1

SISTEM KOLOID
A. K O L O I D
S i s t e m k ol oi d a da l a h s ua t u b e nt u k c a mp ur a n ya n g k ea da a n n ya t er l et a k a nt a r a l a r ut a n da n s u s p e ns i ( c a mp u r a n ka s a r ) . S i s t e m k ol oi d i ni m e mp u n ya i s i f a t - s i f a t k ha s ya n g b er b e da da r i s i f a t l a r ut a n a t a u s u s p e ns i . Keadaan koloid bukan ciri dari zat tertentu karena semua zat, baik padat, cair, maupun gas, dapat dibuat dalam keadaan koloid. Sistem koloid sangat berkaitan erat dengan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Cairan tubuh, seperti darah adalah sistem koloid, bahan makanan seperti susu, keju, nasi, dan roti adalah sistem koloid. Cat, berbagai jenis obat, bahan kosmetik, tanah pertanian juga merupakan sistem koloid. Karena sistem koloid sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari, kita harus mempelajarinya lebih mendalam agar kita dapat menggunakannya dengan benar dan dapat bermanfaat untuk diri kita.

K ol oi d a da l a h s u a t u s i s t e m c a mp u r a n ³ met a s t a b i l ´ ( s e ol a h - ol a h s t a b i l , t a p i a ka n me mi s a h s et el a h w a kt u t er t e nt u ) . K ol oi d b er b e da d e n ga n l a r ut a n; l a r ut a n b er s i f a t s t a b i l . D i da l a m l a r ut a n k ol o i d s ec a r a u mu m, a da 2 z a t s eb a ga i b er i ku t : - Z a t t er d i s p er s i , ya k n i z a t ya n g t er l a r ut d i da l a m l a r ut a n k ol o i d - Z a t p e n d i s p er s i , ya k ni z a t p el a r ut di da l a m l a r ut a n k ol oi d

SISTEM KOLOID KIMIA

o mb a k. ga s a ga r - B. ka s u r busa Obat s e mp r ot . l u mp u r ka c a . a ga r P a da t Gas A er os ol pa da t D eb u .2 B er da s a r ka n f a s e t er di s p er s i ma u p u n f a s e p e n d i s p er s i s u a t u k ol o i d di b a gi s e b a ga i b er i ku t : Fas e T er d i s p er s i Gas P e n di s p er s i N a ma k o l oi d C o nt o h Gas B u ka n k ol oi d. Cair Gas ka b u t . ka r e na ga s b er c a mp u r s e c a r a h o mo g e n Gas Cair Busa B u i h. kr i m Gas P a da t B u s a pa da t A er os ol c a i r B a t u a p u n g. ha i r s pr a y di u da r a Cair Cair E mu l s i Air s a nt a n. S i fa t K o l o i d SISTEM KOLOID KIMIA . kocok s a b u n. k na l p ot . ma y o n e s Cair P a da t G el M e nt e ga . air s u s u. a s a p P a da t P a da t Cair P a da t S ol S ol P a da t C a t . t i nt a T a na h.

A d s o r b s i K o l o i d A ds or b s i K ol o i d a da l a h p e n y er a p a n zat at au ion pada me n er u s ini. Contoh: koloid antara obat diare dan cairan dalam usus yang akan menyerap kuman penyebab diare. Gerak B rown G er a k B r o w n a da l a h g er a k p a r t i k e l k ol oi d da l a m me d i u m p e n di s p er s i s e c a r a t er u s me n er u s . S i f a t a ds or b s i di gu na ka n da l a m p r os es : 1. P e mu t i ha n gu l a t eb u . 3. hi n g ga l a n g i t b er w a r na b i r u p a da s i a n g ha r i da n j i n g ga pa da s or e ha r i . ka r e na a da n ya t u mb u ka n a nt a r a p a r t i k e l z a t t er di s p er s i da n z a t p e n di s p er s i . peristiwa di mana jalannya sinar dalam koloid dapat terlihat karena partikel koloid dapat menghamburkan sinar ke segala jurusan. akan tolak-menolak sesamanya sehingga partikel-partikel koloid tidak akan saling menggerombol. d e b u da l a m r u a n ga n a ka n t er l i ha t j i ka a da s i na r ma s u k me l a l u i c el a h. b.3 a. Koloid Fe(OH)3 akan mengadsorbsi ion H+ sehingga menjadi bermuatan +. 2. C o nt o h : s i na r ma t a ha r i ya n g di ha m b ur ka n p a r t i k e l k o l oi d d i a n g ka s a . E f e k T y n d a l l Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya oleh larutan koloid. SISTEM KOLOID KIMIA . Adanya muatan senama maka koloid Fe(OH). N or i t . p a r t i k el k ol o i d t i da k me mi s a h j i ka p er mu ka a n k o l oi d. P e nj er ni ha n a i r . c. K a r e na g er a k a kt i f ya n g t er u s di d i a mka n.

SISTEM KOLOID KIMIA . Contoh: kotoran pada air yang digumpalkan oleh tawas sehingga air menjadi jernih. E l e kt r of or es i s a da l a h g er a ka n pa r t i k el k ol oi d ka r e na p e n ga r u h me da n l i s t r i k. e. M u at a n K o l o i d d a n E l e k t r o f o r e s i s M ua t a n K ol oi d d i t e nt u ka n ol e h mu a t a n i o n ya n g t er s er a p p er mu ka a n k ol oi d. K o a g u l as i K o l o i d K oa g u l a s i k o l oi d a da l a h p e n g g u mp a l a n k ol oi d ka r e na el e kt r ol i t ya n g mu a t a n n ya b er l a w a na n. ma ka kol o i d b er mu a t a n p os i t i f a ka n b er g er a k me n u j u el e kt r o da n e ga t i f da n s es a mp a i di el e kt r o d a n e ga t i f a ka n t er j a di p e n et r a l a n mu a t a n da n k ol oi d a ka n m e n g g u mp a l ( k oa g u l a s i ) .4 Koloid As2S3 akan mengadsorbsi ion OH. C o nt o h : c er ob o n g p a b r i k ya n g di p a s a n gi l e mp e n g l o ga m ya n g b er mu a t a n l i s t r i k d e n g a n t u j u a n u nt u k me n g g u mp a l ka n d e b u n ya . maka koloid As2S3 tidak akan menggerombol. J i ka k e da l a m k o l oi d di ma s u k ka n a r us s ea r a h me l a l u i el e kt r o da . d . K a r e na part ikel k o l oi d me mp u n ya i mu a t a n ma ka da p a t b er g er a k da l a m me d a n l i s t r i k.dalam larutan sehingga akan bermuatan  dan tolak-menolak dengan sesamanya.

 Pengadukan. SISTEM KOLOID KIMIA . Mekanik Cara mekanik dilakukan dengan pemanasan. atau garam). f. Koloid Liofil dan Koloid Liofob .  Penambahan ion dengan muatan besar (contoh: tawas).f a kt or ya n g me n y e b a b ka n k oa g u l a s i :  Perubahan suhu. basa. Koloid akan mengalami koagulasi dengan cara: 1. cairan pendispersi harus bebas dari elektrolit dengan cara dialisis. pendinginan atau pengadukan cepat.K ol o i d L i of i l K ol oi d L i of i l a da l a h k ol oi d ya n g me n ga ds or b s i c a i r a n.5 F a kt or . Kimia Dengan penambahan elektrolit (asam.K ol o i d L i of ob Koloid Liofob adalah kolid yang tidak mengadsorbsi cairan. Contoh: susu + sirup masam " menggumpal lumpur + tawas " menggumpal Dengan mencampurkan 2 macam koloid dengan muatan yang berlawanan. 2.  Pencampuran koloid positif dan koloid negatif. yakni pemurnian medium pendispersi dari elektrolit. . Contoh: Fe(OH)3 yang bermuatan positif akan menggumpal jika dicampur As2S3 yang bermuatan negatif.a ga r . Agar muatan koloid stabil. C o nt o h : a ga r . s e h i n g ga t er b e nt u k s e l u b u n g di s e k e l i l i n g k ol oi d.

