1

SISTEM KOLOID
A. K O L O I D
S i s t e m k ol oi d a da l a h s ua t u b e nt u k c a mp ur a n ya n g k ea da a n n ya t er l et a k a nt a r a l a r ut a n da n s u s p e ns i ( c a mp u r a n ka s a r ) . S i s t e m k ol oi d i ni m e mp u n ya i s i f a t - s i f a t k ha s ya n g b er b e da da r i s i f a t l a r ut a n a t a u s u s p e ns i . Keadaan koloid bukan ciri dari zat tertentu karena semua zat, baik padat, cair, maupun gas, dapat dibuat dalam keadaan koloid. Sistem koloid sangat berkaitan erat dengan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Cairan tubuh, seperti darah adalah sistem koloid, bahan makanan seperti susu, keju, nasi, dan roti adalah sistem koloid. Cat, berbagai jenis obat, bahan kosmetik, tanah pertanian juga merupakan sistem koloid. Karena sistem koloid sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari, kita harus mempelajarinya lebih mendalam agar kita dapat menggunakannya dengan benar dan dapat bermanfaat untuk diri kita.

K ol oi d a da l a h s u a t u s i s t e m c a mp u r a n ³ met a s t a b i l ´ ( s e ol a h - ol a h s t a b i l , t a p i a ka n me mi s a h s et el a h w a kt u t er t e nt u ) . K ol oi d b er b e da d e n ga n l a r ut a n; l a r ut a n b er s i f a t s t a b i l . D i da l a m l a r ut a n k ol o i d s ec a r a u mu m, a da 2 z a t s eb a ga i b er i ku t : - Z a t t er d i s p er s i , ya k n i z a t ya n g t er l a r ut d i da l a m l a r ut a n k ol o i d - Z a t p e n d i s p er s i , ya k ni z a t p el a r ut di da l a m l a r ut a n k ol oi d

SISTEM KOLOID KIMIA

kr i m Gas P a da t B u s a pa da t A er os ol c a i r B a t u a p u n g. ka r e na ga s b er c a mp u r s e c a r a h o mo g e n Gas Cair Busa B u i h. kocok s a b u n. ha i r s pr a y di u da r a Cair Cair E mu l s i Air s a nt a n. Cair Gas ka b u t . k na l p ot .2 B er da s a r ka n f a s e t er di s p er s i ma u p u n f a s e p e n d i s p er s i s u a t u k ol o i d di b a gi s e b a ga i b er i ku t : Fas e T er d i s p er s i Gas P e n di s p er s i N a ma k o l oi d C o nt o h Gas B u ka n k ol oi d. a ga r P a da t Gas A er os ol pa da t D eb u . ma y o n e s Cair P a da t G el M e nt e ga . ka s u r busa Obat s e mp r ot . air s u s u. S i fa t K o l o i d SISTEM KOLOID KIMIA . t i nt a T a na h. l u mp u r ka c a . a s a p P a da t P a da t Cair P a da t S ol S ol P a da t C a t . ga s a ga r - B. o mb a k.

S i f a t a ds or b s i di gu na ka n da l a m p r os es : 1. Contoh: koloid antara obat diare dan cairan dalam usus yang akan menyerap kuman penyebab diare. K a r e na g er a k a kt i f ya n g t er u s di d i a mka n. Koloid Fe(OH)3 akan mengadsorbsi ion H+ sehingga menjadi bermuatan +. akan tolak-menolak sesamanya sehingga partikel-partikel koloid tidak akan saling menggerombol. C o nt o h : s i na r ma t a ha r i ya n g di ha m b ur ka n p a r t i k e l k o l oi d d i a n g ka s a . c. hi n g ga l a n g i t b er w a r na b i r u p a da s i a n g ha r i da n j i n g ga pa da s or e ha r i . A d s o r b s i K o l o i d A ds or b s i K ol o i d a da l a h p e n y er a p a n zat at au ion pada me n er u s ini. b. p a r t i k el k ol o i d t i da k me mi s a h j i ka p er mu ka a n k o l oi d. E f e k T y n d a l l Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya oleh larutan koloid.3 a. Adanya muatan senama maka koloid Fe(OH). Gerak B rown G er a k B r o w n a da l a h g er a k p a r t i k e l k ol oi d da l a m me d i u m p e n di s p er s i s e c a r a t er u s me n er u s . 2. peristiwa di mana jalannya sinar dalam koloid dapat terlihat karena partikel koloid dapat menghamburkan sinar ke segala jurusan. N or i t . P e nj er ni ha n a i r . d e b u da l a m r u a n ga n a ka n t er l i ha t j i ka a da s i na r ma s u k me l a l u i c el a h. P e mu t i ha n gu l a t eb u . 3. ka r e na a da n ya t u mb u ka n a nt a r a p a r t i k e l z a t t er di s p er s i da n z a t p e n di s p er s i . SISTEM KOLOID KIMIA .

