Anda di halaman 1dari 60

Bahagian A 1. Bincangkan kepentingan sungai dalam proses perkembangan tamadun-tamadun awal manusia. [25 M] 2.

Huraikan ciri-ciri masyarakat bertamadun berdasarkan contoh-contoh daripada tamaduntamadun awal manusia [25 M] 3. Jelaskan sistem pemerintahan republik yang diamalkan dalam Tamadun Rom. [25 M]

4. Huraikan tentang faktor-faktor perubahan yang mendorong kepada kemunculan Negara Bangsa di Eropah. [25 M] 5. Bincangkan sumbangan Kauthilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan [25 M]

6. Sejauhmanakah faktor perlindungan yang diberikan oleh Negara China yang membolehkan Melaka muncul sebagai pelabuhan perdagangan pada abd ke- 15. [25 M]
7. Huraikan sumbangan I-Ching (635 -713 M) dan Cheng Ho (1371-1434 M) dalam bidang pelayaran. [25 M] 8. Bincangkan faktor-faktor yang mendorong penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke 15 dan 16 Masihi dan kesannya terhadap perkembangan Tamadun dunia. [25 M] Bahagian B 9. Huraikan golongan masyarakat yang terdapat di Makkah dan Madinah sebelum kedatangan Islam. [25 M] 10. Bincangkan bentuk-bentuk agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. [25 M] 11. Nilaikan punca-punca penentangan orang Quraisy terhadap dakwah Rasulullah s.a.w dan huraikan bagaimanakah Rasulullah menanganinya? [25 M] 12. Nabi Muhammad s.a.w bukan sahaja seorang Nabi dan Rasul tetapi juga seorang negarawan. Bincangkan. [25 M] 13. Bincangkan kepentingan Piagam Madinah dalam pemerintahan dan pentadbiran Negara Islam Madinah. [25 M] 14. Konsep pembangunan ekonomi Islam adalah bersepadu dan menyeluruh. Jelaskan pernyataan di atas dengan merujuk kepada kegiatan ekonomi yang disarankan dalam Islam. [25 M] 15. Jelaskan tujuan penjelajahan dan penerokaan dalam tamadun Islam dengan mengemukakan contoh-contoh sesuai. [25 M] 16. Kedatangan Islam telah membawa perubahan kepada kehidupan masyarakat Melayu. Bincangkan perubahan tersebut dengan membandingkan ciri-ciri masyarakat Melayu pada zaman sebelum dan sesudah Islam. [25 M]

SKEMA JAWAPAN SEJARAH KERTAS 1 (PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2011) Soalan 1. Bincangkan kepentingan sungai dalam proses perkembangan tamadun-tamadun awal manusia. 1. PENGENALAN (3m) (a) Prof. M.A.J Beg mengatakan bahawa tamadun merupakan pencapaian manusia dalam bentuk kota, skrip, kesenian, seni bina, agama, undang-undang, dan politik. (b) Pembentukan sesuatu tamadun berkait-rapat dengan alam sekitar, terutamanya sungai. (c) Sungai mula terbentuk apabila persekitaran dan alam sekitar berubah akibat pencairan ais. (d) Contoh-contoh tamadun yang terbina di lembah-lembah sungai ialah Tamadun Mesopotamia di Lembah Sungai Tigris Euphrates, Tamadun Mesir di Lembah Sungai Nil, Tamadun Indus di Lembah Sungai Indus dan Tamadun China di Lembah Sungai Hwang Ho. 2. ISI-ISI PENTING Kepentingan sungai dalam perkembangan tamadun (7 isi x 3m = 21m) (a) Sistem pengangkutan dan perhubungan. - perantaraan perhubungan antara negara kota dengan negara kota lain atau sesuatu tamadun dengan tamadun lain - Contohnya: masyarakat Mesopotamia menggunakan Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. - Sungai juga boleh digunakan untuk membawa barangan yang banyak untuk perdagangan. - Sebagai bukti, penciptaan kapal layar telah di kesan pada Tamadun Mesopotamia. (b) Pertanian. - Tamadun wujud kerana pertanian membekalkan sumber makanan. Pertanian berkembang kerana terdapatnya sungai yang mengairi kawasan pertanian melalui sistem pengairan. - Sungai membentuk tamadun kerana kota muncul di sepanjang sungai yang bertanah pamah. Tanah pamah membolehkan pertanian komersil dijalankan. - Banjir membawa mendapan tanah lanar yang kaya dengan garam galian ke kawasn pertanian setiap tahun telah membantu dalam kesuburan tanah. - Masyarakat tidak perlu berpindah-randah untuk mencari kawasan subur. (c) Bekalan air dan pengairan - Sungai membekalkan air untuk pertanian, membina terusan dan kincir air. - contoh syaduf dan kincir air di tamadun Mesir dan China. (d) Sumber Protein. - Sungai membekal ikan untuk sumber protein. - Menggunakan kaedah tangkapan tradisioanal. - Protein mudah diperolehi, manusia mula menetap di satu tempat dan membentuk tamadun. (e) Kegiatan Seharian. - Sungai membekalkan air untuk kegunaan harian, seperti membasuh, memasak dan sebagainya. (f) Bekalan Bahan Binaan dan Peralatan - Sungai membekalkan tanah lumpur untuk membina rumah serta pelbagai jenis bangunan lain seperti rumah berhala. - Tembikar dan peralatan harian. - Contoh Sungai Tigris, Sungai Euphrates. (g) Upacara Keagamaan. - Air dianggap suci dan menyucikan oleh sesetengah kepercayaan dan agama. - Masyarakat Tamadun Indus menggunakan sungai untuk membersihkan diri daripada dosa. - Membersihkan dosa dan menghanyutkan abu manyat. - Contohnya Sungai Indus. 3. KESIMPULAN (1m) - Sungai merupakan elemen penting dalam membentuk tamadun. - Namun, terdapat beberapa faktor lain.

Soalan 2. Huraikan ciri-ciri masyarakat bertamadun berdasarkan contoh-contoh daripada tamadun-tamadun awal. ` [25M] A. y y y y y Pengenalan: (3M) Tamadun merujuk kepada pencapaian sesuatu bangsa dari segi lahiriah dan rohaniyah. Tamadun mula berkembang selepas penciptaan sistem tulisan. Tamadun awal bermula di Sumeria sekitar 3500 S.M dan diikuti oleh tamadun Mesir Purba, tamadun Indus dan tamadun Hwang Ho. Perkembangan tamadun berlaku secara berperingkat-peringkat mengikut tahap kemajuan yang dicapai oleh sesuatu masyarakat. Masyarakat bertamadun mempunyai ciri-ciri seperti perbandaran, pengkhususan pekerjaan, organisasi sosial, bahasa dan tulisan, agama dan kepercayaan, petempatan kekal dan sistem pemerintahan.

B. Isi: (7 X 3M) 1. Perbandaran y Pertambahan penduduk dan kemajuan dalam bidang ekonomi menyebabkan kampung-kampung berkembang menjadi bandar. y Antara bandar yang penting dalam tamadun awal ialah Mohenjo-Daro dan Harappa di Lembah Indus; Anyang, Loyang dan Cheng Chow di Lembah Sungai Kuning serta Thinis, thebes dan Memphis Mesir. y Bandar-bandar ini memainkan peranan sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat pentadbiran, pusat keagamaan, pusat pendidikan dan pusat perindustrian. y Bandar-bandar berkembang pesat dan muncul negara kota seperti Babylon, Kish, Nippur, Lagash, Uruk, Ur, Eridu, Assur dan Mari di Mesopotamia. 2. Pengkhususan pekerjaan y Peningkatan dalam pengeluaran hasil pertanian menyebabkan berlaku pengkhususan pekerjaan. y Masyarakat mula menjalankan pelbagai jenis kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan, pertukangan dan pembuatan y Perkembangan ini melahirkan golongan pedagang, peniaga, artisan yang menghasilkan pelbagai barangan mengikut kepakaran masing-masing. y Terdapat juga anggota masyarakat yang berkhidmat sebagai askar yang mempertahankan negara daripada serangan musuh. y Pengkhususan pekerjaan melahirkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. y Kemunculan tamadun-tamadun awal di Mesir dan Mesopotamia telah memperlihatkan kemajuan dalam bidang pertanian sehingga mewujudkan pengkhususan pekerjaan dalam masyarakat. y Penciptaan roda juga telah menggalakkan pertumbuhan perdagangan antara tamadun seperti Tamadun Mesir, Mesopotamia dan Mohenjo Daro yang sekaligus mewujudkan golongan artisan dan pedagang. 3. Organisasi sosial. y Pertambahan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi telah melahirkan masyarakat yang kompleks. y Sistem sosial dalam masyarakat tamadun awal berbentuk piramid. y Lapisan atas terdiri daripada golongan bangsawan yang diketuai oleh raja. y Lapisan kedua ialah golongan pembesar yang terdiri golongan pendeta, kumpulan pentadbir dan golongan cendekiawan. y Lapisan ketiga ialah golongan rakyat biasa yang bergiat dalam aktiviti pertanian dan perdagangan. y Lapisan terakhir ialah golongan hamba yang bergantung kepada lapisan-lapisan di atasnya. y Di Mesir, Firaun (raja) berada di kedudukan paling atas susunan lapis masyarakat dan di Mesopotamia raja atau pendeta mempunyai kedudukan yang tertinggi. Di Dinasti Shang, raja

mempunyai kedudukan tertinggi dan diikuti oleh golongan bangsawan,petani, artisan, peniaga dan askar. 4. Bahasa dan tulisan y Kewujudan bahasa dan tulisan juga merupakan ciri masyarakat bertamadun. y Tulisan memainkan peranan penting dalam urusan pentadbiran, menyimpan rekod aktiviti keagamaan dan kegiatan perdagangan. y Antara bahasa yang tertua ialah bahasa Yunani dan bahasa Sanskrit. y Sistem tulisan awal ialah hieroglif dan ideogram. y Tulisan yang digunakan dalam tamadun-tamadun awal berbentuk gambar, simbol dan pepaku. y Antara peranan bahasa dan tulisan dalam tamadun awal ialah sebagai alat penyebaran ilmu dan pengetahuan, komunikasi dan menyampaikan serta mengembangkan idea pemikiran manusia. y Pendeta Mesir telah mencipta bentuk tulisan bergambar yang dinamakan hieroglif, sementara tulisan simbol China dipanggil ideogram. 5. Agama dan kepercayaan. y Kemunculan agama dan kepercayaan mempunyai pertalian rapat dengan adat istiadat dan cara hidup yang diamalkan oleh masyarakat tamadun awal. y Antara agama dan kepercayaan masyarakat tamadun awal ialah politeisme, animisme dan pemujaan roh nenek moyang. y Kepercayaan terhadap kuasa-kuasa ghaib yang menguasai alam sekeliling telah melahirkan kepercayaan animisme. y Secara evolusi, kepercayaan animisme berkembang menjadi politeisme, iaitu penyembahan lebih dari satu tuhan. y Kepercayaan politeisme terdapat dalam tamadun-tamadun awal seperti India, Mesir, Mesopotamia dan China. y Agama dan kepercayaan berkait rapat dengan pengiktirafan golongan pemerintahan, organisasi sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, kesenian dan pembinaan. 6. y y y y Petempatan kekal Kehidupan menetap melahirkan corak hidup yang sistematik. Petempatan awal terdiri daripada kampung-kampung yang didirikan berhampiran sungai. Kampung-kampung ini berkembang dan menjadi bandar-bandar yang berperanan sebagai pusatpusat tamadun awal. Antara petempatan awal yang berkembang menjadi pusat tamadun awal ialah Tamadun Indus (lembah Sg. Indus), Tamadun Mesir (lembah Sg. Nil), Tamadun Mesopotamia(lembah Sg. Tigris dan Euphrates) dan Tamadun Hwang Ho (lembah Sg.Hwang Ho/Sg.Kuning)

7. Sistem pemerintahan y Sistem pemerintahan diwujudkan untuk menguruskan masyarakat yang lebih besar. y Kewujudan pemerintahan melahirkan sistem perundangan yang menjamin keamanan sesebuah tamadun. y Pemerintahan diterajui oleh raja dan dibantu oleh golongan bangsawan dan pegawai kerajaan. y Dalam tamadun Mesir Purba, sistem pemerintahan diwujudkan untuk menjalankan pentadbiran, menjaga keamanan dan mengurus pengagihan makanan dalam negara. y Sistem pemerintahan diketuai oleh Firaun dan dibantu oleh pembesar-pembesar negara. C. Kesimpulan (1M) y Masyarakat bertamadun mempunyai ciri-ciri perbandaran, pengkhususan kerja, organisasi sosial, sistem tulisan, agama dan kepercayaan, petempatan kekal, kemajuan sains dan teknologi serta sistem pemerintahan. y Kewujudan ciri-ciri ini menunjukkan kemajuan tinggi yang telah dicapai oleh masyarakat dalam segala aspek kehidupan. (Apa-apa yang berkaitan)

Soalan 3. Jelaskan sistem pemerintahan republik yang diamalkan dalam Tamadun Rom.

( 25 M)

PENGENALAN ( 3 markah ) - Republik bermaksud negara yang ditadbir oleh wakil yang dipilih oleh rakyat melalaui pilihan raya. Negara yang mengamalkan cara pemerintahan republik diketuai oleh seorang presiden. - Sebelum kelahiran sistem pemerintahan republik, Rom mengamalkan pemerintahan beraja yang dimulakan sejak 753 S.M dan diperintah secara mutlak oleh raja-raja Etruscan. - Pemerintahan Republik bermula pada tahun 509 M apabila raja terakhir,Tarquin the Proud diusir apabila pemberontakan golongan bangsawan telah membawa kejayaan. - Dalam bahasa Latin, res publica bermaksud hal rakyat, merupakan satu bentuk kerajaan yang diketuai oleh bukan seorang raja. - Kerajaan Republik mempunyai tiga buah badan dan fungsinya yang tersendiri iaitu Konsul, Dewan Senat dan Dewan Perhimpunan. (Latar belakang tamadun Rom) B. ISI-ISI ( 20 markah ) 1. Konsul [7 markah] - Merupakan pemerintah tertinggi dalam pemerintahan republik - Dua orang konsul yang dipilih untuk memerintah berumur melebihi 40 tahun. -Dua orang konsul dipilih supaya seorang boleh mengawasi yang lain agar tidak berlaku penyalahgunaan kuasa atau melakukan penyelewengan. -Perkara-perkara yang perlu diputuskan perlulah secara bersama. Hal ini juga ini juga bagi menggelakkan berlakunya pemusatan kuasa. - Dilantik oleh Dewan Senat dan mentadbir selama satu tahun. Sehingga abad yang ke-4 Masihi , jawatan konsul terhad kepada golongan bangsawan. - Bidang kuasa ialah berkuasa dalam bidang pentadbiran, keadilan, ketenteraan, keagamaan dan kewangan. Turut berperanan sebagai ketua hakim, ketua angkatan tentera dan ketua eksekutif. Memilih dan melantik 300 ahli senat. Konsul juga berperanan menjaga kedaulatan dan menjaga kebajikan rakyat. 2. Dewan Senat[ 7 markah] - Dewan Senat diwakili oleh 300 orang ahli yang dipilih daripada golongan bangsawan dan dikenali senator. - Ahli-Ahli dewan Senat dipilih oleh Konsul - Ahli Dewan Senat bertindak menasihati konsul dalam urusan pentadbiran negara. - Dewan Senat berfungsi sebagai membincangkan hal pentadbiran negara, menggubal undangundang untuk dibincangkan dalam Dewan Perhimpunan, mengadakan rundingan dengan dutaduta asing, menetapkan provinsi yang akan diuruskan oleh konsul, menguruskan hal ehwal kewangan, dan menyelesaikan krisis keagamaan . 3. Dewan Perhimpunan [ 6 markah ] - Diwakili oleh semua rakyat Rom. Dikenali sebagai forum iaitu tempat rakyat berkumpul dan mendapat laporan tentang perbincangan Dewan Senat. - Merupakan tempat rakyat berkumpul untuk mendapat laporan tentang perbincangan dewan senat - Dewan ini membantu Dewan Senat melaksanakan pemerintahan, meluluskan dan mengesahkan undang-undang yang telah diputuskan oleh Dewan Senat. - Dewan ini turut berfungsi melantik konsul dan praetor. Turut bertindak sebagai Mahkamah Rayuan - Merupakan Badan Perundangan utama sehingga 218M. C. KESIMPULAN ( 2 markah ) - Pemerintahan Republik merupakan warisan kerajaan Rom kepada tamadun dunia. Pemerintahan ini dapat memperlihatkan keseimbangan kuasa antara 3 badan pemerintah iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. - Pemerintahan Republik merintis ke arah pemerintahan diktator pada zaman Julius Caesar apabila berjaya mengalahkan Jeneral Pompei lalu mengisytiharkan dirinya sebagai diktator.

Soalan 4. Huraikan tentang faktor-faktor perubahan yang mendorong kepada kemunculan Negara Bangsa di Eropah. Pendahuluan ( 3 Markah ) Negara adalah satu badan atau autoriti dalam sesuatu wilayah yang menguruskan serta mengendalikan peraturan-peraturan dalam sesuatu masyarakat. Kerajaan yang mengubal dan menguruskan undang-undang itu telah diberi kuasa oleh masyarakat. Bangsa pula adalah sekumpulan manusia yang menetap di sesuatu kawasan dan mempunyai latar belakang, asalusul, adat resam, kebudayaan, agama dan sistem politik. Negara bangsa bermakna sekumpulan manusia yang tinggal di sesuatu wilayah yang mempunyai persamaan ideologi dan sistem pemerintahan yang berdaulat dan merdeka.Kebiasaannya, sifat etnik merupakan sifat terpenting yang digunakan untuk menyatupadukan satu bangsa. Kuasa untuk mentadbir dan memerintah dipegang oleh raja dan bukan di tangan golongan bangsawan lagi. Perubahan dan perkembangan politik di Eropah pada Zaman Pertengahan telah membawa kepada pembentukan negara bangsa. Pembentukan negara bangsa dapat dilihat di beberapa buah negara Eropah seperti Perancis, Sepanyol, Jerman dan England.

Isi-isi ( 7 isi x 3markah = 21 Markah ) 1 Kemunculan Kesedaran Kebangsaan Kesedaran kebangsaan adalah sifat utama bagi kemunculan negara bangsa. Pada zaman kemunculan negara bangsa, contohnya, seseorang yang dilahirkan di Perancis berfikir sebagai seorang Perancis dan bukan seorang Norman, Burgindian, dan lain-lain. Kuasa kedaulatan dipegang oleh raja ( tidak lagi dikongsi ) dalam satu unit politik yang besar dan kuat. Hal ini menyebabkan penyingkiran hak-hak warisan dan kuasa golongan berkuasa yang lebih rendah seperti golongan bangsawan, autonomi tempatan atau wilayah, keistimewaan tradisi dan pemansuhan kuasa politik gereja Katolik Rom. Sistem feudal dan vassal ditamatkan. 2. Keruntuhan Sistem Feudal Sistem feudal dan keinginan raja untuk menegakkan kembali kuasanya telah mendorong pembentukan negara bangsa.Sistem feudal telah wujud di Eropah sejak keruntuhan empayar Rom pada abad ke 5 M. Hal ini telah menimbulkan susunan masyarakat yang berperingkatperingkat seperti Raja, Vassal ( golongan bangsawan ) dan Self ( petani dan rakyat biasa ). Raja memiliki semua tanah dalam negara dan baginda berperanan melindungi golongan bawahannya. Baginda telah memberi tanah kepada golongan bangsawan atau lord atau vassal sebagai tanda taat setia kepadanya. Sebahagian daripada hasil tanaman pula diberi kepada raja sebagai balasan. Lama-kelamaan kedudukan vassal semakin kukuh dan berkuasa. Kedudukan dan kuasa raja semakin kurang dan terpaksa bergantung kepada sokongan vassal-vassalnya. Kesedaran raja untuk menegakkan semula kuasanya telah menyebabkan raja menubuhkan pasukan tentera yang kuat dan berperang dengan vassal-vassalnya. Hal ini telah memulakan proses penyatuan kawasan persekitaran yang biasanya didiami oleh kelompok masyarakat dari bangsa yang sama. 3. Kesan Perang Salib Perang Salib telah membawa kesan yang penting kepada proses pembentukan negara bangsa. Perang Salib berlaku antara orang Kristian di Eropah dengan orang Islam di Timur Tengah

selama 200 tahun ( 1095 M 1291 M ). Tujuan utama orang Kristian berperang dalam Perang Salib itu adalah untuk membebaskan Baitul Muqaddis dan Palestin daripada orang Islam. Paus ( Pope ) yang merupakan ketua agama Kristian telah meminta pemimpin negara-negara Eropah untuk membantu membebaskan tanah suci orang Kristian itu. Pemerintah-pemerintah di Eropah telah mendapatkan bantuan ketenteraan daripada vassal-vassal untuk menyumbangkan tenaga serf sebagai tentera. Hal ini telah menyebabkan kekuatan ketenteraan vassal berkurangan, lebih-lebih lagi apabila kebanyakan serf yang pulang daripada medan peperangan tidak balik kepada vassal. Mereka berkunjung ke bandarbandar. Peluang ini telah digunakan oleh raja-raja untuk mengukuhkan kedudukan mereka. Mereka telah melaksanakan ekspedisi-ekspedisi ketenteraan untuk membawa vassal-vassal ke bawah kekuasaannya dalam usaha membentuk negara bangsa. 4 Kepentingan Perkembangan Bandar Perkembangan bandar dan kepentingan yang dimainkan olehnya telah mengubah sistem ekonomi tradisional yang mementingkan pertanian. Perang Salib telah membawa kepada pembentukan bandar-bandar baru dan kemunculan semula bandar-bandar lama. Ekonomi bandar berkembang pesat dengan bertambahnya penduduk dan penggunaan wang. Golongan serf mulai berhijrah ke bandar untuk mencari pekerjaan. Askar-askar yang balik dari medan peperangan juga tidak balik ke kampung mereka. Hal ini telah melemahkan kekuasaan vassal yang bergantung kepada penguasaan tanah serta kesetiaan serf di tanah kawalan mereka. Kemerosotan kuasa vassal telah menambah kuasa dan pengaruh raja yang berjaya meluaskan kekuasaannya ke seluruh negeri. 5. Kemunculan Golongan Pertengahan Kemunculan dan perkembangan golongan pertengahan di bandar akibat kemajuan pesat dalam ekonomi perdagangan dan perindustrian telah menyebabkan golongan pertengahan menyokong pemerintah yang kuat, yang boleh menguatkuasakan undang-undang dan peraturan untuk menjamin kestabilan dan kemakmuran negara. Mereka memerlukan perlindungan daripada sebuah kerajaan pusat yang berkesan.Mereka sanggup membayar cukai untuk mendapatkan kestabilan politik untuk menjalankan perdagangan dan perniagaan. Kepentingan dan pengaruh golongan bangsawan atau vassal telah digantikan oleh golongan pertengahan dan pengusaha. Raja kini boleh mengumpul lebih banyak wang melalui percukaian yang dikenakan ke atas golongan pertengahan.Sebagai balasannya, baginda dapat menggaji tentera dan pegawai perkhidmatan awam untuk memberikan kelas pertengahan perlindungan dan bentuk kerajaan yang mereka perlukan. 6. Instutusi Kebangsaan Penubuhan institusi kebangsaan juga memainkan penting dalam pembentukan negara bangsa. Kemajuan perdagangan dan ekonomi wang akibat Perang Salib menyebabkan sistem feudal tidak dapat memenuhi keperluan penduduk Eropah seperti menjamin keamanan dan menyediakan kemudahan-kemudahan awam, khususnya di kawasan bandar. Raja-raja di England dan Perancis melihat perkembangan ini sebagai memberi peluang kepada mereka untuk meluaskan kuasa dan kawalan.Mereka mula membentuk institusi-institusi kebangsaan bagi sebuah kerajaan, antaranya pentadbiran pusat, tentera kebangsaan dan undang-undang kebangsaan. Kesemua institusi ini merupakan permulaan negara bangsa dan membawa kepada kemerosotan sistem feudal. 7. Kemunduran Tamadun Eropah

Kesedaran raja-raja dan masyarakat Eropah tentang kemunduran tamadun mereka berbanding dengan tamadun dan kegemilangan Islam wujud apabila mereka bertembung dengan tamadun Islam semasa Perang Salib. Hal ini telah menyebabkan bangsa Eropah mula bertekad untuk menghidupkan kembali zaman kegemilangan tamadun Yunani dan Rom. Pertembungan kebudayaan Arab dan Eropah telah melahirkan hasrat untuk membawa perubahan intelektual. Kesedaran ini telah membawa kepada tercetusnya hasrat untuk mewujudkan negara yang beridentitikan bangsa Eropah.

8.

Perkembangan Bahasa Kebangsaan Pembentukan negara bangsa juga dibantu oleh perkembangan bahasa kebangsaan. Selagi orang Norman dan Burgundi bertutur dalam dialek Perancis yang berlainan, sukar bagi mereka untuk mewujudkan persatuan yang kukuh.Tetapi di zaman Renaisans yang wujud setelah Perang Salib berakhir, buku-buku mula ditulis bukan dalam bahasa Latin tetapi dalam bahasa pertuturan masyarakat berkenaan. Hal ini berlaku berikutan penciptaan mesin pencetak. Hal ini juga telah menyebabkan penduduk di kawasan pedalaman Perancis mula bercakap serta berfikir seperti orang Perancis dan akhirnya berjaya mewujudkan identiti yang sama untuk penduduk di sesuatu wilayah. Keadaan ini telah mempercepatkan kemunculan negara bangsa di Eropah.

Kesimpulan ( 1 Markah ) Sebagai penutup, jelaslah pembentukan negara bangsa di Eropah berlaku akibat perubahan dalam sistem ekonomi, politik dan sosial yang membawa kepada suatu fikiran baru. Fikiran ini memerlukan perubahan politik untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang menimpa masyarakat Eropah. Dengan penubuhan negara bangsa, tiap-tiap negeri mengandungi penduduk yang berteraskan satu bangsa, satu bahasa, satu kesusasteraan dan satu kesedaran kebangsaan di bawah pemerintah raja berkuasa mutlak. * Apa sahaja kesimpulan yang sesuai

Soalan 5. Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. A. Pendahuluan ( 3M) a. Pemikir ketenteraan ialah tokoh-tokoh yang memberikan sumbangan kepada pertahanan dan ketahanan sesebuah negara melalui falsafah pemikiran mereka b. Antara tokoh-tokoh pemikir ketenteraan yang memberi sumbangan dalam bidang ini ialah Kauthilya, Sun Tzu dan Niccolo Machiavelli c. Kauthilya merupakan pemikir tentera yang terulung dalam tamadun India. Beliau telah menghasilkan buku tentang strategik dan teori politik yang berjudul Arthasastra. d. Niccolo Machiavelli merupakan pemikir tentera yang berasal dari Itali . Antara hasil karya yang dihasilkan The Prince, Art of War dan Discourses . B. Isi ( 20 M ) Sumbangan Kautilya 1. Idea Tentang Hubungan Dengan Negara Lain Buku Arthasastra menyarankan enam bentuk hubungan antara satu negara dengan negara lain, iaitu mementingkan keamanan, bersedia untuk berperang, membiarkan musuh melancarkan serangan pertama, melancarkan serangan pertama, bersekutu dengan musuh dan mempraktikkan dasar duaan, iaitu berbaik-baik dengan satu musuh dan menyerang musuh lain. Strategi Memenangi Peperangan Langkah yang disarankan oleh Kautilya dalam menghadapi musuh ialah memujuk musuh dengan mengadakan perbincangan, memujuk musuh dengan memberi rasuah, menanam benih perpecahan atau rasuah dan melancarkan peperangan jika usaha tersebut menemui kegagalan. Saranan Kepada pemerintah Pemerintah harus mengkaji kekuatan sendiri dan kelemahan musuh sebelum melancarkan serangan. Menurut Kautilya, kemampuan mengatur konspirasi lebih baik daripada kegagahan. Komplot atau konspirasi membantu memecahbelahkan musuh tanpa melibatkan diri dalam peperangan dan mengorbankan banyak nyawa. Penggunaan Kaedah Subversif Pemerintah boleh menggunakan kaedah subversif seperti merasuah dan menghantar perisik bagi menjatuhkan pihak lawan. Kautilya menyarankan agar taktik kotor digunakan apabila peperangan menemui jalan buntu. Menyerang pada waktu yang sesuai Serangan hendaklah dilakukan pada waktu yang sesuai. Waktu yang dipilih akan menentukan kejayaan atau kegagalan dalam peperangan. Serangan harus dilakukan ketika musuh dalam keadaan leka, menghadapi masalah kekurangan makanan dan berlaku perpecahan di kalangan musuh.

2.

3.

4.

5.

Sumbangan Niccolo Machiavelli 1. Sokongan Rakyat Pemerintah baru harus mendapat sokongan daripada golongan penentang pada peringkat permulaan. Sokongan tidak berbelah bahagi akan diperolehi daripada mereka yang berpuas hati dengan pemerintah baru. Bantuan Luar Kejayaan dalam peperangan bergantung kepada kekayaan dan bantuan ketenteraan serta kewangan dari luar. Undang-undang dan Tentera Baik Pemerintah harus mewujudkan kerajaan yang membawa penghormatan dan kemegahan supaya ia dapat mengekalkan kekuasaan. Beliau menyarankan tentang keperluan undang-undang yang baik dan memiliki pasukan tentera yang berwibawa. Cara Mengekalkan Kuasa Machiavelli menyatakan cara seseorang pemerintah mengekalkan kuasa. Seseorang pemerintah harus bersifat liberal, berperikemanusiaan dan mencintai kebenaran. Bagi mengekalkan kedudukan, pemerintah harus melakukan apa sahaja termasuk perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan. Menurut Machiavelli, matlamat menghalalkan cara. Raja harus bertindak tanpa ragu-ragu terhadap pengikut yang tidak jujur dan musuh. Strategi Peperangan Machiavelli menolak pembinaan kubu kerana ia akan membawa kemusnahan. Beliau menyarankan agar tentera berpakaian ringan tetapi dilengkapi dengan senjata yang canggih. Sistem Pentadbiran Machiavelli mengemukakan dua cara pentadbiran, iaitu melalui undang-undang dan ketenteraan. Pemerintahan berteraskan undang-undang semata-mata tidak memadai. Beliau berpendapat seorang pemerintah harus memberi keutamaan kepada aspek ketenteraan.

2.

3.

4.

5.

6.

C. Kesimpulan (2M) Kautilya dan Niccolo Machiavelli merupakan antara pemikir ketenteraan yang memberi sumbangan dalam bidang ketenteraan. Tokoh-tokoh ini mengemukakan idea ketenteraan melalui karya mereka iaitu Arthasastra (Kautilya), The Prince, Art of War dan Discourses (Niccolo Machiavelli). Idea yang disarankan oleh tokoh-tokoh ini membantu pemerintah dalam usaha mengukuhkan kuasa dan melahirkan kerajaan yang mantap.

Soalan 6. Sejauhmanakah faktor perlindungan diberikan oleh Negara China yang membolehkan Melaka muncul sebagai pelabuhan perdagangan pada abad ke-15 Pendahuluan (3 markah) Pada abad ke-15, Melaka mengambil alih peranan Srivijaya sebagai pusat perdagangan antarabangsa di Asia Tenggara. Melaka telah meneruskan tradisi perdagangan masyarakat pribuminya yang telah berjalan sejak zaman Kerajaan Melayu Langkasuka dan Srivijaya iaitu dari abad ke-7 M hingga abad ke13 M. Menurut Tom Pires, Melaka pernah disinggahi oleh 100 buah kapal besar dan 30 hingga 40 buah kapal kecil pada penghujung abad ke-16. Pelabuhan Melaka sangat besat sehingga boleh menampung sebanyak 2000 buah kapal sehari. Malahan lebih daripada 84 jenis bahasa dipertuturkan di pelabuhan Melaka menunjukkan betapa sibuk dan pesatnya pelabuhan tersebut. Isi [7 isi x 3 markah] 1. Perlindungan China Melaka mendapat perlindungan rasmi pada 1405 M selepas Maharaja Yung-lo mengiktiraf Parameswara sebagai Raja Melaka. Perlindungan China membolehkan Melaka berkembang pada tahap awal tanpa berhadapan dengan ancaman dari Siam dan Majapahit. Perlindungan ini menyebabkan lebih ramai saudagar Cina mengunjungi pelabuhan Melaka. 2. Sistem pentadbiran yang teratur Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka. Sultan, Pembesar 4, Pembesar 8, Pembesar 16 dan Pembesar 32. Hukum Kanun Melaka digubal semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Syah berkaitan dengan pantang larang, hak istimewa raja, tanggungjawab raja, pembesar dan penduduk. Manakala Undang-undang Laut Melaka berkaitan peraturan-peraturan jual beli atas kapal, peraturan pelayanan, bidang kuasa nakhoda dan tanggungjawab pegawai-pegawai kapal. Dari segi pentadbiran pula, Raja dibantu oleh para pembesar dalam melicinkan pentadbiran. Antaranya bendahara, temenggung laksamana dan syahbandar. Terdapat empat syahbandar yang bertugas memenuhi keperluan setiap komunit pedagang. Syahbandar bertanggungjawab menentukan kapal yang akan berlabuh, penggunaan gudang dan menguruskan pertemuan antara pedagang dan raja. 3. Kestabilan politik Pemerintahnya mengambil sikap berdamai dengan Siam. Ufti tahunan sebanyak 40 tahil emas dibayar kepada Siam. Pedagang dilindungi daripada ancaman lanun dengan penubuhan pasukan orang laut. Hubungan dengan kerajaan lain dijalinkan untuk mengembangkan perdagangan dan mengeratkan persahabatan. Kerajaan Melaka juga menjalankan dasar penaklukan dan ini membolehkannya menguasai kawasan Tanah Melayu sehingga ke pinggir laut Sumatera. 4. Jaminan Keselamatan Kerajaan Melaka membina gudang-gudang di bawah tanah dengan tujuan memudahkan para pedagang menyimpan barangan mereka. Gudang-gudang pula dikelilingi oleh pagar kayu dengan pintu-pintu berkunci ini dapat memberi perlindungan daripada kebakaran, kerosakan dan kecurian. Selain dikawal rapi, para pengawal turut bertindak dengan membunyikan loceng sekiranya berlaku sebarangnoerkara yang tidak diingini seperti kekecohan dan kebakaran. 5. Pemelukkan agama Islam Pemelukkan agama Islam oleh raja-raja Melaka menggalakkan pedagang Islam berdagang di Melaka. Pengislaman Parameswara menyebabkan ramai saudagar Islam berpindah ke Melaka dari Sumatera Utara. Nilai perdagangan meningkat kerana saudagar Islam ialah pedagang utama di Alam Melayu. 6. Kepimpinan Tun Perak Bendahara Melaka (1456-1498) bertanggungjawab bagi memperluaskan empauarnya ke Tanah Melayu dan Sumatera. perluasan kuasa Melaka. Melaka

7. Kedudukan geografi yang strategik Terletak dipertengahan jalan perdaganan antara China ndan India. Pelabuhan persinggahan bagi pedagang Cina dan India di samping terlindung dari tiupan angin monson dari pulau Sumatera. Bentuk muka bumi yang berbukit-bukau membolehkan Melaka menjadi kubu pertahanan yang baik. Bukit yang terdapat di Melaka menjadi panduan untuk kapal perdagangan keluar masuk dari perairan Selat Melaka dan merupakan antara yang terselamat di Alam Melayu. 8. Penggunaan mata wang dan ukuran timbangan Antara mata wang yang digunakan di pelabuhan Melaka adalah logam emas, perak dan timah dalam pelbagai bentuk. Mata wang syiling daripada logam pernah digunakan buat pertama kalinya semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Syah. Di atas permukaan mata wang ini terdapat nama Sultan Melaka yang memerintah. Selain itu kepingan wang dari Pasai, Hormuz dan Cambay turut digunakan di Melaka. Sistem timbangan diukur dengan unit kati yang bersamaan dengan 20 tahir. Antara unit ukuran pada waktu itu ialah kati, tahil, emas, pau dan dram. Ukuran bahara digunakan untuk menimbang rempah, lada, bunga, cengkih dan jagung. Ukuran kati pula digunakan untuk menimbang emas, perak, bahan wangian, kapur, kelembak dan permata. Alat timbang yang digunakan adalah dacing. Kesimpulan Perlindungan China hanya satu faktor membantu kemajuan perdagang Melaka. Terdapat banyak faktor lain yang telah membantu kepesatan perdagangan Melaka.

Soalan 7. Huraikan sumbangan I-Ching (635-713M) dan Cheng Ho (1371-1434) dalam bidang pelayaran. Pendahuluan [3 Markah] Masyarakat China merupakan antara masyarakat terawal melibatkan diri dalam aktiviti penerokaan dan penjelajahan. Tamadun China melahirkan tokoh-tokoh pelayar yang telah memberi sumbangan besar dalam bidang penjelajahan dan penerokaan. Antara tokoh-tokoh pelayaran China yang terkenal ialah I-Ching, Cheng Ho, Fa Hsien dan Hsuang Tsang. Mereka memberi sumbangan dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan agama. Isi-isi A. I-Ching [10 Markah] Latar belakang. Seorang rahib Buddha yang dilahirkan pada tahun 635 M di Fan Yang berhampiran Peking. Beliau menerima pandidikan daripada dua orang guru terkenal, iaitu San-Yu dan Hsui-Hsi dan berminat mengembara ke India sejak kecil lagi untuk mendalami ilmu agama Buddha. Sumbangan 1. Pengembaraan. Beliau memulakan pengembaraan ke India dengan menaiki sebuah kapal Parsi pada tahun 671M. Dalam perjalanan beliau singgah di Fo-Shih (Srivijaya), Mo-Lo-Yeu (Melayu), Ka-Cha (Kedah) dan Lo-Jeng-Kuo. Beliau mendarat di Tamralipti yang terletak di pantai timur India pada tahun 673M. Selepas menuntut ilmu di Nalanda, beliau kembali ke China pada tahun 605M. Beliau singah di Srivijaya dan menetap selama empat tahun 1. Melawat tempat-tempat suci. Beliau melawat Wihara Waicali, Kusinagara, Benares, Gaya, Nalanda dan Taman Mrigadawa untuk menambahkan pengalaman dan pengetahuan tentang ajaran agama Buddha.

3. Mempelajari bahasa Sanskrit dan agama Buddha. Mempelajari nahu bahasa Sanskrit selama setahun di Tan Mo Lo Ti daripada seorang pendeta bernama Tan-Cheng-Teng. Seterusnya mendalami ilmu agama Buddha di Nalanda selama 10 tahun. Beliau singgah di Srivijaya yang merupakan pusat pengajian agama Buddha yang terkenal. Menurut I-Ching, terdapat lebih kurang 1000 sami Buddha di Srivijaya yang mempelajari ilmu dan ajaran Buddha. Beliau berusaha memahami bahasa Sanskrit supaya dapat menterjemahkan kitab-kitab Buddha dalam bahasa China. 2. Menulis catatan sejarah. Menulis catatan tentang Srivijaya, kerajaan Kedah Tua dan Jambi. Beliau merekodkan pengalamannya dalam dua buah kitab, iaitu Nan Hai Chi Kuei tentang sejarah Srivijaya dan tempat-tempat lain yang dilawati oleh I-Ching. 5. Mengumpul dan menterjemah kitab-kitab Buddha. Beliau mengumpulkan 4000 naskhah kitab suci agama Buddha yang mengandungi 500,000 sloka Tripitaka dan menterjemahkan 56 buah kitab suci Buddha. Buku-buku tersebut diterbitkan dalam 230 jilid. A. Cheng Ho [10 Markah] Latarbelakang Tokoh pelayar China yang terkenal pada zaman Ming. Beliau dilahirkan dalam keluarga pelayar terkemuka. Ayah dan datuk Cheng Ho pernah belayar ke Makkah untuk menunaikan ibadat haji. Beliau merupakan seorang pelayar beragama Islam yang berasal dari wilayah Yunan. Beliau pernah memegang jawatan pegawai tinggi kerajaan dan berkhidmat semasa pemerintahan Maharaja Yung Lo. 1. Matlamat ekspedisi. Matlamat utama ekspedisi Cheng Ho ialah meluaskan hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan Asia, menonjolkan kuasa dan pengaruh China ke seluruh pelusuk dunia, mengumpul cukai, mengasaskan koloni wilayah naungan, mengumpulkan maklumat tentang wilayah asing dan mendapat bantuan bagi mangatasi serangan Mongol. 2. Memimpin ekspedisi. Memimpin tujuh ekspedisi penjelajahan dan penerokaan dan mengetuai ekspedisi pelayaran terbesar pada tahun 1414 melibatkan 63 buah kapal besar dan 100 kapal kecil sebagai pengiring ke Asia Tenggara. 3. Merancang ekspedisi. Merancang dan membangunkan hubungan perdagangan antara China dengan Barat melalui jalan laut, serta ekspedisi ke kawasan seperti kepulauan Melayu, India, Sri Lanka, Teluk Parsi, Aden dan Pantai Timur Afrika. 4. Mengiringi utusan. Menyertai ekspedisi membawa utusan khas daripada Maharaja China ke negara-negara yang dilawati. Beliau diutus oleh Maharaja Yung Lo untuk mengiringi utusan asing yang kembali ke negara asal, iaitu benua Afrika. 5. Destinasi ekspedisi. Pada tahun 1405M, beliau memimpin ekspedisi ke Asia Tenggara khususnya Sumatera, Jawa, Thailand, Tanah Melayu dan Borneo. Melawat Melaka pada tahun 1409 dan 1411, dan menyampaikan hadiah berupa cap mohor, persalinan, paying kuning dan kain sutera kepada sultan Melaka, iaitu Parameswara. 6. Pernah belayar ke India, Sri Lanka, Kepulauan Maldives, Teluk Parsi, Tanah Arab dan pantai timur Afrika. Beliau pernah ke Jedah, Hormuz dan pantai Somalia untuk menjual barang-barang seperti tembikar dan sutera serta membeli barang-barang seperti gading gajah dan tanduk badak dari pedagang-pedagang Arab. Kesimpulan [2 Markah] I-Ching dan Cheng Ho merupakan ahli pelayaran China yang memberi sumbangan besar dalam bidang pelayaran. I-Ching memberi sumbangan dalam bidang sejarah khususnya mencatatkan rekod-rekod sejarah tentang kawasan yang dilawati. Beliau turut menterjemahkan kitab-kitab suci agama Buddha dan menyebarkan agama Buddha di China. Laksamana Cheng Ho pula memainkan peranan dalam menjadikan China sebagai kuasa kelautan yang unggul pada abad ke-15M.

Soalan 8. Bincangkan faktor-faktor yang mendorong penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke 15 dan 16 Masihi dan kesannya terhadap perkembangan Tamadun dunia. [25 M]

A. PENGENALAN (3 Markah) Konsep penjelajahan dan penerokaan. Latar belakang penerokaan dan penjelajahan Eropah. Zaman penemuan dalam Sejarah Eropah Barat menyifatkan kegiatan peneroka Eropah yang berjaya memperluaskan pengetahuan geografi tentang dunia di luar Eropah dan Lautan Mediterranean. Negeri negeri Iberia, iaitu Sepanyol dan Portugal telah mengambil inisiatif untuk menerokai pantai Benua Afrika pada kurun ke-15 T.M. Menjelang 1450 T.M. peneroka-peneroka Portugal telah bertapak di Azores, sampai ke Cape Verde dan Senegal dan mengelilingi Cape of Good Hope pada tahun 1498 T.M. Vasco da Gama juga berjaya belayar ke Calicut di India Barat. Di lautan Atlantik, Christopher Columbus telah menyeberangi lautan itu pada tahun 1492 T.M. dan menemui Hispanola ( Cuba ). Pada 1502 T.M. Amerigo Vespucci telah sampai ke Brazil dan Sungai Plate. Penemuan penemuan itu menunjukkan bahawa suatu benua terletak di selatan Wilayah Carribean yang pada ketika itu dinamakan Amerika. Pada keseluruhannya, Sepanyol dan Portugal berjaya memperkenalkan suatu era baru dalam sejarah manusia dalam erti kata bahawa mereka telah dapat memperluaskan pengaruh Eropah ke seluruh dunia. B. ISI-ISI PENTING Faktor faktor penjelajahan dan penerokaan (5 Isi X 2 Markah = 10 Markah) Zaman Renaissans yang bermula pada kurun ke 13 T.M. menggalakkan munculnya semangat inquiri atau ingin tahu terutamanya tentang wujudnya hal tanah tanah di luar Eropah yang belum diketahui. Semangat Renaissans juga mengubah pandangan dunia (world view) orang orang Eropah. Pada dulunya, perspektif mental mereka adalah berdasarkan pandangan bahawa Eropah tertumpu pada Jerusalem dan Lautan Mediterranean. Dunia pada masa itu, dianggap terdiri daripada Asia, Eropah dan Afrika yang mengelilingi Lautan Mediterranean. Pengetahuan baru tentang China melalui Marco Polo telah mencetuskan semangat baru untuk memperluaskan pengaruhnya. Maklumat baru tentang geografi di luar Eropah serta peta-peta yang lebih saintifik. Maklumat baru misalnya didapati daripada The Travels of Marco Polo. Buku itu diterjemahkan dalam beberapa bahasa seperti Latin, Sepanyol, German, dan Inggeris. Columbus sendiri memperoleh buku itu yang memberi perangsang kepadanya untuk menjelajahi Lautan Atlantik pada tahun 1492 T.M. Terdapat penyelidikan dalam bidang geografi dan pelayaran ditaja oleh raja raja yang mementingkan penerokaan maritim. Munculnya segolongan ahli ahli kartografi dan hidrografi yang menghasilkan peta-peta yang jauh lebih tepat daripada peta Ptolemy. Penjelajahan terdorong oleh motif kekayaan dan keuntungan daripada perdagangan dengan negara negara timur. Barangan barangan seperti rempah ratus, sutera, dan lain lain ialah keperluan asas masyarakat Eropah tetapi bekalannya dikawal oleh para saudagar Itali, Venice, dan Genoa. Orang orang Islam juga menguasai perdagangan di antara Mediterranean Timur dengan Asia Timur dan India. Jadi, penemuan jalan laut baru adalah demi kepentingan mengurangkan kos import serta meningkatkan keuntungan mereka. Penjelajahan didorong oleh kepentingan penyebaran agama Kristian. Orang orang Sepanyol sedang berperang dengan negeri negeri Islam di Iberia untuk merampas balik tanah mereka daripada penguasaan Islam. Didasarkan konsep bahawa dunia pada masa itu haruslah tertakluk kepada kuasa Kristian, maka penyebaran agama Kristian menjadi suatu motivasi yang begitu kuat. Contohnya, mendapatkan ikatan politik dengan Prester John di Ethopia untuk menghancurkan kuasa Islam. Penaungan pihak kerajaan Sepanyol dan Portugal seperti Prince Henry the Navigator dan Raja John III juga mendorong peneroka peneroka untuk mencari jalan laut ke Asia Timur dan India. Di bawah

penaungan mereka, berlaku kemajuan dalam sains dan teknologi pelayaran dengan pembinaan kapal kapal yang lebih sesuai untuk pelayaran lautan. Masalah pelayaran jarak jauh telah dikurangkan dengan adanya kompas dan astrolab. Dorongan dari pemerintah seperti penubuhan Akademi Laut. Faktor ekonomi. Memecah monopoli perdagangan orang Islam di Laut Mediterranean dan Lautan Hindi. Berkembangnya teknologi kapal dan artileri. Penubuhan kerajaan monarki kebangsaan membawa kepada persaingan kuasa, pengumpulan kekayaan, dan kemegahan pemerintah. Kesan kesan perkembangan tamadun dunia. (5 Isi X 2Markah = 10Markah) Memperluaskan tanah jajahan. Buat pertama kali kuasa kuasa Eropah telah berjaya memperluaskan tanah jajahannya di luar Eropah. Di benua Asia, Portugal telah menubuh empayar maritim yang menguasai jalan laut di Lautan India, Asia Tenggara sehingga negeri China. Perdagangan di Asia. Perdagangan di Asia telah didominasasikan oleh Portugal melalui penubuhan satu jalinan pusat kuasa dan perdagangan di pelabuhan pelabuhan strategik seperti Socotra, Hormuz, Aden, Goa, Melaka, Moluccas, dan Macao. Pada kurun ke-16, Portugal telah muncul sebagai kuasa perdagangan yang dominan di Asia Tenggara. Portugal merapatkan hubungan dengan Burma, Siam, dan Kepulauan Asia Tenggara, di Timur Jauh dengan Jepun dan China, dan di Eropah berjaya mengganti peranan Venice sebagai kuasa perdagangan. Perkembangan agama Kristian di luar Eropah Dari pusat pusat itu, agama Kristian juga tersebar terutamanya oleh golongan Franciscian. Penaklukan dan pemerintahan diikuti dengan penyebaran agama Kristian. Melalui gereja Katholik, unsur unsur kebudayaan Sepanyol seperti bahasa dan cara kehidupan telah diperkenalkan kepada orang-orang tempatan. Pengaliran kekayaan ke Eropah Berikutan daripada penjelajahan Columbus, orang orang Sepanyol mulai menduduki beberapa kawasan di India Barat, iaitu Hispanola dan Cuba dengan bermotifkan memperolehi tanah untuk pertanian dan emas. Hernan Cortes merampas Mexico daripada Aztec. Dataran Tinggi Mexico kaya dengan emas dan sesuai sekali pertanian perladangan. Pada tahun 1531, Pizarro menakluki Peru yang lombong peraknya di Potosi adalah sumber kekayaan kepada Eropah selama tiga kurun. Menjelang 1700 T.M. tiga kawasan telah diduduki : Mexico, Peru, dan Kepulauan Carribean dan pengendalian ekonominya tertakluk pada kepentingan Sepanyol. Perpindahan pusat perdagangan ke Eropah Barat Kesan kesan ke atas Eropah boleh dilihat daripada beberapa sudut. Pusat pusat perdagangan di Eropah yang dulunya bertapak di Eropah Selatan mulai berpindah ke Eropah Barat, iaitu Lisbon, Bordeux, Liverpool, Bristol, dan Amsterdam. Antara barang barang import ialah makanan dari Amerika Selatan yang dapat menyumbang kepada pertambahan bilangan penduduk di Eropah. Kelahiran ekonomi kapitalisme. Kekayaan dari koloni koloni yang mengalir ke Eropah akhirnya memberi suatu asas yang kukuh untuk kelahiran ekonomi kapitalisme. Kapitalisme bermula dengan revolusi komersil yang menitikberatkan pasaran eksport, modal persendirian, keuntungan, dan penindasan tenaga buruh murah. Pada jangka masa panjang, penjelajahan dan penerokaan menandakan titik perubahan daripada ekonomi feudal kepada ekonomi kapitalisme.

Kesan sosial ke atas Masyarakat Eropah dan Koloni. Penjelajahan membawa banyak kesan buruk kepada masyarakat Eropah dan koloni. Di Eropah, kekayaan baru kian meningkatkan kadar kos kehidupan dengan kenaikan barang barang keperluan. Selain itu, penjelajahan dapat menyebabkan jurang perbezaan sosial memperketatkan stratifikasi masyarakat mengikut kekayaan. Di koloni, kedatangan orang orang Eropah telah memperkenalkan penyakit penyakit baru yang membawa kepada kenaikan kadar kematian orang tempatan. Mempercepat kemerosotan pengaruh pedagang Islam. Penguasaan perdagangan di Laut Mediterranean dan Lautan Hindi oleh pedagang Islam telah merosot kesan daripada penerokaan kuasa Eropah terutamanya Portugis.

Perubahan ekologi Dari segi flora dan fauna, beberapa jenis pokok dan binatang dari Asia dan Eropah diperkenalkan ke Amerika Utara dan Selatan dan sebaliknya. Misalnya jagung, tomato, ubi kentang, dan ayam. Asimilasi antara penjajah dengan penduduk tempatan. Berlakunya kahwin campur antara penjajah dengan penduduk tempatan seperti di Amerika Selatan dan Filipina. Bahasa Sepanyol mempengaruhi bahasa tempatan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu pelayaran. C. KESIMPULAN (2 Markah) Apa sahaja berkaitan.

Soalan 9. Huraikan golongan masyarakat yang terdapat di Mekah dan Madinah sebelum kedatangan Islam. [25 M] Pendahuluan (3 M) 1. Latar Belakang Mekah- Nama asal Makaroba diubah kepada Bakah dan akhirnya kepada Mekah. Penduduk terawal dikenali sebagai puak Amaliqah dan seterusnya puak Jurhum. Kemudian Bani Khuzah berjaya menguasai pemerintahan kota Mekah sehinggalah kota ini kemudiannya diperintah oleh Quraisy dibawah pimpinan Qusay bin Qilab. Di bawah pemerintahan kaum Quraisy, kota Mekah menjadi pusat ibadah dan pusat perdagangan. 2. Sebelum hijrah nabi Muhammad s.a.w, Madinah dikenali sebagai Yathrib. Kota ini terletak 500 km dari Mekah dan merupakan bandar kedua terpenting di Hijaz. Madinah subur dengan pertanian dan berada di tengah-tengah jalan perdagangan antara Syam di Utara dan Mekah di selatan. 3. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Mekah dan Madinah dikenali sebagai masyarakat Jahiliyah.

Isi (20 M) 1. Golongan Masyarakat Di Mekah (10M) Kaum Quraisy merupakan satu kelompok besar daripada keturunan Arab Adnaniyah. Mereka berasal dari Fihr, orang yang mula-mula membawa gelaran Quraisy sehinggalah kepada Qusay bin Qilab. Puak Quraisy yang masyhur di Mekah berasal dari bani Hasyim, bani Umaiyah bani Yazqah, Bani Adi dan Bani Taym. Tokoh-Tokoh yang masyhur seperti nabi Muhammad s.a.w (bani Hasyim), Muawiyah Bin Abu Sufyan(bani Umaiyah) Khalib al Walid (bani Makhzum), Abu Bakar al-Siddiq (bani Taym) dan Umar al-Khattab (bani Adi). Kaum Quraisy yang tinggal di pingir kota Mekah dikenali sebagai Quraisy al-Zawahir. Mereka terkenal dengan tentera yang gagah bertugas mengawal kota Mekah. Kaum Quraisy al-Bitah pula menetap di bahagian tengah kota Mekah. Mereka melibatkan diri dalam bidang pentadbiran, ekonomi dan politik. Perebutan kuasa yang berlaku antara anak-anak Qusay bin Qilab menyebabkan kaum Quraisy berpecah kepada 2 puak yang bertentangan. Puak-puak yang berpecah ini kemudiannya berpecah pula kepada puak-puak yang lebih kecil.

B. Golongan Masyarakat Di Madinah (10 M) Penduduk awal Madinah di katakan berketurunan Arab. Setelah itu tiba pula kaum Yahudi dan kaum Arab dari Selatan Semenanjung Arab. Pada amnya mereka terbahagi kepada dua kelompok bangsa iaitu bangsa Arab dan Yahudi dan daripada setiap itu pula terbahagi kepada beberapa puak dan sub suku. Kaum Arab asli Madinah tidak diketahui asal usul mereka dan tidak pula disebutkan oleh sumbersumber Arab tentang suku dan nama anggotanya.

Puak Arab yang baru tiba dibahagi kepada 2 kelompok besar iaitu kaum Aus dan Khazraj atau dikenali dengan nama bani Qailah. Daripada kelompok besar ini berpecah kepada beberapa kelompok suku atau bani. Jika dilihat kepada jumlah suku ternyata suku Khazraj adalah lebih besar dan lebih berpengaruh daripada suku Aus. Penyatuan kuasa Aus dan Khazraj menyebabkan kaum Yahudi berasakan tidak puas hati dan mereka bertindak memecah belahkan perpaduan kaum Aus dan Khazraj dengan melaga-lagakan mereka. Perpecahan Aus dan Khazraj berpecah daripada puak Yahudi yang sememangnya merancang untuk memecah belahkan orang Arab. Kaum Yahudi Berasal dari Palestin. Terdapat lebih 20 suku kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Antara suku kaum tersebut hanya 3 yang terkenal dan berpengaruh iaitu Bani Qunaiqa, bani Nadhir dan Bani Quraizah. Bani Qainuqa merupakan kaum Yahudi terawal sampai ke Madinah. Mereka melibatkan diri dalam aktiviti perdagangan dan pertukangan. Bani Nadhir merupakan kaum Yahudi kedua mendiami Madinah. Mereka telah melarikan diri dari Palestin kerana menghadapi tekanan daripada tentera Rom. Mereka menjalani kehidupan yang agak berasingan dari petempatan Arab dan bertutur dalam loghat mereka sendiri. Mereka pengikut kepada kaum Aus ketika berlaku perselisihan antara Aus dan Khazraj. Bani Quraizah tiba agak lewat dan terbahagi kepada 2 suku iaitu Bani Kaab dan Bani Amru. Mereka tinggal di luar kota Madinah dan terlibat dalam aktiviti pertanian. Kehidupan mereka agak mewah antara bani-bani yang lain. Bani ini juga memihak kepada kaum Aus dalam perbalahan antara Aus dan Khazraj.

Kesimpulan: ( 2 M) Apa sahaja yang berkaitan.

Soalan 10. Bincangkan bentuk-bentuk agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Pendahuluan (3 markah) a. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad s.a.w, telah ada nabi/rasul terdahulu untuk memimpin kehidupan umat manusia. Manusia juga telah dibekalkan dengan kitab sebagai petunjuk seperti Zabur, Taurat dan Injil. Malangnya penyelewengan telah dilakukan oleh golongan tertentu ke atas kandungan kitab-kitab tersebut dan menyebabkan terbentuknya kepercayaan yang tidak lagi mengikut syariat Allah seperti agama Yahudi dan Nasrani. b. Dari aspek lain, masyarakat Arab yang terkenal dengan semangat assabiyah sentiasa ingin menunjukkan kehebatan suku atau kabilah masing-masing. Akibatnya timbul persaingan dan propaganda kepercayaan sehingga akhirnya telah menyesatkan akidah masyarakat Arab sehingga lahirlah kepercayaan-kepercayaan ciptaan seperti menyembah berhala, polydemonisme, animisme dan sebagainya. c. Jahiliah berasal dari kata dasar jahala bererti jahil atau yajhalu bererti bodoh. Dari segi istilah ia merujuk kepada kejahilan dalam aspek akidah dan hukum-hukum Allah, tidak mempunyai peraturan hidup dan tidak mempunyai agama yang sah di sisi Allah. Zaman ini penuh kesesatan dan kegelapan khususnya dalam aspek keagamaan dan lazimnya ia merujuk pada masyarakat Arab sebelum kedatangan agama Islam. Masyarakat Arab Jahiliah mempunyai agama dan kepercayaan mereka sendiri.

Isi Jawapan ( 5 x 4 markah =20 markah) Bentuk-bentuk agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. 1) Agama Berhala Agama berhala merupakan agama yang mempunyai pengikut terbesar di Semenanjung Tanah Arab. Berhala tersebut diperbuat daripada batu, kayu dan kadang-kala dari buah tamal (kurma). Tiap-tiap kabilah mempunyai patung berhala masing-masing. Antara berhala yang terkenal termasuklah al-Latta, al-Uzza, al-Manat dan al-Hubal. Sebahagian penduduk Tanah Arab tidak menganggap berhala Tuhan tetapi hanya sebagai perantaraan. Kepercayaan mereka bercampuraduk antara percaya kepada Allah dan percaya berhala. Mereka ini dikenali sebagai golongan musyirikin, iaitu orang yang menyekutu Allah. 2) Agama Majusi Agama ini tidak diamalkan seluas oleh orang-orang Arab Jahiliah. Ia dibawa masuk selepas Parsi berjaya mengalahkan Habsyah di Yaman pada akhir abad ke-6 Masihi. Penganut agama ini menjadikan api sebagai objek ketuhanan mereka. Di antara penganut agama ini yang terkenal ialah Zararah dan anaknya Hajib. Mereka berasal dari Bani Tamin yang sememangnya mempunyai hubungan dengan Parsi. Agama ini terbahagi kepada 3 mazhab iaitu Kayumarthiyah, Zarwaniyah dan Zaradushtiyah.

3) Agama Yahudi Agama ini adalah berdasarkan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa a.s. berpandukan kepada kitab taurat. Agama ini tersebar luas terutamanya di kawasan-kawasan Osis di Barat Laut

Semenanjung Tanah Arab, iaitu Tai'ma Khaiba, Padak dan Yathrib. Orang-orang Yahudi berasal dari Palestine. Mereka berhijrah ke Semenanjung Tanah Arab sejak abad pertama Masihi. Mereka telah menjadi kaya-raya dan berjaya menarik perhatian orang-orang Arab untuk menganut agama Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap diri mereka sebagai bangsa pilihan dan mereka menganggap al-Uzarr sebagai anak tuhan. Di antara tokoh terkenal yang menganut agama ini ialah Yusof Zu Nuwas. 3) Agama Nasrani Agama Nasrani adalah agama yang berdasarkan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa a.s. pada tahun 1 Masihi. Ia dibawa ke Semenanjung Tanah Arab oleh golongan pendakwah, pedagang-pedagang atau paksaan oleh tentera Rom atau Habsyah atas tanah jajahan mereka. Agama ini dapat sambutan dari penduduk Mekah dan Yathrib. Di antara tokoh terkenal yang menganut agama ini termasuklah Warraqah Bin Naufal dan Uthman Bin Huwairith. Agama ini mempunyai 2 mazhab iaitu Mazhab Nestorian yang berkembang di kawasan Hirah dan Mazhab Jacobite yang dianuti oleh penduduk Ghassan dan kabilah-kabilah lain di sempadan Syria / Syam. Pusat agama Kristian yang utama di Semenanjung Tanah Arab ialah Najran. Bandar Najran terus menjadi bandar Nasrani hingga ke zaman Khalifah Umar. Malah terdapat pusat latihan paderi Nasrani di Wadi al-Qura, iaitu kawasan pedalaman Timur Hijaz. 4) Agama Hanif Agama ini adalah berdasarkan kepada ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Penganut agama ini mempercayai konsep keesaan Allah ataupun monoteisme. Di antara mereka yang menganut agama ini termasuklah Zaid b'Amr, Umaiyah Bin Abi Salt, juga kedua-dua ibu bapa nabi sendiri. Walau bagaimanapun, agama ini telah diselewengkan oleh golongan-golongan tertentu seperti juga agama Yahudi dan Nasrani, misalnya mereka menyembelih binatang korban dan darahnya dipercikkan di sekeliling kaabah. 5) Kepercayaan Animisme Kepercayaan ini wujud bersama dengan kewujudan manusia. Ia berpunca dari sifat kagum manusia terhadap sesuatu objek yang ditemuinya. Mereka percaya wujudnya satu kuasa yang boleh menolong atau memberi mudarat kepada mereka. Oleh itu, mereka menyembah apa sahaja yang dianggap ganjil termasuklah bulan, matahari, pokok, batu, gua dan sebagainya. 6) Kepercayaan Adat (Sunah) Kepercayaan adat dianggap sebagai unsur-unsur karut dan tahyul. Antara kepercayaan yang diamalkan ialah menilik nasib. Apabila memulakan sesuatu kerja baru, mereka akan melihat keadaan sekeliling bagi mengjangka nasib. Biasanya, mereka akan melihat arah burung terbang. Jika burung terbang ke kiri bermaksud tidak selamat dan sebaliknya. Kepercayaan berunsur adat/tahyul. Kepercayaan ini tidak dapat dipastikan asal-usulnya. Antaranya : i. mempercayai tangkal azimat ii. roh orang mati akan menjadi burung. iii. mempercayai binatang yang melintas di tengah perjalanan jika ke kiri membawa kecelakaan dan jika ke kanan akan mendatangkan kebaikan. iv. mempercayai ahli nujum/tilikan, mempercayai kepada nasib dan sihir. Kesimpulan ( 2 markah ) -Terdapat banyak agama dan kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat arab sebelum Islam. Semua agama itu bertentangan dengan agama Islam kecuali agama Hanif yang ada sedikit persamaan. Walau bagaimanapun selepas kedatangan Islam....

a.

Soalan 11. Nilaikan punca-punca penentangan orang Quraisy terhadap dakwah Rasulullah s.a.w dan huraikan bagaimana Rasulullah s.a.w menanganinya. PENGENALAN [ 3 Markah ] a. Rasulullah s.a.w menerima wahyu ketika berusia 40 tahun pada tahun 610 M, bermakna bermulalah kehidupan baru bagi masyarakat Arab Quraisy Makkah yang selama ini hidup dalam kejahilan sama ada dalam bidang politik, ekonomi, sosial apatah lagi dalam bidang agama dan akhlak. b. Usaha dakwah yang dijalankan oleh Rasulullah s.a.w dapat dibahagikan kepada dua peringkat iaitu peringkat sulit dan secara terang-terangan c. Diperingkat terang-terangan inilah bermulanya tentangan hebat di kalangan orang-orang Quraisy bukan sahaja kepada Rasulullah s.a.w tetapi juga kepada penganut-penganut agama Islam sama ada melalui perbuatan, perkataan sehinggalah perencanaan untuk membunuh baginda B.ISI-ISI PENTING [ 20M ] Faktor- faktor Penentangan[ 10 markah] a. Dari segi agama ajaran Islam yang menekankan akidah tauhid, bertentangan dengan agama serta kepercayaan masyarakat Quraisy yang berbilang Tuhan khasnya penyembahan berhala. Di sekeliling Kaabah umpamanya terdapat lebih kurang 360 buah patung berhala yang pelbagai saiz dan bentuk b. Punca penentangan golongan ini ialah kerana mereka takutkan pembalasan di hari akhirat kelak berikutan kehidupan mereka dipenuhi dengan dosa dan segala perbuatan mungkar c. Dari aspek sosial timbulnya penentangan kerana Rasullulah membawa ajaran yang menekankan konsep persamaan taraf. Bertentangan dengan sistem feudal yang diamalkan masyarakat Quraisy Makkah. Hal ini bertentangan dengan orang Quraisy yang memandang tinggi terhadap golongan kaya dan keperkasaan.

d. Masyarakat Quraisy juga terikat dengan semangat assabiyah yang meletakkan sentimen hanya kepada kaum mereka sendiri dan sekaligus menolak konsep persaudaraan. e. Kegiatan sosial mereka mementingkan keseronokan duniawi seperti berzina, membunuh, berjudi akan tersekat seandainya mereka menerima Islam. f. Masyarakat Quraisy terlalu menuruti segala amalan tradisi nenek moyang dan ini menyebabkan mereka sentiasa mengagungkan tradisi lama dan menentang segalam pembaharuan.

g. Memandangkan Nabi berasal dari keturunan Bani Hashim, golongan bani lain beranggapan kehadiran Nabi akan menyebabkan golongan bani Hashim akan berkuasa dan berpengaruh kembali yang akan merosakkan pengaruh bani lain khususnya Bani Umayyah sedang menerajui Kota Makkah. h. Dari sudut ekonomi kedatangan Islam pastinya pada anggapan Quraisy kota Makkah tidak lagi dikunjungi tetamu-tetamu asing yang secara tidak langsung akan menjejaskan peranan kota Makkah sebagai pusat keagamaan, kebudayan dan perdagangan. i. Pengukir patung berhala juga akan kehilangan sumber rezeki memandangkan Islam menolak penyembahan berhala.

j.

Bagi golongan peniaga Islam melarang melarang segala bentuk penindasan seperti riba, pajak gadai, menipu kadar timbangan serta berjudi pastinya akan menjejaskan sumber pendapatan mereka.

Langkah-langkah Mengatasi [ 10 markah] a. Bersabar dan berdoa kepada Allah SWT b. Menyeru golongan hartawan daripada kalangan umat Islam menebus dan memerdekakan golongan hamba yang telah menerima Islam dan di siksa seperti Bilal bin Rabah. c. Menyeru golongan Islam berlindung dengan orang yang berpengaruh seperti Nabi Muhammad SAW sendiri berlindung dgn bapa saudaranya Abu Talib dan isteri baginda Sitti Khadijah.

d. Menyeru umat Islam berhijrah ke Habsyah bagi mengelakkan penindasan dan penyeksaan Quraisy Mekah kerana dikatakan pemerintahnya Raja Najasi seorang yang adil dan berperikemanusiaan. e. Menyeru dakwah di luar kota Makkah misalnya di taif. f. Berhirjah ke Madinah setelah Nabi menerima wahyu dan ancaman bunuh ke atas Baginda. Penutup [ 2M ] Penetangan masyarakat Quraisy di Makkah telah menyebabkan berlakunya hijrah ke Madinah yang membawa kepada pembentukan negara Islam Madinah yang berdaulat

Soalan 12. Nabi Muhammad s.a.w bukan sahaja seorang Nabi dan Rasul tetapi juga seorang negarawan. Bincangkan. A. Pendahuluan (3m) Nabi Muhammad SAW diputerakan pada 12 Rabiulawal bersamaan 20 April tahun Gajah. Baginda diputerakan di kalangan keluarga ternama dalam masyarakat Quraisy. Baginda dilantik secara rasmi sebagai nabi ketika berusia 40 tahun. Baginda telah menerima wahyu yang pertama pada 17 Ramadhan bersamaan 16 Ogos 610Masihi, iaitu melalui surah Al Alaq ayat 1-5. Setelah itu diikuti pula dengan surah Al Mudatthir ayat 1-7 yang menandakan kerasulan baginda SAW. Baginda mula menjalankan dakwah secara sulit selama tiga tahun dan kemudian secara terbuka. Baginda bukan sahaja seorang nabi dan rasul tetapi juga pemimpin negara dan masyarakat, panglima tentera serta perancang ekonomi yang disegani . B. Isi-isi penting: (5x4m= 20m) 1. Baginda diakui sebagai nabi dan rasul melalui tiga cara iaitu menerusi kitab suci al-Quran,Taurat, Injil dan Zabur, kedua melalui sifat-sifat kenabian seperti menerima wahyu dan memiliki sifat mulia seperti Siddiq, amanah, tabliqh, dan fatanah serta melalui bukti-bukti sejarah. Selain kitab suci, tanda-tanda kenabian baginda sudah diperlihatkan sewaktu baginda masih kanakkanak lagi. Dada baginda dibedah oleh malaikat Jibrail untuk dibersihkan. Setelah itu, terdapat pula tanda-tanda kenabian sewaktu baginda menemui seorang padri di Syam. Selama 13 tahun baginda di Mekah, baginda lebih dikenali sebagai seorang nabi dan rasul yang membawa agama Islam. Ada yang menyokong dan ada pula yang menentang dakwah baginda. Semasa menyebarkan agama Islam ,nabi telah menunjukkan sifat sabar, lemah lembut, tolenrasi tetapi tegas. Baginda berakhlak menurut akhlak al-Quran sehingga menjadi insan yang paling sempurna dan menjadi ikutan seluruh umat manusia. Sebagai pemimpin agama, baginda telah menentukan beberapa bidang bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Bidang- bidang tersebut adalah seperti ibadat solat, zakat, puasa dan sebagainya. 2. Baginda terkenal sebagai pemimpin masyarakat dan negarawan. Semasa di Madinah, sifat-sifat kepemimpinan baginda dalam masyarakat terserlah kembali. Baginda melakukan pelbagai langkah seperti:i. ii. iii. iv. v. vi. berjaya menyatukan semula masyarakat Madinah yang berbilang agama dan keturunan setelah perpecahan begitu lama . mengeratkan lagi hubungan di kalangan masyarakat Islam sendiri menerusi usaha gigih mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin(Madinah jadi kuat,aman,stabil dari segi politik dan ekonomi) Mengekalkan perpaduan masyarakat Madinah dengan menyeru mereka bekerjasama dan bantu- membantu mempertahankan Kota Madinah(penggubalan Piagam Madinah). Menghormati agama Islam dan tidak menafikan agama-agama lain dan adat budaya bukan Islam. Ketua-ketua suku diberi peranan mengendalikan anggota suku masing-masing. Membentuk konsep ummah.

3. Kepimpinan politik nabi terserlah sejak baginda di kota Mekah lagi (masalah perpindahan Hajar Aswad ke tempat asal di Kaabah). Dalam perjanjian Aqabah, baginda menunjukkan kepimpinan politik yang matang. Sebagai pemimpin politik yang berkaliber, nabi tidak pernah menunjukkan permusuhan terhadap kaum lain terutamanya Yahudi, malah terus mengadakan perundingan dengan mereka. Dalam politik di peringkat antarabangsa baginda dianggap diplomat yang berjaya kerana baginda menghantar perwakilan ke Habsyah, Mesir, Byzantine, dan Parsi bagi memperkenalkan ajaran Islam.

Tidak sampai setengah abad,semua negara tersebut tunduk di bawah pemerintahan Islam. Sistem syura diperkenalkan dalam semua bidang termasuk politik dan ekonomi. 4. Nabi sebagai perancang ekonomi, baginda memperkenalkan dasar baru menggantikan dasar ekonomi jahiliyah. Baginda menggalakkan orang Islam bekerja keras, dan aktif dalam urusan perniagaan dan pertanian. Masyarakat diminta mengelakkan riba, dan diwajib menunaikan zakat. Nabi berusaha membangunkan ekonomi Islam dengan menggalakkan tanah-tanah terbiar diusaha semula, tanah tergadai ditebus semula dan dikerjakan. 5. Dalam bidang ketenteraan,baginda menjadi pemimpin tentera bagi setiap ekspedisi ketenteraan yang disertainya. Asas ketenteraan baginda adalah berdasarkan aqidah, syariah, dan akhlak mulia. Baginda mempunyai keyakinan ketika menghadapi musuh. Dalam peperangan,baginda bertindak mengikut batasbatas yang ditetapkan seperti tidak memerangi golongan lemah,dan golongan tidak bersenjata, serta tidak memusnahkan harta benda dan tanaman. Baginda menunjukkan akhlak baik dengan perasaan kemanusiaan seperti memulangkan harta benda musuh yang ditawan (Perang Hunain dan Perang Taif). Kaedah ini menarik minat musuh untuk memeluk agama Islam. Rasulullah SAW ialah seorang pemimpin perang yang cekap dan berpengetahuan luas dalam bidang taktik dan strategi perang contohnya perang Badar menggunakan taktik tunggu dan lihat, sistem saf dan taktik bertahan dalam perang Khandak serta teknik mengepung dalam perang Taif. Kesimpulan: (2m) Jelaslah bahawa nabi Muhammad SAW bukan sahaja seorang nabi dan rasul yang disegani malah baginda merupakan seorang pemimpin masyarakat, negarawan, perancang ekonomi, dan pemimpin tentera yang berjaya. Baginda cuba menonjolkan Islam yang tidak hanya mementingkan aspek akidah, tetapi juga menitikberatkan hal ehwal kehidupan seharian. Baginda berjaya membina tamadun Islam dan diwarisi pula oleh khulafa alRasyidin.

Soalan 13. Bincangkan kepentingan piagam Madinah dalam pemerintahan dan pentadbiran Negara Islam Madinah. A. Pengenalan ( 3 M ) 1. Latar belakang Piagam Madinah 2. Pembentukan negara Islam Madinah 3. Komposisi penduduk Madinah 4. Kandungan - kandungan utama Piagam Madinah: - Bersumberkan wahyu dan norma - norma masyarakat - Nabi Muhammad s.a.w. dilantik sebagai ketua negara - Pengenalan konsep ummah - Orang Islam wajib hidup bekerjasama - Kebebasan beragama - Kewajipan bersama mempertahankan negara - Aman selagi taat dengan piagam

B. Isi-isi: Kepentingan Kandungan Piagam Madinah ( 7 X3M =21 M ) 1. Rasulullah diiktiraf sebagai pemimpin negara Islam Madinah bukan sahaja oleh warga Madinah bahkan penduduk - penduduk di luar Madinah termasuk kota Makkah. Pengiktirafan ini juga menunjukkan kemampuan Nabi Muhammad s.a.w. bersiasah setelah di Makkah sebelum ini Baginda s.a.w. menghadapi mimpi yang ngeri, atau lebih tepat lagi dianggap sebagai musuh politik utama pemimpin pemimpin Quraisy Makkah. Baginda s.a.w. mempunyai kuasa untuk memutuskan apa-apa dasar dan menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. 2. Pengekalan struktur kekeluargaan masyarakat Madinah yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam di samping pengubahsuaian mengikut hukum - hukum Islam. Ketua - ketua kaum masih mempunyai kuasa terhadap kaumnya, dan khidmat Rasulullah s.a.w. boleh diminta sekiranya perlu. Namun, sekiranya terdapat kesalahan di luar bidang kuasa ketua suku tersebut, Rasulullah s.a.w. akan bertindak sebagai hakim. 3. Orang - orang Islam diwajibkan hidup dalam keadaan bersaudara dan dilarang sama sekali bersekutu dengan musuh. Konsep persaudaraan serta kerjasama di kalangan umat Islam ini sesungguhnya dapat membina kembali kekuatan umat Islam, contohnya ekonomi golongan Muhajirin dapat dipulihkan dengan bantuan golongan Ansar, begitu juga dengan golongan Aus dan Khazraj kini dapat melepaskan diri daripada eksploitasi Yahudi. 4. Kebebasan dalam kegiatan perdagangan dan keadaan yang aman di Madinah telah menarik pedagang - pedagang luar untuk datang ke Madinah. Akhirnya, Madinah telah muncul sebagai salah sebuah pusat perdagangan yang penting di Tanah Arab. Dengan ini, umat Islam secara beransur ansur telah menguasai ekonomi Madinah dan di kawasan - kawasan persekitarannya apatah lagi dengan pengenalan sistem ekonomi yang adil serta pengharaman segala bentuk penindasan. 5. Semua penduduk dipertanggungjawabkan menjaga keamanan dan keselamatan negara. Sama ada orang -orang Islam ataupun bukan Islam khasnya orang-orang Yahudi tidak boleh membuat sebarang pakatan dengan musuh negara Islam sebaliknya mereka diwajibkan mempertahankan negara dari ancaman luar bersama- sama orang Islam. Ringkasnya, sebarang bentuk pengkhianatan dan perjanjian dengan musuh-musuh negara hendaklah dihindari. Ketegasan Baginda s.a.w. jelas terbukti bertindak menghalau keluar golongan Yahudi kerana bersekongkol dengan kumpulan musyrikin Makkah dalam Perang Uhud dan Perang Ahzab. 6. Dengan adanya peruntukan mengenai kebebasan beragama, orang-orang Islam bebas mengamalkan ajaran Islam. Ini memberikan peluang kepada orang-orang bukan Islam bergaul dengan orang-orang Islam dan memerhatikan akhlak dan personaliti orang-orang Islam dan juga ibadat mereka dengan disiplin tertentu. Ini semua telah menarik orang-orang bukan Islam untuk memeluk agama Islam, buktinya antara tokoh yang kuat menentang Islam telah menerima Islam ialah Khalid al Walid dan Abdullah bin Salam. 7. Golongan Yahudi telah dihalau keluar berikutan tindakan mereka mencabul perlembagaan, ini berpunca daripada tindakan mereka tidak menghormati dan melanggar Perrlembagaan Madinah. Yahudi Bani Qainuqa' dihalau kerana tindakan mereka menghina kemenangan Islam dalam Perang Badar dan juga bertindak mencemar maruah wanita Islam, begitu juga dengan Yahudi Bani Quraizah, harta benda mereka dirampas dan semua kaum lelaki dibunuh kerana membantu musuh dalam Perang Ahzab. 8. Perlembagaan ini juga menjadi asas penyelesaian pelbagai masalah yang ditimbulkan oleh golongan Muhajirin, Ansar ataupun Yahudi. Golongan Yahudi umpamanya terpaksa patuh dengan segala peraturan dan tidak boleh lagi melaga - lagakan sesama golongan Arab. Manakala golongan Muhajirin yang berhijrah dalam keadaan sehelai sepinggang dapat dibantu melalui konsep persaudaraan yang

diperkenalkan oleh Rasulullah s.a.w. begitu juga dengan golongan Ansar perselisihan yang berlaku sekian lama dapat didamaikan melalui penghayatan ajaran Islam. 9. Perlantikan Rasulullah s.a.w. menjadi bukti bahawa agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Walaupun Nabi Muhammad diutuskan untuk memandu kehidupan manusia agar iman mereka berpaksikan kepada Allah Yang Esa, namun tugas - tugas keduniaan seperti berpolitik, bersosial serta berekonomi tidak diabaikan oleh Baginda s.a.w. untuk dijadikan panduan kepada seluruh umat manusia. 10. Implikasi terbesar dengan wujudnya perlembagaan ini maka terbentuklah sebuah negara yang aman, utuh dan berdaulat yang diiktiraf sama ada secara rasmi ataupun tidak oleh Negara-negara lain termasuk golongan Yahudi dan Musyrikin Makkah. Dari segi jangka panjangnya, negara Islam ini akhirnya dapat mengalahkan Parsi dan Rom serta menguasai jajahan - jajahan takluknya. Kesimpulan ( 1M ) 1. Memang tidak dapat dinafikan bahawa dengan adanya Sahifah Madinah bukan sahaja Rasulullah s.a.w. dapat menubuhkan negara Islam yang unggul dan menonjolkan kepemimpinan yang ada pada diri Baginda s.a.w. terutamanya kejayaan Baginda s.a.w. menyelesaikan masalah masyarakat yang berbilang bangsa di kota Madinah itu. 2. Piagam Madinah merupakan piagam bertulis pertama di dunia. 3. Dengan tergubalnya Piagam Madinah, lahirlah sebuah negara Islam pertama di dunia iaitu Madinah, yang menjadi induk kepada Empayar Islam selepasnya, yang memerintah dunia selama tujuh abad. 4. Piagam Madinah boleh dijadikan asas kepada mana-mana piagam Islam yang baru terutama sekali dalam Negara Islam yang penduduknya berbilang bangsa. * Wajib dinyatakan - pastikan calon menghuraikan kepentingan berdasarkan fasal - fasal berkaitan

Soalan 14. Konsep pembangunan ekonomi Islam adalah bersepadu dan menyeluruh. Jelaskan penyataan di atas dengan merujuk kepada kegiatan ekonomi yang disarankan dalam Islam. 1. Pendahuluan [ 3 markah ] Pembangunan bererti pembangunan manusia dan persekitaran fizikal serta sosio budayanya. Proses pembangunan Islam bersifat komprehensif iaitu meliputi aspek-aspek akhlak, kerohanian, dan kebendaan. Ekonomi pula adalah perlakuan muslim dan mukmin dalam menguruskan sumbersumber bagi mencapai matlamat dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Oleh itu, proses pembangunan ekonomi Islam digerakkan melalui konsep kesyukuran dan keadilan kerana Islam menentang keras konsep kekufuran dan kezaliman. Pembangunan ekonomi Islam bergantung pada aktiviti-aktiviti ekonomi. Konsep pembangunan ekonomi Islam tidak terpisah daripada konsep akidah, syariah dan akhlak.

2. Isi [7 isi x 3 markah=21markah] a. Aktiviti-aktiviti ekonomi yang diharuskan. y Pembangunan ekonomi Islam mengkehendaki seseorang muslim supaya menjalankan ekonomi secara yang halal. Kegiatan ini melibatkan aktiviti pengeluaran dan penggunaan. Barangan pengeluaran mestilah yang diharuskan oleh Islam seperti barangan yang bersih, suci, berguna dan tidak membahayakan. y Proses pengeluaran mestilah betul, tanpa penipuan, penganiayaan, penindasan serta menjaga hak dan kebajikan pekerja. Pekerja pula mesti menjaga kualiti pengeluaran dan nama baik syarikat. y Dalam proses penggunaan, mesti dielakkan sifat boros, pembaziran dan bakhil. Umat Islam digalakkan bersifat berjimat-cermat, berhemah dan bantu-membantu dan menggunakan perkara-perkara yang diharuskan sahaja. b. Aktiviti-aktiviti ekonomi yang dilarang. y Larangan ini merangkumi aktiviti-aktiviti pengeluaran dan penggunaan. Riba, judi, lacur, kikir, boros, membazir, menyorok barang keperluan, menipu timbangan, menipu sukatan, menjual beli barang yang belum dimiliki dan aktiviti-aktiviti ekonomi yang boleh merosak, membahayakan, mengganggu keselamatan adalah diharamkan. c. Campur tangan pihak berkuasa. y Islam mengharuskan campur tangan pihak berkuasa dalam aktiviti ekonomi. Ini merangkumi aspek-aspek pengurusan, perancangan, dan agihan. Adalah menjadi kewajipan pihak pemerintah kerajaan Islam melaksanakan ekonomi Islam dan membanteras segala penyelewengan. Bidang kuasa pemerintah adalah bidang-bidang di luar kemampuan individu untuk melaksanakannya. d. Agihan pendapatan. y Islam melarang berlakunya perbezaan pendapatan yang besar di kalangan penduduk bagi mengelakkan permusuhan. e. Jaminan persamaan peluang. y Islam memberikan peluang seluas-luasnya dalam sesuatu perkara kepada yang berhak, menempatkan seseorang pada tempatnya, yakni sesuai dengan kebolehannya. f. Memerangi riba, rasuah dan monopoli. y Islam menganggap ketiga-tiga amalan ini sebagai jenayah paling buruk dan tidak berperikemanusiaan. Perbuatan ini boleh memutuskan hubungan dan menghapuskan sangka baik antara golongan kaya dengan golongan miskin dan menghancurkan konsep keadilan rakyat. g. Polisi kerja dan upah buruh. y Islam mengkehendaki golongan buruh dilindungi dan dibela nasib mereka. Mereka perlu diberi hak asasi, mendapat tangga gaji minima, disediakan kemudahan hidup dan sebagainya. C. Kesimpulan.[1 markah ] Kesimpulannya, pembangunan ekonomi Islam adalah berbeza dengan pembangunan ekonomi barat. Pembangunan ekonomi Islam adalah sebahagian daripada keseluruhan system hidup Islam merangkumi aspek kebajikan individu, masyarakat dan negara, membela nasib golongan susah, menjaga hak golongan berada, mengawal aktiviti majikan, menjaga nasib pekerja, tidak terpisah daripada aspek akidah, syariah dan akhlak serta suatu gabungan yang menyeluruh dan bersepadu.

Soalan 15. Jelaskan tujuan penjelajahan dan penerokaan dalam tamadun Islam dengan mengemukakan contoh-contoh sesuai. [25M] Pendahuluan (3 Markah) Kamus Dewan mendefinasikan penjelajahan adalah perihal menjelajahi, mengelilingi atau berjalan ke merata tempat atau destinasi untuk menyelidik. Penerokaan pula adalah perihal perbuatan, usaha dan sebagainya.Penjelajahan dan penerokaan dalam Islam sangat penting. Tidak kuran 10 ayat dalam alQuran yang menyuruh umat Islam melakukan penjelajahan dan penerokaan.

Isi [ 5 isi x 4 markah = 20 Markah] 1. Pebebasan Memperkukuh kedudukan politik pemerintahan Islam supaya disegani pihak lawan. Khalifah Umar alKhattab berjaya mengislamkan Parsi, Iraq, Baitul Maqdis dan Mesir. Khalifah Abdul Malik bin Marwan berjaya menguasai Afrikan dan Andalus. 2. Ekonomi P.K.Hitti berpendapat bahawa penjelajahan dan penerokaan umat Islam telah memperkenal bentuk ekonomi Islam. Khalifah al-Walid bin Abdul Malik talah mengadakan hubungan dagangan sehingga ke China Selatan., India dan Eropah (andalus) 3. Kebudayaan Islam tidak menghalang kebudayaan pelbagai bangsa asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Oleh itu, dalam sesetengah aspek kebudayaan India, China dan Eropah sehingga kehari ini masih terdapat pengaruh Islam Contoh seni bina masjid di Melaka mempunyai pengaruh pagoda Cina. Seni bina kubah masjid berasal dari pengaruh Moer India. 4. Pengislaman Seiring dengan penjelajahan dan penerokaan, turut berkembang ialah pengaruh agama Islam. Syeikh Ismail ke Pasai, Sumatera Utara. Syeikh Abdul Aziz ke Melaka. Khalifah al-Walid bin Abdul Malik mengembangkan Islam ke Asia Tengah, India, China, Afrika dan Andalus. 5. Pengintelektualan. Penerokaan dan penjelajahan membawa perkembangan ilmu ke dunia Islam. Tamadun Islam memperoleh manfaat darpada ilmu falsafah dan perubatan, kimia, geografi, astronomi, pentadbiran negara dari tamadun Yunani, India, Parsi dan China. Penutup [2 Markah] Penjelajahan dan penerokaan amat penting dari segi perspektif Islam kerana ia merupakan sebahagian daripada ajaran al-Quran dan mempunyai tujuan-tujuan yang murni bagi kepentingan dunia akhirat.

Soalan 16. Kedatangan Islam telah membawa perubahan kepada kehidupan masyarakat Melayu. Bincangkan perubahan tersebut dangan membandingkan ciri-ciri masyarakat Melay pada zaman sebelum dan sesudah Islam. A. Pengenalan [3 M] Alam Melayu sebelum kedatangan Islam dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Kedatangan Islam telah membawa perubahan dalam pelbagai aspek kehidupan. Catatan Marco Polo tentangt kehidpan masyarakat Perlak yang beragama Islam berbeza dengan kehidupan mereka yang tinggal di bukit-bukit dari segi ketamadunan, makanan dan kebersihan. Catatan Ibn Batutah juga menunjukkan dengan jelas bahawa agama Islam mempengaruhi kehidupan masyarakat Islam di Sumatera Utara. B. Isi [7X3 = 21 M] 1. Perubahan pemikiran Sebelum Islam agama Hindu mempengaruhi pemikiran rakyat. Unsur-unsur dewa, animisme, dongeng, tahayul menjadi sebahagian daripada pemikiran mereka. Kedatangan Islam memperkenalkan konsep Tuhan yang esa. Mereka mempercayai kewjudan Allah s.w.t sebagai pencipta, hari pembalasan dan malaikat. Hukum dalam Islam seperti wajib, sunat makruh, haram dan harus, tawakkal dan qadak dan qadar diterima sebagai falsafah hidup mereka. 2. Perubahan politik Kedatangan Islam menggantikan kerajaan Hindu-Buddha seperti Srivijaya dan Majapahit. Kerajaan Islam ditubuhkan di perlak, Samudra-Pasai, Acheh, Melaka, Demak, Brunai dan Pattani. Ketua agama dan ulama diberi kedudukan penting dalam kerajaan. Pada zaman sebelum Islam, pendeta memainkan peranan penting dalam kerajaan. Konsep raja dianggap suci dan menjadi bayangan Tuhan dalam agama Hindu telah digantikan dengan konsep Sultan. Dalam Islam, Sultan dianggap manusia biasa yang bertanggungjawab untuk melindungi rakyat dan menjalankan keadilan. 3. Perubahan undang-undang Sebelum Islam perundangan berasaskan undang-dang Adat dan pengaruh Hindu-Buddha. Undangundang berasakan kasta diubah dan konsep persamaan taraf. Unsur-unsur perundangan Islam terdapat dalam Undang-undang Laut Melaka dan Undang-undang Pahang. Antaranya berkaitan dengan kekeluagaan, perkahwinan, merompak, mencuri dan berzina. 4. Perubahan Sosial Islam menggalakkan hubungan sesama manusia. Semangat persaudaraan, hormat-menghormati, tolongmenolong, dan bertanggungjawab antara satu sama lain. Sebelum Islam masyarakat terbahagi mengikut kasta. Konsep kasta memuliakan golongan Brahmin dan menghina golongan rendah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam menekankan aspek ketakwaan kepada Allah s.w.t 5. Perubahan ilmu pengetahuan Lahir sistem pendidikan agama yang moden dan teratur seperti masjid, madrasah, surau, dan pesantren. Kelahiran pusat pengajian melahirkan ulama seperti Naruddin al-Raniri dan Abdul Rauf Sengkel yang telah menghasilkan karya Islam yang bermutu tinggi. Sebelum kedatangan Islam, pendidikan tertumpu kepada golongan pendeta, pemerintah dan bangsawan. Sebaliknya kedatangan Islam menyebabkan ilmu pengetahuan tersebar luas. 6. Perkembangan pelbagai ilmu Islam Antaranya seperti ilmu tasawuf, fikah, dan tauhid. Perkembangan ilmu telah melahirkan ramai ulama terkenal di nusantara seperti Hamzah Fansuri dan Samsuddin al-Sumatrani. Berlaku pertembungan ilmu tasawuf Wahdat al-Wujud dengan Wahdat al-Shuhud pada zaman kesultanan Acheh. Muncul juga pusatpusat pengajian Islam seperti di Acheh, Melaka, Pattani, Kelantandan Banjar. Sebelum Islam kebanyakan ilmu berkisarkepada mitos dan dewa dewi. 7. Perkembangan ilmu sastera Banyak terdapat kitab sastera Melayu yang berunsurkan Islam. Antaranya Taj al-Salatin, Bustan alSalatin, Sulalatus al-Salatin (Sejarah Melayu), Hikayah Acheh, Hikayat Zulkarnaian, Hikayat Hang Tuah, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Nabi Muhammad, dan Hikayat Nabi Musa 8. Perkembangan aspek bahasa Kedatangan Islam memperkayakan perbendaharaan kata Melayu. Banyak istilah dan perkataan Arab telah digunakan dalam bahasa Melayu seperti perkataan zalim, syukur, masjid dan nikmat. Islam telah memperkenalkan tulisan jawi yang berasal dari tulisan al-Quran. Tulisan jawi turut menjadi asas kepada perkembangan kesusasteraan tulisan khasnya yang berkaitan dengan Islam dan hal-hal ketatanegaraan. C. Kesimpulan [2 M] - Apa-apa sahaja yang berkaitan

SULIT*
JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH STPM 940/1 JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH 200 JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH SEJARAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH KERTAS 1 JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH ( Tiga jam) JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH

JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH PEPERIKSAAN SEMESTER I 2011

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)


Arahan kepada calon:

Jawab empat soalan.


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN
Jawab empat soalan sahaja.Dua soalan daripada Bahagian A dan dua soalan daripada Bahagian B

Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda [

________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri dari 2 halaman bercetak

STPM 940/1 Kertas soalan ini SULIT sehingga kertas soalan ini tamat

LihatSebelah SULIT

SULIT*
JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH STPM 940/2 JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH 200 JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH SEJARAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH KERTAS 2 JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH ( Tiga jam) JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAHJABATANPELAJARANSABAH JABATANPELAJARANSABAH

JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH PEPERIKSAAN SEMESTER I 2011

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)


Arahan kepada calon:

Jawab empat soalan.


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN
Jawab empat soalan sahaja.Dua soalan daripada Bahagian A dan dua soalan daripada Bahagian B

Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda [

________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri dari 2 halaman bercetak

STPM 940/1 Kertas soalan ini SULIT sehingga kertas soalan ini tamat

LihatSebelah SULIT

Bahagian A 1. Bincangkan institusi beraja serta peranan Sultan di Perak sebelum kedatangan British. (25 Markah) 2. Bandingkan Undang- undang yang diamalkan di Sarawak dan Pahang. ( 25 Markah) 3. Huraikan faktor-faktor dan kesan Perjanjian Inggeris -Belanda. ( 25 Markah) 4. Sejauh manakah faktor ekonomi mempengaruhi perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. 5. Peranan akhbar dan kesusasteraan banyak mempengaruhi perkambangan nasionalisme di Tanah Melayu sebelum perang dunia Kedua. Bincangkan. 6. Huraikan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia. Bahagian B 7. Bandingkan peranan agama Shinto di Jepun dan Buddha di Siam pada abad ke 19. 8. Huraikan undang-undang yang di amalkan di China dan Filipina sebelum kedatangan barat. 9. Bincangkan faktor serta dasar tutup pintu yang diamalkan di China dan Jepun pada pertengahan abad ke 19. 10. Huraikan penentangan-penentangan awal terhadap kuasa barat di Indonesia dan Filipina pada abad ke 19. 11. Huraikan faktor-faktor berlakunya Revolusi 1932 di Siam dan Revolusi 1911 di China. 12. Bincangkan system pentadbiran di Myanmar dan Thailand selepas Perang dunia pertama.

SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 (SEMESTER 1/2011)


Soalan-soalan yang dicadangkan peringkat daerah. 1. Terangkan bagaimana kuasa raja-raja Melayu diperkukuhkan sebagai kuasa tertinggi dalam sistem politik Melayu sebelum kedatangan barat. ( Soalan lain: Nyatakan peranan raja / sultan sebeum kedatangan barat) Pengenalan - Sis . Pol terbahagi 2 iaitu gol pemerintah iaitu sultan dan pembesar dan diperintah rakyat - Gol pemerintah utama ( sultan ) mempunyai kuasa mutlak dlm pol,eko dan sosial - Sebelum 1874: sultan memerintah dengan menggunakan hukum x bertulis. - Kesultanan Mel Melaka kerajaan awal yang gunakan konsep sultan dlm pol Isi Penggukuhan kuasa sultan/raja dlm pol Melayu i. Sebagai ketua pentadbiran - merupakan ketua dalam esebuah negara yang diperintah - mempunyai kuasa mutlak dalam melantik pembesar dalam membantu pentadbiran - pemusatan kuasa pada sultan dan pembesar perlu taat setia - rakyat jyga tidk boleh menderhaka - semua yang dititahkan perlu ditaati dan diikuti - boleh memecat pembesar ii. Ketua agama Islam - dianggap sebagi ketua agama Islam dalam negeri diperintah - lambang khalifah ataupun pembantu Allah di muka bumi - boleh memutus atau menyelesaikan masalah berkaitan Islam - dibantu oleh ulamak yg bertindak sebagai penasihat - pastikan peraturan Islam dipatuhi iii. Pelindung adat resam dan adat istiadat - kuasa memelihara adat resam dan istiadat - menentukan junis hukuman - tentukan kutipan cukai dlm negeri - boleh anugerahkan gelaran dan pangkat - dikecualikan dari sebarang tindakan dan hukuman atas sebarang pelanggaran iv. Hak istimewa - dibezakan dengan rakyat biasa - bahasa istana: Cth ; Beta, santap dll - tenpat kediaman khusus - cop mhor nama baginda - alat kebesaran: kendi, senjata kebesaran - Muzik khusus: Nobat,nafiri,serunai dan gamelan khusus utk tujuan istana - Warna khas: kuning dan putih v. Unsur mitos - diperkuatkan dengan tokoh-tokoh utama - cth Ksultanan mel Melaka : Iskandar Zulkarnain - tunjukan kedaulatan dan tinggikan status - Kesultanan Mel Melaka dikaitkan dengan kerajaan lain spt Johor , Perak dan Pahang vi. Konsep daulat - daulat yang tidak boleh diderhakai - merupakan keistimewaan seoarang pemimpin - rakyat perlu taan dan tidak bolh menderhaka - Kesan kena tulah atau sumpah vii. Dibantu oleh pembesar - keteguhan sultan diperkukuh dengan pembesar yang dilantik - mempunyai gelaran tertentu: Bandahara, Seri paduka laksaman, dato Amar segara - mempunyai pembesar empat lipatan kecuali : N 9 dan Kelantan. Susunan CTh Pembesar berempat, berlapan da seterusnya

Pelantikan erlukan cop mohor raja/ sultan Bantu sultan untuk mengekalkan keamanan dan dan menguruskan ekonomi dan sosial kawasan yang jagaan masing-masing

viii. Hubungan saling berkaitan antara raja dan pembesar Sultan yang akan mempunyai kedudukan tanpa digugat sekiranya mendapat sokongan padu dari pembesar. Cth: Perak: Sultan perak berhak mendapatkan $6 drpd setiap bahara timah yang dieksport dari mana-mana daerah di Perak sebagai pelambangan taat pembesar - Perundangan : Sulta boleh menjatuhkan hukuman mati walaupun diwilayah seseorang pembesar. Sifat hukuman adalah berdasarkan hukum adat yang tidak bertulis - Hukuman jenayah di wilayah pembesar mampu mengekalkan keamanan dan sekali gus membantu sultan dalam mengekalkan keamanan - Sultan dapat bantuan pembesar melalui sistem kerah untuk tujuan: bina Istana, kapal,pentas mahupun pertahanan negara. - Secara unum, pengkhususn berlaku dengan Sultan menumpukan kepada pemerintahan kerajaan pusat, pengurusan hubungan kuar, menyatupadukan rakyat, mengerahkan tenaga askar dalam pertempuran dan membantu negeri sekutunya daripada ancaman musuh dan mengekalkan keamanan , keadlan dan kesejahteraan rakyat - Sementara pembesar berperanan dengan membantu sultan dalam mengekalkan , keamanan, kesejahteraan, dan pelaksanaan pemerintaha n sebagai dukungan dan membantu raja /sultan dalam sistem pemerintahan - Oleh itu , majlis pembesar Perak sering masuk campur dalm peelantikan sultan dan pemilihan takhta Sultan - Pentinnya hubungan antara pembesar dan juga sultan saling mendukung antara satu dengan yang lain Penutup/ kesimpulan - peranan raja diperkukuhkan dengan peranan yang dimainkan iaitu....( Di atas) - Kedatangan barat mengubah peranan ; lebih kepada sosial ,politik banyak dipengaruhi oleh barat keranan perjanjian-perjanjian yang tidak adil. 2. Terangkan bagaimana kuasa raja-raja Melayu diperkukuhkan sebagai kuasa tertinggi dalam sistem politik Melayu sebelum kedatangan barat. ( Soalan lain: Nyatakan peranan raja / sultan sebeum kedatangan barat) Pengenalan - Sis . Pol terbahagi 2 iaitu gol pemerintah iaitu sultan dan pembesar dan diperintah rakyat - Gol pemerintah utama ( sultan ) mempunyai kuasa mutlak dlm pol,eko dan sosial - Sebelum 1874: sultan memerintah dengan menggunakan hukum x bertulis. - Kesultanan Mel Melaka kerajaan awal yang gunakan konsep sultan dlm pol Isi Penggukuhan kuasa sultan/raja dlm pol Melayu ix. Sebagai ketua pentadbiran - merupakan ketua dalam esebuah negara yang diperintah - mempunyai kuasa mutlak dalam melantik pembesar dalam membantu pentadbiran - pemusatan kuasa pada sultan dan pembesar perlu taat setia - rakyat jyga tidk boleh menderhaka - semua yang dititahkan perlu ditaati dan diikuti - boleh memecat pembesar x. Ketua agama Islam - dianggap sebagi ketua agama Islam dalam negeri diperintah - lambang khalifah ataupun pembantu Allah di muka bumi - boleh memutus atau menyelesaikan masalah berkaitan Islam - dibantu oleh ulamak yg bertindak sebagai penasihat - pastikan peraturan Islam dipatuhi xi. Pelindung adat resam dan adat istiadat

kuasa memelihara adat resam dan istiadat menentukan junis hukuman tentukan kutipan cukai dlm negeri boleh anugerahkan gelaran dan pangkat dikecualikan dari sebarang tindakan dan hukuman atas sebarang pelanggaran xii. Hak istimewa dibezakan dengan rakyat biasa bahasa istana: Cth ; Beta, santap dll tenpat kediaman khusus cop mhor nama baginda alat kebesaran: kendi, senjata kebesaran Muzik khusus: Nobat,nafiri,serunai dan gamelan khusus utk tujuan istana Warna khas: kuning dan putih xiii. Unsur mitos diperkuatkan dengan tokoh-tokoh utama cth Ksultanan mel Melaka : Iskandar Zulkarnain tunjukan kedaulatan dan tinggikan status Kesultanan Mel Melaka dikaitkan dengan kerajaan lain spt Johor , Perak dan Pahang xiv. Konsep daulat daulat yang tidak boleh diderhakai merupakan keistimewaan seoarang pemimpin rakyat perlu taan dan tidak bolh menderhaka Kesan kena tulah atau sumpah xv. Dibantu oleh pembesar keteguhan sultan diperkukuh dengan pembesar yang dilantik mempunyai gelaran tertentu: Bandahara, Seri paduka laksaman, dato Amar segara mempunyai pembesar empat lipatan kecuali : N 9 dan Kelantan. Susunan CTh Pembesar berempat, berlapan da seterusnya Pelantikan erlukan cop mohor raja/ sultan Bantu sultan untuk mengekalkan keamanan dan dan menguruskan ekonomi dan sosial kawasan yang jagaan masing-masing

xvi. Hubungan saling berkaitan antara raja dan pembesar Sultan yang akan mempunyai kedudukan tanpa digugat sekiranya mendapat sokongan padu dari pembesar. Cth: Perak: Sultan perak berhak mendapatkan $6 drpd setiap bahara timah yang dieksport dari mana-mana daerah di Perak sebagai pelambangan taat pembesar - Perundangan : Sulta boleh menjatuhkan hukuman mati walaupun diwilayah seseorang pembesar. Sifat hukuman adalah berdasarkan hukum adat yang tidak bertulis - Hukuman jenayah di wilayah pembesar mampu mengekalkan keamanan dan sekali gus membantu sultan dalam mengekalkan keamanan - Sultan dapat bantuan pembesar melalui sistem kerah untuk tujuan: bina Istana, kapal,pentas mahupun pertahanan negara. - Secara unum, pengkhususn berlaku dengan Sultan menumpukan kepada pemerintahan kerajaan pusat, pengurusan hubungan kuar, menyatupadukan rakyat, mengerahkan tenaga askar dalam pertempuran dan membantu negeri sekutunya daripada ancaman musuh dan mengekalkan keamanan , keadlan dan kesejahteraan rakyat - Sementara pembesar berperanan dengan membantu sultan dalam mengekalkan , keamanan, kesejahteraan, dan pelaksanaan pemerintaha n sebagai dukungan dan membantu raja /sultan dalam sistem pemerintahan - Oleh itu , majlis pembesar Perak sering masuk campur dalm peelantikan sultan dan pemilihan takhta Sultan - Pentinnya hubungan antara pembesar dan juga sultan saling mendukung antara satu dengan yang lain Penutup/ kesimpulan - peranan raja diperkukuhkan dengan peranan yang dimainkan iaitu sebagai ketua negara,dll. -

Kedatangan barat mengubah peranan ; lebih kepada sosial ,politik banyak dipengaruhi oleh barat keranan perjanjian-perjanjian yang tidak adil.

2. Huraikan faktor-faktor dan kesan Perjanjian Inggeris -Belanda. ( 25 Markah) Pendahuluan (3M) y Penubuhan Singapura oleh Raffles pada tahun 1819 telah mendapat bantahan daripada Belanda. Kedua-dua pihak di Eropah telah mengadakan rundingan untuk menamatkan perselisihan ini setelah melalui beberapa perkembangan dan persetujuan telah dicapai apabila Perjanjian Inggeris Belanda ditandatangani pada 17 Mac 1824. Termetrainya Perjanjian InggerisBelanda 1824 telah memberi impak kepada Negeri-Negeri Tanah Melayu sehingga 1874 terutama dari segi pengaruh British di Negeri-Negeri Melayu. Isi Penting (20M) y Syarat-syarat Perjanjian Inggeris-Belanda boleh dibahagikan kepada dua iaitu syarat wilayah dan syarat perdagangan. Syarat wilayah : a. Belanda bersetuju menyerahkan semua lojinya di India, Melaka dan semua jajahan takluk Melaka kepada Britain. b. Belanda bersetuju untuk menarik balik bantahannya terhadap pendudukan British di Singapura dan mengikhtiraf kedudukan Singapura sebagai pelabuhan milik Britain. c. British bersetuju berundur dari Sumatera dengan menyerahkan Bangkahulu dan semua kawasan milik Syarikat Hindia Timur Inggeris di Sumatera kepada Belanda. d. Belanda berjanji tidak membuat sebarang perjanjian dengan pemerintah di negeri-negeri melayu. e. British pula bersetuju tidak akan membuka sebarang petempatan atau membuat perjanjian dengan mana-mana pemerintah di Sumatera atau kawasan-kawasan selatan dari Selat Singapura, termasuk kepulauan Karimon dan Kepulauan Riau Lingga. Syarat Perdagangan : a. Britain mengakui monopoli Belanda ke atas perdagangan rempah di Pulau Maluku. b. Belanda tidak boleh memonopoli perdagangan di Kepulauan Melayu. c. Belanda dan Britain tidak akan mengganggu perdagangan pihak yang lain. d. Kedua-dua pihak akan bekerjasama menghapuskan pelanunan.

Kesan Perjanjian a. Kepulauan Melayu telah dibahagikan kepada dua pengaruh iaitu Singapura dan kawasan ke utaranya , terletak di bawah pengaruh British dan kawasan di selatan Singapura terletak di bawah Belanda. b. Perjanjian ini mengakhiri masalah perebutan tahta di Johor kerana Sultan Hussein menjadi sultan yang sah di Tanah Besar Johor dan Sultan Abd Rahman menjadi Sultan Johor Riau-Lingga. Singapura menjadi sebuah pelabuhan entreport yang maju. c. Perdagangan Singapura makin maju dari segi pertumbuhan ekonomi. Dasar pelabuhan bebas membantu mejukan perdagangan Singapura. d. British bebas bergerak di Tanah Melayu . British memperoleh satu petempatan baru iaitu Melaka. Bermakna British dapat menguasai 3 pelabuhan utama iaitu Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Keadaan ini membawa kepada penubuhan Negeri Negeri Selat. e. Kedudukan wilayah Borneo dijelaskan dalam Perjanjian Inggeris-Belanda. Borneo terletak di utara Selat Singapura dan bermakna Borneo di bawah British.

f.

Selat Melaka menjadi sempadan di antara wilayah jajahan Belanda dengan wilayah jajahan British. Lingkungan pengaruh dan kekuasaan Belanda meliputi seluruh kepulauan Indonesia di sebelah selatan Singapura. g. British dan Belanda bersetuju untuk bekerjasama dalam menghapuskan kegiatan pelanunan. h. Perjanjian ini menjejaskan kedudukan kerajaan Johor kerana empayar Johor yang mula berkembang pada kurun ke 18 telah terbahagi dua. Kepulauan Riau Lingga telah dipisahkan dengan tanah besar Johor kerana Riau-Lingga teletak di bawah pengaruh Belanda, manakala tanah besar Johor terletak di dalam kawasan pengaruh British. Singapura pula diserahkan kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris. Penutup (2M) Perjanjian Inggeris-Belanda telah menjadi titik tolak kepeda perpecahan gugusan Kepulauan Melayu. British berkuasa mutlak di Tanah Melayu dan menguasai politik serta ekonomi di Tanah Melayu. Negeri-Negeri Selat juga telah diperkenalkan termetrainya Perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824

3. Bandingkan penentangan penduduk tempatan terhadap dasar pembaharuan British di Kelantan dan Terengganu. Pengenalan - Peluasan kuasa Britsh bermula selepas mendapatkan NNMU dari Siam - Kelantan dan Terengganu adalah 2 negeri yang termasuk NNMU - Pembaharuan utk kepentingan eko dan elakan peluasan kuasa asing - Pembaharuan mendapat tentangan dari dua tokoh agama Iaitu Enku Besar Jeram, Tok Janggut( Kel) dan haji Abdul Rahman Limbong ( Trg0 Isi ( Faktor dan Peristiwa) Kelantan y antara factor penentangan ialah - Kuasa Enku Muda Jeram (EBJ) y sebelum British dtg Enku Besar Jeram pungut cukai Jeram dan pasir putih y Pentadbiran baru : Tok Kweng yg selama ini di bawah EBJ lbh berkuasa y Malah EBJ terpaksa bayar cukai dengan Tok Kweng - Pengenalan cukai membebankan y sirih junjung 5 sen y cukai kepala $1.00 setahun y pokok kelapa berbuah 3 sen y lembu dan kerbau 20 sen seekor - Pengenalan peraturan Tanah y conthnya:$1.00 -1.20 utk tanah pertanian kelas satu. y Tanah tidak diusahakan juga perlu dicukai y Tanah perlu didaftar utk elak penduduk tdk bayar cukai - Sikap kasar pegawai British y Penduduktempatan terpaksa tunggu beberapa hari y Malah dimaki hamun y Diugut penjara sekiranya tidak bayar cukai y Peristiwa TJ tidak mahu bayar cukai Diarah tangkap dan sarjan Che wan Sulaiman terbunuh semasa penahanan EBJ da TJ bergabung utk menawan Pasir Puteh Berjaya tawan Pasir Puteh Tubuh kerajaan baru Raja ( EBJ) dan perdana Menteri ( TJ)

y y y y y y y y y y y y -

Britis dapat bantuan dari tentera NNS Serangan menyebabkan TJ terkorban Factor Peraturan tanah baru pembukaan tanah mesti mendapat kebenaran dari pejabat tanah Bayaran setahun bagi tanah ialah 5 sen setahun Wajub daftar tanah kena bayar $2.50( $1.00 utk daftar mahkamah, $1.00 utk salianan asal dan 50 sen utk salinan berikutnya.) Larangan menguti hasil hutan pokok bawah 1 tahun tdk boleh ditebang Undang-undang kawalan binatang buas Tidak boleh menburu , denda $500 kalau langgar dengan senapang dirampas Pengaruh penentangan di Pahang Bantu perjuangan Dato Bahaman dan Mat Kilau Perjuangan merupakan jihad Pengalaman berjuang bersama dan semangat Bantu mmbantu dari segi amakan mahupun sokongan moral Sokongan juga menujukkan orang Trgg sudah lama tidak menyukai pemerintahan British

Peristiwa HAL( haji Abd Rahman Limbong) memang tidak menyukai pembaharuan yang dilakukan oleh British - Julai dan Ogos 1922, HAL mengetuai peduduk kampong membuka tanah milik Tengku Nik Maimunah idn Sultan zainal Abidin III - British bimbang, mereka dpt disuraikan dengan bantuan Wan Nik Maimunah Mei 1928, penentang bersenjata tawan bangunan kerajaan di Kuala Berang. - Britsh guna nama sultan Treg utk tangkap dan buru siapa yang terlibat - Cara ini memudahkan kerana org Melayu tak akan derhaka dengan sultan - Denagn bantuan dari singapura Britsh berjaya patahkan pemberontakan - HAL ditangkap dan dibuang ke Mekkah Kesimpulan y penentangan di Ter dan Kelantan menemui kegagalan y terangganu menyaksikan pembuangan negeri pejuangnya y Manakala di Kel pula kehilangan nyawa pahlawanya iaitu TJ 4. Bincangkan pernan kesusasteraan dan akhbar dalam kebangkitan gerakan nasionalismr Melayu. ( 25 m) Pengenalan y Nasionalisme bermaksud perasaan cintakan tanah air kea rah perjuangan pembentukan sebiuah bangsa. y y Perkembangan pendidikan pondok dan moden telah melahirkan golongan pendidikan. Gol pendidikan inilah aktif dalam bidang penulisan akhbar dan bahan ilmiah seperti kesusasteraan. y Bidang penulisan ini telah melahirkan golongan yang memperjuangkan kepentingan bangsa Melayu. Isi i. Kesusasteraan

a. Keris Melaka:Ahmad Bakhtiar. Membangkitrkan semangat nasionalisme. Menghargai sumbangan tokoh2 kesultanan Melayu Melaka. Guna sejarah sebagai inspirasi perjuangan bansamelayu. b. Anak Mat Lela Gila: Ishak Haji Muhammad. Menentang penjajah Hargai warisan bangsa. Mencintai tanahair. Tolak kesenangan demi maruah bangsa. c. Putera Gunung Tahan: Ishak Haji Muhammad Semanagat pemuda tempatan dalam menjaga maruah bangsa Bangga dengan kebolehan sendiri. ii. Akhbar a. Al Imam 1906 diterbitkan Antara tokoh Sheikh Tahir Jalaluddin Hj Abbas Bin Mohd Taha. Menyampaikan mesej pembaharuan kaum MUda. Menyentuh kemunduran kaum Melayu krn ditindas orng British. Menyindir sikap pembesar dan Sultan dan sarankan memperjuangkan kepentingan orang Melayu. b. Saudara Diterbitkan pada tahun 1928. Juga diterbitkan oleh kaum Muda. Tujuan menyedarkan masyarakat Melayu supaya insaf dan berusaha untuk memajukan diri. Islam sebagai alat penyatuan. c. Majlis Akhbar kebangsaan pertama. Menyeru orang Melayu yg telah bersara tubuhkan persatuan Melayu . Tujuan sokong Raja2 dan pertahankan hak orang Melayu. d. Warta Malaya. Bincangkan tentang MU. Seru agar orang melayu dan Raja2 berganding bahu tantang MU. e. Utusan Melayu. Diterbitkan olehAbd Rahim Bin Kajai dan ishak Haji Muhammad. Menyatukan bangsa melayu . Menuahkan hasrat mengadakan kongres kebangsaan.

Penutup Penulisan satu medium penting dalam menyebarkan semangat kebangsaan. Penulisan Berjaya menanam dan membangkitkan semangt nasionalisme sebelumperang. Bukti keberkesanan kegagalan MU.

5. Huraikan kesan-kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu Pengenalan y Jepun memerintah selama 3 tahun setengah di Tanah Melayu y Kedatangan Jepun di TM kerana kaya dengan bijih timah dan getah enting untuk Negara Jepun y corak pemerintahan ketenteraan diperkenalkan y Banyak perubahan dalam pentabiran ,social dan ekonomi Isi y y y y y membangkitkan kesedaran nasionalisme Masyarakat tempatan tertarik dengan slogan Asia untuk Asia Memberi kesedaran untuk menolak penjajah Pengalaman mentadbir di berikan kepada peduduk Melayu Tidak pernah diberikan oleh British Memberi keyakinan untuk mentadbir Negara Cth: dato Onn jaafar : Pengawal makanan Negeri Johor Penubuhan PETA oleh bekas anggota KMM Tentera Nasional India Penubuhan MPAJA PKM menubuhkan MPAJA untuk menentang Jepun. Kebanyakan anggota orang Cina Melancarkan pemberontakan bersenjata Mendapatkan bantuan dari Force 136 Pengalaman menentang cara gerila Masalah kekurangan makanan TM kekurangan makanan kerana kebanyakan kapal membawa makanan ditenggelamkan oleh tentera besekutu Catuan makanan dilakukan Menyukarkan peduduk TM Makanan lain spt keledek mengantikan nasi Menyebabkan penduduk pindah ke kwasa pedalaman untuk bertani Kesihatan rakyat terjejas kekurangan zat selain itu bekalan ubat-ubatan kurang kerana diambil bg kegunaan tentera Jeun Penyakit spt beri-beri merebak Kebuluran memburukan keadaan Kemunculan industri baru kekurangan sumber TM disebabkan British mengamalkan Bumi Hangus ekonomi tidak berjalan dengan lancer menyebabkan mucul industri baru, Cth: kertas dari buluh, benang dari daun nenas, tali kapal dari sabut kelapa, lori dan kereta berkuasa wap menggunakan arang. Permusuhan antara kaum Jepun mengamalkan dasar pilih kasih. Orang cina dilayan buruk kerana menentang Jepun semasa perang Jepun China. Melayu dilayan baik untuk mendapatkan sokongan di TM Menyebabkan permusuhan kaum sehingga berlakunya peristiwa 13 Mei .

y -

y -

Perkembangan pengangkutan Melalui pembinaan kereta api jalan ini menghubungkan TM dng Thailand. Walaubagaimanapun , pembinaan menyebabkan kematian ramai penduduk TM akibat penyiksaan dan penderitaan.

Kesimpulan. - Jepun menyerah diri selepas Nagasaki dan Hiroshima musnah akibat bom atom - Pengunduran menyebabkan kekosongan TM diisi oleh tentera Bintang 3 yang bertindak kejam terhadap orang Melayu sebelum diambil alih oleh tentera British. 6. Bandingkan ciri ciri pelantikan dan kuasa bagi Dewan rakyat dan Dewan Negara. Pengenalan - Terdiri dalam Badan Perundangan Negara Malaysia. - Parliment Malaysia dibentuk dari dua eliment ini iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. - Kedua-dua eliment menpunyai kuasa yang berbeza dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Isi Dewan Rakyat i. Ciri pelantikan - Menang dalam pilihanraya umum - Mewakili parti atau persendirian - colon mesti berumur 21 tahun ke atas - bermastautin / warganegara - sempurna akal bukan muflis tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam - Tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh mahkamah - Jawatan yang dipegang selama 5 tahun ii. Kuasa - mengubal undang-undang peringkat D Rakyat - meluluskan undang-undang peringkat D Rakyat - bahaskan masalah rakyat - bincang dasar-dasar kerajaan - mempunyai kuasa pemutus dalam rang undang-undang kewangan Dewan Negara i. Ciri pelantikan - Tidak melalui pilihanraya - Ahli dikenali sebagai senator - Merti dilantik oleh YDA - Tempoh jawatan 3 tahun dan boleh disambung - Umur 30 tahun ke atas - Dilantik mewakili setiap negeri - Sumbangan cemerlang dalam perkhidmatan awam, bidang professional,perrusahaan, social pertanian mahupun kebajikan. - Mereka boleh dilantik menjadi ahli Jemaah menteri ii. kuasa - Membincangkan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat - Tangguh atau meluluskan undang-undang dan serahkan kepada YDA untuk diperkenankan dan diturnkan cop mohor Negara. - Bahas hal rakyat - Bincang dasar-dasar negara Kesimpulan - Kedua-dua mempunyai persamaan dan perbezaan - Merupakan elimen penting dalam memelihara kemakmuran negara. - Kebanyakan masalah rakyat dapat dikenalasti melalui perbincangan kedua-dua dewan.

Bahagian B 7. Bandingkan peranan agama Shinto di Jepun dan Buddha di Siam pada abad ke 19. Pengenalan Peranan agama Shinto 1. Shinto i. Memperkukuhkan kedudukan pemerintah. - Maharaja keturunan Amateretsu. - Perlu ditaati. - Shogun berkuasa dengan menggunakan nama Maharaja. ii. Mengawal tingkah laku. - Terdapat 3 alam y Takama No Hara(Syurga) y Yomi No Kuni.( Neraka) y Tokoyo No Kuni.(Dnia) - Perlu melakukan kebaikan untuk syurga. - Dunia alam menentukan kehidupan selepas mati ke sorga atau neraka. iii. Agama rasmi - Shinto Jingg dan Kyoko. - Jinga agama rasmi. - Hari kebesaran agama merupakan perayaan bagi semua rakyat. - hari kelahiran maharaja merupakan antara perayaan utama. Menyambut tahun baru setiap tahun upacara sembahayang di kuil adalah yang digalakkan. iv. Seni bina. - Torii dan jinja. - Tori gerbang yang menunjukkan tempat tersebut berkaitan dengan agama shinto. - Jinja merupakan tempat kediaman suci bagi Kami. - Binaan ringkas dan kecil. - Biasanya ditukar kedudukan setiap tahun kerana dipercayaai berpindah setiap tahun. Menentukan dasar negara. - Setelah Shinto Jingga menjadi agama rasmi Jepun negara , Kerajaan Jepun telah mengawal perkembangan agama lain terutama Buddha. - Kebanyakan biara Buddha digantikan dengan Shinto. - Kitab2 dan berhala dihapuskan dengan dibakar atau dihanyutkan. - Ini membolehkan pengukuhan Shinto. Menanam dan membangkitkan semangat nasionalisme. - Anatar tempat suci penyembahan bagi Shinto berkaitan dengan kuil pahlawan muda. - Kuil dikhaskan dengan pemuda dan pemudi Jepun yang mati kerana negara. - Roh mereka akan dihormati kerana mempertahankan negara. - Kuil ini juga akan mengadap penghormatan dari Maharaja sendiri. - Cth : Kuil Yasukuni. Mengukuhkan kuasa - Raja separuh tuhan perlu ditaati. - Tidak boleh dilihat dantinggal berasingan di istana.

v.

vi.

Siam i.

ii. iii.

iv. v.

vi.

vii.

viii.

- Mempunyai peralatan dan dikaitkan dengan kuasa sakti. Undang-undang - Menetapkan umur 20 tahun lelaki perlumenja\lani hidup sebagai sami. - Raja mongkut pernah menjadi sami sebelum dilantik menjadi Rama IV. Seni bina - Angkor Wat seni bina utk agama Buddha agung. - Dinding diukur dengan ukiran dalam teks maiteria. - Kehidupan Gautama Buddha. Kawal tingkah laku - Perlu melakukan kebaikan untuk elakkan kelahiran semula. - Tidak menyiksa hidupan sepetrti yang ditekankan dalam Buddha. Mobiliti sosial - Bagi pebduduk Siam yang terlibat dalam sistem Nai/Phrai dan That boleh membebaskan diri dari sistem tersebut dengan menganggotai gol Sangha@ sami Buddha. - Gol ini mempunyai kedudukan yang lebih istimewa dan dipandang tinggi dalam masyarakat Siam. - Gol sangha tidak perlu melakukan racatkan namun perlu menyumbangkan tenaga untuk pendidikan . Pendidikan - Bagi kaum lelakiyang berumur 20 tahun ke atas mereka wajib untuk menjalani hidup sebagai seorang sami dalam masa tertentu. - Ini membolehkan mereka menghayati agama buddha dan menjadi penganut serta warga sism yang baik. Kesusasteraan - Banyak karya kesusateraan termasuk kitab-kitab buddha yang diterjemahkan digunakan di siam. - Antara kitab berunsur buddha yang terkenal ialah Maiteria yang merupakan sastera yang menceritakan kisah hidup Buddha. Dasr negara - Menurut agama buddha , negara yang berdaulat merupakan pusat alam atau oder kosmo. - Sekiranya terdapat 2 negara yang beragama buddha maka akan timbul persaingan antara negara untuk membuktikan negara masing2 sebagai pusat cakrawala. - Prinsip agama ini menyebabkan Siam dan Myanmar sering berperang untuk membuktikan negara yang sebenarnya pusat cakrawala. Penutup -

8. Huraikan undang-undang yang di amalkan di China dan Filipina sebelum kedatangan barat. Pengenalan Undang2 di Filipina. i. Jenis undang2( Digubal oleh Datu) y Undang2 Hukum Marangtas y Kanun Kalantiau. y U ndang2 Islam.( Kanun Sulu) ii. Badan kehakiman. y Umalahokon akan umumkan undang2 yag akan dipraktikan. y Diadili oleh datu atau orang2 tua. y Dijalankan secara terbuka.

y y y y iii. y y y y y y iv. y y

Tiada kerani atau peguam. Semasa perbicaraan saksi angkat sumpah. Sekiranya ada keraguan ada ujian Cth Ujian: selam siapa lama x bersalah dan rendam tangan di air mendidih. Perkara diadili. Hubungan kekluargaan. Pemilikan harta. Ekonomi. Kesalahan jenayah. Penceraian. Semua perkara tentang pentadbiran dan kemasyarakatan. Hukuman. Kesalahan berat. - Mem bunuh dan menyamun: Hukuman bunuh jadi hamba dab bakar hidup. Kesalahan ringan - Hukuman sebat, digigit kerangga berenang beberapa jam atau didenda. China i. ii. Tanggungjawab maharaja: seluruh sistem keadilan negara. Cth: Tidak melaksanakan keadilan maka seluruh negara akan ditimpa malang ( Konsep Mandat dari Syurga). Tanggungjawab berkumpulan: seorang membuat kesalahan sekiranya melarikan diri salah seorang cth dalam keluarga atau kumpulan perlu menerima hukuman. Kesalahan menderhaka seluruh keluarga dibunuh.

1. Prinsip: i. Bersalah sehingga mambuktikan tidak bersalah. ii. Disiasat menggunakan siksaan sehingga mengaku bersalah. iii. Hukuman : Konsep hukuman berkumpulan. 2. Jenis Undang - Bahagi dua. i. Pentadbiran: y Sistem pemerintahan: cara pelantikan maharaja dan pembesar. y Keturunan: adat dan melindungi istana. ii. Jenayah: Berat dan ringan. 3. Cara pelaksanaan Dua bahagian iaitu a. Undang-undang Maharaja b. Undang2 Pembesar wilayah. - Biasanya pelaksana ialah denagn menggunakan : i. Budi Bicara - Pemerintah - Gol yang diberikan kuasa. ii. Tiada badan penasihat menasihati jenis hukuman. Cth Hukuman: Nyawa dibalas nyawa. Cekik, belasah, potong tubuh dan bunuh diri. Penutup y Tujuan undang2 untuk keadilan dan keamanan. y Berubah selepas kedatangan barat.

9. Bincangkan faktor serta dasar tutup pintu yang diamalkan di China dan Jepun pada pertengahan abad ke 19. Pengenalan. 1. China

i. ii. iii. -

Faktor i. Ekonomi saradiri. Mempu mengeluarkan keperluam sendiri. Barat perlukan 3 barang berharga tts. ii. Kebimbangan barat campur tanagn barat. Anggap bahawa tuhan ialah jesus. Maharaja anak tuhan . Sekiranya tidak dibendung akan menyebabkan gangguan dalam politik.kerana percangahan politik dan fahaman Selaim itu , dalam politik barat anggap Negara semua sama. iii. Kebimbangan pencemaran budaya. Kemasukan agama kristien. Mampu menggugat agama tempatan dan ketaatan kepada maharaja. Semasa pemerintahan M Yuen Chung perselisihan antara kristien Jesuit dan Dominican. Beliau menganggap tidak baik untuk budaya China. iv. China anggap Negara middle kingdom. Tidak perlu hubungan luar kerana pusat tamadun dunia. Kerajaan lain adalah lebih rendah dan perlu dapatkan naungan dari China. Cara Politik Semasa pemerintahan Manchu telah amalkan dasar ini. tidak beanarkan hubungan luar kecuali Negara yang menjadi Negara naungan cth: Thai, Viatnam. 1793: Lord Macartney dihnatar untuk jalim hubungan diplo dan prd . x Berjaya. Ekonomi Hanya dibuka pelabuhan Conton. Melalui Co Hong (menentukan barang dan jumlah cukai.) Urus niaga denga wang perak sahaja. Barang yang dibeli harga rendah jual mahal selalu tipu hutang tak bayar dengan pedagang barat. peraturan Terdapat peraturan tetap berkenaan dengan social dan pol a. Kapal perang tidak boleh masuk pelabuhan. b. Wanita dan senjata x boleh masuk gudang di pelabuhan. c. Semua anak kapal mendaftar di macau. d. Orang asing x bolah ada lbh dari 8 orang pekerja China. e. X boleh buat sebarang hubungan dengan pegawai China kecuali denga Co hong. f. X boleh bebas dari kawasan yg ditetapkan. g. Orang asing x boleh naik kapal yng mampunyai bendaradab x blh menaiki kapal bertutup. h. Pulang bila habis musin berdagang. i. Kahwin perempuan cina x bolah. j. X boleh belajar bahasa cina. k. Hnya boleh bersiar2 di Flower Garden. Jepun Faktor i. Ekonomi sara diri. Mampu mngeluarkan barang sendiri. ii. Bimbangcampurtangan kuasa asing. Sekirat asia tenggara Cht Sepanyol dan British Kuasai TM dan Filipina. Bimbang Jepun akan dikuasai oleh kuasa barat. iii. Penyebaran agama kristien. 1637-1638 pemberontakan Shimbara melibatkan gol Jepoun agam Kristien. Berjaya dihapuskan ttp bimbang dijadikan alas an untuk camputangan.

iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Sikap pedagang barat Sering menimbulkan pergaduhan kerana berebut kawasan perdagangan.

Cara Umumkan larangan kapal Jpn keluar dari Jpn. Kapal besar x dibina. Pddk Jpn x melancong. 1639 haram aktiviti prd. Tutup Negara dari hubg dipliomatik. Halau prd asing dan mubaligh keluar dari Jpn. Musnahkan gereja (Kyoto) Penutup y y Amalan dasar tutup pintu kerana melindungi negara. Tamat Bila perjanjian Nanking , Konvension Peking dan Kanagawa ditandatangani.

10. Huraikan peranan golongan agama dalam kebangkitan gerakan kesedaran di Indonesia dan Burma. Pengenalan. 1. Kebangkitan gerakan kesedaran di negara-negara Asia Tenggara digerakkan oleh beberapa golongan seperti golongan intelektual dan golongan agama. 2. Di Indonesia dan Burma golongan agama memainkan peranan yang sangat penting. Hampir 90% daripada penduduk di Indonesia adalah beragama Islam manakala Agama Buddha adalah agama rasmi bagi Burma. 3. Kebangkitan golongan ini berpunca daripada ancaman Agama Kristian yang disebarkan oleh kuasa-kuasa barat. Kegiatan mubaligh Kristian di Burma menyebabkan sistem pendidikan agama Buddha terancam. 4. Perpaduan di kalangan golongan agama dilebih ketara apabila kuasa-kuasa barat seolah-olah tidak menghormati agama Buddha di Burma dan agama Islam di Indonesia. Isi-Isi. Peranan golongan agama di Indonesia. 1. Golongan agama telah menubuhkan persatuan-persatuan berunsurkan Islam seperti Sarekat Islam(SI) Muhammadiyyah dan Nahdatul Ulama dan berusaha untuk menyatupadu masyarakat Islam untuk menentang Belanda. 2. Muhammadiyyah telah berusaha membangunkan institusi pendidikan Islam dengan menubuhkan 1774 buah sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 1938. 3. Sarekat Islam yang didokong oleh pedagang-pedagang batik Jawa menggunakan agama Islam bagi menyatukan saudagar-saudagar Indonesia menentang saudagar-saudagar Cina dan Eropah. 4. Sarekat Islam telah menjadi parti politik massa yang pertama di Indonesia yang bersifat Indonsiacentric. 5. Sarekat Islam mendapat sambutan yang menggalakkan dari masyarakat Indonesia kerana menggunakan agama sebagai alat penyatuan di samping kelantangannya menyuarakan suara rakyat dan mengkritik dasar-dasar kerajan Belanda. 6. Pada tahun 1916 Sarekat Islam mempunyai ahli seramai 360.000 orang dan meningkat kepada 3 juta orang pada tahun 1919.

7. Sarekat Islam juga telah bergabung dengan Kelab Sosial Demokratik Indies(ISDV). Melalui gabungan ini SI telah berjaya mempengaruhi golongan pekerja untuk menuntut kerajaan sendiri. 8. Pengaruh Sarekat Islam merosot apabila diresapi oleh pangaruh komunis. Peranan golongan agama di Burma. 1. Ancaman terhadap agama Buddha menyebabkan masyarakat Burma menubuhkan persatuan-persatuan agama. Pada tahun 1897 Persatuan Sasanadara ditubuhkan yang dipimpin oleh U Shway Thwin. Persatuan ini telah menubuhkan sekolah agama Buddha dan Persatuan Agama Maktab Ranggon pada tahun 1904 1. Golongan sami Buddha dikatakan golongan yang pertama membangkitkan gerakan kesedaran di kalangan masyarakat Burma. 2. Golongan intelektual barat telah menubuhkan Persatuan Belia Agama Buddha (YMBA) pada tahun 1906 bertujuan untuk menjaga unsur-unsur kebudayaan agama Buddha. Mulai tahun 1916 YMBA lebih bersifat parti politik. 3. YMBA mempunyai peranan dalam masalah pemakaian kasut oleh orang barat di kuil-kuil dan pagoda yang mencetuskan pertikaian antara Burma dengan British. Mereka juga menuntut pembaharuan dalam pemerintahan British pada tahun 1920an dan turut terlibat dalam pemogokan pelajar pada tanun 1920. 4. Golongan Pongyi pula memberi kesedaran kepada golongan petani di luar bandar dan menyemarakkan semangat penentangan mereka terhadap dasar cukai, mengutuk sistem pemerintahan Dyarchy dan menuntut pemerintahan sendiri. 5. Golongan Pongyi juga menyokong pemberontakan Saya San di daerah Tharawady Burma Hilir pada tahun 1930 kerana dasar-dasar British berkaitan cukai,penindasan oleh pemiutang,perhutanan dan penentangan terhadap agama Kristian Rumusan. 1. Selepas pertengahan tahun 1930an peranan dan pengaruh golongan agama mengalami kemerosotan. Gerakan kesedaran di Indonesia diteruskan oleh golongan inteletual yang berpendidikan barat.Kemunculan pertubuhan-pertubuhan dan parti politik yang bersifat sekular seperti Parti Nasional Indonesia(1927) Gerindo (1937) dan GAPI (1939) telah mengurangkan pengaruh golongan agama. 2. Di Burma juga muncul pertubuhan dan parti politik yang dipimpin oleh golongan intelektual seperti Thakin. Golongan ini meneruskan gerakan kesedaran dan menuntut kemerdekaan daripada kuasa-kuasa barat. 3. Bagaimanapun peranan golongan agama dapatlah dianggap sebagai pemangkin kepada gerakan kesedaran di Indonesia dan Burma.

11. Huraikan faktor-faktor berlakunya Revolusi 1932 di Siam dan Revolusi 1911 di China. Pengenalan y Revolusi China yang berlaku pada tahun 1911 dan Revolusi Siam pada tahun 1932 merupakan kemuncak penentangan yang agak berbeza sedikit kerana bukannya menghalau penjajah Barat tetapi menjurus kepada rasa tidak puas hati terhadap pemerintahan yang sedia ada. Revolusi digerakkan oleh gologan intelektual yang merasakan pembaharuan perlu dilakukan untuk membangunkan negara dan ianya mendapat sokongan rakyat. Revolusi China dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen dan Revolusi Siam dipimpin oleh Pride Panomyong. Revolusi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Isi A. Faktor-faktor meletusnya Revolusi China 1911

1. Kelemahan pemerintahan Manchu - menurunkan / menjatuhkan pemerintahan Dinasti Manchu dengan penubuhan Kerajaan Republik China di bawah Yuan Shih Kai - beberapa penentangan terbuka iaitu Pemberontakan Taiping (1850 1864, Pemberontakan Panthay (1885), Pemberontakan Nien (1853 1868) serta gerakan sulit While Lotus Society dan Heaven and Earth Society. - Kelemahan kerajaan Manchu telah menyebabkan kemasukan orang Barat, masalah rasuah dan huru hara. Ini menyebabkan masalah kewangan. - Masalah bencana alam seperti banjir dan kemarau mengurangkan hasil pertanian. Ini dianggap kerajaan Manchu tidak mendapat mandat dari Tuhan. 2. Kesengsaraan rakyat - Awal abad ke-20 penduduk China sekitar 400 juta dan wujud masalah kekurangan tanah untuk pertanian. - Masalah bencana alam seperti banjir dan kemarau. 3. Kemasukan kuasa Barat - masyarakat China perlu menerima idea-idea Barat jika ingin maju tetapi ini tidak disenangi oleh oleh pemerintah Manchu. 4. Penguasaan ekonomi oleh kuasa asing - kuasa Barat seperti British, Perancis, Rusia dan Amerika Syarikat menguasai pelabuhan utama akibat beberapa siri perjanjian seperti Perjanjian Nangking. - Mengakibatkan China kehilangan punca kewangan utama dan menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk tempatan terhadap pemerintah Manchu 5. Peranan golongan terpelajar - Golongan terpelajar seperti Dr. Sun Yat Sen mempengaruhi masyarakat tempatan dan meniup semangat nasionalisme 6. Kemudahan sistem perhubungan - kemudahan sistem perhubungan seperti rangkaian keretapi, jalan raya, pos dan telegraf mempercepatkan penyampaian idea. B. Faktor-faktor Meletusnya Revolusi Siam 1932 y Meletusnya Revolusi Siam pada Jun 1932 mempunyai kaitan dengan pembaharuan yang diperkenalkan oleh Raja Mongkut dan Chulalongkon terutamanya dalam pendidikan. Hasilnya lahir golongan cerdik pandai dan liberal serta yang memikirkan demokrasi berparlimen. Antara faktor yang mempercepatkan berlakunya revolusi ini adalah: 1. Lahirnya golongan berpendidikan Barat - golongan ini merasakan perlu dilakukan pembaharuan dalam ekonomi, politik dan sosial. - Mendapat idea daripada didikan Barat dan terpengaruh dengan idea demokrasi seperti Profesor Pridi Panomyong, Mejar Pibul Songram. 2. Kelemahan pemerintah Raja Prajadhipok - Siam mengalami masalah ekonomi dan kewangan serius antara tahun 1913 1925 iaitu perbelanjaan negara meningkat sehingga 50% sedangkan pendapatan negara hanya 25% - Tindakan beliau memotong gaji tidak disenangi oleh pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan - Pembubaran pasukan The Wild Tiger Corps yang diasaskan oleh Raja Vajiravuth menimbulkan kemarahan di kalangan tentera kerana kehilangan pekerjaan. - Dituduh memberi jawatan tinggi kepada kerabat diraja 3. Dasar pilih kasih Prajadhipok - hanya mempercayai golongan diraja dalam membantu pemerintahan negara - menubuhkan Majlis Penasihat tetapi ahli-ahlinya hanya terbatas kepada putera-putera raja 4. Perselisihan antara golongan pemerintah dari kalangan kerabat diraja - mula dengan konflik antara Putera Bovaradej (Menteri Pertahanan) dengan Putera Purachatra (Menteri Perdagangan) pada tahun 1931 - mempunyai pendapat yang berbeza mengenai ekonomi dan penyelesaian

- memberi gambaran yang kurang sihat kepada rakyat 5. Peranan Parti Rakyat - melalui kepimpinan Pridi Panomyong, Kolonel Bahul dan Mejar Pibul Songram telah melancarkan rampasan kuasa setelah penubuhan Parti Rakyat pada 26 Jun 1932 - rampasan berlaku sewaktu Raja Prajadhipok berada di luar negara dan sekembalinya ke Siam selepas dua hari beliau terpaksa terima perlembagaan yang dirangka oleh Pridi Panomyong pada Disember 1932 Kesimpulan y Revolusi China yang berlaku pada tahun 1911 dan Revolusi Siam pada tahun 1932 merupakan peristiwa yang terjadi akibat daripada rasa tidak puas hati rakyat terhadap sistem pemerintahan beraja yang dianggap mengongkong pembaharuan dan pembangunan yang meliputi aspek sosial, ekonomi dan politik. Bezanya di China ianya didasarkan kepada pemerintahan yang bukan dari kalangan orang China tetapi dari golongan Manchu sementara di Siam pula berkait rapat dengan ketidakpuasan hati terhadap pemerintahan beraja sendiri secara mutlak.

12. Huraikan perkembangan ekonomi di negara Filipina dan Indonesia selepas mencapai kemerdekaan.

Pengenalan y Filipina dan Indonesia menghadapi masalah ekonomi, kekurangan sumber kewangan, masalah kemiskinan dan kekurangan kemudahan. y Ekonomi Filipina dan Indonesia menjurus kepada sektor pertanian dan perkilangan Isi A. Perkembangan ekonomi Filipina selepas merdeka y Filipina menghadapi masalah ekonomi yang kritikal - tidak mampu membangunkan ekonominya y Hubungan perdagangan dengan Amerika Syarikat tidak banyak menguntungkan Filipina - terikat kepada Amerika Syarikat terutama mengenai perdagangan barangan melalui Akta Perdagangan Filipina 1946 y Filipina meminta bantuan Amerika Syarikat pada tahun 1950 - mendapat pinjaman sebanyak AS$250 juta untuk membangunkan Filipina - Amerika Syarikat memberi tunjuk ajar tentang pengurusan ekonomi seperti menetapka kadar cukai dan menggubal undang-undang untuk menetapkan gaji minimum. y Filipina juga turut mengadakan rancangan pembaharuan 5 tahun - oleh Presiden Quirino - tidak berjaya sepenuhnya kerana berlaku penyelewengan dalam pentadbiran seperti rasuah, keganasan dan pembaziran dalam belanjawan negara. - Ekonomi bertambah baik bila Presiden Magsaysay mengambil alih pemerintahan dengan memindahkan petani ke kawasan baru, mewaujudkan Skim Kredit Desa untuk kemudahan pinjaman masyarakat bawahan. - Magsaysay juga meningkatkan kemudahan infrastruktur seperti jalan raya untuk kepentingan ekonomi dan juga mengutamakan sektor pertanian seperti kelapa, tebu, abaka dan nanas. - Filipina jadi pengeluar kelapa kering dan gula utama dunia pada tahun 1961. B. Perkembangan ekonomi Indonesia selepas merdeka y Ekonomi Indonesia tidak begitu stabil - akibat menghadapi ancaman kapitalisme Barat khususnya Belanda yang menghalang usaha pembangunan ekonomi. - banyak bahan mentah tetapi tidak mempunyai teknologi untuk mengeksploitasi sumbersumber tersebut.

y y

Berusaha memajukan sektor pertanian untuk menampung keperluan bahan makanan kerana pertambahan penduduk 2.3 peratus setahun. Indonesia memiliknegarakan semua perusahaan - perbankan, perlombongan, pengangkutan dan perindustrian kerana kekurangan pengusaha di kalangan rakyat bumiputera Indonesia. - rancangan ini gagal kerana kekurangan sumber kewangan dan kemahiran. - Pelabur asing juga menarik modal kerana dasar anti-Barat Indonesia Menjelang tahun 1962 Indonesia berjaya membangunkan ekonominya melalui perlombongan petroleum, penanaman getah, perindustrian barangan elektrik, kertas, rokok dan tekstil. Buka semula ekonominya kepada pelabur asing

Kesimpulan y Perkembangan ekonomi Filipina dan Indonesia tidak begitu pesat kerana sumber alam tidak boleh diolah. y Filipina dan Indonesia telah memberi penekanan kepada pembangunan sektor pertanian serta melibatkan diri dalam sektor perindustrian dan perlombongan.

13. 14. Bincangkan system pentadbiran di Myanmar dan Thailand selepas Perang dunia pertama. Pengenalan y Huraian Kesimpulan.

Salinan Soalan-soalan yang dicadangkan peringkat daerah. 15. Bincangkan institusi beraja serta peranan Sultan di Perak sebelum kedatangan British. (25 Markah) 16. Bandingkan Undang- undang yang diamalkan di Sarawak dan Pahang. ( 25 Markah) 17. Huraikan faktor-faktor dan kesan Perjanjian Inggeris -Belanda. ( 25 Markah) Pendahuluan (3M) y Penubuhan Singapura oleh Raffles pada tahun 1819 telah mendapat bantahan daripada Belanda. Kedua-dua pihak di Eropah telah mengadakan rundingan untuk menamatkan perselisihan ini setelah melalui beberapa perkembangan dan persetujuan telah dicapai apabila Perjanjian Inggeris Belanda ditandatangani pada 17 Mac 1824. Termetrainya Perjanjian InggerisBelanda 1824 telah memberi impak kepada Negeri-Negeri Tanah Melayu sehingga 1874 terutama dari segi pengaruh British di Negeri-Negeri Melayu.

Isi Penting (20M) y Syarat-syarat Perjanjian Inggeris-Belanda boleh dibahagikan kepada dua iaitu syarat wilayah dan syarat perdagangan. Syarat wilayah : f. Belanda bersetuju menyerahkan semua lojinya di India, Melaka dan semua jajahan takluk Melaka kepada Britain. g. Belanda bersetuju untuk menarik balik bantahannya terhadap pendudukan British di Singapura dan mengikhtiraf kedudukan Singapura sebagai pelabuhan milik Britain. h. British bersetuju berundur dari Sumatera dengan menyerahkan Bangkahulu dan semua kawasan milik Syarikat Hindia Timur Inggeris di Sumatera kepada Belanda. i. Belanda berjanji tidak membuat sebarang perjanjian dengan pemerintah di negeri-negeri melayu. j. British pula bersetuju tidak akan membuka sebarang petempatan atau membuat perjanjian dengan mana-mana pemerintah di Sumatera atau kawasan-kawasan selatan dari Selat Singapura, termasuk kepulauan Karimon dan Kepulauan Riau Lingga. Syarat Perdagangan : e. Britain mengakui monopoli Belanda ke atas perdagangan rempah di Pulau Maluku. f. Belanda tidak boleh memonopoli perdagangan di Kepulauan Melayu. g. Belanda dan Britain tidak akan mengganggu perdagangan pihak yang lain. h. Kedua-dua pihak akan bekerjasama menghapuskan pelanunan.

Kesan Perjanjian i. j. k. l. m. n. o. p. Kepulauan Melayu telah dibahagikan kepada dua pengaruh iaitu Singapura dan kawasan ke utaranya , terletak di bawah pengaruh British dan kawasan di selatan Singapura terletak di bawah Belanda. Perjanjian ini mengakhiri masalah perebutan tahta di Johor kerana Sultan Hussein menjadi sultan yang sah di Tanah Besar Johor dan Sultan Abd Rahman menjadi Sultan Johor Riau-Lingga. Singapura menjadi sebuah pelabuhan entreport yang maju. Perdagangan Singapura makin maju dari segi pertumbuhan ekonomi. Dasar pelabuhan bebas membantu mejukan perdagangan Singapura. British bebas bergerak di Tanah Melayu . British memperoleh satu petempatan baru iaitu Melaka. Bermakna British dapat menguasai 3 pelabuhan utama iaitu Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Keadaan ini membawa kepada penubuhan Negeri Negeri Selat. Kedudukan wilayah Borneo dijelaskan dalam Perjanjian Inggeris-Belanda. Borneo terletak di utara Selat Singapura dan bermakna Borneo di bawah British. Selat Melaka menjadi sempadan di antara wilayah jajahan Belanda dengan wilayah jajahan British. Lingkungan pengaruh dan kekuasaan Belanda meliputi seluruh kepulauan Indonesia di sebelah selatan Singapura. British dan Belanda bersetuju untuk bekerjasama dalam menghapuskan kegiatan pelanunan. Perjanjian ini menjejaskan kedudukan kerajaan Johor kerana empayar Johor yang mula berkembang pada kurun ke 18 telah terbahagi dua. Kepulauan Riau Lingga telah dipisahkan dengan tanah besar Johor kerana Riau-Lingga teletak di bawah pengaruh Belanda, manakala tanah besar Johor terletak di dalam kawasan pengaruh British. Singapura pula diserahkan kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris.

Penutup (2M) Perjanjian Inggeris-Belanda telah menjadi titik tolak kepeda perpecahan gugusan Kepulauan Melayu. British berkuasa mutlak di Tanah Melayu dan menguasai politik serta ekonomi di Tanah Melayu. Negeri-Negeri Selat juga telah diperkenalkan termetrainya Perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824

18. Bandingkan penentangan penduduk tempatan terhadap dasar pembaharuan British di Kelantan dan Terengganu. Pengenalan - Peluasan kuasa Britsh bermula selepas mendapatkan NNMU dari Siam - Kelantan dan Terengganu adalah 2 negeri yang termasuk NNMU - Pembaharuan utk kepentingan eko dan elakan peluasan kuasa asing - Pembaharuan mendapat tentangan dari dua tokoh agama Iaitu Enku Besar Jeram, Tok Janggut( Kel) dan haji Abdul Rahman Limbong ( Trg0 Isi ( Faktor dan Peristiwa) Kelantan y antara factor penentangan ialah - Kuasa Enku Muda Jeram (EBJ) y sebelum British dtg Enku Besar Jeram pungut cukai Jeram dan pasir putih y Pentadbiran baru : Tok Kweng yg selama ini di bawah EBJ lbh berkuasa y Malah EBJ terpaksa bayar cukai dengan Tok Kweng - Pengenalan cukai membebankan y sirih junjung 5 sen y cukai kepala $1.00 setahun y pokok kelapa berbuah 3 sen y lembu dan kerbau 20 sen seekor - Pengenalan peraturan Tanah y conthnya:$1.00 -1.20 utk tanah pertanian kelas satu. y Tanah tidak diusahakan juga perlu dicukai y Tanah perlu didaftar utk elak penduduk tdk bayar cukai - Sikap kasar pegawai British y Penduduktempatan terpaksa tunggu beberapa hari y Malah dimaki hamun y Diugut penjara sekiranya tidak bayar cukai y y y y y y y y y y y Peristiwa TJ tidak mahu bayar cukai Diarah tangkap dan sarjan Che wan Sulaiman terbunuh semasa penahanan EBJ da TJ bergabung utk menawan Pasir Puteh Berjaya tawan Pasir Puteh Tubuh kerajaan baru Raja ( EBJ) dan perdana Menteri ( TJ) Britis dapat bantuan dari tentera NNS Serangan menyebabkan TJ terkorban Factor Peraturan tanah baru pembukaan tanah mesti mendapat kebenaran dari pejabat tanah Bayaran setahun bagi tanah ialah 5 sen setahun Wajub daftar tanah kena bayar $2.50( $1.00 utk daftar mahkamah, $1.00 utk salianan asal dan 50 sen utk salinan berikutnya.) Larangan menguti hasil hutan pokok bawah 1 tahun tdk boleh ditebang Undang-undang kawalan binatang buas Tidak boleh menburu , denda $500 kalau langgar dengan senapang dirampas Pengaruh penentangan di Pahang Bantu perjuangan Dato Bahaman dan Mat Kilau Perjuangan merupakan jihad Pengalaman berjuang bersama dan semangat Bantu mmbantu dari segi amakan mahupun sokongan moral

y y -

Sokongan juga menujukkan orang Trgg sudah lama tidak menyukai pemerintahan British

Peristiwa HAL( haji Abd Rahman Limbong) memang tidak menyukai pembaharuan yang dilakukan oleh British - Julai dan Ogos 1922, HAL mengetuai peduduk kampong membuka tanah milik Tengku Nik Maimunah idn Sultan zainal Abidin III - British bimbang, mereka dpt disuraikan dengan bantuan Wan Nik Maimunah Mei 1928, penentang bersenjata tawan bangunan kerajaan di Kuala Berang. - Britsh guna nama sultan Treg utk tangkap dan buru siapa yang terlibat - Cara ini memudahkan kerana org Melayu tak akan derhaka dengan sultan - Denagn bantuan dari singapura Britsh berjaya patahkan pemberontakan - HAL ditangkap dan dibuang ke Mekkah Kesimpulan y penentangan di Ter dan Kelantan menemui kegagalan y terangganu menyaksikan pembuangan negeri pejuangnya y Manakala di Kel pula kehilangan nyawa pahlawanya iaitu TJ 19. Sejauh manakah faktor ekonomi mempengaruhi perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. 20. Peranan akhbar dan kesusasteraan banyak mempengaruhi perkambangan nasionalisme di Tanah Melayu sebelum perang dunia Kedua. Bincangkan. 21. Bandingkan ciri ciri pelantikan dan kuasa bagi Dewan rakyat dan Dewan Negara. Pengenalan - Terdiri dalam Badan Perundangan Negara Malaysia. - Parliment Malaysia dibentuk dari dua eliment ini iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. - Kedua-dua eliment menpunyai kuasa yang berbeza dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Isi Dewan Rakyat iii. Ciri pelantikan - Menang dalam pilihanraya umum - Mewakili parti atau persendirian - colon mesti berumur 21 tahun ke atas - bermastautin / warganegara - sempurna akal bukan muflis tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam - Tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh mahkamah - Jawatan yang dipegang selama 5 tahun iv. Kuasa - mengubal undang-undang peringkat D Rakyat - meluluskan undang-undang peringkat D Rakyat - bahaskan masalah rakyat - bincang dasar-dasar kerajaan - mempunyai kuasa pemutus dalam rang undang-undang kewangan Dewan Negara iii. Ciri pelantikan - Tidak melalui pilihanraya - Ahli dikenali sebagai senator - Merti dilantik oleh YDA - Tempoh jawatan 3 tahun dan boleh disambung - Umur 30 tahun ke atas - Dilantik mewakili setiap negeri

Sumbangan cemerlang dalam perkhidmatan awam, bidang professional,perrusahaan, social pertanian mahupun kebajikan. - Mereka boleh dilantik menjadi ahli Jemaah menteri iv. kuasa - Membincangkan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat - Tangguh atau meluluskan undang-undang dan serahkan kepada YDA untuk diperkenankan dan diturnkan cop mohor Negara. - Bahas hal rakyat - Bincang dasar-dasar negara Kesimpulan - Kedua-dua mempunyai persamaan dan perbezaan - Merupakan elimen penting dalam memelihara kemakmuran negara. - Kebanyakan masalah rakyat dapat dikenalasti melalui perbincangan kedua-dua dewan.

Bahagian B 22. Bandingkan peranan agama Shinto di Jepun dan Buddha di Siam pada abad ke 19. Pengenalan Peranan agama Shinto 2. Shinto vii. Memperkukuhkan kedudukan pemerintah. - Maharaja keturunan Amateretsu. - Perlu ditaati. - Shogun berkuasa dengan menggunakan nama Maharaja. viii. Mengawal tingkah laku. - Terdapat 3 alam y Takama No Hara(Syurga) y Yomi No Kuni.( Neraka) y Tokoyo No Kuni.(Dnia) - Perlu melakukan kebaikan untuk syurga. - Dunia alam menentukan kehidupan selepas mati ke sorga atau neraka. ix. Agama rasmi - Shinto Jingg dan Kyoko. - Jinga agama rasmi. - Hari kebesaran agama merupakan perayaan bagi semua rakyat. - hari kelahiran maharaja merupakan antara perayaan utama. Menyambut tahun baru setiap tahun upacara sembahayang di kuil adalah yang digalakkan. x. Seni bina. - Torii dan jinja. - Tori gerbang yang menunjukkan tempat tersebut berkaitan dengan agama shinto. - Jinja merupakan tempat kediaman suci bagi Kami. - Binaan ringkas dan kecil. - Biasanya ditukar kedudukan setiap tahun kerana dipercayaai berpindah setiap tahun. Menentukan dasar negara. - Setelah Shinto Jingga menjadi agama rasmi Jepun negara , Kerajaan Jepun telah mengawal perkembangan agama lain terutama Buddha.

xi.

xii.

- Kebanyakan biara Buddha digantikan dengan Shinto. - Kitab2 dan berhala dihapuskan dengan dibakar atau dihanyutkan. - Ini membolehkan pengukuhan Shinto. Menanam dan membangkitkan semangat nasionalisme. - Anatar tempat suci penyembahan bagi Shinto berkaitan dengan kuil pahlawan muda. - Kuil dikhaskan dengan pemuda dan pemudi Jepun yang mati kerana negara. - Roh mereka akan dihormati kerana mempertahankan negara. - Kuil ini juga akan mengadap penghormatan dari Maharaja sendiri. - Cth : Kuil Yasukuni. Mengukuhkan kuasa - Raja separuh tuhan perlu ditaati. - Tidak boleh dilihat dantinggal berasingan di istana. - Mempunyai peralatan dan dikaitkan dengan kuasa sakti. Undang-undang - Menetapkan umur 20 tahun lelaki perlumenja\lani hidup sebagai sami. - Raja mongkut pernah menjadi sami sebelum dilantik menjadi Rama IV. Seni bina - Angkor Wat seni bina utk agama Buddha agung. - Dinding diukur dengan ukiran dalam teks maiteria. - Kehidupan Gautama Buddha. Kawal tingkah laku - Perlu melakukan kebaikan untuk elakkan kelahiran semula. - Tidak menyiksa hidupan sepetrti yang ditekankan dalam Buddha. Mobiliti sosial - Bagi pebduduk Siam yang terlibat dalam sistem Nai/Phrai dan That boleh membebaskan diri dari sistem tersebut dengan menganggotai gol Sangha@ sami Buddha. - Gol ini mempunyai kedudukan yang lebih istimewa dan dipandang tinggi dalam masyarakat Siam. - Gol sangha tidak perlu melakukan racatkan namun perlu menyumbangkan tenaga untuk pendidikan . Pendidikan - Bagi kaum lelakiyang berumur 20 tahun ke atas mereka wajib untuk menjalani hidup sebagai seorang sami dalam masa tertentu. - Ini membolehkan mereka menghayati agama buddha dan menjadi penganut serta warga sism yang baik. Kesusasteraan - Banyak karya kesusateraan termasuk kitab-kitab buddha yang diterjemahkan digunakan di siam. - Antara kitab berunsur buddha yang terkenal ialah Maiteria yang merupakan sastera yang menceritakan kisah hidup Buddha. Dasr negara - Menurut agama buddha , negara yang berdaulat merupakan pusat alam atau oder kosmo. - Sekiranya terdapat 2 negara yang beragama buddha maka akan timbul persaingan antara negara untuk membuktikan negara masing2 sebagai pusat cakrawala. - Prinsip agama ini menyebabkan Siam dan Myanmar sering berperang untuk membuktikan negara yang sebenarnya pusat cakrawala.

Siam ix.

x. xi.

xii. xiii.

xiv.

xv.

xvi.

23. Huraikan undang-undang yang di amalkan di China dan Filipina sebelum kedatangan barat.

Pengenalan Undang2 di Filipina. v. Jenis undang2( Digubal oleh Datu) y Undang2 Hukum Marangtas y Kanun Kalantiau. y U ndang2 Islam.( Kanun Sulu) vi. Badan kehakiman. y Umalahokon akan umumkan undang2 yag akan dipraktikan. y Diadili oleh datu atau orang2 tua. y Dijalankan secara terbuka. y Tiada kerani atau peguam. y Semasa perbicaraan saksi angkat sumpah. y Sekiranya ada keraguan ada ujian y Cth Ujian: selam siapa lama x bersalah dan rendam tangan di air mendidih. vii. Perkara diadili. y Hubungan kekluargaan. y Pemilikan harta. y Ekonomi. y Kesalahan jenayah. y Penceraian. y Semua perkara tentang pentadbiran dan kemasyarakatan. viii. Hukuman. y Kesalahan berat. - Mem bunuh dan menyamun: Hukuman bunuh jadi hamba dab bakar hidup. y Kesalahan ringan - Hukuman sebat, digigit kerangga berenang beberapa jam atau didenda. China iii. iv. Tanggungjawab maharaja: seluruh sistem keadilan negara. Cth: Tidak melaksanakan keadilan maka seluruh negara akan ditimpa malang ( Konsep Mandat dari Syurga). Tanggungjawab berkumpulan: seorang membuat kesalahan sekiranya melarikan diri salah seorang cth dalam keluarga atau kumpulan perlu menerima hukuman. Kesalahan menderhaka seluruh keluarga dibunuh.

4. Prinsip: iv. Bersalah sehingga mambuktikan tidak bersalah. v. Disiasat menggunakan siksaan sehingga mengaku bersalah. vi. Hukuman : Konsep hukuman berkumpulan. 5. Jenis Undang - Bahagi dua. iii. Pentadbiran: y Sistem pemerintahan: cara pelantikan maharaja dan pembesar. y Keturunan: adat dan melindungi istana. iv. Jenayah: Berat dan ringan. 6. Cara pelaksanaan Dua bahagian iaitu c. Undang-undang Maharaja d. Undang2 Pembesar wilayah. - Biasanya pelaksana ialah denagn menggunakan : iii. Budi Bicara - Pemerintah - Gol yang diberikan kuasa. iv. Tiada badan penasihat menasihati jenis hukuman. Cth Hukuman: Nyawa dibalas nyawa.

Cekik, belasah, potong tubuh dan bunuh diri.

24. Bincangkan faktor serta dasar tutup pintu yang diamalkan di China dan Jepun pada pertengahan abad ke 19. Pengenalan. 2. China Faktor v. Ekonomi saradiri. - Mempu mengeluarkan keperluam sendiri. - Barat perlukan 3 barang berharga tts. vi. Kebimbangan barat campur tanagn barat. - Anggap bahawa tuhan ialah jesus. - Maharaja anak tuhan . - Sekiranya tidak dibendung akan menyebabkan gangguan dalam politik.kerana percangahan politik dan fahaman - Selaim itu , dalam politik barat anggap Negara semua sama. vii. Kebimbangan pencemaran budaya. - Kemasukan agama kristien. - Mampu menggugat agama tempatan dan ketaatan kepada maharaja. - Semasa pemerintahan M Yuen Chung perselisihan antara kristien Jesuit dan Dominican. - Beliau menganggap tidak baik untuk budaya China. viii. China anggap Negara middle kingdom. - Tidak perlu hubungan luar kerana pusat tamadun dunia. - Kerajaan lain adalah lebih rendah dan perlu dapatkan naungan dari China. Cara iv. Politik - Semasa pemerintahan Manchu telah amalkan dasar ini. - tidak beanarkan hubungan luar kecuali Negara yang menjadi Negara naungan cth: Thai, Viatnam. - 1793: Lord Macartney dihnatar untuk jalim hubungan diplo dan prd . x Berjaya. v. Ekonomi - Hanya dibuka pelabuhan Conton. - Melalui Co Hong (menentukan barang dan jumlah cukai.) - Urus niaga denga wang perak sahaja. - Barang yang dibeli harga rendah jual mahal selalu tipu hutang tak bayar dengan pedagang barat. vi. peraturan - Terdapat peraturan tetap berkenaan dengan social dan pol a. Kapal perang tidak boleh masuk pelabuhan. b. Wanita dan senjata x boleh masuk gudang di pelabuhan. c. Semua anak kapal mendaftar di macau. d. Orang asing x bolah ada lbh dari 8 orang pekerja China. e. X boleh buat sebarang hubungan dengan pegawai China kecuali denga Co hong. f. X boleh bebas dari kawasan yg ditetapkan. g. Orang asing x boleh naik kapal yng mampunyai bendaradab x blh menaiki kapal bertutup. h. Pulang bila habis musin berdagang. i. Kahwin perempuan cina x bolah. j. X boleh belajar bahasa cina. k. Hnya boleh bersiar2 di Flower Garden. Jepun

Faktor v. Ekonomi sara diri. Mampu mngeluarkan barang sendiri. vi. Bimbangcampurtangan kuasa asing. Sekirat asia tenggara Cht Sepanyol dan British Kuasai TM dan Filipina. Bimbang Jepun akan dikuasai oleh kuasa barat. vii. Penyebaran agama kristien. 1637-1638 pemberontakan Shimbara melibatkan gol Jepoun agam Kristien. Berjaya dihapuskan ttp bimbang dijadikan alas an untuk camputangan. viii. Sikap pedagang barat Sering menimbulkan pergaduhan kerana berebut kawasan perdagangan.

Cara viii. Umumkan larangan kapal Jpn keluar dari Jpn. ix. Kapal besar x dibina. x. Pddk Jpn x melancong. xi. 1639 haram aktiviti prd. xii. Tutup Negara dari hubg dipliomatik. xiii. Halau prd asing dan mubaligh keluar dari Jpn. xiv. Musnahkan gereja (Kyoto) Tamat Bila perjanjian Kanagawa ditandatangani. i. Jpn penting untuk As kerana - Kelasi dan nelayan yang tangkap paus dan anjing laut terdampar bila kapal pecah. - Persingahan untuk mendapatkan bekalan (air). ii. As hantar KOmodor Mathew Perry mendarat di Uraga. 1 tahun untuk fikir. iii. 31 Mac1854 perjanjian Kangawa. a. 3 pelabuhan dibuka: Nagasaki, Hokodate dan Shimoda . b. Layanan baik untuk kelasi terdampar bantuan kpd kapal bermaslah. Barng yang itemui akan disimpan hinggga dituntut. c. Konsul AS di Shimoda. d. Prd terhad di bawag peraturan Jpn. e. Layanan hak wil asingan. 25. Huraikan penentangan-penentangan awal terhadap kuasa barat di Indonesia dan Filipina pada abad ke 19. 26. Huraikan faktor-faktor berlakunya Revolusi 1932 di Siam dan Revolusi 1911 di China. Pengenalan y Revolusi China yang berlaku pada tahun 1911 dan Revolusi Siam pada tahun 1932 merupakan kemuncak penentangan yang agak berbeza sedikit kerana bukannya menghalau penjajah Barat tetapi menjurus kepada rasa tidak puas hati terhadap pemerintahan yang sedia ada. Revolusi digerakkan oleh gologan intelektual yang merasakan pembaharuan perlu dilakukan untuk membangunkan negara dan ianya mendapat sokongan rakyat. Revolusi China dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen dan Revolusi Siam dipimpin oleh Pride Panomyong. Revolusi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Isi A. Faktor-faktor meletusnya Revolusi China 1911 7. Kelemahan pemerintahan Manchu - menurunkan / menjatuhkan pemerintahan Dinasti Manchu dengan penubuhan Kerajaan Republik China di bawah Yuan Shih Kai - beberapa penentangan terbuka iaitu Pemberontakan Taiping (1850 1864, Pemberontakan Panthay (1885), Pemberontakan Nien (1853 1868) serta gerakan sulit While Lotus Society dan Heaven and Earth Society.

8.

9. 10.

11. 12.

Kelemahan kerajaan Manchu telah menyebabkan kemasukan orang Barat, masalah rasuah dan huru hara. Ini menyebabkan masalah kewangan. - Masalah bencana alam seperti banjir dan kemarau mengurangkan hasil pertanian. Ini dianggap kerajaan Manchu tidak mendapat mandat dari Tuhan. Kesengsaraan rakyat - Awal abad ke-20 penduduk China sekitar 400 juta dan wujud masalah kekurangan tanah untuk pertanian. - Masalah bencana alam seperti banjir dan kemarau. Kemasukan kuasa Barat - masyarakat China perlu menerima idea-idea Barat jika ingin maju tetapi ini tidak disenangi oleh oleh pemerintah Manchu. Penguasaan ekonomi oleh kuasa asing - kuasa Barat seperti British, Perancis, Rusia dan Amerika Syarikat menguasai pelabuhan utama akibat beberapa siri perjanjian seperti Perjanjian Nangking. - Mengakibatkan China kehilangan punca kewangan utama dan menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk tempatan terhadap pemerintah Manchu Peranan golongan terpelajar - Golongan terpelajar seperti Dr. Sun Yat Sen mempengaruhi masyarakat tempatan dan meniup semangat nasionalisme Kemudahan sistem perhubungan - kemudahan sistem perhubungan seperti rangkaian keretapi, jalan raya, pos dan telegraf mempercepatkan penyampaian idea.

B. Faktor-faktor Meletusnya Revolusi Siam 1932 y Meletusnya Revolusi Siam pada Jun 1932 mempunyai kaitan dengan pembaharuan yang diperkenalkan oleh Raja Mongkut dan Chulalongkon terutamanya dalam pendidikan. Hasilnya lahir golongan cerdik pandai dan liberal serta yang memikirkan demokrasi berparlimen. Antara faktor yang mempercepatkan berlakunya revolusi ini adalah: 6. Lahirnya golongan berpendidikan Barat - golongan ini merasakan perlu dilakukan pembaharuan dalam ekonomi, politik dan sosial. - Mendapat idea daripada didikan Barat dan terpengaruh dengan idea demokrasi seperti Profesor Pridi Panomyong, Mejar Pibul Songram. 7. Kelemahan pemerintah Raja Prajadhipok - Siam mengalami masalah ekonomi dan kewangan serius antara tahun 1913 1925 iaitu perbelanjaan negara meningkat sehingga 50% sedangkan pendapatan negara hanya 25% - Tindakan beliau memotong gaji tidak disenangi oleh pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan - Pembubaran pasukan The Wild Tiger Corps yang diasaskan oleh Raja Vajiravuth menimbulkan kemarahan di kalangan tentera kerana kehilangan pekerjaan. - Dituduh memberi jawatan tinggi kepada kerabat diraja 8. Dasar pilih kasih Prajadhipok - hanya mempercayai golongan diraja dalam membantu pemerintahan negara - menubuhkan Majlis Penasihat tetapi ahli-ahlinya hanya terbatas kepada putera-putera raja 9. Perselisihan antara golongan pemerintah dari kalangan kerabat diraja - mula dengan konflik antara Putera Bovaradej (Menteri Pertahanan) dengan Putera Purachatra (Menteri Perdagangan) pada tahun 1931 - mempunyai pendapat yang berbeza mengenai ekonomi dan penyelesaian - memberi gambaran yang kurang sihat kepada rakyat 10. Peranan Parti Rakyat - melalui kepimpinan Pridi Panomyong, Kolonel Bahul dan Mejar Pibul Songram telah melancarkan rampasan kuasa setelah penubuhan Parti Rakyat pada 26 Jun 1932

rampasan berlaku sewaktu Raja Prajadhipok berada di luar negara dan sekembalinya ke Siam selepas dua hari beliau terpaksa terima perlembagaan yang dirangka oleh Pridi Panomyong pada Disember 1932

Kesimpulan y Revolusi China yang berlaku pada tahun 1911 dan Revolusi Siam pada tahun 1932 merupakan peristiwa yang terjadi akibat daripada rasa tidak puas hati rakyat terhadap sistem pemerintahan beraja yang dianggap mengongkong pembaharuan dan pembangunan yang meliputi aspek sosial, ekonomi dan politik. Bezanya di China ianya didasarkan kepada pemerintahan yang bukan dari kalangan orang China tetapi dari golongan Manchu sementara di Siam pula berkait rapat dengan ketidakpuasan hati terhadap pemerintahan beraja sendiri secara mutlak.

27. Bincangkan system pentadbiran di Myanmar dan Thailand selepas Perang dunia pertama. Pengenalan y Huraian Kesimpulan.