i o n ya n g m e n g g a n g g u k e s t a b i l a n k o l oi d. k e da l a m k o l oi d b i a s a n ya di t a mb a h ka n e mu l s i f i er . SISTEM KOLOID KIMIA . c a t . C o nt o h : k er t a s p er ka me n. U nt u k k ol o i d ya n g b er u p a e mu l s i da p a t di g u na ka n e mu l ga t or ya i t u zat ya n g da p a t t er t a r i k p a da kedua caira n ya n g m e mb e nt u k e mu l s i C o nt o h : s a b u n d et er j e n s eb a ga i e mu l g a t or da r i e mu l s i mi n ya k da n a i r . P e mu r n i a n K o l o i d U nt u k me mu r ni ka n k o l oi d ya i t u me n g h i l a n g ka n i o n . Untuk itu digunakan koloid lain yang dapat membentuk lapisan di sekeliling koloid tersebut.6 g. da p a t di l a ku ka n c a r a d i a l i s i s . C o nt o h : s u s u mer u p a ka n e mu l s i l e ma k di da l a m a i r d e n ga n ka s ei n s eb a ga i e mu l s i f i er . K ol oi d ya n g a ka n di mu r ni ka n di m a s u k ka n ke ka nt o n g ya n g t er b u a t da r i s el a p u t s e mi p er mea b el ya i t u s el a p u t ya n g ha n y a da p a t di l e w a t i pa r t i k el i o n s a j a da n t i da k da p a t di l e w a t i mol e k u l k o l oi d. i . K e s t ab i l a n K o l o i d a . E mu l as i E mu l a s i a da l a h k o l i d ca i r a n da l a m me d i u m c a i r . C o nt o h : es kr i m. ya i t u z a t p e n y et a b i l a ga r k o l oi d s t a b i l . b. s el o p a n a t a u kol o d i o n. t i nt a . Koloid lain ini disebut koloid pelindung. A ga r l a r u t a n k o l i d s t a b i l . B a n ya k k ol o i d ya n g ha r u s di p er t a h a n ka n da l a m b e nt u k k o l oi d u nt u k p e n g g u na a n n ya . C o nt o h : g el a t i n p a da s ol F e( O H ) 3 . h.

P r os es p e mi s a ha n k ot or a n ha s i l met a b o l i s me da r i da r a h o l e h gi n j a l t er ma s u k pr os es d i a l i s i s .7 K a nt o n g k ol o i d di ma s u k ka n k e da l a m b ej a na ya n g b er i s i a i r m e n g a l i r . or a n g t er s eb u t ha r u s me n j a l a n i ³ c u c i da r a h´ d e n ga n m es i n di a l i s a t or di r u ma h s a ki t . P r os es di a l i s i s a ka n di p er c ep a t j i ka di da l a m b ej a na di b er i ka n a r us l i s t r i k ya n g di s e b u t e l e kt r o di a l i s i s . C o nt o h : A g N O 3 + N a C l 2. S i s t e m k o l oi d da p a t di b u a t d e n ga n mer ea ks i ka n s u a t u z a t d e n ga n a i r .i o n da l a m k ol o i d a ka n k e l u a r da r i ka nt o n g da n k e l u a r da r i b e j a na da n k ol oi d t er t i n g ga l da l a m ka nt o n g. K ol oi d j u ga da p a t di m u r ni ka n d e n g a n p e n ya r i n g u l t r a . R ea ks i H i dr ol i s i s R ea ks i hi dr ol i s i s a da l a h r ea ks i s u a t u za t d e n ga n a i r . P e n g gu mp a l a n pa r t i k el i n i da p a t di l a ku ka n d e n g a n ca r a s eb a ga i b er i ku t : 1. C. P e m b u a t a n S i s te m K o l o i d 1. R ea ks i P e n g e n da p a n Pembuatan sistem koloid dengan cara ini dilakukan dengan mencampurkan larutan elektrolit sehingga menghasilkan endapan. ma ka i o n . M a ka a p a b i l a s es e or a n g me n d er i t a ga ga l gi nj a l . C o nt o h : A l C l 3 + H 2 O Al(OH)3 (s) + HC l A gC l ( s ) + N a N O 3 SISTEM KOLOID KIMIA . C ar a K o n d e n s as i P e mb u a t a n s i s t e m k o l oi d d e n g a n c a r a k o n d e n s a s i di l a ku ka n denga n cara p e n g g u mp a l a n part ikel ya n g s a n ga t kecil .

C a r a M e ka ni k U k u r a n p a r t i k el s u s p e ns i d i p er k e c i l d e n ga n c a r a p e n g g i l i n ga n z a t p a da t . d e n g a n me n g ha l u s ka n b u t i r a n b es a r k e mu d i a n di a du k da l a m me d i u m p e n d i s p er s i . R ea ks i R e d o ks Pembuatan koloid dapat terbentuk dari hasil reaksi redoks. p e me c a ha n p a r t i k e l .p a r t i k el ka s a r me n j a di SISTEM KOLOID KIMIA . R ea ks i P er g e s er a n C o nt o h : p e mb u a t a n s ol A s 2 S 3 d e n ga n c a r a me n g a l i r ka n ga s H 2 S k e da l a m l a r u a t n H 3 A s O 3 e nc er p a da s u hu t er t e nt u . 2. R ea ks i : 2 H 3 A s O 3 + 3 H 2 S 5. 1. C ar a D i s p e r s i P e mb u a t a n sist em k ol o i d d e n ga n cara di s p er s i di l a ku ka n d e n g a n me mp er k e c i l pa r t i k el s u s p e ns i ya n g t er l a l u b es a r me n j a d i part ikel k o l oi d. C o nt o h : pa da l a r u t a n e ma s R ea ks i : A u C l 3 + H C O H E ma s f or ma l d e h i d 4.8 3. R ea ks i P er ga nt i a n P el a r ut C o nt o h : p e mb u a t a n gel ka l s i u m a s et a t d e n ga n car a 6 H2 O + As2 S3 Au + HC l + HC OOH m e na mb a h ka n a l k o h o l 9 6 % k e da l a m l a r ut a n ka l s i u m a s et a t j e nu h. k o l oi d.

k e mu di a n di l a r ut ka n da l a m a i r . 2. e n da p a n A l ( O H ) 3 di p e p t i s a s i ol e h A l C l 3 . C a r a B u s ur B r e di a / Br e di g P e mb u a t a n k ol oi d d e n ga n car a b u s ur Br edia/ Br edi g l o ga m a ka n di l a ku ka n d e n g a n me n c e l u p ka n 2 ka w a t l o ga m ( el e kt r o d a ) ya n g di a l i r i listr ik ke da l a m air. gu l a a k a n l a r ut da n b el er a n g me n j a di s ol . a ga r . s ol N i S d e n g a n me na mb a h ka n H 2 S . M e mb u a t t i nt a d e n g a n me n g ha l u s ka n k a r b o n p a da p e n g gi l i n g k o l oi d k e mu di a n di d i s p er s i ka n da l a m a i r . s e h i n g ga ka w a t m e mb e nt u k p a r t i k e l k ol oi d b er u p a d e b u di da l a m a i r . C a r a P ep t i s a s i P e mb u a t a n k o l oi d d e n g a n c a r a p ep t i s a s i a da l a h p e mb u a t a n k o l oi d d e n ga n m e na mb a h ka n i o n s ej e n i s . C o nt o h : s ol F e( O H ) 3 d e n g a n me na mb a h ka n F eC l 3 . ka r et di p ep t i s a s i o l e h b e ns i n. s e hi n g ga p a r t i k e l e n da p a n a ka n d i p e c a h. 3. d i c a mp ur ka n k e da l a m air a ka n me mb e nt u k k o l oi d d e n ga n k ot or a n a i r . M e mb u a t s ol b el er a n g d e n ga n me n g ha l u s ka n b el er a n g b er s a ma g u l a ( 1 : 1 ) p a da p e n g g i l i n g k o l oi d. SISTEM KOLOID KIMIA .9 C o nt o h : G u mp a l a n t a w a s di g i l i n g.a ga r di p e p t i s a s i ol e h a i r .

2. 3. j el l y da n a ga r . S u s p e ns i . S er a t : mi s a l n ya s e l u l os a . B a t a n g : mi s a l n ya vi r u s .a g a r . kr i m. ya i t u : S i s t e m k o l oi d t er ma s u k da l a m b e nt u k c a mp u r a n. C a mp u r a n t er b a gi me n j a di 2. s ki n s pr a y. B u l a t a n : mi s a l n ya vi r u s . 0 0 0 H z ) C a mp u r a n h et er o g e n. ca t . ya i t u : 1. G. c o nt o h: s us u d e n ga n a i r . K o m p o n e n P e n y u s u n K ol o i d 1. C a mp u r a n h o mo g e n di s eb u t l a r ut a n. 3. O b a t . F a s e k o nt i n y u : me d i u m p e n d i s p er s i j u ml a h n ya l eb i h b a n ya k. P i r i n ga n : mi s a l n ya gl o b u l i n da l a m da r a h. 4. a s a p. c o nt o h: l a r u t a n g u l a da l a m a i r . b o d y l ot i o n. c o nt o h: p a s i r da l a m a i r . SISTEM KOLOID KIMIA . s i l i ka . I n du s t r i : t i nt a . 2. C o nt o h : a er os ol p a da t : d e b u . 2. mi n ya k i k a n. C a r a U l t r a s o ni k ya i t u p e n g ha n c u r a n b u t i r a n b es a r d e n g a n u l t r a s o n i k ( f r e ku e n s i > 2 0. a w a n. a er os ol c a i r : ka b u t . M a ka na n : es kr i m.ob a t a n : s a l ep . B e b e r a p a M a c a m K ol o i d 1. P e n g g u n a a n S i ste m K o l oi d 1. 2. D.10 4. F . F a s e di s k o nt i n y u : me d i u m t er di s p er s i j u ml a h n ya l a b i h ba n ya k. K os me t i k : ha i r cr ea m. C a mp u r a n h et er o g e n da p a t di b e da ka n m e n j a di 2 ma c a m. Be n t u k P a r t i k e l K o l oi d 1. E. A er os o l a da l a h s i s t e m k ol o i d di ma na p a r t i k e l p a da t a t a u c a i r t er di s p er s i da l a m ga s . 4. K ol o i d.

2. s ol pr ot ei n. H i dr of i l M e na r i k mol e k u l a i r hi n g ga m e n y e l u b u n g i pa r t i k el t er di s p er s i R e v er s i b el .11 B a ha n p e n d i n g i n da n p e n d or o n g ya n g s er i n g di g u na ka n a da l a h K l or o F l u or o K a r b o n ( C F C ) . g. s ol A s 2 S 3 . h. E mu l s i a i r da l a m mi n ya k : me nt e g a . s ol b el er a n g. s u s u. N o. mi n ya k i ka n. a p a b i l a m e n g a l a mi k oa g u l a s i s u ka r m e n j a di s o l l a gi B i a s a n ya t er di r i a t a s z a t a n or ga ni k K e k e nt a l a n n ya r e n da h G er a k B r o w n t er l i ha t j el a s M u da h di k oa gu l a s i ka n ol e h e l e kt r ol i t U mu mn y a di b u a t d e n ga n c a r a k o n d e ns a s i E f e k T y n da l l j el a s C o nt o h : s ol l o ga m. e. M i s a l n ya : E mu l s i mi n ya k da l a m a i r : s a nt a n. f. l a t e ks . i. H i dr of ob T i da k me na r i k mol e k u l a i r t et a p i me n g a ds or b s i i o n T i da k r e v er s i b l e. mi n ya k b u mi . ka s ei n s eb a ga i e mu l ga t or p a da s u s u. b. s ol F e( O H ) 3 . C o nt o h : s a b u n u nt u k me n g e mu l s i ka n mi n ya k da n a i r . a. 2. s o l s u l f i da c. d. S ol a da l a h s u a t u s i s t e m k o l oi d d i ma na p a r t i k e l p a da t t er d i s p er s i da l a m z a t c a i r . mi n ya k r a mb u t . s ol s a b u n. U nt u k me mb e nt u k e mu l s i di gu na ka n z a t p e n g e mu l s i a t a u e mu l ga t or ya i t u za t ya n g da p a t t er t a r i k ol e h k e d u a z a t c a i r t er s eb u t . s ol g e l a t i n SISTEM KOLOID KIMIA . b i l a me n ga l a mi k oa gu l a s i a ka n da p a t me mb e nt u k s ol l a gi j i ka di t a mb a h l a gi me d i u m p e n di s p er s i n ya B i a s a n ya t er di r i a t a s z a t or ga ni k K e k e nt a l a n n ya t i n g g i G er a k B r o w n t i da k j el a s S u ka r di k oa gu l a s i ka n ol e h el e kt r ol i t U mu mn y a di b u a t d e n ga n c a r a di s p er s i E f e k T y n da l l k ur a n g j el a s C o nt o h : s ol ka nj i . E mu l s i a da l a h s i s t e m k ol o i d di ma na z a t t er di s p er s i da n p e n di s p er s i a da l a h z a t ca i r ya n g t i da k da p a t b er c a mp u r .

C o nt o h : s a b u n. G el / J el a da l a h k ol o i d l i of i l s et e n ga h ka ku . s el a i . B u i h a da l a h s i s t e m k ol o i d da r i ga s ya n g t er di s p er s i da l a m z a t c a i r . j el l y u nt u k me na t a r a mb u t .a ga r . Z a t . C o nt o h : a ga r . 5. l e m ka n j i . d et er g e n.12 4. pr ot ei n. i s oa mi l alkohol.z a t ya n g da p a t me me c a h/ me n c e ga h b u i h ya i t u et er . SISTEM KOLOID KIMIA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful