P. 1
Buku Panduan Pismp2010 Baru

Buku Panduan Pismp2010 Baru

|Views: 1,638|Likes:
Dipublikasikan oleh Ryan Wan

More info:

Published by: Ryan Wan on Jul 20, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH
 • 2.BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH
 • 4.BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH
 • 5.PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH
 • 7.PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH
 • 8.PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH
 • 9.PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH
 • 11.SAINS PENDIDIKAN RENDAH
 • 12.REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH
 • 13.PENDIDIKAN PRASEKOLAH
 • 15.PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH
 • 17.PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 2 5. 10. Struktur Program. 7 16 19 23 KW-01 .03 KM-01 . 2.02 PE1-01 .087 AP-01 . dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 8. 3. 4. 9. dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik.09 PE2-01 .KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1.018 TK01 LAM-01 LAM-04 11 12 13. Matlamat. 7. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) i .06 PP-01 . 6. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. 14.

Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi al-Rahman al-Rahim. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Pengenalan. Sekian. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Justeru. Di samping itu. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) ii . Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. selamat maju jaya. dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. pelantikan tenaga pengajar. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised). Agihan Kursus Mengikut Semester. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Matriks Hasil Pembelajaran. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Sinopsis Kursus. Matlamat.

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

inovatif. dan bersepadu. kreatif. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. berdaya fikir. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. relevan. holistik. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Development al REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . responsif. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. futuristik.

jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. • ii. • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA).i. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. dan Bina Insan Guru. • Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. Berasaskan Hasil Pembelajaran • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. • • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal • Berasaskan kurikulum sekolah rendah • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. Education for International Understanding (EIU). dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iv. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. • Melaksanakan amalan terbaik. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. kemahiran. iii. Holistik setiap iv . aktiviti kokurikulum. v. nilai/disposisi. Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum.

pentaksiran prestasi (performance assessments). d. penilaian tugasan terarah. kerja kursus. e. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. penyelidikan tindakan. bahan. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. Portfolio Pembelajaran. kajian kes. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . Penggunaan Unit Plan. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. internship. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. b. c. f. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. latihan industri. praktikum. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. dan tugasan. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar.

dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar.MQF). Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan • Kaedah Saintifik. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. Ujian Akhir Kursus.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. hasil pembelajaran.

MATLAMAT.PENGENALAN. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Sebagai prasyarat. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. vi. bahan kurikulum. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. sosial. pentaksiran. budaya. psikologi. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. etika. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. dan etika profesional keguruan. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. viii. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. kemahiran. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. iv. Memiliki dan menampilkan nilai. iii.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. ii. vii. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. v. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 .

STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .SISTEM AKADEMIK.

SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 . diberi Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan.

1. • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • • Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) 3. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. dan Amalan Profesional. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Major. KURSUS KURSUS WAJIB KREDIT 23 (17%) • 2. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. kemahiran generik. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit.

major dan elektif. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. Sepanjang mengikuti program.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. • Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit.

Unit Beruniform II Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum . KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .Olahraga Kokurikulum .PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum .Permainan Kokurikulum .

Kursus Major. Senarai Kursus Major dan Kod BIL.Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 .

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu, Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I - Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II - Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

2.

BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

7

KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115

KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah

KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%)

SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

4.

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

8

5.

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115

5.

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

9

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM. 1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 .6.

Membentuk dan Membuat Binaan. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .7. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR . dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM.

Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 .9. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Fractions. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry.

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI .11. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12. Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) 2(0+2) 45 (34%) SEM. SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 .

13.

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115

14.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

14

15.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

15

17. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

16

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 2 3 4 5 7. Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem.PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Jasmani 5 Pendidikan . Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 Pendidikan . Elektif 1 Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Islam 9 Bahasa Arab . 5. 1 Pendidikan 3 Kesihatan . Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 12 (9%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 18 .

Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran.Pakej Elektif 2 Bil. 3 4 5 6 Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Mathematics 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Bahasa Melayu Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 . Fractions. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem.

3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah Pendidikan AlQuran English Language 13. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. Elektif 2 Kemahiran Hidup Kursus RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .Bil. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 14. • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK).

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional.AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.

s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 . Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 * ** *** KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.

Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum .Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KURSUS KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) Kokurikulum . *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa XXX3114 Major XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) INT3101 Internship (4 minggu) Jumlah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 KREDIT 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 . Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.s 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m.Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.

* Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri, terarah kendiri, dan penilaian kendiri. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut, tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran, pendidik yang inovatif, penguasa ilmu yang mantap, pengguna teknologi maklumat yang cekap, serta pemupuk nilai yang gigih. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah, tutorial dan amali. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses, mengumpul, dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

23

SINOPSIS KURSUS WAJIB

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. jenis-jenis soalan. Tenses. This course focuses on the Introduction of Civilisation. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. dan menulis pelbagai penulisan. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. bengkel aktiviti penulisan mekanis. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. Reading Skills. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). interaksi antara pelbagai tamadun. penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. It focuses on the English Sound System. jenis-jenis ayat. Islam in the Malay Civilisation. membaca. tokoh-to koh tamadun Islam dan Asia. interaction among various civilisation. listening and speaking skills. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. dan kemahiran mendengar. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. bengkel pembelajaran secara individu. membaca. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. bertutur. kaedah pandang dan sebut. kaedah abjad. writing for different text types. Prominent Figures of the Islamic Civilisation. reading skills. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . bengkel pengajaran menggunakan boneka. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. basic concept Islamic Civilisation. kemahiran mendengar dan bertutur. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Sentence Types. dan menulis untuk pelbagai tujuan. Pendidikan Seni Visual. Listening and Speaking Skills. It builds further on parts of speech/word classes. Islam dalam tamadun Melayu. Types of Questions. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. konsep asas tamadun Islam. tatabahasa. writing academic papers and writing reflections.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. berpasangan dan berkumpulan. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Parts of Speech/Word Classes. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. Contemporary Issues. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. bengkel aktiviti pratulisan.

dan juga analisis data dan interpretasi. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. warna dan ruang serta deria dan seni. individual. konsep-konsep asas hubungan etnik.This course explains and applies pre-reading activities. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. look and seeing method. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. The topics discussed are problem solving. construct and use non electronic teaching and learning materials. pre-writing activity workshop. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. This course focuses on ethnic relation in Malaysia. knowledge and basic skills in arts in primary school. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. operasi dan pengiraan. pengukuran. melaksanakan aktiviti mengenal irama. basic concepts in ethnics relation. spatial sense. Visual Art Education and Physical and Health Education. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. seminar and exhibition of Malay language remedial materials. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. application and management in teaching and learning activities. agama dan hubungan etnik. mechanism of writing workshop. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. pluralistic society in the Malay world. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. workshop for using puppets. basic reading workshop : phonetic method. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. measurement. menjalankan aktiviti meneroka. workshop for sound production using digital recorder. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. and the role of government and society in ethnic relation. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. operation and computation. kesedaran ruang. masyarakat pluralistik Alam Melayu. religion and ethnic relation. alphabet method. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. and also data analysis and interpretation.

penubuhan unit-unit kokurikulum. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . mengetahui. latihan dan taktik permainan. organizing of activities and competition. This course focuses on the history of uniform unit. gelanggang dan undang-undang permainan. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. perlembagaan unit beruniform. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. knowing. filing system. dan majlis rasmi.colour and space as well as senses and arts. principles of first aid. management of court / field and team and organizing competition. games enrichment. pengenalan alatan. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. exploring. pengelolaan aktiviti. training and tactical of games. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. sistem fail dan surat menyurat. management of meeting and budget. introduction on equipment. constitution of uniform units. setup of cocurriculum unit. pengukuhan kemahiran dalam permainan. asas pertolongan cemas. struktur dan organisasi. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. asas kawad kaki. pengurusan mesyuarat dan kewangan. experiencing. implementing and managing creative activities by integrating music.rhythm. structure and organization. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. court and rules and regulation of games. expressing through arts. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. management and administration. planning and camping. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. discipline and spiritual. disiplin dan kerohanian. This course focuses on cocurriculum in primary school. marching. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. pengurusan dan pentadbiran. and official function.

building their self-esteem. preparation. pembinaan self-esteem. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. basic skills. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. sejarah. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. history. management. development and importance. pelaksanaan dan penilaian projek. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. potensi dan citra diri seorang insan guru. management in measurement of track and field events. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. This course focuses on the introduction and concept of society. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. perkembangan dan kepentingan persatuan. aktiviti kemasyarakatan. Through the activities. rules and regulation. team management. berdaya tahan. sejarah dan undang-undang. berdaya maju. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . classification of society. persediaan. pengurusan ukuran balapan dan padang. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. progressive and resilient. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. jenis khidmat kemasyarakatan. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. field event. guru dan hubungan dengan komuniti. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. pengkelasan persatuan. khidmat pendidikan kepada komuniti. guru dan akauntabiliti profesionalisme. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. pengurusan. history. This course focuses on the general knowledge. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. organizing competition. dan berdaya saing. kemahiran asas. implementation and evaluation of project. track events. This course is a four days camping programme.

kesantunan berbahasa. raising the flag. managing official ceremonies and dressing code. school organisation. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. effective listening. pengucapan awam. speaking skills. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 .This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. benchmark leadership characteristics. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. interaksi dengan komuniti setempat. Act 550 (1996). Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. The course emphasises on the balanced teacher self development. jenis khidmat kemasyarakatan. iklim sekolah. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. kembara sosial. tertib di meja makan. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. Akta 550 (1996 ). protocol. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. ciri-ciri kepimpinan. students are exposed to teachers and law mandate. service circulars. infrastructure and school curriculum infostructure. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. organising and attending workshops. pengurusan sekolah. lawatan benchmarking. Pekeliling Perkhidmatan. mandat. teacher relationship with community and honesty. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. public speaking. profesional circulars. kreatif dan inovatif. table ettiquette. latihan dalam kumpulan. moral acitivities. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. kemahiran mendengar secara efektif. school climate. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. Students are exposed to the skill of planning. khidmat pendidikan kepada komuniti. aktiviti kerohanian/moral. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. Surat Pekeliling Ikhtisas. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking.

refleksi. finding. lawatan benchmarking. professionasme commitment reports and reflective evaluation. benchmarking visits. workshops theme. interaksi profesional dengan guru cemerlang. professional. inovasi guru cemerlang. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. This course aims to upgrade continuos self professionalism. reflection. tema bengkel. interaction with excellent teachers. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). conflict inventory. administering post inventory test of self direct search. interpretation of test. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . interpretasi dapatan ujian. inventori konflik. The focus of the course is related to workshops.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. innovation.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. implications on teaching and learning. different stages of development. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. This course encompasses the child’s learning environment. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. implications of individual differences. This course encompasses the developmental process of a child. development of children with special needs. models of discipline management. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. basic principles of child development. the underpinning theories of child development. Western and Eastern philosophy of education. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. model-model pengurusan disiplin. various learning theories. prinsip-prinsip asas perkembangan. implikasi faktor perbezaan individu. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. pelbagai teori pembelajaran.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. the roles of teachers in classroom management. historical development of the Malaysian education system. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. the National Philosophy of Education. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. motivasi. nature of human beings from the religious and biological perspectives. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . This course consists of the development of Islamic. factors that influence the development of the child.

learning styles based on different multicultural aspects. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. stages of teacher development. needs. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. teori. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. ethics and accountability. utilization and evaluation of educational media. communications skills. roles of ordinary teachers as guidance teachers. penggunaan dan penilaian media pengajaran. theories. peringkat perkembangan guru. practices and development of educational technology. selection. penghasilan. types of guidance and counseling services. production. integration of information and communication technology in teaching and learning. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. kemahiran berkomunikasi. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. This course discusses concepts. matlamat. pemilihan. management of educational media and resources. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. etika. teacher politeness. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. multicultural relationship skills and issues. leadership and roles of teachers.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. characteristics of a teacher as a professional. peranan guru biasa sebagai pembimbing. akauntabiliti dan kesantunan guru. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . pengurusan media dan sumber pendidikan. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. kepemimpinan dan peranan guru. This course discusses the concept of a profession. application of technical skills in using various instructional media.

innovation and managing educational changes. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 .EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. teachers and ways to overcome. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. early symptoms of emotional disturbances amongst students. This course discusses educational issues and current challenges.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

bahasa komuniti. pendekatan eklektik dan komunikatif. definisi. drill. defination. penulisan langkah pengajaran. pengisian kurikulum: ilmu. aims. peraturan sosiobudaya. drama. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. comunity language. kodkognitif. dialog. debate. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. latih tubi. audio lingual method. pendekatan. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. simulation. linguistik. content objectives and organization. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . This course describes and elaborates aspect of philosophy. nilai. oral-aural. kajian masa depan dan sistem bahasa. code-cognitive. situational. “5P” concepts. bercerita. natural method. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. the writing of teaching steps. concept and techniques : role play. kemahiran belajar cara belajar. kewarganegaraan. drama. kecerdasan pelbagai. tatabahasa terjemahan dan terus. quiz. reading. eklektik and communicative approach. kemahiran mendengar dan bertutur. kuiz. grammar translation. story telling.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. kaedah ajuk hafaz. discussion. sumbangsaran. telephone conversation and report presentation. perbincangan. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. matlamat. kemahiran membaca. konstruktivisme dan kontekstual. penyerapan. objektif dan organisasi kandungan. soal jawab. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. added value skills and language system. orientasi rancangan pengajaran harian. approaches. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. simulasi. inductive and deductive approach. konsep penggabungjalinan. dialogue. pengayaan. pemulihan dan penilaian (“5P”). situasional. kaedah dan teknik. perbahasan. and writing. konsep dan jenis teknik : main peranan. pendekatan induktif dan deduktif. brain storming. kemahiran menulis. perbualan telefon dan penyampaian laporan. question and answer. method and techniques. daily lesson plan orientation. inkuiri penemuan. forum. inquiry. oral-aural. kaedah natural. lingusitic. forum.

mastery. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. konsep-konsep: strategi. the concepts of strategy. konstruktivisme. konsep-konsep: strategi. the concepts of strategy. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. Teori Pemerolehan Bahasa. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. Teori Pemerolehan Bahasa. techniques. teaching method for Malay Language. teknik. Teori Huraian Bahasa. pendekatan. pembelajaran masteri. application of learning language approach. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. method. approaches. teknik. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. This course focuses on teaching component. techniques. application of Road Safety Education. kaedah pengajaran bahasa Melayu. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pendekatan. the implementation of teaching and learning activities through contextual. constructivisme. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. method. application of Road Safety education.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. constructivisme. konstruktivisme. approaches. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. kaedah pengajaran bahasa Melayu. teaching method for teaching Malay Language. kaedah. application of teaching language approaches. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. Teori Huraian Bahasa. kaedah. application of learning language approach. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. application of teaching language approaches. application of value added skills. application of value added skills. mastery. pembelajaran masteri.

reading skill. ethics. learning CDs in teaching. bengkel penggunaan cakera padat. penilaian kemahiran membaca. linkages in application structure. approach to teaching writing skills. animation in presentation. internet resources. pengajaran bahasa secara atas talian. taksonomi dan domain. language skills assessment and language activities. and measurement. jadual spesifikasi ujian. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. procedures. assessment of learning experience. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. pengaplikasian struktur perpautan. on-line learning of language learning. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. types and method of language assessment. penilaian pengalaman pembelajaran. teknik pengajaran kemahiran membaca. conference and exhibition in ICT. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. penilaian bahasa berasaskan projek. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. use of writing tools. taxonomy and domain. project based language assessment and school based assessment. preparation of teaching plan for reading skills. writing skills. evaluation. mereksa cipta animasi. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. testing development. approaches and methods of teaching techniques of reading. pengujian dan penilaian. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan.BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. penggunaan alat pengarangan. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. kemahiran menulis. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. This course elaborates on listening and speaking skills. teaching reading skills. kemahiran mengarang. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. assessment of reading skills. pembinaan ujian. jenis dan kaedah penilaian bahasa. application of information processing model. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. kemahiran membaca. learning homepage. virtual and video learning. table of test specifications. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. This course describes the use of internet.

and standard pronunciation. pronunciation and syllablication exercise. stylistic. This course elaborates on remedial education. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. implementing of enrichment exercise. language variation. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. paradigmatic rule. pelaksanaan aktiviti pengayaan. enrichment education. and scientific Malay language. fonem : fonem segmental. sejarah perkembangan ilmu linguistik. super segmental phonemes. pronunciation and syllablication transcription. artikulasi dan artikulator. reflection : thinking in linguistic. variasi bahasa. differences in organizing and strategy. peraturan paradigmatik. preparing the lesson plan of remedial session. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. dycronic linguistic.BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. linguistic developement history. lingistik kontekstual. pendidikan pengayaan. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. alphabet and phonetic symbols. This course elaborates on phonetic and phonology theories. contextual linguistic. teaching practical session. refleksi : pemikiran dalam linguistik. phonemes. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. procedure of enrichment education programme. pronunciation and syllablication in Malay language. articulation and articulators. specific ways in organizing the remedial session. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. This course elaborates on various linguistic fields. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. segmental phonemes. struktur linguistik. perbezaan pengelolaan dan strategi. external factor. linguistik gunaan. teaching of assessment. penyediaan bahan bantu mengajan. dan latihan mentranskripsi. linguistik diakronik. sesi latihan pengajaran. huruf-huruf dan simbol fonetik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . sifat bahasa. faktor luaran. prosedur program pendidikan pengayaan. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. language characteristics. fonem suprasegmental. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. linguistic structure. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. applied linguistic.

adjectives. verbs. makna peribahasa. prepositional phrase. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . lexical and contextual meanings. kata adjektif. Malay language word form. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. makna ayat. perubahan semantik. kata kerja. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. sumber istilah. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. adjectives. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. single sentence. golongan kata kerja. affixes in Malay language. dan ejaan. short forms. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. jenis kata adjektif. complex sentence and sentence construction process. clause. skema tatacara pembentukan istilah. isu bahasa terkini. makna leksikal. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. adjectives phrase. imbuhan dalam bahasa Melayu. Perkamusan. frasa adjektif. bentuk perkataan bahasa Melayu. and the formation of new words. fitur makna. korpus bahasa. semantic change. istilah singkatan. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. ketaksaan dan kekaburan makna. the sentence in Malay language included phrase. ayat dasar. and functional word. dan pembentukan kata baharu. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. dan kaedah dan teknik terjemahan. proof theory. verb phrase. teori pembuktian. symbols and spelling. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. perkamusan. peristilahan.BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. sejarah ejaan jawi. feature meaning. ambiguity and vague meanings. frasa kerja. idiomatic meaning. dan proses penerbitan ayat. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. ayat tunggal. This course elaborates on semantic. klausa. verbs. ayat majmuk. lambang. golongan kata. types of words. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. terminology and terminology construction schedule. frasa sendi nama. dan kelas kata tugas. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis.

spelling. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . dictionary. serta kebudayaan kebangsaan. introduction to various types of educational research design. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. writing development of vocabulary of the Malay language. society. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Malay culture (from political. It discusses introduction to research methods in education. This course elaborates on concept of culture. current language issues. perancangan dan cadangan. the history of Jawi spelling. world view and Malay society cosmology. interprestasi data penyelidikan tindakan.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. external influence in Malay society. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. and national culture. analisis data. masyarakat. social. data collection considerations. educational research procedure. the flow and experts of the Malay language vocabulary. penganjuran seminar.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. dan ekonomi). and economic aspects). proses penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. the history of the development of the romanise. and translation techniques and method. pertimbangan dalam pengumpulan data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data collection methods. action research prosess. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. concepts of action research and models. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. the study of the classical Malay language texts and its shift. modernisation and planning of the Malay language. prosedur penyelidikan pendidikan. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. sosial. types of educational research. the future and the challenges of the Malay language. kaedah-kaedah pengumpulan data. language corpus. data analysis. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Malay language preindepence and past independence. Malay culture in literary and non literary resources. planning and proposal. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.

dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. discusses every component of the language skills including concepts. speaking. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. membaca dan menulis. reading. sastera kanakkanak dan remaja. comparative literature. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. aims. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. bertutur. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. reading. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. children and adolescent literature. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. importance. and classification. and writing skills. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . approaches in understanding primary school literary texts. membaca dan menulis. This course discusses on the methodology of teaching listening. sastera bandingan. organization an action research seminar. speaking. literary teaching and learning techniques and activities. documentation and publication procedure of action research. and primary school literary texts appreciation. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. and writing. tujuan. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. bertutur. 2. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. kepentingan. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. describes the teaching steps for every skill. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability.

teaching techniques for primary school. gaya kecuali . juga mendedahkan kaedah. kata terbitan. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . kata kerja tidak fleksi. nouns. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. nouns and verbs approaches. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. accusative and genitive. nominal and verbal sentences. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. awzan sarfi (pola morfologi). techniques and strategies Rhetoric of Arabic. approaches. Ma’ani and Badi’. struktur ayat namaan dan pembentukannya. techniques and strategies to teach Arabic morphology. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. types of phrases and sentences using nominative. articles. akusatif dan genitif. kata kerja fleksi. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. the principles.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. rules and forms of Arabic Morphology. kata nama fleksi. seruan. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. al-Ma’ani dan al-Badi’. mendedahkan kaedah. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. teaching suitable syntax. verbs. penggunaan gaya bahasa. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah .

assessment book and teacher’s guide. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. various types of knowledge sources such as websites via internet. types of literature. aplikasi perisian. well-known poets. early Islam. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. iaitu zaman Jahiliyah. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. zaman Bani Umaiyah. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. orators and writers.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . syllabus contents and curriculum specifications. prose and poetry. hasil-hasil karya penyair. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. Jahily. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. syllabus and text book. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. software applications explains. Arabic multimedia terminology. Umayyad. keistimewaan. zaman permulaan Islam. tema. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. combination of using text book. Abbasy and Modern.

prosedur penyelidikan pendidikan. This course discusses the concept of micro and macro teaching. different skills. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. This course exposes students to the terminology of assessment. pengukuran. evaluation and examination of Arabic language. implement of the micro and macro teaching. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. prinsip-prinsip asas penilaian. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) BAM 3112 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. daily. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. proses penyelidikan tindakan. lesson planning. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.

second and foreign languages. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. writing an action research report and article and ways of making action research data public. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.perancangan dan cadangan. educational research procedure. organization an action research seminar. language acquisition theories. morfem. concepts of action research and models. vowel and consonant. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. introduction to various types of educational research design. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. moneme. It discusses introduction to research methods in education. kaedah-kaedah pengumpulan data. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. bahasa kedua dan bahasa asing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. monem. interpreting the action research data. types of educational research. data analysis. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. phoneme. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. sukukata dan kata. analisis data. action research prosess. planning and proposal. pertimbangan dalam pengumpulan data. data collection methods. interprestasi data penyelidikan tindakan. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. data collection considerations. documentation and publication procedure of action research. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. syllable and word. communicative competency and psychological language.

dan peribahasa. Perancangan dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-012 . jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. pemulaan dan penutup pelajaran. teknik soal jawab. konsep penilaian. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. pembinaan item. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. penjelasan konsep. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. 3. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. the terminology of assessment. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). penilaian kemahiran berbahasa arab. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. types of tests and the principles in building Arabic tests items. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. penilaian kendalian sekolah. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). and idioms. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. kosa kata. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. vocabulary. evaluation and examination of Arabic language.

writing reflections and understanding micro teaching concepts. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. sentence structure. questioning techniques. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning.pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. characteristics. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. defining concepts. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. types of sentences and rhetoric. ciri-ciri. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. komponen ayat. the roles and ethics of language teachers. genre and historical development. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. frasa. phrases. principles and objectives of teaching Chinese language. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. jenis-jenis ayat dan retorik. This course discusses the concept. serta konsep pengajaran mikro. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan.

mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. and historical development of prose. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. followed by planning. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. matlamat. This course comprises definitions. latihan merancang. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. This course covers the methodology in learning. characteristics. Constructivism Learning Theories. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teori pembelajaran konstruktivisme. managing and implementing teaching and learning. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Texts from different types of prose are selected as basic reading.Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. roles. mengenali dan menulis aksara Cina. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. This course studies the concepts. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. peranan. BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. ciri-ciri. characteristics. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. This course covers the teaching and learning methods of reading. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah.

This course covers the basic techniques in writing skills. various characteristics and historical development of poetry.BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. dan Sanqu. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Shi. functions. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. This course comprises definitions. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. methods. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. principles. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. Ci and Sanqu. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. iaitu Shi. dipilih sebagai bacaan asas. Each topic will be followed by micro or macro teaching.e. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. Ci. proses pelaksanaan. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. i. This course comprises the basic concepts. Distinctive poems of three different types. implementation. preparing the table of specification and analysing test results. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. are selected as basic texts. prinsip dan fungsi.

interprestasi data penyelidikan tindakan. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. concepts of action research and models. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. This course encompasses definitions. writing an action research report and article and ways of making action research data public. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data analysis. penganjuran seminar. characteristics and historical development of novel and drama. fiksyen. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. pertimbangan dalam pengumpulan data. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. documentation and publication procedure of action research. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. planning and proposal. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. types of educational research. data collection considerations. educational research procedure. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-016 . konsep dan model-model penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. novels and dramas are selected as reading texts. action research prosess. 4. organization an action research seminar. introduction to various types of educational research design. interpreting the action research data. Distinctive texts of different short stories. analisis data. It discusses introduction to research methods in education. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. kaedah-kaedah pengumpulan data. prosedur penyelidikan pendidikan. novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. data collection methods. proses penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. fictions.

dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. morphology system. tempat atrikulasinya. Solliyal dan Thodariyal. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. morphem and competence in the Tamil language. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. sistem fonem bahasa Tamil. Solliyal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-017 . pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. This course exposes students to various theories. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) BTM3102 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. sistem bunyi vokal. Pendedahan juga diberi tentang teori. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. Topics discussed include Eluthiyal.Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. It exposes students’ to the theory. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. kajian fonologi bahasa Tamil. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. articulations. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) will Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. kaedah. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. konsonan. keperluan sukatan. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. In addition. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. sistem morfologi. the definition of linguistics. kaedah. aims to enhance students knowledge of Phonology. there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua.Definisi ilmu linguistik.

It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. Emphasis is given to inductive. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. With the exposure. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. penguasaan dan penggunaan bahasa. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. kaedah pengajaran elemen tatabahasa. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-018 . approaches and strategies of teaching literature. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. It discusses the theory.and Thodariyal. aspek bacaan luas. pelbagai genre penulisan. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. they are expected to produce various creative texts of their own. and activities and resources for teaching literature. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus.

mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. kaedah pembinaan instrumen. kepentingan dan peranan berita. This course focuses on the various genres relating to children. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. poetry in motion and folklores. Besides looking at themes. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. puisi. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . ‘Aniyiyal’. analyzing items. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. constructing the JSU. menganalisis item. In addition. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. pentaksiran dan penilaian. aniyiyal dan yaappiyal.Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. pembelajaran Bahasa Tamil. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. sastera kanak-kanak. Topics include appreciating poetry. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. caricatures. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. children’s literature. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. It discusses the importance of creative Tamil literature. cartoons. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. developing the marking scheme and the administration of examinations. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan.

Topics discussed include the history of classical poems. concepts of action research and models. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. the authors and themes. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. action research prosess. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. pertimbangan dalam pengumpulan data. authors and themes and analysis of epics. kaedah-kaedah pengumpulan data. analisis data. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. planning and proposal. data analysis. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. data collection considerations.. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. perancangan dan cadangan. It discusses introduction to research methods in education. mengapresiasi keunikannya. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . interprestasi data penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. types of educational research. data collection methods. introduction to various types of educational research design. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. prosedur penyelidikan pendidikan. teknik penghasilan cerpen dan novel.novels. educational research procedure. interpreting the action research data.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels.

dan kaum dan etnik. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. devian dan kawalan sosial. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. budaya. and the amendment of education policy in national development history. kandungan pelbagai disiplin. pre-independence era. interaksi dan struktur sosial. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school.penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. interaction and social structure. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . zaman selepas kemerdekaan. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. sosialisasi. masyarakat dan negara. post-independence era. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. society and country. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. socialisation. documentation and publication procedure of action research. 5. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. culture. multi-disciplinary. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. thematic strands. and races and ethnics. zaman sebelum kemerdekaan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. deviant and social control. organization an action research seminar. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. penganjuran seminar.

and inculcation of values through government policies. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. politics. kedaulatan. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. moral human being. doktrin pengasingan kuasa. and politics and government in Islamic perspectives. moral and ethics. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings.tinjauan perbandingan. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. sovereignty.Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. peranan guru dalam pemupukan nilai. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. moral dan etika. moral and ethics. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. types of governments – comparative studies. kuasa dan autoriti. bentuk-bentuk kerajaan . strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. physical system and the relation with human beings. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. This course requires students to conduct practical activities. the existing of nation. moral dan etika. teacher’s role in enhancing values. politik. affective domains in instilling positive attitudes. This course focuses on values. human interaction with the environment and natural resources. strategies of education on sustainability in Social Studies. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan manusia. kewujudan negara. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. insan bermoral. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. education for sustainable development and education for international understanding. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. power and authority. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. doctrine of power separation.

analisis items. and Civics and Citizenship Education. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. pengukuran dan statistik. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. items analysis. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. which is a part of practical activities in the learning of social service. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. perancangan ujian. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies.(Social Studies in Primary School) Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. validity and reliability of test. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. penilaian dan ujian. planning of test. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. and Civics and Citizenship Education. Students are also exposed to the citizenship project. issues in assessment. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. evaluation and test. and the role of teachers in assessment. measurement and statistics. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial.

konsep dan model-model penyelidikan tindakan. human capital investment in knowledge-based economy. economic sectors in development. analisis wacana dan media Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . sektor ekonomi dalam pembangunan. educational research procedure. teaching skills. concepts of action research and models. pengenalan analisis wacana. data collection considerations. the micro and macro teaching. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. planning and proposal. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. economic transformation and development. data collection methods. kemahiran pengajaran. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. perancangan dan cadangan. kaedah-kaedah pengumpulan data. problems of poverty and eradication strategies. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. interprestasi data penyelidikan tindakan. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. teaching-learning modes and techniques. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. aspek sosial dalam pembangunan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. economic growth factors. analisis data. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. interpreting the action research data. introduction to various types of educational research design.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. data analysis. action research prosess. and Malaysian economy and globalisation. rasional dan objektif. approaches and strategies in teaching-learning. lesson planning. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . types of educational research. proses penyelidikan tindakan. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. faktor pertumbuhan ekonomi. This course focuses on the study of economic development. pengajaran mikro dan makro. prosedur penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in education. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. perancangan pengajaran. transformasi dan pembangunan ekonomi. writing an action research report and article and ways of making action research data public. social aspects in development.

kord. organization an action research seminar. rational. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. triad. strengths and weaknesses of discourse analysis. tidak lazim. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. meter dan nilai not. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. pembentukkan kaden. melodies. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-025 . students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. In the sight singing section.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) PSS3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. melodi. pembahagian masa tak sekata. differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda. irregular meter. It consists of listening to intervals. meters and note values. This course also focuses on sight singing. documentation and publication procedure of action research. the use of discourse analysis. Penyelidikan Tindakan II . skelnada major. and the solutions. penganjuran seminar. peraturan pengharmonian. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim.massa. kegunaan analisis wacana. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. and objective manner. chords and cadences. pemikiran kritikal dan analisis logik. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. discourse analysis and mass media. introduction to discourse analysis. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical. and discourse and social issues. 6. klef-alto dan tenor. triads. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. critical thinking and logical analysis.

major. irregular time division. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. philosophical implications.penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. fungsi muzik dalam pendidikan. pembentukan kord dominan ketujuh. pergerakan pembalikan kedua. progression of six four and chord progession in fifths. Other than that ornaments in music scores will be taught. sociological and psychological factors that affect music education. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. alto and tenor clefs. faktor-faktor sosiologi. formation of cadences and the recognition of figured bass. arpegio dan kord. Topics given focus here are meters in simple. importance of music. rules of harmony. pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. This is further Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-026 . pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi. aims and the functions of music in education. In this course. minor and chromatic scales and compound intervals. compound and irregular time. matlamat. MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. psikologi. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel.

masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. jenis rentak iringan. arpegio. arpeggio and chord playing. a variety of singing repertoire including two part singing. pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel. This course continues from the previous keyboard I course. exercises in scale. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. teaching and learning of singing in the music classroom. langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. kord dan pengaplikasian teori. preparation and arrangement of percussion scores. permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. singing. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. students use melodic decoration in their music composition. In addition. accompaniment. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-027 . Keyboard technical skills. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. latihan bermain dalam pelbagai repertoire. teknik pengendalian alat iringan. teknik bermain rekoder soprano.applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. harmoni dalam permainan repertoire kibod. lagu lapisan.

mengenal pasti jeda. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. MZP3108G Alat Muzik Utama . latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. triads. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. playing the guitar while singing. Kemahiran pendengaran. Memperkenalkan kord. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. jumping chord. melodi. melodies. petikan dan cara ‘strumming’. Students also develop listening skills through aural guitar playing. bermain pelbagai rentak. dan konsep muzikal. chords. kaden. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 .This course exposes students to various piano technical skills. melody improvisation. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. reading of notes. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. MZP3108V Alat Muzik Utama . bes alberti. triad. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. bermain gitar sambil menyanyi. latihan aural. cadence and rhythm. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. play block chords.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. latihan dalam permainan iringan kord blok. plucking and strumming style. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. It involves aural studies in intervals. Focus is on posture. irama. broken chord. kord. aural practices. mengimprovisasikan melodi di kibod. playing with different rhythm. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. This course caters to students without knowledge in guitar playing. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. playing a wider repertoire. sing melodies in keys changes from major to minor. chords and musical concepts. bacaan not.

progressing to level two in piano playing techniques. Penekanan kepada perkembangan stail. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . alberti bass. artikulasi. kemahiran membuat persembahan. Carl Orff and Jaques Dalcroze. In addidtion. dynamics and performance preparation. pelbagai rentak dan kod. strumming style with different rhythm and chords. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. aural. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. bimbingan. to reinforcement. In the teaching and learning of music in the classroom. rhythm. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat.broken chords. dinamik. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. permainan alat muzik. Emphasis is on style development. petikan dan cara ‘strumming’. singing folk songs. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. bacaan not. This course focuses on continuity. nyanyian lagu. sight playing and a variety in repertoire. plucking. latihan aural.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. articulation. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. MZP3112V Alat Muzik Utama . MZP3112G Alat Muzik Utama . rentak.jumping chords and chomping chords at the keyboard.

rancangan harian. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. Students’ present their respective music composition present during this course. It comprises of preparing. Zapin. rancangan mingguan .pengajaran mikro. mingguan. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. harian . melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. planning and writing the year plan. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course is a continuity from course vocal 1. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. This course exposes the students to compositional devices in music education. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. Students are guided in these 3 components throughout the course.Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. format rancangan pelajaran tahunan. This course discusses the primary school music curriculum. Zapin and walking bass rhythms. perancangan. primarily on the KBSR music education syllabus. permainan piano dalam rentak Inang. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. sight playing and a variety in repertoire. This course is a continuity towards level III in piano playing technics. ciptaan ensembel rekoder.

Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. Muzik Ensembel Lain.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. dynamics and complex skills are developed as the course advances. This course is a continuity from course vocal II. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. MZP3115V Alat Muzik Utama . Music in the form of dance. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro.MZP3115G Alat Muzik Utama . analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. rhythm. analisis skor. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. dinamik. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. perancangan sesi pengajaran makro. This course focuses on macro teaching sessions. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. dan pengalaman praktikal salah satu genre. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . “Popular social” ensemble music. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. penekanan kepada perkembangan stail. rentak. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . Muzik Bentuk Tarian Utama. choral vocal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-031 . This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. practice to reflect and write on the work carried out. artikulasi. planning of macro teaching sessions. Style. bengkel. Muzik Ensembel Sosial Popular. langkah-langkah pengajaran makro. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. articulation.

teknik persembahan. On this higher level. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. conducting and attending program concerts/performance.Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. video watching or live performances. MZU3120 Muzik Dunia 2(2+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . students are exposed to different music genres through listening activity. music genres materials are selected from traditional classic music. workshops and practical experiences. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging.music and solo instrumental music. score analisis. MZP3118V Alat Muzik Utama .Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. sight playing and a variety in repertoire. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. piano playing techniques. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . lawatan ke program konsert / persembahan. Alat Muzik Utama . Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. instrumental ensemble. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. This course focuses on vocal diction techniques. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV (Major Instrument – Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. memimpin. ensembel instrumental. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.

Barok. Baroque.(World Music) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. Abad ke 20 dan Jazz. romantik. karya dan stail dengan lebih mendalam. genre. 20th century and Jazz eras. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. India. klasik. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. Japan. Jepun.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. genre and compositional styles.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. India. styles and composers music scores from Renaissance. ekspresi dalam pelbagai dinamik. Classical. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. MZP3121G Alat Muzik Utama . tempo and phrasing and singing in various rhythm.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. Romantik. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . romantic and the 20th century eras with different music genres. classic. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. discussions are held to analyse aspects of music genre. Romantic. Thailand and Africa. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. Klasik.

pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. 7. perancangan dan cadangan. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. It discusses introduction to research methods in education. educational research procedure. concepts of action research and models. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. interprestasi data penyelidikan tindakan. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. introduction to various types of educational research design. prosedur penyelidikan pendidikan. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. data analysis. analisis data. the role of technology and music software in the production of music composition. action research prosess. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. data collection methods. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. types of educational research. MUSIC ACE. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. kaedah-kaedah pengumpulan data. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. documentation and publication procedure of action research. penganjuran seminar. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. proses penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. data collection considerations. planning and proposal. organization an action research seminar.

asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. art of various cultures. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. comparative studies of basic design concept in visual arts. analyzing basic design concept in visual art works. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. distinguished educationist and researchers in children’s art. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. This course focuses on introduction to visual language. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. influence and background of various cultures. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. estetika dan ekspresi visual. This course covers the concepts. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak.philosophy. developmental stages of children’s art. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . stimulus and factors that affect children’s art. kreativiti. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. India. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. aesthetics. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Jepun dan Barat. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. analisis asas seni reka dalam karya. principles of design and compositions in art works of various cultures. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. China. creativity. children’s creativity and imaginations. and visual expression.

planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. konsep 5P. persediaan mengajar. as well as practical activities for explorations of tools and materials. Membuat Corak dan Rekaan. huraian sukatan pelajaran. objektif kurikulum. the roles of the VAE teachers. matlamat. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. that is: Drawing and Picture Making. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. bahan.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. Membuat Corak dan Rekaan. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. the importance of curriculum development. the 5P concept. peranan guru PSV. Modelling and Constructing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. as well as Introduction to Tradisional Crafts. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. content and themes in producing art works for the four areas. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. subject matter. Pattern-Making and Designing. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. management of outdoor and indoor activities. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. kepentingan perkembangan kurikulum. specifications of the syllabus. resource and teaching aid management. lesson planning. goals and objectives of the VAE curriculum.

This course covers the learning theories. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 .PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. pengajaran mikro dan makro. Introduction to Tradisional Crafts. pengenalan multimedia. Practical activities cover the use of multimedia. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. strategy. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. pendekatan. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . approach. application of ICT in teaching and learning VAE. as well as teaching and learning resources. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).Membentuk dan Membuat Binaan. strategi. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). perancangan dan persediaan mengajar. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. lesson planning. applying creativity and artistic process in producing digital art works. micro and macro teaching. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. Mengenal Kraf Tradisional. multimedia dalam PSV.

evaluation of art works and evaluation of portfolios. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer.(Art History and Appreciation) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. tujuan pentaksiran PSV. kaedah pentaksiran PSV. analisis data. oriental art. proses penyelidikan tindakan. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. western art. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pelbagai fungsi lukisan. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. various approaches in the appreciation of visual art. methods and forms of assessment. mark schemes. jenis-jenis pentaksiran. alat dan bahan. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. pendekatan dan kaedah lukisan. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. interprestasi data kajian tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. bentuk pentaksiran PSV. seni oriental. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. drawing techniques. peraturan memberi markah. approaches and methods. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. aims of assessment in VAE. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. prosedur penyelidikan pendidikan. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. This course covers the introduction to the art history in western art. considerations and perceptions in drawings. apresiasi karya seni barat. perancangan dan cadangan. teknik menghasilkan lukisan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . oriental art. various functions of drawings from various genres and culture. This course covers the types of drawings . art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. kaedah-kaedah pengumpulan data. tools and materials. seni oriental. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. types of assessments.

educational research procedure. planning art projects. organization an action research seminar. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. pengurusan dan proses pengendalian projek seni. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . penganjuran seminar. data collection methods. It discusses introduction to research methods in education. making feedback reports and taking further actions. documentation and publication procedure of action research. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. management and organisational process of art projects. interpreting the action research data. data analysis. implementing art projects. writing an action research report and article and ways of making action research data public. types of educational research. the importance and fundamental knowledge of art projects.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. concepts of action research and models. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. 8. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. This course covers the management and organisation of art projects. planning and proposal. action research prosess.This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. Penyelidikan Tindakan II . data collection considerations. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. introduction to various types of educational research design. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

the usage of text books. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. lesson planning and practical teaching. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. application of ”tajwid” rules in reciting. memorising and interpreting of the Quranic verses. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. teachers guide book. This course focuses on the introduction to Al-Quran education. the strategies. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. approach.6. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. lesson planning and practical teaching. This course focuses on strategy.This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum.

Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. lesson planning and practical teaching. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .6 dan amali pengajaran Ibadah. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam.6. exposure to planning and implementing teaching strategies. kemahiran menulis khat. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. exposure to planning and implementing teaching strategies.Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6. lesson planning and practical teaching . PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 .6. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . exposure to planning and implementing teaching strategies.6 dan amali pengajaran Akhlak. kajian teks jawi klasik dan moden. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. lesson plans and practical teaching. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi.6 dan amali pengajaran Sirah.6. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.

aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. item building. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. building and using resources in teaching and learning of Islamic education.w. This course emphasizes on selection of topics. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. tables of specification and PAFA assessment. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep.a. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . It also discuses the teaching strategies . This course focuses on the “dakwah”. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. This course focuses on concepts. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam.w. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. basic skills. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. sebagai seorang pendidik.a. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan.’s special traits. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. analisis sahsiah Rasulullah s.a. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) PIM3109 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. micro and macro teaching concepts. types and field of testing. pembinaan bahan sumber. according to the Islamic education syllabus for primary schools. pembinaan item Pendidikan Islam. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. assessment and evaluation in Islamic education. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. dan tokoh ilmuan Islam. perancangan pengajaran mikro. bentuk penilaian. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah.w. analysis of the Prophet Muhammad s. bahagian amali. bidang pembelajaran yang diuji. contoh dan pelaksanaan. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam.The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. planning and practical teaching. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. measurement. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.

kaedah-kaedah pengumpulan data. animal slaughtering. penganjuran seminar. Penyelidikan Tindakan I . introduction to various types of educational research design. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. data analysis.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. perancangan dan cadangan. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. sembelihan dalam Islam. interprestasi data kajian tindakan. their main topic of discussions. data collection considerations. kaedah Fiqh. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. ekonomi Islam. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. Islamic economy and management of properties in Islam. educational research procedure. proses penyelidikan tindakan. analysis and justification on issues related to fiqh studies. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. prosedur penyelidikan pendidikan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . perbincangan mazhab Ilmu Kalam. and issues of deviance in “aqidah”. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. action research prosess. analisis data. the impact of faith in life. methodology in fiqh. types of educational research.Islamic Education for Primary Education (Methodology) PIM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. data collection methods. interpreting the action research data. pertimbangan dalam pengumpulan data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. planning and proposal. It discusses introduction to research methods in education.Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.

related fitness. documentation and publication procedure of action research. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. jadual latihan kecergasan fizikal. periodisation of training and effects of training on physical fitness. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. training principles of physical fitness. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. permainan kanak-kanak. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. physical fitness and the importance of physical fitness. PJM3104 Renang 2(0+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . training methodology for physical fitness. This course includes concepts and definition of total fitness. pengurusan. 9. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan.This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. the component of health. teaching and learning of basic movement. management. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. pengelolaan permainan dan teknik permainan. children’s games. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. basic movement concept. kemahiran acara padang. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. motor-related physical fitness componen. organizing games and techniques. kemahiran acara balapan. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. training schedule of physical fitness. Bunker and Thorpe Model 1982. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. This course stress on rules and regulations. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. konsep pergerakan asas. model Bunker and Thorpe 1982. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. the acquiring of skills in the track and field event. organizing an action research seminar.

‘attention’ dan prestasi. Integumentary system. attention and performance. struktur dan organisasi persatuan. saluran dan peredaran darah. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. selular dan tisu organisma. evaluation. sistem penghadaman. swimming safety. motor learning. retention and transfer of learning. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. sistem endokrina. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. somatic growth. adipose tissue and body composition. coordination. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. sistem saraf. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. maturation and factors that influence growth. pemprosesan maklumat.(Swimming) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. perbezaan individu. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. jantung. skeletal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-045 . aktiviti fizikal dan sukan. officiating and organising and management of swimming competition. pembelajaran motor. functional development. basic teaching and learning methodology of swimming. sistem respirasi. pertumbuhan somatik. human information processing. maklumbalas. asas terjunan. sistem otot. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. structure and the organisation of society. kematangan dan pembelajaran motor. sistem rangka. sistem limfatik dan imuniti. penilaian. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. kematangan dan prestasi fizikal. individual differences and capabilities. This course includes the definition and concept of growth. darah. koordinasi. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. sistem integumentari. cellular level and tissue level of organisation. feedback. maturation and physical performance. kawalan motor.chemical level. motor control. kanak-kanak. kematangan. tisu adipos dan komposisi badan. This course to expose students to various swimming skilss. keselamatan renang. maturation and motor learning. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. It covers prenatal and postnatal growth and functional development.

Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. analyzing performance. pengelolaan. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. endocrine system. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. muscular system. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. nervous system. blood. digestive system. nutrition and metabolism as well as urinary system. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. lymphatic system and immunity. Heart. respiratory system. pengelolaan dan pentadbiran. administrating and organizing. penganalisisan perlakuan. concepts. penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. recreation and leisure. blood vessels and circulation. pengurusan. planning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-046 . administrating and safety aspect of various activties are emphasize. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. history and literatures of outdoor education. . the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. penganalisisan perlakuan. The aspects of managing. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. pengurusan. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah. the aspects of managing. konsep. administrating and organizing. keselamatan murid-murid. objectives. This course covers the philosophies. rekreasi dan kesenggangan. perancangan. pengelolaan.system. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. managing. aspek pengurusan. aims.

aspek pengelolaan. values and ethics in sports. kepentingan. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. This course discusses the management and administration of physical education and sports. undang-undang dan pentadbiran sukan. the importance of physical education. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. sports development programme. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-047 . the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. criteria in choosing physical education acitivities. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. penganalisisan perlakuan. sukatan dan tafsirannya. program pembangunan sukan. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. laws and administration of sports. pengurusan permainan tradisional. administration of national and international sports agency. issues in sports. isu-isu dalam sukan. administrating and organizing. the interpretation of curriculum. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. managing physical education and sports. managing tradisional games. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pengurusan. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. the aspects of managing. nilai dan etika dalam sukan.PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. analyzing performance.

the interpretation of curriculum. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. criteria in choosing adapted physical education acitivities. pendidikan jasmani dan sukan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian.PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. aspek pengelolaan. analysis and interpretation. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. Emphasis given to the concepts of physical education. administrating and organizing. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. pemilihan jenis-jenis ujian. measurement and evaluation in physical education and sports. selecting test. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. the aspects of managing. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. penganalisisan perlakuan. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. analyzing performance. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. This course includes the concept of test. pembinaan ujian. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. The course helps student to develop different type of tests. physical education and sports. Students will be exposed to different types of research in health. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. pengurusan. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan.

reinforcement. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. terdedah kepada haba yang melampau. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. child psychology development via sports. burn out and overtraining in sports. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . writing an action research report and article and ways of making action research data public. arousal. keganasan dalam sukan. perancangan dan cadangan. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. sports and economy. kecederaan kulit. kecederaan bahagian tangan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. sukan. socialization in sports. prosedur penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in education. action research prosess. kebangkitan. mengangkat dan membawa pesakit. kaedah-kaedah pengumpulan data. goal. pertimbangan dalam pengumpulan data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. sports personality. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. prinsip asas pertolongan cemas. motivation. interpreting the action research data. interprestasi data kajian tindakan. peneguhan. sukan dan media. badan. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. asma dan serangan jantung. sociology theories in sports. pencegahan kecederaan dalam sukan.PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. kecederaan tisu lembut. kaki. data collection considerations. proses penyelidikan tindakan. sports and children. sukan dan ekonomi. sports and media. teori sosial dalam sukan. analisis data. motivasi. penetapan matlamat. prinsip menguruskan kecederaan patah. maklumbalas. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. types of educational research. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. pengsan. pendarahan terbuka. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. definisi sosiologi sukan. feedback. sukan dan kanakkanak. the definition of sports sociology. personaliti. This course includes sports psychology and sports sociology. educational research procedure. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. concepts of action research and models. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. data collection methods. pressure and anxiety in sports. planning and proposal. deviation and aggression in sports. deviasi dalam sukan. kepala dan mata. data analysis. pendekatan rawatan kecederaan. perubatan sukan dan jurulatih sukan. sports history.

Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. injury to the hand. sports. faint. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. there is a further exploration into the sets of natural. nombor nyata dan nombor kompleks. Semasa proses pembelajaran. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. irrational. legs. asthma and heart attack. open wound. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. soft tissue injury. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. rational. exposure to extreme heat. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . prevention of injury in sports. approach in treatment of injury. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. penganjuran seminar. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. organizing an action research seminar. principles in managing fracture. nombor bukan nisbah. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum.This course discusses the basic concept of sports injury. body. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. sports medicine and coaches of sports. real and complex numbers. airways and cardiopulmonary resuscitation. documentation and publication procedure of action research. head and eyes. basic principles of first aid. 10. nombor nisbah. In addition. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. skin injury. Pelajar didedahkan kepada makna. In the process. lifting and carrying of patient. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri.

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. jenis-jenis carian. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. types of searches. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. ujian chisquare. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. It discusses concepts in plane geometry . Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. Selain itu. It provides information about introduction to decision mathematics. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. chi-square test. networks. teselasi. algorithms. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. graf. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. pemprograman linear. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. graphs. In addition. Dalam kursus ini. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. simetri dan transformasi. critical path analysis. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. 3-dimensional geometry and conic sections. rangkaian. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. algoritma heuristik dan kaedah mengisih.tessellations. symmetries and transformations. linear programming. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. analisa laluan kritikal. heuristic algorithms and methods of sorting. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. algoritma.g. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. The use of ICT e.This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables.

MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. fractions.This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. teaching and learning aids. basic understanding of limits and limit theorem. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. mathematics facilities and management of resources. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. teknologi dalam matematik. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. decimals and percentages. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. fungsi dan graf. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Students will be introduced to printed materials. Teaching of Numbers. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. technology in mathematics. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. using relevant mathematical ideas. Selain itu. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Fractions. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . and patterns and relationships. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. In addition. derivatives and integrals. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Pecahan.

aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics.Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Pengukuran dan Pengendalian Data)I 3(2+1) In this course. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. pengukuran dan pengendalian data. pecahan. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. measurement and data handling. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri. Dalam kursus ini. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. MTE 31113 Teaching of Geometry. MTE3113 Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-053 . Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. students will learn to teach the key concepts in geometry. perpuluhan dan peratus. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed.

prosedur penyelidikan pendidikan. action research process. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. classical codes and ciphers. data collection methods. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. It discusses introduction to research methods in education. writing an action research report and article. data analysis. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. and ways of making action research data public. interpreting the action research data. use of mathematical modeling in biology and ecology. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. Its contents cover mathematics in every day life. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. planning and proposal.Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)] This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. introduction to various types of educational research design. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. analisis data. types of educational research. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. educational research procedure. kod klasik dan nombor rahsia. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)] MTE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. perancangan dan cadangan. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. pertimbangan dalam pengumpulan data. documentation and publication procedure of action research. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-054 . organization an action research seminar. kod dan kriptografi. and some key mathematical ideas related to calculus. concepts of action research and models. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report.[Penyelidikan Tindakan I . konsep dan model-model penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. data collection considerations. codes and cryptography. interpretasi data penyelidikan tindakan. penganjuran seminar.

cara kanak-kanak mempelajari sains. pembiakan tumbuhan. animal reproduction. perkumuhan haiwan. plant nutrition. teori pembelajaran Gagne. alcohol. menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. animal excretion. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. respirasi tumbuhan. struktur sel dan fungsi. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. bentuk sains dan mempelajari sains. industrial preparation of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-055 . understanding children’s ideas in science. Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) SCE 3102 3(3+0) This course discusses how children perceive science. plant excretion. cellular respiration in plants and animals. Bruner’s learning theory.11. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course discusses exploring materials. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. explores the nature of science. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. Shiffrin dan Baddeley. carboxylic acids. plant respiration. what do children need to help them learn through constructivism. respirasi haiwan. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1) This course discusses life and living processes. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. It explores the nature of life. cell structure and function. pendekatan konstruktivisme. alloys. Behaviourist learning theory. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. the nature of science and how children learn science. animal respiration. memahami idea kanak-kanak dalam sains. teori pemprosesan maklumat-Atkin. food and wellbeing. makanan dan kesihatan. Shiffrin and Baddeley’s. fuel. teori pembelajaran Bruner. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. how children learn science. understanding children’s development. the constructivist approaches. Ausubel’s learning theory. ores and minerals. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. plant reproduction. assessing children’s ideas and misconceptions in science. teori pembelajaran Ausubel. aromatic compounds. Gagne’s learning theory. ethers and amines. growth. information-processing theory-Atkins. aldehydes and ketones. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . pembiakan haiwan. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. meneroka ciri-ciri sains. animal nutrition. perkembangan kanak-kanak. nutrisi tumbuhan. movement and support in animals and plant responses to stimulus. tumbesaran. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. teori pembelajaran tingkah laku. nutrisi haiwan. perkumuhan tumbuhan. esters and amides. synthetic polymers and plastics.

aldehid dan keton. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . asid sulfur dan asid nitrik. work and machines. sulphuric acid and nitric acid. primary science teaching. soaps and detergents. muzik dalam fizik. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. planetary and satellite motion. applying Newton’s laws in everyday life. acquiring manipulative skills. kerja dan mesin. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. polimer semulajadi dan kertas. penjanaan dan transmisi elektrik. bijih dan galian. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. gerakan. teaching science for all children and science for exceptional children. forces in fluids. pengajaran sains sekolah rendah. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. kegunaan elektronik dan semi konduktor. eter dan ammina. gerakan planet dan satelit. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan. litar elektrik dalam rumah. thermometry and thermometers. perusahaan penyediaan ammonia. sabun dan detergen. sebatian beraroma. the basic science process skills and integrated science process skills. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. generation and transmission of electricity. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. electricity and magnetism at work. using light. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. teaching and learning strategies for primary science. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. the physics of music. bahan komposit. bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. rubber. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. issues in science education. termometeri dan termometer. electrical circuits in the house. isu-isu dalam pendidikan sains. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. bahan bakar. natural polymers and paper. Malaysian primary science curriculum II. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. physics and measurement in everyday life. composite materials. motion. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian.ammonia. menggunakan cahaya. aloi. memperolehi kemahiran manipulatif. asid karboksilik. ester dan amid. use of electronics and semi-conductors. daya dalam cecair. polimer tiruan dan plastik. Malaysian primary science curriculum I. alkohol. getah.

purpose of assessment. writing lesson plans. dan nuklear kimia. sistem-sistem utama dan angkasa. learning outcomes. It explains about lesson planning. types of assessment. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. ex-situ conservation. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. ecosystem services. microteaching skills and macro teaching. pemuliharaan in situ. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. asal usul . threats to biodiversity. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. origins and its major systems and space: the solar system. tenaga. scoring of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . merancang pelajaran. kepelbagaian tumbuhan. elektrokimia. electrochemistry and nuclear chemistry. understanding population trends. merancang rancangan pelajaran harian. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. planning a daily lesson plan. kepelbagaian biologi. test design and construction. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. kepelbagaian genetik. plant diversity. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. learning objectives. pemahaman tentang trenda populasi. the first law of thermodynamics. faedah ekosistem. rancangan mengajar harian. animal diversity. thermochemistry. termokimia. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. The earth: structure. daily lesson plan. definition of terms. hasil-hasil pembelajaran. It explores about energy. assessment tools. It explores about ecosystem. objektif pembelajaran. hukum pertama termodinamik. areas of assessment in primary school science. bumi: struktur. outer space. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. biodiversity. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space.(Ekosistem dan Biodiversiti) This course discusses about ecosystems and biodiversity. pemuliharaan ex situ. in-situ conservation. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. ancaman terhadap kepelbagaian. sistem solar. kepelbagaian haiwan. acoustic ecology and biodiversity collection submission. genetic diversity. ekosistem. menulis rancangan pelajaran.

proses penyelidikan tindakan. science teaching and learning resources. technology and society. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. definisi istilah. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. planning and proposal. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. It will discuss about management of science laboratory. rekabentuk dan pembinaan ujian. bentuk-bentuk pentaksiran. analisis data. pengawetan spesimen biologi. data collection considerations. technology and society. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. matlamat pentaksiran. innovation and inventions. SCE3114 Science. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. preservation of biological specimens. interpreting test score and forms of examination. marking and moderation of test scripts. issues relating to science. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. concepts of action research and models.assessment. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. preparation and improvisation of selected resources and presentation. basic laboratory techniques. pentadbiran ujian. pengurusan makmal sains. educational research procedure. penskoran pentaksiran. pertimbangan dalam pengumpulan data. project-based learning for Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . data collection methods. safe handling of scientific materials handling of chemicals. action research process. interpretasi data penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. project-based learning for conservation. writing an action research report and article and ways of making action research data public. peraturan dan keselamatan dalam makmal. Technology and Society (Sains. teknik-teknik asas makmal. introduction to various types of educational research design. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. alat-alat pentaksiran. prosedur penyelidikan pendidikan. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. rules and safety in the laboratory. kaedah-kaedah pengumpulan data. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. analysis of test score. perancangan dan cadangan. data analysis. It discusses introduction to research methods in education. interpreting the action research data. analisis skor ujian. administration of test. types of educational research. project-based learning design.

documentation and publication procedure of action research. teknologi dan masyarakat. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. The Evolution Of Technical And Vocational Education. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Proses Perancangan. the career path and the future of Design and Technology. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. project-based learning for endurance of resources. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. project-based learning for additives in food. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. teknologi dan masyarakat. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia.energy in the biosphere. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Technical And Vocational Education System. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. 12. organizing an action research seminar. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. Function Of Technical And Vocational Education. project-based learning for pollution and its effect on human health. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . Management And Administration In Technical And Vocational Education. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. pembaharuan dan penciptaan. Philosophy Of Technical And Vocational Education. isu-isu yang berkaitan dengan sains. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. Kursus ini membincangkan tentang sains. penganjuran seminar. implement the planning and evaluation process. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education.

implementation. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. perlaksanaan kurikulum. pengurusan kurikulum. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. design curriculum. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. barangan logam dan kelengkapan. handling of products. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. bahan hiasan dalaman dan luaran. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. perkembangan industri pembuatan tempatan. dokumentasi dan penyimpanan rekod. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. planning. care of ornamental crops and landscape.RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. reka bentuk kandungan. planting. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. jenis-jenis bahan mentah. plant care. penilaian. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. planting vegetable hydroponically. curriculum management and innovation. penanaman sayursayuran secara hidroponik. propagation. asas pembinaan produk. evaluation. theory and models of curriculum development. planting. sifat bahan mentah. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. penanaman. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. accessories. perancangan. This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. interior and exterior decoration. inovasi kurikulum. selection and preparation of field for vegetable planting. skills on constructions of wood and metal based project. teori dan modelmodel kurikulum. raw materials and its characteristic. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. documentation and record keeping. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman.

The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. openings. pendawaian satu fasa. Teaching and learning approaches. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. membina robot aras teknologi rendah. asas komputer dan rangkaian. gathers and. kajian fabrik. teaching method and techniques will also be introduced. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. mereka cipta stail pakaian. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. domestic wiring. This course also emphasizes design of garment styles. pedagogical elements and assessment. This course will also expose the students with skills of questioning techniques. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. pengukuran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . motor. asas penyenggaraan komputer. the preparation of work records and dress making. mendawai litar pendawaian domestik. design printed circuit board. strategies. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. kaedah dan teknik pengajaran. asas elektronik berdigit. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. sleeves. strategi.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. necklines. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. merekabentuk PCB dan projek elektronik. pleats. Topics related to sewing processes include fasterners. proses jahitan. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. seni reka pakaian. pengujian. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. computers and robotics basic component. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. hemlines and.

kewangan. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. reka cipta masakan. pedagogi. finance. pengurusan dan penjagaan harian. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. undang-undang perniagaan. interpretation as well as report writing on assessment. selection and preparation of aquarium and cage. perniagaan elektronik ( E. various methods of evaluation. analisis item ujian. penyediaan makanan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. preparation and keeping of documentation and records. pembiakan ikan. item development. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. Discussion on validity and reliability of evaluation format. teknologi dalam penyediaan makanan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. selection of pets and ornamental fish. marking scheme and mark analysis. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. pembiakan dan pengendalian. management and daily care of pets. business law. dan kerja-kerja amali masakan. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. perancangan pentaksiran.dan penilaian. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. test specification table. pest breeding. pembinaan item ujian. pembentukan dan pelaksanaan ujian. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. types of evaluation and the usage of data & interpretation. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. basic statistic.dagang ). electronic commerce ( E–commerce). Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) RBT3109 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. prinsip memasak dan tatasajian. housing and equipments for pet rearing.

pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. planning and proposal. educational research procedure. interprestasi data kajian tindakan. aplikasi lukisan 2D. reka bentuk bengkel. perancangan dan cadangan. technology in food preparation. concepts of action research and models. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. table setting. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. writing an action research report and article and ways of making action research data public. cooking principles and. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. kaedah-kaedah pengumpulan data. It discusses introduction to research methods in education. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. action research prosess. punca dan pencegahan kemalangan. pengurusan personel. pengurusan dan pengendalian bengkel. prosedur penyelidikan pendidikan. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. pengurusan kewangan. best practices on workshop safety. susunatur hiasan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . materials and tools management. causes and prevention of accidents. introduction to various types of educational research design. types of educational research. aplikasi lukisan 3D (wireframe. preparation of food. data collection methods. design of food preparation pedagogy and cooking practice. organization and management. financial management.This course covers topics on food sanitation. workshop design. tempat alat tulis. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. interpreting the action research data. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. rules and regulation in workshop management. data collection considerations. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. proses penyelidikan tindakan. analisis data. data analysis. pertimbangan dalam pengumpulan data. pengurusan bahan dan alatan.

Act 308 and Act 550. 13. 2D drawing. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. industrial design and design for manufacturing. proses dan perancangan projek. 3D design. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. growth and child development. documentation and publication procedure of action research. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. This course emphasizes on product design with computer aided. This course emphasizes on product development and principle. processes and planning. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. penganjuran seminar. the history of early childhood education. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. prosesses and planning project. the integration of project base learning assessment. Children’s Right. Akta 308 dan Akta 550. reka bentuk industri. This course covers the introduction to early childhood education. organizing an action research seminar. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. product architecture. views and ideas of earlier scholars of childhood education. design and managing project such as chair. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. layout of interior design and pet’s house . the transition from home to nursery/preschools.

Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. the environment. teaching and learning techniques in preschools. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. children health and safety measures and also sex education in preschools. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. PRA3103 Perkembangan Fizikal. This course includes the theory and foundation for children’s language learning. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. curriculum of language and communicative development. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. activities for physical development in preschools. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. factors involve in language development.PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. children diseases and preventive measures. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. pendekatan dalam kurikulum. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. persekitaran. language activities and also assessment in preschool education. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. penjagaan kesihatan kanak-kanak. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . the National Preschool Curriculum. methods in teaching and learning language at preschool. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. pengelolaan aktiviti prasekolah. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak.

memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. merancang aktiviti. learning of early science and mathematics components at preschools. teori perkembangan moral. understanding and managing children’s emotion. This course includes understanding of the cognitive development of young children. socio drama. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. pembelajaran sains di prasekolah. pengurusan dan aktiviti.(Children’s Cognitive Development) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. planning of activities and programs for science. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. music and movement. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. This course covers the introduction to creative development. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. puppetry and children literature. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. perancangan program sains. developing confidence to face challenges in everyday life. sosiodrama. management and activities. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. processes of creativity and teaching approaches. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. pembelajaran Matematik di prasekolah. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. muzik dan pergerakan. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. seni boneka dan sastera kanak-kanak. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. aspects of children’s creativity which involve visual arts. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . development of sosial skills and prosocial behaviors.

PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. children’s assessment and evaluation planning. melaksanakan perekodan. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini kemahiran prasekolah. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. building and managing preschool education centers. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. objektif. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. data collection based on observation. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. This course discusses in general the children with special needs at preschool. menubuh dan mengurus pusat pendidikan merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. theories on moral development. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. merancang prasekolah. dan perbezaan individu. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. objectives. penganalisisan. mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan pelajar merancang.Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. the classification of special needs children. penyimpanan. ciri-cirinya. reports and follow up actions based on data collection. importance and principals of authentic assessment in preschool education. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. and spiritual and moral development activities as well its learning center. curriculum management. characteristics. This course includes the concepts. data analysis. data recording and compiling. identification of Islamic education and moral curriculum. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. The focus is on the factors due to the disability.

hubungan keluarga. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. planning and proposal. writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course covers the theories and perspective. komuniti dan institusi pendidikan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. data collection considerations. analisis data. safety and diet management. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . kecekapan hubungan. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. matlamat. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. aims. data collection methods. keselamatan dan pemakanan. health. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. pengurusan kesihatan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. educational research procedure. interpretasi data penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. nilai dan budaya. prosedur penyelidikan pendidikan. ways on improving family. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) PRA3114 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. It also includes family surrounding.Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. action research process. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. concepts of action research and models. It discusses introduction to research methods in education. efficient relationship. konsep kepimpinan dan perwatakan. types of educational research. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. interpreting the action research data. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. values and customs. data analysis. community and education institution. kaedah-kaedah pengumpulan data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. family relationship.

component in language. education programmes provided and issues arise in educating these children. types of problematics behaviour. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. bahasa dan pertuturan. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. language development theory. language for children with emotional and behavioural problems. This course looks into communication. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. organizing an action research seminar. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. ciri-ciri. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. teori-teori perkembangan bahasa. proses perubahan tingkah laku. documentation and publication procedure of action research. language for autism children. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. causes. speech and language. strategies of behaviour modification and issues concerned. 14. characteristics. teori dan model tingkah laku. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. isu dan etika pengurusan tingkah laku. bahasa kanak-kanak terencat akal. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . komponen-komponen dalam bahasa. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. bahasa kanakkanak autisme. language for children with sensory. punca masalah. handicapped children language. strategi pengurusan tingkah laku. penganjuran seminar.Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan.

mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. speaking. practical: application of language activities. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa. listening. kemahiran lisan. amali: aplikasi aktiviti bahasa. This course covers the important of assessment in special education. perancangan pengajaran harian. language acquisition and language assesment tools and micro teaching. production of teaching aid for language skills and micro teaching. writing and mathematic assesment. kemahiran membaca. social skill and behaviour assesment. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. latihan pengajaran tatabahasa. reading. writing skills. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. lesson plan. reading. pembinaan bahan bantu belajar bahasa. teaching of grammar. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro.the ability of basic learning assessment. This course discusses language and communication. oral language assesment. reading and writing skills. syllabus studies. kajian sukatan pelajaran. study of the syllabus. pendekatan dan pembelajaran bahasa. kemahiran menulis. speaking. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. pengajaran tatabahasa. kajian dan huraian sukatan pelajaran. mentaksir bacaan.PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. latihan aktiviti. membaca dan menulis. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. kemahiran mendengar. mentaksir bahasa lisan. approaches and language learning. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . bertutur. develop learning material.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . seni visual. muzik dan nyanyian. and micro teaching. play and altenative. seni visual. assessment of Mathematics skills. self-protect. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. pengurusan rumah tangga. kajian sukatan pelajaran. kemahiran jahitan. activities in Mathematics teaching. hydro. hydro. kemahiran memasak. peraturan dan keselamatan di bengkel. sewing. pasir dan alternatif. play and altenative. occupational. teaching aids and micro teaching. problems of learning Mathematics. This course discusses the introduction to therapy. home living. penilaian kemahiran Matematik. visual art.fisio. permainan dan alternatif. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. strategies and activities in Mathematics. assessment of Science skills. strategi dan aktiviti Matematik. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. Mathematics syllabus sudy. persediaan mengajar. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. functional Mathematics for learning disabilities. occupational. ethics and classroom management. teaching aids for Mathematics. pergerakan kreatif. teaching and learning Science. gardening. strategies in teaching Mathematics. hidro. expression art. kemahiran berkebun. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. pertuturan. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. keselamatan diri dan adab bertatasusila. teaching aids production. music and singing. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. expression art. kemahiran hidup untuk berdikari. types of therapy: physio. permainan. speech. hidro.Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. kemahiran urus diri. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. syllabus study. bahan bantu mengajar Matematik. cara kerja. permasalahan penguasaan Matematik. keusahawanan. speech. penyediaan rancangan pengajaran. rearing pet. Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) PKB3108 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. lesson planning. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. kemahiran pertukangan. practical: application of strategies in teaching Science. pergerakan kreatif.physio. teaching aids. visual art. cara kerja. jenis-jenis terapi: fisio. muzik dan nyanyian. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. music and singing. amali: terapi . basic skills of Science process. cookery. functional Science for learning disabilities students. pertuturan. therapy .

supervision and communication. pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro.Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains. Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran. bahan bantu mengajar. segregation and integration. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. kaedahkaedah pengumpulan data. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. pelaksanaan pengajaran. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. It discusses introduction to research methods in education. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. parents and community involvement and social system issues. analisis data. pengasingan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains. students multiple competencies. pengurusan kelas khas. types of educational research. community-based rehabilitation programme. prinsip dan etika kerja sosial. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). labeling. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). program pemulihan dalam komuniti. special classroom management. pentaksiran pembelajaran murid. kajian sukatan pelajaran. perancangan dan cadangan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. kemahiran asas proses Sains. principle social work ethics. This course discusses strategies and placement of students. proses penyelidikan tindakan. pelabelan. dan integrasi. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. pengajaran dan pembelajaran Sains. penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. pentaksiran kepada kemahiran Sains. profesionalisme guru. penyeliaan dan komunikasi. multi disciplinary services offered at the CBR. introduction to Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-072 . teaching implementation. PKB3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. interpretasi data penyelidikan tindakan. teacher profesionalism. assessment. pengawasan. kepelbagaian kompetensi murid. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK.

This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. educational research procedure. action research process. data collection considerations. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKB3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. classroom management. planning and proposal. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. data collection methods. pengurusan bilik darjah. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. special education programmes in Malaysia. organizing an action research seminar. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. data analysis. interpreting the action research data. peranan guru Pendidikan Khas. perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran. documentation and publication procedure of action research. 15. role of teachers of special education. penganjuran seminar. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. administration of special education programmes in Malaysia. concepts of action research and models. perkembangan psikoseksual di Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-073 . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak. organisational structure of special education in Malaysia. This course discusses the introduction to management and administration of special education. perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran.various types of educational research design.

pronounce and family. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. pertubuhan. This course covers the children psychology development. psychosocial development of teenagers with listening problem. bangunan. komponen-komponen dalam bahasa. impaired and communication. kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. language for children with sensory. organisations. places. perasaan. animals. health. the life style of the deaf community. feelings. cultures and festivals. haiwan. kecacatan dan komunikasi. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. language for children with emotional and behavioural problems. gaya hidup komuniti pekak. dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak. pengangkutan dan benda.kalangan remaja bermasalah pendengaran. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. teori-teori perkembangan bahasa. government and occupations. perubatan. bahasa kanak-kanak terencat akal. modals. language development theory. Malaysian Sign Language: speech. sports and nature. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. kerajaan dan pekerjaan. bahasa dan pertuturan. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. bahasa kanakkanak autisme. food and fruit. cognitive development of children with impaired communication and listening problem. handicapped children language. klasifikasi kaedah komunikasi. budaya dan perayaan. buildings. warna. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) PKD3104 3(3+0) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . kesihatan. education. language for autism children. verbs and adjectives. keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi. clothings. Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan. makanan dan buah-buahan. psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. pendidikan. pakaian. direction and time. This course looks into communication. kata bantu. cognitive and psychomotor development of children with impaired listening. medicines. perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara. colour. transports and things. speech and language. kata ganti nama dan keluarga. arah dan masa. sukan dan alam semula jadi. This course discusses the introduction to community deaf culture. kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-074 . sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20. kata kerja dan kata sifat. tempat. component in language.

kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. pendekatan bilingual-bicultural. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. bentuk program intervensi awal. types of early intervention. khidmat sokongan.kanak bermasalah pendengaran. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. membaca petikan/bercerita. manual communication among children with hearing-impaired . trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. parents role in early intervention. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. Malay language grammar. story reading. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. bilingualbicultural approach. English Grammar. combination of oral and manual communication. classification communication methods. questiona answer session. support services.the ability of basic learning assessment. This course covers the important of assessment in special education. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. menjalankan sesi soal jawab. menjalankan sesi nyanyian. oral language assesment. mentaksir bahasa lisan. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. writing and mathematic assesment. social skill and behaviour assesment. English Grammar. reading. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. mentaksir bacaan. singing session. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. needs for various communication methods. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. meliputi: Tatabahasa Melayu.

PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. speech diability among children of hearing-impaired. This course covers topics of accustic. use and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . assessment instrument of speech achievement. audiometri. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. remedial programme planning. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. reading and writing teaching method. general strategy in overcoming speech problem. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. listening amplication. amplikasi pendengaran. anatomi telinga dan proses pendengaran. achievement level assessment. kaedah pengajaran penulisan. amali : melaksanakan ujian bahasa. jenis masalah pendengaran dan kesannya. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. auditory skill programme. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik.type of hearing-impaired and its effect. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. program kemahiran auditori. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. practical: implement language tests. audiometry. This course provides students with a knowledge of mastering language. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. kaedah pengajaran bacaan. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. simulating teaching and learning language sessions. This course focusses on speech acquisation among children. penggunaan sistem FM. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. basic language knowledge of conversation. ear anatomy and listening process. implan koklea. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. perbualan asas pengetahuan bahasa. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram.

types of learning resources.maintaining individual hearing aid. prosedur penyelidikan pendidikan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. proses penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . penilaian bahan sumber pembelajaran. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. interpretasi data penyelidikan tindakan. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). implementation of audiometric pediatric observation. introduction to various types of educational research design. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. basic hearing test and audiogram assessment. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. perancangan dan cadangan. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. principle social work ethics. types of educational research. cocklea implant. analisis data. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Sains dan Kajian Tempatan. educational research procedure. text books and newspapers as learning resources. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. amali : pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. assessment of learning resources. multi disciplinary services offered at the CBR. Science and Local Studies learning resources. practical: developing and managing Mathematics. use of FM system. It discusses introduction to research methods in education. program pemulihan dalam komuniti. kaedahkaedah pengumpulan data. community-based rehabilitation programme. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. prinsip dan etika kerja sosial. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). PKD3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. pertimbangan dalam pengumpulan data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.

writing an action research report and article and ways of making action research data public. penganjuran seminar. special education programmes in Malaysia. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. organizing an action research seminar. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. data collection considerations. data collection methods. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKD3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. role of teachers of special education. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. action research process. 16. interpreting the action research data. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. organisational structure of special education in Malaysia. peranan guru Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. pengurusan bilik darjah. sebab-sebab masalah penglihatan. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. classroom management. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. documentation and publication procedure of action research. planning and proposal. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan.concepts of action research and models. data analysis. administration of special education programmes in Malaysia. keluarga dan masyarakat.

adaptasi persekitaran di dapur. language for autism children. punca-punca masalah penglihatan. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. self and house keeping management. This course looks into communication. practical :cooking. factors of Children with Visual Impairment. language development theory. recreation and adaptive physical education. cara mengatasi masalah penglihatan. various visual assessment methods and children with low vision report. language for children with emotional and behavioural problems. teori-teori perkembangan bahasa. pengurusan diri. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . bahasa kanakkanak autisme. language for children with sensory. self management. handicapped children language.blindfold.use of other sensors. speech and language. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. introduction of recreational activities and modify physical education. komponen-komponen dalam bahasa. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. amali : latihan memasak menggunakan blindfold. pelbagai pentaksiran penglihatan. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . dan laporan mata. component in language. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. skills of buying and stock keeping things. adaptasi kaedah persediaan memasak. kemahiran membeli dan menyimpan barang. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. bahasa kanak-kanak terencat akal. development of children with visual impairment compare with the normal children. the role of parents and community. using blindfold and implementation of activities and simulation. visual skills training . bahasa dan pertuturan. cooking skills.This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. kemahiran penglihatan. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. pengurusan rumah. the visual process and causes of visual impairment. This course covers important concepts in field of living skills.

This course covers the important of assessment in special education. social skill and behaviour assesment. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. bentuk program intervensi awal. khidmat sokongan. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. final groupsigns. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. huruf terbitan. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. simbol huruf. Kursus ini melliputi huruf. practise Braille. lower groupsigns. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. trancsribing exercise. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. transcription of braille exercise. simple upper groupsigns. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. oral language assesment. mentaksir bacaan. types of early intervention. practical:Bahasa Melayu braille code system. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. latihan menulis pindah. amali: sistem kod braille BM. parents role in early intervention. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. wordsigns. mentaksir bahasa lisan. writing and mathematic assesment. and enrichment exercise. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. kaedah menulis pindah. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. reading.with Special Needs) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. composite signs initial wordsigns. latihan braille. support services. slate and stylus.the ability of basic learning assessment. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. gabungan akhir huruf. komputer braille. computerized braille. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. lower wordsigns. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik.

kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. and hands-on experience and to reinforce learning. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation.This course covers the numeral signs. multi disciplinary services offered at the CBR. sets. This course discuses introduction of orientation and mobility. geometri. community-based rehabilitation programme. algebra. orientasi dan ruang. ganda dua. pengajaran dan pembelajaran murid buta. basic Mathematical operation. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. adatasi kurikulum. Kursus ini meliputi simbol nombor. principal dan terminology in orientation dan mobility. prepare teaching aids. teknik bergerak dengan pemandu celik. This course covers the planning. kemahiran membiasakan diri. mobility techniques with guidance. program pemulihan dalam komuniti. logarithms. principle social work ethics. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. geometry. quantities. adaptation of curriculum. operasi asas matematik. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). individu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . micro and macro teaching. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). use ICT and other appropriate special aids. algebra. orientation and space. logaritham. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. teknik bergerak tanpa pemandu celik. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. educational needs of children with multiple handicaps. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. penggunaan teknologi. amali : kaedah pengajaran braille. kuantiti. pengajaran murid bermasalah penglihatan dengan kecacatan lain. mobility techniques without guidance. indices. white stick and other mobility equipment. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. matrices and enrichment exercises in theory and practical. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. prinsip dan etika kerja sosial.

writing an action research report and article and ways of making action research data public. data collection considerations. planning and proposal. introduction to various types of educational research design. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. analisis data.PKL3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. pengurusan bilik darjah. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. special education programmes in Malaysia. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. types of educational research. action research process. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. classroom management. educational research procedure. data collection methods. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. peranan guru Pendidikan Khas. administration of special education programmes in Malaysia. pertimbangan dalam pengumpulan data. This course discusses the introduction to management and administration of special education. perancangan dan cadangan. kaedahkaedah pengumpulan data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. prosedur penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in education. proses penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . interpreting the action research data. role of teachers of special education. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. data analysis. interpretasi data penyelidikan tindakan. organisational structure of special education in Malaysia. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.

bahasa kanakkanak autisme. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. remedial programs in Malaysia and other countries. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. speech and language. This course discusses basic remedial education. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. program pemulihan dalam dan luar negara. documentation and publication procedure of action research. remedial students’ behavioral management. komponen-komponen dalam bahasa. penubuhan kelas pemulihan. bahasa kanak-kanak terencat akal. This course looks into communication. teori-teori perkembangan bahasa.This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. handicapped children language. management of remedial education program. psikologi perkembangan murid pemulihan. component in language. organizing an action research seminar. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. bahasa dan pertuturan. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. historical development of remedial education. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. language for autism children. pengurusan program pendidikan pemulihan. roles of school administrator in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . strategy of implementation remedial program and education for remedial students. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. development physchology for remedial students. sejarah perkembangan pemulihan. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. profil murid pemulihan. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. language for children with emotional and behavioural problems. language development theory. language for children with sensory. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. studens profile. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . This course emphasises on the theories and models of classroom management. 17. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan.

perkembangan kanakkanak disleksia. management for dyslexia program. types of perceptions. the role and characteristics of a remedial teacher. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. method of teaching mathematics. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-084 . practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. and mathematics assessment. mentaksir bahasa lisan. mentaksir bacaan. writing skill assessment. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. development of dyslexia chilldren. PKP 3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat. reading assessment. strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan. amali: pelaksanaan ujian. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. kaedah pengajaran bahasa. practical: assesment implementation. strategies to overcome the problems. support services. This course focuses on introduction of perception. practical:. social’s skill assessment. the basic ability assessment. method of or information process. causes and strategies to overcome the problems. This course covers the importance and use of assessment in remedial education. pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. ujian diagnostik masalah pengamatan. jenis-jenis pengamatan. This course discusses the introduction to dyslexia. behaviour assessment. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes.remedial education program. pengenalpastian kanak-kanak disleksia. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. pengurusan program disleksia. instruments for identifications of students. assesment and evaluation of dyslexia children.oral assessment. diagnostic test. individual planning education. kaedah pengajaran matematik. forming of remedial class. Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) PKP 3104 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan..

types of therapy. Pratical: construction of mathematics. terapi muzik dan nyanyian. membaca dan kefahaman. comprehension. rancangan pengajaran dan pembelajaran. kemahiran mengarang. strategies in teaching remedial mathematics. amali. pelakasanaan kemahiran mengeja. pelaksanaan strategi kemahiran lisan. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis. pelaksanaan kemahiran mengarang. terapi pasir dan terapi alternatif. application strategies in teaching and learning. mathematics competencies. assessment in mathematics skill. kemahiran lisan. production of mathematics teaching aids and micro teaching. teaching aids for mathematics and lesson plan. bahan bantu belajar kemahiran tulisan. syallabus studies. sand therapy and alternative therapies. art therapy. music and singing therapy. bahan bantu belajar. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. This course discusses writing skill. pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. membaca dan kefahaman. terapi cara kerja. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1) This course focuses on the introduction to mathematics. lesson plan. assesment and evaluation in writing skill. ejaan dan menulis karangan. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. assesment and evaluation for oral skill. amali: terapi fisio. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. kemahiran kefahaman. mathematics syallabus study. practical: the implementaion of oral strategies. hydro therapy. speech therapy. comprehension skill. Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) PKP 3109 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. terapi pertuturan. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. play therapy. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan. reading and comprehension. rancangan pengajaran dan pembelajaran. spelling and comprehension and lesson plan. development and acquisition of mathematics. practical: the implementation of writing skill. syallabus studies. spelling skill. amali: pelaksaan kemahiran menulis. writng skill aids. practical: physiotherapy. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1) Kursus ini membincangkan kemahiran menulis. diagnostic test instrument. This course discusses the introduction of therapy . terapi hidro.(Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa. spelling skill. expression art therapy. jenis-jenis terapi. terapi main. terapi pergerakan kreatif. strategies in teaching remedial mathematics. oral skill. This course discusses the development and language skill. kemahiran membaca. learnings aids. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-085 . kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. reading and comprehension skills. reading and comprehension. terapi seni visual. kemahiran mengeja.

special classroom management. dan pengajaran mikro. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). strategi pengajaran pemulihan matematik. segregation and integration. learning assessment. pentaksiran pembelajaran murid. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. perancangan dan cadangan. pengasingan dan integrasi. multi disciplinary services offered at the CBR. kemahiran-kemahiran dalam matematik. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). konsep dan model-model penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-086 . pelabelan. community-based rehabilitation programme. program pemulihan dalam komuniti. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. analisis data. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. penilaian kemahiran matematik.strategi pengajaran pemulihan matematik. kepelbagaian kompetensi murid. students’ multiple competencies. kaedah-kaedah pengumpulan data. prosedur penyelidikan pendidikan. principle social work ethics. pengurusan kelas pendidikan pemulihan. parents and community involvement and issues in social system . profesionalisme guru. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. PKP3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course discusses strategies and placement of the student. proses penyelidikan tindakan. penglibatan ibu bapa dan komuniti. mengkaji sukatan pelajaran.Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. pengawasan penyeliaan dan komunikasi. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. pertimbangan dalam pengumpulan data. interpretasi data penyelidikan tindakan. prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik. teaching implementation. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. teachers’ professionalism. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. dan isu sistem sosial. pelaksanaan pengajaran. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. rancangan pengajaran harian. labeling. communication and supeversion. bahan bantu belajar. prinsip dan etika kerja sosial.

penganjuran seminar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . programprogram pendidikan pemulihan di Malaysia. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. struktur organisasi pendidikan di Malaysia. data collection considerations. clasroom management. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. interpreting the action research data. organizing an action research seminar. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. data analysis. data collection methods. types of educational research. action research process. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. organizational structure of Education Department in Malaysia. introduction to various types of educational research design. pengurusan bilik darjah. writing an action research report and article and ways of making action research data public.education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. planning and proposal. documentation and publication procedure of action research. remedial teachers role. remedial education programs in schools. peranan guru pendidikan pemulihan. challenge and vision in management and administration in remedial education. educational research procedure.role of administrator in remedial education. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKP3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. PKP 3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. skills and teacher values in a guided and real life situation. preparing teaching aids and classroom management. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . lecturers and peers in a real life situation. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. lecturers and peers in a variety of situations. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. BBM. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher.

ketahanan diri. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. jati diri. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. lecturers and peers in a real life situation. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pada peringkat ini. Student teachers are expected to plan. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. endurance.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. Pelajar merancang.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . nutrition and metabolism as well as urinary system. lymphatic system and immunity. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. the interpretation of curriculum. skeletal system. sukatan dan tafsirannya. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. pengelolaan permainan dan teknik permainan. basic movement concept. cellular level and tissue level of organisation. Bunker and Thorpe Model 1982. model Bunker and Thorpe 1982.chemical level. teaching and learning of basic movement. selular dan tisu organisma. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. konsep pergerakan asas. sistem saraf. blood vessels and circulation. saluran dan peredaran darah. sistem limfatik dan imuniti. the importance of physical education. jantung. digestive system. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. criteria in choosing physical education acitivities. organizing games and techniques.PAKEJ ELEKTIF 1 1. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. sistem rangka. respiratory system. management. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. sistem otot. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. darah. sistem integumentari. children’s games. sistem endokrina. nervous system. sistem respirasi. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. pengurusan. blood. Heart. kepentingan. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. sistem penghadaman. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. permainan kanak-kanak. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. endocrine system. muscular system. Integumentary system.

managing physical education and sports. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. pendekatan. nilai dan etika dalam sukan. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. sports development programme. 2. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. approaches. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. This course focuses on the introduction of strategies. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. administration of national and international sports agency. managing tradisional games. laws and administration of sports. This course discusses the management and administration of physical education and sports. pengurusan permainan tradisional. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. isu-isu dalam sukan. undang-undang dan pentadbiran sukan. program pembangunan sukan. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. issues in sports. values and ethics in sports.

3. kombinasi penggunaan buku teks. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. text book. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. pengukuran. penilaian dan pentaksiran. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. membaca dan menulis. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. It also discusses topic for micro and macro in teaching. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. measurement. This course focuses on topic selecting. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . bertutur. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. syllabus contents and its. and evaluation. This course focuses on topics of assessment. focusing on combination of using text book. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS).

The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. penilaian kemahiran berbahasa Arab.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. 4. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. reading.This course discusses on the methodology of teaching listening. perkembangan aspek fizikal dan sosial. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) BAM3116 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. describes the teaching steps for every skill. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. speaking. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. jenis kemahiran. mingguan dan semester. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. terminology of. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . evaluation and examination of Arabic language. konsep penilaian. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . assessment. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. and writing skills. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. pembinaan item. penilaian kendalian sekolah.

introduction to school health programme integrated approach. This course expose to the concept and principles of safety education. safety services. sejarah. school cleanliness practices. method. The course intends to give an understanding on concept. objectives. storeage of dangerous product. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. pendekatan bersepadu. pengenalan pendidikan kesihatan. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. the philosophy. prosedur kecemasan. mouth health programme. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. stail pembelajaran. introduction to health education. konsep. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. safe road user program and building safety. keselamatan diri. safety and environmental safety. rancangan makanan tambahan. safety rules in schools. the learning style. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. strategies and approaches in teaching health education. perkhidmatan kesihatan sekolah. kaedah. falsafah. school health services. program kesihatan mulut. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. free from prejudice and discrimination. penyimpanan bahan bahaya. peraturan keselamatan di sekolah. history and the curriculum of health education. emergency procedures. amalan kebersihan sekolah. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. keselamatan perkhidmatan. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. safety of self. This course focusses the basic concepts in health education. physical and social growth. positive approach in sexuality. 5. objektif. pengenalan program kesihatan sekolah. emphases on children’s health. supplementary food plan. behaviour. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum.This course encompasses the knowledge about health sexuality. and micro teaching.

taxonomy and domain. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. penilaian pengalaman pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . nilai. pemulihan dan penilaian (“5P”). kaedah pengajaran bahasa Melayu. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. kajian masa depan dan sistem bahasa. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. pengayaan. assessment of learning experience. techniques. peraturan sosiobudaya. project based language assessment and school based assessment. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. approaches. application of learning language approach. kemahiran mendengar dan bertutur. evaluation. taksonomi dan domain. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. This course describes and elaborates aspect of philosophy. language skills assessment and language activities. kaedah. reading. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. objektif dan organisasi kandungan. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. kecerdasan pelbagai. aims. konsep penggabungjalinan. teknik. testing development. Teori Pemerolehan Bahasa. pengisian kurikulum: ilmu. the implementation of teaching and learning activities through contextual. mastery. This course focuses on teaching component. jenis dan kaedah penilaian bahasa. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. kemahiran membaca. pendekatan. pembinaan ujian. application of Road Safety Education. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. konsep-konsep: strategi. 5P concepts. konstruktivisme dan kontekstual. teaching method for Malay Language. application of value added skills. method. jadual spesifikasi ujian. Teori Huraian Bahasa. penilaian bahasa berasaskan projek. matlamat. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. and measurement. kemahiran menulis. kemahiran belajar cara belajar. pembelajaran masteri. content objectives and organization. types and method of language assessment. application of teaching language approaches. konstruktivisme. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. the concepts of strategy. pengujian dan penilaian. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. penyerapan. kewarganegaraan. constructivisme. added value skills and language system. Teori Pemerolehan Bahasa. Teori Huraian Bahasa. and writing.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. table of test specifications.

pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. This course covers the methodology in learning. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . peranan. matlamat. 6. kemahiran membaca. penilaian kemahiran membaca. approaches and methods of teaching techniques of reading. kemahiran menulis. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. characteristics. ciri-ciri. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. This course studies the concepts. assessment of reading skills. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. teknik pengajaran kemahiran membaca. roles.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. mengenali dan menulis aksara Cina. latihan merancang. approach to teaching writing skills. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teaching reading skills. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. kemahiran mengarang. managing and implementing teaching and learning. teori pembelajaran konstruktivisme. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. Constructivism Learning Theories. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. preparation of teaching plan for reading skills. This course elaborates on listening and speaking skills. followed by planning. reading skill. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. writing skills.

This course comprises the basic concepts. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. keperluan sukatan. principles. It exposes students’ to the theory. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pendedahan juga diberi tentang teori. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) BTM3102 Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . 7. methods. prinsip dan fungsi. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. kaedah. implementation. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. kaedah. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. proses pelaksanaan. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. preparing the table of specification and analysing test results. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. functions.

penguasaan dan penggunaan bahasa. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. In addition. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . developing the marking scheme and the administration of examinations. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. pentaksiran dan penilaian. analyzing items. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. With the exposure. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. they are expected to produce various creative texts of their own. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids.This course exposes students to various theories. menganalisis item. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. aspek bacaan luas. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. kaedah pembinaan instrumen. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . constructing the JSU. pelbagai genre penulisan. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. pembelajaran Bahasa Tamil.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

syllabus of the Civic and Citizenship Education. Teori Pembelajaran. konsep. domain. types and methods of the preparation of resources. This course details the approaches and strategies in teaching and learning.PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. This course introduces to students to the rationale. techniques and activities in teaching and learning. lesson planning. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. the purposes of the use of resources. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. the methods of teaching and learning. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. matlamat dan objektif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. perancangan pengajaran. domain. kaedah pengajaran dan pembelajaran. jenis dan cara menghasilkan sumber. tujuan penggunaan sumber. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. merancang. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. objectives. skills in teaching and learning. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. bentuk projek kewarganegaraan. concept. mengurus dan melaksanakan projek. projek kewarganegaraan. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. This course details the learning theories. aims. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning.

types of citizenship projects. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. teori–teori etika. preparing the scheme of work. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) KfKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. ethical theories. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. 2. kaedah. insan bermoral. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. methods. teori-teori perkembangan moral. issues faced in assessment of Moral Education. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. moral being. lesson planning. citizenship project. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. planning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . pendekatan. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. konsep asas nilai. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. In this course. religious and societal values as well as moral development theories. nilai-nilai agama dan masyarakat.This course details the introduction of Service Learning. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. approaches. implementation strategy of the citizenship projects. values. managing and implementation of project. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools.

ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. teaching and learning strategies for primary science. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. This course focuses on moral problems faced in schools. Malaysian primary science curriculum I. test design and construction. the basic science process skills and integrated science process skills. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. definition of terms. assessment tools. Malaysian primary science curriculum II. types of assessment. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. purpose of assessment. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. teaching science for all children and science for exceptional children. isu-isu dalam pendidikan sains. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . marking and moderation of test scripts. analysis of test score. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. 3. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. scoring of assessment. interpreting test score and forms of examination. areas of assessment in primary school science. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. issues in science education. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. pengajaran sains sekolah rendah. memperolehi kemahiran manipulatif. administration of test. primary science teaching. acquiring manipulative skills. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies.

They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. pengawetan spesimen biologi. science teaching and learning resources. peraturan dan keselamatan dalam makmal. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. rules and safety in the laboratory. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. definisi istilah. penskoran pentaksiran. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. It will discuss about management of science laboratory. analisis skor ujian. using relevant mathematical ideas.Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. 4. bentuk-bentuk pentaksiran. alat-alat pentaksiran. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. rekabentuk dan pembinaan ujian. matlamat pentaksiran. teknik-teknik asas makmal. pentadbiran ujian. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. applications of mathematics learning theories are highlighted in the Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. In addition. preparation and improvisation of selected resources and presentation. pengurusan makmal sains. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. safe handling of scientific materials handling of chemicals. basic laboratory techniques. Pelajar didedahkan kepada makna. preservation of biological specimens. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian.

Fractions. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. decimals and percentages. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. fractions. perpuluhan dan peratus. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Teaching of Numbers. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. 5. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. pecahan. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Pecahan.teaching and learning of mathematics. Selain itu. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.

as well as practical activities for explorations of tools and materials. subject matter. that is: Drawing and Picture Making. peranan guru PSV. goals and objectives of the VAE curriculum. huraian sukatan pelajaran. persediaan mengajar. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. the roles of the VAE teachers. perancangan dan persediaan mengajar. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. as well as teaching and learning resources. content and themes in producing art works for the four areas.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. as well as Introduction to Tradisional Crafts. bahan. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. kepentingan perkembangan kurikulum. objektif kurikulum. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Pattern-Making and Designing. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. resource and teaching aid management. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. bentuk Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . lesson planning. the importance of curriculum development. tujuan pentaksiran PSV. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. micro and macro teaching. kaedah pentaksiran PSV. lesson planning. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. pengajaran mikro dan makro. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. the 5P concept. konsep 5P. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. jenis-jenis pentaksiran. strategy. strategi. Modelling and Constructing. management of outdoor and indoor activities. Membuat Corak dan Rekaan. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. approach. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. specifications of the syllabus. matlamat. pendekatan. This course covers the learning theories.

Carl Orff and Jaques Dalcroze. permainan alat muzik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. mark schemes. mengimprovisasikan melodi di kibod. philosophical implications. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. importance of music. alberti bass. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. singing folk songs. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar.pentaksiran PSV. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). broken chords. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. broken chord. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. peraturan memberi markah. melody improvisation. play block chords. psikologi. sing melodies in keys changes from major to minor. aims and the functions of music in education. fungsi muzik dalam pendidikan. playing of musical Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . methods and forms of assessment. latihan dalam permainan iringan kord blok. faktor-faktor sosiologi. 6. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. evaluation of art works and evaluation of portfolios. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. types of assessments. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. aims of assessment in VAE. jumping chord. sociological and psychological factors that affect music education. matlamat. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. bes alberti.

mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya.instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. permainan alat rekoder. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. 7. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. types and characteristics of children and adult voices. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. permainan alat perkusi. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. semester. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. aural sensitivity and movement to music. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. mingguan dan harian. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. micro and macro training sessions. remaja. teaching and learning of singing in the music classroom. the playing of recorder and percussion instruments. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination.

debate. tatabahasa terjemahan dan terus. drama. question and answer. simulation. drill. pengisian kurikulum: ilmu. added value skills and language system. kemahiran menulis. kaedah dan teknik. kuiz. peraturan sosiobudaya. forum. situational. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. forum. perbincangan. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. definisi. matlamat. kaedah pengajaran bahasa Melayu. concept and techniques : role play. discussion. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. linguistik. oral-aural. konsep-konsep: strategi. pendekatan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. approaches. the writing of teaching steps. kaedah natural. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. quiz. inkuiri penemuan. defination. kaedah ajuk hafaz. objektif dan organisasi kandungan. story telling. kodkognitif. natural method.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. konstruktivisme. eklektik and communicative approach. dialogue. penulisan langkah pengajaran. reading. code-cognitive. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. konstruktivisme dan kontekstual. penyerapan. kewarganegaraan. pendekatan. kemahiran membaca. and writing. This course describes and elaborates aspect of philosophy. pengayaan. pendekatan induktif dan deduktif. drama. bercerita. situasional. audio lingual method. sumbangsaran. pendekatan eklektik dan komunikatif. aims. kaedah. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. latih tubi. teknik. soal jawab. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. telephone conversation and report presentation. konsep penggabungjalinan. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. kajian masa depan dan sistem bahasa. perbualan telefon dan penyampaian laporan. bahasa komuniti. kemahiran mendengar dan bertutur. grammar translation. Teori Pemerolehan Bahasa. comunity language. lingusitic. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. konsep dan jenis teknik : main peranan. inductive and deductive approach. dialog. pembelajaran masteri. kecerdasan pelbagai. method and techniques. 5P concepts. orientasi rancangan pengajaran harian. brain storming. pemulihan dan penilaian (“5P”). daily lesson plan orientation. Teori Huraian Bahasa. inquiry. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. kemahiran belajar cara belajar. nilai. simulasi. oral-aural. content objectives and organization. perbahasan.

mastery. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. teaching method for Malay Language. Teori Pemerolehan Bahasa. penilaian bahasa berasaskan projek. teknik pengajaran kemahiran membaca. application of teaching language approaches. penilaian pengalaman pembelajaran. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR.penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. techniques. and measurement. writing skills. kemahiran mengarang. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. application of learning language approach. testing development. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. taxonomy and domain. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. pengurusan peralatan dan bahan. reading skill. preparation of teaching plan for reading skills. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. pengujian dan penilaian. Teori Huraian Bahasa. strategi. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pembinaan ujian. teaching reading skills. application of Road Safety Education. the concepts of strategy. constructivisme. table of test specifications. 8. jadual spesifikasi ujian. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. project based language assessment and school based assessment. types and method of language assessment. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. approach to teaching writing skills. approaches. dan bahan bantu mengajar. kemahiran membaca. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. assessment of learning experience. keselamatan bengkel. language skills assessment and language activities. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . jenis dan kaedah penilaian bahasa. pengurusan kewangan. This course elaborates on listening and speaking skills. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). This course focuses on teaching component. perancangan pengajaran KHSR. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. approaches and methods of teaching techniques of reading. kemahiran menulis. method. assessment of reading skills. application of value added skills. taksonomi dan domain. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. evaluation. penilaian kemahiran membaca.

pengurusan dan penjagaan. interpretation as well as report writing on assessment. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. basic statistic.This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. marking scheme and mark analysis.perniagaan elektronik (E-dagang). Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. undang-undang perniagaan. kewangan. strategy. Topics coveres studies on fabric. pengenalan kepada ikan hiasan. analisis markah dan statistik asas.alternative evaluation skills for using rubric. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. This course deals with three main components: home technology. peraturan pemarkahan. safety and rule regulation. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. penggunaan dan interpretasi data. discussion on validity and reliability of evaluation format. penyediaan batas dan bekas menanam. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. test specification table. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. portfolio. pemilihan pakaian. pemeliharaan ikan hiasan. pembiakan dan penanaman. membina Jadual Spesifikasi Ujian. and vegetable and ornamental crops production technology. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. finance. financial management. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. rearing ornamental fish technology. choice of clothing and sewing and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. pelbagai cara penilaian. competency and school based evaluation. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. proses jahitan dan membuat pakaian. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. item development. implement teaching planning and audio visual aids. tool and material management. workshop safety. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. business law. management and administration. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. various methods of evaluation. jenis penilaian. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. technique and teaching methodology. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. electronic commerce (E-commerce). This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject.

pascamoden. harvesting and use of plants produced. boneka. novel remaja. creative writing themes and issues. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. autobiography. adolescent novel. dan guru sebagai penulis. existensialism. resepsi dan teori tindak balas pembaca. psyco-analysis. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. tema. teater pembaca. kekuatan karya kreatif. the ornamental fish. propagation and planting. genre writing publishing. watak dan perwatakan. dan isu karya kreatif. puisi. reading reception dan reflection theory. short stories. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . kritik genre dan kritikan baru. femenism. teater untuk kepelbagaian tujuan. femenisme. 9. post structuralism dan deconstruction. tetamu dalam aksi. arcitipal. semiotic. popular novel. plot. genre formation process. This course elaborates on literary critics field like. Marxisme. psikoanalisis. latar tempat. dialog and location background. hermeneutic. simulation and improvisation. plot. dialog dan latar tempat. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. This course elaborates on the introduction to theatre in education. novel popular. post modern.clothes making processes. bercerita. short term vegetable and ornamental crops. rearing ornamental fish technology. teachers in action. pascakolonial. guru dalam peranan (teachers in action). opinion angle. eksistensialisme. semiotik. plant care. story telling. persoalan. proses pengeraman bahan. post colonial. genre critics. theatre inclassroom. surelism. simulasi dan improvisasi. reading theatre. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. fenomenologi. fenomenology and hermeneutic. surelisme. marxism. tropical freshwater ornamental fish:. selection and preparation of equipments and materials. character and characterisation. teater dalam bilik darjah. cerpen. sudut pandangan. creative writing strength. theatre for multipurpose. visitor in action. management and care of ornamental fish. and teacher as a writer. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. poems. penerbitan karya. puppet. preparation of planting beds and containers. dan new critics. the vegetable and ornamental crops production technology. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan.

technology in teaching and learning music in classroom. sinematografi dan persembahan. selection and script writing. performance ethics. 10. perancangan pengajaran dan pembelajaran. and forms of children drama. etika pementasan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. cinematography. unsur-unsur pergerakan. jenis dan bentuk drama kanakkanak. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. and vocalisation. pengarahan. types. teaching and learning resources.Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. and presenting a performance. stage performance theory. forming production management. dan pembinaan skrip. a performance. pemilihan pelakon. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. history and background. teori pementasan. sejarah dan latar belakang. This course elaborates on the definition and concept of drama. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. jenis-jenis pergerakan. directoring. pengurusan produksi. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. pemilihan. creative movement. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. elemen. sumber pengajaran dan pembelajaran. pergerakan kreatif. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. mengadakan sesi uji bakat. production. muzik dengan pergerakan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. element. produksi. improvisasi. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. theatre and children theatre. implementing a screen testing. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. music with movements elements of movement. testing and evaluation. teater dan teater kanak-kanak. basic dramatisation. actors selection. pementasan. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. asas lakonan dan vokal. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. teaching and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . pengujian dan penilaian.

tafsir ayat aqidah. interpretation ayat hukum. tafsir ayat hukum. interpretation ayat aqidah. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. children’s songs and cultural songs. basmalah. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. dan khatam al-Quran. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. takbir. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. takbir. basmalah. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. tafsir ayat akhlak. lagu-lagu patriotik. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. 11. nyanyian kanak-kanak. isti’azah. and khatam al-Quran. Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) PRM3104 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. nyanyian semerta dan aural. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. interpretation ayat akhlak. isti`azah. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments.learning music through movements. impromptu singing and aural. Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) PRM3103 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. patriotic songs. introduction to children’s songs.

Nahawand. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. Hadith Qudsi. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. Nasikh. riwayat hidup perawi hadith. harakat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . definitions. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. burdah. Nuh. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. arRahman. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. Nahawand. wuslah. its mukjizat. Nasikh and Mansukh. Jin. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Muhkam dan Mutasyabih. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Jin. reading and writing. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. The topic Language and literature is also introduced. harakat.PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. 12. martabat. Nuh. Sikah dan Jiharkah. Each tarannum will focus on tabaqat. mukjizat al-Quran. hadith palsu dan implikasinya. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. burdah. Mansukh. arRahman. wuslah. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. Muhkam and Mutasyabih. hukum beramal. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. the degree of Hadith and rules.

BAHASA CINA Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur.Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. 13. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. the teaching of grammar. multiple classroom teaching. kemahiran mengurus bilik darjah. tatabahasa dan ejaan. methods and techniques. developing classroom skills. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. kemahiran membaca dan menulis. spelling and dictation. the teaching and assessing of reading skills. materials selection. the English sound system (phonology). syllabus study. communication. general principles in the teaching of language skills. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. membaca. the teaching and assessing of literature for primary schools. remedial and enrichment activities. adaptation and simplification. morfologi. pengajaran. the teaching and assessing of listening and speaking skills. integration of language skills and language content. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. komunikasi. an overview of teaching approaches. and semantics. testing and evaluation. the teaching and assessing of vocabulary. morphology. peperiksaan dan penilaian. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. the teaching and assessing of writing skills. theories of second language acquisition. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. syntax. pengajaran. classroom management. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. pengajaran kelas cantum. and introduction to lesson planning. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. sintaks dan semantik.

principles. ciri-ciri. latihan merancang. proses pelaksanaan. matlamat. implementation. roles. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 . This course comprises the basic concepts. This course covers the methodology in learning. teori pembelajaran konstruktivisme. This course studies the concepts. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. followed by planning. Constructivism Learning Theories. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. peranan. mengenali dan menulis aksara Cina. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua.BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. prinsip dan fungsi. managing and implementing teaching and learning. functions. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. characteristics. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. methods. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran.

BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-018 . membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. preparing the table of specification and analysing test results. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian.

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

It focuses on Tense types and aspects. speaking. reading and writing. Sentence types. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. bertutur. and Cohesive devices in spoken and written language. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 .KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Subject-verb agreement. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. The topics emphasizes on listening. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

3 2. teori pembelajaran. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna.1 3. 3.3 mengurus masa.6 3. 1. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.4 2. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.4 1. 2.5 2. sosial.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. Pentaksiran. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. mengintegrasikan kemahiran mengajar.2 2. 1. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. psikologi dan etika profesional keguruan. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. bahan kurikulum.6 2. merancang. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. 2. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.2 1. emosi dan tekanan secara berkesan.1 1. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-01 . mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu.5 1. budaya.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal.2 3.

mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.5 4. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif. 5. 4.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan. etika 4. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. 4. 6.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.6 5. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.4 3. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-02 . bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. Komunikasi.Hasil Pembelajaran 3. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. 4.2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. akauntabiliti integriti.5 3. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika. Etika.2 5. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.4 4.6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren.4 5.3 5.1 5. Kaedah Saintifik.

Hasil Pembelajaran 6.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan; menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan; memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.

6.4 6.5

7. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian. 7.1 7.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian; membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan; membuat muhasabah diri, menerima kelemahan diri dan sanggup berubah; mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian;

7.3 7.4

7.5 menggunakan kemahiran akses kendiri, kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan. 8. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8.1 8.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu; mengenal pasti kewangan, tenaga manusia, bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan; Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan; menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu; menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis, kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan.

8.3

8.4 8.5

LAMPIRAN 2
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-03

KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2
BIL. 1. 2. 3. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran
• Pendidi kan Seni Visual

CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

• • • •

Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil

* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

4.

Pendidikan Khas Masalah Pendengaran

Pendidikan Jasmani

Pendidi kan Seni Visual


Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

• • • •

Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil

* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

5.

Pendidikan Khas Masalah Penglihatan

Pendidikan Jasmani

Pendidi kan Seni Visual

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

• • • •

Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil

* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

6.

Pendidikan Prasekolah

Pendidikan Jasmani

Muzik Prasekolah

Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan

7.

Bahasa Melayu

Pendidikan Jasmani

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-04

BIL.

MAJOR

ELEKTIF 1 • • •

ELEKTIF 2 Pendidikan Moral Kemahiran Hidup •

CATATAN daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM.

Persuratan dan Kesenian Melayu • Pendidikan Seni Visual 8. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

9.

Sains

Pendidikan Jasmani

• •

Englis h Language

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

10.

Matematik

Pendidikan Jasmani

• •

Englis h Language

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-05

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral 14. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 11. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-06 . MAJOR Reka Bentuk dan Teknologi ELEKTIF 1 Pendidikan Jasmani • • • • • ELEKTIF 2 Englis h Language Bahasa Melayu Pendid ikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • CATATAN Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.BIL.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 17. Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-07 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l 16. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Kewarganegaraan Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • CATATAN 15. pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan • Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan.BIL.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-08 .

Datin Sitti Haishah binti Abd. Bhg. Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->