Anda di halaman 1dari 4

TERKAWAL SALINAN

TERKAWAL SALINAN

06 I 3t I
rikh: 3lt l?oco Berta

0 6 I 7BI
fl r \-,o

rikh: Bertarikh: Kursus ProForma

Kepuiian Dengan MudaPerguruan Sarjana Prograrn Rendah) (Pendidikan Jasmani Pendidikan NAMAKURSUS Jasmani Kurikulumdan PedagogiPendidikan Education) Physical (Curriculum Pedagogy and of 1O P JM31

KODKURSUS KREDIT
JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER Hasil Pembelajaran

3 (2 +1 )
4 jam seminggu Tiada

Empat
1. 2. 3. dan falsafah teori-teori serta menjelaskan Menghubungkaitkan Jasmani. pendidikan Pendidikan kurikulum dengan Menjelaskan kepentingan Pendidikan Jasmani terhadap perkembangan individu. kandungansukatan pelajarandan pendekatan Mengenalpasti yang digunakandalam proses pengajarandan pernbelajaran Jasmani. Pendidikan semasa dan komunikasi maklumat kemahiran teknologi Aplikasi pengajaran dan pembelajaran; melaksanakan prosespengajaran pembelajaran dan Menild dan menganalisa mikro dan pentaksiran dalampengajaran pembelajaran Membuat Pendidikan Jasmani

4. 5. 6.

Sinopsis

Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskanhubungkait falsafah dan teori pembelajarandengan hala tuju pendidikan Jasmani, konsep kurikulumPendidikan kebangsaan.Kepentingan, aktivitidalam Pendidikan kriteriapemilihan sukatandan tafsirannya, dan penilaian pedagogi serta pelaksanaan' Jasmani, aspek-aspek pengajaran mikro. This course inctudes the history and development of physical education in Malaysia; the relationship of theories and philosophies towards national education policy, the imporTance of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and also carrying out and evaluatingmicro teaching.

Berkuatkuasa mulai Januari 2007 (Kemaskini 15 Disember2009)

$A[ ll l,{l I TFRKqw-f. :' b ]_;rlrirl+l

IIo-[

Tajuk Teori Jasmani Pendidikan, Sejarahdan perkembangan ' TamanPurba Jasmani . Pendidikan JasmaniZamanRenaisance Pendidikan " moden Jasmani . Pendidikan Jasmanidi MalaYsia . Pendidikan

kurikulum teori dan falsafahpembentukan Konsep, 'konr"p Jasmani dan definisiPendidikan . dan kebangsaan pendidikan . Falsafah Jasmani Pendidikan dengan hubungannya semua untuk Jasmani Pendidikan "

Jasmani Pendidikan Kepentingan '. fizikal dan P6rtumbuhan perkembangan mental . Perkembangan emosi . Perkembangan sosial . Perkembangan

Pendidikan dan tafsiransukatanpelajaran Huraian JasmaniKBSR dan penggabungjalinan kesepaduan, . KonseP Jasmanl dalamPendidikan integrasi Jasmani Pendidikan n Tunjangpembelajaran Jasmani AktivitiPendidikan Pemilihan Kriteria pengalar dan . lnfrastruktur tenaga murid " Perkembangan dan kemudahan . Peralatan dan temPar budaYa . Persekitaran Pendidikan dan pembelaiaran pengajaran Persediaan Jasmani ---. kerjatahunandan semester Rancangan kerjamingguan . Rancangan
Berkuat kuasamulai Januari 2007

dan Strategi,kaedahdan teknik pengajaran Jasmani pemUiajaranPendidikan . Teknik . Kaedah . Strategi Jasmani dalamPendidikan Pentaksiran folio dan pentaksirannya . Pembentukan

Amali dan Strategi,kaedahdan teknik pengajaran Jasmani pemnit4aranPendidikan . Teknik . Kaedah . Strategi

(20 Mikro iam) Pengaiaran -Pelaksanaan mikro . Pengajaran mikro pengajaran dan'analisis . Penilaian
Jasmani(6 jam) dalamPendidikan Pentaksiran fizikal . Ujiankecergasan ujian kemahiran . SPesifikasi

Pentaksiran

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

RujukanAsas

physical D.L. & Donnelly, Gallahue, F.C. (2003) Developmental . education all children(4tn for edition). Champaign, Human lL: Kinetics. Kelly,L.E.& Melograno, V.J. (2004). Developing physical the educationcurriculum:An achievement-basedapproach. Champaign, HumanKinetics. lL: Mosston,M., & Ashworth,S. (2002).Teachingphysicaleducation (sthed.)San Francisco, Benjamin CA: Cummings.

Rujukan Tambahan

Thomas,K.T.,Lee,A.M., & Thomas,J.R. (2003). Physical education methodsfor elementary edition). Champaign, lL: teachers(2no HumanKinetics. Wuest,D.A.,& Bucher, A. (1999). Foundations physical of C. education and sport (13th WCB McGraw-Hill. edition). Boston: