1

SISTEM KOLOID
A. K O L O I D
S i s t e m k ol oi d a da l a h s ua t u b e nt u k c a mp ur a n ya n g k ea da a n n ya t er l et a k a nt a r a l a r ut a n da n s u s p e ns i ( c a mp u r a n ka s a r ) . S i s t e m k ol oi d i ni m e mp u n ya i s i f a t - s i f a t k ha s ya n g b er b e da da r i s i f a t l a r ut a n a t a u s u s p e ns i . Keadaan koloid bukan ciri dari zat tertentu karena semua zat, baik padat, cair, maupun gas, dapat dibuat dalam keadaan koloid. Sistem koloid sangat berkaitan erat dengan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Cairan tubuh, seperti darah adalah sistem koloid, bahan makanan seperti susu, keju, nasi, dan roti adalah sistem koloid. Cat, berbagai jenis obat, bahan kosmetik, tanah pertanian juga merupakan sistem koloid. Karena sistem koloid sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari, kita harus mempelajarinya lebih mendalam agar kita dapat menggunakannya dengan benar dan dapat bermanfaat untuk diri kita.

K ol oi d a da l a h s u a t u s i s t e m c a mp u r a n ³ met a s t a b i l ´ ( s e ol a h - ol a h s t a b i l , t a p i a ka n me mi s a h s et el a h w a kt u t er t e nt u ) . K ol oi d b er b e da d e n ga n l a r ut a n; l a r ut a n b er s i f a t s t a b i l . D i da l a m l a r ut a n k ol o i d s ec a r a u mu m, a da 2 z a t s eb a ga i b er i ku t : - Z a t t er d i s p er s i , ya k n i z a t ya n g t er l a r ut d i da l a m l a r ut a n k ol o i d - Z a t p e n d i s p er s i , ya k ni z a t p el a r ut di da l a m l a r ut a n k ol oi d

SISTEM KOLOID KIMIA

o mb a k. a s a p P a da t P a da t Cair P a da t S ol S ol P a da t C a t . ka s u r busa Obat s e mp r ot .2 B er da s a r ka n f a s e t er di s p er s i ma u p u n f a s e p e n d i s p er s i s u a t u k ol o i d di b a gi s e b a ga i b er i ku t : Fas e T er d i s p er s i Gas P e n di s p er s i N a ma k o l oi d C o nt o h Gas B u ka n k ol oi d. k na l p ot . S i fa t K o l o i d SISTEM KOLOID KIMIA . a ga r P a da t Gas A er os ol pa da t D eb u . ma y o n e s Cair P a da t G el M e nt e ga . l u mp u r ka c a . Cair Gas ka b u t . ga s a ga r - B. t i nt a T a na h. air s u s u. kocok s a b u n. kr i m Gas P a da t B u s a pa da t A er os ol c a i r B a t u a p u n g. ha i r s pr a y di u da r a Cair Cair E mu l s i Air s a nt a n. ka r e na ga s b er c a mp u r s e c a r a h o mo g e n Gas Cair Busa B u i h.

p a r t i k el k ol o i d t i da k me mi s a h j i ka p er mu ka a n k o l oi d. 3. C o nt o h : s i na r ma t a ha r i ya n g di ha m b ur ka n p a r t i k e l k o l oi d d i a n g ka s a . K a r e na g er a k a kt i f ya n g t er u s di d i a mka n. N or i t . P e nj er ni ha n a i r . Koloid Fe(OH)3 akan mengadsorbsi ion H+ sehingga menjadi bermuatan +. Gerak B rown G er a k B r o w n a da l a h g er a k p a r t i k e l k ol oi d da l a m me d i u m p e n di s p er s i s e c a r a t er u s me n er u s . hi n g ga l a n g i t b er w a r na b i r u p a da s i a n g ha r i da n j i n g ga pa da s or e ha r i . E f e k T y n d a l l Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya oleh larutan koloid. SISTEM KOLOID KIMIA . P e mu t i ha n gu l a t eb u . akan tolak-menolak sesamanya sehingga partikel-partikel koloid tidak akan saling menggerombol. c. 2.3 a. b. peristiwa di mana jalannya sinar dalam koloid dapat terlihat karena partikel koloid dapat menghamburkan sinar ke segala jurusan. S i f a t a ds or b s i di gu na ka n da l a m p r os es : 1. ka r e na a da n ya t u mb u ka n a nt a r a p a r t i k e l z a t t er di s p er s i da n z a t p e n di s p er s i . A d s o r b s i K o l o i d A ds or b s i K ol o i d a da l a h p e n y er a p a n zat at au ion pada me n er u s ini. d e b u da l a m r u a n ga n a ka n t er l i ha t j i ka a da s i na r ma s u k me l a l u i c el a h. Adanya muatan senama maka koloid Fe(OH). Contoh: koloid antara obat diare dan cairan dalam usus yang akan menyerap kuman penyebab diare.

C o nt o h : c er ob o n g p a b r i k ya n g di p a s a n gi l e mp e n g l o ga m ya n g b er mu a t a n l i s t r i k d e n g a n t u j u a n u nt u k me n g g u mp a l ka n d e b u n ya . K o a g u l as i K o l o i d K oa g u l a s i k o l oi d a da l a h p e n g g u mp a l a n k ol oi d ka r e na el e kt r ol i t ya n g mu a t a n n ya b er l a w a na n. J i ka k e da l a m k o l oi d di ma s u k ka n a r us s ea r a h me l a l u i el e kt r o da .dalam larutan sehingga akan bermuatan  dan tolak-menolak dengan sesamanya. K a r e na part ikel k o l oi d me mp u n ya i mu a t a n ma ka da p a t b er g er a k da l a m me d a n l i s t r i k. ma ka kol o i d b er mu a t a n p os i t i f a ka n b er g er a k me n u j u el e kt r o da n e ga t i f da n s es a mp a i di el e kt r o d a n e ga t i f a ka n t er j a di p e n et r a l a n mu a t a n da n k ol oi d a ka n m e n g g u mp a l ( k oa g u l a s i ) . maka koloid As2S3 tidak akan menggerombol. SISTEM KOLOID KIMIA . Contoh: kotoran pada air yang digumpalkan oleh tawas sehingga air menjadi jernih.4 Koloid As2S3 akan mengadsorbsi ion OH. E l e kt r of or es i s a da l a h g er a ka n pa r t i k el k ol oi d ka r e na p e n ga r u h me da n l i s t r i k. d . M u at a n K o l o i d d a n E l e k t r o f o r e s i s M ua t a n K ol oi d d i t e nt u ka n ol e h mu a t a n i o n ya n g t er s er a p p er mu ka a n k ol oi d. e.

 Pengadukan.K ol o i d L i of i l K ol oi d L i of i l a da l a h k ol oi d ya n g me n ga ds or b s i c a i r a n. pendinginan atau pengadukan cepat. basa.K ol o i d L i of ob Koloid Liofob adalah kolid yang tidak mengadsorbsi cairan. Koloid akan mengalami koagulasi dengan cara: 1. atau garam). Kimia Dengan penambahan elektrolit (asam. SISTEM KOLOID KIMIA . yakni pemurnian medium pendispersi dari elektrolit. C o nt o h : a ga r . Mekanik Cara mekanik dilakukan dengan pemanasan.  Penambahan ion dengan muatan besar (contoh: tawas).a ga r . Contoh: Fe(OH)3 yang bermuatan positif akan menggumpal jika dicampur As2S3 yang bermuatan negatif. Koloid Liofil dan Koloid Liofob . s e h i n g ga t er b e nt u k s e l u b u n g di s e k e l i l i n g k ol oi d.5 F a kt or . Contoh: susu + sirup masam " menggumpal lumpur + tawas " menggumpal Dengan mencampurkan 2 macam koloid dengan muatan yang berlawanan.f a kt or ya n g me n y e b a b ka n k oa g u l a s i :  Perubahan suhu. cairan pendispersi harus bebas dari elektrolit dengan cara dialisis. . 2. Agar muatan koloid stabil. f.  Pencampuran koloid positif dan koloid negatif.

b. Koloid lain ini disebut koloid pelindung. U nt u k k ol o i d ya n g b er u p a e mu l s i da p a t di g u na ka n e mu l ga t or ya i t u zat ya n g da p a t t er t a r i k p a da kedua caira n ya n g m e mb e nt u k e mu l s i C o nt o h : s a b u n d et er j e n s eb a ga i e mu l g a t or da r i e mu l s i mi n ya k da n a i r . k e da l a m k o l oi d b i a s a n ya di t a mb a h ka n e mu l s i f i er .i o n ya n g m e n g g a n g g u k e s t a b i l a n k o l oi d. i . s el o p a n a t a u kol o d i o n. K e s t ab i l a n K o l o i d a . t i nt a . c a t . C o nt o h : es kr i m. da p a t di l a ku ka n c a r a d i a l i s i s . P e mu r n i a n K o l o i d U nt u k me mu r ni ka n k o l oi d ya i t u me n g h i l a n g ka n i o n . C o nt o h : k er t a s p er ka me n. ya i t u z a t p e n y et a b i l a ga r k o l oi d s t a b i l . C o nt o h : s u s u mer u p a ka n e mu l s i l e ma k di da l a m a i r d e n ga n ka s ei n s eb a ga i e mu l s i f i er . B a n ya k k ol o i d ya n g ha r u s di p er t a h a n ka n da l a m b e nt u k k o l oi d u nt u k p e n g g u na a n n ya . A ga r l a r u t a n k o l i d s t a b i l . E mu l as i E mu l a s i a da l a h k o l i d ca i r a n da l a m me d i u m c a i r . SISTEM KOLOID KIMIA . C o nt o h : g el a t i n p a da s ol F e( O H ) 3 .6 g. K ol oi d ya n g a ka n di mu r ni ka n di m a s u k ka n ke ka nt o n g ya n g t er b u a t da r i s el a p u t s e mi p er mea b el ya i t u s el a p u t ya n g ha n y a da p a t di l e w a t i pa r t i k el i o n s a j a da n t i da k da p a t di l e w a t i mol e k u l k o l oi d. h. Untuk itu digunakan koloid lain yang dapat membentuk lapisan di sekeliling koloid tersebut.

or a n g t er s eb u t ha r u s me n j a l a n i ³ c u c i da r a h´ d e n ga n m es i n di a l i s a t or di r u ma h s a ki t . P e n g gu mp a l a n pa r t i k el i n i da p a t di l a ku ka n d e n g a n ca r a s eb a ga i b er i ku t : 1. P r os es di a l i s i s a ka n di p er c ep a t j i ka di da l a m b ej a na di b er i ka n a r us l i s t r i k ya n g di s e b u t e l e kt r o di a l i s i s . R ea ks i P e n g e n da p a n Pembuatan sistem koloid dengan cara ini dilakukan dengan mencampurkan larutan elektrolit sehingga menghasilkan endapan. C. C o nt o h : A g N O 3 + N a C l 2. R ea ks i H i dr ol i s i s R ea ks i hi dr ol i s i s a da l a h r ea ks i s u a t u za t d e n ga n a i r . K ol oi d j u ga da p a t di m u r ni ka n d e n g a n p e n ya r i n g u l t r a .i o n da l a m k ol o i d a ka n k e l u a r da r i ka nt o n g da n k e l u a r da r i b e j a na da n k ol oi d t er t i n g ga l da l a m ka nt o n g. S i s t e m k o l oi d da p a t di b u a t d e n ga n mer ea ks i ka n s u a t u z a t d e n ga n a i r . M a ka a p a b i l a s es e or a n g me n d er i t a ga ga l gi nj a l . C ar a K o n d e n s as i P e mb u a t a n s i s t e m k o l oi d d e n g a n c a r a k o n d e n s a s i di l a ku ka n denga n cara p e n g g u mp a l a n part ikel ya n g s a n ga t kecil . P e m b u a t a n S i s te m K o l o i d 1. P r os es p e mi s a ha n k ot or a n ha s i l met a b o l i s me da r i da r a h o l e h gi n j a l t er ma s u k pr os es d i a l i s i s . C o nt o h : A l C l 3 + H 2 O Al(OH)3 (s) + HC l A gC l ( s ) + N a N O 3 SISTEM KOLOID KIMIA . ma ka i o n .7 K a nt o n g k ol o i d di ma s u k ka n k e da l a m b ej a na ya n g b er i s i a i r m e n g a l i r .

1. k o l oi d.8 3. C a r a M e ka ni k U k u r a n p a r t i k el s u s p e ns i d i p er k e c i l d e n ga n c a r a p e n g g i l i n ga n z a t p a da t . R ea ks i P er g e s er a n C o nt o h : p e mb u a t a n s ol A s 2 S 3 d e n ga n c a r a me n g a l i r ka n ga s H 2 S k e da l a m l a r u a t n H 3 A s O 3 e nc er p a da s u hu t er t e nt u . C ar a D i s p e r s i P e mb u a t a n sist em k ol o i d d e n ga n cara di s p er s i di l a ku ka n d e n g a n me mp er k e c i l pa r t i k el s u s p e ns i ya n g t er l a l u b es a r me n j a d i part ikel k o l oi d. R ea ks i P er ga nt i a n P el a r ut C o nt o h : p e mb u a t a n gel ka l s i u m a s et a t d e n ga n car a 6 H2 O + As2 S3 Au + HC l + HC OOH m e na mb a h ka n a l k o h o l 9 6 % k e da l a m l a r ut a n ka l s i u m a s et a t j e nu h.p a r t i k el ka s a r me n j a di SISTEM KOLOID KIMIA . R ea ks i R e d o ks Pembuatan koloid dapat terbentuk dari hasil reaksi redoks. 2. p e me c a ha n p a r t i k e l . d e n g a n me n g ha l u s ka n b u t i r a n b es a r k e mu d i a n di a du k da l a m me d i u m p e n d i s p er s i . C o nt o h : pa da l a r u t a n e ma s R ea ks i : A u C l 3 + H C O H E ma s f or ma l d e h i d 4. R ea ks i : 2 H 3 A s O 3 + 3 H 2 S 5.

d i c a mp ur ka n k e da l a m air a ka n me mb e nt u k k o l oi d d e n ga n k ot or a n a i r . a ga r . s e hi n g ga p a r t i k e l e n da p a n a ka n d i p e c a h. M e mb u a t t i nt a d e n g a n me n g ha l u s ka n k a r b o n p a da p e n g gi l i n g k o l oi d k e mu di a n di d i s p er s i ka n da l a m a i r .9 C o nt o h : G u mp a l a n t a w a s di g i l i n g. e n da p a n A l ( O H ) 3 di p e p t i s a s i ol e h A l C l 3 . 2. ka r et di p ep t i s a s i o l e h b e ns i n. gu l a a k a n l a r ut da n b el er a n g me n j a di s ol . C a r a B u s ur B r e di a / Br e di g P e mb u a t a n k ol oi d d e n ga n car a b u s ur Br edia/ Br edi g l o ga m a ka n di l a ku ka n d e n g a n me n c e l u p ka n 2 ka w a t l o ga m ( el e kt r o d a ) ya n g di a l i r i listr ik ke da l a m air. C a r a P ep t i s a s i P e mb u a t a n k o l oi d d e n g a n c a r a p ep t i s a s i a da l a h p e mb u a t a n k o l oi d d e n ga n m e na mb a h ka n i o n s ej e n i s . k e mu di a n di l a r ut ka n da l a m a i r . s e h i n g ga ka w a t m e mb e nt u k p a r t i k e l k ol oi d b er u p a d e b u di da l a m a i r . C o nt o h : s ol F e( O H ) 3 d e n g a n me na mb a h ka n F eC l 3 . M e mb u a t s ol b el er a n g d e n ga n me n g ha l u s ka n b el er a n g b er s a ma g u l a ( 1 : 1 ) p a da p e n g g i l i n g k o l oi d. s ol N i S d e n g a n me na mb a h ka n H 2 S . SISTEM KOLOID KIMIA .a ga r di p e p t i s a s i ol e h a i r . 3.

2. M a ka na n : es kr i m. b o d y l ot i o n. P i r i n ga n : mi s a l n ya gl o b u l i n da l a m da r a h. B u l a t a n : mi s a l n ya vi r u s . K ol o i d. O b a t . S u s p e ns i . c o nt o h: s us u d e n ga n a i r . 2. c o nt o h: p a s i r da l a m a i r . C a mp u r a n t er b a gi me n j a di 2.a g a r . E. B e b e r a p a M a c a m K ol o i d 1. K os me t i k : ha i r cr ea m. C a mp u r a n h et er o g e n da p a t di b e da ka n m e n j a di 2 ma c a m.ob a t a n : s a l ep . kr i m. S er a t : mi s a l n ya s e l u l os a . 2. D. SISTEM KOLOID KIMIA . c o nt o h: l a r u t a n g u l a da l a m a i r . a er os ol c a i r : ka b u t . 2. 4. G. a s a p. Be n t u k P a r t i k e l K o l oi d 1. C a r a U l t r a s o ni k ya i t u p e n g ha n c u r a n b u t i r a n b es a r d e n g a n u l t r a s o n i k ( f r e ku e n s i > 2 0. P e n g g u n a a n S i ste m K o l oi d 1. F a s e k o nt i n y u : me d i u m p e n d i s p er s i j u ml a h n ya l eb i h b a n ya k. a w a n. C o nt o h : a er os ol p a da t : d e b u . C a mp u r a n h o mo g e n di s eb u t l a r ut a n. K o m p o n e n P e n y u s u n K ol o i d 1. 4. s i l i ka .10 4. ya i t u : S i s t e m k o l oi d t er ma s u k da l a m b e nt u k c a mp u r a n. F . A er os o l a da l a h s i s t e m k ol o i d di ma na p a r t i k e l p a da t a t a u c a i r t er di s p er s i da l a m ga s . 3. ca t . B a t a n g : mi s a l n ya vi r u s . I n du s t r i : t i nt a . ya i t u : 1. 3. 0 0 0 H z ) C a mp u r a n h et er o g e n. s ki n s pr a y. mi n ya k i k a n. F a s e di s k o nt i n y u : me d i u m t er di s p er s i j u ml a h n ya l a b i h ba n ya k. j el l y da n a ga r .

11 B a ha n p e n d i n g i n da n p e n d or o n g ya n g s er i n g di g u na ka n a da l a h K l or o F l u or o K a r b o n ( C F C ) . e. s ol pr ot ei n. s ol g e l a t i n SISTEM KOLOID KIMIA . C o nt o h : s a b u n u nt u k me n g e mu l s i ka n mi n ya k da n a i r . E mu l s i a da l a h s i s t e m k ol o i d di ma na z a t t er di s p er s i da n p e n di s p er s i a da l a h z a t ca i r ya n g t i da k da p a t b er c a mp u r . a p a b i l a m e n g a l a mi k oa g u l a s i s u ka r m e n j a di s o l l a gi B i a s a n ya t er di r i a t a s z a t a n or ga ni k K e k e nt a l a n n ya r e n da h G er a k B r o w n t er l i ha t j el a s M u da h di k oa gu l a s i ka n ol e h e l e kt r ol i t U mu mn y a di b u a t d e n ga n c a r a k o n d e ns a s i E f e k T y n da l l j el a s C o nt o h : s ol l o ga m. U nt u k me mb e nt u k e mu l s i di gu na ka n z a t p e n g e mu l s i a t a u e mu l ga t or ya i t u za t ya n g da p a t t er t a r i k ol e h k e d u a z a t c a i r t er s eb u t . 2. M i s a l n ya : E mu l s i mi n ya k da l a m a i r : s a nt a n. S ol a da l a h s u a t u s i s t e m k o l oi d d i ma na p a r t i k e l p a da t t er d i s p er s i da l a m z a t c a i r . h. N o. s ol b el er a n g. s o l s u l f i da c. f. b. s ol s a b u n. a. mi n ya k b u mi . E mu l s i a i r da l a m mi n ya k : me nt e g a . s ol A s 2 S 3 . s u s u. l a t e ks . mi n ya k r a mb u t . H i dr of i l M e na r i k mol e k u l a i r hi n g ga m e n y e l u b u n g i pa r t i k el t er di s p er s i R e v er s i b el . mi n ya k i ka n. i. 2. b i l a me n ga l a mi k oa gu l a s i a ka n da p a t me mb e nt u k s ol l a gi j i ka di t a mb a h l a gi me d i u m p e n di s p er s i n ya B i a s a n ya t er di r i a t a s z a t or ga ni k K e k e nt a l a n n ya t i n g g i G er a k B r o w n t i da k j el a s S u ka r di k oa gu l a s i ka n ol e h el e kt r ol i t U mu mn y a di b u a t d e n ga n c a r a di s p er s i E f e k T y n da l l k ur a n g j el a s C o nt o h : s ol ka nj i . H i dr of ob T i da k me na r i k mol e k u l a i r t et a p i me n g a ds or b s i i o n T i da k r e v er s i b l e. g. s ol F e( O H ) 3 . d. ka s ei n s eb a ga i e mu l ga t or p a da s u s u.

Z a t . 5. j el l y u nt u k me na t a r a mb u t .a ga r .12 4. B u i h a da l a h s i s t e m k ol o i d da r i ga s ya n g t er di s p er s i da l a m z a t c a i r . C o nt o h : s a b u n.z a t ya n g da p a t me me c a h/ me n c e ga h b u i h ya i t u et er . i s oa mi l alkohol. C o nt o h : a ga r . s el a i . l e m ka n j i . pr ot ei n. d et er g e n. G el / J el a da l a h k ol o i d l i of i l s et e n ga h ka ku . SISTEM KOLOID KIMIA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful