1

SISTEM KOLOID
A. K O L O I D
S i s t e m k ol oi d a da l a h s ua t u b e nt u k c a mp ur a n ya n g k ea da a n n ya t er l et a k a nt a r a l a r ut a n da n s u s p e ns i ( c a mp u r a n ka s a r ) . S i s t e m k ol oi d i ni m e mp u n ya i s i f a t - s i f a t k ha s ya n g b er b e da da r i s i f a t l a r ut a n a t a u s u s p e ns i . Keadaan koloid bukan ciri dari zat tertentu karena semua zat, baik padat, cair, maupun gas, dapat dibuat dalam keadaan koloid. Sistem koloid sangat berkaitan erat dengan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Cairan tubuh, seperti darah adalah sistem koloid, bahan makanan seperti susu, keju, nasi, dan roti adalah sistem koloid. Cat, berbagai jenis obat, bahan kosmetik, tanah pertanian juga merupakan sistem koloid. Karena sistem koloid sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari, kita harus mempelajarinya lebih mendalam agar kita dapat menggunakannya dengan benar dan dapat bermanfaat untuk diri kita.

K ol oi d a da l a h s u a t u s i s t e m c a mp u r a n ³ met a s t a b i l ´ ( s e ol a h - ol a h s t a b i l , t a p i a ka n me mi s a h s et el a h w a kt u t er t e nt u ) . K ol oi d b er b e da d e n ga n l a r ut a n; l a r ut a n b er s i f a t s t a b i l . D i da l a m l a r ut a n k ol o i d s ec a r a u mu m, a da 2 z a t s eb a ga i b er i ku t : - Z a t t er d i s p er s i , ya k n i z a t ya n g t er l a r ut d i da l a m l a r ut a n k ol o i d - Z a t p e n d i s p er s i , ya k ni z a t p el a r ut di da l a m l a r ut a n k ol oi d

SISTEM KOLOID KIMIA

o mb a k. ma y o n e s Cair P a da t G el M e nt e ga . air s u s u. ka r e na ga s b er c a mp u r s e c a r a h o mo g e n Gas Cair Busa B u i h. S i fa t K o l o i d SISTEM KOLOID KIMIA . a ga r P a da t Gas A er os ol pa da t D eb u .2 B er da s a r ka n f a s e t er di s p er s i ma u p u n f a s e p e n d i s p er s i s u a t u k ol o i d di b a gi s e b a ga i b er i ku t : Fas e T er d i s p er s i Gas P e n di s p er s i N a ma k o l oi d C o nt o h Gas B u ka n k ol oi d. k na l p ot . ka s u r busa Obat s e mp r ot . a s a p P a da t P a da t Cair P a da t S ol S ol P a da t C a t . ga s a ga r - B. kocok s a b u n. kr i m Gas P a da t B u s a pa da t A er os ol c a i r B a t u a p u n g. l u mp u r ka c a . t i nt a T a na h. ha i r s pr a y di u da r a Cair Cair E mu l s i Air s a nt a n. Cair Gas ka b u t .

N or i t . C o nt o h : s i na r ma t a ha r i ya n g di ha m b ur ka n p a r t i k e l k o l oi d d i a n g ka s a . akan tolak-menolak sesamanya sehingga partikel-partikel koloid tidak akan saling menggerombol. peristiwa di mana jalannya sinar dalam koloid dapat terlihat karena partikel koloid dapat menghamburkan sinar ke segala jurusan. Gerak B rown G er a k B r o w n a da l a h g er a k p a r t i k e l k ol oi d da l a m me d i u m p e n di s p er s i s e c a r a t er u s me n er u s . hi n g ga l a n g i t b er w a r na b i r u p a da s i a n g ha r i da n j i n g ga pa da s or e ha r i . P e nj er ni ha n a i r . Koloid Fe(OH)3 akan mengadsorbsi ion H+ sehingga menjadi bermuatan +. ka r e na a da n ya t u mb u ka n a nt a r a p a r t i k e l z a t t er di s p er s i da n z a t p e n di s p er s i . SISTEM KOLOID KIMIA . b. A d s o r b s i K o l o i d A ds or b s i K ol o i d a da l a h p e n y er a p a n zat at au ion pada me n er u s ini. P e mu t i ha n gu l a t eb u . p a r t i k el k ol o i d t i da k me mi s a h j i ka p er mu ka a n k o l oi d.3 a. c. d e b u da l a m r u a n ga n a ka n t er l i ha t j i ka a da s i na r ma s u k me l a l u i c el a h. Contoh: koloid antara obat diare dan cairan dalam usus yang akan menyerap kuman penyebab diare. E f e k T y n d a l l Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya oleh larutan koloid. S i f a t a ds or b s i di gu na ka n da l a m p r os es : 1. 3. Adanya muatan senama maka koloid Fe(OH). 2. K a r e na g er a k a kt i f ya n g t er u s di d i a mka n.

K o a g u l as i K o l o i d K oa g u l a s i k o l oi d a da l a h p e n g g u mp a l a n k ol oi d ka r e na el e kt r ol i t ya n g mu a t a n n ya b er l a w a na n. J i ka k e da l a m k o l oi d di ma s u k ka n a r us s ea r a h me l a l u i el e kt r o da . SISTEM KOLOID KIMIA . d . M u at a n K o l o i d d a n E l e k t r o f o r e s i s M ua t a n K ol oi d d i t e nt u ka n ol e h mu a t a n i o n ya n g t er s er a p p er mu ka a n k ol oi d.4 Koloid As2S3 akan mengadsorbsi ion OH. C o nt o h : c er ob o n g p a b r i k ya n g di p a s a n gi l e mp e n g l o ga m ya n g b er mu a t a n l i s t r i k d e n g a n t u j u a n u nt u k me n g g u mp a l ka n d e b u n ya . e. Contoh: kotoran pada air yang digumpalkan oleh tawas sehingga air menjadi jernih.dalam larutan sehingga akan bermuatan  dan tolak-menolak dengan sesamanya. ma ka kol o i d b er mu a t a n p os i t i f a ka n b er g er a k me n u j u el e kt r o da n e ga t i f da n s es a mp a i di el e kt r o d a n e ga t i f a ka n t er j a di p e n et r a l a n mu a t a n da n k ol oi d a ka n m e n g g u mp a l ( k oa g u l a s i ) . E l e kt r of or es i s a da l a h g er a ka n pa r t i k el k ol oi d ka r e na p e n ga r u h me da n l i s t r i k. K a r e na part ikel k o l oi d me mp u n ya i mu a t a n ma ka da p a t b er g er a k da l a m me d a n l i s t r i k. maka koloid As2S3 tidak akan menggerombol.

Kimia Dengan penambahan elektrolit (asam.a ga r . SISTEM KOLOID KIMIA .5 F a kt or . Koloid akan mengalami koagulasi dengan cara: 1. atau garam). Contoh: susu + sirup masam " menggumpal lumpur + tawas " menggumpal Dengan mencampurkan 2 macam koloid dengan muatan yang berlawanan. Agar muatan koloid stabil. basa. . C o nt o h : a ga r . Koloid Liofil dan Koloid Liofob . f.  Penambahan ion dengan muatan besar (contoh: tawas).K ol o i d L i of ob Koloid Liofob adalah kolid yang tidak mengadsorbsi cairan.f a kt or ya n g me n y e b a b ka n k oa g u l a s i :  Perubahan suhu. s e h i n g ga t er b e nt u k s e l u b u n g di s e k e l i l i n g k ol oi d. cairan pendispersi harus bebas dari elektrolit dengan cara dialisis.K ol o i d L i of i l K ol oi d L i of i l a da l a h k ol oi d ya n g me n ga ds or b s i c a i r a n.  Pengadukan. pendinginan atau pengadukan cepat. 2. Contoh: Fe(OH)3 yang bermuatan positif akan menggumpal jika dicampur As2S3 yang bermuatan negatif. yakni pemurnian medium pendispersi dari elektrolit.  Pencampuran koloid positif dan koloid negatif. Mekanik Cara mekanik dilakukan dengan pemanasan.

h. U nt u k k ol o i d ya n g b er u p a e mu l s i da p a t di g u na ka n e mu l ga t or ya i t u zat ya n g da p a t t er t a r i k p a da kedua caira n ya n g m e mb e nt u k e mu l s i C o nt o h : s a b u n d et er j e n s eb a ga i e mu l g a t or da r i e mu l s i mi n ya k da n a i r . K e s t ab i l a n K o l o i d a . Koloid lain ini disebut koloid pelindung. P e mu r n i a n K o l o i d U nt u k me mu r ni ka n k o l oi d ya i t u me n g h i l a n g ka n i o n . k e da l a m k o l oi d b i a s a n ya di t a mb a h ka n e mu l s i f i er . E mu l as i E mu l a s i a da l a h k o l i d ca i r a n da l a m me d i u m c a i r .i o n ya n g m e n g g a n g g u k e s t a b i l a n k o l oi d. K ol oi d ya n g a ka n di mu r ni ka n di m a s u k ka n ke ka nt o n g ya n g t er b u a t da r i s el a p u t s e mi p er mea b el ya i t u s el a p u t ya n g ha n y a da p a t di l e w a t i pa r t i k el i o n s a j a da n t i da k da p a t di l e w a t i mol e k u l k o l oi d. Untuk itu digunakan koloid lain yang dapat membentuk lapisan di sekeliling koloid tersebut.6 g. C o nt o h : es kr i m. s el o p a n a t a u kol o d i o n. da p a t di l a ku ka n c a r a d i a l i s i s . SISTEM KOLOID KIMIA . B a n ya k k ol o i d ya n g ha r u s di p er t a h a n ka n da l a m b e nt u k k o l oi d u nt u k p e n g g u na a n n ya . C o nt o h : s u s u mer u p a ka n e mu l s i l e ma k di da l a m a i r d e n ga n ka s ei n s eb a ga i e mu l s i f i er . C o nt o h : g el a t i n p a da s ol F e( O H ) 3 . b. i . t i nt a . c a t . A ga r l a r u t a n k o l i d s t a b i l . C o nt o h : k er t a s p er ka me n. ya i t u z a t p e n y et a b i l a ga r k o l oi d s t a b i l .

R ea ks i H i dr ol i s i s R ea ks i hi dr ol i s i s a da l a h r ea ks i s u a t u za t d e n ga n a i r . K ol oi d j u ga da p a t di m u r ni ka n d e n g a n p e n ya r i n g u l t r a . M a ka a p a b i l a s es e or a n g me n d er i t a ga ga l gi nj a l . C o nt o h : A l C l 3 + H 2 O Al(OH)3 (s) + HC l A gC l ( s ) + N a N O 3 SISTEM KOLOID KIMIA . C. or a n g t er s eb u t ha r u s me n j a l a n i ³ c u c i da r a h´ d e n ga n m es i n di a l i s a t or di r u ma h s a ki t . P r os es p e mi s a ha n k ot or a n ha s i l met a b o l i s me da r i da r a h o l e h gi n j a l t er ma s u k pr os es d i a l i s i s . C o nt o h : A g N O 3 + N a C l 2. S i s t e m k o l oi d da p a t di b u a t d e n ga n mer ea ks i ka n s u a t u z a t d e n ga n a i r . P e m b u a t a n S i s te m K o l o i d 1. C ar a K o n d e n s as i P e mb u a t a n s i s t e m k o l oi d d e n g a n c a r a k o n d e n s a s i di l a ku ka n denga n cara p e n g g u mp a l a n part ikel ya n g s a n ga t kecil . P r os es di a l i s i s a ka n di p er c ep a t j i ka di da l a m b ej a na di b er i ka n a r us l i s t r i k ya n g di s e b u t e l e kt r o di a l i s i s . P e n g gu mp a l a n pa r t i k el i n i da p a t di l a ku ka n d e n g a n ca r a s eb a ga i b er i ku t : 1. R ea ks i P e n g e n da p a n Pembuatan sistem koloid dengan cara ini dilakukan dengan mencampurkan larutan elektrolit sehingga menghasilkan endapan.7 K a nt o n g k ol o i d di ma s u k ka n k e da l a m b ej a na ya n g b er i s i a i r m e n g a l i r .i o n da l a m k ol o i d a ka n k e l u a r da r i ka nt o n g da n k e l u a r da r i b e j a na da n k ol oi d t er t i n g ga l da l a m ka nt o n g. ma ka i o n .

1. C o nt o h : pa da l a r u t a n e ma s R ea ks i : A u C l 3 + H C O H E ma s f or ma l d e h i d 4. R ea ks i : 2 H 3 A s O 3 + 3 H 2 S 5. d e n g a n me n g ha l u s ka n b u t i r a n b es a r k e mu d i a n di a du k da l a m me d i u m p e n d i s p er s i . 2. C ar a D i s p e r s i P e mb u a t a n sist em k ol o i d d e n ga n cara di s p er s i di l a ku ka n d e n g a n me mp er k e c i l pa r t i k el s u s p e ns i ya n g t er l a l u b es a r me n j a d i part ikel k o l oi d. R ea ks i P er g e s er a n C o nt o h : p e mb u a t a n s ol A s 2 S 3 d e n ga n c a r a me n g a l i r ka n ga s H 2 S k e da l a m l a r u a t n H 3 A s O 3 e nc er p a da s u hu t er t e nt u . R ea ks i R e d o ks Pembuatan koloid dapat terbentuk dari hasil reaksi redoks. R ea ks i P er ga nt i a n P el a r ut C o nt o h : p e mb u a t a n gel ka l s i u m a s et a t d e n ga n car a 6 H2 O + As2 S3 Au + HC l + HC OOH m e na mb a h ka n a l k o h o l 9 6 % k e da l a m l a r ut a n ka l s i u m a s et a t j e nu h. p e me c a ha n p a r t i k e l . C a r a M e ka ni k U k u r a n p a r t i k el s u s p e ns i d i p er k e c i l d e n ga n c a r a p e n g g i l i n ga n z a t p a da t .p a r t i k el ka s a r me n j a di SISTEM KOLOID KIMIA . k o l oi d.8 3.

9 C o nt o h : G u mp a l a n t a w a s di g i l i n g. ka r et di p ep t i s a s i o l e h b e ns i n. C a r a P ep t i s a s i P e mb u a t a n k o l oi d d e n g a n c a r a p ep t i s a s i a da l a h p e mb u a t a n k o l oi d d e n ga n m e na mb a h ka n i o n s ej e n i s . C a r a B u s ur B r e di a / Br e di g P e mb u a t a n k ol oi d d e n ga n car a b u s ur Br edia/ Br edi g l o ga m a ka n di l a ku ka n d e n g a n me n c e l u p ka n 2 ka w a t l o ga m ( el e kt r o d a ) ya n g di a l i r i listr ik ke da l a m air. gu l a a k a n l a r ut da n b el er a n g me n j a di s ol . SISTEM KOLOID KIMIA . M e mb u a t t i nt a d e n g a n me n g ha l u s ka n k a r b o n p a da p e n g gi l i n g k o l oi d k e mu di a n di d i s p er s i ka n da l a m a i r . a ga r . d i c a mp ur ka n k e da l a m air a ka n me mb e nt u k k o l oi d d e n ga n k ot or a n a i r . 3. M e mb u a t s ol b el er a n g d e n ga n me n g ha l u s ka n b el er a n g b er s a ma g u l a ( 1 : 1 ) p a da p e n g g i l i n g k o l oi d. C o nt o h : s ol F e( O H ) 3 d e n g a n me na mb a h ka n F eC l 3 . k e mu di a n di l a r ut ka n da l a m a i r . e n da p a n A l ( O H ) 3 di p e p t i s a s i ol e h A l C l 3 . s ol N i S d e n g a n me na mb a h ka n H 2 S . s e h i n g ga ka w a t m e mb e nt u k p a r t i k e l k ol oi d b er u p a d e b u di da l a m a i r . s e hi n g ga p a r t i k e l e n da p a n a ka n d i p e c a h. 2.a ga r di p e p t i s a s i ol e h a i r .

K o m p o n e n P e n y u s u n K ol o i d 1. C a r a U l t r a s o ni k ya i t u p e n g ha n c u r a n b u t i r a n b es a r d e n g a n u l t r a s o n i k ( f r e ku e n s i > 2 0. A er os o l a da l a h s i s t e m k ol o i d di ma na p a r t i k e l p a da t a t a u c a i r t er di s p er s i da l a m ga s . C a mp u r a n t er b a gi me n j a di 2. C o nt o h : a er os ol p a da t : d e b u . 0 0 0 H z ) C a mp u r a n h et er o g e n. B a t a n g : mi s a l n ya vi r u s . mi n ya k i k a n. 2. M a ka na n : es kr i m. S er a t : mi s a l n ya s e l u l os a . K os me t i k : ha i r cr ea m. G. a w a n. B u l a t a n : mi s a l n ya vi r u s . 2.a g a r . 2. I n du s t r i : t i nt a . C a mp u r a n h o mo g e n di s eb u t l a r ut a n. SISTEM KOLOID KIMIA . kr i m. 4. O b a t . c o nt o h: s us u d e n ga n a i r . b o d y l ot i o n. F a s e di s k o nt i n y u : me d i u m t er di s p er s i j u ml a h n ya l a b i h ba n ya k. j el l y da n a ga r . K ol o i d. D. F . F a s e k o nt i n y u : me d i u m p e n d i s p er s i j u ml a h n ya l eb i h b a n ya k. B e b e r a p a M a c a m K ol o i d 1. 3. S u s p e ns i . 4. C a mp u r a n h et er o g e n da p a t di b e da ka n m e n j a di 2 ma c a m. 3. E. ya i t u : S i s t e m k o l oi d t er ma s u k da l a m b e nt u k c a mp u r a n.ob a t a n : s a l ep . ya i t u : 1. a er os ol c a i r : ka b u t . c o nt o h: p a s i r da l a m a i r . ca t . s i l i ka . c o nt o h: l a r u t a n g u l a da l a m a i r . P i r i n ga n : mi s a l n ya gl o b u l i n da l a m da r a h.10 4. Be n t u k P a r t i k e l K o l oi d 1. P e n g g u n a a n S i ste m K o l oi d 1. a s a p. 2. s ki n s pr a y.

s ol s a b u n. U nt u k me mb e nt u k e mu l s i di gu na ka n z a t p e n g e mu l s i a t a u e mu l ga t or ya i t u za t ya n g da p a t t er t a r i k ol e h k e d u a z a t c a i r t er s eb u t . 2. 2. E mu l s i a da l a h s i s t e m k ol o i d di ma na z a t t er di s p er s i da n p e n di s p er s i a da l a h z a t ca i r ya n g t i da k da p a t b er c a mp u r . s ol pr ot ei n. M i s a l n ya : E mu l s i mi n ya k da l a m a i r : s a nt a n. s ol F e( O H ) 3 . S ol a da l a h s u a t u s i s t e m k o l oi d d i ma na p a r t i k e l p a da t t er d i s p er s i da l a m z a t c a i r . E mu l s i a i r da l a m mi n ya k : me nt e g a . a. H i dr of i l M e na r i k mol e k u l a i r hi n g ga m e n y e l u b u n g i pa r t i k el t er di s p er s i R e v er s i b el . d.11 B a ha n p e n d i n g i n da n p e n d or o n g ya n g s er i n g di g u na ka n a da l a h K l or o F l u or o K a r b o n ( C F C ) . s u s u. g. s ol g e l a t i n SISTEM KOLOID KIMIA . N o. l a t e ks . s o l s u l f i da c. f. mi n ya k i ka n. h. i. H i dr of ob T i da k me na r i k mol e k u l a i r t et a p i me n g a ds or b s i i o n T i da k r e v er s i b l e. s ol A s 2 S 3 . b i l a me n ga l a mi k oa gu l a s i a ka n da p a t me mb e nt u k s ol l a gi j i ka di t a mb a h l a gi me d i u m p e n di s p er s i n ya B i a s a n ya t er di r i a t a s z a t or ga ni k K e k e nt a l a n n ya t i n g g i G er a k B r o w n t i da k j el a s S u ka r di k oa gu l a s i ka n ol e h el e kt r ol i t U mu mn y a di b u a t d e n ga n c a r a di s p er s i E f e k T y n da l l k ur a n g j el a s C o nt o h : s ol ka nj i . ka s ei n s eb a ga i e mu l ga t or p a da s u s u. C o nt o h : s a b u n u nt u k me n g e mu l s i ka n mi n ya k da n a i r . e. a p a b i l a m e n g a l a mi k oa g u l a s i s u ka r m e n j a di s o l l a gi B i a s a n ya t er di r i a t a s z a t a n or ga ni k K e k e nt a l a n n ya r e n da h G er a k B r o w n t er l i ha t j el a s M u da h di k oa gu l a s i ka n ol e h e l e kt r ol i t U mu mn y a di b u a t d e n ga n c a r a k o n d e ns a s i E f e k T y n da l l j el a s C o nt o h : s ol l o ga m. mi n ya k r a mb u t . s ol b el er a n g. b. mi n ya k b u mi .

d et er g e n. G el / J el a da l a h k ol o i d l i of i l s et e n ga h ka ku . C o nt o h : s a b u n. pr ot ei n. SISTEM KOLOID KIMIA .12 4. 5. s el a i . l e m ka n j i .z a t ya n g da p a t me me c a h/ me n c e ga h b u i h ya i t u et er . B u i h a da l a h s i s t e m k ol o i d da r i ga s ya n g t er di s p er s i da l a m z a t c a i r .a ga r . j el l y u nt u k me na t a r a mb u t . i s oa mi l alkohol. C o nt o h : a ga r . Z a t .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful