama.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. bercerita. comunity language. peraturan sosiobudaya. grammar translation. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. question and answer. kecerdasan pelbagai. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. oral-aural. content objectives and organization. pemulihan dan penilaian (“5P”). drama. pengisian kurikulum: ilmu.

teaching method for Malay Language. dan bahan bantu mengajar. teaching reading skills. and measurement.penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. writing skills. application of value added skills. jadual spesifikasi ujian. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. approaches and methods of teaching techniques of reading. Teori Pemerolehan Bahasa. the implementation of teaching and learning activities through contextual. application of learning language approach. kemahiran mengarang. 8. Teori Huraian Bahasa. pengujian dan penilaian. preparation of teaching plan for reading skills. kemahiran membaca. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. strategi. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. language skills assessment and language activities. mastery. techniques. types and method of language assessment. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). evaluation. penilaian pengalaman pembelajaran. kemahiran menulis. perancangan pengajaran KHSR. This course elaborates on listening and speaking skills. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. taksonomi dan domain. project based language assessment and school based assessment. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. pengurusan peralatan dan bahan. assessment of reading skills. testing development. pembinaan ujian. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. taxonomy and domain. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . penilaian kemahiran membaca. reading skill. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. the concepts of strategy. approaches. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. table of test specifications. This course focuses on teaching component. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. application of Road Safety Education. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. application of teaching language approaches. pengurusan kewangan. jenis dan kaedah penilaian bahasa. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. approach to teaching writing skills. assessment of learning experience. constructivisme. penilaian bahasa berasaskan projek. keselamatan bengkel. method. teknik pengajaran kemahiran membaca.

interpretation as well as report writing on assessment. penggunaan dan interpretasi data. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. safety and rule regulation. various methods of evaluation. management and administration. pemeliharaan ikan hiasan. tool and material management. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. rearing ornamental fish technology. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. membina Jadual Spesifikasi Ujian. business law. proses jahitan dan membuat pakaian. item development. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. penyediaan batas dan bekas menanam. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. competency and school based evaluation.alternative evaluation skills for using rubric.perniagaan elektronik (E-dagang). pelbagai cara penilaian. pembiakan dan penanaman. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. marking scheme and mark analysis. discussion on validity and reliability of evaluation format. test specification table. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. pengenalan kepada ikan hiasan. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan.This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. basic statistic. analisis markah dan statistik asas. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. technique and teaching methodology. financial management. This course deals with three main components: home technology. strategy. electronic commerce (E-commerce). Topics coveres studies on fabric. peraturan pemarkahan. undang-undang perniagaan. pengurusan dan penjagaan. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. and vegetable and ornamental crops production technology. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. workshop safety. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. pemilihan pakaian. portfolio. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. finance. kewangan. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. implement teaching planning and audio visual aids. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. jenis penilaian. choice of clothing and sewing and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 .

the ornamental fish. theatre for multipurpose. boneka. post modern. teater dalam bilik darjah. novel remaja. autobiography. poems. surelisme. visitor in action. post colonial. kritik genre dan kritikan baru. pascamoden. fenomenologi. short term vegetable and ornamental crops. rearing ornamental fish technology. psikoanalisis. simulasi dan improvisasi. opinion angle. plot. teater pembaca. preparation of planting beds and containers. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. novel popular. latar tempat. pascakolonial. selection and preparation of equipments and materials. propagation and planting. plot. dan new critics. teater untuk kepelbagaian tujuan. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. watak dan perwatakan. puppet. Marxisme. character and characterisation. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . This course elaborates on literary critics field like. penerbitan karya. sudut pandangan. popular novel. surelism. fenomenology and hermeneutic. management and care of ornamental fish. genre critics. proses pengeraman bahan. adolescent novel. semiotic. and teacher as a writer. dialog and location background. semiotik. 9. psyco-analysis. guru dalam peranan (teachers in action). theatre inclassroom. short stories. reading theatre. cerpen. kekuatan karya kreatif. tropical freshwater ornamental fish:. creative writing themes and issues. post structuralism dan deconstruction. This course elaborates on the introduction to theatre in education. simulation and improvisation. tema. hermeneutic. eksistensialisme. genre writing publishing. existensialism. marxism. puisi. the vegetable and ornamental crops production technology. plant care. dan isu karya kreatif. femenisme. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. bercerita. dialog dan latar tempat. genre formation process. resepsi dan teori tindak balas pembaca. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. teachers in action. reading reception dan reflection theory. story telling. creative writing strength. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia.clothes making processes. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. arcitipal. tetamu dalam aksi. harvesting and use of plants produced. persoalan. dan guru sebagai penulis. femenism.

planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. pemilihan pelakon. basic dramatisation. performance ethics. perancangan pengajaran dan pembelajaran. pengarahan. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. pemilihan. selection and script writing. pementasan. sumber pengajaran dan pembelajaran. creative movement. music with movements elements of movement. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. and vocalisation. sinematografi dan persembahan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. a performance. teaching and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . unsur-unsur pergerakan. forming production management. actors selection. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. pengurusan produksi. stage performance theory. types. muzik dengan pergerakan. elemen. improvisasi. theatre and children theatre. This course elaborates on the definition and concept of drama. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. teaching and learning resources. history and background. pergerakan kreatif. element. directoring. teater dan teater kanak-kanak. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. asas lakonan dan vokal. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. pengujian dan penilaian. technology in teaching and learning music in classroom. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. mengadakan sesi uji bakat. 10. teori pementasan. dan pembinaan skrip. etika pementasan. and forms of children drama. sejarah dan latar belakang. and presenting a performance. jenis-jenis pergerakan. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. cinematography. production.Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. implementing a screen testing. produksi. jenis dan bentuk drama kanakkanak. testing and evaluation. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni.

penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. isti’azah. dan khatam al-Quran. impromptu singing and aural. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. introduction to children’s songs. tafsir ayat hukum. nyanyian kanak-kanak. Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) PRM3103 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) PRM3104 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. nyanyian semerta dan aural. takbir. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. interpretation ayat hukum. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. patriotic songs. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. interpretation ayat aqidah. tafsir ayat aqidah. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. interpretation ayat akhlak.learning music through movements. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. tafsir ayat akhlak. takbir. children’s songs and cultural songs. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. lagu-lagu patriotik. basmalah. 11. isti`azah. basmalah. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. and khatam al-Quran. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat.

al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. 12. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. Muhkam and Mutasyabih. hukum beramal. definitions. martabat. Sikah dan Jiharkah. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. hadith palsu dan implikasinya. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. reading and writing. riwayat hidup perawi hadith. Nahawand. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. harakat. Jin. Nasikh. Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. mukjizat al-Quran.PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. the degree of Hadith and rules. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. Each tarannum will focus on tabaqat. burdah. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. Mansukh. burdah. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. The topic Language and literature is also introduced. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. wuslah. Nuh. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . Hadith Qudsi. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. arRahman. Jin. Nahawand. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Nasikh and Mansukh. wuslah. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. Nuh. arRahman. harakat. its mukjizat. Muhkam dan Mutasyabih.

and introduction to lesson planning. the English sound system (phonology). English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. an overview of teaching approaches. and semantics. general principles in the teaching of language skills. materials selection. theories of second language acquisition. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. integration of language skills and language content. multiple classroom teaching. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. the teaching and assessing of writing skills. sintaks dan semantik. the teaching and assessing of reading skills. morphology. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. methods and techniques. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. komunikasi. the teaching and assessing of listening and speaking skills. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. 13. the teaching and assessing of vocabulary. the teaching and assessing of literature for primary schools. tatabahasa dan ejaan. peperiksaan dan penilaian. pengajaran. adaptation and simplification. BAHASA CINA Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. syllabus study. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. kemahiran membaca dan menulis. the teaching of grammar. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. pengajaran kelas cantum. testing and evaluation. kemahiran mengurus bilik darjah. morfologi. membaca. syntax. communication. classroom management. spelling and dictation. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. pengajaran. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan.Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. developing classroom skills. remedial and enrichment activities.

latihan merancang. functions. roles. peranan. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course studies the concepts. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. mengenali dan menulis aksara Cina. Constructivism Learning Theories. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 . teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. implementation. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. ciri-ciri. This course comprises the basic concepts. managing and implementing teaching and learning. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. This course covers the methodology in learning. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. characteristics. principles. prinsip dan fungsi. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. matlamat. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. methods. followed by planning.BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. proses pelaksanaan. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. teori pembelajaran konstruktivisme.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-018 . This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool.BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. preparing the table of specification and analysing test results.

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

bertutur. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. The topics emphasizes on listening. reading and writing. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. Subject-verb agreement. Sentence types. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. speaking.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. and Cohesive devices in spoken and written language. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. It focuses on Tense types and aspects. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

2 2. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-01 .3 2. psikologi dan etika profesional keguruan. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. emosi dan tekanan secara berkesan. 2. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.1 3.2 1. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.5 2.4 1.5 1.6 2.4 2. budaya. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran.2 3. 3. 2.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.1 1. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. merancang. bahan kurikulum. 1.3 mengurus masa. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.6 3. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. 1. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. teori pembelajaran. sosial. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. mengintegrasikan kemahiran mengajar. Pentaksiran.

mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-02 . bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.6 5. 4.3 5.1 5.5 3. 6.2 5. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan.4 5.2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.4 3. Komunikasi.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren.5 4. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai. 4. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. Etika.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4.6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif.Hasil Pembelajaran 3.4 4. akauntabiliti integriti. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. 5.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. etika 4. Kaedah Saintifik. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. 4.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.

Hasil Pembelajaran 6.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan; menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan; memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.

6.4 6.5

7. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian. 7.1 7.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian; membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan; membuat muhasabah diri, menerima kelemahan diri dan sanggup berubah; mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian;

7.3 7.4

7.5 menggunakan kemahiran akses kendiri, kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan. 8. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8.1 8.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu; mengenal pasti kewangan, tenaga manusia, bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan; Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan; menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu; menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis, kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan.

8.3

8.4 8.5

LAMPIRAN 2
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-03

KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2
BIL. 1. 2. 3. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran
• Pendidi kan Seni Visual

CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

• • • •

Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil

* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

4.

Pendidikan Khas Masalah Pendengaran

Pendidikan Jasmani

Pendidi kan Seni Visual


Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

• • • •

Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil

* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

5.

Pendidikan Khas Masalah Penglihatan

Pendidikan Jasmani

Pendidi kan Seni Visual

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

• • • •

Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil

* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

6.

Pendidikan Prasekolah

Pendidikan Jasmani

Muzik Prasekolah

Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan

7.

Bahasa Melayu

Pendidikan Jasmani

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-04

BIL.

MAJOR

ELEKTIF 1 • • •

ELEKTIF 2 Pendidikan Moral Kemahiran Hidup •

CATATAN daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM.

Persuratan dan Kesenian Melayu • Pendidikan Seni Visual 8. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

9.

Sains

Pendidikan Jasmani

• •

Englis h Language

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

10.

Matematik

Pendidikan Jasmani

• •

Englis h Language

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-05

Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13. 11.BIL. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-06 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral 14. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. MAJOR Reka Bentuk dan Teknologi ELEKTIF 1 Pendidikan Jasmani • • • • • ELEKTIF 2 Englis h Language Bahasa Melayu Pendid ikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • CATATAN Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l 16. pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan • Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 17. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-07 . Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Kewarganegaraan Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • CATATAN 15. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.BIL. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-08 .

Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A. Bhg. Datin Sitti Haishah binti Abd.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->