SISTEM KOLOID

1

SISTEM KOLOID
A. K O L O I D
S i s t e m k ol oi d a da l a h s ua t u b e nt u k c a mp ur a n ya n g k ea da a n n ya t er l et a k a nt a r a l a r ut a n da n s u s p e ns i ( c a mp u r a n ka s a r ) . S i s t e m k ol oi d i ni m e mp u n ya i s i f a t - s i f a t k ha s ya n g b er b e da da r i s i f a t l a r ut a n a t a u s u s p e ns i . Keadaan koloid bukan ciri dari zat tertentu karena semua zat, baik padat, cair, maupun gas, dapat dibuat dalam keadaan koloid. Sistem koloid sangat berkaitan erat dengan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Cairan tubuh, seperti darah adalah sistem koloid, bahan makanan seperti susu, keju, nasi, dan roti adalah sistem koloid. Cat, berbagai jenis obat, bahan kosmetik, tanah pertanian juga merupakan sistem koloid. Karena sistem koloid sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari, kita harus mempelajarinya lebih mendalam agar kita dapat menggunakannya dengan benar dan dapat bermanfaat untuk diri kita.

K ol oi d a da l a h s u a t u s i s t e m c a mp u r a n ³ met a s t a b i l ´ ( s e ol a h - ol a h s t a b i l , t a p i a ka n me mi s a h s et el a h w a kt u t er t e nt u ) . K ol oi d b er b e da d e n ga n l a r ut a n; l a r ut a n b er s i f a t s t a b i l . D i da l a m l a r ut a n k ol o i d s ec a r a u mu m, a da 2 z a t s eb a ga i b er i ku t : - Z a t t er d i s p er s i , ya k n i z a t ya n g t er l a r ut d i da l a m l a r ut a n k ol o i d - Z a t p e n d i s p er s i , ya k ni z a t p el a r ut di da l a m l a r ut a n k ol oi d

SISTEM KOLOID KIMIA

Cair Gas ka b u t . ka s u r busa Obat s e mp r ot . kocok s a b u n.2 B er da s a r ka n f a s e t er di s p er s i ma u p u n f a s e p e n d i s p er s i s u a t u k ol o i d di b a gi s e b a ga i b er i ku t : Fas e T er d i s p er s i Gas P e n di s p er s i N a ma k o l oi d C o nt o h Gas B u ka n k ol oi d. a s a p P a da t P a da t Cair P a da t S ol S ol P a da t C a t . t i nt a T a na h. l u mp u r ka c a . S i fa t K o l o i d SISTEM KOLOID KIMIA . ha i r s pr a y di u da r a Cair Cair E mu l s i Air s a nt a n. ga s a ga r - B. o mb a k. air s u s u. ma y o n e s Cair P a da t G el M e nt e ga . k na l p ot . ka r e na ga s b er c a mp u r s e c a r a h o mo g e n Gas Cair Busa B u i h. a ga r P a da t Gas A er os ol pa da t D eb u . kr i m Gas P a da t B u s a pa da t A er os ol c a i r B a t u a p u n g.

c. S i f a t a ds or b s i di gu na ka n da l a m p r os es : 1. C o nt o h : s i na r ma t a ha r i ya n g di ha m b ur ka n p a r t i k e l k o l oi d d i a n g ka s a . Contoh: koloid antara obat diare dan cairan dalam usus yang akan menyerap kuman penyebab diare. peristiwa di mana jalannya sinar dalam koloid dapat terlihat karena partikel koloid dapat menghamburkan sinar ke segala jurusan. hi n g ga l a n g i t b er w a r na b i r u p a da s i a n g ha r i da n j i n g ga pa da s or e ha r i .3 a. p a r t i k el k ol o i d t i da k me mi s a h j i ka p er mu ka a n k o l oi d. A d s o r b s i K o l o i d A ds or b s i K ol o i d a da l a h p e n y er a p a n zat at au ion pada me n er u s ini. 3. d e b u da l a m r u a n ga n a ka n t er l i ha t j i ka a da s i na r ma s u k me l a l u i c el a h. P e mu t i ha n gu l a t eb u . ka r e na a da n ya t u mb u ka n a nt a r a p a r t i k e l z a t t er di s p er s i da n z a t p e n di s p er s i . b. Adanya muatan senama maka koloid Fe(OH). akan tolak-menolak sesamanya sehingga partikel-partikel koloid tidak akan saling menggerombol. 2. N or i t . P e nj er ni ha n a i r . SISTEM KOLOID KIMIA . Koloid Fe(OH)3 akan mengadsorbsi ion H+ sehingga menjadi bermuatan +. Gerak B rown G er a k B r o w n a da l a h g er a k p a r t i k e l k ol oi d da l a m me d i u m p e n di s p er s i s e c a r a t er u s me n er u s . E f e k T y n d a l l Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya oleh larutan koloid. K a r e na g er a k a kt i f ya n g t er u s di d i a mka n.