SISTEM KOLOID KIMIA . d . ma ka kol o i d b er mu a t a n p os i t i f a ka n b er g er a k me n u j u el e kt r o da n e ga t i f da n s es a mp a i di el e kt r o d a n e ga t i f a ka n t er j a di p e n et r a l a n mu a t a n da n k ol oi d a ka n m e n g g u mp a l ( k oa g u l a s i ) .dalam larutan sehingga akan bermuatan  dan tolak-menolak dengan sesamanya. C o nt o h : c er ob o n g p a b r i k ya n g di p a s a n gi l e mp e n g l o ga m ya n g b er mu a t a n l i s t r i k d e n g a n t u j u a n u nt u k me n g g u mp a l ka n d e b u n ya . maka koloid As2S3 tidak akan menggerombol. J i ka k e da l a m k o l oi d di ma s u k ka n a r us s ea r a h me l a l u i el e kt r o da . M u at a n K o l o i d d a n E l e k t r o f o r e s i s M ua t a n K ol oi d d i t e nt u ka n ol e h mu a t a n i o n ya n g t er s er a p p er mu ka a n k ol oi d. Contoh: kotoran pada air yang digumpalkan oleh tawas sehingga air menjadi jernih. e. E l e kt r of or es i s a da l a h g er a ka n pa r t i k el k ol oi d ka r e na p e n ga r u h me da n l i s t r i k. K o a g u l as i K o l o i d K oa g u l a s i k o l oi d a da l a h p e n g g u mp a l a n k ol oi d ka r e na el e kt r ol i t ya n g mu a t a n n ya b er l a w a na n.4 Koloid As2S3 akan mengadsorbsi ion OH. K a r e na part ikel k o l oi d me mp u n ya i mu a t a n ma ka da p a t b er g er a k da l a m me d a n l i s t r i k.

2. Mekanik Cara mekanik dilakukan dengan pemanasan.a ga r . Koloid akan mengalami koagulasi dengan cara: 1.K ol o i d L i of i l K ol oi d L i of i l a da l a h k ol oi d ya n g me n ga ds or b s i c a i r a n. pendinginan atau pengadukan cepat. Contoh: susu + sirup masam " menggumpal lumpur + tawas " menggumpal Dengan mencampurkan 2 macam koloid dengan muatan yang berlawanan. atau garam).  Pencampuran koloid positif dan koloid negatif. yakni pemurnian medium pendispersi dari elektrolit.K ol o i d L i of ob Koloid Liofob adalah kolid yang tidak mengadsorbsi cairan. Agar muatan koloid stabil.  Pengadukan. cairan pendispersi harus bebas dari elektrolit dengan cara dialisis. Contoh: Fe(OH)3 yang bermuatan positif akan menggumpal jika dicampur As2S3 yang bermuatan negatif.f a kt or ya n g me n y e b a b ka n k oa g u l a s i :  Perubahan suhu. s e h i n g ga t er b e nt u k s e l u b u n g di s e k e l i l i n g k ol oi d.  Penambahan ion dengan muatan besar (contoh: tawas). f. SISTEM KOLOID KIMIA . C o nt o h : a ga r .5 F a kt or . Kimia Dengan penambahan elektrolit (asam. basa. Koloid Liofil dan Koloid Liofob . .

E mu l as i E mu l a s i a da l a h k o l i d ca i r a n da l a m me d i u m c a i r . t i nt a . c a t . A ga r l a r u t a n k o l i d s t a b i l . U nt u k k ol o i d ya n g b er u p a e mu l s i da p a t di g u na ka n e mu l ga t or ya i t u zat ya n g da p a t t er t a r i k p a da kedua caira n ya n g m e mb e nt u k e mu l s i C o nt o h : s a b u n d et er j e n s eb a ga i e mu l g a t or da r i e mu l s i mi n ya k da n a i r . K e s t ab i l a n K o l o i d a . i . C o nt o h : es kr i m. Untuk itu digunakan koloid lain yang dapat membentuk lapisan di sekeliling koloid tersebut. K ol oi d ya n g a ka n di mu r ni ka n di m a s u k ka n ke ka nt o n g ya n g t er b u a t da r i s el a p u t s e mi p er mea b el ya i t u s el a p u t ya n g ha n y a da p a t di l e w a t i pa r t i k el i o n s a j a da n t i da k da p a t di l e w a t i mol e k u l k o l oi d. s el o p a n a t a u kol o d i o n.6 g. C o nt o h : k er t a s p er ka me n. C o nt o h : g el a t i n p a da s ol F e( O H ) 3 . P e mu r n i a n K o l o i d U nt u k me mu r ni ka n k o l oi d ya i t u me n g h i l a n g ka n i o n .i o n ya n g m e n g g a n g g u k e s t a b i l a n k o l oi d. h. ya i t u z a t p e n y et a b i l a ga r k o l oi d s t a b i l . C o nt o h : s u s u mer u p a ka n e mu l s i l e ma k di da l a m a i r d e n ga n ka s ei n s eb a ga i e mu l s i f i er . B a n ya k k ol o i d ya n g ha r u s di p er t a h a n ka n da l a m b e nt u k k o l oi d u nt u k p e n g g u na a n n ya . Koloid lain ini disebut koloid pelindung. da p a t di l a ku ka n c a r a d i a l i s i s . SISTEM KOLOID KIMIA . b. k e da l a m k o l oi d b i a s a n ya di t a mb a h ka n e mu l s i f i er .

or a n g t er s eb u t ha r u s me n j a l a n i ³ c u c i da r a h´ d e n ga n m es i n di a l i s a t or di r u ma h s a ki t . R ea ks i P e n g e n da p a n Pembuatan sistem koloid dengan cara ini dilakukan dengan mencampurkan larutan elektrolit sehingga menghasilkan endapan. C ar a K o n d e n s as i P e mb u a t a n s i s t e m k o l oi d d e n g a n c a r a k o n d e n s a s i di l a ku ka n denga n cara p e n g g u mp a l a n part ikel ya n g s a n ga t kecil . P r os es di a l i s i s a ka n di p er c ep a t j i ka di da l a m b ej a na di b er i ka n a r us l i s t r i k ya n g di s e b u t e l e kt r o di a l i s i s . C o nt o h : A g N O 3 + N a C l 2. M a ka a p a b i l a s es e or a n g me n d er i t a ga ga l gi nj a l . ma ka i o n . P e n g gu mp a l a n pa r t i k el i n i da p a t di l a ku ka n d e n g a n ca r a s eb a ga i b er i ku t : 1. S i s t e m k o l oi d da p a t di b u a t d e n ga n mer ea ks i ka n s u a t u z a t d e n ga n a i r . C.i o n da l a m k ol o i d a ka n k e l u a r da r i ka nt o n g da n k e l u a r da r i b e j a na da n k ol oi d t er t i n g ga l da l a m ka nt o n g. P r os es p e mi s a ha n k ot or a n ha s i l met a b o l i s me da r i da r a h o l e h gi n j a l t er ma s u k pr os es d i a l i s i s . P e m b u a t a n S i s te m K o l o i d 1. C o nt o h : A l C l 3 + H 2 O Al(OH)3 (s) + HC l A gC l ( s ) + N a N O 3 SISTEM KOLOID KIMIA . K ol oi d j u ga da p a t di m u r ni ka n d e n g a n p e n ya r i n g u l t r a . R ea ks i H i dr ol i s i s R ea ks i hi dr ol i s i s a da l a h r ea ks i s u a t u za t d e n ga n a i r .7 K a nt o n g k ol o i d di ma s u k ka n k e da l a m b ej a na ya n g b er i s i a i r m e n g a l i r .

C o nt o h : pa da l a r u t a n e ma s R ea ks i : A u C l 3 + H C O H E ma s f or ma l d e h i d 4. C ar a D i s p e r s i P e mb u a t a n sist em k ol o i d d e n ga n cara di s p er s i di l a ku ka n d e n g a n me mp er k e c i l pa r t i k el s u s p e ns i ya n g t er l a l u b es a r me n j a d i part ikel k o l oi d. R ea ks i P er ga nt i a n P el a r ut C o nt o h : p e mb u a t a n gel ka l s i u m a s et a t d e n ga n car a 6 H2 O + As2 S3 Au + HC l + HC OOH m e na mb a h ka n a l k o h o l 9 6 % k e da l a m l a r ut a n ka l s i u m a s et a t j e nu h. d e n g a n me n g ha l u s ka n b u t i r a n b es a r k e mu d i a n di a du k da l a m me d i u m p e n d i s p er s i . R ea ks i : 2 H 3 A s O 3 + 3 H 2 S 5. C a r a M e ka ni k U k u r a n p a r t i k el s u s p e ns i d i p er k e c i l d e n ga n c a r a p e n g g i l i n ga n z a t p a da t . p e me c a ha n p a r t i k e l . k o l oi d. 1. R ea ks i R e d o ks Pembuatan koloid dapat terbentuk dari hasil reaksi redoks. 2.p a r t i k el ka s a r me n j a di SISTEM KOLOID KIMIA . R ea ks i P er g e s er a n C o nt o h : p e mb u a t a n s ol A s 2 S 3 d e n ga n c a r a me n g a l i r ka n ga s H 2 S k e da l a m l a r u a t n H 3 A s O 3 e nc er p a da s u hu t er t e nt u .8 3.

C a r a P ep t i s a s i P e mb u a t a n k o l oi d d e n g a n c a r a p ep t i s a s i a da l a h p e mb u a t a n k o l oi d d e n ga n m e na mb a h ka n i o n s ej e n i s . ka r et di p ep t i s a s i o l e h b e ns i n. a ga r . M e mb u a t s ol b el er a n g d e n ga n me n g ha l u s ka n b el er a n g b er s a ma g u l a ( 1 : 1 ) p a da p e n g g i l i n g k o l oi d. C a r a B u s ur B r e di a / Br e di g P e mb u a t a n k ol oi d d e n ga n car a b u s ur Br edia/ Br edi g l o ga m a ka n di l a ku ka n d e n g a n me n c e l u p ka n 2 ka w a t l o ga m ( el e kt r o d a ) ya n g di a l i r i listr ik ke da l a m air. SISTEM KOLOID KIMIA . e n da p a n A l ( O H ) 3 di p e p t i s a s i ol e h A l C l 3 . s ol N i S d e n g a n me na mb a h ka n H 2 S . k e mu di a n di l a r ut ka n da l a m a i r . C o nt o h : s ol F e( O H ) 3 d e n g a n me na mb a h ka n F eC l 3 . 3.9 C o nt o h : G u mp a l a n t a w a s di g i l i n g.a ga r di p e p t i s a s i ol e h a i r . gu l a a k a n l a r ut da n b el er a n g me n j a di s ol . s e h i n g ga ka w a t m e mb e nt u k p a r t i k e l k ol oi d b er u p a d e b u di da l a m a i r . s e hi n g ga p a r t i k e l e n da p a n a ka n d i p e c a h. M e mb u a t t i nt a d e n g a n me n g ha l u s ka n k a r b o n p a da p e n g gi l i n g k o l oi d k e mu di a n di d i s p er s i ka n da l a m a i r . 2. d i c a mp ur ka n k e da l a m air a ka n me mb e nt u k k o l oi d d e n ga n k ot or a n a i r .

F a s e k o nt i n y u : me d i u m p e n d i s p er s i j u ml a h n ya l eb i h b a n ya k. b o d y l ot i o n. kr i m. C o nt o h : a er os ol p a da t : d e b u . s ki n s pr a y. M a ka na n : es kr i m. K os me t i k : ha i r cr ea m. C a mp u r a n t er b a gi me n j a di 2. B e b e r a p a M a c a m K ol o i d 1. K ol o i d. E. c o nt o h: s us u d e n ga n a i r . 2.a g a r . 4. D. 2. j el l y da n a ga r . A er os o l a da l a h s i s t e m k ol o i d di ma na p a r t i k e l p a da t a t a u c a i r t er di s p er s i da l a m ga s . P i r i n ga n : mi s a l n ya gl o b u l i n da l a m da r a h. c o nt o h: p a s i r da l a m a i r . B a t a n g : mi s a l n ya vi r u s . a w a n. c o nt o h: l a r u t a n g u l a da l a m a i r . ya i t u : 1. F a s e di s k o nt i n y u : me d i u m t er di s p er s i j u ml a h n ya l a b i h ba n ya k. B u l a t a n : mi s a l n ya vi r u s . O b a t . a er os ol c a i r : ka b u t . F . C a mp u r a n h o mo g e n di s eb u t l a r ut a n. S er a t : mi s a l n ya s e l u l os a . C a r a U l t r a s o ni k ya i t u p e n g ha n c u r a n b u t i r a n b es a r d e n g a n u l t r a s o n i k ( f r e ku e n s i > 2 0. s i l i ka . 2. 3. P e n g g u n a a n S i ste m K o l oi d 1. G. SISTEM KOLOID KIMIA . S u s p e ns i . mi n ya k i k a n. 3. 2.ob a t a n : s a l ep . a s a p. I n du s t r i : t i nt a . K o m p o n e n P e n y u s u n K ol o i d 1. ya i t u : S i s t e m k o l oi d t er ma s u k da l a m b e nt u k c a mp u r a n.10 4. 4. C a mp u r a n h et er o g e n da p a t di b e da ka n m e n j a di 2 ma c a m. ca t . Be n t u k P a r t i k e l K o l oi d 1. 0 0 0 H z ) C a mp u r a n h et er o g e n.

s ol b el er a n g. s ol A s 2 S 3 . d. e.11 B a ha n p e n d i n g i n da n p e n d or o n g ya n g s er i n g di g u na ka n a da l a h K l or o F l u or o K a r b o n ( C F C ) . M i s a l n ya : E mu l s i mi n ya k da l a m a i r : s a nt a n. E mu l s i a i r da l a m mi n ya k : me nt e g a . H i dr of ob T i da k me na r i k mol e k u l a i r t et a p i me n g a ds or b s i i o n T i da k r e v er s i b l e. C o nt o h : s a b u n u nt u k me n g e mu l s i ka n mi n ya k da n a i r . a p a b i l a m e n g a l a mi k oa g u l a s i s u ka r m e n j a di s o l l a gi B i a s a n ya t er di r i a t a s z a t a n or ga ni k K e k e nt a l a n n ya r e n da h G er a k B r o w n t er l i ha t j el a s M u da h di k oa gu l a s i ka n ol e h e l e kt r ol i t U mu mn y a di b u a t d e n ga n c a r a k o n d e ns a s i E f e k T y n da l l j el a s C o nt o h : s ol l o ga m. a. E mu l s i a da l a h s i s t e m k ol o i d di ma na z a t t er di s p er s i da n p e n di s p er s i a da l a h z a t ca i r ya n g t i da k da p a t b er c a mp u r . 2. f. s ol g e l a t i n SISTEM KOLOID KIMIA . mi n ya k i ka n. ka s ei n s eb a ga i e mu l ga t or p a da s u s u. 2. H i dr of i l M e na r i k mol e k u l a i r hi n g ga m e n y e l u b u n g i pa r t i k el t er di s p er s i R e v er s i b el . mi n ya k b u mi . h. S ol a da l a h s u a t u s i s t e m k o l oi d d i ma na p a r t i k e l p a da t t er d i s p er s i da l a m z a t c a i r . g. U nt u k me mb e nt u k e mu l s i di gu na ka n z a t p e n g e mu l s i a t a u e mu l ga t or ya i t u za t ya n g da p a t t er t a r i k ol e h k e d u a z a t c a i r t er s eb u t . b. s u s u. b i l a me n ga l a mi k oa gu l a s i a ka n da p a t me mb e nt u k s ol l a gi j i ka di t a mb a h l a gi me d i u m p e n di s p er s i n ya B i a s a n ya t er di r i a t a s z a t or ga ni k K e k e nt a l a n n ya t i n g g i G er a k B r o w n t i da k j el a s S u ka r di k oa gu l a s i ka n ol e h el e kt r ol i t U mu mn y a di b u a t d e n ga n c a r a di s p er s i E f e k T y n da l l k ur a n g j el a s C o nt o h : s ol ka nj i . s o l s u l f i da c. N o. mi n ya k r a mb u t . s ol s a b u n. i. s ol pr ot ei n. s ol F e( O H ) 3 . l a t e ks .

a ga r . 5.z a t ya n g da p a t me me c a h/ me n c e ga h b u i h ya i t u et er . pr ot ei n. C o nt o h : a ga r . C o nt o h : s a b u n. d et er g e n. B u i h a da l a h s i s t e m k ol o i d da r i ga s ya n g t er di s p er s i da l a m z a t c a i r .12 4. i s oa mi l alkohol. s el a i . SISTEM KOLOID KIMIA . j el l y u nt u k me na t a r a mb u t . l e m ka n j i . Z a t . G el / J el a da l a h k ol o i d l i of i l s et e n ga h ka ku .