C o nt o h : c er ob o n g p a b r i k ya n g di p a s a n gi l e mp e n g l o ga m ya n g b er mu a t a n l i s t r i k d e n g a n t u j u a n u nt u k me n g g u mp a l ka n d e b u n ya . maka koloid As2S3 tidak akan menggerombol. J i ka k e da l a m k o l oi d di ma s u k ka n a r us s ea r a h me l a l u i el e kt r o da . M u at a n K o l o i d d a n E l e k t r o f o r e s i s M ua t a n K ol oi d d i t e nt u ka n ol e h mu a t a n i o n ya n g t er s er a p p er mu ka a n k ol oi d. Contoh: kotoran pada air yang digumpalkan oleh tawas sehingga air menjadi jernih. K a r e na part ikel k o l oi d me mp u n ya i mu a t a n ma ka da p a t b er g er a k da l a m me d a n l i s t r i k. d . K o a g u l as i K o l o i d K oa g u l a s i k o l oi d a da l a h p e n g g u mp a l a n k ol oi d ka r e na el e kt r ol i t ya n g mu a t a n n ya b er l a w a na n. ma ka kol o i d b er mu a t a n p os i t i f a ka n b er g er a k me n u j u el e kt r o da n e ga t i f da n s es a mp a i di el e kt r o d a n e ga t i f a ka n t er j a di p e n et r a l a n mu a t a n da n k ol oi d a ka n m e n g g u mp a l ( k oa g u l a s i ) . SISTEM KOLOID KIMIA . e.4 Koloid As2S3 akan mengadsorbsi ion OH.dalam larutan sehingga akan bermuatan  dan tolak-menolak dengan sesamanya. E l e kt r of or es i s a da l a h g er a ka n pa r t i k el k ol oi d ka r e na p e n ga r u h me da n l i s t r i k.

Mekanik Cara mekanik dilakukan dengan pemanasan.f a kt or ya n g me n y e b a b ka n k oa g u l a s i :  Perubahan suhu.a ga r . f.5 F a kt or . cairan pendispersi harus bebas dari elektrolit dengan cara dialisis. atau garam). SISTEM KOLOID KIMIA . Contoh: Fe(OH)3 yang bermuatan positif akan menggumpal jika dicampur As2S3 yang bermuatan negatif. Contoh: susu + sirup masam " menggumpal lumpur + tawas " menggumpal Dengan mencampurkan 2 macam koloid dengan muatan yang berlawanan. s e h i n g ga t er b e nt u k s e l u b u n g di s e k e l i l i n g k ol oi d. Koloid Liofil dan Koloid Liofob . Kimia Dengan penambahan elektrolit (asam. basa. Agar muatan koloid stabil. yakni pemurnian medium pendispersi dari elektrolit. C o nt o h : a ga r . .  Penambahan ion dengan muatan besar (contoh: tawas).K ol o i d L i of i l K ol oi d L i of i l a da l a h k ol oi d ya n g me n ga ds or b s i c a i r a n. pendinginan atau pengadukan cepat.K ol o i d L i of ob Koloid Liofob adalah kolid yang tidak mengadsorbsi cairan. 2.  Pengadukan.  Pencampuran koloid positif dan koloid negatif. Koloid akan mengalami koagulasi dengan cara: 1.

K e s t ab i l a n K o l o i d a . Koloid lain ini disebut koloid pelindung. t i nt a . P e mu r n i a n K o l o i d U nt u k me mu r ni ka n k o l oi d ya i t u me n g h i l a n g ka n i o n . Untuk itu digunakan koloid lain yang dapat membentuk lapisan di sekeliling koloid tersebut. K ol oi d ya n g a ka n di mu r ni ka n di m a s u k ka n ke ka nt o n g ya n g t er b u a t da r i s el a p u t s e mi p er mea b el ya i t u s el a p u t ya n g ha n y a da p a t di l e w a t i pa r t i k el i o n s a j a da n t i da k da p a t di l e w a t i mol e k u l k o l oi d. ya i t u z a t p e n y et a b i l a ga r k o l oi d s t a b i l . A ga r l a r u t a n k o l i d s t a b i l . c a t . s el o p a n a t a u kol o d i o n. C o nt o h : k er t a s p er ka me n. i . C o nt o h : es kr i m. b. U nt u k k ol o i d ya n g b er u p a e mu l s i da p a t di g u na ka n e mu l ga t or ya i t u zat ya n g da p a t t er t a r i k p a da kedua caira n ya n g m e mb e nt u k e mu l s i C o nt o h : s a b u n d et er j e n s eb a ga i e mu l g a t or da r i e mu l s i mi n ya k da n a i r . C o nt o h : s u s u mer u p a ka n e mu l s i l e ma k di da l a m a i r d e n ga n ka s ei n s eb a ga i e mu l s i f i er . SISTEM KOLOID KIMIA . E mu l as i E mu l a s i a da l a h k o l i d ca i r a n da l a m me d i u m c a i r . C o nt o h : g el a t i n p a da s ol F e( O H ) 3 . h.i o n ya n g m e n g g a n g g u k e s t a b i l a n k o l oi d. B a n ya k k ol o i d ya n g ha r u s di p er t a h a n ka n da l a m b e nt u k k o l oi d u nt u k p e n g g u na a n n ya .6 g. da p a t di l a ku ka n c a r a d i a l i s i s . k e da l a m k o l oi d b i a s a n ya di t a mb a h ka n e mu l s i f i er .

i o n da l a m k ol o i d a ka n k e l u a r da r i ka nt o n g da n k e l u a r da r i b e j a na da n k ol oi d t er t i n g ga l da l a m ka nt o n g. or a n g t er s eb u t ha r u s me n j a l a n i ³ c u c i da r a h´ d e n ga n m es i n di a l i s a t or di r u ma h s a ki t . C ar a K o n d e n s as i P e mb u a t a n s i s t e m k o l oi d d e n g a n c a r a k o n d e n s a s i di l a ku ka n denga n cara p e n g g u mp a l a n part ikel ya n g s a n ga t kecil . C o nt o h : A l C l 3 + H 2 O Al(OH)3 (s) + HC l A gC l ( s ) + N a N O 3 SISTEM KOLOID KIMIA . ma ka i o n . R ea ks i P e n g e n da p a n Pembuatan sistem koloid dengan cara ini dilakukan dengan mencampurkan larutan elektrolit sehingga menghasilkan endapan. P e m b u a t a n S i s te m K o l o i d 1. S i s t e m k o l oi d da p a t di b u a t d e n ga n mer ea ks i ka n s u a t u z a t d e n ga n a i r . P e n g gu mp a l a n pa r t i k el i n i da p a t di l a ku ka n d e n g a n ca r a s eb a ga i b er i ku t : 1. P r os es p e mi s a ha n k ot or a n ha s i l met a b o l i s me da r i da r a h o l e h gi n j a l t er ma s u k pr os es d i a l i s i s . C o nt o h : A g N O 3 + N a C l 2. P r os es di a l i s i s a ka n di p er c ep a t j i ka di da l a m b ej a na di b er i ka n a r us l i s t r i k ya n g di s e b u t e l e kt r o di a l i s i s . K ol oi d j u ga da p a t di m u r ni ka n d e n g a n p e n ya r i n g u l t r a . C.7 K a nt o n g k ol o i d di ma s u k ka n k e da l a m b ej a na ya n g b er i s i a i r m e n g a l i r . R ea ks i H i dr ol i s i s R ea ks i hi dr ol i s i s a da l a h r ea ks i s u a t u za t d e n ga n a i r . M a ka a p a b i l a s es e or a n g me n d er i t a ga ga l gi nj a l .

C a r a M e ka ni k U k u r a n p a r t i k el s u s p e ns i d i p er k e c i l d e n ga n c a r a p e n g g i l i n ga n z a t p a da t .p a r t i k el ka s a r me n j a di SISTEM KOLOID KIMIA . p e me c a ha n p a r t i k e l . R ea ks i R e d o ks Pembuatan koloid dapat terbentuk dari hasil reaksi redoks. d e n g a n me n g ha l u s ka n b u t i r a n b es a r k e mu d i a n di a du k da l a m me d i u m p e n d i s p er s i . k o l oi d.8 3. R ea ks i : 2 H 3 A s O 3 + 3 H 2 S 5. C o nt o h : pa da l a r u t a n e ma s R ea ks i : A u C l 3 + H C O H E ma s f or ma l d e h i d 4. 1. R ea ks i P er g e s er a n C o nt o h : p e mb u a t a n s ol A s 2 S 3 d e n ga n c a r a me n g a l i r ka n ga s H 2 S k e da l a m l a r u a t n H 3 A s O 3 e nc er p a da s u hu t er t e nt u . C ar a D i s p e r s i P e mb u a t a n sist em k ol o i d d e n ga n cara di s p er s i di l a ku ka n d e n g a n me mp er k e c i l pa r t i k el s u s p e ns i ya n g t er l a l u b es a r me n j a d i part ikel k o l oi d. R ea ks i P er ga nt i a n P el a r ut C o nt o h : p e mb u a t a n gel ka l s i u m a s et a t d e n ga n car a 6 H2 O + As2 S3 Au + HC l + HC OOH m e na mb a h ka n a l k o h o l 9 6 % k e da l a m l a r ut a n ka l s i u m a s et a t j e nu h. 2.

e n da p a n A l ( O H ) 3 di p e p t i s a s i ol e h A l C l 3 . k e mu di a n di l a r ut ka n da l a m a i r . s e h i n g ga ka w a t m e mb e nt u k p a r t i k e l k ol oi d b er u p a d e b u di da l a m a i r . SISTEM KOLOID KIMIA . C a r a P ep t i s a s i P e mb u a t a n k o l oi d d e n g a n c a r a p ep t i s a s i a da l a h p e mb u a t a n k o l oi d d e n ga n m e na mb a h ka n i o n s ej e n i s . 3.9 C o nt o h : G u mp a l a n t a w a s di g i l i n g. ka r et di p ep t i s a s i o l e h b e ns i n. C o nt o h : s ol F e( O H ) 3 d e n g a n me na mb a h ka n F eC l 3 . M e mb u a t t i nt a d e n g a n me n g ha l u s ka n k a r b o n p a da p e n g gi l i n g k o l oi d k e mu di a n di d i s p er s i ka n da l a m a i r . d i c a mp ur ka n k e da l a m air a ka n me mb e nt u k k o l oi d d e n ga n k ot or a n a i r . M e mb u a t s ol b el er a n g d e n ga n me n g ha l u s ka n b el er a n g b er s a ma g u l a ( 1 : 1 ) p a da p e n g g i l i n g k o l oi d. gu l a a k a n l a r ut da n b el er a n g me n j a di s ol . s ol N i S d e n g a n me na mb a h ka n H 2 S . s e hi n g ga p a r t i k e l e n da p a n a ka n d i p e c a h. C a r a B u s ur B r e di a / Br e di g P e mb u a t a n k ol oi d d e n ga n car a b u s ur Br edia/ Br edi g l o ga m a ka n di l a ku ka n d e n g a n me n c e l u p ka n 2 ka w a t l o ga m ( el e kt r o d a ) ya n g di a l i r i listr ik ke da l a m air. 2. a ga r .a ga r di p e p t i s a s i ol e h a i r .

C o nt o h : a er os ol p a da t : d e b u . s ki n s pr a y. 3. 3.ob a t a n : s a l ep . 2. ca t . B e b e r a p a M a c a m K ol o i d 1. mi n ya k i k a n. ya i t u : 1. M a ka na n : es kr i m. c o nt o h: l a r u t a n g u l a da l a m a i r . s i l i ka . I n du s t r i : t i nt a . C a r a U l t r a s o ni k ya i t u p e n g ha n c u r a n b u t i r a n b es a r d e n g a n u l t r a s o n i k ( f r e ku e n s i > 2 0. K ol o i d. a s a p. c o nt o h: p a s i r da l a m a i r . K o m p o n e n P e n y u s u n K ol o i d 1. E. A er os o l a da l a h s i s t e m k ol o i d di ma na p a r t i k e l p a da t a t a u c a i r t er di s p er s i da l a m ga s . c o nt o h: s us u d e n ga n a i r . K os me t i k : ha i r cr ea m. C a mp u r a n h o mo g e n di s eb u t l a r ut a n. Be n t u k P a r t i k e l K o l oi d 1. 2. b o d y l ot i o n.10 4. F a s e di s k o nt i n y u : me d i u m t er di s p er s i j u ml a h n ya l a b i h ba n ya k. 4. O b a t . S er a t : mi s a l n ya s e l u l os a . F a s e k o nt i n y u : me d i u m p e n d i s p er s i j u ml a h n ya l eb i h b a n ya k. F . C a mp u r a n t er b a gi me n j a di 2. B a t a n g : mi s a l n ya vi r u s . 2. j el l y da n a ga r . 4. ya i t u : S i s t e m k o l oi d t er ma s u k da l a m b e nt u k c a mp u r a n. a w a n. kr i m. a er os ol c a i r : ka b u t . 0 0 0 H z ) C a mp u r a n h et er o g e n. D. P i r i n ga n : mi s a l n ya gl o b u l i n da l a m da r a h.a g a r . G. 2. C a mp u r a n h et er o g e n da p a t di b e da ka n m e n j a di 2 ma c a m. P e n g g u n a a n S i ste m K o l oi d 1. SISTEM KOLOID KIMIA . S u s p e ns i . B u l a t a n : mi s a l n ya vi r u s .

s ol s a b u n. M i s a l n ya : E mu l s i mi n ya k da l a m a i r : s a nt a n. H i dr of i l M e na r i k mol e k u l a i r hi n g ga m e n y e l u b u n g i pa r t i k el t er di s p er s i R e v er s i b el . S ol a da l a h s u a t u s i s t e m k o l oi d d i ma na p a r t i k e l p a da t t er d i s p er s i da l a m z a t c a i r . U nt u k me mb e nt u k e mu l s i di gu na ka n z a t p e n g e mu l s i a t a u e mu l ga t or ya i t u za t ya n g da p a t t er t a r i k ol e h k e d u a z a t c a i r t er s eb u t .11 B a ha n p e n d i n g i n da n p e n d or o n g ya n g s er i n g di g u na ka n a da l a h K l or o F l u or o K a r b o n ( C F C ) . s ol F e( O H ) 3 . C o nt o h : s a b u n u nt u k me n g e mu l s i ka n mi n ya k da n a i r . E mu l s i a i r da l a m mi n ya k : me nt e g a . h. s ol pr ot ei n. s u s u. g. s ol A s 2 S 3 . a p a b i l a m e n g a l a mi k oa g u l a s i s u ka r m e n j a di s o l l a gi B i a s a n ya t er di r i a t a s z a t a n or ga ni k K e k e nt a l a n n ya r e n da h G er a k B r o w n t er l i ha t j el a s M u da h di k oa gu l a s i ka n ol e h e l e kt r ol i t U mu mn y a di b u a t d e n ga n c a r a k o n d e ns a s i E f e k T y n da l l j el a s C o nt o h : s ol l o ga m. f. s ol g e l a t i n SISTEM KOLOID KIMIA . 2. a. mi n ya k r a mb u t . E mu l s i a da l a h s i s t e m k ol o i d di ma na z a t t er di s p er s i da n p e n di s p er s i a da l a h z a t ca i r ya n g t i da k da p a t b er c a mp u r . i. H i dr of ob T i da k me na r i k mol e k u l a i r t et a p i me n g a ds or b s i i o n T i da k r e v er s i b l e. ka s ei n s eb a ga i e mu l ga t or p a da s u s u. s o l s u l f i da c. mi n ya k b u mi . 2. mi n ya k i ka n. l a t e ks . d. b i l a me n ga l a mi k oa gu l a s i a ka n da p a t me mb e nt u k s ol l a gi j i ka di t a mb a h l a gi me d i u m p e n di s p er s i n ya B i a s a n ya t er di r i a t a s z a t or ga ni k K e k e nt a l a n n ya t i n g g i G er a k B r o w n t i da k j el a s S u ka r di k oa gu l a s i ka n ol e h el e kt r ol i t U mu mn y a di b u a t d e n ga n c a r a di s p er s i E f e k T y n da l l k ur a n g j el a s C o nt o h : s ol ka nj i . b. e. s ol b el er a n g. N o.

z a t ya n g da p a t me me c a h/ me n c e ga h b u i h ya i t u et er .12 4. 5. s el a i . SISTEM KOLOID KIMIA . j el l y u nt u k me na t a r a mb u t . i s oa mi l alkohol. Z a t . C o nt o h : s a b u n. l e m ka n j i . pr ot ei n. d et er g e n. C o nt o h : a ga r . B u i h a da l a h s i s t e m k ol o i d da r i ga s ya n g t er di s p er s i da l a m z a t c a i r . G el / J el a da l a h k ol o i d l i of i l s et e n ga h ka ku .a ga r .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful